Skip to Main Content

Gorfodaeth Gynllunio yw’r broses o ymchwilio a datrys achosion o dorri rheolaethau cynllunio. Mae hyn yn cynnwys cwynion am ddatblygiadau sy’n digwydd heb ganiatâd cynllunio, neu eiddo’n cael ei ddefnyddio at ddibenion busnes neu ddefnyddiau eraill lle na chafwyd caniatâd.

Dyma enghreifftiau o rai o dorri rheolaethau cynllunio:

Gwneud gwaith adeiladu neu newid defnydd eiddo heb ganiatâd cynllunio

Adeilad nad yw’n unol â’r cynllun a gymeradwywyd neu sy’n peidio â chydymffurfio ag amodau caniatâd cynllunio

Gwneud gwaith neu ddymchwel adeilad rhestredig heb Ganiatâd Adeilad Rhestredig

Rhai mathau o waith dymchwel o fewn ardal gadwraeth

Arddangos rhai arwyddion neu hysbysebion heb ganiatâd

Torri neu ymgymryd â gwaith i goeden sydd wedi’i gwarchod gan orchymyn cadw coed neu o fewn ardal gadwraeth.

Nodwch na allwn ymchwilio:

Anghydfodau ynghylch ffiniau neu berchenogaeth.

Materion y Ddeddf Gwahanfur

Materion Cyfamod.

Cofiwch, os nad ydych yn cytuno â’r penderfyniad cynllunio, nid oes gennych hawl i apelio drwy drydydd parti.