Skip to Main Content

Bydd Cabinet Cyngor Sir Fynwy yn cyfarfod ar y 4ydd o Hydref i adolygu rhestr fer wedi’i diweddaru o opsiynau safle a phenderfynu pryd i ddechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer hyd at dri ar ddeg o gaeau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn y Sir.  Bydd y safleoedd arfaethedig yn darparu lleoedd i deuluoedd sy’n byw yn y Sir ac sydd ag angen a nodwyd.  Er bod gan y Cyngor rwymedigaeth gyfreithiol i ddarparu lleiniau parhaol i ddiwallu’r angen a aseswyd, nid oes gofyniad i nodi safle tramwy.

Yn dilyn y Pwyllgor Craffu ar y 19eg Gorffennaf bydd gwaith yn parhau ar nodi safleoedd posibl i ddal hyd at chwe llain fesul safle ac yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd unigol. Mae tirfeddianwyr ac aelodau’r cyhoedd wedi cael gwahoddiad i awgrymu safleoedd posibl a chynigiwyd rhai awgrymiadau erbyn dyddiad cau’r 23ain Awst, a fydd yn cael eu hystyried. Mae adolygiad pellach o dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor Sir hefyd yn cael ei gynnal.

Bydd y Cabinet yn ystyried canlyniadau’r adolygiad hwn ynghyd â chynigion ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus dwys a fydd yn cael ei gynnal ar y safleoedd a nodwyd yn yr adolygiad.

Bydd yr adroddiad i’w ystyried gan y Cabinet yn cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor ddydd Mawrth 26ain Medi.