Gall plant a phobl ifanc sy’n mynychu ysgol ar sail lawn-amser fod â hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Pwy sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim?

Yma yn Sir Fynwy, gall plant y mae eu rhieni/gofalwyr yn derbyn unrhyw un o’r taliadau cymorth dilynol fod â hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim mewn ysgolion a gynhelir gan y cyngor.

  • Cymhorthdal Incwm.
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm.
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999.
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm.
  • Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes ganddynt hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eu hincwm blynyddol yn fwy na £16,190.
  • Elfen warantedig y Credyd Pensiwn Gwladol.
  • Ychwanegiad Credyd Treth Gwaith – y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos bellach ar ôl iddynt beidio bod yn gymwys am y Credyd Treth Gwaith.
  • Credyd Cyffredinol

Sut mae gwneud cais am brydau ysgol am ddim?

Llenwi’r ffurflen gais ar-lein ar gyfer prydau ysgol am ddim drwy glicio yma.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid oes yn rhaid i chi bellach roi dogfennau cefnogi i ddilysu eich hawl i fudd-dal, y cyfan sydd angen i chi ( y rhiant/gofalwr) ei wneud yw llenwi pob adran o’r cais a byddwn yn dilysu eich hawl i fudd-dal gyda chronfa ddata yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru.

Pa mor fuan y byddaf yn clywed?

Gallwn brosesu ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn academaidd o fewn pump i ddeg diwrnod gwaith. Os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau o ba ddyddiad y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim.

Byddwn yn hysbysu ysgolion fod eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Ydych chi’n darparu grant dillad?

Mae Llywodraeth Cymru yn flaenorol wedi darparu cyllid grant i gefnogi teuluoedd ar incwm isel gyda chostau prynu gwisg ysgol pan fyddant yn symud o ysgol gynradd i uwchradd. Daw’r grant i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18. Felly yn anffodus o fis Medi 2018 ni fydd unrhyw gymorth i brynu gwisg ysgol eich plentyn.

Sut gallaf gael mwy o wybodaeth am y fwydlen newydd?

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Menu-Link-Image-WELSH