Mae pob gwasanaeth AM DDIM. Nid yw o bwys pa fath o gartref yr ydych yn byw ynddo, nid yw o bwys os nad oes gennych gartref ar hyn o bryd, nid yw o bwys ym mhle yn Sir Fynwy yr ydych yn byw, gall unrhyw un wneud cais.

Gall Cymorth Tai gynorthwyo gydag ystod o faterion. Caiff cymorth ei ddarparu un ai gan dîm mewnol Cyngor Sir Fynwy neu drwy amrywiaeth o ddarparwyr sy’n gweithio gyda’r Porth.

Mae dewis ehangach o wasanaethau hefyd ar gael drwy’r Porth. Gall y gwasanaethau hyn helpu gyda materion yn ymwneud â hyrwyddo iechyd a llesiant, cynhwysiant cymdeithasol a pherthynas deuluol.

Gall cymorth tai:-

· Eich helpu i ddod o hyd i gartref a sut i gynnal cartref

· Eich helpu i sefydlu eich cartref eich hun

· Eich helpu i wneud hawliau perthnasol am fudd-daliadau a thrin materion Credyd Cynhwysol

· Eich helpu i drin arian a dyledion

· Eich helpu i gael mynediad i wasanaethau eraill, yn cynnwys gwasanaethau iechyd, addysg a gwasanaethau cymdeithasol

· Eich helpu i gael mynediad i addysg, hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth

· Eich helpu i gysylltu a chydlynu gydag asiantaethau eraill.

Mae’r bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau cymorth yn cynnwys:-

· Pobl gyda phroblemau iechyd meddwl

· Pobl gydag anawsterau corfforol

· Pobl gydag anawsterau dysgu

· Pobl sydd wedi dioddef cam-drin domestig

· Pobl gyda salwch cronig

· Teuluoedd sydd angen cymorth

· Pobl ifanc sydd angen cymorth

· Pobl ifanc (16 oed neu drosodd)

· Pobl sydd â phroblemau gyda chamddefnyddio sylweddau

· Pobl sy’n gadael carchar

· Pobl hŷn (55 oed a throsodd)

Gall unrhyw un wneud cais