Bysus yn teithio i Gas-gwent, ar ôl gadael cylchfan Mitel bydd y ‘7’ yn troi i’r dde i ‘Heol Cas-gwent’ – troi i’r chwith i ‘Woodstock Way – troi i’r dde i ‘Ffordd Osgoi Cil-y-coed’ – troi i’r dde yn y goleuadau traffig i ‘Heol Casnewydd’ a ‘Jubilee Way’, ar ôl dod at y fini-gylchfan bydd y gwasanaeth yn troi i’r chwith i ‘Sandy Lane’ a pharhau ar ei daith arferol.

Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu ar yr un llwybr (y ffordd arall o amgylch) o Gasnewydd.

Efallai y bydd preswylwyr Cil-y-coed wedi sylwi y cafodd arwyddion eu gosod gan Alun Griffiths Contractors o amgylch ardal gwaith Cyrchfan y Groes parthed cau ffordd dros dro. Mae angen cau’r ffordd fel rhan o waith rhoi wyneb newydd ar y lôn cerbyd a wneir ar hyn o bryd ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Caiff y ffordd ei chau mewn dau gam. Yn ystod y cam cyntaf bydd adran o’r lôn cerbyd rhwng cyffordd Heol yr Eglwys a’r gylchfan fach (Sandy Lane) ar gau o 13 Ionawr – 9 Mawrth 2020.

Yn ystod yr ail gam caiff adran o’r lôn cerbyd rhwng cyffordd Heol yr Eglwys tuag at Heol Cas-gwent ei chau o 9 Mawrth i 10 Mehefin 2020.

Caiff traffig ei wyro drwy Woodstock Way ar gyfer y ddau gam a bydd arwyddion gwyriad yn eu lle. Mae’r mapiau islaw’n dangos yr ardal a gaiff ei chau a llwybr y gwyriad ar gyfer y ddau gam.

Bydd system goleuadau traffig dwy-ffordd dros dro yn eu lle rhwng Heol yr Eglwys a naill ai Sandy Lane neu Heol Cas-gwent yn dibynnu ar ba gam sy’n mynd rhagddo. Bydd Heol yr Eglwys yn hygyrch o’r ddau gyfeiriad bob amser.

Hysbyswyd cwmnïau bws a gwasanaethau bws Cyngor Sir Fynwy am y rhaglen cau ffyrdd a gwyriadau, ni chaiff amserlenni presennol eu newid. Caiff y safleoedd bws presennol ar Heol Cas-gwent eu hadleoli ger maes parcio Jubilee Way a darperir lloches bws dros dro ar ymyl y ffordd gydag arwydd ‘Safle Bws dros Dro’ yn y ddau leoliad.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir fel canlyniad i’r trefniadau dros dro ar gyfer rheoli traffig a gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf tra gwneir y gwaith hanfodol. Anelwn gadw ymyriad mor isel ag sydd modd yn ystod y cyfnod hwn.