Yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr (Mehefin 1af – 7fed), mae MonLife wedi bod yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniadau trigolion a fu’n gwirfoddoli ledled y sir. Daeth y dathliadau i ben gyda digwyddiad dathlu a gynhaliwyd yng Nghastell Cil-y-coed ar ddydd Mercher 8fed Mehefin.

Mae gan MonLife weithlu brwdfrydig ac egnïol ym mhob rhan o’r sefydliad, gyda chefnogaeth 217 o wirfoddolwyr ychwanegol.  Maent yn ased hanfodol i MonLife gan eu bod yn cynnig cyfle i gynyddu cyfranogiad ac amrywiaeth o fewn y sefydliad. 

Mae gwirfoddolwyr yn amrywio o bobl ifanc brwdfrydig yn eu harddegau i bobl pedwar-ugeinmlwydd oed profiadol sy’n rhoi o’u hamser, ymrwymiad, sgiliau a phrofiad bywyd i ychwanegu gwerth at amrywiaeth eang o atyniadau’r cyngor sy’n cael eu rhedeg gan y gwasanaeth amgueddfa, gwasanaeth ieuenctid, tîm datblygu chwaraeon, gwasanaeth cefn gwlad a chanolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn.

Er gwaethaf y pandemig yn atal y gwasanaethau arferol dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae MonLife wedi cael dros 200 o wirfoddolwyr yn cyfrannu cyfanswm anhygoel o 4,500+ o oriau gwirfoddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

Mae gwirfoddolwyr yn darparu ychwanegiad a chyfraniad gwerthfawr at ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Fynwy a MonLife, gan eu bod yn ymwneud â gwasanaethau fel Datblygu Chwaraeon a Hamdden a Gwaith Ieuenctid, yn ogystal â chadw ein strydoedd yn lân a mannau gwyrdd yn wyrdd. Mae’n ffordd wych i wirfoddolwyr gyflwyno eu hunain i wasanaethau pwysig, lle cymerwyd 29 o wirfoddolwyr o fewn Datblygu Chwaraeon a Hamdden fel staff cyflogedig MonLife yn haf 2021.

Y Cynghorydd Dywedodd Sara Burch, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau Cynhwysol a Gweithgar: “Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil, hwyliog a chymdeithasol o helpu ein cymuned.  Mae gwirfoddolwyr yn gweithio ar draws yr holl wasanaethau yn MonLife, gan fod yn rhan annatod o’r gwaith a wnawn ar draws y sir.  Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr yr egni, yr amser a’r ymrwymiad diflino a roddir gan wirfoddolwyr o bob rhan o’n sir, i gyd i wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.”

Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol i holl wasanaethau MonLife.  Mae’r cyngor yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i gefnogi gwirfoddolwyr gan gynnwys hyfforddiant, cymorth ac arweiniad er mwyn sicrhau bod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a phleserus. Gall gwirfoddoli alluogi unigolion i wella sgiliau presennol, cynyddu gwybodaeth, cwrdd â ffrindiau newydd a rhoi hwb i hyder, sydd yn ei dro o fudd i’w hiechyd a’u lles.

I gael gwybod sut i wirfoddoli gyda MonLife, ewch i’r dudalen hon: https://www.monlife.co.uk/cy/volunteering/