Skip to Main Content

Neilltuo lle ar gyfer bedd

Gall fod yn bosibl neilltuo llain benodol mewn mynwent. Gan fod hwn yn faes mor gymhleth, cysylltwch â’r siop un stop berthnasol (Y Fenni, Cas-gwent neu Drefynwy) am arweiniad pellach.

Rhoi carreg fedd neu gofeb ar fedd

Mae’n rhaid cael saer maen cofebau cofrestredig i osod cerrig beddi a chofebau yn ein mynwentydd. Yn ogystal, mae’n rhaid cael saer maen coffa cofrestredig i wneud arysgrifau ychwanegol ar gerrig beddi a chofebau.

Bydd caniatâd i unrhyw fath o garreg fedd a chofeb o fewn y dimensiynau uchafswm penodol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar gyfer seiri maen a hoffai gofrestru gyda’r cyngor.

Maint y cerrig beddi a chofebau

Bydd caniatâd i gofebau o fewn y dimensiynau uchafswm a ganlyn:

Plinth – 914mm x 508mm x 102mm (uwchben y ddaear)
Carreg fedd – 1068mm x 762mm x 153mm

Gall eitemau ychwanegol fod yn dderbyniol (ar gais), ond bydd rhaid iddynt gael eu lleoli yn gyfan gwbl o fewn cwrtil y plinth.

Dylai tabledi o fewn yr ardal gweddillion amlosgedig fod yn 457mm x 457mm x 51mm. Gall eitemau ychwanegol fod yn dderbyniol (ar gais), ond byddant yn cael eu cyfyngu o ran nifer i un ffiol (neu gynhwysydd blodau) ac o ran maint i rywbeth a fydd yn ffitio o fewn ciwb 203mm. Os cytunir ar y cais, mae’n rhaid i’r ffiol gael ei gosod tuag at ben uchaf y dabled ac yn cael ei chanoli.

Cynllun cofrestru seiri maen coffa

Gyda golwg ar gyrraedd safonau uchel mewn gosod cofebau, mae’r cyngor wedi sefydlu cynllun cofrestru. Mae’n rhaid i seiri maen coffa fod yn aelodau o’r cynllun hwn cyn gwneud unrhyw waith ar gerrig beddi a chofebau ym mynwentydd y cyngor.

Sut i gofrestru fel saer maen coffa

Os ydych yn dymuno cofrestru fel saer maen coffa, bydd angen i chi argraffu a llenwi’r ffurflen gais a’r holiadur iechyd a diogelwch a’u dychwelyd i siop un stop Cas-gwent.

Bydd eich cais yn cael ei asesu wedyn a byddwch yn cael gwybod am y canlyniad. Os cewch eich derbyn, bydd eich manylion yn cael eu hychwanegu at ein rhestr o seiri maen coffa cofrestredig.

Ni ddylech wneud unrhyw waith mewn mynwent y cyngor hyd nes i chi gael gwybod eich bod yn gofrestredig o dan gynllun y cyngor a’ch bod wedi derbyn trwydded ar gyfer y gwaith sydd i’w wneud.

Diogelwch cerrig beddi a chofebau

Gyda golwg ar sicrhau diogelwch defnyddwyr ei fynwentydd, mae’r cyngor wedi sefydlu rhaglen barhaus i brofi diogelwch cerrig beddi a chofebau mewn mynwentydd.

Pryderu am garreg fedd?

Os ydych yn pryderu am ddiogelwch neu sefydlogrwydd carreg fedd, cysylltwch â’r siop un stop berthnasol lle bydd swyddog yn gallu rhoi cyngor i chi.

Gweithdrefnau profi

Mae’r gweithdrefnau ar gyfer profi diogelwch cerrig beddi wedi’u cymeradwyo gan gabinet y cyngor.