Skip to Main Content

Mae helpu i lunio dyfodol pobl ifanc Sir Fynwy yn hynod werth chweil a phwysig, felly beth am wneud gwahaniaeth drwy ddod yn llywodraethwr ysgol Awdurdod Lleol?

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Fynwy yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer llywodraethwr Awdurdod Lleol yn ei ysgolion, gan gynnwys ysgol newydd 3-19 Brenin Harri’r VIII yn y Fenni.

Mae ysgolion yn elwa’n fawr o fewnbwn strategol eu llywodraethwyr, sy’n helpu i oruchwylio sawl agwedd o’r ysgol ac yn cyfrannu at gorff llywodraethu’r ysgol wrth godi safonau cyflawniad ar gyfer pob disgybl. 

Mae dod yn llywodraethwr yn gofyn am ymdrech ac ymrwymiad ond daw gyda llawer o fuddion, gan gynnwys y cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i blant a phobl ifanc wrth iddynt ddatblygu i fod y gorau y gallant fod. Mae hefyd yn rhoi cyfle i ddefnyddio sgiliau sydd gennych eisoes ac i ddysgu sgiliau newydd ar yr un pryd.

Nid oes rhaid i chi fod â phlentyn yn yr ysgol i wneud cais, ond dylai fod gennych ddiddordeb mewn addysg a bod yn ymrwymedig i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a phobl ifanc.

Dylai llywodraethwyr hefyd allu dod â sgiliau sy’n fuddiol i’r ysgol, megis profiad busnes, gwybodaeth TG, adnoddau dynol, neu hyd yn oed sgiliau creadigol.  Mae pob ysgol yn wahanol, felly mae angen sgiliau gwahanol.  

Dywedodd y Cynghorydd Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg: “Mae llawer o bobl yn meddwl, ar gam, bod angen i chi gael cysylltiad ag ysgol benodol i ddod yn llywodraethwr, ond dydych chi ddim.  Yr hyn sydd ei angen ar ein hysgolion yw pobl â chymysgedd o sgiliau a phenderfyniad i helpu i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc.  Mae angen cymysgedd da o lywodraethwyr ymroddedig, brwdfrydig ac ymroddedig ar bob ysgol gan eu bod yn cyfrannu cymaint at bob ysgol a’i disgyblion.  Byddwn yn annog unrhyw un sy’n credu y gallai fod ganddynt ddiddordeb i gysylltu, a darganfod mwy.  Gallai fod yn un o’r pethau mwyaf buddiol i chi ei wneud erioed.”

Os hoffech gael gwybod mwy am ddod yn llywodraethwr mewn ysgol yn agos atoch chi, e-bostiwch wendybarnard3@monmouthshire.gov.uk SharonRandall-Smith@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 07973 884461.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/dod-yn-llywodraethwr-ysgol/