Edrych Ymlaen, Cyfl awni Nawr

Ein Strategaeth hyd at Haf 2022

Rydym wedi bod yn gofyn rhai cwestiynau mawr iawn i ni’n hunain. Ble nawr a ble nesaf i’n sir?

Mae angen i Sir Fynwy fod yn fan lle mae pob cymuned yn llawn cyfle. Rydym am fod yn sir garedig lle’r ydym yn gwneud yn dda drwy wneud pethau da. Rydym yn buddsoddi yn ein lle, eich teulu a’ch dyfodol. Mae gennych hawl i dderbyn gwasanaethau da oddi wrthym ac ni fyddwn yn eich siomi ond mae’r disgwyliadau sydd gennym ni ein hunain yn mynd ymhellach.

Mae’r heriau polisi cyfoes y mae angen i ni eu bodloni gyda’n gilydd yn canolbwyntio ar Sero Net, gan ymgymryd â phenderfynyddion anghydraddoldeb iechyd, sicrhau bod ein plant yn gwneud yn dda a sicrhau nad oes neb yn cael eu gadael ar ôl. Rydym yn troi ein sylw at y pethau hyn rhwng nawr a haf 2022 pan fydd Gweinyddiaeth newydd y Cyngor yn barod i gyflwyno ei chyfeiriad ei hun. Ni allwn golli amser, rhaid i ni symud ymlaen. Rydym yn gwneud hynny gyda’ch buddiannau gorau yn y bôn. Rydym yn gwneud hynny gyda chymunedau a phobl anhygoel sy’n poeni am eu lle a’i gilydd.

Rydym wedi nodi ein diben, ein blaenoriaethau, ein gwerthoedd a gofynnwn i chi ymuno â ni i’w cyflawni. Heboch chi, dim ond Cyngor ydym ni, gyda’n gilydd rydym yn rym i’w ddefnyddio. Mae popeth yn dechrau gyda’ch iechyd a’ch lles a’ch teulu a’ch ffrindiau – heb hynny, mae popeth arall yn eithaf diystyr.

Ein Pwrpas

Rydym am i Sir Fynwy fod yn:

 • lle uchelgeisiol sy’n llawn gobaith a menter
 • lle teg lle mae eich teulu’n ddiogel
 • lle cynaliadwy lle mae pobl yn poeni am ei gilydd
 • lle rydych chi’n falch o’i alw’n gartref

Ein Gwerthoedd

Mae ein diben yn seiliedig ar ymdeimlad clir o bwy ydym ni fel sefydliad. Rydym yn disgwyl i bobl sy’n gweithio gyda ni rannu set gwerth cryf a disgwyl bod y rhain yn amlwg yn y ffyrdd yr ydym yn gweithio ac yn ymgysylltu â’n cymunedau.

 • Gwaith Tîm – Byddwn yn gweithio gyda chi a’n partneriaid i gefnogi ac ysbrydoli pawb i gymryd rhan. Byddwn yn gwneud y gorau o’r syniadau, a’r adnoddau sydd ar gael er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y pethau sy’n cael effaith fwyaf cadarnhaol ar ein pobl a’n lleoedd.
 • Bod yn agored – Rydym yn agored ac yn onest. Mae pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan a dweud wrthym beth sy’n bwysig.
 • Hyblygrwydd – Rydym yn hyblyg, gan alluogi darparu’r gwasanaethau mwyaf effeithiol ac effeithlon. Mae hyn yn golygu ymrwymiad gwirioneddol i weithio gyda phawb i gofleidio ffyrdd newydd o weithio.
 • Tegwch – Rydym yn darparu cyfleoedd i bobl a chymunedau ffynnu. Byddwn bob amser yn ceisio trin pawb yn deg ac yn gyson.
 • Caredigrwydd – Byddwn yn dangos caredigrwydd i bawb yr ydym yn gweithio gyda nhw, gan roi pwysigrwydd perthnasoedd a’r cysylltiadau sydd gennym â’n gilydd wrth wraidd pob rhyngweithio.

Ein Hegwyddorion

Rydym yn eiriolwyr dros Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn cymhwyso’r egwyddorion sy’n sail iddo i’n penderfyniadau:

 • Edrych i’r hirdymor fel nad ydym yn cyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ateb eu hanghenion hwy;
 • Mabwysiadu dull integredig fel ein bod yn gwneud y mwyaf o effaith ein holl amcanion;
 • Cynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt;
 • Gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol i ganfod datrysiadau cynaliadwy a rennir;
 • Deall gwreiddiau achos problemau er mwyn eu hatal rhag digwydd.

Ein Gweithredoedd

Lle uchelgeisiol sy’n llawn gobaith a menter

 • Dechrau adeiladu ysgol newydd, carbon niwtral, yn y Fenni a datblygu cynllun manwl ar gyfer dyfodol Ysgol Cas-gwent cyn Band C Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
 • Buddsoddi mwy na £2 filiwn i uwchraddio ac ailddatblygu’r canolfannau hamdden yng Nghas-gwent a’r Fenni;
 • Gweithio gyda chwmnïau technoleg i sicrhau y gall mwy o aelwydydd a busnesau elwa o fand eang cyflym, gan ddefnyddio ffibr i’r safle a chyflymder o hyd at un gigabit yr eiliad;
 • Gwneud buddsoddiad sylweddol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio’r rhwydwaith priffyrdd;
 • Gwella cysylltedd a chreu trafnidiaeth fwy cynaliadwy drwy brosiectau fel ailddatblygu gorsaf Cyffordd Twnnel Hafren a gwthio am ddatblygu gorsaf Rhodfa Magwyr;
 • Gweithredu ar ganfyddiadau adroddiad astudiaeth drafnidiaeth ddiweddar Cas-gwent i wella symudiadau traffig a theithio yng Nghas-gwent a’r cyffiniau;
 • Dechrau gwelliannau sylweddol i’r rhwydweithiau teithio llesol yn Nhrefynwy, Cil-y-coed a’r Fenni i’w gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio yn ein trefi ac o’u hamgylch.

Lle teg lle mae eich teulu’n ddiogel

 • Recriwtio a chadw mwy o ofalwyr maeth mewnol i sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn gallu tyfu i fyny mewn cartref sefydlog a chefnogol;
 • Nodi atebion i atal digartrefedd a rhoi cymorth i’r rhai sy’n cael eu hunain heb do uwch eu pen;
 • Datblygu cartref gofal newydd sy’n ystyriol o ddementia yn Heol y Crug;
 • Gweithio gyda phartneriaid i reoli’r pwysau iechyd a gofal cymdeithasol ychwanegol y gall y gaeaf eu rhoi gan gynnwys recriwtio a chadw’r gweithwyr allweddol hanfodol sy’n darparu gofal rheng flaen.

Lle cynaliadwy lle mae pobl yn poeni am ei gilydd

 • Gweithio gyda grwpiau cymunedol i gyflwyno prosiect Hyb Cymunedol Magwyr a Gwndy; creu lle newydd ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, diwylliant, hamdden, chwaraeon a gweithgareddau cymunedol eraill;
 • Sicrhau bod mwy o’n harian yn cael ei wario’n lleol ac yn foesegol;
 • Galluogi pobl i gymryd mwy o ran yn y gwaith o lunio’r hyn sy’n digwydd yn eu hardal drwy ei gwneud yn haws cymryd rhan mewn penderfyniadau lleol.

Lle rydych chi’n falch o’i alw’n gartref

 • Adnewyddu Theatr y Fwrdeistref yn y Fenni cyn ailagor;
 • Hyrwyddo a chefnogi tyfu bwyd lleol, lleihau milltiroedd bwyd, hyrwyddo rheoli tir ac arferion amaethyddol yn gynaliadwy a lleihau gwastraff bwyd;
 • Gweithio gyda’r holl bartneriaid i wella iechyd ein hafonydd tra hefyd yn cymryd camau i leihau effaith llifogydd ar gymunedau;
 • Gwneud dysgu cymunedol yn fwy hygyrch i wella lefelau sgiliau a chreu cyfleoedd i bobl roi cynnig ar bethau newydd a ffurfio cyfeillgarwch newydd mewn amgylchedd cefnogol a chroesawgar;

Wrth i ni gyflawni’r rhain, byddwn yn sicrhau nad ydym yn gwneud unrhyw beth a fydd yn gwrthdaro â’n syniadau sy’n dod i’r amlwg ar yr heriau hirdymor sy’n ein hwynebu.

Ein Heriau Tymor Hwy

Mae Covid-19 wedi dod â’r heriau cymhleth y mae cymunedau a sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yn eu hwynebu i ffocws craff. Byddwn yn datblygu ein syniadau wrth i ni gynllunio ar gyfer y tymor hwy. Rydym am wneud hyn ochr yn ochr â myrdd Sir Fynwy o grwpiau cymunedol a’n partneriaid gwasanaethau cyhoeddus i ddeall beth sy’n bwysig a sicrhau bod gennym raglenni beiddgar ac uchelgeisiol. Rydym yn canolbwyntio ar:

 • Pontio tuag at Sero Net – Mae angen i ni gynyddu’r cyflymder yr ydym yn datgarboneiddio ein gweithrediadau wrth ddatblygu canllawiau a chymorth i helpu unigolion a busnesau i leihau eu hallyriadau. Gwnaethom ddiweddaru ein cynllun gweithredu datgarboneiddio ym mis Tachwedd 2021 a byddwn yn gweithio ar raglen fwy uchelgeisiol a fydd yn cael ei chyhoeddi yn 2022.
 • Anghydraddoldebau Iechyd – Mae angen i ni leihau’r gwahaniaethau mewn disgwyliad oes o fewn cymunedau a rhyngddynt. Mae’r bylchau hyn weithiau’n bodoli oherwydd ffactorau nad ydynt yn rhai meddygol fel datblygiad plentyndod cynnar; argaeledd amwynderau a mannau lleol lle gall pobl feithrin cysylltiadau; eu deiet a’u diogelwch swyddi. Gelwir y rhain weithiau’n benderfynyddion cymdeithasol iechyd.
 • Diwygio Gofal Cymdeithasol – Mae gwasanaethau i blant ac oedolion yn profi pwysau acíwt o gyfuniad o ffactorau. Mae angen i ni weithio’n agos gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a’r GIG i sicrhau bod gennym yr adnoddau cywir yn y mannau cywir er mwyn i’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol weithio mewn cydbwysedd, gyda phobl sy’n agored i niwed yn cael eu cefnogi yn y lleoliad mwyaf priodol.
 • Lles Plant a Phobl Ifanc – Mae angen i ni sicrhau bod plant y mae’r pandemig wedi tarfu ar eu dysgu yn gallu gwneud iawn am amser a gollwyd, nad ydynt o dan anfantais yn y tymor hir a sicrhau bod cymorth ar gael i gefnogi eu lles.
 • Iechyd Meddwl – Gydag un o bob pedwar oedolyn ac un o bob deg o blant yn profi problemau iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol, mae hon yn her sylweddol a rhaid i wasanaethau cyhoeddus gydweithio i sicrhau bod gwybodaeth ac adnoddau ar gael fel y gall pobl ddiogelu a rheoli eu hiechyd meddwl a’u lles eu hunain.

Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar gyflawni mewn meysydd allweddol, gan sicrhau nad ydym yn gwneud unrhyw beth a fydd yn gwrthdaro â’n syniadau sy’n dod i’r amlwg ar yr heriau uchod.