Skip to Main Content

Bydd Ysgol Gymraeg Trefynwy yn agor ei drysau i’r disgyblion cyntaf ym mis Medi 2024, gyda disgwyl i’r adeilad newydd gael ei adnewyddu yn 2025.  Bydd y myfyrwyr cyntaf yn defnyddio llety sydd ar gael yn Ysgol Gynradd Overmonnow wrth i adeilad newydd yr ysgol newydd gael ei ddatblygu..

Bydd yr ysgol newydd yn croesawu disgyblion o Drefynwy a’r ardaloedd cyfagos, gan gynnwys Brynbuga a Rhaglan.  Gellir gweld map yn dangos y dalgylch newydd yma, i weld a ydych yn y dalgylch ar gyfer yr ymweliad ysgol cyfrwng Cymraeg newydd https://maps.monmouthshire.gov.uk/localinfo.aspx.

Yn unol â’r polisi cludiant o’r cartref i’r ysgol bydd cludiant am ddim ar gael i ddisgyblion oed cynradd sy’n byw mwy na 1.5 milltir o’r ysgol ac sy’n byw yn y dalgylch.

Bydd Ysgol Gymraeg Trefynwy wedi’i lleoli ar Rockfield Road, a bydd yr ysgol yn agor gan ddefnyddio model egin-ysgol, sy’n golygu y bydd ar gael i ddisgyblion yn y feithrinfa, y dosbarth derbyn a blwyddyn 1.

O fis Medi 2024, am flwyddyn yn unig, bydd Ysgol Gymraeg Trefynwy yn cynnig diwrnodau llawn i blant 3 a 4 oed yn unol ag oriau agor yr ysgol.

O fis Medi 2025, y gobaith yw y bydd Cylch Meithrin cyfrwng Cymraeg ar safle’r ysgol sy’n gallu darparu gofal cofleidiol i blant 3 a 4 oed, yn ogystal â gofal plant Dechrau’n Deg ar gyfer plant 2 oed, felly bydd meithrinfa’r ysgol wedyn yn dychwelyd i sesiynau rhan-amser o 2½ awr y dydd yn unol â gweddill Sir Fynwy.

Mae’r corff llywodraethu dros dro ar gyfer yr ysgol wedi ei sefydlu ac mae’n edrych i benodi pennaeth yn ystod yr wythnosau nesaf.  Wrth ddatblygu polisïau ar gyfer yr ysgol newydd, byddant yn gweithio ar frandio ar gyfer yr ysgol, gan gynnwys arwyddion ysgol, logos a gwisg ysgol!  Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch Debbie Graves debbiegraves@monmouthshire.gov.uk / Cath Saunders cathsaunders@monmouthshire.gov.uk

Proses Ymgeisio

Os hoffech wneud cais am le yn y dosbarth Meithrin, Derbyn neu flwyddyn 1, cysylltwch â thîm derbyniadau ysgolion Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644508 neu e-bostiwch accesstolearning@monmouthshire.gov.uk.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses ymgeisio am fynediad a sut i wneud cais yma.

Dod yn Ddwyieithog

Mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, bydd eich plentyn yn dod yn gwbl ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.  Nid oes angen i chi siarad Cymraeg eich hun er mwyn i’ch plentyn elwa o addysg ddwyieithog.  Darganfyddwch fwy yma.

Mae bod yn ddwyieithog yn golygu y gallwch fyw eich bywyd mewn dwy iaith neu fwy, ac wrth fyw yng Nghymru mae eich bywyd yn cael ei gyfoethogi wrth i chi siarad Cymraeg. Mae cyfleoedd gwych o ran gwaith a gyrfa ar gael, ac mae siarad dwy iaith yn cynnig mwy o opsiynau cyflogaeth yn ogystal â sgil ychwanegol ar eich CV.

Darllenwch y Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am fanteision bod yn ddwyieithog!