I weneud casgliadau o dŷ i dŷ ar gyfer dibenion elusennol efallau bydd angen i chi gael caniatad i gyflawni casgliad dŷ i dŷ. Mae rhai o’r elusennau mwy adnabyddus fel Cymorth Cristnogol a Oedran DU wedi gorchymyn esemptiad ganiataol iddynt gan y Swyddfa Gartref ac mae hyn yn arbed iddynt orfod gwneud cais i’r awdurdod trwyddedu am drwydded. Fodd bynnag, mae rhaid i nhw gynghori’r cyngor yn ysgrifenedig or esemptiad ganiataol ynghyd â lleoliad a dyddiad y casgliad.

Sut mae gwneud cais ar gyfer trwydded casglu dy i dy?

Nid oes unrhyw ffi am yr cais yma. Gallwch rhoi cais ar-lein am cais casgliad o dy i dy.

Mae rhaid ir Cyngor i wrthod y cais, neu i ddirymu trwydded, os yw’n ymddangos i’r Cyngor bod:

  • Cyfanswm tebygol eu cymhwyso at ddibenion elusennol fel canlyniad y casgliad (gan gynnwys unrhyw swm y gwnaed cais eisoes felly) yn annigonol gymesur â gwerth y derbyniadau yn debygol o gael eu derbyn (gan gynnwys unrhyw enillion a gafwyd eisoes).
  • Tâl sydd yn ormodol mewn perthynas â swm y cyfanswm uchod yn debygol o fod, neu wedi bod, cadw neu wedi derbyn allan o enillion y casgliad gan unrhyw berson.
  • Bydd rhoi trwydded yn drosedd o dan adran 3 o Ddeddf Criwiau 1824, neu tramgwydd wedi’i gyflawni o dan y Ddeddf hon mewn cysylltiad â chasglu.
  • Nid y ceisydd neu’r deiliad y drwydded yn berson addas a phriodol yn unol â Deddf Casgliadau Dŷ I Dŷ 1939.
  • Methodd y ceisydd neu’r deiliad y drwydded i ymarfer diwydrwydd dyladwy i sicrhau bod unigolion a awdurdodwyd ganddo i weithredu fel casglwyr at ddibenion casglu yn berson addas a phriodol yn unol â Deddf Casgliadau Dŷ I Dŷ 1939.
  • Methodd y ceisydd neu’r deiliad y drwydded i roi’r wybodaeth yr awdurdod trwyddedu gan y gallent fod yn rhesymol ofynnol o’r materion uchod.

Gofyniad i gyflwyno ffurflenni y casgliad o Dy i Dy

O fewn 28 diwrnod ar ôl eich casgliad o dŷ i dŷ, gofynnir i chi gyflwyno ffurflen ddychwelyd. Gyflwyno ar-lein Adenillion y casgliad o Dy i Dy .

Fel arall, gallwch gysylltu â Adran Trwyddedu ar gyfer ffurflenni cais.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF