Oes gennych chi syniad da? Pe byddai tri o bobl eraill yn fodlon helpu, beth fyddech chi’n hoffi ei wneud i sicrhau fod eich cymuned yn lle gwell?

Mae Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol y Cyngor yn awyddus i helpu unigolion a grwpiau lleol i gyflawni eu huchelgeisiau cymunedol. Mae’r tîm yn arbenigo mewn ymgysylltu ac yn anelu i helpu datblygu a grymuso grwpiau ac unigolion sydd eisiau gwneud eu tref neu bentref yn lle gwell ac maent yn mynd â’u harbenigedd allan ar hyn o bryd i gymunedau drwy sioe deithio Syniadau Mawr.

Cafodd sioe deithio Syniadau Mawr ddechrau llwyddiannus. Bu preswylwyr Trefynwy yn rhannu eu syniadau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y dref. Daeth y gymuned ynghyd a chroesawu’r cysyniad o rannu syniadau drwy bobl cardfwrdd bach. Caiff syniadau eu dangos yn Hyb Trefynwy, a chaiff hyn ei wneud hefyd mewn hybiau cymunedol ar draws y sir.

Roedd disgyblion o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Osbaston, Trefynwy wrth eu bodd yn llenwi cymylau breuddwydion i ddatgelu eu Syniadau Mawr. Mae mwy o ymweliadau ysgol ar y gweill yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r tîm yn awyddus i wrando ar syniadau a rhoi gwybodaeth a chefnogaeth werthfawr i wireddu syniadau ac maent yn edrych ymlaen at gwrdd â mwy o bobl o Frynbuga, Rhaglan, y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent yn yr wythnosau nesaf.

Mae llawer o wybodaeth ar gael eisoes, yn cynnwys sut i gael cyllid, cyfleoedd i gysylltu unigolion gyda grwpiau sydd â nodau tebyg a chynnig cyfleoedd hyfforddi i unrhyw un sy’n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ynghyd ag ymweliadau i grwpiau cymunedol lleol a chyfleoedd cwrdd a chyfarch mewn gofodau cyhoeddus poblogaidd ar draws Sir Fynwy.

Bydd y Tîm yn ymweld ag amrywiaeth o leoliadau ar draws y sir yn y pedair wythnos nesaf yn cynnwys Brynbuga, y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent. Mae’r dyddiadau dilynol ar gyfer yr wythnos nesaf a rhoddir cyhoeddusrwydd i fwy o ddyddiadau ar gyfer Cil-y-coed a Chas-gwent maes o law.

Hyb Brynbuga – dydd Iau 21 Mawrth 1.00pm – 4.00pm a 5.00pm – 7.00pm

Canolfan ACE, y Fenni – dydd Llun 25 Mawrth 9.00am – 11.00am

Canolfan Hamdden y Fenni – dydd Llun 25 Mawrth 5.00pm – 7.00pm

Marchnad y Fenni – dydd Mawrth 26 Mawrth 10.00am – 2.00pm

Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r tîm drwy dudalen Facebook Sir Fynwy, Twitter @MonmouthshireCC neu e-bost Partnerships@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol:

‘Mae hwn yn gyfle gwych i gymunedau gael yr help a’r gefnogaeth maent eu hangen gan y Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol. Mae’r tîm yn cydweithio gydag amrywiaeth o fudiadau ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i ddatgloi potensial unigolion a grwpiau yn Sir Fynwy i helpu cymunedau i’w helpu eu hunain. Rwy’n annog unrhyw un sydd â syniad pa bynnag mor fawr neu fach i ddod i gysylltiad.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/partnerships 

Mae gwasanaeth safonau masnachu Sir Fynwy yn annog preswylwyr i barhau’n wyliadwrus ar ôl derbyn mwy o adroddiadau am alwadau ffôn twyllodrus yn honni bod gan y tîm treth gyngor. Dywedir wrth bobl fod ganddynt hawl i gael ad-daliad ar eu bil treth gyngor ac mae’r galwr wedyn yn ceisio cael manylion cerdyn banc.

Rhybuddiodd Gareth Walters, Arweinydd Tîm Safonau Masnach: “Dywedodd preswylwyr fod galwyr yn ymddangos yn argyhoeddiadol ac maent eisoes yn gwybod beth yw eu henw a’u cyfeiriad llawn. Gallant hefyd fod yn honni fod gan y cyngor wybodaeth anghywir am nifer yr ystafelloedd gwely a band treth gyngor yr adeilad mewn ymgais i wneud i’r ad-daliad ymddangos yn fwy credadwy.”

Dylai preswylwyr gysylltu â thîm treth gyngor Sir Fynwy ar 01633 644640 neu e-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk os dymunant wirio unrhyw wybodaeth am y dreth gyngor. Gallant hefyd wirio eu cyfrif ar-lein: www.monmouthshire.gov.uk – cânt eu cynghori’n gryf i beidio ymateb i alwadau ffôn neu negeseuon testun yn awgrymu y gallent fod yn gymwys am ad-daliad.

Ychwanegodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Wrth i ni symud i’r misoedd pan fydd preswylwyr Sir Fynwy yn derbyn eu biliau treth gyngor newydd, credwn ei bod yn bosibl y bydd sgamwyr yn defnyddio eu cyfle i dargedu pobl. Mae angen i breswylwyr fod yn wyliadwrus iawn o unrhyw un sy’n gofyn am fanylion eu cerdyn banc dros y ffôn.”

Dylai preswylwyr sy’n dymuno gwneud adroddiad am alwadau o’r fath a chael cyngor ymarferol â llinell gymorth Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor Dinasyddion ar 03454 0404506.

Derbyniodd staff o un ar ddeg o ysgolion Sir Fynwy a fynychodd bum diwrnod o hyfforddiant yn llwyddiannus yn nhymor y gwanwyn wedi derbyn tystysgrifau cyflawniad gan faer y Fenni, y Cynghorydd Teslin Davies a fu’n bresennol fel gwestai mewn seremoni ym Magwyr yr wythnos hon (dydd Llun 18 Mawrth). Mae gan y Cynghorydd Davies gefndir mewn addysg ac anghenion dysgu ychwanegol.

Roedd y pymtheg o staff wedi hyfforddi i ddod yn Gymhorthwyr Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) ac mae’r cwrs yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau i helpu disgyblion yn ysgolion y sir gydag anghenion emosiynol dros dro neu dymor hirach. Bydd y cymhorthwyr ELSA yn derbyn cefnogaeth barhaus gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg drwy oruchwyliaeth rheolaidd.

Mae’r rhaglen ELSA yn ffurfio rhan o ymrwymiad y cyngor i weithio gydag ysgolion i sicrhau cynhwysiant, cyflawniad a llesiant pob disgybl, yn cynnwys y rhai y mae anawsterau emosiynol yn effeithio ar eu dysgu. Cafodd ei datblygu i feithrin gallu ysgolion i gefnogi anghenion emosiynol disgyblion o fewn eu hadnoddau eu hunain.

Caiff cymhorthwyr ELSA eu hyfforddi i gynllunio a datblygu rhaglenni cefnogaeth unigol neu grŵp. Gallent weithio gyda disgyblion sy’n ymddangos yn bryderus, swil, trist neu ddig yn ogystal â’u cefnogi i ddatblygu sgiliau cymdeithasol neu gyfeillgarwch neu gynyddu hunanbarch.

Cyflwynwyd y cwrs gan Wasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Fynwy. Dywedodd Dr Casey Stephens o’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol: “Bu rhaglen ELSA yn rhedeg yn Sir Fynwy am bedair blynedd ac ar hyn o bryd mae 29 o gymhorthwyr ELSA yn gweithio yn ein hysgolion. Mae’r rhaglen yn parhau i fynd o nerth i nerth ac yn ennill ei blwyf mewn llawer o’n hysgolion. Mae gwerthusiadau o’r prosiect wedi dangos fod cymhorthwyr ELSA yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad emosiynol plant a phobl ifanc. Mae canlyniadau penodol wedi cynnwys llwyddiant academaidd, cynyddu presenoldeb ysgolion a gostwng atgyfeiriadau i asiantaethau allweddol yn ogystal â newidiadau cadarnhaol mewn disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc ar Gyngor Sir Fynwy: “Ar ôl gorffen eu hyfforddiant, bydd ein haelodau diweddaraf o staff i ennill dyfarniad ELSA yn medru helpu plant sydd ag anawsterau emosiynol ac ar anfantais addysgol i oresgyn eu problemau, gwella eu llesiant emosiynol a chyflawni yn yr ysgol.”

Mae paratoadau Cyngor Sir Fynwy i ddod yn gyfrifol am orfodaeth parcio yn lle Heddlu Gwent yn mynd rhagddynt yn dda.

Cyflwynir Gorfodaeth Parcio Sifil ddydd Llun 8 Ebrill pan fydd y cyngor yn cymryd pwerau i weithredu cyfyngiadau parcio ar y stryd yn Sir Fynwy – yn ychwanegol at y meysydd parcio oddi ar y stryd mae’r cyngor eisoes yn eu rheoli. Bydd yr heddlu yn parhau i fod yn gyfrifol am drin cerbydau sydd wedi parcio’n beryglus, rhwystro traffig a thraffig yn symud.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Gall parcio anystyriol yn aml arwain at dagfeydd neu broblemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus ac atal cerbydau gwasanaeth argyfwng rhag cael mynediad i ardaloedd yn ogystal ag achosi problemau i fusnesau lleol pan mae cerbydau’n aros yn fwy o amser nag a ganiateir tu allan i siopau.

“Bydd y cyngor yn creu tîm gorfodaeth sifil neilltuol i fod yng ngofal rheoliadau parcio traffig o fewn y sir. Bydd hyn yn arwain at wella parcio mewn ardaloedd gyda phroblemau presennol yn ogystal â chynyddu trosiant lleoedd parcio a gwella diogelwch i gerddwyr a defnyddwyr ffyrdd. Bydd hefyd yn atal parcio amhriodol ac anystyriol ar barthau cyfyngedig fel llinellau melyn dwbl neu farciau ogam ogam a chreu rhwydwaith priffyrdd diogelwch ar gyfer pawb sy’n defnyddio’r ffyrdd.”

Dan Orfodaeth Parcio Sifil gall y cyngor weithredu:

• Llinellau melyn dwbl a sengl
• Baeau i’r anabl
• Baeau aros cyfyngedig
• Safleoedd tacsi
• Baeau coetsis
• Baeau llwytho
• Marciau ogam ogam mewn ysgolion (os oes cyfyngiadau) a chroesiadau cerddwyr
• Parcio dwbl neu barcio rhy bell o ymyl y cwrbyn
• Parcio mewn safleoedd bws

Rhoddir hysbysiad tâl cosb i gerbyd lle mae swyddog gorfodaeth sifil yn gweld ei fod wedi parcio yn groes i orchymyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dwy haen o dâl cosb yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r tramgwydd. Bydd y tâl yn £70 am y tramgwyddau mwyaf difrifol a £50 am rai llai.

Os caiff yr hysbysiad tâl cosb ei dalu o fewn 14 diwrnod o’r hysbysiad, caiff y tâl ei ostwng gan 50%. Os na dderbynnir tâl neu unrhyw gyfathrebu o fewn 28 diwrnod, gall y cyngor gyhoeddi tystysgrif codi tâl a chaiff y gosb ei chynyddu i £105 am y troseddau mwyaf difrifol a £75 am dramgwyddau llai.

Gall modurwyr dalu hysbysiadau tâl cosb drwy’r post, gan ddefnyddio’r amlen a anfonir gyda’r hysbysiad, ar-lein drwy dudalen Grŵp Parcio De Cymru www.swpg.co.uk (taliad cerdyn credyd/debyd) neu drwy ffonio 033 332 008 67. Yn ychwanegol, gall modurwyr apelio yn erbyn y gosb os credant iddi gael ei rhoi’n anghywir. Dylid nodi mai’r ceidwad cofrestredig, neu ddefnyddiwr y cerbyd os yw wedi ei logi, sy’n gyfrifol am dalu’r hysbysiad tâl cosb.

Bydd yr incwm a gynhyrchir gan y cosbau yn cyfrannu at gost y gwasanaeth ac aiff unrhyw warged at gynlluniau traffig a gwelliannau ffyrdd y sir, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Iau 21 Mawrth rhwng 7.50 – 8.20 (tua)

Dydd Iau 21 Mawrth rhwng 20.20 – 20.50 (tua)

Dydd Gwener 22 Mawrth rhwng 8.35 – 09.05 (tua)

Dydd Gwener 22 Mawrth rhwng 21.00 – 21.30 (tua)

Dydd Sadwrn 23 Mawrth rhwng 09.20 – 09.50 (tua)

Dydd Sadwrn 23 Mawrth rhwng 21.40 – 22.10 (tua)

Dydd Sul 24 Mawrth rhwng 09.55 – 10.25 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd digwyddiad ymgysylltu cymunedol yn Nhrefynwy yr wythnos nesaf yn anelu i ddod â phreswylwyr a grwpiau lleol ynghyd i feithrin cysylltiadau newydd a chryfhau rhwydweithiau presennol er budd y dref a’r ardal leol. Wedi’i drefnu ar ran y gymuned leol, fe’i cynhelir rhwng 4:30 i 8pm ddydd Mercher, 27 Mawrth yn Ysgol Gyfun Trefynwy a bydd yn cynnwys cyrff cyllido, cyrff gwirfoddol a trydydd sector, cymunedau a chyrff statudol. Mae’n dilyn llwyddiant achlysuron tebyg yn y Fenni a Chas-gwent.
Bydd y digwyddiad yn codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth ardderchog – yn cynnwys cyngor, arweiniad, cyllid a chyfleoedd hyfforddi – a gynigir i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol tra’n cyflwyno sefydliadau syn ceisio cyllid i’r rhai sy’n ei ddarparu. Bydd hefyd yn gyfle i ddiolch i unigolion am weithgaredd rhagorol gwirfoddolwyr yr ardal.
Yn ychwanegol, bydd y cyfarfod yn dynodi aelodau grŵp llywio craidd i gynhyrchu a chyflwyno cynllun Gweledigaeth ar gyfer Trefynwy i gefnogi cynlluniau cymunedol.
Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy dros ddatblygu cymunedol: “Rydym yn anelu am gyfarfod anffurfiol ac yn croesawu unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio gan roi lle canolog i fuddiannau gorau’r ardal. Rydym eisiau cael cynifer o bobl ag sydd modd ynghyd, gan wybod y gellir cael syniadau gwych drwy siarad gyda’n gilydd.”
Gall unrhyw un sy’n dymuno mynychu gadw lle drwy edrych ar https://www.facebook.com/events/1188529647985996/ er y bydd hefyd groeso i’r rhai sy’n dod draw ar y noswaith heb wneud trefniant ymlaen llaw.
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Joe Skidmore, Swyddog Datblygu Cymunedau a Phartneriaeth Cyngor Sir Fynwy JoeSkidmore@monmouthshire.gov.uk

Dechreuodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu newydd yn Sir Fynwy ddydd Llun 4 Mawrth er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu a gostwng costau. Mae’r newidiadau hyn yn un o’r newidiadau gweithredol mwyaf yn Sir Fynwy ar gyfer casglu gwastraff – gyda chyflwyno gwasanaeth ar wahân i gasglu gwydr, newidiadau mewn amserau casglu a cherbydau casglu gwastraff newydd.

Mae Sir Fynwy yn casglu o tua 44,000 o gartrefi a arferai olygu 102,000 o gasgliadau yr wythnos. O 4 Mawrth gostyngwyd casgliadau i 80,000 yr wythnos. Cafodd amserau casglu newydd eu hyrwyddo drwy daflen a chafodd y wefan ei diweddaru i ddangos yr amserau casglu newydd.

Mae problemau casglu wedi effeithio ar rai preswylwyr. Mae criwiau’n gweithio ymhell tu allan i’w horiau gwaith arferol gyda rhai allan tan 7pm i unioni problemau. Bu canolfan gyswllt a hybiau Sir Fynwy yn brysur tu hwnt gydag ymholiadau ar y newidiadau ailgylchu ac adnewyddu trwyddedau gwastraff gardd.

Beth i’w wneud os yw oedi gyda chasglu gwastraff ac ailgylchu yn effeithio arnoch:

• Rhowch wybod am unrhyw broblemau drwy adran ‘Ailgylchu a Gwastraff’ ap Fy Sir Fynwy sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r stôr apiau neu anfon neges at Monty, sgyrsfot Sir Fynwy drwy wefan monmouthshire.gov.uk neu Facebook Messenger: @MonmouthshireCC.
• Mae’r ganolfan cyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd oherwydd ymholiadau am y newidiadau mewn casglu gwastraff ac ailgylchu ac mae’n rhaid aros am fwy o amser nag arfer. Os yw cwsmeriaid yn dymuno dal i aros, caiff eu galwadau eu hateb cyn gynted ag y daw gweithredydd ar gael.
• Gall unrhyw breswylwyr sy’n dal i fod angen blwch casglu gwastraff fynd i’w hyb cymunedol lleol i gasglu un.
• Gall preswylwyr sy’n dymuno cael gwybod am eu dyddiau casglu newydd fynd i: monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Gwastraff a Gwasanaethau Stryd: “Hoffwn ymddiheuro i unrhyw breswylwyr y mae’r oedi yn eu casgliadau gwastraff wedi effeithio arnynt a hoffwn ddiolch iddynt am eu dealltwriaeth ar yr amser prysur iawn yma. Gofynnwn chi fod yn amyneddgar a rhoi eich cefnogaeth gadarnhaol i’r criwiau casglu a staff y ganolfan cyswllt a hybiau sy’n gwneud eu gorau glas i gael y problemau wedi’u datrys. Nid yw’n waith rhwydd i’r criwiau sy’n gwneud gwaith rhyfeddol, gan weithio oriau hir mewn tywydd gwlyb a gwyntog”.

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy gydag awdurdodau lleol a swyddogion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn digwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad lleol i nodi Diwrnod y Gymanwlad ddydd Llun 11 Mawrth.

Am 10am tu allan i Neuadd y Sir, arweiniodd y Cadeirydd y Cynghorydd Peter Clarke seremoni i ddathlu undeb 57 o genhedloedd ar draws y byd a darllen neges gan Patricia Scotland, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad. Amlygodd neges yr Ysgrifennydd Cyffredinol fod yr achlysur yn cydnabod yn gyhoeddus ac ar y cyd uchelgais parhaus y Gymanwlad i adeiladu ar draddodiadau cyffredin a chynnal rhannu gwerthoedd democratiaeth, datblygu cynhwysol a pharch at amrywiaeth.

Yna cododd y Cynghorydd Clarke y faner. Darllenodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy dros lywodraethiant gadarnhad y Gymanwlad tra arweiniodd y Parch Malcolm Lane y gweddïau.

Yn bresennol oedd:
• Murray Kerr – Dirprwy Arglwydd Raglaw
• Nick Ramsay AC
• Meiri Cyngor Tref Cas-gwent, Cyngor Tref Cil-y-coed a Chyngor Tref Trefynwy
• Maer a Chonsort, Cyngor Tref Brynbuga
• Cadeiryddion Cyngor Cymuned St Arvans a Chyngor Cymuned Rogiet
• Helen Morgan, Pennaeth Ysgol Cyrsiau Tir-seiliedig a Chwaraeon Campws Brynbuga Coleg Gwent gyda myfyrwyr yn cynrychioli Coleg Gwent
• Cynrychiolwyr Heddlu Gwent a GAVO
• Cynghorwyr a staff Cyngor Sir Fynwy

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Fly a Flag for the Commonwealth: http://www.flyaflagforthecommonwealth.co.uk/

Oes gennych chi syniad da? Pe bai tri o bobl eraill yn fodlon helpu, beth fyddech chi’n hoffi ei wneud i sicrhau fod eich cymuned yn lle gwell?

Mae Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i helpu unigolion a grwpiau i gyflawni eu huchelgeisiau cymunedol. Mae’r tîm yn arbenigo mewn helpu i ddatblygu a grymuso grwpiau ac unigolion sydd eisiau gwneud eu tref neu bentref yn lle gwell, ac yn edrych ymlaen at gwrdd â phobl mewn amrywiaeth o leoliadau drwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill.

Bydd y tîm yn bresennol i wrando ar syniadau a rhoi gwybodaeth werthfawr a chefnogaeth i wireddu syniadau. Mae llawer o wybodaeth ar gael, yn cynnwys sut i sicrhau cyllid, cyfleoedd i gysylltu unigolion gyda grwpiau sydd â nodau tebyg a chynnig cyfleoedd hyfforddiant i unrhyw un sy’n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio. Bydd y tîm hefyd yn ymweld â grwpiau cymunedol a bydd yn bresennol mewn gofodau cyhoeddus ar draws Sir Fynwy. Bydd plant a phobl ifanc o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn y broses ymgysylltu gan fod y tîm yn awyddus i wrando ar syniadau cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd y Tîm yn ymweld â nifer o leoliadau ar draws y sir yn y pump wythnos nesaf, gan fynd i Frynbuga, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Dewch i gwrdd â’r tîm yn Nhrefynwy yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 11 Mawrth.

Galwch heibio Hyb Trefynwy ddydd Mawrth 12 Mawrth 5.00pm – 7pm neu ddydd Gwener 15 Mawrth rhwng 1.00pm – 4.00pm. Dewch i Hyb Brynbuga ddydd Iau 21 Mawrth 1.00pm – 4.00pm a 5.00pm – 7.00pm a rhannu eich syniadau gyda’r tîm ym Marchnad y Fenni ar 26 Mawrth 10.00am – 2.00pm.

Mae mwy o leoliadau a dyddiadau ar y gweill. Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r tîm drwy dudalen Facebook Sir Fynwy, twitter @MonmouthshireCC neu anfon neges e-bost at y tîm.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol: ‘Mae hwn yn gyfle gwych i gymunedau gael yr help a’r gefnogaeth maent ei hangen gan y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol. Mae’r tîm yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i ddatgloi potensial unigolion a grwpiau yn Sir Fynwy i helpu cymunedau i’w helpu eu hunain. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad pa bynnag mor fawr neu fach i gysylltu.”

Mae mwy o wybodaeth am y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol yn:

www.monmouthshire.gov.uk/partnerships

E-bostiwch syniadau at Partnerships@monmouthshire.gov.uk

Denodd cystadleuaeth i ddylunio cardiau newydd ar gyfer gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy dros 130 o geisiadau gyda chynigion rhagorol gan ddosbarthiadau ysgol ac unigolion yn arwain at benderfyniadau anodd i’r panel beirniadu. Gwahoddwyd plant pedair i saith oed i ddylunio cerdyn ar gyfer aelodau iau a gofynnwyd i bobl ifanc rhwng 8 a 15 oed i greu cerdyn i bobl ifanc yn eu harddegau.
Rhoddodd y panel beirniadu yn cynnwys yr awdur a’r darlunydd lleol Shoo Rayner dri chynnig o bob categori ar y rhestr fer. Yn dilyn llunio’r rhestr fer, denodd pôl cyhoeddus ar gyfrif Facebook hybiau cymunedol y cyngor a phenderfynu ar y dyluniadau buddugol. Enillydd y gystadleuaeth iau oedd Ariana McCarthy, 5 oed, o’r Fenni gyd Gethin Griffiths (7) o Drefynwy ac Abigail Esbester (6) o Fagwyr yn gydradd ail. Lucy Brady 13 oed o Gil-y-coed enillodd yr adran dylunio i’r arddegau gyda Arwen Skinner (12) ac Owen Hill (15), y ddau o Gil-y-coed, yn gydradd ail.
Cyfrannwyd gwobrau gan Gyfeillion Gwasanaeth y Llyfrgell y Fenni, Cyfeillion Llyfrgell Cil-y-coed a Chyfeillion Llyfrgell Cas-gwent. Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet llyfrgelloedd a hybiau cymunedol ar gyngor Sir Fynwy: “Mae’n wych gweld artistiaid mor dalentog yn y sir a hoffwn ddiolch i bawb a gyflwynodd ddyluniad. Rydym wrth ein bodd gyda’n cardiau newydd hyfryd! Hoffwn hefyd ddiolch i gefnogwyr ein gwasanaeth llyfrgell a gyflenwodd wobrau.”
I gael mwy o wybodaeth ar hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor, mewngofnodwch i: www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Mwynhaodd grwpiau cymunedol yn ardal Cas-gwent noswaith rwydweithio lwyddiannus ddydd Mercher 6 Mawrth a roddodd gyfle i hyrwyddo eu gwaith cadarnhaol yn yr ardal.
Trefnwyd y digwyddiad gan grŵp llywio o actifyddion lleol gyda chefnogaeth Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sefydliad The Bridges a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) gydag unigolion, grwpiau, clybiau a mudiadau fel Age Cymru Gwent, Canolfan Gymunedol Bulwark, Gweithredu Ieuenctid Cas-gwent, Canolfan Dyled Cristnogion yn erbyn Tlodi (CAP), y clwb rotari lleol a Phrifysgol y Drydedd Oes (U3A).
Roedd y noswaith a gynhaliwyd yn Hyb Cymunedol Cas-gwent yn gyfle i’r rhai a fynychodd i gwrdd a dysgu gan bobl gyda diddordebau tebyg, darganfod pa weithgareddau defnyddiol ac ategol a gaiff eu trefnu yn yr ardal a chanfod mwy am y gefnogaeth am ddim sydd ar gael i wirfoddolwyr. Roedd hefyd yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr ar gynnal digwyddiadau cymunedol yn ogystal â dysgu a datblygu ar gyfer gwirfoddolwyr, diogelu a chodi arian – roedd nifer dda yn bresennol ym mhob un.
Cododd 25 o grwpiau lleol stondinau yn yr hyb a chyfrannu at y digwyddiad dros y noswaith. Cafodd te ei ddarparu gan Siop Coffi Top Stop a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr o Ganolfan Gymunedol Bulwark gyda stôr Tesco yng Nghas-gwent wedi cyfrannu teisennau.
Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer datblygu cymunedol “Mae pobl wedi canmol y noswaith gyda chryn nifer yn dweud pa mor ddefnyddiol oedd hi i gysylltu gyda grwpiau eraill yn gweithio’n lleol. Mae’r grŵp lleol wrthi’n cynllunio digwyddiad tebyg ar gyfer cymunedau o amgylch Cas-gwent ddechrau’r haf ac edrychwn ymlaen at gyfarfod llwyddiannus arall”.

Cynhaliwyd digwyddiadau ar draws Sir Fynwy i ddathlu llwyddiannau menywod y sir gydag ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy yn cynnal achlysuron arbennig Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar gyfer merched yr ysgol. Bu amrywiaeth o siaradwyr yn bresennol yn Ysgol Cil-y-coed yn dilyn apêl ar Facebook yn gofyn i bobl leol enwebu menywod sy’n eu hysbrydoli – daeth 101 o sylwadau i law gydag enghreifftiau rhyfeddol o’r gwahaniaeth a wnaiff menywod yn eu cymunedau bob dydd.

Cafodd straeon ysbrydoledig eu rhannu a chynhaliwyd trafodaethau i helpu merched i ystyried eu nodau ar gyfer y dyfodol. Roedd y siaradwyr yn cynnwys:

• Catherine Baker – gwirfoddolydd lleol sy’n gwneud gwahaniaeth yn ei chymuned fel rhan o Parkrun Rogiet (cyd-gyfarwyddwr y digwyddiad), Cyfeillion Parc Gwledig Rogiet, Rainbows Magwyr, Panel Atal Troseddu Magwyr a Gwndy a Chymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr. Dywedodd Catherine: “Fy nghyngor yw gwneud y pethau sy’n codi braw arnoch. Bydd cynifer o rwystrau i’w goresgyn yn eich bywyd ond wnewch chi ddim llwyddo heb roi cynnig arni. Rwy’n gwneud pethau di-dâl er budd y gymuned. Ni all neb wneud i chi wirfoddoli. Os ydych yn croesawu’r syniad o roi amser i helpu eraill, byddwn yn argymell gwirfoddoli; byddwch yn dysgu sgiliau newydd, cynyddu hyder ac ehangu eich rhwydwaith. Mae llwyddiant fel arfer yn dod i’r rhai sy’n rhy brysur i fod yn edrych amdano.”

• Enillodd Chloe-Beth Morgan-James gystadleuaeth Miss Wales 2008 a chystadlu yng nghystadleuaeth Miss World 2008 yn Ne Affrica. Dywedodd Chloe: “Rwy’n cael fy ysbrydoli gan bobl sy’n cyflawni pethau nad oedden nhw erioed yn meddwl y gallent eu gwneud. Mae pobl yn ffurfio barn amdanaf heb fy adnabod. Mae wedi fy helpu fel person. Mae angen i ferched eraill gefnogi ei gilydd e.e. am dlodi mislif, yn lle beirniadu a lladd ar ferched eraill am gyflawni rhywbeth. Byddwch yn garedig bob amser gan na wyddoch chi byth pa frwydrau y gall y ferch yn eich ymyl fod yn mynd drwyddynt a wyddoch chi byth pan y gall fod angen i’r ferch honno eich helpu chi. Cewch wared ag ynni negyddol a chael grŵp diffuant, go iawn o’ch amgylch – byddwch yno i’ch ffrindiau, eich mam neu eich chwaer. Byddwch yn fwy caredig gyda’ch gilydd a bod yn garedig gyda’ch hunan. Peidiwch beirniadu, peidiwch gwneud sylwadau difeddwl a byddwch yn garedig.”

• Carol Bogue-Lloyd – Is-lywydd Ewrop Manwerthu a Chynnyrch Defnyddwyr a fu’n gyfrifol am Ganolfannau Cyswllt a Gweithrediadau Gwasanaeth Cwsmeriaid ym mhob rhan o’r byd ac sydd â dros 30 mlynedd o brofiad o’r Canolfannau Cyswllt Cyfleustodau a Chwsmeriaid Technoleg Gwasanaeth a Desgiau Gwasanaeth. Dywedodd Carol: “Does dim byd yn amhosibl – ewch amdani. Dysgwch gymaint ag y medrwch a mwynhau’r hyn a wnewch gan wenu. Bu hwn yn ddiwrnod gwych ac mae wedi ysbrydoli, gallwn wneud unrhyw beth.”

• Jayne Brown – sy’n cynnig dyddiau chwaraeon a ffitrwydd i ganolfannau hamdden ac ysgolion ac sy’n gweithio o fewn y sector Gofal Iechyd a Therapi Ategol. Ysbrydolodd Jayne bawb yn yr ystafell gan esbonio: “Gallwch wneud unrhyw beth yr hoffwch, rydych yn wych – rydyn ni gyd yn gyfartal. Gweithiwch yn galed a gofyn cwestiynau i’ch hunan. Gwthiwch eich hunan a’ch ffrindiau a dyna sut y gallwn i gyd lwyddo. Os ydynt yn dymuno sefydlu eu busnes eu hunain, cysylltwch gyda Syniadau Mawr Cymru a chofrestru a byddwn yn anfon y manylion atoch. Dylai unrhyw athro neu bennaeth ysgol, coleg a phrifysgol a hoffai i fodel rôl ddod draw i siarad gyda nhw edrych ar dudalennau gwefan Syniadau Mawr Cymru.”

• Irene Cameron– a gafodd MBE am Wasanaethau i Addysg yn 1995. Penodwyd Irene yn ynad yn 1981 ac fel Aelod o’r Tribiwnlys Troseddwyr Ifanc, roedd Irene yn gadeirydd Pwyllgor Casnewydd Macmillan Cancer Support am flynyddoedd lawer a gweithredodd fel cynghorydd lleol. Dywedodd Irene: “Rwy’n hoffi cymryd rhan mewn pethau i wneud gwahaniaeth. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwych.”

• Eira Culverwell o Syniadau Mawr Cymru – sy’n rhedeg cwmni Resolveit sy’n darparu hyfforddiant a gweithdai ar sut i gadw’n ddiogel o fewn y sector Amddiffyn a Diogelwch. Mae gan Eira dri gwregys du, pedwerydd Dan mewn Karate Kyokushin ac mae’n rhedeg clwb crefftau ymladd yn ei hamser hamdden. Meddai Eira: “Cefais fy mwlio mewn dwy ysgol a doeddwn i ddim mor hyderus ag ydw i nawr. Roeddwn yn casáu mynd i’r ysgol oherwydd fod pob dydd yn hunllef llwyr. Eich grym yw’r unig hyder y gallwch ei gael. Dewch o hyd i rywbeth rydych yn angerddol amdano a mynd amdani. Hyd yn oed pan oeddwn yn hyfforddi fel gwregys du, roeddwn yn gwrthod taro’n ôl mewn dicter. Rwy’n byw, hyfforddi a gweithio. Rwy’n astudio bob dydd. Os yw’ch syniad yn od a’ch bod yn ei garu – ewch amdani, gallai wneud arian i chi. Ysgrifennwch eich nodau i lawr, maen nhw’n wirioneddol bwysig; rydw i’n ysgrifennu fy nodau i lawr ac yn eu dilyn”.

• Maddison Davies – sydd â phedwar gwregys du gwahanol ac aelod ieuengaf erioed Taekwondo Tîm Cymru. Uchafbwynt Maddison hyd yma oedd ennill medal Efydd yng Ngemau’r Gymanwlad ac Efydd Cymhwysydd Olympaidd. Mae Maddison yn gobeithio cyrraedd y Gemau Olympaidd yn yr ychydig flynyddoedd nesaf ac ennill medal aur. Meddai Maddison: “Rwy’n cael fy ysbrydoli am fod yn wahanol i ferched tebyg i fi. Efallai fy mod yn fach ond mae’r frwydr ynddo i, y gallu i freuddwydio, y dymuniad, yr angerdd a’r egni i wthio drwy anawsterau a chaledi nad yw’n dod gyda thaldra neu bwysau neu ryw – mae hynny’n dod gyda chalon. Fel menywod, goroeswn ac er y gallwn ymddangos yn fach rydym yn nerthol.”

• Joanna Goodwin – cyn ddisgybl yn Ysgol Cil-y-coed a Phennaeth Ymarfer Digidol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Cynghorodd Joanna bobl ifanc i: “Byddwch yn gwch! Rydych yn llong rhyfel gyda’r holl ynnau ac arfau o’ch cwmpas – peidiwch gadael i unrhyw sbwriel o’ch amgylch wneud i chi suddo. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan bobl sy’n herio’r norm ac yn gwthio i adeiladu pethau gwell a gwneud pethau ychydig yn wahanol.”

• Helen Kings – Rheolwr Gyfarwyddwr Touchstone, cwmni rheoli eiddo sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gan arbenigo yn y sector rhent preifat ac adeiladu i rentu. Dywedodd Helen: “Po fwyaf yr ewch â’ch hunan allan o’ch parth cysur, cymryd rhan, gofyn cwestiynau a bod yn frwdfrydig, y cyntaf y byddwch yn tyfu. Ewch allan, siarad gyda phobl a rhoi cynnig ar lawer o bethau gwahanol.”

• Andrea Rodley – Comisiynydd Girl Guiding Gwent a mam lawn-amser. Dywedodd Andrea: “Rwyf eisiau rhoi cyfle i’r merched fynd allan a phrofi hwyl, cyfeillgarwch a theithio. Peidiwch bod yn hunan-ymwybodol. Byddwch yn llawen ym mhopeth a wnewch.”

• Eleri Rosier – darllenydd mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, aelod o’r Sefydliad Siartredig Marchnata a Chymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Mae Eleri yn gwirfoddoli yng Ngŵyl Gerdd Rhaglan a gynhelir ar benwythnos 7/9 Mehefin. Mae Eleri yn cael ei “Hysbrydoli gan bobl sy’n gwthio eu hunain yn llwyr allan o’u parth cysur ac sy’n llwyddo i wneud pethau rhyfeddol er eu bod yn goresgyn rhwystrau anodd. Gallwch fod yn beth bynnag rydych eisiau bod, peidiwch gadael i unrhyw un ddweud fel arall wrthych!”.

• Elaine Theaker – sy’n rhedeg ei chwmni cyfreithiol ei hun, Advantage Legal. Y llynedd a hithau’n 54 oed rhwyfodd Elaine 3,000 milltir ar draws Môr Iwerydd mewn cwch rhwyfo bach ac ennill dwy record byd Guinness. Dywedodd Elaine: “Rhowch gynnig arni – gallech synnu eich hun. Rwy’n falch i mi ddechrau fy musnes fy hun o ddim. Rwy’n hynod falch fod y cyfle yno felly fe wnes ei gymryd. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oeddwn eisiau ei wneud – ond drwy ddweud ie i gyfleoedd sy’n dod draw, gallai’r cyfle hwnnw arwain at rywbeth arall. Fe wnes orffen fy lefel A heb wybod beth oeddwn eisiau ei wneud, fe wnes roi cynnig ar swydd yn y gyfraith. Peidiwch byth troi dim byd i lawr gan y gallai fod yn gyfle newid bywyd. Does dim cwestiynau ffol.”

Yn Ysgol Gyfun Trefynwy rhannodd saith o siaradwyr gwadd ysbrydoledig eu taith gyrfa a straeon llwyddiant gyda merched o Flynyddoedd 9 a 10. Roedd y siaradwyr yn amrywio o ddiplomat tramor i ymladdwyr tân.
Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol ar Gyngor Sir Fynwy: “Rwyf wedi gwir fwynhau clywed gan y menywod rhyfeddol yn Sir Fynwy. Rwy’n teimlo’n wirioneddol falch i fod yn byw mewn sir lle mae pobl yn cyflawni eu nodau beth bynnag y gallai hynny fod – gyrfa, chwaraeon, gwirfoddoli – mae’r rhestr yn faith. Cafwyd trafodaethau gwych heddiw, gyda llawer o gyngor i bobl ifanc am sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rhoddodd merched eu barn ar sut y gall cymunedau wella nawr ac yn y dyfodol. Rwy’n gobeithio y bydd y bobl ifanc a gymerodd ran yn y trafodaethau heddiw yn teimlo eu bod wedi eu hysbrydoli i fynd ar ôl eu breuddwydion – beth bynnag ydynt. Rwy’n rhoi fy nghefnogaeth lwyr i ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni sy’n ymroddedig i adeiladu byd cytbwys o ran y rhywiau. Mae gan bawb ran i’w chwarae.”


Mae Cyngor Sir Fynwy wedi prynu rhydd-ddaliad Parc Hamdden Casnewydd ar Heol Spytty yng Nghasnewydd am £21m. Mae’r safle 141,000 tr sg yn cynnwys sinema mawr 13-sgrin Cineworld, campfa xercise4less, uwchfarchnad Home Bargains, parc Energi Adventure ac amrywiaeth o fwytai megis McDonalds, Burger King, Pizza Hut a Harvester.

Mae’r safle 11 erw mawr yn cynnwys 705 o leoedd parcio ac yn cysylltu gyda Pharc Manwerthu Casnewydd a’r Tesco Extra ar ochr ddwyreiniol y ddinas. Mae nifer fawr o dai newydd yn cael eu datblygu yn yr ardal o amgylch sy’n agos hefyd at y llwybr newydd posibl ar gyfer ffordd gyswllt gynlluniedig yr M4. Mae’r Parc mewn lleoliad blaenllaw yn Ne Cymru.

Gwelodd y parc fuddsoddiad newydd sylweddol yn y tair blynedd ddiwethaf yn ogystal â llawer o denantiaid fel ei fod bellach wedi’i osod yn llawn.

Alder King oedd yn gweithredu dros Sir Fynwy, a KLM a Cooke Arkwright dros Otium ar y trafodiad.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn falch i fod wedi sicrhau ased incwm hir, wedi’i osod yn dda fydd yn rhoi adenilliad blynyddol rhagorol i’r Cyngor a’n helpu i gynnal ein portffolio darparu gwasanaeth ehangach yn y blynyddoedd i ddod. Mae Parc Hamdden Casnewydd yn gwasanaethu dalgylch mawr yn Ne Cymru ac yn manteisio ar y galw hirdymor am brofiad gwariant defnyddwyr a gwasanaethau hamdden. Dyma’r ychwanegiad diweddaraf i’n portffolio buddsoddiad masnachol yn dilyn ein caffaeliad diweddar o Barc Busnes a Gwyddoniaeth Castle-gate.”

Dywedodd Ashley Blake, Prif Swyddog Gweithredol Otium Real Estate: “Rydym wedi buddsoddi’n helaeth ym Mharc Hamdden Casnewydd ers ei gaffael yn 2015. Mae pum tenant newydd wedi ymuno â’r cynnig, cafodd y parc ei adnewyddu ac mae tenantiaid presennol wedi gwella eu safleoedd. Rydym yn falch iawn fod Cyngor Sir Fynwy wedi bod yn flaengar drwy gaffael yr ased hwn ac y bydd ardal De Cymru yn parhau i fanteisio o’r buddsoddiad sicr, hirdymor yn dilyn ein gwaith i adnewyddu’r parc. Rydym wedi mwynhau’r profiad o weithio gyda Chyngor Sir Fynwy a dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.”

Mae ein canolfan gyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau oherwydd ymholiadau’n cyfeirio at newidiadau gwastraff ac ailgylchu felly mae amser aros yn hirach nag arfer; mae hyn yn llwyr oherwydd nifer y galwadau a dderbyniwn. Os yw cwsmeriaid yn dymuno aros ar y ffôn, caiff eu galwadau eu hateb cyn gynted ag y daw gweithredydd ar gael – fel arall, gallant ddefnyddio Fy Sir Fynwy i gofnodi ymholiadau neu anfon neges at Monty, sgyrsfot Sir Fynwy drwy wefan monmouthshire.gov.uk nu drwy Facebook Messenger: @MonmouthshireCC. Gwnawn ein gorau i ateb yr ymholiadau cyn gynted ag sydd modd ond gall yr amser aros fod mor hir â 20 i 30 munud. Diolch i bawb ohonoch am eich amynedd ar yr amser prysur iawn yma.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi sefydlu partneriaeth gyda thri clwb pysgota gêm i reoli pysgota yn nhref y Fenni. Bu Cynghrair Pysgota Merthyr, Pysgotwyr Isca a Chymdeithas Bysgota Gwent yn llwyddiannus wrth wneud cynnig i reoli’r afon ar ran y cyngor.

Mae’r clybiau’n deall y bydd rheoli’r afon yn canolbwyntio ar sicrhau budd i genedlaethau’r dyfodol ac felly bydd yr holl bysgota ar gyfer pobl ifanc dan 17 sydd â thrwydded yn rhad ac am ddim. Bydd hefyd angen iddynt gael y drwydded bysgota amgylcheddol berthnasol, sy’n rhad ac am ddim i blant dan 17 oed ar hyn o bryd.

Cytunwyd ar reolau newydd ar gyfer y darn o’r afon a’r pwysicaf yw y bydd y bysgodfa yn gweithio’n llwyr ar sail dal a rhyddhau am o leiaf y ddwy flynedd nesaf. Bydd hyn yn sefydlu a chasglu tystiolaeth o’r poblogaethau presennol o frithyll gwyllt ac eogiaid.

Dim ond pysgota plu a ganiateir ar gyfer brithyll a physgota plu neu abwyd ar gyfer eogiaid. Dim ond gydag un bachyn heb adfach y caniateir pysgota abwyd ar gyfer eogiaid i sicrhau y caiff unrhyw bysgod a gaiff eu dal eu dychwelyd yn ddiogel.

Gall pysgotwyr lleol a physgotwyr sy’n ymweld heb fod yn aelod o unrhyw un o’r tri chlwb brynu trwyddedau i bysgota. Cafodd y prisiau ar gyfer trwyddedau blynyddol, wythnosol a dyddiol eu hadolygu a’u gostwng ac maent ar gael yng Ngarej Keith Price yn y Fenni. Byddant hefyd ar gael yn y dyfodol agos drwy gynllun Pasbort Pysgota Afonydd Wy a Wysg www.fishingpassport.co.uk .

Trefnir dyddiau datblygu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb yn y gamp gyda hyfforddiant gan hyfforddwyr pysgota gyda thrwyddedau a chymwysterau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau cefn gwlad: “Rwy’n edrych ymlaen at bartneriaeth hir a llwyddiannus gyda’r tri chlwb er budd rheoli’r rhan werthfawr yma o un o afonydd gorau’r wlad”.

Bydd grŵp wythnosol newydd Chatterbooks ar gyfer plant wyth a naw oed yn cychwyn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 8 Mawrth rhwng 4pm a 5pm. Yn sesiynau Chatterbooks gall plant gwrdd â ffrindiau newydd tra’n darganfod a rhannu angerdd am ddarllen wrth iddynt siarad am lyfrau a chymryd rhan mewn gemau, gweithgareddau crefft a chystadlaethau. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Chatterbooks yw rhwydwaith mwyaf Prydain o grwpiau darllen plant a chafodd ei greu gan elusen genedlaethol The Reading Agency.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol a llyfrgelloedd: “Mae darllen er pleser yn ffactor bwysig iawn wrth helpu plant i sicrhau llwyddiant academaidd ac mae’n agor eu llygaid i fyd cyfan newydd yn ystod plentyndod a hefyd drwy gydol oes.”

Cysylltwch â Llyfrgell y Fenni ar 01873 735980 i gael mwy o wybodaeth.

Gyda’r gwanwyn yn agosáu, bydd gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd Sir Fynwy yn gweithio i gefnogi’r amgylchedd a rhoi hwb i fywyd gwyllt drwy addasu arferion torri gwair. Bydd timau’n marcio gofodau agored gyda ffyn top glas neu wyn i ddangos ardaloedd a allai fod yn gynefinoedd addas a ddynodwyd gan staff y cyngor, preswylwyr neu drwy bartneriaethau’r cyngor gyda grwpiau lleol. Mae hyn yn cynnwys Sir Fynwy Cyfeillgar i Wenyn, Gwenyn dros Ddatblygu ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent fel rhan o’r brosiect ‘Dyw Natur Ddim yn Daclus a gyllidwyd gan Gynllun Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg.

Mae’r gwaith yn cefnogi’r strategaeth peillio genedlaethol ac amcanion hirdymor y cyngor o wella iechyd amgylchedd naturiol Sir Fynwy ac mae’n cynnwys torri gwair yn llai aml a chynyddu uchder torri gwair. Bydd y dull hwn yn rhoi mwy o gyfle i blanhigion mewn tir glas i flodeuo, gan roi mwy o borthiant i wenyn, pili pala a phryfed eraill sy’n peillio. Mae’r glaswellt hirach hefyd yn rhoi cartref ar gyfer llawer o ddulliau eraill cyffrous o fywyd gwyllt. Yn ychwanegol at y manteision hyn, mae torri gwair yn llai aml yn galluogi gwair a phlanhigion cysylltiedig i fwrw gwreiddiau dyfnach gan eu gwneud yn fwy galluog i wrthsefyll sychder. Drwy wreiddiau dyfnach, mae glaswellt hefyd yn helpu agor y pridd, gan alluogi dŵr i gael ei amsugno’n well i ostwng llifogydd lleol. Mae glaswellt hirach hefyd yn arafu dŵr sy’n rhedeg oddi ar lethrau.

Caiff yr ardaloedd eu dynodi eu torri yn yr hydref a symudir y gwair wedi’i dorri i ostwng ffrwythlondeb y pridd gan felly alluogi mwy o flodau gwyllt cynhenid i ffynnu.

Gall preswylwyr Sir Fynwy ddisgwyl gweld y dull hwn yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau o amgylch y sir, yn neilltuol ar gyrion gofodau agored ac o amgylch coed – yn aml y cyrion yw’r lleoedd yr ymyrrir arnynt leiaf ac sydd fwyaf bioamrywiol. Gall coed hefyd fanteisio o newidiadau dan ddaear yn y pridd, gan wella’r amodau ar gyfer eu gwreiddiau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dirluniau a bioamrywiaeth: “Bydd ein hagwedd newydd at dorri gwair yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer pryfed sy’n peillio a helpu i gynyddu eu niferoedd ledled y sir, gan ychwanegu at harddwch naturiol yr ardal a hyrwyddo ystod ehangach o flodau a phlanhigion. Mae arferion o’r fath yn allweddol i sicrhau ein cynaliadwyedd hirdymor.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: waste&streetservices@monmouthshire.gov.uk.

Monty, sgyrsfot Cyngor Sir Fynwy, yw’r sgyrsfot awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru ac mae ymhlith y sgyrsfotiau Cymraeg cyntaf. Ers lansio Monty ar 25 Ionawr, mae miloedd o gwsmeriaid wedi manteisio ar siarad gydag ef i gael atebion i lawer o’u cwestiynau am bopeth yn ymwneud â Sir Fynwy. Gall preswylwyr gysylltu â Monty ar monmouthshire.gov.uk neu ar Facebook Messenger: @MonmouthshireCC
Mae Monty’n esblygu drwy’r amser ac yn dysgu sut i ateb cwestiynau cyffredin preswylwyr gyda chwsmeriaid yn medru cael mynediad i wybodaeth yn gyflymach ar unrhyw amser, ddydd neu nos. Mae staff gwasanaethau gwsmeriaid wedi gweld gwelliannau gan y gall Monty ddatrys cwestiynau cymharol syml ar unwaith fel hysbysu os collwyd casgliad biniau gan ryddhau staff i helpu gydag anghenion llawer mwy cymhleth – megis digartrefedd neu fabwysiadu. Ers ei lansio, mae Monty wedi ateb amrywiaeth o ymholiadau’n ymwneud â phrydau ysgol, diweddaru ar gau ysgolion mewn eira a gwastraff gardd i gwestiynau mwy cymhleth yn ymwneud â budd-daliadau ac ymholiadau am y dreth gyngor.
Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn wirioneddol falch o Monty, sy’n ateb pawb yn Gymraeg neu Saesneg i roi dewis i bobl pan fyddant yn cysylltu gyda ni’n ddigidol. Byddwn yn annog pawb i siarad gyda Monty ar Ddydd Gŵyl Dewi gan po fwyaf o atebion y mae’n eu dysgu, y cyflymaf fydd wrth roi’r wybodaeth mae pobl ei heisiau, pryd maent ei heisiau.
“Rydym yn arloesi’n barhaus yn Sir Fynwy a bu’n wych gweithio gyda We Build Bots, ein partneriaid cwmni technoleg yn Ne Cymru, i ehangu ein gallu digidol i ddysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial. Hoffwn ddiolch i’n cydweithwyr sy’n gweithio gyda Monty i sicrhau bod y gallu i ymateb yn gwella drwy’r amser.”
Dywedodd Paul Shepherd, Prif Swyddog Gweithredol We Build Bots: “Mae gan Gyngor Sir Fynwy enw da am arloesi felly roedd yn ddewis naturiol pan oeddem yn edrych ar gynghorau i gysylltu â nhw i drafod ein dulliau Deallusrwydd Artiffisial ac awtomeiddio. Roedd y ffaith fod gennym gyfleusterau dwyieithog hyblyg ar y prosiect yn fonws. Rydym yn ymroddedig i helpu awdurdodau lleol ym mhob rhan

Cymerodd disgyblion o bob rhan o Sir Fynwy ran mewn cystadleuaeth i enw fflyd newydd y cyngor o gerbydau ailgylchu gydag enwau dychmygus yn gysylltiedig â gwastraff. Defnyddiodd disgyblion a rhieni eu dychymyg i’r eithaf gan awgrymu amrywiaeth fawr o enwau gyda chystadleuaeth gref. Ysgogodd y gystadleuaeth ddiddordeb mawr ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor, ac awgrymodd nifer o breswylwyr eu hoff enwau hefyd.

Syniad Cameron Gilchrist, disgybl o Ysgol Gynradd Cross Ash, y Fenni oedd y prif enillydd gyda ‘Sir Binwy’. Rhoddwyd gwobr ychwanegol i Ysgol Gynradd Tryleg am gyflwyno’r nifer fwyaf o gynigion. Ymwelodd y Swyddogion Addysg ac Ymwybyddiaeth Sue Parkinson a Paul Qualye y ddwy ysgol gydag un o’r loriau newydd ddydd Gwener 22 Chwefror. Cyflwynwyd sypyn o lyfrau newydd i Cameron a disgyblion o Ysgol Gynradd Tryleg ar gyfer llyfrgelloedd eu hysgolion.

Cafodd disgyblion yn y ddwy ysgol gyfle i ymchwilio’r loriau, a all gasglu 2000 bag o wastraff. Roedd yn brofiad diddorol tu hwnt ac roedd disgyblion yn awyddus i ofyn cwestiynau, cael mwy o wybodaeth a dysgu ffeithiau hanfodol am y loriau. Bu rhai disgyblion hefyd yn pwyso’r botymau llwytho a chywasgu, wedi eu cyfareddu gan allu’r loriau i agor a gwagu bagiau gwastraff ac ailgylchu.

Bydd y cerbydau newydd ar y ffordd o ddydd Llun 4 Mawrth. Cadwch eich llygaid am yr enwau dilynol: Sir Binwy, O Bin-Wan-Kanobe, Rhys Seiclo, Binny McBin Face, Taclus Ted, Binnie The Pooh, Bin Terfel, Rob Bin Hood, Binderella, Mission Bin Possible, Bin a Long Day, Bin Around Town, Bin Diesel, Ter-Bin-Ator, Bindiana Jones, Gunge & Roses, Bin and Dunnit, Dumpledore, Nick Binit a Jonny Trash.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

“Roeddwn mor falch i weld faint o awgrymiadau a gafwyd gan ysgolion lleol a’r cyhoedd. Rwy’n sicr y bydd yr enwau yn gwneud i breswylwyr wenu, fe wnaethant yn sicr wneud i mi chwerthin.

“Rwyf mor falch gyda’r ymateb i ailgylchu yn Sir Fynwy. Bydd y fflyd newydd o loriau yn ei gwneud yn bosibl i wahanu mwy o’n gwastraff gan olygu deunyddiau ailgylchu safon uwch.

“Bydd y newidiadau yn arwain at ddyddiau casglu newydd ar gyfer ein preswylwyr. Gobeithiaf y byddant yn parhau i gefnogi ein hymdrechion ac addasu i’r newidiadau hyn.

“Caiff preswylwyr eu hannog i beidio poeni am y newidiadau i’r diwrnodau casglu, ac anfonir llythyr drwy’r post yn eu hysbysu am y newidiadau.”

I gael mwy o wybodaeth am ddyddiau casglu edrychwch ar: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/  neu holi Monty, sgyrsfot y Cyngor ar https://www.monmouthshire.gov.uk/ neu anfon neges at dudalen Facebook Sir Fynwy.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal marchnad wledig Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau 28 Chwefror yn ogystal â sesiwn amser stori ar gyfer plant hyd at wyth oed. Mae’r farchnad yn rhedeg rhwng 10am a 2pm ac yn cynnig teisennau, jam, cadwolion, blodau, bara, planhigion ac eitemau wedi eu gweu. Bydd te, coffi a phice ar y maen ffres hefyd ar werth.
Ar yr un diwrnod ac yn dechrau am 10.30am, bydd Dave y Dyn Balŵn, yn dweud straeon gyda gwahaniaeth am uncyrn a phynciau eraill. Mae Dave yn defnyddio ei sgil i greu anifeiliaid o falŵns i ddarlunio ei straeon, gan roi diddanwch mawr i blant ifanc.
Mae croeso i bawb i’r ddau ddigwyddiad rhad ac am ddim.
I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio rhad ac am ddim gerllaw.

Ymddiheuriadau ond oherwydd problemau gyda’n serfiwr TG a gyda’n systemau ni allwn ar hyn o bryd gofnodi adroddiadau ar Fy Sir Fynwy na derbyn taliadau ar gyfer cofrestru gwastraff gardd yn ein hybiau cymunedol neu’r ganolfan gyswllt. Mae’n darparwyr TG yn gobethio y caiff hyn ei unioni erbyn 12pm heddiw. Gofynnwn i chi roi cynnig arall unwaith y bydd y system yn gweithio a byddwn yn hapus i’ch helpu.

Mae ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws Sir Fynwy yn uno gyda’r cyngor i ddathlu Bythefnos Masnach Deg rhwng dydd Llun 25 Chwefror a dydd Sul 10 Mawrth.
Bydd digwyddiadau ar draws y sir yn anelu i annog siopwyr i brynu mwy o nwyddau Masnach Deg oherwydd fod ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn haeddu chwarae teg – gan arwain at iddynt ennill incwm byw. Mae ysgolion lleol yn cynnal gwasanaethau arbennig, gwerthu cynnyrch pobi a gwaith dosbarth gyda thema Masnach Deg a gwahoddir y cyhoedd i foreau coffi, sesiynau gwerthu a blasu, i gyd yn anelu i hysbysu pobl am y gwahaniaeth y gall Masnach Teg ei wneud.
Gwnaeth Masnach De lawer i wella bywydau llu o bobl, ond nid yw’n ddigon na’n ddigon cyflym. Mae llawer o ffermwyr – yn ddynion a menywod – yn cael cyflog pitw ac yn cael eu hecsbloetio. Mae hynny’n golygu na allant ennill digon o arian ar gyfer y pethau sylfaenol y mae llawer ohonym yn eu cymryd yn ganiataol, yn cynnwys bwyd, addysg a thai.
Mae incwm byw yn nod sylfaenol i Masnach Deg, ac nid yw hyn yn fwy amlwg unrhyw le nag yn y diwydiant coco; felly coco yw thema Bythefnos Masnach Deg eleni. Caiff y rhan fwyaf o goco ei fewnforio i Ewrop, eto mae’n arswydus bod 60% o’r holl ffermwyr coco yn byw o dan y llinell dlodi.
Dyna pam, yn dechrau gyda Bythefnos Masnach Deg, y gall cymunedau Sir Fynwy helpu.
Masnach Deg yw’r unig sefydliad sy’n gwarantu rhwyd ddiogelwch o isafswm pris ar gyfer ffermwyr ar adegau o ddirywiad mewn prisiau byd-eang ynghyd â premiwm, swm ychwanegol o arian a aiff yn uniongyrchol i ffermwyr i fuddsoddi mewn busnes eu brosiectau o’u dewis yn eu cymunedau eu hunain. Gwahoddir preswylwyr ac ymwelwyr i ddigwyddiadau Masnach Deg y sir a drefnwyd dros y benwythnos ac i edrych am Nod Masnach Deg i fwynhau blas o siocled moethus a chefnogi symud tuag at incwm byw.
Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod gyda chyfrifoldeb am Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol ar gabinet Sir Fynwy: “Mae ffermwyr yn cael gwell chwarae tag pan werthant eu cnydau ar delerau Masnach Deg. Mae hyn yn arwain at incwm uwch a mwy sefydlog a all eu helpu i dorri cylch tlodi y cawsant eu dal ynddo. Drwy Masnach Deg, gall ffermwyr fuddsoddi mewn gwell ffermio ac ennill mwy o arian, sicrhau y caiff plant eu bwydo ac y gallant fynd i’r ysgol. Gall cymunedau fuddsoddi mewn dŵr gân a chlinigau, gan wella iechyd pawb.”
Cynhelir llawer o ddigwyddiadau yn Sir Fynwy dros y Bythefnos Masnach Deg:
Canol Tref Cas-gwent
Arddangosiadau ffenestr Masnach Deg ym mwa’r dref, Toytastik ac Oxfam.

Hyb cymunedol Trefynwy
Arddangosiad Masnach Deg

Dydd Mawrth 19 Chwefror – Ysgol Gynradd Penfro, Cas-gwent
Gwasanaethau Masnach Deg ac ysgrifennu darbwyllo gyda thema Masnach Deg

Dydd Gwener 22 Chwefror – Parlwr y Maer, Neuadd y Sir, Trefynwy
Lansio cystadleuaeth cynllunio matiau diod ar gyfer Parlwr y Maer, ar gyfer ysgolion cynradd lleol.

Dydd Sadwrn 23 Chwefror (10am i 12 canol-dydd) – Y Priordy, Trefynwy
Bore coffi gyda thema siocled

Dydd Mercher 27 Chwefror – Hyb Cymunedol Cas-gwent
Stondin Masnach Deg

Dydd Sadwrn 2 Mawrth – Oxfam y Fenni, Stryd Frogmore
Blasu bwyd Masnach Deg

Dydd Sadwrn 2 Mawrth (9.30am i 12.30pm) – Neuadd Goffa, Brynbuga
Stondin Masnach Deg ym Marchnad Ffermwyr Brynbuga

Dydd Mawrth 5 Mawrth am 9.15am – Ysgol Gynradd Rhaglan
Gwasanaeth Masnach Deg a gwers gyda thema siocled i Flwyddyn 3

Dydd Mawrth 5 Mawrth am 10am – Little Tots, Neuadd y Drindod, Stryd Baker, Y Fenni
Hwyl gyda thema Masnach Deg

Dydd Mawrth 5 Mawrth o 12 canol-dydd – Neuadd y Methodistiaid, Stryd y Castell, y Fenni
Cinio Pancws Masnach Deg a stondin Masnach Deg

Dydd Mercher 6 Mawrth (10.30 i 12 canol-dydd) – Neuadd Pentref Llangybi
Stondin Masnach Deg

Dydd Iau 7 Mawrth am 9.30am – Ysgol Gynradd Cross Ash
Gwasanaeth Masnach Deg

Dydd Iau 7 Mawrth o 10.30am – Eglwys Crist, Stryd y Gogledd, y Fenni
Bore coffi Masnach Deg

Dydd Iau 7 Mawrth (12 – 2pm) – Neuadd y Sir, Brynbuga
Arwerthiant Masnach Deg

Dydd Sadwrn 9 Mawrth o 10am – Neuadd y Methodistiaid, Stryd y Castell, y Fenni
Digwyddiad Masnach Deg gydag offer sain, cerddoriaeth, stondinau a lluniaeth

Dydd Sul 10 Mawrth – Marchnad Cas-gwent
Stondin Masnach Deg

Gweithgareddau mewn ysgolion eraill
• Ysgol Gynradd Goetre Fawr – cystadleuaeth bobi Masnach Deg
• Ysgol y Fenni – gwasanaeth Masnach Deg
• Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr – gwasanaeth Masnach Deg
• Ysgol Gynradd Thornwell – gwasanaeth Masnach Deg
• Ysgol Gynradd Osbaston – bore coffi

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Mercher 20 Chwefror rhwng 8.10 – 8.40 (yn fras.) 

Dydd Mercher 20 Chwefror rhwng 20.35 – 21.05 (yn fras.) 

Dydd Iau 21 Chwefror rhwng 8.55 – 9.25 (yn fras.) 

Dydd Iau 21 Chwefror rhwng 21.20 – 21.50 (yn fras.) 

Dydd Gwener 22 Chwefror rhwng 9.40 – 10.10 (yn fras.) 

Dydd Gwener 22 Chwefror rhwng 22.00 – 22.30 (yn fras.) 

Dydd Sadwrn 23 Chwefrorr rhwng 10.20 – 10.50 (yn fras.) 

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg. 

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Caiff yr amserau cau eu hamgangyfrif yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan mae dŵr llanw yn llifo i’r briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cymryd cam sylweddol tuag at osod ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf pan fydd y Cabinet yn amlinellu’r gyllideb a argymhellir ar 20 Chwefror, a gaiff wedyn ei hystyried gan y Cyngor llawn ar 7 Mawrth. Bu’n broses anodd ac rydym wedi gwrando ar adborth preswylwyr am ein cynigion dechreuol ers 19 Rhagfyr 2018. Fel canlyniad, caiff rhai newidiadau eu cyflwyno.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, Aelod Cabinet Adnoddau:

“Hoffem ddiolch i bawb a roddodd adborth i ni. Rydym wedi gwrando arnoch. Mae’r newidiadau a gynigir i’r gyllideb yr ydym ei hystyried yn seiliedig ar yr hyn a ddywedsoch wrthym sy’n bwysig i chi. Mae Sir Fynwy yn derbyn llai o gyllid fesul pen o boblogaeth nag unrhyw awdurdod arall yng Nghymru – mae grant cynnal refeniw, y cyllid craidd a dderbynnir gan y llywodraeth ganolog wedi gostwng yn sylweddol ers 2013/14. Dyma’r gostyngiad mwyaf o blith unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru – mae’n bwysicach nag erioed i wrando ar ein preswylwyr gyda thoriadau mor sylweddol i’r gyllideb. Mae ein dull gweithredu yn parhau i fod i newid, gwella ac addasu ein gwasanaethau yn hytrach na dod â nhw i ben. Rydym yn gwrthod colli ein huchelgais ar gyfer y sir er fod realaeth ariannol yn cyfyngu rhywfaint ar ein galluoedd.

“Bydd y Cyngor yn derbyn £600k yn llai o arian caled gan Lywodraeth Cymru y flwyddyn nesaf nac eleni. Ynghyd â thua £6 miliwn o bwysau gwariant a ddynodwyd drwy broses y gyllideb a £3.6 miliwn o gynnydd arall mewn cyflogau a phrisiau, bu’n rhaid i ni ganfod pecyn arbedion yn gyfanswm o tua £10.2 miliwn. Canfyddir £3.6 miliwn o ostyngiadau cost, £3.2 miliwn o gynnydd mewn incwm a £3.4 miliwn o gynnydd Treth Gyngor o 5.95%.’

Ychwanegodd y Cynghorydd Murphy y bu strategaeth y Cabinet yn syml ac wedi’i gysylltu’n uniongyrchol gyda Chynllun Corfforaethol cymeradwy y Cyngor. Rhai o’r prif fuddsoddiadau a gynigir gan y Cabinet yw:

1.         Gwarchod ysgolion drwy roi cyllid llawn ar gyfer pob cynnydd cynllun a pensiwn ar gost o £1.9 miliwn.

2.         Cydnabod pwysau mewn gofal cymdeithasol, yn bennaf o amgylch poblogaeth sy’n heneiddio a’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal ar gost o £1.2 miliwn.

3.         Anrhydeddu pob dyfarniad cyflog cenedlaethol a parhau â’i sefyllfa i osod cyflog byw yn unol â’r Sefydliad Cyflog Byw.

4.         Darparu £300,000 ychwanegol ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl i alluogi mwy o bobl i fyw’n annibynnol yn hirach.

5.         Gwario £1.2 miliwn ychwanegol ar gynlluniau cadw a chynnal priffyrdd.

6.         Parhau gwaith ar ysgol 3-18 newydd yn y Fenni.

7.         Dechrau adeiladu hyb cymunedol y Fenni a gorffen rhaglen adnewyddu canol y dref.

8.         Gwneud y ddarpariaeth angenrheidiol i sicrhau cyfleuster i gymryd lle cartref preswyl Severn View.

9.         Gwneud darpariaeth i symud ymlaen gyda gwaith dichonoldeb ar seilwaith trafnidiaeth newydd yng Nghas-gwent a’r cylch.

10.       Darparu swyddfa bost newydd yn hyb cymunedol Brynbuga.

11.       Parhau gyda chynlluniau i adfywio canol Cil-y-coed.

12.       Neilltuo £100,000 i gefnogi masnachwyr stryd fawr drwy drethi busnes dewisol dros ac yn uwch na’r lefelau cenedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Murphy ymhellach y bydd amrywiaeth o newidiadau gwasanaeth/ gostyngiadau cost yn mynd rhagddynt, er y bydd rhai newidiadau allweddol yn deillio o wrando ar farn preswylwyr sef:

 • Ffioedd bathodynnau glas – Ni fydd y cynnig i gyflwyno ffioedd parcio ar gyfer deiliaid bathodynnau glas yn mynd ymlaen yn Sir Fynwy. Ymhellach, byddwn yn gwella arwyddion a gorfodaeth ar gyfer gofodau parcio ceir i’r anabl. Ni fyddwn yn ystyried cyflwyno ffioedd am weddill tymor hwn y Cyngor.
 • Ffioedd parcio ceir: teimlai rhai preswylwyr y byddai codi ffi am barcio ar ddyddiau Sul yn atal pobl sy’n galw i’w stryd fawr leol am ymweliad byr ar ddyddiau Sul. Fel canlyniad, bydd y Cabinet yn argymell y bydd y ddwy awr gyntaf am ddim gydag un ffi o bunt am weddill y dydd.
 • Parcio Nadolig – Bydd y cyngor yn parhau i ddarparu parcio ceir am ddim am flwyddyn arall i breswylwyr ac ymwelwyr i’r sir.
 • Cynllun rhyddhad ardrethi busnes – Bydd y Cabinet yn argymell rhoi mwy o gymorth i fusnesau drwy Gynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes a benderfynir yn lleol. Rhoddir ystyriaeth i farn y gymuned fusnes wrth baratoi’r cynllun. Bydd mwy o wybodaeth am sut y gall busnesau wneud cais am gymorth rhyddhad ardrethi busnes ar gael maes o law. Mae’r Cyngor hefyd yn bwriadu cynnig i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i archwilio opsiynau ar gyfer diwygio trethi lleol yn y tymor hirach ac i wneud yn siŵr fod system o’r fath yn gynyddol, teg a thryloyw.

Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol Sir Fynwy – Codwyd pryderon am ddwy swydd yr ystyrid eu dileu o fewn y tîm anawsterau dysgu penodol sy’n cefnogi ysgolion – mae gan y Cyngor ymroddiad i gefnogi pob dysgwr ac fel canlyniad i’r adborth, ni chaiff y swyddi hyn yn awr eu dileu

Mae cofrestru wedi dechrau ar gyfer preswylwyr i dderbyn gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol Cyngor Sir Fynwy ac mae’n rhaid i’r rhai sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth brynu trwydded. Mae un drwydded yn darparu ar gyfer casglu cynnwys un bag gwastraff gardd brown yn wythnosol sy’n costio £18 y tymor heb unrhyw gyfyngiad ar nifer y bagiau y gall preswylwyr eu prynu. Dim ond os yw’r drwydded  i’w weld ar y bag y caiff gwastraff gardd ei gasglu.

Bydd casgliadau wythnosol gwastraff gardd yn cychwyn ddydd Llun 4  Mawrth ac yn dod i ben ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019 – ni fydd unrhyw gasgliadau rhwng dydd Llun 2 Rhagfyr 2019 a 28 Chwefror 2020. Caiff preswylwyr eu hannog i gofrestru nawr cyn 4 Mawrth i dderbyn eu trwydded mewn pryd ar gyfer y casgliad cyntaf.

Mae’n syml prynu trwydded a gall preswylwyr gofrestru mewn amrywiaeth o ffyrdd:

•             Gwefan Sir Fynwy: www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/garden-waste

•             Ap ‘Fy Sirfynwy’

•             Ymweld â Hyb Cymunedol.

•             Ffôn: 01633 644705 (dydd Llun i ddydd Iau rhwng 9am a 5pm a dydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm)

Unwaith y byddant wedi cofrestru, mae’n rhaid i breswylwyr ganiatáu hyd at 14 diwrnod i’r drwydded gyrraedd. Bydd cwsmeriaid y llynedd yn derbyn llythyr cyn hir yn eu hatgoffa i ail-gofrestru.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, aelod Cabinet Gwastraff ac Ailgylchu:

‘Rwy’n annog preswylwyr sydd angen casgliadau gwastraff gardd i wneud cais am drwydded heddiw! Mae angen i’r rhai a brynodd drwydded yn y dyfodol wneud cais eto drwy ddefnyddio’r nifer o wahanol ffyrdd i gysylltu. Gobeithiaf y bydd preswylwyr sy’n newydd i’r gwasanaeth yn fodlon gyda’r safon uchaf a ddarparwn yn Sir Fynwy.’

Mae adborth ar y gwasanaeth yn bwysig, anogir preswylwyr i ddweud eu barn drwy arolwg ar-lein ar y gwasanaeth gwastraff gardd sy’n anelu canfod beth fyddai preswylwyr yn ei hoffi gan y gwasanaeth yn y dyfodol. I lenwi’r arolwg ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/garden-waste

Cynhelir gweithdai sefydlu busnes, dan nawdd Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes arweiniol Llywodraeth Cymru, i helpu a chefnogi pobl yn Sir Fynwy sy’n ystyried sefydlu neu redeg eu busnesau eu hunain.

Mae’r gweithdai yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys datblygu syniad busnes, sicrhau cyllid, cynllunio busnes, prisio a marchnata ac fe’i cynhelir rhwng 9.15am a 4pm ddydd Mercher 27 Chwefror yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) ac yng Nghanolfan Bridges yn Nhrefynwy ddydd Iau 21 Mawrth.

Nod y cyrsiau yw cynorthwyo darpar entrepreneuriaid i fynd â’r maen i’r wal a phenderfynu p’un ai yw hunan-gyflogaeth yn iawn ar eu cyfer nhw. Caiff yr holl weithdai eu cynllunio a’u cyflwyno gan gynghorwyr profiadol Busnes Cymru a rhoi cyfle i ofyn cwestiynau a rhwydweithio gyda phobl o’r un anian.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter yng Nghyngor Sir Fynwy: “Mae’r cyngor yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnes a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu i sefydlu eu busnes eu hunain yn y sir.”

Meddai Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymru: “Ein rôl fel cynghorwyr busnes yw rhannu profiad, rhoi cyngor ymarferol, cefnogaeth a gwybodaeth i feithrin hyder ymysg pobl ar ddechrau eu taith busnes.

“Mae ein gweithdai sy’n rhad ac am ddim i’w mynychu yn fan cychwyn gwych ar gyfer pawb sy’n mynychu sydd eisiau cael dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i sefydlu a rhedeg eu busnes eu hunain, felly byddwn yn annog pawb yn Sir Fynwy sy’n ystyried bod yn hunangyflogedig i ddod draw.”

I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac archebu lleoedd, ewch i
https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

• Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i sefydlu neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu ymweld â www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Dathlodd Trefynwy ddiwrnod pwysig ddydd Llun 11 Chwefror gyda lansio’r pwll nofio a sba iechyd yn y ganolfan hamdden leol. Roedd disgwyl eiddgar am y cyfleusterau newydd sy’n gosod safonau uchel ar gyfer darpariaeth hamdden yn y sir a thu hwnt, gan roi cyfle delfrydol i ddefnyddwyr o bob oed i ymlacio a chael hwyl yn ogystal â chyflawni eu nod ffitrwydd.

Cafodd y ganolfan hamdden – dan yr enw Cyfleuster Hamdden Premier Trefynwy – ei chau ar gyfer ei hadnewyddu ym mis Tachwedd 2017 ond ail-agorodd fis Awst ddiwethaf i gynnig campfa fawr, stiwdio troelli, ystafell gyflyru, ystafelloedd newid braf, canolfan chwarae plant, caffe cynllun agored ac ystafell amlbwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd yn ogystal ag ardaloedd ymlacio, gydag offer blaenllaw diweddaraf y farchnad.

Yn y cyfamser, mae’r cyngor wedi gweithio’n ddiflino i ddadlennu ail gam y gwaith adfywio ar gost o £7.4m gyda phwll nofio pum lôn 25 metr newydd sbon ac o’r math diweddaraf, ystafelloedd triniaeth harddwch a sba iechyd.

Dim ond 20 metr o hyd oedd y pwll gwreiddiol felly bydd y cyfleuster newydd yn cynnig opsiynau gwell ar gyfer nofwyr. Y cyntaf i roi ei draed yn y dŵr oedd Jim Saunders o Coleford a wahoddwyd fel y person diwethaf i nofio yn y pwll gwreiddiol. Mae Jim yn nofiwr brwd iawn ac yn edrych ymlaen at ymweld yn rheolaidd.

Mae’r sba iechyd yn cynnwys jacuzzi, sauna ac ystafell stêm ac mae’r ystafelloedd triniaeth yn cynnwys triniaethau wyneb, dwylo, traed a thylino o’r safon uchaf gan dîm o dri dan arweiniad y therapi harddwch Vicki Goodway.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae’n bleser ac yn fraint fawr i ddathlu prosiect llwyddiannus a fu ar y gweill am dair blynedd. Ar adeg pan mae cynghorau eraill yn cau canolfannau hamdden, fe wnaethom ymrwymo i’r cyfleuster modern newydd hwn ac rydym yn awr yn gweld ein haddewid i bobl sir Fynwy a’r ardaloedd cyfagos yn cael ei gyflawni. Mae aelodau staff y ganolfan hamdden wedi dangos ffydd ar adeg o ansicrwydd ond gallant yn awr edrych ymlaen at ddyfodol disglair. Hoffwn hefyd gydnabod cyfraniad yr arbenigwr datblygu Alliance Leisure a gefnogodd y cyngor ar hyd y prosiect a chwmni gwasanaethau adeiladu ISG am eu gwaith gwych yma yn Nhrefynwy.”

Addawodd y Cynghorydd Greenland y caiff y ganolfan hamdden ei lansio wedi ei hadnewyddu yn yr haf ar ôl cwblhau gwaith yn yr ysgol gyfun gyfagos.

Ychwanegodd Nick Butler, rheolwr Cyfleuster Hamdden Premier Trefynwy: “Rydym wrth ein bodd gyda nifer y bobl a ymwelodd heddiw, ac mae’n wych clywed sylwadau mor gadarnhaol.”

Mae mwy o wybodaeth ar Gyfleuster Hamdden Premier Trefynwy ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/monmouth-leisure-centre

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn croesawu preswylwyr i ymuno â sesiwn rhannu darllen newydd ‘Cwtsh Llyfr’ bob dydd Gwener am 2.30pm.

Mae Bwrdd Cwtsh yn sesiwn rhannu darllen sy’n galluogi pobl i wrando ar straeon a cherddi yn cael eu darllen yn uchel.

Gall rhannu darllen iechyd a lles meddwl. Mae’r sesiynau yn gyfle i bobl wneud ffrindiau newydd a gwrando ar straeon a cherddi yn cael eu darllen yn uchel gan arweinydd y grŵp. Gall y straeon a’r cerddi danio dychymyg a rhoi lle i fyfyrio.

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet Hybiau Cymunedol: ‘Mae ein hybiau’n cynnig llawer o bethau a gallant roi cyfle i breswylwyr roi cynnig ar rywbeth newydd. Rwy’n annog pawb i ymweld â’u hyb lleol, mynd draw i sesiwn rhannu darllen neu ddim ond galw heibio a gweld beth sy’n digwydd. Harddwch ein hybiau yw eu bod yng nghanol y gymuned ac yno i helpu pawb.’

Os oes gennych ddiddordeb mewn canfod mwy cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425 neu e-bost CaldicotCommunityHub@monmouthshire.gov.uk

Dewch draw i ddiwrnod Amser i Siarad yn Hyb Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror 9.00am – 12.00pm am ddishgled o de a sgwrs. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn gynllun cenedlaethol sy’n anelu annog pobl o bob oed i roi amser i aros a siarad gyda rhywun i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol.

Bydd Justine Jamieson a Lynn Green o Dîm Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn yr Hyb i gynnig help a chyngor. Gall y tîm helpu pobl i gael mynediad i wasanaethau i helpu trin ac ymdopi â phroblemau iechyd meddwl ysgafn i ganolradd, megis pryder, iselder, straen a phroblemau iechyd meddwl arall.

Ffocws yr ymgyrch eleni yw codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd eistedd lawr gyda dishgled o de a chael sgwrs. Mae croeso i breswylwyr alw heibio’r hyb a chael gwybodaeth am yr ystod lawn o wasanaethau cefnogaeth sydd ar gael yn Sir Fynwy i helpu cadw iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol.

Mae cyswllt gyda phobl yn neilltuol o bwysig wrth oresgyn materion megis ynysigrwydd cymdeithasol. Mae hyb Brynbuga yn hafan ar gyfer preswylwyr sydd angen sgwrs a gwên gan wyneb cyfeillgar.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Rwy’n annog preswylwyr i roi amser ac ymweld â’r Tîm Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol yn Hyb Brynbuga. Mae mor bwysig neilltuo amser yn y diwrnod i aros a sgwrsio a chael help a chyngor yr un pryd.’

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Brynbuga e-bost  uskhub@monmouthshire.gov.uk ffôn 01291 426888.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 36 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio am ddim gerllaw.

Mae mwy o wybodaeth am Amser i Siarad ar gael yn: https://www.time-to-change.org.uk/get-involved

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig newidiadau i’w drefniadau derbyn i ysgolion ac mae wedi lansio rhaglen ymgynghori â’r cyhoedd gyda dyddiad cau ar gyfer ymatebion o ddydd Gwener 1 Mawrth. Bydd adborth o’r ymgynghoriad yn helpu i benderfynu ar y meini prawf ar gyfer dyfarnu lleoedd i ymgeiswyr i’w dewis ysgol pan fo mwy o alw nag o leoedd ar gael.

Os cytunir arnynt, bydd y cynigion yn effeithio ar holl ysgolion y sir a bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym o ddechrau blwyddyn academaidd 2020/21.

Gall unrhyw un sy’n dymuno ymateb i gynigion y cyngor lenwi holiadur ymgynghori’r cyngor, sydd ar gael ar ei wefan – https://www.monmouthshire.gov.uk/admissionconsultation – neu fynychu un o’r cyfarfodydd ymgynghori a drefnodd y cyngor ym mis Chwefror.

Clwstwr Cil-y-coed

Dydd Llun 7 Chwefror 6pm – Ysgol Gynradd Durand

Clwstwr Cas-gwent

Dydd Llun 14 Chwefror 6pm – Ysgol Cas-gwent

Clwstwr y Fenni

Dydd Gwener 11 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Cantref

Clwstwr Trefynwy

Dydd Llun 21 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Overmonnow

Sesiynau galw heibio yn ystod y dydd ar gyfer pob ardal

Dydd Mercher, 6 Chwefror o 9.30am i 11.30am – Tŷ Arloesedd, Magwyr

Dydd Mawrth, 22 Chwefror o 9.30am i 11.30am – Neuadd y Sir, Brynbuga

Yn unol â Chod Derbyn Ysgolion Cymru (Gorffennaf 2013), mae’n rhaid i awdurdodau lleol ymgynghori’n flynyddol ar drefniadau derbyn i’r ysgolion hynny y mae’n awdurdod derbyn iddynt. Lle cynigir newidiadau i’r trefniadau presennol, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad gyda’r rhai y mae’r cynigion yn debygol o effeithio arnynt.

Cyhoeddir adroddiad yr ymgynghoriad erbyn dydd Mercher 27 Mawrth a bydd cabinet Sir Fynwy yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad a chytuno sut i symud ymlaen yn ei gyfarfod ddydd Mercher 3 Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae nifer o ysgolion yn Sir Fynwy sy’n aml yn derbyn mwy o geisiadau nag sydd o leoedd ar gael ac mae angen gosod lleoedd yn nhrefn blaenoriaeth. Drwy’r ymgynghoriad hwn, dymunwn glywed gan breswylwyr am beth ddylai’r drefn flaenoriaeth honno fod a faint o bwysau a roddir i siblingiaid, ceisiadau o’r tu allan i’r dalgylch a’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol. Mae angen i ni gadw meintiau dosbarth o fewn terfynau llym ac mae hynny’n golygu na all ysgolion bob amser dderbyn dewisiadau cyntaf rhieni. Byddwn yn annog cynifer o bobl ag sydd modd i ddweud wrthym beth yw eu barn am sut y dylem flaenoriaethu dyrannu lleoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.”

Dylai preswylwyr sydd â chwestiynau anfon e-bost at Uned Derbyn y cyngor – accesstolearning@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644508.

Cynhelir digwyddiad Cwrdd â’r Awdur yn Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror.

Bydd yr awdur lleol Cath Barton yn darllen o’i llyfr “The Plankton Collector” am 10.30am. Cyhoeddwyd y llyfr yn ddiweddar, a bydd yn esbonio sut y daeth i’w ysgrifennu ac ateb cwestiynau. Bydd te a choffi ar gael yn ogystal â sesiwn llofnodi llyfrau.

Disgrifiwyd The Plankton Collector fel “hiraethus a llawn awyrgylch”, ac mae’n dweud hanes teulu a gafodd ei chwalu gan alar. Mae casglwr plancton dirgel yn ymweld â nhw yn eu tro, gan ymddangos mewn llawer o wahanol weddau – i un mae’n arddwr, i un arall mae’n hen gyfaill. Mae hon yn stori am golled, cof ac, yn y diwedd, obaith.

Mae Cath Barton wedi byw yn y Fenni ers 2005 ac mae’n awr yn gorffen casgliad o straeon byr a ysbrydolwyd gan yr artist Hieronymous Bosch o’r Iseldiroedd yn ogystal â gweithio ar nofel a osodwyd yn Kathmandu yn dilyn daeargryn mawr.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Rydym yn croesawu pawb i sgwrs Cath Barton ac mae’n argoeli bod yn achlysur diddorol tu hwnt. Mae ein hybiau cymunedol yn cynnig digwyddiadau tebyg drwy’r flwyddyn ac maent i gyd yn werth eu mynychu”.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio rhad ac am ddim gerllaw.

 

Croesawodd Cyngor Sir Fynwy breswylwyr i ‘Caru Digidol’ ddydd Gwener 25 Ionawr – Dydd Santes Dwynwen – gyda lansiad Monty, sgyrsfot newydd sbon Sir Fynwy sydd ar gael 24/7 ar wefan Sir Fynwy – monmouthshire.gov.uk – a drwy ei wasanaeth Facebook Messenger – @MonmouthshireCC. Monty yw’r sgyrsfot cyntaf i’w lansio gan awdurdod lleol yng Nghymru a bydd yn hybu profiad digidol Cyngor Sir Fynwy.

Mae’r bot, a enwyd yn Monty gan bobl leol yn dilyn cystadleuaeth yn Sioe Brynbuga a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol – a wnaeth diolch byth osgoi’r bondigrybwyll Botty McBotface – yn defnyddio deallusrwydd artiffisial ac yn dysgu am y cwestiynau mae pobl yn eu gofyn amlaf i ddatblygu ymatebion cyflymach a gwell, gan ryddhau staff cyngor i gefnogi pobl fregus a rhai gydag ymholiadau mwy cymhleth.

Croesawodd hybiau cymunedol y cyngor breswylwyr i alw heibio a mwynhau te Dydd Santes Dwynwen a sgwrs am dechnoleg. Cynhaliwyd sesiynau yng Nghil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy gyda chefnogaeth ar gael i bobl sy’n dymuno mynd ar-lein am y tro cyntaf a dysgu mwy am dechnoleg ddigidol. Roedd hefyd gyfle i ddeall yr amrywiol ffyrdd y gall pobl gysylltu â’r cyngor yn cynnwys Monty, ap Fy Sir Fynwy, gwefan Sir Fynwy a hefyd sut i gael mynediad i adnoddau llyfrgell ar-lein.

Gall pobl sy’n dymuno cael gwybodaeth am gefn gwlad hardd ac atyniadau Sir Fynwy edrych ar www.visitmonmouthshire.com lle rhoddir sylw i wahanol ddigwyddiadau ar draws y sir. Hefyd, gall deiliaid bathodyn glas ganfod mwy am y system ar-lein newydd a gyflwynwyd i ostwng amser gwneud cais am fathodyn glas. Mae’r gwasanaeth newydd yn golygu y gall ymgeiswyr gwblhau’r holl broses ar-lein – mae manylion ar gael yn gov.uk/apply-blue-badge

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn falch iawn i fod y cyngor sir cyntaf yng Nghymru i lansio sgyrsfot. Ar Ddydd Santes Dwynwen eleni rydym wedi helpu pobl i ddysgu mwy am dechnoleg ddigidol a chwrdd â Monty. Po fwyaf o bobl sy’n dechrau Caru Digidol, y mwy a all gael yr atebion maent eu hangen mor gyflym ac mor rhwydd ag sydd modd. A pha ddydd gwell i rannu cariad digidol na Dydd Santes Dwynwen.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig newidiadau i ddalgylchoedd ei ysgolion uwchradd ac mae wedi lansio rhaglen ymgynghori â’r cyhoeddus gyda dyddiad cau ymatebion o ddydd Gwener 1 Mawrth. Os cytunir arnynt, bydd y cynigion yn effeithio ar ddisgyblion ysgol gynradd yn byw mewn pedair rhan o’r sir – Goetre, Tryleg, Brynbuga a Llandogo – a daw unrhyw newidiadau i rym o ddechrau blwyddyn academaidd 2020/21.

Gall unrhyw un sy’n dymuno ymateb i gynigion y cyngor gwblhau holiadur ymgynghori’r cyngor, sydd ar gael ar ei wefan – www.monmouthshire.gov.uk/catchmentconsultation – neu fynychu un o’r cyfarfodydd ymgynghori a drefnodd y cyngor ym mis Chwefror.

Goetre a’r cylch

Dydd Mawrth, 5 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Goetre Fawr

Tryleg a’r cylch

Dydd Mawrth, 12 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Tryleg

Llandogo a’r cylch

Dydd Llun, 18 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Llandogo

Brynbuga a’r cylch

Dydd Mercher 20 Chwefror am 6pm – Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Sesiwn galw pob heibio yn ystod y dydd ar gyfer pob ardal

Dydd Iau 14 Chwefror o 9.30am i 11.30am – Neuadd y Sir, Brynbuga

Yn unol â Chod Derbyn Ysgolion Cymru (Gorffennaf 2013), mae’n rhaid i awdurdodau lleol ymgynghori ar drefniadau derbyn ar gyfer yr ysgolion y mae’n awdurdod derbyn iddynt. Lle cynigir newid trefniadau presennol, yn cynnwys dalgylchoedd ysgolion, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad gyda’r rhai y mae’r cynigion yn debyg o effeithio arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae dewis ysgol uwchradd yn benderfyniad pwysig iawn ac emosiynol ar gyfer rhieni. Ni fu fawr o newid mewn dalgylchoedd ysgolion uwchradd ers 1996 ac mae nifer o anomaleddau. Mae’r newidiadau a gynigiwn yn golygu cyn belled ag sydd modd y bydd dalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd yn alinio gan olygu y gall grwpiau cyfoedion a ffurfiwyd mewn ysgolion cynradd yn llai tebygol pan fyddant yn symud i ysgol uwchradd. Gobeithiaf y bydd cynifer o breswylwyr ag sydd modd yn cyfrannu at yr ymgynghoriad hwn drwy ysgrifennu neu anfon e-bost neu fynychu ein cyfarfodydd cyhoeddus, fel y gallwn wneud penderfyniad gwybodus fel bod dalgylchoedd yn addas ar gyfer y dyfodol.”

Cyhoeddir adroddiad yr ymgynghoriad erbyn dydd Mercher 27 Mawrth a bydd cabinet Sir Fynwy yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad ac yn cytuno sut i symud ymlaen yn ei gyfarfod ddydd Mercher 3 Ebrill.

Dylai preswylwyr gyda chwestiynau ar y cynigion anfon e-bost at Uned Derbyn y cyngor – accesstolearning@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644508.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal dau gyfarfod cyhoeddus gyda’r nos i alluogi preswylwyr i ganfod mwy am gynigion y gyllideb ar gyfer 2019/20. Mae’r cyfarfodydd yn ychwanegol at bedwar cyfarfod Pwyllgorau Ardal a chyfarfod Mynediad i Bawb.

Mae croeso i breswylwyr fynychu Ysgol Brenin Harri VIII ar ddydd Mawrth 29 Ionawr 6.30pm – 7.30pm a Hyb Cas-gwent ddydd Mercher 30 Ionawr 6.30pm – 7.30pm.

Bu’r nifer a fynychodd y cyfarfodydd gyda’r nos yn isel iawn mewn blynyddoedd diweddar ac felly penderfynwyd peidio cynnal cyfarfodydd gyda’r nos. Mae’r cyngor wedi gwrando ar sylwadau preswylwyr ac wedi ychwanegu mwy o gyfarfodydd cyhoeddus.

Gobeithir y bydd y cyfarfodydd hyn yn dod â mwy o bobl i’r broses ymgysylltu a galluogi’r rhai na all ddod i gyfarfodydd y Pwyllgorau Ardal a gynhelir yn ystod y dydd i gymryd rhan a chael eu lleisiau wedi’u clywed.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Gyllid:

‘Gobeithiaf y bydd pobl y sir yn manteisio ar y cyfarfodydd gyda’r nos. Rwy’n croesawu adborth a gobeithio y bydd yr amserau cyfarfod nesaf yn annog mwy o bobl i gymryd rhan.’

I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020  i gael dyddiadau’r Cyfarfodydd Pwyllgorau Ardal a chyfle i lenwi arolwg ar-lein.

 

 

Cododd tri o hybiau cymunedol Sir Fynwy arian ar gyfer achos da tra’n dod â’r gymuned ynghyd drwy gefnogi ymgyrch Dydd Llun Dishgled y Samariaid gyda digwyddiadau codi arian ar ddydd Llun 21 Ionawr.

Roedd gweithgareddau Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnwys siop naidlen yn cynnig te, coffi a theisen yn ogystal â pherfformiad gan Grŵp Canu Brynbuga. Yn ychwanegol, roedd Canolfan Therapi Gwent – sy’n seiliedig ym Mrynbuga – yn cynnig sesiynau tylino pen Indiaidd deg munud yn rhad ag am ddim. Roedd digwyddiadau tebyg yng Nghas-gwent a Threfynwy yn cynnwys te a theisennau, rhannu darllen, gemau bwrdd, lliwio a grŵp Gweu a Chlonc.

Cynigir Dydd Llun Dishgled yn lle ‘Dydd Llun Diflas’ – y trydydd dydd Llun ym mis Ionawr  – yr honnir ei fod yn un o ddyddiau mwyaf anodd y flwyddyn yn hemisffer y gogledd wrth i bwysau ariannol yn dilyn y Nadolig gyd-daro gyda dyddiau tywyll a digalon a lefelau cymhelliant isel. Ond mae’r Samariaid yn dweud nad yw’n rhaid iddi fod felly ac fe wnaethant wahodd cymunedau i drechu felan mis Ionawr drwy gwrdd gyda ffrindiau, perthnasau neu gydweithwyr dros ddishgled i godi arian hollbwysig.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y cyngor: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r Samariaid wrth wneud gwaith mor werthfawr. Dros y 64 mlynedd ddiwethaf, mae gwirfoddolwyr yr elusen wedi helpu i arbed nifer di-rif o fywydau, ond wrth i’r galw am wasanaethau dyfu, maent fwy o angen cymorth nag erioed. Bydd yr arian a godir yn helpu i gadw llinellau ffôn y Samariaid ar agor a gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl mewn angen.”

Ychwanegodd Richard Drinkwater, Rheolwr Hyb Cymunedol: “Dydd Llun Dishgled ac nid Dydd Llun Diflas yw hi yn Sir Fynwy. Rydym yn rhoi amser am ddishgled yn ein hybiau cymunedol i gefnogi’r Samariaid.”

Bydd digwyddiad ymgysylltu cymunedol yn Nhrefynwy ar ddiwedd y mis yn anelu i ddod â preswylwyr a grwpiau lleol ynghyd i adeiladu cysylltiadau newydd a chryfhau rhwydweithiau presennol ar fudd y dref a’r ardal leol. Wedi’i threfnu ar ran y gymuned lleol, fe’i cynhelir rhwng 4:30pm i 8pm ddydd Llun 31 Ionawr yn Ysgol Gyfun Trefynwy a bydd yn cynnwys cyrff cyllido, mudiadau gwirfoddol a thrydydd sector, cymunedau a chyrff statudol. Mae’n dilyn llwyddiant achlysur tebyg yn y Fenni y llynedd.

 Bydd y digwyddiad yn codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth ardderchog – yn cynnwys cyngor, arweiniad, cyllid a chyfleoedd hyfforddiant – a gynigir i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ac yn cyflwyno sefydliadau sy’n ceisio cyllid i’r rhai sy’n darparu hynny. Bydd hefyd yn gyfle i ddiolch i unigolion am weithgaredd rhagorol gwirfoddolwyr yn yr ardal.

Bydd y cyfarfod hefyd yn dynodi aelodau ar gyfer grŵp llywio creiddiol i gynhyrchu a chyflwyno cynllun Gweledigaeth ar gyfer Sir Fynwy i gefnogi cynlluniau cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet dros ddatblygu cymunedol ar Gyngor Sir Fynwy: “Rydym yn anelu am gynulliad anffurfiol ac yn croesawu cyfranogiad unrhyw un sy’n byw neu sy’n gweithio yn yr ardal ac yn awyddus i sicrhau ei budd gorau. Rydym eisiau cael cynifer ag sy’n bosibl i ddod ynghyd, gan wybod y gellir cael syniadau gwych drwy siarad gyda’n gilydd.”

Gall unrhyw un sy’n dymuno mynychu gadw lle drwy ymweld â

www.eventbrite.com/e/be-community-networking-event-monmouth-tickets-53995241220 er y bydd y trefnwyr hefyd yn croesawu’r rhai sy’n dod draw gyda’r nos.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Joe Skidmore, Swyddog Cymunedau a Datblygu Partneriaeth Cyngor Sir Fynwy – JoeSkidmore@monmouthshire.gov.uk

Bydd tri o hybiau cymunedol Sir Fynwy yn cefnogi ymgyrch Dydd Llun Dishgled y Samariaid gyda digwyddiadau codi arian ddydd Llun 21 Ionawr.

Mae gweithgareddau Hyb Cymunedol Brynbuga i godi arian yn cynnwys sioe naidlen yn cynnig te, coffi a theisen rhwng 12.30pm a 3pm yn ogystal â pherfformiad gan Grŵp Canu Brynbuga am 12.30pm. Yn ychwanegol, bydd Canolfan Therapi Gwent ym Mrynbuga yn cynnig sesiynau deg munud tylino pen Indiaidd am ddim rhwng 1pm a 3pm.

Cynhelir digwyddiadau tebyg yn Hyb Cymunedol Cas-gwent rhwng 10am a 12 canol-dydd gyda the a theisennau, rhannu darllen a gemau bwrdd. Mae Hyb Cymunedol Trefynwy yn cynnal ei ddigwyddiad rhwng 12 canol-dydd a 3pm, gyda gweithgareddau fel ffilmiau, lliwio a grŵp Gweu a Chlonc.

Cynigir Dydd Llun Dishgled i ateb ‘Dydd Llun y Felan’ – y trydydd dydd Llun ym mis Ionawr – yr honnir ei fod yn un o ddyddiau anoddaf y flwyddyn yn hemisffer y gogledd wrth i bwysau ariannol yn dilyn y Nadolig gyd-daro gyda dyddiau tywyll a diflas a lefelau cymhelliant isel. Ond mae’r Samariaid yn dweud nad yw’n rhaid i bethau fod felly ac maent yn gwahodd i gymuned i gael gwared â felan mis Ionawr drwy gynnull gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr dros ddathled i godi arian hanfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y cyngor: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r Samariaid wrth wneud gwaith mor werthfawr. Mae gwirfoddolwyr yr elusen wedi helpu i arbed nifer di-rif o fywydau dros y 64 mlynedd diwethaf, ond gyda’r galw am wasanaethau yn tyfu maent angen fwy o gefnogaeth nawr nag erioed. Bydd yr arian a godir yn helpu i gadw llinellau ffôn y Samariaid ar agor a gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl mewn angen.”

Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn nodi Diwrnod Coffa’r Holocost gyda digwyddiad am 7pm ddydd Iau 24 Ionawr i gofio’r miliynau a laddwyd dan erledigaeth y Natsiaid ac mewn hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. Mae croeso i bawb fynychu.

Mae thema eleni, “Rhwygo o gartref” yn canolbwyntio ar sut mae colli man diogel i’w alw’n gartref, a hynny dan orfodaeth, yn rhan o drawma’r rhai sy’n profi erledigaeth a hil-laddiad.

Yn ystod y digwyddiad bydd goroesydd yr Holocost yn gweld cannwyll yn cael ei chynnau a bydd disgyblion Ysgol Cas-gwent yn siarad am eu hymweliad i gyn wersyll-garchar Sachsenhausen yn Berlin. Bydd hefyd ddarn o ffilm o wefan Diwrnod Coffa’r Holocost o oroesydd yn siarad am ei phrofiad o gymryd rhan yn rhaglen achub dyngarol Kinderstransport.

Bydd cyflwyniad byr gan elusen leol cefnogi ffoaduriaid iNEED yn diweddaru’r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Coffa’r Holocost ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, parch a dealltwriaeth ac mae’n amser i ni fwrw golwg yn ôl, cofio dioddefwyr erledigaeth a llofruddiaeth a dysgu o’r gorffennol ac adeiladu dyfodol gwell.”

Mae mae o wybodaeth am Ddiwrnod Coffa’r Holocost ar gael ar wefan Ymddiriedolaeth Diwrnod Coffa’r Holocost  http://www.hmd.org.uk

Mae gwasanaeth addysg gymunedol Sir Fynwy wedi trefnu nifer o weithdai priodas ar gyfer y rhai sydd ar fin priodi neu sydd â diddordeb mewn dysgu crefft newydd.

Mae’r gweithdai yn fenter newydd i’r cyngor ac fe’u cynhelir dros dri penwythnos ym mis Chwefror yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Bydd chwe sesiwn yn cynnig y gallu i lunio tiara priodasol, creu gwahoddiadau priodas a chynllunio blodau twll botwm yn ogystal â dysgu sgiliau eraill newydd ar gyfer y diwrnod mawr.

Mae’r gweithdai fel sy’n dilyn:

Dydd Sadwrn 2 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Dylunio a gwneud tiara priodasol: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Blodau clymu â llaw ar gyfer y briodasferch a blodau twll botwm: £55 yn cynnwys deunyddiau

Dydd Sadwrn 9 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Gwnio eich gardas priodas: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Addurno teisennau bach priodas: £15 a deunyddiau

Dydd Sadwrn 16 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Gwahoddiadau priodas/blychau ffafr: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Llyfr lloffion priodas: £15 a deunyddiau

 

Mae’n hanfodol archebu; e-bost – uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888.  Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio am ddim gerllaw.

Yn yr wythnosau nesaf bydd preswylwyr ar draws Sir Fynwy yn derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer gwydr. Yn dilyn prawf ailgylchu gwydr llwyddiannus mewn dros 6,500 o gartrefi yn 2016, bydd aelwydydd ar draws Sir Fynwy yn derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer poteli gwydr a jariau yn y dyfodol agos. Caiff y blychau ailgylchu gwydr eu casglu bob bythefnos, Ar ôl 4 Mawrth ni chaiff gwydr ei dderbyn mewn bagiau ailgylchu. Bydd gwahanu’r gwydr i flychau yn gwella ansawdd a gwerth yr holl ailgylchu yn y sir.

Ar gyfer mwyafrif y cartrefi, caiff y blychau gwydr eu casglu ar yr un adeg â gwastraff cartref. Mae hyn oherwydd cerbydau newydd gydag adran ar wahân ar gyfer gwydr. Caiff gwydr preswylwyr mewn ardaloedd gwledig ei gasglu ar gerbydau llai all deithio’n rhwydd ar ffyrdd gwledig.

Ar gyfer rhai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod, gellir gosod bin olwyn cymunol er cyfleuster. Gellir rhoi blychau gyda dolenni ar gyfer preswylwyr oedrannus ac anabl er mwyn hwyluso cario.

Caiff gwydr Sir Fynwy ei anfon i safle ailbrosesu yng Nghwmbrân cyn cael ei gludo i’w ailgylchu i wydr ffibr, poteli gwydr newydd a chynnyrch concrit.

Bydd ailgylchu mewn bagiau coch a phorffor yn parhau i gael eu casglu’n wythnosol yn ogystal â gwastraff bwyd. Ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi, caiff gwastraff bwyd ac ailgylchu eu casglu ar yr un pryd ond ar gerbydau newydd gydag adrannau ar wahân. Mae ardaloedd gwledig yn debygol o gael eu gwasanaethu gan gerbydau llai.

Bydd y cerbydau newydd gydag adrannau ar wahân ar gyfer deunyddiau yn sicrhau ailgylchu ansawdd gwell ac arbedion cyffredinol. Mae casglu deunyddiau’n wahanol yn golygu y bydd dyddiau casglu yn newid o 4 Mawrth.

Caiff y cyntaf o ddwy daflen newydd eu dosbarthu gyda’r blwch ailgylchu gwydr newydd yn yr wythnosau nesaf a bydd yn rhoi crynodeb o’r llu o ffyrdd y gall preswylwyr ailgylchu.

Bydd yr ail daflen wybodaeth yn cynnwys manylion y dyddiau casglu newydd. Caiff llythyrau eu cyfeirio’n unigol a’u hanfon i gartrefi ar draws y sir.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet Gweithrediadau:

‘Bydd y blychau gwydr newydd yn golygu y gellir ailgylchu gwydr dro ar ôl tro ac arbed adnoddau prin y blaned. Mae preswylwyr bob amser wedi ymateb i’r her o gynyddu ailgylchu pan gyflwynwn wasanaethau newydd a rydym yn hyderus y byddant yn gwneud hynny eto. Rwy’n gobeithio y bydd preswylwyr yn parhau i ailgylchu ac yn croesawu’r newidiadau sydd i ddod.’

Caiff y blychau a’r taflenni eu dosbarthu drwy gydol mis Ionawr a dechrau mis Chwefror. Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r cyngor os na fyddant wedi derbyn blwch erbyn 15 Chwefror drwy ap Fy Sir Fynwy, ymweld â hyb cymunedol neu ffonio 01633 644644.

Bydd pwyllgorau ardal Cyngor Sir Fynwy yn cwrdd y mis hwn i ystyried ymgynghoriad ar y gyllideb a rheoli cyflymder yn ogystal ag eitemau hollbwysig eraill. Caiff aelodau’r cyhoedd eu hannog i fynychu pwyllgorau ardal a chânt gyfle i drafod materion o ddiddordeb.

Mae Pwyllgor Ardal Canol Sir Fynwy yn cynnal ei gyfarfod bythefnos ynghynt i ganiatáu trafodaeth ar y gyllideb a chaiff yn awr ei gynnal am 10am ddydd Mercher 30 Ionawr yn yr Ystafell Gynadledda yn Neuadd y Sir, Brynbuga.

Bydd Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy yn cwrdd am 1pm ddydd Mercher 30 Ionawr yn Neuadd y Dref, y Fenni yn hytrach na Neuadd Pentref Llan-ffwyst gan fod aelodau ychwanegol o’r cyhoedd yn debygol o fynychu ar gyfer ymgynghoriad y cyngor ar y gyllideb.

Bydd Pwyllgor Ardal Glannau Hafren yn cwrdd yn Nhŷ Arloesedd, Magwyr ym Mharc Busnes Cymru 1 ddydd Mercher 23 Ionawr. Mae hyn yn newid o’r amser a hysbysebwyd yn flaenorol.

Yn y cyfamser, bydd Pwyllgor Ardal Gwy Isaf yn cwrdd fel yr hysbysebwyd am 10am ddydd Mercher 23 Ionawr yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Caiff y pedwar pwyllgor ardal eu cadeirio gan y Cynghorydd Matt Feakins (Canol Sir Fynwy), y Cynghorydd Maureen Powell (Gogledd Sir Fynwy), y Cynghorydd David Evans (Glannau Hafren) a’r Cynghorydd David Dovey (Gwy Isaf). Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cadeiryddion: “Rydym yn estyn gwahoddiad cynnes i gymunedau’r sir i fynychu pwyllgorau ardal y cyngor a gynhelir bob tri mis a chodi ymwybyddiaeth o faterion lleol tra’n derbyn gwybodaeth bwysig yn ogystal â rhoi adborth gwerthfawr i gynghorwyr.”

Bydd yr agenda ar gyfer pob pwyllgor ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy wythnos cyn y dyddiad y’u cynhelir. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/home/democracy-councillors.

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia.

Bwriad y digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl gyda dementia, eu gofalwyr, cyfeillion, teuluoedd a phrofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes. Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol fynychu a bydd pwyslais ar greu prosiectau newydd ac arloesol.

Cynhelir y digwyddiadau fel sy’n dilyn:

 • Dydd Mercher 16 Ionawr: Canolfan Gymunedol Bulwark, Casgwent – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mawrth 22 Ionawr: Swyddfeydd Tref Cil-y-coed – 2pm i 4pm
 • Dydd Mercher 23 Ionawr: Canolfan Bridges, Trefynwy – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mercher 13 Chwefror: Maryport Centre, Brynbuga – 10am i 12 canol-dydd

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yn anelu bod yn achlysuron hwyliog a rhyngweithiol yn galluogi ystod eang o bobl i fynegi eu sylwadau a’u barn. Edrychwn ymlaen at i bobl ein helpu i lunio dyfodol ein gwasanaethau i bobl yn byw gyda dementia.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fred Weston (ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed) ar 07890 559566 neu Ashley Morgan (ardaloedd Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy) ar 07971 160455.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfarfod arbennig o Fforwm Mynediad i Bawb ar y Gyllideb ddydd Gwener 25 Ionawr rhwng 10.30am – 12.30pm yn y Neuadd Goffa, Brynbuga.

Bydd y fforwm yn canolbwyntio ar gynigion cyllideb Cyngor Sir Fynwy yn effeithio ar breswylwyr bregus. Yn y digwyddiad bydd pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy yn clywed gan swyddogion y cyngor am gynigion y gyllideb a bydd yn gyfle i ofyn cwestiynau.

Mae’r Fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl i gael eu llais wedi’i glywed, cael gwybodaeth a chyfrannu a brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Caiff fforwm Mynediad i Bawb ei gefnogi a’i gydlynu gan Tony Crowhurst. Mae Tony yn eiriolydd dros hawliau unigolion gydag anableddau. Bydd cyfarfodydd y dyfodol o Mynediad i Bawb yn canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu sy’n bwysig i grwpiau bregus a difreintiedig a bydd yn cynnwys arian, tai, iechyd a phobl ifanc i’r anabl.

Mae croeso i bawb yn cynnwys unigolion a grwpiau sydd wedi mynychu Fforymau Mynediad i Bawb yn flaenorol.

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10.30am ac yn cynnwys lluniaeth, ac mae cludiant am ddim hefyd ar gael. Mae lleoedd parcio ar gael yn y lleoliad: Neuadd Goffa Brynbuga, Maes Parcio De, Stryd Maryport, Brynbuga NP15 1AD.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Bydd y digwyddiad yn gyfle i’n preswylwyr mwyaf bregus i gael eu lleisiau wedi’u clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnynt. Os na all preswylwyr ddod draw, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor lle mae arolwg ar gael i roi sylwadau.’

I gael cludiant cysylltwch â Rhian Cook erbyn dydd Gwener 18 Ionawr, e-bost:

rhiancook@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644364

Mae mwy o wybodaeth am gynigion y gyllideb ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

Lansiodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrafft gynigion cyllideb a phroses ymgysylltu dydd Mercher 19 Rhagfyr. Cafodd ei gynigion eu llunio mewn amgylchiadau heriol lle mae’r cyngor yn parhau i wynebu heriau ariannol sylweddol, yn nhermau gostyngiad pellach yn y cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â phwysau sylweddol na fedrir eu hosgoi.

Nod y cynigion cyllideb hyn yw cefnogi blaenoriaethau’r cyngor. Yn benodol, maent yn anelu i gydnabod yn llawn yr holl bwysau cysylltiedig â chyflogau a phensiynau yn ei system ysgolion a’r galw cynyddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant. Mae cynigion y gyllideb yn gweld parhad o barodrwydd y cyngor i herio pob gwasanaeth i wella yn hytrach na gweld cau gwasanaethau sy’n bwysig i ddinasyddion. Mae cydnabyddiaeth nad yw pethau byth yn dychwelyd ar ôl eu cau a’u bod yn well cwtogi yn hytrach na dileu’n llwyr. Mewn termau cyffredinol, mae tua £5.7 miliwn o bwysau newydd na fedrir eu hosgoi oedd angen darparu amdanynt yng nghyllideb 2019/20.

Nid yw byth yn boblogaidd codi tâl am wasanaethau ond y gwirionedd yw fod angen i’r cyngor wneud hynny. Mae’n cynnig cynnydd mewn nifer o feysydd. Yn yr un modd, nid yw cynyddu treth gyngor byth yn boblogaidd ond gyda gostwng cyllid Llywodraeth Cymru, mae trethiant lleol yn ddiofyn yn gorfod ysgwyddo cyfran fwy o gyllid cyffredinol. Mae’r cynigion cyllideb hyn yn tybio cynnydd yn y dreth gyngor o 5.95% ar gyfer 2019/20 a 3.95% ar gyfer gweddill blynyddoedd y cyngor.

Bydd y cynigion yn arwain at newidiadau mewn nifer o feysydd a allai effeithio ar breswylwyr. Mae’r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

• Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartref – bydd y cyngor yn cyflwyno defnydd trwyddedau ar gyfer preswylwyr Sir Fynwy. Ni chodir tâl am drwydded. Y nod yw gostwng defnydd gan y cyhoedd o siroedd cyfagos. Yn eu tro, bydd y trwyddedau’n gostwng yr amserau aros yn safleoedd sir Fynwy ar gyfer preswylwyr. Mae’r cyngor hefyd yn ystyried cau am ddiwrnod cyfyngedig yn ei ganolfan ailgylchu, gyda’r patrwm a gynigir yn osgoi cau ar benwythnosau.
• Bagiau ailgylchu – cynigion i gyflwyno bagiau plastig polypropylen gwydn newydd y gellir eu hailddefnyddio fydd yn golygu diwedd bagiau un-tro coch a phorffor. Bydd hyn yn gwella ansawdd y deunydd a gesglir i’w ailgylchu ymlaen yn ogystal â defnydd plastig defnydd un-tro. Bydd y bagiau yn dal mwy o ailgylchu ac yn ysgogi cynnydd mewn ailgylchu o ddrws i ddrws.
• Ailgylchu gwastraff bwyd – sy’n mynd ati i gynyddu ac annog mwy o gartrefi i ailgylchu gwastraff bwyd yn defnyddio bagiau plastig wedi’u hailgylchu.
• Newidiadau i ffioedd parcio ceir – lle mae cynigion yn cynnwys newidiadau i’r system bresennol o godi tâl a chyflwyno ffioedd yng Nghyffordd Twnnel Hafren.
Mae rhestr gynhwysfawr o’r cynigion ar gael ar y wefan: www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

Bydd amrywiaeth o gyfleoedd ymgysylltu ar gael i roi cyfle i breswylwyr glywed am y drafft gynigion a chyd-destun ehangach y gyllideb ar gyfer y cyngor a galluogi preswylwyr i rannu eu sylwadau hefyd.

Defnyddir cyfarfodydd wyneb i wyneb gyda grwpiau yn cynnwys grwpiau anabledd, pobl hŷn a phobl ifanc, gwefan y cyngor, ei sianeli cyfryngau cymdeithasol, pwyllgorau dethol ac ymweliadau i gynghorau tref a chymuned. Mae croeso i breswylwyr fynychu’r sesiynau i sicrhau dealltwriaeth o’r gyllideb a’r effaith ar gymunedau.

Cynhelir y digwyddiadau ymgysylltu dilynol gyda mwy i ddilyn:
• Fforwm Mynediad i Bawb – Cyfarfod arbennig ar y Gyllideb, dydd Gwener 11 Ionawr, 10am i 12pm yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r fforwm yn gyfle a llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Mae croeso i gymunedau fynychu fforymau pwyllgor ardal i glywed gwybodaeth yn seiliedig ar eu hardal.
• Pwyllgor Ardal Gwy Isaf 23 Ionawr 10am, Canolfan Hamdden Cas-gwent
• Pwyllgor Ardal Glannau Hafren 23 Ionawr 10am, Tŷ Arloesedd, Magwyr
• Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy 30 Ionawr, Neuadd Pentref Llan-ffwyst 1pm
• Pwyllgor Ardal Canol Mynwy 31 Ionawr 4pm, Ysgol Gyfun Trefynwy

Dywedodd y Cyng Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor:
“Rwy’n annog preswylwyr i fanteisio ar y cyfle i edrych ar ein cynigion. Cawsom ein taro gan setliad Llywodraeth Cymru ers nifer o flynyddoedd ac nid yw eleni yn ddim gwahanol. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein cymunedau ond gyda hyn daw heriau a newidiadau. Rwy’n annog preswylwyr i ddarllen am y newidiadau a dod draw i fforwm neu gyfarfod i glywed sut ydym yn gweithio i wneud arbedion, dim colli gwasanaethau.”

Mae arolwg ar gael i rannu adborth – ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

 

Cyngor yn edrych am rieni maeth i newid bywyd plentyn neu berson ifanc mewn modd cadarnhaol

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibio yn y Flwyddyn Newydd fel y gall pobl sydd â diddordeb mewn maethu sgwrsio am y dewisiadau sydd ar gael. Mae Ionawr yn amser ar addunedau Blwyddyn Newydd a dechrau newydd felly mae’r cyngor yn annog pobl sy’n ystyried maethu i gysylltu â nhw oherwydd fod plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy angen cartrefi heddiw.

Cynhelir y digwyddiadau yn Neuadd y Sir, Trefynwy ddydd Iau 10 Ionawr, Gwesty’r Angel yn y Fenni ddydd Iau 17 Ionawr a Gwesty St Pierre Marriott ger Cas-gwent ddydd Iau 24 Ionawr. Bydd pob digwyddiad yn rhedeg rhwng 10am a 12pm gyda sesiwn bellach rhwng 6pm a 8pm.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ei wasanaeth maethu: “Os ydych eisoes wedi ystyried maethu, dewch i siarad gyda ni – ni fydd yn flin gennych wneud hynny. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth ardderchog i ofalwyr maeth ac mae mor werth chweil. Gallai hon fod y flwyddyn y byddwch yn trawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc.”

Tecstiwch y gair “Foster” i 84222 neu edrych ar www.monmouthshire.gov.uk/fostering i gael mwy o wybodaeth.

Mae’n bleser mawr gennyf fel Cadeirydd Sir Fynwy ddymuno Blwyddyn Newydd hapus iawn i gymunedau’r sir. Gobeithiaf i chi gyd fwynhau dathliadau’r Nadolig.

Mae fy nhymor yn y swydd yn dechrau ar ei ail hanner gyda fy ngwraig Jan a finnau’n bwrw golwg yn ôl ar amser prysur iawn, diddorol a hyfryd. Rydym wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau dros yr wyth mis diwethaf – rhai’n deimladwy a rhai’n talu teyrnged i wasanaeth ddiflino – ac mae’n anrhydedd a phleser mawr i gynrychioli’r sir yn y ffordd hon.

Wrth i ni deithio o amgylch Sir Fynwy yn siarad gydag ysgolion, busnesau a sefydliadau eraill cawsom yr argraff fod cymunedau’r sir wedi eu bendithio gyda chydnerthedd. Mae ganddynt safbwynt cadarnhaol ac yn dymuno symud ymlaen gyda’u bywydau, gan fod yn fodlon rhoi help llaw lle mae angen. Enghreifftiau o hyn yw gwaith gwych gwirfoddolwyr wrth iddynt gysylltu gyda’r cyngor er budd cymunedau’r sir a chyfranogiad gwych ein preswylwyr i sicrhau fod ein gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ymysg y gorau yng Nghymru.

Ymysg y seremonïau y gwnaethom eu mynychu fu agoriad swyddogol yr ysgol gyfun o’r math diweddaraf un yng Nghil-y-coed, lansio gardd synhwyraidd yng Nghartref Preswyl Severn View yng Nghas-gwent a digwyddiad lle gwnaethom gydnabod cyfraniad amhrisiadwy gofalwyr maeth y sir.

Roedd yn llawenydd i ni fynychu’r seremoni yn ailenwi Ail Groesiad yr Hafren fel Pont Tywysog Cymru a chwrdd â’i Huchelderau Brenhinol, Tywysog Cymru a Duges Cernyw. Gobeithiaf y caiff diddymu tollau diweddar ar ddwy bont yr Hafren effaith gadarnhaol ar economi a diwylliant Sir Fynwy, gan dynnu pobl ynghyd o ddwy ochr yr aber.

Cafodd rôl y lluoedd arfog sylw amlwg mewn blwyddyn pan fuom yn nodi can mlynedd ers y Rhyfel Mawr. Fe wnaethom gynrychioli’r sir mewn nifer o seremonïau coffa teimladwy ym mis Tachwedd a chroesawu personél yr RAF i Neuadd y Sir ym mis Mai i ddathlu sefydlu’r gwasanaeth yn 1918. Roeddwn yn falch iawn i ymweld â HMS Monmouth ar arfordir y de bum mis yn ôl ac edrychaf ymlaen at groesawu aelodau’r criw i Neuadd y Sir yn y gwanwyn.

Yr elusen a ddewisais yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd yw Cerddoriaeth Gwent sydd wrth galon cerddoriaeth yn Ne Cymru ac yn wasanaeth cerddoriaeth blaengar yn y Deyrnas Unedig. Roeddem yn falch iawn i fynychu achlysur o fri pan berfformiodd Cerddorfa Wynt Ieuenctid Gwent yn y Royal Albert Hall ym mis Tachwedd. Yn ychwanegol, bu Cerddoriaeth Gwent yn diddanu drwy gydol y dydd ym mhafiliwn y cyngor yn Sioe Brynbuga fis Medi diwethaf. Gobeithiaf y bydd yr arian a godwyd yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd (a ddaw i ben ym mis Mai) o fudd i’r gwasanaeth, gan ei alluogi i barhau ei waith da.

Wrth i 2019 gyrraedd, gofynnwn i chi gydnabod a choleddu’r dyletswyddau amhrisiadwy a wnaed gan y rhai sy’n ein gwasanaethu, ein diogelu a gofalu dros ein preswylwyr bregus. Gobeithio y gallwn hefyd ganfod atebion i’r brwydro sy’n digwydd ar draws y byd.

Yn derfynol, gobeithiaf eich bod yn edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd a hoffwn estyn y dymuniadau gorau ar gyfer iechyd a da a ffyniant yn y deuddeg mis nesaf.

Bydd cymorthfeydd galw-heibio am ddim a gynhelir gan Fanc Datblygu Cymru, Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy ym mis Ionawr yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf.

Cynhelir cymorthfeydd galw-heibio Tyfu eich Busnes yng Nghil-y-coed ddydd Mawrth 22 Ionawr rhwng 9am a 5pm gyda slotiau apwyntiad 30 munud ar gael ar sail un-i-un. Bydd Tara Lee-Fox, gweithredydd buddsoddiad benthyciadau micro, yn bresennol ym Mharc Busnes Porth y Castell (NP26 5AD) y dref i drafod yr ystod cyllid sydd ar gael.

Dywedodd Ms Lee-Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n gyflym a syml cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safle. Gallai hefyd gefnogi llif arian ar gyfer prynu busnes arall.

“Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru, medrwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes sydd wedi ennill ei blwyf yn edrych am fenthyciad o hyd t £10,000, gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol ag sydd modd felly byddai croeso mawr i chi yn ein cymorthfeydd galw-heibio.”

I archebu slot 30 munud dylai busnesau anfon e-bost at Tara.Lee-Fox@developmentbank.wales erbyn dydd Llun 14 Ionawr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnes eu hunain.”

Mae cefnogaeth dros 18 mis gan Ganolfan Hamdden Cil-y-coed a thîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy wedi galluogi clwb lleol i dyfu a hyrwyddo noson ragorol o focsio. Trefnodd Clwb Bocsio Amatur Sant Joseff yng Nghil-y-coed ei sioe gyntaf erioed yn ddiweddar gyda chynulleidfa o 350 yn y ganolfan hamdden gyda 16 gornest gyda chystadleuwyr o bob oedran yn arddangos eu sgiliau a gwybodaeth. Cafodd y clwb cartref ei gynrychioli mewn wyth gornest gan wynebu gwrthwynebwyr o mor bell i ffwrdd â Birmingham.

Un o’r cystadleuwyr oedd Scott Marchant, 16 oed, oedd yn ymddangos am y tro cyntaf dros glwb Sant Joseff. Er i’r meddyg ddod â’i ornest yn erbyn Tyler Evans o Gilfach Goch i ben yn gynnar, roedd Scott wrth ei fodd gyda phob munud. Dywedodd: “Dyma’r sioe focsio orau i mi fod ynddii erioed ac mae hyd yn oed yn well fy mod yn y cylch. Rwyf wedi bod yn bocsio yng Nghil-y-coed am flwyddyn a dyma’r penderfyniad gorau i mi ei wneud. Dwi ddim yn teimlo embaras i ddweud ei bod yn debyg y byddwn mewn llawer o helynt erbyn hyn oni bai am y clwb yma. Mae’n debyg fy mod wedi diflasu a bob amser yn edrych am rywbeth i’w wneud – ac nid oedd fy holl ddewisiadau yn rhai da. Mae bocsio yn rhoi ffocws i mi ac yn codi’r awydd i mi wella fy hun. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr un nesaf – rwy’n mynd i hyfforddi’n galetach ac yn gyflymach.”

Ni fedrai Martin Lewis, sefydlydd a hyfforddydd y clwb fod yn hapusach gyda’r noswaith. Dywedodd: “Hyd yn oed er na chawsom bob penderfyniad a ddymunem, roedd llawer o’r bechgyn yn ein cynrychioli am y tro cyntaf ac rydym yn falch o berfformiad pawb a’r ffordd maent yn gweithio yn y gampfa. Mae gennym drefniant gwych ac awyrgylch cyfeillgar – mae’n lle gwych i’r bobl ifanc yma dreulio eu hamser. Roedd y sioe yn anhygoel ac yn bendant doedd ddim yn teimlo’n amatur iawn! Roedd y trefnu proffesiynol yn golygu fod yn rhaid i’r bechgyn gamu lan. Alla’i ddim aros am yr un nesaf.”

Dywedodd Nathan Thomas o dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy: “Rydyn ni wedi cefnogi’r clwb ers iddo ddechrau a daeth ymhell yn y cyfnod hwnnw. Mae Martin a’i dîm wedi gwneud gwaith gwych yn cymell bobl ifanc leol i fynd ati i focsio. Roedd y sioe yn rhagorol ac yn ymdrech wych ar y cyd rhwng y clwb, ein tîm a’r ganolfan hamdden. Rydym yn edrych ymlaen at fwy o’r un peth!”

Mae cyllid o gynllun tocynnau archfarchnad leol wedi cyfrannu at gyfleuster oedd ei fawr angen yn Ysgol Tŷ Mounton ar ôl i gwsmeriaid yn stôr Tesco yng Nghas-gwent godi £4,000 at ystafell therapi a synhwyraidd newydd. Bydd y rhodd hael er budd anghenion disgyblion, yn arbennig eu llesiant.
Mae’r ysgol hefyd wedi manteisio ar brosiect rhannu bwyd Tesco yn rhoi cyfle i fudiadau dderbyn cynnyrch sy’n agosáu at ei ddyddiad gwerthu i’w ddefnyddio mewn dosbarthiadau coginio. Mae sesiynau coginio ddwywaith yr wythnos yn hyrwyddo sgiliau bywyd a bwyta’n iach yn ogystal â dod â disgyblion a staff yn nes at ei gilydd i fwynhau gwledd yn ystod amserau egwyl.
Diolchodd Beverley Randall, pennaeth yr ysgol, i Tesco am y cyllid a’r rhaglen rhannu bwyd. Dywedodd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y grant gwych at ein hystafell therapi a synhwyraidd a hefyd y cynhwysion ar gyfer ein sesiynau coginio. Mae snaciau iach amser egwyl wedi bod o fudd i ddisgyblion – yn arbennig y rhai na chafodd frecwast – a maent yn cael effaith gadarnhaol ar eu dysgu.”
Cyfrannodd gynrychiolwyr o stôr Tesco yng Nghas-gwent hamper Nadolig sylweddol i’r disgyblion eu rannu. Fe wnaethant hefyd yn ymweld â Tŷ Mounton i weld yr ystafell therapi newydd drostynt eu hunain yn ogystal â phrosiectau coginio gyda’r ysgol a Tesco yn awyddus i gydweithio ar gynlluniau yn y dyfodol.
Yn y cyfamser, mae rhieni, staff a disgyblion wedi casglu amrywiaeth o eitemau ar gyfer hamperi Nadolig a ddosbarthwyd gan Fyddin yr Iachawdwriaeth yng Nghasnewydd.
Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych i Ysgol Tŷ Mounton gael cymaint o fudd o ddau gynllun gan Tesco a hoffwn ddiolch yn gynnes i’r stôr am eu cyfraniadau gwerthfawr. Rwyf hefyd yn falch y daeth cymuned yr ysgol ynghyd i ddod â hwyl yr ŵyl i rai llai ffodus.”

Bydd dros 220 o blant sy’n derbyn gofal a phlant bregus o Sir Fynwy yn derbyn anrheg Nadolig diolch i haelioni nifer o bobl dros yr ŵyl. Trefnwyd y cynllun gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Cafodd anrhegion Nadolig creadigol a gwych eu cyfrannu gan glwb cic focsio Verve y Fenni, cwsmeriaid o Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, Curtis Legal Cyf o Drefynwy a disgyblion o Ysgol Baratoadol St John’s on the Hill, Cas-gwent mewn cysylltiad ag Eglwys Priordy Santes Fair yn ogystal â nifer o gynghorwyr Sir Fynwy. Yn ychwanegol, lluniodd gweithwyr cymdeithasol y cyngor gwilt gwych a wnaed â llaw ar gyfer raffl gyda’r elw’n mynd tuag at brynu anrhegion.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am blant sy’n derbyn gofal: “Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am yr holl anrhegion gwych a gafwyd diolch i gyfraniadau bendigedig gan y gymuned. Bydd yr anrhegion hyn yn dod â gwên i wynebau ein plant mwyaf bregus.

“Roeddwn hefyd yn falch iawn i weithio gyda chyd-gynghorwyr a wnaeth brynu a lapio anrhegion ar gyfer plant a phobl ifanc benodol.”

Mae maint y gefnogaeth a gafwyd wedi synnu aelodau’r tîm Gwasanaethau Plant a fu’n mwynhau dosbarthu’r anrhegion o amgylch y sir yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Cafodd rôl gwirfoddolwyr sy’n cefnogi gwasanaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant a Ieuenctid Sir Fynwy ei ddathlu mewn digwyddiad yn Neuadd y Sir, Trefynwy yn ddiweddar. Mae bron 200 o bobl, yn amrywio o bobl ifanc brwdfrydig yn eu harddegau i bobl angerddol dros bedwar ugain oed, yn rhoi eu hamser, ymroddiad, sgiliau a phrofiad bywyd i gefnogi amrywiaeth eang y cyngor o atyniadau a gaiff eu rhedeg gan y gwasanaeth amgueddfeydd, y gwasanaeth ieuenctid, tîm datblygu chwaraeon, gwasanaeth cefn gwlad a chanolfan ymwelwyr Hen Orsaf y Tyndyrn.

Mynychwyd y digwyddiad gan 60 o wirfoddolwyr yn ogystal â staff ac uwch reolwyr.

Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol ar gyfer Cyngor Sir Fynwy ac mae’r awdurdod yn cynnig cyfleoedd, hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau fod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a difyr. Er bod gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i gymdeithas, gallant hwythau fanteisio yn eu tro o gymryd rhan gan ei fod yn cynyddu eu hyder a’u helpu i ddod yn fwy galluog a chynyddu eu dealltwriaeth cyfeillgarwch, yn ogystal â sicrhau gwell ymdeimlad o ddiben.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n gwirioneddol werthfawrogi cefnogaeth barhaus ac egni, amser ac ymroddiad diflino gwirfoddolwyr, sy’n ein galluogi i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer ein cymunedau. Mae gwirfoddolwyr yn rhannu miloedd o oriau ar draws ein sir, gan wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae eu hymdrechion yn gwneud Sir Fynwy yn lle gwych i fyw ynddo ac yn gyfoethocach oherwydd eu heffeithiau buddiol.”

Ychwanegodd Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid: “Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’n gwasanaeth Cefn Gwlad i sicrhau bod ein hawliau tramwy yn hygyrch ar gyfer cerddwyr tra mae’r rhai sy’n cynorthwyo ein staff amgueddfeydd yn catalogio hanes, gan ei sicrhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, gofalu am y tiroedd hanesyddol a llywio pobl o amgylch ein casgliadau ac arddangosfeydd. Enghreifftiau nodedig eraill yw’r cynorthwywyr parod eu cymorth yn Hen Orsaf y Tyndyrn sy’n rhedeg y trên bach ac yn trosglwyddo eu gwybodaeth werthfawr o’r ardal leol yn ogystal â’r gwirfoddolwyr ifanc hynny sy’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau i annog eu cymheiriaid i fod yn egnïol tra’n mwynhau chwaraeon a hamdden.”

Cysylltwch â Richard Poynter – richardpoynter@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 07976 837613 i gael mwy o wybodaeth ar wirfoddoli gyda Chyngor Sir Fynwy.

Dechreuodd y cyfan gyda thrydariad! Gwahoddwyd disgyblion Ysgol Gynradd Gilwern i Ddepo Llan-ffwyst Cyngor Sir Fynwy ar ôl anfon neges drydar i’r cyngor yn holi am raeannu a thywydd y gaeaf.
Yn gynnar ym mis Rhagfyr cymerodd disgyblion blwyddyn pump ran mewn gwers wyddoniaeth am iâ a halen. Cododd y wers lawer o gwestiynau. Roedd y disgyblion yn awyddus i holi’r bobl fyddai’n gwybod orau felly gyda help eu hathrawes Mrs Parry anfonwyd neges drydar @MonmouthshireCC.
Roedd y parodrwydd i drydaru yn deillio o ymagwedd yr ysgol at ddysgu. Mae dysgu dan arweiniad disgyblion wedi’i sefydlu o fewn yr ysgol. Mae disgyblion yn rhan o’r broses cynllunio ac roeddent yn ystyried trydaru fel ffordd o gysylltu ar unwaith gyda’r cyngor. Mae dysgu dan arweiniad disgyblion yn golygu bod plant yn ymgolli yn beth bynnag y mae ganddynt ddiddordeb ynddo a’r hyn maent yn dysgu amdano.
Cysylltodd Tîm Cyfathrebu Cyngor Sir Fynwy yn gyflym gyda’r adran Priffyrdd a sicrhau ymweliad i depo Llan-ffwyst. Fe wnaeth yr ymweliad alluogi disgyblion i weld drostynt eu hunain pam fod graeannu mor bwysig mewn iâ. Mae’r profiad hefyd yn enghraifft o brofiad dysgu dilys y mae’r ysgol yn anelu gwneud cymaint ohono ag sydd modd gan alluogi’r plant i gael dealltwriaeth ddofn o bethau newydd.
Cafodd y disgyblion eu cyfarch gan Steve Lane, Rheolwr Priffyrdd; Andrew Welsh, Rheolwr Gweithrediadau a Mark Robinson, Dirprwy Fforman yn y depo. Gwisgodd disgyblion eu siacedi melyn a gofyn llawer o gwestiynau i’r tîm. Esboniodd Steve y broses raeannu, a rhannu gyda’r grŵp y milltiroedd lawer o briffordd y mae cerbydau graeanu yn gofalu amdanynt pan mae’r tymheredd yn gostwng.
Mae Ysgol Gynradd Gilwern yn ymfalchïo mewn creu profiad dysgu sy’n cyfoethogi. Yn yr un modd â phob ysgol ar draws Cymru, mae’r ysgol yn defnyddio cwricwlwm seiliedig ar STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i addysgu ac ysbrydoli disgyblion yn defnyddio pedair disgyblaeth benodol.
Roedd yr ymweliad yn llwyddiant mawr gyda’r disgyblion a’r staff yn cael y profiad hefyd yn enghraifft o brofiad dysgu go iawn sy’n galluogi’r plant i gael dealltwriaeth ddofn o bethau newydd.
Dywedodd Euan ac Alice, disgyblion Blwyddyn 5:
‘Roedd yn gyffrous canfod sut mae pethau’n gweithio mewn bywyd go iawn.’
‘Fe wnes fwynhau dysgu am sut mae halen yn cadw ein ffyrdd yn ddiogel’.
Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:
‘Mae hyn yn enghraifft wych o sut mae’n hysgolion yn gweithio i sicrhau’r addysg orau ar gyfer plant a phobl ifanc yn sir Fynwy. Mae disgyblion angen dealltwriaeth o fywyd tu allan i’r ystafell ddosbarth a bydd y profiad hwn yn hybu eu gwybodaeth a helpu i gymhwyso gwyddoniaeth i fywyd go iawn sy’n ganolog at ddysgu a byw yn y dyfodol.
Hoffwn ddiolch i staff Depo Llan-ffwyst am hwyluso’r ymweliad.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud cynlluniau wrth gefn i sicrhau fod gwasanaethau hanfodol ar gael drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Yn ychwanegol, mae wedi cyhoeddi amserau agor ar gyfer ei ganolfannau hamdden, amgueddfeydd, hybiau cymunedol, llyfrgelloedd, canolfan gyswllt a chanolfannau gwastraff ac ailgylchu cartrefi.

Bydd nifer o wasanaethau’r cyngor yn rhedeg drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd y tîm prydau cymunedol a staff gofalu yn gweithio bob dydd yn cynnwys Dydd Nadolig tra bydd nifer o weithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd gydag eraill ar alwad ar sail 24 awr.

Bydd timau graeanu’r cyngor yn barod drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i weithio pryd bynnag mae ffyrdd angen eu trin. Caiff staff priffyrdd eu cynorthwyo gan gydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu y cyngor os oes angen. Bydd staff cynnal a chadw yn Nepo Rhaglan y cyngor hefyd ar gael i sicrhau fod cerbydau’n gweithio’n iawn a bydd aelodau tîm y Gwasanaethau Eiddo ar alwad i ddiogelu adeiladu a seilwaith.

Gwnaed trefniadau ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros y gwyliau a chyhoeddir hyn ar wefan y cyngor – gweler www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste am fanylion. Ni fydd unrhyw gasgliadau ar Ddydd Nadolig neu Gŵyl San Steffan felly caiff gwastraff ac ailgylchu oedd i fod i gael eu codi ddydd Mawrth 25 Rhagfyr i ddydd Gwener 28 Rhagfyr ddeuddydd yn ddiweddarach nag arfer. Nid oes unrhyw gasgliad wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Calan chwaith, felly caiff gwastraff ac ailgylchu oedd i’w godi rhwng 1 Ionawr a 4 Ionawr un diwrnod yn ddiweddarach.

Bydd canolfannau gwastraff ac ailgylchu cartrefi yn Llan-ffwyst, Five Lanes ger Caerwent, Llanfihangel Troddi a Brynbuga ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Byddant ar agor rhwng 8am a 4pm ar 24 Rhagfyr ac o ddydd Iau 27 Rhagfyr i ddydd Llun 31 Rhagfyr.

Bydd canolfannau hamdden y cyngor ar agor rhwng 6.30am a 3pm ar Noswyl Nadolig ond ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a dydd Iau 27 Rhagfyr. Byddant ar agor fel arfer ar 28, 29 a 30 Rhagfyr gydag oriau cyfyngedig – 6.30am i 3.00pm – ar Nos Calan. Bodd pob canolfan ar gau ar Ddydd Calan ond yn agor fel arfer ddydd Mercher 2 Ionawr heblaw am Ganolfan Hamdden Cil-y-coed. Bydd hyn ar gau i’r cyhoedd ddydd Mercher 2 Ionawr a dydd Iau 3 Ionawr am waith cynnal a chadw hanfodol gan gau’r pwll ddydd Gwener 4 Ionawr. Yn y cyfamser, bydd Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw ddydd Gwener 4 Ionawr a dydd Sadwrn 5 Ionawr.

Cynhelir dosbarthiadau ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Cas-gwent tan ddydd Sul 23 Rhagfyr cyn ail-ddechrau ddydd Mercher 2 Ionawr yn y Fenni, dydd Llun 7 Ionawr yng Nghil-y-coed a dydd Iau 8 Ionawr yng Nghas-gwent. Bydd Canolfan Hamdden Trefynwy yn parhau ei ddosbarthiadau Ffitrwydd Rhithwir Les Mills drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd tra bydd y ganolfan ar agor. Mae manylion pellach ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure

Bydd amgueddfeydd y sir yn y Fenni, Cas-gwent a Trefynwy ar gau ar Noswyl Nadolig nes bydd ei ail-agor ddydd Gwener 28 Rhagfyr, gyda chau pellach ar Ddydd Calan.

Bydd y cyngor yn cau Tŷ Arloesedd Magwyr, un o’i brif adeiladau swyddfa, yn y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd hyn yn dilyn ymgynghoriad gyda’r staff, yn arbed arian i’r cyngor ac mae ei bolisi gweithio ystwyth yn golygu y gall staff sy’n bresennol ddydd Gwener 28 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr weithredu’n arferol o un o hybiau cymunedol y sir, Canolfan Hamdden Cil-y-coed, Llyfrgell y Fenni neu Neuadd y Sir. Gallant hefyd weithio o’u cartrefi os dymunant. Bydd y Swyddfa Gofrestru ger Neuadd y Sir ar agor fel arfer ar y ddau ddiwrnod.

Dylai preswylwyr sy’n dymuno ymweld ag unrhyw un o hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor nodi y byddant ar agor yn ystod eu horiau arferol heblaw am gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, dydd Iau 27 Rhagfyr a Dydd Calan. Yn ychwanegol, bydd pob hyb cymunedol a llyfrgell yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig. I gael manylion ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Bydd canolfan gyswllt y cyngor yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig nes y bydd yn ail-agor fel arfer ddydd Gwener 28 Rhagfyr, gyda chau pellach ar Ddydd Calan.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y rhan fwyaf ohonom yn mwynhau seibiant haeddiannol dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ond ni ddylem anghofio am y gweithwyr hollbwysig hynny sy’n parhau i wasanaethu’r gymuned p’un ai yw hynny’n sicrhau diogelwch y ffordd, gofalu am y bregus yn ein cymdeithas neu gydlynu mewn argyfwng gyda gwasanaethau argyfwng.”

Mae mwy o fanylion ar gael ar www.monmouthshire.gov.uk – dylai preswylwyr sy’n wynebu argyfwng dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd y byddai’r cyngor fel arfer yn ymdrin ag ef gysylltu â 0300 123 1055.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal nifer o grefftbrynhawniau drwy gydol mis Rhagfyr – prynhawniau wedi’u neilltuo i bleserau gwneud crefftau – gan godi dros £300 ar gyfer elusen iechyd meddwl Mind. Ymunodd staff gyda llawer o grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig i wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig gan godi arian hollbwysig i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

Cynhaliwyd crefftbrynhawniau mewn nifer o leoliadau ar draws y sir ar gyfer staff a phreswylwyr. Bu timau yn y gwasanaeth dysgu cymunedol yn annog dysgwyr i gymryd rhan mewn sesiynau plygu llyfrau wrth i unigolion ddysgu sut i wneud coed Nadolig allan o hen lyfrau. Cynhaliodd Hwb Trefynwy brynhawn argraffu leino Nadolig a chreu mosaig cymunedol i godi arian ar gyfer Mind, achos sy’n agos at galon llawer o bobl.

Adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad, y Fenni oedd y lleoliad ar gyfer crefftbrynhawn yn creu pwdinau Nadolig hyfryd ac adar robin goch o pom poms.

Cafodd staff yn Neuadd y Sir, Brynbuga eu cefnogi gan grŵp menywod Menywod Crefftus y Fenni a wnaeth addurniadau Nadolig o dopiau poteli plastig a deunydd wedi’i ailgylchu a bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn perfformio i ysgogi hwyl yr ŵyl.

Bu staff o Ddepo Rhaglan yn cynnwys gweithwyr o’r tîm gwastraff ac ailgylchu a neilltuodd tîm priffyrdd y sir amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefftbrynhawn yn cynnwys gwneud torchau ac addurniadau o bapur wedi’i ailgylchu – dewis poblogaidd i’r holl staff. Roedd danteithion Nadoligaidd a siocled twym ar gael.

Cynhaliodd staff cyflogres a chefnogaeth Adnoddau Dynol y cyngor yn Nhŷ Arloesedd Magwyr hefyd brynhawn crefftau gyda staff yn creu addurniadau papur hardd. Cyfrannwyd llwyth o ddanteithion Nadoligaidd cyn y digwyddiad a chafodd rhai ohonynt eu cynnwys mewn hamper a gafodd ei rafflo.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd:

“Mae hwn yn gyfle gwych. Mae neilltuo amser i eistedd lawr a gwneud crefftau yn beth mor gadarnhaol i gynorthwyo iechyd a meddwl llesiant. Mae Mind yn elusen mor bwysig a bu’r gefnogaeth gan staff yn ein llu o swyddfeydd yn wych. Fe wnaethant wirioneddol ddangos eu hochr greadigol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hefyd.”

Mae gan Mind Sir Fynwy gyfoeth o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl. Cyfeiriad Mind Sir Fynwy yw 28 Stryd Mynach, y Fenni, NP7 5NP.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.mindmonmouthshire.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal nifer o grefftbrynhawniau drwy gydol mis Rhagfyr – prynhawniau wedi’u neilltuo i bleserau gwneud crefftau – gan godi dros £300 ar gyfer elusen iechyd meddwl Mind. Ymunodd staff gyda llawer o grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig i wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig gan godi arian hollbwysig i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

Cynhaliwyd crefftbrynhawniau mewn nifer o leoliadau ar draws y sir ar gyfer staff a phreswylwyr. Bu timau yn y gwasanaeth dysgu cymunedol yn annog dysgwyr i gymryd rhan mewn sesiynau plygu llyfrau wrth i unigolion ddysgu sut i wneud coed Nadolig allan o hen lyfrau. Cynhaliodd Hwb Trefynwy brynhawn argraffu leino Nadolig a chreu mosaig cymunedol i godi arian ar gyfer Mind, achos sy’n agos at galon llawer o bobl.

Adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad, y Fenni oedd y lleoliad ar gyfer crefftbrynhawn yn creu pwdinau Nadolig hyfryd ac adar robin goch o pom poms.

Cafodd staff yn Neuadd y Sir, Brynbuga eu cefnogi gan grŵp menywod Menywod Crefftus y Fenni a wnaeth addurniadau Nadolig o dopiau poteli plastig a deunydd wedi’i ailgylchu a bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn perfformio i ysgogi hwyl yr ŵyl.

Bu staff o Ddepo Rhaglan yn cynnwys gweithwyr o’r tîm gwastraff ac ailgylchu a neilltuodd tîm priffyrdd y sir amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefftbrynhawn yn cynnwys gwneud torchau ac addurniadau o bapur wedi’i ailgylchu – dewis poblogaidd i’r holl staff. Roedd danteithion Nadoligaidd a siocled twym ar gael.

Cynhaliodd staff cyflogres a chefnogaeth Adnoddau Dynol y cyngor yn Nhŷ Arloesedd Magwyr hefyd brynhawn crefftau gyda staff yn creu addurniadau papur hardd. Cyfrannwyd llwyth o ddanteithion Nadoligaidd cyn y digwyddiad a chafodd rhai ohonynt eu cynnwys mewn hamper a gafodd ei rafflo.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd:

“Mae hwn yn gyfle gwych. Mae neilltuo amser i eistedd lawr a gwneud crefftau yn beth mor gadarnhaol i gynorthwyo iechyd a meddwl llesiant. Mae Mind yn elusen mor bwysig a bu’r gefnogaeth gan staff yn ein llu o swyddfeydd yn wych. Fe wnaethant wirioneddol ddangos eu hochr greadigol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hefyd.”

Mae gan Mind Sir Fynwy gyfoeth o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl. Cyfeiriad Mind Sir Fynwy yw 28 Stryd Mynach, y Fenni, NP7 5NP.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.mindmonmouthshire.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn preswylwyr ac eraill i helpu llywio eu Strategaeth Toiledau Lleol. Mae angen i’r cyngor gyhoeddi’r adroddiad erbyn 31 Mai 2019 yn sgil Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017.

Nod y Ddeddf yw trafod nifer o bryderon iechyd cyhoeddus penodol a chreu amodau cymdeithasol sy’n hybu iechyd da ac yn cynnwys darpariaeth toiledau ar gyfer defnydd y cyhoedd. Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer ei ardal.

Mae’n rhaid i’r strategaeth gynnwys asesiad o ddarpariaeth a hygyrchedd toiledau ar draws y sir, yn cynnwys cyfleusterau newid ar gyfer  babanod a chyfleusterau lleoedd newid ar gyfer pobl anabl. Mae barn preswylwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hanfodol ac yn helpu i ganfod lefel y ddarpariaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd a helpu i lywio cynllun y cyngor ar gyfer y dyfodol.

 

Nid yw’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu neu gynnal toiledau cyhoeddus. Yn Sir Fynwy caiff cyfran fawr o doiledau cyhoeddus eu darparu gan Gynghorau Tref a Chymuned.

Yn ogystal â blociau toiled cyhoeddus traddodiadol, gall y cyhoedd ddefnyddio cyfleusterau eraill y Cyngor yn cynnwys canolfannau hamdden a llyfrgelloedd, ynghyd â thoiledau preifat sydd ar gael mewn bwytai, archfarchnadoedd a thafarndai.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Ddiogelu’r Cyhoedd:

‘Rwy’n annog preswylwyr, busnesau lleol ac ymwelwyr i lenwi’r arolwg. Mae mor bwysig gwrando ar ein cymunedau, i ganfod pa ddarpariaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a ble mae angen mwy o doiledau a chyfleusterau newid.

‘Bydd canlyniadau’r arolwg yn helpu i lywio cynllunio’r dyfodol gyda’n partneriaid, yn cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned. Rydym yn falch iddynt ddod yn gyfrifol am lawer o doiledau cyhoeddus a’u rhedeg ers 2010. Byddwn yn parhau i weithio gyda nhw a darparwyr eraill i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein cymunedau yn y dyfodol.

‘Mae’n anffodus nad oes cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella’r cyfleusterau presennol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda darparwyr ie drych am ddatrysiadau creadigol i wella hygyrchedd yn Sir Fynwy’.

Cynhelir yr arolwg rhwng 19 Rhagfyr a 11 Ionawr 2019.

Arolwg Toiledau Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am ddau o bobl i wasanaethu fel aelodau annibynnol o’i Bwyllgor Safonau. Mae gan y corff hwn rôl hanfodol wrth gynnal y safonau moesegol uchaf ar lefel y cyngor sir a chynghorau cymuned ac mae ei swyddogaethau’n cynnwys cynghori’r cyngor a’i aelodau ar fabwysiadu, monitro, gweithredu, gorfodaeth ac adolygu gwahanol godau ymddygiad lleol a chanllawiau moesegol eraill.

Penodir aelodau annibynnol am gyfnod o rhwng pedair a chwe mlynedd a gellir eu penodi am un tymor olynol pellach. Mae’r Pwyllgor Safonau yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn er y gellir weithiau gynnal cyfarfodydd ychwanegol gydag ychydig ddyddiau o rybudd. Byddai hyn yn galw am hyblygrwydd ar ran aelodau pwyllgor pan mae angen mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Pau Jordan, aelod cabinet dros lywodraethiant ar gyngor Sir Fynwy:
“Gall aelodaeth o Bwyllgor Safonau’r cyngor fod yn swydd ddiddorol a gwerth chweil. Rydym yn edrych am bobl sy’n dda am wrando, sydd â cywreinrwydd ac sy’n gallu pwyso a mesur tystiolaeth a all fod yn gwrthdaro i gyrraedd casgliad effeithlon. Yn ychwanegol, rydym yn edrych am aelodau tîm da gyda pharch at eraill a dealltwriaeth o faterion moesegol amrywiol yn ogystal â meddu ar integriti a chymeriad da.”

Mae’r gyfraith yn cyfyngu rhai categorïau o bobl rhag gwasanaethu ar Bwyllgorau Safonau Sir Fynwy, sef:

• cynghorydd cyfredol neu swyddog (neu briod neu bartner sifil cynghorydd neu swyddog) Cyngor Sir Fynwy, unrhyw gyngor sir neu fwrdeistref sirol arall, awdurdod tân, awdurdod parc cenedlaethol, neu gyngor cymuned neu dref
• cyn gynghorwyr neu swyddogion Cyngor Sir Fynwy
• cyn gynghorwyr neu swyddogion unrhyw gyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol arall, awdurdod tân neu awdurdod parc cenedlaethol tan o leiaf un flwyddyn ar ôl peidio bod yn gynghorydd neu swyddog yr awdurdod hwnnw.

Yn ychwanegol, ni ddylai aelodau annibynnol fod â neu wedi bod â thrafodion sylweddol gyda’r cyngor a allai effeithio ar eu gallu i fod yn ddiduedd.

Mae gan aelodau annibynnol hawl i ffi dyddiol o £198 (£99 am hanner diwrnod) a thaliadau teithio a chynhaliaeth priodol. Caiff cadeirydd y pwyllgor ei ethol bob blwyddyn ac mae’n derbyn ffi o £256 y diwrnod (£128 am hanner diwrnod).

Dylai pobl a hoffai ffurflen gais neu fwy o wybodaeth am wasanaethu fel aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau’r cyngor gysylltu â Matt Phillips, Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith – matthewphillips@monmouthshire.gov.uk – drwy Twitter: @MattPhillipsMCC neu drwy ysgrifennu at: Matt Phillips, Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA neu gellir cael ffurflen gais drwy glicio ar: https://bit.ly/2A0niyH

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn dydd Gwener 8 Chwefror.

Bydd cymorthfeydd galw-heibio am ddim a gynhelir gan Fanc Datblygu Cymru Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy fis nesaf yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf.

Cynhelir y cymorthfeydd galw-heibio Tyfu eich Busnes yng Nghil-y-coed ddydd Mercher 22 Ionawr rhwng 9am a 5pm gyda slotiau apwyntiad 30 munud ar gael ar sail un-i-un. Bydd Tara Lee-Fox, gweithredydd buddsoddiadau micro fenthyciadau, yn bresennol ym Mharc Busnes Porth y Castell (NP26 5AD) yn y dref i drafod yr ystod cyllid sydd ar gael.

Dywedodd Ms Lee Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n gyflym a rhwydd cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safle. Gallai hefyd gefnogi llif arian ar gyfer prynu busnes arall.

“Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru, gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes sydd eisoes wedi sefydlu ac yn edrych am fenthyciad hyd at £10,000, gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol ag sydd modd felly da chi, dewch draw i un o’n cymorthfeydd galw-heibio.”

I drefnu slot 30 munud, gofynnir i fusnesau anfon e-bost at Tara.Lee-Fox@developmentbank.wales erbyn dydd Llun 14 Ionawr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol yma i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnes eu hunain.”

Mae tymor yr ŵyl wedi cyrraedd ac mae’n amser i fwyta, yfed a bod yn llawen. Gall cynllunio a phrynu gofalus ostwng faint o fwyd a wastraffwn, ond ni fedrir osgoi peth gwastraff bwyd. O fis Rhagfyr 2018 bydd preswylwyr Sir Fynwy yn medru rhoi gwastraff bwyd mewn bagiau plastig.

Bydd bagiau bwyd yn dal i fod ar gael o Siopau Un Stop a Hybiau Cymunedol ond caiff preswylwyr eu hannog i ail-ddefnyddio hen fagiau megis bagiau bara, bagiau bwyd rhew a bagiau grawnfwyd. Gellir yn awr ailddefnyddio’r bagiau hyn fel leinwyr yn y cadi gwastraff bwyd heb orfod rhuthro i brynu bagiau a gyflenwir gan y cyngor.

Caiff gwastraff bwyd Sir Fynwy yn awr ei anfon i safle treulio anaerobig ym Mhen-y-bwynt ar Ogwr. Caiff gwastraff bwyd ei dreulio i greu methan a losgir i gynhyrchu trydan. Fel rhan o’r broses yma caiff gwrtaith cyfoethog ei gynhyrchu hefyd a ddefnyddir mewn ffermydd lleol. Ni all y broses drin bagiau pydradwy a phlastig. Caiff yr holl wastraff ei dynnu o’r bagiau a chaiff y bagiau dros ben wedyn eu gwasgu’n sych a’u llosgi i gynhyrchu mwy o drydan.

Am bob tunnell fetrig o wastraff bwyd a brosesir, mae safle Pen-y-bont ar Ogwr yn arbed cyfwerth ag un dunnell fetrig o lo. Mae’r safle yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer tref o faint y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy neu Gil-y-coed.

Dywedodd Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu: “Arferid anfon gwastraff bwyd Sir Fynwy ar gyfer ‘compostio mewn llestr’ lle gallai ein bagiau gwastraff bwyd startsh corn gael eu compostio’n llawn fel rhan o’r broses.

“Gall y broses treulio anaerobig newydd helpu i ostwng ein dibyniaeth ar danwyddau ffosil, pŵer niwclear ac ynni a fewnforir yn ogystal â chynnig ffordd fwy cyfeillgar i’r amgylchedd o gael gwared ag unrhyw bagiau plastig dros ben.

“Treulio anaerobig yw’r opsiwn a ffafrir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hawdurdodau cyfagos i ddelio gyda gwastraff bwyd.

“Gobeithiwn y bydd hyn yn galluogi mwy o breswylwyr i ailgylchu eu gwastraff bwyd yn rhwydd a rhoi defnydd arall ar gyfer bagiau a fyddai i rai bobl yn bennu lan fel sbwriel.”

Mae cyngor da ar ostwng gostwng gwastraff bwyd drwy’r flwyddyn yn

www.lovefoodhatewaste.com

Mae deunydd pacio plastig untro hefyd yn bryder amgylcheddol cynyddol. Gall pobl ddarllen sut i ostwng eu hôl-troed plastig drwy edrych ar wefan Surfers Against Sewage: www.sas.org.uk/campaign_issue/plastic-free-communities/

Bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu Sir Fynwy ddau ddiwrnod yn hwyrach nag arfer ar ôl gwyliau banc y Nadolig ac un diwrnod yn hwyrach ar ôl y Flwyddyn Newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Ysgol Gynradd The Dell yng Nghas-gwent yw’r ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru i ennill Dyfarniad Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru ar gyfer cyflawni ‘Sylfeini’ y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion. Cafodd yr ysgol ei chydnabod am ei darpariaeth ragorol, sy’n galluogi gofalwyr ifanc i ffynnu.

Cafodd yr ysgol gymeradwyaeth uchel am y gofal bugeiliol a sefydlwyd yn yr ysgol sy’n galluogi pob disgybl i dderbyn y gefnogaeth maent ei hangen. Bu gwrando ar ddisgyblion yn sylfaenol i’r ysgol sy’n ennill dyfarniad ‘Sylfeini’.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, mae disgyblion, rhieni ac athrawon wedi ennill ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a theyrngarwch sydd eu hangen i gefnogi gofalwyr ifanc.

Cafodd The Dell achrediad ‘Y Sylfeini’, dyfarniad cyntaf y rhaglen tri cham. Y camau pellach yw: ‘Tu Hwnt i’r Sylfeini ac Arfer Gorau’. Gosodwyd pum safon pwysig i alluogi gofalwyr ifanc i ffynnu a blodeuo. Y safonau hynny yw: ‘Deall, Hysbysu, Dynodi, Cefnogi a Gwrando.’

Mae saith ysgol uwchradd ar draws Gwent Fwyaf yn cynnwys Ysgol Brenin Harri VIII, Y Fenni wedi ennill dyfarniad ‘Y Sylfeini’ ac mae cyllid pellach wedi galluogi’r gwaith i ddatblygu gydag ysgolion cynradd. Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen wedi datblygu pecynnau cymorth ar gyfer gofalwyr ifanc, gan gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer y panel adolygu cymheiriaid a arweinir gan ofalwyr ifanc a basiodd y portffolios a gyflwynwyd ym mis Tachwedd. Dyfarnwyd ysgolion gyda’r placiau’n cydnabod y llwyddiant.

Mae’r rhaglen yn sicrhau na chaiff gofalwyr ifanc eu colli mewn ysgolion a’u bod yn derbyn a’r help a’r cymorth maent eu hangen i ddysgu. Mae ysgolion ledled Cymru yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru i roi cefnogaeth sylfaenol i ddisgyblion drwy Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn gweithio wrth ochr datblygu’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus, gan sicrhau fod y rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion yn rhoi dull gweithredu integrol i gefnogi dysgwyr bregus. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd partneriaeth hanfodol gyda bwrdd iechyd, awdurdodau lleol a gwasanaethau gofalwyr ifanc i roi’r gefnogaeth orau i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn rhoi’r gefnogaeth i blant a phobl ifanc y tu allan i’r ysgol yn cynnwys hyfforddiant, gweithgareddau a thripiau, sy’n rhoi cyfleoedd i ofalwyr ifanc rannu syniadau a chael cefnogaeth gan eu cymheiriaid mewn sefyllfaoedd tebyg.

Dywedodd Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Rwy’n llongyfarch The Dell ar ennill y dyfarniad yma. Mae cydnabod ac ymateb i anghenion gofalwyr ifanc yn sylfaenol i alluogi plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Mae tyfu lan yn anodd a hyd yn oed yn galetach os yw’n rhaid i chi dyfu lan yn gyflymach na’ch cyfoedion. Mae’n wych gweld yr ymrwymiad a’r gefnogaeth yn ein hysgolion i roi cyfle cyfartal i bob plentyn i ffynnu a dysgu.’

Dywedodd Debbie Cass, Arweinydd Cymorth Teulu a Bugeiliol Ysgol The Dell: “Rydym yn falch iawn o’n gwaith i gefnogi gofalwyr ifanc yn The Dell. Gall bod yn ofalwr ifanc newid bywyd ac rydym wedi rhoi ystod o fesurau ymarferol yn eu lle i gefnogi plant sy’n gofalu am berthnasau.”

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01495 769996 info@ctsew.org.uk

 

Bydd cymunedau yn Sir Fynwy yn manteisio o grant o £3.5m a glustnodwyd ar gyfer gwariant erbyn mis Mawrth 2019. Mae’r arian yn ddyfarniad gan Lywodraeth Cymru i gyllido prosiectau cludiant lleol i wella cerdded a seiclo, diogelwch ffordd a chludiant cyhoeddus.

Bydd cyfanswm o £765,000 yn cefnogi cyfleoedd cerdded a seiclo yng nghanol tref y Fenni. Mae’r gwaith gwella’r parth cyhoeddus ar Stryd y Llew a chanol Stryd Frogmore eisoes wedi’i orffen, a bydd y rhain yn parhau ar hyd gweddill Stryd Frogmore i’r senotaff. Bydd ardaloedd y Groes a Heol yr Eglwys yng Nghil-y-coed hefyd yn manteisio o grant – o £305,000 – i wella cyfleoedd cerdded a seiclo ac adfywio’r ardal fel y nodir yn yr ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu bron £900,000 i ddechrau gwaith ymlaen llaw ar y bont gerdded a seiclo arfaethedig rhwng y Fenni-Llan-ffwyst a rhoddwyd caniatâd cynllunio iddi fis diwethaf. Caiff manylion y dyluniad eu trafod gyda Cyfoeth Naturiol Cymru felly bydd y cynllun yn dechrau yn nes ymlaen yn 2019 yn amodol ar gytundeb Llywodraeth Cymru.

Yn ychwanegol, mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys £750,000 at drydydd lôn i ostwng tagfeydd traffig ar yr A40 ar Bont Gwy Trefynwy. Fodd bynnag, mae’r cyngor angen cadarnhad gan Lywodraeth Cymru ar gyllid y dyfodol fel y gall y prosiect yn awr ddechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn y cyfamser bydd gwasanaeth Cludiant Cymunedol Grass Routes, sy’n darparu cludiant yn cysylltu cymunedau gwasgaredig gyda threfi’r sir, yn derbyn £317,000 i brynu cerbydau ychwanegol.

Dyrennir hyd at £175,000 i ddatblygu gwelliannau i lwybrau cerdded a seiclo allweddol ar ôl i Lywodraeth Cymru dderbyn mapiau rhwydwaith integredig y cyngor sy’n gosod y rhwydweithio teithio llesol arfaethedig. O hyn, caiff £75,000 eu gwario ar ddylunio amlinellol a gwerthuso opsiynau ar gyfer pont deithio llesol newydd i roi cysylltiad cerdded a seiclo diogel a chyfleus rhwng Trefynwy a Wyesham. Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y gweill ar gyfer gwanwyn 2019.

Cafodd mwy o gyllid ei ddyrannu i Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau/cynlluniau diogelwch ffordd ac i ddatblygu cynlluniau’r cyngor i ddatblygu ac uwchraddio gorsafoedd y Fenni a Chas-gwent, yn cynnwys gwella cyfnewidfeydd bws-rheilffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer gweithrediadau sirol: “Bydd y cyllid hwn yn helpu i gefnogi’r agenda teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus ac yn cynnig cymhellion i bobl ddewis teithio llesol a pheidio teithio mewn car o blaid seiclo neu gerdded mwy diogel ac iachach. Bydd yr arian a ddyrannwyd ar gyfer ei fuddsoddi yn ein gwasanaeth Grass Routes yn helpu ymhellach i gysylltu pobl mewn cymunedau anghysbell yn ogystal â chyfrannu at fynd i’r afael ac unigrwydd ac ynysigrwydd a gafodd ei ddynodi gennym fel problem sylweddol mewn ardal wledig fawr fel Sir Fynwy.”

Mae mwy o wybodaeth ar raglen teithio lleol Sir Fynwy ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/the-active-travel-act

 • Y sail statudol ar gyfer y cyllid hwn yw adrannau 70 a 71 (1) Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ynghyd ag adran 6 Deddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 a Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Mae’r rhwydweithiau nwy a thrydan wedi dod at ei gilydd i helpu aelodau o’r cyhoedd i baratoi rhag ofn eu bod yn colli eu cyflenwad trydan neu’n cael argyfwng nwy y gaeaf hwn.

 

Sut i baratoi ar gyfer y gaeaf

Gwybod beth yw eich rhifau am ddim pan mae argyfwng – os ydych yn colli’r cyflenwad trydan ffoniwch 105, neu ar gyfer argyfwng nwy deialwch 0800 111999.

Paratoi eich cartref – cadwch fflachlamp yn gyfleus a chael gwasanaeth i’ch cyfarpar gan beiriannydd sydd wedi cofrestru gyda Gas Safe i atal gwenwyn carbon monocsid.

Gall cartrefi bregus hefyd gael cefnogaeth ychwanegol drwy lofnodi ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.

Cadw eich llygad ar agor – cadwch olwg ar ragolygon y tywydd ac os ydych yn colli eich cyflenwad trydan neu’n cael argyfwng nwy, gwnewch  yn siŵr fod eich cymdogion yn iawn.

 

Y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Mae’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn wasanaeth am ddim gan Western Power ac mae ar gael i unrhyw un o oedran pensiwn, pobl anabl, pobl gyda phlant dan 5 oed neu bobl sy’n dibynnu ar offer meddygol. Fel rhan o’r gwasanaeth, rhoddir cymaint o wybodaeth ag sydd modd i gwsmeriaid am golli cyflenwad trydan sy’n effeithio ar eu cartrefi a rhoddir help arbennig iddynt os oes angen drwy’r Groes Goch Brydeinig.

 

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, ffoniwch ni ar 0800 096 3080 neu ymweld âwww.westernpower.co.uk/psr

 

Mae National Energy Action (NEA), mewn partneriaeth gyda Phwyllgor Gwytnwch Gaeaf ENA, wedi paratoi Canllawiau ar Gartrefi Cynnes a Diogel ar gael drwy : https://www.nea.org.uk/advice/

Cyngor a Gwybodaeth – NEA | NEA

www.nea.org.uk

Fideos Camau i Wres Fforddiadwy. Aiff y fideos hyn drwy’r gwahanol gamau sydd eu hangen i gadw’n gynnes, iach a diogel yn ogystal â rhoi cyngor ar fudd-daliadau ychwanegol a gostyngiadau ynni y gallent fod â hawl iddynt. Darllenwch fwy, mae NEA wedi datblygu cyfres o daflenni gwybodaeth wedi’u hanelu at weithwyr rheng flaen i helpu rhoi cyngor yn y cymunedau.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal Marchnad Nadolig Crefftwyr ysblennydd yn y Fenni ddydd Sul 9 Rhagfyr. Bydd yn rhedeg rhwng 10am a 4pm yn Neuadd y Farchnad a Iard y Bragdy gerllaw, gan gynnig cynnyrch gan dros 60 o werthwyr bwydydd, diodydd a chrefftau – rhai’n lleol ac eraill o’n bellach mas. Bydd bwyd a diod ar gael i’w bwyta a’u hyfed ar y safle neu i fynd â nhw adre gyda chi.

Bydd y gwerthwyr yn cynnwys Clams Handmade Cakes., NoodlesToGo, Hays Wines Ltd, Rachel Morgan Babyclothes, Apple County Cider, Chocolate Voyage, Raglan’s Untapped Brewing Company, The Welsh Cheese Company, Cusan Welsh Cream Liqueur, Sciolti Chocolates & Black Cat Fudge, Flour’d up Pizza a Devon Fishcakes.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am farchnadoedd y sir: “Marchnad Nadolig Crefftwyr y Fenni yw’r union le i fynd os hoffech fwynhau profiad Nadoligaidd difyr y penwythnos hwn gyda digonedd o gyfleoedd i brynu anrhegion dychmygus i’ch anwyliaid – neu brynu cynnyrch o’r radd flaenaf i chi eich hunan eu mwynhau.”

Mae mynediad i Neuadd y Farchnad am ddim ac mae croeso i gyfeillion pedair coes. Bydd seddau o amgylch y safle yn golygu y gall y rhai sy’n mynychu ymlacio a mwynhau naws yr ŵyl gyda rhai o hoff ganeuon y Nadolig.

Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ar gael yn agos at Neuadd y Farchnad. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sandra Rosser – SandraRosser@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio swyddfa’r farchnad ar 01873 735811.

Cymerodd pum cwmni a wnaeth gynnig llwyddiannus i’w cynnwys yn Her Catalydd GovTech Sir Fynwy ran mewn diwrnod canfod ffeithiau yn Neuadd y Sir, Trefynwy yn ddiweddar (dydd Mawrth 4 Rhagfyr).

Lansiwyd yr her ym mis Gorffennaf ac mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau digidol i atal unigrwydd ac amddifadedd trafnidiaeth wledig. Ei nod yw galluogi pobl i helpu ei gilydd.

Ysgogodd y lansiad yn ystod yr haf ddiddordeb gan 100 cwmni a chyflwynwyd dros 50 cais gyda syniadau cadarnhaol i fynd i’r afael a lliniaru unigrwydd ac ynysigrwydd. Mae’r pum cwmni llwyddiannus – Box Clever Digital, GPC Systems, Enable International, Behavioural Insights Team a ZipAbout – i gyd yn rhannu diddordeb mewn defnyddio dulliau digidol i gysylltu cymunedau gyda’r pethau maent eu hangen, ac mae’r technolegau a ddatblygir yn cynnwys apiau, gwefannau, sianeli ar-lein a gwasanaethau testun. Mae’r cwmnïau’n ymchwilio sut i integreiddio gyda sianeli presennol megis llinellau ffôn daear a thechnolegau ymateb i lais i sicrhau hygyrchedd i bawb ac maent hefyd yn edrych ar ddata olrhain cerbydau, adnoddau presennol a ffynonellau data agored i wella gwasanaethau a gwella llesiant.

Roedd y digwyddiad yn Neuadd y Sir yn gyfle gwerthfawr i feithrin perthynas gyda swyddogion y cyngor o amrywiaeth eang o dimau yn cynnwys rhai o drafnidiaeth, y swyddfa ddigidol, gofal cymdeithasol ac iechyd, a’r rhaglen datblygu gwledig y bu ei phrofiad yn werthfawr tu hwnt wrth roi gwybodaeth ar y sir.

Fel arfer caiff Sir Fynwy ei hystyried yn sir gyfoethog ond mae Cynllun Llesiant Cyngor Sir Fynwy yn dangos fod llawer o ardaloedd yn profi gwahanol fathau o amddifadedd ac ynysigrwydd. Nod Her GovTech yw mynd i’r afael â’r diffyg cyfartaledd yma.

Dywedodd Peter Fox OBE, Cadeirydd y Cyngor: “Rwy’n falch iawn i groesawu’r pum cwmni llwyddiannus i Drefynwy heddiw a hoffwn ddiolch i’r swyddogion a weithiodd mor galed i sicrhau Her Govtech er budd ein cymunedau. Mae Sir Fynwy yn sir wledig fawr ac mae ei harddwch a’i chyfoeth tybiedig yn celu amrywiaeth o faterion gwanychol sy’n effeithio ar lawer o bobl o bob oed.

“Bydd pob busnes a ddewiswyd yn datblygu eu syniadau a’u profi gyda’r gymuned, y trydydd sector a mudiadau eraill dros y tri mis nesaf. Yn y gwanwyn caiff dau gwmni eu dewis i dderbyn mwy o gyllid GovTech hyd at £1m i ddatblygu eu cynnyrch yn barod i gael eu lansio”.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: “Mae trafnidiaeth wledig ac amddifadedd digidol yn faterion mae angen i ni fynd i’r afael â nhw a bydd ein Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol yn helpu i roi’r ffocws i roi blaenoriaeth i’r materion hyn. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd yr Her GovTech yn datblygu i helpu ein cymunedau a bydd cyfleoedd i awdurdodau lleol roi rhai o’n datrysiadau ar waith. Mae angen i ni wneud gwahaniaeth i’r rhai sy’n aml yn cael eu gosod ar ôl ac edrychaf ymlaen at weddill y daith.”

I gael mwy o wybodaeth am Her GovTech Sir Fynwy ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

Bu cymuned amaethyddol y sir yn dathlu pum mlynedd ers agor Canolfan Da Byw Sir Fynwy ger Rhaglan. Bu dros ddwy fil o bobl yn bresennol yn yr agoriad swyddogol gan Adam Henson o BBC Countryfile ym mis Tachwedd 2013 ac ers hynny mae’r cyfleuster wedi gwireddu ei addewid i roi marchnad da byw o’r math diweddaraf i ffermwyr lleol.

Bu Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, mewn marchnad yn ddiweddar a dywedodd: “Roedd y cyngor yn sylweddoli ei bod yn bwysig darparu marchnad o’r radd flaenaf i alluogi ffermio i ffynnu yn Sir Fynwy am genedlaethau i ddod. Mae ffermio yn sylfaenol i economi’r sir, mae’n rhan hanfodol o’n seilwaith ac mae ganddo rôl ehangach yn ein hardaloedd. Mae Canolfan Da Byw Sir Fynwy hefyd yn bwysig am y cyswllt cymdeithasol y mae’n ei gynnig, gan ddod â chymunedau amaethyddol ynghyd. Mae hyn yn arbennig felly wrth i ni geisio mynd i’r afael ac ynysigrwydd cymdeithasol mewn sir wledig fawr fel Sir Fynwy.”

Mae Canolfan Da Byw Sir Fynwy yn hygyrch i ffermwyr gyda dau arwerthiant rheolaidd ar ddyddiau Llun a dyddiau Mawrth yn ogystal ag arwerthiannau tymhorol ychwanegol ac mae’n amlygu enw da y sir am gynhyrchu cig eidion a chig oen o’r safon uchaf.

Dywedodd Keith Spencer, arwerthwr ac ysgrifennydd cwmni Arwerthwyr Da Byw Sir Fynwy: “Mae’r pum mlynedd ddiwethaf wedi tanlinellu pwysigrwydd marchnadoedd da byw wrth alluogi cynhyrchwyr i gael y pris gorau posibl am eu stoc mewn modd agored a chystadleuol beth bynnag yr amgylchiadau a’r amodau economaidd ar y pryd. Rydym yn ddiolchgar i’n holl gymuned amaethyddol am eu cefnogaeth ac mae’n galonogol iawn ein bod yn gweld llawer o brynwyr a gwerthwyr newydd yn ogystal â’r rhai sydd wedi mynychu’r marchnadoedd da byw yn Sir Fynwy drwy gydol eu hoes. Daeth hefyd yn safle pwysig ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol ac elusennol gyda noswaith lwyddiannus o ganu carolau cymunedol y penwythnosau diwethaf a wnaeth hefyd godi swm sylweddol i’r Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol. Nid oes gennym unrhyw amheuaeth y bydd y farchnad yn parhau i fod yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned wledig yn Sir Fynwy a’r cylch am flynyddoedd lawer i ddod.”

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal arddangosfa yn rhoi sylw i waith myfyrwyr sy’n mynychu dosbarthiadau celf a gaiff eu rhedeg gan wasanaeth dysgu cymunedol y cyngor ac a addysgir gan y tiwtor a’r artist lleol Philomena Vaughan. Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 6.30pm ddydd Mawrth 11 Rhagfyr gyda thema Dathlu artistiaid benywaidd dylanwadol o 100 mlynedd yn ôl.

 Fel rhan o ofynion y cwrs, dewisodd myfyrwyr artist benywaidd o ddechrau’r 20fed ganrif a chynhyrchu darluniau a pheintiadau yn ei harddull. Yn ogystal ag arddangos y gwaith hwn, bydd dysgwyr yn trafod yr artistiaid y gwnaethant eu dewis, y boddhad a gawsant o’r prosiect a’r heriau wnaeth eu hwynebu.

Dywedodd Ms Vaughan: “Roedd dysgwyr yn frwdfrydig iawn am y prosiect. Fe wnaeth pob un ymchwilio a phaentio gwaith yr artist y gwnaethant ei dewis gyda chanlyniadau gwych!”

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim a bydd coffi a mins peis ar gael yn ddi-dâl hefyd. Mae croeso i bawb fynychu i weld y safonau uchel a gyflawnwyd gan y myfyrwyr a darganfod mwy am artistiaid benywaidd ganrif yn ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddysgu cymunedol: “Mae hwn yn brosiect dychmygus sy’n rhoi sylw i waith menywod o amser maith yn ôl ac rwy’n siŵr y bydd o ddiddordeb i artistiaid cyfoes yn ogystal â’r cyhoedd.”

Bydd gwaith y myfyrwyr ar gael i’r cyhoedd ei weld tan y Flwyddyn Newydd – dylai unrhyw un sy’n dymuno ei weld dros gyfnod yr ŵyl edrych ar amserau agor yr hyb dros y Nadolig ar: www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Cysylltwch ag uskhub@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio yn gyfleus gerllaw.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia.

Bwriad y digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl gyda dementia, eu gofalwyr, cyfeillion, teuluoedd a phrofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes. Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol fynychu a bydd pwyslais ar greu prosiectau newydd ac arloesol.

Cynhelir y digwyddiadau fel sy’n dilyn:

 • Dydd Mercher 5 Rhagfyr: Parc Mardy, Y Fenni – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mercher 16 Ionawr: Canolfan Gymunedol Bulwark, Casgwent – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mawrth 22 Ionawr: Swyddfeydd Tref Cil-y-coed – 2pm i 4pm
 • Dydd Mercher 23 Ionawr: Canolfan Bridges, Trefynwy – 10am i 12 canol-dydd

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yn anelu bod yn achlysuron hwyliog a rhyngweithiol yn galluogi ystod eang o bobl i fynegi eu sylwadau a’u barn. Edrychwn ymlaen at i bobl ein helpu i lunio dyfodol ein gwasanaethau i bobl yn byw gyda dementia.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fred Weston (ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed) ar 07890 559566 neu Ashley Morgan (ardaloedd Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy) ar 07971 160455.

Cynhelir amrywiaeth wych o ddigwyddiadau ar draws Sir Fynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig yn cynnig cyfle i breswylwyr ac ymwelwyr i ddathlu tymor yr ŵyl mewn steil!

Bydd Marchnad Nadolig Cil-y-coed yn cychwyn am 9am ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr gyda diwrnod o hwyl, siopa, cerddoriaeth a helfa drysor. Bydd Gŵyl Nadolig boblogaidd Brynbuga yn dychwelyd yr un diwrnod gyda stondinau crefft ac elusennol, bwyd, diod, adloniant a cherddoriaeth dros y penwythnos. Caiff goleuadau Nadolig y dref eu troi ymlaen am 6pm brynhawn Sadwrn gydag uchafbwynt yr ŵyl – Gorymdaith Ceirw flynyddol Cyngor Tref Brynbuga – am 5pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Mae’r Fenni yn cynnig Nadolig yn y Buarth ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr yn Ysgubor Degwm y dref gyda dros 20 o artistiaid a chrefftwyr lleol yn ymuno â Chôr Priordy Santes Fair, Band Bwrdeistref y Fenni a cherddorion eraill gyda gwin twym, seidr, mins peis a diodydd poeth. Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 10am ac yn dod i ben am 5pm gyda lleoedd parcio gerllaw yn ogystal â gorsafoedd bws a rheilffordd y dref.

Hefyd dydd Sadwrn 1 Rhagfyr bydd gŵyl Cas-gwent gyda stondinau marchnad o 11am, grotto am ddim a cherddoriaeth, troi’r goleuadau ymlaen am 6pm gan Derek Brockway, dyn tywydd BBC Cymru, yn ogystal â pherfformiad gan ymgeisydd X Factor, Russell Jones Jr.

Mae digwyddiadau eraill a gynhelir yn Sir Fynwy yn cynnwys Ffair Crefftau Nadolig Tyndyrn ddydd Sul 2 Rhagfyr, arddangosiad llusernau Nadolig Trefynwy ddydd Gwener 7 Rhagfyr, ffair crefftau yn Neuadd y Pentref, Llan-ffwyst ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr a Marchnad Aeaf Grysmwnt ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr.

Cynhelir nifer o berfformiadau dros gyfnod yr ŵyl yn cynnwys dathliad unigryw o gerddoriaeth Nadolig gan Maddy Prior a’r Carnival Band yn Theatr Borough y Fenni ddydd Mercher 5 Rhagfyr, a ddilynir gan y bytholwyrdd Andy Fairweather Low a’i fand The Low Riders ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Cynhelir cyngerdd Nadolig Côr Meibion Cas-gwent yng nghanolfan hamdden y dref ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr gyda chefnogaeth gan Gôr Menywod Allegra tra dydd Mercher 19 Rhagfyr caiff fersiwn Spontaneous Productions o’r pantomeim poblogaidd Dick Whittington ei lansio yn Theatr Savoy, Trefynwy Bydd perfformiadau pellach yn dilyn rhwng dydd Gwener 28 Rhagfyr a dydd Mercher 2 Ionawr.

Mae Cangen Gwent o’r RSPCA yn cynnig noswaith o garolau Nadolig a hiwmor Cymreig dan arweiniad Chris Needs o Radio Wales ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr yn Neuadd y Côr, Cil-y-coed gyda chyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y canu. Bydd cerddoriaeth gan Fand Bres Twnnel Hafren a’r gitarydd gwobrwyol Chris Moreton.

Drwy gydol mis Rhagfyr bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r elusen iechyd meddwl Mind i gynnal nifer o sesiynau prynhawn crefftau Nadoligaidd. Bydd staff y Cyngor yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y sir i wneud addurniadau Nadolig gan gynnig cyfraniad bach i’r elusen i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar ben eu hunain. Ymysg y digwyddiadau a drefnir mae gweithdy gwneud torch Nadolig yng Nghanolfan Adnoddau Parc Mardy yn y Fenni ddydd Iau 6 Rhagfyr. Bydd Tîm Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy yn croesawu preswylwyr i ymuno â chyd-greffwyr a gwneud coed Nadolig rhyfeddol allan o hen lyfrau yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol y Fenni ddydd Mawrth 6 Rhagfyr rhwng 4pm a 5pm. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â:

Jemima – jemimajones@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426880.

Dyma ddim ond rhai o’r llu o weithgareddau tymhorol a gynhelir yn Sir Fynwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/christmas

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden a diwylliant: “Mae Nadolig yn amser arbennig iawn a lle gwell i’w dreulio nag yn ein sir hyfryd. Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i’n preswylwyr ac ymwelwyr a gobeithio y byddant yn ymuno yn hwyl yr ŵyl yn Sir Fynwy.”

Mae pum cwmni technoleg wedi ennill contractau i ddefnyddio technoleg o’r fath ddiweddaraf i drechu arwahanrwydd ac unigrwydd gwledig.

Bydd y busnesau hyn yn creu llwyfannau technoleg newydd i gyfateb â’r cyflenwad a’r galw am gludiant mewn ardaloedd gwledig, yn ogystal â lleihau risg allgau digidol ymysg pobl hŷn a phobl mewn ardaloedd gwledig mwy anghysbell gyda chysylltedd cyfyngedig.

Wrth siarad yn y Gynhadledd Arloesedd Arweinwyr Digidol yn Llundain dywedodd Oliver Dowden, Gweinidog Swyddfa’r Cabinet:

“Rwy’n falch iawn fod ein cyllid ar gyfer cwmnïau technoleg arloesol yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd gwledig – i wella bywydau pobl a’u galluogi i deimlo’n rhan o’u cymuned leol. Mae’r gronfa GovTech yn annog busnesau i ganfod ffyrdd arloesol i fynd i’r afael â’r problemau cymdeithasol mawr sy’n ein hwynebu i gyd, yn cynnwys unigrwydd, llygredd plastig a diogelwch cenedlaethol. Drwy dechnolegau sy’n dod i’r amlwg, bydd y gronfa hon yn helpu i godi cwmnïau Cymru ar farchnad fyd-eang tra’n trawsnewid darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy:

“Yn Sir Fynwy cawsom ein bendithio gydag ardaloedd gwledig hardd a threfi ffyniannus. Eto mae gan amrywiaeth ein tirlun ei heriau, lle gall amserau teithio ar gludiant cyhoeddus i wasanaethau lleol fod yn fwy na dwy awr. Dyna pam ein bod yn benderfynol i drin y mater hwn i sicrhau fod pobl yn teimlo eu bod wedi cysylltu ac yn rhan o’r gymuned.

“Rydym yn falch iawn i fod yn gweithio gyda busnesau arloesol sydd wedi datblygu ystod o ddatrysiadau digidol ar gyfer cludiant ac arwahanrwydd gwledig. O gofio am bwysigrwydd y sector busnes bach i ffabrig ein gwlad, roedd yn wych gweld fod 65 y cant o’r ceisiadau gan fusnesau micro o Gymru ac ar draws y Deyrnas Unedig sy’n cyflogi llai na 10 o weithwyr.”

Cafodd Rhaglen Catalydd Govtech £20m ei lansio ym mis Tachwedd 2017 i helpu cyllido busnesau technoleg arloesol i ddatrys heriau sector cyhoeddus drwy arloesedd a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg.

Fel rhan o ymrwymiad ehangach i ddefnyddio technoleg i wella bywydau a thrawsnewid darparu gwasanaethau cyhoeddus, bydd y llywodraeth yn cyhoeddi strategaeth arloesedd yng ngwanwyn 2019.

 

 Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau sy’n sicr o apelio at rychwant eang o bobl yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn cynnal noswaith am ddim i ddathlu’r Nadolig am 7pm ddydd Mercher 19 Rhagfyr gyda Grŵp Canu Cas-gwent gyda darlleniadau tymhorol. Y trannoeth, cynhelir amser rhigwm gyda thema’r Nadolig am 2.15pm a dydd Gwener 21 Rhagfyr gall plant dan bump oed fwynhau stori dymhorol gyda Siôn Corn o 10.15am. Mae’r hyb hefyd yn cynnal gweithdai plygu coeden Nadolig a bore i godi arian mewn cysylltiad ag elusen iechyd meddwl Mind rhwng 10am a 12 canol-dydd ar 12 Rhagfyr. Cynhelir digwyddiad tebyg yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 12:30pm a 2:30pm ddydd Iau 13 Rhagfyr. Mae’r hyb hefyd wedi trefnu dau ddigwyddiad stori a chrefft ar gyfer plant pedair i wyth oed ar themâu’r Nadolig (dydd Llun 24 Rhagfyr) a’r gaeaf (dydd Mercher 2 Ionawr). Cynhelir y ddau rhwng 10am a 11am.

Cynhelir bore o adloniant Nadoligaidd yn Hyb Trefynwy gyda chombo Recordwyr U3A Trefynwy gyda the, coffi a mins peis am ddim ddydd Mawrth 4 Rhagfyr am 10am. Bydd sesiwn stori Nadolig i blant dan pump oed yno ddydd Mawrth 18 Rhagfyr am 2pm.

Bydd Cath Barton, enillydd Gwobrau Ysgrifennu Cymru 2017, yn rhoi darlleniad byr a chynnal sesiwn drafod am ei llyfr “The Plankton Collector” yn Llyfrgell Gilwern rhwng 11am a 12.30pm ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Bydd Llyfrgell Gilwern hefyd yn cynnal sesiynau crefft Nadolig ddydd Mawrth 18 a dydd Mercher 19 Rhagfyr am 3pm a dydd Gwener 21 Rhagfyr am 1.30pm yn ogystal â digwyddiad gwneud calendrau 2019 ddydd Gwener 28 Rhagfyr rhwng 11am a 12 canol-dydd a 2pm i 3pm. Yn Llyfrgell y Fenni gerllaw bydd noswaith o gerddoriaeth a charolau ddydd Iau 20 Rhagfyr o 5pm, gydag adran iau Band Bwrdeistref y dref. Bydd straeon a sesiynau gweithgaredd Nadolig ddydd Gwener 7 Rhagfyr (Diwrnod Ellyll), dydd Gwener 14 a dydd Gwener 21 Rhagfyr ar gyfer plant dan bump oed ac ar ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr a dydd Sadwrn 22 Rhagfyr ar gyfer plant rhwng pump ac wyth oed – cynhelir pob sesiwn rhwng 10.30am a 11.15am. Yn ychwanegol, bydd Llyfrgell y Fenni yn cynnwys amser rhigwm Nadolig Cymraeg am 2.15pm ddydd Iau 13 Rhagfyr.

Cynhelir ei Ffair Nadolig boblogaidd yn Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm gyda 18 stondin yn gwerthu anrhegion a wnaed yn lleol, teisennau, nwyddau pobi, cyffeithiau a chadwolion, te, coffi a mins peis yn ogystal ag ymddangosiad gan Siôn Corn rhwng 11am a 1pm. Mae’r hyb hefyd yn cynnwys sesiwn crefftau Nadolig i blant ddydd Mercher 19 Rhagfyr am 11am ac amser stori a rhigwm Nadolig ddydd Iau 20 Rhagfyr am 10:30am.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol a llyfrgelloedd: “Rydym yn ymestyn croeso cynnes i’r rhai sy’n ymuno â ni yn ein dathliadau Nadolig yn hybiau a llyfrgelloedd y sir.”

 • Mae mwy o fanylion ar gael ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yr hybiau cymunedol: @MonmouthshireCCHUBS (Facebook) a @MonCCHUBS (Twitter) neu drwy alw heibio’r lleoliad agosaf.

 

Mae adolygiad sylweddol Cyngor Sir Fynwy o’i wasanaethau ailgylchu yn golygu y bydd ei wasanaeth casglu gwastraff gardd yn dod i ben drwy fisoedd y gaeaf a bydd yn gorffen eleni ddydd Gwener 30 Tachwedd cyn ailddechrau ar 4 Mawrth 2019. Fel canlyniad, ni fydd yr awdurdod mwyach yn casglu ac ailgylchu coed Nadolig pan fydd tymor yr ŵyl ar ben.

Gall preswylwyr sy’n dal i brynu coed Nadolig iawn gael gwared â nhw mewn nifer o ffyrdd:

 • Gall deiliaid trwydded gwastraff gardd gadw eu coeden tan ddechrau mis Mawrth pan gaiff ei chasglu wrth i’r casgliad gwastraff gardd ailddechrau.
 • Gellir mynd â choed i un o bedair canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ac ailgylchu y cyngor ym Mrynbuga, Five Lanes, Llan-ffwyst a Llanfihangel Troddi.

Yn lle hynny, gellid ailblannu coeden mewn potyn ar ôl y Nadolig a’i hailddefnyddio a gellir defnyddio coed ffug flwyddyn ar ôl blwyddyn heb niwsans nodwyddau pinwydd rhydd.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros wastraff ac ailgylchu: “Gwn fod y casgliad coed Nadolig yn wasanaeth poblogaidd iawn ac yn un a gollir. Fodd bynnag daeth y penderfyniad i ddod ag ef i ben wrth wneud arbedion i’n gwasanaeth gwastraff gardd. Yn ystod misoedd y gaeaf mae gostyngiad sylweddol yn y defnydd o’r gwasanaeth gan olygu nad oes digon o ddefnydd o’r gwasanaeth ac mae’n aneffeithiol.

“Fel ymateb uniongyrchol i’r pwysau cynyddol ar gyllidebau’r cyngor, bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i un ai gynyddu’r costau’n sylweddol i dalu am wasanaeth blwyddyn lawn neu gyflwyno gwasanaeth tymhorol a chadw’r lefelau ffioedd presennol. Gobeithiaf y bydd preswylwyr yn parhau i brynu coed go iawn, prynu’n lleol a chael y goeden maent ei heisiau.”

Mae’r symudiad yn rhan o becyn newidiadau i wastraff ac ailgylchu yn Sir Fynwy. Mae’r newidiadau yn y misoedd diwethaf yn cynnwys cyflwyno cerbydau newydd a all gasglu gwastraff bwyd ar wahân i wastraff gardd. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio gwastraff bwyd i gynhyrchu trydan a chompostio gwastraff gardd ar ffermydd lleol.

Caiff blychau ailgylchu gwydr eu hymestyn ar draws y sir ym mis Mawrth 2019 yn cynnwys peilot llwyddiannus yn ardal y Fenni. Bydd preswylwyr yn derbyn blwch i gasglu gwastraff ar wahân, gan ychwanegu gwerth at y deunydd a gasglwyd.

I gael mwy o wybodaeth ar wastraff ac ailgylchu yn Sir Fynwy:

https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/garden-waste

 

Cynhelir cyfarfod fforwm Mynediad i Bawb Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 23 Tachwedd. Mae’r Fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl gydag anableddau o bob rhan o Sir Fynwy i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Thema’r cyfarfod oedd unigrwydd. Mae arwahanrwydd ac unigrwydd yn thema a ddaeth yn amlwg drwy ymgysylltu gyda phreswylwyr wrth ysgrifennu Cynllun Llesiant Sir Fynwy. Paratowyd cynllun ac arolwg i ddangos sut mae Sir Fynwy yn anelu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gan Sir Fynwy Gysylltiedig dudalen gwefan yn: www.monmouthshire.gov.uk/a-connected-monmouthshire

Nod y cyfarfod oedd rhoi gwybodaeth ar brosiectau a gynhelir yn Sir Fynwy i fynd i’r afael ag arwahanrwydd.

Rhannodd Kate Williams o Gyngor Sir Fynwy fanylion Her Gov Tech. Mae’r Her yn edrych am gwmnïau technoleg i ymchwilio a pheilota technoleg newydd mewn ymgais i atal unigrwydd gwledig ac amddifadedd trafnidiaeth. Gan helpu pobl i helpu ei gilydd, byddai’r datrysiadau yn llacio pwysau ar gyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol a gostwng cymorthdaliadau trafnidiaeth lleol. Mae’r Her ar gyfnod cyffrous gan fod y prosiectau terfynol yn cael eu dewis a chaiff mwy o fanylion eu rhannu yn yr wythnosau nesaf.

Siaradodd Fred Weston ac Ashley Morgan, arweinwyr Llesiant Cymunedol, am rwydwaith Llesiant Cymunedol yr awdurdod lleol. Mae’r Rhwydwaith yn gywaith o wasanaethau yn cynnwys iechyd, mudiadau gwirfoddol a’r cyngor sy’n cydweithio i ddarparu gwasanaethau cydlynol a llyfn i gadw pobl yn iach.

Mae’r dull ataliol yn anelu i roi help a chefnogaeth ar y cyfle cyntaf i ostwng derbyniadau ysbyty, meddygfeydd teulu ac atal atgyfeiriad at wasanaethau cymdeithasol sy’n cynorthwyo llesiant ac yn gobeithio gostwng arwahanrwydd ac unigrwydd.

Bydd cyfarfodydd y dyfodol yn canolbwyntio ar y themâu dilynol: Arian, Tai, Iechyd a Phobl Ifanc Anabl. Mae croeso i breswylwyr fynychu unrhyw gyfarfod a gynhelir ar hyn o bryd yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r grŵp yn gobeithio ennyn diddordeb ymysg mwy a mwy o bobl yn y misoedd nesaf i helpu gwella bywyd pobl anabl.

Dywedodd y Cyng Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: ‘Rwyf mor falch i fynychu cyfarfod Mynediad i Bawb. Mae’r grŵp mor bwysig. Mae angen i ni wneud yn siŵr y caiff lleisiau pobl anabl ei glywed ac y gwrandewir arno. Gobeithiaf y bydd mwy a mwy o bobl yn ymuno. Fel awdurdod rydym yn gwerthfawrogi adborth gan bawb. Diolch i Tony am ei waith yn arwain a chefnogi’r grŵp.’

I gael mwy o wybodaeth am Fforwm Mynediad i Bawb cysylltwch â Tony Crowhurst:                                tony_crowhurst@yahoo.co.uk

Mae preswylwyr yn gyson yn sôn fod diffyg parcio tymor byr yn nhrefi Sir Fynwy yn broblem felly cafodd gorfodaeth ym meysydd parcio arhosiad byr y sir ei wella i gynnig uchafswm arhosiad o bedair awr, a ddilynir gan gyfnod o ddwy awr cyn y gall gyrwyr brynu tocyn arall ar gyfer yr un cerbyd. Cyflwynwyd peiriannau parcio ceir newydd sydd â meddalwedd pwrpasol i atal gyrwyr rhag bwydo mesurydd yn syth ar ôl i’w tocyn cyntaf ddod i ben. Mae hyn yn rhoi cyfle i fwy o bobl alw heibio trefi’r sir a siopa’n lleol yn ogystal â chefnogi busnesau Sir Fynwy.

Mae meysydd parcio tymor byr penodol y cyngor yn Iard y Bragdy yn y Fenni, Tiverton Place a Theras y Drindod, Stryd Glyndŵr yn Nhrefynwy a Stryd Nelson yng Nghas-gwent.

Ymgynghorodd y cyngor yn helaeth â’r cyhoedd dros 28 diwrnod a hysbysebu ei fwriad i greu mesurau parcio newydd – yn cynnwys y cyfyngiad tymor byr dwy awr – yn ei holl feysydd parcio, ar-lein ar wefan y cyngor a thrwy hysbysebion helaeth yn yr Abergavenny Chronicle, Monmouthshire Beacon a’r South Wales Argus.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Mae’r cyngor yn darparu cryn dipyn o barcio ceir hirdymor yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy ar gyfer y bobl hynny sy’n bwriadu treulio mwy na phedair awr – y cyfnod mwyaf yn ein meysydd parcio tymor byr – yn ein trefi. Gallai cerbydau oedd yn flaenorol yn defnyddio gofodau yn ein meysydd parcio tymor byr yn anghyfreithlon fod wedi amddifadu cryn nifer o ymwelwyr a ddymunai aros am efallai hanner awr neu lai. Nid yw hyn yn dda ar gyfer busnes ac roedd yn achosi anghyfleuster i’r rhai oedd yn dymuno galw am gyfnod byr yn ein trefi i brynu nwyddau, mynd ag eitemau i ben eu taith neu eu casglu neu fynd i apwyntiad. Rydym yn annog pawb i gefnogi eu siopau a busnesau lleol, a bydd gwell mynediad i barcio tymor byr yn helpu.”

Mae mwy o wybodaeth ar bolisïau parcio ceir Sir Fynwy ar gael yn:

www.monmouthshire.gov.uk/car-parks

Bydd combo recordwyr Prifysgol y Trydydd Oed (U3A) Trefynwy yn perfformio awelon yr ŵyl yn hyb cymunedol y dref am 10am ddydd Mawrth 4 Rhagfyr. Mae’r cyngerdd yn rhad ac am ddim a bydd coffi, te a bara byr ar gael yn ddi-dâl. Bydd raffl ar gyfer hamper yn codi arian ar gyfer Macmillan Cancer Support – un o elusennau mwyaf Prydain sy’n darparu gofal iechyd arbenigol, gwybodaeth a chefnogaeth ariannol i bobl y mae canser yn effeithio arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Rydym yn croesawu pawb i ddigwyddiad diweddaraf Hyb Cymunedol Trefynwy – enghraifft wych o sut y galluogwn fudiadau lleol i ddiddanu a chysylltu gyda’r cyhoedd tra’n codi arian at achos da iawn. Gobeithiaf y bydd pobl yn rhoi’n hael gan fwynhau’r perfformiad tymhorol.”

Mae hyb cymunedol Trefynwy yn Stryd Whitecross. Mae lleoedd parcio ar gael gerllaw.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig parcio am ddim yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y penwythnosau cyn y Nadolig. Bydd hwn yn hwb a groesewir ar gyfer siopau’r dref, yn helpu i atgoffa pobl am y dewis gwych o fanwerthwyr annibynnol yn y sir ac annog siopwyr i brynu’n lleol. Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn ar gael yng Nghas-gwent ar 1, 8 a 15 Rhagfyr a bydd y Fenni a Threfynwy yn cynnig parcio am ddim ar 8, 15 a 22 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Bu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y cyfnod cyn y Nadolig mor llwyddiannus am y saith mlynedd ddiwethaf fel ei bod yn iawn i’w ailadrodd. Mae’n costio tua £19,000 i’r cyngor mewn colli refeniw bob blwyddyn ond wrth gwrs bydd ein trefi yn cael budd enfawr o gynyddu busnes siopau a bwytai. Ac mae’n atgoffa pobl dewis mor wych o siopau sydd gennym yn ein trefni.”

Mae siopau Sir Fynwy yn cynnwys llawer o fusnesau teuluol ac amrywiaeth o farchnadoedd lleol yn cynnig detholiad eang o nwyddau i breswylwyr ac ymwelwyr. Bydd y cyngor yn hysbysebu’r dyddiadau parcio am ddim yn ei feysydd parcio ac mae wedi paratoi posteri y gellir eu lawrlwytho o wefan y cyngor.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am bobl i wasanaethu ar ei baneli apêl sy’n goruchwylio derbyn disgyblion i ysgolion a gwahardd disgyblion o ysgolion. Mae’r paneli hyn yn sicrhau gwrandawiad teg ac annibynnol ar gyfer rhieni neu ofalwyr sy’n anfodlon gyda phenderfyniad y cyngor i wrthod lle i’w plentyn mewn ysgol neilltuol ac i glywed apeliadau yn erbyn penderfyniadau i wahardd disgyblion o ysgolion yn y sir. Bydd angen i aelodau panel fod yn ddiduedd, gwrthrychol, sensitif, penderfynol ac awyddus i gyfrannu, a bydd y rhai a benodir yn derbyn hyfforddiant cyn dechrau ar eu dyletswyddau. Gellir hepgor ymgeiswyr rhag cael eu hystyried os oes rheswm am amau eu gallu i weithredu mewn modd diduedd.

Bydd y panel yn cynnwys aelodau lleyg yn ogystal ag aelodau eraill sydd â phrofiad mewn addysg, yn gyfarwydd gyda chyflwr addysg yn Sir Fynwy neu’n rhieni disgyblion sydd wedi cofrestru mewn ysgol.

I gael eu hystyried fel aelod lleyg, rhaid i bobl:

(a) fod yn berson heb brofiad personol o reoli unrhyw ysgol neu ddarparu addysg mewn unrhyw ysgol (heblaw fel llywodraethwr ysgol neu mewn swydd wirfoddol arall)

(b) beidio bod â neu fod wedi bod ag unrhyw gysylltiad ar unrhyw amser gyda’r awdurdod addysg lleol neu unrhyw berson sy’n aelod o, neu a gyflogir, gan yr awdurdod.

Mae aelodau panel yn gymwys i dderbyn lwfansau ar gyfer colled ariannol, teithio a chynhaliaeth yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am addysg: “Mae’r cyngor yn gwerthfawrogi agoredrwydd a gall aelodau panel chwarae rhan bwysig wrth sicrhau fod rhieni neu ofalwyr yn derbyn gwrandawiad teg ac annibynnol. Gobeithiaf y bydd pobl yn eu cynnig eu hunain ar gyfer y swyddi diddorol a gwerth chweil yma.”

Dylai pobl addas sy’n dymuno cael eu hystyried gan y cyngor sir ysgrifennu at Claire Williams yn Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA erbyn dydd Gwener 14 Rhagfyr. I gael mwy o fanylion cysylltwch â clairewilliams@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644026.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Ffair Nadolig ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm.

Bydd deunaw o stondinau marchnad yn gwerthu crefftau a wnaed yn lleol, teisennau, nwyddau pobi, jamiau a chadwolion a llawer mwy. Bydd lluniaeth yn cynnwys te, coffi a mins peis ar gael a bydd Siôn Corn yn ymddangos rhwng 11am a 1pm. Hefyd caiff carthen liwgar ryfeddol, hosan Nadolig a thywel gyda brodwaith hardd a wnaed â llaw gan staff o dîm gwasanaethau cymdeithasol y cyngor yn cael eu harddangos a chaiff y rhai sy’n mynychu gynnig tocynnau raffl i gael cyfle o ennill y tair eitem. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 13 Rhagfyr a bydd yr arian a godir yn prynu anrhegion Nadolig i blant sy’n derbyn gofal ac yn ymadael gofal.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Ffair Nadolig Brynbuga yn un enghraifft yn unig o sut y gall pump hyb y cyngor ddod â phobl at ei gilydd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport ac mae dau faes parcio gerllaw.

I gael manylion pellach cysylltwch â: Louise Greaves, Uwch Gymhorthydd Gwybodaeth – LouiseGreaves@monmouthshire.gov.uk – 01291 426888 neu 07971 828422.

Bydd Ysgol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad noswaith gwrth-fwlio ddydd Mawrth 27 Tachwedd mewn cysylltiad gydag elusen wobrwyol BulliesOut. Yn rhedeg rhwng 5pm a 6.30pm, bydd y sesiwn rhad ac am ddim yma o ddiddordeb i rieni, gweithwyr gofal cymdeithasol, swyddogion diogelu, athrawon a swyddogion addysg eraill a bydd yn rhoi sylw i adnabod bwlio, gweithio gydag ysgolion a phrofiad o gael eich bwlio, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn.

Mae BulliesOut, a sefydlwyd ym mis Mai 2016, yn un o elusennau gwrth-fwlio mwyaf ymroddedig ac uchelgeisiol y Deyrnas Unedig. Caiff ei gwaith gwobrwyol ei gyflwyno ar draws y Deyrnas Unedig ac mae’n rhoi addysg, hyfforddiant a chefnogaeth i filoedd o bobl ifanc drwy ei gwaith gydag ysgolion, colegau a gosodiadau ieuenctid a chymunedol.

Mae plant a gaiff eu bwlio yn fwy tebygol o fod â hunan-barch isel, datblygu iselder neu bryder, gan encilio’n gymdeithasol, bod ar wahân ac yn unig, bod â chyraeddiadau academaidd is oherwydd eu bod yn osgoi mynd neu wedi ymddieithrio o’r ysgol a methu ffurfio perthynas iach ac ymddiriedus gyda ffrindiau neu bartneriaid yn y dyfodol. Yn y cyfamser, mae plant sy’n bwlio plant eraill yn aml yn fwy tebygol o beidio mynd neu gael eu gwahardd o’r ysgol, cymryd rhan mewn ymddygiad troseddol a cham-drin eu partneriaid rhywiol, gŵyr neu wragedd neu blant fel oedolion.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu: “Mae Sir Fynwy wedi cymryd camau mawr ymlaen mewn blynyddoedd diweddar i roi blaenoriaeth i ddiogelu felly rwy’n falch i gefnogi cynllun Ysgol Cas-gwent. Gall effaith gronnus bwlio ddylanwadu ar iechyd meddwl a lles plant ac oedolion fel ei gilydd felly bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at ei ganlyniadau a sut y gallwn leihau ei effaith.”

Ychwanegodd Jo Lindley, Dirprwy Bennaeth Ysgol Cas-gwent: “Rydym yn falch iawn i gynnal y digwyddiad cyffrous hwn yn Ysgol Cas-gwent a rhannu arfer da BulliesOut gyda’r gymuned ehangach. Fel ysgol mae gennym ymrwymiad i’n myfyrwyr ddilyn ein cod o ‘Parod, Parch, Diogel’. Mae BulliesOut wedi cefnogi gwaith ein Byddin Gudd – tîm o arweinwyr myfyrwyr ymroddedig sy’n cadw golwg ar gyfer y rhai sydd angen cefnogaeth, codi ymwybyddiaeth o siarad mas yn erbyn bwlio a rhoi amgylchedd mwy diogel ar gyfer ein myfyrwyr. Mae’r hyfforddiant ansawdd uchel gan BulliesOut wedi sicrhau bod ein tîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n hyderus i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein hysgol.”

I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad cysylltwch â Suzie O’Rourke – suzieorourke@chepstowschool.net – cydlynydd ASD yr ysgol. Mae Ysgol Cas-gwent ar Stryd Gymreig, Cas-gwent, NP16 5LR.

Bydd yr awdur lleol Ian Richardson yn trafod ei ddirgelwch llofruddiaeth gyntaf City Crime yn ogystal â chynnig cynghorion ysgrifennu creadigol mewn digwyddiad am ddim yn Hyb Cymunedol Trefynwy am 5.30pm ddydd Mawrth 27 Tachwedd.

Cafodd Ian ei eni yn Washington DC a threuliodd lawer o’i yrfa yng ngwasanaeth sifil y Deyrnas Unedig ac mae bellach yn byw’n hapus gyda’i wraig ger Brynbuga.

Mae City Crime yn ddirgelwch llofruddiaeth yn Llundain gyda dau gorff marw a nifer o bobl dan amheuaeth gyda chymhellion – gwraig a esgeuluswyd, partner busnes a fychanwyd, meistres wedi ei dibrisio a merch wedi’i chywilyddio sy’n cadw dau o dditectifs Dinas Llundain yn brysur iawn yn y nofel gyffrous yma.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae croeso i bawb i sgwrs Ian Richardson sy’n argoeli bod yn noswaith ddiddorol tu hwnt. Mae ein hybiau cymunedol yn cynnig achlysuron tebyg drwy gydol y flwyddyn ac maent i gyd yn werth eu mynychu.”

Mae hyb cymunedol Trefynwy yn Stryd Whitecross. Mae lleoedd parcio gerllaw.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal sgwrs am ddim gan y bardd lleol Mair Pitt am 12 canol-dydd ddydd Llun 19 Tachwedd. Bydd Mair yn trafod ei llyfr barddoniaeth newydd, Power Play, a ddarluniwyd gan yr artist cyfryngau cymysg Jill Powell o Gwmbrân.

Bu Mair yn barddoni ers nifer o flynyddoedd a chafodd llawer o’i gwaith ei gyhoeddi mewn cylchgronau a chasgliadau. Mae hefyd yn dysgu ysgrifennu creadigol yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Cyhoeddwyd Power Play gan fudiad celfyddydau Culture Matters ac mae’n ymchwilio thema grym fel mae’n effeithio ar blant, menywod a chymdeithas yn gyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae bob amser yn ddiddorol tu hwnt clywed sut mae awduron yn mynd o gwmpas eu gwaith ac mae ein digwyddiadau cwrdd â’r awdur bob amser yn wych am godi cwr y llen. Mae’r sgwrs yma yn un o lawer a gynhelir yn ein hybiau cymunedol drwy gydol y flwyddyn ac mae’n bendant yn werth dod draw.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE. Mae lleoedd parcio ar gael gerllaw.

Mae partneriaeth rhwng timau priffyrdd a iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy gyda gwirfoddolwyr o glwb ogofa lleol a’r cwmni adeiladu a pheirianneg Costain wedi rhyddhau man harddwch yn Sir Fynwy rhag melltith tipio anghyfreithlon.

Mae’r ardaloedd eithriadol hardd yn Rhiw Llanelli ger y Fenni wedi dioddef o dipio anghyfreithlon ers cryn amser gyda llawer o sbwriel wedi ei daflu i geunant anhygyrch ond mewn ymgyrch ddydd Sul 4 Tachwedd cafodd yr holl ddeunydd gwastraff oedd i’w weld ei symud oddi yno, gan adael safle glân

Cytunodd cyfarwyddiaeth priffyrdd Sir Fynwy ildio’r ffi arferol ar gyfer cau ffordd gan alluogi aelodau o Glwb Ogofa Brynmawr i abseilio lawr llethr serth rhwng Darrenfelin a Gellifeln i gasglu’r sbwriel. Roedd Karon Williams o dîm iechyd yr amgylchedd y cyngor yn bresennol. Dywedodd: “Diolch i’r gwaith gwych gan Glwb Ogofa Brynmawr rydym wedi cael gwared â dau fatres, penfyrddau, pum darn mawr o garped, bagiau plastig yn llawn sbwriel, eitemau domestig cyffredinol a dros 60 o boteli plastig, caniau a photeli gwydr o’r ardal hardd yma. Yn anhygoel, fe wnaethom hefyd ddod o hyd i dlws sioe amaethyddol am y person gorau am odro a throed brosthetig! Byddwn yn ymchwilio’r sbwriel i ganfod os gallwn ei olrhain i unrhyw berchnogion gwreiddiol.

Mae Victoria Bluemel o Glwb Ogofa Brynmawr yn byw’n agos at y safle. Dywedodd: “Fel rhywun sy’n byw’n lleol, rwy’n arswydo gweld fod tipio anghyfreithlon yn dal yn broblem yn yr ardal er gwaethaf rhybuddion blaenorol i’r cyhoedd. Diolch byth, roedd y gymuned yn hapus ein bod yn barod i’w glirio ein hunain a rhoi sylw i’r broblem eto. Mae’n gymaint o gywilydd gan fod y ceunant yn olygfa ysblennydd o beirianneg naturiol.”

Dywedodd Barry Burn, ogofwr arall: “Fel ogofwyr, rydym bob amser yn ystyriol o’r effaith y gall ein gweithredoedd ei gael ar yr amgylchedd naturiol a bob amser yn drist pan welwn weithredoedd mor ddifeddwl yn achosi difrod mawr i’r amgylchedd dan ddaear a hefyd ar y ddaear. Roeddem yn hapus i helpu a defnyddio’r sgiliau a gawsom o ymchwilio ein hogofau lleol i gyrraedd y sbwriel a gaiff ei daflu yn yr hyn sydd, i’r rhan fwyaf o bobl, yn le anodd os nad amhosibl ei gyrraedd. Rwy’n ei chael yn anodd credu y byddai rhywun yn mynd i mor bell i waredu â’r sbwriel yma, gan ddifetha rhan mor hardd o Geunant Clydach, tra bod safle amwynder dinesig lleol ychydig lawr y ffordd ac ar agor i bawb.”

Cafodd y gwaith o gydlynu a rhoi arwyddion am y trefniadau rheoli traffig ei wneud gan Costain, y prif gontractwr ar brosiect adeiladu ffordd ddeuol yr A465 rhwng Gilwern a Brynmawr a ddefnyddiodd adnoddau i gludo’r sbwriel a dipiwyd i safle amwynder cymunedol lleol. Meddai Bruce Richards, Cyfarwyddwr Prosiect Costain: “Unwaith i ni glywed am y broblem a’r problemau wrth gasglu’r deunydd, roeddem yn awyddus i gynorthwyo lle gallem. Rwyf mor falch i’r ardal gael ei glanhau fel y gallwn i gyd fwynhau ei harddwch. Gobeithio y caiff y rhai sy’n gyfrifol eu canfod ac y bydd modd mynd â nhw o flaen eu gwell.”

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal digwyddiad tŷ agored rhad ac am ddim yn canolbwyntio ar gyfleoedd gyrfa ar gyfer pobl sy’n edrych am swydd yn y sector gofal. Bydd staff o dîm Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd y Cyngor yn bresennol gyda chynrychiolwyr o sefydliadau lleol gofal yn y cartref yng Ngwesty a Chlwb Gwledig St Pierre Marriott ger Cas-gwent ddydd Iau 15 Tachwedd i amlinellu’r cyfleoedd sydd ar gael.

Dan deitl “Her Gofalu”, bydd y diwrnod agored yn rhedeg rhwng 10am a 7pm ac yn llywio rhai sy’n ystyried edrych am swydd yn y maes gwerth chweil yma.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol: “Gall gofalwyr wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd pobl ac mae cyfleoedd yn bodoli i ddatblygu gyrfa yn y maes gwaith yma. Byddwch yn cwrdd â phobl newydd yn eich ardal leol ac yn cymryd rhan egnïol yn eich cymuned. Mae oriau hyblyg yn golygu y gallwch gydweddu’ch dyletswyddau o amgylch gweithgareddau dyddiol eraill – delfrydol os oes gennych ymrwymiadau teuluol neu gynlluniau astudio. Dewch draw a chael mwy o wybodaeth – mae’r math o waith a all roi bodlonrwydd swydd gwych.”

Bydd te, coffi a bisgedi ar gael. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sian Sexton, Swyddog Arweiniol Datblygu Pobl ar SianSexton@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07920 794112.

 

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn gwahodd stondinwyr ar gyfer ei Ffair Nadolig ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm. Mae’r farchnad dymhorol boblogaidd yn gyfle gwych i bobl cynnig crefftau, nwyddau cartref, bwydydd, teganau plant, gwaith gweu a nwyddau cysylltiedig yn y cyfnod cyn y Nadolig ac i brynwyr edrych am fargeinion. Bydd Siôn Corn yn ymweld a bydd lluniaeth ar gael.

Codir £15 y bwrdd ar stondinwyr ac mae’n rhaid iddynt gofrestru eu diddordeb erbyn dydd Mawrth 20 Tachwedd. Mae manylion ar gael drwy anfon e-bost at

uskhub@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01291 426888.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Ffair Nadolig Brynbuga yn un enghraifft yn unig o sut y gall pum hyb y cyngor ddod â phobl ynghyd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport gyda dau faes parcio gerllaw.

Bydd yr ymgyrchydd adnabyddus Dr Sara Payne MBE yn ymweld â Chanolfan Hamdden Trefynwy o 6.30pm i 8pm ddydd Mercher 14 Tachwedd i gyflwyno sgwrs gymhellol fel rhan o ddigwyddiad addysgol i godi ymwybyddiaeth o gyfleusterau ymarfer cymorth pŵer newydd y ganolfan. Mae’r digwyddiad ar agor i bob swyddog gofal iechyd sydd â diddordeb mewn ymarfer, rheoli cyflyrau iechyd hirdymor ac adsefydlu corfforol. Hefyd yn cymryd rhan bydd Charissa Newsome o Shapemaster fydd yn amlinellu esblygiad ymarfer gyda chymorth pŵer a Rachel Young, uwch ddarlithydd mewn ffisiotherapi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam.

Gadawodd strôc wyth mlynedd yn ôl Dr Payne gyda pharlys ar ei hochr chwith ac effeithiau corfforol difrifol a bydd ei sgwrs yn amlinellu’r frwydr i adennill annibyniaeth a symudedd drwy ymarfer gyda chymorth pŵer. Dywedodd Dr Payne: “Roedd y strôc mor drychinebus. Roeddwn yn gweithio fel Hyrwyddwr Dioddefwr ar gyfer llywodraeth Gordon Brown felly roedd fy swydd yn brysur iawn ac yn golygu gweithio gyda phobl ar y lefel uchaf oll o awdurdod, gan helpu i newid a gwneud cyfreithiau. Roedd fy sgiliau cyfathrebu yn gyfyngedig ar ôl deffro o fy strôc ac fe gymerodd chwe mis i mi hyfforddi fy ymennydd i anfon neges e-bost. Afraid dweud i’r strôc ddileu fy ngallu i weithio dros nos.”

Roedd y cymorth adsefydlu corfforol a gafodd Dr Payne yn aml yn gyfnodol ac anghyson, gan gael effaith drom ar ei hadferiad, felly galwodd am help er mwyn adennill ei hannibyniaeth a gwneud camau ymlaen gyda’i hadferiad. Esboniodd: “Dyna pryd y canfyddais fanteision ymarfer gyda chymorth pŵer, sydd wedi helpu i wella fy symudedd, ystum a rhoi mwy o hyder i mi barhau â’r frwydr wrth gael adferiad ar ôl fy strôc”.

Mae gan Ganolfan Hamdden Trefynwy gylch ymarfer cymorth pŵer 12 darn sydd eisoes yn ennyn diddordeb oedolion hŷn a defnyddwyr sy’n byw gydag ystod eang o gyflyrau iechyd hirdymor yn cynnwys ôl-strôc, sglerosis ymledol, clefyd Parkinson a ffibromyalgia.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Barbara Blease (uwch hyfforddydd ffitrwydd) yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy – BarbaraBlease@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio: 01600 775135.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Bydd yn bleser croesawu Dr Payne i Drefynwy ac rwy’n siŵr y bydd yn rhoi sgwrs ddiddorol tu hwnt yn rhoi sylw i’r cyfraniad y gall cyfleusterau newydd y ganolfan hamdden eu gwneud i helpu adennill sefydlogrwydd ac annibyniaeth.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau addysg gynradd fis Medi nesaf mai’r dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yw dydd Llun 14 Ionawr 2019.

Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 yn gymwys i ddechrau dosbarth derbyn ym mis Medi 2019 a gofynnir i rieni lenwi eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 14 Ionawr 2019. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu dewis ysgol. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu dewis ysgol y tu allan i ffiniau’r sir (heblaw am ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk neu gall rhieni wneud cais am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu anfon e-bost at: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae llenwi ffurflen gais yn mynegi dewis ysgrifenedig am ysgol yn ofyniad cyfreithiol yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion. Yn ogystal, er bod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plentyn yn cael mynediad yn awtomatig. Hysbysir rhieni sy’n anfon ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 14 Ionawr erbyn 16 Ebrill 2019 fan bellaf pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Blant a Phobl Ifanc: “Mae gwneud cais am le ysgol i’ch plentyn yn amser cyffrous i rieni ond hefyd yn gyfrifoldeb mawr. Mae’n bwysig y gwneir ceisiadau erbyn y dyddiad cau ar 14 Ionawr 2019 oherwydd y gall ceisiadau hwyr fethu sicrhau lle yn y dewis ysgol. Byddwn yn annog rhieni i wneud eu dewis a chyflwyno eu cais cyn gynted ag sydd modd.”

Cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost accesstolearning@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Gan mlynedd yn dilyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf trefnwyd nifer fawr o seremonïau a gwasanaethau crefyddol yn Sir Fynwy i goffau cyfraniad y dynion a menywod a wasanaethodd fel aelodau o’r lluoedd arfog ac fel sifiliaid yn y ddau ryfel byd a rhyfeloedd diweddarach.

Bydd y Cynghorydd Peter Clarke, Cadeirydd Sir Fynwy, yn gosod torch ar ran aelodau etholedig a swyddogion y cyngor yn Neuadd y Sir am 11am ddydd Gwener 9 Tachwedd. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, bydd yn mynychu Gwasanaeth Cadoediad Grŵp Gweithredu Rhiw Llanelli.

Ar Ddydd Sul y Cofio, bydd y Cadeirydd a Mrs Clarke yng Nghastell Brynbuga ar gyfer gwasanaeth y Lleng Brydeinig Frenhinol a seremoni plannu coeden yn dechrau am 10.30am cyn mynd i’r Gwasanaeth Diolchgarwch Cenedlaethol yng Nghadeirlan Llandaf yng Nghaerdydd.

Bydd aelodau eraill yn cynrychioli’r cyngor mewn seremonïau Cofio ym mhob rhan o’r sir. Bydd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Sheila Woodhouse, a’i hebryngydd Chris Woodhouse yn cymryd rhan mewn gorymdaith yn cynnull am 10.30am yn Stryd Nevill yn y Fenni cyn mynychu  gwasanaeth prynhawn yn Eglwys Plwyf Santes Elli yng Ngilwern.

Bydd Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor, yn bresennol ar gyfer y gwasanaeth yn Eglwys Santes Fair, Cil-y-coed a bydd y Cynghorydd David Dovey yn y Senotaff yng Nghas-gwent. Yn Nhrefynwy, bydd y Cynghorydd Richard John yn mynychu Cofeb Rhyfel y dref a bydd Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y sir, y Cynghorydd Laura Jones, yn ymuno â seremoni yn y castell, pencadlys Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol.

Am 11am ar Sul y Cofio bydd y Cynghorydd Penny Jones yng Nghofeb Rhyfel Rhaglan, bydd y Cynghorydd Brian Strong ym Mrynbuga gydag aelodau’r Lleng Brydeinig Frenhinol am 2.30pm a bydd y Cynghorydd Lisa Dymock a’r Cynghorydd Frances Taylor yn cynrychioli’r cyngor mewn seremoni am 11am yn Sgwâr Magwyr.

Cynhelir llawer o seremonïau a digwyddiadau eraill ar draws y sir yn cynnwys rhaglen lawn yn Nhrefynwy lle bydd partneriaeth rhwng y cyngor sir, cyngor y dref, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol, Rotari Trefynwy a mudiadau lleol eraill yn coffau ac anrhydeddu’r rhai a gyfrannodd at ymdrech y rhyfel ganrif yn ôl. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y dynion a’r menywod o Drefynwy a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf â’u teuluoedd ac yn ogystal â chyngherddau ac arddangosfeydd, gall pobl gymryd rhan mewn teithiau cerdded hanesyddol, trin gwrthrychau o’r cyfnod, barddoniaeth a drama.

Bydd digwyddiadau yn theatrau’r Savoy a Blake, Amgueddfa a Neuadd y Sir Trefynwy, gyda’i arddangosiad emosiynol o babi a wnaed â llaw, a bydd eglwysi Trefynwy yn rhoi cyfleoedd ar gyfer cofio. Penllanw digwyddiadau’r penwythnos fydd yr Orymdaith Cofio flynyddol ddydd Sul 11 Tachwedd gydag ail-greu cyhoeddiad y Cadoediad gan William Sambrook, Maer Trefynwy, ym mis Tachwedd 1918.

Mae digwyddiadau a seremonïau eraill a gynhelir ddydd Sul 11 Tachwedd yn cynnwys tanio begynnau Cofio yng Nghlwb Rygbi Cas-gwent a Drenewydd Gellifarch, y ddau am 7pm, a The Parti Mawreddog am 2.30pm yn Neuadd Goffa St. Arvans i gofio’r bobl leol hynny a roddodd eu bywydau neu a gyfrannodd mewn cynifer o ffyrdd yn y Rhyfel Mawr. Cynhelir sgwrs gyda lluniau – St Arvans yn y Rhyfel Byd Cyntaf – gan David Priddis ddydd Gwener 9 Tachwedd yn Neuadd Goffa St Arvans.

Theatr Borough y Fenni yw’r lleoliad ar gyfer cyngerdd gyda thema coffa – The Last Post – am 7.30pm ddydd Llun 12 a dydd Mawrth 13 Tachwedd gyda Band Bwrdeistref y Fenni, Côr Tenovus y Fenni, Côr Strike a Chord ac eraill. Mae tocynnau yn £6 ac ar gael drwy gysylltu â’r swyddfa docynnau –https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/ – neu ffonio 01873 850805.

Bydd llawer o blant ysgol Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn seremonïau cofio. Yn eu plith bydd disgyblion Ysgol Gynradd Rhaglan fydd yn cynnal gwasanaeth arbennig ddydd Gwener 9 Tachwedd a bydd yr ysgol hefyd yn cynnal ewcharist coffa mewn cysylltiad ag Eglwys Cadog Sant ddydd Llun 12 Tachwedd. Yn Rogiet, bydd plant ysgol yn mwynhau coffâd y pentref ar ddydd Sul y Cofio ar gyfer cysegru mosaig a gynlluniwyd gan ddisgybl. Yn ychwanegol, bydd aelodau o gorau ysgol Rogiet a Drenewydd Gellifarch yn perfformio darn newydd yn Eglwys Caerwent am 6pm ddydd Sul 11 Tachwedd yn seiliedig ar stori’r bardd Hedd Wyn a laddwyd ym Mrwydr Passchendaele.

Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Overmonnow ac ysgolion eraill yn Nhrefynwy yn cymryd rhan yn nigwyddiadau coffa’r dref yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau i gynllunio mwg cofio a chyfrannu at lyfr newydd o gerddi. Ymysg y digwyddiadau sydd ar y gweill gan ddisgyblion mae ymweliad i Amgueddfa Gatrawd Trefynwy yn nhiroedd y castell. Bydd Overmonnow hefyd yn gweithio gyda disgyblion o ysgolion cynradd Kymin View ac Osbaston i addurno model o danc i’w arddangos yn Neuadd y Sir.

Ddydd Sul 18 Tachwedd bydd sylw i 2,500 o babi ceramig a gafodd eu creu gan Sgowtiaid Ardal Sir Fynwy yng Nghastell Rhaglen. Yn y prynhawn bydd sgowtiaid y sir yn mynychu gwasanaeth coffa yn y castell i gydnabod yr aberth a wnaed gan Sir Fynwy mewn rhyfeloedd.

Dywedodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn cofio cyfraniad y dynion a menywod dewr hynny a wasanaethodd yn y ddau ryfel byd a rhyfeloedd wedyn. Mae’r flwyddyn hon yn un arbennig o deimladwy gan ei bod yn gan mlynedd ers i’r rhyfel ddod i ben ar feysydd y gad yn Ffrainc, Gwlad Belg, Dwyrain Ewrop, Twrci, Affrica a’r Dwyrain Canol yn ogystal ag ar y môr. Gobeithiaf y bydd pobl yn gwisgo eu pabi gyda balchder ac yn oedi i feddwl am y rhai a wasanaethodd i warantu’r rhyddid a fwynhawn heddiw. Byddwn yn ddiolchgar yn dragwyddol.”

Ddydd Iau 8 Tachwedd bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Nghlwb a Gwesty Gwledig St Pierre, Cas-gwent rhwng 10.00am – 12.00pm a 6.00pm – 8.00pm  i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Maeth.

Mae gan blant Sir Fynwy angen brys am deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau, a hefyd angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Gall unigolion na all fynychu’r sesiwn cwrdd a chyfarch gael gwybodaeth ac arweiniad am y camau sydd angen iddynt eu cymryd i wneud gwahaniaeth i blentyn yn Sir Fynwy drwy’r wefan: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Sefydlwyd gwasanaeth testun newydd i’w gwneud yn rhwydd ac yn gyflym i gwrdd gyda’r tîm. Caiff preswylwyr eu hannog i anfon neges testun FOSTER ac enw at 83 222. Bydd aelod o’r tîm wedyn yn ffonio i helpu cychwyn y daith faethu ar gyfer pobl yn Sir Fynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n cryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm gofal maeth yn gwneud gwaith gwych yn ymgysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan, ffonio’r tîm neu anfon neges destun atynt.’

I wneud gwahaniaeth ymwelwch â: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950

Rhoddodd ymarferiad byw gyda thimau o Gyngor Sir Fynwy, Heddlu Gwent ac asiantaethau gwirfoddol gyfle hyfforddiant gwerthfawr iawn i fudiadau yn cydweithio i ymateb i ddigwyddiadau difrifol annisgwyl. Trefnwyd Ymarferiad Jurassic Spark gan wasanaeth cynllunio argyfwng y cyngor ac roedd yn canolbwyntio ar dân mewn cae rasio lleol lle’r oedd cannoedd o bobl wedi ymgynnull. Aeth y tân ffug allan o reolaeth yn gyflym a chafodd y rhai a gafodd eu dal yn y digwyddiad nad oeddent angen triniaeth ysbyty eu gyrru i ganolfan derbyn i oroeswyr yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Roedd y sefyllfa yn gefnlen ymarferiad graddfa fawr a brofodd ymateb asiantaethau i her fawr. Dyrannwyd swyddi i herio gweithdrefnau i wirfoddolwyr a recriwtiwyd i chwarae rhannau dros gant o oroeswyr a rhoi profiad angenrheidiol i staff yn gofalu amdanynt yn y ganolfan.

Yn ffodus, mae digwyddiadau difrifol go iawn yn bethau prin iawn ond dim ond drwy efelychu sefyllfaoedd y gall staff o wahanol asiantaethau gydweithio, dysgu beth i’w wneud a gwerthfawrogi problemau cysylltiedig. Ni fedrir rhagweld digwyddiadau difrifol bob amser ond mae’r gwersi a ddynodwyd yn amlygu rôl bwysig canolfannau derbyn goroeswyr a pha mor hanfodol yw hi i staff hyfforddi ac ymarfer mewn amgylchiadau heriol iawn.

Yn ogystal â’r heddlu a thimau o wasanaethau hamdden, gofal cymdeithasol a hybiau cymunedol y cyngor, roedd yr ymarferiad yn cynnwys y Groes Goch Brydeinig, Rhwydwaith Amaturiaid Radio (RAYNET), Ambiwlans Sant Ioan a’r RSPCA. Bydd y cyngor yn cynnal sesiwn ddi-briffio ar y cyd i asiantaethau i archwilio’r gwersi a ddysgwyd, deall yr hyn a aeth yn dda a dynodi lle mae angen gwelliannau pellach.

Dywedodd Ian Hardman, Rheolwr Cynllunio Argyfwng Sir Fynwy: “Rydym yn cynnal y math yma o ymarferiad bob tair blynedd ac unwaith eto mae’r ymateb gan y cyhoedd yn anhygoel wrth roi eu hamser i wirfoddoli i bortreadu goroeswyr y digwyddiad. Cawsom ymateb rhagorol unwaith eto ac mae’r ffordd frwdfrydig y maent yn cyflawni eu rolau wirioneddol yn profi pawb sy’n gweithio yn y ganolfan. Mae ein gwirfoddolwyr yn bendant yn sicrhau y caiff yr holl gyfleusterau a gweithdrefnau eu herio’n drwyadl. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran.

“Yn ychwanegol, mae’r sylwadau gan holl staff y gwahanol asiantaethau a gymerodd ran wrth redeg a rheoli’r ganolfan wedi bod yn gadarnhaol – gan ddangos unwaith eto y bu’r ymarferiad yn gyfle gwerthfawr tu hwnt.

“Fel gydag unrhyw ddigwyddiad, mae’r ymarferiad wedi dadlennu nifer o feysydd lle gellir gwella ein hymateb ac yn dilyn di-briffiad mwy ffurfiol gyda’r asiantaethau a gymerodd ran, bydd y gwaith yn dechrau ar ddiweddaru ein gweithdrefnau. Rwy’n falch iawn dweud y bu’r ymarferiad yn llwyddiant mawr i bawb a gymerodd ran ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl staff, asiantaethau a goroeswyr gwirfoddol!”

 Ychwanegodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio argyfwng: “Rôl allweddol ein tîm cynllunio argyfwng yw cynorthwyo’r cyngor i baratoi ac ymateb i’r annisgwyl, yn ogystal â gweithio gyda’n cydweithwyr yn y gwasanaethau argyfwng a phartneriaid strategol yn ystod digwyddiad mawr. Rydym yn gweithio gyda phob rhan o’r cyngor a phartneriaid allanol i ddatblygu, profi a gweithredu cynlluniau a gweithdrefnau. Mae’r rhain yn cynnwys ystod eang o sefyllfaoedd i sicrhau parodrwydd a chyfranogiad effeithlon mewn ymateb i argyfwng.”

Mae Trafnidiaeth Cymru, mewn partneriaeth gyda Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Ne Cymru ym mis Tachwedd fel y gall busnesau lleol ganfod mwy am y cyfle i baratoi cynigion ar gyfer contractau sy’n werth £50m bob blwyddyn dros 15 mlynedd.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Goffa Trecelyn, NP11 4FH ddydd Mawrth 13 Tachwedd. Cynhelir digwyddiad tebyg ym Mangor ddeuddydd yn ddiweddarach.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni di-elw a sefydlwyd i roi cefnogaeth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru ac mae’n trawsnewid wyneb trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Bydd yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig i sicrhau y teimlir gwirioneddol ar draws y cymunedau a wasanaethant.

Bydd contractau gwasanaeth a chyflenwi ar gael mewn nifer o feysydd yn cynnwys:

 • Rhannau sbâr ar gyfer trenau
 • Lesu neu brynu cerbydau ffordd
 • Glanhau trenau
 • Glanhau gorsafoedd
 • Cynnal a chadw traciau depo
 • Rheoli cyfleusterau
 • Iwnifforms
 • Recriwtio a llafur dros dro
 • Gwasanaethau bws pan na all trenau redeg
 • Tacsis i staff a chwsmeriaid
 • Pecynnau gwelliannau gorsafoedd
 • Deunyddiau papur
 • Offer diogelu personol
 • Olew ac ireidiau

 

Dywedodd Howard Jacobson, cynghorydd tendro Busnes Cymru: “Mae gan Busnes Cymru gynllun yn ei le i gynghori a busnesau i ddod yn ‘Barod i Dendro’ a gallant fanteisio ar y cyfle cyffrous yma dros y 15 mlynedd nesaf.

“Mae gan Trafnidiaeth Cymru ymrwymiad llwyr i sicrhau y gall busnesau bach a chanolig o fewn Cymru gymryd rhan wrth gyflenwi nwyddau a gwasanaethau; a bydd Busnes Cymru yn darparu gweithdai a chymorth ymgynghorol wedi’i gyllido’n llawn i gynorthwyo pob lefel o fusnes bach a chanolig yn y broses dendro.”

Dywedodd Colin Lea, cyfarwyddwr masnachol a phrofiad cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru: “Fel rhan o’n hymrwymiad i adeiladu rheilffordd o safon fyd-eang ar gyfer Cymru a’r Gororau, rydym yn angerddol am weithio gyda chwmnïau lleol.

“Mae cynifer o fusnesau rhagorol yn gwneud cynifer o bethau gwych yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at fedru cwrdd â rhai o’r bobl hynny ac efallai gydweithio.

“Yn y pen draw, rydym yn bodoli i roi’r gwasanaeth gorau posibl i bob cymuned a wasanaethwn a rydym yn awyddus iawn i ailfuddsoddi yn y cymunedau ac economïau lleol hynny.”

Bydd digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn cychwyn gyda chyflwyniadau allweddol, cyn symud ymlaen i rwydweithio a sesiynau grŵp bach gyda Trafnidiaeth  Cymru, Busnes Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Gwerthwch i Gymru a Dyfodol Adeiladu Cymru.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly caiff ymgeiswyr eu hannog i gofrestru erbyn 4pm ddydd Gwener 9 Tachwedd drwy fynd i http://bit.ly/meet-the-buyer neu ffonio 03000 6 03000.

 • Mae Busnes Cymru, a gyllidwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru @_businesswales neu ymweld â  www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio bwydlen ciniawau ysgol newydd ddydd Llun 5 Tachwedd. Mae’r fwydlen newydd yn cynnwys cynnyrch lleol blasus a gafodd eu coginio’n ffres.

Mae nifer y disgyblion sy’n dewis prydau ysgol yn Sir Fynwy wedi cynyddu mewn blynyddoedd diweddar. Maent yn boblogaidd am nifer o ffactorau yn cynnwys dyddiau thema gwych i ddathlu Diwrnod Llyfr y Byd, Dydd Gŵyl Dewi, Priodasau Brenhinol a’r cinio Nadolig bythol boblogaidd. Mae mwy o ddyddiau thema ar y gweill yn y misoedd nesaf a chroesewir ysgolion i gysylltu â’r tîm arlwyo i drafod bwydlenni unigol i ategu pynciau’r cwricwlwm, gan wneud dysgu’n hwyl ac yn greadigol.

Mae disgyblion wrth eu bodd gyda’r dychymyg a’r creadigrwydd yn enwau unigryw rhai o’r seigiau a’r ystod eang o ddewisiadau. Mae rhieni wrth eu bodd yn gwybod fod eu plentyn yn cael pryd a goginiwyd gartref yn defnyddio cynnyrch lleol.

Mae bwydlen newydd 18/19 ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy:  www.monmouthshire.gov.uk/school-meals

Mae gan y Tîm Prydau Ysgol ddialog barhaus gyda rhieni ac maent bob amser yn gwrando ar adborth rhieni. Maent yn gweithio’n agos gyda theuluoedd sydd â phlant gyda diet arbennig. Mae bwydlenni dim glwten, dim llaeth a dim cynnyrch llaeth ar gael y wefan.

Mae prydau ysgol yn costio £2.45. Mae rhieni wedi croesawu cyflwyno Parent Pay, dull newydd ar-lein i dalu am ginio ysgol. Mae’n ffordd gyflym a rhwydd i rieni dalu am giniawau ysgol ar unrhyw amser o’r dydd ac yn ffordd wych i fynd â’r straen allan o edrych am newid mân i dalu am ginio yn y rhuthr ben bore.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Mae’r fwydlen ysgol newydd argoeli bod yn boblogaidd iawn gyda disgyblion ar draws y sir. Caiff ciniawau ysgol eu coginio’n ffres, gyda chynnyrch lleol ac maent yn cynnig pryd o fwyd cytbwys a maethlon i blant yn ysgol y diwrnod ysgol – sy’n hanfodol wrth sicrhau gallu myfyrwyr i ddysgu. Rwy’n annog rhieni i lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy i dalu am Parent Pay, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer prydau ysgol a’r clwb brecwast a hefyd tripiau ysgol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Sir Fynwy: https://www.monmouthshire.gov.uk/school-meals

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol yn adolygu’r cynnydd ar ei amcanion yn 2017/18.

Bob blwyddyn mae cynghorwyr yn gosod nifer o amcanion i wella llesiant yn Sir Fynwy. Mae’r hyn a gyflawnwyd yn cynnwys:

 • Annog ac addysgu pobl ifanc ar bwysigrwydd ffyrdd egnïol a iach o fyw gyda phob disgybl Blwyddyn 5 yn cwblhau Dyfarniad Gwneuthurwyr Chwarae Sports Leaders UK
 • Cynhyrchu ynni adnewyddadwy glân gyda chreu fferm solar a allai gynhyrchu digon o drydan ar gyfer 1,400 o gartrefi
 • Sicrhau hyd at £1.25m o gyllid gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddatblygu datrysiadau i unigrwydd a diffyg trafnidiaeth wledig yn ein cymunedau.

Wrth siarad ar gyhoeddi’r cynllun dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet Llywodraethiant: “Mae’r adroddiad blynyddol yn galluogi preswylwyr Sir Fynwy i ddeall y perfformiad y cyngor yn 2017/18. Mae’n dda gweld bod y cynllun yn dangos ein bod wedi parhau i ddarparu llawer o wasanaethau cyngor yn dda tra’n buddsoddi mewn prosiectau newydd fydd â buddion fydd yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod. Mae’r cynllun hefyd yn dangos fod angen i ni barhau i wella rhai meysydd ac rydym yn ymroddedig i fynd i’r afael â hyn.

“Mae’r cyngor wedi cytuno ar gynllun corfforaethol sy’n dweud wrth ein preswylwyr ar yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno rhwng nawr a 2022. Rydym yn wynebu heriau, yn cynnwys pwysau ar y gyllideb, sy’n golygu na allwn barhau i wneud popeth yn yr un ffordd ac rydym yn canolbwyntio ar ddarparu’r gwasanaethau a chreu’r amodau sy’n cefnogi pobl, cymunedau a busnesau i ffynnu, heddiw a hefyd i’r dyfodol.”

Mae’r cynllun llawn: Amcanion a Datganiad Llesiant – Adroddiad Blynyddol 2017/18 ar gael i’w weld yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement

Mae’r Uchel Siryf Sharron Linnard wedi cyflwyno gwobr i Duncan Thompson am ei ymrwymiad eithriadol i’r gymuned a’r driniaeth ddadebru CPR a roddodd yn ystod yr haf.

Defnyddiodd Duncan Thompson, swyddog dyletswydd Cyngor Hamdden Cas-gwent ddiffibriliwr y safle a gyda help gan gydweithwyr fe wnaeth ddadebru’r cwsmer Paul Kelly yn ogystal â chynorthwyo staff ambiwlans ar ôl iddynt gyrraedd. Cafodd Mr Kelly lawdriniaeth yn Ysbyty Brenhinol Bryste lle gwnaeth adferiad llawn.

Roedd Mr Kelly yn ddiolchgar iawn am weithredu prydlon y staff a’u sgiliau cymorth cyntaf, a gallai’r canlyniad fod wedi bod yn wahanol iawn hebddynt. Ymwelodd â’r ganolfan hamdden yn dilyn ei lawdriniaeth i ddiolch iddynt.

Mae diffribriliwr yn ddyfais sy’n rhoi sioc drydanol i’r galon drwy’r frest i rywun sydd ag ataliad y galon. Caiff y cyfleoedd o oroesi eu cynyddu’n fawr pan weithredir diffribiliwr. Mae nifer cynyddol o ddiffibrilwyr mewn adeiladau, swyddfeydd a chymunedau ledled Sir Fynwy.

Mae staff ym mhob un o’r pedair canolfan hamdden yn derbyn hyfforddiant misol yn cynnwys cymorth cyntaf, CPR, defnyddio diffribiliwr a sgiliau gwarchod bywyd ac mae swyddogion dyletswydd hefyd yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith.

Dywedodd Jason Sadler, Hyfforddydd Ymatebydd Cyntaf Cymunedol ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae diffibrilwyr yn hanfodol ar gyfer achub bywydau yn y gymuned yn arbennig mewn gwledydd sirol fel Sir Fynwy, ac mae llawer o ddiffbriliwyr ar gael ar draws y sir.

“Mewn sefyllfaoedd ataliad y galon, rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 999 gan y bydd y gweithredwr yn dweud lle mae’r diffibriliwr nesaf ynghyd â chyfarwyddiadau clir am sut i’w ddefnyddio.

“Cafodd diffribilwyr eu cynllunio i unrhyw un eu defnyddio, p’un ai ydynt wedi cael hyfforddiant ai peidio. Unwaith y mae’r diffibriliwr yn ei le, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau llafar. Bydd gan lawer o ddiffibrilwyr hefyd ddiagramau neu sgrin i’ch helpu.

“Er bod hyfforddiant ar gael, peidiwch ofni defnyddio diffibriliwr os yw’r sefyllfa’n codi.”

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae staff yn ein canolfannau hamdden yn dangos llawer o broffesiynoldeb bob amser ac mae’r digwyddiad hwn yn dangos y safonau uchel y maent yn anelu atynt. Rwyf wrth fy modd gyda’r gweithredu prydlon ac effeithlon a gymerwyd ac yn falch iawn fod Mr Kelly wedi cael adferiad cystal.”

I gael mwy o wybodaeth am hyfforddiant ffoniwch 07734 716766 neu anfon e-bost at gerard.rothwell@wales.nhs.uk

I ganfod lleoliad eich diffibriliwr agosaf ewch i http://bit.ly/DefibLocations

 

Mae Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim i helpu a chefnogi pobl o ardaloedd Trefynwy a’r Fenni sy’n ystyried cychwyn neu redeg eu busnes eu hunain.

Bydd y gweithdai cychwyn busnes yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau yn cynnwys datblygu syniad busnes, dod o hyd i gyllid, cynllunio busnes, prisio a marchnata, ac fe’u cynhelir rhwng 9.15am a 4.00pm ddydd Mercher 31 Hydref yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) a Chanolfan Bridges, Trefynwy ddydd Mawrth 13 Tachwedd.

Nod y cyrsiau yw helpu darpar entrepreneuriaid i fynd â’r maen i’r wal a throi eu syniad busnes yn realaeth. Caiff yr holl weithdai ei cynllunio a’u cyflwyno gan gynghorwyr profiadol Busnes Cymru a byddant yn rhoi gwybodaeth, ffeithiau defnyddiol a chyngor ymarferol i bobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau busnes a pharatoi am hunangyflogaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Un o’r blaenoriaethau i Gyngor Sir Fynwy yw cefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu cychwyn eu busnes eu hunain yn y sir.”

Dywedodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymru: “Ein rôl fel cynghorwyr busnes yw rhannu profiad a gwybodaeth a meithrin hyder ymysg pobl ar ddechrau eu taith fusnes.

“Mae ein gweithdai rhad ac am ddim yn fan cychwyn gwych i bawb sy’n mynychu sydd eisiau cael dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn a rhedeg eu busnes eu hunain, felly byddwn yn annog pawb yn Sir Fynwy sydd eisiau cael mwy o wybodaeth i ddod draw.”.

Mae mwy o wybodaeth ar leoliadau a sut i archebu lleoedd ar gael yn

https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu drwy ffonio 01656 868500.

Caiff Busnes Cymru ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ledled y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I ganfod sut y gall Busnes Cymru eich helpu i gychwyn neu ddatblygu busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Bydd llyfrgelloedd Sir Fynwy yn cynnal arolwg o blant a phobl ifanc y sir i ddarganfod beth yw eu barn am y gwasanaeth a ddarperir.

Cynhelir yr arolwg am ddwy wythnos o ddydd Llun 22 Hydref ac mae wedi ei anelu at blant rhwng 7 a 16 oed.

Gofynnir i blant sy’n ymweld â’u llyfrgell leol i lenwi arolwg ar-lein cyflym, rhwydd a chyfrinachol fel y gall cynllunwyr llyfrgelloedd ddarganfod pam eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth a’u barn amdano. Bydd y canlyniadau yn helpu i lunio datblygiadau ac yn cynnig arweiniad ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaeth llyfrgelloedd y sir: “Gobeithiwn y bydd cynifer o bobl ifanc ag sydd modd yn llenwi’r arolwg i roi gwybodaeth ddefnyddiol i ni fel y gallwn wella’r hyn a gynigiwn iddynt.”

Cyflwynir gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy drwy hybiau cymunedol yng Nghil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga a llyfrgelloedd yn y Fenni a Gilwern. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fiona Ashley – FionaAshley@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644906.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant dros hanner tymor yr hydref.

Bydd pedair canolfan hamdden y sir yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy unwaith eto yn cynnal Gemau Sir Fynwy poblogaidd iawn am bum diwrnod llawn hwyl, cyfeillgarwch a gweithgaredd corfforol – mae rhywbeth i bawb. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/monmouthshire-games neu drwy gysylltu â’r ganolfan hamdden nesaf i archebu.

Mae Gemau Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwersylloedd arbenigol rygbi, pêl-droed a Gall Genethod mewn safleoedd dethol.

Bydd hyfforddwyr o dîm y Dreigiau o Gasnewydd yn cyflwyno dau wersyll rygbi ddydd Mercher 31 Hydref yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent a dydd Iau 1 Tachwedd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed. Cyflwynir pob sesiwn gan hyfforddwyr cymunedol y Dreigiau ac mewn partneriaeth gyda Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy.

Mae gwersylloedd pêl-droed Sir Fynwy hefyd yn dychwelyd i Ganolfan Hamdden y Fenni a Chanolfan Hamdden Cil-y-coed ddydd Mawrth 30 Hydref. Mae sesiynau ar gyfer rygbi a phêl-droed ar agor i bob gallu a gellir archebu yn y canolfannau hamdden lle cynhelir y gwersylloedd. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly gofynnir i bobl archebu yn gynnar i osgoi siom.

Ar ôl i’r holl leoedd yn y gwersylloedd gael eu gwerthu yn ystod gwyliau’r haf, mae gwersylloedd Gall Genethod Gemau Sir Fynwy yn ôl yn ystod yr hanner tymor gyda diwrnod llawn hwyl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o chwaraeon a gweithgaredd corfforol yng Nghanolfan Hamdden y Fenni ddydd Gwener 2 Tachwedd – nifer gyfyngedig o leoedd.

Bydd amser stori a chrefftau yn Hyb Cymunedol Cas-gwent (ger Stryd Gymreig) ar gyfer plant pump i wyth oed ddydd Iau 1 Tachwedd rhwng 11am a 12pm. Nid oes angen archebu ond mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Mae Hyb Cymunedol Trefynwy yn cynnal sesiwn Stori a Chrefftau Calon Gaeaf ddydd Mercher 31 Hydref 11am i 12 pm. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn croesawu awdur plant lleol cyn ei ddigwyddiad crefft Calan Gaeaf ddydd Mercher 31 Hydref am 10am a ddydd Sadwrn 3 Tachwedd am 11am. Bydd hefyd yn cynnal ei amser Rhigwm Babanod arferol ddydd Mawrth 30 Hydref am 2pm ac Amser Stori Plant dan Bump ddydd Iau 1 Tachwedd am 2pm.

Bydd cynhyrchiad o Oliver! Lionel Bart yn Theatr Borough y Fenni rhwng dydd Mawrth 30 Hydref a dydd Gwener 2 Tachwedd gyda phob perfformiad yn cychwyn am 7pm. Mae’r sioe gerdd hoff yma gan Aelodau Iau Cymdeithas Operatig a Dramatig Amatur y Fenni yn sioe hanfodol i’r holl deulu gyda chaneuon adnabyddus a stori wych. Gyda chymaint o ddrama ac ychydig o ddagrau ar hyd y ffordd, mae’r crwt amddifad Oliver yn ymuno â chriw lladron poced Fagin, gwneud ffrindiau a gelynion cyn ailymuno gyda theulu cariadus. Mae’r tocynnau yn £12 i oedolion, £10 consesiynau (dydd Mawrth yn unig) a thocyn teulu yn £34 (dau oedolyn a dau blentyn neu un oedolyn a thri o blant).

Bydd Amgueddfa Cas-gwent yn cynnal prynhawn galw heibio a gwneud crefftau ar gyfer plant yn Neuadd Dril, Stryd yr Eglwys Isaf ddydd Iau 1 Tachwedd 2-4pm. Bydd yr amgueddfa yn rhoi syniadau, templedi, deunyddiau, cymorth, lluniaeth a byrddau mawr lle gall plant a’u gofalwyr weithio a chael hwyl yn gwneud crefftau gyda’i gilydd. Addas ar gyfer pobl ifanc o bob oed. Awgrymir cyfraniad o £2 ar gyfer plant tair oed a throsodd.

Cynhelir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ystod hanner tymor. Bydd llawer o weithgareddau hwyliog yn holl amgueddfeydd Sir Fynwy, y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. Gwisgwch ddillad hanesyddol, rhoi cynnig ar gelf a chrefft ac ymchwilio llwybrau. Mae Amgueddfa Cas-gwent ar agor bob dydd 11am – 4pm, ac Amgueddfeydd y Fenni a Threfynwy ar agor rhwng 11am – 4pm ar ddyddiau Llun, Mawrth, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com

Mae gan staff Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr genhadaeth i hysbysu disgyblion am bwysigrwydd democratiaeth. Mae’r ysgol yn ffodus iawn i gael athrawes sy’n Llysgennad Aur Athrawon Senedd.

Gwnaeth Mrs Gail Roberts gais i fod yn rhan o’r prosiect pwysig a bu yn Llundain i hyfforddi yn San Steffan gydag athrawon o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd y prosiect yn ased fawr i’r ysgol ac mae Mrs Roberts yn anelu i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o ddemocratiaeth a llywodraeth ym Mhrydain.

Mae’r prosiect arloesol wedi denu dychymyg swyddogion addysg o Ddenmarc a ymwelodd â’r ysgol yn ddiweddar.

Roedd yr ymwelwyr yn awyddus i ganfod sut mae ysgolion Cymru yn gweithio i sicrhau darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog yng Nghymru. Gwelsant blant yn y dosbarth yn trafod nifer o faterion cyfoes. Cafodd disgyblion a gymerodd ran yn y drafodaeth eu grwpio yn feinciau’r llywodraeth a’r gwrthbleidiau gan ddilyn gweithdrefnau dadl llawn y senedd.

Mae’r disgyblion hefyd yn gweithio’n agos gyda Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i godi ymwybyddiaeth o hawliau plant. Daeth disgyblion yn Fyfyrwyr  Lysgenhadon a chawsant ‘gennad arbennig’ i sicrhau fod plant yn Sir Fynwy yn dylanwadu ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Mae Myfyrwyr Lysgenhadon yn eirioli dros waith y comisiynydd ac yn anelu i rannu gwybodaeth am hawliau plant. Nod y cenadaethau arbennig yw rhoi cyfrifoldeb ar ddisgyblion i gasglu barn eu cyd-ddisgyblion a’u rhannu gyda’r Comisiynydd Plant i roi adborth ar farn plant yn Sir Fynwy. Yn ddiweddar cynhaliodd disgyblion arolwg ar draws yr ysgol i ganfod faint o amser mae’r plant yn eu dreulio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Mae Ysgol Gynradd Llan-ffwyst yn gweithio mor galed i roi ffyrdd blaengar ac ysbrydoledig i ddysgu. Mae gwaith pennaeth yr ysgol a Mrs Roberts yn wirioneddol yn codi cwr y llen i’r disgyblion ar sut mae democratiaeth yn gweithio! Rwyf mor falch gweld fod yr ysgol yn gweithio i ddangos pwysigrwydd sut y gall sichrau y caiff eich llais ei glywed ddylanwadu ar bob agwedd o fywyd.’

 

 

 

Mae cynghorwyr sir o Gyngor Sir Fynwy wedi bod yn ymweld ag ysgolion ar draws y sir. Cynhaliwyd yr ymweliadau yn ystod yr Wythnos Democratiaeth Leol gyda’r nod o ysbrydoli plant i godi llais.

Mae disgyblion wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau a gweithgareddau rhyngweithiol i ganfod beth sy’n gwneud cynghorydd da, codi ymwybyddiaeth o’u rolau a chyfrifoldebau a rhannu pwysigrwydd cael llais ar bethau yn eu cymuned fydd yn effeithio arnynt.

Mae aelodau etholedig yn Sir Fynwy yn angerddol am ymgysylltu gyda phobl o bob oed. Cynhaliwyd yr Wythnos Democratiaeth Leol rhwng 15 – 21 Hydref ac roedd yn gyfle perffaith i hyrwyddo pwysigrwydd codi llais.

Ymwelodd aelodau ag amrywiaeth o ysgolion. Yng ngogledd y sir ymwelodd y Cyng Tudor Thomas a’r Cyng Roger Harris ag Ysgol Gynradd Llanfihangel. Ymunodd y Cyng Sara Jones a’r Cyng Maureen Powell â disgyblion yn Llan-ffwyst Fawr.

Cafodd disgyblion o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Osbaston ymweliad hefyd gan y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol a’r Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Diogelu. Roedd disgyblion yn awyddu i rannu a deimlent oedd  nodweddion pwysicaf cynghorydd sir da.

Yn ne’r sir ymwelodd y Cyng Jo Watkins ag Ysgol Gynradd Rogiet ac aeth y Cyng Easson a’r Cyng Dave Watkins draw i Ysgol Gynradd Dewstow.

Cymerodd plant a chynghorwyr ran mewn gweithgareddau llawn hwyl i ategu nad dim cystadleuaeth poblogrwydd yw bod yn gynghorydd. Gofynnwyd i ddisgyblion ddewis y seleb gorau i fod yn gynghorydd drwy edrych yn gyntaf ar y nodweddion sydd eu hangen i fod yn gynghorydd effeithlon ac yna’u trosglwyddo i’r selebs.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones: “Rwyf mor falch  y gwnaeth ysgolion ein croesawu i’w dosbarthiadau. Roedd yn wych gweld cyd-aelodau yn rhoi amser i wrando ar y plant yn eu wardiau. Mae’r Wythnos Democratiaeth Leol yn gyfle defnyddiol i blannu hadyn am bwysigrwydd codi llais a gobeithio y bydd yn arwain at i fwy o bobl ifanc ddefnyddio eu pleidlais pan ddaw’r amser.’

 

Cynhaliodd Panel Rhianta Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy ddiwrnod hwyliog o anturiaethau awyr agored ar gyfer plant a phobl ifanc a gefnogir gan Dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Teithiodd 21 o blant a phobl ifanc o bob ran o’r sir i Barc Hilston ddydd Sadwrn 13 Hydref. Ni wnaeth Storm Callum atal yr ieuenctid rhag cael diwrnod gwych o adeiladu rafftiau, dringo a gemau datrys problemau. Roedd y diwrnod yn gyfle i’r grŵp roi cynnig ar bethau newydd a ffurfio cyfeillgarwch cadarn.

Roedd hefyd yn gyfle i bobl ifanc siarad gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ieuenctid mewn gosodiad anffurfiol. Cydlynwyd y diwrnod gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, y Tîm Addysg Awyr Agored a staff Gwasanaethau Plant.

Mae’r Panel Rhianta Corfforaethol yn cynnwys ystod o bobl sy’n anelu i warchod plant mewn gofal yn cynnwys aelodau etholedig a swyddogion sydd gyda’i gilydd yn gyfrifol am ddarparu ansawdd gofal a fyddai’n ddigon da i’w plant eu hunain.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Diogelu a Iechyd:

‘Roedd y Diwrnod Hwyl mor bwysig i’r plant a’ bobl ifanc a gefnogwn. Mae gennym gyfrifoldeb am warchod ein plant a’u hannog i fanteisio i’r eithaf ar eu bywydau. Roedd yn wych eu gweld yn rhoi cynnig ar bethau newydd nad ydynt erioed wedi eu gwneud o’r blaen ac i wynebu eu hofnau yn hyderus. Gobeithiaf y bydd y cyfeillgarwch a ffurfiwyd yn parhau i ffynnu a hoffwn ddiolch i’r holl staff a ddaeth daw i sicrhau fod y diwrnod yn un mor llwyddiannus.’

 

Mae prosiect mentora newydd wedi dechrau yn Sir Fynwy i helpu oedolion i gael cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Nod prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yw grymuso, cymell a chefnogi pobl 16-64 oed sydd mewn risg o dlodi i sicrhau cyflogaeth, cynyddu sgiliau a chael mynediad i gymorth un wrth un.

Mae’r prosiect yn cyflogi dau Fentor Cyflogaeth Cymunedol fydd yn helpu pobl ar draws y sir. Bydd Michelle Long yn helpu yng ngogledd Sir Fynwy (y Fenni a Threfynwy) a bydd Steve Cooper yn gweithio yn ne’r sir (Brynbuga, Cas-gwent a Chil-y-coed). Bydd Michelle a Steve yn seiliedig mewn canolfannau gwaith lleol, hybiau cymunedol ac mewn cymunedau lleol.

Gall prosiect Cymunedau am Waith a Mwy gael mynediad i gyllid i gefnogi amrywiaeth o gyfleoedd i helpu pobl yn ôl i addysg neu gyflogaeth, megis cyfleoedd hyfforddiant wedi’u cyllido yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer cyrsiau addysg bellach a phrofiad gwaith. Mae cefnogaeth un-i-un a mentora gwerthfawr hefyd ar gael i’r rhai sydd angen help arbenigol a buont allan o gyflogaeth am gyfnodau hir. Gall y tîm helpu i oresgyn rhwystrau unigol a phersonol.

Caiff y prosiect ei gyllido gan Lywodraeth Cymru mewn ymgais i ostwng nifer y bobl sydd mewn tlodi neu mewn risg o fod mewn tlodi, cynyddu cyflogadwyedd pobl yn Sir Fynwy a gwella lefel y sgiliau a’r hyfforddiant.

Bob wythnos bydd y tîm ar gael yn y lleoliadau dilynol:

Dyddiau Llun   9.00 am – 12.00pm           Canolfan Gwaith y Fenni

Dyddiau Mawrth  9.00 am – 12:30 pm      Canolfan Gwaith Cil-y-coed

Dyddiau Mawrth  1.30 pm – 4.30 pm        Canolfan Gwaith Cas-gwent

Dyddiau Mawrth 10.00 am – 4.00 pm      Hyb/Llyfrgell Trefynwy

Dyddiau Mercher 9.00 am – 12.00pm      Swyddfa Partneriaeth ACE, Hillcrest

Dyddiau Mercher 1.00 pm – 4.00 pm       Hyb Brynbuga

Dyddiau Iau  9.00am – 12.00pm                Llyfrgell Cil-y-coed

Dyddiau Iau  1.00pm – 4.00pm                  Hyb/Llyfrgell Cas-gwent

Dyddiau Iau 9.00am – 12.00pm                Canolfan Addysg Oedolion y Fenni

Dyddiau Iau 1.00pm – 3.00pm                  Clwb Swyddi Galw Heibio, Canolfan Addysg Oedolion y Fenni

 

I gysylltu gyda’r tîm ffoniwch: Michelle Long – 07836262102 neu Steve Cooper – 07966207047

 

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol: “Rydym yn croesawu buddsoddiad y prosiect Cymunedau am Waith a Mwy i Sir Fynwy. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n edrych am waith neu hyfforddiant i fynd a gweld Steve neu Michelle yn yr amrywiaeth o leoliadau. Mae Sir Fynwy yn sir lewyrchus ar gyfer pob oed a bydd y prosiect hwn yn helpu’r rhai sydd angen help llaw i gael y gefnogaeth maent ei hangen.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â thîm Menter Ieuenctid Sir Fynwy ewch i

Mae prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn fuddsoddiad a

www.monmouthshire.biz/youth-enterprise  e-bost youthenterprise@monmouthshire.gov.uk  Dilynwch y tîm ar Twitter @MonmouthshireYE