Mae perchnogion busnes yn ein Canol Trefi’n cael eu gwahodd i fynegi eu diddordeb mewn grant newydd i’w helpu i wella yn dilyn effaith y pandemig.

Mae’r Grant Addasu Mannau Awyr Agored Canol Trefi yn cynnig cyfle i fusnesau sicrhau hyd at £8,000 tuag at welliannau sy’n cyfrannu nid yn unig at y busnesau eu hunain, ond hefyd at amgylchedd ac amwynder canol trefi Sir Fynwy.

Wedi’i ariannu drwy raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, bydd y grant yn galluogi busnesau i fuddsoddi mewn gwelliannau allanol ac offer fel seddi awyr agored, byrddau, cysgodlenni, rhwystrau, planwyr, parcdiroedd, cyflenwad trydan awyr agored, goleuadau a gwresogi.

Y bwriad yw y bydd buddsoddi mewn mesurau fel y rhain yn galluogi busnesau i fasnachu y tu allan, nid yn unig drwy gydol misoedd yr haf ond hefyd yn ystod tymor y gaeaf. 

Er y disgwylir y bydd y cynllun grant hwn yn apelio’n bennaf at fusnesau lletygarwch, mae croeso i fusnesau canol tref eraill, sy’n dymuno creu neu wella lle masnachu yn yr awyr agored tra’n galluogi cwsmeriaid i gadw at ymbellhau cymdeithasol yn ddiogel, i gyflwyno eu cynigion i’w hystyried.

Bydd angen i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun, y gellir eu gweld ar-lein ar dudalen https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/cyngor-i-fusnesau/

Er mwyn gallu cyflwyno cais, bydd angen i fusnesau ddangos bod eu cynigion o safon uchel addas, eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion statudol a’u bod yn ddiogel.  Hefyd eu bod yn meddu ar drwydded i fasnachu yn y gofod a nodwyd a bod ganddynt yswiriant atebolrwydd cyhoeddus at ddibenion o’r fath.

Y cam cyntaf yn y broses ymgeisio yw cwblhau ffurflen mynegi diddordeb fer a fydd yn cael ymateb o fewn pum diwrnod gwaith.


Llun: Y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Hoffem glywed oddi wrth fusnesau a fyddai â diddordeb mewn gwneud cais am y grant. Er bod gan y grant feini prawf caeth, rydym yn agored i syniadau newydd.

“Dylai mesurau sy’n cael eu cyflwyno o ganlyniad i gais llwyddiannus am grant fod o fudd i’r busnes, ond bydd hefyd yn helpu i wella golwg ein strydoedd mawr, gan greu amgylchedd masnach groesawgar a diwylliant caffi.  Nid mesurau tymor byr yw’r rhain, y gobaith yw y bydd manteision y cynllun hwn yn para’n hir, drwy fuddsoddi mewn seddi, planwyr a chysgodlenni deniadol o ansawdd, ac ati, a bydd hyn yn helpu i wella canol ein trefi ymhellach.

“Nid ydym yn ôl i sefyllfa busnes fel arfer, mae COVID-19 o hyd yn bresennol. Gobeithio, drwy gefnogi busnesau Sir Fynwy a’u helpu i greu llecynnau awyr agored deniadol i fasnachu, y gallwn helpu i greu amgylchedd diogel a gwell ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.”

Am wybodaeth ychwanegol ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/cyngor-i-fusnesau/

I’w ryddhau ar unwaith

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio ymgynghoriad tri mis ac yn gwahodd preswylwyr i ddweud eu dweud. Mae’r ymgynghoriad ar Deithio Llesol yn un o ofynion Llywodraeth Cymru o dan y Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. Mae’r ymgynghoriad yn amlinellu cynigion drafft i annog mwy o feicio a cherdded.

Datblygwyd mapiau drafft (a elwir yn Fapiau Rhwydwaith Integredig) sy’n dangos ffyrdd o wella a awgrymir ar gyfer aneddiadau yn Sir Fynwy. Mae’r rhain ar gael i’w gweld ar-lein o Awst 1 af tan Hydref 31ain, 2020.

Mae gwasanaeth MonLife o fewn y Cyngor wedi gweithio’n galed dros y chwe mis diwethaf i gynyddu’r ffocws ar Deithio Llesol. Y nod yw annog y rhai sy’n gallu, i adael eu ceir gartref wrth deithio i’r gwaith, i siopau, i ysgolion, i fan hamdden neu i gyrraedd gorsaf drenau. Nid yw Teithio Llesol yn ymwneud â cherdded a beicio ar gyfer hamdden ond gallai hefyd wella gweithgareddau hamdden yn sylweddol drwy helpu i gysylltu rhwydweithiau llwybrau a ffyrdd presennol, ac mae’n gyfrannwr pwysig wrth fynd i’r afael â’r argyfwng presennol – gan helpu i leihau allyriadau cerbydau. Mae hefyd yn fanteisiol o ran gwella lles corfforol a meddyliol.

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i gyfoethogi ein trefi a’n pentrefi yn yr hirdymor, ond mae angen i drigolion, busnesau a phartneriaid gymryd rhan yn y broses ymgynghori a rhoi gwybod i ni beth yw eu barn er mwyn symud ymlaen,” meddai’r Cynghorydd Richard John, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Deithio Llesol. “Mae’r chwe mis diwethaf wedi gweld llawer iawn o waith wrth ymgeisio am gyllid a dadansoddi’r rhwydwaith, ac rwy’n gobeithio y byddan nhw’n ysbrydoli ac yn cyseinio â’r trigolion. Maent yn cynnig cyfle gwirioneddol i adeiladu gwell dyfodol i Sir Fynwy, ei thrigolion a’i hamgylchedd.”

“Rydym yn gwerthfawrogi barn pob rhan o’r gymuned, a dweud y gwir mae’n hanfodol nid yn unig i symud ymlaen gyda’r cynlluniau gorau posibl, ond i gael ein hystyried ar gyfer rhagor o gyllid yn y dyfodol. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phob ysgol gynradd ac uwchradd o fis Medi i roi’r cyfle i blant a phobl ifanc rhoi adborth,” meddai’r Cynghorydd John.

Bydd yr ymgynghoriad ar Deithio Llesol yn arddangos mapiau digidol ac yn awgrymu blaenoriaethau clir i wella’r seilwaith ar gyfer y dyfodol. Mae hwn yn gyfle i blant, pobl ifanc, oedolion a busnesau i roi adborth ar y blaenoriaethau drafft, llwybrau awgrymedig ac i nodi’r cyfleusterau sydd eu hangen. Oherwydd y cyfyngiadau sydd mewn lle o ganlyniad i COVID-19, mae ymgynghori digidol yn rhan allweddol o’r broses. Bydd gweminarau yn ogystal â digwyddiadau wyneb yn wyneb gydag ymbellhau cymdeithasol.

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori, caiff yr holl ymatebion eu dadansoddi a chaiff y llwybrau a awgrymwyd eu hasesu. Bydd hyn yn galluogi Cyngor Sir Fynwy i ddatblygu rhwydwaith mwy cydlynus o fewn trefi a phentrefi’r sir er mwyn annog mwy o gerdded a beicio yn y dyfodol.

Mae manylion am y gweminarau, y mapiau rhyngweithiol ac arolygon preswylwyr i’w gweld ar wefan y Cyngor: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/active-travel-consultation-2/.

Gall lefelau darllen plant ostwng yn ystod gwyliau hir yr haf os nad ydynt yn cael mynediad yn rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser. Gall hyn fod yn broblem i ysgolion i’w hunioni yn y tymor newydd. Mae Sialens Darllen Haf yn Sir Fynwy yn mynd yn ddigidol eleni i sicrhau y gall plant o bob oed gael mynediad i straeon yn ystod yr amgylchiadau presennol.

Mae Hybiau Cymunedol Sir Fynwy yn hyrwyddo’r Sialens Darllen Haf drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn cefnogi plant i gymryd rhan drwy Borrowbox – gwasanaeth eLyfrau ac eLyfrauSain rhad ac am ddim Sir Fynwy, a drwy’r gwasanaeth Gofyn a Chasglu.

Gelwir Sialens Darllen haf 2020 yn ‘Sgwad Gwirion’ ac mae’n dathlu llyfrau doniol, hapusrwydd a chwerthin. Yr haf hwn, bydd plant yn cwrdd â’r Sgwad Gwirion: criw o anifeiliaid annwyl sy’n rhedeg tŷ hwyl gwych ond byddwch yn ofalus, mae dihiryn dirgel yn aros i ddifetha’r hwyl!

Bydd plant sy’n cymryd rhan ar-lein yn canfod mwy am y cymeriadau gwych ac yn datgloi gwobrau digidol, gweithgareddau a chynnwys fideo i’w gwobrwyo am eu darllen. Bydd hefyd lu o sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gweithgareddau hwyliog a mwy o wybodaeth.

Cynhelir Sialens Darllen Haf dros wyliau’r haf mewn llyfrgelloedd ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, Wedi’i datblygu gan yr elusen The Reading Agency, ynghyd â rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus y Deyrnas Unedig, dyma bellach yw hyrwyddiad darllen blynyddol mwyaf Prydain ar gyfer plant oed ysgol gynradd.

Cymerodd 1279 o blant Sir Fynwy ran yn Sialens Darllen Haf 2019 dan teitl Ras Gofod. Yn ôl Adroddiad yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd Genedlaethol 2012, dim ond 1 mewn 4 bachgen sy’n darllen bob dydd tu fas i ddosbarth, fodd bynnag, yn Sir Fynwy  bechgyn oedd 46% o’r rhai a gymerodd ran yn Ras Gofod, Sialens Darllen Haf 2019.

I gofrestru ar gyfer Sialens Darllen Haf y Sgwad Gwirion ewch i https://summerreadingchallenge.org.uk/ neu https://cymru.summerreadingchallenge.org.uk

Bydd ymgynghoriad y Strategaeth Ddewisol r ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid a’r ail alwad am safleoedd ymgeiswyr yn cau ar 20 Gorffennaf 2020 i alluogi’r Cyngor i adolygu sylfaen dystiolaeth, strategaeth a pholisïau’r Cynllun oherwydd effaith y pandemig. Cyhoeddir amserlenni diwygiedig ym mis Medi 2020. Am ragor o wybodaeth ewch i


Bydd Cyngor Sir Fynwy yn lansio ail gyfnod ei wasanaeth llyfrgell Gofyn a Chasglu ddydd Llun 27 Gorffennaf pan fydd ar gael ar ddyddiau neilltuol yn hybiau cymunedol Cil-y-coed, Gilwern a Brynbuga yn ogystal ag yng Nghas-gwent a Threfynwy. Wedi’i gyflwyno’n wreiddiol yng Nghas-gwent a Threfynwy ganol Mehefin, mae Gofyn a Chasglu yn galluogi cwsmeriaid i bori drwy gatalog ar-lein y gwasanaeth llyfrgelloedd. Gallant wedyn archebu drwy’r ffurflen ar y wefan- https://www.monmouthshire.gov.uk/request-and-collect-library-service/ – neu drwy ffonio 01633 644644 i ddewis eu llyfrau a threfnu amser i’w casglu.

Yn ogystal â chyflwyno Gofyn a Chasglu yn y tri safle ychwanegol, mae’r cyngor hefyd yn ymestyn ei wasanaeth am ddiwrnod ychwanegol bob wythnos yng Nghas-gwent a Threfynwy.

Mae’r gwaith ar adnewyddu Neuadd y Dref yn Stryd Groes yn golygu na fydd y gwasanaeth ar gael yn y Fenni er bod y cyngor yn edrych ymlaen at agor ei gyfleuster newydd yn y dyfodol. Yn y cyfamser, gall trigolion y dref ymweld a defnyddio unrhyw un o hybiau cymunedol y cyngor i ddychwelyd a chasglu llyfrau newydd.

Wrth siarad am ddatblygiad y gwasanaeth dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Ar ôl cyflwyno ein gwasanaeth Gofyn a Chasglu yn llwyddiannus, rydym yn awr yn dymuno ehangu ein gwasanaeth fel y bydd ar gael i fwy o bobl ar draws y sir.”

Mae manylion y dyddiau a’r amserau pan fydd y gwasanaeth ar gael ym mhob hyb cymunedol ar gael ar y wefan: https://www.monmouthshire.gov.uk/request-and-collect-library-service/ – aiff y ffurflen archebu yn fyw ar gyfer y tri safle ychwanegol ganol-dydd ddydd Mawrth 21 Gorffennaf a bydd y ffurflen newydd yn rhestru dyddiau ychwanegol ar gyfer Cas-gwent a Threfynwy ar gael ganol-dydd ddydd Mercher 22 Gorffennaf.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Tref lleol i ddatrys un o’r problemau mwyaf yng Nghas-gwent – gwm cnoi sy’n cael eu taflu’n ddiofal ar ffyrdd a phalmentydd.  Mae presenoldeb gwm cnoi ar strydoedd y DU yn ail o ran amlder, gydag ond bonion sigaréts i’w gweld yn fwy aml,  ond mae’n llawer mwy anodd ei glirio o’r amgylchedd.  Yn ogystal â bod yn frwnt, ac yn anghyfleustra i’r rheini sy’n dod i gysylltiad â gwm cnoi, mae’n hanfodol bwysig bod pobl yn cael gwared arno’n hylan, yn enwedig gan fod y feirws Covid-19 yn parhau i fod yn fygythiad.

Er bod ffon o gwm cnoi ond yn costio tua saith ceiniog, mae clirio pob darn o’n strydoedd a’n palmentydd yn costio nes at ddeg ceiniog.  Ychydig cyn cyfnod cloi’r pandemig, gofynnodd Cyngor Tref Cas-gwent i’r Cyngor Sir helpu i gael gwared ar gwm cnoi drwy ei lanhau â stêm, ond mae arolwg diweddar wedi datgelu bod 3,438 o ddarnau gwm cnoi wedi’u gwasgu i mewn i graciau palmant, rhwng coblau ac mewn arwynebau tarmac mewn rhannau penodol o’r dref.

Mae Cyngor Tref Cas-gwent wedi gosod arwyddion yn Sgwâr y Banc, Heol Eglwys Fair, Stryd y Cymry a’r orsaf fysiau er mwyn atgoffa siopwyr, yn ogystal â’r rhai mewn caffis a’r tafarndai, i osod gwm cnoi a ddefnyddiwyd i mewn i’r bin.  Mae’r melysydd blaenllaw Mars Wrigley, gwneuthurwyr brandiau gwm cnoi mwyaf poblogaidd y DU, wedi darparu’r arwyddion sydd wedi cael effaith ffafriol mewn mannau eraill o ran newid ymddygiad.

Yn ogystal ag arwyddion, mae’r Cyngor Tref yn buddsoddi mewn biniau Gumdrop – cynwysyddion cyntaf y byd sydd wedi’u dylunio, nid yn unig yn benodol ar gyfer gwaredu gwm cnoi gwastraff, ond hefyd wedi cael eu gwneud â gwm cnoi gwastraff.  Caiff gwm cnoi a gesglir yn y biniau siâp pêl binc arbennig ei ailgylchu i fod yn esgid glaw, gorchuddion ffonau symudol ac amrywiaeth o gynhyrchion defnyddiol eraill gan y cwmni ailbrosesu amgylcheddol Gumdrop.  Mae nifer o’r biniau hyn yng Nghil-y-coed cyfagos eisoes wedi lleihau faint o gwm cnoi a gaiff ei daflu i’r ddaear.

Bydd y ddau gyngor yn cynnal arolwg arall ymhen ychydig fisoedd i asesu’r gwahaniaeth y mae’r biniau a’r arwyddion wedi’u gwneud.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, yr Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Chyngor Tref Cas-gwent i geisio gwella’n strydoedd a’n palmentydd lleol.  Mae cael gwared ar gwm cnoi drwy ei daflu ar y ddaear yn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ogystal â pherygl i iechyd.  Gadewch i ni wneud ymdrech ar y cyd i roi ein gwm cnoi a ddefnyddiwyd mewn lle addas -yn y bin.”

Mae COVID19 pandemig wedi bod yn drasiedi dyngarol sydd wedi cyffwrdd pob cwr o’r byd. Nid yw Sir Fynwy wedi bod heb achosion, gyda 73 o farwolaethau yn y Sir a briodolir i’r feirws a bron i 400 o achosion hysbys yn gyfan gwbl ar gyfer ein preswylwyr. Mae’r colli bywyd hwn yn beth ofnadwy; fel Cyngor Sir rydym yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i’r rhai sydd wedi colli anwyliaid.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor “Mae’r Cyngor Sir wedi newid popeth mae’n ei wneud ers Mawrth 2020 ac wedi canolbwyntio ein holl adnoddau ar ddiogelu bywyd.  Rydym wedi neilltuo blaenoriaethau eraill ac mae ein staff wedi cael eu hadleoli i feysydd lle maent wedi gallu cael effaith gadarnhaol.  Rydym wedi gweithredu gyda chynllun clir ac rydym yn parhau i wneud hynny.  Rydym nawr 4 mis i mewn i’r broses ac mae gennym lawer mwy o fisoedd o’n blaenau wrth i argyfwng iechyd ddod yn argyfwng cymdeithasol ac economaidd.”

Bydd y Cyngor yn ystyried darlun cynnar o effaith ariannol COVID yn ei gyfarfod ar ddydd Iau.  Bydd y Cynghorydd Phil Murphy, yr Aelod Cabinet dros Adnoddau yn cyflwyno papur yn nodi safbwynt lefel uchel sy’n nodi diffyg ariannol yn ystod y flwyddyn o rhwng £3 miliwn a £10 miliwn. Dywedodd y Cynghorydd Murphy “Mae gan y Cyngor hanes cryf o ddisgyblaeth ariannol. Nid ydym wedi gorwario ein cyllideb flynyddol am fwy na degawd ond mae’r sefyllfa hon y tu hwnt i unrhyw un o’n cynlluniau.  Yr ydym wedi colli bron pob un o’n ffynonellau incwm; rydym wedi cefnogi ein system gofal cymdeithasol i ddiwallu ei hanghenion ac rydym wedi dod o hyd i le i bob person digartref i aros. Nid ydym wedi cael yr hyblygrwydd i leihau unrhyw un o’n costau sefydlog sy’n sylweddol.  Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth y DU am roi dros £210 miliwn o gymorth ariannol i Lywodraeth Cymru, wedi’i dargedu’n uniongyrchol i Lywodraeth Leol. Rydym wedi derbyn gair Llywodraeth Cymru y byddant yn cefnogi pob cyngor yng Nghymru ac yn gwneud iawn am ein pwysau eithriadol o ran cost. Nid oes gennyf unrhyw reswm dros gredu na fydd Llywodraeth Cymru yn anrhydeddu’r addewid hwn, ond byddwn yn gofyn iddynt gyflwyno hyn ar frys nawr er mwyn i ni fod yn glir ynghylch yr hyn yr ydym yn mynd i gael, a chael sicrwydd ynghylch faint yn fwy y mae angen i ni ei gael ein hunain. Rwyf hefyd yn gofyn bod Llywodraeth Cymru yn creu’r gallu i bob cyngor ddelio ag unrhyw orwariant gweddilliol dros nifer o flynyddoedd fel y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau pwysig ac angenrheidiol yn hytrach na’u tynnu’n ôl pan fydd eu hangen fwyaf.  Gyda phob diwrnod sy’n mynd heibio, mae’r her o wneud arbedion yn ystod y flwyddyn yn tyfu. Rwyf wedi cychwyn ymarfer cynaliadwyedd ariannol llawn ac rwyf wedi gofyn i swyddogion gwblhau’r gwaith hwn ar gyfer mis Medi, felly gall y Cyngor lunio barn ar ei gamau nesaf ond rwy’n disgwyl i’r rhain gynnwys defnydd sylweddol o’n cronfeydd wrth gefn cymharol fach.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox “Mewn dros ddeuddeg mlynedd fel Arweinydd y Cyngor hwn, nid wyf erioed wedi bod yn fwy balch o staff, pobl y sir hon, gwirfoddolwyr a busnesau. Mae pawb wedi gwneud ymdrech arbennig i fynd i’r afael â’r pandemig hwn, ac fel y mae pethau’n sefyll nawr, mae o dan reolaeth a gall ein trefi ddechrau symud eto.  Fodd bynnag, rhaid i ni fod yn wyliadwrus ac mae angen yr arian arnom i ddarparu cymorth i bobl y mae ei angen arnynt ac i reoli’r feirws os bydd yn dychwelyd. Rwy’n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn camu ymlaen a gwneud hyn yn bosibl.”

Mae gwasanaeth gosod eiddo rhad ac am ddim Cyngor Sir Fynwy yn cynnig cyngor a chefnogaeth i berchnogion eiddo yn yr ardal i helpu gyda’r broses a all ymddangos yn anodd o osod cartrefi. Mae Gwasanaeth Gosod Eiddo Sir Fynwy (MLS), sy’n ymfalchïo yn ei brofiad “dim ffi, dim strach” yn asiantaeth gyda gwahaniaeth, lle caiff llais y landlord a hefyd y tenant eu clywed a’u gwerthfawrogi yn yr un modd.

Mae gan dîm MLS gyfoeth o brofiad ac mae’n awyddus i ddarparu gwasanaeth cyfeillgar, gwybodus a phroffesiynol. Gall MLS helpu landlordiaid i ddenu’r tenantiaid mwyaf addas ar gyfer eu heiddo a chynnig gwasanaeth rheoli llawn rhad ac am ddim yn ogystal â buddion eraill.

Dywedodd y Cynghorydd sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dai: “Dylai landlordiaid gydag eiddo yn Sir Fynwy sy’n edrych am brofiad gosod eiddo proffesiynol siarad gyda’r tîm yn MLS. Mae’n asiantaeth gosod eiddo  sydd â bod yn dryloyw ac onest yn rhan hanfodol o‘i harferion gwaith. Bydd y tîm yn gweithio gyda chi i’ch helpu i reoli a hysbysebu eich annedd yn ogystal â chanfod y tenantiaid mwyaf addas ar gyfer eich amgylchiadau.”

Dylai landlordiaid gydag anheddau yn Sir Fynwy sy’n edrych am wasanaeth gosod eiddo, dim ffi a dim strach gysylltu â Lindsay Stewart, Swyddog Prosiect Sector Tai ar 01291 635713 neu e-bost: mls@monmouthshire.gov.uk.

Mae Cyngor Sir Fynwy heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion, a all wneud hynny’n ddiogel, i ail-agor o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ail-agor o Fedi 14eg.

Mae cynlluniau a pharatoadau lleol ar y gweill rhwng Cyngor Sir Fynwy ac ysgolion yn yr ardal i adolygu asesiadau risg, prosesau a systemau.  Bydd hyn yn sicrhau bod ysgolion unigol yn gallu croesawu disgyblion yn ôl yn ddiogel, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Bydd ysgolion sy’n gallu gwneud hynny yn ail-agor o wythnos gyntaf y tymor. Efallai y bydd angen rhoi blaenoriaeth i rai grwpiau penodol o ddysgwyr yn ystod yr wythnos hon, fel blwyddyn 7, 12, 13 ac unedau arbennig ar gyfer ysgolion uwchradd, unedau arbennig ar gyfer y blynyddoedd cynnar, a blwyddyn 6. Bydd rhieni yn derbyn gwybodaeth fwy penodol gan eu hysgol a Chyngor Sir Fynwy wrth i hynny ddod ar gael. 

O Fedi 14eg, bydd presenoldeb yn yr ysgol yn orfodol. Gofynnir i rieni gysylltu â’u hysgol os na all disgybl fynychu i drafod eu sefyllfa ymhellach.

Bydd gan bob ysgol heriau lleol i fynd i’r afael â hwy, gan gynnwys lefelau staffio. Mae gwaith ar y gweill gyda chydweithwyr i gadarnhau trefniadau cludiant i’r ysgol.  Bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda phob ysgol i oresgyn materion o’r fath.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi gwerth £29 miliwn i roi hwb i gymorth i ddysgwyr er mwyn lleihau effeithiau’r amhariad oherwydd yr argyfwng parhaus. Bydd yr hyn sy’n cyfateb i 600 o athrawon ychwanegol a 300 o gynorthwywyr addysgu yn cael eu recriwtio ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf, gan dargedu cymorth ychwanegol ym mlynyddoedd 11, 12 a 13, yn ogystal â dysgwyr difreintiedig ac agored i niwed o bob oed.  Bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag ysgolion i egluro’r manylion.

Dywedodd Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Richard John: “Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod emosiynol heriol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd gan fod rhieni wedi ceisio cydbwyso gwaith a gofal plant. Yr wyf yn croesawu’n gynnes gynllun y Gweinidog i ganiatáu i ysgolion groesawu pob disgybl yn ôl yn ddiogel yn llawn amser ym mis Medi, yn unol â’r holl fesurau diogelwch angenrheidiol a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

“Rydym yn cydnabod bod staff gweithgar yn ein hysgolion, dysgwyr a’u teuluoedd wedi cael eu rhoi o dan bwysau emosiynol, ariannol a seicolegol sylweddol yn ystod yr amser hynod heriol hwn. Mae Sir Fynwy yn parhau i weithio’n agos gyda’n hysgolion a’n lleoliadau gofal plant i ystyried y ffordd orau o gefnogi anghenion lles parhaus pob plentyn a pherson ifanc.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’n holl athrawon a staff yr ysgol am y gwaith y maen nhw wedi’i wneud yn ystod y misoedd diwethaf i gadw mewn cysylltiad â’u disgyblion, rhedeg ein canolfannau llwyddiannus a chynnig cyfleoedd dysgu o bell.

“Rydym yn ymwybodol iawn bod yr argyfwng wedi amharu’n ddifrifol ar ddysgu disgyblion.  Rwy’n croesawu’r addewid o £29 miliwn gan Lywodraeth Cymru i recriwtio staff ychwanegol i gefnogi’r cam adfer, gan leihau’r effaith ar ddisgyblion a pharhau â’r gwaith sy’n mynd rhagddo i godi safonau ysgolion.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gyda busnesau ar draws y Sir i gefnogi ymgyrch #SiopaSirFynwy #SiopaLleol

Er mwyn i ganol trefi Sir Fynwy ffynnu ac i fasnachwyr oroesi, mae angen i bawb eu cefnogi. Mae llawer o drigolion wedi bod yn cerdded ac yn beicio mwy dros y misoedd diwethaf a’r gobaith yw y bydd hynny’n parhau. Yn yr un modd, cydnabyddir ei bod yn debygol y bydd dychwelyd at ddefnydd trafnidiaeth gyhoeddus yn cymryd peth amser er mwyn dychwelyd i’r lefelau cyn-Covid. Mae parcio am ddim am awr yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy a darpariaeth barcio Bathodyn Glas ychwanegol yn cael eu darparu er mwyn annog pobl i ddychwelyd.

Bydd parcio am ddim a darpariaeth parcio ychwanegol Bathodyn Glas yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn yn ystod yr wythnosau nesaf:

Y Fenni: Mae 48 man ‘un awr am ddim’ ychwanegol ac 17 o fannau Bathodyn Glas (maes parcio Lle Tiverton) yn gwrthbwyso’r mynediad cyfyngedig i naw lle ’30 munud am ddim’ ac wyth cilfan barcio i’r anabl ar Stryd y Groes a cholli’r chwe man ’30 munud am ddim’ ar Stryd Frogmore.  Os cânt eu cyrchu cyn i’r ffordd gau am 10am, mae’r cilfannau parcio anabl ar Stryd y Groes dal ar gael i’w defnyddio, a gall deiliad Bathodyn Glas adael drwy Stryd y Farchnad.

Cas-gwent: Mae 63 man arhosiad hir am ddim yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent tra bod y ganolfan yn parhau i fod ar gau ar gyfer busnes. Mae 15 man ‘un awr am ddim’ ychwanegol yn ogystal â newid y 15 man ’30 munud am ddim’ ar Stryd y Cymry i ‘un awr am ddim’. Hefyd, bydd 10 cilfan barcio ychwanegol ar gyfer pobl anabl.  Caiff y pump lle sydd o fewn y ffordd ar gau ar Stryd y Banc eu hail-agor cyn gynted ag y bydd y gorchymyn cyfreithiol diwygiedig mewn lle ac y caiff mynediad ei wneud yn ddiogel i fodurwyr a cherddwyr.

Trefynwy: Mae 35 man ychwanegol ‘un awr am ddim’ a 12 man parcio ychwanegol i’r anabl ym Maes Parcio Tŷ Cernyw, gan wrthbwyso’r golled o 35 man ’30 munud am ddim’ ar Stryd Mynwy. Mae’r mannau parcio i’r anabl ar Stryd Mynwy a Stryd Blestium dal i fod ar gael i’w defnyddio, gan gynnwys y pedair cilfan yn union o fewn ardal ar gau Stryd Mynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, “Ein gobaith yw y bydd y cynllun parcio ‘un awr am ddim’ yn croesawu mwy o breswylwyr ac ymwelwyr yn ôl i mewn i’n trefi, gan annog pawb i Siopa Lleol, Siopa Sir Fynwy. Rydym hefyd yn bwriadu cynnig rhywfaint o ddarpariaeth parcio bathodyn glas ychwanegol.  Ein nod erioed yw gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu busnesau i ddod yn ôl ar eu traed ar ôl effaith ddinistriol COVID-19.  Rydym yn gobeithio y caiff yr incwm a gollir o’n meysydd parcio ei wrthbwyso gan y ffaith bod mwy o bobl yn gallu teimlo’n hyderus i ddychwelyd i’n strydoedd mawr, a gwario eu harian haeddiannol drwy siopa’n lleol. Bydd y cynllun hwn ar waith tan o leiaf 30ain Medi 2020.”

“Rydym wedi gwneud addasiadau ffisegol mewn llawer o’n trefi i’w gwneud yn haws ac yn fwy diogel i gerddwyr symud o gwmpas. Rydym yn cydnabod bod hyn yn cyflwyno rhai heriau i fodurwyr ac rydym wedi lliniaru’r heriau hyn lle y bo’n bosibl.  Mae rhai wedi gofyn i ni ddarparu parcio am ddim tan ddiwedd y flwyddyn . Pe gallem, mae’n debyg byddwn yn gwneud hynny, ond byddai dull o’r fath yn costio dros £500,000 i’r Cyngor. Mae ein cyllid mewn sefyllfa ansicr eisoes o ystyried y galwadau sy’n ymwneud â llifogydd a gwaith pandemig yn hanner cyntaf y flwyddyn, felly ni allwn ymestyn mor bell â hynny.”

Wrth siarad am newidiadau yng nghynlluniau rhai o ganol trefi dywedodd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Jane Pratt, “Rydym wedi gwrando ar adborth preswylwyr ar y cynlluniau hyn, sy’n rhan o dreial parhaus. Nid ydym erioed wedi gorfod cyflwyno mesurau o’r fath o’r blaen, felly mae wedi bod yn broses ddysgu i bawb.  Ein pryder yw diogelwch ein trigolion, a rhaid i hynny fod bob amser.  Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i alluogi siopwyr a busnesau i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol, sy’n cynnwys cadw cerddwyr allan o niwed i draffig. Yn ogystal â hyn, mae’n rhaid i ni sicrhau bod ein strydoedd mawr yn hygyrch i bawb, ac mae hynny’n golygu mynd i’r afael ag anghenion y rheini sy’n defnyddio mannau parcio’r Bathodyn Glas.  Credaf y bydd y cynlluniau sy’n cael eu cyflwyno nawr yn mynd i’r afael â hyn ac os oes gan drigolion bryderon ynghylch lle i barcio a materion hygyrchedd, mae ein canolfan gyswllt ar gael i helpu ar 01633 644644.”


Dyma ymgyrch ledled Cymru sy’n annog pobl i gysylltu â gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o’r teulu, cyfaill, cymydog neu rywun y maent yn ei adnabod yn eu cymuned mewn perygl o gael eu cam-drin, eu hesgeuluso a’u niweidio.

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru wedi gweld gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau i’w wasanaethau ers y cyfnod cloi. Nid yw cam-drin, esgeulustod na niwed wedi dod i ben ond mae’r cyfleoedd i adnabod yr arwyddion wedi lleihau gan fod mynediad i leoliadau gofal plant, ysgolion, sefyllfaoedd cymdeithasol a rhyngweithio rhwng pobl wedi bod yn gyfyngedig. 

Mae nawr yn bwysicach nag erioed ein bod yn gofalu am ein gilydd a chynghorir pobl i gysylltu â thîm diogelu gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy ar 01873 735492 os ydych yn poeni am oedolyn sy’n wynebu risg; 01291 635669 os ydych yn pryderu am blentyn; neu ffoniwch 101 os ydynt yn poeni y gallai rhywun fod mewn perygl.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Ddiogelwch Cymunedol: “Mae gwasanaethau cymdeithasol yn agored ac yn barod i helpu os yw pobl yn pryderu bod aelod o’r teulu, cyfaill neu gymydog angen cymorth. Er ein bod wedi ceisio cadw cysylltiad â phobl sydd eisoes yn hysbys i ni cyn y cyfnod cloi, mae perygl y bydd cam-drin, esgeulustod neu niwed yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig a bod y pandemig yn gwaethygu hyn.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n poeni i gysylltu â gwasanaethau cymdeithasol. Gall fod yn benderfyniad anodd ond yn un a allai helpu i achub rhywun rhag dioddef cam-drin, esgeulustod neu niwed. Gallwch hefyd ffonio 101 neu, mewn argyfwng ffoniwch 999.  Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae’n rhaid i ni i gyd ofalu am ein gilydd – gyda’n gilydd gallwn gadw plant, pobl ifanc ac oedolion yn ddiogel.”

Ewch i wefan Cadw Pobl yn Ddiogel https://llyw.cymru/iach-a-diogel/cadw-pobl-yn-ddiogel am ragor o wybodaeth am wasanaethau cymdeithasol lleol a sut i fynegi eich pryderon. Os yw eich galwad yn fwy brys ffoniwch 101, neu mewn argyfwng ffoniwch 999.

Er bod nifer yr achosion Covid-19 wedi lleihau’n fawr, gwyddom nad yw’r feirws wedi cilio a heb i ni bwyllo, yn enwedig o ran cadw at ymbellhau cymdeithasol, rydym mewn perygl o ddioddef rhagor o achosion ac efallai rhagor o farwolaethau. Gallwn weld eisoes, er bod rhai trigolion yn teimlo’n hyderus i ddychwelyd i’n strydoedd siopa, nad yw llawer o rai eraill.  Oni allwn greu amgylcheddau siopa diogel, ni fydd llawer o’n siopau, yn enwedig mewn trefi llai, yn goroesi.  

Ar hyn o bryd, mae nifer y siopwyr yn Stryd y Bont ym Mrynbuga dal yn isel. Mae gwaith i’w wneud i alluogi siopwyr ac ymwelwyr i deimlo’n ddiogel yn dychwelyd i’r siopau er mwyn adfywio busnesau lleol.  Gallai Brynbuga fod mewn perygl o ddirywiad mawr pe bai llawer o’i fusnesau gwerthfawr yn methu.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn credu’n gryf mai ei ddyletswydd yw helpu i ddarparu amgylchedd diogel i siopwyr – ac mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu cadw at ymbellhau cymdeithasol yn ddiogel. P’un a yw’r canllaw yn aros ar bellter 2 fetr, neu’n lleihau i 1 metr, mae ymbellhau cymdeithasol yn her yn Stryd y Bont.

Cafodd system cerddwyr unffordd, sy’n gofyn am groesfan newydd i gerddwyr, ei gwrthod. Ar wahân i faterion technegol, rhagwelwyd y byddai llawer o bobl, sy’n dymuno defnyddio siopau ar un ochr i’r stryd, yn anwybyddu’r gofyniad i groesi’r ffordd ddwywaith i ddychwelyd i’r maes parcio.

“Nid yw gwneud dim yn opsiwn ar hyn o bryd,” meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy. “Roedd y Cyngor Tref, a oedd yn dymuno osgoi system unffordd, yn cynnig goleuadau traffig ond y dewis a ffafriwyd gan y cyngor oedd ar gyfer system draffig unffordd dros dro. Roedd cau Stryd y Bont i draffig ar gyfer prif waith nwy yn 2018 a’r gwyriad dwyffordd wedyn, yn gweithio’n llawer gwell na’r disgwyl ac er y deellir na fydd llawer o drigolion lleol yn dymuno rhoi cynnig ar y system unffordd hon, mae’n hanfodol os ydym am gyflawni pellter cymdeithasol ar hyd Stryd y Bont.

“Mae’r hyn a gynigir yn awr yn rhan yn unig o’r gwyriadau hynny a oedd yn effeithiol ddwy flynedd yn ôl.   Bydd y system unffordd yn cael ei gosod a’i monitro’n ofalus gan swyddogion a gall addasiadau gael eu gwneud, os tybir bod hynny’n angenrheidiol ac yn briodol,” eglurodd y Cynghorydd Greenland. “Rydym yn agored i gael adborth, y gellir ei gyflwyno drwy wefan y Cyngor, a byddwn yn monitro’r mesurau’n ofalus.”

Fel rhan o’r mesurau hyn, mae’r gwaharddiad parcio ger y siop sglodion yn parhau ar waith ac mae’r cyngor yn ceisio gweithio gyda’r heddlu i orfodi’r cyfyngiadau HGV cyfredol.

Datganiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (FfLlCG) Gwent ar niferoedd mewn gwasanaethau CLADDU

Heddiw (01/07/20), cytunodd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, gan gynnwys y pump cyngor, i gynyddu nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu angladdau mewn mynwentydd yn y pum awdurdod lleol yng Ngwent, i 20. Bydd hyn yn dod i rym 02/07/20.

Oherwydd pandemig parhaus Covid-19 ac yn unol â chyfyngiadau’r Llywodraeth, mae’n dal yn angenrheidiol cyfyngu ar nifer y bobl mewn unrhyw fan cyhoeddus a sicrhau’r ymbellhau cymdeithasol sydd ei angen.  Felly, ni fydd newid o ran nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu amlosgiadau yn Amlosgfa Gwent, sef 10 person.

Fodd bynnag, mae pob cyngor yn cydnabod ac yn deall yn llawn pa mor anodd y gall y cyfyngiadau hyn fod i deulu a chyfeillion yr ymadawedig.

Mae lefel y galw a’r risg gysylltiedig yn y safleoedd hyn wedi bod yn cael ei hadolygu’n gyson a llwyddwyd i liniaru’r cyfyngiadau cyn gynted ag y barnwyd ei bod yn ddiogel ac yn briodol gwneud hynny i’r cyhoedd ac i’r staff.

Mae’r holl benderfyniadau’n cael eu gwneud yn dilyn adolygiad o asesiadau risg sy’n cynnwys ystyried nifer o ffactorau, gan gynnwys y gallu i gynnal a gorfodi’r gofynion ymbellhau cymdeithasol dau fetr yn ddiogel, a’r effaith y byddai cynnydd mewn presenoldeb yn ei chael ar iechyd, diogelwch a lles parhaus pawb a oedd yn bresennol, y rhai oedd yn rheoli ac yn gweinyddu’r angladd.

Mae’r nifer cyfredol yn cefnogi’r gwaith o amddiffyn y cyhoedd, yr ymdrech barhaus i arafu lledaeniad y feirws, ac yn sicrhau y gall gwasanaethau profedigaeth barhau i reoli angladd ddiogel ac urddasol.

Roedd y penderfyniad gwreiddiol i gyfyngu nifer y galarwyr yn un na wnaed yn ysgafn.  Mae parch i’r ymadawedig a thosturi at y rhai sydd wedi cael profedigaeth yn rhan bwysig o’n penderfyniadau, ond rhaid i ddiogelu iechyd a lles y cyhoedd, staff yr angladd a’r fynwent fod yn brif flaenoriaeth yn ystod yr argyfwng iechyd y cyhoedd parhaus hwn.

Bydd partneriaid Fforwm Lleol Gydnerth Gwent yn parhau i adolygu’r mater hwn tra bod pandemig Covid-19 yn dal i gael effaith ar ardal Gwent.


Mae blodau gwyllt wedi denu peillwyr mewn niferoedd cynyddol diolch i’r dull torri gwair dethol

Eleni, gwelwyd cryn dipyn yn fwy o ddolydd gwyllt ar draws llecynnau agored Sir Fynwy, gan fod timau cynnal a chadw tir y Cyngor wedi gadael gwair ymylon a pharciau heb eu torri, i raddau helaeth, er mwyn caniatáu i flodau gwyllt dyfu a denu mwy o beilliwyr. Mae’r mesurau hyn wedi helpu i gefnogi bioamrywiaeth a chyfrannu at gynllun gweithredu newid yn yr hinsawdd Cyngor Sir Fynwy. Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac fe amlygwyd camau gweithredu’r Cyngor yn ddiweddar gan gyfres hanes naturiol y BBC Springwatch.

Mae’r newid i ddull torri glaswellt mwy cyfyngedig gydol y gwanwyn wedi dod â dysgu ac addasu a chyfres newydd o heriau wrth i’r haf agosáu. Roedd y cyfnod di-dorri estynedig yn rhoi cyfle gwych i weld llu o fflora mewn parciau a glaswelltir mannau cyhoeddus.

Bydd rheoli i ddiogelu gwerth ecolegol glaswelltir dolydd yn golygu rhywfaint o dorri ac mewn llawer o sefyllfaoedd bydd angen casglu’r borfa hefyd. Bydd hyn yn helpu i leihau’r nitradau yn y tyweirch, gan gyflwyno amgylchedd mwy addas i fflora brodorol egino eto.

Mae logisteg y gwaith hwn yn gymhleth, yn anad dim oherwydd fflyd peiriannau torri gwair y Cyngor sydd heb eu haddasu i drin y math hwn o laswelltir. Yn ogystal, bydd angen i’r Cyngor ystyried y gwaith o gludo a gwaredu toriadau porfa, rhywbeth na chafodd ei wneud ar y raddfa hon o’r blaen.

“Bydd gadael y gwaith hwn tan ddiwedd yr haf yn achosi problemau mawr, ac os bydd unrhyw anawsterau’n codi ni fyddai gennym fawr o allu a chadernid o fewn ein timau i reoli’r llwyth gwaith hwn. Felly, rydym wedi gwneud penderfyniad i ddechrau treialu torri a chasglu lleiniau a rhannau llai o laswelltir dolydd ar ein mannau agored lle mae’r fflora bellach wedi blodeuo,” meddai’r Cynghorydd Jane Pratt, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am barciau a mannau agored.

“Bydd hyn yn ein galluogi i wahanu’r llwyth gwaith a llywio ein cynlluniau logisteg. Byddwn hefyd yn cael gwell dealltwriaeth o gyfyngiadau’r peiriannau sydd ar gael i ni ac yn rhoi gwybodaeth i ni i ystyried prynu peiriannau newydd. Mae’n bwysig i nodi bydd yr amgylchiadau anarferol eleni yn dal i chwarae rhan wrth ein helpu i ddysgu beth y gallwn ac na allwn ei gyflawni. Mae hyn yn amhrisiadwy o ran datblygu sut y byddwn yn addasu’r ffordd y caiff ein mannau agored eu rheoli dros y blynyddoedd nesaf.”

“Mae Sir Fynwy wedi bod yn ganolbwynt diddordeb gan gynghorau eraill ar hyd a lled y wlad, sydd am ddysgu mwy am yr hyn rydym wedi’i wneud a’r hyn rydym yn ei gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae rhaglen torri glaswellt Cyngor Sir Fynwy hefyd wedi cael cydnabyddiaeth yn ddiweddar gan y naturiaethwr Iolo Williams ar raglen Springwatch y BBC. Mae’r ganmoliaeth hon yn deillio o waith nid yn unig y Cyngor, ond trigolion, grwpiau cymunedol, Cymdeithas Tai Sir Fynwy a chynghorau tref, sydd wedi llwyr gefnogi ymgyrchoedd fel Natur Wyllt a No Mow May. Rydym yn awyddus i barhau i weithio i wella bioamrywiaeth ymhellach ac adeiladu ar y llwyddiant hwn,” meddai’r Cynghorydd Pratt.

Bydd y Cyngor yn parhau â chyfundrefn ‘rheoli dolydd’ o ran mannau agored Sir Fynwy yn y dyfodol rhagweladwy.


Mae’r tebygrwydd y caiff gofyniad Llywodraeth Cymru i aros yn lleol ei godi ddydd Llun 6 Gorffennaf ac y caniateir i lety hunanddarpar i ymwelwyr (heb rannu cyfleusterau) ail-agor ar 13 Gorffennaf wedi arwain at i ddiwydiant twristiaeth Sir Fynwy wneud paratoadau i groesawu ymwelwyr yn ôl i’r sir.

Mae twristiaeth yn elfen bwysig yn economi Sir Fynwy ac yn 2019 croesawodd y sir 2.28 miliwn o ymwelwyr a wariodd bron £245m ac a gefnogodd dros 3,100 o swyddi llawn-amser, gan helpu i hybu’r stryd fawr a busnesau cysylltiedig.

Mae’r cyngor yn sylweddoli na fu erioed yn bwysicach i gefnogi busnesau lleol ac wrth i’r stryd fawr ail-agor, mae wedi cymryd camau i annog cefnogaeth ar gyfer siopau annibynnol a chanol trefi. Yn ogystal â gweinyddu gwerth £22.4m o grantiau gan Lywodraeth Cymru i 1,728 o fusnesau yn effeithiol, mae wedi datblygu ymgyrch newydd siopa yn lleol mewn partneriaeth gyda grwpiau masnach a chynghorau tref a chymuned Sir Fynwy. Hefyd, mae rhaglen llysgennad gwirfoddolwyr ar y gweill i roi croeso cynnes a chyfeillgar i ymwelwyr i ganol trefi’r sir. Bydd llysgenhadon yn rhannu eu gwybodaeth leol ac yn cynghori ar gyfyngiadau penodol COVID-19 neu addasiadau sydd ar waith.

Er cyfnod anhygoel o anodd ar gyfer twristiaeth a busnesau lletygarwch yn fyd-eang, mae nifer cynyddol o fentrau Sir Fynwy wedi dangos cadernid wrth chwarae rhan sylweddol yn cefnogi cymunedau yn ystod y cyfyngiadau symud. Ymunodd grŵp Gwesty’r Angel (sy’n cynnwys Gwesty’r Angel yn y Fenni, y Siop Gelf a’r Capel a bwyty The Walnut Tree) â chynllun i helpu codi £100,000 i ddarparu prydau bwyd ansawdd uchel i staff rheng-flaen y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phan oedd y phandemig ar ei anterth, cyflenwyd 120 o brydau bob nos i ysbyty cyfagos Nevill Hall. Fe wnaeth y melysydd Granny Browns o Drefynwy a bwyty Panevino yng Nghas-gwent hefyd gyfrannu melysion a siocledi a dosbarthu bwyd i staff rheng-flaen y GIG.

Yn y cyfamser, arallgyfeiriodd distyllfa Silver Cycle yn Nyffryn Gwy a’r Budweiser Brewing Group ym Magwyr eu gweithgareddau i gynhyrchu hylif diheintio dwylo ar gyfer ysbytai a chartrefi lleol i fynd i’r afael â phrinder cenedlaethol. Ac yn yng ngogledd y sir, cynigodd Road House Narrowboats yng Ngilwern fynedfa ei siop fel man casglu ar gyfer eitemau bwyd a gyfrannwyd gan y gymuned leol. Cafodd y rhain eu cludo bob wythnos i fanc bwyd y Fenni. Yn ychwanegol, mae llawer o fusnesau wedi addasu eu trefniadau i gynnig gwasanaethau dosbarthu a chlicio a chasglu lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Paul Jordan, aelod cabinet sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Mae pandemig Covid-19 a’r llifogydd difrifol ym mis Chwefror wedi taro busnesau twristiaeth a lletygarwch y sir yn galed iawn felly rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ymwelwyr nôl i Sir Fynwy pan godir cyfyngiadau teithio. Gobeithiwn y byddant yn manteisio i’r eithaf ar ein hatyniadau a gweithgareddau ac yn mwynhau treulio amser yn y gornel hyfryd hon o Gymru. Fodd bynnag, gobeithiwn y byddant yn cydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau sydd ar ôl yng nghyswllt y pandemig presennol ac yn ymddwyn mewn modd cyfrifol, gan barchu ein cymunedau”.

Mae’r cyngor yn annog busnesau twristiaeth y sir i sicrhau safon diwydiant ‘We’re Good to Go’ Croeso Cymru i ddangos i ymwelwyr a phreswylwyr eu bod yn cydymffurfio gyda chanllawiau perthnasol y llywodraeth ac iechyd cyhoeddus, eu bod wedi cynnal asesiad risg COVID-19 a bod y prosesau angenrheidiol ganddynt yn eu lle. Dylai ymwelwyr edrych am nod barcud We’re Good to Go wrth gynllunio eu hymweliad. I gael manylion busnesau We’re Good to Go a’r wybodaeth cyn-cyrraedd ddiweddaraf edrychwch ar:

www.VisitMonmouthshire.com

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi lansio Cynllun Grant Dechrau Busnes Newydd i gefnogi’r rhai sy’n hunangyflogedig ond sy’n dod tu allan i Gynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth (SEISS) Llywodraeth y Deyrnas Unedig oherwydd mai dim ond ers 2019 maent yn masnachu.

Nod y Grant Dechrau Busnes Newydd yw rhoi cymorth i rai a sefydlodd eu busnes ar ôl 31 Mawrth 2019 a’u helpu i barhau i fasnachu drwy’r pandemig Covid-19. Diben y grant yw cefnogi busnesau newydd gyda chymorth llif arian ar unwaith i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd pandemig Covid-19. Mae’r grant yn anelu i ategu mesurau ymateb eraill Covid-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Bydd y gronfa yn werth £5 miliwn a bydd yn rhoi grant o £2,500 yr un i fusnesau cymwys. Rhagwelir y bydd y cynllun yn cefnogi tua 2,500 o fusnesau, a chaiff ei weithredu ar sail cyntaf i’r felin.

“Gobeithiwn y bydd y cynllun diweddaraf hwn yn medru helpu rhai o’r busnesau annibynnol, llai hynny sydd wedi disgyn rhwng stolion yn y cynlluniau presennol a gynigir gan Lywodraeth Cymru hyd yma. Byddwn yn annog unrhyw fusnes sy’n credu y gallent fod yn ateb y meini prawf i fynd ar-lein a defnyddio’r gwiriwr cymhwyster cyn gynted ag sydd modd, gan y caiff y cynllun ei gau unwaith y dyrannwyd y gronfa yn llawn”, meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd, Cyngor Sir Fynwy.

Gall busnesau wneud cais o ddydd Llun 29 Mehefin 2020 a chaiff y cynllun ei gau pan fydd y gronfa wedi’i hymrwymo i gyd. Gweinyddir y grantiau gan Gyngor Sir Fynwy. Y nod yw prosesu pob cais o fewn cyfnod 30-diwrnod.

Meini prawf cymhwyster Llywodraeth Cymru ar gyfer y Grant Busnesau Newydd yw:

·         Rhaid i fusnesau fod yn gweithredu yng Nghymru

·         Bod wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020

·         Rhagweld trosiant blynyddol o lai na £50,000

·         Heb fod yn derbyn y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig, y Gronfa Cadernid Economaidd na’r Grant Ardrethi Busnes

·         Mae’n rhaid i fusnesau fod ag un neu fwy o’r dilynol:

– Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr HMRC (UTR)

– Rhif Cofrestru TAW neu dystysgrif eithriad TAW

– Gohebiaeth ysgrifenedig yn cadarnhau cofrestru gyda HMRC

·         Bod wedi profi gostyngiad o fwy na 50% mewn trosiant fel canlyniad i’r pandemig Covid-19 rhwng Ebrill a Mehefin 2020

·         Rhaid i fusnesau a gefnogwyd anelu i gynnal cyflogaeth am 12 mis

 Gall busnesau wirio os ydynt yn gymwys am Grant Dechrau Busnes Newydd drwy ddefnyddio’r gwiriwr cymhwyster Cronfa Cadernid Ariannol sydd ar gael ar wefan Busnes Cymru  https://fundchecker.businesswales.gov.wales/  Os ydynt yn gymwys, caiff busnesau eu cyfeirio at y ffurflen gais ar-lein.

I gael mwy o wybodaeth
https://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2020/06/Start-Up-Grant-Guidance-Notes.pdf

DIWEDD

Mae Cyngor Sir Fynwy yn darparu cyfle newydd i bobl sydd â diddordeb mewn maethu i fwynhau sgwrs gyflwyniadol anffurfiol. Mae gwasanaeth Maethu 5 ar gael rhwng 3pm a 4pm ar ddyddiau Mawrth a rhwng 7pm i 8pm ar ddyddiau Iau a gellir cael mynediad iddo drwy archebu amser gyda thîm maethu’r cyngor fydd yn cysylltu drwy alwad ffôn neu fideo gyda’r rhai sy’n gwneud cais.

Mae 5 Maethu yn cynnig cyfle i gael sgwrs gyfeillgar bum-munud ond gellir ymestyn pob archeb i 20 munud os oes angen. I drefnu slot, ewch i: shorturl.at/acEHT

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am faethu: “Bydd ein gwasanaeth 5 Maethu newydd yn rhoi gwybodaeth, opsiynau ac atebion yn gyflym ac yn ffurfiol heb unrhyw rwymedigaeth os ydych erioed wedi ystyried maethu. Gall 5 Maethu eich llywio i’r porth a allai wneud pob gwahaniaeth i fywyd plentyn.”

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01873 735950 neu ymweld â monmouthshire.gov.uk/fostering

Caiff mesurau diogelwch ffordd ym Mrynbuga eu diwygio yn dilyn adborth gan gymuned Brynbuga a chyfarfodydd rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Brynbuga.

Caiff y system goleuadau traffig dros dro, conau a chlwydi eu tynnu heddiw. Yn dilyn cyfarfod gyda Chyngor Tref Brynbuga, cafodd nifer o opsiynau eraill eu trafod a’u hadolygu ond ni chredid eu bod yn addas. Caiff opsiwn diwygiedig y Cyngor Sir o system un-ffordd ei gyflwyno erbyn diwedd yr wythnos yn dechrau 29 Mehefin 2020.

Bydd y system un-ffordd yn gweithredu yn defnyddio Stryd y Bont ar gyfer modurwyr yn mynd i gyfeiriad y dwyrain o Frynbuga tuag at yr A40. Wedyn defnyddir Sgwâr Twyn a Stryd y Farchnad Newydd i anfon modurwyr i gyfeiriad y gorllewin drwy Frynbuga dros Bont Wysg.

Cafodd y system goleuadau traffig ei gosod, fel a nodwyd yn wreiddiol fel yr opsiwn a ffafriwyd gan Gyngor Tref Brynbuga, ei gweithredu ar sail treialu, gyda Chyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn preswylwyr a Chyngor y Dref ar sut yr oedd yn gweithio. Bydd yr opsiwn arall o system un-ffordd hefyd ar sail treial.

Yn unol â’r adborth, bydd mesurau eraill yn parhau yn eu lle, yn cynnwys y cynnig i roi terfyn cyflymder 20mya ledled Brynbuga, a gwahardd aros ar unrhyw amser ar Rodfa’r Castell rhwng siop sglodion Usk Traditional Fish and Chips a’r orsaf dân. Mae’r cyngor hefyd yn adolygu arwyddion a gorfodaeth cyfyngiadau HGV drwy’r dref.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Arloesedd, Menter a Hamdden:

“Mae COVID19 wedi cyflwyno llawer o heriau y bu’n rhaid i gymunedau ar draws y byd ddod i arfer â nhw yn gyflym. Gyda throsglwyddiad cymunedol o’r feirws dan reolaeth, mae gennym nawr gyfle i roi cyfle i fusnesau, yn arbennig fusnesau manwerthu, i ailddechrau ond dim ond os gall masnachwyr a chwsmeriaid gydymffurfio gyda’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol 2 fetr. Oherwydd natur Stryd y Bont, Brynbuga yw’r her fwyaf yn Sir Fynwy a bydd yn rhaid i bawb ohonom dderbyn rhai newidiadau os ydym eisiau cadw siopau yn y dref. Deallwn pam oedd Cyngor Tref Brynbuga yn awyddus i roi cynnig ar system goleuadau traffig i osgoi cyflwyno system un-ffordd ac mae Cyngor Sir Fynwy yn credu mai system un-ffordd yn defnyddio Stryd y Bont mewn un cyfeiriad a Sgwâr Twyn hyd at Stryd y Farchnad Newydd yn y cyfeiriad arall yw’r datrysiad gorau. Mae’n glir nad yw gosod goleuadau traffig wedi gweithio. Ni fedrwn roi cynnig ar wahanol gyfluniadau ar gyfer y goleuadau traffig fydd yn datrys y problemau a gafwyd. Ystyriwyd ond gwrthodwyd system un-ffordd i gerddwyr. Mewn strydoedd rhydd o draffig mae’r rhain yn gweithio orau, ac anaml y maent yn gweithio mewn mannau eraill. Roedd nifer o faterion oedd yn golygu ei fod yn anymarferol ym Mrynbuga.

“Felly byddwn yn tynnu’r mesurau presennol ac yn gweithredu system un-ffordd i’w threialu. Anelwn gyflwyno hyn erbyn diwedd yr wythnos nesaf. Mae’n bwysig tanlinellu na all siopau, heb newid, fasnachu’n ddiogel a’u bod yn debygol o gau. Byddai’r canlyniad hwnnw yn drychinebus i Frynbuga.”

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon yn Sir Fynwy wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi’n wahanol’ drwy dorchi eu llewys i roi gwaed allai achub bywyd yn un o hybiau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth.

Ar draws Cymru, o’r 6,808 unigolyn a ymwelodd â sesiwn rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru ym mis Mai, mynychodd 63% o’r rhoddwyr glinig gwahanol i roi gwaed.

Yn Sir Fynwy, rhoddodd 1,259 o bobl waed ym mis Mai, gyda 248 yn mynychu sesiwn rhoi gwaed am y tro cyntaf erioed.

Yn dilyn canslo cyfres o leoliadau oherwydd Covid-19 a chyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol, ni fedrodd Gwasanaeth Gwaed Cymru gynnal sesiynau rhoi gwaed yn y deg ar hugain o safleoedd cymunedol y mae’n ymweld â nhw ledled Cymru bob wythnos fel arfer.

Cyflwynodd y Gwasanaeth amserlen casglu newydd ddechrau mis Ebrill gyda chasgliadau o bump hyb rhanbarthol rhoi gwaed mewn gwahanol rannau o Gymru bob wythnos. Gofynnwyd i bobl oedd yn rhoi gwaed i fynd i’w hyb agosaf.

Dywedodd Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Pan ddaeth yn glir na fedrem barhau gyda busnes fel arfer, gwyddem y byddai’n rhaid i ni ofyn i bobl roi gwaed mewn modd gwahanol. Mae ein hybiau rhoi gwaed rhanbarthol wedi disodli ein rhaglen casgliadau lleol arferol a bu’r ymateb gan bobl yn hynod.

“Cafodd 98.3% o’r apwyntiadau oedd ar gael gennym ers y cyfyngiadau symud eu cymryd a chafodd llawer ohonynt eu cymryd gan bobl a fyddai wedi bod yn barod i fynd hyd yn oed ymhellach mas o’i ffordd nag arfer er mwyn rhoi gwaed a fedrai achub bywyd.”

Mae’r Gwasanaeth hefyd wedi gweld cynnydd cyflym yn nifer y bobl newydd sy’n dod ymlaen i roi gwaed.

Aeth Mr Prosser yn ei flaen: “Ym mis Mai 2019, roedd tua 11% o’r rhai a fynychodd ein sesiynau rhoi gwaed yn rhoddwyr newydd. Ym mis Mai eleni, roedd 19% o’r rhai a fynychodd yn bobl nad oeddent erioed wedi rhoi gwaed o’r blaen.

“Rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn nifer y rhoddwyr nad oeddent wedi rhoi gwaed ers blynyddoedd yn dychwelyd i’n sesiynau i’n helpu i hybu stoc. Bu’n rhyfeddol a rydym yn ddiolchgar tu hwnt.”

Mae stoc gwaed yng Nghymru wedi parhau’n iach drwy gydol y pandemig gan fod y gostyngiad mewn gweithgaredd casglu wedi cyfateb â gostyngiad yn faint o waed a ddefnyddiwyd gan ysbytai. Fodd bynnag, mae’r Gwasanaeth yn annog rhoddwyr i barhau i fynychu eu sesiynau lleol fel a phryd y codir y cyfyngiadau symud.

“Mae stoc gwaed yn iach iawn ar hyn o bryd diolch i ymrwymiad rhoddwyr newydd a phresennol ond rydym angen i bobl barhau i roi gwaed i sicrhau y gallwn ddal i ateb galw ysbytai yn y misoedd nesaf. Caiff teithio i roi gwaed ei ystyried yn deithio hanfodol a gall unrhyw un sy’n ffit, iach a chymwys i roi drefnu apwyntiad drwy wefan welshblood.org.uk.”

Y sesiynau hybiau cyfrannu rhanbarthol ym mis Gorffennaf yn Sir Fynwy ac ardaloedd cyfagos yw:

 • Cil-y-coed 1/2 Gorffennaf
 • Llanyrafon 13/14 Gorffennaf
 • Trefynwy 16/17 Gorffennaf
 • Pont-y-pŵl 24 Gorffennaf
 • Casnewydd – Canolfan Eglwys Crist 23/24 Gorffennaf

(Cyhoeddwyd ar ran Gwasanaeth Gwaed Cymru)

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer gwelliannau i Heol yr Eglwys, Cil-y-coed. Bwriedir iddynt fynd i’r afael â nifer o anghenion lleol a nodwyd gan y Cyngor Sir a sefydliadau lleol eraill.  

Mae’r rhain yn cynnwys rheoli traffig a pharcio yn ystod amseroedd codi a gollwng i’r ysgol, lleihau cyflymder y traffig, gwella’r amgylchedd er mwyn i drigolion lleol gerdded a beicio, tra’n datblygu’r ffordd i fod yn stryd fwy deniadol a ‘gwyrdd’ drwy gyflwyno mwy o goed, plannu a throetffyrdd ehangach. Bydd y gwelliannau hyn hefyd yn gwella’r cyswllt rhwng canol y dref a Chastell a Pharc Gwledig Cil-y-coed. 

Mae’r prosiect hwn yn ganlyniad ymgynghori helaeth dros y blynyddoedd diwethaf lle gofynnwyd i bobl pa ardaloedd yng Nghil-y-coed yr hoffent weld gwelliannau’n cael eu gwneud iddynt.

Mae cynigion Heol yr Eglwys yn ffurfio rhan o’r cynlluniau adfywio ehangach ar gyfer Tref Cil-y-coed, ac mae cynlluniau’n cael eu datblygu i wella’r ardal i fusnesau, trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Yn 2018, dewiswyd Tref Cil-y-coed fel cynllun adfywio blaenoriaeth Sir Fynwy ac mae’n ffurfio rhan o gynllun adfywio ehangach prifddinas-ranbarth Caerdydd.

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu’n bennaf gan grant Llywodraeth Cymru ac mae’r Cyngor yn aros i glywed os yw’r arian wedi’i ddyfarnu.  Os bydd y cyllid yn cael ei roi ar waith eleni, yna rhagwelir y byddai’r gwaith yn dechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf, gyda’r union amser i’w gadarnhau maes o law. 

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwy’n obeithiol iawn y bydd cynllun Heol yr Eglwys yn mynd yn ei flaen. Mae’n eistedd yn dda gyda’r gwelliannau i ardal Y Groes ac yn helpu i gysylltu’r Castell â’r dref drwy gerdded neu feicio yn hytrach na mewn car.”

Dywedodd y Cynghorydd David Evans, Maer Cil-y-coed: “Mae cynllun Y Groes yn dod â gwelliannau mawr i ganol y dref ac mae hyn yn ei wella ymhellach. Byddwn yn canolbwyntio wedyn ar ennill mwy o fuddsoddiad i wella gweddill canol y dref.  Rwy’n mawr obeithio y bydd y cyllid yn cael ei roi yn ei le er mwyn i gynllun Heol yr Eglwys fynd yn ei flaen.”

Mae’r cynigion eisoes wedi’u rhannu â thrigolion a busnesau Heol yr Eglwys, yn ogystal â chynrychiolwyr o Ysgol Gynradd Parc y Castell.  Maent bellach ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ehangach a gellir eu gweld ar y we yma.
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/adfywio-canol-tref-cil-y-coed-2/gwelliannau-arfaethedig-i-heol-yr-eglwys/

Anogir preswylwyr a busnesau i roi adborth drwy’r arolygon ar y dudalen honno.


Bydd marchnadoedd Sir Fynwy yn ail-agor i’r cyhoedd a masnachwyr yr wythnos nesaf. Dydd Mawrth 30 Mehefin yw dyddiad ail-agor Bydd marchnadoedd y Fenni a Chil-y-coed a bydd marchnad Trefynwy yn ail-agor ddydd Gwener 3 Gorffennaf.

Mae’r penderfyniad yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru yn galluogi busnesau heb fod yn hanfodol i ail-agor. Bu Cyngor Sir Fynwy yn gweithio i sicrhau bod marchnadoedd ac ardaloedd awyr agored yn gweithredu yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol a sicrhau profiad siopa diogel ar gyfer masnachwyr a siopwyr.

Mae ail-agor y farchnad yn cyd-daro gyda neges gyfredol #siopaynlleol #siopaynsirfynwy Cyngor Sir Fynwy, sy’n annog preswylwyr i feddwl am gefnogi busnesau lleol wrth i fesurau’r cyfnod cloi ddechrau llacio. Gall siopwyr ddisgwyl weld y detholiad arferol o gynnyrch ffres, crefftau cartref a nwyddau lleol.

I baratoi ar gyfer ail-agor, caiff pob un o’r tair marchnad eu glanhau. Caiff mannau cyffwrdd cymunol eu glanhau drwy gydol y dydd a chaiff y safleoedd eu glanhau bob nos ar ôl i’r marchnadoedd gau. Mae’r cyngor wedi pwysleisio fod yn rhaid cadw ymbellhau cymdeithasol rhwng stondinwyr a chwsmeriaid bob amser.

Caiff cwsmeriaid eu hannog i dalu am eu nwyddau drwy daliad digyswllt. Yn ogystal, bydd yn rhaid i bobl sy’n siopa yn y Fenni giwio i fynd i mewn i neuadd y farchnad a rhoi hylif diheintio ar eu dwylo, fydd ar gael wrth y fynedfa ac o amgylch y safle. Bydd hefyd angen iddynt ddilyn llwybrau cerdded un ffordd a osodwyd gan staff y farchnad.

Mae dyddiau agor y marchnadoedd fel sy’n dilyn:

Y Fenni – dydd Mawrth 30 Mehefin, dydd Gwener 3 Gorffennaf (disgwylir i’r farchnad ddychwelyd i agoriad pedwar diwrnod o 6 Gorffennaf)

Cil-y-coed – dydd Mawrth 30 Mehefin, dydd Sadwrn 4 Gorffennaf

Trefynwy – dydd Gwener 3 Gorffennaf, dydd Sadwrn 4 Gorffennaf

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Mae gofodau’r farchnad yn hybiau egnïol yn ein cymunedau ac mae rôl y gofodau hyn yn ymestyn ymhell tu hwnt i le i brynu cynnyrch yn unig. Gwn y bydd llawer o’n preswylwyr yn edrych ymlaen at weld wynebau cyfarwydd masnachwyr gwych Sir Fynwy unwaith eto. Rydym eisiau i siopwyr ddychwelyd yn teimlo’n hyderus mai eu diogelwch yw’r brif flaenoriaeth. Mae’n wych gweld y canolbwyntiau pwysig hyn yn ein trefi yn dychwelyd a rydym yn annog ein holl breswylwyr i feddwl am eu cigyddion, pobwyr a gwneuthurwyr gemau lleol y tro nesaf y byddant yn dod i’r dref.”

Diolch i haelioni cwmni lleol Gwent Energy, mae hyb cymunedol Cyngor Sir Fynwy yng Nghas-gwent wedi derbyn diffribiliwr a allai helpu i arbed bywydau yn y dref. Caiff y diffribiliwr ei osod mewn wal allanol a bydd ar gael i’w ddefnyddio ar unrhyw amser.

Mae Gwent Energy yn arbenigo mewn technoleg arbed ynni ac yn darparu’r man gwefru cerbydau trydan ger yr hyb cymunedol. Dywedodd Phil Powell o Gwent Energy: “Ychydig flynyddoedd yn ôl gosododd Gwent Energy CIC fan gwefru cerbydau trydan yn ymyl yr hyb cymunedol yng Nghas-gwent, gan fod ein hardal yn brin o seilwaith gwefru. Mae arian a godir o ddefnyddio’r man gwefru hwn yn helpu i roi budd cymunedol i Sir Fynwy. Gan y cafodd ein holl ddigwyddiadau cymunedol yn ddealladwy eu canslo eleni oherwydd pandemig COVID-19, yn lle hynny cawsom gyfle gwych i ddefnyddio ein cronfeydd cymunedol i brynu a gosod offer pwysig a fedrai achub bywydau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Gwent Energy am ddarparu diffribiliwr yn Hyb Cymunedol Cas-gwent lle bydd mewn lleoliad cyfleus ar gyfer canol y dref. Gobeithiwn na fyddwn byth mewn sefyllfa lle mae’n rhaid i ni ei ddefnyddio ond mae’n dda gwybod y gallwn helpu i achub bywyd, os oes angen hynny.

Yn y cyfamser, bydd cais llwyddiannus i’r elusen Calonnau Cymru, sy’n darparu diffribilwyr gyda mynediad i’r cyhoedd, sgrinio ar gyfer cyflyrau iechyd a hyfforddiant CPR ar gyfer y cyhoedd yng Nghymru, yn arwain at osod offer tebyg yn Hyb Cymunedol Cas-gwent yn y dyfodol agos.

Bydd Stryd Mynwy a Stryd Sant Ioan yn Nhrefynwy ar gau i gerbydau o ddydd Iau 25 Mehefin 2020. Mae’r cyngor wedi cyhoeddi gorchymyn argyfwng i sicrhau fod pobl sy’n ymweld â’r stryd fawr a chanol y dref yn ddiogel wrth siopa ac yn ymbellhau’n gymdeithasol. Mae’r mesurau’n golygu y caiff cerbydau eu gwahardd rhag teithio drwy’r strydoedd, gydag eithriad ar gyfer cerbydau dosbarthu nwyddau i wasanaethu’r dref.

Mae’r mesurau dros dro yn rhan o nifer o newidiadau i drefi a phentrefi Sir Fynwy, gyda’r nod o gefnogi siopau a busnesau lleol i ddechrau masnachu’n ddiogel yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am ailagor busnesau heb fod yn hanfodol.

Mae’r mesurau’n cynnwys: terfynau dros dro ar gyflymder, cau strydoedd a gosod arwyddion mewn ardaloedd lle mae risg bosibl i gerddwyr a all fod yn ymbellhau’n gymdeithasol. Gobeithir y bydd y newidiadau yn annog y cyhoedd i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd teithio llesol sydd ar gael iddynt drwy gerdded, seiclo neu ddal trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â threfi a phentrefi hardd Sir Fynwy. Cafodd y mesurau eu rhoi ar waith ar sail treialu ac mae’r cyngor yn gofyn am adborth adeiladol gan breswylwyr a busnesau ar sut mae’r newidiadau yn gweithio.

Cyflwynir y mesurau ar yr un pryd ag ymgyrch ‘Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy’ y cyngor sy’n cefnogi busnesau i ailagor gyda’r holl fesurau diogelwch angenrheidiol yn eu lle. Defnyddir baneri, marcwyr pellter cymdeithasol a thybiau planhigion i helpu dychwelyd trefi a phentrefi’r sir i’r hybiau egnïol yr oeddent cyn y cyfnod cloi; fodd bynnag yn y tymor byr bydd angen rhoi rhwystrau, conau ac arwyddion i wahanu traffig (cerddwyr, seiclwyr a cheir).

Dywedodd Jane Pratt, Aelod Cabinet dros y Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Mae’r mesurau dros dro hyn yn rhan o gynllun ehangach Cyngor Sir Fynwy i gefnogi busnesau wrth iddynt ddechrau ailagor ar ôl yr hyn fu’n gyfnod heriol. Deallwn y bydd effeithiau dilynol ar gyfer pobl a all fod wedi arfer gyrru drwy’r stryd fawr ond cafodd y mesurau hyn eu gweithredu gan ystyried diogelwch preswylwyr. Byddem yn annog pawb i feddwl sut maent yn teithio yn ystod y cyfnod hwn. Os gallwch seiclo neu gerdded, yna dyma’r amser perffaith i fwynhau misoedd yr haf tra’n gwneud eich pwt i helpu’r amgylchedd. A pheidiwch anghofio Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy.”

Mae manylion yr holl newidiadau i drefi a phentrefi Sir Fynwy ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/shop-local/changes-in-your-town/?preview=true

Gall cofrestru genedigaethau yn Sir Fynwy ac ar draws Cymru yn awr ail-ddechrau.

Gan fod y swyddfa gofrestru yn awr yn trin ôl-groniad o gofrestriadau, rhoddir blaenoriaeth i apwyntiadau yn seiliedig ar ddyddiad geni’r baban – gyda’r rhai sydd wedi aros hiraf yn cael eu cofrestru gyntaf. Mae’r swyddfa gofrestru wedi dechrau gwneud apwyntiadau ar gyfer yr wythnos yn cychwyn 29 Mehefin.

Caiff rhieni y cafodd eu babanod eu geni cyn 1 Ebrill 2020 eu hannog i gysylltu gyda ni i wneud apwyntiad. Ar gyfer babanod a anwyd ar neu ar ôl 1 Ebrill, gofynnir i rieni gysylltu â’r swyddfa gofrestru i gael mwy o wybodaeth.

Gwnaed trefniadau newydd ar gyfer pob genedigaeth o fewn ardal Gwent / Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae pump awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen yn cydweithio fel y gall rhieni fynychu eu swyddfa leol i gwblhau’r cofrestru a phrynu tystysgrif geni eu baban yn yr apwyntiad hwnnw.

Bydd angen i rieni newydd fynychu swyddfa gofrestru yn bersonol ond bydd swyddfeydd yn gostwng hyd y cyfweliad drwy gasglu gwybodaeth ymlaen llaw.

Mae gwefannau’r awdurdodau lleol islaw:-

Manylion Cyswllt Cyfeiriad E-bost Rhif Ffôn
Gwasanaeth Cofrestru Blaenau Gwent registrars@blaenau-gwent.gov.uk 01495 353372
Gwasanaeth Cofrestru Caerffili registrars@caerphilly.gov.uk 01443 864166 neu 864170
Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd registrar@newport.gov.uk 01633 235510 neu 235520
Gwasanaeth Cofrestru Sir Fynwy RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk 01873 735435
Gwasanaeth Cofrestru Torfaen registrars@torfaen.gov.uk 01495 742132 neu 742133


Mae Cyngor Sir Fynwy yn cyflwyno gwasanaeth Gofyn a Chasglu newydd ar gyfer llyfrau llyfrgell mewn ymateb i gyfyngiadau a achoswyd gan y pandemig coronafeirws. Gall cwsmeriaid edrych ar-lein drwy gatalog y gwasanaeth llyfrgell ac wedyn ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy i ddewis eu llyfrau a threfnu amser i’w casglu. Bydd y casgliadau ar gael i ddechrau o Hybiau Cymunedol Trefynwy a Chas-gwent.

Bydd staff yn gosod llyfrau a ddychwelir dan gwarantin am 72 awr i atal lledaeniad coronafeirws sy’n golygu y gall y dewis fod yn fwy cyfyngedig nag arfer. Disgwylir i’r galw fod yn uchel ac os nad yw’r llyfrau a ddewisodd pobl ar gael, bydd tîm llyfrgell y cyngor yn awgrymu llyfrau eraill o’r un genre.

Ar gyfer y rhai sy’n amharod i deithio neu’n methu gwneud hynny, mae gwasanaethau digidol yr hybiau yn parhau i fod ar gael. Mae E-lyfrau a llyfrau sain yn rhad ac am ddim i aelodau llyfrgell drwy ap Borrowbox ac mae’r apiau RB Digital yn galluogi lawrlwytho dewis eang o gylchgronau yn rhad ac am ddim.

Wrth siarad am lansiad y gwasanaeth dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol:

            “Mae ymgolli mewn llyfr yn ffordd wych o ddianc rhag holl bwysau a straen y sefyllfa bresennol. I blant, mae darllen yn hanfodol ar gyfer parhau eu datblygiad a’u haddysg – ac yn ffordd wych i’w cadw’n ddiddan.

            “Yn ystod y cyfyngiadau symud cafodd y staff fyddai fel arfer yn rhedeg y gwasanaeth llyfrgell eu hadleoli, gan helpu gydag ymateb Cyngor Sir Fynwy i COVID-19, drwy gefnogi pobl fregus a sicrhau y caiff grantiau eu talu’n brydlon i fusnesau lleol gan barhau i ddarparu dweud straeon, cystadlaethau straeon byr a gweithgareddau eraill ar-lein. I lawer o bobl ni all dim ddisodli mwynhad darllen llyfr rhwng dau glawr yn eu dwylo ac mae staff y llyfrgell yn hynod falch y gallant unwaith eto ddarparu gwasanaeth benthyca llyfrau ffisegol.”

Bydd y system ar-lein archebu Gofyn a Chasglu yn agor ganol-dydd ddydd Mawrth 23 Mehefin. Bydd apwyntiadau casglu ar gael o ddydd Mawrth 30 Mehefin ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Iau yng Nghas-gwent a dyddiau Mawrth a dyddiau Gwener yn Nhrefynwy.

Mae cyfyngiadau’r pandemig coronafeirws yn golygu na fydd mynediad i’r gwasanaethau eraill sydd ar gael fel arfer o’r adeiladau – er enghraifft cyfrifiaduron, llungopïo a thoiledau. Gall preswylwyr gydag unrhyw ymholiadau’n gysylltiedig â’r cyngor gael mynediad i ap Fy Sir Fynwy, sgyrsfot Monty y cyngor neu ffonio’r Ganolfan Cyswllt ar 01633 644644.

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth are gael yn: : https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Gall cwsmeriaid gofrestru am aelodaeth ar-lein: : https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/mmou_en

Gall preswylwyr heb fynediad i’r rhyngrwyd ddefnyddio’r gwasanaeth drwy ffonio 01633 644644.

Mae bagiau ailgylchu ar gael o’r lleoliadau dilynol:

https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-bag-outlets/

Bu Cyngor Sir Fynwy yn gweithio i gefnogi busnesau a helpu preswylwyr i deimlo’n hyderus am ddychwelyd i ganol eu trefi a phentrefi, wrth i siopau nad ydynt yn hanfodol baratoi i ail-agor.

Fel rhan o’r broses cynhaliodd y cyngor arolwg yn ddiweddar i gael darlun cliriach o sut mae preswylwyr yn teimlo, beth oedd eu pryderon ac i ofyn am syniadau ac adborth am sut olwg allai fod ar drefi a phentrefi’r sir yn y dyfodol.

Yn dilyn y canfyddiadau hyn a thrafodaethau gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned a Fforwm Busnes Sir Fynwy, mae’r Cyngor yn lansio ‘Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy’ heddiw. Mae’r ymgyrch hon yn dathlu natur unigryw pentrefi a threfi’r sir, yn annog preswylwyr i gefnogi busnesau annibynnol drwy siopa yn lleol ac yn rhoi arweiniad clir i fusnesau am yr hyn sydd angen iddynt ei wneud er mwyn ailagor.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter a Chynllunio Defnydd Tir: “Mae busnesau annibynnol wedi wynebu heriau mawr ers cyhoeddi’r cyfyngiadau symud felly rydym eisiau rhoi cymaint o gefnogaeth iddynt ag sydd modd wrth iddynt weithio tuag at ail-agor. Bydd adran arbennig ar ein gwefan i drafod eu hanghenion. Ar dudalennau ‘Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy’ gallant gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau hanfodol tebyg i bosteri ac arwyddion y gellir eu lawrlwytho. Bydd hefyd yn cynnwys yr wybodaeth maent ei hangen i sicrhau fod eu cwsmeriaid a’u staff mor ddiogel ag sydd modd, megis sut i gynnal asesiad risg. Caiff yr wybodaeth ei diweddaru’n rheolaidd wrth i ddeddfwriaeth newid i sicrhau ei fod yn fanteisiol yn yr hirdymor hefyd.”

Mae Cyngor Sir Fynwy hefyd yn gweithio gyda’r cynghorau tref a chymuned i roi mesurau ar waith yn gynyddol o’r wythnos nesaf fydd yn helpu gwneud i breswylwyr deimlo’n fwy hyderus, megis arwyddion ymbellhau cymdeithasol, terfyn cyflymder 20 milltir yr awr mewn ardaloedd canolog allweddol i alluogi cerddwyr a seiclwyr i deimlo’n fwy diogel, mesurau iechyd a diogelwch, a sicrhau fod busnesau’n gwybod yr hyn sydd angen iddynt ei wneud i fod yn ‘ddiogel rhag COVID’.

Caiff y mesurau a gyflwynir yn neilltuol i bob tref. Bydd nifer o newidiadau amlwg yn y Fenni, Cas-gwent, Magwyr a Threfynwy, megis arwyddion ymbellhau cymdeithasol wedi’u stensilio ar balmentydd, rhwystrau, terfyn cyflymder is a chynlluniau prawf i gau ffyrdd neu systemau un ffordd. Yng Nghil-y-coed bydd cyfyngiadau estynedig o fewn yr ardal bresennol i gerddwyr. Cafodd y rhain eu penderfynu ar y cyd gan bob cyngor tref a chyngor cymuned, dref wrth dref gyda Chyngor Sir Fynwy. Cynhaliwyd ymgynghoriadau hefyd gyda fforymau busnes.

Ym Mrynbuga, bydd y cyngor yn mabwysiadu argymhellion y cyngor y dref ar fesurau. Mae’r rhain yn cynnwys rheoli goleuadau traffig ar Stryd y Bont i greu un lôn cerbyd a galluogi ardaloedd lletach i gerddwyr. Bydd newidiadau bach yng Nghilwern a Rhaglan fel canlyniad i ymgynghoriad gyda’r cyngor cymunedol.

Caiff yr holl fesurau a roddir ar waith eu gwerthuso fel maent yn digwydd a’u haddasu yn dibynnu ar y derbyniad a gânt gan y gymuned a pha mor effeithlon ydynt.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Wrth i baratoadau gael eu gwneud i ailagor trefi a phentrefi Sir Fynwy, rydym eisiau sicrhau y caiff hyn ei wneud mewn modd mor ddiogel ag sydd modd.

“Rydym wedi gwrando ar yr adborth gan breswylwyr a gymerodd ran yn yr arolwg ac er bod y mesurau dechreuol hyn yn rhai tymor byr, gwyddom y gallent ffurfio sail newidiadau a gwelliannau hirdymor i’n trefi. Mae’n galondid fod mwyafrif y preswylwyr a ymatebodd wedi datgan penderfyniad clir i siopa yn lleol, felly rydym eisiau gwneud popeth a fedrwn i wneud hynny mor ddifyr ac mor ddiogel ag sydd modd. Mae’r arolwg wedi datgelu llawer o syniadau gwych ac adborth defnyddiol, yn cynnwys mwy o gyfleoedd siopa ar-lein gyda busnesau lleol, mwy o gynlluniau Teithio Llesol, mwy o gaffes awyr agored a digwyddiadau gydag ymbellhau cymdeithasol.”

“Felly nid dyma ddiwedd y broses, byddwn yn dysgu’n gyflym ac yn addasu cynlluniau wrth i ni symud ymlaen, a byddwn yn gwella ar sail adborth. Byddem yn dal wrth ein bodd yn clywed syniadau gan breswylwyr. Gellir cyflwyno’r rhain trwy ein cyfrif Facebook neu drwy sgyrsfot Monty ar wefan y cyngor a chânt eu rhannu gyda’r cynghorau tref a chymunedol priodol. Rydym yn agored i sgyrsiau gyda chymunedau trefi a phentrefi eraill a allai deimlo y gallent elwa o rai o’r mesurau a gyflwynwyd.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.monmouthshire.gov.uk a chlicio ar ddolen Siopa yn Lleol, Siopa yn Sir Fynwy.

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru heddiw, lle y cynghorodd y gallai busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol ail-agor o ddydd Llun 22ain Mehefin, mae Cyngor Sir Fynwy yn pwysleisio pa mor bwysig yw hi i fusnesau gofio fflysio’u cyflenwad dŵr trwodd yn llwyr.

Ers i’r cyfyngiadau cloi cael eu rhoi ar waith ar 23ain Mawrth, mae llawer o adeiladau a safleoedd wedi bod ar gau am gyfnod hir. Gyda systemau dŵr poeth ac oer heb fod yn gweithredu am rai wythnosau, mae’r tebygolrwydd y bydd bacteria gall achosi Clefyd y Llengfilwyr – math o niwmonia a allai fod yn angheuol – yn llawer uwch.

Mae dŵr sefyll yn meddwl unrhyw ddŵr sydd wedi’i gadw mewn pibellau neu danciau storio am fwy na 24 awr.  Gall arwain at y dŵr sydd mewn systemau plymio mewnol i fynd yn gynhesach a gall tyfiant microbiolegol (fel bacteria) datblygu yn ogystal â chynnydd mewn metelau plymio yn treiddio i mewn i’r dŵr.

“Mae’n hanfodol bod busnesau yn cymryd hyn o ddifrif,” dywedodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd.  “Wrth i baratoadau gael eu gwneud ar gyfer ail-agor yn y pen draw, nid dŵr yw’r peth cyntaf o reidrwydd ym meddwl pawb.  Ond, mae’r risg o wneud eich hun a chwsmeriaid yn agored i facteria, hyd yn oed Clefyd y Llengfilwyr yn risg real iawn.

“Mae angen ystyried yr holl systemau dŵr poeth ac oer, gan gynnwys y rhai mewn siopau, salonau trin gwallt, salonau harddwch, swyddfeydd, gwestai, campfeydd, clybiau chwaraeon, clybiau golff, gwestai, tafarndai, clybiau, bwytai, safleoedd gwersylla, adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac unrhyw le sydd â chyflenwad dŵr sydd wedi’i gloi lawr neu sydd â defnydd cyfyngedig ohono. O dan y gyfraith iechyd a diogelwch, rhaid i gyflogwyr, perchenogion busnes a landlordiaid reoli’r risg o ddod i gysylltiad â bacteria Clefyd y Llengfilwyr. Felly, rwy’n gofyn i bob safle busnes ymgyfarwyddo â chyngor Dŵr Cymru a dilyn y mesurau syml iawn a argymhellir.” dywedodd y Cynghorydd Jones.

I gael arweiniad cam wrth gam i sicrhau bod cyflenwadau dŵr busnes yn ddiogel, dilynwch y camau a argymhellir yma: https://www.dwrcymru.com/cy-GB/Business/Covid19-Impact/How-to-restore-your-drinking-water-system.aspx

Os hoffai busnesau gael cyngor ychwanegol cysylltwch â’r adran Iechyd yr Amgylchedd ar 01873 735420.


Mae ymgyrchwyr gwrth-sbwriel a staff ailgylchu a gwastraff Sir Fynwy wedi apelio ar breswylwyr am help i atal y swm cynyddol o sbwriel a adewir ar lannau’r Afon Gwy yn Nhrefynwy. Mae grwpiau o bobl yn ymgynnull ar lan yr afon yn gyson wedi gadael nifer enfawr o ganiau yn ogystal â photeli plastig a gwydr.

Mae casglwyr sbwriel gwirfoddol wedi clirio’r safle ond yn cael trafferth ymdopi gyda faint o sbwriel a adewir. Yn y cyfamser mae staff y cyngor wedi cyfeirio’r broblem at Heddlu Gwent gan y canfuwyd capsiwlau ocsid nitraidd ac maent yn amau bod y rhai sy’n ymgasglu ar lan yr afon yn methu cydymffurfio ag ymbellhau cymdeithasol. Maent hefyd wedi cynnig help pellach i’r gwirfoddolwyr.

Dywedodd Emma Bryn, ymgyrchydd gwrth-sbwriel lleol: “Rydym mor ffodus i fyw mewn rhan mor fendigedig o’r wlad a rhannu hynny gyda bywyd gwyllt rhyfeddol. Mae gadael sbwriel yma mor ddifeddwl ar gynifer o lefelau. Mae’n fraint fawr i ni fyw a mwynhau’r ardal anhygoel yma a felly gofynnwn i unrhyw un sy’n mynd â photeli a chaniau i unrhyw leoliad, yn cynnwys y man hyfryd hwn ar lan yr afon, i fynd â’u poteli a chaniau gwag gartre gyda nhw a’u hailgylchu.

Ychwanegodd y Cynghorydd Jane Pratt, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ailgylchu a gwastraff: “Er yr ymateb anhygoel i broblem plastig yn y môr a godwyd yng nghyfres The Blue Planet ar y BBC, clywn fod gwirfoddolwyr lleol yn cael trafferth ymdopi gyda faint o sbwriel a adewir ar lannau ein hafonydd. Mae sbwriel o’r fath yn neilltuol o ddinistriol i’r amgylchedd gan fod yn rhwydd iddo gyrraedd yr afon ac wedyn y môr lle bydd yn achosi difrod sylweddol. Gofynnir i chi gofio mai’ch amgylchedd chi yw hwn, parchwch ef a’i gadw’n hardd os gwelwch yn dda drwy fynd â sbwriel gartref gyda chi.”

I gael mwy o wybodaeth mewngofnodwch i https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/dogfouling/


Mae BywydMynwy, darparydd gwasanaethau hamdden, twristiaeth a diwylliannol Cyngor Sir Fynwy, wedi datgelu cynlluniau ar gyfer ailddatblygu Canolfan Hamdden Cil-y-coed ar gost o filiynau o bunnau.

Datgelodd BywydMynwy ei gynlluniau ar wefan neilltuol – www.monlifeleisuredevelopment.co.uk – sydd hefyd yn annog preswylwyr i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar gyfer y datblygiad arfaethedig.

Mae’r cynnig yn dilyn cwblhau’r prosiect yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy, a orffennwyd yn 2019. Mae hefyd yn cadarnhau ymrwymiad BywydMynwy i fuddsoddi mewn cynlluniau a fydd o les i iechyd a llesiant y gymuned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â nawr.

Mae’r cyfleusterau newydd a gynigir yn cynnwys ardal chwarae antur i blant, ystafelloedd ffitrwydd estynedig, stiwdio ymarfer sy’n defnyddio pŵer, stiwdio troelli, ystafelloedd newid ffitrwydd, stiwdio/ystafell gymunedol, pentref newid ar gyfer y pwll a chyfleusterau newid awyr agored. Mae cynlluniau hefyd ar y gweill ar gyfer caffe, derbynfa newydd, safle edrych ar gyfer y pwll, parc sglefrio newydd, gofodau parcio ychwanegol ac adnewyddu’r pwll nofio.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am BywydMynwy: “Mae aelodau etholedig Sir Fynwy wedi ymrwymo i fuddsoddi a datblygu cyfleusterau hamdden ar draws ein sir i gefnogi iechyd a llesiant ein dinasyddion. Bydd y buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau hamdden yn cael effaith sylweddol ar lesiant, nid yn unig yn awr, ond hefyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Gwahoddir preswylwyr i roi eu barn ar y cynllun drwy lenwi arolwg ar-lein a chofrestru i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymweld â: www.monlifeleisuredevelopment.co.uk.  Caiff eu henwau wedyn eu cynnwys mewn cystadleuaeth gyda chyfle i ennill aelodaeth blwyddyn i MynwyEgnïol neu ddyfais olrhain ffitrwydd Fitbit Charge 4. Dewisir enwau dau enillydd allan o het ddydd Llun 3 Awst 2020 a chysylltir â nhw drwy e-bost.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn i gynifer o drigolion â phosibl gymryd rhan mewn arolwg newydd sy’n ceisio barn a syniadau ynghylch sut y gall ein canol trefi a phentrefi yn Sir Fynwy edrych yn y dyfodol. Wrth i’r Sir edrych tuag at ail-agor busnesau a chyfleusterau yn raddol, hoffai’r cyngor fanteisio ar y cyfle i ail-werthuso sawl agwedd o’n canol trefi a phentrefi er mwyn rhoi hwb i fusnesau lleol a sicrhau bod aros yn lleol yn fwy gwobrwyol nag erioed o’r blaen. 

“Ar ôl effaith enfawr y cyfnod cloi ar fusnesau ac unigolion, mae’n iawn i fanteisio ar y cyfle i ailfeddwl am ganol ein trefi. Sut y gallwn eu gwneud yn fannau lle y bydd pobl am dreulio mwy o amser?  Credwn y gallwn weithio tuag at lai o draffig, aer glanach, mwy o fannau i gerdded o gwmpas, a mwy o weithgareddau o fewn canol y dref ei hun.  Felly, nid yn unig y byddech chi’n mynd i siopa – ac mae gennym gymaint o siopau ffantastig yn y sir – ond yn ogystal â hynny, efallai y byddech yn treulio eich amser hamdden yno,” meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, sydd â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd.

“Rydym yn siarad gyda’n busnesau a’n cynghorau tref, ond rydym eisiau gwybod beth hoffai trigolion Sir Fynwy ei weld. Rydym am gael eu syniadau a’u hawgrymiadau.  Mae hwn yn gyfle amserol i wneud gwahaniaeth go iawn, i bawb gael lleisio’u barn wrth lunio’r cynlluniau ar gyfer dyfodol trefi ein sir.”

Mae’r arolwg ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg a gellir dod o hyd iddo ar https://bit.ly/2Brrqex a bydd yn cau ar 14/6/2020. Ysgogwyd hyn gan yr angen i gefnogi busnesau yn Sir Fynwy wrth i’r sir ddechrau lleddfu’r cyfnod cloi, ac i’r dyfodol.

“Os gallwn wneud canol ein trefi a’n pentrefi hyd yn oed yn fwy deniadol i drigolion ac ymwelwyr, bydd hyn yn helpu ein busnesau sydd mewn trafferthion. Gyda chynifer wedi cael eu taro’n galed gan effeithiau economaidd y pandemig, bydd siopa’n lleol, pan fydd busnesau a all ail-agor wneud hynny, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Byddwn yn sicrhau eu bod mor ddiogel ag y bo modd er mwyn i breswylwyr eu defnyddio. Felly yn ogystal â gofyn i bawb gymryd rhan ac ymateb i’r arolwg, rydym hefyd yn gofyn i breswylwyr i gofio Siopa Lleol, Siopa Sir Fynwy. Bydd yn helpu i adfer ein busnesau canol ein trefi a’n pentrefi ar ôl iddynt wynebu cymaint dros y misoedd diwethaf.”

DIWEDD

Mae’r cynnwys hwn wedi ei ddiogelu gan gyfrinair. I’w weld, rhowch eich cyfrinair isod:

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei fod ail-agor ceisiadau am drwyddedau gwastraff gardd o ddydd Mercher 10fed Mehefin. Ail-ddechreuodd y casgliadau’r mis diwethaf ac erbyn hyn mae’r ôl-groniad wedi’i glirio felly gall y rhai y mae angen iddynt adnewyddu eu trwydded neu ofyn am un am y tro cyntaf gael gafael ar y gwasanaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, yr Aelod Cabinet dros Seilwaith, “Rydym yn falch o allu cynnig y gwasanaeth hwn i fwy o drigolion ac rydym yn disgwyl llawer o geisiadau. Felly, gadewch 14 diwrnod i’r drwydded eich cyrraedd. Os oes angen bag gwastraff gardd arnoch, anfonwch e-bost at contact@monmouthshire.gov.uk <mailto:contact@monmouthshire.gov.uk> neu ffoniwch y ganolfan gyswllt ar 01633 644644. Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o drigolion wedi bod yn aros am y newyddion hyn, a hoffem ddiolch iddynt am eu hamynedd tra buom yn gweithio i gael cynifer o wasanaethau ag y bo modd yn weithredol unwaith eto.”

I wneud cais am drwydded gwastraff gardd ewch ar-lein i www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/gwastraff-gardd/


 Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyflwyno cynnig am orsaf reilffordd newydd ym Magwyr, ynghyd â grŵp cymunedol lleol Grŵp Gweithredu Rheilffordd Magwyr (MAGOR). Gwnaed y cais am orsaf rhodfa – gorsaf y mae’r boblogaeth leol yn ei chyrraedd yn bennaf drwy gerdded a seiclo – i Gronfa Gorsafoedd Newydd yr Adran Trafnidiaeth gyda’r nod o  sicrhau mynediad gwell a chynaliadwy i gyrchfannau allweddol ar gyfer preswylwyr Magwyr gyda Gwndy.

Mae ehangu poblogaeth yr ardal a thwf cyflogaeth yng Nghaerdydd a Bryste wedi arwain at gynnydd yn y galw am drafnidiaeth gyhoeddus. Byddai trenau’n rhedeg bob awr i’r ddwy ddinas o’r orsaf arfaethedig yn ogystal â Chasnewydd, Caerloyw a Cheltenham.

Mae holl boblogaeth Magwyr gyda Gwndy, y disgwylir y bydd yn cynyddu i 10,000 dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, o fewn milltir i’r safle a ffafrir ar gyfer yr orsaf. Mae hyn yn rhoi cyfle i agor gorsaf rodfa integredig unigryw sy’n gysylltiedig â’r gymuned yn agos at ganolfan gymunedol arfaethedig.

Bydd y safle arfaethedig yn cynnwys nodweddion sy’n gysylltiedig fel arfer gyda gorsafoedd modern megis parcio beiciau, goleuadau LED a theledu cylch cyfyng yn ogystal â safle bws a chyfleusterau aros gyda mynediad o’r radd flaenaf i gerddwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y gymuned yn croesawu dychweliad teithio rheilffordd i Magwyr gyda Gwndy ar ôl blynyddoedd lawer a bydd yn cynnig llawer o fuddion. Bydd yn dod â chyflogaeth, manwerthu, gofal iechyd, addysg a chyfleoedd hamdden yn nes ar gyfer preswylwyr ac yn gostwng twf traffig ar ffyrdd lleol prysur. Bydd yn gostwng yn sylweddol y nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir gan drafnidiaeth ac yn hyrwyddo teithio integredig cynaliadwy. Mae’r cyngor a MAGOR wedi gwneud cais yn flaenorol am gyllid o’r Gronfa Gorsafoedd Newydd, ac er i ni gael adborth cadarnhaol iawn gan yr Adran Trafnidiaeth, roeddem yn aflwyddiannus gan fod cynigion eraill wedi eu datblygu ymhellach. Ar ôl gwneud mwy o waith ymchwilio ac achos cryfach, gobeithiwn y gall fod yn llwyddiannus y tro hwn.”

Ychwanegodd Ted Hand ar ran MAGOR: “Mae cysyniad Gorsaf Rhodfa Magwyr gyda Gwndy yn unigryw. Gorsaf fydd yn gwneud yr hyn y mae’n ei ddweud ar arwydd yr orsaf – gorsaf hygyrch cerdded/seiclo/trafnidiaeth gyhoeddus. Cyn belled ag y gwyddom, dyma’r orsaf rodfa neilltuol gyntaf i agor mewn 100 mlynedd a’r gyntaf i Sir Fynwy, Cymru a Phrydain mewn blynyddoedd diweddar. Bydd yn achos o nôl i’r dyfodol ar gyfer ein cymuned. Gobeithio mai dyma’r cyntaf o lawer o’r math yma o orsaf i agor ym Mhrydain – gorsafoedd a gaiff eu cynllunio’n benodol i ostwng llygredd, integreiddio trafnidiaeth gyhoeddus a chael pobl yn egnïol. Bydd yr holl elfennau hanfodol hyn yn hanfodol i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Y nod hefyd yw darparu datrysiad holistig ac integredig sydd ei fawr angen ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yng Nglannau Hafren, gan ymuno gwasanaethau bws a chael gorsaf parcio a theithio yng Nghyffordd Twnnel Hafren, ynghyd â cherdded a seiclo i Orsaf Rodfa Magwyr gyda Gwndy.”

Cysylltwch â Christian Schmidt, Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth Sir Fynwy

ChristianSchmidt@monmouthshire.gov.uk – i gael manylion pellach.

“Os ydych eisiau teithio yn gyflym, teithiwch ar ben eich hun. Os ydych eisiau teithio ymhell, teithiwch gyda’ch gilydd”

Mae hyn yn crisialu cyfyng-gyngor diddorol i ni wrth edrych i’r dyfodol. Bu ein hymateb dechreuol i Covid yn gyflym iawn ac effeithlon iawn. Rydym wedi dod yn gyfrifol am ein hynt ein hunain, manteisio ar ein talentau a’n galluoedd ein hunain gan ganolbwyntio yn ‘hunanol’ ar ein lle ac ar ein pobl. Rydym wedi bod â ffocws ac yn ddygn am 12 wythnos ac wedi bwrw rhagddi gyda’n Cynllun ar Dudalen. Rydym wedi cau lawr/cau allan lawer o gyfarfodydd sydd, yn rhannol, wedi bod yn nodwedd o’n sefydliad a’u disodli gyda thystiolaeth, dadansoddiad ac angen i weithredu.

Ein diben fu gwneud beth bynnag sydd angen i ddiogelu bywyd. Ni adroddwyd unrhyw farwolaethau oherwydd Covid yn ein sir am 8 diwrnod a dim ond 1 achos newydd a adroddwyd yn y 4 diwrnod olaf. Mae cynnydd yn cael ei wneud.

Yr wythnos hon rydym wedi agor y swyddfa bost mae’r cyngor yn ei rhedeg ym Mrynbuga, wedi ymrwymo i ddod yn gyfrifol yn lle Llywodraeth Cymru am y cynllun parseli bwyd ar gyfer pobl ar y rhestr warchod, rydym yn debygol o alluogi pobl i ymuno â’n cynllun gwastraff mawr a byddwn yn sefydlu dull clic/casglu ar gyfer dosbarthu llyfrau llyfrgell.

Mae ein holl ysgolion yn rhoi trefniadau ar waith fydd yn galluogi plant i ddychwelyd i’w hysgolion mewn ychydig o wythnosau ac yn gwneud cynlluniau i ail-agor ein holl ganol trefi yn ddiogel cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd. Rydym yn gwneud ein pethau ‘teithio ar ben ein hun’ mor dda.

Rydym yn awr yn symud i’r cam nesaf. Mae angen i’r cyfan uchod barhau wrth i ni adeiladu darlun gwell o’r tri mis nesaf. Bydd ymbellhau cymdeithasol yn aros gyda ni, mae’n annhebyg y caiff cyfyngiadau ar bellter teithio eu llacio, ni fydd brechlyn ac fe fydd yn rhaid i ni osgoi’r rhif R hwnnw rhag symud yn ôl tuag at 1. Ond mae’n rhaid i ni fyw ac mae’n rhaid i ni baratoi ar gyfer amgylchedd newydd.

Bydd llawer o bobl Sir Fynwy yn colli eu swyddi a gyda hynny eu hincwm a’u sefydlogrwydd. Bydd llawer mwy yn ofnus a phryderus am ddychwelyd i ofodau cyhoeddus. Mae’n debyg y bydd llawer wedi colli ffitrwydd, wedi colli triniaethau meddygol oedd wedi’u trefnu, yn hawlio budd-daliadau am y tro cyntaf yn eu bywydau, ac yn poeni sut y byddant yn talu eu morgais/rhent tra’n bwydo eu teuluoedd. Ar yr un pryd bydd eraill sydd mewn gwirionedd wedi arbed arian, gostwng eu gwariant ac wedi manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan gyfnod tawelach. Bu miloedd yn gwirfoddoli ac yn gymdogol ac mae pobl wedi gwneud cyfeillion newydd. Mae gwe gymdeithasol a rhyng-gysylltiad ein pobl wedi dod hyd yn oed yn fwy cymhleth a tuag at y gofod hwn y cawn ein tynnu nawr. Heriau newydd i ni, gofynion newydd gennym a bydd llawer angen i ni ‘deithio gydag eraill’ i sichrau’r argraff mae angen i ni ei chael.

Mae gennym hanes cyfoethog o fod yn bartner gwych a bydd angen i’r sgiliau hyn ddychwelyd nawr oherwydd bod yn rhaid i ni wneud synnwyr o ddarlun cymdeithasol heriol a bodloni ein hunain fod y trefniadau cefnogaeth gywir ar gael gennym ar gyfer y rhai sydd eu hangen. Rwy’n gweld trydydd partïon yn dechrau ail-sefydlu dulliau llywodraethu gor-gymhleth – bydd angen i’n llais gael ei glywed ond does gennym ni ddim amser i fyw yn y lleoedd yma.

Felly ar lefel Tîm Arweinyddiaeth Strategol a Chabinet rydyn ni’n dechrau meddwl am yr holl bethau yma a byddwn yn llunio cynllun newydd dros yr ychydig wythnosau nesaf. Bydd yn rhaid iddo fod yn hyblyg ond rwy’n credu y bydd ganddo fwy o ffocws ar gefnogi pobl a gafodd yr amser caletaf yn hytrach na diogelu bywyd. Bydd ynglŷn â helpu pobl i deimlo’n ddiogel yn eu cymunedau lleol a bydd yn rhoi glo ar dân gweithredu cymdeithasol a gwirfoddoli. I gyflawni bydd yn rhaid i ni gadw ein hyblygrwydd ac ymddiried yn ein gilydd.

I ddod i ben mae gen i ddarlun o un o’n gwirfoddolwyr newydd. Dyma Leo. Bu Leo yn helpu Ian Blomeley, un o’n cydweithwyr sy’n gweithio yn yr adran Cefn Gwlad / Seilwaith Gwyrdd i wirio cyflwr y rhwydwaith llwybrau troed. Mae’r coesau bach yna wedi crwydro ymhell ond rwy’n meddwl iddo ei fwynhau. Diolch Ian a’r tîm – mae ein rhwydwaith llwybrau troed yn ased anhygoel ond fel popeth arall mae angen sylw a gofal. Gadewch i ni obeithio y caiff pawb ohonom gyfle i ddefnyddio mwy arnynt yn y misoedd i ddod. Byddai’n drueni pe byddai ymdrechion Leo yn mynd yn ofer.

Bu gofalwyr sy’n gofalu am anwyliaid neu gyfeillion yn rhannu eu profiadau personol gyda Chyngor Sir Fynwy ar ddechrau Wythnos Gofalwyr 2020. Nod yr ymgyrch flynyddol, sy’n rhedeg rhwng 8 – 14 Mehefin, yw codi ymwybyddiaeth o ofalu, rhoi sylw i’r heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl a chydnabod eu cyfraniad i deuluoedd a chymunedau ar draws y sir.

Mae thema eleni – ‘gwneud gofalu yn weladwy’ – yn gobeithio tynnu sylw at y miloedd o arwyr tawel ar draws y wlad nad ydynt yn aml yn cael eu cydnabod am eu gwaith. Mae’r ymgyrch hefyd yn anelu i helpu pobl nad ydynt yn meddwl am eu hunain fel bod â chyfrifoldebau gofalu i uniaethu fel gofalwyr a chael mynediad i gymorth sydd ei fawr angen.

I helpu codi ymwybyddiaeth o ofalwyr di-dâl bu Angela Harris, sy’n gofalu am ei thad 92 oed, yn rhannu ei phrofiad o ofalu yn ystod y pandemig a’r heriau a ddaeth yn sgil hynny. Dywedodd: “Mae’r pandemig wedi effeithio ar bawb ohonom. Mae fy nhad yn ei chael yn anodd peidio mynd allan ond rydym wedi esbonio iddo fod yn rhaid iddo aros i mewn, mae’n rhaid i ni fod yn ddiogel. Ar hyn o bryd rydym yn cymryd pethau un dydd ar y tro.”

Mae’r Wythnos Gofalwyr yn aml yn uchafbwynt y flwyddyn ar gyfer Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy, gyda’r tîm yn cynnig rhaglen lawn o ddigwyddiadau. Gwelodd 2020 y tîm yn meddwl tu allan i’r blwch oherwydd y pandemig presennol ac mae’r tîm wedi llunio digwyddiadau a hyfforddiant rhithiol ar gyfer gofalwyr yn cynnwys boreau coffi rhithiol i helpu gadw pobl mewn cysylltiad.

Mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy hefyd yn defnyddio’r wythnos i roi sylw i’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr. Maent yn galw ar unrhyw ofalwr a allai fod angen help neu gyngor i gysylltu â nhw. Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys mynediad i weithwyr cymdeithasol, nyrsys cymunedol, ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol a’r tîm ail-alluogi.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Diogelu: “Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod gwaith cynifer o ofalwyr gwych ar draws Sir Fynwy. Pa bynnag fath o ofalu a wnewch, p’un ai’n gofalu am aelod o’r teulu neu edrych ar ôl ffrind, rydych yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau. Mae’r wythnos hon i gyd amdanoch chi a chanmol eich gwaith gwych. Diolch i chi!”

Gofynnir i unrhyw ofalwr sy’n dymuno cymryd rhan a rhoi cynnig ar rai o’r cyfleoedd hyn yn defnyddio technoleg ddigidol i gofrestru gyda’r tîm.

E-bost Tracey Davies – Cydlynydd Gofalwyr – tracey.davies@gavo.org.uk neu ffonio 01291 675474


Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gosod gorchymyn rheoli traffig dros dro ar wahanol ffyrdd yn ardal Clydach a Maesygwartha yn dilyn pryderon a fynegwyd gan breswylwyr lleol. Daw Gorchymyn Gwahardd Gyrru (Heblaw am Fynediad) y Cyngor i rym ddydd Llun 8 Mehefin ac mae ei angen oherwydd fod gwaith ar gynllun gwella A465 Blaenau’r Cymoedd wedi arwain at i gerbydau a gaiff eu gyrru gan bobl nad ydynt yn byw yn lleol i ddefnyddio ffyrdd lleol fel llwybr byr.

Effaith y gorchymyn fydd gwahardd gyrru – heblaw am fynediad – ar y ffyrdd dilynol dros dro:

·         Heol yr Eglwys

·         Clos y Berllan

·         Heol Cymro

·         Hen Heol y Fenni

·         Prif Heol

·         Heol Rhonas

·         Heol Maesygwartha

·         Rhes yr Efail, Beaconsfield

·         Clos yr Hen Reithordy

a bydd yn ymestyn i rwydwaith priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent hyd at gylchfan newydd Hafod. Bydd y gorchymyn yn parhau am 18 mis neu hyd nes cwblhawyd gwaith Blaenau’r Cymoedd, p’un bynnag sydd gyntaf. Cedwir mynediad ar bob amser i adeiladau sy’n wynebu’r darnau o ffyrdd yr effeithir arnynt yn ystod cyfnod y cyfyngiad.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, aelod cabinet Sir Fynwy dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwy’n hyderus y bydd y mesur cyfreithiol hwn yn cael yr effaith a ddymunir ac yn bodloni preswylwyr Clydach a Maesygwartha fel na fyddant yn dioddef oherwydd gyrwyr sy’n edrych am lwybr cyflym tra bod gwaith yn parhau ar gynllun lôn cerbyd ddeuol Blaenau’r Cymoedd.”

Dylai busnesau yn Sir Fynwy weithredu’n fuan os ydynt yn dymuno gwneud cais am gymorth ariannol.  Mae Cronfa Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru yn cau ar 30ain Mehefin. Mae dros 2,000 o fusnesau eisoes wedi cofrestru, ac mae llawer ohonynt eisoes yn derbyn grantiau o £10,000 neu £25,000 sydd wedi cael eu gweinyddu gan Gyngor Sir Fynwy.  Mae’r cyllid hwn ar gael i fusnesau cymwys o fewn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden ac nid oes angen eu had-dalu.  Fodd bynnag, mae cannoedd o fusnesau mewn perygl o golli’r cyfle i gael y cymorth hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Rydym wir eisiau i unrhyw berchennog busnes, sy’n credu y gallen nhw fod yn gymwys, i fynd ar wefan Busnes Cymru a chofrestru. Erbyn hyn, credwn fod cynifer â 500 o fusnesau yn mynd i golli’r cyllid hwn. Gall busnesau sydd â mwy nag un adeilad gwblhau cais ar gyfer pob safle.  Mae hwn yn gymorth hanfodol.  Byddwn yn gofyn i bawb gyfleu’r neges hon er mwyn sicrhau y gall cynifer o fusnesau ag sy’n bosibl gael y cymorth y mae ganddynt hawl iddo.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog perchnogion busnesau i gymryd y cam cyntaf a gwirio’u cymhwysedd drwy ymweld â gwefan grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/cymorth/cymorth-ariannol-grantiau a gwneud cais ar-lein.

Am wybodaeth ychwanegol ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/   

Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru, mae partneriaid yn cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r pump Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a aiff yn fyw ddydd Llun 1 Mehefin.

Bydd y tîm olrhain cysylltiadau yn cysylltu gyda phobl sy’n cael prawf positif a gofynnir iddynt rannu manylion pobl y buont mewn cysylltiad agos gyda nhw, er enghraifft adref neu yn y gwaith.

Bydd staff y gwasanaeth olrhain cysylltiadau wedyn yn galw’r holl ‘gysylltiadau’ hyn ac yn rhoi cyngor ar yr hyn y dylent ei wneud. Yn dibynnu ar y sefyllfa, gallai hyn gynnwys:

·     Ynysu yn eu cartrefi am 14 diwrnod

·     Cael prawf am Covid-19

·     Galwadau ffôn dyddiol dilynol i bobl er mwyn gwirio am symptomau

·     Rhoi cyngor ac arweiniad penodol i bobl fregus

·    Cyngor ar lanweithdra yn y cartref ac yn y gymuned, ac ymbellhau cymdeithasol

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Diogelu: “Mae olrhain cysylltiadau yn ffordd ddibynadwy a sicr o gyfyngu lledaeniad coronafeirws yn y gymuned.

Bydd y strategaeth profi, olrhain a diogelu yn cefnogi’r pobl a gafodd brawf positif ar gyfer Covid-19 ac olrhain y bobl y gallent fod wedi trosglwyddo’r feirws iddynt drwy gyswllt diweddar.

Os yw pawb ohonom yn chwarae ein rhan, cadw ymbellhau cymdeithasol ac ynysu pan ofynnir i ni wneud hynny, byddwn yn gostwng trosglwyddiad a lledaeniad y feirws. Bydd hyn yn ffactor bwysig wrth lacio cyfyngiadau ar symud a galluogi adferiad cymdeithasol ac economaidd yng Ngwent.”

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Rwy’n falch i weld y rhaglen olrhain yn cael ei lansio yng Ngwent. Bydd y dull gweithredu hwn yn ein galluogi i ddynodi achosion a sicrhau fod y bobl sy’n cael prawf positif yn ynysu yn eu cartrefi a bod eu cysylltiadau yn cael y cyngor maent ei angen. Bydd hyn yn gostwng lledaeniad coronafeirws ar draws Gwent. Rwy’n falch iawn o’r gwaith a wnaethom hyd yma, er yn sylweddoli bod angen gwneud llawer mwy i ddiogelu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a phobl Gwent.”

Y symptomau mwyaf cyffredin o coronafeirws yw dyfodiad diweddar un neu fwy o’r dilynol:

–        Peswch newydd parhaus

–        Tymheredd uchel

–        Colli neu newid synnwyr arogl neu flasu

Dylech aros adref am saith diwrnod os oes gennych symptomau. Dylech hunanynysu am 14 diwrnod os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau ond eich bod chi eich hun yn teimlo’n iawn.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:


Mewn wythnosau diweddar bu llawer o sylw yn y cyfryngau lleol a chenedlaethol yn dweud straeon rhai ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn y pandemig coronafeirws. O weithwyr iechyd i weithwyr allweddol eraill a gweision cyhoeddus, maent yn cael canmoliaeth haeddiannol iawn am eu gwaith dewr a diflino. Rydym hefyd wedi darllen a gweld adroddiadau wythnos ar ôl wythnos am arwyr eraill yn ein cymunedau a ddangosodd ddyfeisgarwch, anhunanoldeb ac ysbryd cymunedol i helpu mynd i’r afael â’r argyfwng.

Oherwydd yr amgylchiadau eithriadol a achoswyd gan COVID-19, cytunodd Ei Mawrhydi Y Frenhines i ohirio’r Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y bwriedid ei chyhoeddi ar 13 Mehefin tan yr hydref. Cafodd y Rhestr Pen-blwydd wreiddiol ei llunio ymhell cyn argyfwng COVID-19 ac felly nid oedd yn adlewyrchu’r ymdrechion hynod sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd i drin a lliniaru’r argyfwng. Mae gohirio’r rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd yn golygu fod gennym gyfle i gydnabod pobl sydd wedi:

 • Gweithio ar reng flaen eu sefydliadau neu yn eu sector i roi cymorth uniongyrchol i aelodau mwyaf  bregus cymdeithas a phobl sydd wedi dal COVID-19.
 • Darparu gofal critigol i gleifion COVID-19.
 • Arloesi’n sylweddol er mwyn cefnogi pobl fregus a rhai gyda COVID-19 neu eu cymunedau a sectorau.
 • Gwneud ymdrechion hynod  i gadw gwasanaethau hanfodol i fynd.
 • Gwirfoddoli yn y gymuned neu i sefydliadau gwasanaeth i gefnogi’r rhai y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt.

Mae ffurflen enwebu anrhydeddau COVID-19 newydd ar GOV.UK y gall unrhyw aelod o’r cyhoedd ei defnyddio i enwebu unigolyn a fu’n ymateb i’r coronafeirws ar gyfer anrhydedd genedlaethol. Mae’n ffurflen llawer byrrach a symlach nag arfer ac nid yw’n rhaid i bobl sy’n gwneud enwebiadau  roi llythyrau cefnogaeth ac ni ddylai’r broses eu digalonni.  Mae’r wybodaeth ar gael yn – https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-honours-nomination-form

Wrth groesawu’r trefniadau hyn dywedodd y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw: “Ers dechrau’r argyfwng, clywais a darllenais am enghreifftiau o gyfraniad rhagorol cynifer o unigolion ar draws Gwent mewn ymateb i’r Coronafeirws. Rwy’n ddiolchgar tu hwnt i bob un ohonynt. Yn yr amgylchiadau digynsail hyn, rwy’n teimlo’n gryfach nag erioed fod yn rhaid i ni wneud popeth a fedrwn i sicrhau y caiff ymdrechion pobl yng Ngwent eu cydnabod yn llawn ac yn gywir gydag anrhydeddau cenedlaethol. Felly, rwy’n annog unrhyw un sy’n byw neu sy’n gweithio yng Ngwent i fynd ati ac enwebu unigolion i gael eu hystyried am wobr genedlaethol am eu rôl rhagorol mewn ymateb  i COVID-19. Rwy’n gwirioneddol obeithio y gallwn fanteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn fel ffordd bwysig o ddangos yn glir pa mor falch yr ydym o lwyddiannau pobl yng Ngwent yn wyneb gwir drallod a’r her a achoswyd gan y Coronaferirws.”

‘Cefnogwch eich cymuned a gwneud gwahaniaeth drwy wirfoddoli’ yw galwad Cyngor Sir Fynwy ar ddechrau Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr 2020. Mae’r cyngor yn gofyn i bobl gynnig eu hamser i gefnogi eraill wrth iddo anelu i gynyddu ei fyddin gynyddol o wirfoddolwyr rhagorol.

Bu gwirfoddolwyr yn hanfodol wrth helpu preswylwyr mwyaf bregus Sir Fynwy yn ystod y pandemig presennol a sefydlwyd mwy na 60 o grwpiau lleol a drefnodd eu hunain gyda channoedd o wirfoddolwyr mewn ymateb i Covid-19. Buont yn cefnogi pobl leol i gasglu siopa, moddion, sgwrs dros y ffôn, mynd â chŵn am dro, postio llythyrau, dosbarthu bagiau ailgylchu a hyd yn oed drwsio set deledu. Bu’r grwpiau a’r gwirfoddolwyr hyn yn gyflym i weithredu, ymatebion a chyfeillgar. Bu sicrhau ymateb ar lefel cymdogaeth i argyfwng cenedlaethol a sicrhau nad oes neb heb fwyd, moddion, cyfeillgarwch neu gefnogaeth yn y cyfnod anodd hwn – gweithredu cymunedol lleol ar ei orau.

Yn ystod yr wythnos 1-7 Mehefin, bydd y cyngor hefyd yn dathlu gwerth amhrisiadwy llawer o wirfoddolwyr o bob rhan o Sir Fynwy. Bob dydd, mae miloedd o bobl yn rhoi eu hamser, arbenigedd, gwybodaeth ac ymrwymiad i’r gymuned leol, gan wneud eu pwt i wella ansawdd bywyd ar gyfer pawb ac i gefnogi a gwasanaethu eraill. Mae’r rhestr o gyfleoedd posibl i wirfoddoli yn ddi-derfyn.

Mae swyddi gwirfoddoli mewn cymunedau lleol yn cynnwys:

 • gwirfoddoli yn y celfyddydau, theatrau ac amgueddfeydd
 • rhoi eu hamser mewn ysgolion i wrando ar ddisgyblion yn darllen neu roi help llaw gyda chlwb
 • cefnogi clybiau cerdded er llesiant
 • cefnogi pryd ar glyd
 • cefnogi banciau bwyd
 • rhoi eu hamser i’r ysbyty lleol
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyng-genhedlaeth.

Caiff pobl sy’n fodlon rhoi eu hamser i gefnogi eraill hefyd eu hannog i gofrestru ar wefan newydd ‘Ein Sir Fynwy’ (https://ourmonmouthshire.org/ ) sydd â manylion yr amrywiol ffyrdd y gall pobl helpu heb ymrwymiad hirdymor. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys swyddogaeth newydd gwych ‘bancio amser’.

Dywedodd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae rhoi ein hamser i gefnogi a gwasanaethu’r gymuned leol, ym mha bynnag ffordd sy’n gweithio i ni, yn cyfoethogi curiad calon ein cymunedau lleol ac yn cryfhau ffabrig ein cymdeithas. Mae gwneud eich pwt dros y gymuned yn cael effaith enfawr – p’un ai drwy helpu i roi llais i rywun, neu gael eich llais wedi’i glywed; p’un ai sicrhau fod pobl leol yn cael digon o fwyd i’w fwyta neu sicrhau fod stryd yn parhau’n rhydd o sbwriel. Mae rhoi ein hamser i eraill hefyd yn wych ar gyfer ein llesiant ein hunain. Mae gwaith gwirfoddolwyr ar draws y sir yn wych – a hoffem dalu teyrnged i bawb ohonoch.”

Cafodd trafnidiaeth gyhoeddus yn Sir Fynwy hwb gyda’r cyhoeddiad fod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £290,000 i’r cyngor i wella seilwaith safleoedd bws ar draws y sir. Mae’r dyfarniad, a dderbyniwyd ar 21 Mai, yn dilyn cais llwyddiannus y Cyngor am grant o Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol y Llywodraeth.

Bydd y cyllid yn galluogi Cyngor Sir Fynwy i ddarparu llochesi bws newydd, seddi, polion a baneri safleoedd bws, cloriau amserlen, mannau uwch ar gyfer camu ar ac oddi ar fysus a goleuadau mewn llawer o safleoedd. Blaenoriaeth gyntaf y cyngor yw gosod llochesi newydd yng Ngorsafoedd Bws y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn ogystal ag yn Ysgol Gynradd Thornwell ac ardal siopa’r Bulwark yng Nghas-gwent. Y mesurau nesaf fydd gwella a rhoi llochesi, cloriau amserlen a seddi newydd ar hyd llwybr yr X74 rhwng Magwyr, Cil-y-coed a Chas-gwent, ac wedyn cynhelir adolygiad o’r seilwaith bws presennol ar draws y sir i ddatblygu cynlluniau penodol ar gyfer y dyfodol.

Mae’n rhaid cwblhau’r holl waith mewn cysylltiad â’r grant erbyn 31 Mawrth y flwyddyn nesaf ac mae cynlluniau eisoes ar y gweill i ddarparu’r llochesi newydd. Cynhelir tendr ar brosiect yr X74 a bydd angen manyleb ar gyfer yr adolygiad o’r seilwaith cyn y gellir cymryd camau pellach.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, aelod cabinet Sir Fynwy dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Bydd y cyllid derbyniol iawn hwn yn gwella teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y sir drwy gynyddu cysur a diogelwch yn ogystal â rhoi gwell gwybodaeth am amserlenni. Edrychaf ymlaen at weld y prosiectau hyn yn cael eu cwblhau erbyn mis Mawrth nesaf.”

Mae gerddi, mawr a bach yn lleoedd ffantastig i bob math o blanhigion ac anifeiliaid.  Mae Wythnos Natur Cymru yn ymwneud â natur yn ein gerddi ac mae’r hwyl yn dechrau ddydd Sadwrn, gyda digwyddiadau yn rhedeg tan ddydd Sul 7fed Mehefin.

Rhannwch eich storïau am gwrdd â’r amrywiaeth anhygoel o adar, planhigion brodorol, gwenyn a chwilod sy’n rhannu eich gardd. Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i gael ymweliad gan ddraenog. Ac wrth gwrs, gallwch ymuno os nad oes gennych ardd drwy edrych ar natur o’ch ffenestr.

Er mwyn cychwyn yr wythnos , ymunwch â’r Bioblitz Gerddi ar 30ain Mai. Mae’n agored i bawb, yn hwyl ac am ddim, i gyd sydd rhaid gwneud yw mynd allan ac edrych ar natur yn eich gardd neu o’ch ffenestr. Yn bwysicaf oll, dywedwch wrth bawb am beth rydych wedi gweld yn yr ardd a pheidiwch ag anghofio eu rhannu a’u tagio gyda @WBP_wildlife, @LNPCymru a @MonmouthshireCC

Ymunwch â Swyddog Cadwraeth ac arbenigwr gwenyn Buglife Cymru, Liam Olds ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb fyw ar wenyn ar ddydd Llun. Os oes gennych gwestiwn, pryder neu dim ond stori i’w rhannu am wenyn yn eich gardd, yna gofynnwch i’r arbenigwr am 3pm ddydd Llun, yn fyw ar Twitter @NPTWildlife

“Ar ôl y cyhoeddiad diweddar mai Trefynwy yw tref wenyn gyntaf y DU, mae’n amlwg ein bod ni yma yn Sir Fynwy yn angerddol am yr amgylchedd.  Rwy’n edrych ymlaen at weld y lluniau gwych niferus o ieir-bach-yr-haf, pryfed, blodau a phob math o fywyd gwyllt y bydd trigolion o bob oed yn eu rhannu dros Wythnos Natur Cymru,” meddai’r Cynghorydd Sir Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth.

Drwy gydol yr wythnos, bydd arbenigwyr cadwraeth wrth law i ateb cwestiynau ar-lein, bydd yr arbenigwr gwyfynod a’r cofnodydd sir, Barry Stewart yn datgelu canlyniadau noson o ddal gwyfynod yn fyw o’i ardd yn ystod Wythnos Natur Cymru (2il Mehefin). Yn y cyfamser, mae’r Cwis Natur Mawr ar 4ydd Mehefin, sy’n cael ei chynnal gan Ganolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru yn siŵr o fod yn boblogaidd – gwnewch yn siŵr eich bod ar-lein ar gyfer y cychwyn am 7pm.

“Mae digwyddiadau fel hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd ein byd naturiol, yn ogystal â chynnig cyfle i bawb cymryd eiliad a bwrw golwg agosach ar y bywyd gwyllt yn eu cymdogaeth,” meddai’r Cynghorydd Richard John, Hyrwyddwr Bioamrywiaeth Sir Fynwy. “Bydd yn hynod ddiddorol gweld beth mae pobl yn llwyddo gweld yn eu gerddi wrth iddyn nhw gymryd rhan yn y gweithgareddau ar-lein.”

I grynhoi’r wythnos i ffwrdd, ymdrwythwch eich hun o ran natur er mwyn elwa ar ei bwerau iacháu ar Ddiwrnod Lles Natur ar y 6ed Mehefin ac yna ychydig o wylio adar o’ch cadair freichiau ar y 7fed Mehefin.

Am restr lawn o ddigwyddiadau a sut i gymryd rhan ewch i: https://wcva.cymru/cy/cyfle-i-ddarganfod-natur-yn-eich-gardd-yn-ystod-wythnos-natur-cymru/

Nodyn i’r Golygydd: Mae Wythnos Natur Cymru wedi cael ei threfnu gan y Prosiect Partneriaeth Natur Lleol (PNLl) Cymru. Mae Menter PNLl Cymru yn brosiect tair blynedd sy’n rhedeg tan fis Ebrill 2022, ac yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gydlynu gan CGGC. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys yr holl awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol yng Nghymru, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru, CGGC a’r Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol.

Gall cwmnïau yn y DU wneud cais bellach am fenthyciad trosadwy o rhwng £125,000 a £5 miliwn, er mwyn cefnogi twf ac arloesedd parhaus mewn sectorau mor amrywiol â thechnoleg, gwyddorau bywyd a’r diwydiannau creadigol.

Mae’r Llywodraeth bellach wedi gwneud £250 miliwn cychwynnol ar gael i’w fuddsoddi drwy gynllun Cronfa’r Dyfodol.

Mae’r Gronfa yn y dyfodol yn targedu cwmnïau sydd wedi methu â chael mynediad i raglenni cymorth busnes eraill y Llywodraeth, oherwydd eu bod naill ai’n gyn-refeniw neu cyn-elw.   Mae’n ceisio cefnogi cwmnïau arloesol yn y DU sydd â photensial da, sy’n hanfodol er mwyn sicrhau bod y DU yn cadw ei safle blaenllaw yn y byd ym maes gwyddoniaeth, arloesi a thechnoleg.  Mae’r cwmnïau hyn fel arfer yn dibynnu ar fuddsoddiad ecwiti ac mae COVID-19 wedi effeithio arnynt.

Mae Cronfa’r Dyfodol yn agored i gwmnïau o’r DU, sydd wedi codi o leiaf £250,000 mewn buddsoddiadau ecwiti gan drydydd partïon o’r blaen yn y pum mlynedd diwethaf. Mae benthyciadau yn amodol ar fusnesau yn sicrhau arian cyfatebol gan fuddsoddwyr preifat, o bosibl yn cynnwys cronfeydd cyfalaf menter, buddsoddwyr angel a’r rhai sy’n cael eu cefnogi gan gronfeydd rhanbarthol. Bydd angen iddynt hefyd gael hanner neu fwy o’u cyflogeion wedi’u lleoli yn y DU neu gynhyrchu o leiaf hanner eu refeniw drwy werthiannau yn y DU.  Bydd y benthyciadau’n cael eu trosi i ecwiti os na chânt eu had-dalu.

“Cronfa’r Dyfodol yw’r opsiwn diweddaraf ar gyfer busnesau sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19, gan adeiladu ar y portffolio o ddulliau ariannu sydd eisoes wedi’u lansio. Fy ngobaith yw y bydd y cynllun diweddaraf hwn yn cyrraedd hyd yn oed mwy o’r busnesau hynny sydd wedi syrthio y tu allan i’r cynigion presennol,” meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, yr Aelod Cabinet dros Fentergarwch a Chynllunio Defnydd Tir.

Gall cwmnïau wirio eu bod yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyllid drwy fynd i www.uk-futurefund.co.uk/s/

Os ydynt wedi sicrhau arian cyfatebol preifat, gall un o’u buddsoddwyr gofrestru ar-lein yn https://www.gov.uk/guidance/future-fund i ddechrau’r broses ymgeisio.

Bydd y Gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau tan ddiwedd mis Medi 2020.

Gall pob gweithiwr allweddol (hanfodol), aelodau a’u haelwydydd a’u cysylltiadau uniongyrchol gael eu profi ar gyfer COVID-19 yn y ganolfan profi yn Rodney Parade, Casnewydd.

Dylai unigolion sydd â symptomau COVID-1 anfon e-bost yn uniongyrchol at  COVID-19.Testing.Unit.ABB@wales.nhs.uk i ofyn am brawf – dylent anfon e-bost ar y diwrnod cyntaf maent yn profi symptomau. Gall cyflogwyr barhau i wneud atgyfeiriad ar ran eu gweithwyr cyflogedig, yn arbennig os yw’n rhan o strategaeth i gael eu staff yn ôl i’r gwaith.

Prif symptomau COVID-19 yw:

 • tymheredd uchel – mae hyn yn golygu eich bod eich brest neu gefn yn teimlo’n dwym (nid yw’n rhaid i chi fesur eich tymheredd);
 • peswch newydd, parhaus – mae hyn yn golygu peswch llawer am fwy na awr, neu 3 neu fwy o gyfnodau peswch mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall hyn fod yn waeth nag arfer);
 • colli neu newid i’ch ymdeimlad o arogl neu flas – mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli neu flasu unrhyw beth, neu fod pethau’n arogli neu flasu’n wahanol i’r arfer.

Dylai gweithwyr cyflogedig bob amser ddilyn polisi salwch eu cyflogwr a chyfrifoldeb y gweithiwr cyflogedig i hysbysu eu cyflogwr os ydynt yn dod yn wael a chanlyniad eu prawf. Os yw rhywun heb fod yn profi’r symptomau hyn ond heb fod yn teimlo’n ddigon da i fynd i’w gwaith, dylent ddilyn polisi salwch y cyflogwr fel y byddent fel arfer. Os yw unigolyn angen cyngor meddygol ar frys, dylent gysylltu â’u meddyg teulu neu ffonio 111. Os ydynt yn profi symptomau sy’n bygwth bywyd, dylent ffonio 999.

Bydd pawb a brofir yn Rodney Parade yn derbyn neges destun gyda’u canlyniad gyda dolen i’w dilyn ar gyfer cyngor ac arweiniad.

Mae’r safle prawf yn Rodney Parade yng Nghasnewydd a rhaid trefnu pob apwyntiad ymlaen llaw yn defnyddio’r broses archebu a amlinellir uchod. Mae’r ganolfan ar agor rhwng 08:00 a 18:00, saith diwrnod yr wythnos.

Dylai pawb barhau i ddilyn canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sydd ar gael yma: https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/.

Cyngor yn edrych am eiddo gwag i letya’r digartref dros y pandemig Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi apêl i berchnogion eiddo gwag i’w darparu fel llety dros dro. Defnyddid yr eiddo i roi lloches i bobl ddigartref tra bod y pandemig coronafeirws yn parhau, a byddai gan y cyngor ddiddordeb neilltuol mewn llety ar rent, cartrefi gwyliau ac ystafelloedd mewn sefydliadau Gwely a Brecwast neu westai yn y sir. Byddai’r cyngor yn dod yn gyfrifol am dalu rhent ar gyfer eiddo neu ystafelloedd yn ystod cyfnod y trefniant hwn. Mae’r pandemig wedi rhoi sylw i faterion penodol sy’n cael effaith niweidiol ar bobl fregus a chanllawiau Llywodraeth Cymru i drin hyn, yn neilltuol y rhai’n ymwneud â phobl sy’n cysgu ar y stryd. Mae’n rhaid i’r cyngor sicrhau fod gan bobl ddigartref fynediad i gyfleusterau sy’n eu galluogi i gydymffurfio gyda chanllawiau iechyd cyhoeddus ar hylendid neu ynysu er mwyn gostwng risg trosglwyddo i’w hunain ac eraill. Fel canlyniad, mae’r cyngor eisiau cynyddu faint o lety argyfwng sydd ar gael. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Mae tîm tai y cyngor yn edrych am eiddo addas y gellid eu defnyddio ar gyfer llety argyfwng tymor byr. Byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallai landlordiaid neu berchnogion eiddo gwag y gallem eu rhentu ar sail dros dro gysylltu â ni.” Gall landlordiaid a pherchnogion eiddo a all helpu’r cyngor neu a hoffai gael mwy o wybodaeth gysylltu â Lindsay Stewart – lindsaystewart@monmouthshire.gov.uk – ffôn 01291 635713 neu 07899 040624.

Mae Trefynwy wedi’i henwi’n swyddogol fel y dref wenyn gyntaf yn y DU. Mae’r gydnabyddiaeth hon, a ddyfernir ar Ddiwrnod Gwenyn y Byd, yn dilyn y gwaith rhagorol a arweinir gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Trefynwy a Bees for Development i wneud y dref yn lle gwell i beillwyr.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn dilyn ymgyrch llwyddiannus 2019 Sir Fynwy, sef ‘Natur Wyllt’, sydd bellach yn cael ei hymestyn i bob sir yng Ngwent. Ariennir yr ymgyrch drwy gymunedau gwledig Llywodraeth Cymru o dan Fesur LEADER Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.   

Mae’r ymgyrch ‘Natur Wyllt’ wedi cyflwyno mesurau gan gynnwys torri mannau gwyrdd ac ymylon, a reolir gan y cyngor, yn ddetholus. Mae hyn wedi galluogi i flodau gwyllt ffynnu, gan ddod â mwy o bryfed, gwenyn a ieir-bach-yr-haf gyda nhw. Mae hyn wedi dwyn gwobrwyon ecolegol nid yn unig i Drefynwy, ond i drefi a phentrefi ar draws y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Mae hyn yn newyddion gwych.  Mae Trefynwy wedi arwain y ffordd o ran hyrwyddo pwysigrwydd gwenyn yn yr ecosystem. Mae’r dref wedi dod ynghyd i gynnal garddio sy’n gyfeillgar i beillwyr. Dylai pawb sydd wedi gweithio i hyrwyddo hyn yn y Cyngor Sir, y Cyngor Tref, Bees for Development a holl drigolion Trefynwy deimlo’n haeddiannol falch.

“Fel Cyngor rydyn ni wedi cefnogi’r cynllun Natur Wyllt, ers i’r argyfwng hinsawdd gael ei ddatgan y llynedd. Mae’r canlyniadau ar gael i bawb eu gweld ac rydym wedi cael adborth cadarnhaol gan breswylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.  Byddwn yn parhau i weithredu mesurau fel y bo’n bosibl i barhau i wella bioamrywiaeth a chynefinoedd naturiol ein sir.”

Mae’r syniad ar gyfer Tref Gwenyn Trefynwy wedi bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach, gyda nifer o unigolion a grwpiau yn y dref ac o’i hamgylch yn cymryd camau i wneud amodau yma’n well ar gyfer peillwyr. Mae Bees for Development, yr elusen yn Nhrefynwy sy’n defnyddio gwenyna i leddfu tlodi ledled y byd, wedi cynnig yn 2019 i wneud y statws yn swyddogol, ac mae’r Cyngor Tref wedi cymryd ymlaen y cysyniad yn frwd. 

Dywedodd Nicola Bradbear, Cyfarwyddwr Bees for Development : “Mae Trefynwy yn lle poblogaidd i bobl sydd ag arbenigedd o ran gwenyn, ecoleg, botaneg, dylunio gerddi sy’n gyfeillgar i beillwyr a gwenyna gyda gwenyn mêl.  Erbyn hyn mae gennym fap o safleoedd gwenyn diddorol yn Nhrefynwy, ac rydym wrth ein boddau gyda’r proffil gwenyn unigryw hwn i Drefynwy.”

Mae Trefynwy yn gartref i’r Ŵyl Wenyn Flynyddol, sydd yn anffodus wedi’i chanslo eleni oherwydd y pandemig. Wedi’i drefnu gan Bees for Development a’i gynnal yng Ngerddi Nelson, mae’r Ŵyl Wenyn wedi tyfu i ddenu cannoedd o bobl bob blwyddyn i fwynhau byd diddorol gwenyn, y manteision maent yn dod i ni, a rhannu gwybodaeth ymarferol am sut y gallwch wneud eich gardd yn fwy cyfeillgar i wenyn.

/DIWEDD/


Mae Cyngor Sir Fynwy wedi nodi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl drwy roi sylw i rai o’r gwasanaethau y mae wedi eu darparu i sicrhau y gall preswylwyr ymdopi’n dda yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae’r cyngor wedi canolbwyntio ar iechyd meddwl tra bod y cyfyngiadau symud mewn grym ac wedi ysgogi nifer o gynlluniau i helpu cymunedau’r sir.

Mae tîm Datblygu Llesiant Cymunedol y cyngor wedi cyhoeddi llyfryn defnyddiol yn rhestru ffynonellau cyngor gyda gwybodaeth ar sut mae sefydliadau yn darparu gwasanaethau yn ystod y cyfyngiadau symud. Ymysg y sefydliadau y rhoddir sylw iddynt mae Cyngor ar Bopeth, gwasanaeth mentora cymheiriaid Cyfle Cymru, elusen iechyd meddwl Mind, Cymorth i Fenywod, Prosiect Cynhwysiant Cymdeithasol Cymdeithas Tai Sir Fynwy, grŵp Pobl yn Gyntaf ar gyfer rhai gydag anabledd dysgu a PaCE (‘Parent, Childcare and Employment’), prosiect cyflogadwyedd sy’n helpu rhieni i waith drwy fynd i’r afael â rhwystrau gofal plant.

Mae’r tîm Datblygu Llesiant Cymunedol ei hun yn cefnogi unigolion a grwpiau i drechu unigrwydd ac arwahanrwydd drwy sefydlu cymunedau ar-lein, sy’n cysylltu pobl gydag unigolion o’r un anian, cynnig cefnogaeth ymarferol i argraffu taflenni a phosteri a hyd yn oed drefnu cyd-ganu o ffenestri! I gael manylion neu gopi o’r llyfryn cysylltwch â

Fred Weston – fredweston@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 07890 559566.

Mae gwasanaeth Cymunedol a Phartneriaethau y cyngor yn cefnogi preswylwyr sy’n hunanynysu drwy eu cysylltu gyda gwirfoddolwyr lleol a all gynorthwyo gyda thasgau tebyg i gasglu siopa hanfodol a phresgripsiynau. Yn y cyfamser, mae grwpiau gwirfoddol lleol yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad yn eu cymunedau gyda gweithgareddau ar-lein hwyliog tebyg i ddrysau gwisgo lan a gerddi agored rhithiol. Mae’r tîm hefyd wedi ffonio dros 2,500 o bobl ar y rhestr gwarchod i wirio ar eu llesiant yn ogystal â chefnogi gwirfoddoli cymunedol a banciau bwyd lleol. Gall preswylwyr gael mwy o wybodaeth drwy anfon e-bost at partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Mae ysgol gartref, absenoldeb y drefn arferol ar gyfer plant a ffactorau eraill yn gysylltiedig gyda’r cyfyngiadau symud pandemig wedi gosod pwysau ychwanegol ar deuluoedd felly mae tîm Adeiladu Teuluoedd Cryfach wedi sefydlu llinell gyngor dros dro. Yn ogystal â chynnig cymorth, mae’r tîm hefyd yn cynnig syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau y gall rhieni eu rhannu gyda’u plant. Dylai preswylwyr sy’n dymuno defnyddio’r cyfleuster ffonio 01633 644152 neu 07970 166975 – testun a WhatsApp ar gael – neu e-bost: earlyhelppanel@monmouthshire.gov.uk

Wrth siarad am y gwasanaeth dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet Sir Fynwy ac sy’n gyfrifol am iechyd meddwl: “Mae’n ddealladwy, yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a newid, y gallai pethau ymddangos yn llethol weithiau. Mae ein gweithwyr cymorth teuluoedd yn gwybod pa mor bwysig yw cael mynediad i’r cymorth cywir, a dyna pam ein bod yn rhedeg ein llinell cyngor. Bydd ein cydlynydd panel yn ateb eich ymholiad a bydd un o’n gweithwyr cymorth teulu profiadol yn eich ffonio ar amser sy’n eich gweddu i gynnig clust i wrando, cefnogaeth, cyngor neu arweiniad.”

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd darllen er pleser yn ystod y cyfyngiadau symud a gall aelodau o Lyfrgelloedd Sir Fynwy lawrlwytho eLyfrau ac eLyfrauSain am ddim drwy wasanaeth Borrowbox y Cyngor. Yn y cyfnod heriol hwn, gall y casgliad Darllen yn Well a hyrwyddir gan The Reading Agency helpu i ddeall a rheoli iechyd meddwl gyda rhai teitlau ar gael i’w lawrlwytho fel eLyfrau neu eLyfrauSain. I gael mwy o wybodaeth ewch i https://reading-well.org.uk/wales

Cafodd Llyfrau Codi Hwyliau The Reading Agency eu dewis am eu nodweddion calonogol a chodi hwyliau ac mae rhai o’r teitlau ar gael drwy Borrowbox. I gael mwy o wybodaeth mewngofnodwch i https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwasanaeth cylchgronau ar-lein am ddim, RBdigital, gyda mynediad i rifynnau cyfredol ac ôl-rifynnau o ddewis eang o gylchgronau poblogaeth. I gael mynediad i Borrowbox a RBdigital ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/

Ychwanegodd y Cynghorydd Penny Jones: “Mae’r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnom i gyd a rydym yn sylweddoli y gall y cyfyngiadau symud gael effaith niweidiol ar iechyd meddwl pobl. Rydym yn ystyried bod unrhyw gyngor a gymorth y gall y cyngor eu cynnig yn hanfodol i helpu cymunedau’r sir tra’n bod yn aros adref ac yn cadw’n ddiogel.”

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 25 Mai

Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055.

Ni fydd unrhyw gasgliad Sbwriel ddydd Llun 25 Mai,

bydd casgliadau un diwrnod yn hwyr

Datganiad i’r wasg – llyfrgelloedd Sir Fynwy yn annog preswylwyr i godi llyfr i wella llesiant meddwl

Gall darllen fynd ymhell i helpu llesiant meddwl. Dyna’r neges gan lyfrgelloedd Sir Fynwy wrth i’r cyngor nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Caiff pobl eu hannog i godi llyfr a manteisio i’r eithaf ar wasanaethau ar-lein Sir Fynwy yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Dengys astudiaethau y gall darllen am bleser eich helpu i ddianc, defnyddio eich meddwl, ennyn creadigrwydd, helpu i ddysgu a darganfod pethau newydd a mynd â chi ar deithiau gwych. Mae’n dod wrth i’r Asiantaeth Ddarllen ddatgelu fod pobl ym Mhrydain yn darllen mwy yn ystod y cyfyngiadau symud, gydag 1 mewn 3 oedolyn yn darllen mwy, sy’n codi i bron 1 mewn 2 (45%) o bobl 18-24 oed.

Gall aelodau o lyfrgelloedd Sir Fynwy lawrlwytho eLyfrau ac eLyfrauSain am ddim drwy wasanaeth Borrowbox y cyngor. Borrowbox yw llwyfan digidol llyfrgell Cymru-gyfan ar gyfer eLyfrau ac eLyfrauSain. Mae aelodaeth llyfrgell ar-lein dros dro yn awr ar gael i unrhyw un sy’n dymuno defnyddio eu hamser adref i fwynhau llyfr.

Mae Adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru wedi darparu £250k i lyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru, fydd yn eu galluogi i ddarparu adnoddau digidol Borrowbox ychwanegol i’w darllen a’u mwynhau. Defnyddiwyd y cyllid hefyd i ymestyn yr amrywiaeth teitlau sydd ar gael ar Borrowbox i gefnogi plant ac oedolion ifanc yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, ynghyd â deunyddiau ar gyfer iechyd a llesiant.

Caiff preswylwyr hefyd eu hannog i ddarllen teitl “Darllen am Iechyd Meddwl” yn ystod y cyfnod heriol hwn. Gall y casgliad hwn helpu person i ddeall a rheoli eu hiechyd meddwl. Mae amrywiaeth o’r teitlau hyn hefyd ar gael i’w lawrlwytho fel eLyfrau neu eLyfrauSain.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://reading-well.org.uk/wales

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Hybiau Cymunedol: “Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd i bawb a gall wynebu’r amgylchiadau anarferol hyn gael effaith ar lesiant person. Gall rhywbeth mor fach â chodi llyfr fod o fudd i’n hiechyd meddwl a byddwn yn annog pawb i fanteisio i’r eithaf ar ein gwasanaethau llyfrgell ar-lein gwych.”

Cafodd Llyfrau Codi Hwyliau eu dewis am eu gallu i godi a gwella hwyliau. Mae rhai o’r teitlau ar gael drwy Borrowbox. I gael mwy o wybodaeth ewch i https://reading-well.org.uk/books/mood-boosting-books

Mae Llyfrgelloedd Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwasanaeth cylchgronau ar-lein am ddim, RBdigital, gyda mynediad i rifynnau cyfredol ac ôl-rifynnau o ddewis eang o gylchgronau poblogaidd.

I gael mynediad i Borrowbox a Rbdigital, ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/digital-downloads/

DIWEDD

O dan y mesurau cyfnod cloi presennol, collwyd llawer o’r cyfleoedd arferol i nodi cam-drin domestig megis cyswllt â gweithwyr proffesiynol mewn apwyntiadau arferol, sy’n golygu y gallai pobl hŷn fod ar eu colled o ran cymorth a chefnogaeth a allai achub bywydau.

Er gwaethaf y pandemig COVID-19, mae timau diogelu a gwasanaethau cymorth Cyngor Sir Fynwy yn dal i fod ar waith, yn ymchwilio i bryderon ac yn sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt fel eu bod yn ddiogel. 

Mae ymgyrch o dan arweiniad grŵp gweithredu newydd a sefydlwyd gan y Comisiynydd Pobl Hŷn, sy’n cynnwys Heddlu Gwent, Age Cymru a Llywodraeth Cymru, yn amlygu’r gwaith sy’n cael ei wneud i atal cam-drin pobl hŷn. Mae’n annog y cyhoedd i roi gwybod am unrhyw bryderon a allai fod ganddynt os ydynt yn ofni y gallai person hŷn fod mewn perygl o gael ei gam-drin, neu’n dioddef o hynny’n barod.

Er bod cysylltiad â phobl eraill yn gyfyngedig ar hyn o bryd, mae yna arwyddion o hyd i edrych allan amdanynt gall ddangos bod rhywun yn cael ei gam-drin. Mae’r rhain yn cynnwys arwyddion corfforol megis cleisio neu anafiadau eraill heb esboniad, neu newidiadau mewn ymddygiad, megis mynd yn dawedog, peidio â chael gadael y tŷ (hyd yn oed ar gyfer ymarfer corff bob dydd), llai o gyswllt (gan gynnwys dros y ffôn neu e-bost) gyda theulu neu ffrindiau, neu newidiadau yn y ffordd y mae rhywun yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol.

Dylai unrhyw un sydd â phryderon am berson hŷn gysylltu â thîm diogelu gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy ar rif ffôn 01873 735492 neu eu heddlu lleol ar 101 (mewn argyfwng ffoniwch 999).

“Mae gennym oll rôl i’w chwarae wrth amddiffyn pobl hŷn. Mae edrych am arwyddion camdriniaeth ac adrodd am unrhyw bryderon sydd gennym yn llythrennol yn gallu achub bywydau. Byddwn yn annog unrhyw un, sydd ag unrhyw bryderon y gall person hŷn y maent yn gwybod bod mewn perygl o gael ei gam-drin, gysylltu â thîm diogelu ei gyngor neu’r heddlu,” meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol.

Mae’r grŵp gweithredu hefyd yn annog gweithwyr proffesiynol a allai ddod i gysylltiad â phobl hŷn drwy eu gwaith i gwblhau cwrs hyfforddiant ar-lein newydd ar gam-drin domestig a ddatblygwyd gan brosiect Dewis Choice Prifysgol Aberystwythhttps://dewis.aber.ac.uk/.

Mae’r hyfforddiant yn cwmpasu amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys y ffyrdd y gall pobl hŷn brofi cam-drin domestig, y rhwystrau a all atal pobl rhag ceisio cymorth, effaith camdriniaeth ar iechyd meddwl a lles pobl, a’r ffynonellau cymorth a chefnogaeth sydd ar gael. Mae’r hyfforddiant hefyd yn cynnwys pecyn cymorth cynllunio diogelwch sydd wedi’i ddatblygu yn seiliedig ar brofiadau go iawn dros 100 o ddioddefwyr-goroeswyr a oedd yn ymwneud â’r fenter Dewis Choice.

Dywedodd Sarah Wydall, sy’n arwain y fenter Dewis Choice:

“Ers i unigedd ddechrau, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymarferwyr sy’n cysylltu â ni am gyngor, yn enwedig am arweiniad ynghylch cynllunio diogelwch yn yr amgylchiadau newydd hyn. Gwyddom o’n profiad y gall unigrwydd gynyddu difrifoldeb y cam-drin a chyfyngu ar gyfleoedd pobl i ofyn am gymorth a chefnogaeth.  Drwy gynnig yr hyfforddiant ar-lein hwn a chopïau o’n canllawiau i ymarferwyr, gallwn sicrhau bod gan staff rheng flaen yr adnoddau i ddarparu’r ymateb gorau posibl i ddioddefwyr cam-drin domestig hŷn.”

Dywedodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Heléna Herklots CBE:  “Byddwn hefyd yn annog gweithwyr allweddol ledled Cymru sy’n dod i gysylltiad â phobl hŷn i gwblhau’r hyfforddiant Dewis Choice, gan y bydd hyn yn rhoi’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt am sut i adnabod camdriniaeth a ble y gallant fynd i gael person hŷn cymorth a chefnogaeth hanfodol yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

I gael rhagor o wybodaeth am waith Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ewch i www.olderpeoplewales.com/cy/Home.aspx

DIWEDD

Mae Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i gefnogi menter genedlaethol o’r enw Busnesau yn erbyn Sgamiau, sy’n ceisio atal busnesau rhag dioddef yn sgil troseddwyr sy’n manteisio ar bandemig COVID-19 ar hyn o bryd.

Fel rhan o’r fenter, mae fideo ar-lein byr ar gael yn rhad ac am ddim, sy’n hygyrch i bob busnes.  Mae’n amlygu’r sgamiau penodol sy’n cylchredeg ar hyn o bryd a’r modd y gall busnesau a fyddai fel arfer heb eu heffeithio yn dod yn sefyllfaol fregus. Mae’n archwilio sut mae ffactorau fel pwysau ariannol, gweithio gartref ynysig a TG anghyfarwydd i gyd yn cael eu trin i gribddeilio arian gan fusnesau.

Rhaid i bob masnachwr lleol roi ei enw a’i gyfeiriad ac ar ôl edrych ar y cyflwyniad gallant ddefnyddio deunyddiau hyrwyddo y gellir eu rhannu ymhlith staff.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, yr Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol, “Mae hon yn fenter ddefnyddiol iawn. “Mae busnesau eisoes yn ei chael hi’n anodd parhau i gadw fynd o dan amgylchiadau heriol iawn, heb y straen ychwanegol o gael eu twyllo o bosibl gan sgamwyr. Mae fideo Busnesau yn erbyn Sgamiau yn adnodd hanfodol er mwyn helpu diogelu rhag sgamiau. Gwybodaeth yw’r amddiffyniad gorau sydd gennym.”

Am fwy o wybodaeth o ran Busnesau yn erbyn Sgamiau ac i gael mynediad i’r fideo ewch i https://www.friendsagainstscams.org.uk/BAS


Mae tîm gofal maeth Sir Fynwy yn edrych am bobl ymroddedig a charedig i gynnig cartref i blant a phobl ifanc o fewn y sir. Yn y cyfnod anodd hwn, mae’n bwysicach nag erioed fod plant yn teimlo’n ddiogel ac yn saff, a gall dod yn ofalwr maeth fod yn un o’r pethau mwyaf gwerth chweil y bydd person yn ei wneud!

Mae’r cyngor yn edrych am bobl a all fod yn fodelau rôl cadarnhaol a rhoi cefnogaeth, anogaeth ac ymdeimlad o berthyn i blentyn neu berson ifanc. Croesewir ceisiadau gan bobl sengl neu rai sydd â phartner yn ogystal â phobl o bob math o gefndir.

Gyda chefnogaeth gwasanaeth maethu y sir, gall Sir Fynwy gynnig cefnogaeth a hyfforddiant lleol i ategu’r safonau uchel o ofal a ddarperir gan ofalwyr maeth y sir. Mae maethu yn un o blith y llu o wasanaethau y mae Sir Fynwy yn eu darparu ac mae’r cyngor yn anelu i sicrhau fod y canlyniad yn un cadarnhaol. Gellir cwblhau’r cais ar-lein neu dros y ffôn, felly ni fydd cyfyngiadau coronafeirws yn rhwystr i breswylwyr sy’n dymuno helpu.

Mae gofalwyr maeth yn derbyn llawer o foddhad o weld plant yn datblygu a’u cadw’n ddiogel yn ogystal â cyflawni a chyrraedd eu potensial a’u huchelgais. Bydd llawer o ofalwyr yn cadw mewn cysylltiad a gwneud gwahaniaeth i fywydau plant, hyd yn oed ar ôl iddynt ddod yn oedolion.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am faethu: “Gallwch wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd plentyn neu berson ifanc. Gallech gadw plentyn lleol wedi setlo yn eu hysgol eu hunain neu helpu person ifanc sydd â gorffennol anodd. Bydd maethu yn rhoi safbwynt newydd i chi ar fywyd, gallwch ddatblygu sgiliau a chymwysterau newydd a gwneud gwahaniaeth go iawn yn lleol. Os ydych wedi meddwl amdano, dyma’r amser perffaith i wneud cais a rhoi cyfle arall i berson ifanc.”

I gael manylion pellach tecstiwch Foster i 60060, edrych ar Monmouthshire.gov.uk/maethu, anfon e-bost at foster@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735950 – mae’r cyngor yn cynnig cefnogaeth wych i ofalwyr maeth a chyfle i rwydweithio gydag eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent, partneriaeth rhwng pum awdurdod lleol yr ardal a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, wedi sefydlu sesiynau cyngor ar-lein i roi cymorth a chefnogaeth i’r rhai sydd â’r cyflwr a’u teuluoedd. Bydd y rhain yn rhan o dreial i ddisodli cyfarfodydd wyneb yn wyneb tra bod pandemig y coronafeirws yn parhau. Bydd y sesiynau peilot ar gael ar 19eg Mai, 26ain Mai ac 2il Mehefin am 10.30am, 11.30am, 1pm a 2pm, ac os bydd y gwasanaeth yn llwyddiannus byddwn yn parhau.

Meddai Siân Delyth Lewis, rheolwr Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent: “Mae ein sesiynau cymorth a chyngor rhithwir yn ddatblygiad newydd a grëwyd i gwrdd â’r angen cymunedol am gyngor a chefnogaeth ynglŷn ag awtistiaeth tra’n bod ni yng nghanol pandemig y coronafeirws. Rydym wedi gorfod sicrhau bod ein darpariaeth wyneb yn wyneb ar gadw, felly mae hyn yn ffordd y gallwn barhau i gefnogi pobl yn y gymuned. Mae’r adborth o’r sesiynau blaenorol wedi bod yn dda iawn ac roeddem am ddod o hyd i ffordd o gynnal cefnogaeth.”

Dylai preswylwyr sydd am gymryd rhan drefnu apwyntiadau drwy anfon e-bost at asdservice.abb@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 01633 644143. Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal gan ddau o staff cymorth Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gwent ac yn cael eu cynnal gan ddefnyddio’r ap negeseua Microsoft Teams – bydd canllawiau’n cael eu darparu i helpu i gael gafael ar yr ap. Bydd angen ar gyfranogwyr dyfais electronig gyda chysylltiad â’r rhyngrwyd a byddant yn gallu trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud ag awtistiaeth.

Mae’r gwasanaeth wedi rhoi sicrwydd ei fod ar gael dros y ffôn neu drwy e-bost i unrhyw un sy’n anghyfforddus gydag apwyntiad rhithwir neu ddefnyddio Microsoft Teams.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i lawer, yn enwedig y rhai sydd â chyflwr iechyd hirdymor, ac mae pobl ag awtistiaeth yn aml yn ei chael hi’n anodd ymdopi â newid a rheoli pryder. Rwy’n croesawu’r fenter werthfawr hon gyda’i dull arloesol o gefnogi pobl sy’n byw gydag awtistiaeth a’u teuluoedd.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi y bydd ei ganolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Five Lanes yn ail-agor ar ddydd Mawrth 26ain Mai. Mae cynlluniau manwl wedi’u rhoi ar waith i sicrhau bod ymweliadau preswylwyr â’r ganolfan yn cael eu rheoli mewn ffordd ddiogel a strwythuredig, gan gydymffurfio â’r holl gyngor cyfredol ar ymbellhau cymdeithasol.

Yn y cyfnod cychwynnol hwn o ailagor mae’r Cyngor wedi pwysleisio y dylid cynnal ymweliadau â’r ganolfan dim ond os ydynt yn cael eu dynodi’n hanfodol ac yn risg i ddiogelwch neu iechyd i gadw’r gwastraff gartref. Os gellir ailgylchu’r eitemau drwy’r casgliadau rheolaidd, megis cardfwrdd, dylid rhoi’r eitemau hyn yn y bagiau ailgylchu coch neu borffor priodol i’w casglu.

Ni fydd preswylwyr yn gallu troi i fyny heb rybudd. Mae archebu slot amser yn hanfodol. Bydd unrhyw un sy’n troi i fyny heb rybudd yn cael eu troi i ffwrdd wrth y giât. Bydd manylion am sut i archebu slot amser yn cael eu cyhoeddi’r wythnos nesaf, cyn gynted ag y caiff y system newydd ei rhoi ar waith a’i phrofi’n drylwyr. Cadwch olwg ar gyfryngau cymdeithasol ac ar y wefan www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/ am fanylion cyn gynted ag y byddant ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, yr Aelod Cabinet dros Seilwaith, “Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd agor y canolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Five Lanes, a diolch i’r trigolion am eu hamynedd tra bu’n rhaid eu cau. Er mwyn ail-agor rydym wedi gorfod ystyried diogelwch pawb dan sylw.”

“O ganlyniad, rydym yn gofyn os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau o COVID19 neu eich bod yn cysgodi ar hyn o bryd, peidiwch ag ymweld â’r canolfannau. Ewch yno dim ond os yw’n hanfodol. Cydymffurfiwch â’r ymbellhau cymdeithasol pan fyddwch chi’n ymweld, ac ewch â’ch menig neu eich diheintydd dwylo eich hun gyda chi. Mae’n bwysig lleihau eich amser yn y ganolfan ailgylchu, a dyma pam rydyn ni’n gofyn i bawb drefnu eu hailgylchu cyn iddyn nhw adael cartref.  Dylai preswylwyr fynd â’u trwydded gyda nhw i’r ganolfan,” esboniodd y Cynghorydd Pratt. “Yn bwysicaf oll, archebwch slot amser os ydych am ddefnyddio’r ganolfan ailgylchu. Peidiwch â throi i fyny heb rybudd. Os byddwn i gyd yn cydweithio, ac yn cadw at y canllawiau, bydd y rhai y mae angen iddynt ddefnyddio’r canolfannau yn gallu gwneud hynny’n ddiogel.”

Gellir casglu eitemau gwastraff mwy o faint ar ochr y ffordd hefyd. Mae’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn ailgychwyn ar ddydd Llun 18fed Mai, a bydd trigolion yn gallu ffonio Homemakers ar 01873 857618 o 9am er mwyn archebu casgliad. Am fanylion pellach ewch i www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwastraff-swmpus-a-chasglu-eitemau-mawr/. Oherwydd yr ôl-groniad a achoswyd wedi deufis o fod ar gau, bydd y gwasanaeth ond yn casglu uchafswm o dair eitem (ffi £15). Os oedd gan breswylwyr casgliad wedi archebu, ac ni chasglwyd hynny oherwydd y cyfnod cloi, bydd Homemakers mewn cysylltiad.

Bydd casgliadau gwastraff gardd hefyd yn ailgychwyn o ddydd Llun 18fed Mai. Ar hyn o bryd, nid yw’r Cyngor yn gallu prosesu unrhyw geisiadau newydd neu rai adnewyddu, ond gobeithir mynd i’r afael â hyn yn fuan. Mae gan wefan y Cyngor fwy o wybodaeth am wastraff gardd yn www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/gwastraff-gardd/

DIWEDD

Mae Sir Fynwy wedi gosod glasbrint ar gyfer gweinyddu nodau’r awdurdod tra bod cymunedau’n wynebu pandemig y coronafeirws. Cyfarfu’r Cabinet o bell dydd Mercher diwethaf (6ed Mai) a chytunwyd ar ein strategaeth gyda phwyslais ar ddiogelu bywyd gyda chefnogaeth i gymunedau ein sir fel y gallant fod yn gynaliadwy ac yn wydn.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Peter Fox: “Mae pandemig coronafeirws COVID-19 wedi peri her ddigynsail i’n ffordd o fyw. Drwy bennu ein nodau strategol yn glir byddwn yn canolbwyntio ar y pethau sydd bwysicaf i’n preswylwyr, ein busnesau a’n sefydliadau, gan lywio ein hymateb nawr a’r trosglwyddiad yn ôl tuag at normalrwydd.”

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod pob unigolyn neu deulu sydd mewn argyfwng yn cael cymorth a byddwn yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol i bawb y mae arnynt eu hangen, gan gynnwys diogelu plant, gofal yn y cartref a gofal preswyl. Byddwn hefyd yn chwarae ein rhan yn y gwaith o olrhain y cysylltiadau COVID, yn ogystal â darparu mynediad i barseli bwyd brys ar gyfer pobl sy’n cysgodi na allant adael eu cartref, cydlynu gwirfoddoli cymunedol a chefnogi banciau bwyd lleol. Hyd yn hyn, rydym wedi ffonio dros 1,300 o bobl i wirio’u lles.

Bydd plant y gweithwyr allweddol yn derbyn darpariaeth briodol mewn ysgolion hyb tra bydd disgyblion eraill y Sir yn parhau â’u haddysg gartref, gan roi pwyslais ar sicrhau bod pawb yn cael mynediad digonol at dechnoleg ddigidol.

Bydd busnesau lleol yn parhau i dderbyn grantiau Covid-19 Llywodraeth Cymru ac rydym yn cydnabod bod y cymorth gwerth £17m rydym wedi’i brosesu hyd yn hyn wedi bod yn hanfodol i economi Sir Fynwy. Byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod taliadau prydlon yn parhau.

Bydd staff yn derbyn yr offer diogelu personol cywir (sef PPE) yn ôl y gofyn a bydd gwaith yn parhau i wneud y defnydd gorau o dechnoleg er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol yn effeithlon ac yn effeithiol. Caiff casgliadau gwastraff domestig ac ailgylchu eu blaenoriaethu gyda nifer y cerbydau’n cynyddu a’r adnoddau’n cael eu dargyfeirio o wasanaethau eraill.

Mae mesurau eraill mewn lle a gellir dod o hyd i’r rhain ar dudalennau coronafeirws ein gwefan – https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwasanaethau/46943-2/coronafeirws/

Parhaodd y Cynghorydd Fox: “Er gwaethaf heriau’r misoedd diwethaf, mae ein hymateb i bandemig y coronafeirws wedi arwain at ddulliau arloesol o gynnal ein busnes o ddydd i ddydd. Mae’r rhain yn cynnwys gwelliannau cyflym yn ein seilwaith digidol, mynychu cyfarfodydd o bell a mwy o newid diwylliannol gyda thimau amrywiol yn cyfuno fel rhan o un system. Gall y gwelliannau hyn ffurfio rhan o waddol parhaus o drawsnewid a chaiff anghenion eu diwallu mewn ffyrdd newydd. Yn y cyfamser, rwy’n diolch o galon i’r holl staff yn ogystal â gwirfoddolwyr y Sir wrth i ni fynd i’r afael â sefyllfa mor ddieithr. Gyda’ch cymorth a’ch cydweithrediad, gallwn lwyddo i symud ymlaen a gadael y coronafeirws yn y gorffennol.”


Mae Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i drigolion a chywiro unrhyw gamsyniadau o ran cau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Mae’n ymddangos bod rhywfaint o wybodaeth anghywir ar led bod pob safle ailgylchu yn Lloegr wedi ailagor bellach, felly mae pwysau cynyddol ar Gyngor Sir Fynwy i agor ei safleoedd lleol.  Mae’n wir fod nifer fach o ardaloedd yn Lloegr wedi ailagor eu Canolfannau Ailgylchu, ond mae’r rhan fwyaf o gynghorau ledled y DU (a phob un yng Nghymru) yn yr un sefyllfa â ni.

Mae’r canllawiau presennol yn nodi mai dim ond ar gyfer teithio hanfodol y gall pobl adael eu cartrefi ac, ar hyn o bryd, nid yw hyn yn cynnwys teithio i safleoedd ailgylchu.

Mae’r canllawiau hyn yn parhau i fod ar waith, ac maent yn debygol o barhau nes i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru adolygu’r cyfnod cau. Ar lefel Cymru, mae’r 22 awdurdod yn ystyried dull Cymru gyfan o weithredu (neu o leiaf ymagwedd ranbarthol) gan fod llawer o’r contractwyr sy’n derbyn deunydd oddi wrth Canolfannau Ailgylchu ar gau ar hyn o bryd gyda’u staff wedi mynd ar ryddhad. O ganlyniad, ni all ein safleoedd ailagor os nad yw’r cyrchfannau terfynol ar gyfer deunyddiau hefyd ar agor.

Yn ogystal â’r ffactor allweddol hwn, bydd angen i ni ystyried rheoli traffig er mwyn osgoi ciwiau hir, gweithredu’r safleoedd yn ddiogel a phellhâd cymdeithasol.

Bydd y cynllunio sy’n ofynnol o dan y ffactorau hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd cyfnod arweiniol cyn i safleoedd ailagor a/neu bydd safleoedd yn agor fesul cam gyda systemau ar waith o ran rheoli ciwio, mynediad i’r safle, mathau o wastraff a meintiau gwastraff.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi pan fydd y sefyllfa’n newid.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Gwener 8th Mai                         rhwng 09:10 – 09:40 (oddeutu)

Dydd Gwener 8th Mai                          rhwng 21.30 – 22.00 (oddeutu)

Dydd Sadwrn 9th Mai                         rhwng 09:50 – 10:20 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae ‘Bridges’, sy’n elusen annibynnol, wedi gweld cynnydd mawr yn nifer y trigolion sy’n manteisio ar ei fenter cyfeillio dros y ffôn ers cyhoeddi’r cyfnod cau oherwydd pandemig y coronafeirws. Ers y cyfnod cau mae mwy o bobl wedi dioddef o unigrwydd ac mae ‘Bridges’ wedi helpu lleddfu’r ymdeimlad o unigedd drwy ehangu ei gynllun Cysylltiadau Cymunedol. Cymaint yw’r galw a gyhoeddwyd gan yr elusen o Drefynwy mae mwy na 130 o wirfoddolwyr newydd wedi cael eu hyfforddi i gefnogi’r gwasanaeth.

Mae staff Cysylltiadau Cymunedol a thimau Gwirfoddoli dros Les ‘Bridges’ wedi cydweithio i ddarparu’r gwasanaeth i fwy o bobl nag erioed. Dylai preswylwyr a fyddai’n hoffi defnyddio’r gwasanaeth cyfeillio hwn ffonio Cysylltiadau Cymunedol ar 01600 888481 neu e-bostio: contact@befriendingmonmouthshire.org.uk

“Roeddem yn cyfeillio 14 o bobl dros y ffôn cyn yr argyfwng. Erbyn hyn, mae dros 120 o bobl yn derbyn galwadau drwy gydol yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn agored i unrhyw un a fyddai’n cael budd o alwad ffôn rheolaidd a chyfeillgar bob wythnos,” esboniodd Vicki Pitt, Arweinydd Tîm Cysylltiadau Cymunedol.

“Rydym yn gobeithio, ar ôl yr argyfwng, y bydd llawer o’r perthnasau a ddechreuir yn ystod y cyfnod cau yn parhau i ffynnu ac y bydd pobl yn gallu cwrdd â’i gilydd wyneb yn wyneb os dymunant. Bydd y gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn hefyd yn parhau fel gwasanaeth sefydledig ynddo’i hun.”

Nid oes amheuaeth bod y galwadau ffôn rheolaidd hyn yn golygu llawer iawn i’r rhai sy’n byw ar eu pen eu hunain: Dywedodd preswylydd Mr P: “Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod yn amhrisiadwy i’m teulu yn ystod y pellhau cymdeithasol oddi wrth fy mam 92 oed. Mae hi’n edrych ymlaen at ei galwad ffôn wythnosol ac mae’n wych iddi sgwrsio â rhywun y tu allan i’r teulu. Diolch yn fawr!”

Cafodd cyfeillio dros y ffôn ei sefydlu yn 2018 fel mesur tymor byr i gefnogi pobl oedrannus a oedd yn aros i gael eu paru â chyfaill wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, profodd y gwasanaeth yn boblogaidd iawn a hyd yn oed pan oedd cyfaill wedi ei ddarganfod, roedd pobl am i’r galwadau ffôn barhau.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, “Rydym oll yn ddiolchgar am y gwaith aruthrol a wneir gan y gwirfoddolwyr o ‘Bridges’, sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gynifer o drigolion Sir Fynwy. Mae’r cynllun Cysylltiadau Cymunedol yn ddull effeithiol ac anymwthiol o ddarparu pobl â chwmni ac mae’n ateb perffaith i unigedd cymdeithasol yn ystod y pandemig. Rwy’n gobeithio y bydd y cyfeillgarwch a grëwyd yn ystod y cyfnod anodd hwn yn cynnig cymorth ac yn para’n hir ar ôl i’r cyfnod cau ddod i ben.”D

Elusen annibynnol yn Nhrefynwy yw ‘Bridges’, a sefydlwyd ym 1984, a’i nod erioed yw gwella lles y gymuned leol. Mae’r ganolfan ar gyfer ei gwaith ers 2003 wedi bod yn Nhŷ Drybridge, sy’n rhan bwysig o dreftadaeth Trefynwy. Sefydlwyd yr elusen i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn, pobl o ardaloedd gwledig ynysig, oedolion ifanc sydd ag anghenion ychwanegol, pobl â phroblemau symudedd a’r rheini sydd o dan anfantais economaidd.


Mae prosiect a sefydlwyd gan therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion yn nhîm iechyd a gofal cymdeithasol integredig Sir Fynwy sy’n seiliedig yn Monnow Vale yn Nhrefynwy wedi cael budd rhoddion o £12,000, diolch i haelioni dau sefydliad. Mae cynllun rhyng-genhedlaeth Owls & Acorns, sy’n mynd i’r afael ag unigrwydd a theimladau ynysig ymysg pobl hŷn, hefyd wedi derbyn siec gan y Loteri Genedlaethol yn ogystal â Chymdeithas Tir Fynwy.

Dechreuodd Owls & Acorns fel cynllun peilot ddwy flynedd yn ôl yn Ysgol Gynradd Rhaglan i ddod â phobl hŷn a phlant o ddosbarthiadau cyfnod sylfaen ynghyd i fwynhau celf, crefft ac ymarferion am awr a hanner. Mae’r gweithgaredd ar y cyd hwn o fudd i bobl hŷn a phlant fel ei gilydd ac ehangwyd y cynllun erbyn hyn i gynnwys Ysgol Gynradd Brynbuga yn ogystal ag Ysgol Gynradd Kymin View ac Ysgol Gynradd Osbaston yn Nhrefynwy. Y llynedd, cafodd y cynllun ei enwebu ar gyfer gwobr cydnabyddiaeth staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’i gydnabod ar y cyfryngau lleol a chenedlaethol.

Derbyniwyd y rhodd gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy drwy ei chynllun cyllid Pitsio dros eich Prosiect sy’n rhoi cyfle i grwpiau ac elusennau lleol gyda syniadau gwych ar gyfer eu cymuned i gynnig am gyfraniad ariannol. Mae hyn, ynghyd ag arian gan y Loteri Genedlaethol, yn golygu sicrwydd ar gyfer gweithgareddau presennol Owls & Acorns.

Pan fydd mesurau cyfyngiadau ar symud coronafeirws yn cael eu llacio, bydd tîm Owls & Acorns yn dychwelyd i weithio yn Rhaglan, Brynbuga a Threfynwy, ac yn ychwanegol bydd yr hwb arian yn eu galluogi i sefydlu prosiectau newydd yn Sir Fynwy lle mae cyfleoedd rhyng-genhedlaeth yn gyfyngedig, un ai yn unol â chynlluniau presennol neu yn y dull mwyaf addas ar gyfer lleoliadau newydd.

Dywedodd John Keegan, Prif Weithredydd Cymdeithas Tai Sir Fynwy: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r prosiect gwych hwn i alluogi iddo barhau ac ehangu i rannau eraill o’r sir. Nid yw’r cynlluniau hyn yn digwydd ohonynt eu hunain; maent angen pobl sy’n ymroddedig i’w cymuned ac yn fodlon rhoi amser i wneud y cymunedau hynny yn gryf, gweithgar ac egniol. Rydym wedi cyllido nifer o brosiectau rhyng-genhedlaeth dros y blynyddoedd ac wrth ein bodd yn gweld pobl yn dod ynghyd a chanfod fod ganddynt gymaint yn gyffredin ac mor barod i rannu eu straeon a’u hamser. Dymunwn lwyddiant parhaus i Owls & Acorns a hoffem eu llongyfarch am eu cynnig ansawdd gwirioneddol uchel ar gyfer cefnogaeth”.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy am Ofal Cymdeithasol ac iechyd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y dyfarniadau gan y Loteri Genedlaethol a Chymdeithas Tai Sir Fynwy. Fe’u gwerthfawrogir yn fawr gan y byddant yn gwella llesiant mwy o bobl hŷn ar draws y sir ac yn cynnig amgen i fyw’n unig a theimlo’n ynysig. Gwelais drosof fy hun pa mor llwyddiannus yw Owls & Acorns a hoffwn ddiolch i’r staff sy’n cymryd rhan am eu gwaith i’w ddatblygu.

Cysylltwch â LucyHeath@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth ar Owls & Acorns.

Rydym yn profi problemau gyda llinell ffôn ein Tîm Cludiant Teithwyr 01633 644777

Defnyddiwch y rhifau ffôn isod i gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol am y tro –

Becky Pritchard – 01633 644797

Joe Nicholls – 01633 644947

Naomi Thomas – 01633 644729

Jacqui Hathaway – 01633 644961

Trina Perkins – 01633 644872

Mae arolygiad Estyn o Gyngor Sir Fynwy yn tynnu sylw at y cynnydd da y mae’r Cyngor wedi’i wneud ers ei arolygiad blaenorol ym mis Tachwedd 2012. Mae’n cydnabod y weledigaeth glir a ffocws cryf ar sicrhau ‘y dechrau gorau posibl mewn bywyd’ i blant a phobl ifanc. Caiff disgwyliadau uchel ac ymrwymiad i waith partneriaeth cryf eu phwysleisio. Caiff y broses o ddatblygu gweithdrefnau diogelu enghreifftiol ei ganmol yn yr adroddiad.

Mae Estyn yn cydnabod bod y deilliannau ar gyfer disgyblion yn yr awdurdod yn dda. Mae safonau lles yn gryf ar y cyfan ac mae presenoldeb yn dda hefyd. Mae pobl ifanc yn elwa ar gyfleoedd i gyfrannu at benderfyniadau am faterion sy’n effeithio arnynt ac mae’r awdurdod lleol yn rhoi ystyriaeth dda i’w safbwyntiau. Mae darpariaeth dda i gefnogi anghenion pobl ifanc yn yr awdurdod. Ar adeg pan fo’r materion sy’n wynebu pobl ifanc yn arbennig o ddifrifol mae’r Gwasanaeth Ieuenctid (sy’n rhan o wasanaeth MonLife y Cyngor) yn darparu amrywiaeth o weithgareddau gwerth chweil, a chymorth buddiol i bobl ifanc sy’n agored i niwed. Mae ymrwymiad cryf hefyd i wella darpariaeth a chanlyniadau Sir Fynwy ymhellach ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig (AAA).

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Peter Fox: “Hoffwn ddiolch i Estyn, yr holl dimau dan sylw a’n partneriaid megis y Gwasanaeth Cyflawni Addysg am eu rôl yn y broses hon. Mae’r adroddiad hwn yn dangos yr ymdrechion aruthrol a wnaed gan bawb sy’n ymwneud ag addysgu a diogelu plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Dylai pawb fod yn falch o daith wella barhaus Cyngor Sir Fynwy. Dros y misoedd nesaf bydd y strategaeth AAA yn cael ei diweddaru a bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei chasglu drwy hunanwerthusiad er mwyn llywio’r gwaith o gynllunio gwelliannau’n well a chyfarwyddo’r camau nesaf. Rwy’n obeithiol iawn ynglŷn â dyfodol dysgu yn ein hysgolion”.

Dywedodd Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Richard John: “Rwyf mor falch o weld bod y cynnydd a wnaed yn ysgolion Sir Fynwy wedi cael ei gydnabod gan Estyn. Rydym eisoes yn datblygu ein cynlluniau i wella canlyniadau i ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sydd wedi bod yn ffocws allweddol i ni yn y gorffennol diweddar. Rydym yn cydnabod bod angen i ni gynnal y disgwyliadau uchaf ar ein dysgwyr gan sicrhau canlyniadau rhagorol.

“Yn fy rôl yn y Cabinet mae’n dda gweld cyfraddau cyfranogi mewn gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon yn cael eu nodi fel cryfder – mae’r gwasanaethau hyn a gyflenwir gan MonLife yn helpu i ddatblygu dyheadau, hunan-barch a sgiliau cymdeithasol. Hoffwn ddiolch i’n hathrawon a staff eraill yn yr ysgol a swyddogion y Cyngor am eu gwaith rhagorol i helpu pobl ifanc i gyflawni.”

Dywedodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor falch bod gwaith amhrisiadwy ein hysgolion a’n system addysgol yn cael ei gydnabod yn yr adroddiad hwn. O’n hathrawon ymroddedig a’n staff cymorth drwodd i’n cynghorwyr her a staff yr awdurdodau lleol, rydym wedi canolbwyntio’n benodol ar sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer ein plant a’n pobl ifanc. Mae pawb yn y bartneriaeth allweddol hon wedi gweithio mor galed ac yn parhau i wneud hynny yn y cyfnod anghyffredin hwn.

“Roedd proses arolygu Estyn yn darparu tystiolaeth werthfawr a dilysu ein gwaith ac rwy’n ddiolchgar am y modd proffesiynol yr ymgymerodd y tîm arolygu â’u gwaith. Rydym yn gwybod bod yna feysydd y mae angen i ni eu datblygu a hoelio ein sylw arnynt. Byddwn yn ymdrechu’n galetach i ddarparu’r ‘dechrau gorau posibl mewn bywyd’ yn ystod y cyfnod heriol hwn a thu hwnt.”

Mewn ymateb i’r pandemig COVID-19, mae bragdy lleol wedi arallgyfeirio i helpu diwallu anghenion gweithwyr rheng flaen. Yn yr wythnosau diweddar, mae Bragdy Magwyr – Budweiser Brewing Group UK&I wedi cynhyrchu hylif diheintio dwylo yn lle cwrw i helpu mynd i’r afael â phrinder cenedlaethol. Yr wythnos hon cyfrannodd y bragdy ganlyniadau ei waith – 1,000 litr o hylif diheintio dwylo – i dimau gofal cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy sy’n gweithio ar draws yr ardal.

Dywedodd Paula Lindenberg, Llywydd, Budweiser Brewing Group UK&I: “Mae’r galw am hylif diheintio dwylo sy’n seiliedig ar alcohol wedi parhau i gynyddu ym Mhrydain ac mae eisoes brinder. Rydym ni yn y Budweiser Brewing Group mor ddiolchgar am ymdrechion arwrol gweithwyr rheng-flaen Prydain, ac yn y cyfnod hwn na welwyd erioed ei debyg rydym eisiau troi ein sylw i gefnogi ymdrechion iechyd cyhoeddus a sicrhau y gall y rhai o’n cwmpas aros yn ddiogel ac yn iach.”

Bydd yr hylif diheintio dwylo yn awr ar gael i dîm Gweithrediadau’r cyngor, fydd yn ei ddefnyddio mewn gofal yn y cartref, gwasanaeth Prydau Mynwy, mewn cartrefi gofal, a gan weithwyr ailgylchu a gwastraff.

“Yn ogystal â’i ddefnyddio fel hylif diheintio dwylo, byddwn hefyd yn ei ddefnyddio i ddiheintio tu mewn cabiau cerbydau rhwng shifftiau, ar orsafoedd gwaith ac mewn safleoedd,” meddai llefarydd Gweithrediadau ar ran y cyngor. “Aiff ymhell i sicrhau ein bod yn darparu amodau diogel ar gyfer y staff hynny y mae angen iddynt weithio yn y gymuned a’r cyhoedd y darparwn wasanaethau ar eu cyfer. Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfraniad gwych hwn.”


Gyda Phrydain yn dechrau ar ei phedwaredd wythnos o gyfyngiadau symud, mae Cyngor Sir Fynwy yn parhau i weithredu ddydd a nos i gefnogi cymunedau y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt. Mae Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, wedi annog preswylwyr i gadw’n ddiogel ac aros adre i leihau lledaeniad coronafeirws tra bod staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn parhau i weithredu. Caiff pawb, yn cynnwys y mwyaf bregus yn y gymuned, eu cefnogi ar y cyfnod anodd hwn, er y bu rhai ymyriadau anochel i wasanaethau i alluogi’r cyngor i ganolbwyntio ar gadw preswylwyr y sir yn ddiogel.

Mae Tîm Ymateb Argyfwng y cyngor yn cwrdd yn ddyddiol i asesu’r pwysau ar wasanaethau, ymateb i geisiadau a chefnogi partneriaid lluosog yr awdurdod wrth iddynt leihau effeithiau hyd eithaf eu gallu. Bydd y Tîm yn canolbwyntio ar ganlyniadau tebygol tair wythnos arall o gyfyngiadau symud ar wasanaethau a’r gymuned.

Bu plant gweithwyr allweddol yn derbyn gofal dros wyliau’r Pasg mewn tri hwb – Ysgol Gynradd Deri View, y Fenni, Ysgol Gynradd Rhaglan ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed – gan staff o wasanaethau BywydMynwy y cyngor.

Gwelodd y cyfnod dwy wythnos 493 mynychiad gan blant rhwng 4 a 12 oed gyda gofal plant ar gael rhwng 8am a 6pm. Roedd y ddarpariaeth hanfodol yma’n galluogi gweithwyr allweddol i barhau eu gwaith, yn hyderus fod eu plant mewn dwylo da ac yn cael hwyl. Cynigiodd staff BywydMynwy (yn cynnwys datblygu chwaraeon, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr hamdden ac awyr agored) amrywiaeth o weithgareddau o chwaraeon, celf a chrefft ac ysgolion coedwig i weithgareddau adeiladu tîm, y Filltir Ddyddiol, canu a llawer mwy.

Cafodd y tîm lawer o adborth cadarnhaol gan rieni a phlant. Dywedodd un plentyn brwdfrydig, ‘Mae’n hollol wych!’ a rhiant wrth ei bodd gan y cynnydd yn hyder ei phlentyn. Dywedodd, “Diolch i chi am bopeth a wnewch y sicrhau fod y plant yn teimlo’n ddiogel, hapus ac yn cael hwyl”. Trosglwyddodd tîm Bywyd Mynwy gyfrifoldeb yn ôl i staff ysgol heddiw (20 Ebrill) a fydd yn gweithredu o saith hyb ar draws y sir.

Mae tîm safonau masnach y cyngor yn parhau i gefnogi busnesau yng nghyswllt cyfyngiadau cysylltiedig â Covid-19 ac ymateb i gwynion am rai sy’n methu cydymffurfio. Maent hefyd yn cynghori ar offer diogelu personol a gofynion diogelwch, yn arbennig drwy wahardd gwerthu cynnyrch safon isel ac anniogel yn dilyn codi cyfyngiadau ar ofynion arferol.

Mae’r tîm hefyd yn cadw llygad gofalus rhag sgamiau cyfredol. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am safonau masnach: “Dylai preswylwyr fod yn ymwybodol o weithgaredd twyllodrus yn gysylltiedig â’r pandemig coronafeirws ac rydym wedi cyhoeddi rhybuddion am hyn ar wefan y cyngor: https://www.monmouthshire.gov.uk/trading-standards/  Ychwanegodd: “Mor ddiweddar â’r wythnos hon derbyniodd breswylydd e-bost sgam penodol am ad-daliad treth Cyngor Sir Fynwy ac rwy’n siŵr nad dyma’r unig ddigwyddiad o’i fath. Ni ddylai unrhyw un sy’n derbyn e-bost gan ‘support@covid.gov.uk’ ymateb – ond gofynnir i chi hysbysu ein tîm safonau masnach amdano ar tradingstandards@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735420.”

Yn y cyfamser, mae’ gwasanaeth iechyd anifeiliaid wedi adrodd fod problemau llesiant yn dechrau cynyddu, gydag effeithiau sylweddol ar adnoddau’r cyngor a’r gymuned yn ehangach. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones: “Mae’n hanfodol y tynnir unrhyw bryderon i’n sylw cyn gynted ag sy’n bosibl ac mae hynny rhai sy’n cadw da byw a all fod yn cael trafferthion am bob math o resymau – po gyntaf y gwyddom, y cyntaf y gallwn helpu a chefnogi.” Gellir cysylltu â’r gwasanaeth iechyd anifeiliaid yn animalhealth@monmouthshire.gov.uk neu drwy ffonio 01873 735420.

Mae safonau diogelwch bwyd y cyngor yn parhau i roi ymateb cyflym i unrhyw broblemau a ddaw i’w sylw ac yn mwynhau cydweithrediad busnesau bwyd. Maent wedi rhoi cyngor ar ymbellhau cymdeithasol a newidiadau mewn deddfwriaeth a chanllawiau fel y cânt eu diweddaru.

Mae swyddogion diogelwch bwyd hefyd yn gweithio’n agos gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnig cefnogaeth yn y sector cartrefi gofal yn ogystal â chydlynu gyda pherchnogion cartrefi gwyliau am gynigion o lety ar gyfer gweithwyr allweddol.

Erbyn dydd Gwener 17 Ebrill, roedd y cyngor wedi cyhoeddi gwerth bron £14m o grantiau Llywodraeth Cymru i roi hwb enfawr i fusnesau lleol, diolch yn rhannol i staff yn gweithio dros benwythnos gwyliau’r banc. Caiff busnesau nad ydynt wedi cofrestru hyd yma eu hannog i wneud hynny’n gyflym fel y gall y cyngor eu cefnogi. Y cam cyntaf i wirio cymhwyster yw mynd i: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

Mae’r Tîm Cefnogaeth Cymunedol a sefydlwyd i gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig eisoes wedi derbyn 227 cais am gymorth gyda 185 o wirfoddolwyr yn cynnig helpu eu cymunedau. Mae’r tîm yn gweithio gyda 60 o grwpiau gweithredu cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr ac mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn pethau tebyg i siopa bwyd hanfodol, casglu presgripsiynau a chymorth arall seiliedig ar lesiant. Yn ychwanegol, mae gwirfoddolwyr wedi paratoi a dosbarthu dros 2,600 o brydau twym neu becynnau bwyd yn rhad ac am ddim i bobl mewn angen.

Dylai preswylwyr sydd angen cymorth neu sy’n dymuno gwirfoddoli gysylltu â:

partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Mae’r pandemig coronafeirws wedi rhoi cryn dipyn o bwysau ar dîm tai y cyngor. Ei flaenoriaeth fydd darparu llety a man diogel ar gyfer cleientiaid digartref a bregus gyda ffocws ar ddynodi opsiynau ar gyfer llety newydd. Mae’r tîm yn gweithio’n agos gydag asiantaethau partner, Llywodraeth Cymru a landlordiaid preifat ac mae wedi gwneud 50 cynnig o lety gan alluogi 41 o symudiadau unigol.

Mae gwasanaeth Careline y cyngor wedi ymelwa ar dechnoleg newydd sy’n parhau i ddarparu larymau heb fod angen i staff fynd i mewn i gartrefi pobl. Ers cyhoeddi’r cyfyngiadau ar symud, mae’r cyngor wedi darparu 24 uned Careline newydd ac wedi mynychu deg galwad cynnal a chadw brys i helpu preswylwyr hŷn i aros yn ddiogel yn eu cartrefi.

Bu cyfathrebu yn ffactor allweddol yn ymagwedd y cyngor at y pandemig. Cyhoeddwyd datganiadau i’r wasg yn rheolaidd gyda chyngor a gwybodaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter y cyngor. Mae Paul Matthews, y Prif Weithredwr, wedi rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i staff gyda bwletinau dyddiol ac anfonodd y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd y Cyngor, neges at breswylwyr adeg y Pasg. Mae Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, wedi ymddangos mewn nifer o fideos gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn y diweddaraf mae wedi annog preswylwyr i gymryd pob mesur gofalu yn erbyn coronafeirws. Dywedodd:

“Diolch am bopeth a wnaethoch dros y pedair wythnos anodd ddiwethaf. Mae mor bwysig aros adre ac mae’n gwneud gwahaniaeth go iawn – heb y gweithredu yma, byddai ein hysbytai wedi eu llethu.”

Ychwanegodd: “Bydd angen i ni barhau â’r cyfyngiadau ar symud am ychydig wythnosau eto. Bydd hyn yn anodd, ond mae’n hanfodol nad ydym yn rhoi’r gorau iddi nawr. Ni allwn adael i’r feirws ledaenu ymhellach. Mae’n rhaid i ni ei gadw dan reolaeth a’r unig ffordd y gallwn wneud hynny yw drwy gadw ymbellhau cymdeithasol, cadw at y rheolau, aros adre ac achub bywydau. Gyda’n gilydd, gallwn drechu hyn.”

Cafodd rhwydwaith cynyddol o wirfoddolwyr ar draws Sir Fynwy eu canmol am eu hymdrechion yn ystod epidemig COVID-19.

Cafodd Cyngor Sir Fynwy ei synnu gan holl gefnogaeth a charedigrwydd cymunedau sydd wedi llifo mewn dros y mis diwethaf. Bu gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol ar draws y sir yn greiddiol wrth gynyddu cydnerthedd a chefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn angen yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae’r cyngor ar hyn o bryd yn gweithio gyda 83 o gydlynwyr arweiniol mewn 60 o grwpiau cymunedol sy’n trefnu eu hunain. Drwy eu cefnogaeth, gallodd gwirfoddolwyr baratoi a dosbarthu 2,647 pryd twym neu fag bwyd yn rhad ac am ddim i bobl mewn angen a’r mwyaf bregus, ac mae’n hysbys fod dros 656 o gwirfoddolwyr wrthi yn helpu eu cymunedau. Mae’r gwirfoddolwyr hyn wedi ateb 2,110 cais am help, gydag un grŵp dan arweiniad gwirfoddolwyr yn ardal Cas-gwent wedi derbyn 1,200 galwad ffôn gan bobl yn edrych am gymorth. Mae’r cynigion o help wedi cynnwys siopa, casglu presgripsiynau, gwneud galwad ffôn cyfeillgar rheolaidd, mynd â chŵn am dro, postio llythyrau, dosbarthu bagiau ailgylchu a hyd yn oed drwsio teledu!

Mae’r tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth yn parhau i weithio’n agos gyda grwpiau gweithredu gwirfoddol i gynnig cymorth, cyngor a help gyda chydlynu. Caiff hyn ei wneud gan y timau datblygu ardal sy’n cefnogi’r rhwydwaith mawr o grwpiau gweithredu gwirfoddol. Gall y tîm hefyd gynnig gwasanaeth recriwtio diogel i bobl sy’n dymuno gwirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19, sy’n cynnwys gwiriad DBS am ddim yn diogelu hyfforddiant a chymorth.

Mae gwaith parhaus y tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth yn cynnwys:

 • Adeiladu darlun o ofynion gwirfoddolwyr ar gyfer pob un o’n grwpiau gweithredu cymunedol. Mae hyn yn caniatáu cyflwyno gwirfoddolwyr newydd lle’n briodol, yn seiliedig ar angen.
 • Prosesu dros 100 o wirfoddolwyr gyda DBS estynedig, hyfforddiant diogelu a chanllawiau ar wirfoddoli yn ystod pandemig COVID-19. 
 • Cyhoeddi canllawiau i wirfoddolwyr am y gofynion cyfredol am offer diogelu personol.
 • Dosbarthu bathodynnau a laniardau i wirfoddolwyr i’w galluogi i wneud eu dyletswyddau’n ddiogel a heb anhawster.

Dywedodd y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol yn Sir Fynwy bob amser wedi bod yn wych ond mae nawr yn well byth ac mae’n amlwg iawn fod pobl yn gofalu am ei gilydd. Y cyfan yr hoffwn ei ddweud yw diolch yn fawr iawn i bawb. Bu pawb yn helpu ac mae eich gweithredoedd wedi parhau i wella bywydau pobl eraill. Awn drwy hyn gyda’n gilydd.”

Gofynnir i breswylwyr sy’n dymuno gymryd rhan mewn grŵp gweithredu lleol neu sydd angen cymorth gan y tîm Cymuned a Datblygu Partneriaeth gysylltu â partnerships@monmouthshire.gov.uk neu 01633 644696.

Mae tîm awdurdod lleol sy’n rhoi help a chymorth i deuluoedd wedi addasu i gyfyngiadau a achoswyd gan bandemig Covid-19 drwy sefydlu llinell cyngor. Mae uned Adeiladu Teuluoedd Cryf Cyngor Sir Fynwy wedi creu’r gwasanaeth ar gyfer teuluoedd i gael mynediad i gymorth ac arweiniad tra na all ei weithwyr gynnal ymweliadau cartref arferol. Bydd yn parhau tra bod y mesurau rheoli coronafeirws mewn grym.

Mae addysgu cartref, diffyg trefn arferol i blant a ffactorau eraill yn gysylltiedig gyda’r cyfyngiadau symud oherwydd y pandemig wedi rhoi pwysau ychwanegol ar deuluoedd felly bydd tîm Adeiladu Teuluoedd Cryf y cyngor yn ymateb drwy ddarparu cymorth rhwng 10am a 3pm o ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener. Mae’r tîm, sydd wedi’i leoli o fewn y gwasanaeth gofal cymdeithasol ac iechyd, hefyd yn cynnig syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgareddau y gall rhieni eu rhannu gyda’u plant. Dylai preswylwyr sy’n dymuno defnyddio’r adnoddau ffonio 01633 644152 neu 07970 166975 – mae testun a WhatsApp ar gael – neu anfon e-bost: earlyhelppanel@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ar Gyngor Sir Fynwy: “Yn ddealladwy, yn y cyfnod hwn o ansicrwydd a newid, gallai pethau deimlo fel eu bod yn ein llethu weithiau. Mae ein gweithwyr cymorth i deuluoedd yn gwybod pa mor bwysig yw cael mynediad i’r gefnogaeth gywir a dyna pam ein bod yn cynnal ein llinell gyngor dros dro. Bydd cydlynydd y panel yn derbyn eich ymholiad a bydd un o’n gweithwyr cymorth i deuluoedd profiadol yn eich ffonio’n ôl ar adeg sy’n gweddu i chi i gynnig clust i wrando, cymorth, cyngor neu arweiniad.”

Wrth i benwythnos gwyliau banc y Pasg agosáu mae Cyngor Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ar draws Gwent yn rhannu un neges syml – arhoswch gartref.

Gyda rhagolygon o dywydd da a phenwythnos hirach i bawb ei fwynhau, mae asiantaethau allweddol yn rhybuddio y gall pobl ystyried mentro allan neu anwybyddu cyngor y llywodraeth. Tra bod y frwydr yn erbyn coronafeirws yn parhau, mae pawb yn gwneud eu pwt ac yn aros gartref.

Mae Cyngor Sir Fynwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ynghyd ag asiantaethau allweddol yn cynnwys awdurdodau lleol Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gosod nifer o heriau i’r cyhoedd ar draws y penwythnos.

Ddydd Gwener 10 Ebrill caiff preswylwyr eu herio i gymryd rhan mewn ‘Cymwynas Gwener y Groglith’, diwrnod sy’n dathlu byd gwych gwirfoddolwyr, cymunedau a gweithwyr ar y rheng flaen a aeth yr ail filltir i helpu eraill yn ystod y cyfnod anodd hwn. Gofynnir i bobl rannu pytiau ffilm byr o’u cymwynasau – p’un ai yn alwad ffôn cyfeillgar i gymydog neu gynnig nôl eu neges. Gofynnir i weithwyr allweddol hefyd i anfon eu pytiau o pam y gall aros gartref wneud gwahaniaeth mawr i’w gwaith pwysig hwythau.

Mae #bankholistay, popeth am aros gartref, ddydd Llun 13 Ebrill. Caiff pobl eu herio i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gartref a defnyddio’r amser i ystyried eu hiechyd a’u llesiant. Bydd y cyngor, ynghyd â’r asiantaethau allweddol, yn rhannu awgrymiadau, cynghorion a heriau ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Bydd BywydMynwy yn cyflwyno nifer o fideos ymarfer ar gyfer pobl i’w wneud yng nghysur eu hystafell fyw neu eu gardd eu hunain. Bydd cydweithwyr o adran hyfforddiant y cyngor hefyd yn rhannu cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl pan ydych adref. Caiff plant eu herio i fod yn greadigol a gwneud rhywbeth gyda thema’r Pasg o’r holl ffoil, cardfwrdd a phlastig sydd ar ôl o ddeunydd pacio wyau Pasg. Gallai fod yn gwningen, wy neu gyw iâr. Mae hefyd yn ffordd wych i ostwng faint o wastraff a gaiff ei greu yn ystod gwyliau’r banc. Caiff plant hŷn a rhai yn eu harddegau, a allai gael eu temtio i fynd allan i weld eu ffrindiau, y dasg o ddysgu her dawns poblogaidd #blindinglights. Felly edrychwch am yr esgidiau dawnsio hynny a chael y paent a’r glud yn barod ar gyfer penwythnos llawn hwyl i’r holl deulu.

Wrth siarad cyn penwythnos gwyliau’r banc dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, arweinydd y cyngor: “Mae’n sicr y bydd penwythnos y Pasg yn wahanol iawn i’r rhai yn y gorffennol. Pan fedrem fel arfer fod yn treulio’r amser gydag anwyliaid a mynd allan ac o gwmpas, rydym ar bwynt tyngedfennol yn ein brwydr yn erbyn y Coronafeirws felly byddwn yn gofyn i bawb barhau i helpu i arbed bywydau drwy aros gartref. Dim ond os y gwnaiff pawb ohonom ein pwt y gallwn drechu’r clefyd ofnadwy hwn. Nid dim ond cyngor yw aros gartref, dyma’r gwahaniaeth rhwng byw a marw felly dim ond ar gyfer siopa hanfodol ac’h ymarfer dyddiol y dylech fynd allan. Mae aros gartref y penwythnos hwn yn amser gwych i dreulio amser gyda’r plant a chymryd rhan yn yr heriau cyffrous yma. Rwy’n edrych ymlaen at weld yr holl fideos.”

Dywedodd Judith Paget, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: “Rydym wedi dechrau gweld arwyddion cynnar iawn fod pobl yn aros gartref yn gwneud gwahaniaeth. Fodd bynnag, mae ffordd bell i fynd ac mae gwasanaethau’r GIG yn wynebu pwysau na welwyd eu tebyg – gofynnir i chi barhau i aros gartref i atal Coronafeirws rhag lledaenu. Rydym yn ymdopi gyda’r galw ar ein gwasanaethau ar hyn o bryd ond gallai hynny newid os yw pobl yn anwybyddu canllawiau’r llywodraeth. Drwy ddilyn y cyngor i aros gartref byddwch yn diogelu gwasanaethau’r GIG rhag cael eu llethu a chaiff llawer o fywydau eu harbed. Byddwn yn apelio ar bawb yng Ngwent i chwarae eu rhan.”

Ychwanegodd Neil Davies, Pennaeth Diogelwch Cartref ac Uned Troseddau Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru: “Mae ein criwiau wedi mynychu dros 170 o dannau glaswellt a gafodd eu cynnau yn fwriadol yn yr ychydig wythnosau diwethaf. Mae’r tannau hyn yn peryglu bywydau ein hymladdwyr tân, yn achosi risg difrifol i’r gymuned a gallant achosi difrod sylweddol i eiddo a’r amgylchedd. I’n helpu i drechu’r broblem yma, bob wythnos rydym yn gosod Her #ArwyrCartref a dros benwythnos gwyliau’r banc rydym eisiau i chi gynllunio poster fydd yn ein helpu i atal tannau glaswellt bwriadol yn Ne Cymru. Caiff y posteri mwyaf creadigol eu dangos yn ein gorsafoedd tân a’u rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. I wneud cais, anfonwch neges uniongyrchol atom ar eich ceisiadau, ein tagio ar @SWFireandRescue neu eu hanfon yn uniongyrchol at media@southwales-fire.gov.uk. Plant dan 13 – gofynnwch i oedolyn cyfrifol eich helpu os gwelwch yn dda. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 2pm ddydd Mercher 15 Ebrill a chyhoeddir enw’r enillydd ddydd Iau 16 Ebrill. Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am dân glaswellt bwriadol ffonio 101 ar unwaith neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Dylai unrhyw un sy’n gweld tân, neu unrhyw un sy’n cynnau tân, ffonio 999 ar unwaith.”

Are gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn yr heriau, rhannwch eich fideos ar #GoodDeedsFriday ar Ddydd Gwener y Groglith a #bankholistay ar Ddydd Llun y Pasg.

Mae pobl yn Sir Fynwy yn cael eu hannog i barhau, lle’n bosibl, i gyfrannu eitemau bwyd i gefnogi banciau bwyd y sir.

Mae’r cyngor yn annog pobl i feddwl am y banciau bwyd tra byddant yn gwneud eu siopa hanfodol eu hunain. Bydd gan lawer o archfarchnadoedd yn y sir fin bwyd ar flaen y stôr lle medrir gadael cyfraniadau bwyd.

Mae banciau bwyd yn hanfodol wrth gefnogi pobl sy’n wynebu amgylchiadau anodd neu argyfwng ac yn bwysicach byth yn yr argyfwng presennol. Yn aml caiff pobl mewn argyfwng eu hatgyfeirio at fanciau bwyd gan asiantaethau allweddol megis Cyngor Ar Bopeth, gwasanaethau cymdeithasol, canolfannau plant ac ymwelwyr iechyd ac yn y blaen. Mae’r asiantaeth sy’n atgyfeirio wedyn yn rhoi cymorth hirdymor, os oes ei angen, i helpu mynd i’r afael â rhai o’r problemau tu ôl i’r rhesymau am fynediad i’r banciau bwyd.

Os yw’r asiantaeth yn teimlo fod rhywun yn cael trafferthion i roi bwyd ar y bwrdd, byddant yn cyhoeddi taleb banc bwyd. Gall yr asiantaeth atgyfeirio hefyd roi cymorth hirdymor os oes angen i helpu mynd i’r afael â rhai o’r problemau tu cefn i’r rhesymau am argyfwng person.

Arferai Cyngor Sir Fynwy fedru atgyfeirio pobl at y system banciau bwyd drwy hybiau a llyfrgelloedd lleol. Nid yw hyn yn bosibl yn y sefyllfa bresennol ac er mwyn medru parhau i gefnogi rhai sydd angen cymorth argyfwng, gall preswylwyr yn awr gysylltu’n uniongyrchol â’r cyngor. Rhoddir y manylion cyswllt islaw:

Canolfan Cyswllt Sir Fynwy  – 01633 644644

E-bost Sir Fynwy- foodbankteam@monmouthshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am Fanciau Bwyd Sir Fynwy, gall pobl ymweld â

www.monmouthdistrict.foodbank.org.uk

www. chepstow.foodbank.org.uk

www.abergavenny.foodbank.org.uk

www.facebook.com/Caldicot-Food-Bank-184255561731993/

Bydd ein swyddfeydd ar gau dros gyfnod y Pasg fel sy’n dilyn

Dydd Gwener 10, Dydd Llun 13 a Dydd Mawrth 14 Ebrill

Os ydych angen cymorth argyfwng yn ystod y cyfnod hwn

ffoniwch 0300 123 1055 os gwelwch yn dda

Ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol 0800 328 4432.

Dylid nodi na fydd unrhyw gasgliadau ailgylchu a gwastraff ddydd Llun 13 Ebrill,

Bydd casgliadau un diwrnod yn hwyr yn ystod yr wythnos honno.

Mae cynghorwyr, staff a gwirfoddolwyr yng Nghyngor Sir Fynwy yn parhau i weithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn gweithredu wrth i bandemig COVID-19 gyrraedd cyfnod hollbwysig ar draws y wlad. Mae’r cyngor wedi parhau ei alwad i breswylwyr aros yn ddiogel ac aros gartref i gyfyngu lledaenu’r coronafeirws a gostwng pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Mae maint a natur y pandemig yn golygu fod y cyngor wedi cymryd pob mesur posibl, yn cynnwys adleoli staff a chynllunio dwys, i gefnogi’r holl breswylwyr, yn arbennig y bobl fwyaf bregus yn y sir. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru wedi llacio neu ddiwygio deddfwriaeth ac mae Tîm Ymateb Argyfwng y cyngor wedi manteisio ar y cyfle i weithredu newidiadau a gostwng effeithiau ar breswylwyr mor gyflym ag sydd modd. Bu cydlynu ar draws y sefydliad yn allweddol i’r llu o gynlluniau a weithredwyd.

Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff wedi parhau yn ôl yr arfer er fod rhai llwybrau wedi gweithredu ar batrwm gwahanol oherwydd nad yw staff ar gael oherwydd hunanynysu. Mae’r cyngor yn ymdrechu i sicrhau y caiff unrhyw gasgliadau a gollwyd oherwydd diffyg staff eu trin cyn gynted ag sydd modd. Yn y cyfamser, mae diffyg staff wedi arwain at i’r cyngor ohirio ei wasanaeth casglu gwastraff gardd dros dro ar ôl dydd Gwener 3 Ebrill. Mae hyn yn dilyn cau canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y wlad yr wythnos ddiwethaf. Mae’r cyngor wedi ceisio cynnal gwasanaethau eraill cyhyd ag sy’n bosibl, ond mae diogelwch preswylwyr a staff casglu gwastraff yn hollbwysig. Bydd gostwng gwasanaethau heb fod yn hanfodol yn galluogi’r cyngor i barhau i weithredu casgliadau gwastraff blaenoriaeth.

Ffactorau ychwanegol sy’n arwain at y penderfyniad i ohirio casgliadau gwastraff gardd yw na all archfarchnadoedd storio a dosbarthu bagiau gardd a chynwysyddion yn ddiogel a gall y ffaith fod rhai gwneuthurwyr partiau ar gau ostwng nifer y cerbydau cyngor sy’n gweithredu. Caiff trwyddedau cwsmeriaid sydd eisoes wedi talu am y gwasanaeth ei ymestyn pan fydd y gwasanaeth casglu yn ailddechrau. Bydd archfarchnadoedd a manwerthwyr eraill yn parhau i stocio bagiau coch, porffor a gwastraff bwyd y cyngor. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/

Mae gwasanaeth Prydau Bwyd Sir Fynwy sy’n dosbarthu bwyd wedi’i goginio i bobl fregus ar draws y sir yn gweithredu yn ôl yr arfer ond mae cynnydd mewn galw yn golygu ei fod yn gweithio i eithaf ei allu. I ymdopi gyda hyn, cyflwynwyd cylch ychwanegol o ddosbarthiadau gyda’r nos.

Mae’r cyngor wedi creu Tîm Cymorth Cymunedol rhyng-ddisgyblaeth i gefnogi’r ymateb lleol i’r pandemig ac mae eisoes wedi derbyn dros 125 galwad am gymorth gyda 97 galwad gan rai sy’n dymuno gwirfoddoli a helpu eu cymuned leol. Mae timau datblygu ardal yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau gweithredu cymunedol dan arweiniad gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth, arweiniad a help gyda chydlynu. Mae’r cyngor yn dymuno cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan yn ddiogel yn y gymuned yn ystod y pandemig COVID-19 ac yn cynnig cyfle iddynt gael gwiriad DBS, cwblhau hyfforddiant diogelu a derbyn canllawiau ar wirfoddoli. Gall y tîm hefyd roi preswylwyr sy’n hunanynysu mewn cysylltiad gyda grwpiau gweithredu gwirfoddolwyr i’w helpu gyda phethau fel siopa hanfodol neu gyfeillachu dros y ffôn. Dylai preswylwyr sydd angen cymorth neu sy’n dymuno gwirfoddoli gysylltu â: partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644696.

Yn ystod gwyliau’r Pasg bydd dau hyb yn darparu gofal ar gyfer plant gweithwyr allweddol ar agor rhwng 8am a 6pm o ddyddiau Llun i ddydd Gwener. Mae’r rhain yn Ysgol Gynradd Deri View, Y Fenni ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed a chaiff ei drefnu gan weithwyr BywydMynwy a symudwyd o ganolfannau hamdden, llyfrgelloedd, y gwasanaeth ieuenctid a mannau eraill.

Mae Sir Fynwy yn arwain wrth ddefnyddio technoleg ddigidol ac wedi hybu ei enw da yn wyneb pandemig COVID-19. Mae staff yn cynnal cyfarfodydd rhithiol yn llwyddiannus ar draws y sefydliad ac yn cymryd rhan mewn sesiwn Cwtsh Digidol wythnosol lle gallant godi problemau neu faterion o gonsyrn. O fewn dyddiau, bydd y cyngor yn sefydlu 600 arall o gyfrifon technoleg gwybodaeth fel y gall gweithwyr nad ydynt yn medru cyfathrebu’n ddigidol gyda gweithwyr ar hyn o bryd dderbyn negeseuo e-bost a chael mynediad i Hyb Cyfathrebu Coronafeirws Cyngor Sir Fynwy – ffynhonnell o newyddion, gwybodaeth, cyngor da, cwestiynau cyffredin a manylion cyswllt argyfwng – a gaiff ei ddarparu gan Microsoft.

Fel timau eraill, mae swyddogion diogelwch bwyd iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy wedi addasu’n dda i weithio o bell o gartref gyda chefnogaeth gan y cyngor ac wedi mwynhau budd dilynol cynnydd mewn ymddiriedaeth a pharodrwydd i helpu. Buont mewn cysylltiad gyda busnesau sy’n dymuno arallgyfeirio neu newid gweithrediad tra bod y pandemig coronafeirws yn parhau i gynnig canllawiau, cyngor a dehongliad o reolau’r llywodraeth.

Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd hefyd wedi apelio i breswylwyr y sir fod yn gymdogion da yn ystod y cyfnod anodd hwn a sicrhau nad yw eu gweithgareddau yn achosi unrhyw ymyrraeth ddiangen. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Gyda phawb ohonom wedi’n cyfyngu i’n cartrefi i raddau helaeth, gofynnir i chi sicrhau fod lefelau cerddoriaeth yn addas ac os ydych yn manteisio ar y tywydd braf i glirio’r ardd, hoffwn ofyn i chi feddwl ddwywaith cyn tanio coelcerth. Mae ansawdd aer da yn hanfodol ar gyfer rhai gyda chyfrwyau anadlol, yn neilltuol ar hyn o bryd, felly os ydych yn bwriadu cynnal coelcerth gwnewch yn siŵr fod y tywydd yn addas, dim ond llosgi deunydd sych a pheidio gadael i’r tân fudlosgi am gyfnodau hir.”

Erbyn dydd Gwener 3 Ebrill roedd y cyngor wedi cyhoeddi gwerth £5.09m o grantiau i 359 busnes a bydd yn ymdrechu i dalu 80% o’r holl grantiau cymwys o fewn tair wythnos. Caiff busnesau nad ydynt wedi eu cofrestru eto eu hannog i wneud hynny’n gyflym fel y gall y cyngor eu cefnogi. Eu cam cyntaf yw gwirio cymhwyster yw ymweld â: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

Mae tîm Gweithrediadau Priffyrdd Sir Fynwy yn canolbwyntio ymdrechion ar waith brys ac argyfwng yn unig ac ni fyddir yn ymgymryd ag unrhyw gynlluniau cynnal a chadw cynlluniedig nes bod Llywodraeth Cymru yn rhoi caniatâd i godi ei chyfyngiadau. Bydd y tîm yn ymateb i argyfyngau, megis damweiniau traffig ffordd, coed wedi cwympo, ysgubo ffyrdd mewn argyfwng, rhwystrau a pheryglon yn ogystal â chynnal ei wasanaeth gaeaf arferol. Mae hefyd yn cynnig adrannau a chydweithwyr eraill mewn gwaith brys ac argyfwng.

Mae’r cyngor yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru am waith stryd priffyrdd ar gyfer dull gweithredu cydlynus ledled Cymru ac fel canlyniad cafodd llawer o gynlluniau eu gohirio a digwyddiadau eu canslo neu ohirio. Yn ychwanegol, mae cwmnïau cyfleustod yn canolbwyntio ar waith argyfwng ac ymatebol felly gohiriwyd cyfarfodydd rhyngddynt a’r cyngor tan hysbysiad pellach. Mae adroddiad wythnosol y cyngor ar waith ffyrdd o gymorth neilltuol i’r gwasanaethau argyfwng a swyddogion dyletswydd priffyrdd ar y cyfnod hwn.

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloeddd y sir yn parhau ar gau yn unol â chyngor y llywodraeth ond mae staff yn uno gyda thimau eraill ar draws y cyngor i roi cymorth lle mae mwyaf ei angen. Mae’r holl wasanaethau addysg cymunedol yn dal i fod wedi’u gohirio.

Mae staff wedi uwchraddio proses cofrestru llyfrgelloedd yn ddiweddar fel y gall preswylwyr gofrestru ar-lein drwy’r catalog gwasanaeth llyfrgell i gael mynediad ar unwaith i adnoddau digidol megis llyfrau sain ac e-lyfrau sain, cylchgronau a chomics. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwefan gwybodaeth ar-lein llyfrgell y cyngor.

Mae mynwentydd yn Sir Fynwy yn parhau ar agor ond, yn unol â rheoliadau’r llywodraeth, mae angladdau wedi cyfyngu i bump o alarwyr.

Cafodd gyrwyr o Uned Cludiant Teithwyr y Cyngor eu hadleoli i gasglu gwastraff ac ailgylchu yn ogystal â dosbarthu prydau bwyd i’r gymuned ar draws y sir a pharseli o fanciau bwyd Cas-gwent, y Fenni a Chil-y-coed. Bydd yr Uned yn rhedeg gwasanaeth bws am ddim o Frynbuga i Swyddfa’r Post Rhaglan ar ddyddiau Llun yn dilyn cau hyb cymunedol Brynbuga a’i wasanaeth post mewnol. Cafodd y gwasanaeth 65 (Trefynwy i Gas-gwent drwy Dryleg), 75 (Sudbrook – Cil-y-coed – Caerwent) a gwasanaethau dydd Sadwrn W (llwybrau bws lleol Trefynwy) eu hatal dros dro oherwydd diffyg galw ond mae gwasanaeth Grass Routes y cyngor – a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr – yn parhau i weithredu. Dim ond dau deithiwr a ganiateir ym mhob cerbyd i ddarparu ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i bawb ar draws y cyngor, yn y sir a’r gweithwyr allweddol hynny sy’n cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn coronafeirws. Rydym i gyd yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos i gadw gwasanaethau hanfodol i fynd. Yn y cyfamser, er ei bod yn wych fod mwyafrif helaeth preswylwyr yn cydymffurfio â’r angen i aros gartre a chadw’n ddiogel, mae mwyafrif ystyfnig yn dal i fod allan ac o gwmpas. Ni allaf bwysleisio digon y byddai methiant i ddilyn cyngor y llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol yn golygu fod ein gallu i gyfyngu ac yn y pen draw drechu coronafeirws wedi’i leihau’n fawr. Po fwyaf cydwybodol ydym wrth ddilyn cyngor y llywodraeth, y cyntaf y gallwn ddychwelyd i’r normal. Marathon ac nid sbrint yw hyn – bydd yn rhaid i ni gyd wneud newidiadau i’n bywydau am wythnosau lawer i ddod. Mae rhagolygon y tywydd yn edrych yn addawol ar gyfer yr wythnos i ddod ond peidiwch da chi â chael eich temtio i fentro allan. Rwy’n annog pawb i gadw’n ddiogel ac aros gartre i ddiogelu bywydau.”

Haelioni manwerthwyr yn dod â gwên i blant ysgol y sir dros gyfnod y Pasg Mae caredigrwydd dau o fanwerthwyr y stryd fawr wedi sicrhau y bydd pob disgybl sy’n mynychu ysgolion hyb Sir Fynwy ar gyfer plant gweithwyr allweddol yn derbyn wyau Pasg i’w mwynhau. Diolch i haelioni W H Smith o ganolfan siopa Cribbs Causeway ym Mryste a depo Wilkinson yn Magwyr, derbyniodd 180 o blant wyau Pasg mewn ysgolion yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Rogiet, Casnewydd a Rhaglan. Bu disgyblion yn cael eu dysgu a’u goruchwylio gan staff ysgolion ond dros gyfnod gwyliau’r Pasg bydd staff o wasanaeth BywydMynwy y cyngor yn cymryd eu lle mewn dau safle – Ysgol Gynradd Deri View, y Fenni ac Ysgol Gynradd Dewstow, Cil-y-coed. Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant, Pobl Ifanc a BywydMynwy: “Rwy’n ddiolchgar iawn i’r ddau sefydliad am roi wyau Pasg i’r disgyblion hynny o fewn ein saith ysgol hyb i weithwyr allweddol. Caiff hyn ei werthfawrogi’n fawr rwy’n siŵr pan fyddant yn eu hagor ddydd Sul y Pasg! Hoffwn hefyd ddiolch i’n staff ysgol gwych sydd wedi llwyddo i addasu i ffurf newydd o weithio mewn safle heblaw’r rhai y maent yn gweithio ynddynt fel arfer gan gadw arferion yn gysylltiedig ag ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn sicrhau y gall gweithwyr allweddol fod yn hyderus y gall eu plant barhau â’u haddysg dan oruchwyliaeth personél profiadol a medrus. Rwyf hefyd yn sicr y bydd sgiliau staff BywydMynwy yn dod â nhw i’r ysgolion dros y gwyliau yn cadw’r plant yn ddifyr iawn.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Mercher8th Ebrill                       rhwng 08:45 – 09.15 (oddeutu)

Dydd Mercher8th Ebrill                       rhwng 21.15 – 21.45 (oddeutu)

Dydd Iau 9th Ebrill                               rhwng 09:30 – 10:00 (oddeutu)

Dydd Iau 9th Ebrill                               rhwng 21.55 – 22.25 (oddeutu)

Dydd Gwener 10th Ebrill                      rhwng 10.15 – 10:45 (oddeutu)

Dydd Gwener 10th Ebrill                      rhwng 22.35 – 23.05 (oddeutu)

Dydd Sadwrn11th Ebrill                      rhwng 10.50 – 11.20 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Lansiwyd llwyfan rhwydweithio cymdeithasol newydd i gefnogi cymunedau yn ystod argyfwng Coronafeirws a thu hwnt.

Lluniwyd Ein Sir Fynwy i helpu cymunedau i rannu gwybodaeth a chyfnewid cynigion caredig o gymorth. Nod y llwyfan yw gostwng arwahanrwydd cymdeithasol drwy’r cysylltiadau hyn, gan helpu pobl i gael mynediad i gefnogaeth a chynnig cymorth i gymdogion lle gallant. Bu’r cyngor yn gweithio gyda phartner technoleg Made Open i ddatblygu’r rhaglen, sy’n cynnig amgen mwy diogel na llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y mae pobl yn eu defnyddio i gyfnewid help a chymorth.

Gwahoddir mudiadau lleol i ychwanegu eu rhestri gwasanaethau a gaiff eu gwirio gan y tîm cyn mynd yn fyw. Mae hefyd angen i aelodau’r cyhoedd fynd drwy broses gwirio geirda cyn y gallant ymuno â’r banc amser a dechrau cyfnewid cynigion a cheisiadau gydag aelodau eraill.

Mae ymbellhau cymdeithasol wedi arwain at bryder i breswylwyr sy’n dibynnu ar gefnogaeth gan fudiadau a’r gymuned, ond nid yw hunanynysu yn golygu eich bod ar eich pen eich hun. Mae llawer o help ar gael a gwahoddwn unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yn Sir Fynwy i gofrestru a chymryd rhan.

Dywedodd Owen Wilce, Arweinydd Cymunedau a Datblygu Partneriaeth: “Mewn ymateb i’r argyfwng Coronafeirws, rydym eisoes yn gweld cymunedau a mudiadau’n dod ynghyd i ganfod ffyrdd blaengar i roi cefnogaeth. Yn aml y gweithredoedd bach o garedigrwydd sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i gymdogion. Mae ysbryd cymunedol gwych ar draws ein sir ac mae pobl yn cynnig help mewn cynifer o ffyrdd – o ddosbarthu nwyddau hanfodol i gymdogion, i greu fideos ffitrwydd hwyliog i godi ysbryd pobl. Gobeithiaf y bydd preswylwyr yn ymuno yn y llwyfan fel y gallwn barhau i gryfhau’r gefnogaeth sydd eisoes ar gael yn ein cymunedau gwych.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Fel cyngor, anelwn adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf. Mae hyn yn bwysicach nag erioed yn y cyfnod anodd yma. Mae ein rhwydweithiau gwirfoddolwyr a dinasyddion caredig yn parhau yn ganolog wrth gyflawni’r amcanion hyn a’n gwaith ni yw eu cefnogi i barhau i wneud gwaith gwych. Rwy’n falch i helpi i lansio’r llwyfan cyffrous newydd yma fydd yn rhoi’r offer mae’n preswylwyr eu hangen i fedru helpu a chefnogi eraill.

I gael mwy o wybodaeth am y llwyfan a chofrestru ewch i www.ourmonmouthshire.org

Mae’r cyngor yn ymwybodol nad yw llawer o fusnesau’n manteisio i’r eithaf ar y cymorth sydd ar gael iddynt.

Os oes gennych safle busnes yn Sir Fynwy gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai, neu os ydych yn fusnes manwerthu, hamdden neu lletygarwch gyda gwerth trethiannol o £12,001 i £51,000, dylech fod yn cofrestru am grant busnes NAWR. Mae nifer o rai a gofrestrodd yn llwyddiannus eisoes wedi derbyn y cyllid. Os nad ydych yn llenwi’r ffurflen ar-lein, ni fyddwch yn derbyn yr help y gallech fod yn gymwys amdano.

Mae grantiau busnes Llywodraeth Cymru ar gael yn sgil pandemig COVID-19, ond amcangyfrifir nad oes 2,000 o fusnesau yn Sir Fynwy a allai fod yn gymwys wedi llenwi’r ffurflen gofrestru ar-lein eto.

Os ydych yn derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnes Bach ac nad ydych yn talu trethi busnes, rydych yn dal i fod yn gymwys i gofrestru am y grantiau.

Caiff y grantiau o £10,000 a £25,000 (na fydd angen eu had-dalu) eu gweinyddu gan Gyngor Sir Fynwy a chaiff cofrestriadau eu prosesu cyn gynted ag sydd modd, yn amodol ar wirio.

Ni chaiff y grantiau hyn eu talu i chi yn awtomatig. Rydym angen eich manylion felly cofrestrwch ar-lein.

Eich cam cyntaf fydd gwirio os ydych yn gymwys drwy edrych ar https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants ac wedyn gofrestru yn https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi mwy o gefnogaeth ariannol i fusnesau nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn. I gael mwy o fanylion a gwybodaeth am y cymorth arall sydd ar gael https://businesswales.gov.wales/financial-support-and-grants

Os oes gennych fusnes neu’n gwybod am fusnes a allai fod yn gymwys, gweithredwch nawr os gwelwch yn dda.

Caiff pobl gyflogedig a hunangyflogedig eu hannog i wneud cais am gymorth ariannol yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae’r pecynnau cymorth ar gael i helpu gwarchod incymau yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

Os yw’r sawl a gyflogir a’r cyflogwr yn cytuno, efallai y gallai gweithwyr cyflogedig gael eu cadw ar y gyflogres os na fedrant weithredu neu os nad oes ganddynt opsiynau gwaith eraill. Gelwir hyn yn ‘absenoldeb seibiant’. Gallai cyflogwr dalu 80% o gyflog person drwy Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws Llywodraeth y Deyrnas Unedig, hyd at uchafswm misol o £2,500, gall cwmnïau ychwanegu ato gan 20% pellach i 100%. Disgwylir y bydd y cynllun yn weithredol erbyn diwedd mis Ebrill.

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn: https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid-19/covid-19-guidance-for-employees

Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth

Mae’r rhai sy’n hunangyflogedig ac mae’r pandemig coronafeirws wedi effeithio arnynt hefyd yn gymwys i dderbyn grant ariannol yn werth 80% o’u helw masnachu misol cyfartalog dros y tair blynedd ddiwethaf hyd at £2500 y mis. Bydd HMRC yn cysylltu â phobl os ydynt yn gymwys ac yn eu gwahodd i wneud cais ar-lein, gwneir taliadau ym mis Mehefin gyda chyfandaliad wedi ei ôl-ddyddio i mis Mawrth.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud y penderfyniad anodd i atal ei gasgliadau gwastraff gardd o ddydd Gwener 3 Ebrill tan hysbysiad pellach. Mae’r cyngor wedi ymdrechu darparu ei wasanaethau gwastraff ac ailgylchu cyn belled ag sy’n bosibl, ond mae nifer y cydweithwyr o fewn y tîm casglu sy’n gorfod hunanynysu yn sgil y pandemig COVID-19 wedi gwneud y sefyllfa’n gynyddol anodd. Yn ychwanegol, mae’r llywodraeth wedi gofyn am gau gwasanaethau heb fod yn hanfodol er mwyn gwarchod bywydau a gostwng lledaeniad y Coronafeirws.

Mae hyn yn dilyn cau canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir yr wythnos ddiweddar. Mae’r cyngor wedi ceisio cynnal gwasanaethau eraill cyhyd ag oedd modd ond diogelwch preswylwyr a staff casglu yw’r brif flaenoriaeth. Bydd gostwng gwasanaethau heb fod yn hanfodol yn galluogi’r cyngor i weithredu casgliadau gwastraff blaenoriaeth.

Bydd casgliadau o wastraff gweddilliol, gwastraff bwyd a deunydd ailgylchu yn parhau cyn hired ag sydd modd a bydd rhyddhau cerbydau gwastraff gardd yn helpu i gynnal y gwasanaethau craidd hyn. Ffactorau ychwanegol a arweiniodd at y penderfyniad yw na all archfarchnadoedd storio a dosbarthu bagiau a chynwysyddion gardd yn ddiogel a gall y ffaith fod gwasanaeth partiau rhai gwneuthurwyr wedi cau olygu gostyngiad yn nifer cerbydau’r cyngor sy’n weithredol.

Caiff trwydded cwsmeriaid sydd eisoes wedi talu am y gwasanaeth ei ymestyn pan fydd y gwasanaeth casglu’n dechrau unwaith eto.

Bydd archfarchnadoedd a manwerthwyr eraill yn parhau i stocio bagiau coch, porffor a gwastraff bwyd y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, aelod cabinet yn gyfrifol am ailgylchu a gwastraff: “Rydym yn ymwybodol iawn mai dim ond newydd dalu am y gwasanaeth casglu gwastraff gardd fydd llawer o gartrefi ac nad yw rhai wedi derbyn eu casgliad cyntaf eto. Nid yw hwn yn benderfyniad a gymerwyd yn ysgafn.

“Ein blaenoriaeth bob amser yw gwarchod bywydau preswylwyr a’n tîm ymroddedig o weithwyr tra byddwn yn cynnal ein gwasanaethau craidd cyhyd ag sydd modd. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar. Gwnawn bopeth a fedrwn i ailddechrau’r gwasanaeth cyn gynted ag sydd modd.”

Ychwanegodd: “Byddwn yn gofyn i breswylwyr beidio ffonio’r ganolfan alwadau am gasgliadau gwastraff gardd ar hyn o bryd. Mae staff yn brysur iawn yn ateb nifer fawr o alwadau am breswylwyr bregus gyda chyflyrau iechyd. Dywedwyd wrth lawer ohonynt i hunanynysu, felly maent angen cefnogaeth i dderbyn cyflenwadau bwyd a meddygol. Rwy’n sicr y bydd pawb yn deall fod angen rhoi blaenoriaeth i anghenion y bobl hyn.”

Bydd y casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau cyn gynted ag sy’n bosibl.

Dros yr ychydig wythnosau ddiwethaf cafodd Cyngor Sir Fynwy ei synnu ar yr ochr orau gan y gefnogaeth wych a gynigiwyd gan gymunedau yn dymuno gofalu am gymdogion a chyfeillion yn ystod y pandemig COVID-19. Bu cynnydd yn nifer y grwpiau gweithredu cymunedol a gwelwyd gweithredoedd hynod o garedigrwydd. Sefydlwyd dros 30 o grwpiau gweithredu cymunedol ar draws y sir i gyd gyda’r nod o gefnogi eraill ar yr adeg hon o angen.

Mae gan wirfoddoli rôl hollbwysig yn y rhwydwaith cefnogaeth a gynigir i’r bobl fwyaf bregus yn ystod y cyfnod hwn ac mae’r cyngor yn annog mwy o bobl i feddwl sut y gallent helpu eu cymdogion. Gallai fod cyn lleied â gwên wrth fynd heibio neu gynnig casglu cyflenwadau sylfaenol fel nwyddau groser – mae’r cyfan yn gwneud gwahaniaeth mawr.

I adeiladu ar yr haelioni rhyfeddol hwn, mae Tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth Cyngor Sir Fynwy yn gofyn i unrhyw un a fedrai gynnig eu hamser i gysylltu gyda nhw. Gall y tîm ddarparu Gwiriad DBS, gwybodaeth a chanllawiau, hyfforddiant a chysylltu gwirfoddolwyr gyda phobl sydd angen cymorth. Nod y cymorth yw sicrhau fod y bobl sy’n cynnig yr help a’r rhai sy’n ei dderbyn yn teimlo’n ddiogel a chysurus wrth wneud hynny. Mae’r Tîm Cymuned a Datblygu Partneriaethau hefyd yn annog arweinwyr grwpiau gweithredu cymunedol nad ydynt wedi cysylltu â nhw eto i wneud hynny er mwyn parhau i ddatblygu’r rhwydwaith o gyfleoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Ar adeg fel hyn, ased fwyaf Sir Fynwy yw ei phobl a’i chymunedau. Gwelsom weithredoedd hynod o garedigrwydd a chymunedau’n dod ynghyd yn hyd yn oed yn gryfach nag erioed. Diolch i bawb sy’n rhoi eu hunain a’u hamser i helpu eraill. Hoffwn annog pawb i feddwl sut y gallent helpu rhywun arall yn eich cymuned. Gall rhywbeth mor fach â galwad ffôn i gymydog oedrannus neu gynnig rhoi’r biniau allan ar gyfer y rhai sydd wedi ynysu wneud byd o wahaniaeth.”

Mae Cyngor Sir Fynwy hefyd yn cynnig cyngor i bobl a all fod yn gwirfoddoli ar bethau syml i’w gwneud a pheidio eu gwneud er mwyn cadw pawb sy’n gysylltiedig yn ddiogel.

Gwneud:

·       Codi’r ffôn i sgwrsio gydag unrhyw un sy’n hunanynysu. Gofyn iddynt os ydynt angen nôl unrhyw fwyd/cyflenwadau/meddyginiaeth.

·       Mynd i nôl unrhyw gyflenwadau brys neu hanfodol yn ystod eich un trip allan y diwrnod hwnnw – siopa dros bobl eraill tra’ch bod gwneud eich neges eich hun.

·       Os oes ganddynt ffôn clyfar/dyfais llechen, eu dysgu sut i’w defnyddio fel y gallant weld pobl – mae gan Cymunedau Digidol Cymru dîm o hyfforddwyr arbenigol a chynghorwyr ar gael i helpu cael pobl ar-lein. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050

·       Annog pobl i agor y ffenestr i gael awyr iach a gwrando ar yr adar.

·       Dal ati i olchi eich dwylo a dilyn pob canllaw ar ymbellhau cymdeithasol h.y. aros 2 fetr ar wahân .

Peidio:

·       Mynd mewn i gartrefi pobl

·       Mynd o fewn 2 fetr o bobl (cnociwch ar y drws, a gadael bagiau ar garreg y drws)

·       Derbyn cardiau credyd neu godi arian ar gyfer pobl nad ydych yn eu hadnabod

Mae llawer o ffyrdd i gysylltu – gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno cynnig eu help i anfon e-bost at Partnerships@monmouthshire.gov.uk a chânt eu cyfeirio at y tîm cywir neu ffonio rhif canolog cyswllt Sir Fynwy (01633) 644696. Gall pobl hefyd gofrestru eu diddordeb drwy ourmonmouthshire.org sy’n galluogi defnyddwyr i rannu gwybodaeth, syniadau, sgiliau ac adnoddau. Mae’r llwyfan yma’n gobeithio cefnogi’r gweithredu cymunedol hwn a’i gwneud yn llawer haws cael mynediad i gynigion o help.

Yn dilyn cau Swyddfa’r Post ym Mrynbuga dros dro oherwydd cyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Sir Fynwy yn awr yn gweithredu gwasanaeth bws am ddim ar gyfer preswylwyr i’w galluogi i gael mynediad i’r gwasanaeth yn Rhaglan.

O ddydd Llun 6 Ebrill bydd preswylwyr Brynbuga yn medru archebu lle ar y bws a fydd yn rhedeg ar ddyddiau Llun a dyddiau Mercher rhwng 10am a 12pm. Ni chaniateir mwy na phedwar o bobl ar bob trip er mwyn galluogi ymbellhau cymdeithasol.

Gall preswylwyr archebu lle drwy ffonio 0800 085801, 24 awr ymlaen llaw. Mae’r llinell archebu ar agor rhwng dyddiau Llun a dyddiau Gwener 9.00am a 4.30pm, felly bydd angen gwneud archebion ar gyfer dyddiau Llun ar ddyddiau Gwener. Cyfnod prawf yw hwn ar hyn o bryd a chaiff ei adolygu.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Hybiau Cymunedol: “Mae’n wych gweld y datrysiad blaengar hwn i sicrhau y gall preswylwyr barhau i gael mynediad i’r gwasanaethau pwysig hyn. Gwyddom fod Swyddfa’r Post yn rhaff fywyd ar gyfer pobl ar y cyfnod anodd hwn felly gobeithiwn y bydd y datrysiad dros dro hwn yn helpu’r preswylwyr hynny i barhau i ddefnyddio’r gwasanaeth.”

Er fod llawer wedi gwneud am grantiau busnes Llywodraeth Cymru a gynigir yn sgil y pandemig COVID-19, nid yw hyd at 2,000 o fusnesau a allai fod yn gymwys yn Sir Fynwy wedi llenwi eu ffurflen gais ar-lein hyd yma. Caiff y grantiau o £10,000 a £25,000 eu gweinyddu gan Gyngor Sir Fynwy a chaiff ceisiadau eu prosesu cyn gynted ag sydd modd. Mae pryderon fod busnesau wedi tybio’n anghywir y byddai’r grantiau’n cael eu gweithredu yn awtomatig. Nid felly y mae hi, ac mae’n hanfodol fod unrhyw fusnesau a allai fod yn gymwys yn gwneud cais ar-lein.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog perchnogion busnes i gymryd y cam cyntaf a gwirio os ydynt yn gymwys drwy ymweld â gwefan grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru: https://businesswales.gov.wales/covid-19-grants a gwneud cais ar-lein.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynghori ar fwy o gefnogaeth ariannol ar gyfer y busnesau hynny nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn nad ydynt yn fenthyciad, ond yn grantiau nad yw’n rhaid eu dychwelyd. Mae busnesau gyda gwerth trethiannol o lai na £12,000 yn gymwys i anfon eu manylion ar-lein ar gyfer hyd at ddau safle, ar gyfer grant o £10,000 fesul safle. Gall busnesau ddal fod yn gymwys am y grant hyd yn oed os nad oes ganddynt ardrethi busnes. Mae gan y safleoedd hynny sydd â gwerth trethiannol rhwng £12,001 a £51,000 yr opsiwn o gyllid grant o £25,000 ar gyfer POB safle y talant ardrethi busnes arno.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Mae hyn yn rhaff bywyd hanfodol i fusnesau lleol ar adeg o straen difrifol. Byddwn yn eu hannog i edrych ar y wefan, gwirio os ydynt yn gymwys a gwneud cais ar unwaith. Rydym eisoes wedi cael llawer o geisiadau, ond mae’n amlwg nad oes nifer fwy o fusnesau wedi cymryd y cam cyntaf o wneud cais. Po gyntaf y gwneir hyn, y cyntaf y gall mwy o fusnesau dderbyn yr help maent yn ei haeddu a’i angen. Gofynnir i chi drosglwyddo’r neges i fusnesau eraill yn Sir Fynwy hefyd. Nid ydym eisiau i neb fynd i’r wal fel canlyniad i’r argyfwng hwn.”

Mae mwy o wybodaeth ychwanegol ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/  Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n “ddi-baid” i ddarparu gwasanaethau drwy’r pandemig Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio bob awr o’r dydd a’r nos i gefnogi cymunedau y mae pandemig COVID-19 wedi effeithio arnynt. Gyda phreswylwyr wedi eu hannog i gadw’n ddiogel ac aros adre i leihau lledaeniad y Coronafeirws, mae cynghorwyr, staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau fod gwasanaethau allweddol yn parhau i weithredu. Caiff pawb, yn cynnwys y preswylwyr mwyaf bregus yn y gymuned, eu cefnogi ar y cyfnod anodd hwn er ei bod yn anochel y bu peth ymyriad ar wasanaethau er mwyn galluogi’r cyngor i ganolbwyntio ar gadw preswylwyr y sir yn ddiogel. Mae gofalwyr cartref yn parhau i ymweld â phobl a darparu’r gofal angenrheidiol, a chaiff prydau bwyd eu dosbarthu i roi cynhaliaeth a wyneb cyfeillgar i breswylwyr mewn angen. Darperir prydau ysgol am ddim i sicrhau fod cinio maethlon ar gael bob dydd i fyfyrwyr cymwys. Nid oes unrhyw newid i wasanaethau casglu sbwriel ac mae’r cyngor wedi gofyn i breswylwyr ailgylchu cymaint ag sy’n bosibl. Bydd pob canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi a’r Siop Ailddefnyddio yn Llan-ffwyst ar gau tan hysbysiad pellach. Yn ogystal, cafodd cofrestriadau newydd ar gyfer y gwasanaeth gwastraff gardd a’r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus eu gohirio. Bydd rhai siopau ac archfarchnadoedd lleol yn stocio bagiau ailgylchu Sir Fynwy i breswylwyr eu casglu. Mae pob ysgol ar gau a sefydlwyd saith hyb gweithwyr allweddol i ddarparu gofal plant i weithwyr allweddol. Mae’r rhain yn Ysgolion Cynradd Deri View a Llan-ffwyst yn y Fenni, Ysgol Gynradd Dewstow yng Nghil-y-coed, Ysgol Gynradd Rogiet, Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent, Ysgol Gynradd Overmonnow yn Nhrefynwy ac Ysgol Gynradd Rhaglan. Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y gwaith sy’n mynd rhagddo ar draws Sir Fynwy i gefnogi plant gweithwyr allweddol a’n dysgwyr bregus. Mae hwn yn gyfnod eithriadol a bydd y ffordd y gwnawn hyn yn newid a datblygu yn y dyddiau i ddod, ond rydym yn ymroddedig i ddarparu’r gefnogaeth mewn ffordd gydnerth a chynaliadwy.” Mae’r cyngor wedi annog trethdalwyr i gysylltu os cânt anhawster yn talu eu treth gyngor – gall fod yn bosibl lledaenu rhandaliadau dros 12 mis i ostwng taliadau misol neu ohirio taliadau dechreuol hyd ddyddiad diweddarach. Gall hefyd edrych ar yr hawl posibl i ostyngiad yn y Dreth Gyngor a phrydau ysgol am ddim i’r rhai sydd ar incwm isel neu sy’n derbyn budd-daliadau megis y Credyd Cynhwysol. Mae’r cyngor yn cynorthwyo busnesau drwy gynnal rhediadau talu dyddiol ac yn talu pob anfoneb ar y dyddiad y caiff ei chymeradwyo yn hytrach na phan ddaw yn ddyledus, gan felly sicrhau fod cyflenwyr yn derbyn eu harian cyn gynted ag sydd modd. Mae hefyd wedi cyhoeddi cylchlythyr ar ei wefan i gynghori busnesau sut y gallant helpu i alluogi anfonebau i gael eu talu’n gyflym. Bydd y cyngor yn gweinyddu grantiau busnes Llywodraeth Cymru ac yn eu prosesu cyn gynted ag sydd modd. Cynghorir busnesau’r sir i wirio os ydynt yn gymwys drwy ymweld â gwefan grantiau busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnig arweiniad ar gymorth ariannol ar gyfer busnesau nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn. Gall y rhan fwyaf o fusnesau gyda gwerth trethiannol o rhwng £12,000 a £51,000 dderbyn cymorth ar gyfer pob safle. Gall busnesau gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai dderbyn cymorth, gydag uchafswm o ddau safle. Caiff busnesau eu hannog i anfon eu manylion drwy’r ffurflen ar-lein ar wefan y cyngor i sicrhau fod yr wybodaeth yn gyfredol. Mae hybiau cymunedol y cyngor yn y Fenni, Trefynwy, Cas-gwent, Cil-y-coed a Brynbuga i gyd ar gau, yn ogystal â Llyfrgell Gilwern. Cafodd yr holl wasanaethau addysg gymunedol hefyd eu hatal dros dro. Mae canolfannau croeso Sir Fynwy, ar gau, ond medrir cyrraedd y gwasanaeth dros y ffôn a thrwy e-bost: • Canolfan Croeso y Fenni – abergavennytic@yahoo.com – 07854 997541 • Canolfan Croeso Cas-gwent – Chepstow.tic@monmouthshire.gov.uk – 01291 623772 Mae gwybodaeth gynhwysfawr i ymwelwyr ar gael ar wefan VisitMonmouthshire.com ond neges allweddol y cyngor ar gyfer darpar ymwelwyr yw: ‘Peidiwch ag ymweld â Sir Fynwy ar hyn o bryd os gwelwch yn dda. Arhoswch yn ddiogel adre, a byddwn yma gyda chroeso cynnes pan fydd hyn i gyd drosodd. Breuddwydiwch nawr, Ymwelwch yn nes ymlaen.’ Mae staff swyddfa yn gweithio o bell drwy system timau Microsoft. Mae canolfan gyswllt y cyngor wedi derbyn cymaint o alwadau fel y cafodd mwy o staff eu symud i weithio i’r maes hwn i roi cefnogaeth. Mae’r cyngor wedi sefydlu tîm ymateb argyfwng sy’n cwrdd bob dydd i drin materion fel y maent yn codi, a darparwyd gwybodaeth i’r cyhoedd drwy adran benodol ar y wefan – https://www.monmouthshire.gov.uk/services/planning-for-emergencies/coronavirus/ – yn ogystal â sianeli cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter. Caiff pob adeilad sydd ar gau eu rhestru ar: https://www.monmouthshire.gov.uk/building-closures/ Mae tîm trwyddedu y cyngor wedi sicrhau fod tafarndai a bwytai wedi cau yn unol â pholisi’r Llywodraeth. Mae hefyd wedi cau safleoedd tacsi y sir. Mae nosweithiau oer wedi golygu y bu timau graeanu’n brysur yn teithio ar hyd ffyrdd y sir i sicrhau eu bod yn ddiogel i fodurwyr. Mae hyn yn neilltuol o bwysig i weithwyr allweddol a’r gwasanaethau argyfwng sydd angen iddynt yrru i gyflawni eu dyletswyddau. Mae holl ganolfannau hamdden BywydMynwy yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy ar gau ac ni chymerir unrhyw dâl gan aelodau debyd uniongyrchol tra’u bod yn parhau ynghâu. Yn ychwanegol, cafodd aelodaeth ei rewi’n awtomatig fel na effeithir ar gwsmeriaid. Mae BywydMynwy hefyd wedi creu sianel YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCJuPmBPWvKE2IkAznwMMiSA – fydd yn rhoi sylw rheolaidd i fideos yn hyrwyddo ffitrwydd. Mae clybiau ieuenctid a chanolfannau ieuenctid BywydMynwy hefyd ar gau ond bydd gweithwyr ieuenctid yn dal i fod ar gael ar-lein i gynnig y gefnogaeth a gwybodaeth angenrheidiol. Gall pobl ifanc a’u teuluoedd gysylltu â nhw yn defnyddio’r ffurflen ar-lein: https://www.monlife.co.uk/youth-digital-support-form/ Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno argyfwng eithriadol a digynsail i ni ond rwy’n falch o sut mae pob ardal yn gweithio i’w heithaf i gefnogi pobl. Mae gweithwyr allweddol yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a hoffwn ddiolch i’r holl weithwyr cyflogedig yn ogystal â gwirfoddolwyr am eu hymdrechion diflino i’n cadw’n ddiogel. Mae’n wych gweld y nifer fawr o grwpiau gwirfoddol sy’n cael eu sefydlu ym mhob rhan o’r sir. Os hoffai unrhyw un gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda â: partnerships@monmouthshire.gov.uk “Mae hwn yn amser mor bryderus i bobl. Rwy’n meddwl amdanoch a rydym yma i’ch cefnogi. Mae cyngor cynhwysfawr ar gyfer busnesau ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/. Os oes unrhyw un yn pryderu am eu treth gyngor, gallwch ganfod gwybodaeth yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/council-tax-advice/ “Hoffwn hefyd ddiolch i fwyafrif helaeth preswylwyr, busnesau a sefydliadau Sir Fynwy sydd wedi addasu i’r cyfnod anodd iawn hwn drwy aros adre a chadw ymbellhau cymdeithasol. Daliwch ati i gadw’n ddiogel ac aros adre fel y gallwn gyda’n gilydd drechu COVID-19”.

Swyddogion safonau masnach y Cyngor yn rhoi cyngor i atal sgamiau coronafeirws Mae tîm safonau masnach Sir Fynwy yn rhybuddio cymunedau’r sir rhag pobl sy’n ceisio manteisio ar y pandemig coronafeirws i gynnal sgamiau. Mae’r cyngor yn cyd-fynd â’r hyn roddwyd gan Safonau Masnach Cenedlaethol – y corff i’r Deyrnas Unedig gyfan a sefydlwyd i warchod defnyddwyr a diogelu busnesau rhag twyll. Cafwyd adroddiadau o rannau eraill o’r wlad y cafodd pobl gynnig triniaethau gwyrthiol neu frechlynnau nad ydynt yn bodoli ar gyfer coronafeirws a negeseuon e-bost ffug yn addo ad-daliad trethi er mwyn cael gwybodaeth bersonol a manylion banc drwy dwyll. Mae sgamiau eraill yn cynnwys cynnig mynd i siopa neu gasglu meddyginiaeth a gofyn am arian ymlaen llaw cyn diflannu, a phobl yn honni eu bod yn weithwyr gofal iechyd i gael mynediad i gartrefi. Mae swyddogion safonau masnach wedi rhoi’r cyngor da dilynol i breswylwyr i osgoi cael eu twyllo: • Bod yn ofalus a dilyn eich greddf. Peidiwch bod anghofio rhoi’r ffôn i lawr, binio, dileu neu gau’r drws. • Cymryd eich amser; peidio cael eich ruthro. • Os yw rhywun yn honni eu bod yn cynrychioli elusen, gofyn iddynt am ddull adnabod. Byddwch yn amheus am geisiadau am arian ymlaen llaw. Holwch berthnasau a chyfeillion cyn derbyn cynigion o help os ydych yn ansicr. • Os ydych ar-lein, dylech fod yn ymwybodol o newyddion ffug a defnyddio ffynonellau dibynadwy tebyg i wefannau .gov.uk neu NHS.uk. Peidiwch clicio ar ddolenni mewn negeseuon e-bost. • Dim ond prynu nwyddau gan fanwerthwyr dilys a chymryd eiliad i feddwl cyn rhoi arian neu wybodaeth bersonol. • Gwybod gyda phwy yr ydych yn delio – os ydych angen help, siaradwch gyda rhywun yr ydych yn ei adnabod neu gysylltu gyda’ch gwasanaeth safonau masnach lleol. • Gwarchod eich gwybodaeth ariannol, yn arbennig rhag pobl nad ydych yn eu hadnabod. Peidiwch byth â rhoi eich cerdyn banc neu PIN i rywun dieithr. Dylai preswylwyr sy’n credu iddynt gael eu sgamio gysylltu ag Action Fraud ar 0300 123 2040. Os ydynt angen cyngor, dylent ffonio Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar 0808 223 1133. Dylai pobl gysylltu â’u banc os credant y cafodd eu cyfrifon eu peryglu. Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am safonau masnach: “Mae’r pandemig coronafeirws wedi dangos llawer o bobl dda a gynigiodd eu gwasanaethau er budd cymdeithas ond dylai pobl y sir fod yn ymwybodol na fedrir ymddiried ym mhawb sydd allan yna. Bydd rhai yn manteisio ar y sefyllfa anarferol sydd yn ein hwynebu ar hyn o bryd. Yn gyffredinol, dylem fod yn ofalus ac os oes cynnig annisgwyl yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod yn rhy dda i fod yn wir.”

Cyngor Sir Fynwy yn rhannu cynlluniau i gefnogi busnesau bach Gyda’r wlad yn cymryd camau i geisio cyfyngu’r coronafeirws gyda phobl yn aros adre a llawer o fusnesau bach yn cau ar unwaith, datblygwyd cynlluniau i helpu’r mentrau hyn i barhau i fasnachu unwaith y bydd y pandemig drosodd. Bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweinyddu grantiau Busnes Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, dim ond rhai sy’n talu ardrethi busnes sy’n gymwys ar hyn o bryd – i gael manylion gweler https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice. I wneud cais ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/ Bydd Llywodraeth Cymru yn hysbysu am gymorth ariannol pellach ar gyfer y busnesau hynny nad ydynt yn gymwys am y grantiau hyn a rhannir gwybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy pan maent ar gael – mae’r cyngor yn dweud y bydd yn werth nodi tudalen y wefan i gyfeirio ati yn y dyfodol. Negeseuon allweddol: Er mwyn talu’r grant, mae angen i’r cyngor wybod am y manylion cyswllt, manylion banc a manylion perthnasol eraill busnesau’r sir. Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “I’n helpu ni i’ch helpu chi, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen cofrestru busnes fel mater o frys. Gallwn dalu i chi’n uniongyrchol cyn gynted ag y daw’r grantiau ar gael.” Mae crynodeb cyflym o’r grantiau sydd ar gael fel sy’n dilyn: • Bydd grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth trethiannol rhwng £12,000 a £51,000. • Bydd grant o £10,000 ar gael i bob busnes sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnes Bach gyda gwerth trethiannol o £12,000 neu lai. • Cyhoeddir cynllun a chyllid ar wahân yr wythnos nesaf ar gyfer y busnesau hynny sy’n seiliedig yn y cartref, ac yn y blaen. Unwaith eto bydd y cyngor yn diweddaru ei wefan gyda’r wybodaeth cyn gynted ag mae ar gael. • Yn ychwanegol, mae busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn derbyn 100% o ryddhad ardrethi busnes ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21. Byddant eisoes wedi derbyn eu biliau ardrethi ar gyfer 2020/21 am eleni gan y gwnaed cyhoeddiad y llywodraeth ar ôl i’r biliau gael eu cynhyrchu. Ychwanegodd y llefarydd: “Peidiwch pryderu, bydd y cyngor yn gweithredu’r rhyddhad a chaiff eich cyfrif ei gredydu’n awtomatig. Anfonir bil ardrethi newydd atoch yn fuan.” • Bydd cymorth hefyd ar gael i alluogi busnesau i dalu 80% o gyflogau eu gweithwyr cyflogedig yn seiliedig ar ddalenni cyflog mis Chwefror – bydd manylion pellach yn dilyn. • Cyhoeddwyd Cynllun Benthyciad Ymyriad Busnes Coronafeirws a gynlluniwyd i gynorthwyo busnesau sy’n cymhwyso yn ystod y cyfnod yma na welwyd erioed ei debyg. Mae’r cynllun hefyd ar gael i gefnogi busnesau hyfyw hirdymor y gall fod angen iddynt ymateb i bwysau llif arian gan geisio cyllid ychwanegol. Caiff y benthyciad ei ddarparu gan Fanc Busnes Prydain drwy ddarparwyr sy’n cymryd rhan yn ystod argyfwng Covid-19. Chwiliwch wefan Busnes Cymru i gael mwy o wybodaeth. • Mae cronfa newydd o £500,000 ar gael i gwmnïau technoleg sy’n darparu datrysiadau cymorth digidol i bobl sydd angen iddynt aros adre oherwydd coronafeirws. Chwiliwch her ‘Techforce19’ i gael mwy o wybodaeth – mae cyllid o hyd at £25,000 fesul cwmni ar gael. • Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnig gweminarau sydd wedi eu hanelu at fusnesau bach a chanolig yng Nghymru y mae argyfwng Covid-19 wedi effeithio arnynt. Mae cyfres ‘Covid-19 a’ch Busnes’ yn cynnwys pynciau allweddol i gynorthwyo pob perchennog busnes a masnachwr unigol sydd eisiau lleihau effaith y feirws a gwella goroesedd eu mentrau. I gofrestru, ymunwch â gwefan Busnes Cymru. Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy yn gyfrifol am fenter: “Gwyddom fod hwn yn amser gofidus iawn i bawb. Hoffwn ddiolch i fusnesau bach Sir Fynwy ar gyfer cefnogi’r wlad drwy aros yn ddiogel ac aros adre. Mae gwahanol opsiynau ar gael i helpu busnesau i ymdopi gyda’r heriau i ddod. Cysylltwch â ni, rydym yma i helpu.” Ychwanegodd: “Peidiwch anghofio, mae pethau y gallwn i gyd eu gwneud i helpu ein busnesau lleol i aros ar agor. Lle gallwch, prynwch yn lleol ar-lein. Mae llawer o’n caffes, tafarndai a bwytai hefyd yn cynnig gwasanaeth bwyd i fynd a gwasanaeth dosbarthu felly beth am gymryd saib o’r cwpwrdd bwydydd ac ymlacio a chynorthwyo busnes lleol wrth wneud hynny.”

Gofynnwyd i lawer o bobl weithio o’u cartrefi neu byddant yn dibynnu ar gysylltedd digidol pan maent yn hunan-ynysu. Dyma rai camau ymarferol y gellir eu cymryd i helpu cyflymder mewn cartrefi. Datrysiadau cyflym i fand eang:

 • Gwirio eich llwybrydd – os bu eich llwybrydd gennych ers peth amser, gall fod angen ei ddiweddaru. Holwch eich darparydd mewnrwyd i wneud yn siŵr fod y fersiwn diweddaraf gennych.
 • Ystyried symud eich llwybrydd os gallwch – i gael y gorchudd mwyaf, rhowch eich llwybrydd yng nghanol yr adeilad a gwneud yn siŵr nad yw’n cael ei flocio gan unrhyw strwythur trwchus.
 • Ystyried hybwyr WiFi, estynwyr neu rwydweithiau llinell bŵer – mae’r rhain yn ddyfeisiau bach a syml a all wella nerth a chyrraedd signal WiFi. Cânt eu plygio naill ai’n uniongyrchol i’ch llwybrydd neu i offer trydanol yn defnyddio antenau neu geblau i atgynhyrchu ac ymestyn cysylltiad. Gallai hyn fod yn ddatrysiad os oes gennych rai ystafelloedd lle mae nerth signal WiFi yn gostwng.
 • Mannau poeth symudol – mae hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio ffôn symudol fel ffynhonnell WiFi. Caiff hyn ei weithredu fel arfer drwy osodiadau eich ffôn symudol. Holwch eich darparydd ffôn symudol yn gyntaf i ganfod os oes unrhyw gostau am ddefnyddio’r gwasanaeth. • Dyfeisiau MiFi – mae’r rhain yn ddyfeisiau cludadwy sy’n eich galluogi i gysylltu gyda’r rhyngrwyd o ble bynnag mae signal symudol da. Fel arfer mae signalau symudol mewn ystafelloedd uchel, neu mewn atig, a all fod yn lleoliad delfrydol ar gyfer y math yma o ddyfais.
 • Rhowch gynnig ar gysylltiad arall – lle mae ar gael, gall band eang symudol/4G fod yn opsiwn cyflym ar gyfer cysylltedd ac nid yw hyn yn golygu defnyddio ffôn symudol. Gellir gosod llwybrydd band eang i gysylltu eich cartref gyda band eang drwy rwydwaith symudol 4G. Mewn ardaloedd lle nad yw signal 4G yn gryf dan do, gellir gosod antena allanol ar ochr eich cartref. Nid ydych angen ceblau na llinell ffôn. Mae hefyd becynnau data heb gyfyngiad ar gael gan nifer o ddarparwyr. Hybu signal symudol dan do:
 • Gall insiwleiddiad ceudod, waliau carreg trwchus, deunyddiau insiwleiddio mewn haen fetalig a llawer o ffactorau eraill gael effaith niweidiol ar signalau ffôn symudol dan do.
 • Gall Femtocells fod yn ddatrysiad posibl. Cynlluniwyd nifer fach o drosglwyddyddion ffôn symudol bach, pŵer isel a gynlluniwyd ar gyfer defnydd dan do, gyda chyrraedd cyfyngedig o 200 metr fel arfer. Cawsant eu cynllunio i roi signal ffôn symudol mewn adeilad. Mae Femtocells angen cysylltiad band eang presennol a chânt eu darparu gan weithredwyr ffôn symudol, naill ai am ddim neu am ffi fach.

The Welsh translation will be provided shortly.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi penderfynu cau Theatr Borough y Fenni dros dro ynghyd â’r amgueddfeydd a gaiff eu rhedeg ganddynt yn dilyn cyngor gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i osgoi unrhyw gysylltiad cymdeithasol diangen.

Caiff a sioeau oedd i’w cynnal yn Theatr Borough eu gohirio ar unwaith tan o leiaf 30 Ebrill.

Bydd amgueddfeydd yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn cau ddydd Iau 19 Mawrth tan hysbysiad pellach.

Cysylltir â chwsmeriaid am ganslo a gohirio digwyddiadau. Mae’r timau wrthi’n cysylltu â phobl yn nhrefn calendr y sioeau a gofynnir i gwsmeriaid fod yn amyneddgar tra bydd y timau yn gweithio drwy’r holl alwadau.

Er fod y sefyllfa’n newid ac yn datblygu drwy’r amser, mae llawer o wasanaethau allweddol y cyngor yn parhau ar agor yn cynnwys yr hybiau cymunedol a chanolfannau hamdden.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, sy’n gyfrifol am amgueddfeydd a Theatr Borough: “Deallwn y bydd y penderfyniad i gau ein hamgueddfeydd a Theatr Borough yn siom ond iechyd a diogelwch ein cymunedau yw ein prif flaenoriaeth. Rydym yn dal i gadw golwg ar y sefyllfa ac anelwn ailagor y gwasanaethau hyn cyn gynted ag mae’n addas gwneud hynny. Mae hwn yn gyfnod na welwyd ei debyg a lles a diogelwch ein cwsmeriaid a’n staff sydd bwysicaf oll wrth wneud y penderfyniad hwn. Gwerthfawrogwn eich cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl i Theatr Borough y Fenni eto’n fuan iawn.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi rhybudd i gadw golwg am dwyllwyr sy’n targedu’r cyhoedd yn ystod y pandemig Coronafeirws.

Mae twyllwyr yn gynyddol yn targedu’r cyhoedd a sefydliadau gyda negeseuon e-bost, negeseuon testun, galwadau ffôn a negeseuon WhatsApp yn cynnig cyngor a thriniaeth ar gyfer Coronafeirws, yn ogystal â sefydlu gwefannau ffug yn gwerthu cynnyrch a chynnig ‘iachâd’.

Bu sgamwyr hefyd yn sefydlu gwefannau ffug yn gofyn am gyfraniadau ar gyfer dioddefwyr neu’n hyrwyddo cynghorion ar ymwybyddiaeth ac ataliaeth. Mae galwyr wedi bod yn cysylltu â sefydliadau yn awgrymu fod yn rhaid iddynt gael mesurau neilltuol yn eu lle erbyn dyddiad cau penodol.

I helpu aelodau’r cyhoedd ddiogelu eu hunain rhag twyll mae Cifas, Gwasanaeth Atal Twyll y Deyrnas Unedig, yn cynghori:

·        Byddwch yn amheus os ydych yn cael neges e-bost, neges destun neu neges WhatsApp am y Coronafeirws, a pheidiwch byth â chlicio ar unrhyw atodiadau neu ddolenni.

·        Peidiwch byth roi data personol tebyg i’ch enw llawn, cyfeiriad a dyddiad geni – gall sgamwyr ddefnyddio’r wybodaeth hon i ddwyn eich hunaniaeth

·        Peidiwch gadael i’ch hunan gael eich rhoi dan bwysau i gyfrannu arian a phediwch byth wneud cyfraniadau gydag arian parod neu gerdyn rhodd, neu anfon arian drwy asiantau trosglwyddo tebyg i Western Union neu Moneygram

·        Os credwch eich bod wedi dioddef sgam, yna siaradwch ar unwaith gyda’ch banc a hysbysu Action Fraud ar 0300 123 2040

·        Gallwch gael mwy o wybodaeth ar ddelio gyda sgamiau a thwyll drwy ffonio rhif ffôn Gwasanaeth Defnyddwyr rhif 0808 223 1133, neu gysylltu â Cyngor ar Bopeth.

Mae Safonau Masnach Cymru yn cynghori preswylwyr i gysylltu â’u Cyngor lleol i gael gwybodaeth am wasanaethau a chymorth yn eu hardal.Hide message historyKK

Chef cartref gofal yn y Fenni i gystadlu mewn rownd derfynol genedlaethol Bydd Carmine Tarquilio yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth Chef Gofal Cenedlaethol y Flwyddyn a gynhelir ar 3 Mehefin yng Ngholeg Stratford Upon Avon yn Swydd Warwick. Cafodd Carmine, sy’n paratoi prydau bwyd ar gyfer preswylwyr yng Nghanolfan Adnoddau Parc Mardy Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni, ei ddewis yn Chef Gofal y Flwyddyn Cymru mewn cystadleuaeth a gynhaliwyd yng Ngholeg Penybont ar 13 Mawrth. Cynlluniwyd y gystadleuaeth i herio chefs i greu bwydlen flaengar a blasus o brif brydau a phwdinau addas ar gyfer rhywun mewn gosodiad gofal sy’n dangos yn glir ddealltwriaeth o’r cynhwysion a ddefnyddiwyd, dawn a gallu wrth gyfuno blasau, gweithredu technegol a chyflwyno. Cyfyngir pob pryd i gyllideb gyfyng o ddim ond £2.25 y pen gyda pharatoi mewn dim ond 90 munud! Wedi’i threfnu gan Gymdeithas Genedlaethol Arlwywyr Gofal (NACC), bydd rownd derfynol Brydeinig y gystadleuaeth yn dod ynghyd â chefs yn gweithio yn y sector gofal o bob rhan o’r wlad. Dywedodd Pauline Batty, Cadeirydd Rhanbarthol NACC Cymru: “Mae’r gystadleuaeth yn dangos yr effaith gadarnhaol y mae maeth a phrydau bwyd yn ei gael ar iechyd a llesiant corfforol ac emosiynol yr henoed a’r bregus mewn gosodiadau gofal.” Ychwanegodd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol: “Rwy’n falch iawn y bydd Carmine yn cynrychioli Cymru yn y rownd derfynol genedlaethol ym mis Mehefin a ddymuno pob llwyddiant iddo. Mae’r cyngor yn cydnabod fod arlwyo yn elfen bwysig mewn darparu gofal a bod gan fwyd maethlon blasus ran hollbwysig ym mywydau ein preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.”

Oherwydd y newid yn yr amgylchiadau yn ymwneud â COVID-19 ac yn dilyn cyhoeddiad ddoe gan y Llywodraeth, gwnaed y penderfyniad i ohirio digwyddiadau ymgysylltu y Cynllun Datblygu Lleol tan hysbysiad pellach. Mae’r cyfnod ymgynghori a chyfle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol yn parhau ar agor, ond caiff y dyddiad cau ei ymestyn yn unol â hynny. Byddwn yn aildrefnu’r digwyddiadau na chynhaliwyd hyd yma ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r dyddiad cau newydd maes o law.

Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod 2020, cynhaliodd Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII yn y Fenni weithdai ar gyfer ei myfyrwyr Blwyddyn 9. Lansiwyd y digwyddiad gan Rhiannon Taylor o Ysbrydoli Sir Fynwy drwy roi ciplun i’r myfyrwyr ar faterion cydraddoldeb. “Ar draws y byd, ni fydd tua 15 miliwn o ferched yn cael addysg, tra bod y ffigur ar gyfer bechgyn yn 10 miliwn. O’r 585 Gwobr Nobel a ddyfarnwyd ar gyfer economeg a gwyddoniaeth, dim ond 49 gafodd eu dyfarnu i fenywod. Mae pethau’n gwella ond mae gwaith yn dal i’w wneud”, meddai.

Daeth y digwyddiad â siaradwyr ysbrydoledig ynghyd i helpu menywod ifanc ystyried eu huchelgais ar gyfer y dyfodol a chael ymdeimlad o rymuso. Roeddent yn cynnwys Jayne Brown, o Syniadau Mawr Cymru, a siaradodd am lwybr ei gyrfa. Mae hyn wedi cynnwys gweithio fel hyfforddwr sgïo, hyfforddwr ffitrwydd ac ymuno â phrosiectau cadwraeth. “Os helpwn ein gilydd, fel menywod, gallwn wneud unrhyw beth,” esboniodd. “Penderfynwch ar yr hyn rydych eisiau ei wneud, a gwybod y gallwch wneud hynny”. Dylai unrhyw athro neu bennaeth ysgol, coleg neu brifysgol a hoffai fodel rôl i ddod i siarad gyda nhw ymweld â gwefan Syniadau Mawr Cymru.

Dywedodd Mandy St John Davey, datblygydd eiddo llwyddiannus: “Merch o’r Cymoedd ydw i. Cymerais bob her, heb ddweud na i ddim”. Fel Cadeirydd Cenedlaethol Menywod mewn Eiddo, mae Mandy yn gweithio gyda menywod yn y diwydiant adeiladu. Wrth esbonio potensial gyrfaoedd megis dod yn beiriannydd, pensaer, cyfreithiwr neu yn y diwydiant adeiladu dywedodd: “Byddwch y newid, gwnewch eich marc. Gallwch fod yn unrhyw beth y dymunwch fod. Mae’r byd wrth eich traed. Yn bwysicaf oll, cofiwch eich gwerth bob amser.”

Yn ychwanegol at dîm o Bywyd Mynwy, a siaradodd gyda’r myfyrwyr am yr addewidion y dymunent eu gwneud i’w hunain, megis bod yn fwy caredig, bod yn hapusach a dilyn eu nod gyrfa, roedd yr ymladdwr tân Kelly Christopher o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru hefyd yn bresennol i rannu ei phrofiadau. Siaradodd gyda’r myfyrwyr am fywyd fel menyw yn ymladdwr tân, swydd lle mae’r rhan fwyaf o ddigon yn ddynion, gan esbonio ei bod yn gwneud yn union yr un gwaith ac yn ei gael yn werth chweil iawn.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: “Rwy’n teimlo’n wirioneddol falch i fyw mewn sir lle gall pobl gyflawni eu huchelgais, beth bynnag yw hynny – gyrfa, chwaraeon, gwirfoddoli – mae’n rhestr faith. Roedd digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn wych, gyda llawer o gyngor i bobl ifanc am sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Rwy’n gobeithio y bydd y menywod ifanc a gymerodd ran yn y gweithdai heddiw yn teimlo eu bod wedi eu hysbrydoli i ddilyn eu breuddwydion – beth bynnag ydynt. Rwy’n llwyr gefnogi ymgyrch Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni sy’n ymroddedig i adeiladu byd cytbwys ar gyfer y rhywiau. Mae gan bawb ran i’w chwarae.”

Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Thema Diwrnod Rhyngwladol Menywod eleni, ar 8 Mawrth, oedd #EachforEqual, yn amlygu’r ymgyrch am gydraddoldeb. Cafodd pobl eu hannog i weithio am gydraddoldeb #EachforEqual. Mae’r ras ymlaen am ystafell bwrdd gyfartal o ran y rhywiau, llywodraeth gyfartal o ran y rhywiau, sylw cyfartal o ran rhywiau ar y cyfryngau, gweithleoedd cyfartal o ran y rhywiau, sylw cyfartal o ran y rhywiau i chwaraeon, mwy o gydraddoldeb rhwng y rhywiau mewn iechyd a chyfoeth … felly gadewch i ni wneud iddo ddigwydd. Gadewch i ni fod yn #EachforEqual.

pupil at school

Bu Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yng Nghas-gwent yn nodi Dydd Gŵyl Dewi gydag eisteddfod yn arddangos talentau myfyrwyr a dathlu eu hymdeimlad o berthyn i Cymru.

Cynigiodd pob dosbarth ddwy gân, gwaith celf neu gerddi, gyda’r dosbarth derbyn yn cymryd rhan mewn drama fer. Yn dilyn cyfarwyddyd gan Wasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent, rhoddodd myfyrwyr Blwyddyn Pump berfformiad ar chwibanau tun tra bu eu cyd-ddisgyblion o Flwyddyn Chwech yn canu unawdau. Roedd yr holl ddisgyblion a staff yn gwisgo coch ar wedd crysau rygbi a phêl-droed yn ogystal â gwisg draddodiadol i ychwanegu lliw at ddigwyddiadau’r dydd.

Daeth eisteddfod yr ysgol i ben yn y dull traddodiadol gyda’r anthem genedlaethol Hen Wlad fy Nhadau.

Dywedodd Joanne Weightman, pennaeth yr ysgol: “Roedd hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a gwnaeth pawb oedd yn cymryd rhan  a’r gynulleidfa ei fwynhau’n fawr. Roeddem yn falch iawn i gario ymlaen gyda’r traddodiad o gynnal eisteddfod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda pherfformiadau gwych gan ein myfyrwyr.”

Mae’r adroddiad mwyaf diweddar ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn dangos fod staff, llywodraethwyr a holl gymuned yr ysgol wedi gweithio’n galed dan arweinyddiaeth Mrs Weightman i ddatblygu gweledigaeth a gaiff eu rhannu gyda newidiadau wedi eu gweithredu yn nhermau’r amgylchedd dysgu, darpariaeth, cynllunio a datblygu yr ethos Gymreig. Mae effaith y newidiadau hyn eisoes yn dechrau bod yn amlwg.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld bod Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn gwneud cynnydd da ar ei daith tuag at wella.”

Fel rhan o’r Bythefnos Masnach Deg, 24 Chwefror – 8 Mawrth, ymunodd grwpiau o blant o 18 ysgol yn Sir Fynwy ynghyd ar gyfer cynhadledd yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Rhaglan. Cafodd dysgu a hwyl eu cyfuno mewn cyfres o weithdai’n dangos pwysigrwydd gwybod tarddiad ein bwyd a’n diod, sut y cafodd ei gynhyrchu a’i effaith ar ein hamgylchedd.

Bu ymgyrch Masnach Deg eleni yn barhad o’i alwad i ffermwyr coco ennill incwm byw, yn ogystal â bod yn gyfle i rannu straeon sy’n dangos effaith gadarnhaol Masnach Deg ar fenywod sy’n gweithio ar y ffermydd.

Mwynhaodd y plant flasu rhai o’r llu o gynnyrch oedd ar gael gan ddysgu sut i sylwi ar fathodyn Masnach Deg. Roedd hefyd weithdy yn esbonio o ble daw’r bwyd o bob rhan o’r byd, yn ogystal ag edrych ar y stori tu ôl i siocled.

Mae Masnach Deg hefyd yn cefnogi mwy o fenywod sy’n ffermwyr coco i gymryd yr awenau a bod yn llawn gyfartal â dynion. Mae safonau Masnach Deg yn gwneud yn siŵr fod ganddynt lais yn eu cymuned, y cânt eu cynrychioli mewn gwneud penderfyniadau ac yn manteisio o fasnach deg. Mae incwm annibynnol yn nwylo menywod yn sicrhau newid cyflym a chadarnhaol i gymunedau.

Gwestai arbennig y diwrnod oedd ffermwr coffi o Uganda, Jennifer Wettaka Sambazi, a fu’n siarad am y gwahaniaeth a wnaeth yr ymgyrch Masnach Deg i fywydau llawer o deuluoedd, yn cynnwys ei theulu hi ei hun. Fel dirprwy gadeirydd MEACCE (Mt Elgon Agroforestry Coffee Community Enterprise), bu Jenipher yn mynd o amgylch Cymru yn ystod y bythefnos Masnach Deg yn ymweld ag ysgolion, grwpiau cymunedol ac eglwysi i rannu ei stori.

“Rwy’n fam i chwech o blant a fyddwn i ddim wedi medru fforddio anfon fy holl blant i’r ysgol oni bai am Masnach Deg. Rwyf wedi medru cymryd rheolaeth o fywydau fy nheulu a nawr mae fy fferm yn derbyn pris teg a chyfiawn am ein ffa coffi”, esboniodd Jenipher. “Bu’r cyfle i rannu fy stori gyda rhai o’r plant ysgol yn Sir Fynwy, gan ddangos rôl a phwysigrwydd masnach deg iddynt yn werth chweil iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Mae cael plant ein sir i holi o ble daw eu cynnyrch a sut y cafodd ei gynhyrchu yn hollbwysig, fel y byddant yn gwneud dewisiadau gwybodus fel oedolion. Gobeithio, un diwrnod caiff mwyafrif helaeth nwyddau o’r fath ei gynhyrchu’n foesegol, gyda gweithwyr yn gael tâl teg am eu hymdrechion.”

Nodiadau i’r golygydd

Yr ysgolion a gymerodd ran oedd:

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Rhaglan

Ysgol Eglwys yng Nghymru Osbaston, Trefynwy

Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr, y Fenni

Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau

Ysgol Gynradd Penfro, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Durand, Cil-y-coed

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Magwyr

Ysgol Gynradd Thornwell, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Drenewydd Gellifarch

Ysgol Gynradd y Dell, Cas-gwent

Ysgol Gynradd Tryleg

Ysgol Gynradd Cross Ash

Ysgol Cas-gwent

Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga

Ysgol Gynradd Gilwern

Ysgol y Fenni

Ysgol Goetre Fawr

Mae ymgyrch Masnach Deg eleni yn parhau’r galwad i ffermwyr coco ennill cyflog byw, yn ogystal â rhannu straeon sy’n dangos yr effaith gadarnhaol a gafodd Masnach Deg ar y menywod tu ôl i’ch bar siocled.

Am Masnach Deg

Masnach Deg yw’r unig sefydliad sy’n gwarantu rhwyd ddiogelwch o isafswm pris ar gyfer ffermwyr ar adegau o ddirywiad mewn prisiau byd-eang ynghyd â phremiwm, swm ychwanegol o arian a aiff yn uniongyrchol i ffermwyr i’w fuddsoddi mewn busnes neu brosiectau o’u dewis hwy yn eu cymunedau eu hunain. Gwahoddir preswylwyr ac ymwelwyr i ddigwyddiadau Masnach Deg y sir a drefnwyd dros y bythefnos ac edrych am farc Masnach Deg i fwynhau blas ar siocled amheuthun a chefnogi symud tuag at incwm byw.

@FairtradeUK  #Fairtrade #SheDeserves

I gael mwy o wybodaeth Fairtrade.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal ymgynghoriad ac ymgysylltu cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffafrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid 2018-2022. Bydd yr ymgynghoriad ac ymgysylltu Cyhoeddus rhwng 9 Mawrth 2020 a 22 Ebrill 2020 a bydd yn cynnwys nifer o sesiynau ‘galw heibio’ ym mhob rhan o’r Sir. Cynhelir sesiynau galw heibio ar Strategaeth a Ffafrir y Cyngor yn y lleoliadau dilynol are y dyddiadau dilynol:

 • Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt, Trefynwy  – 11 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Neuadd y Pentref, Rhaglan – 12 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Canolfan Mihangel Sant, Y Fenni – 18 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Neuadd Dril, Cas-gwent – 24 Mawrth 2020 1pm-7pm.
 • Capel Ebeneser, Magwyr – 26 Mawrth 2020 1pm – 7pm.
 • Hyb Cymunedol, Cil-y-coed – 31 Mawrth 2020 1pm -7pm.
 • Neuadd y Sir, Brynbuga – 9 Ebrill 2020 1pm – 7pm.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi diweddaru ei gynllun corfforaethol ‘Sir Fynwy sy’n gweithio i bawb’. Mae’r cynllun corfforaethol diwygiedig yn ailddatgan diben y cyngor o feithrin cymunedau cynaliadwy a chryf. Gyda gwleidyddion lleol hanner ffordd drwy eu tymor yn eu swyddi, mae hyn yn gyfle i fwrw golwg ar rai o’r pethau a gyflawnwyd hyd yma a dynodi nifer o ymrwymiadau newydd. Mae rhai o’r ymrwymiadau newydd yn cynnwys: • gostwng allyriadau carbon y cyngor i fod yn net ddi-garbon erbyn 2030 a gweithio gyda chymunedau • cwblhau ail gam astudiaeth trafnidiaeth Cas-gwent, gan gymryd camau gweithredu yn seiliedig ar y canfyddiadau; • creu cynlluniau ar gyfer ailddatblygu canol trefi Brynbuga a Chil-y-coed a dechrau trafodaethau ar gynlluniau ar gyfer Trefynwy a Chas-gwent. Er bod yr awdurdod lleol sy’n derbyn y cyllid isaf yng Nghymru fesul pen o boblogaeth, mae’r cynllun yn dangos uchelgais gwirioneddol ac yn canolbwyntio ar flaenoriaethau polisi fydd yn cyflawni diben y cyngor, gan weithio’n effeithiol ac effeithlon tra’n cynllunio ar gyfer dyfodol hirdymor Sir Fynwy. Wrth siarad ar ôl i cynghorwyr gytuno ar y cynllun dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen wirioneddol bwysig sy’n rhoi cyfeiriad a dyma’n ffordd ni o sicrhau fod ein ffocws ar gyflawni’r hyn sy’n cyfrif i bobl Sir Fynwy. Mae llawer o’r pethau a wnawn yn anhygoel o uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar ddyfodol hirdymor ein sir tebyg i’r ymrwymiad i symud tuag at ddim allyriadau carbon net erbyn 2030. “Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys ymrwymiadau newydd, tebyg i adfywio canol trefi ac ail gam astudiaeth trafnidiaeth Cas-gwent. Rwy’n neilltuol o falch o’r gefnogaeth sydd ynddo ar gyfer busnesau gwledig tebyg i welliannau mewn band eang gwledig a gweithredu fel man prawf ar gyfer defnyddiau gwledig o 5G mewn sectorau fel twristiaeth ac amaethyddiaeth.” Mae’r cynllun corfforaethol hefyd yn nodi sut y bydd y cyngor yn cyflawni ei ofynion dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gall preswylwyr lawrlwytho copi o’r cynllun ar wefan y cyngor yn https://www.monmouthshire.gov.uk/improvement/ Gallant hefyd ymuno yn y trafodaethau ar twitter @monmouthshireCC.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Mawrth 10th Mawrth                  rhwng 08.10 – 08:40 (oddeutu)

Dydd Mawrth 10th Mawrth                  rhwng 20:35 – 21:05 (oddeutu)

Dydd Mercher 11th Mawrth                 rhwng 08.55 – 09.25 (oddeutu)

Dydd Mercher 11th Mawrth                 rhwng 21.15 – 21.45 (oddeutu)

Dydd Iau 12th Mawrth                         rhwng 09:35 – 10:05 (oddeutu)

Dydd Iau 12th Mawrth                         rhwng 21.55 – 22.25 (oddeutu)

Dydd Gwener 13th Mawrth                 rhwng 10.15 – 10:45 (oddeutu)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bu Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yng Nghas-gwent yn nodi Dydd Gŵyl Dewi gydag eisteddfod yn arddangos talentau myfyrwyr a dathlu eu hymdeimlad o berthyn i Cymru.

Cynigiodd pob dosbarth ddwy gân, gwaith celf neu gerddi, gyda’r dosbarth derbyn yn cymryd rhan mewn drama fer. Yn dilyn cyfarwyddyd gan Wasanaeth Cymorth Cerddoriaeth Gwent, rhoddodd myfyrwyr Blwyddyn Pump berfformiad ar chwibanau tun tra bu eu cyd-ddisgyblion o Flwyddyn Chwech yn canu unawdau. Roedd yr holl ddisgyblion a staff yn gwisgo coch ar wedd crysau rygbi a phêl-droed yn ogystal â gwisg draddodiadol i ychwanegu lliw at ddigwyddiadau’r dydd.

Daeth eisteddfod yr ysgol i ben yn y dull traddodiadol gyda’r anthem genedlaethol Hen Wlad fy Nhadau.

Dywedodd Joanne Weightman, pennaeth yr ysgol: “Roedd hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a gwnaeth pawb oedd yn cymryd rhan  a’r gynulleidfa ei fwynhau’n fawr. Roeddem yn falch iawn i gario ymlaen gyda’r traddodiad o gynnal eisteddfod i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda pherfformiadau gwych gan ein myfyrwyr.”

Mae’r adroddiad mwyaf diweddar ar gyfer Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn dangos fod staff, llywodraethwyr a holl gymuned yr ysgol wedi gweithio’n galed dan arweinyddiaeth Mrs Weightman i ddatblygu gweledigaeth a gaiff eu rhannu gyda newidiadau wedi eu gweithredu yn nhermau’r amgylchedd dysgu, darpariaeth, cynllunio a datblygu yr ethos Gymreig. Mae effaith y newidiadau hyn eisoes yn dechrau bod yn amlwg.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld bod Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn gwneud cynnydd da ar ei daith tuag at wella.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio grŵp gorchwyl arbennig i fynd i’r afael â’r gwaith adferiad mawr yn dilyn y llifogydd arswydus a welwyd  ar draws y sir.

Sefydlwyd Grŵp Cydlynu Adferiad (RCG) ‘Attis’ mewn cysylltiad ag awdurdodau cyfagos yng Ngwent ac asiantaethau megis Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’r cyngor a’i bartneriaid yn gweithio’n galed i asesu’r difrod a achoswyd gan Storm Ciara a Storm Dennis a’i effaith ar breswylwyr, busnesau, seilwaith a’r amgylchedd – gyda dros 100 o gartrefi a nifer o fusnesau eisoes wedi eu dynodi fel rhai y mae’r llifogydd yn Sir Fynwy wedi effeithio arnynt.

Gyda disgwyl i gost y gwaith adfer fod yn ddegau o filiynau o bunnau, mae’r grŵp gorchwyl eisoes wedi dechrau ar y dasg o geisio cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Disgwylir i’r grŵp gorchwyl fod yn weithredol am nifer o fisoedd ac efallai yn hirach o gofio am faint y dasg, nes y cafodd yr ymyriad ei unioni, galwadau ar wasanaethau wedi dychwelyd i lefelau arferol, ac anghenion y rhai yr effeithiwyd arnynt wedi eu diwallu.

I helpu’r grŵp i gyflawni eu hymateb, gofynnir i unrhyw un yn Sir Fynwy y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt i gysylltu gyda’r cyngor. Mae ffurflen syml ar gael drwy ap ‘Fy Sir Fynwy’ neu ar wefan y cyngor. Mae staff yn yr Hybiau Cymunedol ar draws y sir hefyd ar gael i helpu unrhyw un i lenwi’r ffurflen os nad oes ganddynt fynediad i gyfrifiadur.

Cafodd y cyngor ei synnu gan haelioni pobl sy’n cynnig cymorth a cyfraniadau. Mae’r cynigion hyn wedi cynnwys cyfraniadau o fwyd, celfi a dillad, yn ogystal â chynigion o lety a chludiant. Mae nifer o bobl a busnesau hefyd wedi cynnig help corfforol i lanhau a chael gwared â gwastraff. Caiff unrhyw un a all gynnig cymorth eu hannog i gysylltu er mwyn cofnodi pob cynnig o help.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Cafodd y digwyddiadau eithafol hyn effaith drychinebus ar ein sir hardd, ein preswylwyr a busnesau a bydd y teimlad o golled y rhai yr effeithiwyd arnynt yn parhau am hir. Drwy sefydlu RCG Attis rydym eisoes wedi dechrau dynodi pa lefelau o gymorth a chyngor sydd ar gael i’n preswylwyr a’r cynigion yma o help fydd yn ein rhoi ar ben y ffordd hir i adferiad. Fedrwn i ddim meddwl am enw mwy addas ar gyfer y grŵp hwn nag Attis – Duw Groegaidd dadeni. Yn y cyfnod hwn na welwyd ei debyg, rwy’n falch tu hwnt o’n cymunedau sydd wedi dod ynghyd i gefnogi eu cymdogion a chynnig popeth o gelfi a bwyd am ddim i fynd ati i dorchi eu llewys i lanhau ysgyrion a gwastraff. Buoch yn rhagorol. I’r rhai yr effeithiwyd arnoch, gallaf eich sicrhau ein bod yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i gael Sir Fynwy yn ôl ac ar waith unwaith eto.”

Monmouthshire County Council has launched a special task group to deal with the mass recovery operation following the unprecedented flooding experienced across the county.

Recovery Co-ordinating Group (RCG) ‘Attis’ has been set up in conjunction with neighbouring authorities in Gwent and agencies such as Welsh Government and Natural Resources Wales.

The council and partners are working hard to assess the damage and impact on residents, businesses, infrastructure and the environment caused by Storm Ciara and Storm Dennis – with over 100 residential properties and a number of businesses already being identified as impacted by the floods in Monmouthshire.

With the cost of the recovery operation expected to run into tens of millions, the task group has already begun seeking financial assistance from the Welsh Government.

The task group is expected to be operational for a number of months, and possibly longer given the scale of the task, until the disruption has been rectified, demands on services have returned to normal levels, and the needs of those affected have been met.

To help the group carry out their response, anyone affected by flooding in Monmouthshire is being asked to get in touch with the council. A simple form can be accessed via the ‘My Monmouthshire’ app or on the council’s website. Staff across the county’s Community Hubs are also on hand to help anyone with the form if they do not have access to a computer.

The council has been overwhelmed by the generosity of people of offering support and donations. These offers have included donations of food, furniture and clothing, as well as offers of housing and transport. A number of people and businesses have also come forward to offer manpower to help with clean-ups and disposal of waste. Anyone who is able to offer support is also being encouraged to get in contact in order for all offers of help to be documented.

Council leader, Peter Fox said: “The impact on our beautiful county, residents and businesses from these extreme events has been devastating and the loss felt by those affected is going to be long-lasting. Through the establishment of RCG Attis we have already begun identifying what levels of support and advice are available to our residents and it will be these offers of support that start us on the long road to recovery. I could not think of a more appropriate name for this group than Attis – the Greek God of rebirth. In these unprecedented times, I’m extremely proud of our communities who have all rallied together to support their neighbours and offer everything from free sofas and food to getting stuck in with the clean-up of debris and waste. You have been remarkable. To those affected, I can reassure you we are working around the clock to get Monmouthshire back up and running.”

 Bydd cymorthfeydd galw heibio am ddim a noddir gan Fanc Datblygu Cymru, Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf. Cynhelir cymhorthfa galw heibio Cyllid ar gyfer Twf yng Nghas-gwent ddydd Mawrth 3 Mawrth rhwng 9.30am a 3.30pm gyda chyfnodau apwyntiad hanner awr ar gael ar sail un-i-un. Bydd Claire Vokes, gweithredydd cynorthwyol buddsoddi benthyciadau micro ar gael yn Llyfrgell Cas-gwent (NP16 5EN) i drafod yr amrywiaeth o gyllid sydd ar gael gan y Banc Datblygu. Dywedodd Ms Vokes: “Gall ein benthyciadau micro hyblyg helpu busnesau lleol i dyfu. Mae’n gyflym a syml cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r arian i gyllido prynu amrywiaeth o anghenion busnes bach yn cynnwys stoc, cyfarpar, offer neu hyd yn oed safleoedd newydd. Gallai hefyd gefnogi llif arian i brynu busnes arall. “Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os oes gennych fusnes a fu’n rhedeg am ddwy flynedd, gallwn gynnig benthyciadau hyd at £25,000 gyda phenderfyniad mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith. “Rydym yn awyddus i siarad gyda cynifer o berchnogion a rheolwyr busnesau lleol ag sydd modd felly dewch draw i’n cymhorthfa galw heibio nesaf.” I drefnu apwyntiad 30 munud dylai busnesau anfon neges e-bost at: Claire.Vokes@developmentbank.wales Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter ar Gyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnes a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnesau.”