Heddiw, cafodd Cyngor Sir Fynwy gadarnhad gan Lywodraeth Cymru y bydd yn cael cynnydd o 11.2% yn ei gyllid craidd y flwyddyn nesaf o’i gymharu â’r cyfartaledd o 9.4% ar gyfer Cymru, a lle mae cynghorau ledled Cymru wedi derbyn setliadau yn amrywio o gynnydd o 8.4% i 11.2%.  Bydd y newyddion a groesawyd yn caniatáu i’r Cyngor ddarparu ar gyfer ystod o bwysau sylweddol ac uniongyrchol sy’n effeithio ar wasanaethau’r flwyddyn nesaf ac i leihau’r angen i’r Cyngor ddefnyddio ei gronfeydd wrth gefn cymharol gyfyngedig i gefnogi’r gyllideb.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy:  “Mae hwn yn setliad llywodraeth leol sylweddol gan Lywodraeth Cymru, sy’n cydnabod yn briodol rôl eithriadol ein gwasanaethau lleol.  Yr wyf yn ddiolchgar i weinidogion am wrando arnom fel arweinwyr cynghorau, ac am wneud y gorau o’r dyraniad hael a roddwyd i Drysorlys Cymru gan Lywodraeth y DU.   Mae’n dangos yr hyn y gellir ei gyflawni ar gyfer cymunedau yng Nghymru a ledled y DU pan fydd llywodraethau lleol, Cymru a’r DU yn cydweithio.   Bydd y setliad hwn yn ein helpu i sicrhau y gall ein gwasanaethau lleol hanfodol barhau i gefnogi ein cymunedau pan fydd ei angen arnynt.”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, yr Aelod Cabinet dros Adnoddau:  “Mae’r setliad dros dro wedi cynnig hwb sylweddol i’r Cyngor ac yn osgoi’r angen iddo wneud penderfyniadau anodd, uniongyrchol a thymor byr a fyddai wedi effeithio ar ei wasanaethau rheng flaen.  Mae’n braf nodi hefyd bod Llywodraeth Cymru wedi darparu dyraniadau cyllid refeniw craidd dangosol ar gyfer 2023/24 a 2024/25 a fydd yn caniatáu i’r Cyngor fabwysiadu dull mwy strategol o ymdrin â’n cynllunio ariannol tymor canolig.  

Er bod y cynnydd cyfartalog uchod yn y setliad ar gyfer y Cyngor i’w groesawu’n fawr, rhaid i ni gydnabod o hyd fod y Cyngor yn parhau i fod wedi’i wreiddio’n gadarn ar waelod y tabl ar gyfer swm y cyllid y pen y mae’n ei gael gan Lywodraeth Cymru, sy’n golygu bod yn rhaid i’r Cyngor godi cyfran sylweddol uwch o’i gyllid o ffynonellau eraill o’i gymharu â’i gymheiriaid.”

Bydd cynigion cyllideb ddrafft y Cyngor yn cael eu hystyried gan ei Gabinet mewn cyfarfod ar 19 Ionawr 2022 ac yna byddant yn cael eu rhyddhau ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.   O ystyried effaith y pandemig parhaus a’r cyfyngiadau parhaol sydd ar waith, bydd y Cyngor yn ceisio ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd drwy ei wefan a digwyddiadau ymgynghori rhithwir ar y gyllideb.  Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor – monmouthshire.gov.uk/cy – ac ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol yn y Flwyddyn Newydd.