Sian Mawby – Rheolwr Strategol a Byw’n Gynaliadwy

Fel Rheolwr Strategol a Byw'n Gynaliadwy mae rôl Sian yn cynnwys goruchwylio Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, Mân Waith Grantiau a rhaglenni Galluogi Addasiadau Llywodraeth Cymru. Ei chyfrifoldeb hi yw sicrhau bod perfformiad chwartel yn unol â statud a rheoliadau wrth gyflwyno'r rhaglenni yn y modd mwyaf cost-effeithiol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'r cyfrifoldebau am y gwasanaeth yn ymwneud â sicrhau bod contractwyr yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau Gwarchod yn Ddiogel ac wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol. Mae gan Sian berthynas waith ardderchog gyda'r contractwyr ac mae'n edrych i gynyddu'r nifer i sicrhau bod oedi'n cael ei gadw i'r lleiaf posibl. Yn ogystal, mae hi wedi adeiladu ar y berthynas gyda Gofal a Thrwsio Sir Fynwy sy'n bartner yn y gwaith o ddarparu grantiau/arian Diogelwch yn y Cartref a Galluogi.

Gellir cysylltu â Sian ddydd Llun - dydd Mercher ar 01873 73 (5927 neu 0797 6654300 neu e-bostiwch sianmawby@monmouthshire.gov.uk

Sian Mawby

Cynorthwy-ydd Byw yn Strategol a Chynaliadwyhousingrenewals@monmouthshire.gov.uk

Rachel Blake

Rachel Blake

Mae gan Rachel brofiad helaeth ac mae wedi gweithio i Gyngor Sir Fynwy ers 1999 yn uniongyrchol o fewn y tîm Grant Cyfleusterau i’r Anabl. Mae’n ymfalchïo’n fawr yn ei gwaith ac yn cael ei hysgogi i gefnogi trigolion Sir Fynwy i barhau i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Ar hyn o bryd mae Rachel yn gweithio’n llawn amser o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae ar gael ar 01633 644469 / 07500 608265 neu drwy e-bost RachelBlake@monmouthshire.gov.uk

Mae’r cymorth yn cynnwys derbyn pob cais a chynorthwyo gyda phrosesu drwy’r amser, gwneud unrhyw gyfrifiadau prawf modd sy’n ofynnol a darparu cymorth i’r Syrfëwr Grantiau yn ôl yr angen. Mae’r rôl yn sicrhau bod y tîm yn gallu cysylltu’n llawn â’r ymgeisydd am grant a’i arwain drwy’r broses yn y ffordd fwyaf defnyddiol a syml. Mae gan bob aelod o’r tîm berthynas ardderchog gyda Therapyddion Galwedigaethol a bydd yn gweithio gyda’r Therapydd Galwedigaethol i hwyluso’r atgyfeiriad proffesiynol sydd wedi’i anfon yn uniongyrchol at y tîm.

Unwaith y bydd y grant wedi’i gwblhau bydd y tîm hefyd yn cysylltu ag ymgeiswyr i gael adborth boddhad cwsmeriaid a fydd yn siapio’r gwasanaeth ac yn sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i wella cymaint â phosibl.

Lisa Bird

Lisa Bird

Dechreuodd Lisa yn y rôl ym mis Mawrth 2022 ar ôl trosglwyddo i Gyngor Sir Fynwy o awdurdod cyfagos. Mae ei gyrfa awdurdod lleol hyd yma wedi ymwneud yn bennaf â chefnogi ceisiadau am gyllid a thrigolion yr ardal i gael mynediad at wasanaethau priodol. Mae ganddi brofiad helaeth o drin ymholiadau sensitif a phrosesu ceisiadau cyn gynted â phosibl, mae Lisa yn aelod cyfeillgar a hawdd mynd ati o’r tîm a bob amser yn barod i helpu i gefnogi trigolion Sir Fynwy i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain mor ddiogel ac am gyhyd â phosibl. . Ar hyn o bryd mae Lisa yn gweithio’n llawn amser o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae ar gael ar 01633 6445837 / 07773 664068. lisabird@monmouthshire.gov.uk

Vicki Goodway

Vicki Goodway

Dechreuodd Vicki yn y rôl ym mis Mawrth 2022 ac mae wedi gweithio i Gyngor Sir Fynwy ers 2019 ac mae ganddi amrywiaeth o rolau gan gynnwys cefnogi Busnesau Sir Fynwy i gael mynediad at grantiau COVID trwy gydol y pandemig. Mae Vicki yn llawn cymhelliant i gefnogi preswylwyr i barhau i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi ac mae’n falch iawn ei bod yn gallu helpu pobl i gael mynediad at grantiau i wella ansawdd eu bywyd.

Ar hyn o bryd mae Vicki yn gweithio llai o oriau o ddydd Llun i ddydd Gwener 9-3pm ac mae ar gael ar 01633 644087/07773664069 vickigoodway@monmouthshire.gov.uk

Michael Hinchliffe, Syrfëwr

Rôl Michael fel Syrfëwr Tai yw darparu’r cymorth arolygu technegol sy’n angenrheidiol ar gyfer cwblhau’r Rhaglen Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Mae’n sicrhau bod y rhaglen yn cael ei rhedeg yn llyfn sy’n cynnwys cynnal a datblygu perthnasoedd â Therapyddion Galwedigaethol, Contractwyr, Asiantaethau Gofal a Thrwsio Sir Fynwy a Thorfaen, Adrannau Rheoli Adeiladu a Phenseiri.

Mae gan Michael dros 16 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol. Yn ystod yr amser hwn mae wedi bod yn gysylltiedig â llawer o geisiadau Grant Cyfleusterau i’r Anabl, er enghraifft, addasu cawodydd ystafelloedd ymolchi i loriau gwlyb, lifftiau grisiau, addasiadau i ddarparu unedau cysgu / ymolchi i lawr y grisiau a cheginau gydag unedau codi a disgyn sy’n galluogi lle gweithio aml-lefel ar gyfer byw’n gynhwysol . Mae hefyd yn gweithio gyda phenseiri ac Adrannau Rheoli Adeiladu, Cynllunio ac Eiddo Cyngor Sir Fynwy ar gyfer cynlluniau mwy cymhleth yn unol ag anghenion unigol a aseswyd.

Mae natur gadarnhaol a chyfeillgar Michael yn sicrhau ei fod yn ymdrechu i ddod o hyd i ateb a fydd yn caniatáu i’r unigolyn barhau i fyw’n ddiogel yn ei eiddo ei hun. Mae Michael wedi ymrwymo i’w rôl ac yn mwynhau bod yn rhan o dîm sy’n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n caniatáu i unigolion fod mor annibynnol â phosibl.

Mae Michael yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener a gellir cysylltu ag ef ar 07785 716910 neu ar e-bost michaelhinchliffe@monmouthshire.gov.uk