Cyngor yn edrych am eiddo gwag i letya’r digartref dros y pandemig Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi apêl i berchnogion eiddo gwag i’w darparu fel llety dros dro. Defnyddid yr eiddo i roi lloches i bobl ddigartref tra bod y pandemig coronafeirws yn parhau, a byddai gan y cyngor ddiddordeb neilltuol mewn llety ar rent, cartrefi gwyliau ac ystafelloedd mewn sefydliadau Gwely a Brecwast neu westai yn y sir. Byddai’r cyngor yn dod yn gyfrifol am dalu rhent ar gyfer eiddo neu ystafelloedd yn ystod cyfnod y trefniant hwn. Mae’r pandemig wedi rhoi sylw i faterion penodol sy’n cael effaith niweidiol ar bobl fregus a chanllawiau Llywodraeth Cymru i drin hyn, yn neilltuol y rhai’n ymwneud â phobl sy’n cysgu ar y stryd. Mae’n rhaid i’r cyngor sicrhau fod gan bobl ddigartref fynediad i gyfleusterau sy’n eu galluogi i gydymffurfio gyda chanllawiau iechyd cyhoeddus ar hylendid neu ynysu er mwyn gostwng risg trosglwyddo i’w hunain ac eraill. Fel canlyniad, mae’r cyngor eisiau cynyddu faint o lety argyfwng sydd ar gael. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Mae tîm tai y cyngor yn edrych am eiddo addas y gellid eu defnyddio ar gyfer llety argyfwng tymor byr. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallai landlordiaid neu berchnogion eiddo gwag y gallem eu rhentu ar sail dros dro gysylltu â ni.” Gall landlordiaid a pherchnogion eiddo a all helpu’r cyngor neu a hoffai gael mwy o wybodaeth gysylltu â Lindsay Stewart – lindsaystewart@monmouthshire.gov.uk – ffôn 01291 635713 neu 07899 040624.

Mae Trefynwy wedi’i henwi’n swyddogol fel y dref wenyn gyntaf yn y DU. Mae’r gydnabyddiaeth hon, a ddyfernir ar Ddiwrnod Gwenyn y Byd, yn dilyn y gwaith rhagorol a arweinir gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Trefynwy a Bees for Development i wneud y dref yn lle gwell i beillwyr.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn dilyn ymgyrch llwyddiannus 2019 Sir Fynwy, sef ‘Natur Wyllt’, sydd bellach yn cael ei hymestyn i bob sir yng Ngwent. Ariennir yr ymgyrch drwy gymunedau gwledig Llywodraeth Cymru o dan Fesur LEADER Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.   

Mae’r ymgyrch ‘Natur Wyllt’ wedi cyflwyno mesurau gan gynnwys torri mannau gwyrdd ac ymylon, a reolir gan y cyngor, yn ddetholus. Mae hyn wedi galluogi i flodau gwyllt ffynnu, gan ddod â mwy o bryfed, gwenyn a ieir-bach-yr-haf gyda nhw. Mae hyn wedi dwyn gwobrwyon ecolegol nid yn unig i Drefynwy, ond i drefi a phentrefi ar draws y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Mae hyn yn newyddion gwych.  Mae Trefynwy wedi arwain y ffordd o ran hyrwyddo pwysigrwydd gwenyn yn yr ecosystem. Mae’r dref wedi dod ynghyd i gynnal garddio sy’n gyfeillgar i beillwyr. Dylai pawb sydd wedi gweithio i hyrwyddo hyn yn y Cyngor Sir, y Cyngor Tref, Bees for Development a holl drigolion Trefynwy deimlo’n haeddiannol falch.

“Fel Cyngor rydyn ni wedi cefnogi’r cynllun Natur Wyllt, ers i’r argyfwng hinsawdd gael ei ddatgan y llynedd. Mae’r canlyniadau ar gael i bawb eu gweld ac rydym wedi cael adborth cadarnhaol gan breswylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.  Byddwn yn parhau i weithredu mesurau fel y bo’n bosibl i barhau i wella bioamrywiaeth a chynefinoedd naturiol ein sir.”

Mae’r syniad ar gyfer Tref Gwenyn Trefynwy wedi bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach, gyda nifer o unigolion a grwpiau yn y dref ac o’i hamgylch yn cymryd camau i wneud amodau yma’n well ar gyfer peillwyr. Mae Bees for Development, yr elusen yn Nhrefynwy sy’n defnyddio gwenyna i leddfu tlodi ledled y byd, wedi cynnig yn 2019 i wneud y statws yn swyddogol, ac mae’r Cyngor Tref wedi cymryd ymlaen y cysyniad yn frwd. 

Dywedodd Nicola Bradbear, Cyfarwyddwr Bees for Development : “Mae Trefynwy yn lle poblogaidd i bobl sydd ag arbenigedd o ran gwenyn, ecoleg, botaneg, dylunio gerddi sy’n gyfeillgar i beillwyr a gwenyna gyda gwenyn mêl.  Erbyn hyn mae gennym fap o safleoedd gwenyn diddorol yn Nhrefynwy, ac rydym wrth ein boddau gyda’r proffil gwenyn unigryw hwn i Drefynwy.”

Mae Trefynwy yn gartref i’r Ŵyl Wenyn Flynyddol, sydd yn anffodus wedi’i chanslo eleni oherwydd y pandemig. Wedi’i drefnu gan Bees for Development a’i gynnal yng Ngerddi Nelson, mae’r Ŵyl Wenyn wedi tyfu i ddenu cannoedd o bobl bob blwyddyn i fwynhau byd diddorol gwenyn, y manteision maent yn dod i ni, a rhannu gwybodaeth ymarferol am sut y gallwch wneud eich gardd yn fwy cyfeillgar i wenyn.

/DIWEDD/


Mae Cyngor Sir Fynwy wedi nodi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl drwy roi sylw i rai o’r gwasanaethau y mae wedi eu darparu i sicrhau y gall preswylwyr ymdopi’n dda yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae’r cyngor wedi canolbwyntio ar iechyd meddwl tra bod y cyfyngiadau symud mewn grym ac wedi ysgogi nifer o gynlluniau i helpu cymunedau’r sir.

Mae tîm Datblygu Llesiant Cymunedol y cyngor wedi cyhoeddi llyfryn defnyddiol yn rhestru ffynonellau cyngor gyda gwybodaeth ar sut mae sefydliadau yn darparu gwasanaethau yn ystod y cyfyngiadau symud. Ymysg y sefydliadau y rhoddir sylw iddynt mae Cyngor ar Bopeth, gwasanaeth mentora cymheiriaid Cyfle Cymru, elusen iechyd meddwl Mind, Cymorth i Fenywod, Prosiect Cynhwysiant Cymdeithasol Cymdeithas Tai Sir Fynwy, grŵp Pobl yn Gyntaf ar gyfer rhai gydag anabledd dysgu a PaCE (‘Parent, Childcare and Employment’), prosiect cyflogadwyedd sy’n helpu rhieni i waith drwy fynd i’r afael â rhwystrau gofal plant.

Mae’r tîm Datblygu Llesiant Cymunedol ei hun yn cefnogi unigolion a grwpiau i drechu unigrwydd ac arwahanrwydd drwy sefydlu cymunedau ar-lein, sy’n cysylltu pobl gydag unigolion o’r un anian, cynnig cefnogaeth ymarferol i argraffu taflenni a phosteri a hyd yn oed drefnu cyd-ganu o ffenestri! I gael manylion neu gopi o’r llyfryn cysylltwch â

Fred Weston – fredweston@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 07890 559566.

Mae gwasanaeth Cymunedol a Phartneriaethau y cyngor yn cefnogi preswylwyr sy’n hunanynysu drwy eu cysylltu gyda gwirfoddolwyr lleol a all gynorthwyo gyda thasgau tebyg i gasglu siopa hanfodol a phresgripsiynau. Yn y cyfamser, mae grwpiau gwirfoddol lleol yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad yn eu cymunedau gyda gweithgareddau ar-lein hwyliog tebyg i ddrysau gwisgo lan a gerddi agored rhithiol. Mae’r tîm hefyd wedi ffonio dros 2,500 o bobl ar y rhestr gwarchod i wirio ar eu llesiant yn ogystal â chefnogi gwirfoddoli cymunedol a banciau bwyd lleol. Gall preswylwyr gael mwy o wybodaeth drwy anfon e-bost at partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Mae ysgol gartref, absenoldeb y drefn arferol ar gyfer plant a ffactorau eraill yn gysylltiedig gyda’r cyfyngiadau symud pandemig wedi gosod pwysau ychwanegol ar deuluoedd felly mae tîm Adeiladu Teuluoedd Cryfach wedi sefydlu llinell gyngor dros dro. Yn ogystal â chynnig cymorth, mae’r tîm hefyd yn cynnig syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau y gall rhieni eu rhannu gyda’u plant. Dylai preswylwyr sy’n dymuno defnyddio’r cyfleuster ffonio 01633 644152 neu 07970 166975 – testun a WhatsApp ar gael – neu e-bost: earlyhelppanel@monmouthshire.gov.uk

Wrth siarad am y gwasanaeth dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet Sir Fynwy ac sy’n gyfrifol am iechyd meddwl: “Mae’n ddealladwy, yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a newid, y gallai pethau ymddangos yn llethol weithiau. Mae ein gweithwyr cymorth teuluoedd yn gwybod pa mor bwysig yw cael mynediad i’r cymorth cywir, a dyna pam ein bod yn rhedeg ein llinell cyngor. Bydd ein cydlynydd panel yn ateb eich ymholiad a bydd un o’n gweithwyr cymorth teulu profiadol yn eich ffonio ar amser sy’n eich gweddu i gynnig clust i wrando, cefnogaeth, cyngor neu arweiniad.”

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd darllen er pleser yn ystod y cyfyngiadau symud a gall aelodau o Lyfrgelloedd Sir Fynwy lawrlwytho eLyfrau ac eLyfrauSain am ddim drwy wasanaeth Borrowbox y Cyngor. Yn y cyfnod heriol hwn, gall y casgliad Darllen yn Well a hyrwyddir gan The Reading Agency helpu i ddeall a rheoli iechyd meddwl gyda rhai teitlau ar gael i’w lawrlwytho fel eLyfrau neu eLyfrauSain. I gael mwy o wybodaeth ewch i https://reading-well.org.uk/wales

Cafodd Llyfrau Codi Hwyliau The Reading Agency eu dewis am eu nodweddion calonogol a chodi hwyliau ac mae rhai o’r teitlau ar gael drwy Borrowbox. I gael mwy o wybodaeth mewngofnodwch i https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwasanaeth cylchgronau ar-lein am ddim, RBdigital, gyda mynediad i rifynnau cyfredol ac ôl-rifynnau o ddewis eang o gylchgronau poblogaeth. I gael mynediad i Borrowbox a RBdigital ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/

Ychwanegodd y Cynghorydd Penny Jones: “Mae’r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnom i gyd a rydym yn sylweddoli y gall y cyfyngiadau symud gael effaith niweidiol ar iechyd meddwl pobl. Rydym yn ystyried bod unrhyw gyngor a gymorth y gall y cyngor eu cynnig yn hanfodol i helpu cymunedau’r sir tra’n bod yn aros adref ac yn cadw’n ddiogel.”

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 25 Mai

Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055.

Ni fydd unrhyw gasgliad Sbwriel ddydd Llun 25 Mai,

bydd casgliadau un diwrnod yn hwyr

Datganiad i’r wasg – llyfrgelloedd Sir Fynwy yn annog preswylwyr i godi llyfr i wella llesiant meddwl

Gall darllen fynd ymhell i helpu llesiant meddwl. Dyna’r neges gan lyfrgelloedd Sir Fynwy wrth i’r cyngor nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Caiff pobl eu hannog i godi llyfr a manteisio i’r eithaf ar wasanaethau ar-lein Sir Fynwy yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Dengys astudiaethau y gall darllen am bleser eich helpu i ddianc, defnyddio eich meddwl, ennyn creadigrwydd, helpu i ddysgu a darganfod pethau newydd a mynd â chi ar deithiau gwych. Mae’n dod wrth i’r Asiantaeth Ddarllen ddatgelu fod pobl ym Mhrydain yn darllen mwy yn ystod y cyfyngiadau symud, gydag 1 mewn 3 oedolyn yn darllen mwy, sy’n codi i bron 1 mewn 2 (45%) o bobl 18-24 oed.

Gall aelodau o lyfrgelloedd Sir Fynwy lawrlwytho eLyfrau ac eLyfrauSain am ddim drwy wasanaeth Borrowbox y cyngor. Borrowbox yw llwyfan digidol llyfrgell Cymru-gyfan ar gyfer eLyfrau ac eLyfrauSain. Mae aelodaeth llyfrgell ar-lein dros dro yn awr ar gael i unrhyw un sy’n dymuno defnyddio eu hamser adref i fwynhau llyfr.

Mae Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru wedi darparu £250k i lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, fydd yn eu galluogi i ddarparu adnoddau digidol Borrowbox ychwanegol i’w darllen a’u mwynhau. Defnyddiwyd y cyllid hefyd i ymestyn yr amrywiaeth teitlau sydd ar gael ar Borrowbox i gefnogi plant ac oedolion ifanc yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, ynghyd â deunyddiau ar gyfer iechyd a llesiant.

Caiff preswylwyr hefyd eu hannog i ddarllen teitl “Darllen am Iechyd Meddwl” yn ystod y cyfnod heriol hwn. Gall y casgliad hwn helpu person i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl. Mae amrywiaeth o’r teitlau hyn hefyd ar gael i’w lawrlwytho fel eLyfrau neu eLyfrauSain.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://reading-well.org.uk/wales

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Hybiau Cymunedol: “Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd i bawb a gall wynebu’r amgylchiadau anarferol hyn gael effaith ar lesiant person. Gall rhywbeth mor fach â chodi llyfr fod o fudd i’n hiechyd meddwl a byddwn yn annog pawb i fanteisio i’r eithaf ar ein gwasanaethau llyfrgell ar-lein gwych.”

Cafodd Llyfrau Codi Hwyliau eu dewis am eu gallu i godi a gwella hwyliau. Mae rhai o’r teitlau ar gael drwy Borrowbox. I gael mwy o wybodaeth ewch i https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwasanaeth cylchgronau ar-lein am ddim, RBdigital, gyda mynediad i rifynnau cyfredol ac ôl-rifynnau o ddewis eang o gylchgronau poblogaidd.

I gael mynediad i Borrowbox a Rbdigital, ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/

DIWEDD

O dan y mesurau cyfnod cloi presennol, collwyd llawer o’r cyfleoedd arferol i nodi cam-drin domestig megis cyswllt â gweithwyr proffesiynol mewn apwyntiadau arferol, sy’n golygu y gallai pobl hŷn fod ar eu colled o ran cymorth a chefnogaeth a allai achub bywydau.

Er gwaethaf y pandemig COVID-19, mae timau diogelu a gwasanaethau cymorth Cyngor Sir Fynwy yn dal i fod ar waith, yn ymchwilio i bryderon ac yn sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt fel eu bod yn ddiogel. 

Mae ymgyrch o dan arweiniad grŵp gweithredu newydd a sefydlwyd gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, sy’n cynnwys Heddlu Gwent, Age Cymru a Llywodraeth Cymru, yn amlygu’r gwaith sy’n cael ei wneud i atal cam-drin pobl hŷn. Mae’n annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon a allai fod ganddynt os ydynt yn ofni y gallai person hŷn fod mewn perygl o gael ei gam-drin, neu’n dioddef o hynny’n barod.

Er bod cysylltiad â phobl eraill yn gyfyngedig ar hyn o bryd, mae yna arwyddion o hyd i edrych allan amdanynt gall ddangos bod rhywun yn cael ei gam-drin. Mae’r rhain yn cynnwys arwyddion corfforol megis cleisio neu anafiadau eraill heb esboniad, neu newidiadau mewn ymddygiad, megis mynd yn dawedog, peidio â chael gadael y tŷ (hyd yn oed ar gyfer ymarfer corff bob dydd), llai o gyswllt (gan gynnwys dros y ffôn neu e-bost) gyda theulu neu ffrindiau, neu newidiadau yn y ffordd y mae rhywun yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon am berson hŷn gysylltu â thîm diogelu gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy ar rif ffôn 01873 735492 neu eu heddlu lleol ar 101 (mewn argyfwng ffoniwch 999).

“Mae gennym oll rôl i’w chwarae wrth amddiffyn pobl hŷn. Mae edrych am arwyddion camdriniaeth ac adrodd am unrhyw bryderon sydd gennym yn llythrennol yn gallu achub bywydau. Byddwn yn annog unrhyw un, sydd ag unrhyw bryderon y gall person hŷn y maent yn gwybod bod mewn perygl o gael ei gam-drin, gysylltu â thîm diogelu ei gyngor neu’r heddlu,” meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol.

Mae’r grŵp gweithredu hefyd yn annog gweithwyr proffesiynol a allai ddod i gysylltiad â phobl hŷn drwy eu gwaith i gwblhau cwrs hyfforddiant ar-lein newydd ar gam-drin domestig a ddatblygwyd gan brosiect Dewis Choice Prifysgol Aberystwythhttps://dewis.aber.ac.uk/.

Mae’r hyfforddiant yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys y ffyrdd y gall pobl hŷn brofi cam-drin domestig, y rhwystrau a all atal pobl rhag ceisio cymorth, effaith camdriniaeth ar iechyd meddwl a lles pobl, a’r ffynonellau cymorth a chefnogaeth sydd ar gael. Mae’r hyfforddiant hefyd yn cynnwys pecyn cymorth cynllunio diogelwch sydd wedi’i ddatblygu yn seiliedig ar brofiadau go iawn dros 100 o ddioddefwyr-goroeswyr a oedd yn ymwneud â’r fenter Dewis Choice.

Dywedodd Sarah Wydall, sy’n arwain y fenter Dewis Choice:

“Ers i unigedd ddechrau, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymarferwyr sy’n cysylltu â ni am gyngor, yn enwedig am arweiniad ynghylch cynllunio diogelwch yn yr amgylchiadau newydd hyn. Gwyddom o’n profiad y gall unigrwydd gynyddu difrifoldeb y cam-drin a chyfyngu ar gyfleoedd pobl i ofyn am gymorth a chefnogaeth.  Drwy gynnig yr hyfforddiant ar-lein hwn a chopïau o’n canllawiau i ymarferwyr, gallwn sicrhau bod gan staff rheng flaen yr adnoddau i ddarparu’r ymateb gorau posibl i ddioddefwyr cam-drin domestig hŷn.”

Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE:  “Byddwn hefyd yn annog gweithwyr allweddol ledled Cymru sy’n dod i gysylltiad â phobl hŷn i gwblhau’r hyfforddiant Dewis Choice, gan y bydd hyn yn rhoi’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt am sut i adnabod camdriniaeth a ble y gallant fynd i gael person hŷn cymorth a chefnogaeth hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth am waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ewch i www.olderpeoplewales.com/cy/Home.aspx

DIWEDD

Mae Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i gefnogi menter genedlaethol o’r enw Busnesau yn erbyn Sgamiau, sy’n ceisio atal busnesau rhag dioddef yn sgil troseddwyr sy’n manteisio ar bandemig COVID-19 ar hyn o bryd.

Fel rhan o’r fenter, mae fideo ar-lein byr ar gael yn rhad ac am ddim, sy’n hygyrch i bob busnes.  Mae’n amlygu’r sgamiau penodol sy’n cylchredeg ar hyn o bryd a’r modd y gall busnesau a fyddai fel arfer heb eu heffeithio yn dod yn sefyllfaol fregus. Mae’n archwilio sut mae ffactorau fel pwysau ariannol, gweithio gartref ynysig a TG anghyfarwydd i gyd yn cael eu trin i gribddeilio arian gan fusnesau.

Rhaid i bob masnachwr lleol roi ei enw a’i gyfeiriad ac ar ôl edrych ar y cyflwyniad gallant ddefnyddio deunyddiau hyrwyddo y gellir eu rhannu ymhlith staff.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, yr Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol, “Mae hon yn fenter ddefnyddiol iawn. “Mae busnesau eisoes yn ei chael hi’n anodd parhau i gadw fynd o dan amgylchiadau heriol iawn, heb y straen ychwanegol o gael eu twyllo o bosibl gan sgamwyr. Mae fideo Busnesau yn erbyn Sgamiau yn adnodd hanfodol er mwyn helpu diogelu rhag sgamiau. Gwybodaeth yw’r amddiffyniad gorau sydd gennym.”

Am fwy o wybodaeth o ran Busnesau yn erbyn Sgamiau ac i gael mynediad i’r fideo ewch i https://www.friendsagainstscams.org.uk/BAS


Mae tîm gofal maeth Sir Fynwy yn edrych am bobl ymroddedig a charedig i gynnig cartref i blant a phobl ifanc o fewn y sir. Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysicach nag erioed fod plant yn teimlo’n ddiogel ac yn saff, a gall dod yn ofalwr maeth fod yn un o’r pethau mwyaf gwerth chweil y bydd person yn ei wneud!

Mae’r cyngor yn edrych am bobl a all fod yn fodelau rôl cadarnhaol a rhoi cefnogaeth, anogaeth ac ymdeimlad o berthyn i blentyn neu berson ifanc. Croesewir ceisiadau gan bobl sengl neu rai sydd â phartner yn ogystal â phobl o bob math o gefndir.

Gyda chefnogaeth gwasanaeth maethu y sir, gall Sir Fynwy gynnig cefnogaeth a hyfforddiant lleol i ategu’r safonau uchel o ofal a ddarperir gan ofalwyr maeth y sir. Mae maethu yn un o blith y llu o wasanaethau y mae Sir Fynwy yn eu darparu ac mae’r cyngor yn anelu i sicrhau fod y canlyniad yn un cadarnhaol. Gellir cwblhau’r cais ar-lein neu dros y ffôn, felly ni fydd cyfyngiadau coronafeirws yn rhwystr i breswylwyr sy’n dymuno helpu.

Mae gofalwyr maeth yn derbyn llawer o foddhad o weld plant yn datblygu a’u cadw’n ddiogel yn ogystal â cyflawni a chyrraedd eu potensial a’u huchelgais. Bydd llawer o ofalwyr yn cadw mewn cysylltiad a gwneud gwahaniaeth i fywydau plant, hyd yn oed ar ôl iddynt ddod yn oedolion.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am faethu: “Gallwch wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Gallech gadw plentyn lleol wedi setlo yn eu hysgol eu hunain neu helpu person ifanc sydd â gorffennol anodd. Bydd maethu yn rhoi safbwynt newydd i chi ar fywyd, gallwch ddatblygu sgiliau a chymwysterau newydd a gwneud gwahaniaeth go iawn yn lleol. Os ydych wedi meddwl amdano, dyma’r amser perffaith i wneud cais a rhoi cyfle arall i berson ifanc.”

I gael manylion pellach tecstiwch Foster i 60060, edrych ar Monmouthshire.gov.uk/maethu, anfon e-bost at foster@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735950 – mae’r cyngor yn cynnig cefnogaeth wych i ofalwyr maeth a chyfle i rwydweithio gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent, partneriaeth rhwng pum awdurdod lleol yr ardal a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, wedi sefydlu sesiynau cyngor ar-lein i roi cymorth a chefnogaeth i’r rhai sydd â’r cyflwr a’u teuluoedd. Bydd y rhain yn rhan o dreial i ddisodli cyfarfodydd wyneb yn wyneb tra bod pandemig y coronafeirws yn parhau. Bydd y sesiynau peilot ar gael ar 19eg Mai, 26ain Mai ac 2il Mehefin am 10.30am, 11.30am, 1pm a 2pm, ac os bydd y gwasanaeth yn llwyddiannus byddwn yn parhau.

Meddai Siân Delyth Lewis, rheolwr Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent: “Mae ein sesiynau cymorth a chyngor rhithwir yn ddatblygiad newydd a grëwyd i gwrdd â’r angen cymunedol am gyngor a chefnogaeth ynglŷn ag awtistiaeth tra’n bod ni yng nghanol pandemig y coronafeirws. Rydym wedi gorfod sicrhau bod ein darpariaeth wyneb yn wyneb ar gadw, felly mae hyn yn ffordd y gallwn barhau i gefnogi pobl yn y gymuned. Mae’r adborth o’r sesiynau blaenorol wedi bod yn dda iawn ac roeddem am ddod o hyd i ffordd o gynnal cefnogaeth.”

Dylai preswylwyr sydd am gymryd rhan drefnu apwyntiadau drwy anfon e-bost at asdservice.abb@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 01633 644143. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal gan ddau o staff cymorth Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent ac yn cael eu cynnal gan ddefnyddio’r ap negeseua Microsoft Teams – bydd canllawiau’n cael eu darparu i helpu i gael gafael ar yr ap. Bydd angen ar gyfranogwyr dyfais electronig gyda chysylltiad â’r rhyngrwyd a byddant yn gallu trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud ag awtistiaeth.

Mae’r gwasanaeth wedi rhoi sicrwydd ei fod ar gael dros y ffôn neu drwy e-bost i unrhyw un sy’n anghyfforddus gydag apwyntiad rhithwir neu ddefnyddio Microsoft Teams.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i lawer, yn enwedig y rhai sydd â chyflwr iechyd hirdymor, ac mae pobl ag awtistiaeth yn aml yn ei chael hi’n anodd ymdopi â newid a rheoli pryder. Rwy’n croesawu’r fenter werthfawr hon gyda’i dull arloesol o gefnogi pobl sy’n byw gydag awtistiaeth a’u teuluoedd.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi y bydd ei ganolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Five Lanes yn ail-agor ar ddydd Mawrth 26ain Mai. Mae cynlluniau manwl wedi’u rhoi ar waith i sicrhau bod ymweliadau preswylwyr â’r ganolfan yn cael eu rheoli mewn ffordd ddiogel a strwythuredig, gan gydymffurfio â’r holl gyngor cyfredol ar ymbellhau cymdeithasol.

Yn y cyfnod cychwynnol hwn o ailagor mae’r Cyngor wedi pwysleisio y dylid cynnal ymweliadau â’r ganolfan dim ond os ydynt yn cael eu dynodi’n hanfodol ac yn risg i ddiogelwch neu iechyd i gadw’r gwastraff gartref. Os gellir ailgylchu’r eitemau drwy’r casgliadau rheolaidd, megis cardfwrdd, dylid rhoi’r eitemau hyn yn y bagiau ailgylchu coch neu borffor priodol i’w casglu.

Ni fydd preswylwyr yn gallu troi i fyny heb rybudd. Mae archebu slot amser yn hanfodol. Bydd unrhyw un sy’n troi i fyny heb rybudd yn cael eu troi i ffwrdd wrth y giât. Bydd manylion am sut i archebu slot amser yn cael eu cyhoeddi’r wythnos nesaf, cyn gynted ag y caiff y system newydd ei rhoi ar waith a’i phrofi’n drylwyr. Cadwch olwg ar gyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/ am fanylion cyn gynted ag y byddant ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, yr Aelod Cabinet dros Seilwaith, “Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd agor y canolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Five Lanes, a diolch i’r trigolion am eu hamynedd tra bu’n rhaid eu cau. Er mwyn ail-agor rydym wedi gorfod ystyried diogelwch pawb dan sylw.”

“O ganlyniad, rydym yn gofyn os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau o COVID19 neu eich bod yn cysgodi ar hyn o bryd, peidiwch ag ymweld â’r canolfannau. Ewch yno dim ond os yw’n hanfodol. Cydymffurfiwch â’r ymbellhau cymdeithasol pan fyddwch chi’n ymweld, ac ewch â’ch menig neu eich diheintydd dwylo eich hun gyda chi. Mae’n bwysig lleihau eich amser yn y ganolfan ailgylchu, a dyma pam rydyn ni’n gofyn i bawb drefnu eu hailgylchu cyn iddyn nhw adael cartref.  Dylai preswylwyr fynd â’u trwydded gyda nhw i’r ganolfan,” esboniodd y Cynghorydd Pratt. “Yn bwysicaf oll, archebwch slot amser os ydych am ddefnyddio’r ganolfan ailgylchu. Peidiwch â throi i fyny heb rybudd. Os byddwn i gyd yn cydweithio, ac yn cadw at y canllawiau, bydd y rhai y mae angen iddynt ddefnyddio’r canolfannau yn gallu gwneud hynny’n ddiogel.”

Gellir casglu eitemau gwastraff mwy o faint ar ochr y ffordd hefyd. Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn ailgychwyn ar ddydd Llun 18fed Mai, a bydd trigolion yn gallu ffonio Homemakers ar 01873 857618 o 9am er mwyn archebu casgliad. Am fanylion pellach ewch i www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwastraff-swmpus-a-chasglu-eitemau-mawr/. Oherwydd yr ôl-groniad a achoswyd wedi deufis o fod ar gau, bydd y gwasanaeth ond yn casglu uchafswm o dair eitem (ffi £15). Os oedd gan breswylwyr casgliad wedi archebu, ac ni chasglwyd hynny oherwydd y cyfnod cloi, bydd Homemakers mewn cysylltiad.

Bydd casgliadau gwastraff gardd hefyd yn ailgychwyn o ddydd Llun 18fed Mai. Ar hyn o bryd, nid yw’r Cyngor yn gallu prosesu unrhyw geisiadau newydd neu rai adnewyddu, ond gobeithir mynd i’r afael â hyn yn fuan. Mae gan wefan y Cyngor fwy o wybodaeth am wastraff gardd yn www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/gwastraff-gardd/

DIWEDD

Mae Sir Fynwy wedi gosod glasbrint ar gyfer gweinyddu nodau’r awdurdod tra bod cymunedau’n wynebu pandemig y coronafeirws. Cyfarfu’r Cabinet o bell dydd Mercher diwethaf (6ed Mai) a chytunwyd ar ein strategaeth gyda phwyslais ar ddiogelu bywyd gyda chefnogaeth i gymunedau ein sir fel y gallant fod yn gynaliadwy ac yn wydn.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Peter Fox: “Mae pandemig coronafeirws COVID-19 wedi peri her ddigynsail i’n ffordd o fyw. Drwy bennu ein nodau strategol yn glir byddwn yn canolbwyntio ar y pethau sydd bwysicaf i’n preswylwyr, ein busnesau a’n sefydliadau, gan lywio ein hymateb nawr a’r trosglwyddiad yn ôl tuag at normalrwydd.”

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod pob unigolyn neu deulu sydd mewn argyfwng yn cael cymorth a byddwn yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol i bawb y mae arnynt eu hangen, gan gynnwys diogelu plant, gofal yn y cartref a gofal preswyl. Byddwn hefyd yn chwarae ein rhan yn y gwaith o olrhain y cysylltiadau COVID, yn ogystal â darparu mynediad i barseli bwyd brys ar gyfer pobl sy’n cysgodi na allant adael eu cartref, cydlynu gwirfoddoli cymunedol a chefnogi banciau bwyd lleol. Hyd yn hyn, rydym wedi ffonio dros 1,300 o bobl i wirio’u lles.

Bydd plant y gweithwyr allweddol yn derbyn darpariaeth briodol mewn ysgolion hyb tra bydd disgyblion eraill y Sir yn parhau â’u haddysg gartref, gan roi pwyslais ar sicrhau bod pawb yn cael mynediad digonol at dechnoleg ddigidol.

Bydd busnesau lleol yn parhau i dderbyn grantiau Covid-19 Llywodraeth Cymru ac rydym yn cydnabod bod y cymorth gwerth £17m rydym wedi’i brosesu hyd yn hyn wedi bod yn hanfodol i economi Sir Fynwy. Byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod taliadau prydlon yn parhau.

Bydd staff yn derbyn yr offer diogelu personol cywir (sef PPE) yn ôl y gofyn a bydd gwaith yn parhau i wneud y defnydd gorau o dechnoleg er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol yn effeithlon ac yn effeithiol. Caiff casgliadau gwastraff domestig ac ailgylchu eu blaenoriaethu gyda nifer y cerbydau’n cynyddu a’r adnoddau’n cael eu dargyfeirio o wasanaethau eraill.

Mae mesurau eraill mewn lle a gellir dod o hyd i’r rhain ar dudalennau coronafeirws ein gwefan – https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwasanaethau/46943-2/coronafeirws/

Parhaodd y Cynghorydd Fox: “Er gwaethaf heriau’r misoedd diwethaf, mae ein hymateb i bandemig y coronafeirws wedi arwain at ddulliau arloesol o gynnal ein busnes o ddydd i ddydd. Mae’r rhain yn cynnwys gwelliannau cyflym yn ein seilwaith digidol, mynychu cyfarfodydd o bell a mwy o newid diwylliannol gyda thimau amrywiol yn cyfuno fel rhan o un system. Gall y gwelliannau hyn ffurfio rhan o waddol parhaus o drawsnewid a chaiff anghenion eu diwallu mewn ffyrdd newydd. Yn y cyfamser, rwy’n diolch o galon i’r holl staff yn ogystal â gwirfoddolwyr y Sir wrth i ni fynd i’r afael â sefyllfa mor ddieithr. Gyda’ch cymorth a’ch cydweithrediad, gallwn lwyddo i symud ymlaen a gadael y coronafeirws yn y gorffennol.”


Mae Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion a chywiro unrhyw gamsyniadau o ran cau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Mae’n ymddangos bod rhywfaint o wybodaeth anghywir ar led bod pob safle ailgylchu yn Lloegr wedi ailagor bellach, felly mae pwysau cynyddol ar Gyngor Sir Fynwy i agor ei safleoedd lleol.  Mae’n wir fod nifer fach o ardaloedd yn Lloegr wedi ailagor eu Canolfannau Ailgylchu, ond mae’r rhan fwyaf o gynghorau ledled y DU (a phob un yng Nghymru) yn yr un sefyllfa â ni.

Mae’r canllawiau presennol yn nodi mai dim ond ar gyfer teithio hanfodol y gall pobl adael eu cartrefi ac, ar hyn o bryd, nid yw hyn yn cynnwys teithio i safleoedd ailgylchu.

Mae’r canllawiau hyn yn parhau i fod ar waith, ac maent yn debygol o barhau nes i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru adolygu’r cyfnod cau. Ar lefel Cymru, mae’r 22 awdurdod yn ystyried dull Cymru gyfan o weithredu (neu o leiaf ymagwedd ranbarthol) gan fod llawer o’r contractwyr sy’n derbyn deunydd oddi wrth Canolfannau Ailgylchu ar gau ar hyn o bryd gyda’u staff wedi mynd ar ryddhad. O ganlyniad, ni all ein safleoedd ailagor os nad yw’r cyrchfannau terfynol ar gyfer deunyddiau hefyd ar agor.

Yn ogystal â’r ffactor allweddol hwn, bydd angen i ni ystyried rheoli traffig er mwyn osgoi ciwiau hir, gweithredu’r safleoedd yn ddiogel a phellhâd cymdeithasol.

Bydd y cynllunio sy’n ofynnol o dan y ffactorau hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd cyfnod arweiniol cyn i safleoedd ailagor a/neu bydd safleoedd yn agor fesul cam gyda systemau ar waith o ran rheoli ciwio, mynediad i’r safle, mathau o wastraff a meintiau gwastraff.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd y sefyllfa’n newid.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Gwener 8th Mai                         rhwng 09:10 – 09:40 (oddeutu)

Dydd Gwener 8th Mai                          rhwng 21.30 – 22.00 (oddeutu)

Dydd Sadwrn 9th Mai                         rhwng 09:50 – 10:20 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae ‘Bridges’, sy’n elusen annibynnol, wedi gweld cynnydd mawr yn nifer y trigolion sy’n manteisio ar ei fenter cyfeillio dros y ffôn ers cyhoeddi’r cyfnod cau oherwydd pandemig y coronafeirws. Ers y cyfnod cau mae mwy o bobl wedi dioddef o unigrwydd ac mae ‘Bridges’ wedi helpu lleddfu’r ymdeimlad o unigedd drwy ehangu ei gynllun Cysylltiadau Cymunedol. Cymaint yw’r galw a gyhoeddwyd gan yr elusen o Drefynwy mae mwy na 130 o wirfoddolwyr newydd wedi cael eu hyfforddi i gefnogi’r gwasanaeth.

Mae staff Cysylltiadau Cymunedol a thimau Gwirfoddoli dros Les ‘Bridges’ wedi cydweithio i ddarparu’r gwasanaeth i fwy o bobl nag erioed. Dylai preswylwyr a fyddai’n hoffi defnyddio’r gwasanaeth cyfeillio hwn ffonio Cysylltiadau Cymunedol ar 01600 888481 neu e-bostio: contact@befriendingmonmouthshire.org.uk

“Roeddem yn cyfeillio 14 o bobl dros y ffôn cyn yr argyfwng. Erbyn hyn, mae dros 120 o bobl yn derbyn galwadau drwy gydol yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn agored i unrhyw un a fyddai’n cael budd o alwad ffôn rheolaidd a chyfeillgar bob wythnos,” esboniodd Vicki Pitt, Arweinydd Tîm Cysylltiadau Cymunedol.

“Rydym yn gobeithio, ar ôl yr argyfwng, y bydd llawer o’r perthnasau a ddechreuir yn ystod y cyfnod cau yn parhau i ffynnu ac y bydd pobl yn gallu cwrdd â’i gilydd wyneb yn wyneb os dymunant. Bydd y gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn hefyd yn parhau fel gwasanaeth sefydledig ynddo’i hun.”

Nid oes amheuaeth bod y galwadau ffôn rheolaidd hyn yn golygu llawer iawn i’r rhai sy’n byw ar eu pen eu hunain: Dywedodd preswylydd Mr P: “Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn amhrisiadwy i’m teulu yn ystod y pellhau cymdeithasol oddi wrth fy mam 92 oed. Mae hi’n edrych ymlaen at ei galwad ffôn wythnosol ac mae’n wych iddi sgwrsio â rhywun y tu allan i’r teulu. Diolch yn fawr!”

Cafodd cyfeillio dros y ffôn ei sefydlu yn 2018 fel mesur tymor byr i gefnogi pobl oedrannus a oedd yn aros i gael eu paru â chyfaill wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, profodd y gwasanaeth yn boblogaidd iawn a hyd yn oed pan oedd cyfaill wedi ei ddarganfod, roedd pobl am i’r galwadau ffôn barhau.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, “Rydym oll yn ddiolchgar am y gwaith aruthrol a wneir gan y gwirfoddolwyr o ‘Bridges’, sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynifer o drigolion Sir Fynwy. Mae’r cynllun Cysylltiadau Cymunedol yn ddull effeithiol ac anymwthiol o ddarparu pobl â chwmni ac mae’n ateb perffaith i unigedd cymdeithasol yn ystod y pandemig. Rwy’n gobeithio y bydd y cyfeillgarwch a grëwyd yn ystod y cyfnod anodd hwn yn cynnig cymorth ac yn para’n hir ar ôl i’r cyfnod cau ddod i ben.”D

Elusen annibynnol yn Nhrefynwy yw ‘Bridges’, a sefydlwyd ym 1984, a’i nod erioed yw gwella lles y gymuned leol. Mae’r ganolfan ar gyfer ei gwaith ers 2003 wedi bod yn Nhŷ Drybridge, sy’n rhan bwysig o dreftadaeth Trefynwy. Sefydlwyd yr elusen i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn, pobl o ardaloedd gwledig ynysig, oedolion ifanc sydd ag anghenion ychwanegol, pobl â phroblemau symudedd a’r rheini sydd o dan anfantais economaidd.

Mae gan Gyngor Sir Fynwy wasanaeth ar-lein newydd a elwir yn E Filio, i helpu preswylwyr a busnesau i drin eu cyfrifon treth gyngor yn well. Mae’r gwasanaeth yn galluogi talwyr biliau i dderbyn biliau drwy e-bost yn syml drwy gofrestru am E-filio. Gall cwsmeriaid gael mynediad i’w cyfrifon ar-lein 24 awr y dydd drwy eu gliniaduron, ffonau neu ddyfeisiau llechen.

Mae’r gwasanaeth ar-lein hefyd yn galluogi cwsmeriaid i weld eu cyfrifon, trefnu debyd uniongyrchol, gwneud cais am ddisgownt person sengl a’n hysbysu am unrhyw newidiadau mewn amgylchiadau. Mae’r gwasanaeth ar gael ar wefan y Cyngor: http://www.monmouthshire.gov.uk/home/counciltaxandbenefits. Gofynnir i breswylwyr gael rhif eu cyfrif a’r allwedd ar-lein yn barod i’w fewnbynnu.

Mae E Filio yn un o lawer o ddulliau, yn cynnwys ap Fy Sir Fynwy a gyflwynodd Cyngor Sir Fynwy i annog preswylwyr i reoli eu cyfrifon a gwasanaethau a chynyddu’r gallu i gyfathrebu’n gyflym ac yn rhwydd gyda’r cyngor.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, Aelod y Cabinet dros Adnoddau:

“Gobeithiwn y bydd llawer o bobl yn cofrestru ac y byddant yn hapus i dderbyn eu biliau drwy eu gliniadur neu dros y ffôn yn hytrach na drwy’r post. Bydd gostwng faint o bapur y mae’r awdurdod lleol yn ei anfon allan yn helpu’r amgylchedd a gostwng cost anfon deunydd print at breswylwyr. Mae’n rhoi’r gallu i dalwyr biliau i ddewis sut yr hoffent dderbyn gwybodaeth. Mae cyfathrebu digidol bellach yn rhywbeth cyffredin iawn  ac rydym yn ymdrechu i wrando a gweithredu ar yr hyn a ddywed ein preswylwyr wrthym a sut yr hoffent gyfathrebu.’

 

 

 


Mae prosiect a sefydlwyd gan therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion yn nhîm iechyd a gofal cymdeithasol integredig Sir Fynwy sy’n seiliedig yn Monnow Vale yn Nhrefynwy wedi cael budd rhoddion o £12,000, diolch i haelioni dau sefydliad. Mae cynllun rhyng-genhedlaeth Owls & Acorns, sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd a theimladau ynysig ymysg pobl hŷn, hefyd wedi derbyn siec gan y Loteri Genedlaethol yn ogystal â Chymdeithas Tir Fynwy.

Dechreuodd Owls & Acorns fel cynllun peilot ddwy flynedd yn ôl yn Ysgol Gynradd Rhaglan i ddod â phobl hŷn a phlant o ddosbarthiadau cyfnod sylfaen ynghyd i fwynhau celf, crefft ac ymarferion am awr a hanner. Mae’r gweithgaredd ar y cyd hwn o fudd i bobl hŷn a phlant fel ei gilydd ac ehangwyd y cynllun erbyn hyn i gynnwys Ysgol Gynradd Brynbuga yn ogystal ag Ysgol Gynradd Kymin View ac Ysgol Gynradd Osbaston yn Nhrefynwy. Y llynedd, cafodd y cynllun ei enwebu ar gyfer gwobr cydnabyddiaeth staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’i gydnabod ar y cyfryngau lleol a chenedlaethol.

Derbyniwyd y rhodd gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy drwy ei chynllun cyllid Pitsio dros eich Prosiect sy’n rhoi cyfle i grwpiau ac elusennau lleol gyda syniadau gwych ar gyfer eu cymuned i gynnig am gyfraniad ariannol. Mae hyn, ynghyd ag arian gan y Loteri Genedlaethol, yn golygu sicrwydd ar gyfer gweithgareddau presennol Owls & Acorns.

Pan fydd mesurau cyfyngiadau ar symud coronafeirws yn cael eu llacio, bydd tîm Owls & Acorns yn dychwelyd i weithio yn Rhaglan, Brynbuga a Threfynwy, ac yn ychwanegol bydd yr hwb arian yn eu galluogi i sefydlu prosiectau newydd yn Sir Fynwy lle mae cyfleoedd rhyng-genhedlaeth yn gyfyngedig, un ai yn unol â chynlluniau presennol neu yn y dull mwyaf addas ar gyfer lleoliadau newydd.

Dywedodd John Keegan, Prif Weithredydd Cymdeithas Tai Sir Fynwy: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r prosiect gwych hwn i alluogi iddo barhau ac ehangu i rannau eraill o’r sir. Nid yw’r cynlluniau hyn yn digwydd ohonynt eu hunain; maent angen pobl sy’n ymroddedig i’w cymuned ac yn fodlon rhoi amser i wneud y cymunedau hynny yn gryf, gweithgar ac egniol. Rydym wedi cyllido nifer o brosiectau rhyng-genhedlaeth dros y blynyddoedd ac wrth ein bodd yn gweld pobl yn dod ynghyd a chanfod fod ganddynt gymaint yn gyffredin ac mor barod i rannu eu straeon a’u hamser. Dymunwn lwyddiant parhaus i Owls & Acorns a hoffem eu llongyfarch am eu cynnig ansawdd gwirioneddol uchel ar gyfer cefnogaeth”.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy am Ofal Cymdeithasol ac iechyd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y dyfarniadau gan y Loteri Genedlaethol a Chymdeithas Tai Sir Fynwy. Fe’u gwerthfawrogir yn fawr gan y byddant yn gwella llesiant mwy o bobl hŷn ar draws y sir ac yn cynnig amgen i fyw’n unig a theimlo’n ynysig. Gwelais drosof fy hun pa mor llwyddiannus yw Owls & Acorns a hoffwn ddiolch i’r staff sy’n cymryd rhan am eu gwaith i’w ddatblygu.

Cysylltwch â LucyHeath@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth ar Owls & Acorns.

Rydym yn profi problemau gyda llinell ffôn ein Tîm Cludiant Teithwyr 01633 644777

Defnyddiwch y rhifau ffôn isod i gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol am y tro –

Becky Pritchard – 01633 644797

Joe Nicholls – 01633 644947

Naomi Thomas – 01633 644729

Jacqui Hathaway – 01633 644961

Trina Perkins – 01633 644872

Mae arolygiad Estyn o Gyngor Sir Fynwy yn tynnu sylw at y cynnydd da y mae’r Cyngor wedi’i wneud ers ei arolygiad blaenorol ym mis Tachwedd 2012. Mae’n cydnabod y weledigaeth glir a ffocws cryf ar sicrhau ‘y dechrau gorau posibl mewn bywyd’ i blant a phobl ifanc. Caiff disgwyliadau uchel ac ymrwymiad i waith partneriaeth cryf eu phwysleisio. Caiff y broses o ddatblygu gweithdrefnau diogelu enghreifftiol ei ganmol yn yr adroddiad.

Mae Estyn yn cydnabod bod y deilliannau ar gyfer disgyblion yn yr awdurdod yn dda. Mae safonau lles yn gryf ar y cyfan ac mae presenoldeb yn dda hefyd. Mae pobl ifanc yn elwa ar gyfleoedd i gyfrannu at benderfyniadau am faterion sy’n effeithio arnynt ac mae’r awdurdod lleol yn rhoi ystyriaeth dda i’w safbwyntiau. Mae darpariaeth dda i gefnogi anghenion pobl ifanc yn yr awdurdod. Ar adeg pan fo’r materion sy’n wynebu pobl ifanc yn arbennig o ddifrifol mae’r Gwasanaeth Ieuenctid (sy’n rhan o wasanaeth MonLife y Cyngor) yn darparu amrywiaeth o weithgareddau gwerth chweil, a chymorth buddiol i bobl ifanc sy’n agored i niwed. Mae ymrwymiad cryf hefyd i wella darpariaeth a chanlyniadau Sir Fynwy ymhellach ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA).

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Peter Fox: “Hoffwn ddiolch i Estyn, yr holl dimau dan sylw a’n partneriaid megis y Gwasanaeth Cyflawni Addysg am eu rôl yn y broses hon. Mae’r adroddiad hwn yn dangos yr ymdrechion aruthrol a wnaed gan bawb sy’n ymwneud ag addysgu a diogelu plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Dylai pawb fod yn falch o daith wella barhaus Cyngor Sir Fynwy. Dros y misoedd nesaf bydd y strategaeth AAA yn cael ei diweddaru a bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei chasglu drwy hunanwerthusiad er mwyn llywio’r gwaith o gynllunio gwelliannau’n well a chyfarwyddo’r camau nesaf. Rwy’n obeithiol iawn ynglŷn â dyfodol dysgu yn ein hysgolion”.

Dywedodd Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Richard John: “Rwyf mor falch o weld bod y cynnydd a wnaed yn ysgolion Sir Fynwy wedi cael ei gydnabod gan Estyn. Rydym eisoes yn datblygu ein cynlluniau i wella canlyniadau i ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sydd wedi bod yn ffocws allweddol i ni yn y gorffennol diweddar. Rydym yn cydnabod bod angen i ni gynnal y disgwyliadau uchaf ar ein dysgwyr gan sicrhau canlyniadau rhagorol.

“Yn fy rôl yn y Cabinet mae’n dda gweld cyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon yn cael eu nodi fel cryfder – mae’r gwasanaethau hyn a gyflenwir gan MonLife yn helpu i ddatblygu dyheadau, hunan-barch a sgiliau cymdeithasol. Hoffwn ddiolch i’n hathrawon a staff eraill yn yr ysgol a swyddogion y Cyngor am eu gwaith rhagorol i helpu pobl ifanc i gyflawni.”

Dywedodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor falch bod gwaith amhrisiadwy ein hysgolion a’n system addysgol yn cael ei gydnabod yn yr adroddiad hwn. O’n hathrawon ymroddedig a’n staff cymorth drwodd i’n cynghorwyr her a staff yr awdurdodau lleol, rydym wedi canolbwyntio’n benodol ar sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. Mae pawb yn y bartneriaeth allweddol hon wedi gweithio mor galed ac yn parhau i wneud hynny yn y cyfnod anghyffredin hwn.

“Roedd proses arolygu Estyn yn darparu tystiolaeth werthfawr a dilysu ein gwaith ac rwy’n ddiolchgar am y modd proffesiynol yr ymgymerodd y tîm arolygu â’u gwaith. Rydym yn gwybod bod yna feysydd y mae angen i ni eu datblygu a hoelio ein sylw arnynt. Byddwn yn ymdrechu’n galetach i ddarparu’r ‘dechrau gorau posibl mewn bywyd’ yn ystod y cyfnod heriol hwn a thu hwnt.”

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, mae bragdy lleol wedi arallgyfeirio i helpu diwallu anghenion gweithwyr rheng flaen. Yn yr wythnosau diweddar, mae Bragdy Magwyr – Budweiser Brewing Group UK&I wedi cynhyrchu hylif diheintio dwylo yn lle cwrw i helpu mynd i’r afael â phrinder cenedlaethol. Yr wythnos hon cyfrannodd y bragdy ganlyniadau ei waith – 1,000 litr o hylif diheintio dwylo – i dimau gofal cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy sy’n gweithio ar draws yr ardal.

Dywedodd Paula Lindenberg, Llywydd, Budweiser Brewing Group UK&I: “Mae’r galw am hylif diheintio dwylo sy’n seiliedig ar alcohol wedi parhau i gynyddu ym Mhrydain ac mae eisoes brinder. Rydym ni yn y Budweiser Brewing Group mor ddiolchgar am ymdrechion arwrol gweithwyr rheng-flaen Prydain, ac yn y cyfnod hwn na welwyd erioed ei debyg rydym eisiau troi ein sylw i gefnogi ymdrechion iechyd cyhoeddus a sicrhau y gall y rhai o’n cwmpas aros yn ddiogel ac yn iach.”

Bydd yr hylif diheintio dwylo yn awr ar gael i dîm Gweithrediadau’r cyngor, fydd yn ei ddefnyddio mewn gofal yn y cartref, gwasanaeth Prydau Mynwy, mewn cartrefi gofal, a gan weithwyr ailgylchu a gwastraff.

“Yn ogystal â’i ddefnyddio fel hylif diheintio dwylo, byddwn hefyd yn ei ddefnyddio i ddiheintio tu mewn cabiau cerbydau rhwng shifftiau, ar orsafoedd gwaith ac mewn safleoedd,” meddai llefarydd Gweithrediadau ar ran y cyngor. “Aiff ymhell i sicrhau ein bod yn darparu amodau diogel ar gyfer y staff hynny y mae angen iddynt weithio yn y gymuned a’r cyhoedd y darparwn wasanaethau ar eu cyfer. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfraniad gwych hwn.”


Gyda Phrydain yn dechrau ar ei phedwaredd wythnos o gyfyngiadau symud, mae Cyngor Sir Fynwy yn parhau i weithredu ddydd a nos i gefnogi cymunedau y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, wedi annog preswylwyr i gadw’n ddiogel ac aros adre i leihau lledaeniad coronafeirws tra bod staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn parhau i weithredu. Caiff pawb, yn cynnwys y mwyaf bregus yn y gymuned, eu cefnogi ar y cyfnod anodd hwn, er y bu rhai ymyriadau anochel i wasanaethau i alluogi’r cyngor i ganolbwyntio ar gadw preswylwyr y sir yn ddiogel.

Mae Tîm Ymateb Argyfwng y cyngor yn cwrdd yn ddyddiol i asesu’r pwysau ar wasanaethau, ymateb i geisiadau a chefnogi partneriaid lluosog yr awdurdod wrth iddynt leihau effeithiau hyd eithaf eu gallu. Bydd y Tîm yn canolbwyntio ar ganlyniadau tebygol tair wythnos arall o gyfyngiadau symud ar wasanaethau a’r gymuned.

Bu plant gweithwyr allweddol yn derbyn gofal dros wyliau’r Pasg mewn tri hwb – Ysgol Gynradd Deri View, y Fenni, Ysgol Gynradd Rhaglan ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed – gan staff o wasanaethau BywydMynwy y cyngor.

Gwelodd y cyfnod dwy wythnos 493 mynychiad gan blant rhwng 4 a 12 oed gyda gofal plant ar gael rhwng 8am a 6pm. Roedd y ddarpariaeth hanfodol yma’n galluogi gweithwyr allweddol i barhau eu gwaith, yn hyderus fod eu plant mewn dwylo da ac yn cael hwyl. Cynigiodd staff BywydMynwy (yn cynnwys datblygu chwaraeon, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr hamdden ac awyr agored) amrywiaeth o weithgareddau o chwaraeon, celf a chrefft ac ysgolion coedwig i weithgareddau adeiladu tîm, y Filltir Ddyddiol, canu a llawer mwy.

Cafodd y tîm lawer o adborth cadarnhaol gan rieni a phlant. Dywedodd un plentyn brwdfrydig, ‘Mae’n hollol wych!’ a rhiant wrth ei bodd gan y cynnydd yn hyder ei phlentyn. Dywedodd, “Diolch i chi am bopeth a wnewch y sicrhau fod y plant yn teimlo’n ddiogel, hapus ac yn cael hwyl”. Trosglwyddodd tîm Bywyd Mynwy gyfrifoldeb yn ôl i staff ysgol heddiw (20 Ebrill) a fydd yn gweithredu o saith hyb ar draws y sir.

Mae tîm safonau masnach y cyngor yn parhau i gefnogi busnesau yng nghyswllt cyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19 ac ymateb i gwynion am rai sy’n methu cydymffurfio. Maent hefyd yn cynghori ar offer diogelu personol a gofynion diogelwch, yn arbennig drwy wahardd gwerthu cynnyrch safon isel ac anniogel yn dilyn codi cyfyngiadau ar ofynion arferol.

Mae’r tîm hefyd yn cadw llygad gofalus rhag sgamiau cyfredol. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am safonau masnach: “Dylai preswylwyr fod yn ymwybodol o weithgaredd twyllodrus yn gysylltiedig â’r pandemig coronafeirws ac rydym wedi cyhoeddi rhybuddion am hyn ar wefan y cyngor: https://www.monmouthshire.gov.uk/trading-standards/  Ychwanegodd: “Mor ddiweddar â’r wythnos hon derbyniodd breswylydd e-bost sgam penodol am ad-daliad treth Cyngor Sir Fynwy ac rwy’n siŵr nad dyma’r unig ddigwyddiad o’i fath. Ni ddylai unrhyw un sy’n derbyn e-bost gan ‘support@covid.gov.uk’ ymateb – ond gofynnir i chi hysbysu ein tîm safonau masnach amdano ar tradingstandards@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735420.”

Yn y cyfamser, mae’ gwasanaeth iechyd anifeiliaid wedi adrodd fod problemau llesiant yn dechrau cynyddu, gydag effeithiau sylweddol ar adnoddau’r cyngor a’r gymuned yn ehangach. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones: “Mae’n hanfodol y tynnir unrhyw bryderon i’n sylw cyn gynted ag sy’n bosibl ac mae hynny rhai sy’n cadw da byw a all fod yn cael trafferthion am bob math o resymau – po gyntaf y gwyddom, y cyntaf y gallwn helpu a chefnogi.” Gellir cysylltu â’r gwasanaeth iechyd anifeiliaid yn animalhealth@monmouthshire.gov.uk neu drwy ffonio 01873 735420.

Mae safonau diogelwch bwyd y cyngor yn parhau i roi ymateb cyflym i unrhyw broblemau a ddaw i’w sylw ac yn mwynhau cydweithrediad busnesau bwyd. Maent wedi rhoi cyngor ar ymbellhau cymdeithasol a newidiadau mewn deddfwriaeth a chanllawiau fel y cânt eu diweddaru.

Mae swyddogion diogelwch bwyd hefyd yn gweithio’n agos gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnig cefnogaeth yn y sector cartrefi gofal yn ogystal â chydlynu gyda pherchnogion cartrefi gwyliau am gynigion o lety ar gyfer gweithwyr allweddol.

Erbyn dydd Gwener 17 Ebrill, roedd y cyngor wedi cyhoeddi gwerth bron £14m o grantiau Llywodraeth Cymru i roi hwb enfawr i fusnesau lleol, diolch yn rhannol i staff yn gweithio dros benwythnos gwyliau’r banc. Caiff busnesau nad ydynt wedi cofrestru hyd yma eu hannog i wneud hynny’n gyflym fel y gall y cyngor eu cefnogi. Y cam cyntaf i wirio cymhwyster yw mynd i: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

Mae’r Tîm Cefnogaeth Cymunedol a sefydlwyd i gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig eisoes wedi derbyn 227 cais am gymorth gyda 185 o wirfoddolwyr yn cynnig helpu eu cymunedau. Mae’r tîm yn gweithio gyda 60 o grwpiau gweithredu cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr ac mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pethau tebyg i siopa bwyd hanfodol, casglu presgripsiynau a chymorth arall seiliedig ar lesiant. Yn ychwanegol, mae gwirfoddolwyr wedi paratoi a dosbarthu dros 2,600 o brydau twym neu becynnau bwyd yn rhad ac am ddim i bobl mewn angen.

Dylai preswylwyr sydd angen cymorth neu sy’n dymuno gwirfoddoli gysylltu â:

partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Mae’r pandemig coronafeirws wedi rhoi cryn dipyn o bwysau ar dîm tai y cyngor. Ei flaenoriaeth fydd darparu llety a man diogel ar gyfer cleientiaid digartref a bregus gyda ffocws ar ddynodi opsiynau ar gyfer llety newydd. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner, Llywodraeth Cymru a landlordiaid preifat ac mae wedi gwneud 50 cynnig o lety gan alluogi 41 o symudiadau unigol.

Mae gwasanaeth Careline y cyngor wedi ymelwa ar dechnoleg newydd sy’n parhau i ddarparu larymau heb fod angen i staff fynd i mewn i gartrefi pobl. Ers cyhoeddi’r cyfyngiadau ar symud, mae’r cyngor wedi darparu 24 uned Careline newydd ac wedi mynychu deg galwad cynnal a chadw brys i helpu preswylwyr hŷn i aros yn ddiogel yn eu cartrefi.

Bu cyfathrebu yn ffactor allweddol yn ymagwedd y cyngor at y pandemig. Cyhoeddwyd datganiadau i’r wasg yn rheolaidd gyda chyngor a gwybodaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter y cyngor. Mae Paul Matthews, y Prif Weithredwr, wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i staff gyda bwletinau dyddiol ac anfonodd y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd y Cyngor, neges at breswylwyr adeg y Pasg. Mae Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, wedi ymddangos mewn nifer o fideos gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y diweddaraf mae wedi annog preswylwyr i gymryd pob mesur gofalu yn erbyn coronafeirws. Dywedodd:

“Diolch am bopeth a wnaethoch dros y pedair wythnos anodd ddiwethaf. Mae mor bwysig aros adre ac mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn – heb y gweithredu yma, byddai ein hysbytai wedi eu llethu.”

Ychwanegodd: “Bydd angen i ni barhau â’r cyfyngiadau ar symud am ychydig wythnosau eto. Bydd hyn yn anodd, ond mae’n hanfodol nad ydym yn rhoi’r gorau iddi nawr. Ni allwn adael i’r feirws ledaenu ymhellach. Mae’n rhaid i ni ei gadw dan reolaeth a’r unig ffordd y gallwn wneud hynny yw drwy gadw ymbellhau cymdeithasol, cadw at y rheolau, aros adre ac achub bywydau. Gyda’n gilydd, gallwn drechu hyn.”

Cafodd rhwydwaith cynyddol o wirfoddolwyr ar draws Sir Fynwy eu canmol am eu hymdrechion yn ystod epidemig COVID-19.

Cafodd Cyngor Sir Fynwy ei synnu gan holl gefnogaeth a charedigrwydd cymunedau sydd wedi llifo mewn dros y mis diwethaf. Bu gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ar draws y sir yn greiddiol wrth gynyddu cydnerthedd a chefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn angen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gyda 83 o gydlynwyr arweiniol mewn 60 o grwpiau cymunedol sy’n trefnu eu hunain. Drwy eu cefnogaeth, gallodd gwirfoddolwyr baratoi a dosbarthu 2,647 pryd twym neu fag bwyd yn rhad ac am ddim i bobl mewn angen a’r mwyaf bregus, ac mae’n hysbys fod dros 656 o gwirfoddolwyr wrthi yn helpu eu cymunedau. Mae’r gwirfoddolwyr hyn wedi ateb 2,110 cais am help, gydag un grŵp dan arweiniad gwirfoddolwyr yn ardal Cas-gwent wedi derbyn 1,200 galwad ffôn gan bobl yn edrych am gymorth. Mae’r cynigion o help wedi cynnwys siopa, casglu presgripsiynau, gwneud galwad ffôn cyfeillgar rheolaidd, mynd â chŵn am dro, postio llythyrau, dosbarthu bagiau ailgylchu a hyd yn oed drwsio teledu!

Mae’r tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth yn parhau i weithio’n agos gyda grwpiau gweithredu gwirfoddol i gynnig cymorth, cyngor a help gyda chydlynu. Caiff hyn ei wneud gan y timau datblygu ardal sy’n cefnogi’r rhwydwaith mawr o grwpiau gweithredu gwirfoddol. Gall y tîm hefyd gynnig gwasanaeth recriwtio diogel i bobl sy’n dymuno gwirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19, sy’n cynnwys gwiriad DBS am ddim yn diogelu hyfforddiant a chymorth.

Mae gwaith parhaus y tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth yn cynnwys:

 • Adeiladu darlun o ofynion gwirfoddolwyr ar gyfer pob un o’n grwpiau gweithredu cymunedol. Mae hyn yn caniatáu cyflwyno gwirfoddolwyr newydd lle’n briodol, yn seiliedig ar angen.
 • Prosesu dros 100 o wirfoddolwyr gyda DBS estynedig, hyfforddiant diogelu a chanllawiau ar wirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19. 
 • Cyhoeddi canllawiau i wirfoddolwyr am y gofynion cyfredol am offer diogelu personol.
 • Dosbarthu bathodynnau a laniardau i wirfoddolwyr i’w galluogi i wneud eu dyletswyddau’n ddiogel a heb anhawster.

Dywedodd y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol yn Sir Fynwy bob amser wedi bod yn wych ond mae nawr yn well byth ac mae’n amlwg iawn fod pobl yn gofalu am ei gilydd. Y cyfan yr hoffwn ei ddweud yw diolch yn fawr iawn i bawb. Bu pawb yn helpu ac mae eich gweithredoedd wedi parhau i wella bywydau pobl eraill. Awn drwy hyn gyda’n gilydd.”

Gofynnir i breswylwyr sy’n dymuno gymryd rhan mewn grŵp gweithredu lleol neu sydd angen cymorth gan y tîm Cymuned a Datblygu Partneriaeth gysylltu â partnerships@monmouthshire.gov.uk neu 01633 644696.

Mae tîm awdurdod lleol sy’n rhoi help a chymorth i deuluoedd wedi addasu i gyfyngiadau a achoswyd gan bandemig Covid-19 drwy sefydlu llinell cyngor. Mae uned Adeiladu Teuluoedd Cryf Cyngor Sir Fynwy wedi creu’r gwasanaeth ar gyfer teuluoedd i gael mynediad i gymorth ac arweiniad tra na all ei weithwyr gynnal ymweliadau cartref arferol. Bydd yn parhau tra bod y mesurau rheoli coronafeirws mewn grym.

Mae addysgu cartref, diffyg trefn arferol i blant a ffactorau eraill yn gysylltiedig gyda’r cyfyngiadau symud oherwydd y pandemig wedi rhoi pwysau ychwanegol ar deuluoedd felly bydd tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf y cyngor yn ymateb drwy ddarparu cymorth rhwng 10am a 3pm o ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener. Mae’r tîm, sydd wedi’i leoli o fewn y gwasanaeth gofal cymdeithasol ac iechyd, hefyd yn cynnig syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau y gall rhieni eu rhannu gyda’u plant. Dylai preswylwyr sy’n dymuno defnyddio’r adnoddau ffonio 01633 644152 neu 07970 166975 – mae testun a WhatsApp ar gael – neu anfon e-bost: earlyhelppanel@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ar Gyngor Sir Fynwy: “Yn ddealladwy, yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a newid, gallai pethau deimlo fel eu bod yn ein llethu weithiau. Mae ein gweithwyr cymorth i deuluoedd yn gwybod pa mor bwysig yw cael mynediad i’r gefnogaeth gywir a dyna pam ein bod yn cynnal ein llinell gyngor dros dro. Bydd cydlynydd y panel yn derbyn eich ymholiad a bydd un o’n gweithwyr cymorth i deuluoedd profiadol yn eich ffonio’n ôl ar adeg sy’n gweddu i chi i gynnig clust i wrando, cymorth, cyngor neu arweiniad.”

Wrth i benwythnos gwyliau banc y Pasg agosáu mae Cyngor Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ar draws Gwent yn rhannu un neges syml – arhoswch gartref.

Gyda rhagolygon o dywydd da a phenwythnos hirach i bawb ei fwynhau, mae asiantaethau allweddol yn rhybuddio y gall pobl ystyried mentro allan neu anwybyddu cyngor y llywodraeth. Tra bod y frwydr yn erbyn coronafeirws yn parhau, mae pawb yn gwneud eu pwt ac yn aros gartref.

Mae Cyngor Sir Fynwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ynghyd ag asiantaethau allweddol yn cynnwys awdurdodau lleol Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gosod nifer o heriau i’r cyhoedd ar draws y penwythnos.

Ddydd Gwener 10 Ebrill caiff preswylwyr eu herio i gymryd rhan mewn ‘Cymwynas Gwener y Groglith’, diwrnod sy’n dathlu byd gwych gwirfoddolwyr, cymunedau a gweithwyr ar y rheng flaen a aeth yr ail filltir i helpu eraill yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gofynnir i bobl rannu pytiau ffilm byr o’u cymwynasau – p’un ai yn alwad ffôn cyfeillgar i gymydog neu gynnig nôl eu neges. Gofynnir i weithwyr allweddol hefyd i anfon eu pytiau o pam y gall aros gartref wneud gwahaniaeth mawr i’w gwaith pwysig hwythau.

Mae #bankholistay, popeth am aros gartref, ddydd Llun 13 Ebrill. Caiff pobl eu herio i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gartref a defnyddio’r amser i ystyried eu hiechyd a’u llesiant. Bydd y cyngor, ynghyd â’r asiantaethau allweddol, yn rhannu awgrymiadau, cynghorion a heriau ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Bydd BywydMynwy yn cyflwyno nifer o fideos ymarfer ar gyfer pobl i’w wneud yng nghysur eu hystafell fyw neu eu gardd eu hunain. Bydd cydweithwyr o adran hyfforddiant y cyngor hefyd yn rhannu cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl pan ydych adref. Caiff plant eu herio i fod yn greadigol a gwneud rhywbeth gyda thema’r Pasg o’r holl ffoil, cardfwrdd a phlastig sydd ar ôl o ddeunydd pacio wyau Pasg. Gallai fod yn gwningen, wy neu gyw iâr. Mae hefyd yn ffordd wych i ostwng faint o wastraff a gaiff ei greu yn ystod gwyliau’r banc. Caiff plant hŷn a rhai yn eu harddegau, a allai gael eu temtio i fynd allan i weld eu ffrindiau, y dasg o ddysgu her dawns poblogaidd #blindinglights. Felly edrychwch am yr esgidiau dawnsio hynny a chael y paent a’r glud yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl i’r holl deulu.

Wrth siarad cyn penwythnos gwyliau’r banc dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, arweinydd y cyngor: “Mae’n sicr y bydd penwythnos y Pasg yn wahanol iawn i’r rhai yn y gorffennol. Pan fedrem fel arfer fod yn treulio’r amser gydag anwyliaid a mynd allan ac o gwmpas, rydym ar bwynt tyngedfennol yn ein brwydr yn erbyn y Coronafeirws felly byddwn yn gofyn i bawb barhau i helpu i arbed bywydau drwy aros gartref. Dim ond os y gwnaiff pawb ohonom ein pwt y gallwn drechu’r clefyd ofnadwy hwn. Nid dim ond cyngor yw aros gartref, dyma’r gwahaniaeth rhwng byw a marw felly dim ond ar gyfer siopa hanfodol ac’h ymarfer dyddiol y dylech fynd allan. Mae aros gartref y penwythnos hwn yn amser gwych i dreulio amser gyda’r plant a chymryd rhan yn yr heriau cyffrous yma. Rwy’n edrych ymlaen at weld yr holl fideos.”

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Rydym wedi dechrau gweld arwyddion cynnar iawn fod pobl yn aros gartref yn gwneud gwahaniaeth. Fodd bynnag, mae ffordd bell i fynd ac mae gwasanaethau’r GIG yn wynebu pwysau na welwyd eu tebyg – gofynnir i chi barhau i aros gartref i atal Coronafeirws rhag lledaenu. Rydym yn ymdopi gyda’r galw ar ein gwasanaethau ar hyn o bryd ond gallai hynny newid os yw pobl yn anwybyddu canllawiau’r llywodraeth. Drwy ddilyn y cyngor i aros gartref byddwch yn diogelu gwasanaethau’r GIG rhag cael eu llethu a chaiff llawer o fywydau eu harbed. Byddwn yn apelio ar bawb yng Ngwent i chwarae eu rhan.”

Ychwanegodd Neil Davies, Pennaeth Diogelwch Cartref ac Uned Troseddau Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru: “Mae ein criwiau wedi mynychu dros 170 o dannau glaswellt a gafodd eu cynnau yn fwriadol yn yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae’r tannau hyn yn peryglu bywydau ein hymladdwyr tân, yn achosi risg difrifol i’r gymuned a gallant achosi difrod sylweddol i eiddo a’r amgylchedd. I’n helpu i drechu’r broblem yma, bob wythnos rydym yn gosod Her #ArwyrCartref a dros benwythnos gwyliau’r banc rydym eisiau i chi gynllunio poster fydd yn ein helpu i atal tannau glaswellt bwriadol yn Ne Cymru. Caiff y posteri mwyaf creadigol eu dangos yn ein gorsafoedd tân a’u rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. I wneud cais, anfonwch neges uniongyrchol atom ar eich ceisiadau, ein tagio ar @SWFireandRescue neu eu hanfon yn uniongyrchol at media@southwales-fire.gov.uk. Plant dan 13 – gofynnwch i oedolyn cyfrifol eich helpu os gwelwch yn dda. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 2pm ddydd Mercher 15 Ebrill a chyhoeddir enw’r enillydd ddydd Iau 16 Ebrill. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am dân glaswellt bwriadol ffonio 101 ar unwaith neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Dylai unrhyw un sy’n gweld tân, neu unrhyw un sy’n cynnau tân, ffonio 999 ar unwaith.”

Are gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn yr heriau, rhannwch eich fideos ar #GoodDeedsFriday ar Ddydd Gwener y Groglith a #bankholistay ar Ddydd Llun y Pasg.

Mae pobl yn Sir Fynwy yn cael eu hannog i barhau, lle’n bosibl, i gyfrannu eitemau bwyd i gefnogi banciau bwyd y sir.

Mae’r cyngor yn annog pobl i feddwl am y banciau bwyd tra byddant yn gwneud eu siopa hanfodol eu hunain. Bydd gan lawer o archfarchnadoedd yn y sir fin bwyd ar flaen y stôr lle medrir gadael cyfraniadau bwyd.

Mae banciau bwyd yn hanfodol wrth gefnogi pobl sy’n wynebu amgylchiadau anodd neu argyfwng ac yn bwysicach byth yn yr argyfwng presennol. Yn aml caiff pobl mewn argyfwng eu hatgyfeirio at fanciau bwyd gan asiantaethau allweddol megis Cyngor Ar Bopeth, gwasanaethau cymdeithasol, canolfannau plant ac ymwelwyr iechyd ac yn y blaen. Mae’r asiantaeth sy’n atgyfeirio wedyn yn rhoi cymorth hirdymor, os oes ei angen, i helpu mynd i’r afael â rhai o’r problemau tu ôl i’r rhesymau am fynediad i’r banciau bwyd.

Os yw’r asiantaeth yn teimlo fod rhywun yn cael trafferthion i roi bwyd ar y bwrdd, byddant yn cyhoeddi taleb banc bwyd. Gall yr asiantaeth atgyfeirio hefyd roi cymorth hirdymor os oes angen i helpu mynd i’r afael â rhai o’r problemau tu cefn i’r rhesymau am argyfwng person.

Arferai Cyngor Sir Fynwy fedru atgyfeirio pobl at y system banciau bwyd drwy hybiau a llyfrgelloedd lleol. Nid yw hyn yn bosibl yn y sefyllfa bresennol ac er mwyn medru parhau i gefnogi rhai sydd angen cymorth argyfwng, gall preswylwyr yn awr gysylltu’n uniongyrchol â’r cyngor. Rhoddir y manylion cyswllt islaw:

Canolfan Cyswllt Sir Fynwy  – 01633 644644

E-bost Sir Fynwy- foodbankteam@monmouthshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am Fanciau Bwyd Sir Fynwy, gall pobl ymweld â

www.monmouthdistrict.foodbank.org.uk

www. chepstow.foodbank.org.uk

www.abergavenny.foodbank.org.uk

www.facebook.com/Caldicot-Food-Bank-184255561731993/

Bydd ein swyddfeydd ar gau dros gyfnod y Pasg fel sy’n dilyn

Dydd Gwener 10, Dydd Llun 13 a Dydd Mawrth 14 Ebrill

Os ydych angen cymorth argyfwng yn ystod y cyfnod hwn

ffoniwch 0300 123 1055 os gwelwch yn dda

Ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 0800 328 4432.

Dylid nodi na fydd unrhyw gasgliadau ailgylchu a gwastraff ddydd Llun 13 Ebrill,

Bydd casgliadau un diwrnod yn hwyr yn ystod yr wythnos honno.

Mae cynghorwyr, staff a gwirfoddolwyr yng Nghyngor Sir Fynwy yn parhau i weithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn gweithredu wrth i bandemig COVID-19 gyrraedd cyfnod hollbwysig ar draws y wlad. Mae’r cyngor wedi parhau ei alwad i breswylwyr aros yn ddiogel ac aros gartref i gyfyngu lledaenu’r coronafeirws a gostwng pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae maint a natur y pandemig yn golygu fod y cyngor wedi cymryd pob mesur posibl, yn cynnwys adleoli staff a chynllunio dwys, i gefnogi’r holl breswylwyr, yn arbennig y bobl fwyaf bregus yn y sir. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru wedi llacio neu ddiwygio deddfwriaeth ac mae Tîm Ymateb Argyfwng y cyngor wedi manteisio ar y cyfle i weithredu newidiadau a gostwng effeithiau ar breswylwyr mor gyflym ag sydd modd. Bu cydlynu ar draws y sefydliad yn allweddol i’r llu o gynlluniau a weithredwyd.

Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff wedi parhau yn ôl yr arfer er fod rhai llwybrau wedi gweithredu ar batrwm gwahanol oherwydd nad yw staff ar gael oherwydd hunanynysu. Mae’r cyngor yn ymdrechu i sicrhau y caiff unrhyw gasgliadau a gollwyd oherwydd diffyg staff eu trin cyn gynted ag sydd modd. Yn y cyfamser, mae diffyg staff wedi arwain at i’r cyngor ohirio ei wasanaeth casglu gwastraff gardd dros dro ar ôl dydd Gwener 3 Ebrill. Mae hyn yn dilyn cau canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y wlad yr wythnos ddiwethaf. Mae’r cyngor wedi ceisio cynnal gwasanaethau eraill cyhyd ag sy’n bosibl, ond mae diogelwch preswylwyr a staff casglu gwastraff yn hollbwysig. Bydd gostwng gwasanaethau heb fod yn hanfodol yn galluogi’r cyngor i barhau i weithredu casgliadau gwastraff blaenoriaeth.

Ffactorau ychwanegol sy’n arwain at y penderfyniad i ohirio casgliadau gwastraff gardd yw na all archfarchnadoedd storio a dosbarthu bagiau gardd a chynwysyddion yn ddiogel a gall y ffaith fod rhai gwneuthurwyr partiau ar gau ostwng nifer y cerbydau cyngor sy’n gweithredu. Caiff trwyddedau cwsmeriaid sydd eisoes wedi talu am y gwasanaeth ei ymestyn pan fydd y gwasanaeth casglu yn ailddechrau. Bydd archfarchnadoedd a manwerthwyr eraill yn parhau i stocio bagiau coch, porffor a gwastraff bwyd y cyngor. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/

Mae gwasanaeth Prydau Bwyd Sir Fynwy sy’n dosbarthu bwyd wedi’i goginio i bobl fregus ar draws y sir yn gweithredu yn ôl yr arfer ond mae cynnydd mewn galw yn golygu ei fod yn gweithio i eithaf ei allu. I ymdopi gyda hyn, cyflwynwyd cylch ychwanegol o ddosbarthiadau gyda’r nos.

Mae’r cyngor wedi creu Tîm Cymorth Cymunedol rhyng-ddisgyblaeth i gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig ac mae eisoes wedi derbyn dros 125 galwad am gymorth gyda 97 galwad gan rai sy’n dymuno gwirfoddoli a helpu eu cymuned leol. Mae timau datblygu ardal yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau gweithredu cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth, arweiniad a help gyda chydlynu. Mae’r cyngor yn dymuno cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan yn ddiogel yn y gymuned yn ystod y pandemig COVID-19 ac yn cynnig cyfle iddynt gael gwiriad DBS, cwblhau hyfforddiant diogelu a derbyn canllawiau ar wirfoddoli. Gall y tîm hefyd roi preswylwyr sy’n hunanynysu mewn cysylltiad gyda grwpiau gweithredu gwirfoddolwyr i’w helpu gyda phethau fel siopa hanfodol neu gyfeillachu dros y ffôn. Dylai preswylwyr sydd angen cymorth neu sy’n dymuno gwirfoddoli gysylltu â: partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Yn ystod gwyliau’r Pasg bydd dau hyb yn darparu gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol ar agor rhwng 8am a 6pm o ddyddiau Llun i ddydd Gwener. Mae’r rhain yn Ysgol Gynradd Deri View, Y Fenni ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed a chaiff ei drefnu gan weithwyr BywydMynwy a symudwyd o ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, y gwasanaeth ieuenctid a mannau eraill.

Mae Sir Fynwy yn arwain wrth ddefnyddio technoleg ddigidol ac wedi hybu ei enw da yn wyneb pandemig COVID-19. Mae staff yn cynnal cyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus ar draws y sefydliad ac yn cymryd rhan mewn sesiwn Cwtsh Digidol wythnosol lle gallant godi problemau neu faterion o gonsyrn. O fewn dyddiau, bydd y cyngor yn sefydlu 600 arall o gyfrifon technoleg gwybodaeth fel y gall gweithwyr nad ydynt yn medru cyfathrebu’n ddigidol gyda gweithwyr ar hyn o bryd dderbyn negeseuo e-bost a chael mynediad i Hyb Cyfathrebu Coronafeirws Cyngor Sir Fynwy – ffynhonnell o newyddion, gwybodaeth, cyngor da, cwestiynau cyffredin a manylion cyswllt argyfwng – a gaiff ei ddarparu gan Microsoft.

Fel timau eraill, mae swyddogion diogelwch bwyd iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy wedi addasu’n dda i weithio o bell o gartref gyda chefnogaeth gan y cyngor ac wedi mwynhau budd dilynol cynnydd mewn ymddiriedaeth a pharodrwydd i helpu. Buont mewn cysylltiad gyda busnesau sy’n dymuno arallgyfeirio neu newid gweithrediad tra bod y pandemig coronafeirws yn parhau i gynnig canllawiau, cyngor a dehongliad o reolau’r llywodraeth.

Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd hefyd wedi apelio i breswylwyr y sir fod yn gymdogion da yn ystod y cyfnod anodd hwn a sicrhau nad yw eu gweithgareddau yn achosi unrhyw ymyrraeth ddiangen. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Gyda phawb ohonom wedi’n cyfyngu i’n cartrefi i raddau helaeth, gofynnir i chi sicrhau fod lefelau cerddoriaeth yn addas ac os ydych yn manteisio ar y tywydd braf i glirio’r ardd, hoffwn ofyn i chi feddwl ddwywaith cyn tanio coelcerth. Mae ansawdd aer da yn hanfodol ar gyfer rhai gyda chyfrwyau anadlol, yn neilltuol ar hyn o bryd, felly os ydych yn bwriadu cynnal coelcerth gwnewch yn siŵr fod y tywydd yn addas, dim ond llosgi deunydd sych a pheidio gadael i’r tân fudlosgi am gyfnodau hir.”

Erbyn dydd Gwener 3 Ebrill roedd y cyngor wedi cyhoeddi gwerth £5.09m o grantiau i 359 busnes a bydd yn ymdrechu i dalu 80% o’r holl grantiau cymwys o fewn tair wythnos. Caiff busnesau nad ydynt wedi eu cofrestru eto eu hannog i wneud hynny’n gyflym fel y gall y cyngor eu cefnogi. Eu cam cyntaf yw gwirio cymhwyster yw ymweld â: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

Mae tîm Gweithrediadau Priffyrdd Sir Fynwy yn canolbwyntio ymdrechion ar waith brys ac argyfwng yn unig ac ni fyddir yn ymgymryd ag unrhyw gynlluniau cynnal a chadw cynlluniedig nes bod Llywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd i godi ei chyfyngiadau. Bydd y tîm yn ymateb i argyfyngau, megis damweiniau traffig ffordd, coed wedi cwympo, ysgubo ffyrdd mewn argyfwng, rhwystrau a pheryglon yn ogystal â chynnal ei wasanaeth gaeaf arferol. Mae hefyd yn cynnig adrannau a chydweithwyr eraill mewn gwaith brys ac argyfwng.

Mae’r cyngor yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru am waith stryd priffyrdd ar gyfer dull gweithredu cydlynus ledled Cymru ac fel canlyniad cafodd llawer o gynlluniau eu gohirio a digwyddiadau eu canslo neu ohirio. Yn ychwanegol, mae cwmnïau cyfleustod yn canolbwyntio ar waith argyfwng ac ymatebol felly gohiriwyd cyfarfodydd rhyngddynt a’r cyngor tan hysbysiad pellach. Mae adroddiad wythnosol y cyngor ar waith ffyrdd o gymorth neilltuol i’r gwasanaethau argyfwng a swyddogion dyletswydd priffyrdd ar y cyfnod hwn.

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloeddd y sir yn parhau ar gau yn unol â chyngor y llywodraeth ond mae staff yn uno gyda thimau eraill ar draws y cyngor i roi cymorth lle mae mwyaf ei angen. Mae’r holl wasanaethau addysg cymunedol yn dal i fod wedi’u gohirio.

Mae staff wedi uwchraddio proses cofrestru llyfrgelloedd yn ddiweddar fel y gall preswylwyr gofrestru ar-lein drwy’r catalog gwasanaeth llyfrgell i gael mynediad ar unwaith i adnoddau digidol megis llyfrau sain ac e-lyfrau sain, cylchgronau a chomics. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwefan gwybodaeth ar-lein llyfrgell y cyngor.

Mae mynwentydd yn Sir Fynwy yn parhau ar agor ond, yn unol â rheoliadau’r llywodraeth, mae angladdau wedi cyfyngu i bump o alarwyr.

Cafodd gyrwyr o Uned Cludiant Teithwyr y Cyngor eu hadleoli i gasglu gwastraff ac ailgylchu yn ogystal â dosbarthu prydau bwyd i’r gymuned ar draws y sir a pharseli o fanciau bwyd Cas-gwent, y Fenni a Chil-y-coed. Bydd yr Uned yn rhedeg gwasanaeth bws am ddim o Frynbuga i Swyddfa’r Post Rhaglan ar ddyddiau Llun yn dilyn cau hyb cymunedol Brynbuga a’i wasanaeth post mewnol. Cafodd y gwasanaeth 65 (Trefynwy i Gas-gwent drwy Dryleg), 75 (Sudbrook – Cil-y-coed – Caerwent) a gwasanaethau dydd Sadwrn W (llwybrau bws lleol Trefynwy) eu hatal dros dro oherwydd diffyg galw ond mae gwasanaeth Grass Routes y cyngor – a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr – yn parhau i weithredu. Dim ond dau deithiwr a ganiateir ym mhob cerbyd i ddarparu ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i bawb ar draws y cyngor, yn y sir a’r gweithwyr allweddol hynny sy’n cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn coronafeirws. Rydym i gyd yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos i gadw gwasanaethau hanfodol i fynd. Yn y cyfamser, er ei bod yn wych fod mwyafrif helaeth preswylwyr yn cydymffurfio â’r angen i aros gartre a chadw’n ddiogel, mae mwyafrif ystyfnig yn dal i fod allan ac o gwmpas. Ni allaf bwysleisio digon y byddai methiant i ddilyn cyngor y llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol yn golygu fod ein gallu i gyfyngu ac yn y pen draw drechu coronafeirws wedi’i leihau’n fawr. Po fwyaf cydwybodol ydym wrth ddilyn cyngor y llywodraeth, y cyntaf y gallwn ddychwelyd i’r normal. Marathon ac nid sbrint yw hyn – bydd yn rhaid i ni gyd wneud newidiadau i’n bywydau am wythnosau lawer i ddod. Mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn addawol ar gyfer yr wythnos i ddod ond peidiwch da chi â chael eich temtio i fentro allan. Rwy’n annog pawb i gadw’n ddiogel ac aros gartre i ddiogelu bywydau.”

Haelioni manwerthwyr yn dod â gwên i blant ysgol y sir dros gyfnod y Pasg Mae caredigrwydd dau o fanwerthwyr y stryd fawr wedi sicrhau y bydd pob disgybl sy’n mynychu ysgolion hyb Sir Fynwy ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn derbyn wyau Pasg i’w mwynhau. Diolch i haelioni W H Smith o ganolfan siopa Cribbs Causeway ym Mryste a depo Wilkinson yn Magwyr, derbyniodd 180 o blant wyau Pasg mewn ysgolion yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Rogiet, Casnewydd a Rhaglan. Bu disgyblion yn cael eu dysgu a’u goruchwylio gan staff ysgolion ond dros gyfnod gwyliau’r Pasg bydd staff o wasanaeth BywydMynwy y cyngor yn cymryd eu lle mewn dau safle – Ysgol Gynradd Deri View, y Fenni ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed. Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant, Pobl Ifanc a BywydMynwy: “Rwy’n ddiolchgar iawn i’r ddau sefydliad am roi wyau Pasg i’r disgyblion hynny o fewn ein saith ysgol hyb i weithwyr allweddol. Caiff hyn ei werthfawrogi’n fawr rwy’n siŵr pan fyddant yn eu hagor ddydd Sul y Pasg! Hoffwn hefyd ddiolch i’n staff ysgol gwych sydd wedi llwyddo i addasu i ffurf newydd o weithio mewn safle heblaw’r rhai y maent yn gweithio ynddynt fel arfer gan gadw arferion yn gysylltiedig ag ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn sicrhau y gall gweithwyr allweddol fod yn hyderus y gall eu plant barhau â’u haddysg dan oruchwyliaeth personél profiadol a medrus. Rwyf hefyd yn sicr y bydd sgiliau staff BywydMynwy yn dod â nhw i’r ysgolion dros y gwyliau yn cadw’r plant yn ddifyr iawn.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Mercher8th Ebrill                       rhwng 08:45 – 09.15 (oddeutu)

Dydd Mercher8th Ebrill                       rhwng 21.15 – 21.45 (oddeutu)

Dydd Iau 9th Ebrill                               rhwng 09:30 – 10:00 (oddeutu)

Dydd Iau 9th Ebrill                               rhwng 21.55 – 22.25 (oddeutu)

Dydd Gwener 10th Ebrill                      rhwng 10.15 – 10:45 (oddeutu)

Dydd Gwener 10th Ebrill                      rhwng 22.35 – 23.05 (oddeutu)

Dydd Sadwrn11th Ebrill                      rhwng 10.50 – 11.20 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Lansiwyd llwyfan rhwydweithio cymdeithasol newydd i gefnogi cymunedau yn ystod argyfwng Coronafeirws a thu hwnt.

Lluniwyd Ein Sir Fynwy i helpu cymunedau i rannu gwybodaeth a chyfnewid cynigion caredig o gymorth. Nod y llwyfan yw gostwng arwahanrwydd cymdeithasol drwy’r cysylltiadau hyn, gan helpu pobl i gael mynediad i gefnogaeth a chynnig cymorth i gymdogion lle gallant. Bu’r cyngor yn gweithio gyda phartner technoleg Made Open i ddatblygu’r rhaglen, sy’n cynnig amgen mwy diogel na llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y mae pobl yn eu defnyddio i gyfnewid help a chymorth.

Gwahoddir mudiadau lleol i ychwanegu eu rhestri gwasanaethau a gaiff eu gwirio gan y tîm cyn mynd yn fyw. Mae hefyd angen i aelodau’r cyhoedd fynd drwy broses gwirio geirda cyn y gallant ymuno â’r banc amser a dechrau cyfnewid cynigion a cheisiadau gydag aelodau eraill.

Mae ymbellhau cymdeithasol wedi arwain at bryder i breswylwyr sy’n dibynnu ar gefnogaeth gan fudiadau a’r gymuned, ond nid yw hunanynysu yn golygu eich bod ar eich pen eich hun. Mae llawer o help ar gael a gwahoddwn unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yn Sir Fynwy i gofrestru a chymryd rhan.

Dywedodd Owen Wilce, Arweinydd Cymunedau a Datblygu Partneriaeth: “Mewn ymateb i’r argyfwng Coronafeirws, rydym eisoes yn gweld cymunedau a mudiadau’n dod ynghyd i ganfod ffyrdd blaengar i roi cefnogaeth. Yn aml y gweithredoedd bach o garedigrwydd sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i gymdogion. Mae ysbryd cymunedol gwych ar draws ein sir ac mae pobl yn cynnig help mewn cynifer o ffyrdd – o ddosbarthu nwyddau hanfodol i gymdogion, i greu fideos ffitrwydd hwyliog i godi ysbryd pobl. Gobeithiaf y bydd preswylwyr yn ymuno yn y llwyfan fel y gallwn barhau i gryfhau’r gefnogaeth sydd eisoes ar gael yn ein cymunedau gwych.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Fel cyngor, anelwn adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf. Mae hyn yn bwysicach nag erioed yn y cyfnod anodd yma. Mae ein rhwydweithiau gwirfoddolwyr a dinasyddion caredig yn parhau yn ganolog wrth gyflawni’r amcanion hyn a’n gwaith ni yw eu cefnogi i barhau i wneud gwaith gwych. Rwy’n falch i helpi i lansio’r llwyfan cyffrous newydd yma fydd yn rhoi’r offer mae’n preswylwyr eu hangen i fedru helpu a chefnogi eraill.

I gael mwy o wybodaeth am y llwyfan a chofrestru ewch i www.ourmonmouthshire.org

Mae’r cyngor yn ymwybodol nad yw llawer o fusnesau’n manteisio i’r eithaf ar y cymorth sydd ar gael iddynt.

Os oes gennych safle busnes yn Sir Fynwy gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai, neu os ydych yn fusnes manwerthu, hamdden neu lletygarwch gyda gwerth trethiannol o £12,001 i £51,000, dylech fod yn cofrestru am grant busnes NAWR. Mae nifer o rai a gofrestrodd yn llwyddiannus eisoes wedi derbyn y cyllid. Os nad ydych yn llenwi’r ffurflen ar-lein, ni fyddwch yn derbyn yr help y gallech fod yn gymwys amdano.

Mae grantiau busnes Llywodraeth Cymru ar gael yn sgil pandemig COVID-19, ond amcangyfrifir nad oes 2,000 o fusnesau yn Sir Fynwy a allai fod yn gymwys wedi llenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein eto.

Os ydych yn derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnes Bach ac nad ydych yn talu trethi busnes, rydych yn dal i fod yn gymwys i gofrestru am y grantiau.

Caiff y grantiau o £10,000 a £25,000 (na fydd angen eu had-dalu) eu gweinyddu gan Gyngor Sir Fynwy a chaiff cofrestriadau eu prosesu cyn gynted ag sydd modd, yn amodol ar wirio.

Ni chaiff y grantiau hyn eu talu i chi yn awtomatig. Rydym angen eich manylion felly cofrestrwch ar-lein.

Eich cam cyntaf fydd gwirio os ydych yn gymwys drwy edrych ar https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi mwy o gefnogaeth ariannol i fusnesau nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn. I gael mwy o fanylion a gwybodaeth am y cymorth arall sydd ar gael https://businesswales.gov.wales/financial-support-and-grants

Os oes gennych fusnes neu’n gwybod am fusnes a allai fod yn gymwys, gweithredwch nawr os gwelwch yn dda.

Caiff pobl gyflogedig a hunangyflogedig eu hannog i wneud cais am gymorth ariannol yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae’r pecynnau cymorth ar gael i helpu gwarchod incymau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

Os yw’r sawl a gyflogir a’r cyflogwr yn cytuno, efallai y gallai gweithwyr cyflogedig gael eu cadw ar y gyflogres os na fedrant weithredu neu os nad oes ganddynt opsiynau gwaith eraill. Gelwir hyn yn ‘absenoldeb seibiant’. Gallai cyflogwr dalu 80% o gyflog person drwy Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws Llywodraeth y Deyrnas Unedig, hyd at uchafswm misol o £2,500, gall cwmnïau ychwanegu ato gan 20% pellach i 100%. Disgwylir y bydd y cynllun yn weithredol erbyn diwedd mis Ebrill.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-guidance-for-employees

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Mae’r rhai sy’n hunangyflogedig ac mae’r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnynt hefyd yn gymwys i dderbyn grant ariannol yn werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog dros y tair blynedd ddiwethaf hyd at £2500 y mis. Bydd HMRC yn cysylltu â phobl os ydynt yn gymwys ac yn eu gwahodd i wneud cais ar-lein, gwneir taliadau ym mis Mehefin gyda chyfandaliad wedi ei ôl-ddyddio i mis Mawrth.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud y penderfyniad anodd i atal ei gasgliadau gwastraff gardd o ddydd Gwener 3 Ebrill tan hysbysiad pellach. Mae’r cyngor wedi ymdrechu darparu ei wasanaethau gwastraff ac ailgylchu cyn belled ag sy’n bosibl, ond mae nifer y cydweithwyr o fewn y tîm casglu sy’n gorfod hunanynysu yn sgil y pandemig COVID-19 wedi gwneud y sefyllfa’n gynyddol anodd. Yn ychwanegol, mae’r llywodraeth wedi gofyn am gau gwasanaethau heb fod yn hanfodol er mwyn gwarchod bywydau a gostwng lledaeniad y Coronafeirws.

Mae hyn yn dilyn cau canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir yr wythnos ddiweddar. Mae’r cyngor wedi ceisio cynnal gwasanaethau eraill cyhyd ag oedd modd ond diogelwch preswylwyr a staff casglu yw’r brif flaenoriaeth. Bydd gostwng gwasanaethau heb fod yn hanfodol yn galluogi’r cyngor i weithredu casgliadau gwastraff blaenoriaeth.

Bydd casgliadau o wastraff gweddilliol, gwastraff bwyd a deunydd ailgylchu yn parhau cyn hired ag sydd modd a bydd rhyddhau cerbydau gwastraff gardd yn helpu i gynnal y gwasanaethau craidd hyn. Ffactorau ychwanegol a arweiniodd at y penderfyniad yw na all archfarchnadoedd storio a dosbarthu bagiau a chynwysyddion gardd yn ddiogel a gall y ffaith fod gwasanaeth partiau rhai gwneuthurwyr wedi cau olygu gostyngiad yn nifer cerbydau’r cyngor sy’n weithredol.

Caiff trwydded cwsmeriaid sydd eisoes wedi talu am y gwasanaeth ei ymestyn pan fydd y gwasanaeth casglu’n dechrau unwaith eto.

Bydd archfarchnadoedd a manwerthwyr eraill yn parhau i stocio bagiau coch, porffor a gwastraff bwyd y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, aelod cabinet yn gyfrifol am ailgylchu a gwastraff: “Rydym yn ymwybodol iawn mai dim ond newydd dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd fydd llawer o gartrefi ac nad yw rhai wedi derbyn eu casgliad cyntaf eto. Nid yw hwn yn benderfyniad a gymerwyd yn ysgafn.

“Ein blaenoriaeth bob amser yw gwarchod bywydau preswylwyr a’n tîm ymroddedig o weithwyr tra byddwn yn cynnal ein gwasanaethau craidd cyhyd ag sydd modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Gwnawn bopeth a fedrwn i ailddechrau’r gwasanaeth cyn gynted ag sydd modd.”

Ychwanegodd: “Byddwn yn gofyn i breswylwyr beidio ffonio’r ganolfan alwadau am gasgliadau gwastraff gardd ar hyn o bryd. Mae staff yn brysur iawn yn ateb nifer fawr o alwadau am breswylwyr bregus gyda chyflyrau iechyd. Dywedwyd wrth lawer ohonynt i hunanynysu, felly maent angen cefnogaeth i dderbyn cyflenwadau bwyd a meddygol. Rwy’n sicr y bydd pawb yn deall fod angen rhoi blaenoriaeth i anghenion y bobl hyn.”

Bydd y casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau cyn gynted ag sy’n bosibl.

Dros yr ychydig wythnosau ddiwethaf cafodd Cyngor Sir Fynwy ei synnu ar yr ochr orau gan y gefnogaeth wych a gynigiwyd gan gymunedau yn dymuno gofalu am gymdogion a chyfeillion yn ystod y pandemig COVID-19. Bu cynnydd yn nifer y grwpiau gweithredu cymunedol a gwelwyd gweithredoedd hynod o garedigrwydd. Sefydlwyd dros 30 o grwpiau gweithredu cymunedol ar draws y sir i gyd gyda’r nod o gefnogi eraill ar yr adeg hon o angen.

Mae gan wirfoddoli rôl hollbwysig yn y rhwydwaith cefnogaeth a gynigir i’r bobl fwyaf bregus yn ystod y cyfnod hwn ac mae’r cyngor yn annog mwy o bobl i feddwl sut y gallent helpu eu cymdogion. Gallai fod cyn lleied â gwên wrth fynd heibio neu gynnig casglu cyflenwadau sylfaenol fel nwyddau groser – mae’r cyfan yn gwneud gwahaniaeth mawr.

I adeiladu ar yr haelioni rhyfeddol hwn, mae Tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth Cyngor Sir Fynwy yn gofyn i unrhyw un a fedrai gynnig eu hamser i gysylltu gyda nhw. Gall y tîm ddarparu Gwiriad DBS, gwybodaeth a chanllawiau, hyfforddiant a chysylltu gwirfoddolwyr gyda phobl sydd angen cymorth. Nod y cymorth yw sicrhau fod y bobl sy’n cynnig yr help a’r rhai sy’n ei dderbyn yn teimlo’n ddiogel a chysurus wrth wneud hynny. Mae’r Tîm Cymuned a Datblygu Partneriaethau hefyd yn annog arweinwyr grwpiau gweithredu cymunedol nad ydynt wedi cysylltu â nhw eto i wneud hynny er mwyn parhau i ddatblygu’r rhwydwaith o gyfleoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Ar adeg fel hyn, ased fwyaf Sir Fynwy yw ei phobl a’i chymunedau. Gwelsom weithredoedd hynod o garedigrwydd a chymunedau’n dod ynghyd yn hyd yn oed yn gryfach nag erioed. Diolch i bawb sy’n rhoi eu hunain a’u hamser i helpu eraill. Hoffwn annog pawb i feddwl sut y gallent helpu rhywun arall yn eich cymuned. Gall rhywbeth mor fach â galwad ffôn i gymydog oedrannus neu gynnig rhoi’r biniau allan ar gyfer y rhai sydd wedi ynysu wneud byd o wahaniaeth.”

Mae Cyngor Sir Fynwy hefyd yn cynnig cyngor i bobl a all fod yn gwirfoddoli ar bethau syml i’w gwneud a pheidio eu gwneud er mwyn cadw pawb sy’n gysylltiedig yn ddiogel.

Gwneud:

·       Codi’r ffôn i sgwrsio gydag unrhyw un sy’n hunanynysu. Gofyn iddynt os ydynt angen nôl unrhyw fwyd/cyflenwadau/meddyginiaeth.

·       Mynd i nôl unrhyw gyflenwadau brys neu hanfodol yn ystod eich un trip allan y diwrnod hwnnw – siopa dros bobl eraill tra’ch bod gwneud eich neges eich hun.

·       Os oes ganddynt ffôn clyfar/dyfais llechen, eu dysgu sut i’w defnyddio fel y gallant weld pobl – mae gan Cymunedau Digidol Cymru dîm o hyfforddwyr arbenigol a chynghorwyr ar gael i helpu cael pobl ar-lein. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050

·       Annog pobl i agor y ffenestr i gael awyr iach a gwrando ar yr adar.

·       Dal ati i olchi eich dwylo a dilyn pob canllaw ar ymbellhau cymdeithasol h.y. aros 2 fetr ar wahân .

Peidio:

·       Mynd mewn i gartrefi pobl

·       Mynd o fewn 2 fetr o bobl (cnociwch ar y drws, a gadael bagiau ar garreg y drws)

·       Derbyn cardiau credyd neu godi arian ar gyfer pobl nad ydych yn eu hadnabod

Mae llawer o ffyrdd i gysylltu – gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno cynnig eu help i anfon e-bost at Partnerships@monmouthshire.gov.uk a chânt eu cyfeirio at y tîm cywir neu ffonio rhif canolog cyswllt Sir Fynwy (01633) 644696. Gall pobl hefyd gofrestru eu diddordeb drwy ourmonmouthshire.org sy’n galluogi defnyddwyr i rannu gwybodaeth, syniadau, sgiliau ac adnoddau. Mae’r llwyfan yma’n gobeithio cefnogi’r gweithredu cymunedol hwn a’i gwneud yn llawer haws cael mynediad i gynigion o help.

Yn dilyn cau Swyddfa’r Post ym Mrynbuga dros dro oherwydd cyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Sir Fynwy yn awr yn gweithredu gwasanaeth bws am ddim ar gyfer preswylwyr i’w galluogi i gael mynediad i’r gwasanaeth yn Rhaglan.

O ddydd Llun 6 Ebrill bydd preswylwyr Brynbuga yn medru archebu lle ar y bws a fydd yn rhedeg ar ddyddiau Llun a dyddiau Mercher rhwng 10am a 12pm. Ni chaniateir mwy na phedwar o bobl ar bob trip er mwyn galluogi ymbellhau cymdeithasol.

Gall preswylwyr archebu lle drwy ffonio 0800 085801, 24 awr ymlaen llaw. Mae’r llinell archebu ar agor rhwng dyddiau Llun a dyddiau Gwener 9.00am a 4.30pm, felly bydd angen gwneud archebion ar gyfer dyddiau Llun ar ddyddiau Gwener. Cyfnod prawf yw hwn ar hyn o bryd a chaiff ei adolygu.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Hybiau Cymunedol: “Mae’n wych gweld y datrysiad blaengar hwn i sicrhau y gall preswylwyr barhau i gael mynediad i’r gwasanaethau pwysig hyn. Gwyddom fod Swyddfa’r Post yn rhaff fywyd ar gyfer pobl ar y cyfnod anodd hwn felly gobeithiwn y bydd y datrysiad dros dro hwn yn helpu’r preswylwyr hynny i barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth.”

Er fod llawer wedi gwneud am grantiau busnes Llywodraeth Cymru a gynigir yn sgil y pandemig COVID-19, nid yw hyd at 2,000 o fusnesau a allai fod yn gymwys yn Sir Fynwy wedi llenwi eu ffurflen gais ar-lein hyd yma. Caiff y grantiau o £10,000 a £25,000 eu gweinyddu gan Gyngor Sir Fynwy a chaiff ceisiadau eu prosesu cyn gynted ag sydd modd. Mae pryderon fod busnesau wedi tybio’n anghywir y byddai’r grantiau’n cael eu gweithredu yn awtomatig. Nid felly y mae hi, ac mae’n hanfodol fod unrhyw fusnesau a allai fod yn gymwys yn gwneud cais ar-lein.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog perchnogion busnes i gymryd y cam cyntaf a gwirio os ydynt yn gymwys drwy ymweld â gwefan grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants a gwneud cais ar-lein.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynghori ar fwy o gefnogaeth ariannol ar gyfer y busnesau hynny nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn nad ydynt yn fenthyciad, ond yn grantiau nad yw’n rhaid eu dychwelyd. Mae busnesau gyda gwerth trethiannol o lai na £12,000 yn gymwys i anfon eu manylion ar-lein ar gyfer hyd at ddau safle, ar gyfer grant o £10,000 fesul safle. Gall busnesau ddal fod yn gymwys am y grant hyd yn oed os nad oes ganddynt ardrethi busnes. Mae gan y safleoedd hynny sydd â gwerth trethiannol rhwng £12,001 a £51,000 yr opsiwn o gyllid grant o £25,000 ar gyfer POB safle y talant ardrethi busnes arno.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Mae hyn yn rhaff bywyd hanfodol i fusnesau lleol ar adeg o straen difrifol. Byddwn yn eu hannog i edrych ar y wefan, gwirio os ydynt yn gymwys a gwneud cais ar unwaith. Rydym eisoes wedi cael llawer o geisiadau, ond mae’n amlwg nad oes nifer fwy o fusnesau wedi cymryd y cam cyntaf o wneud cais. Po gyntaf y gwneir hyn, y cyntaf y gall mwy o fusnesau dderbyn yr help maent yn ei haeddu a’i angen. Gofynnir i chi drosglwyddo’r neges i fusnesau eraill yn Sir Fynwy hefyd. Nid ydym eisiau i neb fynd i’r wal fel canlyniad i’r argyfwng hwn.”

Mae mwy o wybodaeth ychwanegol ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/  Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n “ddi-baid” i ddarparu gwasanaethau drwy’r pandemig Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos i gefnogi cymunedau y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt. Gyda phreswylwyr wedi eu hannog i gadw’n ddiogel ac aros adre i leihau lledaeniad y Coronafeirws, mae cynghorwyr, staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn parhau i weithredu. Caiff pawb, yn cynnwys y preswylwyr mwyaf bregus yn y gymuned, eu cefnogi ar y cyfnod anodd hwn er ei bod yn anochel y bu peth ymyriad ar wasanaethau er mwyn galluogi’r cyngor i ganolbwyntio ar gadw preswylwyr y sir yn ddiogel. Mae gofalwyr cartref yn parhau i ymweld â phobl a darparu’r gofal angenrheidiol, a chaiff prydau bwyd eu dosbarthu i roi cynhaliaeth a wyneb cyfeillgar i breswylwyr mewn angen. Darperir prydau ysgol am ddim i sicrhau fod cinio maethlon ar gael bob dydd i fyfyrwyr cymwys. Nid oes unrhyw newid i wasanaethau casglu sbwriel ac mae’r cyngor wedi gofyn i breswylwyr ailgylchu cymaint ag sy’n bosibl. Bydd pob canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi a’r Siop Ailddefnyddio yn Llan-ffwyst ar gau tan hysbysiad pellach. Yn ogystal, cafodd cofrestriadau newydd ar gyfer y gwasanaeth gwastraff gardd a’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus eu gohirio. Bydd rhai siopau ac archfarchnadoedd lleol yn stocio bagiau ailgylchu Sir Fynwy i breswylwyr eu casglu. Mae pob ysgol ar gau a sefydlwyd saith hyb gweithwyr allweddol i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol. Mae’r rhain yn Ysgolion Cynradd Deri View a Llan-ffwyst yn y Fenni, Ysgol Gynradd Dewstow yng Nghil-y-coed, Ysgol Gynradd Rogiet, Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent, Ysgol Gynradd Overmonnow yn Nhrefynwy ac Ysgol Gynradd Rhaglan. Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws Sir Fynwy i gefnogi plant gweithwyr allweddol a’n dysgwyr bregus. Mae hwn yn gyfnod eithriadol a bydd y ffordd y gwnawn hyn yn newid a datblygu yn y dyddiau i ddod, ond rydym yn ymroddedig i ddarparu’r gefnogaeth mewn ffordd gydnerth a chynaliadwy.” Mae’r cyngor wedi annog trethdalwyr i gysylltu os cânt anhawster yn talu eu treth gyngor – gall fod yn bosibl lledaenu rhandaliadau dros 12 mis i ostwng taliadau misol neu ohirio taliadau dechreuol hyd ddyddiad diweddarach. Gall hefyd edrych ar yr hawl posibl i ostyngiad yn y Dreth Gyngor a phrydau ysgol am ddim i’r rhai sydd ar incwm isel neu sy’n derbyn budd-daliadau megis y Credyd Cynhwysol. Mae’r cyngor yn cynorthwyo busnesau drwy gynnal rhediadau talu dyddiol ac yn talu pob anfoneb ar y dyddiad y caiff ei chymeradwyo yn hytrach na phan ddaw yn ddyledus, gan felly sicrhau fod cyflenwyr yn derbyn eu harian cyn gynted ag sydd modd. Mae hefyd wedi cyhoeddi cylchlythyr ar ei wefan i gynghori busnesau sut y gallant helpu i alluogi anfonebau i gael eu talu’n gyflym. Bydd y cyngor yn gweinyddu grantiau busnes Llywodraeth Cymru ac yn eu prosesu cyn gynted ag sydd modd. Cynghorir busnesau’r sir i wirio os ydynt yn gymwys drwy ymweld â gwefan grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig arweiniad ar gymorth ariannol ar gyfer busnesau nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn. Gall y rhan fwyaf o fusnesau gyda gwerth trethiannol o rhwng £12,000 a £51,000 dderbyn cymorth ar gyfer pob safle. Gall busnesau gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai dderbyn cymorth, gydag uchafswm o ddau safle. Caiff busnesau eu hannog i anfon eu manylion drwy’r ffurflen ar-lein ar wefan y cyngor i sicrhau fod yr wybodaeth yn gyfredol. Mae hybiau cymunedol y cyngor yn y Fenni, Trefynwy, Cas-gwent, Cil-y-coed a Brynbuga i gyd ar gau, yn ogystal â Llyfrgell Gilwern. Cafodd yr holl wasanaethau addysg gymunedol hefyd eu hatal dros dro. Mae canolfannau croeso Sir Fynwy, ar gau, ond medrir cyrraedd y gwasanaeth dros y ffôn a thrwy e-bost: • Canolfan Croeso y Fenni – abergavennytic@yahoo.com – 07854 997541 • Canolfan Croeso Cas-gwent – Chepstow.tic@monmouthshire.gov.uk – 01291 623772 Mae gwybodaeth gynhwysfawr i ymwelwyr ar gael ar wefan VisitMonmouthshire.com ond neges allweddol y cyngor ar gyfer darpar ymwelwyr yw: ‘Peidiwch ag ymweld â Sir Fynwy ar hyn o bryd os gwelwch yn dda. Arhoswch yn ddiogel adre, a byddwn yma gyda chroeso cynnes pan fydd hyn i gyd drosodd. Breuddwydiwch nawr, Ymwelwch yn nes ymlaen.’ Mae staff swyddfa yn gweithio o bell drwy system timau Microsoft. Mae canolfan gyswllt y cyngor wedi derbyn cymaint o alwadau fel y cafodd mwy o staff eu symud i weithio i’r maes hwn i roi cefnogaeth. Mae’r cyngor wedi sefydlu tîm ymateb argyfwng sy’n cwrdd bob dydd i drin materion fel y maent yn codi, a darparwyd gwybodaeth i’r cyhoedd drwy adran benodol ar y wefan – https://www.monmouthshire.gov.uk/services/planning-for-emergencies/coronavirus/ – yn ogystal â sianeli cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter. Caiff pob adeilad sydd ar gau eu rhestru ar: https://www.monmouthshire.gov.uk/building-closures/ Mae tîm trwyddedu y cyngor wedi sicrhau fod tafarndai a bwytai wedi cau yn unol â pholisi’r Llywodraeth. Mae hefyd wedi cau safleoedd tacsi y sir. Mae nosweithiau oer wedi golygu y bu timau graeanu’n brysur yn teithio ar hyd ffyrdd y sir i sicrhau eu bod yn ddiogel i fodurwyr. Mae hyn yn neilltuol o bwysig i weithwyr allweddol a’r gwasanaethau argyfwng sydd angen iddynt yrru i gyflawni eu dyletswyddau. Mae holl ganolfannau hamdden BywydMynwy yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy ar gau ac ni chymerir unrhyw dâl gan aelodau debyd uniongyrchol tra’u bod yn parhau ynghâu. Yn ychwanegol, cafodd aelodaeth ei rewi’n awtomatig fel na effeithir ar gwsmeriaid. Mae BywydMynwy hefyd wedi creu sianel YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCJuPmBPWvKE2IkAznwMMiSA – fydd yn rhoi sylw rheolaidd i fideos yn hyrwyddo ffitrwydd. Mae clybiau ieuenctid a chanolfannau ieuenctid BywydMynwy hefyd ar gau ond bydd gweithwyr ieuenctid yn dal i fod ar gael ar-lein i gynnig y gefnogaeth a gwybodaeth angenrheidiol. Gall pobl ifanc a’u teuluoedd gysylltu â nhw yn defnyddio’r ffurflen ar-lein: https://www.monlife.co.uk/youth-digital-support-form/ Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno argyfwng eithriadol a digynsail i ni ond rwy’n falch o sut mae pob ardal yn gweithio i’w heithaf i gefnogi pobl. Mae gweithwyr allweddol yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a hoffwn ddiolch i’r holl weithwyr cyflogedig yn ogystal â gwirfoddolwyr am eu hymdrechion diflino i’n cadw’n ddiogel. Mae’n wych gweld y nifer fawr o grwpiau gwirfoddol sy’n cael eu sefydlu ym mhob rhan o’r sir. Os hoffai unrhyw un gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda â: partnerships@monmouthshire.gov.uk “Mae hwn yn amser mor bryderus i bobl. Rwy’n meddwl amdanoch a rydym yma i’ch cefnogi. Mae cyngor cynhwysfawr ar gyfer busnesau ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/. Os oes unrhyw un yn pryderu am eu treth gyngor, gallwch ganfod gwybodaeth yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/council-tax-advice/ “Hoffwn hefyd ddiolch i fwyafrif helaeth preswylwyr, busnesau a sefydliadau Sir Fynwy sydd wedi addasu i’r cyfnod anodd iawn hwn drwy aros adre a chadw ymbellhau cymdeithasol. Daliwch ati i gadw’n ddiogel ac aros adre fel y gallwn gyda’n gilydd drechu COVID-19”.

Swyddogion safonau masnach y Cyngor yn rhoi cyngor i atal sgamiau coronafeirws Mae tîm safonau masnach Sir Fynwy yn rhybuddio cymunedau’r sir rhag pobl sy’n ceisio manteisio ar y pandemig coronafeirws i gynnal sgamiau. Mae’r cyngor yn cyd-fynd â’r hyn roddwyd gan Safonau Masnach Cenedlaethol – y corff i’r Deyrnas Unedig gyfan a sefydlwyd i warchod defnyddwyr a diogelu busnesau rhag twyll. Cafwyd adroddiadau o rannau eraill o’r wlad y cafodd pobl gynnig triniaethau gwyrthiol neu frechlynnau nad ydynt yn bodoli ar gyfer coronafeirws a negeseuon e-bost ffug yn addo ad-daliad trethi er mwyn cael gwybodaeth bersonol a manylion banc drwy dwyll. Mae sgamiau eraill yn cynnwys cynnig mynd i siopa neu gasglu meddyginiaeth a gofyn am arian ymlaen llaw cyn diflannu, a phobl yn honni eu bod yn weithwyr gofal iechyd i gael mynediad i gartrefi. Mae swyddogion safonau masnach wedi rhoi’r cyngor da dilynol i breswylwyr i osgoi cael eu twyllo: • Bod yn ofalus a dilyn eich greddf. Peidiwch bod anghofio rhoi’r ffôn i lawr, binio, dileu neu gau’r drws. • Cymryd eich amser; peidio cael eich ruthro. • Os yw rhywun yn honni eu bod yn cynrychioli elusen, gofyn iddynt am ddull adnabod. Byddwch yn amheus am geisiadau am arian ymlaen llaw. Holwch berthnasau a chyfeillion cyn derbyn cynigion o help os ydych yn ansicr. • Os ydych ar-lein, dylech fod yn ymwybodol o newyddion ffug a defnyddio ffynonellau dibynadwy tebyg i wefannau .gov.uk neu NHS.uk. Peidiwch clicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost. • Dim ond prynu nwyddau gan fanwerthwyr dilys a chymryd eiliad i feddwl cyn rhoi arian neu wybodaeth bersonol. • Gwybod gyda phwy yr ydych yn delio – os ydych angen help, siaradwch gyda rhywun yr ydych yn ei adnabod neu gysylltu gyda’ch gwasanaeth safonau masnach lleol. • Gwarchod eich gwybodaeth ariannol, yn arbennig rhag pobl nad ydych yn eu hadnabod. Peidiwch byth â rhoi eich cerdyn banc neu PIN i rywun dieithr. Dylai preswylwyr sy’n credu iddynt gael eu sgamio gysylltu ag Action Fraud ar 0300 123 2040. Os ydynt angen cyngor, dylent ffonio Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 0808 223 1133. Dylai pobl gysylltu â’u banc os credant y cafodd eu cyfrifon eu peryglu. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am safonau masnach: “Mae’r pandemig coronafeirws wedi dangos llawer o bobl dda a gynigiodd eu gwasanaethau er budd cymdeithas ond dylai pobl y sir fod yn ymwybodol na fedrir ymddiried ym mhawb sydd allan yna. Bydd rhai yn manteisio ar y sefyllfa anarferol sydd yn ein hwynebu ar hyn o bryd. Yn gyffredinol, dylem fod yn ofalus ac os oes cynnig annisgwyl yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod yn rhy dda i fod yn wir.”

Cyngor Sir Fynwy yn rhannu cynlluniau i gefnogi busnesau bach Gyda’r wlad yn cymryd camau i geisio cyfyngu’r coronafeirws gyda phobl yn aros adre a llawer o fusnesau bach yn cau ar unwaith, datblygwyd cynlluniau i helpu’r mentrau hyn i barhau i fasnachu unwaith y bydd y pandemig drosodd. Bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweinyddu grantiau Busnes Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, dim ond rhai sy’n talu ardrethi busnes sy’n gymwys ar hyn o bryd – i gael manylion gweler https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice. I wneud cais ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/ Bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu am gymorth ariannol pellach ar gyfer y busnesau hynny nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn a rhannir gwybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy pan maent ar gael – mae’r cyngor yn dweud y bydd yn werth nodi tudalen y wefan i gyfeirio ati yn y dyfodol. Negeseuon allweddol: Er mwyn talu’r grant, mae angen i’r cyngor wybod am y manylion cyswllt, manylion banc a manylion perthnasol eraill busnesau’r sir. Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “I’n helpu ni i’ch helpu chi, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen cofrestru busnes fel mater o frys. Gallwn dalu i chi’n uniongyrchol cyn gynted ag y daw’r grantiau ar gael.” Mae crynodeb cyflym o’r grantiau sydd ar gael fel sy’n dilyn: • Bydd grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth trethiannol rhwng £12,000 a £51,000. • Bydd grant o £10,000 ar gael i bob busnes sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnes Bach gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai. • Cyhoeddir cynllun a chyllid ar wahân yr wythnos nesaf ar gyfer y busnesau hynny sy’n seiliedig yn y cartref, ac yn y blaen. Unwaith eto bydd y cyngor yn diweddaru ei wefan gyda’r wybodaeth cyn gynted ag mae ar gael. • Yn ychwanegol, mae busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn 100% o ryddhad ardrethi busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21. Byddant eisoes wedi derbyn eu biliau ardrethi ar gyfer 2020/21 am eleni gan y gwnaed cyhoeddiad y llywodraeth ar ôl i’r biliau gael eu cynhyrchu. Ychwanegodd y llefarydd: “Peidiwch pryderu, bydd y cyngor yn gweithredu’r rhyddhad a chaiff eich cyfrif ei gredydu’n awtomatig. Anfonir bil ardrethi newydd atoch yn fuan.” • Bydd cymorth hefyd ar gael i alluogi busnesau i dalu 80% o gyflogau eu gweithwyr cyflogedig yn seiliedig ar ddalenni cyflog mis Chwefror – bydd manylion pellach yn dilyn. • Cyhoeddwyd Cynllun Benthyciad Ymyriad Busnes Coronafeirws a gynlluniwyd i gynorthwyo busnesau sy’n cymhwyso yn ystod y cyfnod yma na welwyd erioed ei debyg. Mae’r cynllun hefyd ar gael i gefnogi busnesau hyfyw hirdymor y gall fod angen iddynt ymateb i bwysau llif arian gan geisio cyllid ychwanegol. Caiff y benthyciad ei ddarparu gan Fanc Busnes Prydain drwy ddarparwyr sy’n cymryd rhan yn ystod argyfwng Covid-19. Chwiliwch wefan Busnes Cymru i gael mwy o wybodaeth. • Mae cronfa newydd o £500,000 ar gael i gwmnïau technoleg sy’n darparu datrysiadau cymorth digidol i bobl sydd angen iddynt aros adre oherwydd coronafeirws. Chwiliwch her ‘Techforce19’ i gael mwy o wybodaeth – mae cyllid o hyd at £25,000 fesul cwmni ar gael. • Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnig gweminarau sydd wedi eu hanelu at fusnesau bach a chanolig yng Nghymru y mae argyfwng Covid-19 wedi effeithio arnynt. Mae cyfres ‘Covid-19 a’ch Busnes’ yn cynnwys pynciau allweddol i gynorthwyo pob perchennog busnes a masnachwr unigol sydd eisiau lleihau effaith y feirws a gwella goroesedd eu mentrau. I gofrestru, ymunwch â gwefan Busnes Cymru. Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy yn gyfrifol am fenter: “Gwyddom fod hwn yn amser gofidus iawn i bawb. Hoffwn ddiolch i fusnesau bach Sir Fynwy ar gyfer cefnogi’r wlad drwy aros yn ddiogel ac aros adre. Mae gwahanol opsiynau ar gael i helpu busnesau i ymdopi gyda’r heriau i ddod. Cysylltwch â ni, rydym yma i helpu.” Ychwanegodd: “Peidiwch anghofio, mae pethau y gallwn i gyd eu gwneud i helpu ein busnesau lleol i aros ar agor. Lle gallwch, prynwch yn lleol ar-lein. Mae llawer o’n caffes, tafarndai a bwytai hefyd yn cynnig gwasanaeth bwyd i fynd a gwasanaeth dosbarthu felly beth am gymryd saib o’r cwpwrdd bwydydd ac ymlacio a chynorthwyo busnes lleol wrth wneud hynny.”

Gofynnwyd i lawer o bobl weithio o’u cartrefi neu byddant yn dibynnu ar gysylltedd digidol pan maent yn hunan-ynysu. Dyma rai camau ymarferol y gellir eu cymryd i helpu cyflymder mewn cartrefi. Datrysiadau cyflym i fand eang:

 • Gwirio eich llwybrydd – os bu eich llwybrydd gennych ers peth amser, gall fod angen ei ddiweddaru. Holwch eich darparydd mewnrwyd i wneud yn siŵr fod y fersiwn diweddaraf gennych.
 • Ystyried symud eich llwybrydd os gallwch – i gael y gorchudd mwyaf, rhowch eich llwybrydd yng nghanol yr adeilad a gwneud yn siŵr nad yw’n cael ei flocio gan unrhyw strwythur trwchus.
 • Ystyried hybwyr WiFi, estynwyr neu rwydweithiau llinell bŵer – mae’r rhain yn ddyfeisiau bach a syml a all wella nerth a chyrraedd signal WiFi. Cânt eu plygio naill ai’n uniongyrchol i’ch llwybrydd neu i offer trydanol yn defnyddio antenau neu geblau i atgynhyrchu ac ymestyn cysylltiad. Gallai hyn fod yn ddatrysiad os oes gennych rai ystafelloedd lle mae nerth signal WiFi yn gostwng.
 • Mannau poeth symudol – mae hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio ffôn symudol fel ffynhonnell WiFi. Caiff hyn ei weithredu fel arfer drwy osodiadau eich ffôn symudol. Holwch eich darparydd ffôn symudol yn gyntaf i ganfod os oes unrhyw gostau am ddefnyddio’r gwasanaeth. • Dyfeisiau MiFi – mae’r rhain yn ddyfeisiau cludadwy sy’n eich galluogi i gysylltu gyda’r rhyngrwyd o ble bynnag mae signal symudol da. Fel arfer mae signalau symudol mewn ystafelloedd uchel, neu mewn atig, a all fod yn lleoliad delfrydol ar gyfer y math yma o ddyfais.
 • Rhowch gynnig ar gysylltiad arall – lle mae ar gael, gall band eang symudol/4G fod yn opsiwn cyflym ar gyfer cysylltedd ac nid yw hyn yn golygu defnyddio ffôn symudol. Gellir gosod llwybrydd band eang i gysylltu eich cartref gyda band eang drwy rwydwaith symudol 4G. Mewn ardaloedd lle nad yw signal 4G yn gryf dan do, gellir gosod antena allanol ar ochr eich cartref. Nid ydych angen ceblau na llinell ffôn. Mae hefyd becynnau data heb gyfyngiad ar gael gan nifer o ddarparwyr. Hybu signal symudol dan do:
 • Gall insiwleiddiad ceudod, waliau carreg trwchus, deunyddiau insiwleiddio mewn haen fetalig a llawer o ffactorau eraill gael effaith niweidiol ar signalau ffôn symudol dan do.
 • Gall Femtocells fod yn ddatrysiad posibl. Cynlluniwyd nifer fach o drosglwyddyddion ffôn symudol bach, pŵer isel a gynlluniwyd ar gyfer defnydd dan do, gyda chyrraedd cyfyngedig o 200 metr fel arfer. Cawsant eu cynllunio i roi signal ffôn symudol mewn adeilad. Mae Femtocells angen cysylltiad band eang presennol a chânt eu darparu gan weithredwyr ffôn symudol, naill ai am ddim neu am ffi fach.

The Welsh translation will be provided shortly.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi penderfynu cau Theatr Borough y Fenni dros dro ynghyd â’r amgueddfeydd a gaiff eu rhedeg ganddynt yn dilyn cyngor gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i osgoi unrhyw gysylltiad cymdeithasol diangen.

Caiff a sioeau oedd i’w cynnal yn Theatr Borough eu gohirio ar unwaith tan o leiaf 30 Ebrill.

Bydd amgueddfeydd yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn cau ddydd Iau 19 Mawrth tan hysbysiad pellach.

Cysylltir â chwsmeriaid am ganslo a gohirio digwyddiadau. Mae’r timau wrthi’n cysylltu â phobl yn nhrefn calendr y sioeau a gofynnir i gwsmeriaid fod yn amyneddgar tra bydd y timau yn gweithio drwy’r holl alwadau.

Er fod y sefyllfa’n newid ac yn datblygu drwy’r amser, mae llawer o wasanaethau allweddol y cyngor yn parhau ar agor yn cynnwys yr hybiau cymunedol a chanolfannau hamdden.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, sy’n gyfrifol am amgueddfeydd a Theatr Borough: “Deallwn y bydd y penderfyniad i gau ein hamgueddfeydd a Theatr Borough yn siom ond iechyd a diogelwch ein cymunedau yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa ac anelwn ailagor y gwasanaethau hyn cyn gynted ag mae’n addas gwneud hynny. Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg a lles a diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff sydd bwysicaf oll wrth wneud y penderfyniad hwn. Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl i Theatr Borough y Fenni eto’n fuan iawn.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi rhybudd i gadw golwg am dwyllwyr sy’n targedu’r cyhoedd yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae twyllwyr yn gynyddol yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau gyda negeseuon e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp yn cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer Coronafeirws, yn ogystal â sefydlu gwefannau ffug yn gwerthu cynnyrch a chynnig ‘iachâd’.

Bu sgamwyr hefyd yn sefydlu gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau ar gyfer dioddefwyr neu’n hyrwyddo cynghorion ar ymwybyddiaeth ac ataliaeth. Mae galwyr wedi bod yn cysylltu â sefydliadau yn awgrymu fod yn rhaid iddynt gael mesurau neilltuol yn eu lle erbyn dyddiad cau penodol.

I helpu aelodau’r cyhoedd ddiogelu eu hunain rhag twyll mae Cifas, Gwasanaeth Atal Twyll y Deyrnas Unedig, yn cynghori:

·        Byddwch yn amheus os ydych yn cael neges e-bost, neges destun neu neges WhatsApp am y Coronafeirws, a pheidiwch byth â chlicio ar unrhyw atodiadau neu ddolenni.

·        Peidiwch byth roi data personol tebyg i’ch enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni – gall sgamwyr ddefnyddio’r wybodaeth hon i ddwyn eich hunaniaeth

·        Peidiwch gadael i’ch hunan gael eich rhoi dan bwysau i gyfrannu arian a phediwch byth wneud cyfraniadau gydag arian parod neu gerdyn rhodd, neu anfon arian drwy asiantau trosglwyddo tebyg i Western Union neu Moneygram

·        Os credwch eich bod wedi dioddef sgam, yna siaradwch ar unwaith gyda’ch banc a hysbysu Action Fraud ar 0300 123 2040

·        Gallwch gael mwy o wybodaeth ar ddelio gyda sgamiau a thwyll drwy ffonio rhif ffôn Gwasanaeth Defnyddwyr rhif 0808 223 1133, neu gysylltu â Cyngor ar Bopeth.

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynghori preswylwyr i gysylltu â’u Cyngor lleol i gael gwybodaeth am wasanaethau a chymorth yn eu hardal.Hide message historyKK

Chef cartref gofal yn y Fenni i gystadlu mewn rownd derfynol genedlaethol Bydd Carmine Tarquilio yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth Chef Gofal Cenedlaethol y Flwyddyn a gynhelir ar 3 Mehefin yng Ngholeg Stratford Upon Avon yn Swydd Warwick. Cafodd Carmine, sy’n paratoi prydau bwyd ar gyfer preswylwyr yng Nghanolfan Adnoddau Parc Mardy Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni, ei ddewis yn Chef Gofal y Flwyddyn Cymru mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd yng Ngholeg Penybont ar 13 Mawrth. Cynlluniwyd y gystadleuaeth i herio chefs i greu bwydlen flaengar a blasus o brif brydau a phwdinau addas ar gyfer rhywun mewn gosodiad gofal sy’n dangos yn glir ddealltwriaeth o’r cynhwysion a ddefnyddiwyd, dawn a gallu wrth gyfuno blasau, gweithredu technegol a chyflwyno. Cyfyngir pob pryd i gyllideb gyfyng o ddim ond £2.25 y pen gyda pharatoi mewn dim ond 90 munud! Wedi’i threfnu gan Gymdeithas Genedlaethol Arlwywyr Gofal (NACC), bydd rownd derfynol Brydeinig y gystadleuaeth yn dod ynghyd â chefs yn gweithio yn y sector gofal o bob rhan o’r wlad. Dywedodd Pauline Batty, Cadeirydd Rhanbarthol NACC Cymru: “Mae’r gystadleuaeth yn dangos yr effaith gadarnhaol y mae maeth a phrydau bwyd yn ei gael ar iechyd a llesiant corfforol ac emosiynol yr henoed a’r bregus mewn gosodiadau gofal.” Ychwanegodd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol: “Rwy’n falch iawn y bydd Carmine yn cynrychioli Cymru yn y rownd derfynol genedlaethol ym mis Mehefin a ddymuno pob llwyddiant iddo. Mae’r cyngor yn cydnabod fod arlwyo yn elfen bwysig mewn darparu gofal a bod gan fwyd maethlon blasus ran hollbwysig ym mywydau ein preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.”

Oherwydd y newid yn yr amgylchiadau yn ymwneud â COVID-19 ac yn dilyn cyhoeddiad ddoe gan y Llywodraeth, gwnaed y penderfyniad i ohirio digwyddiadau ymgysylltu y Cynllun Datblygu Lleol tan hysbysiad pellach. Mae’r cyfnod ymgynghori a chyfle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol yn parhau ar agor, ond caiff y dyddiad cau ei ymestyn yn unol â hynny. Byddwn yn aildrefnu’r digwyddiadau na chynhaliwyd hyd yma ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r dyddiad cau newydd maes o law.

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod 2020, cynhaliodd Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII yn y Fenni weithdai ar gyfer ei myfyrwyr Blwyddyn 9. Lansiwyd y digwyddiad gan Rhiannon Taylor o Ysbrydoli Sir Fynwy drwy roi ciplun i’r myfyrwyr ar faterion cydraddoldeb. “Ar draws y byd, ni fydd tua 15 miliwn o ferched yn cael addysg, tra bod y ffigur ar gyfer bechgyn yn 10 miliwn. O’r 585 Gwobr Nobel a ddyfarnwyd ar gyfer economeg a gwyddoniaeth, dim ond 49 gafodd eu dyfarnu i fenywod. Mae pethau’n gwella ond mae gwaith yn dal i’w wneud”, meddai.

Daeth y digwyddiad â siaradwyr ysbrydoledig ynghyd i helpu menywod ifanc ystyried eu huchelgais ar gyfer y dyfodol a chael ymdeimlad o rymuso. Roeddent yn cynnwys Jayne Brown, o Syniadau Mawr Cymru, a siaradodd am lwybr ei gyrfa. Mae hyn wedi cynnwys gweithio fel hyfforddwr sgïo, hyfforddwr ffitrwydd ac ymuno â phrosiectau cadwraeth. “Os helpwn ein gilydd, fel menywod, gallwn wneud unrhyw beth,” esboniodd. “Penderfynwch ar yr hyn rydych eisiau ei wneud, a gwybod y gallwch wneud hynny”. Dylai unrhyw athro neu bennaeth ysgol, coleg neu brifysgol a hoffai fodel rôl i ddod i siarad gyda nhw ymweld â gwefan Syniadau Mawr Cymru.

Dywedodd Mandy St John Davey, datblygydd eiddo llwyddiannus: “Merch o’r Cymoedd ydw i. Cymerais bob her, heb ddweud na i ddim”. Fel Cadeirydd Cenedlaethol Menywod mewn Eiddo, mae Mandy yn gweithio gyda menywod yn y diwydiant adeiladu. Wrth esbonio potensial gyrfaoedd megis dod yn beiriannydd, pensaer, cyfreithiwr neu yn y diwydiant adeiladu dywedodd: “Byddwch y newid, gwnewch eich marc. Gallwch fod yn unrhyw beth y dymunwch fod. Mae’r byd wrth eich traed. Yn bwysicaf oll, cofiwch eich gwerth bob amser.”

Yn ychwanegol at dîm o Bywyd Mynwy, a siaradodd gyda’r myfyrwyr am yr addewidion y dymunent eu gwneud i’w hunain, megis bod yn fwy caredig, bod yn hapusach a dilyn eu nod gyrfa, roedd yr ymladdwr tân Kelly Christopher o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd yn bresennol i rannu ei phrofiadau. Siaradodd gyda’r myfyrwyr am fywyd fel menyw yn ymladdwr tân, swydd lle mae’r rhan fwyaf o ddigon yn ddynion, gan esbonio ei bod yn gwneud yn union yr un gwaith ac yn ei gael yn werth chweil iawn.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: “Rwy’n teimlo’n wirioneddol falch i fyw mewn sir lle gall pobl gyflawni eu huchelgais, beth bynnag yw hynny – gyrfa, chwaraeon, gwirfoddoli – mae’n rhestr faith. Roedd digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn wych, gyda llawer o gyngor i bobl ifanc am sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rwy’n gobeithio y bydd y menywod ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai heddiw yn teimlo eu bod wedi eu hysbrydoli i ddilyn eu breuddwydion – beth bynnag ydynt. Rwy’n llwyr gefnogi ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni sy’n ymroddedig i adeiladu byd cytbwys ar gyfer y rhywiau. Mae gan bawb ran i’w chwarae.”

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Thema Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni, ar 8 Mawrth, oedd #EachforEqual, yn amlygu’r ymgyrch am gydraddoldeb. Cafodd pobl eu hannog i weithio am gydraddoldeb #EachforEqual. Mae’r ras ymlaen am ystafell bwrdd gyfartal o ran y rhywiau, llywodraeth gyfartal o ran y rhywiau, sylw cyfartal o ran rhywiau ar y cyfryngau, gweithleoedd cyfartal o ran y rhywiau, sylw cyfartal o ran y rhywiau i chwaraeon, mwy o gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn iechyd a chyfoeth … felly gadewch i ni wneud iddo ddigwydd. Gadewch i ni fod yn #EachforEqual.

pupil at school

Bu Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yng Nghas-gwent yn nodi Dydd Gŵyl Dewi gydag eisteddfod yn arddangos talentau myfyrwyr a dathlu eu hymdeimlad o berthyn i Cymru.

Cynigiodd pob dosbarth ddwy gân, gwaith celf neu gerddi, gyda’r dosbarth derbyn yn cymryd rhan mewn drama fer. Yn dilyn cyfarwyddyd gan Wasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent, rhoddodd myfyrwyr Blwyddyn Pump berfformiad ar chwibanau tun tra bu eu cyd-ddisgyblion o Flwyddyn Chwech yn canu unawdau. Roedd yr holl ddisgyblion a staff yn gwisgo coch ar wedd crysau rygbi a phêl-droed yn ogystal â gwisg draddodiadol i ychwanegu lliw at ddigwyddiadau’r dydd.

Daeth eisteddfod yr ysgol i ben yn y dull traddodiadol gyda’r anthem genedlaethol Hen Wlad fy Nhadau.

Dywedodd Joanne Weightman, pennaeth yr ysgol: “Roedd hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a gwnaeth pawb oedd yn cymryd rhan  a’r gynulleidfa ei fwynhau’n fawr. Roeddem yn falch iawn i gario ymlaen gyda’r traddodiad o gynnal eisteddfod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda pherfformiadau gwych gan ein myfyrwyr.”

Mae’r adroddiad mwyaf diweddar ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn dangos fod staff, llywodraethwyr a holl gymuned yr ysgol wedi gweithio’n galed dan arweinyddiaeth Mrs Weightman i ddatblygu gweledigaeth a gaiff eu rhannu gyda newidiadau wedi eu gweithredu yn nhermau’r amgylchedd dysgu, darpariaeth, cynllunio a datblygu yr ethos Gymreig. Mae effaith y newidiadau hyn eisoes yn dechrau bod yn amlwg.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld bod Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn gwneud cynnydd da ar ei daith tuag at wella.”

Fel rhan o’r Bythefnos Masnach Deg, 24 Chwefror – 8 Mawrth, ymunodd grwpiau o blant o 18 ysgol yn Sir Fynwy ynghyd ar gyfer cynhadledd yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Rhaglan. Cafodd dysgu a hwyl eu cyfuno mewn cyfres o weithdai’n dangos pwysigrwydd gwybod tarddiad ein bwyd a’n diod, sut y cafodd ei gynhyrchu a’i effaith ar ein hamgylchedd.

Bu ymgyrch Masnach Deg eleni yn barhad o’i alwad i ffermwyr coco ennill incwm byw, yn ogystal â bod yn gyfle i rannu straeon sy’n dangos effaith gadarnhaol Masnach Deg ar fenywod sy’n gweithio ar y ffermydd.

Mwynhaodd y plant flasu rhai o’r llu o gynnyrch oedd ar gael gan ddysgu sut i sylwi ar fathodyn Masnach Deg. Roedd hefyd weithdy yn esbonio o ble daw’r bwyd o bob rhan o’r byd, yn ogystal ag edrych ar y stori tu ôl i siocled.

Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi mwy o fenywod sy’n ffermwyr coco i gymryd yr awenau a bod yn llawn gyfartal â dynion. Mae safonau Masnach Deg yn gwneud yn siŵr fod ganddynt lais yn eu cymuned, y cânt eu cynrychioli mewn gwneud penderfyniadau ac yn manteisio o fasnach deg. Mae incwm annibynnol yn nwylo menywod yn sicrhau newid cyflym a chadarnhaol i gymunedau.

Gwestai arbennig y diwrnod oedd ffermwr coffi o Uganda, Jennifer Wettaka Sambazi, a fu’n siarad am y gwahaniaeth a wnaeth yr ymgyrch Masnach Deg i fywydau llawer o deuluoedd, yn cynnwys ei theulu hi ei hun. Fel dirprwy gadeirydd MEACCE (Mt Elgon Agroforestry Coffee Community Enterprise), bu Jenipher yn mynd o amgylch Cymru yn ystod y bythefnos Masnach Deg yn ymweld ag ysgolion, grwpiau cymunedol ac eglwysi i rannu ei stori.

“Rwy’n fam i chwech o blant a fyddwn i ddim wedi medru fforddio anfon fy holl blant i’r ysgol oni bai am Masnach Deg. Rwyf wedi medru cymryd rheolaeth o fywydau fy nheulu a nawr mae fy fferm yn derbyn pris teg a chyfiawn am ein ffa coffi”, esboniodd Jenipher. “Bu’r cyfle i rannu fy stori gyda rhai o’r plant ysgol yn Sir Fynwy, gan ddangos rôl a phwysigrwydd masnach deg iddynt yn werth chweil iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Mae cael plant ein sir i holi o ble daw eu cynnyrch a sut y cafodd ei gynhyrchu yn hollbwysig, fel y byddant yn gwneud dewisiadau gwybodus fel oedolion. Gobeithio, un diwrnod caiff mwyafrif helaeth nwyddau o’r fath ei gynhyrchu’n foesegol, gyda gweithwyr yn gael tâl teg am eu hymdrechion.”

Nodiadau i’r golygydd

Yr ysgolion a gymerodd ran oedd:

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Rhaglan

Ysgol Eglwys yng Nghymru Osbaston, Trefynwy

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr, y Fenni

Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau

Ysgol Gynradd Penfro, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Durand, Cil-y-coed

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr

Ysgol Gynradd Thornwell, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Drenewydd Gellifarch

Ysgol Gynradd y Dell, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Tryleg

Ysgol Gynradd Cross Ash

Ysgol Cas-gwent

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Ysgol Gynradd Gilwern

Ysgol y Fenni

Ysgol Goetre Fawr

Mae ymgyrch Masnach Deg eleni yn parhau’r galwad i ffermwyr coco ennill cyflog byw, yn ogystal â rhannu straeon sy’n dangos yr effaith gadarnhaol a gafodd Masnach Deg ar y menywod tu ôl i’ch bar siocled.

Am Masnach Deg

Masnach Deg yw’r unig sefydliad sy’n gwarantu rhwyd ddiogelwch o isafswm pris ar gyfer ffermwyr ar adegau o ddirywiad mewn prisiau byd-eang ynghyd â phremiwm, swm ychwanegol o arian a aiff yn uniongyrchol i ffermwyr i’w fuddsoddi mewn busnes neu brosiectau o’u dewis hwy yn eu cymunedau eu hunain. Gwahoddir preswylwyr ac ymwelwyr i ddigwyddiadau Masnach Deg y sir a drefnwyd dros y bythefnos ac edrych am farc Masnach Deg i fwynhau blas ar siocled amheuthun a chefnogi symud tuag at incwm byw.

@FairtradeUK  #Fairtrade #SheDeserves

I gael mwy o wybodaeth Fairtrade.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal ymgynghoriad ac ymgysylltu cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffafrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2018-2022. Bydd yr ymgynghoriad ac ymgysylltu Cyhoeddus rhwng 9 Mawrth 2020 a 22 Ebrill 2020 a bydd yn cynnwys nifer o sesiynau ‘galw heibio’ ym mhob rhan o’r Sir. Cynhelir sesiynau galw heibio ar Strategaeth a Ffafrir y Cyngor yn y lleoliadau dilynol are y dyddiadau dilynol:

 • Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt, Trefynwy  – 11 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Neuadd y Pentref, Rhaglan – 12 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Canolfan Mihangel Sant, Y Fenni – 18 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Neuadd Dril, Cas-gwent – 24 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Capel Ebeneser, Magwyr – 26 Mawrth 2020 1pm – 7pm.
 • Hyb Cymunedol, Cil-y-coed – 31 Mawrth 2020 1pm -7pm.
 • Neuadd y Sir, Brynbuga – 9 Ebrill 2020 1pm – 7pm.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi diweddaru ei gynllun corfforaethol ‘Sir Fynwy sy’n gweithio i bawb’. Mae’r cynllun corfforaethol diwygiedig yn ailddatgan diben y cyngor o feithrin cymunedau cynaliadwy a chryf. Gyda gwleidyddion lleol hanner ffordd drwy eu tymor yn eu swyddi, mae hyn yn gyfle i fwrw golwg ar rai o’r pethau a gyflawnwyd hyd yma a dynodi nifer o ymrwymiadau newydd. Mae rhai o’r ymrwymiadau newydd yn cynnwys: • gostwng allyriadau carbon y cyngor i fod yn net ddi-garbon erbyn 2030 a gweithio gyda chymunedau • cwblhau ail gam astudiaeth trafnidiaeth Cas-gwent, gan gymryd camau gweithredu yn seiliedig ar y canfyddiadau; • creu cynlluniau ar gyfer ailddatblygu canol trefi Brynbuga a Chil-y-coed a dechrau trafodaethau ar gynlluniau ar gyfer Trefynwy a Chas-gwent. Er bod yr awdurdod lleol sy’n derbyn y cyllid isaf yng Nghymru fesul pen o boblogaeth, mae’r cynllun yn dangos uchelgais gwirioneddol ac yn canolbwyntio ar flaenoriaethau polisi fydd yn cyflawni diben y cyngor, gan weithio’n effeithiol ac effeithlon tra’n cynllunio ar gyfer dyfodol hirdymor Sir Fynwy. Wrth siarad ar ôl i cynghorwyr gytuno ar y cynllun dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen wirioneddol bwysig sy’n rhoi cyfeiriad a dyma’n ffordd ni o sicrhau fod ein ffocws ar gyflawni’r hyn sy’n cyfrif i bobl Sir Fynwy. Mae llawer o’r pethau a wnawn yn anhygoel o uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar ddyfodol hirdymor ein sir tebyg i’r ymrwymiad i symud tuag at ddim allyriadau carbon net erbyn 2030. “Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys ymrwymiadau newydd, tebyg i adfywio canol trefi ac ail gam astudiaeth trafnidiaeth Cas-gwent. Rwy’n neilltuol o falch o’r gefnogaeth sydd ynddo ar gyfer busnesau gwledig tebyg i welliannau mewn band eang gwledig a gweithredu fel man prawf ar gyfer defnyddiau gwledig o 5G mewn sectorau fel twristiaeth ac amaethyddiaeth.” Mae’r cynllun corfforaethol hefyd yn nodi sut y bydd y cyngor yn cyflawni ei ofynion dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gall preswylwyr lawrlwytho copi o’r cynllun ar wefan y cyngor yn https://www.monmouthshire.gov.uk/improvement/ Gallant hefyd ymuno yn y trafodaethau ar twitter @monmouthshireCC.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Mawrth 10th Mawrth                  rhwng 08.10 – 08:40 (oddeutu)

Dydd Mawrth 10th Mawrth                  rhwng 20:35 – 21:05 (oddeutu)

Dydd Mercher 11th Mawrth                 rhwng 08.55 – 09.25 (oddeutu)

Dydd Mercher 11th Mawrth                 rhwng 21.15 – 21.45 (oddeutu)

Dydd Iau 12th Mawrth                         rhwng 09:35 – 10:05 (oddeutu)

Dydd Iau 12th Mawrth                         rhwng 21.55 – 22.25 (oddeutu)

Dydd Gwener 13th Mawrth                 rhwng 10.15 – 10:45 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bu Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yng Nghas-gwent yn nodi Dydd Gŵyl Dewi gydag eisteddfod yn arddangos talentau myfyrwyr a dathlu eu hymdeimlad o berthyn i Cymru.

Cynigiodd pob dosbarth ddwy gân, gwaith celf neu gerddi, gyda’r dosbarth derbyn yn cymryd rhan mewn drama fer. Yn dilyn cyfarwyddyd gan Wasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent, rhoddodd myfyrwyr Blwyddyn Pump berfformiad ar chwibanau tun tra bu eu cyd-ddisgyblion o Flwyddyn Chwech yn canu unawdau. Roedd yr holl ddisgyblion a staff yn gwisgo coch ar wedd crysau rygbi a phêl-droed yn ogystal â gwisg draddodiadol i ychwanegu lliw at ddigwyddiadau’r dydd.

Daeth eisteddfod yr ysgol i ben yn y dull traddodiadol gyda’r anthem genedlaethol Hen Wlad fy Nhadau.

Dywedodd Joanne Weightman, pennaeth yr ysgol: “Roedd hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a gwnaeth pawb oedd yn cymryd rhan  a’r gynulleidfa ei fwynhau’n fawr. Roeddem yn falch iawn i gario ymlaen gyda’r traddodiad o gynnal eisteddfod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda pherfformiadau gwych gan ein myfyrwyr.”

Mae’r adroddiad mwyaf diweddar ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn dangos fod staff, llywodraethwyr a holl gymuned yr ysgol wedi gweithio’n galed dan arweinyddiaeth Mrs Weightman i ddatblygu gweledigaeth a gaiff eu rhannu gyda newidiadau wedi eu gweithredu yn nhermau’r amgylchedd dysgu, darpariaeth, cynllunio a datblygu yr ethos Gymreig. Mae effaith y newidiadau hyn eisoes yn dechrau bod yn amlwg.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld bod Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn gwneud cynnydd da ar ei daith tuag at wella.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio grŵp gorchwyl arbennig i fynd i’r afael â’r gwaith adferiad mawr yn dilyn y llifogydd arswydus a welwyd  ar draws y sir.

Sefydlwyd Grŵp Cydlynu Adferiad (RCG) ‘Attis’ mewn cysylltiad ag awdurdodau cyfagos yng Ngwent ac asiantaethau megis Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid yn gweithio’n galed i asesu’r difrod a achoswyd gan Storm Ciara a Storm Dennis a’i effaith ar breswylwyr, busnesau, seilwaith a’r amgylchedd – gyda dros 100 o gartrefi a nifer o fusnesau eisoes wedi eu dynodi fel rhai y mae’r llifogydd yn Sir Fynwy wedi effeithio arnynt.

Gyda disgwyl i gost y gwaith adfer fod yn ddegau o filiynau o bunnau, mae’r grŵp gorchwyl eisoes wedi dechrau ar y dasg o geisio cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Disgwylir i’r grŵp gorchwyl fod yn weithredol am nifer o fisoedd ac efallai yn hirach o gofio am faint y dasg, nes y cafodd yr ymyriad ei unioni, galwadau ar wasanaethau wedi dychwelyd i lefelau arferol, ac anghenion y rhai yr effeithiwyd arnynt wedi eu diwallu.

I helpu’r grŵp i gyflawni eu hymateb, gofynnir i unrhyw un yn Sir Fynwy y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt i gysylltu gyda’r cyngor. Mae ffurflen syml ar gael drwy ap ‘Fy Sir Fynwy’ neu ar wefan y cyngor. Mae staff yn yr Hybiau Cymunedol ar draws y sir hefyd ar gael i helpu unrhyw un i lenwi’r ffurflen os nad oes ganddynt fynediad i gyfrifiadur.

Cafodd y cyngor ei synnu gan haelioni pobl sy’n cynnig cymorth a cyfraniadau. Mae’r cynigion hyn wedi cynnwys cyfraniadau o fwyd, celfi a dillad, yn ogystal â chynigion o lety a chludiant. Mae nifer o bobl a busnesau hefyd wedi cynnig help corfforol i lanhau a chael gwared â gwastraff. Caiff unrhyw un a all gynnig cymorth eu hannog i gysylltu er mwyn cofnodi pob cynnig o help.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Cafodd y digwyddiadau eithafol hyn effaith drychinebus ar ein sir hardd, ein preswylwyr a busnesau a bydd y teimlad o golled y rhai yr effeithiwyd arnynt yn parhau am hir. Drwy sefydlu RCG Attis rydym eisoes wedi dechrau dynodi pa lefelau o gymorth a chyngor sydd ar gael i’n preswylwyr a’r cynigion yma o help fydd yn ein rhoi ar ben y ffordd hir i adferiad. Fedrwn i ddim meddwl am enw mwy addas ar gyfer y grŵp hwn nag Attis – Duw Groegaidd dadeni. Yn y cyfnod hwn na welwyd ei debyg, rwy’n falch tu hwnt o’n cymunedau sydd wedi dod ynghyd i gefnogi eu cymdogion a chynnig popeth o gelfi a bwyd am ddim i fynd ati i dorchi eu llewys i lanhau ysgyrion a gwastraff. Buoch yn rhagorol. I’r rhai yr effeithiwyd arnoch, gallaf eich sicrhau ein bod yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i gael Sir Fynwy yn ôl ac ar waith unwaith eto.”

Monmouthshire County Council has launched a special task group to deal with the mass recovery operation following the unprecedented flooding experienced across the county.

Recovery Co-ordinating Group (RCG) ‘Attis’ has been set up in conjunction with neighbouring authorities in Gwent and agencies such as Welsh Government and Natural Resources Wales.

The council and partners are working hard to assess the damage and impact on residents, businesses, infrastructure and the environment caused by Storm Ciara and Storm Dennis – with over 100 residential properties and a number of businesses already being identified as impacted by the floods in Monmouthshire.

With the cost of the recovery operation expected to run into tens of millions, the task group has already begun seeking financial assistance from the Welsh Government.

The task group is expected to be operational for a number of months, and possibly longer given the scale of the task, until the disruption has been rectified, demands on services have returned to normal levels, and the needs of those affected have been met.

To help the group carry out their response, anyone affected by flooding in Monmouthshire is being asked to get in touch with the council. A simple form can be accessed via the ‘My Monmouthshire’ app or on the council’s website. Staff across the county’s Community Hubs are also on hand to help anyone with the form if they do not have access to a computer.

The council has been overwhelmed by the generosity of people of offering support and donations. These offers have included donations of food, furniture and clothing, as well as offers of housing and transport. A number of people and businesses have also come forward to offer manpower to help with clean-ups and disposal of waste. Anyone who is able to offer support is also being encouraged to get in contact in order for all offers of help to be documented.

Council leader, Peter Fox said: “The impact on our beautiful county, residents and businesses from these extreme events has been devastating and the loss felt by those affected is going to be long-lasting. Through the establishment of RCG Attis we have already begun identifying what levels of support and advice are available to our residents and it will be these offers of support that start us on the long road to recovery. I could not think of a more appropriate name for this group than Attis – the Greek God of rebirth. In these unprecedented times, I’m extremely proud of our communities who have all rallied together to support their neighbours and offer everything from free sofas and food to getting stuck in with the clean-up of debris and waste. You have been remarkable. To those affected, I can reassure you we are working around the clock to get Monmouthshire back up and running.”

 Bydd cymorthfeydd galw heibio am ddim a noddir gan Fanc Datblygu Cymru, Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf. Cynhelir cymhorthfa galw heibio Cyllid ar gyfer Twf yng Nghas-gwent ddydd Mawrth 3 Mawrth rhwng 9.30am a 3.30pm gyda chyfnodau apwyntiad hanner awr ar gael ar sail un-i-un. Bydd Claire Vokes, gweithredydd cynorthwyol buddsoddi benthyciadau micro ar gael yn Llyfrgell Cas-gwent (NP16 5EN) i drafod yr amrywiaeth o gyllid sydd ar gael gan y Banc Datblygu. Dywedodd Ms Vokes: “Gall ein benthyciadau micro hyblyg helpu busnesau lleol i dyfu. Mae’n gyflym a syml cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r arian i gyllido prynu amrywiaeth o anghenion busnes bach yn cynnwys stoc, cyfarpar, offer neu hyd yn oed safleoedd newydd. Gallai hefyd gefnogi llif arian i brynu busnes arall. “Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os oes gennych fusnes a fu’n rhedeg am ddwy flynedd, gallwn gynnig benthyciadau hyd at £25,000 gyda phenderfyniad mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith. “Rydym yn awyddus i siarad gyda cynifer o berchnogion a rheolwyr busnesau lleol ag sydd modd felly dewch draw i’n cymhorthfa galw heibio nesaf.” I drefnu apwyntiad 30 munud dylai busnesau anfon neges e-bost at: Claire.Vokes@developmentbank.wales Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter ar Gyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnes a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnesau.”

Mae Safonau Masnach Sir Fynwy yn rhybuddio pobl i fod yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus sy’n targedu preswylwyr y mae’r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt.

Nid yw’n anghyfreithlon i fasnachwyr edrych am waith yn y ffordd hon ond mae’n bwysig fod pobl yn ofalus ac nad ydynt yn gwneud penderfyniadau brysiog am gytuno i gael gwaith wedi’i wneud gan fasnachwyr sy’n dod yn uniongyrchol at garreg eu drws. Mae masnachu twyllodrus ar garreg y drws yn broblem barhaus ym Mhrydain a gall gwaith neu wasanaeth a wneir fod yn ddiangen, o safon wael, yn llawer drutach na’r dyfynbris gwreiddiol neu heb gael ei wneud o gwbl.

Os cafodd eich cartref ei ddifrodi gan y llifogydd neu wyntoedd uchel diweddar, byddwch eisiau cael eich tŷ  wedi’i drwsio cyn gynted ag sydd modd. Mae gan Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy y cyngor dilynol i’ch helpu i wneud yn siŵr y caiff gwaith unioni ei wneud mor llyfn ag sy’n bosibl.

Peidiwch â chytuno i gael eich gwaith wedi’i wneud gyda unrhyw un sy’n galw’n ddiwahoddiad neu’n cnocio ar ddrws eich cartref

Anaml mae pobl sy’n galw’n ddiwahoddiad yn rhoi eu manylion cyswllt i ddeiliaid tai na rhoi manylion iddynt am eu hawl gyfreithiol i ganslo contract o fewn 14 diwrnod. Gallant hefyd ddweud wrthych fod angen gwaith pan nad yw hynny’n wir. Os aiff pethau o chwith, mae’n annhebyg y byddwch yn gallu cysylltu â’r masnachwr eto ac ni fydd gennych unrhyw warant am y gwaith.

Cael o leiaf dri dyfynbris am y gwaith

Mae cael dewis o ddyfynbrisiau ysgrifenedig yn sicrhau y gallwch gael amser i asesu a cymharu pris y gwaith ac y gallwch wneud dewis gwybodus am ba grefftwyr i’w defnyddio.

Gwirio cymeradwyaeth neu ardystiad corff masnach

Os yw masnachwr yn hawlio bod yn aelod o gorff masnach neu gynllun cymeradwy, gwiriwch os yw hyn yn wir ar wefan y cynllun neu gorff. Mae manteision i ddefnyddio masnachwr sy’n aelod o gorff masnach neu gynllun cymeradwy gan y byddant wedi eu gwirio ac mae’n debygol y bydd trefn gwynion neu gyflafareddu yn ei lle os aiff unrhyw beth o chwith.

Ar gyfer gwaith neilltuol, megis gwaith trydan neu nwy, mae’n rhaid i fasnachwyr fod â chymwysterau a bod wedi eu cymeradwyo fel bod yn gymwys i wneud y gwaith hwnnw. Ar gyfer gwaith nwy, mae’n rhaid i fasnachwyr fod wedi cofrestru gyda Gas Safe a gallwch edrych pwy sydd wedi cofrestru ar wefan Gas Safe . Ar gyfer gwaith trydan, rhaid i fasnachwyr fod wedi cofrestru gyda NICEiC neu ELECSA a gallwch edrych pwy sydd wedi cofrestru drwy wefan NICEIC a drwy wefan ELECSA . Dylech wirio bob amser cyn eich bod yn cyflogi crefftwr fod ganddynt yr awdurdodiad priodol i gwblhau gwaith yn ddiogel a’i ardystio i Reoliadau Adeiladu. Yn ogystal â sicrhau fod y gwaith yn ddiogel, bydd angen i chi gael ardystiad os gwerthwch eich cartref yn y dyfodol.

Peidiwch talu’r pris contract llawn ymlaen llaw

Fel arfer ni fydd crefftwyr dilys yn disgwyl cael unrhyw dâl nes bod gwaith wedi’i orffen a’ch bod yn fodlon gydag ef. Gall fod angen i chi dalu swm ymlaen llaw os yw’r gwaith yn cynnwys rhannau neu osodiadau drud ond dim ond ar ôl i’r gwaith gael ei orffen y dylech dalu’r swm llawn. Os nad yw gwaith yn foddhaol, mae’r gyfraith yn eich galluogi i atal canran resymol i adlewyrchu unrhyw ddiffygion yn y gwaith.

Siarad gyda’ch cwmni yswiriant

Os oes gennych yswiriant, gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad gyda’ch cwmni yswiriant cyn trefnu i’r gwaith gael ei wneud. Efallai y bydd gan y cwmni yswiriant eu rhestr eu hunain o gontractwyr cymeradwy neu byddant eisiau gweld dyfynbrisiau cyn y byddant yn cytuno i dalu am y gwaith.

·        Gobeithiwn fod popeth yn mynd yn dda gyda’r gwaith trwsio i’ch cartref, ond os ydych angen cyngor mwy penodol ar unrhyw gam gallwch ffonio llinell gymorth Gymraeg Defnyddwyr Cyngor Dinasyddion ar 0808 223 1144 neu yn Saesneg ar 0808 223 1133. Fel arall, gallwch gysylltu’r Llinell Gymorth drwy eu gwefan. Mae gan wefan Cyngor Dinasyddion hefyd ganllawiau ar ffyrdd i ganfod masnachwr y gallwch ymddiried ynddo.

Gofynnir i breswylwyr a busnesau y mae llifogydd wedi effeithio arnynt i ddilyn gwybodaeth bwysig wrth i waith glanhau barhau ar draws y sir.

Mae dros 100 o gartrefi a nifer o fusnesau wedi dechrau ar eu prosesau adfer ar ôl y dinistr yn dilyn llifogydd a achoswyd gan Storm Dennis. Mae llawer o beryglon yn dod yn sgil llifogydd yn cynnwys halogiad a risg y bydd ysgyrion yn parhau unwaith y ciliodd y dŵr.

Gofynnir i unrhyw un y mae’r llifogydd arnynt ddilyn yr arweiniad islaw:

·        Yr un ffordd fwyaf effeithlon o atal haint yw golchi eich dwylo ar ôl trin unrhyw beth a fu mewn cysylltiad gyda dŵr llifogydd neu laid a mwyd.

·        Os ydych yn defnyddio peiriant golchi pwysedd i lanhau, gwisgwch fasg wyneb i atal mewnanadlu erosol

·        Dylid defnyddio menig rwber i drafod unrhyw lygod marw a gwaredu â nhw mewn bagiau plastig cadarn

·        Tynnu gorchuddion meddal ar gelfi a ffitiadau sydd wedi difrodi ac mewn cyflwr rhy wael i gael eu trwsio

·        Cael gwared â chymaint o laid a dŵr brwnt ag sydd modd.

·        Golchi’r holl arwynebau gyda dŵr sebon twym nes byddant yn amlwg lân.

·        Dylid glanhau ardaloedd paratoi bwyd, cypyrddau bwyd ac oergelloedd gyda dŵr sebon twym ac yna’u dadheintio yn defnyddio can. Dylid taflu unrhyw fyrddau ac offer cegin pren.

·        Taflu unrhyw fwyd sydd wedi’i halogi, yn cynnwys unrhyw beth sydd wedi dadmer.  

·        Caniatáu i bob arwyneb sychu – bydd hyn hefyd yn helpu i ladd germau.

·        Cysylltu â thîm Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Fynwy i gael mwy o gyngor www.monmouthshire.gov.uk/environmental-health-2/

Mae Cyngor Sir Fynwy hefyd yn annog pobl i ddefnyddio canolfannau gwastraff ac ailgylchu y sir i gael gwared ag unrhyw eitemau a allai fod wedi eu dinistrio gan y llifogydd.

Gellir gofyn am gyngor pellach gan asiantaethau partner yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Wrth i ni ddechrau symud i’r gwaith adfer ar ôl y llifogydd ofnadwy hyn, mae’n bwysig bod preswylwyr a busnesau yn cymryd y cyngor y gwnaethom ei roi i sicrhau eu bod yn eu cadw eu hunain yn ddiogel a gostwng y risg o broblemau eraill posibl megis lledaenu afiechyd. Mae digonedd o gyngor ar gael a byddwn yn annog pawb i gymryd sylw o’r rhybuddion a roddwyd.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Rheoli Risg Llifogydd

translation pending

Mae nifer o ffyrdd yn parhau i fod ar gau yn dilyn llifogydd ar drws y sir.

i) R90 Heol Whitebrook gyda chyffordd yr A466 ym Mhont Bigsweir oherwydd llifogydd a dau gerbyd a gafodd eu gadael.

ii) Sant-y-Brîd o Fagwyr i’r A48 yn nhafarn Rock and Foundain.

iii) Llangrwynau i Gilwern wrth y bont fetel.
Trosffordd Cripple Creek ar yr A40
iv) Heol Rockfield Road i Drefynwy wrth ymyl y Co-op
v) Gelli Uchaf i bentref Llanelli Hill.
vi) Grysmwnt i eglwys Caint

vii) R76, HEOL LLANFIHANGEL TRODDI HEOL PENRHOS, CWMCARFAN

Gall y rhestr newid pan wneir penderfyniadau i ailagor y ffyrdd perthnasol. Cynghorir y cyhoedd i edrych ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sir Fynwy i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ar ffyrdd.Hide message historyKK

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Rheoli Risg Llifogydd

Diweddariadau

5 minutes ago

Monmouthshire

Morning!
💛💙❤️
... See MoreSee Less

View on Facebook

14 hours ago

Monmouthshire

Our Monmouthshire is an online platform to help communities find support and exchange kind offers of help.

Together we can beat #coronavirus #loveyourneighbour
ourmonmouthshire.org
... See MoreSee Less

View on Facebook

19 hours ago

Monmouthshire

Story Time! Amser Stori!

Who’s joining us? 😀

Pwy sy’n ymuno gyda ni? 😀

Please Share 👍

Monmouthshire
... See MoreSee Less

View on Facebook

21 hours ago

Monmouthshire

If you have to leave the house, make sure you stay at least 2 metres apart from others. ... See MoreSee Less

View on Facebook

22 hours ago

Monmouthshire
View on Facebook

23 hours ago

Monmouthshire

The Llanfoist and Five Lanes recycling centres are open from today. But you MUST pre-book. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

IDEAS PLEASE As a result of COVID-19 we need to think differently about public spaces. We’re interested in your sustainable transport and active travel (walking and cycling) ideas (within social distancing). Please send ideas to ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk by 4th June 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

Happy Bank Holistay!

Time to pull out those arts and crafts materials or find a sunny spot in the garden. 🎨☀️

Whatever you have planned today, please stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

BANK HOLIDAY: All collections will be running one day later than usual, with no collections on Monday 25th May. Here’s our handy collections calendar bit.ly/2XlqGPD ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Do you have a bag of worries?

Catherine from Building Strong Families talks about how to deal with the things that worry you the most.

#mentalhealthawaress
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

The booking system for access to Llanfoist and Five Lanes recycling centres is now live. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Bydd canolfannau ailgylchu Llanfoist a Five Lanes yn agor ar 26 Mai. Ond mae'n RHAID rhag-archebu. Mae'r rhai sy'n dod i fyny heb apwyntiad yn cael eu troi i ffwrdd.
Mae ein cydweithiwr Paul yn esbonio sut y bydd y system yn gweithio
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosYou’ve already played a huge part on helping stop the spread of coronavirus. Don’t give up now.

In Wales, the travel rules haven’t changed.

Please avoid all non-essential travel and stay local.

Staying away from the place you live, without a reasonable excuse, is an offence.

Campsites and tourist attractions, along with many popular footpaths and beauty spots, remain closed.

#StayHome
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

We know the weather’s going to be nice this weekend but that doesn’t mean the Coronavirus has gone away.

Stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWhat does ‘stay local’ mean?

We’ve deliberately not defined this because what’s “local” may vary across Wales.

We’re asking you to use good judgement.

For example, travelling from Cardiff to Porthcawl to exercise on a beach, or Ruthin to Snowdonia to walk – is not staying local.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

It's not just the responsibility of medical professionals to keep us safe - we all have a role to play. You can do your bit by following the rules below so please only make essential journeys and work from home if you can! #keepwalessafe ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Take a moment and listen to this. ‘Hope’ is the thing with feathers, a poem by Emily Dickinson. Read as part of Mental Health Awareness Week. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWe know how tough this is.

We know that for some people it’s even tougher than for others.
Please look after each other.

We are all in this together and united in one goal:
To keep Wales safe.

So for now, Stay Home.

For help and advice:
www.gov.wales/coronavirus
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire
View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Do you run a community sports club, theatre group or project for young people?

We want to hear from you!

Your feedback will help us improve services going forward
And it just takes a few minutes! bit.ly/3bI7ArN
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mae Sir Fynwy wedi profi pedwerydd diwrnod digwyddiad tywydd difrifol. Mae’r storm wedi effeithio ar yr holl sir ond bu ar ei waethaf ym Mrynbuga, Trefynwy a’r ardaloedd o amgylch. Mae lefelau dŵr yn Nhrefynwy yn dal yn uchel a rhagwelir mwy o dywydd garw, felly mae’r sefyllfa yn debygol o barhau am weddill yr wythnos.

Cafodd Trefynwy ei tharo’n wael yn ystod y deuddydd diwethaf. Mae gwahanol ffyrdd a phont Gwy ar gau a byddant yn parhau i fod ar gau – caiff preswylwyr eu hannog i fod yn ofalus wrth deithio. Mae dŵr llifogydd wedi sefyll yn ardal Trefynwy a all achosi perygl.

Bu llifogydd mewn cannoedd o adeiladau (preswyl a masnachol). Mae cannoedd o bobl naill ai’n byw mewn rhan o’u cartref (lan lofft) neu wedi symud i westy neu’n aros gyda ffrindiau/perthnasau.

Mae canolfan orffwys yn parhau i weithredu yn Neuadd y Sir, Trefynwy ar gyfer unrhyw breswylwyr sydd angen cymorth.

Bydd Pont Gwy yn parhau ar gau nes bydd lefel y dŵr wedi gostwng, gwirio strwythur y bont a phenderfynu ei bod yn ddiogel i bobl a gerbydau ddefnyddio’r bont eto. Mae hyn yn weithredu rhag ofn.

Cafodd Gwaith Trin Dŵr Mayhill Dŵr Cymru ei gau oherwydd y llifogydd. Mae cynlluniau yn eu lle i sicrhau fod gan bobl fynediad i ddŵr. Bydd fflyd o danceri yn parhau i lenwi’r system ddosbarthu ac mae gorsafoedd dŵr potel ar gael pe byddai cyflenwadau’n gostwng.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Aiff fy nghalon mas i bobl ar draws y sir y mae’r tywydd difrifol a gawsom yn Sir Fynwy wedi effeithio arnynt. Hoffwn ddiolch i’n holl sefydliadau partner sy’n gweithio’n galed i gadw pobl yn ddiogel. Bu’r gefnogaeth a chydlynu gan bob gwasanaeth argyfwng yn rhagorol.

“Mae’r sefyllfa o amgylch Trefynwy yn heriol a deinamig. Nid ydym wedi medru arbed pob adeilad ond mae pob person yn ddiogel. Cafodd pobl gymorth lle roeddent angen hynny i adael eu cartrefi a lle mae pobl yn dewis aros rydym yn helpu lle gallwn. Cafodd nifer o bobl eu hachub mewn cychod ac rydym yn falch iawn i ddweud fod pawb a achubwyd yn ddiogel er bod nifer wedi bod angen gofal a cymorth.

“Mae’r gwaith hwn yn debyg o barhau am nifer o ddyddiau eto. Caiff preswylwyr eu cynghori i deithio’n ofalus heddiw gan fod llawer o ddŵr yn dal i fod o gwmpas.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Rheoli Risg Llifogydd

Diweddariadau

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Rheoli Risg Llifogydd

Diweddariadau

5 minutes ago

Monmouthshire

Morning!
💛💙❤️
... See MoreSee Less

View on Facebook

14 hours ago

Monmouthshire

Our Monmouthshire is an online platform to help communities find support and exchange kind offers of help.

Together we can beat #coronavirus #loveyourneighbour
ourmonmouthshire.org
... See MoreSee Less

View on Facebook

19 hours ago

Monmouthshire

Story Time! Amser Stori!

Who’s joining us? 😀

Pwy sy’n ymuno gyda ni? 😀

Please Share 👍

Monmouthshire
... See MoreSee Less

View on Facebook

21 hours ago

Monmouthshire

If you have to leave the house, make sure you stay at least 2 metres apart from others. ... See MoreSee Less

View on Facebook

22 hours ago

Monmouthshire
View on Facebook

23 hours ago

Monmouthshire

The Llanfoist and Five Lanes recycling centres are open from today. But you MUST pre-book. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

IDEAS PLEASE As a result of COVID-19 we need to think differently about public spaces. We’re interested in your sustainable transport and active travel (walking and cycling) ideas (within social distancing). Please send ideas to ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk by 4th June 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

Happy Bank Holistay!

Time to pull out those arts and crafts materials or find a sunny spot in the garden. 🎨☀️

Whatever you have planned today, please stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

BANK HOLIDAY: All collections will be running one day later than usual, with no collections on Monday 25th May. Here’s our handy collections calendar bit.ly/2XlqGPD ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Do you have a bag of worries?

Catherine from Building Strong Families talks about how to deal with the things that worry you the most.

#mentalhealthawaress
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

The booking system for access to Llanfoist and Five Lanes recycling centres is now live. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Bydd canolfannau ailgylchu Llanfoist a Five Lanes yn agor ar 26 Mai. Ond mae'n RHAID rhag-archebu. Mae'r rhai sy'n dod i fyny heb apwyntiad yn cael eu troi i ffwrdd.
Mae ein cydweithiwr Paul yn esbonio sut y bydd y system yn gweithio
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosYou’ve already played a huge part on helping stop the spread of coronavirus. Don’t give up now.

In Wales, the travel rules haven’t changed.

Please avoid all non-essential travel and stay local.

Staying away from the place you live, without a reasonable excuse, is an offence.

Campsites and tourist attractions, along with many popular footpaths and beauty spots, remain closed.

#StayHome
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

We know the weather’s going to be nice this weekend but that doesn’t mean the Coronavirus has gone away.

Stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWhat does ‘stay local’ mean?

We’ve deliberately not defined this because what’s “local” may vary across Wales.

We’re asking you to use good judgement.

For example, travelling from Cardiff to Porthcawl to exercise on a beach, or Ruthin to Snowdonia to walk – is not staying local.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

It's not just the responsibility of medical professionals to keep us safe - we all have a role to play. You can do your bit by following the rules below so please only make essential journeys and work from home if you can! #keepwalessafe ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Take a moment and listen to this. ‘Hope’ is the thing with feathers, a poem by Emily Dickinson. Read as part of Mental Health Awareness Week. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWe know how tough this is.

We know that for some people it’s even tougher than for others.
Please look after each other.

We are all in this together and united in one goal:
To keep Wales safe.

So for now, Stay Home.

For help and advice:
www.gov.wales/coronavirus
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire
View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Do you run a community sports club, theatre group or project for young people?

We want to hear from you!

Your feedback will help us improve services going forward
And it just takes a few minutes! bit.ly/3bI7ArN
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd difrifol ar gyfer yr Afon Gwy yn Nhrefynwy.

Mae hyn yn golygu y bernir bod lefelau dŵr yn beryglus tu hwnt a rhagwelir y byddant yn cyrraedd lefelau uwch nag a gofnodwyd erioed.

Cafodd preswylwyr sy’n byw ger yr Afon Gwy ac ar ffyrdd cyfagos eu symud o’u cartrefi.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cau Pont Gwy yng nghanol y dref ac yn rhybuddio cerddwyr a modurwyr i gadw i ffwrdd o’r ardal.

Gofynnir i unrhyw un y mae cau’r bont neu’r llifogydd wedi effeithio arnynt i ddefnyddio’r ganolfan orffwys a agorwyd yn Neuadd y Sir yng nghanol Trefynwy.

Mae’r cyngor yn parhau i weithio gydag asiantaethau partner, yn cynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a’r gwasanaethau argyfwng i asesu’r sefyllfa ac i sicrhau bod yr holl breswylwyr yr effeithir iddynt yn cael gwybodaeth a chefnogaeth.

Blaenoriaeth Cyngor Sir Fynwy yng nghyswllt y llifogydd am weddill 17 Chwefror yw’r Afon Gwy sy’n rhedeg drwy Drefynwy.

Mae’r lefelau’n uchel ar hyn o bryd ac mae modelu’n awgrymu y bydd yn codi ymhellach yn yr  ychydig oriau nesaf. Mae’r Cyngor yn rhoi blaenoriaeth i waith dosbarthu sachau tywod i gartrefi yn yr ardal.

Caiff y cyhoedd eu cynghori i gadw’n ddiogel oddi wrth yr afon am y 24 awr nesaf, gan y disgwylir  i’r dŵr godi i lefel beryglus.

Mae pobl eisoes wedi gadel eu cartrefi mewn ardaloedd a ystyrir i fod mewn perygl gyda chanolfan orffwys wedi ei hagor yn Neuadd y Sir yn y Dref. Mae’r ganolfan orffwys hon ar gael i unrhyw un sydd wedi gorfod gadael eu cartref ac mae staff yno i helpu.

Gofynnir i bobl fod yn neilltuol o wyliadwrus yn Riverside Park, Hadnock Road, Redbrook Road, Beech Road a Wyesham Road tra bydd y rhybudd yn parhau mewn grym.

Wrth i lefelau dŵr barhau i godi mae’n debygol y caiff Pont Gwy ei chau heno. Mae hyn yn debygol o fod rhwng 18:30 – 19:00.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Rheoli Risg Llifogydd

Diweddariadau

5 minutes ago

Monmouthshire

Morning!
💛💙❤️
... See MoreSee Less

View on Facebook

14 hours ago

Monmouthshire

Our Monmouthshire is an online platform to help communities find support and exchange kind offers of help.

Together we can beat #coronavirus #loveyourneighbour
ourmonmouthshire.org
... See MoreSee Less

View on Facebook

19 hours ago

Monmouthshire

Story Time! Amser Stori!

Who’s joining us? 😀

Pwy sy’n ymuno gyda ni? 😀

Please Share 👍

Monmouthshire
... See MoreSee Less

View on Facebook

21 hours ago

Monmouthshire

If you have to leave the house, make sure you stay at least 2 metres apart from others. ... See MoreSee Less

View on Facebook

22 hours ago

Monmouthshire
View on Facebook

23 hours ago

Monmouthshire

The Llanfoist and Five Lanes recycling centres are open from today. But you MUST pre-book. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

IDEAS PLEASE As a result of COVID-19 we need to think differently about public spaces. We’re interested in your sustainable transport and active travel (walking and cycling) ideas (within social distancing). Please send ideas to ActiveTravel@monmouthshire.gov.uk by 4th June 2020 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Monmouthshire

Happy Bank Holistay!

Time to pull out those arts and crafts materials or find a sunny spot in the garden. 🎨☀️

Whatever you have planned today, please stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

BANK HOLIDAY: All collections will be running one day later than usual, with no collections on Monday 25th May. Here’s our handy collections calendar bit.ly/2XlqGPD ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Do you have a bag of worries?

Catherine from Building Strong Families talks about how to deal with the things that worry you the most.

#mentalhealthawaress
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

The booking system for access to Llanfoist and Five Lanes recycling centres is now live. Those who turn up without a booking will be turned away.

Our colleague Paul explains how the system will work.

bit.ly/3bBSfJR
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Bydd canolfannau ailgylchu Llanfoist a Five Lanes yn agor ar 26 Mai. Ond mae'n RHAID rhag-archebu. Mae'r rhai sy'n dod i fyny heb apwyntiad yn cael eu troi i ffwrdd.
Mae ein cydweithiwr Paul yn esbonio sut y bydd y system yn gweithio
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosYou’ve already played a huge part on helping stop the spread of coronavirus. Don’t give up now.

In Wales, the travel rules haven’t changed.

Please avoid all non-essential travel and stay local.

Staying away from the place you live, without a reasonable excuse, is an offence.

Campsites and tourist attractions, along with many popular footpaths and beauty spots, remain closed.

#StayHome
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

We know the weather’s going to be nice this weekend but that doesn’t mean the Coronavirus has gone away.

Stay local, stay apart and stay safe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWhat does ‘stay local’ mean?

We’ve deliberately not defined this because what’s “local” may vary across Wales.

We’re asking you to use good judgement.

For example, travelling from Cardiff to Porthcawl to exercise on a beach, or Ruthin to Snowdonia to walk – is not staying local.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

It's not just the responsibility of medical professionals to keep us safe - we all have a role to play. You can do your bit by following the rules below so please only make essential journeys and work from home if you can! #keepwalessafe ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

To find out more about Fostering call 01873 735950, visit www.monmouthshire.gov.uk/fostering or email foster@monmouthshire.gov.uk ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Take a moment and listen to this. ‘Hope’ is the thing with feathers, a poem by Emily Dickinson. Read as part of Mental Health Awareness Week. ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Timeline PhotosWe know how tough this is.

We know that for some people it’s even tougher than for others.
Please look after each other.

We are all in this together and united in one goal:
To keep Wales safe.

So for now, Stay Home.

For help and advice:
www.gov.wales/coronavirus
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire
View on Facebook

4 days ago

Monmouthshire

Do you run a community sports club, theatre group or project for young people?

We want to hear from you!

Your feedback will help us improve services going forward
And it just takes a few minutes! bit.ly/3bI7ArN
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mae Storm Dennis wedi achosi llifogydd mawr ar ffyrdd ac wedi effeithio ar lefelau dŵr ar yr Afon Mynwy, yr Afon Wysg a’r Afon Gwy yn Sir Fynwy. Bu Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda chydweithwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru i gadw preswylwyr yn ddiogel. Bu timau’n dosbarthu sachau tywod, clirio coed, trin tirlithriadau a chau ffyrdd. Sefydlwyd canolfannau gorffwys i gefnogi pobl.

Bu llifogydd mewn rhai tai yn Sir Fynwy a bu’n rhaid i bobl adael eu cartrefi.

Roedd lefelau yr Afon Wysg yn uchel iawn a chafodd preswylwyr eu cynghori gan Cyfoeth Naturiol Cymru i weithredu ar unwaith a chynllunio ar gyfer posibilrwydd llifogydd. Mae’r sefyllfa yn Mrynbuga yn dal i gael ei monitro.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Hoffwn ddiolch o galon i bawb a fu’n gweithio ddydd a nos i gadw preswylwyr yn ddiogel. Mae ffyrdd ar draws y sir yn dal ar gau oherwydd llifogydd. Caiff preswylwyr eu hannog i yrru’n ofalus gan fod amodau yn beryglus. Byddwn yn dal i gadw golwg agos ar lefelau pob afon dros y dyddiau nesaf gan nad yw bygythiad Storm Dennis drosodd eto.  Disgwylir i’r tywydd ansefydlog barhau drwy gydol yr wythnos gyda disgwyl mwy o law ddydd Mercher i ddydd Iau ond ni ddisgwylir i hyn fod cyn waethed â thywydd y penwythnos gyda llawer llai o  law yn y rhagolygon. Cadwch yn dwym, cadwch yn ddiogel a pheidiwch ceisio teithio drwy ffyrdd sydd ar gau. Anelwn weithredu gwasnaethu fel arfer ddydd Llun – gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan y gall fod peth oedi.

Oherwydd yr ymchwydd llanw a ragwelir – bydd ffyrdd yn cael eu cau yn Nhyndyrn am gyfnodau ychwanegol heddiw a bore yfory fel sy’n dilyn:

Dydd Mercher 12th Chwefror rhwng 22.15 – 22.45 (oddeutu)

Dydd Iau 13eg Chwefror rhwng 10.35 – 11.05 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

 • Dydd Llun 10th Chwefror rhwng 20:50 – 21:20 (oddeutu)
 • Dydd Mawrth 11th Chwefror rhwng 09:10 – 09:40 (oddeutu)
 • Dydd Mawrth 11th Chwefror rhwng 21:35 – 22:05 (oddeutu)
 • Dydd Mercher 12th Chwefror rhwng 09:50 – 10:20 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae plant personél y lluoedd arfog yn Sir Fynwy yn cael budd o becyn newydd o gymorth i helpu gyda’u cyrhaeddiad a’u datblygiad diolch i gyllid a swyddog cymorth penodol.

Mae’n dilyn cais llwyddiannus Cyngor Sir Fynwy am grant o Gronfa Cymorth Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn i gyflogi Swyddog Cymorth Addysg Lluoedd Ei Mawrhydi (HMF), sy’n gweithio ar draws addysg a gyda chyrff trydydd sector i godi ymwybyddiaeth o’r heriau unigryw a all wynebu plant personél milwrol.

Mae’r Swyddog Cymorth Addysg HMF, a ddechreuodd yn y swydd ym mis Ebrill 2019, yn cefnogi 98 o blant yn Sir Fynwy a hefyd yn llywio ysgolion drwy geisiadau cyllid am adnoddau tebyg i staff ychwanegol, deunyddiau dysgu a hyfforddiant.

Mae plant y mae eu rhieni yn y Lluoedd Arfog neu a fu ynddynt yn y gorffennol yn aml yn fwy hyblyg ac annibynnol ac yn gallu addasu’n rhwyddach gan eu bod wedi arfer gyda newid, ond gallant hefyd wynebu heriau a achosir gan effeithiau symud neu adleoli.

Mae cyflwyno’r Swyddog Cymorth Addysg HMF yn enghraifft arall eto o ymrwymiad Sir Fynwy i gefnogi ein cydweithwyr yn y lluoedd arfog. Mae’r cyngor wedi ennill dyfarniad Arian yn y cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Amddiffyn a hefyd wedi llofnodi’r Cyfamod Lluoedd Arfog, sy’n addewid gan y genedl y caiff y rhai sydd yn gwasanaethu neu a wasanaethodd, a’u teuluoedd, eu trin yn deg.

Sicrhaodd tair ysgol yn y sir gyllid o grantiau ‘Cefnogi Plant Gwasanaeth mewn Addysg’. Mae Ysgol Gynradd Gilwern, sydd â naw o blant gwasanaeth yn yr ysgol, yn defnyddio’r cyllid i helpu plant drwy lythrennedd emosiynol a datblygu gwytnwch.

Dywedodd Sue Marles, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Gilwern: “Rwy’n credu ei bod yn hanfodol adnabod pob plentyn o fewn sefydliad er mwyn medru mynd â’r dysgwyr hynny ymlaen a chael y gorau allan o’r dysgwyr hynny a dyna oedd fy nghymhelliant dros wneud cais am y grant. Drwy’r cyllid hwn gallwn brynu adnoddau i hyrwyddo’r ymyriadau rydym yn eu rhoi ar waith i helpu’r plant hyn a’u teuluoedd.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n falch iawn fod Sir Fynwy yn parhau i ddangos ei bod yn wych wrth gefnogi ein cydweithwyr yn y lluoedd arfog a’u teuluoedd. Gwyddom fod llawer mwy o blant ar draws Sir Fynwy fydd yn manteisio o’r ffrydiau cyllid hyn a help Swyddog Cymorth Addysg HMF. Byddwn yn annog pawb, p’un ai ydych o’r sector addysg, iechyd neu gorff trydydd sector, i gysylltu â ni i ganfod mwy am y cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael.”

I gael mwy o wybodaeth am gyllid a chefnogaeth ar gyfer plant gwasanaeth cysylltwch â Swyddog Cymorth Addysg HMF drwy

emma.ashmead@newport.gov.uk

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo ceisiadau cynllunio ar gyfer adeiladu 269 o gartrefi (68 o dai fforddiadwy yn cynnwys 7 byngalo) a chartref gofal yn Heol Crug. Mae Cyngor Sir Fynwy a Cartrefi Melin wedi gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno’r prosiect uchelgeisiol i’r cam hwn.

Y gymeradwyaeth yw’r cam cyntaf tuag at adeiladu safle fydd yn fan cynaliadwy i bobl fyw a gweithio ynddo ac mae’n gwella llesiant cymunedau o fewn y safle a hefyd tu hwnt i gymunedau Porthysgewin a Chil-y-coed.

Mae’r elfennau allweddol yn cynnwys:

 • Cartrefi hyfryd – bydd dyluniad ardderchog ac adeiladu ansawdd uchel yn ganolog i’r datblygiad newydd.
 • Amgylchedd cyfeillgar i dementia – mae’r cartref gofal 32 ystafell wely yn seiliedig ar greu amgylchedd cyfeillgar i dementia gyda ‘thai’ unigol yn canoli ar ardd fuarth wedi’i dylunio’n hyfryd a chyfeillgar i dementia. Caiff hyn ei integreiddio ymhellach mewn gofod preswyl cysylltiedig ansawdd uchel sy’n neilltuol, a chyfarwydd fel y gall pawb yn y gymuned fanteisio.
 • Seilwaith gwyrdd – mae gofodau gwyrdd yng ngwahanol rannau’r datblygiad, yn cynnwys ardal dyfu gymunedol, cadw cynefinoedd a warchodir gyda chyfleoedd ar gyfer chwarae awyr agored. Mae llwybrau gyda meinciau, ardaloedd chwarae a llwybrau cerdded tu allan i’r safle.
 • Llwybrau troed – yn cysylltu’r safle fel gall pobl gerdded yn ddiogel i’r ardal breswyl sy’n bodoli eisoes i’r de a’r ysgolion a’r cyfleusterau ym Mhorthysgewin. Cafodd llwybr troed newydd ei gynnwys wrth ochr y B4245 i gysylltu gyda Cil-y-coed a’r ardaloedd cyflogaeth i’r gorllewin.
 • Cynllun ffyrdd – wedi ei wella ymhellach i sicrhau symudiad diogel a chyfleus ar draws y safle i bawb yn y gymuned. Lle’n bosibl, o fewn pob ardal ddatblygu bydd gan y ffyrdd derfyn cyflymder o 20 milltir yr awr neu lai, gan roi strydoedd y gall cerddwyr, seiclwyr a cheir eu rhannu’n ddiogel.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter a Chynllunio Defnydd Tir: “Hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn Cartrefi Melin a chydweithwyr yng Nghyngor Sir Fynwy am hybu’r prosiect uchelgeisiol hwn hyd yma. Mae amrywiaeth o dimau’n cynnwys rheoli datblygu, seilwaith gwyrdd, ecoleg a pheirianwyr priffordd wedi gweithio’n uniongyrchol gyda’r datblygwyr a phenseiri i ddarparu cynlluniau ar gyfer datblygiad ansawdd uchel a gofodau cyhoeddus sy’n hyrwyddo ffyniant, iechyd, hapusrwydd a llesiant i bawb.”

Ychwanegodd Adrian Huckin, Cyfarwyddwr Gweithredol Arloesedd a Diwylliant Cartrefi Melin: “Y gymeradwyaeth heddiw yw’r cam cyntaf tuag at wneud y cynllun hwn yn realaeth. Bydd y dyluniad ardderchog ac adeiladu ansawdd uchel y safle yn helpu i adeiladu cymuned gynhwysol yn ogystal â chartrefi newydd. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy i wneud i hyn ddigwydd.”

Caiff cartrefi yn Sir Fynwy eu hannog i wneud cais am gyllid ar gyfer gwelliannau rhad ac am ddim i wella effeithlonrwydd ynni.

Mae newidiadau diweddar i’r cymhwyster am y grant Cwmni Ynni yn golygu y bydd cyllid yn awr ar gael i nifer fwy o gartrefi ar draws y sir.

Mae’r newidiadau yn golygu nad oes angen i bobl mwyach fod yn derbyn budd-daliadau, ond mae angen iddynt fod ar incwm isel. Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno wneud cais un ai fyw mewn cartref drud i’w wresogi neu fod yn fregus i effeithiau byw mewn cartref oer.

Gall y rhai y bernir eu bod yn fregus oherwydd eu bod yn byw mewn cartref oer fod â nifer o gyflyrau meddygol neu anabledd. Caiff unrhyw un dan 5 oed neu dros 60 oed eu hystyried yn fregus i effeithiau cartref oer.

Gwneir yr asesiadau incwm yn ddibynnol ar bwy sy’n byw yn y cartref. Ni all oedolyn sengl fod yn ennill dros £9,300 i gael eu hystyried ar gyfer y cyllid, ac ni all teulu o ddau oedolyn a dau blentyn fod yn ennill dros £26,800. Cymerir y ffigurau hyn ar ôl tynnu costau tai tebyg i forgais, rhent a threth gyngor.

Ynghyd â chynyddu insiwleiddio atig ac insiwleiddio wal ceudod, efallai y gall bobl gymwys gael boeler newydd a mwy effeithiol yn lle boeler sydd wedi torri neu foeler hen ac aneffeithiol.

I wneud cais, neu wirio cymhwyster cysylltwch â’r Ganolfan Cyngor Ynni, partner elusen Cyngor Sir Fynwy, yng Nghasnewydd ar rhadffôn 0800 6226110.Os ydych yn gymwys, bydd eu cynghorwyr yn trefnu arolwg rhad ac am ddim a heb oblygiad. Mae mwy o fanylion am y cynllun a’r meini prawf cymhwyster ar gael yn www.sewenergy.org.uk.

Mae’r cynllun ar agor i berchnogion tai preifat a rhai sy’n rhentu’n breifat. Mae’r grantiau yn amodol ar arolwg, cymhwyster ac argaeledd cyllid, gyda’r penderfyniad terfynol gyda’r cwmnïau ynni sy’n cefnogi’r cynllun.

Bydd tri prentis newydd yn cael dechrau da i’w gyrfaoedd yr wythnos hon wrth iddynt ymuno â Chyngor Sir Fynwy i weithio o fewn y tîm gofal cymdeithasol.

Mae’r tri unigolyn brwd wedi ymuno â’r tîm ar ddechrau Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau – ymgyrch i ddathlu llwyddiannau pobl a ddechreuodd eu gyrfa mewn rôl prentisiaeth ac annog mwy o bobl i feddwl am brentisiaethau.

Y tri prentis newydd fydd y cyntaf i ymuno mewn cynllun ‘Prentisiaeth mewn Gofal’ sy’n dilyn cais llwyddiannus Sir Fynwy am gyllid o gronfa Her Economi Sylfaen Llywodraeth Cymru.

Bydd y prentisiaid yn rhan o’r Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a byddant yn gweithio o fewn gwasanaethau Sir Fynwy er mwyn darparu profiadau ymarferol a dysgu am weithio mewn gofal cymdeithasol. Bydd y swyddi ymarferol yn canolbwyntio ar weithio gyda phobl yn y gymuned i’w cefnogi i fyw’n annibynnol, diogel ac iach yn eu cartrefi eu hunain ac i hyrwyddo cysylltiadau. Ar draws y 12 mis, bydd y prentisiaid hefyd yn ennill cymwysterau ffurfiol y gellir eu trosglwyddo’n llawn o fewn y sector gofal cymdeithasol.

Mae cynnydd yn y boblogaeth o bobl sy’n heneiddio yn Sir Fynwy ac amcangyfrifir erbyn 2036 y bydd 36% o 93,000 o boblogaeth y sir dros 65 oed. Bydd y cynllun yn helpu i fynd i’r afael â’r galw tebygol am fwy o bobl i weithio yn y sector gofal yn y dyfodol, gan roi trosolwg eang o’r llu o swyddi gofalu arbenigol sy’n cael effaith enfawr ar fywydau cynifer o bobl yn y sir.

Mae’r rhaglen hefyd yn anelu i ddatblygu ac adeiladu ar lwyddiannau diweddar drwy ddynodi a chreu cyfleoedd i recriwtio prentisiaid ar draws pob sector o’r awdurdod, gan roi cyfleoedd iddynt i dyfu a sicrhau cynnydd mewn awdurdod gwych. Cefnogir hyn gan y ‘Strategaeth Prentisiaid, Graddedigion ac Internau’ a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Gorffennaf 2019.

Bydd y tri prentis newydd yn ymuno â charfan o 14 prentis ledled Sir Fynwy, gyda 45 o staff presennol yn cwblhau prentisiaethau lefel uwch mewn gwahanol ddisgyblaethau.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i groesawu ein tri phrentis gofal cymdeithasol newydd. Aiff eu gwaith dros y 12 mis nesaf ymhell i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn Sir Fynwy. Rwyf mor falch fod y bobl ifanc hyn yn dechrau ar eu prentisiaethau mewn sector mor bwysig ac yn dymuno pob llwyddiant iddynt ar yr hyn fedrai fod yn llwybr gyrfa mewn Gofal.

Mae mwy o wybodaeth ar y prentisiaethau sydd ar gael gyda Sir Fynwy i’w weld yn www/monmouthshire.gov.uk/jobs-employment/.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ailgadarnhau ei ymrwymiad i weithio gyda’n cymuned lluoedd arfog, ynghyd â’n pump Cyngor Tref (Y Fenni, Trefynwy, Brynbuga, Cil-y-coed a Chas-gwent) a lofnododd y Cyfamod am y tro cyntaf. Mae hyn yn golygu mai Sir Fynwy yw’r unig awdurdod lleol ym Mhrydain lle mae’r prif awdurdod a phob un o’r cynghorau tref wedi llofnodi’r cyfamod ar yr un pryd.

Mae’r Cyfamod Lluoedd Arfog yn cynrychioli addewid gan y genedl y caiff y rhai sy’n gwasanaethu neu a wasanaethodd, a’u teuluoedd, eu trin yn deg. Nod y cyfamod yw dod â’r gymuned lluoedd arfog a’r gymuned sifilian ynghyd ar lefel leol, meithrin cyd-ddealltwriaeth a chodi ymwybyddiaeth o faterion a wynebir gan y lluoedd arfog. Mae’n ymrwymiad ein bod, gyda’n gilydd, yn cydnabod a deall y dylai’r rhai sy’n gwasanaethu neu a wasanaethodd yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd, gael eu trin gyda thegwch a pharch yn y cymunedau, economi a chymdeithas a wasanaethant gyda’u bywydau.

Cynhaliwyd y seremoni lofnodi yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir yn ystod cyfarfod o’r cyngor llawn. Llofnodwyd yr ymrwymiad gan y Cyng Sheila Woodhouse fel Cadeirydd y Cyngor a’r Lt Col JPR Gossage RE ar ran Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frehnhinol (Milwrol). Yn llofnodi ar ran y Cynghorau Tref oedd Cas-gwent, Cyng Tom Kirton (Maer), Cil-y-coed: Cyng Dave Evans (Maer), Trefynwy: Cyng Richard Roden (Maer), Brynbuga: Cyng Christine Wilkinson (Maer), y Fenni: Cyng Tony Koniecvzny (Maer).

Mae gan y cyngor ddyfarniad Arian yng Nghynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr Amddiffyn ac mae wedi datgan diddordeb mewn sicrhau statws Aur eleni. Dyfernir y wobr i gyflogwyr sy’n ymrwymo, dangos neu hybu cefnogaeth i amddiffyn a’r gymuned lluoedd arfog ac sy’n ysbrydoli eraill i wneud yr un fath.

Dywedodd y Cyng. Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy: “Mae mor bwysig cydnabod gwaith ac ymrwymiad ein cydweithwyr yn y lluoedd arfog. Mae llofnodi’r cyfamod hwn yn cadarnhau ymroddiad Sir Fynwy i sicrhau bod ein cydweithwyr yn y lluoedd arfog yn parhau i dderbyn cefnogaeth a diolchgarwch.”

Meddai’r Lt Col JPR Gossage RE: “Mae’r digwyddiadau hyn yn anhygoel o bwysig i’r gymuned filwrol sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd ac i gyn-aelodau wrth arddangos ymrwymiad a chefnogaeth barhaus i aelodau’r Lluoedd Arfog a’u teuluoedd ar draws Sir Fynwy. Mae fy Nghatrawd yn falch iawn o’n treftadaeth yn cario enw’r sir, ac yn gwirioneddol werthfawrogi cefnogaeth Meiri a Chynghorwyr Sir Fynwy.”

I gael mwy o wybodaeth am y Cyfamod Lluoedd Arfog neu os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag ArmedForces@monmouthshire.gov.uk

Bydd pymtheg o fannau gwefru cyflym ar gyfer cerbydau trydan ar gael ar draws Sir Fynwy cyn hir.

Dechreuodd gwaith i osod 65 man gwefru cerbydau trydan mewn 34 safle ar draws Gwent, yn cynnwys chwe safle yn Sir Fynwy. Mae’r cyngor yn un o bump awdurdod lleol yng Ngwent i gael cyfran o £459,000 gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) gydag arian cyfatebol gan bob un o’r pump awdurdod. Cyfrannodd Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru gyllid at astudiaeth ddichonolrwydd i gefnogi datblygiad y prosiect.

Caiff y gwaith gosod ei wneud gan gwmni Cymreig o’r enw Silverstone Green Energy. Bydd y cwmni hwn hefyd yn rheoli ac yn cynnal y mannau gwefru tan 2025.

Mae’r chwe maes parcio yn Sir Fynwy lle gosodir mannau gwefru cerbydau trydan yn:

 • Iard y Bragdy, y Fenni
 • Teras y Drindod, y Fenni
 • Woodstock Way, Cil-y-coed
 • Castle Dell, Cas-gwent
 • Stryd Glyndŵr, Trefynwy
 • Stryd Maryport (De), Brynbuga

Gall y mannau a osodir wefru rhwng 7kW a 22kW yn dibynnu ar y capasiti sydd ar gael adeg gwefru. Y nod yw i’r holl gyfleusterau fod yn barod erbyn 31 Mawrth 2020, gyda’r mannau gwefru yn weithredol o 1 Ebrill 2020.

Cafodd y safleoedd a gynigir ar draws Gwent eu dethol yn dilyn astudiaeth ddichonolrwydd  ranbarthol Gwent ar gyfer mannau gwefru cerbydau trydan, a edrychodd ar yr holl feysydd parcio y mae awdurdodau lleol yn berchen arnynt er mwyn penderfynu pa rai sy’n ateb gofynion Cynllun Mannau Gwefru Preswyl Ar y Stryd OLEV. Roedd Western Power Distribution hefyd yn gysylltiedig fel rhan o’r astudiaeth i benderfynu ar addasrwydd safleoedd a chostau i ddarparu’r cyflenwad trydan. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus hefyd i benderfynu ar y galw cyfredol a galw’r dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith Gwyrdd: “Rwyf wrth fy modd y bydd Sir Fynwy yn derbyn y mannau gwefru cyflym hyn yn dilyn y cais llwyddiannus am gyllid. Rydym eisiau annog pawb i feddwl beth fedrant ei wneud i helpu gostwng yr effaith ar newid hinsawdd. Mae troi at gerbydau trydan yn un ffordd o wneud hynny ac mae darparu’r mannau gwefru newydd hyn yn mynd ymhell i gefnogi pobl sydd eisoes yn defnyddio cerbydau trydan.”

Y ffordd orau i chwilio am fannau gwefru yw defnyddio Zap Map https://www.zap-map.com/live/ ac edrych ar ardal yr awdurdod lleol perthnasol.

Mae BywydMynwy yn dathlu ennill gwobr bwysig am helpu pobl gydag anableddau i gael mynediad i chwaraeon.

Cyflwynwyd Safon Arian insport i’r grŵp gwasanaeth, a gaiff ei reoli gan Gyngor Sir Fynwy, mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor gan Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaeth, Chwaraeon Anabledd Cymru ddydd Iau 16 Ionawr.

Nod rhaglen Datblygu insport yw cefnogi a chyflwyno cynhwysiant ar gyfer pobl anabl drwy becyn cymorth a ddatblygwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru, gan gefnogi meddwl, cynllunio, datblygu a chyflenwi cynhwysol. Mae hyn yn golygu y gall staff BywydMynwy Egniol gynnig darpariaeth ar draws y sbectrwm i bobl anabl a heb fod yn anabl ar ba bynnag lefel y dymunant i gymryd rhan neu gystadlu.

Drwy gyflawni’r safon caiff cyfleoedd eu hehangu, bydd cyfranogiad yn cynyddu, mae pobl anabl yn dod yn fwy egniol ac yn ymgysylltu mwy ac mae gennym genedl sydd wedi dwlu am chwaraeon gydol eu hoes. Bydd hyn yn sicrhau newid diwylliant mewn agwedd, dull gweithredu a darpariaeth gweithgaredd corfforol a mwy o gyfleoedd i bobl anabl.

Drwy’r pedwar safon – Rhuban, Efydd, Arian ac Aur, caiff pob partner ei gefnogi gan Chwaraeon Anabledd Cymru i dyfu eu harbenigedd a’u dealltwriaeth o chwaraeon anabledd, gyda’r nod o bartneriaid yn dod yn gynyddol fwy annibynnol ac yn medru dangos gwell darpariaeth a chefnogaeth i bobl anabl.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Addysg a Hamdden: “Mae ennill y wobr Arian yn dangos yr ymrwymiad i gynhwysiant gan BywydMynwy a Chyngor Sir Fynwy i gynyddu cyfleoedd chwaraeon ar gyfer pobl anabl a’n hymrwymiad parhaus i chwarae rôl sylweddol mewn adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf, gostwng anghydraddoldeb a chefnogi pobl fregus. Mae Cabinet yn rhoi cefnogaeth lawn i’r daith i’r Achrediad Aur”.

Meddai Michelle Daltry, Rheolwr Partneriaeth Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae Chwaraeon Anabledd Cymru yn dymuno llongyfarch BywydMynwy ar ennill Safon Arian insport. Mae’n dangos y math o waith maent yn ei wneud ar hyn o bryd ac wedi ymrwymo i’w wneud yn y dyfodol, a bydd yn sicrhau datblygiad parhaus chwaraeon cynhwysol i gymunedau anabl yn ardal Sir Fynwy. Llongyfarchiadau i bawb sy’n gysylltiedig.”

Wrth i BywydMynwy barhau ar daith Datblygu insport, mae derbyn y Safon Arian yn glod mawr i’r holl staff sy’n gysylltiedig. Mae BywydMynwy yn ymroddedig y bydd pob maes gwasanaeth yn dangos y newid diwylliannol cynhwysol drwy fynd drwy achrediad insport gyda’r nodau craidd o gynnwys ei weithio partneriaeth gydag Addysg, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Cyngor Sir Fynwy newydd cael cymeradwyaeth i’w gais i adnewyddu ei statws Sir Masnach Deg gan sefydliad cenedlaethol Masnach Deg.

Rhoddir y wobr i gydnabod y gefnogaeth gref i Masnach Deg o fewn y sir a chyflawni pum nod cymhwyso tebyg i argaeledd eang cynnyrch Masnach Deg mewn siopau lleol a safleoedd arlwyo, lefelau uchel o gefnogaeth gan bobl leol, busnesau, y cyngor, grwpiau ffydd ac ysgolion.

Aiff llawer o waith i wneud Sir Fynwy yn sir Masnach Deg sy’n rhaid ei adnewyddu bob dwy flynedd. Mae’n rhaid i’r cyngor ddangos eu bod yn defnyddio ac yn darparu cynnyrch Masnach Deg, yn ogystal â helpu pedwar grŵp Tref Masnach Deg gweithgar iawn i hysbysu pobl am Masnach Deg.

Dywedodd Sefydliad Masnach Deg: “Mae eich grŵp wedi dangos ymroddiad i fynd â’ch ymgyrch ymlaen a sicrhau bod Masnach Deg yn dod yn rhan o fywyd bob dydd yn Sir Fynwy. Fe wnaeth cwmpas eich digwyddiadau drwy gydweithio gyda Chyngor Sir Fynwy a grwpiau tref Masnach Deg eraill argraff arbennig arnom. Rydych wedi llwyddo i ymgysylltu’n llwyddiannus gyda nifer fawr o bobl drwy ddigwyddiadau gyda siaradwyr diddorol.”

Mae rhai o uchafbwyntiau’r ddwy flynedd ddiwethaf yn cynnwys Tîm Datblygu Chwaraeon y cyngor sy’n defnyddio peli chwaraeon Masnach Deg ar gyfer eu gwaith, yn ogystal ag ymgorffori logo tref Masnach Deg ar arwyddion newydd meysydd parcio ar draws y sir.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol, “Rwy’n falch iawn ein bod wedi adnewyddu ein statws Sir Masnach Deg unwaith eto, fydd o fantais i gynifer o ffermwyr a thyfwyr mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’n cymryd ymroddiad, egni a dyfalbarhad parhaus i gadw proffil uchel Masnach Deg ym meddyliau pobl. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i’n holl wirfoddolwyr yng ngrwpiau Tref Masnach Deg y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga sydd â’r holl nodweddion hyn a mwy.

Diolch i gefnogaeth barhaus y cyhoedd a ymgyrchwyr, mae nifer cynyddol o ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn awr yn gwerthu eu cynnyrch ar delerau Masnach Deg, gan roi incwm sefydlog iddynt a chyfle i fasnachu eu ffordd allan o dlodi.

Bysus yn teithio i Gas-gwent, ar ôl gadael cylchfan Mitel bydd y ‘7’ yn troi i’r dde i ‘Heol Cas-gwent’ – troi i’r chwith i ‘Woodstock Way – troi i’r dde i ‘Ffordd Osgoi Cil-y-coed’ – troi i’r dde yn y goleuadau traffig i ‘Heol Casnewydd’ a ‘Jubilee Way’, ar ôl dod at y fini-gylchfan bydd y gwasanaeth yn troi i’r chwith i ‘Sandy Lane’ a pharhau ar ei daith arferol.

Bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu ar yr un llwybr (y ffordd arall o amgylch) o Gasnewydd.

Efallai y bydd preswylwyr Cil-y-coed wedi sylwi y cafodd arwyddion eu gosod gan Alun Griffiths Contractors o amgylch ardal gwaith Cyrchfan y Groes parthed cau ffordd dros dro. Mae angen cau’r ffordd fel rhan o waith rhoi wyneb newydd ar y lôn cerbyd a wneir ar hyn o bryd ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Caiff y ffordd ei chau mewn dau gam. Yn ystod y cam cyntaf bydd adran o’r lôn cerbyd rhwng cyffordd Heol yr Eglwys a’r gylchfan fach (Sandy Lane) ar gau o 13 Ionawr – 9 Mawrth 2020.

Yn ystod yr ail gam caiff adran o’r lôn cerbyd rhwng cyffordd Heol yr Eglwys tuag at Heol Cas-gwent ei chau o 9 Mawrth i 13 Ebrill 2020.

Caiff traffig ei wyro drwy Woodstock Way ar gyfer y ddau gam a bydd arwyddion gwyriad yn eu lle. Mae’r mapiau islaw’n dangos yr ardal a gaiff ei chau a llwybr y gwyriad ar gyfer y ddau gam.

Bydd system goleuadau traffig dwy-ffordd dros dro yn eu lle rhwng Heol yr Eglwys a naill ai Sandy Lane neu Heol Cas-gwent yn dibynnu ar ba gam sy’n mynd rhagddo. Bydd Heol yr Eglwys yn hygyrch o’r ddau gyfeiriad bob amser.

Hysbyswyd cwmnïau bws a gwasanaethau bws Cyngor Sir Fynwy am y rhaglen cau ffyrdd a gwyriadau, ni chaiff amserlenni presennol eu newid. Caiff y safleoedd bws presennol ar Heol Cas-gwent eu hadleoli ger maes parcio Jubilee Way a darperir lloches bws dros dro ar ymyl y ffordd gydag arwydd ‘Safle Bws dros Dro’ yn y ddau leoliad.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir fel canlyniad i’r trefniadau dros dro ar gyfer rheoli traffig a gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf tra gwneir y gwaith hanfodol. Anelwn gadw ymyriad mor isel ag sydd modd yn ystod y cyfnod hwn.

Yn 2020 bydd Busnes Cymru, prif gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn parhau i gyflwyno gweithdai cychwyn busnes ‘Mentro Arni’ am ddim i bobl yn Sir Fynwy sy’n dymuno cychwyn eu busnesau eu hunain.

Nod y cyrsiau yw cefnogi darpar entrerpeneuriaid yn y sir drwy roi dealltwriaeth o brif agweddau troi eu syniadau busnes neu hobïau yn fusnesau hyfyw.

Mae’r gweithdai yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau yn cynnwys datblygu syniad busnes, cyrchu cyllid, cynllunio busnes, prisio a marchnata, ac fe’u cynhelir rhwng 9.15am a 4pm yng Nghanolfan Bridges yn Nhrefynwy ddydd Mawrth 28 Ionawr ac yng Nghanolfan Ieuenctid (Hen Heol Henffordd) y Fenni ddydd Mercher 19 Chwefror.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter yng Nghyngor Sir Fynwy:

“Un o flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi busnes a chreu swyddi. Rydym mor falch fod Busnes Cymru yn cynnig gweithdai am ddim i breswylwyr Sir Fynwy. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad busnes i ddod i gysylltiad a mynychu gweithdy. Gobeithiaf mai 2020 fydd y flwyddyn pan fydd llawer o bobl yn dechrau ar eu taith eu hunain o hunan-ddarganfyddiad.”

Dywedodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymru: “Mae ein gweithdai ar sefydlu busnes, a gyllidir yn llawn, yn fan dechrau gwych ar gyfer pobl a allai fod â syniad busnes ond na wyddant sut i’w droi yn fusnes neu rai sydd angen ychydig yn fwy o help ac anogaeth i fentro arni.

“Ar draws gwasanaeth Busnes Cymru, gwyddom fod cyfradd goroesi pedair blynedd busnesau newydd bellach yn 85%, o gymharu â 41% ar gyfer rhai nad ydynt yn manteisio ar ein cymorth. Felly, os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn ystyried dod yn hunangyflogedig, dewch draw.” Caiff holl weithdai Busnes Cymru eu cyllunio a’u cyflwyno gan gynghorwyr profiadol ac maent yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau a rhwydweithio gyda phobl o’r un anian. I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac archebu lleoedd, anfonwch e-bost at

southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

Mae Busnes Cymru, a gaiff ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y sir drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch

03000 603000, dilyn @_busnescymru  neu@_businesswales neu edrych ar  www.busnescymru.llyw.cymru/  neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Cafodd BywydMynwy ei lansio ar 6 Ionawr 2020, cynllun cyffrous sydd wedi uno pob gwasanaeth a chyfleuster dan un brand, gan gynyddu ymwybyddiaeth a gwella cyfleoedd ar gyfer pawb.

Mae BywydMynwy yn rhan o Gyngor Sir Fynwy ac mae’n cyflwyno gwasanaethau hamdden, ieuenctid ac addysg awyr agored, seilwaith gwyrdd a mynediad i gefn gwlad, chwarae, dysgu, rheoli cyrchfannau, celfyddydau, amgueddfeydd ac atyniadau.

Mae BywydMynwy yn cynnig rhai o’r adeiladau mwyaf trawiadol gyda diddordebau hanesyddol a gweithgareddau i ennyn diddordeb pob oed a gyda’r holl wasanaethau hyn dan un ymbarél, mae’n safleoli Sir Fynwy fel lle gwych ar gyfer byw, gweithio, chwarae ac ymweld.

Gan fod yn gydnaws gyda chynlluniau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant, bydd gan BywydMynwy rôl bwysig wrth adeiladu cymunedau cynaliadwy a chadarn, gostwng anghydraddoldeb a chefnogi pobl fregus.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant, Pobl Ifanc a BywydMynwy: “Ar amser pan mae llawer o gynghorau’n cwtogi ar wasanaethau disgresiwn, rwy’n wirioneddol falch ein bod ni yn Sir Fynwy yn diogelu ac yn gwella ein gwasanaethau hamdden ac atyniadau drwy BywydMynwy.

“Mae’r lansiad yn ymgorffori ein hymrwymiad i warchod gwasanaethau hygyrch lleol ar gyfer preswylwyr, yn cynnwys helpu pobl i fyw bywydau mwy egnïol ac annibynnol drwy ein hystod o wasanaethau a chyfleusterau amrywiol. Bydd BywydMynwy yn datblygu ffocws mwy masnachol gan sicrhau’r profiadau a chyfleoedd gorau posibl ar gyfer pobl Sir Fynwy a’r cylch.

“Gobeithio y bydd cynifer o breswylwyr ag sydd modd yn manteisio ar y cyfle i brofi ein cyfleusterau a gwasanaethau gwych a gweld drostynt eu hunain sut y gall BywydMynwy effeithio ar feddwl, corff ac enaid ein cymuned.”

Meddai’r Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Wybodaeth Ymwelwyr, Amgueddfeydd ac Atyniadau: “Mae hwn yn ddiwrnod arbennig iawn i ddiwylliant a threftadaeth cyfoethog Sir Fynwy. Mae hyn yn wych i’n sir hardd ac atyniadau hynod.”

Ychwanegodd Ian Saunders, Prif Swyddog Gweithredu: “Rwy’n falch iawn i arwain BywydMynwy ac edrychaf ymlaen at ei flwyddyn gyntaf lawn yn gweithredu yn helpu BywydMynwy i dyfu a ffynnu gyda grŵp gwych o gydweithwyr angerddol ac ymroddedig. Cafodd BywydMynwy ei gynllunio gan Sir Fynwy i fod yn sefydliad newydd a deinamig sy’n symud yn gyflym gyda ffocws masnachol ond hefyd yn sicrhau fod y gwasanaethau gwerthfawr o fewn ei bortffolio yn cyfuno i roi budd enfawr i’r cymunedau, pobl ifanc a chwsmeriaid a wasanaethant. Mae ffocws strategol BywydMynwy ar iechyd a llesiant corfforol a meddyliol, darparu cyfleoedd mewn dysgu a phrofi a chyflawni ffordd o fyw mwy egnïol i bawb.”

Roedd y lansiad yn llawn digwyddiadau ar draws pob maes gwasanaeth yn cynnwys popeth o dennis mini hyd at sesiynau Trin yr Ail Ryfel Byd, blasu bwydydd a diodydd lleol yng Nghanolfan Croeso Cas-gwent a goleuo Castell Cil-y-coed – roedd y diwrnod yn ddathliad i bawb. Roedd staff yn bresennol i siarad gyda chwsmeriaid am BywydMynwy a’i weledigaeth i gyfoethogi bywydau pobl a chreu mannau egnïol.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus i rannu eu cynigion cyllideb 2020/21 gyda phreswylwyr.

Cynhelir y cyfarfodydd yng ngogledd a de’r sir, gyda chyfarfod arbennig Mynediad i Bawb hefyd mewn partneriaeth gyda’r Prosiect Cyngor ar Anabledd a grwpiau 50+ lleol.

•           Dydd Mawrth 14 Ionawr, 6.30pm, Hyb Cymunedol Cas-gwent, 9 Stryd Banc, Cas-gwent, NP16 5EN.

•           Dydd Mercher 22 Ionawr, 6.30pm, Llyfrgell y Fenni, Stryd Baker, Y Fenni, NP7 5BD.

•           Fforwm Mynediad i Bawb, Cyfarfod Cyllideb – dydd Gwener 17 Ionawr 11.00am-2pm Canolfan Priordy Santes Fair, Y Fenni

Nod y cyfarfodydd yw rhoi cyfle i breswylwyr glywed gan y Cyng Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau a gofyn unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt. Gall preswylwyr na allant fynychu’r cyfarfod weld ffilm fer, edrych ar yr holl gynigion a rhoi eu sylwadau drwy arolwg ar-lein drwy ymweld â gwefan Cyngor Sir Fynwy: https://www.monmouthshire.gov.uk/budget-2020-2021/

Bydd cyfarfod Mynediad i Bawb yn canolbwyntio ar gynigion cyllideb Cyngor Sir Fynwy fydd yn effeithio ar breswylwyr bregus. Yn y digwyddiad, bydd pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy yn clywed gan swyddogion y cyngor am gynigion y gyllideb a bydd cyfle i ofyn cwestiynau.

Mae’r fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi preswylwyr i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Caiff y fforwm Mynediad i Bawb ei gefnogi a’i gydlynu gan Tony Crowhurst o Brosiect Cyngor ar Anabledd (DAP). Mae DAP yn gorff sy’n eiriolydd dros hawliau unigolion gydag anableddau. Bydd y cyfarfod yn llwyfan i breswylwyr glywed am y cyllid mae DAP newydd ei sicrhau gan y Loteri fydd yn helpu’r prosiect i gefnogi pobl anabl a’u teuluoedd gyda chyngor ar ystod llawn o faterion. Bydd cynrychiolydd o’r Loteri Genedlaethol hefyd yn y cyfarfod i hyrwyddo’r ystod o gyfleoedd cyllid sydd ar gael ar gyfer cymunedau yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau:

“Gobeithiaf y gall preswylwyr ddod draw i’r cyfarfodydd. Maent yn gyfle gwych i gael gwybodaeth ac i roi sylwadau ar y cynigion. Rydym wedi ceisio darparu cynifer o lwybrau ag sydd modd i’n cymunedau gymryd rhan, mae gennym arolwg ar-lein a byddwn yn gwrando ar adborth drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Teimlaf y bydd y cyfarfod Mynediad i Bawb yn rhoi cyfle i’n preswylwyr mwyaf bregus i gael eu lleisiau wedi’u clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau fydd yn effeithio arnynt. Os na all preswylwyr ddod draw, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor lle mae arolwg ar gael i roi sylwadau.”

Mae gan Gyngor Sir Fynwy angen brys am fwy o ofalwyr maeth i ateb y galw cynyddol i ddarparu cartrefi i blant lleol. Mae’r cyngor yn galw ar fwy o bobl i ddod yn ofalwyr maeth yn 2020 wrth iddo lansio  #20Rheswm –  ymgyrch i annog pobl o fewn eu hardal leol i ystyried maethu.

Mae Sir Fynwy yn un o naw awdurdod lleol sydd wedi uno i greu #20Rheswm. Mae’r ymgyrch yn defnyddio gofalwyr maeth go iawn a’u cymhellion am faethu i hysbysu ac ysbrydoli mwy o deuluoedd i ystyried gofalu am blentyn neu berson ifanc.

Mae’r 20 rheswm i faethu yn amrywio o wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn drwy roi ymdeimlad o gariad, perthyn a sicrwydd iddynt; i fod yn rhan o adeiladu dyfodol cadarnhaol a helpu i gadw plentyn yn eu hardal leol fel y gallant aros yn yr ysgol ac yn agos at eu ffrindiau.

Dywed Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy fod angen pob math o ofalwyr maeth ond yn neilltuol rai a fyddai’n ystyried maethu pobl ifanc yn eu harddegau, gofalwyr therapiwtig, gofalwyr seibiant, gofalwyr argyfwng, grwpiau siblingiaid a phlant gydag anghenion ychwanegol.

Mae Tammy yn un o’r gofalwyr maeth sy’n cefnogi’r ymgyrch. Bu’n ofalwr maeth am bron saith mlynedd. Ar ôl blynyddoedd o geisio cael eu plentyn eu hunain, dewisodd Tammy a’i phartner gymryd dull gweithredu gwahanol drwy faethu.

Dywedodd Tammy: “Sylweddolais fod cynifer o blant angen cartref cariadus ac roedd gen i gymaint o gariad i’w roi i blentyn felly roedd yn gwneud synnwyr mai dyma sut y gallwn adeiladu ein teulu.

“Mae gen i gwlwm gwirioneddol agos gyda’r holl blant rwyf wedi eu maethu. Mae un o’n plant maeth bellach yn 17 oed ac nid yw’n byw gyda ni erbyn hyn ond mae’n dal i ddod draw am ginio dydd Sul bob wythnos. Mae ein plant maeth hirdymor presennol hyd yn oed yn ein galw yn mam a dad, ac nid oes teimlad gwell na hynny mewn gwirionedd.”

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae blwyddyn newydd yn golygu cyfleoedd newydd gwych a gallai hyn fod y flwyddyn yr ydych yn maethu plentyn yn Sir Fynwy. Mae gennym angen brys am fwy o ofalwyr maeth i gynnig cartref i blant a phobl ifanc ar draws y sir. Mae maethu gyda ni yn golygu y gallwch helpu i gadw plentyn lleol yn eu hysgol a hefyd gefnogi person ifanc nad yw bob amser wedi cael y dechrau gorau mewn bywyd. Aiff yr ymgyrch ymhellach na dim ond 20 rheswm i faethu – dyma’r cyfle i wneud rhywbeth a all newid bywyd rhywun arall yn llwyr. Byddwn yn annog unrhyw un sydd wedi ystyried maethu, beth bynnag eich rhyw, oedran, cefndir, i godi’r ffôn neu ymweld â’n gwefan i weld sut y gallwch ddechrau cais gyda ni.”

Os ydych wedi bod yn ystyried maethu neu yr hoffech fwy o wybodaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn lansio ei ddrafft gynigion ar gyfer y gyllideb ddydd Gwener 20 Rhagfyr. Cafodd y cynigion eu llunio mewn amgylchiadau heriol lle mae’r cyngor yn dal i wynebu pwysau parhaus a sylweddol yn ariannol, demograffig ac o ran galw. Mae’r cyngor yn wynebu £9.7 miliwn o gostau newydd anorfod sydd angen eu cynnwys yng nghyllideb 2020/21.

Mae cynigion y ddrafft gyllideb yn anelu i gefnogi blaenoriaethau’r cyngor. Yn benodol, maent yn ceisio cydnabod yn llawn yr holl bwysau gwariant ar gyflogau a chysylltiedig â phensiwn yn ein system addysg a’r galw cynyddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant, gofal cymdeithasol oedolion a’r gyllideb ar gyfer plant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Mae cynigion y gyllideb yn gweld parhad o barodrwydd y cyngor i herio pob gwasanaeth i wella, yn hytrach na gweld cau gwasanaethau sy’n bwysig i ddinasyddion. Mae cydnabyddiaeth nad yw pethau sy’n cau byth yn dychwelyd ac mae’r cyngor yn bendant o’r farn ei bod yn well cwtogi na dileu’n llwyr.

Nid yw byth yn boblogaidd codi tâl am wasanaethau ond y realaeth yw fod angen i’r cyngor wneud hynny. Mae cynigion i godi ffioedd mewn nifer o feysydd yn unol â chwyddiant.

Nid yw cyllid Llywodraeth Cymru yn ddigonol i ddiwallu’r pwysau sylweddol a wynebir, gyda Sir Fynwy dan anfantais oherwydd mai ef yw’r cyngor sy’n derbyn y cyllid gwaethaf yng Nghymru unwaith eto. Oherwydd hynny bydd yn rhaid i drethdalwyr y cyngor orfod ysgwyddo cyfran uwch o gyfanswm cost gwasanaethau. Mae’r cynigion cyllideb amlinellol hyn yn tybio cynnydd o 4.95% yn y dreth gyngor ar gyfer 2020/21 a 3.95% ar gyfer blynyddoedd dilynol.

Mae mwy o wybodaeth ar y setliad cyllid siomedig gan Lywodraeth Cymru, ein datganiad i’r wasg ac ymateb ar gael yma:

https://www.monmouthshire.gov.uk/2019/12/extreme-disappointment-as-council-sees-the-worst-budget-settlement-in-wales/

Mewn blynyddoedd blaenorol, bu gostyngiad sylweddol mewn gwasanaethau rheng flaen tebyg i wastraff a phriffyrdd. Cwmpas cyfyngedig iawn sydd i hyn barhau ac eleni gall fod angen i ni edrych ar gyllideb ysgolion i wneud cyfraniad bach hefyd er y bydd cyfanswm cyllid ysgolion yn cynyddu flwyddyn ar flwyddyn. Byddai’n well gennym beidio gwneud hyn a disgwyliwn iddo fod yn faes lle derbyniwn adborth sylweddol.

Mae rhestr gynhwysfawr o’r cynigion ar gael ar y wefan:  https://www.monmouthshire.gov.uk/budget-2020-2021/

Bydd nifer o gyfleoedd ymgysylltu ar gael i roi cyfle i breswylwyr glywed am y drafft gynigion a chyd-destun ehangach y gyllideb ar gyfer y cyngor a galluogi preswylwyr i rannu eu sylwadau hefyd.

Cynhelir cyfarfodydd wyneb-i-wyneb gyda grwpiau yn cynnwys grwpiau anabledd, pobl hŷn a phobl ifanc. Bydd gwefan y cyngor, sianeli cyfryngau cymdeithasol, pwyllgorau dethol ac ymweliadau i gynghorau tref a chymuned yn gyfle pellach i rannu gwybodaeth ac i breswylwyr gynnig eu sylwadau.

Dyddiadau i’r dyddiadur:

·         Cyfarfod Cyhoeddus ar y Gyllideb – 14 Ionawr 6.30pm, Hyb Cas-gwent, 9 Stryd Banc, Cas-gwent, NP16 5EN

·         Cyfarfod Cyhoeddus ar y Gyllideb – 22 Ionawr 6.30pm, Llyfrgell y Fenni, Stryd Baker, Y Fenni, NP7 5BD

·         Cyfarfod Cyllideb Fforwm Mynediad i Bawb – Dydd Gwener 17 Ionawr, 11.00am- 2pm Canolfan Priordy Santes Fair, Y Fenni.

Mae’r Fforwm Mynediad i Bawb yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Bydd cyfarfodydd clwstwr ar gyfer cynghorau cymuned a thref a fforymau pwyllgor ardal i glywed gwybodaeth leol. Mae’r dyddiadau a’r amserau i gael eu cadarnhau.

Dywedodd y Cyng Peter Fox OBE, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n annog preswylwyr i fanteisio ar y cyfle i edrych ar ein cynigion. Mae setliad Llywodraeth Cymru wedi ein taro am flynyddoedd lawer ac nid yw eleni yn eithriad. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein cymunedau, ond gyda hyn daw heriau. Rwy’n annog preswylwyr i feddwl am y newidiadau a gynigir yn y gyllideb amlinellol a dod draw i fforwm neu gyfarfod i glywed sut ydym yn gweithio i wneud arbedion a pheidio colli gwasanaethau.”

Bydd arolwg hefyd ar gael i roi adborth, ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/budget-2020-2021/

Ni fydd unrhyw gasgliadau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan na Dydd Calan.

Cynhelir pob casgliad a ddisgwylid rhwng 25 a 27 Rhagfyr 2 ddiwrnod yn ddiwedddarach nag arfer a chasgliadau rhwng 1 a 3 Ionawr 1 diwrnod yn ddiweddarach nag arfer.

Diwrnod Casglu a Ddisgwylid Diwrnod Casglu Gwirioneddol
Dydd Mawrth 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) Dydd Mawrth 24 Rhagfyr
Dydd Mercher 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) Dydd Gwener 27 Rhagfyr
Dydd Iau 26 Rhagfyr (Gŵyl San Steffan) Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr
Dydd Gwener 27 Rhagfyr Dydd Sul 29 Rhagfyr
Dydd Llun 30 Rhagfyr Dydd Llun 30 Rhagfyr
Dydd Mawrth 31 Rhagfyr (Nos Calan) Dydd Mawrth 31 Rhagfyr
Dydd Mercher 1 Ionawr (Dydd Calan) Dydd Iau 2 Ionawr
Dydd Iau 2 Ionawr Dydd Gwener 3 Ionawr
Dydd Gwener 3 Ionawr Dydd Sadwrn 4 Ionawr

Gofynnir i breswylwyr sicrhau y caiff pob gwastraff ei roi allan cyn 7am ar gyfer ei gasglu.

Gall preswylwyr hefyd wirio eu dyddiau casglu drwy edrych ar dudalen ‘Gwybodaeth Leol’ ar wefan y Cyngor http://maps.monmouthshire.gov.uk/

Caiff mwy o wastraff ei gynhyrchu dros gyfnod y Nadolig felly mae’r Cyngor wedi cytuno y gall preswylwyr roi dau fag ychwanegol o wastraff cartref allan ar gyfer eu casglu ar ôl Dydd Nadolig rhwng 27 Rhagfyr a 7 Ionawr. Nid oes terfyn ar faint o ailgylchu y gellir ei adael allan i gael ei gasglu.

Gellir ailgylchu papur lapio Nadoligaidd mewn bagiau coch cyn belled na chafodd ei wneud o ffoil, plastig neu fod gliter arno. Gellir ailgylchu cardiau Nadolig yn y bagiau coch hefyd. Gellir ailgylchu pob gwastraff bwyd yn y casgliad ar y palmant.

Mae pawb ohonom yn cynhyrchu mwy o wastraff adeg y Nadolig felly eleni mae Sir Fynwy yn annog preswylwyr i wneud hwn yn Nadolig gwyrdd – https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/2019/12/breuddwydio-am-nadolig-gwyrdd/

Gellir mynd â choed Nadolig go iawn i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf i gael ei ailgylchu.

Amserau agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y cyngor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd:

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr 8am i 2pm
Dydd Mercher 25 Rhagfyr Ar gau
Dydd Iau 26 Rhagfyr Ar gau
27 i 31 Rhagfyr 8am i 4pm (mynediad olaf 3.45pm)
Dydd Mercher 1 Ionawr Ar gau
Dydd Iau 2 Ionawr 8am i 6pm (yn ôl i’r arfer)

Bydd y safleoedd yn dal i fod ar gau ar eu dyddiau cau arferol – mae mwy o wybodaeth am y Canolfannau Ailgylchu ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/canolfannau-ailgylchu-gwastraff-cartref/

Diolch i holl breswylwyr Sir Fynwy am ailgylchu eleni!
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
Gwasanaethau Gwastraff a Stryd, Cyngor Sir Fynwy

Mae’r Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, wedi anfon ei diolch a’i dymuniadau gorau ar gyfer tymor yr Ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd Woodhouse: “Hoffwn i, ar ran Cyngor Sir Fynwy, ddymuno Nadolig llawen iawn a Blwyddyn Newydd heddychlon a llewyrchus i bawb ohonoch.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n rhaid i ni estyn ein diolch i’r rhai yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat sy’n gweithio drosom yn ystod tymor yr ŵyl.

Mae ysbytai, cartrefi nyrsio a gweithwyr y gwasanaethau argyfwng yn gwneud hyn fel y daw a diolchwn iddynt am eu teyrngarwch a’u hymroddiad i’n cadw i gyd yn ddiogel.

Mae’r rhai a gyflogir mewn gwestai a bwytai hefyd yn gweithio oriau anghymdeithasol, gan roi lletygarwch gwych Sir Fynwy i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf cawsom y fraint o ymweld â llawer o ddramâu geni a chyngherddau ysgolion a gwelsom drosom ein hunain y gwaith gwych sy’n mynd rhagddo mewn addysg. Mae gwyliau’r Nadolig yn rhoi seibiant haeddiannol iawn i staff ein hysgolion gan eu galluogi i ailwefru eu batris am yr hyn sy’n alwedigaeth heriol iawn.

Mae ein heglwysi a grwpiau crefyddol megis Byddin yr Iachawdwriaeth yn darparu ar gyfer rhai llai ffodus na ni’n hunain ac rwy’n siŵr y bydd ein cymuned yn rhoi cefnogaeth hael i’w gwaith gwych.

Cawsom ein bendithio gyda llawer o wirfoddolwyr sydd, ym mhob rhan o’r sir, yn ymroi eu hunain i eraill. Mae’r gwaith hwn yn gwneud ein sir yn lle mor wych i fyw a gweithio ynddo. I bawb sy’n gwirfoddoli, p’un ai drwy gymryd rhan mewn pwyllgorau neu fel unigolion, caiff eich gwaith ei gydnabod a’i werthfawrogi.

Mae fy mlwyddyn yn y swydd hanner ffordd trwyddi a hoffwn ddweud cymaint o fraint a fu i gefnogi cynifer o bobl dda a’r cyfan y wnânt ar gyfer ein sir fendigedig.”

Fe wnaeth tîm Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Fynwy helpu plant a phobl ifanc o bob rhan o’r sir i gofio anwyliaid yn Niwrnod Cofio blynyddol y cyngor yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019.

Gwahoddwyd plant a phobl ifanc a gollodd rieni neu siblingiaid i ymuno â staff o dîm cwnsela Wyneb i Wyneb a Gwasanaethau Plant am ginio gyda’i gilydd yn neuadd wledda’r Castell. Ar ôl cinio, cynhaliwyd cyfres o weithdai a roddodd gyfleoedd i berthnasau wneud eitemau coffa i gofio am eu hanwyliaid a gollwyd.

Fe wnaeth teuluoedd greu addurniadau hardd i’w rhoi ar goed ac ysgrifennu negeseuon at anwyliaid. Wedyn bu pobl ifanc yn gweithio gyda chwmni addysg a thechnoleg lleol PlayFrame i ddefnyddio rhith-wirionedd i ailymweld ag atgofion o anwyliaid. Gan ddefnyddio technegau sganio-lluniau 3D a rhith-wirionedd, mae PlayFrame yn gweithio gydag Amgueddfa Cymru a Cruse Bereavement Care i greu ‘Rhith Ofod Atgofion’. Yn ystod y gweithdy a gefnogwyd gan arbenigwyr mewn profedigaeth, bu teuluoedd yn rhannu atgofion a chafodd eitemau rhithwir eu creu o bobl a gollwyd. Drwy rannu eu hatgofion, teimlai’r bobl ifanc nad oeddent ar eu pen eu hunain.

Roedd cwnselwyr a therapyddion ar gael yn ystod y dydd i roi cefnogaeth, cysur a gwrando. Cafodd y diwrnod ei gynllunio mewn partneriaeth gyda phlant, pobl ifanc a rhieni a gafodd brofedigaeth, oedd ar gael i helpu a chefnogi teuluoedd newydd oedd yn mynychu am y tro cyntaf.

Cynhaliwyd seremoni deimladwy yn gollwng swigod ar ddiwedd y dydd.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd:

“Gall y Nadolig fod yn amser anodd i deuluoedd a gafodd brofedigaeth. Mae’r diwrnod cofio yn gyfle hyfryd i deuluoedd ddod ynghyd, i geisio cysur gan ei gilydd. Gwn fod y rhai a fynychodd yn gwerthfawrogi hyn ac yn cael cysur o wybod fod gweithwyr proffesiynol a all helpu a chefnogi.”

I gael mwy o wybodaeth am sut y gall teuluoedd geisio cymorth, cysylltwch â:

facetoface@monmouthshire.gov.uk neu gysylltu â Cruse Bereavement Care- https://www.cruse.org.uk/get-help

Mae mwy o wybodaeth am PlayFrame a’u dulliau chwarae therapiwtig ar gael yn: https://www.playframe.co.uk/

Mae tîm Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Fynwy wrth eu bodd gyda’r gefnogaeth a gawsant eleni fel rhan o ymgyrch Dymuniadau Nadolig. Mae’r apêl flynyddol yn hyrwyddo rhoi anrhegion Nadolig i blant ac ymadawyr gofal mwyaf bregus y sir ac eleni fu’r fwyaf eto!

Bydd tua 300 o blant ac ymadawyr gofal yn manteisio o haelioni nifer o grwpiau a chwmnïau. Mae’r cyfraniadau gwych wedi tywallt i mewn gan  gynghorwyr a staff Cyngor Sir Fynwy a phreswylwyr lleol, cwsmeriaid a staff Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru, pwyllgor Help Llaw ym Mragdy Magwyr Grŵp Bragdy Budweiser, clwb cic-focsio The Verve, Ysgol St John’s on-the-hill ac Eglwys Priordy Santes Fair, Cas-gwent. Bu preswylwyr Brynbuga, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent i gyd yn wych wrth ddod â chyfraniadau i Hybiau Cymunedol lleol.

Cafodd nwyddau ymolchi, teganau a thlysau bach i gyd eu cyfrannu i’r achos a bu’r tîm Gwasanaethau Plant yn gweithio’n galed i sicrhau y caiff yr holl anrhegion eu cyfateb yn addas gyda’r plant sy’n eu derbyn. Mae’r tîm yn awr yn y broses o ddosbarthu’r holl anrhegion gwych ar draws y sir.

Gwelodd ymgyrch eleni y nifer fwyaf o gyfraniadau yn hanes yr ymgyrch ac mae wedi golygu y bydd pob plentyn yn derbyn nifer o roddion. Mae teuluoedd, plant sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal yn ddiolchgar iawn gan na fyddai rhai wedi derbyn unrhyw anrhegion oni bai am y caredigrwydd hwn. Dyna pam fod yr ymgyrch hon yn arbennig tu hwnt ac yn gwirioneddol gyfleu gwir ysbryd y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd: “Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd gan fod eich caredigrwydd wedi dod a gwên a gobaith i’n  haelodau mwyaf bregus. Mae pob plentyn yn haeddu teimlo eu bod yn werthfawr a bod rhywun yn meddwl amdanynt, yn arbennig adeg y Nadolig ac mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn ddiolchgar iawn – Nadolig Llawen”.

Nid oes unrhyw ffordd i guddio maint y siom gyda’r setliad hwn – nid yw hyn yn newyddion da i bobl Sir Fynwy gan y dywedwyd wrthynt unwaith eto nad ydynt o gymaint o bwys â gweddill poblogaeth Cymru. Mae gwahaniaeth enfawr rhwng y setliad isaf a gynigir o 3% ar gyfer Sir Fynwy, y cyfartaledd ar gyfer Cymru o 4.3% a’r uchaf o 5.4%. Mae’r lefel hon o gyllid yn golygu bod Cyngor Sir Fynwy yn wynebu penderfyniadau anodd iawn ar y gyllideb.

Dywedodd  Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy:

“Rwy’n credu fod y setliad hwn mor siomedig. Mae’n amser caled ar bob Cyngor yng Nghymru, ac eto rydym yn gweld Llywodraeth Lafur Cymru yn credu ei bod yn deg gweld gwahaniaeth enfawr yn y cynnydd ar draws Cymru. Byddech yn credu y byddai’r Blaid Lafur wedi dysgu’r gwersi o ddydd Iau ddiwethaf am ganlyniadau troi eich cefn ar rannau o’r wlad. 

Gadewch i mi fod yn hollol glir ar fy safbwynt. Rwy’n credu y dylai pob Cyngor yng Nghymru dderbyn yn union yr un enilliad neu golled canrannol ar eu cyllideb ar gyfer gweddill tymor hwn y Cynulliad. Os yw’r llywodraeth yn rhy gibddall i gyflwyno’r tegwch yna yna rwy’n gweld cyfiawnhad mewn cyfyngu’r gwahaniaeth mewn dyfarniadau rhwng yr enillydd mwyaf a’r collwr mwyaf i 1%. Nid wyf yn cytuno gyda barn y Gweinidog Cyllid nad oes angen cyllido gwaelodol. Am y tair blynedd gyntaf rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i basio’r un cynnydd/gostyngiad cyfartalog i bob Cyngor yng Nghymru.”

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau:

“Daeth yr amser i roi peth ystyriaeth i’r cronfeydd wrth gefn enfawr sydd gan rhai Cynghorau – mewn llawer o achosion yn union yr un Cynghorau sy’n gweld y setliadau gorau flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae annhegwch sylfaenol yn y rhai gyda’r mwyaf yn cael mwy flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ymosodir ar lawer o Gynghorau gwledig ac mae hynny’n hollol anghywir. I’w roi mewn cyd-destun, byddai’n rhaid i Sir Fynwy godi ei Threth Gyngor gan 3% dim ond er mwyn gwneud yn iawn am y gwahaniaeth cyllid rhyngom ni a chyfartaledd Cymru gyfan a gan 5% i gyfateb â’r Cyngor sy’n derbyn mwyaf o gyllid. Sut y gall hynny fod yn gyfiawn? Y newyddion da yw fod amser yn dal i fod i Lywodraeth Cymru unioni hyn cyn cyhoeddi’r gyllideb derfynol yr wythnos hwn. Byddwn yn eu hannog i ail-feddwl am y gyllideb hon fel mater o frys a symud i sefyllfa lle mae pawb yn derbyn cynnydd o 4.3%.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog pobl y sir i feddwl am yr effaith a gaiff cyfnod yr ŵyl ar yr amgylchedd gyda ffilm galon-ysgafn gyda neges glir. Mae ‘Breuddwydio am Nadolig gwyrdd’ yn seiliedig ar glasur Nadoligaidd Bing Crosby. Cafodd ei chynhyrchu mewn partneriaeth gyda disgyblion o Ysgol y Ffin, tîm gwastraff ac ailgylchu y cyngor a Cherddoriaeth Gwent.

Mae’r cyngor yn annog mwy o breswylwyr i aros a meddwl am yr hyn a brynant, siopa’n lleol ac ailgylchu mwy y Nadolig hwn. Amcangyfrifir y caiff 30% yn fwy o wastraff na’r arfer ei greu yn ystod cyfnod yr ŵyl. O amgylch y byd, caiff dwy filiwn o dwrcïod, 100 cilometr sgwâr o bapur lapio a mwy na 100,000 tunnell fetrig o becynnau plastig eu taflu ar Ddydd Nadolig.

Mae bagiau du yn Sir Fynwy yn dal i gynnwys tua 25% o wastraff bwyd. Gellir ailgylchu’r holl wastraff bwyd yn y casgliad drws i ddrws gan greu gwrtaith a thrydan. Aiff gwastraff bwyd a gesglir yn Sir Fynwy i gyfleuster prosesu treulio anerobig sy’n casglu’r methan a’i droi’n ynni.

Mae’r cyngor yn annog pobl i wneud gwastraff bwyd yn hanes, gyda’r neges y gallech arbed hyd at £700 y flwyddyn ar eich bil bwyd. Caiff mwy na 7 miliwn tunnell fetrig o fwyd a diod eu taflu yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn.

Dewch yn arbenigwr ar ailgylchu, a chanfod beth sy’n mynd i bob bag – edrychwch ar y daflen syml hon a chanfod pryd ar y wefan pryd mae eich diwrnod casglu:

https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/food-waste-collection/

Gall pobl wneud llawer o bethau i wneud gwahaniaeth enfawr y Nadolig hwn:

 • Gellir ailgylchu pob bwyd – defnyddiwch eich cadi gwastraff bwyd. Mae croeso i breswylwyr sydd angen cadis bwyd newydd i alw heibio eu Hyb Cymunedol agosaf.
 • Lapio anrhegion mewn papur y gellir ei ailgylchu. Ni fedrir rhoi unrhyw gliter neu bapur sgleiniog mewn bagiau ailgylchu coch. Gwiriwch drwy grensian y papur, os yw’n aros mewn siâp pêl dylech fedru ei ailgylchu.
 • Lapio anrhegion mewn bagiau jiwt y gellir eu hailddefnyddio.
 • Gostwng faint o blastig rydych yn ei brynu. Mae teganau pren ar gael yn eang ar draws y sir o siopau annibynnol. Siopwch yn lleol a chefnogwch fusnesau lleol.
 •  Rhowch anrheg fydd yn gwneud atgofion bythgofiadwy. Archebwch docynnau i sioe yn Theatr y Borough, y Fenni.

Dywedodd y Cyng Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy:

“Mae gwarchod yr amgylchedd yn rhywbeth yn gryf iawn amdano. Mae hefyd yn fater sy’n flaenllaw ym meddwl pawb hen ac ifanc ar draws y sir. Mae eleni wedi nodi dechrau ymrwymiad gan Cyngor Sir Fynwy i sefyll yn gryf gyda dinasyddion ar draws y byd i geisio gostwng yr effaith a gawn ar y byd.

Fe ddechreuodd gydag ymrwymiad i ddatgan argyfwng hinsawdd ym mis Mai 2019 ac roeddwn wrth fy modd i weld fod fy nghyd gynghorwyr ar 24 Hydref wedi cymeradwyo strategaeth hinsawdd yn cynnwys deg amcan i gefnogi ein datganiad o argyfwng hinsawdd. Gyda hyn dan sylw, mae angen i ni gamu’n ôl o’n bywydau ac edrych sut y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr. Mae ‘Breuddwydio am Nadolig gwyrdd’ yn enghraifft wych o sut y gwnawn bethau’n wahanol. Gall pawb ohonom wneud gwahaniaeth drwy gymryd cyfrifoldeb am ein planed.”

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu:

“Mae hon yn ffordd wych i helpu preswylwyr i feddwl am yr amgylchedd yn ystod cyfnod yr ŵyl. Hoffwn ddiolch yn fawr i’r holl ddisgyblion a swyddogion a gymerodd ran mewn gwneud y ffilm o Ysgol y Ffin. Diolch i Ysgol Gynradd Dewstow am ddefnyddio’r ystafell recordio ac i Cerddoriaeth Gwent a fu mor garedig â recordio’r trac piano. Hoffwn hefyd ddiolch i Sue Parkinson, Swyddog Gwastraff Addysg, a wnaeth yr hetiau gwyrdd, y criwiau casglu gwastraff a staff Neuadd y Sir, Trefynwy lle cafodd y fideo ei ffilmio.”

I gael mwy o wybodaeth: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/

Mae tîm Safonau Masnach Sir Fynwy yn gofyn i breswylwyr fod yn wyliadwrus ac ymwybodol o fasnachwyr ffug ers iddynt dderbyn nifer o gwynion am alwyr yn galw’n annisgwyl ar garreg y drws ar draws y sir.

Mae gan y digwyddiadau batrwm tebyg. Bydd y sawl sy’n galw yn dweud wrth berchennog y tŷ eu bod wedi dod o hyd i rywbeth o le neu y gallent helpu gyda gwaith cynnal a chadw. Gallai hyn gynnwys gwteri sydd angen eu glanhau neu osod llechi yn lle rhai sydd wedi torri, gan ddweud weithiau y gellid achosi difrod parhaol os na chaiff y gwaith ei wneud ar unwaith.

Bydd y math yma o alwr yn parhau i gnocio ar ddrysau nes maent yn dod o hyd i rywun sy’n fwy bregus. Gofynnir i chi gadw golwg am gymdogion sy’n edrych fel iddynt gael eu targedu.

Caiff preswylwyr eu hannog i siarad gyda perthynas neu rywun y maent yn ymddiried ynddynt i ofyn am eu barn gan iddi ddod yn glir nad oes angen y gwaith bob amser.

Dywedodd Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae mor bwysig gwybod beth sy’n digwydd yn ein cymunedau. Gall galwyr carreg drws gael effaith niweidiol ar bawb a hyd yn oed fwy felly ar ein preswylwyr bregus. Rwy’n annog unrhyw un sy’n amau nad yw galwr yr hyn y dywedant ei fod i gysylltu â’r heddlu.”

Mae’n bwysig hysbysu’r heddlu drwy ffonio 101 os gwelir galwyr carreg drws.

I gael cynghorion ar ddod o hyd i fusnesau o enw da a gwybodaeth ar eich hawliau ffoniwch Linell Gymorth Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor Dinasyddion ar 03454 040506 neu ymweld â www.citizensadvice.org.uk

Ydych chi wedi gwneud cais am gerdyn arddull newydd?
Gallwch gael llythyr yn yr ychydig wythnosau nesaf yn eich atgoffa i wneud cais am gerdyn newydd.
Peidiwch poeni, mae’n rhwydd i’w wneud, gwnewch gais ar-lein: https://portal.tfw.wales/en Os ydych angen cymorth i wneud cais, gofynnwch i gyfaill, perthynas neu rywun yr ydych yn ymddiried ynddynt i wneud cais ar-lein ar eich rhan neu galwch heibio i’ch Hyb Cymunedol lleol i gael mwy o help.
Ffurflenni cais papur ar gael: https://tfw.wales/applicationform Neu gallwch e-bostio eich manylion cyswllt at: mailto: passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk I gael mwy o wybodaeth ewch i: https://tfw.wales/travelcards

Gall plant yn Sir Fynwy yn awr gymryd rhan yn Her Fach Darllen y Gaeaf. Roedd Hybiau Cymunedol Sir Fynwy wrth eu bodd gyda chanlyniadau Her Darllen yr Haf 2019 ac fel canlyniad wedi cyflwyno Her Darllen y Gaeaf. Yn ystod yr Haf cofrestrodd 1,279 o blant ar gyfer Her Darllen yr Haf ac fe wnaeth 760 ohonynt gyflawni’r her drwy ddarllen chwe llyfr yn ystod gwyliau’r haf.

Mae’r her yn dechrau ddydd Llun 2 Rhagfyr 2019 ac yn dod i ben ddydd Llun 13 Ionawr 2020, felly mae digon o amser i gymryd rhan! Y thema yw ‘Pugs of the Frozen North’, antur hyfryd llawn symud gan Philip Reeve a Sarah McIntire. Ei nod yw annog plant i ddal ati i ddarllen drwy wyliau’r gaeaf.

I gymryd rhan yn Her Fach y Gaeaf ar-lein, y cyfan sy’n rhaid i blant wneud yw darllen unrhyw dri llyfr o’u dewis, yna rhoi eu barn amdanynt a’u hadolygu yn

http://www.winterreadingchallenge.org.uk. Mae eLyfrau a llyfrau sain yn cyfrif hefyd! Bydd llyfrau a ychwanegwyd at y wefan yn ystod cyfnod chwech wythnos yr Her Fach yn cyfrif tuag at ddatgloi’r gwobrau arbennig, yn cynnwys tystysgrif i’w hargraffu a’i chadw, a bathodyn rhithiol ar gyfer proffil gwefan y plentyn.

Roedd Her Darllen yr Haf yn boblogaidd iawn gyda phlant a rhieni ar draws y sir a rhoddodd lawer adborth gwerthfawr a fu’n ganolog i gyflwyno Her y Gaeaf.

Dywedodd un rhiant: “Mae’n gymhelliant gwych i blant ddarllen/mwynhau llyfrau ac ymweld â’r llyfrgell gwych yma.” Dywedodd un person lleol: “Roedd yn hwyl! Fe wnes ei fwynhau’n fawr iawn. Dyna oedd fy nhro cyntaf ac roedd yn wych.”

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr y Cyngor:

“Roedd yn wych gweld sut y croesawodd plant her darllen yr haf ac rwyf mor falch i weld y bydd mwy o blant yn cael cyfle i gymryd rhan yn Her Darllen y Gaeaf. Mae ein hybiau’n cynnig ystod amrywiol o wasanaethau a chânt eu defnyddio’n eang. Rwy’n hyderus y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle i gymryd rhan ac ymweld â’u hyb lleol i weld y dewis eang o lyfrau a gweithgareddau sydd ar gael. Mae darllen mor bwysig ac mae’r her yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc i ddarllen beth maent ei eisiau a phryd maent eisiau gyda bonws ychwanegol dod yn fini feirniaid llenyddol. Rwy’n edrych ymlaen at weld y dewis o lyfrau a ddarllenwyd a gweld yr adolygiadau sy’n dilyn.”

Mae mwy o wybodaeth am Hybiau Cymunedol ar gael yn:

https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Ers 2004 mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal profion gorfodol ar gerrig beddau ym Mynwent Llan-ffwyst. Mae’r profion er mwyn sicrhau fod y cerrig beddau yn gadarn ac yn ddiogel. Canfuwyd nad yw rhai cerrig beddau yn ddiogel a chawsant eu diogelu dros dro. Lle mae’n bosibl, mae’r cyngor wedi hysbysu teuluoedd adeg profi’r cerrig beddau, os methodd cerrig beddau hysbyswyd teuluoedd ac maent wedi gweithredu ar yr wybodaeth.

Ym Mynwent Llan-ffwyst mae cerrig beddau a ddynodwyd fel bod yn beryglus a chawsant eu diogelu dros dro. Mae’n gyfrifoldeb ar y cyngor i wneud mynwentydd yn ddiogel, a gweithio gyda chanllawiau Mynwent Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) sy’n dweud fod yn rhaid i’r cyngor wneud unrhyw gerrig beddau polyn a band yn ddiogel yn barhaol. Mae hyn yn golygu claddu’r garreg bedd ar ben y bedd gan tua thraean uchder y garreg goffa ac ôl-lenwi i lefel bresennol y wyneb.

Bwriedir dechrau’r rhaglen waith yn Ionawr/Chwefror 2020 gan roi amser ychwanegol i deuluoedd gysylltu â ni os dymunant ailosod y garreg goffa eu hunain. Yn unol â Pholisi Cyngor Sir Fynwy ar gerrig coffa, mae’n rhaid trefnu ailosod yn defnyddio saer cerrig beddau sydd wedi cofrestru gyda Chyngor Sir Fynwy. Mae rhestr o seiri carreg goffa cofrestredig ar gael, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall, gan y Swyddog Mynwentydd ar 01873 735852 / cemeteries@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd Peter Davies, Prif Swyddog Adnoddau:

“Sylweddolwn fod potensial i aelodau teulu gymryd atynt os canfyddir nad yw carreg goffa yn ddiogel, ond gobeithiwn y bydd dynodi’r rhai sydd angen ychydig o sylw yn atal unrhyw angen am waith helaeth yn y dyfodol. Ein nod yw sicrhau i wneud y fynwent yn ddiogel ar gyfer ymweld i ddangos parch at eu hanwyliaid. Hoffem ddiolch i deuluoedd ymlaen llaw am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth.”

Cafodd Cylch Meithrin Trefynwy ei agor yn swyddogol ddydd Iau 14 Tachwedd ac mae’n gam cyntaf pwysig i sicrhau darpariaeth Gymraeg yn ardal Trefynwy. Mae’r gosodiad gofal plant blynyddoedd cynnar yn croesawu rhieni, babanod a phlant bach yn byw yn Nhrefynwy a’r cylch i brofi hwyl a hefyd fanteision amlwg addysg ddwyieithog.

Cynhelir y Cylch Meithrin yng Nghanolfan Gymunedol Parc Rockfield ac mae’n osodiad Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant rhwng dwy a phedair oed. Fe’i cynhelir ar hyn o bryd ar ddyddiau Mawrth, Mercher a Iau rhwng 12:30 – 3:00pm. Bydd yn darparu gofal plant ansawdd uchel drwy gyfrwng y Gymraeg, mae wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a gall dderbyn talebau Gofal Plant.

Mae’r fenter newydd flaengar hon, a gaiff ei rhedeg gan bwyllgor bach, yn cyflogi nifer o staff sydd i gyd yn hollol angerddol am ddod â’r Gymraeg i fywydau mwy a mwy o deuluoedd yn y sir. Mae’n ategu’r sesiynau tylino baban, amser rhigwm a yoga llwyddiannus a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyddiannus eisoes ar draws y sir.

Mae’r Cylch newydd yn deillio o ymateb y Mudiad Meithrin i strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Cymraeg 2050: Meithrin Miliwn’ sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar wrth greu siaradwyr Cymraeg ac mae’n cefnogi’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Nod y Cylch yw helpu i gyflawni’r nod hon gyda sir Fynwy yn chwarae ei rhan. Mae pwyllgor y Cylch hefyd yn rhedeg grŵp ‘Ti a Fi’ poblogaidd ym Mharc Rockfield ddydd Llun am 10:45am.

Daeth y dathliadau i ben ymysg llawer o gyffro, gyda thorri teisen gan blentyn sy’n mynychu’r Cylch – achlysur gwirioneddol gofiadwy!

Dywedodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Mae hyn yn wych. Rwyf mor falch y bydd mwy o blant yn cael cyfle i brofi a chael eu trochi yn y Gymraeg. Mae’n hyfryd gweld y Cylch yn dod i ffrwyth yn arbennig gyda’r newyddion rhagorol y darperir cyllid ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn yr ardal. Hoffwn yn bersonol ddiolch i’r ymddiriedolwyr, y Cadeirydd a’r staff am wneud y gosodiad yn lle hwyliog ac ysbrydoledig i chwarae ynddo.”

Roedd aelodau’r Pwyllgor yn falch iawn i weld cynifer o bobl leol yn mynychu i helpu i ddathlu’r ddarpariaeth newydd bwysig. Diolchodd April Wiggins, Cadeirydd ac ymddiriedolydd y Cylch, i’r rhai oedd yn bresennol am eu cefnogaeth a’u gwaith caled yn helpu i sicrhau llwyddiant y Cylch – cam cyntaf pwysig tuag at sicrhau darpariaeth Gymraeg yn ardal Trefynwy. Croesawodd y tîm Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin, a fynegodd ei diolch i’r staff a rhieni am ddod draw i’r agoriad swyddogol.

Roedd y plant yn falch i gael ymweliad gan Dewin, cymeriad annwyl Mudiad Meithrin.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.meithrin.cymru/find-a-cylch/

Gyda thymor yr ŵyl yn agosáu, caiff siopwyr eu hannog i fanteisio ar y siopau lleol a pharcio am ddim yn Sir Fynwy.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi y bydd unwaith eto yn darparu parcio am ddim dros y penwythnosau yn holl feysydd parcio y Cyngor yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae hyn yn ychwanegol i’r parcio am ddim i geir yng Nghil-y-coed, Brynbuga a llawer o gymunedau llai drwy gydol y flwyddyn.

Gobeithir y bydd parcio am ddim yn annog mwy o bobl i fynd draw i’w stryd fawr leol i fanteisio ar y dewis gwych o fusnesau lleol sy’n gwerthu popeth o anrhegion a wnaed â llaw i gynnyrch lleol i gyd mewn pryd ar gyfer y diwrnod mawr.

Mae’r cynnig parcio am ddim hefyd yn hwb a groesewir i fusnesau lleol ar yr adeg prysur hon o’r flwyddyn.

Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn yn y tair tref ar 7, 14 a 21 Rhagfyr.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr: “Rydym falch unwaith eto i gynnig parcio am ddim i’n preswylwyr. Mae hwn yn gyfle perffaith i ymweld â’ch manwerthwyr lleol ac rwy’n sicr y cewch eich synnu gyda’r holl fargeinion rhagorol sydd ar gael ar garreg eich drws. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i gefnogi eich ffrindiau a chymdogion sy’n rhedeg busnesau ar draws y sir.”

Roedd y gwasanaeth casglu gwastraff gardd i fod i ddod i ben ar ddydd Gwener y 29ain o Dachwedd. Serch hynny, rydym yn falch i ddatgan y caiff y gwasanaeth casglu ei ymestyn am ddwy wythnos ychwanegol. Mae’r estyniad yn ddiolch i’n cwsmeriaid ffyddlon ac yn gydnabyddiaeth o’r problemau cafodd rhai cwsmeriaid gyda chasgliadau’r flwyddyn hon.

Wythnos olaf casgliadau bydd yr wythnos sy’n dechrau’r 9fed o Ragfyr 2019, gyda’r diwrnod casglu olaf ar ddydd Gwener y 13eg o Ragfyr.

Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorol 2020 yn dechrau eto ym mis Mawrth. Bydd cofrestriadau ar gyfer y gwasanaeth yn agos yn y Flwyddyn Newydd.