Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu 175fed pen-blwydd Sioe Brynbuga drwy hyrwyddo ei wasanaethau sy’n anelu i helpu pobl ar draws y sir. Daeth nifer ragorol o ymwelwyr i Landenni, Brynbuga i fwynhau’r awyrgylch, yr heulwen hyfryd a’r amrywiaeth eang o bebyll, stondinau ac anifeiliaid.

Dychwelodd pabell Sir Fynwy am y drydedd flwyddyn ac roedd mor boblogaidd ag erioed. Thema eleni oedd ‘Gofalwn’ – daeth ystod eang o adrannau’r cyngor a sefydliadau ynghyd i hyrwyddo gwasanaethau a phrosiectau sy’n helpu pobl o bob oed ar draws Sir Fynwy.

Roedd  babell yn llawn synau Côr Cymuned Sir Fynwy, Côr Allegra, y bobl ifanc dalentog iawn o ensemble Band Pres Cerddoriaeth Gwent a Swyn Celtaidd.

Bu prosiectau a arweinir gan y Cyngor ‘Fy Niwrnod Fy Mywyd’ a ‘Fy Ffrindiau’ yn rhannu straeon ac astudiaethau achos gydag ymwelwyr yn dangos sut mae pobl gydag anableddau yn byw bywyd llawn. Mae Fy Niwrnod Fy Mywyd yn helpu i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau i helpu pobl ennill sgiliau a chymdeithasau. Mae Fy Ffrindiau yn grŵp cyfeillgarwch sy’n galluogi unigolion i gwrdd â phobl newydd a mynd allan a gwneud y pethau y dymunant eu gwneud.

Bu Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn sgwrsio gyda darpar ofalwyr maeth. Roedd aelodau staff yn hapus i ateb cwestiynau a chael gwared â mythau am faethu i helpu babanod, plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Bu tîm Llety â Chymorth Sir Fynwy yn siarad am y cyfleoedd i helpu unigolion digartref. Mae Llety â Chymorth yn galluogi aelwydydd i gynnig ystafell i rai sydd angen lle diogel i fyw ynddo a chael cymorth arbenigol gan y tîm Llety â Chymorth a Llamau, sefydliad digartrefedd pobl ifanc.

Cafodd ymwelwyr eu denu i’r llu o weithgareddau a gynhaliwyd tu allan i’r babell. Cafodd plant hwyl yn mynd ar sgwter ar lwybr pwrpasol. Nod y gweithgaredd a drefnwyd gan Dîm Diogelwch Ffordd Sir Fynwy oedd codi ymwybyddiaeth o fanteision teithio llesol a hyrwyddo diogelwch ffordd ymhlith plant a rhieni.

Bu gwirfoddolwyr Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn brysur iawn gyda theuluoedd yn cymryd rhan yn yr ardal golff bach yn ogystal â boccia a sgitls. Dychwelydd Clwb Tennis Brynbuga i’r ardal awyr agored gyda cwrt tenis wedi’i lenwi ag aer. Fe wnaeth ymwelwyr o bob oed fwynhau’r gweithgaredd yn fawr.

Tyrrodd ymwelwyr i edrych ar gar hydrogen Riversimple. Caiff y car ‘rhwydwaith trydan’ dwy sedd ei bweru gan gelloedd tanwydd hydrogen. mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymuno gyda phartneriaeth gyda Riversimple i dreialu’r car yn y Fenni. Mae’r cyngor yn anelu bod yn ddi-garbon erbyn 2030 ac yn croesawu ffyrdd arloesol i atal newid hinsawdd ac mae’r treialon yn un agwedd gyffrous o hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor: “Nid yw pabell Sir Fynwy byth yn methu fy rhyfeddu. Roeddwn mor falch i weld cynifer o ymwelwyr y tu mewn a thu allan y babell yn sgwrsio, gwrando ac yn bwysicaf oll yn mwynhau a rhyngweithio gydag adrannau’r cyngor a sefydliadau partner. Hoffwn ddiolch i drefnwyr y sioe am ein gwahodd i’r sioe a phawb a weithiodd mor galed i’w wneud i ddigwydd.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r Tîm Cludiant Teithwyr am gamu mewn i helpu cludo ymwelwyr ar ôl i’r trefnwyr gael eu siomi gan gwmni allanol.”

Bydd Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn nigwyddiad Tân Gwyllt Cil-y-coed ddydd Sul 3 Tachwedd pan fydd cyfle i sgwrsio gyda’r tîm am y llu o ffyrdd y gallwch helpu i newid dyfodol. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01873 735950 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/fostering/

I gael mwy o wybodaeth am dreialon car Riversimple cysylltwch â 01597 821060 neu edrych ar www.riversimple.com

Cafodd teuluoedd yn Sir Fynwy sy’n ymroi eu bywydau i gefnogi a chynnig cartrefi  ar gyfer plant a phobl ifanc eu cydnabod gyda seremoni arbennig yn Sioe Brynbuga eleni.

Yn nigwyddiad ‘Diolch i Chi am Faethu’ Cyngor Sir Fynwy ddydd Sadwrn 14 Medi, daeth dros 30 o ofalwyr a’u teuluoedd ynghyd dros de a theisen i ddathlu eu hymroddiad rhagorol i faethu.

Dechreuodd y seremoni arbennig gyda gair o ddiolch gan Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, a groesawodd yr holl ofalwyr a diolch iddynt am eu gwaith. Dilynwyd hyn gan gyflwyniad o flodau hardd gan y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy a’r Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy.

Cafwyd neges arbennig i’r gofalwyr gan y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, na fedrai fod yn bresennol.

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod eich gwaith a dweud wrthych faint y caiff pob un ohonoch eich gwerthfawrogi. Eich rôl yw rhoi amgylchedd diogel a chroesawgar i bobl ifanc a rydych yn allweddol wrth helpu i newid eu bywydau er gwell. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt am eich gwasanaeth a gobeithiaf y byddwch yn parhau i faethu a gweithio gyda Sir Fynwy am gyfnod hir.”

Daeth dathlu gofalwyr maeth Sir Fynwy yn draddodiad blynyddol a drefnir gan y Tîm Gofal Maeth. Roedd y tîm hefyd ar gael yn Sioe Brynbuga drwy gydol y dydd i siarad gyda phobl am sut y gallant ddod yn ofalwyr maeth gyda Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox: “Roedd yn anrhydedd mawr i gynnal digwyddiad diolch arbennig i’n gofalwyr maeth. Bu rhai o’n teuluoedd yn maethu am dros 25 mlynedd erbyn hyn felly mae’n wych cydnabod eu hymroddiad. Mae eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth enfawr i blant a phobl ifanc. Rydym bob amser angen mwy o ofalwyr maeth felly byddem yn annog unrhyw un sy’n ystyried cynnig cartref i blentyn i ddod i gysylltiad. Mae gennym gyfleoedd gwych ar y gweill i gwrdd â’r tîm felly ewch draw os oes gennych unrhyw gwestiynau.”

Mae Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i bobl wneud ymholiadau am faethu.

Digwyddiad nesaf:

Beth: Cwrdd a Chyfarch Maethu

Ble: Gwesty’r Three Salmons, Buga

Pryd: 19 Medi rhwng 10am a 12pm

Mae maethu yn rôl ryfeddol a gwerth chweil a all barhau am unrhyw beth o bum mis i 25 mlynedd. Mae’r tîm bob amser yn edrych am bobl a all helpu babanod, plant a phobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01873 735950 neu anfon neges destun FOSTER gydag enw at 83222 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Mae Wales & West Utilities wedi dechrau gwaith ymchwilio i osod prif bibell nwy newydd ar Stryd St Ann a rhan o Bont Gwy yng Nghas-gwent yr wythnos hon, gyda chau ffyrdd dros dro, gorchmynion traffig a rheoli traffig i ddechrau’r wythnos nesaf am gyfnod o tua 7 wythnos.

Oherwydd yr amgylchedd priffyrdd yn yr ardal hon bydd angen gweithredu nifer o orchmynion dros dro i reoli traffig a pharcio a hefyd ddarparu goleuadau traffig mewn lleoedd i gefnogi gweithrediad y trefniadau hyn.

Yn gryno, caiff y system un-ffordd bresennol ar Stryd y Bont, Heol yr Eglwys a Heol yr Eglwys Isaf ei gohirio i ganiatáu llif traffig dwy-ffordd a hefyd caiff peth o’r parcio presennol ar y stryd ar Heol y Eglwys Isaf ei ohirio i ddarparu ar gyfer a chaniatáu cerbydau i basio’n ddiogel, os a phryd mae’n briodol.

Cedwir mynediad i gerbydau ar gyfer preswylwyr yr effeithir yn uniongyrchol arnynt a’r gwasanaethau argyfwng cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol a bydd arwyddion clir ar gyfer llwybrau gwyriad.

Os ydych angen mwy o wybodaeth neu drafod logisteg cau’r ffyrdd a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi, cysylltwch os gwelwch yn dda â thîm gwasanaethau cwsmeriaid Wales & West ynenquiries@wwutilities.co.uk neu ffonio rhadffon 0800 912 2999 neu drydaru @WWUtilities

Cafodd cannoedd o deuluoedd Sir Fynwy amser gwych yn ystod yr haf eleni yn ymweld â llawer o atyniadau Cyngor Sir Fynwy a chymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon gwych, profiadau theatr awyr agored a chestyll.

Ymwelodd dros 8000 o bobl â gwefan Ymweld â Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.co.uk i weld ble gallent fynd i greu atgofion fydd yn parhau am byth.

Roedd Castell Cil-y-coed yn gefnlen i brofiadau hudolus i blant bach a gafodd eu cyfareddu gan Louby Lou a’i thîm o storïwyr. Roedd yr holl leoedd wedi eu llenwi ar gyfer y sesiynau adrodd straeon gyda phlant o bob rhan o’r sir yn ymgolli mewn straeon am gwningod gwyn, môr-ladron, dinosoriaid ac uncorniaid ac yn chwilio am y dyn bara sinsir yng ngerddi’r Castell. Mae’r castell yn edrych ymlaen at gyflwyno llawer o hoff straeon ymysg tyrrau a chanonau’r castell.

Cymerodd dros 3,000 o bobl ifanc 5-12 oed ran yng Ngemau Sir Fynwy sy’n boblogaidd iawn bob blwyddyn. Mae’r nifer fawr o bobl ifanc yn mwynhau drwy chwaraeon yn glod i’r staff a gwirfoddolwyr gwych sy’n cefnogi cynllun Gemau Sir Fynwy. Eleni gwelwyd dechrau dawns a gymnasteg a gwersylloedd antur awyr agored, ysgol môr-forwynion, ynghyd â Gall Genethod a gwersylloedd pêl-droed, rygbi a chriced sydd bob amser yn boblogaidd.

Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dreigiau Gwent Casnewydd a Chanolfannau Awyr Agored Gwent i roi cyfleoedd unigryw, a chymerodd 404 o blant a phobl ifanc ran dros 29 diwrnod.

Yn yr Hen Orsaf Tyndyrn aeth 1500 o bobl ar y trên bach am daith o amgylch y safle gyda llawer o deuluoedd yn chwilio yn y safle am gliwiau yn yr helfa drysor.

Cynhaliwyd pedwar prynhawn Galw Heibio a Gwneud drwy gydol mis Awst yn Amgueddfa Cas-gwent yn y Neuadd Dril. Mwynhaodd rhieni, aelodau teulu a gofalwyr ychydig oriau yn gwneud pethau hwyl gyda’r rhai bach. Daeth Canolfan Croeso Cas-gwent yn lle perffaith i bobl leol ac ymwelwyr gwrdd gyda ffrindiau am goffi cyn ymchwilio’r dref a’r castell a chrwydro ar hyd yr afon.

Mae gan Sir Fynwy hanes cyfoethog. Eleni dechreuodd teithiau gwybodaeth am Bont Mynwy yn Nhrefynwy. Ymwelodd dros 600 o bobl â’r unig bont afon gaerog ym Mhrydain gyda’i thŵr porth yn sefyll ar y bont. Caiff y daith ei harwain gan wirfoddolwyr gwybodus a bu’n boblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr ers dechrau’r teithiau ym mis Ebrill 2019.

Roedd Castell y Fenni yn gefnlen ar gyfer adloniant awyr agored o’r radd flaenaf. Daeth 450 o bobl draw gyda theuluoedd yn dod â phicnic a blancedi i fwynhau yng ngerddi’r castell. Roedd perfformiadau yn cynnwys llyfr plant poblogaidd Gansta Granny gan David Williams, a ddaeth yn fyw gan Heartbreak Productions. Daeth Illyria Productions ag Ali Baba and the Forty Thieves i’r Fenni gydag actorion gwych, set ysblennydd a chomedi tu hwnt o ddigri yn diddanu pobl o bob oed mewn safle unigryw.

Dywedodd y Cyng Richard John Aelod Cabinet Bywyd Mynwy:

“Bu’r haf yn wych eleni. Mae’n hyfryd iawn gweld yr adborth gan ein holl ganolfannau hamdden ac atyniadau. Mae Bywyd Mynwy yn cynnig cyfleoedd anhygoel ac rwyf mor falch i weld cynifer o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn manteisio ar y gweithgareddau unigryw. Edrychaf ymlaen at weld mwy o weithio partneriaeth gyda chyfleusterau fel ein gwasanaeth addysg awyr agored. Mae gan Sir Fynwy gymaint i’w gynnig i deuluoedd, ac fe wnaethom yn wir gyflwyno’r Haf maen nhw Eisiau.”

Mae llawer mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y gweill ar gyfer hanner tymor mis Hydref. Mae Gemau Mynwy a gwersylloedd chwarae ar agor ar gyfer archebion. Galwch heibio neu ffonio canolfan hamdden i archebu lle. Mae pob canolfan ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddyddiau Sadwrn a rhwng 8.15m a 6.30pm ar ddyddiau Sul (gall oriau agor amrywio yn ystod gwyliau).

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau ac atyniadau, gyda chymaint o wybodaeth. Cynlluniwch yr ychydig fisoedd nesaf, ewch i: www.visitmonmouthshire.com

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dychwelyd i Sioe Brynbuga am y drydedd flwyddyn. Bydd pafiliwn y cyngor yn fwy ac yn well nag erioed. Wedi’i lleoli yn agos at fynedfa maes y sioe, y babell yw’r man cyntaf i alw am ddewis eang o weithgareddau hwyliog yn rhad ac am ddim a gwybodaeth gan ddewis amrywiol o wasanaethau a sefydliadau.

Eleni thema’r cyngor yw Gofalwn a bydd yn cyd-daro gyda Wythnos Gofalwn Cymru, ymgyrch genedlaethol sy’n rhedeg rhwng dydd Llun 9 a dydd Sul 15 Medi gan Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o gyfleoedd gyrfa mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar.

Mae Tîm Datblygu Gweithlu Sir Fynwy yn cynnig sesiynau blasu CPR a gall roi cyngor i ymwelwyr am y swyddi gofalu niferus sydd ar gael yn y sir. Caiff plant eu hannog i ddod wedi eu gwisgo fel arwyr gan y bydd awduron Billy the Super Hero, llyfr i ddathlu ac ysbrydoli gofalwyr yn bresennol gyda’r tîm. Yn y llyfr mae Billy, bachgen ifanc sydd wrth ei fodd gydag arwyr ac yn cael ei ysbrydoli i ddod yn arwr go iawn (meddyg) ar ôl gweld y ffordd y mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gofalu am ei fam-gu. Drwy stori Billy, mae’r llyfr yn cyflwyno pwnc iechyd a gofal cymdeithasol i blant gyda’r nod o sbarduno diddordeb yn y rhagolygon gyrfa gwerth chweil.

Datblygwyd y llyfr gan Dîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Petra Publishing.

Bydd Tîm Maethu Sir Fynwy ar gael i sgwrsio gydag ymwelwyr am y llu o wahanol ffyrdd y gall unigolion a theuluoedd cariadus gefnogi babanod, plant a phobl ifanc. Nid dim ond pobl ifanc sydd angen cefnogaeth, bydd y Tîm Llety â Chymorth yn y sioe i siarad gyda phobl am y gwahaniaeth y gall ystafell ei wneud i oedolyn digartref neu fywyd teulu.

Bydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn y babell yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am y newidiadau i ddarpariaeth gofal iechyd yng Ngwent a gall ateb cwestiynau am Ysbyty Prifysgol newydd The Grange.

Caiff teuluoedd ifanc eu hannog i ddod draw a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau am ddim tu mewn a thu allan i’r babell. Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu Sir Fynwy yn sgwrsio am y Cynnig Gofal Plant, yr amrywiaeth o weithgareddau a grwpiau sydd ar gael ar draws y sir. Bydd staff o Cymraeg i Blant yn ymuno gyda’r tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a all ddweud popeth sydd angen ei wybod am fanteision addysg ddwyieithog. Bydd Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu mini golff, sydd bob amser yn boblogaidd. Bydd trac sgwter a sefydlwyd gan y Tîm Diogelwch Ffordd yn helpu’r rhai ifanc i losgi ychydig o egni a chael hwyl.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymroddedig i ddod yn sir dim carbon erbyn 2030 ac yn meddwl yn barhaus am wahanol ffyrdd i gyflawni’r nod. Mae’r cyngor wedi uno gyda River Simple i helpu treialu defnydd cerbydau hydrogen ar draws y sir. Bydd car River Simple i’w weld tu allan i’r babell ac mae’r tîm yn croesawu ymwelwyr i edrych ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt am y car.

Bydd adloniant gan Cerddoriaeth Gwent, ac mae Côr Cymunedol Sir Fynwy yn dychwelyd ynghyd â Swyn Celtaidd. Yn newydd ar gyfer 2019 mae gweithdy Samba ac ensemble band pres.

Cynhelir Sioe Brynbuga ar Faes Sioe Brynbuga, Llandenni NP15 1DD. Gallwch archebu eich tocynnau ymlaen llaw yn www.uskshow.co.uk/ neu eu prynu ar y dydd.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu cynlluniau i ostwng ei allyriadau carbon. Datganodd y cyngor argyfwng hinsawdd ym mis Mai 2019 a bydd y Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn archwilio’r cynlluniau ar 26 Medi cyn iddynt gael eu trafod gan y Cyngor Sir ym mis Hydref.

Mae newid hinsawdd yn un o heriau mwyaf y 21ain ganrif. Mae angen newid sylweddol cyn 2030 i gyfyngu cynhesu byd-eang i ddim nwy na 1.5°C i leihau risgiau o ddigwyddiadau tywydd eithafol megis stormydd, colli rhywogaethau a chynefinoedd pwysig a’r effeithiau dilynol ar bobl, busnesau a chymunedau.

Mae’r awdurdod lleol eisoes yn gwneud llawer o bethau i ostwng allyriadau carbon. Mae gan y cyngor fferm solar ac mae wedi gosod paneli solar ar lawer o adeiladau sy’n cynhyrchu cyfwerth â bron 20% o’r trydan y mae’r cyngor yn ei ddefnyddio a daeth 99.5% o’r trydan a ddefnyddiwyd gan y cyngor y llynedd o ffynonellau adnewyddadwy. Mae’r cyngor yn gosod mannau gwefru cerbydau trydan o amgylch y sir ac yn gweithio gyda chwmni lleol i beilota cerbydau pŵer hydrogen. Yn 2018 gofynnodd y cynghorwyr i Gronfa Pensiwn Gwent ddechrau dadfuddsoddi o danwyddau ffosil.

Dywedodd y Cyng Pratt, “Nid yw’r pethau hyn ar eu pen eu hunain yn ddigon i fynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd. Mae angen cynlluniau newydd i wneud gwahaniaeth ar draws pob cymuned a holl dinasyddion Sir Fynwy – mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydym yn teithio, bwyta, cynhyrchu ein bwyd, siopa a sut ydym wedi ein cysylltu’n annatod gyda’n hamgylchedd.”

Ni all y cyngor ostwng defnydd carbon ar ben ei hun, ac mae help y cyhoedd a busnesau yn hanfodol. Mae angen gwneud hyn i gyd tra’n cydbwyso anghenion menter a chefnogi ein heconomi gwledig yn awr ac yn y dyfodol. Mae swyddogion sy’n gweithio ar y cynllun wedi cwrdd gyda Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd i sicrhau eu bod yn ymwneud â datblygu’r cynllun.
Mae camau rhwydd y gall pawb eu cymryd i ostwng eu hôl-troed carbon, megis cerdded a seiclo mwy, gostwng, ail-ddefnyddio ac ailgylchu gwastraff a phrynu bwyd lleol.

Bydd argyfwng yr hinsawdd yn un o themâu pabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 14 Medi. Mae’r cyngor yn croesawu preswylwyr yn ymweld â’r sioe i alw heibio a sgwrsio gyda’r swyddogion a’r sefydliadau niferus fydd yn bresennol.

Daeth Cyngor Sir Fynwy yr awdurdod lleol cyntaf yn y Deyrnas Unedig i symud ymlaen gyda chynllun sy’n anelu i ganfod datrysiadau i unigrwydd a thrafnidiaeth gyhoeddus gyfyngedig mewn rhannau gwledig o’r sir.

Datblygir y cynlluniau gyda chyllid a chefnogaeth gan GovTech Catalyst: cynllun gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, a gaiff ei redeg gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth, i helpu  busnesau technoleg i ddatblygu atebion arloesol i heriau sector cyhoeddus. Ers mis Ionawr, bu pum prosiect yn datblygu cysyniadau i fynd i’r afael ag unigrwydd gwledig. Cafodd dau ohonynt yn awr eu dewis i ddatblygu eu datrysiadau i fod yn gynnyrch neu wasanaethau hyfyw a allai fod o fudd i gymunedau yn Sir Fynwy ac, os yn llwyddiannus, eu hymestyn i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Bydd Box Clever Digital a hefyd y Tîm Dirnad Ymddygiad (BIT)  yn derbyn hyd at £500,000 o gyllid (yn cynnwys Treth ar Werth) yr un o gronfa GovTech Catalyst i ddatblygu eu cysyniadau.

Mae Sir Fynwy yn sir lled-wledig gyda thirlun amrywiol a hardd, eto mae amrywiaeth yr ardal yn cyflwyno llawer o heriau. Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant pobl tra bod diffyg cludiant hefyd yn cyfyngu gallu i gael mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae Box Clever Digital wedi cynnig datrysiad gyda’r enw “Thrive” sy’n llwyfan digidol sy’n anelu i hybu sgiliau a chynyddu cysylltiadau rhwng pobl yn eu cymuned leol i atal unigrwydd a gostwng atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Thrive hefyd yn defnyddio technoleg i ddatgloi potensial darpariaeth cludiant na wneir defnydd llawn ohono, yn cynnwys rhannu teithiau.

Cyflwynir yr ail brosiect gan BIT, y cyfeirir ato weithiau fel yr uned procio, sydd wedi cynnig datrysiad dan yr enw ‘Connector’ i gynyddu ein dealltwriaeth o unigrwydd ar lefel leol a datblygu dulliau gweithredu wedi’u targedu fydd yn ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan a chael mynediad i weithgareddau cymunedol a all gynyddu llesiant a gostwng unigrwydd.

Caiff dull gweithredu y tîm ei yrru gan ddealltwriaeth o wyddor ymddygiad, a bydd yn anelu i fynd i’r afael â’r rhwystrau meddyliol a chorfforol sylfaenol i gyfranogiad beth bynnag yw gallu digidol pobl.

Dywedodd Simon Hart AC, Gweinidog Gweithredu yn Swyddfa’r Cabinet:

“Rwy’n falch iawn i gyhoeddi fod her GovTech Catalyst Sir Fynwy ar fynd i’r afael ag unigrwydd gwledig wedi symud ymlaen i ail gam ei ddatblygiad. Mae hyn yn dangos ein bod drwy’r GovTech Catalyst yn helpu i yrru arloesedd a mabwysiadu technolegau sy’n dod i’r amlwg i ddatblygu gwasanaethau gwell ar gyfer y cyhoedd ac arbed arian ar gyfer y Llywodraeth yn ganolog a hefyd ar draws y sector cyhoeddus yn ehangach.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:

“Hoffwn longyfarch Box Clever Digital a BIT wrth iddynt symud i gam nesaf y Govtech Catalyst. Cafodd y ddau brosiect arloesol hyn eu dewis o blith prosiectau rhagorol a wnaeth i gyd gyflwyno datrysiadau gwych i her unigrwydd gwledig yma yn Sir Fynwy. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd y ddau brosiect yn symud ymlaen yn y cam nesaf.”

Ychwanegodd Clare Delargy, Pennaeth Cyfalaf Cymdeithasol BIT:

“Rydym yn falch iawn i barhau i weithio gyda’n partneriaid yn Sir Fynwy i adeiladu ein gwasanaeth, Connector. Mae BIT yn gweld potensial enfawr mewn cyfuno ein profiad gyda gwyddor a data ymddygiad i annog pobl i fynychu’r holl weithgareddau cymunedol gwych sydd eisoes ar gael ym mhob rhan o’r sir.

Gwyddom nad yw cynyddu ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau yn ddigon ar ben ei hun i oresgyn rhwystrau seicolegol i’w mynychu, felly mae ein dull hefyd yn mynd i’r afael â’r ofnau cymdeithasol a all lesteirio cyfranogiad, yn arbennig ar gyfer y rhai sy’n unig neu anghysbell.”

Dywedodd Dan Scobie, Prif Swyddog Technoleg Box Clever Digital: “Rydym yn hynod falch i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy ar brosiect mor bwysig, gan ddefnyddio arloesedd technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd a phroblemau cludiant ar draws y sir.

Mae gan Box Clever Digital hanes gwych o arloesi yn y diwydiannau gofal cymdeithasol, cyfreithiol a thrafnidiaeth, a rydym yn falch iawn i fedru parhau i ddod â dulliau gweithredu arloesol i fynd i’r afael â phroblemau pwysig mewn cymdeithas.”

Bydd y ddau brosiect yn rhedeg am ddeuddeg mis o fis Medi 2019. Gyda’i gilydd, mae ganddynt y potensial i roi’r sylfeini ar gyfer gwell cysylltiadau a llesiant yng nghymunedau gwledig Sir Fynwy.DIWEDD.

Mae cartref gofal Cyngor Sir Fynwy ar gyfer pobl gyda dementia yn edrych am arddwyr angerddol i helpu gofalu am yr ardd gymunedol.

Mae Severn View yn ddiweddar wedi sicrhau tir ychwanegol ac angen mwy o wirfoddolwyr i droi’r safle hardd yn ofod synhwyraidd gwych ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr. Bydd yr ardd synhwyraidd yn rhoi cyfle i wella llesiant preswylwyr, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Cynhelir diwrnod agored yn Severn View, Cas-gwent NP16 5BS ddydd Mawrth 10 Medi o 2.00pm. Bydd y diwrnod yn gyfle i ganfod mwy dros dishgled o de a theisen.

Dywedodd y Cyng. Penny Jones, aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Iechyd:

“Mae gwirfoddoli yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant unigolion a’r gymuned yn ehangach, bydd y cyfle hwn yn cael effaith uniongyrchol ar fywydau pobl yn ein cymunedau. Mae Severn View yn lle arbennig ac mae’r ardd yn ased go iawn. Byddem yn wirioneddol werthfawrogii ymgyfraniad pobl faint bynnag o amser y gallant ei gynnig, mae rhoi help llaw yn gwneud gwahaniaeth enfawr.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Sian Gardner, ffoniwch 07815005013.

cof

Cafodd strydoedd a sgwâr newydd i gerddwyr yn unig eu hagor yn swyddogol yn dilyn seremoni yng nghanol tref y Fenni ddydd Sadwrn 24 Awst.

Mae’r parthau i gerddwyr yn unig, a gymerodd dair blynedd i’w creu, yn cynnwys cynllun newydd o Stryd Fawr i Sgwâr Sant Ioan a hyd at waelod Stryd Frogmore lle saif y Senotaff.

Mae’r cynllun newydd yn rhoi mynediad diogel a deniadol i brif ardaloedd siopa’r Fenni a rhoi golwg ffres i ganol y dref. Cafodd y gwaith ei gynnal mewn camau gan y contractwr lleol Alun Griffiths ac amcangyfrifir iddo gostio dros £2 miliwn. Daeth y cyllid gan Lywodraeth Cymru a datblygiad Morrisons gyda’r nod o gysylltu’r gwahanol strydoedd masnachol yn y dref i roi amgylchedd cyfeillgar i gerddwyr.

Roedd dyluniad y cynllun yn wirioneddol yn ymdrech ar y cyd rhwng swyddogion ac aelodau Cyngor Sir Fynwy, aelodau Cyngor Tref y Fenni a phobl eraill o’r dref a wirfoddolodd eu hamser i gydweithio i gyflawni’r cynllun.

Mae mânwerthwyr a siopwyr lleol wedi canmol y contractwyr yn neilltuol am wneud pob ymdrech yn ystod y gwaith i sicrhau nad oedd dim mwy nag oedd yn rhaid o ymyrraeth i’w busnesau.

Roedd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy ac aelodau allweddol o’r prosiect yn bresennol yn y seremoni agor. Ymunwyd â hwy gan gontractwyr ac roedd barbeciw a diodydd i ddathlu diolch i’r bwyty lleol Casa Bianca.

Yn dilyn y seremoni agoriadol dywedodd Sheila Woodhouse, Cadeirydd y Cyngor: “Mae’r parth newydd i gerddwyr yn unig yng nghanol tref y Fenni yn rhoi llwybr diogel i’r cyhoedd drwy un o drefi mwyaf deniadol Sir Fynwy a hefyd yn rhoi golwg newydd a fodern i ganol y dref. Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd a mânwerthwyr am eu hamynedd tra bod y gwaith yn mynd rhagddo a hoffwn ddiolch i’r holl staff a chontractwyr a wnaeth y gwaith i’r safonau uchaf oll gyda chyn lleied o ymyrraeth ag oedd yn bosibl. Diolch i Gyngor Tref y Fenni, Tîm y Fenni a Swyddogion Cyngor Sir Fynwy am gydweithio mor agos i wneud hyn yn enghraifft wych o waith tîm a chydweithredu.”

Dywedodd Lucy Hywel yn cynrychioli Cymuned Busnes y Fenni: “Mae’r gwaith ar y parth i gerddwyr yn unig yn achos am ddathlu mawr i ddod ag oes newydd i gynnig mânwerthu y Fenni.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

 • Dydd Sadwrn 31 Awst Rhwng 21.25 – 21.55 (tua)
 • Dydd Sul 1 Medi Rhwng 9.55 – 10.25 (tua)
 • Dydd Sul 1 Medi Rhwng 22.10 – 22.40 (tua)
 • Dydd Llun 2 Medi Rhwng 10.40 – 11.10 (tua)
 • Dydd Llun 2  Medi Rhwng 22.55 – 23.25 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae Canolfan Hamdden Trefynwy yn cynnal penwythnos yn llawn o weithgareddau am ddim ar gyfer y teulu cyfan i ddathlu ei phen-blwydd cyntaf ers ailagor.

Bydd y ‘Penwythnos Agored’ am ddim yn dechrau ddydd Sadwrn 7 Medi a bydd yn cynnig llu o weithgareddau gwych yn cynnwys nofio, dosbarthiadau Les Mills a sesiynau troelli. Mae hefyd ddigon ar gael ar gyfer plant gyda chwarae meddal, golff gwirion a mynediad i’r mur dringo.

Cynhelir  y digwyddiad gan Hamdden Mynwy fel ffordd o ddweud diolch yn fawr wrth bawb a ddefnyddiodd Ganolfan Hamdden Trefynwy dros y flwyddyn ddiwethaf. Caiff pobl hefyd eu gwahodd i ddod ac ymchwilio’r ystod enfawr o gyfleusterau newydd sydd ar gael.

Buddsoddwyd dros £7.4 miliwn i adnewyddu Canolfan Hamdden Trefynwy sydd â chanolfan chwarae i blant, caffe, ystafell aml-bwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, ystafelloedd iechyd yn cynnwys jacuzzi, ystafell stêm, ardaloedd ymlacio, ystafell driniaeth a sauna, stiwdio droelli, ystafell hoenuso,  ystafelloedd newid braf a champfa fawr gyda’r offer diweddaraf un. Mae gan y ganolfan hefyd bwll nofio 25m newydd sbon yn yr hen neuadd chwaraeon.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros wasanaethau canolfan hamdden Sir Fynwy: “Rydym yn wirioneddol falch o’r ganolfan hamdden a gafodd ei hadnewyddu’n ddiweddar yn Nhrefynwy, sydd â chymaint i’w gynnig i’r gymuned leol o ran llesiant corfforol a meddyliol, ffitrwydd a hwyl i’r holl deulu. Rhwng yr ysgol newydd a’r ganolfan hamdden, mae ein cyngor wedi buddsoddi dros £50 miliwn yn addysg a llesiant pobl o bob oed yn Nhrefynwy a’r cylch.

“Bydd y penwythnos hwn yn gyfle gwych i unrhyw un weld y cyfleusterau rhagorol sydd ar gael i’r cyhoedd a byddem yn annog pawb sy’n byw yn lleol i ddod a gweld drostynt eu hunain sut olwg sydd ar ganolfan hamdden 21ain ganrif.

“Mae’r ganolfan hamdden newydd yn gosod y safon yn uchel am yr hyn y dymunwn ei gyflawni yng nghanolfannau hamdden eraill y sir, fel y gall mwy o deuluoedd yn Sir Fynwy fwynhau manteision ffordd iach o fyw.”

I gael mwy o wybodaeth ar amserlenni gweithgareddau ac argaeledd, gofynnir i chi hoffi a dilyn Canolfan Hamdden Trefynwy ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dathlodd myfyrwyr ledled Sir Fynwy eu canlyniadau TGAU a chymwysterau lefel 2 eraill.

Eleni cyflwynwyd mesurau atebolrwydd newydd ar gyfer canlyniadau TGAU a newidiadau i’r ffordd y mae canlyniadau’n cael eu crynhoi. Bydd y cyngor yn parhau i weithio a chefnogi ysgolion, partneriaid a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg i hyrwyddo safonau uchel ar draws pob ysgol i sicrhau bod pob un o’n dysgwyr yn cyrraedd eu potensial llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor hapus dros ein holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau heddiw.  Mae diwrnodau canlyniadau bob amser yn gymysgedd o gyffro a phryder ond gallwn weld heddiw fod gwaith caled ac ymroddiad ein holl fyfyrwyr, eu teuluoedd a staff ein hysgolion wedi talu ar ei ganfed.  Rwyf am longyfarch pawb am yr hyn y maent wedi’i gyflawni.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Dylai pawb fod yn falch iawn gyda’r canlyniadau y maent wedi’u cyflawni heddiw.  Mae’n bwysig ein bod yn cofio bod y cyflawniadau hyn yn ganlyniad llawer o waith caled ac ymrwymiad ar ran y myfyrwyr, ond hefyd y rhai sy’n eu cefnogi gartref ac yn yr ysgol.”

Mae cynllun newydd sydd yn cynnig ‘hwyl, cyfeillgarwch a bwyd’ i blant yn Sir Fynwy wedi ei ddisgrifio fel llwyddiant yn dilyn y flwyddyn gyntaf o fod ar gael yn y sir.  

Mae’r Rhaglen Gwella Gwyliau’r Ysgol (SHEP) yn darparu prydau bwyd iachus a maethlon, addysg, gweithgareddau corfforol a sesiynau ymgyfoethogi i blant mewn ardaloedd penodol o’r sir yn ystod gwyliau’r ysgol.   

Mae mwy na 260 o blant wedi cofrestru mewn dwy ysgol yn Sir Fynwy gyda sesiynau yn cael eu cynnal yn y bore yn Ysgol Overmonnow yn Nhrefynwy ac Ysgol Thornwell yng Nghas-gwent.  

Mae’r rhaglen hon, sydd yn cael ei harwain gan Gyngor Sir Fynwy, wedi llwyddo i sicrhau bod yr holl blant yn mynychu’r sesiynau yn medru manteisio ar weithgareddau sydd wedi eu teilwra at eu hanghenion penodol. Mae hyn yn cynnwys mannau chwarae penodol a mannau gorffwys i blant sydd yn medru cyffroi neu sydd angen pum munud i ffwrdd o’r holl weithgareddau. 

Mae’r rhaglen SHEP ond yn bosib yn sgil grant gan Lywodraeth Cymru a chyllid hael gan y pedwar cyngor tref a rhai o’r cynghorau cymunedol lleol. Yn dilyn llwyddiant eleni, mae’r Cyngor eisoes wedi dechrau ystyried sut i gyflwyno’r cynllun i ysgolion eraill yn y sir ar gyfer  2020, gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant sydd yn cymryd rhan.

Roedd yr Aelod Cabinet ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygiad Cymunedol, y Cyngh. Sara Jones wedi canmol y cynllun. Wrth ymweld ag Ysgol Overmonnow, dywedodd y Cyngh. Jones: “Mae’n wych i weld y plant mor hapus ac yn mwynhau’r gweithgareddau. Rwyf wir yn gobeithio y byddwn yn medru parhau gyda’r ddeialog bositif gyda’n partneriaid a pharhau i lwyddo i sicrhau cyllid. Mae’n amlwg wrth edrych o gwmpas pa mor llwyddiannus yw’r cynlluniau yma. Rwyf wir yn gobeithio y byddwn yn medru eu darparu yn y dyfodol gyda chefnogaeth ein partneriaid.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn chwilio am aelodau newydd i Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad?

Mae’r fforwm yn rhoi cyngor ar wella mynediad cyhoeddus yn y sir ar gyfer hamdden a mwynhad awyr agored ac mae’n cynghori ac yn cynorthwyo gyda gweithredu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus y cyngor.

Mae aelodau’r Fforwm yn wirfoddolwyr ac yn cynnwys amrywiaeth o bobl o’r gymuned leol, yn cynnwys tirfeddiannwyr a rheolwyr tai, defnyddwyr mynediad a rhai sy’n cynrycholi buddiannau eraill, megis iechyd a chadwraeth.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc a Bywyd Menyw:

“Mae aelodaeth o’r fforwm mynediad lleol yn gyfle gwych i rai gyda gwybodaeth a phrofiad o faterion mynediad cefn gwlad yn Sir Fynwy i ddefnyddio’r arbenigedd hwnnw i gynghori’r cyngor a chyrff eraill ar fynediad i gefn gwlad a hamdden.”

Mae’r fforwm yn cwrdd o leiaf yn chwarterol. Caiff aelodau eu penodi ar sail bersonolm, yn dibynnu ar eu gwybodaeth, sgiliau neu brofiad o fynediad i gefn gwlad, yn cynnwys diddordeb pob defnyddiwr a pherchnogion/m eddiannwyr. Gall aelodau’r fforwm  hawlio treuliau rhesymol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gobeithio canfod aelodau a all gyfrannu at  fforwm am y 3 blynedd nesaf.

I gael eich ystyried ar gyfer aelodaeth cysylltwch â:

Ysgrifennydd Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy, Adran Cefn Gwlad, Blwch SP 106, Cil-y-coed, Sir Fynwy. NP26 9AN

Ffôn: 01633 644850

E-bost: countryside@monmouthshire.gov.uk neu gellir lawrlwytho mwy o wybodaeth a ffurflenni cais o www.monmouthshire.gov.uk/cy/cefn-gwlad/37843-2

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi eu llenwi erbyn 18 Medi 2019.

Mae myfyrwyr Sir Fynwy hefyd yn dathlu set arall o ganlyniadau arholiad ardderchog, fydd yn eu rhoi ar y llwybr i ddyfodol gwych mewn prifysgolion, colegau a gyrfaoedd.

Ar draws y sir, mae’r canran myfyrwyr sy’n ennill y graddau uchaf oll wedi gwella ar ganlyniadau’r llynedd a dangosodd pob ysgol welliannau mewn llawer o feysydd ar draws y mesurau allweddol. Cafodd pob un o’r pedair ysgol uwchradd ganlyniadau rhagorol. Yn holl ysgolion uwchradd Sir Fynwy, mae staff yn hyderus y bydd myfyrwyr yn cael mynediad i’r cyrsiau addysg uwch a ddymunant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor falch i weld faint mae ein dysgwyr wedi ei gyflawni – dylent fod wrth eu bodd gyda’r hyn maent wedi ei gyflawni heddiw. Mae’r canlyniadau hyn yn dangos pa mor galed mae myfyrwyr wedi gweithio gyda chefnogaeth eu teuluoedd a gofalwyr. Mae’r canlyniadau hefyd yn dyst i waith rhagorol ein hathrawon a’n holl dimau ar draws pob un o’n pedair ysgol uwchradd. Mae heddiw yn ddiwrnod i ddathlu eu llwyddiannau cyn iddynt gymryd eu camau nesaf cyffrous tuag at yrfa lwyddiannus a gwerth chweil. Da iawn chi bawb.

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Mae gan ein holl ddisgyblion, athrawon a theuluoedd bob rheswm dros fod yn falch o’r llwyddiannau a gydnabuwyd heddiw. Rydym yn parhau i weld cryfderau sylweddol ar draws pob un o’n pedair ysgol mewn lefelau A a hefyd alwedigaethau galwedigaethol. Rwy’n falch, mewn blwyddyn lle mae Cymru wedi perfformio’n dda o gymharu gyda rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, fod Sir Fynwy yn parhau i sicrhau canlyniadau ardderchog. Gall ein pobl ifanc edrych yn hyderus i’r dyfodol.”

Bydd Castell Cil-y-coed yn croesawu un o’r cystadlaethau saethyddiaeth pwysicaf ym Mhrydain ym mis Medi – cynhelir Rownd Derfynol Taith Genedlaethol Archery GB yno ddydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Medi – gan ychwanegu at restr rhagorol yr adeilad hanesyddol o ddigwyddiadau pwysig a graddfa fawr.

Caiff Castell Cil-y-coed ei drawsffurfio yn faes saethyddiaeth pen-i-ben gyda’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr un fformat â’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd sy’n boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Bydd hefyd gyfle i ymwelwyr roi cynnig ar saethyddiaeth ynghyd â llawer o weithgareddau eraill i’r teulu drwy gydol y dydd.

Mae hefyd yn gyfle delfrydol i ymwelwyr ymchwilio’r gerddi tawel a’r parc gwledig coediog o amgylch y castell hynafol – gyda’r tyrrau canoloesol yn rhoi golygfeydd godidog o’r tir parc a’r ardal o amgylch o’r murfylchau.

Nodwyd partneriaeth y digwyddiad rhwng Bywyd Mynwy, grŵp gwasanaeth a gaiff ei reoli gan Gyngor Sir Fynwy, Archery GB a Starling Bank gyda digwyddiad blaenolwg arbennig ar safle’r castell ddydd Mawrth 6 Awst.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Is-gadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn wirioneddol falch i groesawu Archery GB i Sir Fynwy. Mae’n wych gweld pawb yma heddiw yn safle godidog Castell Cil-y-coed. Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan yn y rownd derfynol bwysig – gobeithio y cewch amser gwych.”

Meddai Neil Arrmitage, Prif Swyddog Gweithredol Archery GB: “Mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad mor wych a bydd yn safle bendigedig ar gyfer ein fformat modern. Disgwyliwn ras agos am y rownd derfynol yn dilyn ymgyrch ryngwladol lwyddiannus iawn – gyda chwe lle cwota Olympaidd a phum lle cwota Paralympaidd eisoes wedi eu sicrhau ar gyfer Tokyo, ynghyd â nifer fawr o deitlau rhyngwladol o ddigwyddiadau Byd ac Ewropeaidd.

“Edrychwn  ymlaen at weithio gyda Starling Bank a Bywyd Mynwy, ynghyd â’n partneriaid presennol i adeiladu hwn i fod yn ddigwyddiad o’r radd flaenaf – ni fyddai’n bosibl heb eu cefnogaeth.”

Bydd goreuon talent saethyddiaeth Prydain yn cystadlu am anrhydedd dod yn Bencampwyr Cenedlaethol Archery GB. Bydd 32 o gystadleuwyr uwch yn cymryd rhan mewn pedair gwahanol gystadleuaeth saethyddiaeth ar draws y digwyddiad deuddydd. Yn ychwanegol, bydd Rownd Derfynol Digwyddiad Allweddol yn galluogi saethwyr iau gorau Prydain i gael canol y llwyfan. Mae’r clwydi’n agor am 10.30am ac mae’r mynediad yn rhad ac am ddim.

I gael mwy o wybodaeth am Gastell Cil-y-coed gweler  visitmonmouthshire.com

G

Mewn ychydig dros fis bydd Gŵyl Fwyd y Fenni 2019 gyda ni ac mae’r cynlluniau a’r paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt. Mae eleni yn argoeli bod yn flwyddyn wych i gymryd rhan a gallai hynny eich cynnwys chi!

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn gweithio gyda Gŵyl Fwyd y Fenni i gynnig cyfle i wirfoddolwyr groesawu ymwelwyr a chynorthwyo yn un o’r digwyddiadau mwyaf a gorau yn y sir.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn cychwyn ar 21 Medi a chaiff ei gynnal mewn lleoliadau allweddol ar draws y Fenni. Gydag amrywiaeth o weithgareddau blasus i’r holl deulu yn cynnwys sesiynau blasu caws a gwin a dosbarthiadau coginio ar gyfer plant – mae digonedd i gymryd rhan ynddo.

Mae angen Llysgenhadon Tref gwirfoddol i roi croeso cynnes, lleol i ymwelwyr a’u cyfeirio at yr amrywiaeth fawr o bethau i’w gweld a’u gwneud yn ystod eu hymweliad.

Bydd y llysgenhadon hefyd yn helpu i roi gwybodaeth i ymwelwyr a hyrwyddo’r ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir ar safle’r ŵyl, gan annog ymwelwyr i ymchwilio tref hardd y Fenni a mentro ymhellach ar draws y sir.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r cyfle cyffrous hwn ymrwymo i o leiaf un diwrnod (9.00am-5.00pm) dros benwythnos yr ŵyl.

Mae amrywiaeth o fanteision i’r rhai sy’n cymryd rhan, yn cynnwys:

 • Cyfle i gymryd rhan mewn cynlluniau cydnabod gwirfoddolwyr
 • Cyfle i rannu sgiliau a datblygu sgiliau newydd.
 • Ymweliad i ddod yn gyfarwydd ag atyniadau allweddol yr ardal ddydd Llun 2 Medi 2019
 • Diwrnod llawn o hyfforddiant ar ‘gofal cwsmeriaid, ‘croeso’ a ‘Gŵyl Fwyd y Fenni’ ddydd Iau 5 Medi 2019
 • Tocyn i’r digwyddiad parti ar y nos Wener ynghyd â 2 docyn penwythnos i ŵyl Fwyd y Fenni
 • Cyfleoedd i dderbyn hyfforddiant a datblygiad ychwanegol
 • Sicrwydd yswiriant llawn
 • Ad-dalu costau teithio bws lleol
 • Brechdanau i ginio a gofod parcio car am ddim ar y diwrnod gwirfoddoli

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Dwristiaeth yn Sir Fynwy: “Byddwn yn annog pobl i wirfoddoli am y digwyddiad gwych hwn yn Sir Fynwy – pencadlys bwyd Cymru. Pa ffordd well i gwrdd â phobl a rhoi croeso cynnes Sir Fynwy i’r sir?

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y ddolen ym

Yn gyntaf yn nhymor Amgueddfa’r Fenni o theatr awyr agored yng ngosodiad gwefreiddiol tiroedd Castell y Fenni ym mis Awst yw Sense and Sensibility ddydd Mercher 14 Awst am 7pm. Mae’r addasiad doniol, cyflym a ffyddlon newydd hwn ar gyfer theatr awyr agored gan The Pantaloons o glasur hoff Jane Austen yn cynnwys cerddoriaeth fyw, cysylltiad gyda’r gynulleidfa, rhamant a thorcalon. Mae gan Elinor Dashwood lawer o synnwyr da. Mae gan ei chwaer Marianne Dashwood ormodedd o deimladrwydd. Gyda’i gilydd maent yn gwneud teitl bachog ar gyfer nofel Jane Austen o sgandalau, cenawon a throi migyrnau. Yn addas iawn ar gyfer pob oedran, mae’n cael adolygiadau gwych gan gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r wlad. Rhoddodd The Pantaloons eu perfformiad cyntaf yng Nghatell y Fenni yn haf y llynedd gyda The Importance of Being Earnest gan Oscar Wilde a gafodd dderbyniad gwych. Peidiwch â’u colli eleni.

Tocynnau, Oedolion £14, Plant £8, Teulu (2+2) £40, ymlaen llaw o Amgueddfa’r Fenni ffôn 01873 854282.

Dewch â chadair cefn isel, rygiau, picnic a dillad twym gyda chi ar gyfer y machlud. Clwydi ar agor 6.15pm.

Caiff teuluoedd ar draws Sir Fynwy eu hannog i groesawu’r glaw a ddisgwylir yr wythnos hon a manteisio ar y llu o weithgareddau sydd ar gael ar draws y sir.

P’un ai yw hynny’n cerdded drwy byllau dŵr neu edrych yn ôl ar hanes yn un o’r llu o amgueddfeydd, mae digonedd ar gael ar gyfer teuluoedd sy’n edrych am rywbeth i’w wneud pan mae’n glawio’n drwm.

Felly dyma ddeg uchaf y cyngor o bethau i’w wneud ar ddiwrnod gwlyb yn Sir Fynwy.

1. Te, danteithion a threnau – Mwynhewch ddishgled o de a theisen tra’n mwynhau popeth sydd i’w weld a’i glywed yn Hen Orsaf Tyndyrn.

2. Gwnewch sblash – Gwisgwch eich welis a mynd i sblashio ym mhyllau dŵr Sir Fynwy.

3. Mynd ar antur – chwarae ymysg tri llawr o hwyl egnïol yn ardal chwarae meddal Canolfan Hamdden Trefynwy.

4. I’r dwfn  – mwynhewch nofio yn un o byllau nofio canolfan hamdden Sir Fynwy.

5. Cyrraedd yr entrychion – Gallwch gyrraedd top mur dringo canolfan hamdden Trefynwy.

@happycowcottage

6. Uno gyda natur – ewch ar dro ar hyd llwybr cerdded godidog Dyffryn Gwy.

7. Ymchwilio i’r gorffennol – dysgwch am hanes cyfareddol Sir Fynwy gydag ymweliad i amgueddfa.

8. Darllen – ymchwiliwch y silffoedd yn un o’r nifer o lyfrgelloedd ar draws y sir.

9. Mynd ar daith – crwydrwch o amgylch Cas-gwent ar daith gyda thywysydd i ddysgu am y dref hanesyddol.

10. Dod yn frenin am y dydd – ymchwilio’r pensaernïaeth rhai o gestyll gorau Cymru.

Peidiwch anghofio rhannu eich lluniau dyddiau gwlyb gyda ni ar dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Sir Fynwy.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dechrau contract pedair blynedd newydd gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy ar gyfer gwaith cynnal a chadw a chefnogi dros 250 safle ar draws y sir.

Bydd Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor yn darparu gwasanaethau torri gwair, cynnal a chadw perthi, clirio chwyn a gwaith cysylltiedig am gyfnod dechreuol o bedair blynedd gydag opsiwn am ddau estyniad o dair blynedd yr un. Mae’r contract 10 flynedd posibl  yn werth £2.5 miliwn.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn darparu’r gwasanaeth i Gymdeithas Tai Sir Fynwy ers 2008 pan drosglwyddwyd y stoc tai dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Bydd y contract newydd yn parhau gwasanaeth ardderchog y Tîm Tiroedd dros y blynyddoedd ac mae’n dod gydag ymrwymiad parhaus i helpu cymunedau i ffynnu.

Ynghyd â’r gwaith cynnal a chadw, mae’r cyngor hefyd yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i helpu tenantiaid i ddatblygu cynlluniau garddio cymunedol a mynediad i brentisiaethau a phrofiad gwaith ar draws gwasanaethau Gwastraff a Stryd Sir Fynwy.

Yn dilyn tendro contract cynnal a chadw hirdymor yn 2018, cynhaliodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy ymgynghoriad helaeth gyda’u tenantiaid. Roedd yr adborth gwerthfawr gan denantiaid yn hollbwysig yng nghais llwyddiannus Cyngor Sir Fynwy.

Mae’r contract yn cadarnhau ymrwymiad y cyngor i’w amcanion corfforaethol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd trawsnewid digidol cyffrous ar gyfer cynnal a chadw tiroedd ac yn galluogi’r cyngor i gynnig gwybodaeth dryloyw, fel mae’n digwydd ar wasanaethau i gwsmeriaid yn ogystal â mesurau rheoli perfformiad newydd i sicrhau gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwy’n hynod falch y bydd Cyngor Sir Fynwy yn parhau â’i waith ardderchog yn cynnal a chadw tiroedd ar gyfer tenantiaid Cymdeithas Tai Sir Fynwy. Mae’n wych y gallwn barhau i gynnig safon uchel o wasanaeth i’r cymunedau a wasanaethwn am flynyddoedd i ddod.”

Meddai Michele Morgan, Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau: “Mae Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn falch  i barhau i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd o’r radd flaenaf i’n tenantiaid a’n preswylwyr. Cafodd y contract a’r safonau gwasanaeth newydd eu datlbygu mewn cysylltiad gyda’n tenantiaid a bydd yn sicrhau fod cymunedau Cyngor Sir Fynwy yn parhau i fod yn lleoedd gwych i fyw ynddynt.”

Mae’r Tîm Gwasanaethau Masnachol yn awyddus i weithio gyda mwy o gymunedau a busnesau lleol. I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: Commercialservices@monmouthshire.gov.uk

Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed oedd y gefnlen ar gyfer penwythnos o ddathliadau a hwyl ar gyfer Gŵyl Amrywiaeth Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. Ymwelodd dwy fil o bobl â’r digwyddiadau dros ddau ddiwrnod ac fe’i disgrifiwyd fel penwythnos gwych yn dathlu cynhwysiant, amrywiaeth a chydraddoldeb yn Sir Fynwy.

Roedd y penwythnos yn waddol digwyddiad llwyddiannus iawn Pride Ifanc a gynhaliwyd yng Nghastell Cil-y-coed yn 2018. Eleni ehangodd y digwyddiad yn ŵyl ddeuddydd o hwyl ar gyfer pob oed ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sul 28 Gorffennaf.

Syniad grŵp Equality Street oedd y digwyddiad deuddydd. Mae aelodau’r grŵp yn bobl ifanc yn Sir Fynwy a deimlai nad oedd digwyddiad Pride lleol yn darparu ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc. Bu’r grŵp yn gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy i gyhwfan y faner dros bobl ifanc LGBTQ+ ac i alluogi teuluoedd i fynychu diwrnod lle cafodd pawb ei drin yn gyfartal.

Daeth Pride Ifanc â phobl ifanc o bob rhan o’r sir ynghyd ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf.  Roedd y diwrnod yn anelu i roi amgylchedd diogel i bobl ifanc fod nhw eu hunain a chael gwybodaeth o ystod eang o wasanaethau a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phobl ifanc LGBTQ+ ledled Gwent.

Roedd llawer o siaradwyr ysbrydoledig ar y llwyfan yn cynnwys Lisa Power, cyd-sefydlydd Stonewall – y sefydliad LGBT+ sy’n ymladd am gydraddoldeb ar gyfer lesbiaid a phobl hoyw a deurywiol. Yn ymuno â Lisa ar y llwyfan oedd Marcus DeVine, digrifwr standyp ac awdur. Diddanodd Marcus y torfeydd ynghyd â pherfformwyr lleol yn cynnwys Emile Harris o Rogiet, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent.

Cynhaliwyd diwrnod hwyl i’r teulu y trannoeth gyda chroeso i bob teulu ddod draw. Roedd llawer o sefydliadau’n bresennol i roi gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd. Nod y diwrnod oedd dod â phobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy ynghyd i ddathlu amrywiaeth mewn cyd-destun ehangach na Pride Ifanc. Nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth a chwalu rhwystrau ar gyfer teuluoedd yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer teuluoedd sy’n siarad Cymraeg a theuluoedd BAME, gyda gweithgareddau a chefnogaeth ar gyfer rhai gydag anghenion dysgu ychwanegol ac anawsterau dysgu penodol, anabledd ac wrth gwrs yn dathlu teuluoedd LGBTQ+.

Roedd llwyth o weithgareddau ar gael gan grwpiau a sefydliadau lleol. Cyflwynodd grŵp bocsio lleol weithgareddau bocsymarfer gyda Chastell Cil-y-coed yn cynnal gweithgareddau saethyddiaeth a golff bach. Roedd gweithgareddau celf a chrefft yn ddewis poblogaidd a cherddoriaeth fyw yn ychwanegu at y naws parti. Mwynhaodd ieuenctid ddefnyddio’r offer aer a her y mur dringo.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Bywyd Mynwy:

“Roedd yn benwythnos gwych. Roeddwn yn falch iawn i fedru fynychu diwrnod Pride Pobl Ifanc ddydd Sadwrn. Cafodd y digwyddiad ei gydlynu a’i drefnu’n ardderchog gan ein grŵp ieuenctid LGBTQ+, Equality Street. Hoffwn ddiolch i’r gwasanaeth ieuenctid a phawb a gymerodd ran wrth wneud yr holl benwythnos yn brofiad gwirioneddol gofiadwy i bawb a fynychodd. Rwy’n edrych ymlaen at lawer mwy o ddigwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’n wirioneddol yn osodiad hardd ar gyfer llu o ddigwyddiadau”.

Mae Equality Stret yn grŵp ieuenctid a ddechreuodd yn wreiddiol fel grŵp LGBTQ+. Esblygodd i gefnogi ystod eang o bobl ifanc ac mae’n amgylchedd diogel i bobl ymlacio, bod nhw’u hunain a helpu eu cyfoedion a’r gymuned ehangach. Mae’r grŵp yn seiliedig yng Nghil-y-coed a chaiff ei gefnogi gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth neu i ymuno â’r grŵp cysylltwch â Gavin Breen: GavinBreen@monmouthshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed: https://www.visitmonmouthshire.com/caldicot-castle/

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud ymrwymiad cyffrous i fenter newydd i gefnogi twf y sector Technoleg Feddygol drwy sefydlu Monmouthshire Med Tech (MMT), yn dilyn cyfarfod gyda’r Cabinet ddydd Mercher 31 Gorffennaf.

Bydd Med Tech Sir Fynwy yn datblygu cyfleusterau deorfa yn y sir i annog a chefnogi busnesau newydd. Bydd y cyfleuster yn rhoi cymorth busnes ar y safle a’i nod yw denu cwmnïau yn y sector diagnostig a dyfeisiau technoleg feddygol. Gobeithir y bydd y fenter newydd gyffrous yma yn annog mwy o gwmnïau technoleg yn y sector gofal iechyd a thechnoleg gofal iechyd i symud i Sir Fynwy.

Mae Sir Fynwy yn sir wych ar gyfer cychwyn, lleoli a thyfu busnesau technoleg feddygol. Mae’n bwysig cefnogi a meithrin y sector hwn, sy’n dod yn ganolog i eco-system newydd a gaiff ei borthi gan nifer o gwmnïau llwyddiannus sydd eisoes wedi sefydlu yn y sir.

Mae’r sector Technoleg Feddygol yn farchnad twf uchel. Mae’n gyffrous medru cynnig cyfleoedd ar gyflogau uwch na’r cyfartalog ac annog creu mwy o fusnesau llwyddiannus yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter: “Rydym yn falch i gyhoeddi ein hymrwyiad i gefnogi twf busnes a menter gyda sefydlu Monmouthshire Med Tech. Bydd MMT yn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd ac yn hyrwyddo Sir Fynwy fel lle ardderchog i fyw, ymweld ag ef a gweithio ynddo yn ogystal â bod yn lle gwych i fuddsoddi ac ehangu busnesau. Mae’r cynllun yn profi ymhellach ddull arloesol a chreadigol y cyngor o feithrin cynaliadwyedd a chydnerthedd ein sir.”

A466 Tyndyrn Diweddarwyd 2019

Hoffem ddiolch i’r holl breswylwyr ac ymwelwyr am eu cydweithrediad a’u hamynedd parhaus. Gobeithiwn ailagor y ffordd erbyn diwedd y dydd ar ddydd Gwener 2 Awst. Caiff y ffordd ei hailagor unwaith y cafodd cabannau a pheiriannau mawr eu symud oddi yno.

Oherwydd natur symud peiriannau mawr gobeithiwn na fydd hyn yn achosi unrhyw broblemau a byddwn yn ymdrechu i ailagor y ffordd yn ddiogel. Yn Livox, bydd nifer fach o swyddi heb eu gorffen yn digwydd yn cynnwys tocio’r rhwyd yn derfynol, torri a thrin bariau a dyletswyddau glanhau cyffredinol tan ddechrau Awst.

I sicrhau diogelwch contractwyr caiff goleuadau dwy ffordd eu gosod tra caiff y gwaith hwn ei orffen ond dim ond am gyfnod byr fydd hyn. Gobeithiwn y bydd mwy a mwy o bobl yn teithio i’r rhan hardd hon o Sir Fynwy.

Mae Tyndyrn yn dal ar agor a gobeithiwn y bydd llawer o bobl yn parhau i ymweld â’r rhan hardd yma o Sir Fynwy.

Cafodd disgyblion a staff Ysgol Gynradd Rhaglan eu canmol am eu cynllun newydd sy’n anelu i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol. Cafodd cegin gymunedol Ein Cegin Fach yr ysgol ei hagor yn swyddogol ddydd Mercher 17 Gorffennaf gyda gwesteion yn cynnwys rhieni, athrawon, aelodau o gymuned Rhaglan a chynghorwyr Sir Fynwy.

Mae prosiect y gegin gymunedol yn dilyn llwyddiant cynllun rhyng-genhedlaeth Owls and Acorns Ysgol Gynradd Rhaglan sy’n anelu i fynd i’r afael ag unigrwydd drwy ddod â disgyblion a phobl hŷn ynghyd i fwynhau’r celfyddydau, crefftau ac ymarferion. Yn dilyn hyn dymunai’r ysgol wneud mwy i gefnogi’r gymuned ac edrych ar ffyrdd eraill i ostwng unigrwydd cymdeithasol, a arweiniodd at sefydlu prosiect y gegin.

Ar gyfer yr agoriad swyddogol, cafodd disgyblion ym Mlwyddyn 4 y dasg o ddarparu digwyddiad ‘te prynhawn’ i tua 50 o westeion gyda chyllideb o £100. Gyda’r gyllideb hon dan sylw, roedd yn rhaid i’r plant baratoi’r holl fwyd, addurniadau a gwahoddiadau. Defnyddiwyd cynnyrch a dyfwyd gan y disgyblion dros y flwyddyn fel rhan o’r cynhwysion ar gyfer y dewis o deisennau oedd ar gael.

Bydd Ein Cegin Fach – sydd ar dir yr ysgol – ar agor i’r gymuned chwe gwaith y flwyddyn ar draws y flwyddyn. Bydd pob grŵp blwyddyn yn cael cyfle i redeg y gegin a chwrdd ag aelodau’r gymuned.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy: “Mae unigrwydd cymdeithasol yn broblem sy’n wynebu llawer o bobl hŷn. Mae’n hyfryd gweld y cenedlaethau iau yn mynd yr ail filltir i drin y mater pwysig hwn a dod â’r gymuned ynghyd. Roedd yn anrhydedd bod yn rhan o agoriad swyddogol Ein Cegin Fach ac edrychaf ymlaen at flasu mwy o ddanteithion cartref blasus y disgyblion yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Hoffwn longyfarch disgyblion Ysgol Gynradd Rhaglan a wnaeth gynllunio, paratoi a choginio ar gyfer te prynhawn hyfryd i’r gymuned leol. Rwy’n falch iawn y gallodd y cyngor fuddsoddi yn y gegin gymunedol newydd hon, fydd yn galluogi disgyblion a staff yn Rhaglan i barhau eu cysylltiad ardderchog gyda’r gymuned leol a hybu profiad dysgu disgyblion.”

Dywedodd Eve Rowland, pennaeth Ysgol Gynradd Rhaglan: “Gyda chefnogaeth PTFA yr ysgol ac aelodau Cyngor Sir Fynwy, cafodd gofod ei greu y gellir ei ddefnyddio drwy’r flwyddyn ar gyfer digwyddiadau cymunedol a dysgu cwricwlwm. Bu nifer dda iawn yn bresennol yn y digwyddiad lansio a gwnaeth pawb fwynhau. Edrychwn ymlaen at agor Ein Cegin Fach i’r gymuned leol ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol drwy gydol y flwyddyn.”

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn dathlu ar ôl i brosiect yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth pobl ifanc dderbyn gwobr genedlaethol.

Cafodd aelodau o’r prosiect ‘Stryd Cydraddoldeb’ a chynrychiolwyr o Gyngor Sir Fynwy y y dyfarniad yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru ddydd Gwener 28 Mehefin 2019.

Dechreuodd y prosiect fel grŵp LGBTQ ac mae wedi esblygu i gefnogi ystod eang o bobl ifanc ac mae’n darparu amgylchedd diogel i bobl ymlacio, bod yn nhw eu hunain a helpu eu  cyfoedion a’r gymuned ehangach.

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus wrth helpu ei aelodau i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a magu hyder, gan arwain at i’r grŵp weithio i baratoi digwyddiad Pride cyntaf Gwent ar gyfer pobl ifanc – gyda mwy na 750 o bobl yn bresennol.

Ar ôl derbyn y wobr dywedodd Orlagh Williams, 16, aelod o’r grŵp: “Rwyf wrth fy modd i fod wedi ennill y wobr. Mae fy ngwaith gyda’r grŵp yn brofiad gwychiynddo’i hun ac mae’r syniad ei bod yn haeddu’r ganmoliaeth yma yn wych! Rwyf wedi ymwneud â Stryd Cydraddoldeb ers ychydig o flynyddoedd oherwydd mod i’n gweld pa mor bwysig yw cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rwy’n falch iawn o’n grŵp ac yn hapus iawn fod Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy wedi cael y gydnabyddiaeth yma. Oherwydd y staff ymroddedig yr ydym wedi cyflawni popeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’r wobr a gafodd prosiect Stryd Cydraddoldeb yn dangos gwaith ardderchog Cyngor Sir Fynwy i sicrhau y caiff pobl ifanc lais ac amgylchedd i fod hwy’u hunain a dathlu amrywiaeth. Rwy’n siŵr y bydd eu gwaith gwych parhau i gael effaith a chael ei gydnabod ar draws Cymru.”

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad Pride y Gwasanaeth Ieuenctid yn 2018, cynhelir Diwrnod Pride mwy a gwell ddydd Sadwrn 27 Mehefin 12.00pm – 6.00pm yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’r digwyddiad yn gobeithio bod yn ferw o weithgaredd gyda cherddoriaeth fyw a gwesteion arbennig yn cynnwys Lisa Power, cyd-sefydlydd Stonewall ac Emile Harris, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent. Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim yn rhan o Ŵyl Amrywiaeth Sir Fynwy. Cynhelir Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sul 28 Gorffennaf 11.00am – 4.00pm fel rhan o’r Penwythnos Amrywiaeth, a bydd y diwrnod yn  llawn hwyl a gweithgaredd i bob oed.

Mae angen tocynnau ar gyfer y ddau ddiwrnod ac maent ar gael drwy EventBrite: https://bit.ly/2Y6YceK

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a Darryl White: 07990788998.

Mae Tyndyrn a’r cylch ar agor am fusnes er gwaethaf gwaith ffordd i’r A466 i wneud sefydlogi adran 200m o wyneb craig ansefydlog. Blaenoriaeth Cyngor Sir Fynwy yw sicrhau fod y ffordd yn ddiogel. Ni chaiff ei ailagor nes bydd y ffordd yn ddiogel i deithio drwyddi.

Oherwydd anawsterau peirianneg ar y safle, cafodd cyfnod cau’r ffordd ei ymestyn a disgwylir y bydd yn ailagor ar 2 Awst. Mae’r cyngor yn edrych yn barhaus ar ffyrdd o gwblhau’r rhaglen ynghynt ond diogelwch pawb sy’n gweithio ar y ffordd yw’r flaenoriaeth. Mae’r cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn yn golygu drilio angorau daear i wyneb y graig. Cynyddwyd nifer y contractwyr, cyfarpar a pheiriannau ar y safle a cynhelir ymweliadau cyson â’r safle i sicrhau cynnydd.

Mae’r dargyfeiriad presennol rhwng Cas-gwent a Thyndyrn yn un o’r ffyrdd hyfrytaf yn Sir Fynwy. Felly er nad dyma’r llwybr cyflymaf i Dyndyrn, mae’r golygfeydd ar hyd y ffordd yn anhygoel. Mae arallgyfeirio yn eu lle ar hyd y B4293 drwy Devauden a Tryleg sydd ar gael ar wefan y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/2019/07/a466-closure-st-arvans-to-tintern / 

Mae’r gyrchfan ei hun yn cynnwys nifer o atyniadau hanesyddol. Mae Hen Orsaf Tyndyrn yn cynnig cyfle i ymwelwyr o bob oed i deithio’n ôl mewn amser i gyfnod trenau traddodiadol. Mae Abaty Tyndyrn yn odidog ac yn lle gwych i ymweld ag ef gyda chyfeillion a pherthnasau. Mae Ymweld â Sir Fynwy yn cynnwys ystod eang o gyfleoedd i ymchwilio harddwch Dyffryn Gwy. Mae mwy o wybodaeth ar: www.visitmonmouthshire.com/tintern

Bydd cyfathrebu rhwng y cyngor a busnesau a phreswylwyr yn parhau yn ystod y gwaith. Mae natur y gwaith a chau’r ffordd wedi aros at ymyrraeth a chafodd effaith ar fusnesau.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

“Rwy’n deall rhwystredigaeth preswylwyr a busnesau. Rydym yn deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai yr effeithiwyd arnynt.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau fod y ffordd hon yn ddiogel. Ni chaiff ei hailagor nes y bydd yn ffordd ddiogel i deithio drwyddi. Rydym yn gweithio gyda’r contractwr i sicrhau y caiff y cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn ei gwblhau cyn gynted ag sy’n bosibl.

Ymwelais i, cyd-gynghorwyr a David Davies AS â’r safle yn ddiweddar, ac fe wnaeth hynny gadarnhau cymhlethdod y safle a gwaith caled pawb sy’n gysylltiedig i wneud y ffordd yn ddiogel i bawb deithio arni.”

Mae Her Darllen Haf 2019 boblogaidd iawn yr Asiantaeth Ddarllen wedi tanio ar gyfer ei ugeinfed flwyddyn! Caiff plant ar draws Sir Fynwy eu hannog i wisgo eu dillad gofod a chymryd naid enfawr i’w llyfrgell leol neu Hyb Cymunedol yr haf hwn.

Thema eleni yw ‘Ras Gofod’. Rhowch yr Haf Maen nhw Eisiau i’ch plant drwy gymryd rhan yn yr her. I gymryd rhan yn y gweithgaredd rhad ac am ddim, caiff plant a phobl ifanc i gofrestru yn eu Hyb Cymunedol neu lyfrgell leol a mynd ati i ddarllen chwech (neu fwy!) o lyfrau llyfrgell dros y gwyliau i gasglu sticeri arbennig i’w hychwanegu at eu ffolder ‘Ras Gofod’.

Caiff pobl ifanc eu hannog i gasglu amrywiaeth o sticeri i ganfod yr estronwyr, achub y llyfrau coll a chwblhau’r her. Cynhelir dewis eang o weithgareddau am ddim ar draws Sir Fynwy i gyd-daro gyda thema lleuad gweithdai Lego a sesiynau straeon a chrefftau gyda thema’r gofod i gystadlaethau lliwio i gyd mewn ymgais i annog mwy a mwy o breswylwyr i ymweld yr haf hwn. Mae croeso i blant o bump oed lan i gymryd rhan a mwynhau.

Cynhelir Gweithdai Logo yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar y dyddiau Mercher dilynol, 24 Gorffennaf, 7 Awst a 21 Awst, 10.00am – 11.00am. Mae hefyd sesiwn gweithgareddau straeon a chrefftau Ras Ofod ddydd Mercher 14 Awst, 10:00 – 11:00 am.

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn Hyb Cymunedol Cas-gwent; bydd straeon a chrefftau Ras Ofod ar y dyddiau Iau dilynol, 8, 15, 22 a 29 Awst rhwng 11.00 am-12.00 pm.

Mae Hyb Trefynwy yn dilyn gyda gweithgareddau thema gofod ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 1.00pm – 6.00pm lle bydd croeso i egin artistiaid ddod draw i helpu adeiladu llong ofod enfawr a gaiff ei dangos yn yr hyb drwy gydol yr haf. Bydd straeon a chrefftau ar 7 Awst 2.00 – 3.00pm.

Bydd Llyfrgell y Fenni yn cynnal sesiynau straeon a chrefftau ar y dyddiadau dilynol: dydd Mawrth 30 Awst, dydd Mawrth 6 Awst, dydd Mawrth 13 Awst a dydd Mawrth 20 Awst, i gyd am 2.30pm – 3.30pm ac ar ddydd Sadwrn 14 Medi 10.30am – 11.30am.

Mae gweithgareddau hwyl ar y gweill yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Cynhelir sesiynau crefftau gyda thema’r gofod ddydd Mercher 21 Awst am 10.30am, Amser Stori Rhyng-alaethol ddydd Iau 8 Awst am 10.30pm. Bydd hwyl i bob oed ddydd Llun 29 Gorffennaf pan fydd Planetariwm i’w weld rhwng 10am – 4pm.

Bydd y storïwraig wych Louby Lou yn bresennol i ddiddanu’r plantos yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Mercher 14 Awst 10.00 am – 11.00am, Hyb Cymunedol Cas-gwent ddydd Sadwrn 10 Awst rhwng 10.30am -11.30 am, Hyb Trefynwy dydd Sadwrn 17 Awst 2.00pm – 3.00pm, gyda dau sesiwn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 9 Awst rhwng 10.30am – 11.15am a 11:30am – 12:15pm.

Bydd dalenni lliwio gyda thema Ras Ofod, Her Darllen yr Haf 2019 ar gael tan 30 Awst ym mhob Hyb Cymunedol a Llyfrgell.

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet Hybiau Cymunedol:

‘Mae Her Darllen yr Haf yn gynllun gwych gan yr Asiantaeth Ddarllen. Rwy’n siŵr y bydd llawer o rieni ac ysgolion yn croesawu cymhelliant i godi llyfr yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’n wych gweld cynifer o weithgareddau rhad ac am ddim yn ein holl Hybiau Cymunedol i annog plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i ymweld. Gall gwyliau ysgol arwain at ddiflastod, ond rwy’n siŵr y bydd y dewis enfawr o weithgareddau yn osgoi hyn i’n hieuenctid.”

Mae gwybodaeth lawn am Her Darllen yr Haf yr Asiantaeth Ddarllen yn gael yn: https://summerreadingchallenge.org.uk/ a lleoliad eich Hyb Cymunedol agosaf: https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi fod tri o’i atyniadau a gofodau agored wedi cadw eu Gwobrau Baner Werdd pwysig am y drydedd flynedd yn olynol. Caiff y Gwobrau eu dyfarnu gan elusen amgylcheddol flaenllaw Cadw Cymru’n Daclus. Bydd y Baneri yn cyhwfan yn Hen Orsaf Tyndyrn, Parc Gwledig Castell Cil-y-coed a Dolydd y Castell y Fenni i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol a’u hymrwymiad i sicrhau gofod gwyrdd ansawdd gwych. Mae’r gwobrau’n cydnabod ymdrechion sylweddol gwirfoddolwyr a rheolwyr parciau i gyrraedd y safonau hyn.

Mae parciau Sir Fynwy yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr ac ymwelwyr ac wedi ennill nifer o wobrau mewn blynyddoedd diweddar. Mae Hen Orsaf Tyndyrn wedi datblygu enw rhagorol fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal a chafodd ei ddewis yn hoff barc y Deyrnas Unedig ym mhleidlais gyhoeddus Gwobr Baner Werdd Dewis y Bobl. Mewn ardal goediog dlws ger yr Afon Gwy, mae’r Hen Orsaf yn em gudd. Mae dewis eang o weithgareddau yma yn ystod yr haf yn cynnwys rheilffordd fach a chynhaliwyd ei sioe gŵn gyntaf yma’n ddiweddar.

Mae castell canol-oesol gwych Cil-y-coed mewn 55 erw o barc gwledig hardd gan roi lleoliad delfrydol ar gyfer picnic a mynd am dro gyda waliau’r castell yn y cefndir, gyda byrddau picnic a barbeciws. Mae’r castell yn gyrchfan wych ar gyfer twristiaeth digwyddiadau arbennig a chyngherddau, gan ddenu pobl o bell ac agos. Cynhaliwyd cynhadledd yma’n  ddiweddar ar gyfer proffesiynau meddygol o bob rhan o’r byd, gyda’r safle gwych yn gefnlen ar gyfer profiad gwirioneddol ganoloesol gyda ffanffer gan drympedwr, marchogion a’r cyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth. Mae’r Castell yn lleoliad hardd ar gyfer llawer o briodasau gan greu atgofion fydd yn para am oes.

Mae Dolydd y Castell y Fenni ar lannau’r Afon Wysg. Mae’r lleoliad heddychlon hwn yn agos at ganol y dref a safle Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cylch 2016. Mae’n safle poblogaidd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr i fwynhau harddwch y Fenni.

Yn ogystal â’n hatyniadau, mae dau leoliad a gaiff eu rheoli gan Gyngor Tref Cil-y-coed wedi ennill Baner Werdd: Mynwent Dewstow a Chae Chwarae Brenin Siôr V (Cil-y-coed). Mae’r Gwobrau hefyd yn cydnabod ymrwymiad gwych cymunedau i ofodau gwyrdd yn y sir. Enillodd y mannau dilynol Wobrau Cymunedol Baner Werdd: Rhandiroedd Crucornau, Gardd Synhwyraidd Parc Bailey, Perllan Gymunedol Laurie Jones, y Fenni, Gardd Gymunedol Goetre, Dol Crug, Coedwig Crug, Y Cae Ŷd, Porthysgewin.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Paul Jordan, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Atyniadau:

“Mae’n wych clywed fod ein hatyniadau unwaith eto wedi ennill Gwobrau Baner Werdd. Mae’r Hen Orsaf a Chastell Cil-y-coed gyda’i Barc Gwledig ymysg y safleoedd y mae pobl yn tyrru i ymweld â nhw. Rwy’n neilltuol o falch fod y gwobrau yn cydnabod ymroddiad rhagorol a rôl gwirfoddolwyr ym mhob safle. Byddwn yn annog pobl leol i ymweld â’n hatyniadau gwych yn ystod yr haf gan fod cymaint i’w weld a’i wneud.”

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, Aelod Cabinet dros Ardaloedd Gwledig:

“Rwyf mor falch fod Dolydd y Castell y Fenni wedi cael y gydnabyddiaeth haeddiannol. Mae cynifer o bobl leol ac ymwelwyr yn dod i’r Fenni ac yn defnyddio’r Dolydd i fynd â’u cŵn am dro, cael picnic a mwynhau gyda’u teuluoedd. Gobeithiaf y bydd yr ardal yn parhau i fod yn lle agos at galonnau pobl.”

Mae 221 o barciau a gofodau gwyrdd wedi cyflawni’r safonau uchel sydd eu hangen i ennill Gwobr Baner Werdd a Gwobr Gymunedol Baner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau trefol a stadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd. Caiff y rhaglen Gwobrau Baner Werdd eu barnu gan arbenigwyr ar ofodau gwyrdd, sy’n rhoi eu hamser yn wirfoddol i ymweld â’r safleoedd sy’n ymgeisio ac yn eu hasesu ar wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheoli amgylcheddol ac ymgyfraniad i gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd ar ran Cadw Cymru’n Daclus:

“Mae rhaglen Gwobr Baner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth ar draws Cymru, diolch i ymroddiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr o bob rhan o’r wlad. Ni allwn orbwysleisio parciau ansawdd uchel a gofodau gwyrdd i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, natur ac economi. Rydym eisiau annog pawb i ymchwilio eu hardal leol a manteisio i’r eithaf ar y safleoedd rhagorol sydd ar gael wrth garreg eu drws.”

Mae rhestr lawn o’r enillwyr gwobrau ar gael ar wefan Cadw Cymru’n Daclus

www.keepwalestidy.cymru

I gael wybodaeth ar y llu o atyniadau a lleoedd i ymweld â nhw yn Sir Fynwy, edrychwch ar: Ymweld â Sir Fynwy https://www.visitmonmouthshire.com/

Mae’r A466 ar gau ar hyn o bryd rhwng St Arvans a Tyndyrn er mwyn gwneud gwaith sefydlogi i adran 200m o wyneb craig ansefydlog. Bu’n rhaid i ni ymestyn y dyddiad cwblhau oherwydd anawsterau peirianneg ar y safle. Gobeithiwn y bydd y ffordd yn agor ar 2 Awst.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau fod y ffordd y ddiogel. Ni chaiff ei hailagor nes bydd yn llwybr diogel i deithio ar ei hyd. Rydym yn gweithio gyda’r contractwr i sicrhau y caiff y cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn ei gwblhau cyn gynted ag sydd modd.

Rydym yn deall rhwystredigaeth preswylwyr a busnesau ac yn deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai yr effeithir arnynt.

Mae Tyndyrn yn dal i fod ar agor ar gyfer busnes a gall pobl gyrraedd Tyndyrn drwy lwybrau eraill. Gwahoddir pawb i ddod a mwynhau’r cyfan sydd ardal hardd Dyffryn Gwy a Thyndyrn i’w cynnig.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus.

Codwyd arwyddion yng Nghas-gwent, Trefynwy ac ar hyd y llwybr gyda’r prif ddargyfeiriad ar hyd y B4293 drwy Devauden a Thryleg.

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi dathlu 60 mlynedd ers agor i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Ddydd Iau 2 Gorffennaf daeth dros 80 o westeion, oedd yn cynnwys cyn aelodau o staff a hefyd y staff presennol, cefnogwyr hirdymor a gwirfoddolwyr lleol ynghyd yn Nhŷ’r Castell – sydd ei hun yn dathlu ei ben-blwydd yn 200 oed eleni – i nodi’r achlysur.

Roedd llawer o’r rhai a fynychodd yn cynnwys pobl oedd yn ymwneud â’r amgueddfa yn ei dyddiau cynnar. Yn eu plith roedd Barbara Jackson, a fynychodd yr agoriad yn 1959. Roedd ei hewythr Alfred a’i thad Ernest ymysg y rhai a fu’n gyfrifol am sefydlu’r amgueddfa. Roedd aelodau Clwb Rotari y Fenni yn bresennol yn y dathliad i gynrychioli’r aelodau hynny a sefydlodd is-bwyllgor cyntaf yr amgueddfa yn y 1950au. Hefyd yn bresennol oedd Ken Key, fu’n rhan o’r gweithgor a gludodd un o arteffactau’r amgueddfa – paentiad mur Addoliad y Doethion – o Dŷ Gunter mewn whilber. Roedd y gwesteion eraill yn cynnwys Beryl Jones y gwnaeth ei gŵr Gwyn sefydlu Cymdeithas Hanes Lleol y Fenni ac a fu’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Brenin Harri VIII i guradu arddangosiad Ceginau Cymreig yn 1960.

Mwynhaodd gwesteion araith llawn hiwmor am sefydlu’r amgueddfa gan y cyn guradur Frank Olding. Rhoddodd Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Sheila Woodhouse, ddiolchiadau ffurfiol i staff a gwirfoddolwyr a wnaeth yr amgueddfa y llwyddiant y mae heddiw.

Wrth nodi’r dathliad dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Lywodraethiant a’r Gyfraith: “Mae gan amgueddfeydd rôl hanfodol mewn dysgu am hanes cyfoethog Sir Fynwy. Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn dod i goffau’r sefydliad hwn a chofio’r rhan bwysig fu ganddo yn y Fenni a’r gymuned ehangach dros y 60 mlynedd ddiwethaf.”

Bydd Cynllun Datblygu Lleol newydd Cyngor Sir Fynwy ar effeithio ar sut a ble mae pobl yn byw, gweithio, cymdeithasu, teithio a mwynhau cefn gwlad Sir Fynwy – ac yn hanfodol mae hyn am faint y bydd y Sir yn dyfu a pha rannau o Sir Fynwy fydd yn tyfu (yr opsiynau ‘twf a gofodol’). Gofynnir i bobl roi eu sylwadau ar y cynigion a wneir gan y bydd hyn yn effeithio ar benderfyniadau cynllunio Cyngor Sir Fynwy dros y 15 mlynedd nesaf.

Edrychwch ar hyn i ganfod mwy: https://youtu.be/ZIcw-UosH8I

Darllenwch hyn i gael mwy o wybodaeth: https://www.monmouthshire.gov.uk/planning-policy/local-development-plan-revision/

Anfonwch eich sylwadau yma: http://monmouthshire.planning-register.co.uk/Home/Register

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Mawrth 16 Gorffennaf ar unrhyw amser rhwng 1-7pm.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod Cabinet menter a chynllunio defnydd tir: “Rydym yn croesawu adborth gan breswylwyr ar y cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae gennym opsiynau ar gael felly gall pobl anfon eu sylwadau atom ar-lein neu ddod i siarad gyda ni ddydd Mawrth 16 Gorffennaf – edrychwn ymlaen at glywed sylwadau pawb.”

Bu pobl ifanc o bob rhan o’r sir yn bresennol yn Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 5 Gorffennaf. Rhoddodd y fforwm, a gynhaliwyd gan fforwm ieuenctid Sir Fynwy Engage 2 Change, gyfle i ddisgyblion o bedair ysgol uwchradd y sir i drafod materion sy’n bwysig iddynt. Bydd amrywiaeth o swyddogion o Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Sir Fynwy sydd ynghyd â sefydliadau eraill yn ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn defnyddio lleisiau ein pobl ifanc yn sail i wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Rhoddodd y cyfarfod lwyfan i bobl ifanc rannu eu sylwadau gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae llais pobl ifanc yn ganolog i waith y Bwrdd. Nod y bwrdd yw rhoi cyfle i bobl ifanc a hefyd gyrff cyhoeddus i gael gwybodaeth am beth yw’r materion a pham eu bod yn bwysig. Gobeithir cynnal y fforwm yn rheolaidd.

Roedd pobl ifanc yn awyddus i ofyn cwestiynau i’r gwahanol swyddogion am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc. Cafodd iechyd meddwl ei ddewis yn ddiweddar fel y mater pwysicaf i bobl ifanc, yn ogystal â digartrefedd a throseddau gyda chyllyll.

Yn 2018, cymerodd 2,787 o bobl ifanc ledled Sir Fynwy ran yn ymgyrch ‘Gwneud eich Marc’ a phleidleisio ar y materion pwysicaf iddynt. Caiff ‘Gwneud eich Marc’ ei arwain gan Gyngor Ieuenctid Prydain ac mae’n anelu i roi cyfle i bobl ifanc i ddylanwadu ar drafodaethau yn Nhŷ’r Cyffredin gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid.

Gofynnodd pobl ifanc gwestiynau ystyrlon a gwybodus. Gallodd y rhai a fynychodd ofyn cwestiynau wyneb i wyneb a hefyd gael cyfle i ddefnyddio offeryn ar-lein rhyngweithiol. Roedd yr offeryn ar-lein hefyd yn galluogi’r bobl ifanc nad oedd yn y digwyddiad i gymryd rhan hefyd. Cafodd y cyfarfod, a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, hefyd ei ffrydio’n fyw a gynorthwyodd fwy o bobl i edrych a gwrando yn ystod y sesiwn neu yn ddiweddarach.

Clywodd y bobl ifanc gan Richard Blakemore, Prif Arolygydd Heddlu Gwent; Mike Richards, Goruchwyliwr yn Heddlu Gwent; Dr Luke Jones, Pennaeth Rhanbarthol Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), Rhaglen Trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Bronwyn John, Pennaeth Partneriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Mark Hand, Pennaeth Cynllunio Adran Tai a Llunio Lleoedd Cyngor Sir Fynwy; Ian Bakewell, Rheolwr Tai a Chymunedau Cyngor Sir Fynwy; a Rachel Lewis, Rheolwr Polisi Cynllunio Cyngor Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Rwyf mor falch i weld pobl ifanc yn Neuadd y Sir ac yn defnyddio siambr y cyngor. Roedd y fforwm yn gyfle perffaith i helpu ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i glywed barn ein pobl ifanc a rhoi cyfle i ddisgyblion i ofyn i’r bobl sy’n gwneud y penderfyniadau am y pethau sy’n wirioneddol bwysig iddynt. Gobeithiaf weld mwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn Heddlu Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ddod draw ac edrychaf ymlaen at fwy o weithio partneriaeth yn y dyfodol.”

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Jade Atkins – CharlieJadeAtkins@monmouthshire.gov.uk

Gellir gweld y cyfarfod ar  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wfm0nB_YKtg

Mae mwy o wybodaeth ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/psb/.

Roedd Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i groesawu tîm dadlau Ysgol Gynradd Goetre Fawr i Neuadd y Sir ar gyfer eu dadl ddydd Mercher 3 Gorffennaf. Daeth 15 o ddisgyblion eiddgar i siambr y cyngor i gyflwyno dadleuon ar p’un ai a ddylai’r Gymraeg gael ei haddysgu fel yr ail brif iaith mewn ysgolion.

Dyma’r ail dro i ddisgyblion brwdfrydig o glwb dadlau yr ysgol ymweld â’r siambr i ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus. Mae 25 aelod rhwng 8 a 11 oed yn y grŵp. Treuliodd y disgyblion nifer o wythnosau yn paratoi ac yn ymarfer sgiliau trafod allweddol cyn cymryd rhan mewn dadleuon byr.

Penderfynwyd ar bwnc eleni yn dilyn ffocws diweddar yr ysgol ar y Gymraeg a’r Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Roedd gan ddisgyblion hefyd ddiddordeb yn y syniad o ddysgu Cymraeg wrth ochr ieithoedd tramor modern fel rhan o’r Cwricwlwm.

Sefydlwyd y clwb trafod yn 2016 gan Kathryn Edwards, Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol. Nod y clwb yw rhoi cyfle i blant gael mwy o brofiad o siarad cyhoeddus a helpu i wella eu sgiliau gwrando. Mae’r gweithgaredd all-gwriciwlaidd wedi profi’n llwyddiannus wrth ddatblygu hyder disgyblion a chynnau eu diddordeb mewn materion cyfoes.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cysylltu gyda Chyngor Sir Fynwy ac yn rhannu eu sylwadau ar faterion cyfoes. Mae plant Sir Fynwy wedi rhannu eu brwdfrydedd dros y Gymraeg a diwylliant Cymru yn nhrafodaeth heddiw am bwysigrwydd y Gymraeg i’n plant. Da iawn pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu’r tîm yn ôl i’r siambr yn y dyfodol.”

Wrth siarad am lwyddiant y tîm trafod, dywedodd Kathryn Edwards: “Roeddwn eisiau i’r disgyblion wirioneddol feddwl am sgiliau trafod – maent yn chwilfrydig, mae ganddynt ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd o’u cwmpas ac roedd yn gwneud defnydd da  o hynny. Mae hefyd yn wirioneddol rwydd anghofio fod gwrando yr un mor bwysig â siarad wrth drafod. Mae’n hanfodol rhoi amser i ystyried safbwyntiau eraill.”

Mae gan Kathryn gynlluniau i adeiladu ar ddigwyddiad eleni gyda’r nod o’i wneud hyd yn oed yn fwy ac yn well ar gyfer eu hymweliad nesaf.

Wrth siarad am ei phrofiad yn y siambr dywedodd Amelia, 11 oed, cadeirydd y tîm dadlau: “Roedd yn llawer o hwyl. Mae wedi rhoi hyder i fi a bydd yn fy helpu i siarad o flaen cynulleidfa yn y dyfodol.”

Dywedodd Gabby, cyd-ddisgybl: “Fe wnes fwynhau medru dweud beth rwy’n ei gredu. Mae angen i ni sefyll lan dros ein safbwyntiau. Mae angen i ni wneud ein dewisiadau ein hunain. Mae wedi gwella fy hyder.”

Mae croeso i breswylwyr fynychu dau sesiwn ymgysylltu i roi eu sylwadau ar gynlluniau a gynigir i wella Sgwâr Agincourt a Stryd Mynwy, Trefynwy. Bu’r dref farchnad hanesyddol yn ffynhonnell trafodaethau gyda’r gymuned leol am dros 10 mlynedd gyda barn yn amrywio ar sut i wella’r ardal.

Bydd yr ymgysylltu yn helpu i lunio manylion y datblygiad sydd â’r nod o greu gofod cyhoeddus lle croesewir cerddwyr. Bydd traffig yn parhau i lifo ond bydd y gwelliannau yn gwneud yr ardal yn fwy cyfeillgar i gerddwyr. Daw’r gwaith â wynebau ffordd ansawdd uchel a thirlunio gyda’r nod o reoli’r traffig yn yr ardal yn well er mwyn cynyddu hygyrchedd a diogelwch. Bydd yr holl ystyriaethau dylunio yn creu’r amgylchedd a’r ymdeimlad o le i drawsnewid yr ardal yn gyrchfan ddiwylliannol, hanesyddol. Bydd y cyngor yn cefnogi siopau a busnesau lleol tra bod y gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau fod canol y dref yn parhau’n ddewis poblogaidd ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr i siopa’n lleol.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn llwyddiannus wrth sicrhau £450,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru  ar gyfer y cynllun. Mae hyn yn ychwanegol at £90,000 o gyllideb Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy a £45,000 gan Gyngor Tref Trefynwy.

Caiff preswylwyr eu hannog i fynychu arddangosfa gyhoeddus a sesiynau ymgysylltu yn Neuadd y Sir. Medrir gweld y cynlluniau drwy gydol y dydd. Mae nifer o gyflwyniadau ar y gweill hefyd i edrych ar y dyluniad arfaethedig, gweddluniau o’r stryd, amserlenni a mwy o wybodaeth am y ffrydiau cyllid.

Cynhelir sesiynau ymgysylltu yn Neuadd y Sir, Trefynwy:

 • Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019, galw heibio rhwng 9.00am – 7.00pm

Bydd cyflwyniadau manwl am 10.00 am, 12.00pm, 4.00pm a 6.00pm

 • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019, galw heibio rhwng 9.00am – 1.00pm

Bydd cyflwyniadau manwl am 10.00am a 12.00pm.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Briffyrdd:

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous i dref Trefynwy a bydd yn rhoi gofod mwy diogel i breswylwyr ac ymwelwyr i gerdded ynddo i gymdeithasu a siopa. Rwy’n annog preswylwyr i fynychu sesiwn galw heibio i ddeall yn well yr hyn a gynigir a’r hyn y gobeithiwn ni a’n partneriaid ei gyflawni.”

Mae croeso i breswylwyr alw heibio mewn sesiwn ymgysylltu neu roi eu sylwadau drwy arolwg ar-lein:https://www.surveymonkey.co.uk/r/GJ8Z9F7

Cyngor Sir Fynwy yw’r awdurdod lleol cyntaf yn y Deyrnas Unedig i reoli, rhedeg ac agor Swyddfa’r Post gymunedol. Dechreuodd y Swyddfa’r Post newydd, sydd yn Stryd Maryport, Brynbuga, fasnachu ar 1 Mai a chafodd ei hagor yn swyddogol ar 27 Mehefin. Bydd yn galluogi pobl a busnesau lleol i barhau i fancio yn y dref ar ôl i’r unig fanc yn y dref a hen Swyddfa’r Post gyhoeddi cynlluniau i gau o fewn ychydig wythnosau o’i gilydd yn 2018. Ymunodd Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga a Swyddfa’r Post yn y digwyddiad oedd yn dathlu gweithio partneriaeth effeithlon a wnaeth hyn yn bosibl. Cafodd y ruban swyddogol ei dorri gan Georgina Hathaway, sy’n codi arian ar gyfer elusennau lewcemia, ac a gafodd ei henwebu gan bobl leol fel arwr cymunedol.

Roedd gwesteion yn falch iawn i glywed gan John Roberts, Hanesydd Post, a deithiodd o orllewin Berkshire fel rhan o’i ymchwil a daeth y cwsmer cyntaf pan ddechreuodd Swyddfa’r Post fasnachu fis diwethaf. Soniodd John dylanwad pa mor bwysig a fu gan Swyddfa’r Post ym Mrynbuga ers ei hagor gyntaf yn 1730.

Dywedodd y Cyng Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy ac sy’n gyn-Bostfeistres ei hunan: “Rwy’n gwybod yn union pa mor bwysig yw Swyddfeydd Post o flynyddoedd lawer o weithio mewn Swyddfeydd Post cymunedol – maent wirioneddol yn arbennig iawn. Mae agor Swyddfa’r Post yn Hyb Cymunedol Brynbuga yn dangos budd Cyngor Tref Brynbuga a Chyngor Sir Fynwy yn cydweithio i wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Hoffwn ddiolch i swyddogion Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga a Neil Jenkins o Swyddfa’r Post sydd i gyd wedi cydweithio i wneud i hyn ddigwydd.”

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Hybiau Cymunedol: “Bu heno yn enghraifft wych o sut mae Hybiau Cymunedol Sir Fynwy yn parhau i esblygu gan ein helpu i gynnal gwasanaethau lleol hygyrch y mae pobl yn eu gwerthfawrogi. Mae Swyddfa’r Post yma ym Mrynbuga eisoes yn boblogaidd iawn gyda 4,559 o drafodion yn y mis cyntaf yn unig. Mae cynghorau eraill wedi dangos diddordeb yn y dull gweithredu yma gan ddangos fod hyn yn enghraifft o sut mae Sir Fynwy yn arwain ac eraill yn dilyn.”

Ychwanegodd Neil Jenkins, Rheolwr Newid Swyddfa’r Post: “Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i bobl Brynbuga gael Swyddfa’r Post ac rydym yn hyderus y bydd gwasanaeth modern Swyddfa’r Post yn diwallu anghenion y gymuned leol a sicrhau gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn wir wedi bod yn brosiect gwych sy’n profi budd cydweithio i wneud i bethau ddigwydd. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i Gyngor Sir Fynwy yn y fenter gyffrous newydd yma.”

Meddai John Rogers, Hanesydd Post: “Swyddfa’r Post yw gwir ganolbwynt unrhyw dref neu bentref felly mae’n addas fod Swyddfa’r Post yma yn yr hyb ym Mrynbuga. Fedrwch chi ddim gweld ar fantolen beth yw holl fanteision Swyddfa’r Post i gymuned, ond maent yn bendant yno. Mae Swyddfeydd Post yn rhoi ased gwerth-ychwanegol hynod i gymdeithas drwy ddod â phobl ynghyd mewn oes pan fo llawer ohonynt yn treulio cymaint o amser ar ein sgriniau, tra’n dal i ddarparu gwasanaethau pwysig i bawb. Mae’n hanfodol mewn unrhyw gymuned i bobl ddod ynghyd a chwrdd wyneb i wyneb pan fyddant yn manteisio ar yr amrywiaeth enfawr o wahanol drafodion sydd ar gael. Defnyddiwch hi neu collwch hi.”

Ychwanegodd y Cyng Christine Wilkinson, Maer Brynbuga: “Rwyf wrth fy modd i fod yma yn Swyddfa’r Post newydd Brynbuga. Roeddem yn ei theimlo’n drychineb pan gafodd y banc olaf ei gau ac yn teimlo’n anhygoel o falch i ni weithio gyda Chyngor Sir Fynwy a Swyddfa’r Post i atal Swyddfa’r Post – mae cynifer o bobl yn dibynnu arni – rhag cau hefyd. Rwyf mor falch i’r anhygoel Georgina Hathaway gael ei henwebu gan bobl leol fel yr arwr lleol i dorri’r rhuban swyddogol. Mae Georgina a’i gŵr Tom wedi codi arian yn barhaus i elusennau lewcemia gan godi dros £170k er cof am eu merch Jane.”

Cafodd cyfraniad eithriadol gwirfoddolwyr sy’n cefnogi Bywyd Mynwy – Gwasanaethau Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy – eu dathlu yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Mercher 26 Mehefin. Mae Bywyd Mynwy yn darparu ystod eang o wasanaethau sy’n cyffwrdd â bron bob preswylydd yn y sir. Mae’n darparu gwasanaethau ieuenctid, chwaraeon, twristiaeth a diwylliannol ar draws y sir ac mae gan wirfoddolwyr ran hanfodol wrth gyflwyno gwasanaethau safon uchel..

Mae gan y gwasanaeth dros ddau gant o wirfoddolwyr yn amrywio o bobl ifanc frwdfrydig yn eu harddegau i bobl angerddol yn eu hwythdegau sy’n rhoi eu hamser, ymroddiad, sgiliau a phrofiad bywyd i ychwanegu gwerth i amrywiaeth eang y cyngor o atyniadau a gaiff eu rhedeg gan y gwasanaeth amgueddfeydd, y gwasanaeth ieuenctid, y tîm datblygu chwaraeon, gwasanaeth cefn gwlad a chanolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn. Roedd 90 o wirfoddolwyr Bywyd Mynwy yn bresennol yn y digwyddiad a derbyn tystysgrifau i gydnabod eu gwaith caled, ymroddiad ac ymrwymiad.

Cyflwynwyd y gwobrau dilynol ar y noswaith:

 • Person Ifanc yn Gwirfoddoli  – Chloe Whatley
 • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Sue Hogan ac Angela Bishop
 • Grŵp yn Gwirfoddoli – Academïau Arweinyddiaeth Chwaraeon Sir Fynwy
 • Gwirfoddolwr Amgylcheddol – Grŵp Cerdded Gofal Llwybrau
 • Gwirfoddolwr Ysbrydoledig – Harry a Eira Steggles
 • Gwirfoddolwr Eithriadol – Bill Duke
 • Gwirfoddolwr yr Ail Filltir – Catherine Baker.

Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol ar gyfer holl wasanaethau Bywyd Mynwy. Mae’r cyngor yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i gefnogi gwirfoddolwyr yn cynnwys hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau fod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a difyr. Gall gwirfoddoli alluogi unigolion i wella eu sgiliau presennol, cynyddu gwybodaeth, cwrdd â ffrindiau newydd a hybu hyder sydd yn ei dro o fudd i’w hiechyd a llesiant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Bywyd Mynwy ar Gyngor Sir Fynwy:

“Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil, hwyliog a chymdeithasol i helpu ein cymuned.

Mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’n gwasanaeth cefn gwlad i sicrhau fod ein hawliau tramwy yn hygyrch i gerddwyr, tra bod y rhai sy’n cynorthwyo ein staff amgueddfeydd yn catalogio a chadw hanes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn helpu i gynnal y safleoedd hanesyddol a thywys pobl o amgylch ein casgliadau ac arddangosfeydd.

Enghreifftiau nodedig eraill yw’r cynorthwywyr bodlon yn Hen Orsaf Tyndyrn sy’n rhedeg y trên bach ac yn trosglwyddo eu gwybodaeth werthfawr o’r ardal leol yn ogystal â’r gwirfoddolwyr ifanc sy’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau i annog eu cyfoedion i fod yn egnïol tra’n mwynhau chwarae a hamdden.

Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am egni, amser ac ymrwymiad diflino gwirfoddolwyr o bob rhan o’n sir, i gyd i wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.”

Medrwch gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda Bywyd Mynwy, grŵp gwasanaeth yng ngofal Cyngor Sir Fynwy, drwy gysylltu â Tracey Thomas e-bost

traceythomas@monmouthshire.gov.uk  neu ffonio 07818 016924.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio ymgyrch lwyddiannus iawn ‘Haf Wrth eu Bodd’ am yr ail flwyddyn yn olynol yn rhedeg o 1 Gorffennaf 2018. Nod Haf Wrth eu Bodd yw cefnogi rhieni a gofalwyr i gynllunio gweithgareddau difyr ar gyfer plant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir mewn canolfannau hamdden, amgueddfeydd, cestyll ac atyniadau twristiaeth ym mhob rhan o’r sir yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst.

Ar gyfer rhieni plant oed ysgol gynradd, yn ogystal â dechrau’r haf mae mis Gorffennaf yn ddechrau gwyliau chwech wythnos o’r ysgol. Mae Gemau Sir Fynwy yn cynnig dyddiau llawn hwyl, cyfeillgarwch a gweithgareddau corfforol ar gyfer plant 5-12 oed ym mhob un o’r pedair canolfan hamdden yn Sir Fynwy.

Mae Gemau Sir Fynwy yn gyfle unigryw i blant a rhieni fel ei gilydd. Gall plant gwrdd â ffrindiau newydd, datblygu eu sgiliau a’u hyder tra bod rhieni’n fodlon yn gwybod bod eu plant yn ddiogel, hapus ac yn cael oriau o hwyl.

Mae dau ddewis wrth archebu lle yn Gemau Sir Fynwy; mae’r dewis cyntaf yn darparu gweithgareddau rhwng 9.00am a 3.00pm ac yn costio o £13.00 y diwrnod. Mae’r ail ddewis, sy’n rhedeg o 8.00am tan 5.00pm, yn cynnwys brecwast a chlwb ar ôl gemau am gost o £15.00 y diwrnod.

Yn ogystal â 29 diwrnod o weithgareddau wedi’u trefnu dan Gemau Sir Fynwy, mae MonLife hefyd yn cynnig amrywiaeth o wersylloedd Gemau Sir Fynwy arbenigol a gyflwynir gan hyfforddwyr ysbrydoledig o’r Tîm Datblygu Chwaraeon. Mae’r dyddiau gweithgaredd hyn yn rhoi cyfle i blant roi cynnig ar rywbeth newydd neu fireinio eu sgiliau presennol.

Bu gwersylloedd pêl-droed, rygbi a Gall Genethod yn boblogaidd tu hwnt mewn blynyddoedd blaenorol. Yn newydd ar gyfer 2019 mae Ysgol Môrforwynion, Gwersylloedd Criced, Gwersylloedd Dawns a Gymnasteg, Sesiynau Campfa Iau NRG a Champiau Antur ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.

Cynhelir gwersylloedd pêl-droed bob dydd Gwener drwy gydol gwyliau’r haf yng Nghanolfan Hamdden y Fenni a bob dydd Mawrth yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed. Mae’r dyddiau yn gyfle perffaith i fireinio sgiliau plant, cael hyfforddiant arbenigol ychwanegol neu roi cynnig ar y gêm am y tro cyntaf. Mae’n wersyll poblogaidd ar gyfer plant 5-12 oed a chynghorir rhieni i archebu ymlaen llaw i sicrhau lle.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros MonLife:

“Mae Gemau Sir Fynwy yn ychwanegiad gwych yn yr haf. Mae dros 4,500 o blant wedi cymryd rhan yn y sesiynau ers mis Ebrill 2018. Mae hyn yn profi yn union pa mor boblogaidd yw’r sesiynau.

Gall gwyliau ysgol fod yn her i rieni, ond mae Sir Fynwy yn cynnig cyfleoedd fforddiadwy a chyffrous i gymryd rhan mewn dewis eang o weithgareddau hwyliog. Rwy’n annog pob rhiant i edrych ar y wefan i gael mwy o wybodaeth.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i – https://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games/.  I archebu lle, ffoniwch neu galwch heibio canolfan hamdden MonLife i gael mwy o wybodaeth.

Mae angen archebu ymlaen llaw ar gyfer gwersylloedd arbenigol Gemau Sir Fynwy ac mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Cynghorir rhieni i holi cyn gynted ag sydd modd i sicrhau lle.

Mae Tyndyrn a’r cylch ar agor i fusnes er gwaethaf gwaith ffordd i’r A466. Mae’r haf yma ac mae’n nodi dechrau gwyliau a gweithgareddau yn Nyffryn Gwy. Amser i ymweld ag Abaty Tyndyrn a mwynhau ardaloedd gwledig godidog Sir Fynwy. Mae cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr ac ymwelwyr i fod yn ofalus oherwydd y gwaith sefydlogi hanfodol i ffordd Dyffryn Gwy, A466 Tyndyrn i St Arvans. Disgwylir y bydd y gwaith yn parhau am bump wythnos, ac mae’r contractwr yn gweithio i ddyddiad cwblhau o ddydd Gwener 19 Gorffennaf.

Cynhaliwyd astudiaethau helaeth ac ymgynghori yn yr ardal cyn caniatáu i’r gwaith fynd yn ei flaen. Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda’r contractwr i sicrhau nad yw’r ymyrraeth yn parhau dim mwy nag sy’n hanfodol a chafodd ei sicrhau fod y contractwr yn gweithio patrwm o 11 diwrnod mewn 11 gyda diwrnod gwaith 11 awr.

Fodd bynnag mae’r gwaith yn gymhleth ac yn cynnwys drilio angorau i wyneb y graig. Mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda’r contractwr i ymchwilio’n barhaus sut y gellid newid y gwaith i ostwng y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Mae dargyfeiriad yn ei le ar hyd y B4293 drwy Devauden a Thryleg a gobeithir y bydd hynny’n galluogi preswylwyr ac ymwelwyr i ymweld a theithio drwy Ddyffryn Gwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:

Bydd cyfathrebu rhwng y cyngor a busnesau a phreswylwyr yn parhau yn ystod y gwaith. Mae natur y gwaith a chau’r ffordd wedi arwain at ymyriad a chafodd hynny effaith ar fusnesau.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn yr wythnosau nesaf a chaiff preswylwyr ac ymwelwyr eu hannog i ddefnyddio’r dargyfeiriadau sydd ar gael i ymweld â Ffair Tyndyrn ddydd Sadwrn 29 Mehefin, edrych o amgylch Hen Orsaf Tyndyrn, cerdded o amgylch yr Abaty ac ymweld ag un o’r llu o dafarndai yn yr ardal.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

‘Rwy’n deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai y mae cau’r ffordd yn effeithio arnynt. Cynhelir y gwaith i sicrhau y gall llawer o bobl ymweld â’r rhan hardd hon o’r sir yn ddiogel yn awr ac yn y dyfodol. Rwy’n canmol gwaith fy nghyd-gynghorydd Ann Webb. Mae ei chyfathrebu cadarnhaol cyson gyda phreswylwyr lleol wedi sicrhau fod hwyliau yn uchel a bod y pentref a’i fusnesau yn ffynnu’.

Bu staff o Ganolfan Hamdden Cas-gwent yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i gynnig cyngor gwerthfawr ar achub bywyd i dros 500 o blant yn ystod Wythnos Atal Boddi, 14-21 Mehefin. Bu’r tîm yn gweithio i gyflwyno ymgyrch ‘Ymwybodol o Ddŵr’ Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid Tân, a gaiff ei chynnal bob mis Mehefin.

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr a gostwng marwolaethau cysylltiedig â dŵr gan 50 cant erbyn 2026. Gyda tua 34% o achosion damweiniol o foddi yn digwydd yn yr haf, mae’n bwysig atgoffa ac addysgu pobl o’r peryglon y gall dŵr ei achosi.

Mae ysgolion cynradd lleol yn cynnwys Ysgol Gynradd Santes Fair, Ysgol Gynradd y Dell, Ysgol Gynradd Pembroke, Ysgol Gynradd Thornwell ac Ysgol Gynradd Drenewydd Gellifarch wedi cymryd rhan mewn gwersi diogelwch dŵr. Manteisiodd plant yn mynychu gwersi nofio Hamdden Mynwy hefyd o arddangosiadau CPR a’r cyfle i wisgo sbectol Rhith Realaeth sy’n amlygu’r peryglon y gall dŵr ei achosi.

Bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol yn parhau i godi ymwybyddiaeth o ymgyrch ‘Ymwybyddiaeth o Ddŵr’ a chodi arian gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd. Cynhaliwyd sesiwn golchi ceir ddydd Sadwrn 22 Mehefin a bydd y ganolfan hamdden yn parhau i rannu ffotograffau hwyl o’r gymuned yn ffrâm ffotograffau’r ymgyrch. Mewn blynyddoedd diweddar cafodd cylch a rhaff achub bywyd eu gosod tu allan i far gwin The Riverside diolch i gyllid gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Ysywaeth, mae dros 700 o bobl yn boddi ym Mhrydain ac Iwerddon bob blwyddyn – sef cyfystyr ag un bob 10 awr ac er fod pyllau nofio gydag achubwr bywyd yn un o’r lleoedd mwyaf diogel i ymdrochi, mae’n bwysig addysgu pobl ar beryglon y traeth, afonydd, llynnoedd, chwareli a hyd yn oed ddŵr o amgylch y cartref. I gael mwy o gynghorion ar ddiogelwch dŵr ewch i www.rlss.org.uk   

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Hamdden Mynwy:

‘Roeddwn yn ffodus i gael fy ngwahodd gan Duncan a’r tîm i ymweld â’r ganolfan hamdden yn ystod yr Wythnos Atal Boddi. Fe wnaeth ymrwymiad Duncan, cydweithwyr yn Hamdden Mynwy a swyddogion Tân ac Achub De Cymru argraff enfawr arnaf wrth iddynt weithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr. Gobeithiaf y bydd y bartneriaeth yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod. Mae nofio yn sgil bywyd pwysig. Gall Hamdden Mynwy gynnig llawer o opsiynau ar gyfer preswylwyr o bob oed a gallu i wella hyder a sgiliau. Hoffwn annog pawb i neilltuo amser i ymweld â gwefan Cymdeithas Brenhinol Achub Bywyd y Deyrnas Unedig (RLSS UK) i ganfod sut i ddod yn fwy ymwybodol o ddŵr.’

Mae dysgu i nofio mor bwysig. Mae Hamdden Mynwy yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio ar gyfer plant a phobl ifanc o bob gallu o sesiynau rhieni a baban i wersi achub bywyd ar gyfer nofwyr mwy galluog. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/swim/

Bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu agoriad swyddogol adeilad Ysgol Gyfun Trefynwy ddydd Gwener 21 Mehefin. Dadorchuddiwyd plac coffa i nodi’r achlysur gan yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken CBE ynghyd â Phrif Fachgen a Phrif Eneth yr Ysgol. Roedd cynghorwyr, llywodraethwyr, staff, myfyrwyr a rhieni yn bresennol yn y digwyddiad a welodd agoriad yr adeilad dinesig mwyaf i’w adeiladu yn Sir Fynwy.

Roedd yr adeilad yn gynllun ar y cyd rhwng Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru ynghyd â BDP Architects ac Interserve a gododd yr adeilad rhagorol.

Cafodd yr adeilad eisoes ei gydnabod yn rhyngwladol ac enillodd ddwy wobr o fewn y mis diwethaf, y Wobr Arloesedd Digidol yng Ngwobr Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a gwobr bwysig ‘Prosiect y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019.

Dywedodd beirniaid y wobr fod y prosiect yn: “Rhoi gwerth gwych am arian, yn ysgol wedi’i dylunio’n dda iawn gydag amrywiaeth o ardaloedd dysgu sy’n cefnogi llawer o wahanol ffyrdd o weithio a hefyd yn creu ymdeimlad o gymuned.”

Mae’r gwobrau yn cydnabod yr adeilad a’r dyluniad o’r math diweddaraf. Mae buddsoddiad enfawr mewn technoleg a defnydd creadigol o olau a gofod yn rhoi amgylchedd dysgu aeddfed, sy’n debycach i gampws prifysgol neu amgylchedd swyddfa ym myd gwaith. Mae’r adeilad yn rhoi cyfleoedd di-ben-draw a bu’n hwb enfawr i addysgu a dysgu yn yr Ysgol.

Gwelodd adeiladu’r ysgol fuddsoddiad sylweddol o fewn yr economi gyda 80% o’r costau adeiladu’n cael eu gwario ar is-gontractwyr o fewn cylch 25-milltir o safle’r ysgol. Cafodd prentisiaethau hefyd eu cynnig a’u defnyddio.

Mae’r cyfleusterau newydd yn rhoi amgylchedd addysgu a dysgu arloesol a digidol gyfoethog i ddisgyblion gyda’r hyblygrwydd i ateb y newid yn anghenion system addysg Cymru yn awr ac i’r dyfodol. Mae gan yr ysgol systemau AV o’r math diweddaraf, stiwdios gweithgaredd, gofodau dawns a pherfformiad, neuadd chwaraeon a hybiau cyflwyno.

Mae’r adeilad yn cyfoethogi gallu’r ysgol i gyflawni ei gweledigaeth o ‘Dysgu i arwain ein bywydau’.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Cyflwynodd myfyrwyr a staff agoriad gala anhygoel, yn cynnwys nifer o berfformiadau cerddorol gwefreiddiol.

Mae’r agoriad yn foment falch i sir Fynwy – cwblhau ysgol yr 21ain ganrif sy’n garbon isel, llawn technoleg ac yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Bu adeiladu’r ysgol hon yn daith hir ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd at ei llwyddiant yn cynnwys swyddogion y cyngor, llywodraethwyr, myfyrwyr, athrawon a’n partneriaid yn Interserve, Llywodraeth Cymru a BDP.

Rhwng yr ysgol newydd a’r ganolfan hamdden newydd, rydym wedi buddsoddi £51.5 miliwn yn addysg, iechyd a llesiant pobl Trefynwy – y buddsoddiad sengl mwyaf yn y dref mewn cenedlaethau. Mae cyflwyno campws dysgu a llesiant arloesol yn ased gymunedol wirioneddol ar gyfer pobl Trefynwy a’r cylch.

Mae gennyf bob hyder y bydd Ysgol Gyfun Trefynwy, gyda’i hethos gynhwysol, arweinyddiaeth gryf a bellach gartref newydd sbon, yn parhau i rymuso ei disgyblion i gyflawni.

Gyda dwy ysgol uwchradd newydd wedi’u darparu yng Nghil-y-coed a Threfynwy, rydym eisiau i bob disgybl yn Sir Fynwy fedru dysgu mewn ysgol 21ain ganrif a’r her yn awr yw cyflawni hynny ar gyfer disgyblion yn y Fenni a Chas-gwent.

Rwy’n anhygoel o falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn Nhrefynwy ac yn gyffrous am y cenedlaethau o ddysgwyr gydol oes uchelgeisiol a galluog fydd yn mynd drwy’r ysgol.”

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg:

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Trefynwy ar eu hagoriad swyddogol dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y rhaglen adeiladu ysgolion mwyaf uchelgeisiol ers y 1960au. Yn gynharach y mis hwn lansiais  yn swyddogol ‘Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif’, ail gyfnod y rhaglen, fydd yn gweld buddsoddiad pellach o £2.3m biliwn i ddarparu’r amgylcheddau dysgu mae ein disgyblion yn eu haeddu. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r holl ddisgyblion a’r staff yn eu hysgol newydd, sydd eisoes wedi ennill gwobrau.”

Dywedodd Vaughan Davies, Pennaeth:

“Gan arwain yr holl ysgol, fe wnaeth y Dirprwy Bennaeth Tim Bird gefnogi pawb wrth greu’r adeilad newydd gwych yma. Am bum mlynedd cynhaliodd gyfarfodydd wythnosol, weithiau ddyddiol, lle cafodd pob agwedd o’r dyluniad ac adeiladu eu hymchwilio gyda myfyrwyr a’i staff. Mae ei ymroddiad ac ymrwymiad wedi sicrhau y cafodd pawb gyfle i fod yn rhan o greu amgylchedd ar gyfer dysgu yn y 21ain ganrif. Mae’r holl gymuned yn ddyledus iawn i Tim a phopeth a wnaeth dros addysg bellach yng Nghymru a thu hwnt.

Bu’n gyfnod cyffrous iawn i’n hysgol ac rydym wedi croesawu llawer o ysgolion o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop yma, sy’n dechrau eu rhaglenni adeiladu. Roedd pob un ohonynt yn awyddus sut aeth yr ysgol ati gyda’r adeilad newydd. Gall Trefynwy, Sir Fynwy a Chymru fod yn falch tu hwnt o’r hun a gyflawnwyd.

Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mrs Jane Baker a roddodd 42 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol a 49 mlynedd i Gyngor Sir Fynwy. Roedd agor yr ysgol newydd yn gwireddu breuddwyd i Mrs Baker ar ôl 42 mlynedd o wneud yn siŵr fod amgylchedd yr ysgol yn rhagorol ar gyfer myfyrwyr.”

Dywedodd yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken:

“Roedd yn fraint cael fy ngwahodd i ymuno â’r myfyrwyr yn Ysgol Gyfun Trefynwy ar gyfer agoriad gala eu hadeilad ysgol newydd. Perfformiadau hynod gan y myfyrwyr a noswaith hyfryd iawn – llongyfarchiadau i bawb yng Nghyngor Sir Fynwy.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu agoriad swyddogol Ysgol Gyfun Trefynwy, ei Ysgol 21ain Ganrif wobrwyol, ddydd Gwener 21 Mehefin. Bydd yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken CBE ynghyd â Phrif Fachgen a Phrif Eneth yr ysgol, yn dadorchuddio plac coffa yn nodi’r achlysur.

Adeiladwyd yr ysgol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mewn cysylltiad â Chyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, cafodd yr ysgol ei chreu a’i dylunio gan fyfyrwyr, staff a rhieni. Bu’r penseiri BDP ac Interserve yn gweithio gyda’r gymuned i adeiladu ysgol ar gyfer y dyfodol.

Enwebwyd yr ysgol am wyth gwobr bwysig. Enillodd Wobr Arloesedd Digidol yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru. Neithiwr roedd yr ysgol a thîm y prosiect yn falch iawn i dderbyn gwobr Prosiect y Flwyddyn yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru, sy’n cydnabod ac yn arddangos dylunio ac adeiladu gwych mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Dywedodd beirniaid:

‘Mae’r prosiect yn rhoi gwerth gwych am arian, mae’n ysgol wedi’i dylunio’n dda iawn gydag amrywiaeth o ardaloedd dysgu sy’n cefnogi llawer o wahanol ffyrdd o weithio ac mae hefyd yn creu ymdeimlad o gymuned’.

Mae dyluniad blaengar yr adeilad yn adlewyrchu gweledigaeth yr ysgol i ddarparu’r sgiliau, gwybodaeth ac agweddau i bob myfyriwr  ‘ddysgu sut i arwain eu bywydau’. Mae nifer o ofodau dysgu ym mhob rhan o’r ysgol sy’n caniatáu dysgu unigol, grŵp, dosbarth a blwyddyn.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Rwyf mor falch o bob un aelod o’r tîm addysgu, y tîm adeiladu a’r awdurdod lleol, a aeth yr ail filltir i wneud Ysgol Gyfun Trefynwy yn safle gwych ar gyfer ein dysgwyr. Mae mor hyfryd gweld yr ysgol a’i hethos yn cael eu cydnabod gyda gwobrau pwysig, fel ysgol arloesol a blaengar. Gall Trefynwy, Sir Fynwy a Chymru fod yn falch tu hwnt o’r hyn a gyflawnwyd.”

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg:

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Sir Fynwy ar eu hagoriad swyddogol dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y rhaglen adeiladu ysgolion mwyaf uchelgeisiol ers y 1960au. Yn gynharach y mis hwn lansiais yr ‘Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif’, ail gyfnod y rhaglen, fydd yn gweld buddsoddiad pellach o £2.3 biliwn i sicrhau’r amgylcheddau dysgu mae’n disgyblion yn eu haeddu. Dymunaf bob lwc i’r holl ddisgyblion a staff yn eu hysgol newydd.”

Dywedodd Vaughan Davies, Pennaeth yr Ysgol:

“Gan arwain yr holl ysgol, fe wnaeth y Dirprwy Bennaeth Tim Bird gefnogi pawb wrth greu’r adeilad newydd gwych yma. Am bum mlynedd cynhaliodd gyfarfodydd wythnosol, weithiau ddyddiol, lle cafodd pob agwedd o’r dyluniad a’r adeiladu eu hymchwilio gyda myfyrwyr a staff. Fe wnaeth ei ymroddiad ac ymrwymiad sicrhau y cafodd pawb gyfle i fod yn rhan o greu amgylchedd ar gyfer dysgu yn y 21ain ganrif. Mae’r holl gymuned yn ddyledus iawn i Tim a phopeth a wnaeth i addysg bellach yng Nghymru a thu hwnt.”

Caiff amgylchedd yr ysgol newydd a’r strategaethau addysgu a dysgu creadigol a weithredir eu cydnabod yn rhyngwladol ac mae arweinwyr addysgol yn gwrando ac eisiau dysgu o’r hyn fu’n digwydd yno. Mewn misoedd diweddar bu’r ysgol yn fegwn arfer da ac mae wedi croesawu llawer o ysgolion o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop sy’n dechrau ar eu rhaglenni adeiladu. Roeddent i gyd yn awyddus sut aeth yr ysgol ati gyda’r adeilad newydd. Ym mis Medi, bydd yr ysgol yn rhan o gynhadledd ryngwladol yn Nenmarc, gyda’r ysgol yn cyflwyno’r cyflwyniad cyweirnod am ddysgwyr hunan-reoleiddiol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr i fod yn ofalus ar ôl i ni dderbyn adroddiadau am negeseuon e-bost yn cynnig ad-daliadau Treth Gyngor. Ymddengys fod y neges yn dweud wrth bobl fod ad-daliad yn ddyledus iddynt ac yn eu hannog i glicio ar ddolen.

Mae tîm Refeniw Sir Fynwy yn dweud nad yw hon yn ohebiaeth swyddogol am y cyngor a dylai preswylwyr fod yn ofalus cyn rhoi unrhyw fanylion i drydydd parti. Roedd yn rhaid i’r Cyngor roi rhybuddion diweddar pan dderbyniodd pobl yn y sir alwadau ffôn yn dweud wrthynt fod ganddynt hawl i ad-daliad ar eu bil treth gyngor.

Tîm Menter Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r Wythnos Cyflogadwyedd gyda sioe deithio ar draws y sir.

Gwaetha’r modd mae’r tîm wedi canslo’r Diwrnod Cyflogadwyedd oedd i’w gynnal ddydd Gwener 21 Mehefin yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Bydd y Tîm Menter yn parhau i gynnal nifer o sioeau teithio ar draws y sir mewn ymgais i gynyddu ymwybyddiaeth o’r llu o brosiectau sydd ar gael i annog preswylwyr i sicrhau cyfleoedd hyfforddiant neu gyflogaeth.

Cynhelir y sioeau ffordd cyflogadwyedd fel sy’n dilyn:

 • Marchnad y Fenni, dydd Mawrth 25 Mehefin 2019 11.00am – 2.30pm
 • Ffair Swyddi Cil-y-coed, Neuadd y Côr, Cil-y-coed dydd Mawrth 25 Mehefin 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Brynbuga, Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Cas-gwent, Dydd Iau 27 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Trefynwy, Dydd Gwener 28 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm 

Bydd y tîm yn cynnal diwrnod meddiannu cyfryngau cenedlaethol ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cyflogadwyedd ddydd Gwener 28 Mehefin i dynnu sylw at y gwaith da i roi sylw i’r gwaith a gaiff ei gyflwyno gan ddarparwyr cyflogadwyedd yn Sir Fynwy. Mae’r Tîm Menter yn annog busnesau lleol i ymuno ar y dydd, drwy dagio @MonmouthshireYE a defnyddio hashnod #empday2019.

Mae’r Tîm Menter yn cynnwys tri phrosiect sy’n anelu i ymgysylltu a grymuso preswylwyr 16 oed a throsodd i ennill cymwysterau, canfod cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r prosiectau – Ysbrydoli i Gyflawni, Ysbrydoli i Weithio a Cymunedau am Waith a Mwy – yn helpu llawer o breswylwyr i fanteisio o arbenigedd staff y bartneriaeth unigryw sydd ganddynt gyda sefydliadau a busnesau lleol.

Mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi gwneud cynnydd rhagorol ers iddo ddechrau ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r tîm wedi gweithio gyda llawer o breswylwyr yn Sir Fynwy i sicrhau gwaith neu hyfforddiant a rhagori ar ei ganlyniadau a osodwyd yn 2018.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steve Cooper  StephenCooper@monmouthshire.gov.uk

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy 2019. Mae’r gwobrau’n dathlu’r gwirfoddolwyr ysbrydoledig sy’n gweithio’n galed ac yn rhoi eu hamser i helpu’r gymuned.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) i gydnabod y bobl ragorol sy’n byw yn y sir ac yn gyfle i ddweud ‘Diolch yn Fawr’ am eu cyfraniad i Sir Fynwy.

Mae croeso i breswylwyr Sir Fynwy enwebu unigolion a deimlant sy’n rhoi cyfraniad amhrisiadwy i’r Sir. Mae’r gwobrau yn gyfle perffaith i gydnabod ymrwymiad unigolion a grwpiau cymunedol a dangos eu heffaith ar fywyd yn Sir Fynwy.

Mae nifer o fusnesau a mudiadau lleol yn noddi’r gwobrau ac yn galluogi GAVO a’r cyngor i gynnal Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr 2019. Dyma restr o’r gwobrau:

 • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Noddir drwy garedigrwydd Tai Siarter
 • Grŵp – Noddir drwy garedigrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Gwirfoddolwr Ifanc – Noddir gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
 • Gwirfoddolwr Amgylcheddol – Noddir drwy garedigrwydd Bwrdd Crwn Cas-gwent
 • Ymddiriedolwr Gwirfoddol – Noddir drwy garedigrwydd Cyngor Tref Cil-y-coed
 • Taith Bersonol – Noddir drwy garedigrwydd Bethany Homes
 • Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy – Noddir drwy garedigrwydd Cyngor Sir Fynwy

Caiff yr holl enwebiadau eu hasesu gan banel beirniadu annibynnol a chaiff enillwyr a’r gwirfoddolwyr sy’n ennill Cymeradwyaeth Uchel eu gwahodd i’r digwyddiad.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet:

“Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i’r miloedd o wirfoddolwyr sy’n rhannu eu hamser i gefnogi eraill yn ein sir, mae’r gwahaniaeth a wnânt i fywydau pobl bob dydd yn anhygoel. Mae neilltuo amser i ddweud diolch yn fawr i’n gwirfoddolwyr mor bwysig i ni; mae ein gwirfoddolwyr yn galluogi cymunedau i fodoli ac nid yw llawer hyd yn oed yn cydnabod y gwahaniaeth a wnaethant. Felly os gwyddoch am unrhyw un sy’n gwneud gwahaniaeth – enwebwch nhw heddiw os gwelwch yn dda!’

Dywedodd Clare Watkins, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO:

“Mae’n wych y gallwn ddod â phawb ynghyd yn y noswaith Wobrwyo i anrhydeddu arwyr tawel y Sir ac mae’n wych gweld yr Awdurdod Lleol a GAVO, ynghyd ag amrywiaeth o bartneriaid yn cynnwys llawer o grwpiau trydydd sector ac elusennau a’r gymuned fusnes leol i gyd yn cydweithio i ddathlu effaith gwirfoddoli yn Sir Fynwy. Mae’r noswaith bob amser yn dod â llawer o straeon ysbrydoledig am wirfoddoli ac os gwyddoch chi am rywun sy’n gwirioneddol haeddu gwobr, gan barhau gyda slogan Wythnos Gwirfoddolwyr eleni – ‘Mae’n Amser Dathlu’, rydym yn eich hannog i’w henwebu yn awr.”

Mae gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy nifer o gynghorion da ac awgrymiadau i gadw preswylwyr yn ddiogel. Mae’r tîm yn cefnogi  Ymgyrch Genedlaethol Ymwybyddiaeth Sgamiau sy’n anelu i godi proffil yr amrywiaeth o sgamiau a thriciau sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae sgamiau’n effeithio ar bob rhan o’r gymdeithas;  rhyngddynt, amcangyfrifir fod unigolion ar draws y Deyrnas Unedig yn colli £10 biliwn y flwyddyn oherwydd twyll.

Mae’r Tîm Safonau Masnach yn dweud nad yw llawer o breswylwyr yn credu y cânt eu twyllo; yn arbennig, y rhai yn y grŵp ‘bywyd sefydlog’, yn bennaf rai rhwng canol eu 40au â chanol eu 60au, sydd leiaf tebygol o gredu y byddant yn dioddef sgam. Hoffai’r tîm bwysleisio nad oes neb yn ddiogel; mae sgamiau yn eang a gallant fod yn soffistigedig.

Defnyddir y dechnoleg ddiweddaraf, gan dargedu pobl ar-lein, drwy negeseuon e-bost a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, neu medrant fod ar wedd hen ddulliau fel gwerthu ar garreg y drws, llythyrau annisgwyl a galw oer.

Er fod diffyg ariannol amlwg yn gysylltiedig â sgamiau – dangosodd adroddiad diweddar gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod y golled ariannol gyfartalog i ddioddefwyr sgamiau rhwng 75-79 oed yn £4,500 – gall hefyd fod effeithiau tymor hirach ac yr un mor niweidiol ar hunanbarch pobl. Mae’r rhai sy’n dioddef sgamiau’n aml yn teimlo cywilydd. Gall y stigma hwnnw hefyd arwain at dan-adrodd sgamiau, gyda dioddefwyr yn teimlo gormod o embaras i gyfaddef iddynt gael eu twyllo.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Safonau Masnach:

“‘Stopiwch, adroddwch, siaradwch: byddwch yn ymwybodol o sgamiau’ yw fy neges i bobl Sir Fynwy. Er fod llawer o bobl wedi dod i gysylltiad gyda sgamwyr, ychydig iawn sy’n siarad am y mater. Gall pobl weithiau deimlo’n wirion neu’n chwithig siarad amdano, neu roi gwybod am eu profiadau, ond gwaetha’r modd mae hyn yn golygu fod sgamwyr yn mynd yn ddi-gosb.

Mewn gwirionedd, gall pawb ohonom gael yr anffawd o gael ein targedu gyda sgam. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch Ymwybyddiaeth Sgamiau yn annog pobl i rannu eu straeon a dysgu cynghorion i atal sgamwyr rhag rhedeg i ffwrdd gydag arian pobl eraill.’

Mae gan Gareth Walters, Rheolwr Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy gynghorion pwysig ar gyfer defnyddwyr:

 • Os yw cynnig yn swnio’n rhy dda i wir, mae’n debyg ei fod – pwyll piau hi a pheidiwch gwneud penderfyniad sydyn wrth brynu
 • Os nad ydych wedi clywed am gwmni, gwnewch ychydig o ymchwil drwy safleoedd adolygu cwsmeriaid a thystebau i wirio eu bod yn ddilys cyn rhoi eich arian
 • Os ydych yn ansicr mewn unrhyw fodd am y busnes yr ydych yn ymwneud ag ef, peidiwch rhoi manylion eich cyfrif banc

Os ydych yn poeni fod rhywun rydych yn ei adnabod wedi dioddef sgam, cadwch olwg ar y dilynol. Ydyn nhw’n:

 • Derbyn mwy o bost nag arfer?
 • Derbyn galwadau ffôn annisgwyl neu’n treulio mwy o amser ar y ffôn?
 • Mewn trafferthion gydag arian neu wedi codi symiau mawr o arian yn ddiweddar?

Os credwch fod rhywun yr ydych yn ei adnabod yn cael ei sgamio, cymerwch y camau dilynol:

 • Os ydych yn poeni am sgamiau ffôn, ystyriwch osod dyfais rhwystro galwadau
 • Anogwch nhw i ddweud wrth eu banc ar unwaith os oes unrhyw weithgaredd neu drafodion amheus o’u cyfrif neu gardiau credyd
 • Os ydynt yn ei chael yn anodd talu biliau neu ddyledion, anogwch nhw i ymweld â’r ganolfan Cyngor Ar Bopeth leol.

Gallwch hefyd gymryd y camau dilynol i’ch diogelu eich hun ac eraill:

 • Bod yn amheus os oes rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl, hyd yn oed enw rydych yn ei adnabod
 • Peidiwch byth anfon arian i rywun nad ydych erioed wedi’i gwrdd
 • Peidiwch byth roi eich manylion banc os na allwch fod yn sicr y gallwch ymddiried yn y person sy’n cysylltu â chi
 • Peidiwch â chael eich rhuthro – nid oes byth angen gwneud penderfyniad yn syth a dywedwch ‘na’ os ydych yn teimlo dan bwysau
 • Amau sgam? Rhowch y ffôn i lawr, aros pum munud i glirio’r llinell neu ddefnyddio ffôn arall i alw
 • Peidiwch dioddef yn dawel – codwch lais am sgamiau

Os yw pobl yn amheus os yw cynnig yn ddilys ai peidio, dylent gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg) neu eu canolfan Cyngor Ar Bopeth leol.

Os cafodd pobl eu sgamio, dylent hysbysu  Action Fraud.

I gael mwy o wybodaeth am sut i atal, adrodd a siarad am sgamiau, edrychwch ar https://www.citizensadvice.org.uk/wales/consumer/scams/scams/ neu alw heibio eich swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol.

Helo bawb

Hoffwn roi diweddariad i chi ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol o fis Medi 2019. Mae hyn yn berthnasol i geisiadau newydd yn unig ac nid i ddefnyddwyr cludiant presennol.

Cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol

Erbyn hyn dylech fod wedi clywed os ydych yn gymwys (neu beidio) ar gyfer cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol o fis Medi 2019. Ni chaiff llwybrau cludiant, amserau codi a gollwng neu fanylion bws/gyrrwr tacsi eu cadarnhau tan ddiwedd yr haf.

Os nad ydych yn gymwys, ond yn dal i fod angen cludiant rhwng y cartref a’r ysgol, dyma’r hyn sydd angen i chi wneud:

Llenwi’r ffurflen hon ar gyfer cludiant rhatach cyn gynted ag y gallwch os gwelwch yn dda.

Gofynion teithio ôl-16

Yn draddodiadol mae hyn bob amser wedi parhau i dymor yr hydref tra’n bod yn gweithio drwy pwy sydd angen/dim angen teithio. Eleni anelwn ddyrannu lleoedd ôl-16 ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn llawer cynharach

Llenwi’r ffurflen hon cyn gynted ag sydd modd (erbyn dydd Gwener 5 Gorffennaf) os ydych angen teithio ôl-16? Rydym wedyn yn dyrannu lleoedd ar sail cyntaf i’r felin. Peidiwch poeni os nad yw pobl ifanc 100% yn siŵr beth fyddant yn ei wneud o fis Medi (yn naturiol, gallai eu hamgylchiadau newid yn dibynnu ar eu canlyniadau TGAU), ond os oes gan bobl ifanc syniad ble hoffent astudio o fis Medi ymlaen, anfonwch eich ceisiadau yn awr fel y gallwn ddechrau cynllunio (gallwn ddal wneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen ym mis Awst).

Cawsom rai ymholiadau am gludiant o fis Medi 2020, ond ofnaf y byddwn yn canolbwyntio ar y flwyddyn academaidd nesaf cyn edrych ar ddewisiadau ar gyfer mis Medi 2020.

Gallwch gysylltu â ni yn passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk;  fodd bynnag, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os nad ydym yn ateb yn syth gan ein bod yn brysur yn paratoi pethau ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

Dymuniadau gorau

Richard Cope

Rheolwr Uned Cludiant Teithwyr

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymuno â’r “Chwyldro Ail-lenwi” ym mis Mehefin eleni ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Ail-lenwi ar 19 Mehefin! Fel rhan o ymrwymiad y cyngor i ddod yn sir ddi-blastig, mae llawer o adeiladau’r cyngor yn awr wedi cofrestru fel Gorsafoedd Ail-lenwi. Mae hyn yn golygu y gall aelodau o’r cyhoedd ddod â’u potel ddŵr ailddefnyddio eu hunain a’i hail-lenwi am ddim. Pe byddai dim ond un mewn deg o bobl Prydain yn ail-lenwi unwaith yr wythnos, byddai gennym 340 miliwn yn llai o boteli plastig y flwyddyn o gwmpas.

Bydd hyn yn helpu pobl i arbed arian, torri syched a helpu i atal llygredd plastig yn y ffynhonnell. Gall preswylwyr lawrlwytho ap Ail-lenwi o www.refill.org.uk i ganfod lle gallant ail-lenwi eu potel. Mae gan safleoedd sy’n Orsafoedd Ail-lenwi sticer ffenestr i ddangos i’r cyhoedd fod croeso iddynt ail-lenwi yno.

Mae Hyb Trefynwy, Siop Un Stop y Fenni, Llyfrgell Gilwern, Hyb Cas-gwent a Chanolfan Hamdden Trefynwy i gyd wedi cofrestru neu yn y broses o gofrestru fel Gorsafoedd Ail-lenwi. Bydd safleoedd eraill yn dilyn pan wnaed trefniadau. Mae’r rhain yn ymuno â rhwydwaith eang o gaffes a safleoedd eraill sydd eisoes yn cynnig ail-lenwi poteli dŵr.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Ddatgarboneiddio a Sir Fynwy Ddi-blastig:

“Mae’r cyngor yn cymryd ei ymrwymiad i Sir Fynwy ddi-blastig o ddifrif calon. Yn ogystal â chymryd camau fel defnyddio poteli llaeth gwydr ar gyfer holl laeth ysgol ac atal defnyddio cwpanau taflu ymaith yn ein hadeiladau, ymddengys fod ymuno â’r cynllun Ail-lenwi yn ffordd wych i helpu ein preswylwyr a’n hymwelwyr i ostwng plastig un defnydd. Caiff miliwn o boteli plastig eu prynu bob munud o amgylch y byd a rhagwelir y bydd y ffigur hwnnw yn cynyddu gan 20% erbyn 2021. Mae angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wneud eu rhan yn herio hyn, ond mae’n bwysig fod y cyngor hefyd yn chwarae eu rhan.”

Mae Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Brynbuga yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth gydag Ymgynghoriaeth ARUP i greu Prif Gynllun blaengar ac uchelgeisiol ar gyfer Brynbuga a Woodside. Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar ddylunio gofod strydoedd a chyhoeddus blaengar mewn ymgais i wneud Brynbuga yn dref gyfeillgar i gerddwyr.

Mae preswylwyr Brynbuga wedi dymuno cael priffordd ddiogel a mwy cyfeillgar ers blynyddoedd lawer. Mae’r dref dawel wedi gweld cerbydau mawr yn mynd ar hyd Stryd y Bont ac mae difrod yn gyson i Bont Brynbuga. Mae cerddwyr ar Stryd y Bont yn dweud  nad ydynt yn teimlo’n ddiogel ac mae cynnydd mewn traffig wedi arwain at i’r stryd ddod yn ardal rheoli ansawdd aer.

Cafodd preswylwyr flas o sut beth fyddai gofod i gerddwyr pan gafodd Stryd y Bont a Pharêd y Castell eu cau ar gyfer gwaith hanfodol i ddiweddaru pibelli nwy yn 2018. Roedd busnesau a phreswylwyr yn bryderus ar y dechrau ond cafodd ofnau eu lliniaru mewn dim o dro. Dywedodd preswylwyr eu bod yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus i gerdded fel y mynnent ar y stryd heb orfod poeni am draffig prysur. Arweiniodd cynnydd yn y nifer ar y strydoedd mewn effaith gadarnhaol i fusnesau lleol.

Bu Cyngor Tref Brynbuga a Chyngor Sir Fynwy yn gweithio i ganfod datrysiad drwy orchmynion traffig traddodiadol ond ni fu fawr o gynnydd. Mae’r Prif Gynllun yn canolbwyntio ar waith gan y diweddar Ben Hamilton-Baille ac arolwg ac ymgynghoriad cymunedol Brynbuga’r Dyfodol yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer adeiladu gweithgareddau ymgysylltu cymunedol yn y dyfodol.

Tynnodd arolwg cymunedol Dyfodol Brynbuga a gynhaliwyd gan Gyngor y Dref gyda phreswylwyr Brynbuga sylw at wahanol faterion pwysig. Roedd cynaliadwyedd a dyfodol siopau a masnach, hamdden, parcio yn ogystal â rheoli traffig i gyd yn faterion pwysig i breswylwyr. Yn ychwanegol mae gan y dref sector gymunedol ragweithiol a phrysur iawn gyda grwpiau’n trefnu digwyddiadau. Efallai mai’r mwyaf adnabyddus o’r digwyddiadau hyn yw’r arddangosiadau blodau, gyda Brynbuga yn cael teitl ‘Tref Blodau’.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: ‘Rydym yn falch iawn i gael cyfle i weithio gyda Chyngor Tref Brynbuga ar y cynllun cyffrous hwn. Ers blynyddoedd lawer rydym wedi sylweddoli fod Brynbuga angen darn cadarn o waith i ddynodi’r cyfleoedd fydd yn galluogi Brynbuga i fod yn addas i’r dyfodol drwy gefnogi busnesau lleol a chreu cyrchfan lle gall ymwelwyr a phreswylwyr fel ei gilydd fwynhau’r dref. Edrychwn ymlaen yn fawr at weld y canlyniadau’.

Dywedodd Mrs Christine Wilkinson, Maer Brynbuga: “Rydym yn falch iawn i gael ARUP gyda ni ar gyfer y cam nesaf a hefyd i gael Gyngor Sir Fynwy yn ymuno gyda ni i symud ymlaen â hyn. Yn ogystal â chreu Prif Gynllun gyda gweledigaeth ac sy’n addas ar gyfer y dyfodol – yn bendant iawn gydag ethos ‘rhannu gofod’ yn ganolog iddo – bydd ARUP yn ymchwilio, denu a sicrhau ffrydiau cyllid fel y gall breuddwydion o ddifrif gael eu gwireddu.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Sadie Beer, Swyddog Ymgysylltu Prosiect Canol Tref Cyngor Sir Fynwy ffôn 07970036191 neu e-bost: sadiebeer@monmouthshire.gov.uk

Clerc Cyngor Tref Brynbuga: Tracy Huxley, e-bost clerk.usk@usktown.org neu ffôn 01291 673011          

Mae prosiect garddio i’r anabl Greenfingers, sy’n seiliedig yn Theatr Melville, y Fenni, yn helpu i ddod â lliw i gymunedau lleol a swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy gyda blychau plannu gwych yn llawn blodau hyfryd. Mae’r prosiect yn rhan o gynllun Fy Niwrnod Fy Mywyd a gaiff ei arwain gan Gyngor Sir Fynwy gyda’r nod o rymuso pobl gydag anableddau dysgu a chorfforol i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Bu’r tîm yn brysur yn gwneud blychau plannu pren hardd a’u llenwi gyda phlanhigion bendigedig. Derbyniodd Swyddfa Gofrestru’r Cyngor yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddau flwch plannu hardd gan y prosiect yn ddiweddar.

Mae Greenfingers yn brosiect cymunedol ac yn croesawu aelodau o’r cyhoedd i ddod draw ac edrych o gwmpas a phrynu. Caiff y blychau plannu eu gwneud i archeb a’u dosbarthu i gartrefi yn ogystal â swyddfeydd.

Mae chwaer brosiect i Greenfingers yn helpu i gynnal nifer o ofodau gwyrdd cymunedol yn yr ardal leol yn cynnwys Gerddi Linda Vista a Pharc Bailey.

Yn 2018 roedd y prosiect yn falch iawn i dderbyn gwobr gan Gyngor Tref y Fenni am gyfraniad arbennig i wella’r ardal yng nghystadleuaeth Y Fenni yn ei Blodau. Yn y flwyddyn nesaf bydd y prosiect yn darparu planhigion i amrywiaeth o sefydliadau lleol yn cynnwys Llyfrgell y Fenni ac Ysgol Gynradd Our Lady & St Michael i helpu dod â lliw i’r dref yn barod ar gyfer Y Fenni yn ei Blodau 2019.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd:

‘Mae Greenfingers yn cynnig cymaint i unigolion gydag anableddau a hefyd i’r gymuned ehangach. Rwyf mor falch i weld fod y prosiect yn dod â lliw i Neuadd y Sir ym Mrynbuga a’u llongyfarch am eu gwobr cyfraniad arbennig yn 2018. Mae garddio yn cael effaith enfawr ar iechyd meddwl a chorfforol ac rwyf wrth fy modd gweld y prosiect yma’n helpu cynifer o bobl yn y gymuned i aros yn iach ac yn egnïol. Hoffwn annog preswylwyr i alw yn Theatr y Melville a gweld yr hyn sydd gan Greenfingers i’w gynnig’.

Mae’r prosiect ar agor i’r cyhoedd rhwng dydd Llun a dydd Iau tan 3.30pm a dydd Gwener tan 3.00pm. Mae croeso i ymwelwyr ymweld â’r prosiect ac archebu blychau plannu. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: 01873 854489.

Cafodd staff Dechrau’n Deg Sir Fynwy gyngor arbenigol a sesiwn hyfforddiant Llythrennedd Gorfforol ymarferol gan Dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy ddydd Llun 3 Mehefin yng Nghanolfan Acorn, y Fenni.

Mae Llythrennedd Corfforol (datblygu sgiliau fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal) yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol. Mae’r tîm wedi darparu’r rhaglen Llythrennedd Corfforol Cyn Ysgol mewn dros 33 safle gofal plant yn Sir Fynwy am y pedair blynedd ddiwethaf, mewn partneriaeth gyda’r Rhwydwaith Ysgolion Iach. Roedd y sesiwn yma yn estyniad i’r ddarpariaeth bresennol. Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant dan oed ysgol a theuluoedd. Mae’r hyfforddiant yn ategu’r sesiynau gweithgaredd amrywiol a gynhelir mewn safleoedd Dechrau’n Deg.

Rhoddodd y Tîm Datblygu Chwaraeon wybodaeth werthfawr ar bwysigrwydd datblygu sgiliau sylfaenol o oedran cynnar i roi’r hyder a’r cymhwysedd iddynt gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau.

Cymerodd staff ran mewn cyflwyniad ar Anatomeg a Ffisioleg yn canolbwyntio ar ffeithiau a ffigurau i ddangos yr effaith y gall ymarfer a gweithgaredd corfforol rheolaidd ei gael i ostwng cyflyrau iechyd y medrir eu hatal. Dilynodd sesiwn ymarferol wedyn lle cododd staff Dechrau’n Deg eu cyflymder calon eu hunain gyda chyfres o gemau hwyliog i ddangos faint o hwyl y gall ymarfer fod. Dywedodd staff fod y sesiynau yn wych.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Hamdden a Phlant a Phobl Ifanc:

‘Rwyf mor falch i weld y Tîm Datblygu Chwaraeon yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dechrau’n Deg i drosglwyddo sgiliau i helpu cenedlaethau’r dyfodol. Mae datblygu sgiliau sylfaenol fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol, ac yn hanfodol i fywyd hapus a iach. Mae gwaith Dechrau’n Deg a darparwyr gofal plant eraill yn hanfodol i roi cyfleoedd crwn i’n plant a rhieni i sefydlu negeseuon llesiant cadarnhaol.

‘Dylai plant gael llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau o oedran cynnar i sicrhau eu bod yn hyderus ac yn gymwys i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau. Gelwir datblygiad y sgiliau yma yn Llythrennedd Corfforol, y sgiliau sylfaenol sy’n ffurfio blociau adeiladu ymgysylltu gydol oes mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd. Bu Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn hanfodol wrth alluogi plant rhwng 4-18 oed i ennill sgiliau a chyfleoedd. Rwyf mor falch i weld y rhaglen yn cael ei throsglwyddo i blant dan oed ysgol.”

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu cyfoeth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Gemau Mynwy poblogaidd iawn yn uchafbwynt gwyliau llawer o bobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth am y tîm cysylltwch â Paul Sullivan:

E-bost: paulsullivan@monmouthshire.gov.u, ffonio 07825 853882 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games i gael mwy o wybodaeth am Gemau Mynwy.

Ar 5 Mehefin mae Cabinet Cyngor Sir Fynwy yn ystyried adroddiad perfformiad ariannol y Cyngor am flwyddyn ariannol 2018/2019. Mae’r adroddiad yn rhoi sylw i danwariant cyllideb o £49k ar gyllideb gwariant net o £139.6 miliwn (ac eithrio presaeptau ac ardollau a gasglwyd ar ran eraill).

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o feysydd gwariant lle mae pwysau sylweddol yn parhau i ddangos. Y meysydd hyn yn bennaf yw’r twf parhaus yn nifer y plant sy’n derbyn gofal gan y Cyngor, cyllido anghenion addysgol ychwanegol ar gyfer plant yn ysgolion Sir Fynwy a chynnydd mewn costau i ddarparu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i ddisgyblion. Bu cynnydd o £2.436 miliwn yn ystod y flwyddyn yn y tri maes hyn yn unig a chafodd hyn ei drin drwy sicrhau arbedion mewn rhannau eraill o’r Cyngor.

Yn ychwanegol at hyn mae nifer fach o ysgolion yn adrodd sefyllfaoedd diffyg sylweddol ar ddiwedd y flwyddyn y bydd yn rhaid i gyrff llywodraethu eu trin eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Mae pawb yn sylweddoli pa mor anodd yw trin cyllid cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ac yn Lloegr rydym yn dechrau gweld Cynghorau yn disgyn. Rwy’n falch ein bod unwaith eto wedi llwyddo i gyflawni ein hagenda o fewn y gyllideb ond dylai’r cyhoedd ddeall bod hyn yn beth caled i’w wneud. Nid ydym yn gwneud dewisiadau rhwydd ac mae’r rhagolygon ar gyfer y flwyddyn nesaf yn heriol os nad yw Llywodraeth Cymru yn penderfynu fod llywodraeth leol yn bwysig iddynt a bod siroedd gwledig yn dechrau cael lefel o gefnogaeth ariannol sy’n gymesur gyda darparu gwasanaethau mewn ardaloedd mawr gyda phoblogaeth wasgaredig.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Ni all fod yn iawn fod gan rai cynghorau yng Nghymru fwy na £100 miliwn o gronfeydd wrth gefn heb eu dyrannu a’u bod yn parhau i gael lefelau anghymesur o grantiau gan Lywodraeth Cymru ar ben setliad blynyddol gor-hael tra’n bod ni’n gorfod cadw golwg ar bob un geiniog. Mae’n amser cael trefn ar hyn ac mae angen i Aelodau’r Cynulliad a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ymateb i’r her. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i redeg un o’r Cynghorau mwyaf effeithiol, effeithlon ac sy’n perfformio orau yng Nghymru yn gweitho gyda ac ar ran holl ddinesyddion Sir Fynwy.”

Gwahoddir busnesau lleol i fynychu Diwrnod Cyflogadwyedd Cyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 21 Mehefin o 9.30am yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r bore’n nodi dechrau Wythnos Cyflogadwyedd Sir Fynwy, sy’n anelu i ysbrydoli a chydnabod gwaith gwych tîm Menter Ieuenctid y cyngor a Phartneriaeth Cyflogadwyedd Sir Fynwy.

Mae’r Bartneriaeth Cyflogadwyedd yn cynnwys Cyngor Sir Fynwy – Menter Ieuenctid a Dysgu Cymunedol, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Cartrefi Melin a PaCE (‘Parent Child Care and Employment’) yn cydweithio i wella cyfleoedd cyflogadwyedd ar gyfer dinasyddion Sir Fynwy. Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o ddarpariaeth yn Sir Fynwy gyda chanlyniadau cyflogaeth rhagorol.

Mae’r diwrnod yn gyfle i fusnesau lleol rannu eu sylwadau i helpu’r cyngor i ddeall mwy am anghenion adnoddau busnesau lleol fel y gellir darparu cynlluniau prentisiaeth yn Sir Fynwy o amgylch anghenion busnesau lleol a sicrhau fod pobl ifanc wedi paratoi ar gyfer dyfodol gwaith.

Dywedodd llefarydd Cyngor Sir Fynwy: ‘Rydym yn ymroddedig i gefnogi menter yn Sir Fynwy ac annog pobl ifanc leol i ddatblygu sgiliau fydd yn cynorthwyo gyrfa wych nawr ac yn y dyfodol. Croesawn sylwadau pob busnes lleol i’n helpu i gynllunio ein rhaglenni prentisiaeth yn seiliedig ar eu hanghenion. Edrychaf ymlaen at gwrdd ag amrywiaeth eang o fusnesau lleol – croeso i bawb’.

Bydd y bore hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau dinasyddion a wnaeth gynnydd rhagorol i fynd i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 9.30pm yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga, bydd lluniaeth ar gael tan 10.00am a bydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn bresennol. Daw’r digwyddiad i ben am 12.00pm.

I gael mwy o wybodaeth ac archebu lle cysylltwch â Steve Cooper
StephenCooper@monmouthshire.gov.uk

Max Boyce

Ar ôl i bob tocyn gael eu gwerthu ar gyfer ei sioe bedair blynedd yn ôl, mae Max Boyce yn dychwelyd i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed ddydd Sadwrn 5 Hydref – bydd yn noson anhygoel! Cafodd taith 2018 Max ei hymestyn i’r hydref oherwydd maint y galw.

Mae Max Boyce wedi diddanu pobl ym mhob rhan o’r byd am dros 40 mlynedd gyda’i allu i beintio darluniau mewn gair a chân. Yn ddiweddar mae cynulleidfa ifanc sylweddol wedi darganfod y diddanwr eithriadol, gan ddwlu arno a’i wneud yn arwr gwerin modern go iawn.

Nid oes angen unrhyw gyflwyniad ar berfformiadau byw Max, mae ymateb y gynulleidfa gyda phawb yn sefyll ar eu traed i gymeradwyo yn siarad drostynt eu hunain. Peidiwch colli’r profiad unigryw o weld Max Boyce yn fyw mewn cyngerdd, a medru dweud, “I Was There!”

Mae tocynnau ar gael am £28 (gyda ffi archebu) ar gael o: boroughtheatreabergavenny.co.uk gyda’r drysau’n agor am 6.45pm ar y noswaith. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan neu drwy anfon e-bost at events@monmouthshire.gov.uk ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Sheila Woodhouse yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 14 Mai yn dilyn enwebiad gan Peter Fox, Arweinydd y Cyngor. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Mae Sheila yn berson uchel ei pharch sy’n gweithio’n galed iawn a bu’n Is-gadeirydd rhagorol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.”
Cafodd y Cynghorydd Woodhouse ei geni a’i magu yn y Fenni, ei haddysgu yn Ysgol Gatholig St Albans ac Ysgol Gyfun Trefynwy, a chafodd yrfa lwyddiannus gyda Swyddfa’r Post, gan gael dyrchafiad i fod yn rheolwr cangen ac ardal. Mae’n gwirfoddoli’n aml yn y dref a’r cylch ac mae ganddi gysylltiad ers amser maith gyda Chlwb Gateway y Fenni, mae’n aelod o’r WRVS, yn ymwneud â chymdeithas gefeillio y Fenni, yn sefydlydd ac ysgrifennydd Cymdeithas Mind y Fenni yn ogystal â chymryd rhan mewn llawer o achosion eraill. Mae’r Cynghorydd Woodhouse yn gwasanaethu fel aelod dros ward Grofield ac mae ganddi brofiad blaenorol yn ei rôl newydd ar ôl bod yn Faer y Fenni. Ei chonsort am ei blwyddyn yn y swydd fydd ei gŵr Chris, a wasanaethodd fel Cadeirydd Sir Fynwy yn 2007, a’i chaplan yw’r Canon Mark Soady.
Meddai’r Cynghorydd Woodhouse: “Mae’n anrhydedd a braint enfawr cael fy ethol yn Gadeirydd eleni. Mae’r holl gynghorwyr a phleidiau a gynrychiolir yma heddiw yn ymroddedig i les pobl Sir Fynwy. Drwy gyfnodau anodd a heriol, mae eu cydweithrediad wedi bod yn sylfaen i bopeth y safwn drosto a gwnaf fy ngorau glas i sicrhau y caiff pob barn ei chlywed a’i chlywed yn deg.”
Yr elusennau a ddewisodd y Cynghorydd Woodhouse ar gyfer ei blwyddyn yn y swydd yw Cymdeithas Alzheimer a Cherddoriaeth Gwent – gwasanaeth cerdd yr awdurdod lleol mewn cysylltiad â cynghorau Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Casnewydd a Thorfaen.
Dywedodd y Cynghorydd Peter Clarke, wrth ymadael â swydd y Cadeirydd: “Bu hon yn flwyddyn ryfeddol ac aeth heibio’n sydyn iawn. Mae Sir Fynwy yn lle gwych gyda phawb yn gwrtais iawn ac awyddus i helpu. Mae’r uchafbwyntiau i fi yn cynnwys gweld awyren olaf Lancaster Bomber yr Awyrlu Brenhinol yn hedfan dros Gas-gwent i gofio am beilot o sgwadron y Dambusters oedd yn byw yn y dref, a chlywed perfformiadau gwych gan blant a phobl ifanc yr elusen a ddewisais, Cerddoriaeth Gwent.
Etholwyd y Cynghorydd Bryan Jones, sy’n cynrychioli ward Goetre Fawr, yn Is-gadeirydd y cyngor.

Gall holl breswylwyr Sir Fynwy sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Seneddol Ewropeaidd yr wythnos hon wneud hynny yn eu gorsaf bleidleisio (gyda neu heb gerdyn pleidleisio). Gall preswylwyr ganfod pa un yw’r orsaf bleidleisio agosaf yn maps.monmouthshire.gov.uk.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi sicrwydd i breswylwyr yn ardal Magwyr a Gwndy y bydd ganddynt hawl i bleidleisio yn yr Etholiad Seneddol Ewropeaidd ddydd Iau hyd yn oed os nad ydynt wedi cael cerdyn pleidleisio. Hysbyswyd y cyngor nad yw’r Post Brenhinol wedi dosbarthu cardiau pleidleisio i rai cartrefi ym Magwyr a Gwndy ond pwysleisiodd y Swyddog Etholiadol, Paul Matthews y gall preswylwyr gymryd rhan yn yr etholiad, cyn belled â’u bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dywedodd Paul Matthews: “Ymddiheurwn am sefyllfa nad ydym yn gyfrifol amdani ac sydd tu allan i’n rheolaeth. Os oes gan unrhyw un gwestiynau, byddwn yn gofyn iddynt gysylltu â’n tîm etholiadau drwy e-bost: elections@monmouthshire.gov.uk”.

Bydd canolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn yn estyn croeso cynnes i wirfoddolwyr sy’n fodlon addurno a phlannu hadau a blodau mewn hen esgidiau a welis a gyfrannwyd i dîm ailgylchu Sir Fynwy. Cynhelir y sesiwn plannu ddydd Mawrth 28 Mai rhwng 11am a 2pm a bydd yr esgidiau lliwgar yn croesawu ymwelwyr a cherddwyr yn cynnwys y rhai’n hyfforddi ar gyfer taith gerdded codi arian Heic Fawr elusen Macmillan a gynhelir ar 7 Medi. Mae’r Hen Orsaf ger yr Afon Gwy yng nghalon Dyffryn Gwy ychydig i’r gogledd o Dyndyrn.

Bydd grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a disgyblion Ysgol Gynradd Llandogo gerllaw yn ymuno yn yr hwyl ac yn creu eu celfweithiau eu hunain. Mae tîm cynnal a chadw tir Sir Fynwy wedi cyfrannu planhigion hyfryd i’w plannu i roi lliw i’r esgidiau ac annog gwenyn a pheillwyr eraill.

Caiff yr esgidiau creadigol eu dangos dwy’r haf a byddant yn rhan o helfa drysor i weld yr esgidiau blodeuog. Caiff ymwelwyr i’r orsaf eu hannog i rannu lluniau o’u ffefrynnau ar gyfryngau cymdeithasol gyda hashnod #bootifulboots.

Mae safle delfrydol 10 erw yr Hen Orsaf yn dangos Sir Fynwy ar ei gorau gyda’i gaffe yn darparu detholiad amrywiol o fwyd yn ogystal â digwyddiadau teuluol a cherddoriaeth fyw drwy gydol yr haf, ardal chwarae i plant a sip-wifren.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n edrych ymlaen at weld yr esgidiau godidog yn ymddangos o amgylch Hen Orsaf Tyndyrn. Byddwn yn annog cerddwyr, ymwelwyr dydd a phobl ar eu gwyliau i fwynhau popeth sydd gan yr orsaf i’w cynnig yn ysblander Dyffryn Gwy. Edrychwn ymlaen at groesawu pobl sy’n hyfforddi am Heic Fawr Macmillan – mae’n bendant yn werth rhoi cyunnig ar ddringo Pulpud y Diafol cyn y diwrnod mawr!”

Gwahoddir gwirfoddolwyr i alw heibio i’r digwyddiad esgidiau blodeuog ar unrhyw amser rhwng 11am a 2pm ar 28 Mai yn Hen Orsaf Tyndyrn, Tyndyrn, Cas-gwent NP16 7NX. Caiff unrhyw hen esgidiau neu welis a deunyddiau crefft dros ben neu baent eu derbyn yn ddiolchgar yn yr Hen Orsaf cyn 28 Mai.

Mae Gwasanaethau Gwastraff a Stryd Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi eu bod wedi ennill contract gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA) i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw a chefnogaeth i dros 250 o safleoedd penodol.

Bydd tîm Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor yn darparu gwasanaeth torri glaswellt, cynnal a chadw perthi, clirio lloriau caled, clirio chwyn a cynnal a chadw tiroedd cysylltiedig am gyfnod dechreuol o 4 blynedd, gydag opsiwn am 2 estyniad o 3 blynedd yr un. Mae cyfanswm gwerth y contract yn £2.5 miliwn am y cyfnod posibl o 10 mlynedd.

Mae’r contract yn cynnwys ymrwymiad parhaus i helpu cymunedau i ffynnu. Bydd tenantiaid yn manteisio o gefnogaeth timau Tiroedd yn helpu tenantiaid i ddatblygu cynlluniau garddio cymunedol. Mae MHA yn ymfalchïo mewn gweithio gyda chymunedau i helpu tenantiaid gael cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi.

Bydd y cyngor yn gweithio gyda MHA i gefnogi’r cynllun hyfforddiant Pasbort i Waith. Cytunwyd ar fuddion cymunedol sylweddol, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd ar draws Gwasanaethau Gwastraff a Stryd, yn cynnwys prentisiaethau, profiad gwaith a lleoliadau gwaith.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn darparu’r gwasanaeth i MHA ers trosglwyddo’r stoc tai dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Yn 2018 cyflwynodd MHA dendr am gontract hirdymor ar gyfer darparu Cynnal a Chadw Tiroedd i’w safleoedd, anheddau a gwaith dydd yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda’u tenantiaid. Dynodwyd mai Cyngor Sir Fynwy oedd y cynigydd a ffafrir ar gyfer contract Cynnal a Chadw Tiroedd Cymdeithas Tai Sir Fynwy.

Mae sicrhau’r contract yn adlewyrchu gwaith anhygoel Cyngor Sir Fynwy mewn sicrhau contract gwerth uchel mewn marchnad gystadleuol iawn. Mae’r cyngor yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth ardderchog yn cyflenwi gwasanaethau cynnal a chadw tiroedd o’r radd flaenaf i gymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Gwastraff a Stryd:

‘Mae’n wych clywed fod Gwasanaethau Gwastraff a Stryd wedi ennill y contract. Gweithiodd y tîm yn anhygoel o galed i gyflawni hyn. Mae Sir Fynwy wedi darparu’r gwasanaeth am flynyddoedd lawer ac rydym yn falch fod MHA wedi dyfarnu’r contract i ni mewn maes mor gystadleuol. Mae penderfyniad, proffesiynoldeb a dyfalbarhad yr holl staff wedi talu’r ffordd. Bydd y safon uchel o wasanaeth a ddarparwn yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod a bydd yn rhoi sicrwydd swyddi i’n staff.’

Caiff prosiect peilot newydd Natur Wyllt ei lansio yn ystod Wythnos Gwenyn Trefynwy yng Ngardd Nelson ddydd Sul 19 Mai. Mae’r prosiect peillio yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gymunedau i annog mwy a mwy o wenyn, pili pala a phryfed eraill i beillio a byw mewn gerddi, dolydd, gwrychoedd ac ar ymyl ffyrdd.

Cyllidwyd y prosiect drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru dan fesur LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a’i nod yw annog y cyhoedd i feddwl sut y gallant warchod rhywogaethau sy’n helpu i ddarparu llawer iawn o fwyd.

Caiff y prosiect yn Nhrefynwy ei arwain gan Gyngor Tref Trefynwy mewn partneriaeth gydag arbenigwyr lleol o Gwenyn Datblygu, Trosiant Trefynwy, Sir Fynwy Gyfeillgar i Wenyn a Grŵp Dolydd Trefynwy. Cefnodir y prosiect gan Gyngor Sir Fynwy a bydd yn rhedeg tan fis Mehefin 2020.

Mae’r prosiect yn edrych am breswylwyr, ysgolion lleol a grwpiau cymunedol i gymryd rhan ac ymuno â thudalennu Twitter neu Facebook. Mae’n rhoi cyfle i gymunedau rannu’r hyn sy’n digwydd eisoes i hybu peillio yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Fioamrywiaeth:

“Mae peillwyr mor bwysig i helpu ein hamgylchedd i ffynnu. Mae Natur Wyllt yn enghraifft wych o sut y gall grwpiau gydweithio i gael argraff gadarnhaol yn y sir. Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i fioamrywiaeth yn Sir Fynwy ac yn edrych yn gyson am ffyrdd y gallwn drin ein gofodau gwyrdd mewn ffordd gadarnhaol i annog gwenyn, pili pala, blodau a phlanhigion. Rwy’n annog pobl leol o bob oed i feddwl am beth maent yn ei blannu, pa bynnag mor fach neu fawr yw’ch gardd. Gall y prosiect newydd eich helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae llawer o ffyrdd i ganfod sut i gael argraff gadarnhaol neu ganfod pa weithgareddau sy’n digwydd ar hyn o bryd drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Natur Wyllt, dilyn @naturisntneat ar Twitter a Nature Isn’t Neat ar Facebook.

Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg byr i ganfod faint mae cymunedau yn ei ddeall am beillwyr a’r hyn y gall y prosiect ei wneud i helpu codi ymwybyddiaeth a pheillwyr yn Sir Fynwy. Mae’r arolwg ar gael yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/nin/

Cynhelir mwy o weithgareddau, diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, gweithdai a chystadlaethau yn y misoedd nesaf. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â NiN@monmouthshire.gov.uk.

Bydd Tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Pythefnos Maethu rhwng dydd Llun 13 Mai a dydd Gwener 26 Mai gyda chyfres o sesiynau galw heibio mewn lleoliadau yng ngogledd a de’r sir. Caiff preswylwyr eu hannog i ddod draw i ganfod sut y gall maethu newid dyfodol plentyn.

Mae Pythefnos Maethu yn ymgyrch genedlaethol i godi proffil maethu a dangos sut mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau.

Mae gofal maeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd  a gall gael effaith enfawr ar fywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Gall maethu fod am gyfnod byr, yn hirdymor neu ofal seibiant. Mae angen neilltuol am ofalwyr a all gynnig lleoliad i famau neu dadau agored i niwed a’u babanod, er mwyn rhoi cefnogaeth ac arweiniad wrth eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau fel rhieni. Mae tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn hapus i roi gwybodaeth ar bob opsiwn mewn ymgais i annog mwy o bobl i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth ychwanegol.

Cynhelir y sesiynau galw heibio yng Nghlwb Golff St Pierre ddydd Iau 16 Mai 10.00am – 12.00pm a 5.30 – 7.30pm a’r wythnos wedyn yng Ngwesty’r Angel, y Fenni ar ddydd Iau 23 Mai 10.00am – 12.00pm a 5.30pm – 7.30pm.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

“Mae’r Bythefnos Maethu yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o Ofalwyr Maeth. Beth bynnag yw’ch sefyllfa, os ydych yn ystyried dod yn ofalwr maeth dewch draw a siarad gyda’n tîm cyfeillgar fyddai’n hoffi cwrdd â chi. Gallai dim ond un sgwrs ddechrau eich taith i drawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.’

Mae gofal  maeth yn brofiad sy’n cyfoethogi, fel yr esboniodd un o Ofalwyr Maeth Sir Fynwy:

‘Fy mhrofiad gorau o fod yn ofalwr maeth yw fy mod yn clywed bob wythnos gan yr holl blant a fu yn fy ngofal, maent yn dod a dweud wrthyf beth sy’n digwydd yn eu bywydau. Mae mor hyfryd pan ydych mor agos â hynny atyn nhw, dyna’r teimlad gorau yn y byd.’

Gall gwrandawyr brwd Sunshine Radio glywed hysbysebion cyfeillgar yn hyrwyddo’r sesiynau galw heibio.

I gael mwy o wybodaeth anfonwch neges destun gyda’r gair FOSTER ac enw cyswllt neu ffonio 01873 735950. Mae mwy o wybodaeth am daith maethu ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy, edrychwch ar www.monmouthshire.gov.uk/fostering i gael mwy o fanylion.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cyflwyno newidiadau i Ganolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu. O ddydd Sadwrn 1 Mehefin bydd angen i ddefnyddwyr ddangos tystiolaeth o ble maent yn byw ar ffurf trwydded i gael mynediad i bob safle. Mae’r dyddiad hefyd yn nodi dechrau cau rhan-amser ym mhob Canolfan.

Bydd pob aelwyd yn Sir Fynwy yn derbyn un drwydded a anfonir atynt ynghyd â thaflen gwybodaeth. Bydd y trwyddedau yn rhad ac am ddim a disgwylir iddynt gyrraedd preswylwyr erbyn 1 Mehefin. Caiff preswylwyr nad ydynt yn derbyn trwydded erbyn 1 Mehefin eu hannog i gysylltu â 01633 644644 neu anfon e-bost at Contact@monmouthshire.gov.uk i gael trwydded. Byddir yn derbyn trwydded yrru yn y cyfamser.

Bydd pob aelwyd yn cael un drwydded, a gellir trosglwyddo’r trwyddedau rhwng cerbydau lle mae gan aelwyd fwy nag un car. Os caiff trwydded ei cholli neu ei anghofio, bydd staff yn derbyn trwydded yrru ddilys yn dangos cyfeiriad yn Sir Fynwy.

Bydd staff cwrdd a chyfarch ar gael ym mhob safle. Gofynnir i breswylwyr ddangos trwyddedau ar ffenestr y cerbyd fel y gall staff ei weld pan fyddant yn mynd i’r safle gan ostwng faint o amser mae ymweliad yn ei gymryd.

Cyflwynwyd y trwyddedau mewn ymgais i atal gadael gwastraff o awdurdodau cyfagos yn y pedair Canolfan Gwastraff yn y sir sydd ag oblygiadau ariannol enfawr i’r awdurdod. Mae llawer o awdurdodau cyfagos wedi cyflwyno cynlluniau tebyg.

Mae trwyddedau eisoes yn cael eu defnyddio ar gyfer cerbydau math masnachol a threlars, ac mae’n rhaid dangos y drwydded newydd ynghyd â’r trwyddedau hyn.

Bydd Canolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu yn cael eu cau yn rhan-amser o ddydd Sadwrn 1 Mehefin.

Caiff y safleoedd dilynol eu cau:

 • Canolfan Llan-ffwyst, ar gau bob dydd Mercher
 • Canolfan Five Lanes, ar gau bob dydd Iau
 • Canolfan Llanfihangel Troddi, ar gael bob dydd Llun a dydd Iau
 • Canolfan Brynbuga, ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, Aelod Cabinet Gweithrediadau:

‘Cafodd y newidiadau i Ganolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu eu gweithredu i wneud arbedion. Cafodd cau’r Canolfannau yn rhan-amser ei lywio gan adborth gan ddefnyddwyr yn ystod ymgynghoriad diweddar. Gobeithiaf fod preswylwyr yn deall fod cau rhan-amser yn gadarnhaol ac wedi arwain at arbedion heb gau unrhyw safle yn barhaol. Bu newidiadau sylweddol i wastraff ac ailgylchu mewn misoedd diweddar. Hoffwn ddiolch i breswylwyr am eu cydweithrediad parhaus yn ystod y broses hon.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy:

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/household-waste-recycling-centres/

Mae Cyngor Sir Fynwy, ynghyd â’r pedwar awdurdod lleol arall yng Ngwent, yn cynnal astudiaeth ddichonolrwydd ar yr angen am fwy o fannau gwefru cerbydau trydan ar draws y sir. Mae’r cyngor yn dymuno cael barn preswylwyr lleol am yr angen am wasanaeth o’r fath a lle y medrid eu darparu. Bydd canfyddiadau o’r astudiaeth ddichonolrwydd yn helpu’r cyngor i gynllunio darpariaeth ar gyfer y sir yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet y cyngor am weithrediadau’r sir: “Bydd cael mwy o fannau gwefru cerbydau trydan ar draws Sir Fynwy yn ein helpu i weithio i gael amgylchedd mwy gwyrdd a glân”.

Gofynnir i breswylwyr Sir Fynwy gysylltu â’r cyngor os oes ganddynt angen gwefru ar hyn o bryd neu os y byddent yn ystyried newid i gerbyd trydan pe byddai cyfleusterau gwefru ar y stryd ar gael.

Ychwanegodd y Cynghorydd Jones: “Fyddech chi’n ystyried newid i gerbyd trydan pe byddai mwy o fannau gwefru ar draws Sir Fynwy? Rydym yn neilltuol o awyddus i glywed gan breswylwyr sydd ganddynt gerbyd trydan neu’n ystyried cael un ond na all barcio neu wefru oddi ar y stryd yn agos at eu cartref.”

Caiff preswylwyr ledled Gwent eu hannog i gwblhau arolwg ar-lein sydd ar gael yn wGofynnir i breswylwyr ddewis ym mha fwrdeistref sirol y maent yn byw ynddi a gofynnir iddynt roi eu cod post wrth ymateb fel y gall awdurdodau lleol ddeall lle mae’r mwyaf o alw. https://getinvolved.torfaen.gov.uk/pssu/electric-vehicle-charging-points/

Defnyddir yr wybodaeth hon fel tystiolaeth i gefnogi cyfleoedd cyllid. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 20 Mai.

I gael mwy o wybodaeth neu i roi adborth cysylltwch â Mark Lloyd, Cydlynydd Rhaglenni Gwledig ar 01633 644865 neu e-bost MarkLloyd@monmouthshire.gov.uk

Bydd y swyddfeydd ar gau ddydd Llun 6 Mai

Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Mawrth 7 Mai.

Os yw’ch ymholiad yn un brys ffoniwch 0300 123 1055

Ar gyfer argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch 0800 328 4432

Bydd eich holl gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff un diwrnod yn hwyrach yr wythnos honno.

Ymunodd timau iechyd yr amgylchedd a gwastraff & glanhau strydoedd Cyngor Sir Fynwy mewn partneriaeth gyda chyrff cyhoeddus eraill drwy gynnal diwrnod ymwybyddiaeth ddydd Iau 11 Ebrill i dynnu sylw at natur wrthgymdeithasol baw cŵn. Gan weithio gyda chynghorau tref a chymuned lleol a’r heddlu, roedd yr ymdrechion yn canolbwyntio ar ogledd y sir, yn arbennig Gilwern, Clydach a Goetre, yn unol â chynllun cymunedol Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn.

Hefyd yn canolbwyntio ar natur wrth-gymdeithasol baw cŵn oedd disgyblion o Ysgol Gynradd Gilwern. Yn ogystal â thrafod y mater gyda phreswylwyr a thynnu sylw at yr ardaloedd yr effeithir arnynt gyda chwistrellion seiliedig ar sialc, maent wedi cynllunio arwyddion newydd ar gyfer Cyngor Cymunedol Llanelli a anelwyd i atal baw cŵn. Fel gyda dyddiau ymwybyddiaeth blaenorol, cafwyd adborth cadarnhaol gan breswylwyr, gan gydnabod yr angen i barhau i dynnu sylw at faw cŵn sy’n parhau’n gonsyrn amgylcheddol.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Gwnaed gwelliannau amlwg mewn blynyddoedd diweddar gyda gostyngiad yn faint o faw cŵn sydd ar ein strydoedd a caeau chwaraeon. Rydym yn wirioneddol werthfawrogi ymdrechion mwyafrif helaeth cerddwyr cŵn sy’n casglu a chael gwared â’r gwastraff yn y ffordd gywir. Serch hynny, mae digwyddiadau yn dal i fod ac mae ardaloedd lle mae hyn yn broblem ym mhob rhan o’r sir. Mae dyddiau ymwybyddiaeth fel hyn yn dda i’n hatgoffa yn arbennig pan fo plant yn cymryd rhan mewn cynlluniau, sydd bob amser yn galonogol. Mae’r neges yn syml – bagiwch a biniwch.”

Mae gan awdurdodau lleol a Heddlu Gwent bŵer i osod hysbysiadau cosb sefydlog ac mae perchnogion sy’n methu codi baw eu cŵn yn wynebu dirwy o £75 yn y fan a’r lle. Os yw person yn gwrthod talu ac yr aiff yr achos i’r llys, gall y troseddwr gael dirwy o hyd at £1,000. Mae’n rhwydd rhoi adroddiad am berchnogion cŵn nad ydynt yn glanhau ar ôl eu cŵn drwy: http://www.monmouthshire.gov.uk/home/streets-parking-and-transport/recycling-and-waste/dogfouling/

Bydd y swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19eg ,  dydd Llun 22ain  a dydd Mawrth 23ain

Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Mercher 24 Ebrill.

Os yw’ch ymholiad yn un brys ffoniwch  0300 123 1055

Ar gyfer argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch 0800 328 4432

Bydd casgliadau sbwriel/ailgylchu ddydd Gwener 19eg

Ac un diwrnod yn hwyr yr wythnos ddilynol.

Lansiodd elusen leol gaffe cyfeillgar i dementia yng Nghanolfan Gymunedol Palmer yng nghanol tref hanesyddol Cas-gwent ddydd Sadwrn 13 Ebrill. Wedi’i gyd-ariannu gan Gyngor Sir Fynwy a Chronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru a weinyddir gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, bydd y prosiect a gaiff ei redeg gan Ymddiriedolaeth Pensiynwyr Cas-gwent o fudd sylweddol i bobl sy’n byw gyda dementia yn yr ardal a’u teuluoedd.

Gosodwyd gwahanol ddulliau ar gyfer helpu pobl gyda dementia yn y caffe, yn cynnwys mygu sŵn i ostwng atseinio, cynlluniau lliw soled i ostwng y risg o ddryswch gweledol, modiwlau goleuadau amrywiol a naturiol i ail-greu golau dydd, ac arwyddion clir i’r caffe ac oddi yno.

Dywedodd Margaret Gore, Rheolwr Gweithrediadau y Ganolfan: “Mae galw heibio’r dref am goffi a sgwrs yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol, ond i rywun sy’n byw gyda dementia gall hwn fod yn brofiad rhwystredig ac anodd iawn. Gall gosodiad a chynlluniau lliw caffes fod yn ddryslyd i berson gyda dementia, gall golau gwael achosi rhith a gall sŵn a gredir sy’n dderbyniol i staff a chwsmeriaid caffe achosi gofid a dryswch.

Ychwanegodd Margaret: “Rydym mor falch i fod wedi ailddatblygu’r caffe yn gaffe cyfeillgar i dementia, lle gall pobl deimlo’n ddiogel a sicr, mwynhau lluniaeth, cymdeithasau a chymryd rhan mewn gweithgareddau. Gobeithiwn apelio at y cyhoedd yn gyffredinol hefyd gyda digonedd o le i deuluoedd fwynhau bwyd cartref hyfryd a wneir gan ein tîm o staff a gwirfoddolwyr.”

Mae tîm Margaret yn gweithio gydag elusennau a sefydliadau eraill i gynnal cyfarfodydd, grwpiau a dosbarthiadau rheolaidd wedi’u trefnu yn y cyfleuster newydd.

Ychwanegodd Peter Farley, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Pensiynwyr Cas-gwent: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsom gan Gyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru i ddod â’r prosiect hwn i ffrwyth ac rydym yn neilltuol o ddiolchgar i staff o dîm cynnal a chadw adeiladu’r cyngor, Rhodri Dean ymgynghorydd y cyngor ac A.J. Quinn Building Contractors Cyf. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth Llewod Cas-gwent a Chil-y-coed sy’n darparu offer newydd i’n cegin.”

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Gyda disgwyl i’r nifer o achosion dementia gynyddu gan 82% yn y 12 mlynedd nesaf, mae darparu amgylcheddau diogel a sicr yn hollbwysig i’r gymuned. Mae caffe newydd cyfeillgar i dementia Cas-gwent yn gyfleuster a groesewir yn fawr a bydd yn cynnig llawer o gefnogaeth ac yn cyfrannu at lesiant pobl sy’n byw gyda dementia a’u teuluoedd.”

Cafodd preswylwyr Sir Fynwy eu hannog i sicrhau eu bod wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio yn yr Etholiadau Seneddol Ewropeaidd.
I bleidleisio yn yr etholiad ar ddydd Iau 23 Mai mae’n rhaid derbyn ceisiadau i fod ar y gofrestr etholiadol erbyn dydd Mawrth 7 Mai fan bellaf. Gall etholwyr sydd eisoes wedi cofrestru ddisgwyl derbyn eu cardiau pleidleisio erbyn dydd Iau 18 Ebrill. Mae hyn yn hwyrach nag a ddisgwylid fel arfer oherwydd yr ansicrwydd am yr etholiad hwn. Yn ychwanegol, gyda nifer o wyliau banc yn y cyfnod cyn yr etholiad, gofynnir i breswylwyr sy’n dymuno gwneud trefniadau eraill i bleidleisio wneud hynny cyn gynted ag sydd modd gan roi ystyriaeth i’r dyddiadau cau a fanylir islaw.
Mae’n rhwydd ac yn syml i gofrestru. Y cyfan sy’n rhaid wneud yw ymweld â: www.gov.uk./registertovote a chwblhau’r broses gofrestru ar-lein. Yn lle hynny, gall preswylwyr wneud cais am y ffurflenni priodol neu wirio bod eu henwau ar y gofrestr drwy gysylltu â Swyddfa Etholiadau Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644212 neu e-bost elections@monmouthshire.gov.uk. Mae preswylwyr sydd wedi derbyn cerdyn pleidleisio ar gyfer yr etholiadau hyn yn eu cyfeiriad eisoes wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio.
Gall preswylwyr bleidleisio hyd yn oed os ydynt i ffwrdd drwy wneud cais am bleidlais post erbyn 5pm ar ddydd Mercher 8 Mai neu drwy ffurflen gais ddirprwy, lle mae person arall yn pleidleisio ar eu rhan (nid dirprwyon post neu argyfwng) erbyn 5pm ddydd Mercher 15 Mai. Gall etholwyr sydd eisoes wedi cofrestru i bleidleisio drwy’r post cyn 2 Ebrill 2019 ddisgwyl derbyn eu pleidlais bost tua 10 Mai. Gall unrhyw geisiadau am bleidlais post a dderbyniwyd ers 2 Ebrill 2019 ddisgwyl derbyn eu pleidlais bost tua 17 Mai.
Bydd y 93 gorsaf bleidleisio yn Sir Fynwy ar agor ar 23 Mai rhwng 7am a 10pm. Caiff pleidleisiau eu dilysu yn syth ar ôl i’r bythau gau a’u cyfrif ddydd Sul 26 Mai pan gafodd y pleidleisiau terfynol eu bwrw ym mhob un o’r 28 gwladwriaeth sy’n aelodau o’r Undeb Ewropeaidd.
Mae manylion pellach ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/european-parliamentary-elections-23-may-2019/

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Gwener 19 Ebrill rhwng 20.55 – 21.25 (tua)

Dydd Sadwrn 20 Ebrill rhwng 09.15 – 09.45 (tua)

Dydd Sadwrn 20 Ebrill rhwng 21.35 – 22.05 (tua)

Dydd Sul 21 Ebrill rhwng 09.55 – 10.25 (tua)

Dydd Sul 21 Ebrill rhwng 22.30 – 23.00 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

 • Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg
 • Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd yr awdur lleol Godfrey Brangham yn cyflwyno sgwrs gyda theitl Poisoners: the Sandwich, Cake and Cup of Tea yn hyb cymunedol Brynbuga am 7pm ddydd Iau 25 Ebrill. Trefnwyd y digwyddiad rhad ac am ddim mewn cysylltiad gydag elusen yr Asiantaeth Ddarllen ac mae’n ddathliad Noson Llyfr y Byd o lyfrau a darllen er pleser. Bydd te, coffi a lluniaeth ar gael.
Bydd y sgwrs yn edrych ar dair llofruddiaeth; un gyda brechdan, un gyda theisen ac un gyda dishgled o de.
Ganwyd Godfrey Brangham ym Mhontnewydd, Cwmbrân a chafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Gorllewin Mynwy cyn cymhwyso yn Ysgol Fferylliaeth Cymru. Cafodd MSc mewn iachau briwiau ac atgyweirio meinwe yn Ysbyty Athrofaol Cymru.
Mae gwaith blaenorol Godfrey Brangham yn cynnwys gwaith hanesyddol Hangings and Hangmen at Usk Prison, The Day’s Portion, casgliad o waith Arthur Machen a Where Memory Slept, bywgraffiad am Purefoy Machen, gwraig Arthur Machen.
Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiad hwn i fwynhau sgwrs ddiddorol tu hwnt gan Mr Brangham. Mae ein hybiau cymunedol ar draws y sir yn cynnig achlysuron tebyg drwy gydol y flwyddyn ac mae’r cyfan yn werth eu mynychu.”
I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio am ddim gerllaw.

Bydd ymwelwyr i Drefynwy yn gweld ychwanegiad newydd i’r dref ar wedd celfwaith yn dathlu’r farchnad wartheg hoff. Mae Trefynwy yn un o 79 cymuned i gymryd rhan yn Y Fainc Luniau, prosiect cenedlaethol Sustrans ar hanes cymdeithasol.

Nod prosiect Y Fainc Luniau yw cydnabod a chofio unigolion ysbrydoledig mewn trefi ar draws y Deyrnas Unedig. Yn Nhrefynwy cafodd Jim Shankland, cymhorthydd yr asiantau tirol/arwerthwyr amaethyddol a elwid bryd hynny yn Rennie Taylor a Till (Rennies erbyn heddiw), ynghyd â dafad fynydd Gymreig a tharw Henffordd eu coffau mewn tri llun dur maint go iawn.

Cafodd ffigurau maint go iawn eu torri o ddur llen a’i osod yn ymyl mainc syml sy’n annog pobl leol ac ymwelwyr i eistedd neu gamu lan i’r gofod a dod yn rhan o’r llun. Mae’r fainc ym mhen deheuol y dref ar hen safle’r farchnad da byw.

Cafodd nodweddion pob cymeriad eu symleiddio gan gadw eu nodweddion hanfodol. Mae’r cymeriadau’n adlewyrchu’r pethau hynny sy’n bwysig i’r gymuned ac yn dathlu natur unigryw pob lleoliad.

Cafodd y cymeriadau eu dewis gan grŵp llywio Monmouth Links o restr o awgrymiadau a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Enwebodd cymunedau ar draws Prydain o bobl leol am eu cyfraniad i fywyd, diwylliant neu hanes lleol i ddod yn ffigurau ar eu Mainc Luniau leol eu hunain i fod yn rhan o gasgliad o dros 250 portread.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

‘Mae Trefynwy yn dref gyforiog mewn hanes. Rwyf mor falch y cafodd y farchnad da byw ei choffau mewn ffordd mor ystyriol a rhyngweithiol. Gobeithiaf y bydd pobl leol ac ymwelwyr i’r dref yn neilltuo munud neu ddau i eistedd ar y fainc a meddwl am yr hyn oedd yn bodoli unwaith yn y dref. Mae’n wych gweld pobl leol yn cael eu cofio a hyd yn oed yn well gweld y cafodd yr enwebiadau eu gwneud gan bobl leol.’

Mae Sustrans yn elusen sy’n hyrwyddo ac yn galluogi pobl i deithio ar droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus am fwy o’r teithiau a wnawn bob dydd. Mae mwy o wybodaeth yn: www.sustrans.org.uk

Darllenwch fwy am Connect2 yn Nhrefynwy a sut i ganfod y fainc luniau yn www.sustrans.org.uk/portraitbench

Mae Theatr y Borough yn y Fenni yn dathlu’r newyddion y bydd grant gan Gyngor y Celfyddydau yn galluogi gwelliannau a groesewir i strwythur yr adeilad, gan ei wneud yn lleoliad addas ar gyfer perfformwyr rhyngwladol, grwpiau cymunedol lleol a dathliadau ysgol. Bydd Cyngor Sir Fynwy, perchennog y theatr, hefyd yn rhoi arian cyfatebol ar gyfer y prosiect y disgwylir fydd yn costio tua £300,000.

Ymysg y nodweddion a gaiff eu gwella fydd seddi newydd, gwella mynediad a goleuadau ac ailwampio ardal y cyntedd.

Bydd y gwaith yma’n gostwng costau rhedeg dydd-i-ddydd ac yn rhoi amgylchedd gwaith diogel o fewn lleoliad gydag offer proffesiynol yn ogystal â chynnig gwasanaeth gwell i gynulleidfaoedd y theatr.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau diwylliannol: “Mae’r gwaith a wneir yn gydnaws gyda chynllun busnes y theatr fel y gallwn gyflwyno rhaglen digwyddiadau yn tynnu o’r lleol i’r byd-eang – dathlu, diddanu, heriol ac ymgysylltu â’n cymuned a’r rhai sy’n dod i ymweld â ni. Bydd yn rhoi hwb i’r theatr a’r celfyddydau perfformio yn y rhanbarth ac mae’n golygu y gallwn gynnig profiad ansawdd gwych i gwsmeriaid mewn gosodiad proffesiynol”.

Mae mwy o wybodaeth ar Theatr Borough ar gael yn:
https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych i blant dros wyliau’r Pasg!

Bydd pedair canolfan hamdden y sir yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy unwaith eto’n cynnal y Gemau Sir Fynwy poblogaidd iawn am saith diwrnod yn llawn hwyl, cyfeillgarwch a gweithgaredd corfforol – mae rhywbeth i bawb. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/the-monmouthshire-games neu drwy gysylltu â’r ganolfan hamdden agosaf i archebu.

Mae Gemau Sir Fynwy hefyd yn cynnwys rygbi arbenigol, pêl-droed a dyddiau antur awyr agored newydd mewn gwahanol safleoedd ar gyfer pob gallu.

Bydd hyfforddwyr o dîm y Dreigiau o Gasnewydd yn cyflwyno dau wersyll rygbi rhwng 9am a 3pm ddydd Iau 18 Ebrill yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed a dydd Iau 25 Ebrill yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent. Caiff pob sesiwn eu cyflwyno gan hyfforddwyr cymunedol y Dreigiau ac mewn partneriaeth gyda Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy. Y gost fesul plentyn yw £18.50 a gellir archebu drwy ffonio Canolfan Hamdden Cil-y-coed (01291 426850) neu Ganolfan Hamdden Cas-gwent (01291 635745).

Cynhelir gwersylloedd pêl-droed yng Nghanolfan Hamdden y Fenni a Chanolfan Hamdden Cil-y-coed rhwng 9am a 3pm ddydd Gwener 26 Ebrill. Y gost y plentyn yw £18.50 a gellir archebu drwy ffonio Canolfan Hamdden Cil-y-coed (01291 426850) neu Ganolfan Hamdden y Fenni (01873 735360).

Bydd menter newydd – Dyddiau Antur Awyr Agored Gemau Sir Fynwy – yn rhoi cyfle i bobl ifanc 12 i 15 oed i’w herio eu hunain, dysgu sgiliau newydd a chael hwyl yn yr awyr agored.

Dydd Llun 15 Ebrill bydd cyfle i ddringo ac abseilio a’r diwrnod dilynol bydd canŵio ar yr Afon Gwy. Bydd y ddau ddiwrnod yn rhedeg rhwng 9am a 5pm a’r gost yw £35 y person y dydd. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly anogir unrhyw un sydd â diddordeb i archebu’n gynnar drwy ffonio Canolfan Hamdden Trefynwy (01600 775135). Darperir yr holl offer a chludiant o Ganolfan Hamdden Trefynwy a chaiff yr holl weithgareddau eu cyflwyno gan staff wedi’u hyfforddi sydd â chymwysterau llawn. Gofynnir i blant ddod â chinio pecyn gyda nhw.

Mae rhaglen Pasg lawn ar gyfer plant yn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor. Bydd straeon a chrefftau Pasg yn Hyb Cymunedol Cas-gwent rhwng 11am a 12 canol-dydd ddydd Mawrth 16 Ebrill a dydd Iau 25 Ebrill ar gyfer plant pump i wyth oed gyda sesiynau amser rhigwm i fabanod rhwng 2.15pm a 2.45pm ddydd Iau 18 Ebrill a dydd Iau 25 Ebrill. Ddydd Gwener 26 Ebrill gall plant dan bump fwynhau amser stori rhwng 10.15am a 10.45am.

Bydd Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnig amser rhigwm i fabanod rhwng 2pm a 2.30pm ddydd Iau 16 Ebrill a gweithdy Lego ar gyfer plant rhwng pump a naw oed rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 24 Ebrill. Yn ychwanegol, bydd amser stori ar gyfer plant dan bump rhwng 2pm a 2.30pm ddydd Iau Ebrill a dydd Iau 25 Ebrill, a gall plant rhwng tair ac wyth oed fynd ar Helfa Arth a gynhelir rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 17 Ebrill.

Yn Llyfrgell Gilwern bydd y bythol-boblogaidd Louby Lou yn diddanu plant pedair oed a iau rhwng 10am a 10.45am (cost £4) ddydd Mawrth 16 Ebrill. Mae’r llyfrgell hefyd yn cynnal sesiynau lliwio Pasg ddydd Mercher 17 Ebrill (1.30pm a 4.30pm), dydd Mercher 24 Ebrill (1.30pm a 4.30pm) a dydd Gwener 26 Ebrill (10am i 1pm a 1.30pm i 5pm).

Bydd Llyfrgell y Fenni yn cynnig straeon a chrefftau Pasg ynghyd â helfa wyau Pasg ar gyfer plant dan bump rhwng 10.30am a 11.15am ddydd Iau 18 Ebrill gyda helfa wyau Pasg arall ar gyfer pob oedran fore dydd Sadwrn 20 Ebrill. Cynhelir sesiynau rhigymau babanod yn y Gymraeg rhwng 2.15pm a 2.45pm ddydd Iau 18 Ebrill a dydd Iau 25 Ebrill. Bydd mwy o straeon a crefftau Pasg gyda dawns byni ar gyfer plant dan bump rhwng 10.30am a 11.15am ddydd Iau 25 Ebrill gyda sesiynau Minecraft i blant hŷn. Mae’r rhain yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd ddydd Mercher 17 Ebrill a 10am i 12 canol-dydd ddydd Gwener 26 Ebrill – codir tâl o £8 yr awr ar gyfer y ddau achlysur Minecraft.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn ymuno yn hwyl Pasg Sir Fynwy gyda Helfa Arth ar gyfer plant tair i wyth oed rhwng 10.30am ddydd Iau 18 Ebrill a straeon Pasg ac addurno wyau ar gyfer plant tair i naw oed rhwng 10.30am ddydd Iau 25 Ebrill.

Bydd straeon a chrefftau Pasg yn Hyb Cymunedol Trefynwy am 2pm ddydd Mercher 17 Ebrill. Bydd hefyd amser rhigwm i fabanod am 10.30am ddydd Llun 15 Ebrill ac amser stori i blant dan bump am 2pm ddydd Mawrth 16 Ebrill.

Mae’r holl ddigwyddiadau Pasg yn yr hybiau cymunedol a llyfrgelloedd am ddim os na nodir fel arall.

Mae gwasanaeth amgueddfa Sir Fynwy yn cynnal gweithdy diddorol pontio’r cenedlaethau yng Nghastell y Fenni rhwng 10am a 12 canol-dydd ddydd Sadwrn 13 Ebrill gyda’r nod o ddod â phobl ynghyd i ganfod ysbrydoliaeth, cael hwyl a mwynhau ysgrifennu. Dan arweiniad yr awdur lleol Lynn Clausen, bydd plant ac oedolion yn gweithio mewn parau i recordio eu hatgofion o’r castell. Argymhellir ar gyfer plant saith oed a throsodd, y gost yw £7 ar gyfer dau gyfranogydd ac mae’n cynnwys taith fer o’r castell a’r tiroedd gyda gweithdy ysgrifennu creadigol i ddilyn. I gael manylion llawn digwyddiad Gŵyl Ysgrifennu’r Fenni, ffoniwch yr amgueddfa ar 01873 854282.

Cynhelir helfa wyau a chystadleuaeth i ddylunio’r wy addurnedig delfrydol yn cychwyn am 11am i 4pm ddydd Llun 8 Ebrill i ddydd Sul 28 Ebrill gyda phosau Pasg i fynd â nhw adref.

Mae’r amgueddfa hefyd yn cynnig prynhawniau crefft galw heibio ddydd Iau 18 Ebrill a dydd Iau 25 Ebrill rhwng 2pm a 4pm yn y Neuad Dril. Mae’r sesiynau hyn yn addas ar gyfer plant o bob oed ond mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Awgrymir cyfraniad o £2 ar gyfer plant dros dair oed tuag at gost deunyddiau a lluniaeth.

Hefyd yn Amgueddfa Cas-gwent rhwng 11am a 4pm ddydd Iau 16 Ebrill bydd arddangosiad gan David Smith o’r RSPB yn rhoi sylw i brosiectau cyffrous sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i wrthdroi tueddiadau yn y dirywiad sylweddol o fywyd gwyllt dros y 40 mlynedd diwethaf. Bydd yr arddangosiad hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a rhyngweithiol i blant ddysgu mwy am sut y gallant helpu bywyd gwyllt Prydain yn eu gerddi eu hunain.

Bydd pob un o dair amgueddfa Sir Fynwy – yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy – yn cynnal gweithgareddau Past ar gyfer plant, llwybrau a chwisiau, pethau i’w gwneud a dillad y cyfnod i’w gwisgo. Mae gweithgareddau arbennig yn gysylltiedig gydag arddangosfeydd presennol yn cynnwys darganfod hanes Tŷ Castell a thiroedd y Fenni, celfweithiau gwych yn Nhrefynwy gan y cyn athro celf Otto Maciag a’i ddisgyblion, ac arddangosfa arbennig Amgueddfa Cas-gwent, ” Stwffio, Piclo a Phinio” yn dangos 50 o ryfeddodau o’r byd naturiol ar draws Cymru a phwysigrwydd y casgliadau hyn i astudiaeth gwyddorau naturiol.

Mae prosiect a ddechreuwyd gan therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion yn nhîm iechyd a gofal cymdeithasol integredig Sir Fynwy yn Nhrefynwy wedi manteisio o’r swm o £2,150 diolch i haelioni corff tai lleol. Derbyniodd Tylluanod a Mes, cynllun pontio’r cenedlaethau sy’n mynd i’r afael ac unigrwydd ac ynysigrwydd ymysg pobl hŷn, siec gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy fydd yn ei alluogi i ehangu ei weithgareddau.
Mae grŵp Tylluanod a Mes yn cwrdd unwaith yr ysgol yn Ysgol Gynradd Rhaglan ar hyn o bryd gan ddod â phobl hŷn a phlant o ddosbarthiadau cyfnod sylfaen ynghyd i fwynhau celfyddydau, crefftau ac ymarferion am awr a hanner. Mae’r gweithgaredd ar y cyd hwn o fudd i’r bobl hŷn a’r plant fel ei gilydd.
Rhoddwyd y dyfarniad gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy drwy ei gynllun cyllid Pitshio eich Prosiect – mae hyn yn cynnig cyfle i grwpiau ac elusennau gyda syniadau gwych am eu cymuned i wneud cais am gyfraniad ariannol. Mae’n golygu y gall Tylluanod a Mes gyflwyno ei wasanaethau yn y dyfodol agos ym Mrynbuga a Threfynwy ac mae staff sy’n ymwneud â’r cynllun yn gobeithio maes o law i weithio ar draws Sir Fynwy.
Dywedodd John Keegan, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Sir Fynwy: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r prosiect gwych hwn i’w alluogi i ehangu tu hwnt i’r Rhaglan i rannau eraill y sir. Nid yw’r cynlluniau hyn yn digwydd drwy ddamwain; maent angen pobl sy’n ymroddedig i’w cymuned ac sy’n fodlon rhoi’r oriau i wneud y cymunedau hynny’n gryf, egniol a bywiog. Rydym wedi rhoi cyllid i nifer o brosiectau pontio’r cenedlaethau dros y blynyddoedd ac wrth ein bodd yn gweld pobl yn dod ynghyd a chanfod fod ganddynt gymaint yn gyffredin ac mor barod i rannu eu straeon a’u hamser. Dymunwn lwyddiant parhaus i’r Tylluanod a Mes a hoffem eu llongyfarch ar gynnig safon gwirioneddol uchel am gefnogaeth.
Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae hyn yn gynnig gwych gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy ac fe’i gwerthfawrogir yn fawr gan y bydd yn gwella llesiant nifer gynyddol o bobl hŷn ar draws y sir ac chynnig amgen rhag byw’n unig ac ynysig. Gwelais drosof fy hun pa mor llwyddiannus yw’r prosiect a hoffwn ddiolch i’r staff sy’n cymryd rhan am eu gwaith i’w ddatblygu.
Cysylltwch â LucyHeath@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth ar brosiect Tylluanod a Mes.

Cynhaliodd yr artist ifanc lleol Matt Dixon (a gaiff ei adnabod yn y byd celf fel Matt Crossfield) arddangosfa o’i waith yng nghampws Coleg Gwent ym Mrynbuga yn ddiweddar, gan gael ymateb ffafriol gan y rhai a fynychodd. Mae Matt (24) yn byw yng Nghil-y-coed a graddiodd o Brifysgol De Cymru yn 2017 gyda gradd BA Anrhydedd mewn Animeiddio.

Noddwyd yr arddangosfa un-dydd gan Arc Spectrum, prosiect cymunedol arloesol sy’n darparu gweithgareddau creadigol ar gyfer plant ac oedolion gydag amrywiaeth o anghenion cyfathrebu a synhwyraidd. Mae gan Matt ei hunan awtistiaeth gweithredu lefel uchel ac mae’n aelod o’r prosiect. Mae Arc Spectrum yn gweithio mewn partneriaeth gyda Choleg Gwent, Grŵp Rhanddeiliaid ASD (Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig) Cyngor Sir Fynwy ac Action for Children.

Enillodd Matt wobr Cartwnydd y Flwyddyn 2018 gan Gymdeithas Cartwnwyr Prydain am ei lun animeiddiedig o Donald Trump, Arlywydd yr Unol Daleithiau, ar y ffin gyda Mecsico. Mae Matt hefyd wedi cyhoeddi llyfr plant “Rusty the Red Dragon” fid Hydref ddiwethaf.

Cafodd Matt ei gomisiynu i ddarlunio cyfres lyfrau “The Forest Railway Stories” ar gyfer y cyhoeddwr Lightmoor Press. Yn seiliedig ar reilffordd Coedwig Deon, enw’r llyfr cyntaf yn y gyfres yw “Counting Sheep” a bydd ar gael adeg y Pasg eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae arddangosfa Matt yn dangos gwaith gan ddyn ifanc hynod ac roedd yn ddiddorol tu hwnt gweld ystod eang ei dalentau. Gobeithiwn y bydd yn arddangos yn Neuadd y Sir cyn hir er budd aelodau, staff ac ymwelwyr.”

Mae mwy o wybodaeth ar Matt a’i waith ar gael yn: www.mattcrossfield.com

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno ar ddau gynnig fydd yn llywio strategaethau derbyn i ysgolion a dalgylchoedd ysgolion am y dyfodol rhagweladwy. Cymeradwyodd aelod cabinet Sir Fynwy y newidiadau hyn ddydd Mercher 3 Ebrill.

Daw’r polisi diwygiedig ar ddalgylchoedd ysgolion i rym o ddechrau blwyddyn academaidd 2020/21 a bydd yn creu’r newidiadau dilynol i’r trefniadau presennol:

• Caiff dalgylch Ysgol Gyfun Trefynwy ei ymestyn i alinio gyda’r prif ddalgylchoedd ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru ym Mrynbuga, Ysgol Gynradd Tryleg ac Ysgol Gynradd Llandogo.
• Caiff dalgylch Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII yn y Fenni ei ymestyn i alinio gyda phrif ddalgylch Ysgol Gynradd Goetre Fawr.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Hoffwn ddiolch i’r cannoedd o bobl a ddaeth draw i’n 11 cyfarfod cyhoeddus a sesiynau galw heibio neu a gyflwynodd ymatebion ar-lein i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad manwl hwn ar newidiadau sylweddol i ddalgylchoedd ysgolion uwchradd.

“Mae tystiolaeth glir fod y cyhoedd yn cefnogi’r newidiadau hyn, sy’n alinio dalgylchoedd ysgolion cynradd ac uwchradd, yn well wrth alluogi well grwpiau o gyfoedion i aros gyda’i gilydd ar bontio i addysg uwchradd a grymuso rhieni i wneud dewis gwybodus am eu dewis ysgol.

“Nid yw ond iawn, wrth i ni barhau i fuddsoddi miliynau o bunnau mewn ysgolion newydd sbon, y gall teuluoedd sy’n byw yn Sir Fynwy, yn talu treth gyngor yn Sir Fynwy ac yn ethol cynghorwyr yn Sir Fynwy i wneud penderfyniadau am gyllid ysgol, gael mynediad i leoedd ysgol yn Sir Fynwy.

“Ar gyfer ardaloedd Goetre a Brynbuga, a fydd yn y dyfodol yn ffurfio rhan o ddalgylchoedd Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII ac Ysgol Gyfun Trefynwy, byddwn yn parhau i weithio gyda Chyngor Dinas Casnewydd, yr awdurdod derbyn ar gyfer Ysgol Gyfun Caerllion, i sicrhau y bydd brodyr a chwiorydd disgyblon sydd eisoes yn Ysgol Caerllion yn parhau i gael blaenoriaeth ym meini prawf derbyn Casnewydd. Fel yr awdurdod derbyn ar gyfer Ysgol Gyfun Caerllion, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn parhau i ystyried ceisiadau gan ardaloedd o ardaloedd Brynbuga a Goetre fel bod yn y dalgylch. Cynhelir adolygiad o drefniadau cludiant rhwng y cartref a’r ysgol y cyngor i roi ystyriaeth i’r newidiadau hyn. Ni fydd yr adolygiad polisi yn effeithio ar ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ysgolion ffydd.

Yn y cyfamser, bydd trefniadau newydd ar gyfer derbyn i ysgolion a ddaw i rym o ddechrau blwyddyn academaidd 2020/21 yn penderfyn ar y meini prawf ar gyfer dyfarnu lleoedd i ymgeiswyr i’w dewis ysgol pan fo mwy o alw nag o leoedd ar gael. Bydd y trefniadau hyn yn golygu y caiff plant yn nalgylch ysgol flaenoriaeth dros y plant hynny sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol ond sy’n byw tu allan i’r dalgylch. Fodd bynnag, bydd cyfnod pontio o bum mlynedd i ostwng y tebygrwydd o wahanu cysylltiadau presennol rhwng siblingiaid.

Ychwanegodd y Cynghorydd John: “Bydd y newidiadau i’n meini prawf derbyn i ysgolion yn helpu i gadw grwpiau o gyfoedion gyda’i gilydd pan fyddant yn pontio i ysgol uwchradd ac yn helpu i sicrhau tegwch wrth gael mynediad i leoedd ysgol gynradd i deuluoedd o fewn dalgylchoedd ysgolion cynradd. Cafodd y newidiadau hyn eu cefnogi gan fwyafrif helaeth y cannoedd o bobl a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ac mae’n galonogol iawn fod cymaint o gefnogaeth gyhoeddus i’n polisïau newydd ar dderbyn i ysgolion.”

Ymgynghorodd y cyngor yn eang ar y ddau gynnig, gan gynnal 11 cyfarfod yn yr ysgolion yr effeithir arnynt, darparu holiadur ar-lein a gwahodd rhai â diddordeb i anfon sylwadau ysgrifenedig.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r elusen tai Llamau i lansio prosiect sy’n anelu i helpu pobl ifanc ac oedolion bregus drwy ddarparu cymorth ychwanegol a dod yn ffactor warchodol wrth gynorthwyo unigolion i lywio’n glir o ddigartrefedd.

Cafodd y prosiect Llety â Chymorth ei greu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn digartrefedd a dod o hyd i ddatrysiad fforddiadwy seiliedig yn y gymuned. Mae’r cynllun yn rhoi ystafell eu hunain i rywun mewn cartref preifat lle maent yn aelod o’r aelwyd, ond ni ddisgwylir iddynt ddod yn aelod o’r teulu. Mae’r deiliad y cartref, neu’r gwesteiwr, yn darparu amgylchedd diogel a chefnogol, gan weithio wrth ochr gwasanaethau proffesiynol i helpu a chefnogi’r unigolyn wrth ailadeiladu eu bywyd.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dai a digartrefedd: “Mae cysyniad llety â chymorth wedi hen ennill ei blwyf ac mae nifer o awdurdodau eisoes yn helpu pobl ifanc ond bydd ein prosiect newydd yn arwain y ffordd drwy gynnwys oedolion a phobl hŷn. Mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu fod lleoli rhai unigolion o fewn gosodiad sy’n cynnig mwy o gymorth neu deuluol gael canlyniadau cadarnhaol o gymharu ag opsiynau eraill.”

Mae’r cyngor a Llamau wrthi’n gweithio i ddynodi darpar westeiwyr ar draws Sir Fynwy. Ni fydd gwesteiwyr angen cymwysterau arbennig a gallent fod yn briod neu’n sengl, yn gweithio neu’n ddi-waith. Y cyfan sydd ei angen ganddynt yw ystafell sbâr a pharodrwydd a gallu i helpu unigolion i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i fyw’n annibynnol a rhoi amgylchedd diogel a chynnes i oedolion. Yn ôl am ddarparu ystafell, bydd Llamau yn rhoi taliad wythnosol i’r gwesteiwyr a bydd y person sy’n derbyn cymorth yn gwneud cyfraniad at gostau a chyfleustodau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Bydd Llamau a’r cyngor yn rhoi hyfforddiant ac arweiniad parhaus, yn ogystal â chefnogaeth ariannol ac ymarferol. Mae’r ddau sefydliad yn cydnabod fod pob person yn wahanol ac felly byddwn yn llywio gwesteiwyr a’r rhai a gaiff eu lletya i gytuno ar gefnogaeth ychwanegol. Gallai hyn gynnwys tasgau fel coginio, trefnu cyllideb, biliau, addysg neu gefnogaeth emosiynol.”

Mae Llamau eisoes yn rhedeg prosiectau tebyg ym Mro Morgannwg, Sir Gaerfyrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot a Chasnewydd, gan alluogi’r cyngor i weld manteision ymrwymo i berthynas cydweithio gefnogol gyda chymunedau’r sir i atal digartrefedd. Mae’r awdurdod yn cydnabod yr arferion da a’r canlyniadau cadarnhaol a gafwyd mewn man arall a bydd yn eu haddasu – gyda’r elfen ychwanegol o weithio gydag oedolion a phobl hŷn.

Wedi gyllido gan y cyngor drwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, ychydig o orbenion sydd gan y prosiect gan ei fod yn seiliedig yn y gymuned ac yn cael ei weithredu yn ychwanegol at y ddarpariaeth sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cysylltwch â Llamau ar 01633 244134 yn ystod oriau swyddfa i gael sgwrs anffurfiol neu anfon e-bost at enquiries@llamau.org.uk – mae manylion pellach ar gael drwy fewngofnodi ar: www.monmouthshire.gov.uk/supported-lodgings/

Ddydd Sadwrn 6 Ebrill bydd yr Hen Orsaf yn Nhyndyrn, Castell Cil-y-coed a Phont Mynwy yn agor eu drysau ar gyfer yr haf. Mae’r tri atyniad yn cynnig mynediad am ddim ac yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ymweld ag amrywiaeth o adeiladau mewn lleoliadau godidog.

Mae’r Hen Orsaf yng nghalon Dyffryn Gwy ger yr Afon Gwy ac yn agos iawn at Dyndyrn, y gefnlen hardd ar gyfer y gyfres drama comedi ddiweddar ar Netflix, Sex Education. Mae caffe Yr Orsaf yn cynnig danteithion a lluniaeth hyfryd ynghyd ag ardal chwarae newydd sbon i blant a sip-wifren. Y diwrnod perffaith mas i’r teulu a hefyd ganolbwynt gwych am deithiau ar hyd Dyffryn Gwy.

Yn ogystal â mynediad am ddim, gall ymwelwyr i Neuadd y Sir, Trefynwy yn awr archebu dwy daith am ddim o amgylch Neuadd y Sir a Phont Mynwy. Gall ymwelwyr i Neuadd y Sir, Trefynwy ymweld â’r llys barn hanesyddol, mynd lawr i’r celloedd a cherdded o amgylch yr adeilad Sioraidd hardd.

Gofynnir i ymwelwyr sy’n archebu  lle ar daith Pont Mynwy i gwrdd ger Pont Mynwy, yr unig bont afon gaerog sydd ar ôl ym Mhrydain Fawr. Caiff teithiau eu harwain gan wirfoddolwyr ac maent yn rhoi gwybodaeth fanwl ar bob agwedd o’r bont, ei hanes a’r ystafell warchod.

Bydd taith gyntaf y tymor yn dechrau ddydd Sadwrn 20 Ebrill a byddant yn rhedeg bob dydd Sadwrn rhwng 1.30pm – 3.30pm tan ddydd Sadwrn 26 Hydref. Mae’r teithiau wedi eu cyfyngu i ddim mwy na chwech o bobl ac mae angen eu harchebu ymlaen llaw. I gael mwy o wybodaeth ac i archebu lle, ewch i

www.visitmonmouthshire.com/thedms.aspx?dms=72&shop=43&prod=10205

Mae Castell Cil-y-coed yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau. Mae’r castell mewn gerddi tawel hardd ac mae parc gwledig coediog ar agor rhwng 11.00am a 4.00pm dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, gyda mynediad am ddim. Mae lluniaeth ar gael o’r caffe yn y safle. Mae’r gerddi yn fan perffaith i fwynhau disghled o de a theisen flasus.

Mae croeso i deuluoedd gymryd rhan mewn helfa Wy Pasg ddydd Gwener 19 Ebrill. Mae croeso i blant wisgo boned Pasg, a bydd gorymdaith am 12.00pm. Bydd amrywiaeth o weithgareddau ar gael yn cynnwys peintio wynebau, gemau a digonedd o weithgareddau’r Pasg i’r plant eu mwynhau.

Cynhelir Diwrnod Chwaraeon Gemau Sir Fynwy am ddim ar gyfer plant a theuluoedd yn y castell ddydd Mawrth 23 Ebrill 11.00am – 4.00pm. Bydd y diwrnod yn gyfle i bobl o bob oed roi cynnig ar fathau newydd o chwaraeon neu edrych o amgylch y castell fel y mynnant.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros dwristiaeth:

“Mae’n wych gweld ein hatyniadau yn dod yn fwy poblogaidd flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym mor ffodus i gael adeiladau hanesyddol mor unigryw yn llawn cymeriad a diddordeb. Rydym mor falch i fedru cynnig dyddiau mas yn rhad ac am ddim i bawb eu mwynhau. Mae pob un o’r tri atyniad yn codi cwr y llen ar ein treftadaeth unigryw a rhoi profiadau dan do ac awyr agored y gellir ymweld â nhw ym mhob tywydd. Gyda’r bonws ychwanegol bod mynediad am ddim iddynt i gyd. Rwy’n annog cynifer o bobl ag sydd modd i wneud rhestr fwced Sir Fynwy ac ymweld â’n holl atyniadau yr haf hwn.”

Mae mwy o wybodaeth ar yr hyn sydd ar gael a ble i fynd yr haf hwn ar

www.visitmonmouthshire.co.uk.

Ddydd Llun 8 Ebrill mae Cymraeg i Blant Sir Fynwy yn cynnal Parti Piws yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy 1.30pm – 2.30pm i ddathlu pen-blwydd Dewin a Doti, masgotiaid annwyl y Mudiad Meithrin, yn 10 oed. Mae’r digwyddiad ar agor i blant 0-3 oed, ynghyd â’u rhieni, gofalwyr, mam-guod a thad-cuod a gânt i gyd eu hannog i wisgo eitem o ddillad piws. Mae ystod eang o weithgareddau yn cynnwys mynediad i’r ardal chwarae meddal, amser rhigwm babanod a phlant bach, crefftau a llawer o bethau eraill.

Mae mynediad i blant dan 12 mis oed yn rhad ac am ddim a bydd cost fach o £3.10 ar gyfer plant 1-3 oed, sef pris arferol am ddefnyddio chwarae meddal yn y Ganolfan Hamdden. Cynhelir Parti Piws mewn llu o osodiadau gofal plant cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth am y Parti Piws cysylltwch â Michaela Carrington Michaela.carrington@meithrin.cymru

Bydd cyfle yn y parti i rieni a gofalwyr gael mwy o wybodaeth am Cymraeg i Blant, sy’n cael ei reoli gan Mudiad Meithrin ac sy’n rhoi gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd o oedran ifanc. Mae Cymraeg i Blant yn cynnig ystod eang o weithgareddau hwyliog ar gyfer plant a’u teuluoedd, yn cynnwys tylino babanod a sesiynau yoga i fabanod, a grwpiau stori a chân.

Mae nifer o gyfleoedd i fynychu sesiynau gweithgaredd dwyieithog yn Nhrefynwy. Mae Cymraeg i Blant yn cynllunio cynnal sesiynau wythnosol am ddim o Yoga Babanod ar gyfer plant o 10 wythnos oed yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy o ddydd Llun 29 Ebrill rhwng 1.00pm – 2.00pm. Nid yw’n rhaid siarad Cymraeg i fynychu – mae croeso cynnes i bawb, Bydd y sesiynau hefyd yn helpu i gynyddu hyder rhieni i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u plant.

Sefydlwyd Cylch Ti a Fi / grŵp Babanod a Phlant Bach newydd yng Nghanolfan Gymunedol Rockfield ar ddyddiau Llun rhwng 9.45am – 11.15am. Mae’r grŵp yn gyfle perffaith i gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill i gymdeithasu a rhannu profiadau mewn awyrgylch Cymraeg anffurfiol. Mae babanod a phlant bach yn datblygu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg drwy amrywiaeth o weithgareddau, straeon, rhigymau a chaneuon.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

‘Mae dwyieithrwydd yn rhoi sgil bywyd ychwanegol gwerthfawr i blant a phobl ifanc – y gallu i gyfathrebu mewn dwy iaith. Rydym yn ffodus i gael amrywiaeth o grwpiau Mudiad Meithrin yma yn Sir Fynwy sy’n hwyliog, anffurfiol ac yn rhoi sylfeini i ddechrau taith ddwyieithog y plentyn. Gobeithiaf y bydd llawer o rieni yn mynychu’r Parti Piws yn ein Canolfan Hamdden Trefynwy, sydd newydd gael ei adnewyddu, neu alw heibio i un o’r llu o grwpiau Meithrin.’

I gael mwy o wybodaeth ar weithgareddau neu osodiadau gofal plant cyfrwng Cymraeg, ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy: www.monfis.org.uk/ neu ddilyn tudalen Facebook @cymraegiblantmynwy

Cyfarfu pobl ifanc o Ysgol Cil-y-coed gyda Chynghorwyr Sir o bob rhan o Gyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 15 Mawrth i ganfod mwy am ddemocratiaeth a rôl y cyngor. Trefnwyd y digwyddiad gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy gyda’r nod o roi llais a mwy o wybodaeth i bobl ifanc am rôl y cyngor a’r effaith a gaiff ar gymunedau.

Roedd y diwrnod yn gyfle i bobl ifanc drafod a rhannu pethau sy’n bwysig iddynt. Roedd cynghorwyr yn hapus i ateb cwestiynau diddorol ac amrywiol gan y disgyblion. Roedd yn gyfle i weld beth sy’n bwysig a sut mae pobl ifanc yn teimlo am y materion sy’n effeithio arnynt yn genedlaethol ac yn lleol.

Ymysg y materion y bu mwyaf o drafod arnynt ar lefel genedlaethol oedd Brexit a newid yn yr hinsawdd. Gofynnodd disgyblion gwestiynau perthnasol am faterion lleol megis gwastraff ac ailgylchu, tlodi mislif ac amserau aros ysbyty sydd i gyd yn effeithio arnynt hwy a’u teuluoedd.

Cyflwynodd Jade Atkins, Gweithiwr Ieuenctid, weithdy rhyngweithiol ar gyfer disgyblion a chynghorwyr yn rhoi gwybodaeth am y 54 erthygl yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Roedd y sesiwn yn hwyliog a diddorol iawn.

Rhannodd y Cyng Sara Jones, sy’n hyrwyddwr angerddol dros hawliau pobl ifanc ac yn aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol, ei sylwadau gyda disgyblion ar bwysigrwydd codi llais.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones:

‘Roeddwn mor falch i weld disgyblion yn cysylltu gyda chynghorwyr. Roedd y cwestiynau a ofynnwyd yn rhai da a pherthnasol. Mae’n amlwg fod gan bobl ifanc ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth genedlaethol ac roedd yn wych gweld disgyblion yn codi materion lleol sy’n bwysig i ddisgyblion a gwleidyddiaeth ac roedd yn wych gweld disgyblion yn codi materion lleol sy’n bwysig i ddisgyblion a’u teuluoedd. Rwy’n edrych ymlaen at fwy o ddigwyddiadau i alluogi mwy o bobl ifanc i gael gwybodaeth am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth a sylweddoli pwysigrwydd cael eu lleisiau wedi’u clywed.’

Daeth y diwrnod i ben gyda thaith o amgylch Neuadd y Sir lle cyfarfu swyddogion gyda swyddogion o ystod eang o adrannau, cyfle berffaith i gael golwg tu ôl i’r llenni ar y cyngor.

Roedd yr adborth gan ddisgyblion yn gadarnhaol: “Fe wnes fwynhau’r diwrnod, roedd yn ddiddorol iawn clywed barn pawb. Roeddwn yn hoffi’r sesiwn Cwestiynau ac Atebion yn fawr iawn.”

“Roedd hwn yn brofiad gwych. Fy hoff ran oedd pan gawsom gyfle i drafod materion perthnasol gyda chynghorwyr. Hoffwn drafodaeth ar faterion penodol, rwy’n meddwl y byddai’n llawer o hwyl.”

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn edrych am fwy o bobl i gymryd rhan yn Engage 2 Change, fforwm ieuenctid y sir. Mae’r fforwm yn dod ynghyd â phobl ifanc 11-18 oed ac yn eu helpu i gymryd rhan mewn materion lleol a chwrdd â phobl newydd. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Jade Atkins

Charlie-Jadeatkins@monmouthshire.gov.uk  neu ffonio 07790355724.

Mae tîm o Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy wedi ennill cydnabyddiaeth y bu cystadlu mawr amdani ar ôl cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau BASW (Cymdeithas Brydeinig Gweithwyr Cymdeithasol) Cymru. Enillodd gwasanaeth Anabledd Oedolion y cyngor wobr am y tîm gwaith cymdeithasol gorau yng Nghymru mewn seremoni yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mercher 20 Mawrth.

Enwebwyd y tîm am y prosiect tai arloesol a gynhaliwyd mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy, Gwasanaeth Ailalluogi Sir Fynwy a Pobl Care & Support, sydd wedi galluogi pump o unigolion gydag anabledd dysgu i fyw mewn fflatiau unigol yn y Fenni. Roedd saith tîm o bob rhan o Gymru hefyd ar y rhestr fer ar gyfer y wobr a dywedodd Julie Heal, Rheolwr Tîm Gwasanaeth Anableddau Oedolion: “Roeddem wrth ein bodd i ennill y wobr yma, yn arbennig gan fod y timau eraill yn ein categori wedi cyflwyno cynigion mor rhagorol.”

Yn bresennol roedd Julie Boothroyd, Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd Sir Fynwy ac Eve Parkinson, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion yn ogystal â Julie Heal a’i thîm a hefyd Sarah Vaughan, Uwch Therapydd Galwedigaethol yn cynrychioli Tîm Integredig y Fenni. Roedd tri o’r denantiaid yn y safle yn y Fenni hefyd yn bresennol yn y seremoni wobrwyo a disgrifiodd un ohonynt ef fel “y noson orau erioed”.

Methodd Louise Dovey, gweithiwr cymdeithasol sy’n gweithio yng ngwasanaeth integredig Monnow Vale yn Nhrefynwy, fod yn bresennol yn y seremoni ond roedd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr gweithiwr cymdeithasol arloesol.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae ennill gwobr o’r fath yn seremoni BASW Cymru yn dangos safon uchel gofal cymdeithasol yn y sir ac mae’n tîm Anabledd Oedolion yn llawn haeddu’r anrhydedd yma am ei berfformiad cyson ragorol ac ysbrydoledig.”

Oes gennych chi syniad da? Pe byddai tri o bobl eraill yn fodlon helpu, beth fyddech chi’n hoffi ei wneud i sicrhau fod eich cymuned yn lle gwell?

Mae Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol y Cyngor yn awyddus i helpu unigolion a grwpiau lleol i gyflawni eu huchelgeisiau cymunedol. Mae’r tîm yn arbenigo mewn ymgysylltu ac yn anelu i helpu datblygu a grymuso grwpiau ac unigolion sydd eisiau gwneud eu tref neu bentref yn lle gwell ac maent yn mynd â’u harbenigedd allan ar hyn o bryd i gymunedau drwy sioe deithio Syniadau Mawr.

Cafodd sioe deithio Syniadau Mawr ddechrau llwyddiannus. Bu preswylwyr Trefynwy yn rhannu eu syniadau mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y dref. Daeth y gymuned ynghyd a chroesawu’r cysyniad o rannu syniadau drwy bobl cardfwrdd bach. Caiff syniadau eu dangos yn Hyb Trefynwy, a chaiff hyn ei wneud hefyd mewn hybiau cymunedol ar draws y sir.

Roedd disgyblion o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Osbaston, Trefynwy wrth eu bodd yn llenwi cymylau breuddwydion i ddatgelu eu Syniadau Mawr. Mae mwy o ymweliadau ysgol ar y gweill yn yr wythnosau nesaf.

Mae’r tîm yn awyddus i wrando ar syniadau a rhoi gwybodaeth a chefnogaeth werthfawr i wireddu syniadau ac maent yn edrych ymlaen at gwrdd â mwy o bobl o Frynbuga, Rhaglan, y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent yn yr wythnosau nesaf.

Mae llawer o wybodaeth ar gael eisoes, yn cynnwys sut i gael cyllid, cyfleoedd i gysylltu unigolion gyda grwpiau sydd â nodau tebyg a chynnig cyfleoedd hyfforddi i unrhyw un sy’n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio ynghyd ag ymweliadau i grwpiau cymunedol lleol a chyfleoedd cwrdd a chyfarch mewn gofodau cyhoeddus poblogaidd ar draws Sir Fynwy.

Bydd y Tîm yn ymweld ag amrywiaeth o leoliadau ar draws y sir yn y pedair wythnos nesaf yn cynnwys Brynbuga, y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent. Mae’r dyddiadau dilynol ar gyfer yr wythnos nesaf a rhoddir cyhoeddusrwydd i fwy o ddyddiadau ar gyfer Cil-y-coed a Chas-gwent maes o law.

Hyb Brynbuga – dydd Iau 21 Mawrth 1.00pm – 4.00pm a 5.00pm – 7.00pm

Canolfan ACE, y Fenni – dydd Llun 25 Mawrth 9.00am – 11.00am

Canolfan Hamdden y Fenni – dydd Llun 25 Mawrth 5.00pm – 7.00pm

Marchnad y Fenni – dydd Mawrth 26 Mawrth 10.00am – 2.00pm

Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r tîm drwy dudalen Facebook Sir Fynwy, Twitter @MonmouthshireCC neu e-bost Partnerships@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol:

‘Mae hwn yn gyfle gwych i gymunedau gael yr help a’r gefnogaeth maent eu hangen gan y Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol. Mae’r tîm yn cydweithio gydag amrywiaeth o fudiadau ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i ddatgloi potensial unigolion a grwpiau yn Sir Fynwy i helpu cymunedau i’w helpu eu hunain. Rwy’n annog unrhyw un sydd â syniad pa bynnag mor fawr neu fach i ddod i gysylltiad.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/partnerships 

Mae gwasanaeth safonau masnachu Sir Fynwy yn annog preswylwyr i barhau’n wyliadwrus ar ôl derbyn mwy o adroddiadau am alwadau ffôn twyllodrus yn honni bod gan y tîm treth gyngor. Dywedir wrth bobl fod ganddynt hawl i gael ad-daliad ar eu bil treth gyngor ac mae’r galwr wedyn yn ceisio cael manylion cerdyn banc.

Rhybuddiodd Gareth Walters, Arweinydd Tîm Safonau Masnach: “Dywedodd preswylwyr fod galwyr yn ymddangos yn argyhoeddiadol ac maent eisoes yn gwybod beth yw eu henw a’u cyfeiriad llawn. Gallant hefyd fod yn honni fod gan y cyngor wybodaeth anghywir am nifer yr ystafelloedd gwely a band treth gyngor yr adeilad mewn ymgais i wneud i’r ad-daliad ymddangos yn fwy credadwy.”

Dylai preswylwyr gysylltu â thîm treth gyngor Sir Fynwy ar 01633 644640 neu e-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk os dymunant wirio unrhyw wybodaeth am y dreth gyngor. Gallant hefyd wirio eu cyfrif ar-lein: www.monmouthshire.gov.uk – cânt eu cynghori’n gryf i beidio ymateb i alwadau ffôn neu negeseuon testun yn awgrymu y gallent fod yn gymwys am ad-daliad.

Ychwanegodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Wrth i ni symud i’r misoedd pan fydd preswylwyr Sir Fynwy yn derbyn eu biliau treth gyngor newydd, credwn ei bod yn bosibl y bydd sgamwyr yn defnyddio eu cyfle i dargedu pobl. Mae angen i breswylwyr fod yn wyliadwrus iawn o unrhyw un sy’n gofyn am fanylion eu cerdyn banc dros y ffôn.”

Dylai preswylwyr sy’n dymuno gwneud adroddiad am alwadau o’r fath a chael cyngor ymarferol â llinell gymorth Gwasanaethau Defnyddwyr Cyngor Dinasyddion ar 03454 0404506.

Derbyniodd staff o un ar ddeg o ysgolion Sir Fynwy a fynychodd bum diwrnod o hyfforddiant yn llwyddiannus yn nhymor y gwanwyn wedi derbyn tystysgrifau cyflawniad gan faer y Fenni, y Cynghorydd Teslin Davies a fu’n bresennol fel gwestai mewn seremoni ym Magwyr yr wythnos hon (dydd Llun 18 Mawrth). Mae gan y Cynghorydd Davies gefndir mewn addysg ac anghenion dysgu ychwanegol.

Roedd y pymtheg o staff wedi hyfforddi i ddod yn Gymhorthwyr Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) ac mae’r cwrs yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau i helpu disgyblion yn ysgolion y sir gydag anghenion emosiynol dros dro neu dymor hirach. Bydd y cymhorthwyr ELSA yn derbyn cefnogaeth barhaus gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysg drwy oruchwyliaeth rheolaidd.

Mae’r rhaglen ELSA yn ffurfio rhan o ymrwymiad y cyngor i weithio gydag ysgolion i sicrhau cynhwysiant, cyflawniad a llesiant pob disgybl, yn cynnwys y rhai y mae anawsterau emosiynol yn effeithio ar eu dysgu. Cafodd ei datblygu i feithrin gallu ysgolion i gefnogi anghenion emosiynol disgyblion o fewn eu hadnoddau eu hunain.

Caiff cymhorthwyr ELSA eu hyfforddi i gynllunio a datblygu rhaglenni cefnogaeth unigol neu grŵp. Gallent weithio gyda disgyblion sy’n ymddangos yn bryderus, swil, trist neu ddig yn ogystal â’u cefnogi i ddatblygu sgiliau cymdeithasol neu gyfeillgarwch neu gynyddu hunanbarch.

Cyflwynwyd y cwrs gan Wasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Fynwy. Dywedodd Dr Casey Stephens o’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol: “Bu rhaglen ELSA yn rhedeg yn Sir Fynwy am bedair blynedd ac ar hyn o bryd mae 29 o gymhorthwyr ELSA yn gweithio yn ein hysgolion. Mae’r rhaglen yn parhau i fynd o nerth i nerth ac yn ennill ei blwyf mewn llawer o’n hysgolion. Mae gwerthusiadau o’r prosiect wedi dangos fod cymhorthwyr ELSA yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad emosiynol plant a phobl ifanc. Mae canlyniadau penodol wedi cynnwys llwyddiant academaidd, cynyddu presenoldeb ysgolion a gostwng atgyfeiriadau i asiantaethau allweddol yn ogystal â newidiadau cadarnhaol mewn disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc ar Gyngor Sir Fynwy: “Ar ôl gorffen eu hyfforddiant, bydd ein haelodau diweddaraf o staff i ennill dyfarniad ELSA yn medru helpu plant sydd ag anawsterau emosiynol ac ar anfantais addysgol i oresgyn eu problemau, gwella eu llesiant emosiynol a chyflawni yn yr ysgol.”

Mae paratoadau Cyngor Sir Fynwy i ddod yn gyfrifol am orfodaeth parcio yn lle Heddlu Gwent yn mynd rhagddynt yn dda.

Cyflwynir Gorfodaeth Parcio Sifil ddydd Llun 8 Ebrill pan fydd y cyngor yn cymryd pwerau i weithredu cyfyngiadau parcio ar y stryd yn Sir Fynwy – yn ychwanegol at y meysydd parcio oddi ar y stryd mae’r cyngor eisoes yn eu rheoli. Bydd yr heddlu yn parhau i fod yn gyfrifol am drin cerbydau sydd wedi parcio’n beryglus, rhwystro traffig a thraffig yn symud.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Gall parcio anystyriol yn aml arwain at dagfeydd neu broblemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus ac atal cerbydau gwasanaeth argyfwng rhag cael mynediad i ardaloedd yn ogystal ag achosi problemau i fusnesau lleol pan mae cerbydau’n aros yn fwy o amser nag a ganiateir tu allan i siopau.

“Bydd y cyngor yn creu tîm gorfodaeth sifil neilltuol i fod yng ngofal rheoliadau parcio traffig o fewn y sir. Bydd hyn yn arwain at wella parcio mewn ardaloedd gyda phroblemau presennol yn ogystal â chynyddu trosiant lleoedd parcio a gwella diogelwch i gerddwyr a defnyddwyr ffyrdd. Bydd hefyd yn atal parcio amhriodol ac anystyriol ar barthau cyfyngedig fel llinellau melyn dwbl neu farciau ogam ogam a chreu rhwydwaith priffyrdd diogelwch ar gyfer pawb sy’n defnyddio’r ffyrdd.”

Dan Orfodaeth Parcio Sifil gall y cyngor weithredu:

• Llinellau melyn dwbl a sengl
• Baeau i’r anabl
• Baeau aros cyfyngedig
• Safleoedd tacsi
• Baeau coetsis
• Baeau llwytho
• Marciau ogam ogam mewn ysgolion (os oes cyfyngiadau) a chroesiadau cerddwyr
• Parcio dwbl neu barcio rhy bell o ymyl y cwrbyn
• Parcio mewn safleoedd bws

Rhoddir hysbysiad tâl cosb i gerbyd lle mae swyddog gorfodaeth sifil yn gweld ei fod wedi parcio yn groes i orchymyn. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dwy haen o dâl cosb yn dibynnu ar ba mor ddifrifol yw’r tramgwydd. Bydd y tâl yn £70 am y tramgwyddau mwyaf difrifol a £50 am rai llai.

Os caiff yr hysbysiad tâl cosb ei dalu o fewn 14 diwrnod o’r hysbysiad, caiff y tâl ei ostwng gan 50%. Os na dderbynnir tâl neu unrhyw gyfathrebu o fewn 28 diwrnod, gall y cyngor gyhoeddi tystysgrif codi tâl a chaiff y gosb ei chynyddu i £105 am y troseddau mwyaf difrifol a £75 am dramgwyddau llai.

Gall modurwyr dalu hysbysiadau tâl cosb drwy’r post, gan ddefnyddio’r amlen a anfonir gyda’r hysbysiad, ar-lein drwy dudalen Grŵp Parcio De Cymru www.swpg.co.uk (taliad cerdyn credyd/debyd) neu drwy ffonio 033 332 008 67. Yn ychwanegol, gall modurwyr apelio yn erbyn y gosb os credant iddi gael ei rhoi’n anghywir. Dylid nodi mai’r ceidwad cofrestredig, neu ddefnyddiwr y cerbyd os yw wedi ei logi, sy’n gyfrifol am dalu’r hysbysiad tâl cosb.

Bydd yr incwm a gynhyrchir gan y cosbau yn cyfrannu at gost y gwasanaeth ac aiff unrhyw warged at gynlluniau traffig a gwelliannau ffyrdd y sir, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Iau 21 Mawrth rhwng 7.50 – 8.20 (tua)

Dydd Iau 21 Mawrth rhwng 20.20 – 20.50 (tua)

Dydd Gwener 22 Mawrth rhwng 8.35 – 09.05 (tua)

Dydd Gwener 22 Mawrth rhwng 21.00 – 21.30 (tua)

Dydd Sadwrn 23 Mawrth rhwng 09.20 – 09.50 (tua)

Dydd Sadwrn 23 Mawrth rhwng 21.40 – 22.10 (tua)

Dydd Sul 24 Mawrth rhwng 09.55 – 10.25 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd digwyddiad ymgysylltu cymunedol yn Nhrefynwy yr wythnos nesaf yn anelu i ddod â phreswylwyr a grwpiau lleol ynghyd i feithrin cysylltiadau newydd a chryfhau rhwydweithiau presennol er budd y dref a’r ardal leol. Wedi’i drefnu ar ran y gymuned leol, fe’i cynhelir rhwng 4:30 i 8pm ddydd Mercher, 27 Mawrth yn Ysgol Gyfun Trefynwy a bydd yn cynnwys cyrff cyllido, cyrff gwirfoddol a trydydd sector, cymunedau a chyrff statudol. Mae’n dilyn llwyddiant achlysuron tebyg yn y Fenni a Chas-gwent.
Bydd y digwyddiad yn codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth ardderchog – yn cynnwys cyngor, arweiniad, cyllid a chyfleoedd hyfforddi – a gynigir i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol tra’n cyflwyno sefydliadau syn ceisio cyllid i’r rhai sy’n ei ddarparu. Bydd hefyd yn gyfle i ddiolch i unigolion am weithgaredd rhagorol gwirfoddolwyr yr ardal.
Yn ychwanegol, bydd y cyfarfod yn dynodi aelodau grŵp llywio craidd i gynhyrchu a chyflwyno cynllun Gweledigaeth ar gyfer Trefynwy i gefnogi cynlluniau cymunedol.
Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy dros ddatblygu cymunedol: “Rydym yn anelu am gyfarfod anffurfiol ac yn croesawu unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio gan roi lle canolog i fuddiannau gorau’r ardal. Rydym eisiau cael cynifer o bobl ag sydd modd ynghyd, gan wybod y gellir cael syniadau gwych drwy siarad gyda’n gilydd.”
Gall unrhyw un sy’n dymuno mynychu gadw lle drwy edrych ar https://www.facebook.com/events/1188529647985996/ er y bydd hefyd groeso i’r rhai sy’n dod draw ar y noswaith heb wneud trefniant ymlaen llaw.
I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Joe Skidmore, Swyddog Datblygu Cymunedau a Phartneriaeth Cyngor Sir Fynwy JoeSkidmore@monmouthshire.gov.uk

Dechreuodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu newydd yn Sir Fynwy ddydd Llun 4 Mawrth er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu a gostwng costau. Mae’r newidiadau hyn yn un o’r newidiadau gweithredol mwyaf yn Sir Fynwy ar gyfer casglu gwastraff – gyda chyflwyno gwasanaeth ar wahân i gasglu gwydr, newidiadau mewn amserau casglu a cherbydau casglu gwastraff newydd.

Mae Sir Fynwy yn casglu o tua 44,000 o gartrefi a arferai olygu 102,000 o gasgliadau yr wythnos. O 4 Mawrth gostyngwyd casgliadau i 80,000 yr wythnos. Cafodd amserau casglu newydd eu hyrwyddo drwy daflen a chafodd y wefan ei diweddaru i ddangos yr amserau casglu newydd.

Mae problemau casglu wedi effeithio ar rai preswylwyr. Mae criwiau’n gweithio ymhell tu allan i’w horiau gwaith arferol gyda rhai allan tan 7pm i unioni problemau. Bu canolfan gyswllt a hybiau Sir Fynwy yn brysur tu hwnt gydag ymholiadau ar y newidiadau ailgylchu ac adnewyddu trwyddedau gwastraff gardd.

Beth i’w wneud os yw oedi gyda chasglu gwastraff ac ailgylchu yn effeithio arnoch:

• Rhowch wybod am unrhyw broblemau drwy adran ‘Ailgylchu a Gwastraff’ ap Fy Sir Fynwy sydd ar gael i’w lawrlwytho o’r stôr apiau neu anfon neges at Monty, sgyrsfot Sir Fynwy drwy wefan monmouthshire.gov.uk neu Facebook Messenger: @MonmouthshireCC.
• Mae’r ganolfan cyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd oherwydd ymholiadau am y newidiadau mewn casglu gwastraff ac ailgylchu ac mae’n rhaid aros am fwy o amser nag arfer. Os yw cwsmeriaid yn dymuno dal i aros, caiff eu galwadau eu hateb cyn gynted ag y daw gweithredydd ar gael.
• Gall unrhyw breswylwyr sy’n dal i fod angen blwch casglu gwastraff fynd i’w hyb cymunedol lleol i gasglu un.
• Gall preswylwyr sy’n dymuno cael gwybod am eu dyddiau casglu newydd fynd i: monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Gwastraff a Gwasanaethau Stryd: “Hoffwn ymddiheuro i unrhyw breswylwyr y mae’r oedi yn eu casgliadau gwastraff wedi effeithio arnynt a hoffwn ddiolch iddynt am eu dealltwriaeth ar yr amser prysur iawn yma. Gofynnwn chi fod yn amyneddgar a rhoi eich cefnogaeth gadarnhaol i’r criwiau casglu a staff y ganolfan cyswllt a hybiau sy’n gwneud eu gorau glas i gael y problemau wedi’u datrys. Nid yw’n waith rhwydd i’r criwiau sy’n gwneud gwaith rhyfeddol, gan weithio oriau hir mewn tywydd gwlyb a gwyntog”.

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy gydag awdurdodau lleol a swyddogion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn digwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad lleol i nodi Diwrnod y Gymanwlad ddydd Llun 11 Mawrth.

Am 10am tu allan i Neuadd y Sir, arweiniodd y Cadeirydd y Cynghorydd Peter Clarke seremoni i ddathlu undeb 57 o genhedloedd ar draws y byd a darllen neges gan Patricia Scotland, Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad. Amlygodd neges yr Ysgrifennydd Cyffredinol fod yr achlysur yn cydnabod yn gyhoeddus ac ar y cyd uchelgais parhaus y Gymanwlad i adeiladu ar draddodiadau cyffredin a chynnal rhannu gwerthoedd democratiaeth, datblygu cynhwysol a pharch at amrywiaeth.

Yna cododd y Cynghorydd Clarke y faner. Darllenodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy dros lywodraethiant gadarnhad y Gymanwlad tra arweiniodd y Parch Malcolm Lane y gweddïau.

Yn bresennol oedd:
• Murray Kerr – Dirprwy Arglwydd Raglaw
• Nick Ramsay AC
• Meiri Cyngor Tref Cas-gwent, Cyngor Tref Cil-y-coed a Chyngor Tref Trefynwy
• Maer a Chonsort, Cyngor Tref Brynbuga
• Cadeiryddion Cyngor Cymuned St Arvans a Chyngor Cymuned Rogiet
• Helen Morgan, Pennaeth Ysgol Cyrsiau Tir-seiliedig a Chwaraeon Campws Brynbuga Coleg Gwent gyda myfyrwyr yn cynrychioli Coleg Gwent
• Cynrychiolwyr Heddlu Gwent a GAVO
• Cynghorwyr a staff Cyngor Sir Fynwy

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Fly a Flag for the Commonwealth: http://www.flyaflagforthecommonwealth.co.uk/

Oes gennych chi syniad da? Pe bai tri o bobl eraill yn fodlon helpu, beth fyddech chi’n hoffi ei wneud i sicrhau fod eich cymuned yn lle gwell?

Mae Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i helpu unigolion a grwpiau i gyflawni eu huchelgeisiau cymunedol. Mae’r tîm yn arbenigo mewn helpu i ddatblygu a grymuso grwpiau ac unigolion sydd eisiau gwneud eu tref neu bentref yn lle gwell, ac yn edrych ymlaen at gwrdd â phobl mewn amrywiaeth o leoliadau drwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill.

Bydd y tîm yn bresennol i wrando ar syniadau a rhoi gwybodaeth werthfawr a chefnogaeth i wireddu syniadau. Mae llawer o wybodaeth ar gael, yn cynnwys sut i sicrhau cyllid, cyfleoedd i gysylltu unigolion gyda grwpiau sydd â nodau tebyg a chynnig cyfleoedd hyfforddiant i unrhyw un sy’n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio. Bydd y tîm hefyd yn ymweld â grwpiau cymunedol a bydd yn bresennol mewn gofodau cyhoeddus ar draws Sir Fynwy. Bydd plant a phobl ifanc o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn y broses ymgysylltu gan fod y tîm yn awyddus i wrando ar syniadau cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd y Tîm yn ymweld â nifer o leoliadau ar draws y sir yn y pump wythnos nesaf, gan fynd i Frynbuga, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Dewch i gwrdd â’r tîm yn Nhrefynwy yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 11 Mawrth.

Galwch heibio Hyb Trefynwy ddydd Mawrth 12 Mawrth 5.00pm – 7pm neu ddydd Gwener 15 Mawrth rhwng 1.00pm – 4.00pm. Dewch i Hyb Brynbuga ddydd Iau 21 Mawrth 1.00pm – 4.00pm a 5.00pm – 7.00pm a rhannu eich syniadau gyda’r tîm ym Marchnad y Fenni ar 26 Mawrth 10.00am – 2.00pm.

Mae mwy o leoliadau a dyddiadau ar y gweill. Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r tîm drwy dudalen Facebook Sir Fynwy, twitter @MonmouthshireCC neu anfon neges e-bost at y tîm.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol: ‘Mae hwn yn gyfle gwych i gymunedau gael yr help a’r gefnogaeth maent ei hangen gan y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol. Mae’r tîm yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i ddatgloi potensial unigolion a grwpiau yn Sir Fynwy i helpu cymunedau i’w helpu eu hunain. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad pa bynnag mor fawr neu fach i gysylltu.”

Mae mwy o wybodaeth am y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol yn:

www.monmouthshire.gov.uk/partnerships

E-bostiwch syniadau at Partnerships@monmouthshire.gov.uk

Denodd cystadleuaeth i ddylunio cardiau newydd ar gyfer gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy dros 130 o geisiadau gyda chynigion rhagorol gan ddosbarthiadau ysgol ac unigolion yn arwain at benderfyniadau anodd i’r panel beirniadu. Gwahoddwyd plant pedair i saith oed i ddylunio cerdyn ar gyfer aelodau iau a gofynnwyd i bobl ifanc rhwng 8 a 15 oed i greu cerdyn i bobl ifanc yn eu harddegau.
Rhoddodd y panel beirniadu yn cynnwys yr awdur a’r darlunydd lleol Shoo Rayner dri chynnig o bob categori ar y rhestr fer. Yn dilyn llunio’r rhestr fer, denodd pôl cyhoeddus ar gyfrif Facebook hybiau cymunedol y cyngor a phenderfynu ar y dyluniadau buddugol. Enillydd y gystadleuaeth iau oedd Ariana McCarthy, 5 oed, o’r Fenni gyd Gethin Griffiths (7) o Drefynwy ac Abigail Esbester (6) o Fagwyr yn gydradd ail. Lucy Brady 13 oed o Gil-y-coed enillodd yr adran dylunio i’r arddegau gyda Arwen Skinner (12) ac Owen Hill (15), y ddau o Gil-y-coed, yn gydradd ail.
Cyfrannwyd gwobrau gan Gyfeillion Gwasanaeth y Llyfrgell y Fenni, Cyfeillion Llyfrgell Cil-y-coed a Chyfeillion Llyfrgell Cas-gwent. Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet llyfrgelloedd a hybiau cymunedol ar gyngor Sir Fynwy: “Mae’n wych gweld artistiaid mor dalentog yn y sir a hoffwn ddiolch i bawb a gyflwynodd ddyluniad. Rydym wrth ein bodd gyda’n cardiau newydd hyfryd! Hoffwn hefyd ddiolch i gefnogwyr ein gwasanaeth llyfrgell a gyflenwodd wobrau.”
I gael mwy o wybodaeth ar hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor, mewngofnodwch i: www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Mwynhaodd grwpiau cymunedol yn ardal Cas-gwent noswaith rwydweithio lwyddiannus ddydd Mercher 6 Mawrth a roddodd gyfle i hyrwyddo eu gwaith cadarnhaol yn yr ardal.
Trefnwyd y digwyddiad gan grŵp llywio o actifyddion lleol gyda chefnogaeth Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sefydliad The Bridges a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) gydag unigolion, grwpiau, clybiau a mudiadau fel Age Cymru Gwent, Canolfan Gymunedol Bulwark, Gweithredu Ieuenctid Cas-gwent, Canolfan Dyled Cristnogion yn erbyn Tlodi (CAP), y clwb rotari lleol a Phrifysgol y Drydedd Oes (U3A).
Roedd y noswaith a gynhaliwyd yn Hyb Cymunedol Cas-gwent yn gyfle i’r rhai a fynychodd i gwrdd a dysgu gan bobl gyda diddordebau tebyg, darganfod pa weithgareddau defnyddiol ac ategol a gaiff eu trefnu yn yr ardal a chanfod mwy am y gefnogaeth am ddim sydd ar gael i wirfoddolwyr. Roedd hefyd yn cynnwys cyfres o ddosbarthiadau meistr ar gynnal digwyddiadau cymunedol yn ogystal â dysgu a datblygu ar gyfer gwirfoddolwyr, diogelu a chodi arian – roedd nifer dda yn bresennol ym mhob un.
Cododd 25 o grwpiau lleol stondinau yn yr hyb a chyfrannu at y digwyddiad dros y noswaith. Cafodd te ei ddarparu gan Siop Coffi Top Stop a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr o Ganolfan Gymunedol Bulwark gyda stôr Tesco yng Nghas-gwent wedi cyfrannu teisennau.
Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer datblygu cymunedol “Mae pobl wedi canmol y noswaith gyda chryn nifer yn dweud pa mor ddefnyddiol oedd hi i gysylltu gyda grwpiau eraill yn gweithio’n lleol. Mae’r grŵp lleol wrthi’n cynllunio digwyddiad tebyg ar gyfer cymunedau o amgylch Cas-gwent ddechrau’r haf ac edrychwn ymlaen at gyfarfod llwyddiannus arall”.

Cynhaliwyd digwyddiadau ar draws Sir Fynwy i ddathlu llwyddiannau menywod y sir gydag ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy yn cynnal achlysuron arbennig Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar gyfer merched yr ysgol. Bu amrywiaeth o siaradwyr yn bresennol yn Ysgol Cil-y-coed yn dilyn apêl ar Facebook yn gofyn i bobl leol enwebu menywod sy’n eu hysbrydoli – daeth 101 o sylwadau i law gydag enghreifftiau rhyfeddol o’r gwahaniaeth a wnaiff menywod yn eu cymunedau bob dydd.

Cafodd straeon ysbrydoledig eu rhannu a chynhaliwyd trafodaethau i helpu merched i ystyried eu nodau ar gyfer y dyfodol. Roedd y siaradwyr yn cynnwys:

• Catherine Baker – gwirfoddolydd lleol sy’n gwneud gwahaniaeth yn ei chymuned fel rhan o Parkrun Rogiet (cyd-gyfarwyddwr y digwyddiad), Cyfeillion Parc Gwledig Rogiet, Rainbows Magwyr, Panel Atal Troseddu Magwyr a Gwndy a Chymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr. Dywedodd Catherine: “Fy nghyngor yw gwneud y pethau sy’n codi braw arnoch. Bydd cynifer o rwystrau i’w goresgyn yn eich bywyd ond wnewch chi ddim llwyddo heb roi cynnig arni. Rwy’n gwneud pethau di-dâl er budd y gymuned. Ni all neb wneud i chi wirfoddoli. Os ydych yn croesawu’r syniad o roi amser i helpu eraill, byddwn yn argymell gwirfoddoli; byddwch yn dysgu sgiliau newydd, cynyddu hyder ac ehangu eich rhwydwaith. Mae llwyddiant fel arfer yn dod i’r rhai sy’n rhy brysur i fod yn edrych amdano.”

• Enillodd Chloe-Beth Morgan-James gystadleuaeth Miss Wales 2008 a chystadlu yng nghystadleuaeth Miss World 2008 yn Ne Affrica. Dywedodd Chloe: “Rwy’n cael fy ysbrydoli gan bobl sy’n cyflawni pethau nad oedden nhw erioed yn meddwl y gallent eu gwneud. Mae pobl yn ffurfio barn amdanaf heb fy adnabod. Mae wedi fy helpu fel person. Mae angen i ferched eraill gefnogi ei gilydd e.e. am dlodi mislif, yn lle beirniadu a lladd ar ferched eraill am gyflawni rhywbeth. Byddwch yn garedig bob amser gan na wyddoch chi byth pa frwydrau y gall y ferch yn eich ymyl fod yn mynd drwyddynt a wyddoch chi byth pan y gall fod angen i’r ferch honno eich helpu chi. Cewch wared ag ynni negyddol a chael grŵp diffuant, go iawn o’ch amgylch – byddwch yno i’ch ffrindiau, eich mam neu eich chwaer. Byddwch yn fwy caredig gyda’ch gilydd a bod yn garedig gyda’ch hunan. Peidiwch beirniadu, peidiwch gwneud sylwadau difeddwl a byddwch yn garedig.”

• Carol Bogue-Lloyd – Is-lywydd Ewrop Manwerthu a Chynnyrch Defnyddwyr a fu’n gyfrifol am Ganolfannau Cyswllt a Gweithrediadau Gwasanaeth Cwsmeriaid ym mhob rhan o’r byd ac sydd â dros 30 mlynedd o brofiad o’r Canolfannau Cyswllt Cyfleustodau a Chwsmeriaid Technoleg Gwasanaeth a Desgiau Gwasanaeth. Dywedodd Carol: “Does dim byd yn amhosibl – ewch amdani. Dysgwch gymaint ag y medrwch a mwynhau’r hyn a wnewch gan wenu. Bu hwn yn ddiwrnod gwych ac mae wedi ysbrydoli, gallwn wneud unrhyw beth.”

• Jayne Brown – sy’n cynnig dyddiau chwaraeon a ffitrwydd i ganolfannau hamdden ac ysgolion ac sy’n gweithio o fewn y sector Gofal Iechyd a Therapi Ategol. Ysbrydolodd Jayne bawb yn yr ystafell gan esbonio: “Gallwch wneud unrhyw beth yr hoffwch, rydych yn wych – rydyn ni gyd yn gyfartal. Gweithiwch yn galed a gofyn cwestiynau i’ch hunan. Gwthiwch eich hunan a’ch ffrindiau a dyna sut y gallwn i gyd lwyddo. Os ydynt yn dymuno sefydlu eu busnes eu hunain, cysylltwch gyda Syniadau Mawr Cymru a chofrestru a byddwn yn anfon y manylion atoch. Dylai unrhyw athro neu bennaeth ysgol, coleg a phrifysgol a hoffai i fodel rôl ddod draw i siarad gyda nhw edrych ar dudalennau gwefan Syniadau Mawr Cymru.”

• Irene Cameron– a gafodd MBE am Wasanaethau i Addysg yn 1995. Penodwyd Irene yn ynad yn 1981 ac fel Aelod o’r Tribiwnlys Troseddwyr Ifanc, roedd Irene yn gadeirydd Pwyllgor Casnewydd Macmillan Cancer Support am flynyddoedd lawer a gweithredodd fel cynghorydd lleol. Dywedodd Irene: “Rwy’n hoffi cymryd rhan mewn pethau i wneud gwahaniaeth. Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod gwych.”

• Eira Culverwell o Syniadau Mawr Cymru – sy’n rhedeg cwmni Resolveit sy’n darparu hyfforddiant a gweithdai ar sut i gadw’n ddiogel o fewn y sector Amddiffyn a Diogelwch. Mae gan Eira dri gwregys du, pedwerydd Dan mewn Karate Kyokushin ac mae’n rhedeg clwb crefftau ymladd yn ei hamser hamdden. Meddai Eira: “Cefais fy mwlio mewn dwy ysgol a doeddwn i ddim mor hyderus ag ydw i nawr. Roeddwn yn casáu mynd i’r ysgol oherwydd fod pob dydd yn hunllef llwyr. Eich grym yw’r unig hyder y gallwch ei gael. Dewch o hyd i rywbeth rydych yn angerddol amdano a mynd amdani. Hyd yn oed pan oeddwn yn hyfforddi fel gwregys du, roeddwn yn gwrthod taro’n ôl mewn dicter. Rwy’n byw, hyfforddi a gweithio. Rwy’n astudio bob dydd. Os yw’ch syniad yn od a’ch bod yn ei garu – ewch amdani, gallai wneud arian i chi. Ysgrifennwch eich nodau i lawr, maen nhw’n wirioneddol bwysig; rydw i’n ysgrifennu fy nodau i lawr ac yn eu dilyn”.

• Maddison Davies – sydd â phedwar gwregys du gwahanol ac aelod ieuengaf erioed Taekwondo Tîm Cymru. Uchafbwynt Maddison hyd yma oedd ennill medal Efydd yng Ngemau’r Gymanwlad ac Efydd Cymhwysydd Olympaidd. Mae Maddison yn gobeithio cyrraedd y Gemau Olympaidd yn yr ychydig flynyddoedd nesaf ac ennill medal aur. Meddai Maddison: “Rwy’n cael fy ysbrydoli am fod yn wahanol i ferched tebyg i fi. Efallai fy mod yn fach ond mae’r frwydr ynddo i, y gallu i freuddwydio, y dymuniad, yr angerdd a’r egni i wthio drwy anawsterau a chaledi nad yw’n dod gyda thaldra neu bwysau neu ryw – mae hynny’n dod gyda chalon. Fel menywod, goroeswn ac er y gallwn ymddangos yn fach rydym yn nerthol.”

• Joanna Goodwin – cyn ddisgybl yn Ysgol Cil-y-coed a Phennaeth Ymarfer Digidol yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS). Cynghorodd Joanna bobl ifanc i: “Byddwch yn gwch! Rydych yn llong rhyfel gyda’r holl ynnau ac arfau o’ch cwmpas – peidiwch gadael i unrhyw sbwriel o’ch amgylch wneud i chi suddo. Rwy’n cael fy ysbrydoli gan bobl sy’n herio’r norm ac yn gwthio i adeiladu pethau gwell a gwneud pethau ychydig yn wahanol.”

• Helen Kings – Rheolwr Gyfarwyddwr Touchstone, cwmni rheoli eiddo sy’n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig gan arbenigo yn y sector rhent preifat ac adeiladu i rentu. Dywedodd Helen: “Po fwyaf yr ewch â’ch hunan allan o’ch parth cysur, cymryd rhan, gofyn cwestiynau a bod yn frwdfrydig, y cyntaf y byddwch yn tyfu. Ewch allan, siarad gyda phobl a rhoi cynnig ar lawer o bethau gwahanol.”

• Andrea Rodley – Comisiynydd Girl Guiding Gwent a mam lawn-amser. Dywedodd Andrea: “Rwyf eisiau rhoi cyfle i’r merched fynd allan a phrofi hwyl, cyfeillgarwch a theithio. Peidiwch bod yn hunan-ymwybodol. Byddwch yn llawen ym mhopeth a wnewch.”

• Eleri Rosier – darllenydd mewn Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, aelod o’r Sefydliad Siartredig Marchnata a Chymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Mae Eleri yn gwirfoddoli yng Ngŵyl Gerdd Rhaglan a gynhelir ar benwythnos 7/9 Mehefin. Mae Eleri yn cael ei “Hysbrydoli gan bobl sy’n gwthio eu hunain yn llwyr allan o’u parth cysur ac sy’n llwyddo i wneud pethau rhyfeddol er eu bod yn goresgyn rhwystrau anodd. Gallwch fod yn beth bynnag rydych eisiau bod, peidiwch gadael i unrhyw un ddweud fel arall wrthych!”.

• Elaine Theaker – sy’n rhedeg ei chwmni cyfreithiol ei hun, Advantage Legal. Y llynedd a hithau’n 54 oed rhwyfodd Elaine 3,000 milltir ar draws Môr Iwerydd mewn cwch rhwyfo bach ac ennill dwy record byd Guinness. Dywedodd Elaine: “Rhowch gynnig arni – gallech synnu eich hun. Rwy’n falch i mi ddechrau fy musnes fy hun o ddim. Rwy’n hynod falch fod y cyfle yno felly fe wnes ei gymryd. Doeddwn i ddim yn gwybod beth oeddwn eisiau ei wneud – ond drwy ddweud ie i gyfleoedd sy’n dod draw, gallai’r cyfle hwnnw arwain at rywbeth arall. Fe wnes orffen fy lefel A heb wybod beth oeddwn eisiau ei wneud, fe wnes roi cynnig ar swydd yn y gyfraith. Peidiwch byth troi dim byd i lawr gan y gallai fod yn gyfle newid bywyd. Does dim cwestiynau ffol.”

Yn Ysgol Gyfun Trefynwy rhannodd saith o siaradwyr gwadd ysbrydoledig eu taith gyrfa a straeon llwyddiant gyda merched o Flynyddoedd 9 a 10. Roedd y siaradwyr yn amrywio o ddiplomat tramor i ymladdwyr tân.
Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol ar Gyngor Sir Fynwy: “Rwyf wedi gwir fwynhau clywed gan y menywod rhyfeddol yn Sir Fynwy. Rwy’n teimlo’n wirioneddol falch i fod yn byw mewn sir lle mae pobl yn cyflawni eu nodau beth bynnag y gallai hynny fod – gyrfa, chwaraeon, gwirfoddoli – mae’r rhestr yn faith. Cafwyd trafodaethau gwych heddiw, gyda llawer o gyngor i bobl ifanc am sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rhoddodd merched eu barn ar sut y gall cymunedau wella nawr ac yn y dyfodol. Rwy’n gobeithio y bydd y bobl ifanc a gymerodd ran yn y trafodaethau heddiw yn teimlo eu bod wedi eu hysbrydoli i fynd ar ôl eu breuddwydion – beth bynnag ydynt. Rwy’n rhoi fy nghefnogaeth lwyr i ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni sy’n ymroddedig i adeiladu byd cytbwys o ran y rhywiau. Mae gan bawb ran i’w chwarae.”


Mae Cyngor Sir Fynwy wedi prynu rhydd-ddaliad Parc Hamdden Casnewydd ar Heol Spytty yng Nghasnewydd am £21m. Mae’r safle 141,000 tr sg yn cynnwys sinema mawr 13-sgrin Cineworld, campfa xercise4less, uwchfarchnad Home Bargains, parc Energi Adventure ac amrywiaeth o fwytai megis McDonalds, Burger King, Pizza Hut a Harvester.

Mae’r safle 11 erw mawr yn cynnwys 705 o leoedd parcio ac yn cysylltu gyda Pharc Manwerthu Casnewydd a’r Tesco Extra ar ochr ddwyreiniol y ddinas. Mae nifer fawr o dai newydd yn cael eu datblygu yn yr ardal o amgylch sy’n agos hefyd at y llwybr newydd posibl ar gyfer ffordd gyswllt gynlluniedig yr M4. Mae’r Parc mewn lleoliad blaenllaw yn Ne Cymru.

Gwelodd y parc fuddsoddiad newydd sylweddol yn y tair blynedd ddiwethaf yn ogystal â llawer o denantiaid fel ei fod bellach wedi’i osod yn llawn.

Alder King oedd yn gweithredu dros Sir Fynwy, a KLM a Cooke Arkwright dros Otium ar y trafodiad.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn falch i fod wedi sicrhau ased incwm hir, wedi’i osod yn dda fydd yn rhoi adenilliad blynyddol rhagorol i’r Cyngor a’n helpu i gynnal ein portffolio darparu gwasanaeth ehangach yn y blynyddoedd i ddod. Mae Parc Hamdden Casnewydd yn gwasanaethu dalgylch mawr yn Ne Cymru ac yn manteisio ar y galw hirdymor am brofiad gwariant defnyddwyr a gwasanaethau hamdden. Dyma’r ychwanegiad diweddaraf i’n portffolio buddsoddiad masnachol yn dilyn ein caffaeliad diweddar o Barc Busnes a Gwyddoniaeth Castle-gate.”

Dywedodd Ashley Blake, Prif Swyddog Gweithredol Otium Real Estate: “Rydym wedi buddsoddi’n helaeth ym Mharc Hamdden Casnewydd ers ei gaffael yn 2015. Mae pum tenant newydd wedi ymuno â’r cynnig, cafodd y parc ei adnewyddu ac mae tenantiaid presennol wedi gwella eu safleoedd. Rydym yn falch iawn fod Cyngor Sir Fynwy wedi bod yn flaengar drwy gaffael yr ased hwn ac y bydd ardal De Cymru yn parhau i fanteisio o’r buddsoddiad sicr, hirdymor yn dilyn ein gwaith i adnewyddu’r parc. Rydym wedi mwynhau’r profiad o weithio gyda Chyngor Sir Fynwy a dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.”

Mae ein canolfan gyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau oherwydd ymholiadau’n cyfeirio at newidiadau gwastraff ac ailgylchu felly mae amser aros yn hirach nag arfer; mae hyn yn llwyr oherwydd nifer y galwadau a dderbyniwn. Os yw cwsmeriaid yn dymuno aros ar y ffôn, caiff eu galwadau eu hateb cyn gynted ag y daw gweithredydd ar gael – fel arall, gallant ddefnyddio Fy Sir Fynwy i gofnodi ymholiadau neu anfon neges at Monty, sgyrsfot Sir Fynwy drwy wefan monmouthshire.gov.uk nu drwy Facebook Messenger: @MonmouthshireCC. Gwnawn ein gorau i ateb yr ymholiadau cyn gynted ag sydd modd ond gall yr amser aros fod mor hir â 20 i 30 munud. Diolch i bawb ohonoch am eich amynedd ar yr amser prysur iawn yma.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi sefydlu partneriaeth gyda thri clwb pysgota gêm i reoli pysgota yn nhref y Fenni. Bu Cynghrair Pysgota Merthyr, Pysgotwyr Isca a Chymdeithas Bysgota Gwent yn llwyddiannus wrth wneud cynnig i reoli’r afon ar ran y cyngor.

Mae’r clybiau’n deall y bydd rheoli’r afon yn canolbwyntio ar sicrhau budd i genedlaethau’r dyfodol ac felly bydd yr holl bysgota ar gyfer pobl ifanc dan 17 sydd â thrwydded yn rhad ac am ddim. Bydd hefyd angen iddynt gael y drwydded bysgota amgylcheddol berthnasol, sy’n rhad ac am ddim i blant dan 17 oed ar hyn o bryd.

Cytunwyd ar reolau newydd ar gyfer y darn o’r afon a’r pwysicaf yw y bydd y bysgodfa yn gweithio’n llwyr ar sail dal a rhyddhau am o leiaf y ddwy flynedd nesaf. Bydd hyn yn sefydlu a chasglu tystiolaeth o’r poblogaethau presennol o frithyll gwyllt ac eogiaid.

Dim ond pysgota plu a ganiateir ar gyfer brithyll a physgota plu neu abwyd ar gyfer eogiaid. Dim ond gydag un bachyn heb adfach y caniateir pysgota abwyd ar gyfer eogiaid i sicrhau y caiff unrhyw bysgod a gaiff eu dal eu dychwelyd yn ddiogel.

Gall pysgotwyr lleol a physgotwyr sy’n ymweld heb fod yn aelod o unrhyw un o’r tri chlwb brynu trwyddedau i bysgota. Cafodd y prisiau ar gyfer trwyddedau blynyddol, wythnosol a dyddiol eu hadolygu a’u gostwng ac maent ar gael yng Ngarej Keith Price yn y Fenni. Byddant hefyd ar gael yn y dyfodol agos drwy gynllun Pasbort Pysgota Afonydd Wy a Wysg www.fishingpassport.co.uk .

Trefnir dyddiau datblygu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb yn y gamp gyda hyfforddiant gan hyfforddwyr pysgota gyda thrwyddedau a chymwysterau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau cefn gwlad: “Rwy’n edrych ymlaen at bartneriaeth hir a llwyddiannus gyda’r tri chlwb er budd rheoli’r rhan werthfawr yma o un o afonydd gorau’r wlad”.

Bydd grŵp wythnosol newydd Chatterbooks ar gyfer plant wyth a naw oed yn cychwyn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 8 Mawrth rhwng 4pm a 5pm. Yn sesiynau Chatterbooks gall plant gwrdd â ffrindiau newydd tra’n darganfod a rhannu angerdd am ddarllen wrth iddynt siarad am lyfrau a chymryd rhan mewn gemau, gweithgareddau crefft a chystadlaethau. Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb.

Chatterbooks yw rhwydwaith mwyaf Prydain o grwpiau darllen plant a chafodd ei greu gan elusen genedlaethol The Reading Agency.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol a llyfrgelloedd: “Mae darllen er pleser yn ffactor bwysig iawn wrth helpu plant i sicrhau llwyddiant academaidd ac mae’n agor eu llygaid i fyd cyfan newydd yn ystod plentyndod a hefyd drwy gydol oes.”

Cysylltwch â Llyfrgell y Fenni ar 01873 735980 i gael mwy o wybodaeth.

Gyda’r gwanwyn yn agosáu, bydd gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd Sir Fynwy yn gweithio i gefnogi’r amgylchedd a rhoi hwb i fywyd gwyllt drwy addasu arferion torri gwair. Bydd timau’n marcio gofodau agored gyda ffyn top glas neu wyn i ddangos ardaloedd a allai fod yn gynefinoedd addas a ddynodwyd gan staff y cyngor, preswylwyr neu drwy bartneriaethau’r cyngor gyda grwpiau lleol. Mae hyn yn cynnwys Sir Fynwy Cyfeillgar i Wenyn, Gwenyn dros Ddatblygu ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent fel rhan o’r brosiect ‘Dyw Natur Ddim yn Daclus a gyllidwyd gan Gynllun Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg.

Mae’r gwaith yn cefnogi’r strategaeth peillio genedlaethol ac amcanion hirdymor y cyngor o wella iechyd amgylchedd naturiol Sir Fynwy ac mae’n cynnwys torri gwair yn llai aml a chynyddu uchder torri gwair. Bydd y dull hwn yn rhoi mwy o gyfle i blanhigion mewn tir glas i flodeuo, gan roi mwy o borthiant i wenyn, pili pala a phryfed eraill sy’n peillio. Mae’r glaswellt hirach hefyd yn rhoi cartref ar gyfer llawer o ddulliau eraill cyffrous o fywyd gwyllt. Yn ychwanegol at y manteision hyn, mae torri gwair yn llai aml yn galluogi gwair a phlanhigion cysylltiedig i fwrw gwreiddiau dyfnach gan eu gwneud yn fwy galluog i wrthsefyll sychder. Drwy wreiddiau dyfnach, mae glaswellt hefyd yn helpu agor y pridd, gan alluogi dŵr i gael ei amsugno’n well i ostwng llifogydd lleol. Mae glaswellt hirach hefyd yn arafu dŵr sy’n rhedeg oddi ar lethrau.

Caiff yr ardaloedd eu dynodi eu torri yn yr hydref a symudir y gwair wedi’i dorri i ostwng ffrwythlondeb y pridd gan felly alluogi mwy o flodau gwyllt cynhenid i ffynnu.

Gall preswylwyr Sir Fynwy ddisgwyl gweld y dull hwn yn cael ei ddefnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau o amgylch y sir, yn neilltuol ar gyrion gofodau agored ac o amgylch coed – yn aml y cyrion yw’r lleoedd yr ymyrrir arnynt leiaf ac sydd fwyaf bioamrywiol. Gall coed hefyd fanteisio o newidiadau dan ddaear yn y pridd, gan wella’r amodau ar gyfer eu gwreiddiau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dirluniau a bioamrywiaeth: “Bydd ein hagwedd newydd at dorri gwair yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer pryfed sy’n peillio a helpu i gynyddu eu niferoedd ledled y sir, gan ychwanegu at harddwch naturiol yr ardal a hyrwyddo ystod ehangach o flodau a phlanhigion. Mae arferion o’r fath yn allweddol i sicrhau ein cynaliadwyedd hirdymor.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: waste&streetservices@monmouthshire.gov.uk.

Monty, sgyrsfot Cyngor Sir Fynwy, yw’r sgyrsfot awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru ac mae ymhlith y sgyrsfotiau Cymraeg cyntaf. Ers lansio Monty ar 25 Ionawr, mae miloedd o gwsmeriaid wedi manteisio ar siarad gydag ef i gael atebion i lawer o’u cwestiynau am bopeth yn ymwneud â Sir Fynwy. Gall preswylwyr gysylltu â Monty ar monmouthshire.gov.uk neu ar Facebook Messenger: @MonmouthshireCC
Mae Monty’n esblygu drwy’r amser ac yn dysgu sut i ateb cwestiynau cyffredin preswylwyr gyda chwsmeriaid yn medru cael mynediad i wybodaeth yn gyflymach ar unrhyw amser, ddydd neu nos. Mae staff gwasanaethau gwsmeriaid wedi gweld gwelliannau gan y gall Monty ddatrys cwestiynau cymharol syml ar unwaith fel hysbysu os collwyd casgliad biniau gan ryddhau staff i helpu gydag anghenion llawer mwy cymhleth – megis digartrefedd neu fabwysiadu. Ers ei lansio, mae Monty wedi ateb amrywiaeth o ymholiadau’n ymwneud â phrydau ysgol, diweddaru ar gau ysgolion mewn eira a gwastraff gardd i gwestiynau mwy cymhleth yn ymwneud â budd-daliadau ac ymholiadau am y dreth gyngor.
Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn wirioneddol falch o Monty, sy’n ateb pawb yn Gymraeg neu Saesneg i roi dewis i bobl pan fyddant yn cysylltu gyda ni’n ddigidol. Byddwn yn annog pawb i siarad gyda Monty ar Ddydd Gŵyl Dewi gan po fwyaf o atebion y mae’n eu dysgu, y cyflymaf fydd wrth roi’r wybodaeth mae pobl ei heisiau, pryd maent ei heisiau.
“Rydym yn arloesi’n barhaus yn Sir Fynwy a bu’n wych gweithio gyda We Build Bots, ein partneriaid cwmni technoleg yn Ne Cymru, i ehangu ein gallu digidol i ddysgu peiriannau a deallusrwydd artiffisial. Hoffwn ddiolch i’n cydweithwyr sy’n gweithio gyda Monty i sicrhau bod y gallu i ymateb yn gwella drwy’r amser.”
Dywedodd Paul Shepherd, Prif Swyddog Gweithredol We Build Bots: “Mae gan Gyngor Sir Fynwy enw da am arloesi felly roedd yn ddewis naturiol pan oeddem yn edrych ar gynghorau i gysylltu â nhw i drafod ein dulliau Deallusrwydd Artiffisial ac awtomeiddio. Roedd y ffaith fod gennym gyfleusterau dwyieithog hyblyg ar y prosiect yn fonws. Rydym yn ymroddedig i helpu awdurdodau lleol ym mhob rhan

Cymerodd disgyblion o bob rhan o Sir Fynwy ran mewn cystadleuaeth i enw fflyd newydd y cyngor o gerbydau ailgylchu gydag enwau dychmygus yn gysylltiedig â gwastraff. Defnyddiodd disgyblion a rhieni eu dychymyg i’r eithaf gan awgrymu amrywiaeth fawr o enwau gyda chystadleuaeth gref. Ysgogodd y gystadleuaeth ddiddordeb mawr ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor, ac awgrymodd nifer o breswylwyr eu hoff enwau hefyd.

Syniad Cameron Gilchrist, disgybl o Ysgol Gynradd Cross Ash, y Fenni oedd y prif enillydd gyda ‘Sir Binwy’. Rhoddwyd gwobr ychwanegol i Ysgol Gynradd Tryleg am gyflwyno’r nifer fwyaf o gynigion. Ymwelodd y Swyddogion Addysg ac Ymwybyddiaeth Sue Parkinson a Paul Qualye y ddwy ysgol gydag un o’r loriau newydd ddydd Gwener 22 Chwefror. Cyflwynwyd sypyn o lyfrau newydd i Cameron a disgyblion o Ysgol Gynradd Tryleg ar gyfer llyfrgelloedd eu hysgolion.

Cafodd disgyblion yn y ddwy ysgol gyfle i ymchwilio’r loriau, a all gasglu 2000 bag o wastraff. Roedd yn brofiad diddorol tu hwnt ac roedd disgyblion yn awyddus i ofyn cwestiynau, cael mwy o wybodaeth a dysgu ffeithiau hanfodol am y loriau. Bu rhai disgyblion hefyd yn pwyso’r botymau llwytho a chywasgu, wedi eu cyfareddu gan allu’r loriau i agor a gwagu bagiau gwastraff ac ailgylchu.

Bydd y cerbydau newydd ar y ffordd o ddydd Llun 4 Mawrth. Cadwch eich llygaid am yr enwau dilynol: Sir Binwy, O Bin-Wan-Kanobe, Rhys Seiclo, Binny McBin Face, Taclus Ted, Binnie The Pooh, Bin Terfel, Rob Bin Hood, Binderella, Mission Bin Possible, Bin a Long Day, Bin Around Town, Bin Diesel, Ter-Bin-Ator, Bindiana Jones, Gunge & Roses, Bin and Dunnit, Dumpledore, Nick Binit a Jonny Trash.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

“Roeddwn mor falch i weld faint o awgrymiadau a gafwyd gan ysgolion lleol a’r cyhoedd. Rwy’n sicr y bydd yr enwau yn gwneud i breswylwyr wenu, fe wnaethant yn sicr wneud i mi chwerthin.

“Rwyf mor falch gyda’r ymateb i ailgylchu yn Sir Fynwy. Bydd y fflyd newydd o loriau yn ei gwneud yn bosibl i wahanu mwy o’n gwastraff gan olygu deunyddiau ailgylchu safon uwch.

“Bydd y newidiadau yn arwain at ddyddiau casglu newydd ar gyfer ein preswylwyr. Gobeithiaf y byddant yn parhau i gefnogi ein hymdrechion ac addasu i’r newidiadau hyn.

“Caiff preswylwyr eu hannog i beidio poeni am y newidiadau i’r diwrnodau casglu, ac anfonir llythyr drwy’r post yn eu hysbysu am y newidiadau.”

I gael mwy o wybodaeth am ddyddiau casglu edrychwch ar: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/  neu holi Monty, sgyrsfot y Cyngor ar https://www.monmouthshire.gov.uk/ neu anfon neges at dudalen Facebook Sir Fynwy.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal marchnad wledig Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau 28 Chwefror yn ogystal â sesiwn amser stori ar gyfer plant hyd at wyth oed. Mae’r farchnad yn rhedeg rhwng 10am a 2pm ac yn cynnig teisennau, jam, cadwolion, blodau, bara, planhigion ac eitemau wedi eu gweu. Bydd te, coffi a phice ar y maen ffres hefyd ar werth.
Ar yr un diwrnod ac yn dechrau am 10.30am, bydd Dave y Dyn Balŵn, yn dweud straeon gyda gwahaniaeth am uncyrn a phynciau eraill. Mae Dave yn defnyddio ei sgil i greu anifeiliaid o falŵns i ddarlunio ei straeon, gan roi diddanwch mawr i blant ifanc.
Mae croeso i bawb i’r ddau ddigwyddiad rhad ac am ddim.
I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio rhad ac am ddim gerllaw.