Hysbysiad cau ysgol: Penderfynodd Ysgol Gyfan Osbaston i gau’r ysgol am 12.30pm oherwydd maint y llifogydd yn yr ardaloedd tu allan. School closure notice - Osbaston Primary  has taken the decision to close the school at 12.30 pm due to the amount of flooding of the external areas.    

Mae staff a phobl yn y gymuned wedi canmol Prydau Sir Fynwy, cynllun prydau bwyd cymunedol Cyngor Sir Fynwy, am helpu i feithrin cyfeillgarwch a threchu unigrwydd ar draws y sir. Mae’n dilyn wythnos o ddathliadau arbennig gan y tîm prydau bwyd cymunedol i nodi Wythnos Genedlaethol Pryd ar Glud (4-8 Tachwedd).

Cynhaliwyd ymgyrch wythnos o hyd i hyrwyddo a dathlu’r gwasanaeth gwych a ddarperir gan y staff prydau cymunedol. Yn y dathliadau daeth staff y cyngor ynghyd i gyfrannu anrhegion a chardiau personol a ddosbarthwyd gyda’r prydau i helpu anfon neges gadarnhaol i breswylwyr. Cafodd blychau o siocledi, blodau a nwyddau ymolchi eu dosbarthu i breswylwyr pryd ar glyd – llawer ohonynt yn aml yn teimlo arwahanrwydd neu’n unig.

Bu gan blant Ysgol Gynradd Deri View, y Fenni, hefyd eu rhan yn yr Wythnos Pryd ar Glyd drwy gynllunio a chreu matiau bwrdd personol, pob un â neges gadarnhaol a chynnes a ddosbarthwyd i breswylwyr gyda’u pryd o fwyd dyddiol.

Bu Prydau Sir Fynwy yn darparu prydau canol-dydd a chymorth lles i rai o aelodau mwyaf bregus ein cymuned bob dydd am fwy na 15 mlynedd – mae hynny’n dros 5,500 o ddyddiau o wasanaeth parhaus, cyson a hollbwysig. I lawer o bobl sy’n byw mewn mannau anghysbell, mae’r gwasanaeth yn rhoi rhywun i gael sgwrs a meithrin cyfeillgarwch gyda nhw.

Bu Janet Brown yn dosbarthu prydau cymunedol am dros 12 mlynedd ac mae’n dweud fod y gwasanaeth yn fwy na phryd o fwyd. Gwelodd drosti ei hun y gwahaniaeth y gall sgwrs ei gael ar lawer o bobl sy’n teimlo’n unig ac ar wahân. Dywedodd: “Mae’n wych gweld y pleser ar wynebau pan af i’w cartrefi. Maent yn fy adnabod i ac rwyf innau’n eu hadnabod nhw’n dda iawn. Rydym yn mynd mewn ac yn gwneud yn siŵr fod ein holl breswylwyr yn iawn. Weithiau ni yw’r unig bobl maen nhw’n ei weld bob dydd felly mae sgwrs gyfeillgar neu hyd yn oed gynnig trwsio eu set deledu yn wirioneddol yn mynd ymhell.”

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr y cyngor: “Mae ein prydau cymunedol yn mynd lawer ymhellach na dim ond darparu bwyd i’n preswylwyr. Mae hwn yn wasanaeth cyfeillio yn cefnogi rhai o’n preswylwyr mwyaf bregus ac mae’n wych gweld gwaith rhagorol y staff yn helpu i wella iechyd a llesiant pobl ar draws y sir.”W

Nodiadau i’r golygydd: Gellir gweld fideo yn dangos effaith y gwsanaeth yma: – https://www.youtube.com/watch?v=iiHwe5hPr6A

Cynhelir amrywiaeth o sesiynau galw heibio a nosweithiau agored drwy gydol mis Tachwedd ar gyfer dinasyddion Ewropeaidd y mae Statws Preswylydd Sefydlog Ewropeaidd yn effeithio arnynt.

Bydd y sesiynau’n rhoi cyfle i gael dealltwriaeth o’r Cynllun Preswylydd Sefydlog, sut i wneud cais a sut y bydd yn effeithio ar unigolion, teuluoedd a busnesau.

Cynhelir dwy noswaith agored yn Ysgol Brenin Harri VIII ddydd Mercher 13 Tachwedd am 6.00pm ac yn Ysgol Cas-gwent, Stryd Gymreig, Cas-newydd NP16 5LR ddydd Mercher 11 Rhagfyr yn Ysgol Cas-gwent.

Cynhelir sesiynau galw heibio ychwanegol ar y dyddiadau dilynol:

Dydd Llun 18 Tachwedd yn Hyb Cas-gwent 10am-1pm Ystafell 1 llawr daear

Dydd Mercher 19 Tachwedd yn swyddfa y Fenni 1pm – 4pm

Dydd Llun 25 Tachwedd yn Hyb Trefynwy 10am – 1pm, Ystafell 3

Bydd cyngor a chefnogaeth ar gael gan sefydliadau fel Cyngor Ar Bopeth, Mind Casnewydd a llawer mwy.

Mae Shaz Miah, Swyddog Cydlyniaeth Cymunedol Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Sir Casnewydd yn gweithio gyda chymunedau i helpu lliniaru pryder a straen drwy gynnig cefnogaeth un-i-un i helpu llenwi ceisiadau.

Mae’n rhaid i bob Dinesydd Ewropeaidd sy’n dymuno aros yn y Deyrnas Unedig wneud cais erbyn 30 Mehefin 2021. Bydd Statws Preswylydd Sefydlog yn galluogi unigolion a theuluoedd i barhau i fod â hawl i gael mynediad i wasanaethau tebyg i’r rhai sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd. Gellir cael manylion llawn y gwasanaethau sydd ar gael drwy ddefnyddio.

Dywedodd Frances O’Brien, Prif Swyddog Menter a Chymunedau:

“Hoffwn annog unrhyw un sydd angen mwy o gyngor a chefnogaeth i fynychu’r sesiynau galw heibio. Mae’r Cynllun Preswylydd Sefydlog yn effeithio ar fywydau llawer o bobl a fu’n byw yn Sir Fynwy am flynyddoedd lawer. Mae help ar gael; cysylltwch gyda Shaz Miah, ein Swyddog Cydlyniaeth Gymunedol”.

Bydd manylion mwy o sesiynau galw heibio ar gael yn yr wythnosau nesaf.

I gael mwy o wybodaeth ar y broses gais ewch i: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families  neu e-bost: ShajanMiah@monmouthshire.gov.uk

Mae Adran Gynllunio Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori ar eu Hysbysiad Cynghori Archaeoleg mewn Cynllunio Drafft. Er mwyn darllen a chynnig sylwadau ar y ddogfen arfaethedig, ewch os gwelwch yn dda i’n Tudalen Ymgynghori ar Bolisi Cynllunio.

Mae gan Sir Fynwy gyfoeth o wirfoddolwyr, unigolion sy’n ymroi gorff ac enaid i helpu eraill yn eu cymunedau. Ddydd  Mercher 30 Hydref fe ddathlwyd rhai o wirfoddolwyr mwyaf eithriadol y sir yng Ngwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr blynyddol Cymdeithas Muediadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) yng Ngwesty Cwrt Bleddyn.

Fe symbylodd y gwobrau gyfoeth o enwebiadau a thasg anodd i’r beirniaid oedd penderfynu ar yr enillwyr. Mae GAVO yn falch o gyhoeddi fod yr unigolion canlynol wedi ennill cydnabyddiaeth am ymroddiad eithriadol ac angerdd dros helpu eraill.

Enillydd Gwirfoddolwr sy’n Oedolyn, noddir gan Grŵp Pobl – Ceri Carlyon.

Enillodd Ceri y wobr am ei chyfraniad eithriadol i les yn y gymuned. Mae Ceri’n enghraifft lachar, fel Arweinydd Sgowtiaid ysbrydoledig a chreadigol Grŵp Sgowtiaid 1af Gilwern. Dyw Ceri ddim wedi gadael i’w hanabledd, sy’n gwaethygu, effeithio ar ei gwirfoddoli nac ar ei hymrwymiadau teuluol ac mae wedi lansio dau fusnes yn y pedair blynedd diwethaf. Mae Ceri hefyd wedi bod yn rhan o brosiectau cymunedol eraill a hwyluswyd gan Gyngor Sir Fynwy, er enghraifft stondin y sir yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni.

Canmoliaeth Uchel – Robert Hilary Wade, unigolyn brwdfrydig sydd wedi cyflwyno llawer o bobl ifanc i hud y theatr, trwy ei waith fel Cyfarwyddwr Cerdd i Theatr Ieuenctid a hefyd drwy chwaraeon, fel dyfarnwr gwirfoddol yng Nghynghrair Canol Gwent o 2001 hyd heddiw.

Gwirfoddolwr Amgylcheddol, noddwyd gan Ford Gron Cas-gwent – Stuart Davies

Mae ymroddiad Stuart i wella’r amgylchedd yn unigryw. Mae Stuart yn gwirfoddoli mewn elusen ailgylchu cymunedol yn Homemakers, y Fenni chwe diwrnod yr wythnos am y chwe blynedd diwethaf. Mae’n gweithio’n ddiarbed i helpu unigolion i ailgylchu eitemau’r tŷ ac yn aelod o dim Homemakers y mae pawb yn meddwl y byd ohono. 

Canmoliaeth Uchel – Grŵp Cerdded Pathcare, mae’r grŵp yn gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy i wneud archwiliadau bob pythefnos o’r llwybrau sy’n rhan o Lwybrau Cerdded gyda Thywysydd y Gwasanaeth Cefn Gwlad. Maen nhw’n sicrhau fod y llwybrau’n aros yn ddiogel a hygyrch, mantais i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd. 

Gwobr grŵp – Noddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Active8

Prosiect yn cael ei arwain gan gymheiriaid yw Activ8 gyda ‘Hyrwyddwyr Activ8’ sy’n grymuso pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, hyder a gwybodaeth i’w helpu i fynd ymlaen at wirfoddoli, addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Canmoliaeth Uchel – Food Sense, Trefynwy. Mae’r grŵp yn gweithio gydag archfarchnadoedd lleol i sicrhau nad yw bwyd yn cael ei wastraffu, gan ddarparu mannau casglu bwyd am ddim i rai sydd ei angen a darparu prydau iach i blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae yn yr haf.

Taith bersonol – Noddwyd gan Bethany Home – Thea Babb

Mae Thea yn gwirfoddoli gyda phrosiect Mind Matters, sy’n gweithio gyda phobl ifanc i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl. Mae Thea yn gwthio’i hun yn gwbl anhunanol i helpu eraill, gan ddefnyddio’i phrofiadau ei hun i addysgu pobl ifanc. 

Canmoliaeth Uchel – mae Katie Newbury wedi goresgyn caledi a heriau personol ac erbyn hyn yn wirfoddolwr gweithgar gyda Chyngor ar Bopeth yng Nghil-y-coed gan helpu eraill yn y gymuned. 

Ymddiriedolwr Gwirfoddol, Noddwyd gan Gyngor Tref Cil-y-coed – Emlyn Lunn

Llwyddodd Emlyn i oresgyn strôc a heriau meddygol cysylltiedig a dod yn wirfoddolwr gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy. Mae nawr yn Is Gadeirydd y gymdeithas ac yn sicrhau bod pob tenant yn cael llais.

Gwirfoddolwr Ifanc – Noddwyd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent – Charley Oliver-Holland

Mae Charley yn fodel rôl eithriadol ac yn sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael ei glywed. Charley yw cadeirydd Engage 2 Change, Cyngor Ieuenctid y sir, mae hi hefyd yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ac yn gynrychiolydd i Gyngor Ieuenctid Prydain. Mae’n rhoi ei hamser i sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael ei glywed a’i drysori.

Clod Uchel – Kelsey Goodwin, gwirfoddolwr yn Ysbyty Monnow Vale. Mae Kelsey’n darparu cefnogaeth i unigolion sydd â dementia, i’w teuluoedd ac aelodau staff,

Gwobr Siryf Gwent – Harry Stitt

Yn 14 oed ymunodd Harry â chlwb gweithgareddau ‘Ready Steady Go’ ar gyfer plant ag awtistiaeth ym Mai 2018. Hyd yma mae Harry wedi cyflawni mwy na 100 awr o wirfoddoli ac yn helpu llawer o blant i gael mynediad i weithgareddau, chwarae a chyfranogi yn y sesiynau.

Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir FynwySerena Morgan

Mae Serena wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Sir Fynwy. Enillodd Serena hyder a hunan gred trwy ei gwaith gwirfoddoli yn Siop Elusen Bridges. Mae wedi meistroli’r til, yn wyneb sy’n denu cwsmeriaid a hyd yn oed wedi cymryd cyfrifoldeb am agor y siop yn y misoedd diweddar.

Cyflwynodd Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE, dystysgrifau Cydnabyddiaeth Gwirfoddolwr GAVO i’r gwirfoddolwyr ymroddgar Taran Fitzgerald, Charley Oliver-Holland a Robert Harman, George Beale and Elaine Savage am gyrraedd 1000 o oriau gwirfoddoli.  

Dywedodd Frances O Brien, Prif Swyddog Menter y Cyngor:

“Mae gwirfoddolwyr yn cynnig cymaint i gymunedau yn Sir Fynwy. Rydyn ni’n ffodus i gael i gael cefnogaeth y tîm Be Community team a GAVO i ddarparu hyfforddiant a  chefnogaeth gwerthfawr. Rwy’n llongyfarch pawb sydd wedi eu henwebu, a hoffwn ddiolch i’r gwirfoddolwyr di-glod. Rwy’n annog pawb sy’n adnabod rhywun sy’n mynd o’u ffordd i helpu eraill i’w henwebu ar gyfer gwobr yn 2020!”

Dywedodd Clare Watkins, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO “Mae’n anrhydedd cael amlygu ymdrechion diarbed a chyfraniadau amhrisiadwy a wnaed gan ein gwirfoddolwyr ar y rhestr fer i sicrhau fod ein cymunedau yn fannau gwell i fyw. 

Mae’r gwahaniaeth sy’n cael ei wneud gan yr unigolion a’r grwpiau hyn i fywydau pobl eraill y rhyfeddol. Hoffwn ddiolch o galon i’r holl wirfoddolwyr ledled Sir Fynwy. Hoffai GAVO fynegi ein diolch hefyd i bawb a gymerodd yr amser i gyflwyno enwebiadau. 

Roedd gan y panel beirniadu dasg anodd wrth ddewis yr enillwyr. Hoffwn ddiolch hefyd i arweinydd ardderchog y noson, Kim Tovey, Uwch Swyddog Datblygu Trefniadol gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a roddodd ei hamser yn hael ac i’n noddwyr a wnaeth y dathliadau’n bosibl gyda’u cyfraniadau ariannol.

Hoffwn ddiolch i Westy a Spa Cwrt Bleddyn am gyfrannu gwobr sef noson o lety am ddim yn un o ystafelloedd gorau eu gwesty ysblennydd ac i Jeffries Fine Jewellers am gyfrannu cadwyn hardd o aur Clogau.”

I gael mwy o wybodaeth am GAVO cysylltwch â: Clare Watkins trwy ffonio 01633 241566 neu e-bostio: clare.watkins@gavo.org.uk 

Gofynnir i bobl fod yn hael yn ystod tymor yr ŵyl a rhoi anrheg ar gyfer apêl dymuniadau Nadolig Sir Fynwy.

Mae angen anrhegion heb eu lapio ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed i ddod ag ysbryd y Nadolig i rai o aelodau mwyaf bregus y gymdeithas yn Sir Fynwy.

Nod yr apêl flynyddol a drefnir gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor yw dod â gwen i wynebau dros 220 o blant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal eleni a chroesewir anrhegion o bob maint yn cynnwys nwyddau ymolchi a cholur ar gyfer plant hŷn a phobl ifanc.

Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno cyfrannu at yr apêl i adael eu anrhegion heb eu lapio gyda staff yn un o Hybiau Cymunedol Sir Fynwy neu Neuadd y Sir ym Mrynbuga erbyn dydd Gwener 29 Tachwedd. Caiff yr anrhegion wedyn eu cyfateb yn ofalus gyda diddordebau a’r pethau y mae pob plentyn a pherson ifanc yn eu hoffi.

Dywedodd Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Mae tymor yr ŵyl yn amser i roi a rhannu caredigrwydd a chariad. Dyna’n union yr hyn mae ein hapêl Dymuniadau Nadolig amdano. Dros y blynyddoedd gwelsom yr effaith ryfeddol y gall anrheg fach ei chael ar blentyn sy’n derbyn gofal neu sy’n fregus. Nid yw’r bobl ifanc hyn bob amser wedi cael y dechrau gorau mewn bywyd a gobeithiwn y gallwn ddangos iddynt pa mor bwysig ydynt i ni drwy roi Nadolig gwych iddynt. Gall un rhodd fach wneud gwahaniaeth enfawr”.

Cynhaliwyd Cynhadledd Chwaraeon blynyddol Llysgenhadon Ifanc Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Mercher 23 Hydref. Amcan y diwrnod oedd darparu sgiliau arweinyddiaeth chwaraeon i genhedlaeth newydd o ddisgyblion cynradd blwyddyn 6; un agwedd yn unig oedd hwn o raglen arweinyddiaeth chwaraeon Playmaker Cyngor Sir Fynwy. Cafodd 69 o ddisgyblion – sef dau ddisgybl blwyddyn 6 o bob ysgol gynradd – ddealltwriaeth werthfawr a fydd yn cael ei ddefnyddio i rymuso eu cyd-ddisgyblion.

Cymerodd disgyblion ran mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys bingo dynol a helpodd yr arweinwyr ifanc i ryngweithio gyda’i gilydd. Wedyn fe fuon nhw’n gwrando ar weithdai ysbrydoledig gan Masnach Deg Sir Fynwy a esboniodd bwysigrwydd cydraddoldeb ym mhob agwedd o fywyd, a chawsamt glywed negeseuon gan swyddogion ac aelodau etholedig ar sut i fod yn fodelau rôl cadarnhaol.

Aeth y bobl ifanc i Goleg Gwent, cae chwaraeon Brynbuga y drws nesaf i Neuadd y Sir, i wella’u sgiliau hyfforddi gyda chymorth y tîm pêl-droed Ail Gynghrair lleol, Newport County. Gyda help hyfforddwyr datblygi cymunedol y tîm, cymerodd y disgyblion ran mewn chwaraeon gan ddysgu sgiliau newydd a datblygu technegau a fydd yn cael croeso gan bawb yn ôl yn eu maes chwarae eu hunain.

Ers 2017 mae mwy na thair mil o ddisgyblion Blwyddyn 5, 6 a 7 wedi cymryd rhan yn rhaglen Arweinyddiaeth Chwaraeon ‘Playmaker’, y rhaglen sy’n cael ei chydnabod fel un arfer gorau, yn cael ei hailadrodd yn genedlaethol a rhyngwladol ac yn dysteb i’r swyddogion sy’n arwain y rhaglen i addysgu a galluogi plant a phobl ifanc.  

Rhaglen Playmaker a llysgenhadon ifanc efydd yw dechrau’r daith i lawer o bobl ifanc, gyda phedair academi arweinyddiaeth wedi ei sefydlu ar draws pob ysgol gyfun yn Sir Fynwy. Mae’r academïau yn parhau i gefnogi gweithgaredd corfforol o fewn eu hysgol a’r gymuned leol. Gydag 85% o weithlu presennol y tîm wedi dod trwy’r drefn wirfoddoli mae llwybr clir i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a sicrhau cyfleon cyflogaeth. 

Dywedodd Frances O Brien, Prif Swyddog Bywyd Mynwy: “Mae’r tîm Datblygu Chwaraeon wedi gwneud ymdrech ymwybodol i fuddsoddi llawer o amser mewn datblygu cyfleon arweinyddiaeth i’n pobl ifanc. Mae rhaglenni fel cynhadledd y llysgenhadon ifanc a’r nifer cynyddol o staff hamdden a gychwynnodd au taith ar y rhaglen Arweinyddiaeth Playmaker ac sydd bellach yn staff cyflogedig yn arwydd clir fod y broses yn gweithio ac rydym yn datblygu cyfleon cadarnhaol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at weld pa effaith a gaiff ein llysgenhadon efydd ifanc, gyda chefnogaeth ein Playmakers Chwaraeon Mynwy, ar wella llesiant ar draws ein haddysg gynradd yn Sir Fynwy.”

I gael mwy o wybodaeth am  raglenni Datblygu Chwaraeon ar draws y ddarpariaeth Addysg, Hamdden a Chymunedau cysylltwch â’r tîm drwy sport@monmouthshire.gov.uk  

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau addysg gynradd fis Medi nesaf fod ceisiadau’n agor ddydd Mercher 6 Tachwedd ac yn cau ddydd Mercher 15 Ionawr 2020.

Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 yn gymwys i ddechrau dosbarth derbyn ym mis Medi 2020 a gofynnir i rieni gwblhau eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 15 Ionawr 2020. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu dewis ysgol. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu dewis ysgol y tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn nu
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwneud-cais-am-le-mewn-ysgol-gynradd/ gall rhieni ofyn am becyn cais drwy ffonio tîm derbyniadau’r Cyngor ar 01633 644508 neu anfon e-bost at: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae cwblhau ffurflen gais yn datgan dewis ysgrifenedig ar gyfer ysgol yn hanfod cyfreithiol a nodir yn y Cod Ymarfer Derbyn i Ysgolion. Yn ychwanegol, er fod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plant yn cael mynediad yn awtomatig. Hysbysir rhieni sy’n cyflwyno eu ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 15 Ionawr 2020 pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu erbyn 16 Ebrill 2020 fan bellaf.

Prif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc, Will Mclean: “Mae gwneud cais am le ysgol i’ch plentyn yn amser cyffrous i rieni ond hefyd yn gyfrifoldeb mawr. Mae’n bwysig y caiff ceisiadau eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau o 15 Ionawr 2020 oherwydd mae risg na fydd ceisiadau hwyr yn cael lle yn yr ysgol o’u dewis. Byddwn yn annog rhieni i wneud eu dewis ac anfon eu cais cyn gynted ag sydd modd.”

Gallwch gysylltu â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost

accesstolearning@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Bydd llyfrgell Gilwern ar gau yn yr wythnos yn dechrau 18 Tachwedd 2019 i symud i ofod newydd o fewn adeilad Cyngor Tref Llanelli. Bydd y llyfrgell yn ailagor ddydd Llun 25 Tachwedd 2019 am 9am. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y mae hyn yn ei achosi.

Bydd y gofod newydd hwn yn ei gwneud yn bosibl ehangu gwasanaethau presennol a chreu micro-hyb lle gellir derbyn taliadau ar gyfer gwasanaethau’r cyngor. Bydd hefyd gefnogaeth i breswylwyr Sir Fynwy a chaiff yr oriau agor eu hymestyn i gynnwys dyddiau Llun 9am-1pm a 1:30-5pm.

Ni chodir dirwy ar unrhyw un gyda llyfrau llyfrgell wedi’u benthyg sydd i gael eu dychwelyd ar wythnos y cau a chafodd y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd y llyfrau ei ymestyn.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod Cabinet dros amgueddfeydd: “Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod yn symud ac yn edrych ymlaen at gynnig amrywiaeth o wasanaethau newydd yn ein safle newydd. Gobeithiwn eich bod chi mor falch ag ydym ni am y fenter newydd yma yn Llyfrgell Gilwern ac edrychwn ymlaen at i chi ymweld â ni pan fyddwn yn ailagor!”

Caiff preswylwyr ledled Sir Fynwy eu hannog i wirio os ydynt wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol a gynhelir ddydd Iau 12 Rhagfyr.

I bleidleisio yn yr etholiad, mae’n rhaid i enwau preswylwyr fod ar y gofrestr etholiadol. Rhaid i geisiadau i ymuno â’r gofrestr etholiadol gael eu derbyn ddim hwyrach na dydd Llun 26 Tachwedd 2019. Anfonir cerdyn pleidleisio at etholwyr yn eu hysbysu sut i bleidleisio yn yr wythnosau nesaf.

Caiff preswylwyr nad ydynt wedi cofrestru eu hannog i fynd ar-lein i wneud hynny, mae’n broses gyflym a syml. Ewch i: www.gov.uk./registertovote

Yn lle hynny, gall unigolion wneud cais am y ffurflenni priodol neu wirio fod eu henw ar y gofrestr drwy gysylltu â Swyddog Etholiadol Cyngor Sir Fynwy yn 01633 644212 neu e-bost elections@monmouthshire.gov.uk

Gall breswylwyr bleidleisio er eu bod oddi cartref drwy wneud cais am bleidlais bost erbyn 5pm ddydd Mawrth 26 Tachwedd 2019. Anfonir pleidleisiau post at breswylwyr rhwng 29 Tachwedd a 5 Rhagfyr 2019 yn dibynnu pryd y derbyniwyd y cais.

Mae ffurflen gais dirprwy hefyd ar gael, mae hyn yn galluogi rhywun arall i bleidleisio ar ran unigolyn (nid dirprwyon post neu argyfwng); y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm 4 Rhagfyr 2019.

Mae nifer o resymau pam ei bod yn bwysig cael eich cynnwys ar y gofrestr etholiadol. Gellir galw etholiadau ar fyr rybudd ac ni all pobl heb gofrestru bleidleisio. Mae pleidleisio yn sicrhau y gall pobl fod â llais ar faterion y dydd a gall bod ar y gofrestr etholiadol gynnal eich graddiad credyd.  Mae manylion pellach ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/general-election-12th-december-2019/

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi adroddiad yn dangos y cynnydd ar ei Gynllun Corfforaethol yn ystod 2018/19.

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi’r ymrwymiadau y mae’r cyngor yn bwriadu eu cyflawni hyd at 2022. Mae’r adroddiad yn rhoi diweddariad ar gynnydd a pherfformiad ar y nodau a osodwyd i wella llesiant yn Sir Fynwy a chyflawni ei ddiben creiddiol o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf. Mae’r hyn a gyflawnwyd yn cynnwys:

 • Agor ysgol newydd yn Nhrefynwy ac adnewyddu llwyr ar Ganolfan Hamdden Trefynwy
 • Sicrhau £1.25 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddatblygu datrysiadau i unigrwydd a diffyg trafnidiaeth wledig yn ein cymunedau.
 • Lansio Monty, sgyrsfot y Cyngor, sydd ar gael ar y wefan a Facebook Messenger, ac yn ehangu’r ffyrdd y gall preswylwyr ddod i gysylltiad.

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Lywodraethiant, “Mae’r adroddiad yn rhoi gwybodaeth i breswylwyr ar sut mae’r cyngor wedi perfformio yn 2018/19, Sir Fynwy sy’n derbyn y lefel isaf o gyllid o blith unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru; er hyn, rydym wedi gwneud llawer o gynnydd ar lawer o’r nodau a osodwn i’n hunain. Mae gan rhai o’n nodau ffocws tymor hirach felly mae gwaith yn mynd rhagddo i gyflawni hyn ac i sicrhau gwasanaethau o’r ansawdd y daeth preswylwyr a busnesau i’w disgwyl.

Byddwn yn parhau i adolygu ein cynnydd i sicrhau ein bod yn parhau ar y llwybr i gyflawni ein nodau erbyn 2022. Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid a’n cymunedau i ganolbwyntio ar y pethau sy’n bwysig iddynt.”

Mae’r cynllun llawn, ‘Cynllun Corfforaethol – Adroddiad Blynyddol 2018/19’, ar gael i’w weld ar www.monmouthshire.gov.uk/improvement

Hoffai Cyngor Sir Fynwy wrando ar gymunedau Sipsiwn, Roma, Teithwyr a Siewmyn i ddeall y nifer o leiniau a iardiau sydd ar gael ar hyn o bryd ac a fydd eu hangen yn y dyfodol.

Caiff cymunedau Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn eu hannog i lenwi’r arolwg neu siarad gyda rhywun i rannu eu sylwadau. Caiff yr wybodaeth ei defnyddio i lywio penderfyniadau’r cyngor yn y dyfodol.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Dai:

“Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol asesu anghenion llety’r gymuned Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn ac i wneud darpariaeth ddigonol ar gyfer safleoedd a iardiau. Gobeithiaf y bydd llawer o bobl yn cysylltu gyda’r tîm i gael eu lleisiau wedi eu clywed. Mae creu cymunedau cynhwysol ac egnïol yn bwysig nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

I gymryd rhan yn yr arolwg ffoniwch Steve Griffiths Swyddog Strategaeth a Pholisi ar 01633 644455 neu e-bost

stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk

Gwahoddir rhieni yn Ne Ddwyrain Cymru i fynychu unrhyw un o nifer o gyfarfodydd sy’n cael eu cynnal i ganfod barn ar y ddarpariaeth o wasanaethau synhwyraidd a chyfathrebu yn y rhanbarth, fel rhan o adolygiad annibynnol.

Yn cael ei adnabod fel SENCOM, darperir y gwasanaeth yn rhanbarthol ar hyn o bryd ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen. Mae’n cefnogi anghenion dysgu ychwanegol mewn meysydd arbenigol megis anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, a namau ar y clyw, ar y golwg, ac aml-synhwyraidd. Mae tua 1500 o blant a phobl ifanc ar hyn o bryd yn derbyn cefnogaeth gan SENCOM ar draws y pum awdurdod.

Ym mis Mai 2019, fe wnaeth yr awdurdodau sy’n ymwneud â SENCOM ofyn i CLlLC i gomisiynu arbenigwr annibynnol i adolygu ac adrodd ar y gwasanaeth i archwilio ffyrdd mwy cynaliadwy i ddarparu’r model rhanbarthol. Mae ymgynghorydd annibynnol, Mr Mark Geraghty, ers hynny wedi cychwyn ac ymgymryd â nifer o ymarferion ymgynghori ac ymgysylltu fel rhan o’r adolygiad.

 • 15fed Tachwedd    11.00am, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA
 • 19eg Tachwedd 6.00pm, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA
 • Manylion Cyswllt
 • Julie Owen – CS Mynwy 01633 644512

Dywedodd Mark Geraghty:

“Rhan bwysig o’r broses o gasglu tystiolaeth yw gwrando ar farn y plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n derbyn gwasanaeth gan un neu fwy o dimau SENCOM.

“Yn yr holl gyfarfodydd yr ydw i wedi eu mynychu hyd yma, ar draws pob lefel, mae’r angerdd a’r awch i sicrhau bod plant a phobl ifanc gydag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu, a namau ar y clyw ac ar y golwg yn derbyn cefnogaeth o safon ac adnoddau addas, wedi bod yn gwbl amlwg,

“Rwyf felly yn edrych ymlaen i groesawu rhieni i unrhyw un o’r cyfarfodydd sydd wedi cael eu trefnu i drafod eu profiadau nhw o SENCOM. Bydd y safbwyntiau yma yn hollbwysig i’r adolygiad er mwyn gallu sicrhau gwneud penderfyniadau wedi’i seilio ar dystiolaeth.”

Mae gwaith adfer dan arweiniad Cyngor Sir Fynwy wedi dechrau heddiw (dydd Iau 29 Hydref) i helpu cefnogi preswylwyr yr effeithiodd y llifogydd yn Ynysgynwraidd a Threfynwy arnynt.

Dywedwyd wrth breswylwyr y bu’n rhaid iddynt adael eu cartrefi ym Mharc Preswyl Riverside yn Nhrefynwy y gallant ddychwelyd adref. Mae lefel yr Afon Gwy ychydig dros 5.1m ar hyn o bryd ac yn parhau i ostwng.

Mae’r cyngor yn awr wedi dechrau helpu preswylwyr sydd angen cymorth i ddychwelyd adref. Cysylltir â phreswylwyr a gafodd lety dros dro a chynigir cludiant iddynt ddychwelyd i’r parc preswyl. Cysylltir hefyd â’r holl breswylwyr eraill a aeth i aros gyda pherthnasau neu ffrindiau i’w hysbysu y gallant ddychwelyd adref.

Bydd cydweithwyr hefyd ar y safle ym Mharc Preswyl Riverside i gynnig cyngor ac yn arbennig am lanweithdra i sicrhau gostwng risg halogiad.

Bydd cydweithwyr o Gyngor Sir Fynwy o nifer o feysydd gwasanaeth yn parhau i asesu unrhyw ddifrod drwy gydol y dydd. Mae crynhoad ysgyrion ger Pont Gwy yn Nhrefynwy yn cael ei fonitro ond mae’r dŵr yn parhau i lifo ac nid yw’n cynyddu risg llifogydd. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy fydd yn symud yr ysgyrion pan mae lefel yr afon wedi gostwng ymhellach a’i bod yn ddiogel gwneud hynny.

Er y disgwylir mwy o law yr wythnos yma, ni ragwelir y bydd mor drwm ac ni ddisgwylir y bydd yn achosi unrhyw broblemau llifogydd. Er hyn, caiff y sefyllfa ei monitro’n agos.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, arweinydd y Cyngor: “Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i’r holl staff ac asiantaethau partner am eu gwaith caled dros y pedair diwrnod diwethaf. Sicrhau diogelwch ein preswylwyr ar amserau fel hyn yw ein prif flaenoriaeth bob amser ac rwy’n ddiolchgar tu hwnt am ymdrechion yr holl staff a aeth yr ail filltir i sicrhau y caiff ein preswylwyr eu cadw’n ddiogel ond y cynigir gymaint o gefnogaeth a chyngor iddynt ag sydd modd.

Hoffwn hefyd gydymdeimlo a’r rhai y mae’r llifogydd wedi effeithio arnynt a diolch i chi am weithio gyda ni wrth symud preswylwyr ac adfer pethau. Deallwn mai dim ond dechrau’r gwaith glanhau yw hyn ac adennill popeth a gollwyd ond gallwn eich sicrhau y byddwn ar gael i’ch cefnogi bob cam o’r ffordd.”

Gofynnir i bobl ym mharc preswyl Trefynwy adael eu cartrefi oherwydd bod yr afon yn codi a llifogydd ar y safle.

Mae Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynghori preswylwyr Parc Preswyl Riverside i adael eu cartrefi oherwydd risg llifogydd, cynnydd yn lefel yr afon a’r angen i adael cyn i ddigwyddiadau ei droi yn achub argyfwng.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn darparu cludiant o’r parc i Neuadd y Sir yng nghanol tref Trefynwy, a sefydlwyd fel canolfan orffwys dros dro.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd ar gyfer yr afon Gwy yn Nhrefynwy ac mae lefel uchel yr afon wedi ysgogi ymateb aml-asiantaeth i symud pobl o’r parc.

Dywedodd Tim England, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gweithio gyda Heddlu Gwent a Chyngor Sir Fynwy i symud pobl yn gyflym ac yn ddiogel o’r parc preswyl.

“Mae glaw trwm diweddar ar draws De Cymru yn achosi i lefel yr afon Gwy yn Nhrefynwy i godi a bydd yn parhau i godi am yr ychydig oriau nesaf.

“Efallai fod y glaw wedi atal, ond mae lefel rhai afonydd yn dal i godi wrth i’r dŵr symud lawr yr afon. Rydym yn annog pobl i aros yn wyliadwrus ac edrych ar ein gwefan am rybuddion llifogydd yn eu hardaloedd a gwrando ar unrhyw gyngor a roddir ar ba gamau i’w cymryd.”

I wirio’r rhybudd llifogydd sydd mewn grym ac i gael gwybodaeth ar beth i’w wneud cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd, ewch i www.naturalresources.wales/flooding  

Bu llifogydd yn Sir Fynwy oherwydd glawiad difrifol ddydd Sadwrn 26 Hydref. Llenwodd tair afon – Gwy, Mynwy a’r Wysg – yn gyflym gan achosi lefelau afonydd uchel wedi cyfuno gyda llifogydd dŵr wyneb. Bu staff Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu pobl.

Bu’n rhaid i rai preswylwyr adael Ynysgynwraidd gan eu bod wedi golli pŵer ac mewn risg o lifogydd. Croesawyd pobl i dafarn leol y Bell yn Ynysgynwraidd fel y gallent aros yn ddiogel gyda’i gilydd i gael eu cludo i ganolfan orffwys a agorwyd gan Gyngor Sir Fynwy.

Roedd timau ymateb argyfwng Sir Fynwy allan yn darparu bagiau tywod, dadflocio draeniau a ffosydd a chau unrhyw ffyrdd y barnwyd eu bod yn rhy beryglus i bobl deithio drwyddynt. Derbyniwyd galwadau ac ymatebwyd iddynt gan bobl mewn gwahanol leoliadau yn cynnwys Rhaglan, y Fenni a Threfynwy.

Cynghorwyd preswylwyr i osgoi gyrru drwy ffyrdd caeedig ac osgoi cerdded mewn ardaloedd dan ddŵr i edrych ar yr effeithiau.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn anfon fy nghofion at breswylwyr a busnesau y mae llifogydd wedi effeithio arnynt a fu yn y Cyngor. Nid oes neb byth yn dymuno cael eu gorfodi i adael eu cartrefi ond yn yr amgylchiadau hyn rwy’n falch y gallwn helpu.

Diolch i bawb a fu’n gweithio o amgylch y cloc i helpu’r bobl yr effeithiwyd arnynt.

Mae pethau’n gwella erbyn hyn, mae lefelau afonydd yn gostwng ac mae’r perygl cyntaf wedi mynd heibio. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i fonitro’r sefyllfa gan y rhagwelir llanw uchel rhwng heddiw a dydd Mawrth.

Arhoswch yn ddiogel a pheidiwch da chi â cheisio mynd o amgylch ffyrdd sydd wedi cau.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Llun 28 Hydref Rhwng 19.45 – 20.15 (tua)

Dydd Mawrth 29 Hydref Rhwng 20.30 – 21.00 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Cafodd pobl ifanc wybodaeth bellach ar ddemocratiaeth mewn digwyddiad i ddathlu Wythnos Genedlaethol  Democratiaeth yn Neuadd y Sir, Trefynwy ddydd Mercher 16 Hydref. Roedd y digwyddiad yn un o blith nifer fawr o weithgareddau a gynhaliwyd ar draws Prydain i atgoffa pob aelod o’r gymuned fod ganddynt gyfle cyfartal i gymryd rhan yn ein democratiaeth ac i ddweud eu barn.

Ymunodd Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, yn y digwyddiad ynghyd â’r Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol. Gwrandawodd y bobl ifanc yn astud ar Hannah a Sara wrth iddynt siarad am ba mor bwysig yw hi i gael llais a pha mor falch ydynt i gynrychioli eu cymunedau.

Yn dilyn y cyflwyniadau, cynhaliwyd gweithdai rhyngweithiol pan gafodd pobl ifanc gyfle i drafod rhai o’r dulliau presennol i alluogi eu lleisiau i gael eu clywed. Roedd cynghorau ysgol ac Engage 2 Change, fforwm ieuenctid y sir, yn ddewisiadau poblogaidd. Dywedwyd hefyd bod angen i ymgysylltu pobl ifanc nad ydynt weithiau’n awyddus i godi llais ond sydd â barn a sylwadau gwerthfawr.

Rhoddodd y digwyddiad gyngor pwysig, gan eu hannog i gredu ynddynt eu hunain, cymryd cyfleoedd a pheidio ofni codi eu pennau uwch y parapet am rywbeth maent yn credu ynddo. Yn dilyn y sesiwn cafwyd trafodaeth ar ddemocratiaeth ac edrychwyd ar rai o’r materion a gododd o ymgyrch ddiweddar Gwneud eich Marc. Caiff Gwneud eich Marc ei  harwain gan Gyngor Ieuenctid Prydain gyda chefnogaeth awdurdodau lleol ar draws Prydain. Pleidleisiodd dros 2,700 o bobl ifanc o Sir Fynwy ar faterion a deimlant sy’n bwysig iddynt yn genedlaethol, ar draws Cymru ac yn lleol.

Yn genedlaethol ac yn lleol, y pwnc llosg oedd yr amgylchedd. Ar lefel Cymru-gyfan, teimlai’r bobl ifanc a bleidleisiodd fod troseddau cyllyll hefyd yn bwysig iawn.

Caiff canlyniadau’r arolwg eu trafod mewn digwyddiad ym mis Rhagfyr pan fydd pobl ifanc yn penderfynu pa gamau sydd eu hangen i geisio mynd i’r afael a’r materion sy’n bwysig iddynt.

Cafodd y grŵp eu harwain gan Graham Thomas, hanesydd lleol sy’n gwirfoddoli yn yr adeilad, ar daith o amgylch Neuadd y Sir, adeilad sy’n llawn hanes o’r broses ddemocrataidd a grym. Gwerthfawrogodd y bobl ifanc y profiad a roeddent yn awyddus i ofyn cwestiynau pan oeddent yn y gell ac yn ystafell y llys barn.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:

“Mae digwyddiadau democrataidd mor bwysig i mi a’r cyngor i ganfod beth yw’r  materion llosg ar gyfer pobl ifanc. Mae’r cyngor yn awyddus i wneud Sir Fynwy yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo ac mae llais pobl ifanc yn hanfodol wrth weithredu ar eu gwybodaeth i wneud i hyn ddigwydd. Hwy yw ein dyfodol, os nad ydym yn gwrando nawr, fyddwn ni byth yn gwybod beth sy’n bwysig. Rwy’n teimlo’n gryf iawn am alluogi pawb i ddweud eu barn. Mae gan y cyngor lawer o gyfleoedd i wrando ac mae angen i ni helpu pawb i gael eu lleisiau wedi’u clywed.”

Meddai Hannah Blythyn AC: “Mae Wythnos Genedlaethol Democratiaeth yn gyfle pwysig i ddefnyddio profiad, gwybodaeth ac angerdd yn ein cymunedau i gynyddu cyfranogiad democrataidd. Roeddwn yn falch iawn i fynychu’r digwyddiad hwn i rannu fy mhrofiadau fy hun a chlywed am y materion sy’n bwysig i bobl ifanc yn Sir Fynwy. Fy mhrif neges i’r bobl ifanc hyn yw y gall wneud pawb wneud gwahaniaeth drwy gamau gweithredu unigol ac mae cynifer o wahanol ffyrdd i gymryd rhan mewn democratiaeth a gwneud eich marc. Fe siaradais hefyd am y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) sydd ar y gweill,  fydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru bleidleisio mewn etholiadau lleol, newid fydd yn effeithio ar y bobl hyn yn y dyfodol agos.”

I gael mwy o wybodaeth am Engage 2 Change, y fforwm ieuenctid sirol, cysylltwch  â: Jade Atkins Charlie-JadeAtkins@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07768421008.

Cynhelir diwrnod agored ddydd Mercher 13 Tachwedd am 6.00pm yn Ysgol Brenin Harri VIII i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd y mae Statws Preswylydd Sefydlog yn effeithio arnynt.

Bydd y noswaith agored yn gyfle i gael dealltwriaeth o’r Cynllun Preswylydd Sefydlog, sut i wneud cais a sut y bydd yn effeithio ar unigolion, teuluoedd a busnesau.

Bydd cyngor a chymorth ar gael gan sefydliadau fel Cyngor Ar Bopeth, Mind Casnewydd a llawer mwy. Mae Shaz Miah, Swyddog Cydlyniaeth Gymunedol Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Dinas Casnewydd yn gweithio gyda chymunedau i helpu lliniaru pryder a straen drwy gynnig cymorth un-i-un i helpu llenwi ceisiadau.

Bydd angen i holl ddinasyddion Ewropeaidd sy’n dymuno aros yn y Deyrnas Unedig wneud cais erbyn dydd Mawrth 31 Rhagfyr 2019. Drwy wneud cais am Statws Preswylydd Sefydlog, bydd yn galluogi unigolion a theuluoedd i barhau i fedru gweithio, astudio, hawlio pensiwn gwladol a rhai budd-daliadau a pharhau i ddefnyddio’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

“Rwy’n annog unrhyw un sydd angen mwy o gyngor a chymorth i fynychu’r sesiynau galw heibio. Mae’r Statws Preswylydd Sefydlog yn effeithio ar fywydau llawer o bobl a fu’n byw yn Sir Fynwy am flynyddoedd lawer. Mae help ar gael, cysylltwch os gwelwch yn dda â’n Swyddog Cydlyniaeth Gymunedol Shaz Miah.”

Bydd manylion mwy o sesiynau galw heibio ar gael yn yr wythnosau nesaf.

I gael mwy o wybodaeth ar y broses gais ewch i: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families  neu gysylltu â Shaz Miah, Swyddog Cydlyniaeth Gymunedol 07811981352 neu e-bost: ShajanMiah@monmouthshire.gov.uk

Os ydych yn edrych am ychydig o deithio’n ôl mewn amser ac antur hanesyddol, mae gan amgueddfeydd Sir Fynwy bopeth ar eich cyfer yn ystod hanner tymor mis Hydref fel rhan o “Ŵyl Amgueddfeydd Cymru” (26 Hydref i 3 Tachwedd). Bydd crefftau Calan Gaeaf am ddim ar gael drwy gydol yr hanner tymor ym mhob un o’r tair amgueddfa yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy.

Mae Brwydr Trafalgar yn dod i Amgueddfa Trefynwy ddydd Mawrth 29 Hydref! Caiff y digwyddiad hanesyddol hwn ei arddangos yn Amgueddfa Nelson rhwng 11.00am a 4.00pm, yn defnyddio fflydau o longau model parod i’r frwydr a sioe sleidiau o wybodaeth gefndir. Bydd Sebastian Bowen, actor sy’n gyn aelod o’r Morlu Brenhinol, yn dod â’r Arglwydd Nelson yn fyw gan ddisgrifio’r gweithredu ac ateb cwestiynau ar unrhyw fater cysylltiedig.

Cynhelir prynhawn crefft galw heibio poblogaidd Amgueddfa Cas-gwent yn y Neuadd Dril ddydd Iau 31 Hydref.

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ddigwyddiad blynyddol a gyflwynir gan Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, y corff strategol ar gyfer gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd ac orielau celf Cymru. Ar hyn o bryd mae’n cynrychioli dros 100 o amgueddfeydd unigryw gydag achrediad yng Nghymru, o rai bach iawn i’r amgueddfeydd cenedlaethol mawr. Gyda’ii gilydd, mae’r casgliadau amhrisiadwy hyn yn dweud stori Cymru ac yn adnodd a drysorir ar gyfer dysgu, ymchwilio a gwybodaeth am ein hunaniaeth leol a chenedlaethol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Amgueddfeydd: “Pa ffordd well i dreulio’r hanner tymor hwn na phori i hanes Sir Fynwy. Mae ein hamgueddfeydd yn llawn o bethau diddorol i’w gweld a llawer o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt felly byddwn yn annog pobl o bob oed i fynd lawr i un o’r safleoedd a chymryd rhan.”

Mae manylion gweithgareddau yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru ar gael ar wefan yr ŵyl: www.amgueddfeydd.cymru.


Cafodd swyddfeydd eu troi’n fôr o goch wrth i staff wisgo dillad coch i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymuno gyda sefydliadau o bob rhan o Gymru a’r Deyrnas Unedig i gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 14-19 Hydref. Cafodd swyddfeydd eu troi’n fôr o goch wrth i staff wisgo dillad coch i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth.

Mae Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yn ddigwyddiad blynyddol sy’n anelu i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ac effaith hynny ar ddioddefwyr. Mae Diwrnod Gwisgo Coch yn ddiwrnod cenedlaethol o weithredu sy’n helpu i hwyluso cyflwyno addysg gwrth-hiliaeth i bobl ifanc ac oedolion ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.

Mae pob ceiniog a godir yn ystod Diwrnod Gwisgo Coch yn galluogi’r ymgyrch i weithio gyda mwy o bobl ifanc ac oedolion ar draws y Deyrnas Unedig i herio hiliaeth mewn cymdeithas.

Caiff troseddau casineb eu cymell gan elyniaeth neu ragfarn tuag at anabledd, hunaniaeth rhywedd, hil, crefydd neu gyfeiriadedd rhywiol rhywun a gallant gael effaith andwyol ar droseddwyr. Mae llawer o gynlluniau yng Ngwent i fynd i’r afael â throseddau casineb. Mae’n hanfodol addysgu cymunedau, mae llawer o ffyrdd i breswylwyr roi adroddiad am droseddau casineb os ydynt yn dyst neu’n ddioddefwr.

I roi adroddiad am drosedd casineb, cysylltwch â’r heddlu ar 101 neu 999, rhoi adroddiad ar-lein drwy www.report-it.org.uk  neu’n gyfrinachol i Cymorth i Ddioddefwyr https://www.reporthate.victimsupport.org.uk

Gall hyn helpu i sicrhau fod pobl yn rhoi adroddiad am achosion o droseddau casineb, gyda dioddefwyr yn cael y gefnogaeth maent ei hangen a rhai sy’n eu cyflawni yn cael eu cosbi.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

“Mae cynllun ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’ mor bwysig, gan addysgu pob oed am effaith hiliaeth ar unigolion, teuluoedd a grwpiau. Rwy’n falch bod yn rhan o sefydliad sy’n codi ymwybyddiaeth am y broblem.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:  https://www.theredcard.org/

Mae Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Cyngor Sir Fynwy unwaith eto wedi ennill gwobr PawPrint Aur bwysig gan yr RSPCA yn eu gwobrau PawPrints.

Sir Fynwy yw’r unig awdurdod yng Nghymru i ennill gwobr Aur yn y categori Cynllunio wrth Gefn, ac mae’n un o ddim ond pump yn y Deyrnas Unedig!

Lansiwyd cynllun gwobr PawPrints yn 2008 ac mae’n anelu i wobrwyo a hyrwyddo arfer da mewn lles anifeiliaid gan awdurdodau lleol a darparwyr tai yng Nghymru a Lloegr.

Cymerodd Cyngor Sir Fynwy ran am y tro cyntaf yn 2010 ac ers hynny mae wedi ennill un wobr efydd, un wobr aur ac wyth gwobr aur.

Mae Gwobrau PawPrint yn cydnabod pedwar maes gwaith sy’n effeithio ar lesiant anifeiliaid – cynllunio wrth gefn, gwasanaethau cŵn strae, tai ac egwyddorion llesiant anifeiliaid.

Mae’r wobr yn cydnabod fod yr awdurdod wedi ystyried llesiant anifeiliaid anwes o fewn cynlluniau wrth gefn – yn y broses gynllunio a hefyd mewn hyfforddiant ac ymarfer. Mae hefyd yn cydnabod y cyngor y mae’r awdurdod yn ei roi i berchnogion anifeiliaid anwes ar baratoi ar gyfer argyfwng.

Y targed ar gyfer y flwyddyn nesaf yw cadw’r safon aur ac mae’r Tîm Cynllunio Argyfwng yn edrych ymlaen at hynny.

Wrth ganmol eu gwaith rhagorol dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Llongyfarchiadau i’n Tîm Cynllunio Argyfwng am ennill y wobr hon. Mae’n gryn gamp ac mae’n wych gweld Sir Fynwy yn arwain y ffordd wrth weithredu llesiant anifeiliaid yn eu gweithdrefnau cynllunio!”

Canmolwyd staff Cyngor Sir Fynwy yng Nghanolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu Five Lanes ar ôl helpu menyw o Gil-y-coed i ganfod ei modrwy dyweddïo ar ôl iddi gael ei thaflu mas yn ddamweiniol.

Roedd Jo Carter wedi torri ei chalon pan sylweddolodd ei bod wedi colli’r fodrwy ac wedi mynd â hi i’r domen ynghyd â 15 o fagiau du eraill.

Yn gobeithio am ychydig o lwc, aeth ei gŵr Craig draw i Five Lanes ddydd Sul 13 Hydref a chafodd gymorth gan Rhys a Darren, aelodau o’r staff, wrth iddynt ddechrau mynd drwy gannoedd o fagiau du i ganfod y fodrwy.

Ar ôl 45 munud o chwilota, daethpwyd o hyd i’r fodrwy pan wnaeth Craig adnabod peth o’r gwastraff yn un o’r bagiau.

Gan ddiolch i’r staff dywedodd Jo: “Mae ganddi werth sentimental enfawr ac mae hefyd yn ddrud iawn a heb yswiriant iddi. Aeth fy ngŵr Craig i’r domen ac aeth dau ddyn arbennig iawn drwy gannoedd o fagiau i ddod o hyd iddi. Roeddwn yn fy nagrau oherwydd eu caredigrwydd a’u calonnau da. Diolch iddynt o waethaf fy nghalon. Am gymuned rydym yn byw ynddi. Diolch i Rhys a Darren.”

Dywedodd Jane Pratt, Aelod o’r Cabinet: “Rwy’n falch tu hwnt o’n staff yn ein Canolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu Five Lanes am helpu i gael diwedd hapus i’r stori yma. Mae hon yn enghraifft wych o’n staff yn mynd yr ail filltir i helpu ein cymuned. Da iawn chi!”

Yn ystod y gwanwyn a’r haf roedd Tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth allan ac o gwmpas ym mhob rhan o Sir Fynwy yn gofyn cwestiwn syml: “Pe byddai ychydig o bobl eraill yn fodlon helpu, beth hoffech chi ei wneud i wella eich cymuned?”

A ni wnaeth cymunedau ein siomi! Roedd y syniadau mawr yn cynnwys popeth o greu gofodau tyfu cymdogaeth i ddawnsio neuadd ddawns, o rannu gwybodaeth am hanes lleol i agor clybiau gemau fideo ar gyfer pobl ifanc.

Byddai’r tîm nawr yn hoffi cefnogi cymunedau i helpu troi cynifer o’r syniadau gwych hyn ag sydd modd yn realaeth. Dros yr wythnosau a misoedd nesaf bydd y tîm yn ymestyn allan i gymunedau drwy sgyrsiau gyda phreswylwyr a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol i helpu cysylltu pobl sydd eisiau gwneud i bethau gwych ddigwydd lle maent yn byw a rhoi ychydig o help ac arweiniad ar hyd y ffordd lle caiff ei groesawu. Dyma rai o’r prosiectau y mae’r tîm yn edrych am help gan bobl leol: 

·         Prosiectau plannu ac amgylcheddol yng Nghil-y-coed a Glannau Hafren

·         Mwy o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc yng Nghas-gwent a’r pentrefi cyfagos

·         Dawnsio ystafell ddawns ym Mrynbuga

·         Celf a chrefftau cymunedol yn y Fenni a gogledd Sir Fynwy

·         Rhannu sgiliau yn Nhrefynwy (mae pawb yn dda am rywbeth – peidiwch bod yn swil!)

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, hoffai’r tîm glywed gennych! Cysylltwch â partnerships@monmouthshire.gov.uk  

Dywedodd y Cyng Sara Jones, aelod cabinet dros Datblygu Cymunedol:

“Rydym wedi gwrando ar ein cymunedau. Cawsom ein hysbrydoli gan y syniadau arloesol a chreadigol a gafodd eu hysgogi. Sylweddolwn mai perthynas dda rhwng ffrindiau a chymdogion yw blociau adeiladu cymdeithas gref a bod ffyrdd di-rif o ddod â phobl mewn cymuned at ei gilydd. Bydd y tîm Cymunedol a Datblygu Partneriaeth yn helpu i roi’r cyngor a’r gefnogaeth sydd ei hangen. Edrychaf ymlaen at weld y syniadau’n dod yn fyw ar draws y wlad”

I gael mwy o wybodaeth am brosiectau presennol a chyngor da ar sut y gallai cymunedau gymryd rhan, edrychwch ar y llyfryn ‘Beth fedrech chi wneud?’ yma: www.monmouthshire.gov.uk/partnerships  neu ffonio 01633 644696.

Hwyl Calan Gaeaf Hanner Tymor i’r holl deulu!

Mae hanner tymor ysgolion bron yma ac mae cymaint ar gael i ddiddanu’r teulu cyfan. Mae gan lawer o atyniadau Sir Fynwy weithgareddau, sesiynau straeon a pherfformiadau yn gysylltiedig â Chalan Gaeaf ar y gweill.

Cynhelir “Helfa Calan Gaeaf” yng Nghastell Cil-y-coed rhwng dydd Sadwrn 26 a dydd Iau 31 Hydref o 11.00am gyda’r mynediad olaf am 3.45pm. Gall gwrachod a dewiniaid bach ymchwilio a chrwydro o amgylch tiroedd y castell hanesyddol. Mae mynediad yn costio £3.00 ac mae’n cynnwys anrheg i bob plant sy’n cymryd rhan. Cynhelir y sesiynau mewn partneriaeth gyda grŵp Cydweithio Cil-y-coed.

Bydd Louby Lou a’i thîm yn ymweld a’r Hen Orsaf, Tyndyrn ddydd Sadwrn 11.00am-1.00pm gyda chyfres o lwybrau straeon awyr agored hudolus ar gyfer y plantos. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, a thocynnau’n costio £6.50 i bob plentyn. I archebu tocynnau ewch i  www.visitmonmouthshire.com/things-to-do/old-station-tintern.aspx

Daw rhaglen deledu a ffilm ‘The Addams Family’ yn fyw ar lwyfan Theatr y Borough, y Fenni gan adran iau Cymdeithas Operatig a Ddramatig Amatur y Fenni. Mae’r sioe yn dechrau ddydd Mawrth 29 Hydref ac yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 2 Tachwedd. Ar ddydd Mercher 31 Hydref, Calan Gaeaf, mae croeso i gynulleidfaoedd i fynd amdani a chroesawir gwisg ffansi gyda gwobrau ar gyfer y wisg ffansi orau! Mae tocynnau teulu ar gael ar y dyddiad hwn yn unig. Archebwch docynnau heddiw drwy fynd i Swyddfa Docynnau Neuadd y Farchnad y Fenni neu fynd ar-lein: https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/the-addsams-family

Os yw crefftau calan gaeaf yn boblogaidd gyda’r plantos, ewch i Amgueddfeydd y Fenni, Cas-gwent neu Drefynwy ar gyfer ‘Gwneud a Mynd Calan Gaeaf’. Bydd crefftau a gweithgareddau calan gaeaf ar gael ar gyfer plant o bob oed, gyda sesiynau rhwng 11am – 4pm ddydd Sadwrn 26 Hydref a dydd Sul 3 Tachwedd bob dydd heblaw dyddiau Mercher.

Mae hwyl hanner tymor am ddim ar gael yn Hybiau Cymunedol Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga.

Yn hyb Cas-gwent, caiff plant eu diddanu gan Sefydliad Gwy a Wysg, a fydd yn dod draw i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol yr Eog ddydd Mawrth 29 Hydref o 10.30am. Mae croeso i bawb alw draw am straeon pysgodlyd hwyliog, sesiynau celf a chrefft a dysgu’r symudiadau i gân Super Salmon.

Mae croeso i blantos i Hyb Cas-gwent ddydd Iau 31 Hydref i wneud bwydwr adar rhwng 11.00am – 12.00pm, amser Rhigwm Babanod rhwng 2.15pm a 2.45pm. Bydd amser stori i blant dan 5 yno ddydd Gwener 1 Tachwedd, 10.15am -10.45am.

Bydd rhywbeth i bawb ar gael yn Hyb Cil-y-coed. Bydd gweithgareddau crefft Calan Gaeaf rhwng 10.00am – 11.00pm ddydd Mercher 31 Hydref. Mae Amser Rhigwm Babanod ddydd Mawrth 29 Hydref 2.00pm – 2.30pm ac amser stori plant dan 5 ddydd Iau 31 Hydref 2pm – 2.30pm.

Gall gwrachod a dewiniaid bach hedfan i Hyb Trefynwy am fore o weithgareddau Winni’r Wrach dydd Mawrth 3 Hydref 11.00am.

Mae digonedd o bethau i’w wneud yn Hyb Brynbuga hefyd. Galwch heibio i wneud pwmpenni Calan Gaeaf ddydd Mercher 23 Hydref o 10am, croeso i blant 2+ oed. Dilynir hyn gan amser stori Calan Gaeaf ddydd Iau 24 Hydref, 10.30am ar gyfer plant 2-5 oed.

Mae’r anhygoel Louby Lou yn cynnal Sadwrn Spinella ddydd Sadwrn 26 Hydref 10.00am – 10.45am. Mae hanner tymor yr Hydref wedi cyrraedd a bydd corryn anwes Louby Lou yn cropian i Lyfrgell Brynbuga ar gyfer sesiwn dweud stori! Sesiwn hwyliog gyda phropiau, chwarae rôl, cerddoriaeth, symudiadau cerddorol a dwli arferol Louby Lou! Mae’r sesiwn yma ar gyfer plant 3 oed a hŷn. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn drwy’r holl sesiwn.

I archebu holl sesiynau Louby Lou a chael gwybodaeth am ddigwyddiadau’r dyfodol ewch i: https://www.loubyloustorytelling.co.uk

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn mentro i Barc Thorpe ar gyfer noson Arswyd ddydd Iau 31 Hydref. Caiff yr ymweliad ar gyfer pobl ifanc 11–18 oed ei gefnogi gan staff o’r gwasanaeth. Bydd cludiant ar gael a’r gost yn £25.00. I archebu lle, caiff rhieni eu hannog i ymweld â Chanolfannau Hamdden y Fenni, Cas-gwent neu Drefynwy i lenwi ffurflen caniatâd. Dylid nodi fod y lleoedd yn gwerthu’n gyflym ac eisoes wedi gwerthu mas yng Nghil-y-coed.

Dywedodd y Cyng Richard John, aelod cabinet Bywyd Mynwy:

“Mae cymaint i’w wneud yr hanner tymor hwn. Yn ogystal â’r gweithgareddau tu mewn a thu allan i’n hybiau a’n hatyniadau, ewch allan i’r awyr iach, cerdded drwy’r dail sydd wedi cwympo a rhyfeddu ar liwiau anhygoel natur ar y coed. Mae cynifer o leoedd i ymweld â nhw i wneud atgofion fydd yn parhau am byth.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/things-to-do

DIWEDD

Bydd Cabinet Sir Fynwy yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach eleni ar y posibilrwydd o sefydlu ysgol Gymraeg newydd fel rhan o ehangu addysg Gymraeg yn y sir.

Mae dwy ysgol Gymraeg yn Sir Fynwy ar hyn o bryd – Ysgol y Ffin yng Nghil-y-coed ac Ysgol y Fenni yn y Fenni.

Mae safle’r hen ysgol iau yn Rhaglan, a fu’n wag am bedair blynedd, yn lleoliad posibl ar gyfer ysgol newydd.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant, Pobl Ifanc a Bywyd Mynwy, “Mae’r weinyddiaeth hon yn arwain ehangiad mwyaf erioed Sir Fynwy i addysg Gymraeg i sicrhau fod gan rieni ddewis am yr addysg y dymunant ei chael i’w plant.

Er bod gennym ddwy ysgol Gymraeg lwyddiannus yng Nghil-y-coed a’r Fenni, mae amserau teithio yn rhwystr i rieni yn ardal Trefynwy rhag medru gweithredu’r dewis hwnnw.

Ynghyd â’n cynlluniau i ddyblu capasiti Ysgol y Fenni yn y Fenni i fynediad dau ddosbarth ac ehangu darpariaeth feithrin yn Ysgol y Ffin yng Nghil-y-coed, mae hwn yn amser cyffrous ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy.

“Mae’r cynlluniau hyn ar gam cynnar, ond rwy’n edrych ymlaen at ymgysylltu sylweddol gyda’r cyhoedd ar y cynigion hyn i sicrhau fod ein system addysg yn diwallu anghenion teuluoedd Sir Fynwy.”

O hen dlysau i bric a brac cyffredinol mae amrywiaeth enfawr o drysorau i gael eu darganfod yn siop ailgylchu gwastraff cartrefi gyntaf Sir Fynwy.

Cafodd ‘Y Siop’ yng nghanolfan Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu Llan-ffwyst ei hagor yn swyddogol ddydd Gwener 4 Hydref gan y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd y Cyngor, a’r Cynghorydd Jane Pratt.

Diben y Siop yw cyfrannu at ymrwymiad Cyngor Sir Fynwy i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Ym mis Mai pasiodd cynghorwyr Cyngor Sir Fynwy gynnig unfrydol yn datgan argyfwng hinsawdd.  Nododd hyn ymrwymiad polisi clir i’r cyngor ymdrechu i ostwng ei allyriadau carbon ei hun i ddim erbyn 2030 er mwyn annog eraill i ostwng eu allyriadau carbon a gweithio gyda phartneriaid wrth gyfyngu cynhesu byd-eang i lai na 1.5 °C.

Ers agor ei drysau ym mis Mehefin, mae’r siop ailddefnyddio eisoes wedi dargyfeirio saith tunnell o ddeunydd o’r ffrwd gwastraff ac yn ôl i ddefnydd. Bydd ail ddiben y Siop yn golygu yr aiff yr holl elw o werthiant i gefnogi cynlluniau newid hinsawdd megis prosiectau plannu coed, perllannau cymunedol a gerddi cymunedol. Codwyd £10,000 ers mis Mehefin.

Mae gwirfoddolwyr yn cefnogi rhedeg y siop o ddydd i ddydd ac mae’r cyngor yn galw ar fwy o bobl i ddod a gwirfoddoli yn y siop i ehangu’r gwasanaeth. Gall hyn fod drwy helpu gyda gwerthu a chymorth cyffredinol o amgylch yr uned.

Cafodd amrywiaeth fawr o eitemau eu gwerthu eisoes. Mae offer, taclau cegin, byrddau, cadeiriau, beiciau ac offerynnau cerdd i gyd wedi canfod gwaith cartrefi newydd diolch  i waith caled y staff a’r gwirfoddolwyr ar y safle.

Mae’r cyngor yn awr yn annog preswylwyr i ddod ac ymweld â’r siop i ganfod pa fargeinion sydd ar gael ond hefyd i ddod ag unrhyw eitemau cartref fel celfi, llestri neu offer i’r siop fel y gall ganfod cartref newydd. Mae’r Siop hefyd yn rhoi syniadau gwych i unrhyw un a all fod yn mwynhau adnewyddu pethau neu brosiectau celf.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwyf wrth fy modd i agor yn swyddogol siop ailddefnyddio gyntaf oll Sir Fynwy. Mae’n wych gweld eitemau a fyddai fel arfer yn mynd i domen lanw yn canfod cartref newydd ac mae’n gam arall yn ymrwymiad y cyngor i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae hefyd yn wych gweld bod y siop yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli a byddwn yn annog unrhyw un sydd eisiau helpu i ddod i gysylltiad.”

Mae’r Siop ar agor ddydd Iau a dydd Gwener rhwng 10am a 2pm i gael mwy o wybodaeth ewch i

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/reuse-shop/

Gofynnir i bobl ym mhob rhan o Sir Fynwy gynllunio ymlaen llaw gan fod gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y gweill ar gyfer Twnneli Gibraltar yn Nhrefynwy.

Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Sadwrn 12 Hydref 2019 o 20:00 o’r gloch tan 06:00 o’r gloch ddydd Mercher 16 Hydref 2019 a chaiff ei wneud gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru – y corff sy’n gyfrifol am reoli, cynnal a chadw a gwella’r rhwydwaith ffyrdd strategol yn Ne Cymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Bydd trefniant gwrth-lif yn ei le yn ystod y cyfnod hwn er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw yn y twnnel i gyfeiriad y gogledd a hefyd i’r de.

Yn ystod holl gyfnod y gwaith, gofynnir i bob llwyth llydan annormal (lletach na 3 metr a hirach na 16.5 metr) ddefnyddio’r M5 a M4 i gyrraedd a gadael De Cymru.

Defnyddir rhag-arwyddion electronig a chaled ar y M4, A465, A40 a’r A449 lle’n bosibl i gynghori modurwyr i gynllunio ymlaen llaw ac i ddisgwyl oedi yn Nhrefynwy yn ystod y dyddiadau hyn.

16 Medi 2019 – 1 Tachwedd 2019

Mae Wales & West Utilities a Morrison Utility Services o flaen yr amserlen a bydd yn dechrau ar Gam 2 eu gwaith yr wythnos nesaf (dyddiad i’w gadarnhau).

Bydd hyn yn gweld Stryd St Ann yn cael ei hail-agor i draffig a’r system un-ffordd ar Stryd y Bont, Stryd yr Eglwys Isaf a Heol yr Eglwys yn cael ei hailosod gan alluogi modurwyr i fynd o amgylch Cas-gwent unwaith eto.

Fodd bynnag, bydd Pont Gwy ar gau yn y ddau gyfeiriad er mwyn gosod prif bibell nwy newydd ar/dros y bont.

Mae Cyngor Sir Fynwy a’r contractwyr yn ymwybodol o’r pryderon a fynegwyd gan bobl leol ac yn gwneud popeth o fewn eu pŵer i ostwng lefel ymyriad yn ystod y gwaith nwy hanfodol hwn.

Rydym hefyd yn gweithio hefyd gyda chydweithwyr yn Swydd Caerloyw ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) i geisio canfod datrysiad ymarferol sydd o gymorth i bawb.

Os ydych angen mwy o wybodaeth neu’n dymuno trafod logisteg y cau a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi gallwch wneud hyn drwy gysylltu â thîm gwasanaeth cwsmeriaid Wales & West yn enquiries@wwutilities.co.uk neu ffonio rhadffon 0800 912 2999 neu drydaru @WWUtilities

Ymunodd timau iechyd yr amgylchedd a thimau gwastraff a glanhau strydoedd Cyngor Sir Fynwy â Chyngor Tref a Chymuned Trefynwy, yr heddlu a chyrff cyhoeddus eraill i godi ymwybyddiaeth o ddiwrnod Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn.

Mae Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn a gynhaliwyd ddydd Iau 19 Medi yn gynllun i atgoffa perchnogion cŵn am bwysigrwydd glanhau ar ôl eu cŵn a sut y gallant helpu i wneud ein strydoedd ac ardaloedd chwarae a hamdden yn lleoedd mwy diogel. Y neges yn syml i berchnogion cŵn yw ‘Rhowch y baw ci yn y bin’.

Rhoddwyd sticeri ar finiau baw cŵn i atgoffa perchnogion, os ydynt yn llawn, y gallant hefyd ddefnyddio biniau sbwriel ar gyfer baw cŵn mewn bagiau neu fynd ag a’i roi gyda’u gwastraff cartref eu hunain i’w daflu.

Ymwelodd swyddogion â nifer o ardaloedd yn Nhrefynwy lle daeth baw cŵn  yn broblem. Bu cynnydd mewn baw cŵn yng Nghanolfan Gymunedol Rockfield a’r cae pêl-droed cyfagos ac roedd preswylwyr lleol yn ardaloedd Clawdd Du a Carbonne Close yn werthfawrogol iawn o’r ymdrechion. Ymwelwyd hefyd â Chippenham Mead, Wyesham Avenue a Woodland View lle gwelwyd baw cŵn ar y palmant tu allan i Ysgol Kymin View. Mae baw cŵn yn broblem arbennig i breswylwyr sy’n defnyddio cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Mae mwyafrif helaeth cerddwyr cŵn yn gyfrifol ac yn codi’r baw. Fodd bynnag, mae digwyddiadau yn y gymuned lle gall baw cŵn gael effaith fawr ar iechyd plant a’r rhai sy’n defnyddio caeau chwaraeon. Mae’n beryglus a gall achosi salwch ac mewn rhai achosion ddallineb. Mae Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn yn gynllun gwych a fydd gobeithio’n gwneud i berchnogion cŵn feddwl. Mewn blynyddoedd diweddar bu gostyngiad graddol yn faint o faw cŵn sydd ar ar ein strydoedd a’n caeau ac rwy’n diolch i’r perchnogion hynny sy’n rhoi’r baw ci yn y bin.”

Mae gan swyddogion gorfodaeth Cyngor Sir Fynwy a’r heddlu y pwerau i roi hysbysiadau cosb sefydlog i berchnogion sy’n methu glanhau ar ôl eu cŵn. Gall y rhai a gaiff eu dal ddisgwyl dirwy ar unwaith o £75 ac mewn rhai achosion wynebu erlyniad.  Os yw person yn gwrthod talu ac yr eir â’r achos i’r llys, gall y troseddwr gael dirwy o hyd at £1,000.

Caiff preswylwyr eu hannog i roi adroddiad am berchnogion sy’n methu glanhau ar ôl eu cŵn drwy:

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/streets-parking-and-transport/recycling-and-waste/dogfouling/

Monmouthshire County Council, is delighted to announce that it and the other four Gwent local authorities, have been awarded £459,000 from the Office for Low Emission Vehicles (OLEV) to install electric vehicle charge points in car parks in residential areas.

The funding which will be split across the five local authorities (Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport and Torfaen) will be used to install electric vehicle charging infrastructure across 33 local authority car parks in Gwent – installing up to 73 fast charge points.

Following a feasibility study supported by Welsh Government and Natural Resources Wales, the five Gwent local authorities (Caerphilly County Borough Council, Torfaen County Borough Council, Blaenau Gwent County Borough Council, Newport City Council and Monmouthshire County Council) were able to make a successful application for funding. Assistance was also received from the Energy Saving Trust during the development of their bid.

A survey has been conducted to support the funding bid in each of the authorities. The council would like to thank those residents who took time to participate in the survey. Their input will contribute to the future of provision for the county.

Councillor Jane Pratt, Cabinet Member for Green Infrastructure said:

“We are delighted that the funding bid has been successful. As an authority we are taking all the steps we can to be carbon free by 2030, following our declaration of a Climate Emergency in 2019.

The funding will empower the authority to install electric charging points thereby encouraging residents to be able to take advantage of electric vehicles. We look forward to installing the points across the county.”

For more information and to provide feedback call Rural Programmes Coordinator Mark Lloyd on 01633 644865 or email MarkLloyd@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi y bydd gwaith i wella ardal hanesyddol y Groes yng Nghil-y-coed yn dechrau ddydd Llun 30 Medi.

Bydd ‘Gofod Cyrchfan Croes Cil-y-coed’ yn creu ‘stryd wareiddiedig’ a gofod cyhoeddus ansawdd uchel fydd yn gwella’r porth hanesyddol i’r dref. Bydd y gofod aml-ddefnydd yn cefnogi iechyd a theithio llesol, hyrwyddo digwyddiadau, ysgogi busnes a chysylltu ganol y dref gyda’r Castell a’r Parc Gwledig cyfagos.

Mae’r prosiect £1.57m yn un o lawer sydd ar y gweill dan y Cynllun Adfywio ehangach a chaiff ei gyllido gan Gyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru drwy ei rhaglen ‘Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu’ a’r ‘Gronfa Drafnidiaeth Leol’.

Cafodd tref Cil-y-coed ei dewis fel prif Gynllun Adfywio Sir Fynwy ac mae’n rhan o Gynllun Adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae prosiectau eraill yn cynnwys ailfodelu Hyb Cymunedol y dref i greu gofod arbennig ar gyfer ‘cydweithio’ a menter, gan roi cyfleusterau hyblyg a fforddiadwy i rai sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain a busnesau bach.

Mae’r cynigion hefyd yn cynnwys cyfle grant ar gyfer perchnogion eiddo a phrydleswyr cymwys i wella ymddangosiad adeiladau masnach yng nghanol y dref a chreu anheddau ychwanegol yng nghanol y dref. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/caldicot-regen/ucpef/ 

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Weithrediadau: “Rwy’n falch iawn fod y cynlluniau adfywio ar gyfer canol tref Cil-y-coed ar fin dechrau. Bydd y gwaith yn galluogi’r dref i ddod yn ofod llawer gwell a mwy cysylltiedig, gan hyrwyddo busnesau ac annog ymwelwyr a phreswylwyr i ddefnyddio’r dref. Byddwn yn sicrhau na fydd dim mwy nag sydd raid o ymyrraeth ac rwy’n annog preswylwyr i barhau i ymweld â’r dref tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/caldicot-regen/  neu drwy anfon e-bost at Colin Phillips colinphillips@monmouthshire.gov.uk

Bydd Castell Cil-y-coed yn cynnal ei ddigwyddiad tân gwyllt mawreddog blynyddol ddydd Sul 3 Tachwedd gyda’r clwydi’n agor am 4.30pm ac arddangosiad yn parhau am dros 20 munud yn cychwyn tua 7pm. Mae gwefan cyfryngau WalesOnline yn gosod y digwyddiad blynyddol ymhlith y deg gorau o’i fath yng Nghymru.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Fynwy mewn cysylltiad â Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy a gyda chefnogaeth Cyngor Tref Cil-y-coed a mudiadau gwirfoddol cymunedol, ac mewn partneriaeth gyda Capital FM, mae’n denu torfeydd mawr ac wedi dod yn gynyddol boblogaidd. Nid sioe gyffredin mohoni, gan fod muriau’r castell yn llwyfan bendigedig ar gyfer arddangosiad anhygoel o dân gwyllt, cerddoriaeth a goleuadau’n peintio awyr y nos.

Aiff tocynnau ar werth o 14 Hydref, ar gost o £7.50 i oedolion a £4.50 i blant. Maent ar gael, ynghyd â gwybodaeth bellach, ar www.visitmonmouthshire.com/fireworks. Mae mynediad am ddim i blant dan dair oed ond maent yn dal i fod angen tocyn i fynychu.

Mae nifer o gynigion gwych ar gael ar gyfer preswylwyr lleol, a bydd angen prawf o gyfeiriad. Bydd gostyngiad deryn cynnar o 20% ar gael rhwng 1-6 Hydref yn siop Castell Cil-y-coed rhwng 11am – 4pm ac ar ôl 4pm o Ganolfan Hamdden Cil-y-coed.

Bydd disgownt o 10% ar gael rhwng 11am-4pm ar 8-13 Hydref yn siop Castell Cil-y-coed ac ar ôl 4pm o Ganolfan Hamdden Cil-y-coed.

Mae’r trefnwyr yn pwysleisio fod hwn yn ddigwyddiad tocyn yn unig ac na fydd unrhyw docynnau ar werth ar y glwyd. Dylai preswylwyr osgoi siom drwy brynu’n gynnar gan i bob tocyn gael ei werthu y llynedd. Rhaid i blant dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae parcio am ddim ar gael yn archfarchnad leol Asda, Porth y Castell a maes parcio Jubilee Way yng nghanol Cil-y-coed. Yn ogystal â thân gwyllt, bydd cerddoriaeth fyw ac adloniant gan Capital FM, reidiau ffair i’r plant, bar trwyddedig a stondinau bwyd a diod.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r seithfed flwyddyn i ni gynnal arddangosiad tân gwyllt mawreddog yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’r lleoliad yn berffaith ar gyfer noswaith hudolus o hwyl a thân gwyllt. Gall teuluoedd edrych ymlaen at arddangosiad ysblennydd ac adloniant gwych.”

Mae mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau’r dyfodol yn y Castell ac atyniadau eraill ar draws y sir ar gael yn: https://www.visitmonmouthshire.com/

Mae hanner tymor yr Hydref yn agosáu’n gyflym a bydd y Gemau Sir Fynwy poblogaidd iawn ar gyfer plant a phobl ifanc 5-12 oed yn dychwelyd ar draws y sir. Cynhelir y sesiynau o bob un o’r pedair canolfan hamdden: y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy.

Bydd amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael rhwng dydd Llun 28 Hydref – dydd Gwener 1 Tachwedd 2019. Mae Gemau Sir Fynwy yn cynnig gwersyll rygbi arbenigol a gaiff ei gynnal mewn partneriaeth gyda Chwaraeon Mynwy, Hamdden Mynwy a Chymuned y Dreigiau ac yn gyfle perffaith i fireinio sgiliau, rhoi hyfforddiant ychwanegol arbenigol neu roi cynnig ar y gamp am y tro cyntaf oll gyda help hyfforddwyr ysbrydoledig o’r Dreigiau.

Cynhelir y gwersylloedd ddydd Gwener 30 Hydref yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy a dydd Iau 31 Hydref yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed.

Ym mis Hydref bydd Gwersylloedd Antur Awyr Agored TMG hefyd yn dychwelyd, mewn partneriaeth gydag Addysg Awyr Agored, yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy ddydd Iau 31 Hydref. Gwahoddir plant rhwng 9-12 oed i herio eu hunain gyda gweithgareddau fel dringo, rhaffau uchel,  ac adeiladu lloches a mwy. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig a gellir eu harchebu drwy gysylltu’n uniongyrchol â Chanolfan Hamdden Trefynwy. Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw ar gyfer y ddarpariaeth hon sy’n rhedeg rhwng 8:00am a 5:00pm.

Cymerodd dros 3,000 o blant a phobl ifanc ran yn sesiynau gwyliau’r haf ac mae’r galw’n uchel am hanner tymor mis Hydref. Caiff rhieni eu hannog i archebu lle ymlaen llaw i osgoi siom.

Ers 2016 mae Gemau Mynwy wedi annog miloedd o blant a phobl ifanc i ddatblygu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd ac yn bwysicaf oll – gael hwyl drwy chwaraeon! Mae pob diwrnod yn llawn o wahanol chwaraeon a gweithgareddau corfforol i sicrhau fod rhywbeth i bawb.

Bob dydd bydd plant yn cynhesu lan gyda’r filltir dyddiol i baratoi am ddiwrnod llawn dop o gweithgareddau chwaraeon, cyn mynd ymlaen i chwarae pêl-droed, criced, tenis a hoci neu roi cynnig ar rywbeth newydd megis caiacio, golffio, pêl-fasged, polo dŵr a llawer mwy.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Bywyd Mynwy: “Mae Gemau Sir Fynwy yn gyfle gwych i’n plant a phobl ifanc i fod yn egnïol a chwrdd â ffrindiau newydd. Mae’r ddau beth hyn yn hanfodol i iechyd a llesiant cadarnhaol. Mae Gemau Sir Fynwy yn rhoi cyfoeth o weithgareddau i roi gwên ar wyneb pob plentyn sy’n cymryd rhan. Rwy’n annog rhieni i gynllunio ymlaen lle ac archebu lle heddiw.”

Cynhelir sesiynau Gemau Mynwy rhwng 900am – 3:00pm neu 8:00-5:00pm. I archebu lle, galwch heibio’ch canolfan hamdden leol neu fynd i:  https://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games/october-half-term/

Cynhelir Gwersylloedd Rygbi rhwng 9:00-3:00pm, i gael mwy o wybodaeth ewch i:

https://www.monmouthshire.gov.uk/rugby-camps / 

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Sadwrn 28 Medi Rhwng 20.20 – 20.50 (tua)

Dydd Sul 29 Medi Rhwng 08.50 – 09.20 (tua)

Dydd Sul 29 Medi Rhwng 21.10 – 21.40 (tua)

Dydd Llun 30 Medi Rhwng 09.35 – 10.05 (tua)

Dydd Llun 30 Medi Rhwng 21.50 – 22.20 (tua)

Dydd Mawrth 1 Hydref Rhwng 10.15 – 10.45 (tua)

Dydd Mawrth 1 Hydref Rheng 22.30 – 23.00 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog rhieni plant Blwyddyn 6 i wneud cais am le ar gyfer eu plentyn mewn ysgol uwchradd erbyn 27 Tachwedd.

Gwneud cais cyn y dyddiad cau sy’n rhoi’r cyfle gorau o sicrhau lle yn eu dewis ysgol. Mae’n rhaid i breswylwyr yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu dewis ysgol y tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk

Yn lle hynny, gall rhieni ofyn am becyn cais drwy ffonio tîm derbyniadau’r cyngor ar 01633 644508 neu e-bost: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae llenwi ffurflen gais yn datgan dewis ysgrifenedig ar gyfer ysgol yn ofyniad cyfreithiol a nodir yn y Cod Ymarfer Derbyniadau Ysgol. Yn ychwanegol, er fod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni na gwarcheidwaid dybio y bydd eu plant yn cael mynediad yn awtomatig. Hysbysir rhieni sy’n cyflwyno ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau ar 27 Tachwedd 2019 pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu erbyn 1 Mawrth 2020 fan bellaf.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Mae gwneud cais am le ysgol yn amser cyffrous i rieni ond hefyd yn gyfrifoldeb mawr.

“Mae’n bwysig bod ceisiadau’n cael eu hanfon erbyn y dyddiad cau ar 27 Tachwedd 2019 oherwydd mae ceisiadau hwyr mewn risg o fethu sicrhau lle yn eu dewis ysgol.

“Byddwn yn annog rhieni i ddewis ysgol a chyflwyno eu cais cyn gynted ag sydd modd.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Uned Ysgolion a Mynediad Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd preswylwyr i gyflwyno eu sylwadau i helpu llywio’r drafft Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Mae’r cynllun yn nodi’r amcanion ar gyfer rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y cyngor a mynediad ehangach i’r cyhoedd am y 10 mlynedd nesaf.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Seilwaith Gwyrdd a Chefn Gwlad: “Gweledigaeth y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw darparu rhwydwaith ansawdd uchel mewn cyflwr da o hawliau ffordd a safleoedd tir gwlad. Mae’r safleoedd hyn yn hanfodol i gefnogi’r economi lleol ac annog pobl i gael ffyrdd o fyw egnïol drwy wneud dewisiadau teithio cynaliadwy. Mae mor bwysig i’n hiechyd meddwl a chorfforol fedru cael mynediad i’n cefn gwlad hardd. Rwy’n annog pawb sy’n byw yn y sir i edrych ar y drafft gynllun a rhannu eu sylwadau. Mae Sir Fynwy yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Mae’r ddrafft strategaeth ar gael i’w lawrlwytho o wefan y cyngor:

https://www.monmouthshire.gov.uk/rights-of-way-improvement-plan-rowip/

Yn ychwanegol, mae Adroddiad Polisi Mynediad, Protocolau a Rheolaeth Weithredol ar gael ar y dudalen hon. Mae’n rhoi gwybodaeth ar sut mae’r cyngor yn rheoli’r gwasanaeth. Mae’r adroddiadau asesu a roddodd y dystiolaeth i’r drafft Gynllun Gwella Hawliau Tramwy hefyd ar gael yma.

Croesewir barn neu sylwadau erbyn 26 Tachwedd 2019 drwy e-bost i countryside@monmouthshire.gov.uk neu drwy’r post: Seilwaith Gwyrdd a Chefn Gwlad, Neuadd y Sir, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.

Bydd busnesau yn Sir Fynwy yn cael cyfle i rannu eu sylwadau ar weledigaeth newydd ar gyfer twf economi’r sir mewn digwyddiad a gynhelir ym mis Hydref.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniad a thrafodaeth am dwf economaidd yn y sir yn y dyfodol ac anghenion safleoedd ac adeiladau busnesau. Bydd swyddogion o’r cyngor ar gael i ateb cwestiynau.

Sir Fynwy yw’r economi ail fwyaf cystadleuol yng Nghymru ond mae hefyd angen iddi berfformio’n dda ar lefel y Deyrnas Unedig os yw i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu gweledigaeth newydd ar gyfer twf y dyfodol i alluogi’r sir i wireddu ei photensial economaidd llawn. Mae hefyd yn diweddaru ei Gynllun Datblygu Lleol, yn cynnwys dynodi safleoedd ac adeiladau cyflogaeth addas i alluogi busnesau presennol i dyfu a denu busnesau newydd mewn sectorau twf allweddol.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA am 9.00am ar gyfer 9.30am ddydd Llun 14 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter yng Nghyngor Sir Fynwy: “Rydym yn croesawu ymateb gan breswylwyr ar dwf a ffyniant dyfodol economaidd Sir Fynwy. Mae hwn yn gyfle da i bobl i helpu llunio’r sir mewn blynyddoedd i ddod. Dewch draw i gwrdd â’r tîm.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig a gellir eu harchebu drwy fynd i: www.eventbrite.com

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru wedi penderfynu gostwng cyllid ar gyfer eu cynllun Nofio am Ddim. Mae Sir Fynwy, ynghyd â’r holl awdurdodau lleol eraill ledled Cymru, yn awr yn cael eu gorfodi i ostwng rhaglenni nofio am ddim. O 1 Hydref 2019 bydd llai o breswylwyr Sir Fynwy yn gymwys i nofio am ddim mewn canolfannau hamdden lleol. Rhagwelir y caiff hyn effaith sylweddol ar fynediad pobl hŷn a iau i sesiynau am ddim ar draws Canolfannau Hamdden BywydMynwy Cyngor Sir Fynwy.

Gwnaed y penderfyniad ar ôl i adolygiad annibynnol gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru awgrymu nad oedd y cynllun yn addas i’r diben a bod angen model newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am BywydMynwy: “Rwy’n siomedig iawn gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod yn ymarferol yn dod â’r cynllun nofio am ddim ar gyfer Sir Fynwy, fel y bodolodd am bron 15 mlynedd, i ben.

Rydym yn clywed yn gyson am broblem enfawr gordewdra yn y Deyrnas Unedig a’r angen i bobl o bob oed i fyw bywydau mwy egnïol, gan eu galluogi i fwynhau gwell ansawdd bywyd.

Mae miloedd o blant a phob ifanc ar draws Sir Fynwy wedi mwynhau nofio am ddim dros y blynyddoedd – mae’n sgil bywyd gwych ac mor fanteisiol i iechyd meddyliol a chorfforol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r ymrwymiad hwn heb fawr iawn o rybudd ac mae swyddogion yn dal i ddisgwyl i gynlluniau gael eu cymeradwyo ar gyfer trefniadau’r dyfodol sydd i fod i ddod i rym ddechrau mis Hydref.

Fel cyngor sylweddolwn pa mor bwysig yw hi y gall pobl iau a hŷn nofio yn ein pedair canolfan hamdden – dyna pam ein bod yn gwario miliynau o bunnau yn eu gwella. Dros y dyddiau nesaf byddwn yn ystyried sut y gallwn sicrhau fod ein gwasanaethau hamdden yn parhau’n hygyrch i bawb yn Sir Fynwy, yn cynnwys rhai o gefndiroedd llai breintiedig.

“Bu hwn yn gyfnod heriol i’r tîm hamdden yn Sir Fynwy yng nghyswllt nofio a byddant yn hysbysu’r cyhoedd yn gyffredinol bod Llywodraeth Cymru wedi gostwng y cynllun a hefyd yn esbonio’r rhaglen ddiwygiedig a’r canlyniadau. Bydd y gwasanaeth yn gwneud ei orau i ganolbwyntio ar y cynllun newydd mewn ffordd gadarnhaol, cysylltu gyda chymunedau targed newydd a cheisio cynyddu’r defnydd o byllau nofio. Caiff y cynllun diwygiedig ei gyfathrebu drwy dimau blaen tŷ a hysbysiadau dros yr wythnosau nesaf.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch cyhoeddi y sicrhawyd cyllid i ddatblygu rhwydweithiau newydd i sicrhau band eang dibynadwy ansawdd da i fwy na 500 o adeiladau.

Bydd y cyngor yn derbyn £160,000 o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru i wella cysylltedd i’r rhai gyda rhyngrwyd gwael.

Bydd y cymunedau fydd yn cael budd yn cynnwys Goetre, Clydach, Llanfable, Coed Morgan, Nantyderi, Clytha a Llanfair Cilgedin.

Mae’r cyllid yn un o nifer o gynlluniau sy’n cadarnhau ymrwymiad parhaus Cyngor Sir Fynwy i atal amddifadedd digidol – gyda’r cyngor yn gweithio gyda’r sector preifat a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i gyflwyno gwasanaeth band eang cyflym iawn i ardaloedd gwledig anodd eu cyrraedd ar draws y sir.

Mae’r cyngor yn tendro ar gyfer y gwaith ar hyn o bryd drwy borth caffael cyhoeddus GwerthwchiGymru a disgwylir y bydd y cyflenwr llwyddiannus yn ei le erbyn diwedd mis Hydref.

Disgwylir y bydd y gwaith i weithredu’r band eang newydd yn cymryd chwe mis a bydd yn darparu gwasanaethau gwell i fusnesau a’r cyhoedd fel ei gilydd.

Yn dilyn y cais llwyddiannus am y grant dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Rwy’n falch iawn cyhoeddi ni fod yn llwyddiannus wrth sicrhau’r cyllid hollbwysig hwn i helpu gwella band eang yn ardaloedd anodd eu cyrraedd Sir Fynwy. Bydd hyn yn helpu i gysylltu’r sir ond hefyd yn cynorthwyo ein cymunedau i fod yn fwy cydnerth yn yr oes ddigidol.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Michael Powell, Rheolwr Rhaglenni Gwledig:

michaelpowell@monmouthshire.gov.uk sy’n goruchwylio’r prosiect.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu 175fed pen-blwydd Sioe Brynbuga drwy hyrwyddo ei wasanaethau sy’n anelu i helpu pobl ar draws y sir. Daeth nifer ragorol o ymwelwyr i Landenni, Brynbuga i fwynhau’r awyrgylch, yr heulwen hyfryd a’r amrywiaeth eang o bebyll, stondinau ac anifeiliaid.

Dychwelodd pabell Sir Fynwy am y drydedd flwyddyn ac roedd mor boblogaidd ag erioed. Thema eleni oedd ‘Gofalwn’ – daeth ystod eang o adrannau’r cyngor a sefydliadau ynghyd i hyrwyddo gwasanaethau a phrosiectau sy’n helpu pobl o bob oed ar draws Sir Fynwy.

Roedd  babell yn llawn synau Côr Cymuned Sir Fynwy, Côr Allegra, y bobl ifanc dalentog iawn o ensemble Band Pres Cerddoriaeth Gwent a Swyn Celtaidd.

Bu prosiectau a arweinir gan y Cyngor ‘Fy Niwrnod Fy Mywyd’ a ‘Fy Ffrindiau’ yn rhannu straeon ac astudiaethau achos gydag ymwelwyr yn dangos sut mae pobl gydag anableddau yn byw bywyd llawn. Mae Fy Niwrnod Fy Mywyd yn helpu i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau i helpu pobl ennill sgiliau a chymdeithasau. Mae Fy Ffrindiau yn grŵp cyfeillgarwch sy’n galluogi unigolion i gwrdd â phobl newydd a mynd allan a gwneud y pethau y dymunant eu gwneud.

Bu Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn sgwrsio gyda darpar ofalwyr maeth. Roedd aelodau staff yn hapus i ateb cwestiynau a chael gwared â mythau am faethu i helpu babanod, plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Bu tîm Llety â Chymorth Sir Fynwy yn siarad am y cyfleoedd i helpu unigolion digartref. Mae Llety â Chymorth yn galluogi aelwydydd i gynnig ystafell i rai sydd angen lle diogel i fyw ynddo a chael cymorth arbenigol gan y tîm Llety â Chymorth a Llamau, sefydliad digartrefedd pobl ifanc.

Cafodd ymwelwyr eu denu i’r llu o weithgareddau a gynhaliwyd tu allan i’r babell. Cafodd plant hwyl yn mynd ar sgwter ar lwybr pwrpasol. Nod y gweithgaredd a drefnwyd gan Dîm Diogelwch Ffordd Sir Fynwy oedd codi ymwybyddiaeth o fanteision teithio llesol a hyrwyddo diogelwch ffordd ymhlith plant a rhieni.

Bu gwirfoddolwyr Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn brysur iawn gyda theuluoedd yn cymryd rhan yn yr ardal golff bach yn ogystal â boccia a sgitls. Dychwelydd Clwb Tennis Brynbuga i’r ardal awyr agored gyda cwrt tenis wedi’i lenwi ag aer. Fe wnaeth ymwelwyr o bob oed fwynhau’r gweithgaredd yn fawr.

Tyrrodd ymwelwyr i edrych ar gar hydrogen Riversimple. Caiff y car ‘rhwydwaith trydan’ dwy sedd ei bweru gan gelloedd tanwydd hydrogen. mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymuno gyda phartneriaeth gyda Riversimple i dreialu’r car yn y Fenni. Mae’r cyngor yn anelu bod yn ddi-garbon erbyn 2030 ac yn croesawu ffyrdd arloesol i atal newid hinsawdd ac mae’r treialon yn un agwedd gyffrous o hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor: “Nid yw pabell Sir Fynwy byth yn methu fy rhyfeddu. Roeddwn mor falch i weld cynifer o ymwelwyr y tu mewn a thu allan y babell yn sgwrsio, gwrando ac yn bwysicaf oll yn mwynhau a rhyngweithio gydag adrannau’r cyngor a sefydliadau partner. Hoffwn ddiolch i drefnwyr y sioe am ein gwahodd i’r sioe a phawb a weithiodd mor galed i’w wneud i ddigwydd.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r Tîm Cludiant Teithwyr am gamu mewn i helpu cludo ymwelwyr ar ôl i’r trefnwyr gael eu siomi gan gwmni allanol.”

Bydd Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn nigwyddiad Tân Gwyllt Cil-y-coed ddydd Sul 3 Tachwedd pan fydd cyfle i sgwrsio gyda’r tîm am y llu o ffyrdd y gallwch helpu i newid dyfodol. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01873 735950 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/fostering/

I gael mwy o wybodaeth am dreialon car Riversimple cysylltwch â 01597 821060 neu edrych ar www.riversimple.com

Cafodd teuluoedd yn Sir Fynwy sy’n ymroi eu bywydau i gefnogi a chynnig cartrefi  ar gyfer plant a phobl ifanc eu cydnabod gyda seremoni arbennig yn Sioe Brynbuga eleni.

Yn nigwyddiad ‘Diolch i Chi am Faethu’ Cyngor Sir Fynwy ddydd Sadwrn 14 Medi, daeth dros 30 o ofalwyr a’u teuluoedd ynghyd dros de a theisen i ddathlu eu hymroddiad rhagorol i faethu.

Dechreuodd y seremoni arbennig gyda gair o ddiolch gan Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, a groesawodd yr holl ofalwyr a diolch iddynt am eu gwaith. Dilynwyd hyn gan gyflwyniad o flodau hardd gan y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy a’r Cynghorydd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy.

Cafwyd neges arbennig i’r gofalwyr gan y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, na fedrai fod yn bresennol.

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod eich gwaith a dweud wrthych faint y caiff pob un ohonoch eich gwerthfawrogi. Eich rôl yw rhoi amgylchedd diogel a chroesawgar i bobl ifanc a rydych yn allweddol wrth helpu i newid eu bywydau er gwell. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt am eich gwasanaeth a gobeithiaf y byddwch yn parhau i faethu a gweithio gyda Sir Fynwy am gyfnod hir.”

Daeth dathlu gofalwyr maeth Sir Fynwy yn draddodiad blynyddol a drefnir gan y Tîm Gofal Maeth. Roedd y tîm hefyd ar gael yn Sioe Brynbuga drwy gydol y dydd i siarad gyda phobl am sut y gallant ddod yn ofalwyr maeth gyda Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox: “Roedd yn anrhydedd mawr i gynnal digwyddiad diolch arbennig i’n gofalwyr maeth. Bu rhai o’n teuluoedd yn maethu am dros 25 mlynedd erbyn hyn felly mae’n wych cydnabod eu hymroddiad. Mae eu gwaith yn gwneud gwahaniaeth enfawr i blant a phobl ifanc. Rydym bob amser angen mwy o ofalwyr maeth felly byddem yn annog unrhyw un sy’n ystyried cynnig cartref i blentyn i ddod i gysylltiad. Mae gennym gyfleoedd gwych ar y gweill i gwrdd â’r tîm felly ewch draw os oes gennych unrhyw gwestiynau.”

Mae Tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau i bobl wneud ymholiadau am faethu.

Digwyddiad nesaf:

Beth: Cwrdd a Chyfarch Maethu

Ble: Gwesty’r Three Salmons, Buga

Pryd: 19 Medi rhwng 10am a 12pm

Mae maethu yn rôl ryfeddol a gwerth chweil a all barhau am unrhyw beth o bum mis i 25 mlynedd. Mae’r tîm bob amser yn edrych am bobl a all helpu babanod, plant a phobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01873 735950 neu anfon neges destun FOSTER gydag enw at 83222 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Mae Wales & West Utilities wedi dechrau gwaith ymchwilio i osod prif bibell nwy newydd ar Stryd St Ann a rhan o Bont Gwy yng Nghas-gwent yr wythnos hon, gyda chau ffyrdd dros dro, gorchmynion traffig a rheoli traffig i ddechrau’r wythnos nesaf am gyfnod o tua 7 wythnos.

Oherwydd yr amgylchedd priffyrdd yn yr ardal hon bydd angen gweithredu nifer o orchmynion dros dro i reoli traffig a pharcio a hefyd ddarparu goleuadau traffig mewn lleoedd i gefnogi gweithrediad y trefniadau hyn.

Yn gryno, caiff y system un-ffordd bresennol ar Stryd y Bont, Heol yr Eglwys a Heol yr Eglwys Isaf ei gohirio i ganiatáu llif traffig dwy-ffordd a hefyd caiff peth o’r parcio presennol ar y stryd ar Heol y Eglwys Isaf ei ohirio i ddarparu ar gyfer a chaniatáu cerbydau i basio’n ddiogel, os a phryd mae’n briodol.

Cedwir mynediad i gerbydau ar gyfer preswylwyr yr effeithir yn uniongyrchol arnynt a’r gwasanaethau argyfwng cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol a bydd arwyddion clir ar gyfer llwybrau gwyriad.

Os ydych angen mwy o wybodaeth neu drafod logisteg cau’r ffyrdd a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi, cysylltwch os gwelwch yn dda â thîm gwasanaethau cwsmeriaid Wales & West ynenquiries@wwutilities.co.uk neu ffonio rhadffon 0800 912 2999 neu drydaru @WWUtilities

Cafodd cannoedd o deuluoedd Sir Fynwy amser gwych yn ystod yr haf eleni yn ymweld â llawer o atyniadau Cyngor Sir Fynwy a chymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon gwych, profiadau theatr awyr agored a chestyll.

Ymwelodd dros 8000 o bobl â gwefan Ymweld â Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.co.uk i weld ble gallent fynd i greu atgofion fydd yn parhau am byth.

Roedd Castell Cil-y-coed yn gefnlen i brofiadau hudolus i blant bach a gafodd eu cyfareddu gan Louby Lou a’i thîm o storïwyr. Roedd yr holl leoedd wedi eu llenwi ar gyfer y sesiynau adrodd straeon gyda phlant o bob rhan o’r sir yn ymgolli mewn straeon am gwningod gwyn, môr-ladron, dinosoriaid ac uncorniaid ac yn chwilio am y dyn bara sinsir yng ngerddi’r Castell. Mae’r castell yn edrych ymlaen at gyflwyno llawer o hoff straeon ymysg tyrrau a chanonau’r castell.

Cymerodd dros 3,000 o bobl ifanc 5-12 oed ran yng Ngemau Sir Fynwy sy’n boblogaidd iawn bob blwyddyn. Mae’r nifer fawr o bobl ifanc yn mwynhau drwy chwaraeon yn glod i’r staff a gwirfoddolwyr gwych sy’n cefnogi cynllun Gemau Sir Fynwy. Eleni gwelwyd dechrau dawns a gymnasteg a gwersylloedd antur awyr agored, ysgol môr-forwynion, ynghyd â Gall Genethod a gwersylloedd pêl-droed, rygbi a chriced sydd bob amser yn boblogaidd.

Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dreigiau Gwent Casnewydd a Chanolfannau Awyr Agored Gwent i roi cyfleoedd unigryw, a chymerodd 404 o blant a phobl ifanc ran dros 29 diwrnod.

Yn yr Hen Orsaf Tyndyrn aeth 1500 o bobl ar y trên bach am daith o amgylch y safle gyda llawer o deuluoedd yn chwilio yn y safle am gliwiau yn yr helfa drysor.

Cynhaliwyd pedwar prynhawn Galw Heibio a Gwneud drwy gydol mis Awst yn Amgueddfa Cas-gwent yn y Neuadd Dril. Mwynhaodd rhieni, aelodau teulu a gofalwyr ychydig oriau yn gwneud pethau hwyl gyda’r rhai bach. Daeth Canolfan Croeso Cas-gwent yn lle perffaith i bobl leol ac ymwelwyr gwrdd gyda ffrindiau am goffi cyn ymchwilio’r dref a’r castell a chrwydro ar hyd yr afon.

Mae gan Sir Fynwy hanes cyfoethog. Eleni dechreuodd teithiau gwybodaeth am Bont Mynwy yn Nhrefynwy. Ymwelodd dros 600 o bobl â’r unig bont afon gaerog ym Mhrydain gyda’i thŵr porth yn sefyll ar y bont. Caiff y daith ei harwain gan wirfoddolwyr gwybodus a bu’n boblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr ers dechrau’r teithiau ym mis Ebrill 2019.

Roedd Castell y Fenni yn gefnlen ar gyfer adloniant awyr agored o’r radd flaenaf. Daeth 450 o bobl draw gyda theuluoedd yn dod â phicnic a blancedi i fwynhau yng ngerddi’r castell. Roedd perfformiadau yn cynnwys llyfr plant poblogaidd Gansta Granny gan David Williams, a ddaeth yn fyw gan Heartbreak Productions. Daeth Illyria Productions ag Ali Baba and the Forty Thieves i’r Fenni gydag actorion gwych, set ysblennydd a chomedi tu hwnt o ddigri yn diddanu pobl o bob oed mewn safle unigryw.

Dywedodd y Cyng Richard John Aelod Cabinet Bywyd Mynwy:

“Bu’r haf yn wych eleni. Mae’n hyfryd iawn gweld yr adborth gan ein holl ganolfannau hamdden ac atyniadau. Mae Bywyd Mynwy yn cynnig cyfleoedd anhygoel ac rwyf mor falch i weld cynifer o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn manteisio ar y gweithgareddau unigryw. Edrychaf ymlaen at weld mwy o weithio partneriaeth gyda chyfleusterau fel ein gwasanaeth addysg awyr agored. Mae gan Sir Fynwy gymaint i’w gynnig i deuluoedd, ac fe wnaethom yn wir gyflwyno’r Haf maen nhw Eisiau.”

Mae llawer mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y gweill ar gyfer hanner tymor mis Hydref. Mae Gemau Mynwy a gwersylloedd chwarae ar agor ar gyfer archebion. Galwch heibio neu ffonio canolfan hamdden i archebu lle. Mae pob canolfan ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddyddiau Sadwrn a rhwng 8.15m a 6.30pm ar ddyddiau Sul (gall oriau agor amrywio yn ystod gwyliau).

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau ac atyniadau, gyda chymaint o wybodaeth. Cynlluniwch yr ychydig fisoedd nesaf, ewch i: www.visitmonmouthshire.com

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dychwelyd i Sioe Brynbuga am y drydedd flwyddyn. Bydd pafiliwn y cyngor yn fwy ac yn well nag erioed. Wedi’i lleoli yn agos at fynedfa maes y sioe, y babell yw’r man cyntaf i alw am ddewis eang o weithgareddau hwyliog yn rhad ac am ddim a gwybodaeth gan ddewis amrywiol o wasanaethau a sefydliadau.

Eleni thema’r cyngor yw Gofalwn a bydd yn cyd-daro gyda Wythnos Gofalwn Cymru, ymgyrch genedlaethol sy’n rhedeg rhwng dydd Llun 9 a dydd Sul 15 Medi gan Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o gyfleoedd gyrfa mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar.

Mae Tîm Datblygu Gweithlu Sir Fynwy yn cynnig sesiynau blasu CPR a gall roi cyngor i ymwelwyr am y swyddi gofalu niferus sydd ar gael yn y sir. Caiff plant eu hannog i ddod wedi eu gwisgo fel arwyr gan y bydd awduron Billy the Super Hero, llyfr i ddathlu ac ysbrydoli gofalwyr yn bresennol gyda’r tîm. Yn y llyfr mae Billy, bachgen ifanc sydd wrth ei fodd gydag arwyr ac yn cael ei ysbrydoli i ddod yn arwr go iawn (meddyg) ar ôl gweld y ffordd y mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gofalu am ei fam-gu. Drwy stori Billy, mae’r llyfr yn cyflwyno pwnc iechyd a gofal cymdeithasol i blant gyda’r nod o sbarduno diddordeb yn y rhagolygon gyrfa gwerth chweil.

Datblygwyd y llyfr gan Dîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Petra Publishing.

Bydd Tîm Maethu Sir Fynwy ar gael i sgwrsio gydag ymwelwyr am y llu o wahanol ffyrdd y gall unigolion a theuluoedd cariadus gefnogi babanod, plant a phobl ifanc. Nid dim ond pobl ifanc sydd angen cefnogaeth, bydd y Tîm Llety â Chymorth yn y sioe i siarad gyda phobl am y gwahaniaeth y gall ystafell ei wneud i oedolyn digartref neu fywyd teulu.

Bydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn y babell yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am y newidiadau i ddarpariaeth gofal iechyd yng Ngwent a gall ateb cwestiynau am Ysbyty Prifysgol newydd The Grange.

Caiff teuluoedd ifanc eu hannog i ddod draw a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau am ddim tu mewn a thu allan i’r babell. Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu Sir Fynwy yn sgwrsio am y Cynnig Gofal Plant, yr amrywiaeth o weithgareddau a grwpiau sydd ar gael ar draws y sir. Bydd staff o Cymraeg i Blant yn ymuno gyda’r tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a all ddweud popeth sydd angen ei wybod am fanteision addysg ddwyieithog. Bydd Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu mini golff, sydd bob amser yn boblogaidd. Bydd trac sgwter a sefydlwyd gan y Tîm Diogelwch Ffordd yn helpu’r rhai ifanc i losgi ychydig o egni a chael hwyl.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymroddedig i ddod yn sir dim carbon erbyn 2030 ac yn meddwl yn barhaus am wahanol ffyrdd i gyflawni’r nod. Mae’r cyngor wedi uno gyda River Simple i helpu treialu defnydd cerbydau hydrogen ar draws y sir. Bydd car River Simple i’w weld tu allan i’r babell ac mae’r tîm yn croesawu ymwelwyr i edrych ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt am y car.

Bydd adloniant gan Cerddoriaeth Gwent, ac mae Côr Cymunedol Sir Fynwy yn dychwelyd ynghyd â Swyn Celtaidd. Yn newydd ar gyfer 2019 mae gweithdy Samba ac ensemble band pres.

Cynhelir Sioe Brynbuga ar Faes Sioe Brynbuga, Llandenni NP15 1DD. Gallwch archebu eich tocynnau ymlaen llaw yn www.uskshow.co.uk/ neu eu prynu ar y dydd.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu cynlluniau i ostwng ei allyriadau carbon. Datganodd y cyngor argyfwng hinsawdd ym mis Mai 2019 a bydd y Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn archwilio’r cynlluniau ar 26 Medi cyn iddynt gael eu trafod gan y Cyngor Sir ym mis Hydref.

Mae newid hinsawdd yn un o heriau mwyaf y 21ain ganrif. Mae angen newid sylweddol cyn 2030 i gyfyngu cynhesu byd-eang i ddim nwy na 1.5°C i leihau risgiau o ddigwyddiadau tywydd eithafol megis stormydd, colli rhywogaethau a chynefinoedd pwysig a’r effeithiau dilynol ar bobl, busnesau a chymunedau.

Mae’r awdurdod lleol eisoes yn gwneud llawer o bethau i ostwng allyriadau carbon. Mae gan y cyngor fferm solar ac mae wedi gosod paneli solar ar lawer o adeiladau sy’n cynhyrchu cyfwerth â bron 20% o’r trydan y mae’r cyngor yn ei ddefnyddio a daeth 99.5% o’r trydan a ddefnyddiwyd gan y cyngor y llynedd o ffynonellau adnewyddadwy. Mae’r cyngor yn gosod mannau gwefru cerbydau trydan o amgylch y sir ac yn gweithio gyda chwmni lleol i beilota cerbydau pŵer hydrogen. Yn 2018 gofynnodd y cynghorwyr i Gronfa Pensiwn Gwent ddechrau dadfuddsoddi o danwyddau ffosil.

Dywedodd y Cyng Pratt, “Nid yw’r pethau hyn ar eu pen eu hunain yn ddigon i fynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd. Mae angen cynlluniau newydd i wneud gwahaniaeth ar draws pob cymuned a holl dinasyddion Sir Fynwy – mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydym yn teithio, bwyta, cynhyrchu ein bwyd, siopa a sut ydym wedi ein cysylltu’n annatod gyda’n hamgylchedd.”

Ni all y cyngor ostwng defnydd carbon ar ben ei hun, ac mae help y cyhoedd a busnesau yn hanfodol. Mae angen gwneud hyn i gyd tra’n cydbwyso anghenion menter a chefnogi ein heconomi gwledig yn awr ac yn y dyfodol. Mae swyddogion sy’n gweithio ar y cynllun wedi cwrdd gyda Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd i sicrhau eu bod yn ymwneud â datblygu’r cynllun.
Mae camau rhwydd y gall pawb eu cymryd i ostwng eu hôl-troed carbon, megis cerdded a seiclo mwy, gostwng, ail-ddefnyddio ac ailgylchu gwastraff a phrynu bwyd lleol.

Bydd argyfwng yr hinsawdd yn un o themâu pabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 14 Medi. Mae’r cyngor yn croesawu preswylwyr yn ymweld â’r sioe i alw heibio a sgwrsio gyda’r swyddogion a’r sefydliadau niferus fydd yn bresennol.

Daeth Cyngor Sir Fynwy yr awdurdod lleol cyntaf yn y Deyrnas Unedig i symud ymlaen gyda chynllun sy’n anelu i ganfod datrysiadau i unigrwydd a thrafnidiaeth gyhoeddus gyfyngedig mewn rhannau gwledig o’r sir.

Datblygir y cynlluniau gyda chyllid a chefnogaeth gan GovTech Catalyst: cynllun gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, a gaiff ei redeg gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth, i helpu  busnesau technoleg i ddatblygu atebion arloesol i heriau sector cyhoeddus. Ers mis Ionawr, bu pum prosiect yn datblygu cysyniadau i fynd i’r afael ag unigrwydd gwledig. Cafodd dau ohonynt yn awr eu dewis i ddatblygu eu datrysiadau i fod yn gynnyrch neu wasanaethau hyfyw a allai fod o fudd i gymunedau yn Sir Fynwy ac, os yn llwyddiannus, eu hymestyn i rannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Bydd Box Clever Digital a hefyd y Tîm Dirnad Ymddygiad (BIT)  yn derbyn hyd at £500,000 o gyllid (yn cynnwys Treth ar Werth) yr un o gronfa GovTech Catalyst i ddatblygu eu cysyniadau.

Mae Sir Fynwy yn sir lled-wledig gyda thirlun amrywiol a hardd, eto mae amrywiaeth yr ardal yn cyflwyno llawer o heriau. Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant pobl tra bod diffyg cludiant hefyd yn cyfyngu gallu i gael mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae Box Clever Digital wedi cynnig datrysiad gyda’r enw “Thrive” sy’n llwyfan digidol sy’n anelu i hybu sgiliau a chynyddu cysylltiadau rhwng pobl yn eu cymuned leol i atal unigrwydd a gostwng atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Thrive hefyd yn defnyddio technoleg i ddatgloi potensial darpariaeth cludiant na wneir defnydd llawn ohono, yn cynnwys rhannu teithiau.

Cyflwynir yr ail brosiect gan BIT, y cyfeirir ato weithiau fel yr uned procio, sydd wedi cynnig datrysiad dan yr enw ‘Connector’ i gynyddu ein dealltwriaeth o unigrwydd ar lefel leol a datblygu dulliau gweithredu wedi’u targedu fydd yn ei gwneud yn haws i bobl gymryd rhan a chael mynediad i weithgareddau cymunedol a all gynyddu llesiant a gostwng unigrwydd.

Caiff dull gweithredu y tîm ei yrru gan ddealltwriaeth o wyddor ymddygiad, a bydd yn anelu i fynd i’r afael â’r rhwystrau meddyliol a chorfforol sylfaenol i gyfranogiad beth bynnag yw gallu digidol pobl.

Dywedodd Simon Hart AC, Gweinidog Gweithredu yn Swyddfa’r Cabinet:

“Rwy’n falch iawn i gyhoeddi fod her GovTech Catalyst Sir Fynwy ar fynd i’r afael ag unigrwydd gwledig wedi symud ymlaen i ail gam ei ddatblygiad. Mae hyn yn dangos ein bod drwy’r GovTech Catalyst yn helpu i yrru arloesedd a mabwysiadu technolegau sy’n dod i’r amlwg i ddatblygu gwasanaethau gwell ar gyfer y cyhoedd ac arbed arian ar gyfer y Llywodraeth yn ganolog a hefyd ar draws y sector cyhoeddus yn ehangach.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:

“Hoffwn longyfarch Box Clever Digital a BIT wrth iddynt symud i gam nesaf y Govtech Catalyst. Cafodd y ddau brosiect arloesol hyn eu dewis o blith prosiectau rhagorol a wnaeth i gyd gyflwyno datrysiadau gwych i her unigrwydd gwledig yma yn Sir Fynwy. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd y ddau brosiect yn symud ymlaen yn y cam nesaf.”

Ychwanegodd Clare Delargy, Pennaeth Cyfalaf Cymdeithasol BIT:

“Rydym yn falch iawn i barhau i weithio gyda’n partneriaid yn Sir Fynwy i adeiladu ein gwasanaeth, Connector. Mae BIT yn gweld potensial enfawr mewn cyfuno ein profiad gyda gwyddor a data ymddygiad i annog pobl i fynychu’r holl weithgareddau cymunedol gwych sydd eisoes ar gael ym mhob rhan o’r sir.

Gwyddom nad yw cynyddu ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau yn ddigon ar ben ei hun i oresgyn rhwystrau seicolegol i’w mynychu, felly mae ein dull hefyd yn mynd i’r afael â’r ofnau cymdeithasol a all lesteirio cyfranogiad, yn arbennig ar gyfer y rhai sy’n unig neu anghysbell.”

Dywedodd Dan Scobie, Prif Swyddog Technoleg Box Clever Digital: “Rydym yn hynod falch i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy ar brosiect mor bwysig, gan ddefnyddio arloesedd technoleg i fynd i’r afael ag unigrwydd a phroblemau cludiant ar draws y sir.

Mae gan Box Clever Digital hanes gwych o arloesi yn y diwydiannau gofal cymdeithasol, cyfreithiol a thrafnidiaeth, a rydym yn falch iawn i fedru parhau i ddod â dulliau gweithredu arloesol i fynd i’r afael â phroblemau pwysig mewn cymdeithas.”

Bydd y ddau brosiect yn rhedeg am ddeuddeg mis o fis Medi 2019. Gyda’i gilydd, mae ganddynt y potensial i roi’r sylfeini ar gyfer gwell cysylltiadau a llesiant yng nghymunedau gwledig Sir Fynwy.DIWEDD.

Mae cartref gofal Cyngor Sir Fynwy ar gyfer pobl gyda dementia yn edrych am arddwyr angerddol i helpu gofalu am yr ardd gymunedol.

Mae Severn View yn ddiweddar wedi sicrhau tir ychwanegol ac angen mwy o wirfoddolwyr i droi’r safle hardd yn ofod synhwyraidd gwych ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr. Bydd yr ardd synhwyraidd yn rhoi cyfle i wella llesiant preswylwyr, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Cynhelir diwrnod agored yn Severn View, Cas-gwent NP16 5BS ddydd Mawrth 10 Medi o 2.00pm. Bydd y diwrnod yn gyfle i ganfod mwy dros dishgled o de a theisen.

Dywedodd y Cyng. Penny Jones, aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Iechyd:

“Mae gwirfoddoli yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant unigolion a’r gymuned yn ehangach, bydd y cyfle hwn yn cael effaith uniongyrchol ar fywydau pobl yn ein cymunedau. Mae Severn View yn lle arbennig ac mae’r ardd yn ased go iawn. Byddem yn wirioneddol werthfawrogii ymgyfraniad pobl faint bynnag o amser y gallant ei gynnig, mae rhoi help llaw yn gwneud gwahaniaeth enfawr.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Sian Gardner, ffoniwch 07815005013.

cof

Cafodd strydoedd a sgwâr newydd i gerddwyr yn unig eu hagor yn swyddogol yn dilyn seremoni yng nghanol tref y Fenni ddydd Sadwrn 24 Awst.

Mae’r parthau i gerddwyr yn unig, a gymerodd dair blynedd i’w creu, yn cynnwys cynllun newydd o Stryd Fawr i Sgwâr Sant Ioan a hyd at waelod Stryd Frogmore lle saif y Senotaff.

Mae’r cynllun newydd yn rhoi mynediad diogel a deniadol i brif ardaloedd siopa’r Fenni a rhoi golwg ffres i ganol y dref. Cafodd y gwaith ei gynnal mewn camau gan y contractwr lleol Alun Griffiths ac amcangyfrifir iddo gostio dros £2 miliwn. Daeth y cyllid gan Lywodraeth Cymru a datblygiad Morrisons gyda’r nod o gysylltu’r gwahanol strydoedd masnachol yn y dref i roi amgylchedd cyfeillgar i gerddwyr.

Roedd dyluniad y cynllun yn wirioneddol yn ymdrech ar y cyd rhwng swyddogion ac aelodau Cyngor Sir Fynwy, aelodau Cyngor Tref y Fenni a phobl eraill o’r dref a wirfoddolodd eu hamser i gydweithio i gyflawni’r cynllun.

Mae mânwerthwyr a siopwyr lleol wedi canmol y contractwyr yn neilltuol am wneud pob ymdrech yn ystod y gwaith i sicrhau nad oedd dim mwy nag oedd yn rhaid o ymyrraeth i’w busnesau.

Roedd Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy ac aelodau allweddol o’r prosiect yn bresennol yn y seremoni agor. Ymunwyd â hwy gan gontractwyr ac roedd barbeciw a diodydd i ddathlu diolch i’r bwyty lleol Casa Bianca.

Yn dilyn y seremoni agoriadol dywedodd Sheila Woodhouse, Cadeirydd y Cyngor: “Mae’r parth newydd i gerddwyr yn unig yng nghanol tref y Fenni yn rhoi llwybr diogel i’r cyhoedd drwy un o drefi mwyaf deniadol Sir Fynwy a hefyd yn rhoi golwg newydd a fodern i ganol y dref. Hoffwn ddiolch i’r cyhoedd a mânwerthwyr am eu hamynedd tra bod y gwaith yn mynd rhagddo a hoffwn ddiolch i’r holl staff a chontractwyr a wnaeth y gwaith i’r safonau uchaf oll gyda chyn lleied o ymyrraeth ag oedd yn bosibl. Diolch i Gyngor Tref y Fenni, Tîm y Fenni a Swyddogion Cyngor Sir Fynwy am gydweithio mor agos i wneud hyn yn enghraifft wych o waith tîm a chydweithredu.”

Dywedodd Lucy Hywel yn cynrychioli Cymuned Busnes y Fenni: “Mae’r gwaith ar y parth i gerddwyr yn unig yn achos am ddathlu mawr i ddod ag oes newydd i gynnig mânwerthu y Fenni.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

 • Dydd Sadwrn 31 Awst Rhwng 21.25 – 21.55 (tua)
 • Dydd Sul 1 Medi Rhwng 9.55 – 10.25 (tua)
 • Dydd Sul 1 Medi Rhwng 22.10 – 22.40 (tua)
 • Dydd Llun 2 Medi Rhwng 10.40 – 11.10 (tua)
 • Dydd Llun 2  Medi Rhwng 22.55 – 23.25 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae Canolfan Hamdden Trefynwy yn cynnal penwythnos yn llawn o weithgareddau am ddim ar gyfer y teulu cyfan i ddathlu ei phen-blwydd cyntaf ers ailagor.

Bydd y ‘Penwythnos Agored’ am ddim yn dechrau ddydd Sadwrn 7 Medi a bydd yn cynnig llu o weithgareddau gwych yn cynnwys nofio, dosbarthiadau Les Mills a sesiynau troelli. Mae hefyd ddigon ar gael ar gyfer plant gyda chwarae meddal, golff gwirion a mynediad i’r mur dringo.

Cynhelir  y digwyddiad gan Hamdden Mynwy fel ffordd o ddweud diolch yn fawr wrth bawb a ddefnyddiodd Ganolfan Hamdden Trefynwy dros y flwyddyn ddiwethaf. Caiff pobl hefyd eu gwahodd i ddod ac ymchwilio’r ystod enfawr o gyfleusterau newydd sydd ar gael.

Buddsoddwyd dros £7.4 miliwn i adnewyddu Canolfan Hamdden Trefynwy sydd â chanolfan chwarae i blant, caffe, ystafell aml-bwrpas ar gyfer partïon a chyfarfodydd, ystafelloedd iechyd yn cynnwys jacuzzi, ystafell stêm, ardaloedd ymlacio, ystafell driniaeth a sauna, stiwdio droelli, ystafell hoenuso,  ystafelloedd newid braf a champfa fawr gyda’r offer diweddaraf un. Mae gan y ganolfan hefyd bwll nofio 25m newydd sbon yn yr hen neuadd chwaraeon.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros wasanaethau canolfan hamdden Sir Fynwy: “Rydym yn wirioneddol falch o’r ganolfan hamdden a gafodd ei hadnewyddu’n ddiweddar yn Nhrefynwy, sydd â chymaint i’w gynnig i’r gymuned leol o ran llesiant corfforol a meddyliol, ffitrwydd a hwyl i’r holl deulu. Rhwng yr ysgol newydd a’r ganolfan hamdden, mae ein cyngor wedi buddsoddi dros £50 miliwn yn addysg a llesiant pobl o bob oed yn Nhrefynwy a’r cylch.

“Bydd y penwythnos hwn yn gyfle gwych i unrhyw un weld y cyfleusterau rhagorol sydd ar gael i’r cyhoedd a byddem yn annog pawb sy’n byw yn lleol i ddod a gweld drostynt eu hunain sut olwg sydd ar ganolfan hamdden 21ain ganrif.

“Mae’r ganolfan hamdden newydd yn gosod y safon yn uchel am yr hyn y dymunwn ei gyflawni yng nghanolfannau hamdden eraill y sir, fel y gall mwy o deuluoedd yn Sir Fynwy fwynhau manteision ffordd iach o fyw.”

I gael mwy o wybodaeth ar amserlenni gweithgareddau ac argaeledd, gofynnir i chi hoffi a dilyn Canolfan Hamdden Trefynwy ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dathlodd myfyrwyr ledled Sir Fynwy eu canlyniadau TGAU a chymwysterau lefel 2 eraill.

Eleni cyflwynwyd mesurau atebolrwydd newydd ar gyfer canlyniadau TGAU a newidiadau i’r ffordd y mae canlyniadau’n cael eu crynhoi. Bydd y cyngor yn parhau i weithio a chefnogi ysgolion, partneriaid a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg i hyrwyddo safonau uchel ar draws pob ysgol i sicrhau bod pob un o’n dysgwyr yn cyrraedd eu potensial llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor hapus dros ein holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau heddiw.  Mae diwrnodau canlyniadau bob amser yn gymysgedd o gyffro a phryder ond gallwn weld heddiw fod gwaith caled ac ymroddiad ein holl fyfyrwyr, eu teuluoedd a staff ein hysgolion wedi talu ar ei ganfed.  Rwyf am longyfarch pawb am yr hyn y maent wedi’i gyflawni.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Dylai pawb fod yn falch iawn gyda’r canlyniadau y maent wedi’u cyflawni heddiw.  Mae’n bwysig ein bod yn cofio bod y cyflawniadau hyn yn ganlyniad llawer o waith caled ac ymrwymiad ar ran y myfyrwyr, ond hefyd y rhai sy’n eu cefnogi gartref ac yn yr ysgol.”

Mae cynllun newydd sydd yn cynnig ‘hwyl, cyfeillgarwch a bwyd’ i blant yn Sir Fynwy wedi ei ddisgrifio fel llwyddiant yn dilyn y flwyddyn gyntaf o fod ar gael yn y sir.  

Mae’r Rhaglen Gwella Gwyliau’r Ysgol (SHEP) yn darparu prydau bwyd iachus a maethlon, addysg, gweithgareddau corfforol a sesiynau ymgyfoethogi i blant mewn ardaloedd penodol o’r sir yn ystod gwyliau’r ysgol.   

Mae mwy na 260 o blant wedi cofrestru mewn dwy ysgol yn Sir Fynwy gyda sesiynau yn cael eu cynnal yn y bore yn Ysgol Overmonnow yn Nhrefynwy ac Ysgol Thornwell yng Nghas-gwent.  

Mae’r rhaglen hon, sydd yn cael ei harwain gan Gyngor Sir Fynwy, wedi llwyddo i sicrhau bod yr holl blant yn mynychu’r sesiynau yn medru manteisio ar weithgareddau sydd wedi eu teilwra at eu hanghenion penodol. Mae hyn yn cynnwys mannau chwarae penodol a mannau gorffwys i blant sydd yn medru cyffroi neu sydd angen pum munud i ffwrdd o’r holl weithgareddau. 

Mae’r rhaglen SHEP ond yn bosib yn sgil grant gan Lywodraeth Cymru a chyllid hael gan y pedwar cyngor tref a rhai o’r cynghorau cymunedol lleol. Yn dilyn llwyddiant eleni, mae’r Cyngor eisoes wedi dechrau ystyried sut i gyflwyno’r cynllun i ysgolion eraill yn y sir ar gyfer  2020, gyda’r nod o gynyddu’r nifer o blant sydd yn cymryd rhan.

Roedd yr Aelod Cabinet ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygiad Cymunedol, y Cyngh. Sara Jones wedi canmol y cynllun. Wrth ymweld ag Ysgol Overmonnow, dywedodd y Cyngh. Jones: “Mae’n wych i weld y plant mor hapus ac yn mwynhau’r gweithgareddau. Rwyf wir yn gobeithio y byddwn yn medru parhau gyda’r ddeialog bositif gyda’n partneriaid a pharhau i lwyddo i sicrhau cyllid. Mae’n amlwg wrth edrych o gwmpas pa mor llwyddiannus yw’r cynlluniau yma. Rwyf wir yn gobeithio y byddwn yn medru eu darparu yn y dyfodol gyda chefnogaeth ein partneriaid.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn chwilio am aelodau newydd i Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad?

Mae’r fforwm yn rhoi cyngor ar wella mynediad cyhoeddus yn y sir ar gyfer hamdden a mwynhad awyr agored ac mae’n cynghori ac yn cynorthwyo gyda gweithredu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus y cyngor.

Mae aelodau’r Fforwm yn wirfoddolwyr ac yn cynnwys amrywiaeth o bobl o’r gymuned leol, yn cynnwys tirfeddiannwyr a rheolwyr tai, defnyddwyr mynediad a rhai sy’n cynrycholi buddiannau eraill, megis iechyd a chadwraeth.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc a Bywyd Menyw:

“Mae aelodaeth o’r fforwm mynediad lleol yn gyfle gwych i rai gyda gwybodaeth a phrofiad o faterion mynediad cefn gwlad yn Sir Fynwy i ddefnyddio’r arbenigedd hwnnw i gynghori’r cyngor a chyrff eraill ar fynediad i gefn gwlad a hamdden.”

Mae’r fforwm yn cwrdd o leiaf yn chwarterol. Caiff aelodau eu penodi ar sail bersonolm, yn dibynnu ar eu gwybodaeth, sgiliau neu brofiad o fynediad i gefn gwlad, yn cynnwys diddordeb pob defnyddiwr a pherchnogion/m eddiannwyr. Gall aelodau’r fforwm  hawlio treuliau rhesymol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gobeithio canfod aelodau a all gyfrannu at  fforwm am y 3 blynedd nesaf.

I gael eich ystyried ar gyfer aelodaeth cysylltwch â:

Ysgrifennydd Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy, Adran Cefn Gwlad, Blwch SP 106, Cil-y-coed, Sir Fynwy. NP26 9AN

Ffôn: 01633 644850

E-bost: countryside@monmouthshire.gov.uk neu gellir lawrlwytho mwy o wybodaeth a ffurflenni cais o www.monmouthshire.gov.uk/cy/cefn-gwlad/37843-2

Dylid dychwelyd ffurflenni wedi eu llenwi erbyn 18 Medi 2019.

Mae myfyrwyr Sir Fynwy hefyd yn dathlu set arall o ganlyniadau arholiad ardderchog, fydd yn eu rhoi ar y llwybr i ddyfodol gwych mewn prifysgolion, colegau a gyrfaoedd.

Ar draws y sir, mae’r canran myfyrwyr sy’n ennill y graddau uchaf oll wedi gwella ar ganlyniadau’r llynedd a dangosodd pob ysgol welliannau mewn llawer o feysydd ar draws y mesurau allweddol. Cafodd pob un o’r pedair ysgol uwchradd ganlyniadau rhagorol. Yn holl ysgolion uwchradd Sir Fynwy, mae staff yn hyderus y bydd myfyrwyr yn cael mynediad i’r cyrsiau addysg uwch a ddymunant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwyf mor falch i weld faint mae ein dysgwyr wedi ei gyflawni – dylent fod wrth eu bodd gyda’r hyn maent wedi ei gyflawni heddiw. Mae’r canlyniadau hyn yn dangos pa mor galed mae myfyrwyr wedi gweithio gyda chefnogaeth eu teuluoedd a gofalwyr. Mae’r canlyniadau hefyd yn dyst i waith rhagorol ein hathrawon a’n holl dimau ar draws pob un o’n pedair ysgol uwchradd. Mae heddiw yn ddiwrnod i ddathlu eu llwyddiannau cyn iddynt gymryd eu camau nesaf cyffrous tuag at yrfa lwyddiannus a gwerth chweil. Da iawn chi bawb.

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Mae gan ein holl ddisgyblion, athrawon a theuluoedd bob rheswm dros fod yn falch o’r llwyddiannau a gydnabuwyd heddiw. Rydym yn parhau i weld cryfderau sylweddol ar draws pob un o’n pedair ysgol mewn lefelau A a hefyd alwedigaethau galwedigaethol. Rwy’n falch, mewn blwyddyn lle mae Cymru wedi perfformio’n dda o gymharu gyda rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, fod Sir Fynwy yn parhau i sicrhau canlyniadau ardderchog. Gall ein pobl ifanc edrych yn hyderus i’r dyfodol.”

Bydd Castell Cil-y-coed yn croesawu un o’r cystadlaethau saethyddiaeth pwysicaf ym Mhrydain ym mis Medi – cynhelir Rownd Derfynol Taith Genedlaethol Archery GB yno ddydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Medi – gan ychwanegu at restr rhagorol yr adeilad hanesyddol o ddigwyddiadau pwysig a graddfa fawr.

Caiff Castell Cil-y-coed ei drawsffurfio yn faes saethyddiaeth pen-i-ben gyda’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn yr un fformat â’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd sy’n boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Bydd hefyd gyfle i ymwelwyr roi cynnig ar saethyddiaeth ynghyd â llawer o weithgareddau eraill i’r teulu drwy gydol y dydd.

Mae hefyd yn gyfle delfrydol i ymwelwyr ymchwilio’r gerddi tawel a’r parc gwledig coediog o amgylch y castell hynafol – gyda’r tyrrau canoloesol yn rhoi golygfeydd godidog o’r tir parc a’r ardal o amgylch o’r murfylchau.

Nodwyd partneriaeth y digwyddiad rhwng Bywyd Mynwy, grŵp gwasanaeth a gaiff ei reoli gan Gyngor Sir Fynwy, Archery GB a Starling Bank gyda digwyddiad blaenolwg arbennig ar safle’r castell ddydd Mawrth 6 Awst.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Is-gadeirydd Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn wirioneddol falch i groesawu Archery GB i Sir Fynwy. Mae’n wych gweld pawb yma heddiw yn safle godidog Castell Cil-y-coed. Hoffwn ddymuno pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan yn y rownd derfynol bwysig – gobeithio y cewch amser gwych.”

Meddai Neil Arrmitage, Prif Swyddog Gweithredol Archery GB: “Mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad mor wych a bydd yn safle bendigedig ar gyfer ein fformat modern. Disgwyliwn ras agos am y rownd derfynol yn dilyn ymgyrch ryngwladol lwyddiannus iawn – gyda chwe lle cwota Olympaidd a phum lle cwota Paralympaidd eisoes wedi eu sicrhau ar gyfer Tokyo, ynghyd â nifer fawr o deitlau rhyngwladol o ddigwyddiadau Byd ac Ewropeaidd.

“Edrychwn  ymlaen at weithio gyda Starling Bank a Bywyd Mynwy, ynghyd â’n partneriaid presennol i adeiladu hwn i fod yn ddigwyddiad o’r radd flaenaf – ni fyddai’n bosibl heb eu cefnogaeth.”

Bydd goreuon talent saethyddiaeth Prydain yn cystadlu am anrhydedd dod yn Bencampwyr Cenedlaethol Archery GB. Bydd 32 o gystadleuwyr uwch yn cymryd rhan mewn pedair gwahanol gystadleuaeth saethyddiaeth ar draws y digwyddiad deuddydd. Yn ychwanegol, bydd Rownd Derfynol Digwyddiad Allweddol yn galluogi saethwyr iau gorau Prydain i gael canol y llwyfan. Mae’r clwydi’n agor am 10.30am ac mae’r mynediad yn rhad ac am ddim.

I gael mwy o wybodaeth am Gastell Cil-y-coed gweler  visitmonmouthshire.com

G

Mewn ychydig dros fis bydd Gŵyl Fwyd y Fenni 2019 gyda ni ac mae’r cynlluniau a’r paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt. Mae eleni yn argoeli bod yn flwyddyn wych i gymryd rhan a gallai hynny eich cynnwys chi!

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn gweithio gyda Gŵyl Fwyd y Fenni i gynnig cyfle i wirfoddolwyr groesawu ymwelwyr a chynorthwyo yn un o’r digwyddiadau mwyaf a gorau yn y sir.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn cychwyn ar 21 Medi a chaiff ei gynnal mewn lleoliadau allweddol ar draws y Fenni. Gydag amrywiaeth o weithgareddau blasus i’r holl deulu yn cynnwys sesiynau blasu caws a gwin a dosbarthiadau coginio ar gyfer plant – mae digonedd i gymryd rhan ynddo.

Mae angen Llysgenhadon Tref gwirfoddol i roi croeso cynnes, lleol i ymwelwyr a’u cyfeirio at yr amrywiaeth fawr o bethau i’w gweld a’u gwneud yn ystod eu hymweliad.

Bydd y llysgenhadon hefyd yn helpu i roi gwybodaeth i ymwelwyr a hyrwyddo’r ystod eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir ar safle’r ŵyl, gan annog ymwelwyr i ymchwilio tref hardd y Fenni a mentro ymhellach ar draws y sir.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r cyfle cyffrous hwn ymrwymo i o leiaf un diwrnod (9.00am-5.00pm) dros benwythnos yr ŵyl.

Mae amrywiaeth o fanteision i’r rhai sy’n cymryd rhan, yn cynnwys:

 • Cyfle i gymryd rhan mewn cynlluniau cydnabod gwirfoddolwyr
 • Cyfle i rannu sgiliau a datblygu sgiliau newydd.
 • Ymweliad i ddod yn gyfarwydd ag atyniadau allweddol yr ardal ddydd Llun 2 Medi 2019
 • Diwrnod llawn o hyfforddiant ar ‘gofal cwsmeriaid, ‘croeso’ a ‘Gŵyl Fwyd y Fenni’ ddydd Iau 5 Medi 2019
 • Tocyn i’r digwyddiad parti ar y nos Wener ynghyd â 2 docyn penwythnos i ŵyl Fwyd y Fenni
 • Cyfleoedd i dderbyn hyfforddiant a datblygiad ychwanegol
 • Sicrwydd yswiriant llawn
 • Ad-dalu costau teithio bws lleol
 • Brechdanau i ginio a gofod parcio car am ddim ar y diwrnod gwirfoddoli

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Dwristiaeth yn Sir Fynwy: “Byddwn yn annog pobl i wirfoddoli am y digwyddiad gwych hwn yn Sir Fynwy – pencadlys bwyd Cymru. Pa ffordd well i gwrdd â phobl a rhoi croeso cynnes Sir Fynwy i’r sir?

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch ar y ddolen ym

Yn gyntaf yn nhymor Amgueddfa’r Fenni o theatr awyr agored yng ngosodiad gwefreiddiol tiroedd Castell y Fenni ym mis Awst yw Sense and Sensibility ddydd Mercher 14 Awst am 7pm. Mae’r addasiad doniol, cyflym a ffyddlon newydd hwn ar gyfer theatr awyr agored gan The Pantaloons o glasur hoff Jane Austen yn cynnwys cerddoriaeth fyw, cysylltiad gyda’r gynulleidfa, rhamant a thorcalon. Mae gan Elinor Dashwood lawer o synnwyr da. Mae gan ei chwaer Marianne Dashwood ormodedd o deimladrwydd. Gyda’i gilydd maent yn gwneud teitl bachog ar gyfer nofel Jane Austen o sgandalau, cenawon a throi migyrnau. Yn addas iawn ar gyfer pob oedran, mae’n cael adolygiadau gwych gan gynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r wlad. Rhoddodd The Pantaloons eu perfformiad cyntaf yng Nghatell y Fenni yn haf y llynedd gyda The Importance of Being Earnest gan Oscar Wilde a gafodd dderbyniad gwych. Peidiwch â’u colli eleni.

Tocynnau, Oedolion £14, Plant £8, Teulu (2+2) £40, ymlaen llaw o Amgueddfa’r Fenni ffôn 01873 854282.

Dewch â chadair cefn isel, rygiau, picnic a dillad twym gyda chi ar gyfer y machlud. Clwydi ar agor 6.15pm.

Caiff teuluoedd ar draws Sir Fynwy eu hannog i groesawu’r glaw a ddisgwylir yr wythnos hon a manteisio ar y llu o weithgareddau sydd ar gael ar draws y sir.

P’un ai yw hynny’n cerdded drwy byllau dŵr neu edrych yn ôl ar hanes yn un o’r llu o amgueddfeydd, mae digonedd ar gael ar gyfer teuluoedd sy’n edrych am rywbeth i’w wneud pan mae’n glawio’n drwm.

Felly dyma ddeg uchaf y cyngor o bethau i’w wneud ar ddiwrnod gwlyb yn Sir Fynwy.

1. Te, danteithion a threnau – Mwynhewch ddishgled o de a theisen tra’n mwynhau popeth sydd i’w weld a’i glywed yn Hen Orsaf Tyndyrn.

2. Gwnewch sblash – Gwisgwch eich welis a mynd i sblashio ym mhyllau dŵr Sir Fynwy.

3. Mynd ar antur – chwarae ymysg tri llawr o hwyl egnïol yn ardal chwarae meddal Canolfan Hamdden Trefynwy.

4. I’r dwfn  – mwynhewch nofio yn un o byllau nofio canolfan hamdden Sir Fynwy.

5. Cyrraedd yr entrychion – Gallwch gyrraedd top mur dringo canolfan hamdden Trefynwy.

@happycowcottage

6. Uno gyda natur – ewch ar dro ar hyd llwybr cerdded godidog Dyffryn Gwy.

7. Ymchwilio i’r gorffennol – dysgwch am hanes cyfareddol Sir Fynwy gydag ymweliad i amgueddfa.

8. Darllen – ymchwiliwch y silffoedd yn un o’r nifer o lyfrgelloedd ar draws y sir.

9. Mynd ar daith – crwydrwch o amgylch Cas-gwent ar daith gyda thywysydd i ddysgu am y dref hanesyddol.

10. Dod yn frenin am y dydd – ymchwilio’r pensaernïaeth rhai o gestyll gorau Cymru.

Peidiwch anghofio rhannu eich lluniau dyddiau gwlyb gyda ni ar dudalennau Facebook, Twitter ac Instagram Sir Fynwy.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dechrau contract pedair blynedd newydd gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy ar gyfer gwaith cynnal a chadw a chefnogi dros 250 safle ar draws y sir.

Bydd Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor yn darparu gwasanaethau torri gwair, cynnal a chadw perthi, clirio chwyn a gwaith cysylltiedig am gyfnod dechreuol o bedair blynedd gydag opsiwn am ddau estyniad o dair blynedd yr un. Mae’r contract 10 flynedd posibl  yn werth £2.5 miliwn.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn darparu’r gwasanaeth i Gymdeithas Tai Sir Fynwy ers 2008 pan drosglwyddwyd y stoc tai dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Bydd y contract newydd yn parhau gwasanaeth ardderchog y Tîm Tiroedd dros y blynyddoedd ac mae’n dod gydag ymrwymiad parhaus i helpu cymunedau i ffynnu.

Ynghyd â’r gwaith cynnal a chadw, mae’r cyngor hefyd yn cynnig ystod eang o gefnogaeth i helpu tenantiaid i ddatblygu cynlluniau garddio cymunedol a mynediad i brentisiaethau a phrofiad gwaith ar draws gwasanaethau Gwastraff a Stryd Sir Fynwy.

Yn dilyn tendro contract cynnal a chadw hirdymor yn 2018, cynhaliodd Cymdeithas Tai Sir Fynwy ymgynghoriad helaeth gyda’u tenantiaid. Roedd yr adborth gwerthfawr gan denantiaid yn hollbwysig yng nghais llwyddiannus Cyngor Sir Fynwy.

Mae’r contract yn cadarnhau ymrwymiad y cyngor i’w amcanion corfforaethol a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd trawsnewid digidol cyffrous ar gyfer cynnal a chadw tiroedd ac yn galluogi’r cyngor i gynnig gwybodaeth dryloyw, fel mae’n digwydd ar wasanaethau i gwsmeriaid yn ogystal â mesurau rheoli perfformiad newydd i sicrhau gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdogaeth: “Rwy’n hynod falch y bydd Cyngor Sir Fynwy yn parhau â’i waith ardderchog yn cynnal a chadw tiroedd ar gyfer tenantiaid Cymdeithas Tai Sir Fynwy. Mae’n wych y gallwn barhau i gynnig safon uchel o wasanaeth i’r cymunedau a wasanaethwn am flynyddoedd i ddod.”

Meddai Michele Morgan, Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau: “Mae Cymdeithas Tai Sir Fynwy yn falch  i barhau i weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw tiroedd o’r radd flaenaf i’n tenantiaid a’n preswylwyr. Cafodd y contract a’r safonau gwasanaeth newydd eu datlbygu mewn cysylltiad gyda’n tenantiaid a bydd yn sicrhau fod cymunedau Cyngor Sir Fynwy yn parhau i fod yn lleoedd gwych i fyw ynddynt.”

Mae’r Tîm Gwasanaethau Masnachol yn awyddus i weithio gyda mwy o gymunedau a busnesau lleol. I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at: Commercialservices@monmouthshire.gov.uk

Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed oedd y gefnlen ar gyfer penwythnos o ddathliadau a hwyl ar gyfer Gŵyl Amrywiaeth Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. Ymwelodd dwy fil o bobl â’r digwyddiadau dros ddau ddiwrnod ac fe’i disgrifiwyd fel penwythnos gwych yn dathlu cynhwysiant, amrywiaeth a chydraddoldeb yn Sir Fynwy.

Roedd y penwythnos yn waddol digwyddiad llwyddiannus iawn Pride Ifanc a gynhaliwyd yng Nghastell Cil-y-coed yn 2018. Eleni ehangodd y digwyddiad yn ŵyl ddeuddydd o hwyl ar gyfer pob oed ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Sul 28 Gorffennaf.

Syniad grŵp Equality Street oedd y digwyddiad deuddydd. Mae aelodau’r grŵp yn bobl ifanc yn Sir Fynwy a deimlai nad oedd digwyddiad Pride lleol yn darparu ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc. Bu’r grŵp yn gweithio gyda Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy i gyhwfan y faner dros bobl ifanc LGBTQ+ ac i alluogi teuluoedd i fynychu diwrnod lle cafodd pawb ei drin yn gyfartal.

Daeth Pride Ifanc â phobl ifanc o bob rhan o’r sir ynghyd ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf.  Roedd y diwrnod yn anelu i roi amgylchedd diogel i bobl ifanc fod nhw eu hunain a chael gwybodaeth o ystod eang o wasanaethau a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phobl ifanc LGBTQ+ ledled Gwent.

Roedd llawer o siaradwyr ysbrydoledig ar y llwyfan yn cynnwys Lisa Power, cyd-sefydlydd Stonewall – y sefydliad LGBT+ sy’n ymladd am gydraddoldeb ar gyfer lesbiaid a phobl hoyw a deurywiol. Yn ymuno â Lisa ar y llwyfan oedd Marcus DeVine, digrifwr standyp ac awdur. Diddanodd Marcus y torfeydd ynghyd â pherfformwyr lleol yn cynnwys Emile Harris o Rogiet, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent.

Cynhaliwyd diwrnod hwyl i’r teulu y trannoeth gyda chroeso i bob teulu ddod draw. Roedd llawer o sefydliadau’n bresennol i roi gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd. Nod y diwrnod oedd dod â phobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy ynghyd i ddathlu amrywiaeth mewn cyd-destun ehangach na Pride Ifanc. Nod y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth a chwalu rhwystrau ar gyfer teuluoedd yn cynnwys cyfleoedd ar gyfer teuluoedd sy’n siarad Cymraeg a theuluoedd BAME, gyda gweithgareddau a chefnogaeth ar gyfer rhai gydag anghenion dysgu ychwanegol ac anawsterau dysgu penodol, anabledd ac wrth gwrs yn dathlu teuluoedd LGBTQ+.

Roedd llwyth o weithgareddau ar gael gan grwpiau a sefydliadau lleol. Cyflwynodd grŵp bocsio lleol weithgareddau bocsymarfer gyda Chastell Cil-y-coed yn cynnal gweithgareddau saethyddiaeth a golff bach. Roedd gweithgareddau celf a chrefft yn ddewis poblogaidd a cherddoriaeth fyw yn ychwanegu at y naws parti. Mwynhaodd ieuenctid ddefnyddio’r offer aer a her y mur dringo.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Bywyd Mynwy:

“Roedd yn benwythnos gwych. Roeddwn yn falch iawn i fedru fynychu diwrnod Pride Pobl Ifanc ddydd Sadwrn. Cafodd y digwyddiad ei gydlynu a’i drefnu’n ardderchog gan ein grŵp ieuenctid LGBTQ+, Equality Street. Hoffwn ddiolch i’r gwasanaeth ieuenctid a phawb a gymerodd ran wrth wneud yr holl benwythnos yn brofiad gwirioneddol gofiadwy i bawb a fynychodd. Rwy’n edrych ymlaen at lawer mwy o ddigwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’n wirioneddol yn osodiad hardd ar gyfer llu o ddigwyddiadau”.

Mae Equality Stret yn grŵp ieuenctid a ddechreuodd yn wreiddiol fel grŵp LGBTQ+. Esblygodd i gefnogi ystod eang o bobl ifanc ac mae’n amgylchedd diogel i bobl ymlacio, bod nhw’u hunain a helpu eu cyfoedion a’r gymuned ehangach. Mae’r grŵp yn seiliedig yng Nghil-y-coed a chaiff ei gefnogi gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth neu i ymuno â’r grŵp cysylltwch â Gavin Breen: GavinBreen@monmouthshire.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed: https://www.visitmonmouthshire.com/caldicot-castle/

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud ymrwymiad cyffrous i fenter newydd i gefnogi twf y sector Technoleg Feddygol drwy sefydlu Monmouthshire Med Tech (MMT), yn dilyn cyfarfod gyda’r Cabinet ddydd Mercher 31 Gorffennaf.

Bydd Med Tech Sir Fynwy yn datblygu cyfleusterau deorfa yn y sir i annog a chefnogi busnesau newydd. Bydd y cyfleuster yn rhoi cymorth busnes ar y safle a’i nod yw denu cwmnïau yn y sector diagnostig a dyfeisiau technoleg feddygol. Gobeithir y bydd y fenter newydd gyffrous yma yn annog mwy o gwmnïau technoleg yn y sector gofal iechyd a thechnoleg gofal iechyd i symud i Sir Fynwy.

Mae Sir Fynwy yn sir wych ar gyfer cychwyn, lleoli a thyfu busnesau technoleg feddygol. Mae’n bwysig cefnogi a meithrin y sector hwn, sy’n dod yn ganolog i eco-system newydd a gaiff ei borthi gan nifer o gwmnïau llwyddiannus sydd eisoes wedi sefydlu yn y sir.

Mae’r sector Technoleg Feddygol yn farchnad twf uchel. Mae’n gyffrous medru cynnig cyfleoedd ar gyflogau uwch na’r cyfartalog ac annog creu mwy o fusnesau llwyddiannus yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter: “Rydym yn falch i gyhoeddi ein hymrwyiad i gefnogi twf busnes a menter gyda sefydlu Monmouthshire Med Tech. Bydd MMT yn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd ac yn hyrwyddo Sir Fynwy fel lle ardderchog i fyw, ymweld ag ef a gweithio ynddo yn ogystal â bod yn lle gwych i fuddsoddi ac ehangu busnesau. Mae’r cynllun yn profi ymhellach ddull arloesol a chreadigol y cyngor o feithrin cynaliadwyedd a chydnerthedd ein sir.”

A466 Tyndyrn Diweddarwyd 2019

Hoffem ddiolch i’r holl breswylwyr ac ymwelwyr am eu cydweithrediad a’u hamynedd parhaus. Gobeithiwn ailagor y ffordd erbyn diwedd y dydd ar ddydd Gwener 2 Awst. Caiff y ffordd ei hailagor unwaith y cafodd cabannau a pheiriannau mawr eu symud oddi yno.

Oherwydd natur symud peiriannau mawr gobeithiwn na fydd hyn yn achosi unrhyw broblemau a byddwn yn ymdrechu i ailagor y ffordd yn ddiogel. Yn Livox, bydd nifer fach o swyddi heb eu gorffen yn digwydd yn cynnwys tocio’r rhwyd yn derfynol, torri a thrin bariau a dyletswyddau glanhau cyffredinol tan ddechrau Awst.

I sicrhau diogelwch contractwyr caiff goleuadau dwy ffordd eu gosod tra caiff y gwaith hwn ei orffen ond dim ond am gyfnod byr fydd hyn. Gobeithiwn y bydd mwy a mwy o bobl yn teithio i’r rhan hardd hon o Sir Fynwy.

Mae Tyndyrn yn dal ar agor a gobeithiwn y bydd llawer o bobl yn parhau i ymweld â’r rhan hardd yma o Sir Fynwy.

Cafodd disgyblion a staff Ysgol Gynradd Rhaglan eu canmol am eu cynllun newydd sy’n anelu i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol. Cafodd cegin gymunedol Ein Cegin Fach yr ysgol ei hagor yn swyddogol ddydd Mercher 17 Gorffennaf gyda gwesteion yn cynnwys rhieni, athrawon, aelodau o gymuned Rhaglan a chynghorwyr Sir Fynwy.

Mae prosiect y gegin gymunedol yn dilyn llwyddiant cynllun rhyng-genhedlaeth Owls and Acorns Ysgol Gynradd Rhaglan sy’n anelu i fynd i’r afael ag unigrwydd drwy ddod â disgyblion a phobl hŷn ynghyd i fwynhau’r celfyddydau, crefftau ac ymarferion. Yn dilyn hyn dymunai’r ysgol wneud mwy i gefnogi’r gymuned ac edrych ar ffyrdd eraill i ostwng unigrwydd cymdeithasol, a arweiniodd at sefydlu prosiect y gegin.

Ar gyfer yr agoriad swyddogol, cafodd disgyblion ym Mlwyddyn 4 y dasg o ddarparu digwyddiad ‘te prynhawn’ i tua 50 o westeion gyda chyllideb o £100. Gyda’r gyllideb hon dan sylw, roedd yn rhaid i’r plant baratoi’r holl fwyd, addurniadau a gwahoddiadau. Defnyddiwyd cynnyrch a dyfwyd gan y disgyblion dros y flwyddyn fel rhan o’r cynhwysion ar gyfer y dewis o deisennau oedd ar gael.

Bydd Ein Cegin Fach – sydd ar dir yr ysgol – ar agor i’r gymuned chwe gwaith y flwyddyn ar draws y flwyddyn. Bydd pob grŵp blwyddyn yn cael cyfle i redeg y gegin a chwrdd ag aelodau’r gymuned.

Yn dilyn yr agoriad swyddogol dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy: “Mae unigrwydd cymdeithasol yn broblem sy’n wynebu llawer o bobl hŷn. Mae’n hyfryd gweld y cenedlaethau iau yn mynd yr ail filltir i drin y mater pwysig hwn a dod â’r gymuned ynghyd. Roedd yn anrhydedd bod yn rhan o agoriad swyddogol Ein Cegin Fach ac edrychaf ymlaen at flasu mwy o ddanteithion cartref blasus y disgyblion yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Hoffwn longyfarch disgyblion Ysgol Gynradd Rhaglan a wnaeth gynllunio, paratoi a choginio ar gyfer te prynhawn hyfryd i’r gymuned leol. Rwy’n falch iawn y gallodd y cyngor fuddsoddi yn y gegin gymunedol newydd hon, fydd yn galluogi disgyblion a staff yn Rhaglan i barhau eu cysylltiad ardderchog gyda’r gymuned leol a hybu profiad dysgu disgyblion.”

Dywedodd Eve Rowland, pennaeth Ysgol Gynradd Rhaglan: “Gyda chefnogaeth PTFA yr ysgol ac aelodau Cyngor Sir Fynwy, cafodd gofod ei greu y gellir ei ddefnyddio drwy’r flwyddyn ar gyfer digwyddiadau cymunedol a dysgu cwricwlwm. Bu nifer dda iawn yn bresennol yn y digwyddiad lansio a gwnaeth pawb fwynhau. Edrychwn ymlaen at agor Ein Cegin Fach i’r gymuned leol ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol drwy gydol y flwyddyn.”

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn dathlu ar ôl i brosiect yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth pobl ifanc dderbyn gwobr genedlaethol.

Cafodd aelodau o’r prosiect ‘Stryd Cydraddoldeb’ a chynrychiolwyr o Gyngor Sir Fynwy y y dyfarniad yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid eleni a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru ddydd Gwener 28 Mehefin 2019.

Dechreuodd y prosiect fel grŵp LGBTQ ac mae wedi esblygu i gefnogi ystod eang o bobl ifanc ac mae’n darparu amgylchedd diogel i bobl ymlacio, bod yn nhw eu hunain a helpu eu  cyfoedion a’r gymuned ehangach.

Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiannus wrth helpu ei aelodau i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a magu hyder, gan arwain at i’r grŵp weithio i baratoi digwyddiad Pride cyntaf Gwent ar gyfer pobl ifanc – gyda mwy na 750 o bobl yn bresennol.

Ar ôl derbyn y wobr dywedodd Orlagh Williams, 16, aelod o’r grŵp: “Rwyf wrth fy modd i fod wedi ennill y wobr. Mae fy ngwaith gyda’r grŵp yn brofiad gwychiynddo’i hun ac mae’r syniad ei bod yn haeddu’r ganmoliaeth yma yn wych! Rwyf wedi ymwneud â Stryd Cydraddoldeb ers ychydig o flynyddoedd oherwydd mod i’n gweld pa mor bwysig yw cydraddoldeb ac amrywiaeth. Rwy’n falch iawn o’n grŵp ac yn hapus iawn fod Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy wedi cael y gydnabyddiaeth yma. Oherwydd y staff ymroddedig yr ydym wedi cyflawni popeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’r wobr a gafodd prosiect Stryd Cydraddoldeb yn dangos gwaith ardderchog Cyngor Sir Fynwy i sicrhau y caiff pobl ifanc lais ac amgylchedd i fod hwy’u hunain a dathlu amrywiaeth. Rwy’n siŵr y bydd eu gwaith gwych parhau i gael effaith a chael ei gydnabod ar draws Cymru.”

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad Pride y Gwasanaeth Ieuenctid yn 2018, cynhelir Diwrnod Pride mwy a gwell ddydd Sadwrn 27 Mehefin 12.00pm – 6.00pm yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’r digwyddiad yn gobeithio bod yn ferw o weithgaredd gyda cherddoriaeth fyw a gwesteion arbennig yn cynnwys Lisa Power, cyd-sefydlydd Stonewall ac Emile Harris, a gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Britain’s Got Talent. Mae’r digwyddiad rhad ac am ddim yn rhan o Ŵyl Amrywiaeth Sir Fynwy. Cynhelir Diwrnod Hwyl i’r Teulu ddydd Sul 28 Gorffennaf 11.00am – 4.00pm fel rhan o’r Penwythnos Amrywiaeth, a bydd y diwrnod yn  llawn hwyl a gweithgaredd i bob oed.

Mae angen tocynnau ar gyfer y ddau ddiwrnod ac maent ar gael drwy EventBrite: https://bit.ly/2Y6YceK

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch a Darryl White: 07990788998.

Mae Tyndyrn a’r cylch ar agor am fusnes er gwaethaf gwaith ffordd i’r A466 i wneud sefydlogi adran 200m o wyneb craig ansefydlog. Blaenoriaeth Cyngor Sir Fynwy yw sicrhau fod y ffordd yn ddiogel. Ni chaiff ei ailagor nes bydd y ffordd yn ddiogel i deithio drwyddi.

Oherwydd anawsterau peirianneg ar y safle, cafodd cyfnod cau’r ffordd ei ymestyn a disgwylir y bydd yn ailagor ar 2 Awst. Mae’r cyngor yn edrych yn barhaus ar ffyrdd o gwblhau’r rhaglen ynghynt ond diogelwch pawb sy’n gweithio ar y ffordd yw’r flaenoriaeth. Mae’r cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn yn golygu drilio angorau daear i wyneb y graig. Cynyddwyd nifer y contractwyr, cyfarpar a pheiriannau ar y safle a cynhelir ymweliadau cyson â’r safle i sicrhau cynnydd.

Mae’r dargyfeiriad presennol rhwng Cas-gwent a Thyndyrn yn un o’r ffyrdd hyfrytaf yn Sir Fynwy. Felly er nad dyma’r llwybr cyflymaf i Dyndyrn, mae’r golygfeydd ar hyd y ffordd yn anhygoel. Mae arallgyfeirio yn eu lle ar hyd y B4293 drwy Devauden a Tryleg sydd ar gael ar wefan y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/2019/07/a466-closure-st-arvans-to-tintern / 

Mae’r gyrchfan ei hun yn cynnwys nifer o atyniadau hanesyddol. Mae Hen Orsaf Tyndyrn yn cynnig cyfle i ymwelwyr o bob oed i deithio’n ôl mewn amser i gyfnod trenau traddodiadol. Mae Abaty Tyndyrn yn odidog ac yn lle gwych i ymweld ag ef gyda chyfeillion a pherthnasau. Mae Ymweld â Sir Fynwy yn cynnwys ystod eang o gyfleoedd i ymchwilio harddwch Dyffryn Gwy. Mae mwy o wybodaeth ar: www.visitmonmouthshire.com/tintern

Bydd cyfathrebu rhwng y cyngor a busnesau a phreswylwyr yn parhau yn ystod y gwaith. Mae natur y gwaith a chau’r ffordd wedi aros at ymyrraeth a chafodd effaith ar fusnesau.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

“Rwy’n deall rhwystredigaeth preswylwyr a busnesau. Rydym yn deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai yr effeithiwyd arnynt.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau fod y ffordd hon yn ddiogel. Ni chaiff ei hailagor nes y bydd yn ffordd ddiogel i deithio drwyddi. Rydym yn gweithio gyda’r contractwr i sicrhau y caiff y cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn ei gwblhau cyn gynted ag sy’n bosibl.

Ymwelais i, cyd-gynghorwyr a David Davies AS â’r safle yn ddiweddar, ac fe wnaeth hynny gadarnhau cymhlethdod y safle a gwaith caled pawb sy’n gysylltiedig i wneud y ffordd yn ddiogel i bawb deithio arni.”

Mae Her Darllen Haf 2019 boblogaidd iawn yr Asiantaeth Ddarllen wedi tanio ar gyfer ei ugeinfed flwyddyn! Caiff plant ar draws Sir Fynwy eu hannog i wisgo eu dillad gofod a chymryd naid enfawr i’w llyfrgell leol neu Hyb Cymunedol yr haf hwn.

Thema eleni yw ‘Ras Gofod’. Rhowch yr Haf Maen nhw Eisiau i’ch plant drwy gymryd rhan yn yr her. I gymryd rhan yn y gweithgaredd rhad ac am ddim, caiff plant a phobl ifanc i gofrestru yn eu Hyb Cymunedol neu lyfrgell leol a mynd ati i ddarllen chwech (neu fwy!) o lyfrau llyfrgell dros y gwyliau i gasglu sticeri arbennig i’w hychwanegu at eu ffolder ‘Ras Gofod’.

Caiff pobl ifanc eu hannog i gasglu amrywiaeth o sticeri i ganfod yr estronwyr, achub y llyfrau coll a chwblhau’r her. Cynhelir dewis eang o weithgareddau am ddim ar draws Sir Fynwy i gyd-daro gyda thema lleuad gweithdai Lego a sesiynau straeon a chrefftau gyda thema’r gofod i gystadlaethau lliwio i gyd mewn ymgais i annog mwy a mwy o breswylwyr i ymweld yr haf hwn. Mae croeso i blant o bump oed lan i gymryd rhan a mwynhau.

Cynhelir Gweithdai Logo yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar y dyddiau Mercher dilynol, 24 Gorffennaf, 7 Awst a 21 Awst, 10.00am – 11.00am. Mae hefyd sesiwn gweithgareddau straeon a chrefftau Ras Ofod ddydd Mercher 14 Awst, 10:00 – 11:00 am.

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn Hyb Cymunedol Cas-gwent; bydd straeon a chrefftau Ras Ofod ar y dyddiau Iau dilynol, 8, 15, 22 a 29 Awst rhwng 11.00 am-12.00 pm.

Mae Hyb Trefynwy yn dilyn gyda gweithgareddau thema gofod ddydd Mawrth 23 Gorffennaf 1.00pm – 6.00pm lle bydd croeso i egin artistiaid ddod draw i helpu adeiladu llong ofod enfawr a gaiff ei dangos yn yr hyb drwy gydol yr haf. Bydd straeon a chrefftau ar 7 Awst 2.00 – 3.00pm.

Bydd Llyfrgell y Fenni yn cynnal sesiynau straeon a chrefftau ar y dyddiadau dilynol: dydd Mawrth 30 Awst, dydd Mawrth 6 Awst, dydd Mawrth 13 Awst a dydd Mawrth 20 Awst, i gyd am 2.30pm – 3.30pm ac ar ddydd Sadwrn 14 Medi 10.30am – 11.30am.

Mae gweithgareddau hwyl ar y gweill yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Cynhelir sesiynau crefftau gyda thema’r gofod ddydd Mercher 21 Awst am 10.30am, Amser Stori Rhyng-alaethol ddydd Iau 8 Awst am 10.30pm. Bydd hwyl i bob oed ddydd Llun 29 Gorffennaf pan fydd Planetariwm i’w weld rhwng 10am – 4pm.

Bydd y storïwraig wych Louby Lou yn bresennol i ddiddanu’r plantos yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf a dydd Mercher 14 Awst 10.00 am – 11.00am, Hyb Cymunedol Cas-gwent ddydd Sadwrn 10 Awst rhwng 10.30am -11.30 am, Hyb Trefynwy dydd Sadwrn 17 Awst 2.00pm – 3.00pm, gyda dau sesiwn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 9 Awst rhwng 10.30am – 11.15am a 11:30am – 12:15pm.

Bydd dalenni lliwio gyda thema Ras Ofod, Her Darllen yr Haf 2019 ar gael tan 30 Awst ym mhob Hyb Cymunedol a Llyfrgell.

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, Aelod Cabinet Hybiau Cymunedol:

‘Mae Her Darllen yr Haf yn gynllun gwych gan yr Asiantaeth Ddarllen. Rwy’n siŵr y bydd llawer o rieni ac ysgolion yn croesawu cymhelliant i godi llyfr yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’n wych gweld cynifer o weithgareddau rhad ac am ddim yn ein holl Hybiau Cymunedol i annog plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i ymweld. Gall gwyliau ysgol arwain at ddiflastod, ond rwy’n siŵr y bydd y dewis enfawr o weithgareddau yn osgoi hyn i’n hieuenctid.”

Mae gwybodaeth lawn am Her Darllen yr Haf yr Asiantaeth Ddarllen yn gael yn: https://summerreadingchallenge.org.uk/ a lleoliad eich Hyb Cymunedol agosaf: https://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries/

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi fod tri o’i atyniadau a gofodau agored wedi cadw eu Gwobrau Baner Werdd pwysig am y drydedd flynedd yn olynol. Caiff y Gwobrau eu dyfarnu gan elusen amgylcheddol flaenllaw Cadw Cymru’n Daclus. Bydd y Baneri yn cyhwfan yn Hen Orsaf Tyndyrn, Parc Gwledig Castell Cil-y-coed a Dolydd y Castell y Fenni i gydnabod eu cyfleusterau rhagorol a’u hymrwymiad i sicrhau gofod gwyrdd ansawdd gwych. Mae’r gwobrau’n cydnabod ymdrechion sylweddol gwirfoddolwyr a rheolwyr parciau i gyrraedd y safonau hyn.

Mae parciau Sir Fynwy yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr ac ymwelwyr ac wedi ennill nifer o wobrau mewn blynyddoedd diweddar. Mae Hen Orsaf Tyndyrn wedi datblygu enw rhagorol fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal a chafodd ei ddewis yn hoff barc y Deyrnas Unedig ym mhleidlais gyhoeddus Gwobr Baner Werdd Dewis y Bobl. Mewn ardal goediog dlws ger yr Afon Gwy, mae’r Hen Orsaf yn em gudd. Mae dewis eang o weithgareddau yma yn ystod yr haf yn cynnwys rheilffordd fach a chynhaliwyd ei sioe gŵn gyntaf yma’n ddiweddar.

Mae castell canol-oesol gwych Cil-y-coed mewn 55 erw o barc gwledig hardd gan roi lleoliad delfrydol ar gyfer picnic a mynd am dro gyda waliau’r castell yn y cefndir, gyda byrddau picnic a barbeciws. Mae’r castell yn gyrchfan wych ar gyfer twristiaeth digwyddiadau arbennig a chyngherddau, gan ddenu pobl o bell ac agos. Cynhaliwyd cynhadledd yma’n  ddiweddar ar gyfer proffesiynau meddygol o bob rhan o’r byd, gyda’r safle gwych yn gefnlen ar gyfer profiad gwirioneddol ganoloesol gyda ffanffer gan drympedwr, marchogion a’r cyfle i roi cynnig ar saethyddiaeth. Mae’r Castell yn lleoliad hardd ar gyfer llawer o briodasau gan greu atgofion fydd yn para am oes.

Mae Dolydd y Castell y Fenni ar lannau’r Afon Wysg. Mae’r lleoliad heddychlon hwn yn agos at ganol y dref a safle Maes Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cylch 2016. Mae’n safle poblogaidd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr i fwynhau harddwch y Fenni.

Yn ogystal â’n hatyniadau, mae dau leoliad a gaiff eu rheoli gan Gyngor Tref Cil-y-coed wedi ennill Baner Werdd: Mynwent Dewstow a Chae Chwarae Brenin Siôr V (Cil-y-coed). Mae’r Gwobrau hefyd yn cydnabod ymrwymiad gwych cymunedau i ofodau gwyrdd yn y sir. Enillodd y mannau dilynol Wobrau Cymunedol Baner Werdd: Rhandiroedd Crucornau, Gardd Synhwyraidd Parc Bailey, Perllan Gymunedol Laurie Jones, y Fenni, Gardd Gymunedol Goetre, Dol Crug, Coedwig Crug, Y Cae Ŷd, Porthysgewin.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Paul Jordan, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Atyniadau:

“Mae’n wych clywed fod ein hatyniadau unwaith eto wedi ennill Gwobrau Baner Werdd. Mae’r Hen Orsaf a Chastell Cil-y-coed gyda’i Barc Gwledig ymysg y safleoedd y mae pobl yn tyrru i ymweld â nhw. Rwy’n neilltuol o falch fod y gwobrau yn cydnabod ymroddiad rhagorol a rôl gwirfoddolwyr ym mhob safle. Byddwn yn annog pobl leol i ymweld â’n hatyniadau gwych yn ystod yr haf gan fod cymaint i’w weld a’i wneud.”

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, Aelod Cabinet dros Ardaloedd Gwledig:

“Rwyf mor falch fod Dolydd y Castell y Fenni wedi cael y gydnabyddiaeth haeddiannol. Mae cynifer o bobl leol ac ymwelwyr yn dod i’r Fenni ac yn defnyddio’r Dolydd i fynd â’u cŵn am dro, cael picnic a mwynhau gyda’u teuluoedd. Gobeithiaf y bydd yr ardal yn parhau i fod yn lle agos at galonnau pobl.”

Mae 221 o barciau a gofodau gwyrdd wedi cyflawni’r safonau uchel sydd eu hangen i ennill Gwobr Baner Werdd a Gwobr Gymunedol Baner Werdd. Maent yn cynnwys ystod amrywiol o safleoedd, o barciau trefol a stadau tai, i gampysau prifysgol a ffermydd. Caiff y rhaglen Gwobrau Baner Werdd eu barnu gan arbenigwyr ar ofodau gwyrdd, sy’n rhoi eu hamser yn wirfoddol i ymweld â’r safleoedd sy’n ymgeisio ac yn eu hasesu ar wyth maen prawf llym, yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheoli amgylcheddol ac ymgyfraniad i gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd ar ran Cadw Cymru’n Daclus:

“Mae rhaglen Gwobr Baner Werdd yn parhau i fynd o nerth i nerth ar draws Cymru, diolch i ymroddiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr o bob rhan o’r wlad. Ni allwn orbwysleisio parciau ansawdd uchel a gofodau gwyrdd i’n cymunedau, ein hiechyd a’n llesiant, natur ac economi. Rydym eisiau annog pawb i ymchwilio eu hardal leol a manteisio i’r eithaf ar y safleoedd rhagorol sydd ar gael wrth garreg eu drws.”

Mae rhestr lawn o’r enillwyr gwobrau ar gael ar wefan Cadw Cymru’n Daclus

www.keepwalestidy.cymru

I gael wybodaeth ar y llu o atyniadau a lleoedd i ymweld â nhw yn Sir Fynwy, edrychwch ar: Ymweld â Sir Fynwy https://www.visitmonmouthshire.com/

Mae’r A466 ar gau ar hyn o bryd rhwng St Arvans a Tyndyrn er mwyn gwneud gwaith sefydlogi i adran 200m o wyneb craig ansefydlog. Bu’n rhaid i ni ymestyn y dyddiad cwblhau oherwydd anawsterau peirianneg ar y safle. Gobeithiwn y bydd y ffordd yn agor ar 2 Awst.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau fod y ffordd y ddiogel. Ni chaiff ei hailagor nes bydd yn llwybr diogel i deithio ar ei hyd. Rydym yn gweithio gyda’r contractwr i sicrhau y caiff y cynllun peirianneg cymhleth iawn hwn ei gwblhau cyn gynted ag sydd modd.

Rydym yn deall rhwystredigaeth preswylwyr a busnesau ac yn deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai yr effeithir arnynt.

Mae Tyndyrn yn dal i fod ar agor ar gyfer busnes a gall pobl gyrraedd Tyndyrn drwy lwybrau eraill. Gwahoddir pawb i ddod a mwynhau’r cyfan sydd ardal hardd Dyffryn Gwy a Thyndyrn i’w cynnig.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus.

Codwyd arwyddion yng Nghas-gwent, Trefynwy ac ar hyd y llwybr gyda’r prif ddargyfeiriad ar hyd y B4293 drwy Devauden a Thryleg.

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi dathlu 60 mlynedd ers agor i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Ddydd Iau 2 Gorffennaf daeth dros 80 o westeion, oedd yn cynnwys cyn aelodau o staff a hefyd y staff presennol, cefnogwyr hirdymor a gwirfoddolwyr lleol ynghyd yn Nhŷ’r Castell – sydd ei hun yn dathlu ei ben-blwydd yn 200 oed eleni – i nodi’r achlysur.

Roedd llawer o’r rhai a fynychodd yn cynnwys pobl oedd yn ymwneud â’r amgueddfa yn ei dyddiau cynnar. Yn eu plith roedd Barbara Jackson, a fynychodd yr agoriad yn 1959. Roedd ei hewythr Alfred a’i thad Ernest ymysg y rhai a fu’n gyfrifol am sefydlu’r amgueddfa. Roedd aelodau Clwb Rotari y Fenni yn bresennol yn y dathliad i gynrychioli’r aelodau hynny a sefydlodd is-bwyllgor cyntaf yr amgueddfa yn y 1950au. Hefyd yn bresennol oedd Ken Key, fu’n rhan o’r gweithgor a gludodd un o arteffactau’r amgueddfa – paentiad mur Addoliad y Doethion – o Dŷ Gunter mewn whilber. Roedd y gwesteion eraill yn cynnwys Beryl Jones y gwnaeth ei gŵr Gwyn sefydlu Cymdeithas Hanes Lleol y Fenni ac a fu’n gweithio gyda disgyblion o Ysgol Brenin Harri VIII i guradu arddangosiad Ceginau Cymreig yn 1960.

Mwynhaodd gwesteion araith llawn hiwmor am sefydlu’r amgueddfa gan y cyn guradur Frank Olding. Rhoddodd Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Sheila Woodhouse, ddiolchiadau ffurfiol i staff a gwirfoddolwyr a wnaeth yr amgueddfa y llwyddiant y mae heddiw.

Wrth nodi’r dathliad dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet dros Lywodraethiant a’r Gyfraith: “Mae gan amgueddfeydd rôl hanfodol mewn dysgu am hanes cyfoethog Sir Fynwy. Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn dod i goffau’r sefydliad hwn a chofio’r rhan bwysig fu ganddo yn y Fenni a’r gymuned ehangach dros y 60 mlynedd ddiwethaf.”

Bydd Cynllun Datblygu Lleol newydd Cyngor Sir Fynwy ar effeithio ar sut a ble mae pobl yn byw, gweithio, cymdeithasu, teithio a mwynhau cefn gwlad Sir Fynwy – ac yn hanfodol mae hyn am faint y bydd y Sir yn dyfu a pha rannau o Sir Fynwy fydd yn tyfu (yr opsiynau ‘twf a gofodol’). Gofynnir i bobl roi eu sylwadau ar y cynigion a wneir gan y bydd hyn yn effeithio ar benderfyniadau cynllunio Cyngor Sir Fynwy dros y 15 mlynedd nesaf.

Edrychwch ar hyn i ganfod mwy: https://youtu.be/ZIcw-UosH8I

Darllenwch hyn i gael mwy o wybodaeth: https://www.monmouthshire.gov.uk/planning-policy/local-development-plan-revision/

Anfonwch eich sylwadau yma: http://monmouthshire.planning-register.co.uk/Home/Register

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Mawrth 16 Gorffennaf ar unrhyw amser rhwng 1-7pm.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod Cabinet menter a chynllunio defnydd tir: “Rydym yn croesawu adborth gan breswylwyr ar y cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae gennym opsiynau ar gael felly gall pobl anfon eu sylwadau atom ar-lein neu ddod i siarad gyda ni ddydd Mawrth 16 Gorffennaf – edrychwn ymlaen at glywed sylwadau pawb.”

Bu pobl ifanc o bob rhan o’r sir yn bresennol yn Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 5 Gorffennaf. Rhoddodd y fforwm, a gynhaliwyd gan fforwm ieuenctid Sir Fynwy Engage 2 Change, gyfle i ddisgyblion o bedair ysgol uwchradd y sir i drafod materion sy’n bwysig iddynt. Bydd amrywiaeth o swyddogion o Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Sir Fynwy sydd ynghyd â sefydliadau eraill yn ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn defnyddio lleisiau ein pobl ifanc yn sail i wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Rhoddodd y cyfarfod lwyfan i bobl ifanc rannu eu sylwadau gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae llais pobl ifanc yn ganolog i waith y Bwrdd. Nod y bwrdd yw rhoi cyfle i bobl ifanc a hefyd gyrff cyhoeddus i gael gwybodaeth am beth yw’r materion a pham eu bod yn bwysig. Gobeithir cynnal y fforwm yn rheolaidd.

Roedd pobl ifanc yn awyddus i ofyn cwestiynau i’r gwahanol swyddogion am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc. Cafodd iechyd meddwl ei ddewis yn ddiweddar fel y mater pwysicaf i bobl ifanc, yn ogystal â digartrefedd a throseddau gyda chyllyll.

Yn 2018, cymerodd 2,787 o bobl ifanc ledled Sir Fynwy ran yn ymgyrch ‘Gwneud eich Marc’ a phleidleisio ar y materion pwysicaf iddynt. Caiff ‘Gwneud eich Marc’ ei arwain gan Gyngor Ieuenctid Prydain ac mae’n anelu i roi cyfle i bobl ifanc i ddylanwadu ar drafodaethau yn Nhŷ’r Cyffredin gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid.

Gofynnodd pobl ifanc gwestiynau ystyrlon a gwybodus. Gallodd y rhai a fynychodd ofyn cwestiynau wyneb i wyneb a hefyd gael cyfle i ddefnyddio offeryn ar-lein rhyngweithiol. Roedd yr offeryn ar-lein hefyd yn galluogi’r bobl ifanc nad oedd yn y digwyddiad i gymryd rhan hefyd. Cafodd y cyfarfod, a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, hefyd ei ffrydio’n fyw a gynorthwyodd fwy o bobl i edrych a gwrando yn ystod y sesiwn neu yn ddiweddarach.

Clywodd y bobl ifanc gan Richard Blakemore, Prif Arolygydd Heddlu Gwent; Mike Richards, Goruchwyliwr yn Heddlu Gwent; Dr Luke Jones, Pennaeth Rhanbarthol Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), Rhaglen Trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Bronwyn John, Pennaeth Partneriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Mark Hand, Pennaeth Cynllunio Adran Tai a Llunio Lleoedd Cyngor Sir Fynwy; Ian Bakewell, Rheolwr Tai a Chymunedau Cyngor Sir Fynwy; a Rachel Lewis, Rheolwr Polisi Cynllunio Cyngor Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Rwyf mor falch i weld pobl ifanc yn Neuadd y Sir ac yn defnyddio siambr y cyngor. Roedd y fforwm yn gyfle perffaith i helpu ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i glywed barn ein pobl ifanc a rhoi cyfle i ddisgyblion i ofyn i’r bobl sy’n gwneud y penderfyniadau am y pethau sy’n wirioneddol bwysig iddynt. Gobeithiaf weld mwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn Heddlu Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ddod draw ac edrychaf ymlaen at fwy o weithio partneriaeth yn y dyfodol.”

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Jade Atkins – CharlieJadeAtkins@monmouthshire.gov.uk

Gellir gweld y cyfarfod ar  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wfm0nB_YKtg

Mae mwy o wybodaeth ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/psb/.

Roedd Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i groesawu tîm dadlau Ysgol Gynradd Goetre Fawr i Neuadd y Sir ar gyfer eu dadl ddydd Mercher 3 Gorffennaf. Daeth 15 o ddisgyblion eiddgar i siambr y cyngor i gyflwyno dadleuon ar p’un ai a ddylai’r Gymraeg gael ei haddysgu fel yr ail brif iaith mewn ysgolion.

Dyma’r ail dro i ddisgyblion brwdfrydig o glwb dadlau yr ysgol ymweld â’r siambr i ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus. Mae 25 aelod rhwng 8 a 11 oed yn y grŵp. Treuliodd y disgyblion nifer o wythnosau yn paratoi ac yn ymarfer sgiliau trafod allweddol cyn cymryd rhan mewn dadleuon byr.

Penderfynwyd ar bwnc eleni yn dilyn ffocws diweddar yr ysgol ar y Gymraeg a’r Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Roedd gan ddisgyblion hefyd ddiddordeb yn y syniad o ddysgu Cymraeg wrth ochr ieithoedd tramor modern fel rhan o’r Cwricwlwm.

Sefydlwyd y clwb trafod yn 2016 gan Kathryn Edwards, Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol. Nod y clwb yw rhoi cyfle i blant gael mwy o brofiad o siarad cyhoeddus a helpu i wella eu sgiliau gwrando. Mae’r gweithgaredd all-gwriciwlaidd wedi profi’n llwyddiannus wrth ddatblygu hyder disgyblion a chynnau eu diddordeb mewn materion cyfoes.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cysylltu gyda Chyngor Sir Fynwy ac yn rhannu eu sylwadau ar faterion cyfoes. Mae plant Sir Fynwy wedi rhannu eu brwdfrydedd dros y Gymraeg a diwylliant Cymru yn nhrafodaeth heddiw am bwysigrwydd y Gymraeg i’n plant. Da iawn pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu’r tîm yn ôl i’r siambr yn y dyfodol.”

Wrth siarad am lwyddiant y tîm trafod, dywedodd Kathryn Edwards: “Roeddwn eisiau i’r disgyblion wirioneddol feddwl am sgiliau trafod – maent yn chwilfrydig, mae ganddynt ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd o’u cwmpas ac roedd yn gwneud defnydd da  o hynny. Mae hefyd yn wirioneddol rwydd anghofio fod gwrando yr un mor bwysig â siarad wrth drafod. Mae’n hanfodol rhoi amser i ystyried safbwyntiau eraill.”

Mae gan Kathryn gynlluniau i adeiladu ar ddigwyddiad eleni gyda’r nod o’i wneud hyd yn oed yn fwy ac yn well ar gyfer eu hymweliad nesaf.

Wrth siarad am ei phrofiad yn y siambr dywedodd Amelia, 11 oed, cadeirydd y tîm dadlau: “Roedd yn llawer o hwyl. Mae wedi rhoi hyder i fi a bydd yn fy helpu i siarad o flaen cynulleidfa yn y dyfodol.”

Dywedodd Gabby, cyd-ddisgybl: “Fe wnes fwynhau medru dweud beth rwy’n ei gredu. Mae angen i ni sefyll lan dros ein safbwyntiau. Mae angen i ni wneud ein dewisiadau ein hunain. Mae wedi gwella fy hyder.”

Mae croeso i breswylwyr fynychu dau sesiwn ymgysylltu i roi eu sylwadau ar gynlluniau a gynigir i wella Sgwâr Agincourt a Stryd Mynwy, Trefynwy. Bu’r dref farchnad hanesyddol yn ffynhonnell trafodaethau gyda’r gymuned leol am dros 10 mlynedd gyda barn yn amrywio ar sut i wella’r ardal.

Bydd yr ymgysylltu yn helpu i lunio manylion y datblygiad sydd â’r nod o greu gofod cyhoeddus lle croesewir cerddwyr. Bydd traffig yn parhau i lifo ond bydd y gwelliannau yn gwneud yr ardal yn fwy cyfeillgar i gerddwyr. Daw’r gwaith â wynebau ffordd ansawdd uchel a thirlunio gyda’r nod o reoli’r traffig yn yr ardal yn well er mwyn cynyddu hygyrchedd a diogelwch. Bydd yr holl ystyriaethau dylunio yn creu’r amgylchedd a’r ymdeimlad o le i drawsnewid yr ardal yn gyrchfan ddiwylliannol, hanesyddol. Bydd y cyngor yn cefnogi siopau a busnesau lleol tra bod y gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau fod canol y dref yn parhau’n ddewis poblogaidd ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr i siopa’n lleol.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn llwyddiannus wrth sicrhau £450,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru  ar gyfer y cynllun. Mae hyn yn ychwanegol at £90,000 o gyllideb Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy a £45,000 gan Gyngor Tref Trefynwy.

Caiff preswylwyr eu hannog i fynychu arddangosfa gyhoeddus a sesiynau ymgysylltu yn Neuadd y Sir. Medrir gweld y cynlluniau drwy gydol y dydd. Mae nifer o gyflwyniadau ar y gweill hefyd i edrych ar y dyluniad arfaethedig, gweddluniau o’r stryd, amserlenni a mwy o wybodaeth am y ffrydiau cyllid.

Cynhelir sesiynau ymgysylltu yn Neuadd y Sir, Trefynwy:

 • Dydd Mawrth, 16 Gorffennaf 2019, galw heibio rhwng 9.00am – 7.00pm

Bydd cyflwyniadau manwl am 10.00 am, 12.00pm, 4.00pm a 6.00pm

 • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019, galw heibio rhwng 9.00am – 1.00pm

Bydd cyflwyniadau manwl am 10.00am a 12.00pm.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Briffyrdd:

“Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous i dref Trefynwy a bydd yn rhoi gofod mwy diogel i breswylwyr ac ymwelwyr i gerdded ynddo i gymdeithasu a siopa. Rwy’n annog preswylwyr i fynychu sesiwn galw heibio i ddeall yn well yr hyn a gynigir a’r hyn y gobeithiwn ni a’n partneriaid ei gyflawni.”

Mae croeso i breswylwyr alw heibio mewn sesiwn ymgysylltu neu roi eu sylwadau drwy arolwg ar-lein:https://www.surveymonkey.co.uk/r/GJ8Z9F7

Cyngor Sir Fynwy yw’r awdurdod lleol cyntaf yn y Deyrnas Unedig i reoli, rhedeg ac agor Swyddfa’r Post gymunedol. Dechreuodd y Swyddfa’r Post newydd, sydd yn Stryd Maryport, Brynbuga, fasnachu ar 1 Mai a chafodd ei hagor yn swyddogol ar 27 Mehefin. Bydd yn galluogi pobl a busnesau lleol i barhau i fancio yn y dref ar ôl i’r unig fanc yn y dref a hen Swyddfa’r Post gyhoeddi cynlluniau i gau o fewn ychydig wythnosau o’i gilydd yn 2018. Ymunodd Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga a Swyddfa’r Post yn y digwyddiad oedd yn dathlu gweithio partneriaeth effeithlon a wnaeth hyn yn bosibl. Cafodd y ruban swyddogol ei dorri gan Georgina Hathaway, sy’n codi arian ar gyfer elusennau lewcemia, ac a gafodd ei henwebu gan bobl leol fel arwr cymunedol.

Roedd gwesteion yn falch iawn i glywed gan John Roberts, Hanesydd Post, a deithiodd o orllewin Berkshire fel rhan o’i ymchwil a daeth y cwsmer cyntaf pan ddechreuodd Swyddfa’r Post fasnachu fis diwethaf. Soniodd John dylanwad pa mor bwysig a fu gan Swyddfa’r Post ym Mrynbuga ers ei hagor gyntaf yn 1730.

Dywedodd y Cyng Sheila Woodhouse, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy ac sy’n gyn-Bostfeistres ei hunan: “Rwy’n gwybod yn union pa mor bwysig yw Swyddfeydd Post o flynyddoedd lawer o weithio mewn Swyddfeydd Post cymunedol – maent wirioneddol yn arbennig iawn. Mae agor Swyddfa’r Post yn Hyb Cymunedol Brynbuga yn dangos budd Cyngor Tref Brynbuga a Chyngor Sir Fynwy yn cydweithio i wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Hoffwn ddiolch i swyddogion Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Brynbuga a Neil Jenkins o Swyddfa’r Post sydd i gyd wedi cydweithio i wneud i hyn ddigwydd.”

Dywedodd y Cyng Paul Jordan, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Hybiau Cymunedol: “Bu heno yn enghraifft wych o sut mae Hybiau Cymunedol Sir Fynwy yn parhau i esblygu gan ein helpu i gynnal gwasanaethau lleol hygyrch y mae pobl yn eu gwerthfawrogi. Mae Swyddfa’r Post yma ym Mrynbuga eisoes yn boblogaidd iawn gyda 4,559 o drafodion yn y mis cyntaf yn unig. Mae cynghorau eraill wedi dangos diddordeb yn y dull gweithredu yma gan ddangos fod hyn yn enghraifft o sut mae Sir Fynwy yn arwain ac eraill yn dilyn.”

Ychwanegodd Neil Jenkins, Rheolwr Newid Swyddfa’r Post: “Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i bobl Brynbuga gael Swyddfa’r Post ac rydym yn hyderus y bydd gwasanaeth modern Swyddfa’r Post yn diwallu anghenion y gymuned leol a sicrhau gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn wir wedi bod yn brosiect gwych sy’n profi budd cydweithio i wneud i bethau ddigwydd. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i Gyngor Sir Fynwy yn y fenter gyffrous newydd yma.”

Meddai John Rogers, Hanesydd Post: “Swyddfa’r Post yw gwir ganolbwynt unrhyw dref neu bentref felly mae’n addas fod Swyddfa’r Post yma yn yr hyb ym Mrynbuga. Fedrwch chi ddim gweld ar fantolen beth yw holl fanteision Swyddfa’r Post i gymuned, ond maent yn bendant yno. Mae Swyddfeydd Post yn rhoi ased gwerth-ychwanegol hynod i gymdeithas drwy ddod â phobl ynghyd mewn oes pan fo llawer ohonynt yn treulio cymaint o amser ar ein sgriniau, tra’n dal i ddarparu gwasanaethau pwysig i bawb. Mae’n hanfodol mewn unrhyw gymuned i bobl ddod ynghyd a chwrdd wyneb i wyneb pan fyddant yn manteisio ar yr amrywiaeth enfawr o wahanol drafodion sydd ar gael. Defnyddiwch hi neu collwch hi.”

Ychwanegodd y Cyng Christine Wilkinson, Maer Brynbuga: “Rwyf wrth fy modd i fod yma yn Swyddfa’r Post newydd Brynbuga. Roeddem yn ei theimlo’n drychineb pan gafodd y banc olaf ei gau ac yn teimlo’n anhygoel o falch i ni weithio gyda Chyngor Sir Fynwy a Swyddfa’r Post i atal Swyddfa’r Post – mae cynifer o bobl yn dibynnu arni – rhag cau hefyd. Rwyf mor falch i’r anhygoel Georgina Hathaway gael ei henwebu gan bobl leol fel yr arwr lleol i dorri’r rhuban swyddogol. Mae Georgina a’i gŵr Tom wedi codi arian yn barhaus i elusennau lewcemia gan godi dros £170k er cof am eu merch Jane.”

Cafodd cyfraniad eithriadol gwirfoddolwyr sy’n cefnogi Bywyd Mynwy – Gwasanaethau Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy – eu dathlu yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Mercher 26 Mehefin. Mae Bywyd Mynwy yn darparu ystod eang o wasanaethau sy’n cyffwrdd â bron bob preswylydd yn y sir. Mae’n darparu gwasanaethau ieuenctid, chwaraeon, twristiaeth a diwylliannol ar draws y sir ac mae gan wirfoddolwyr ran hanfodol wrth gyflwyno gwasanaethau safon uchel..

Mae gan y gwasanaeth dros ddau gant o wirfoddolwyr yn amrywio o bobl ifanc frwdfrydig yn eu harddegau i bobl angerddol yn eu hwythdegau sy’n rhoi eu hamser, ymroddiad, sgiliau a phrofiad bywyd i ychwanegu gwerth i amrywiaeth eang y cyngor o atyniadau a gaiff eu rhedeg gan y gwasanaeth amgueddfeydd, y gwasanaeth ieuenctid, y tîm datblygu chwaraeon, gwasanaeth cefn gwlad a chanolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn. Roedd 90 o wirfoddolwyr Bywyd Mynwy yn bresennol yn y digwyddiad a derbyn tystysgrifau i gydnabod eu gwaith caled, ymroddiad ac ymrwymiad.

Cyflwynwyd y gwobrau dilynol ar y noswaith:

 • Person Ifanc yn Gwirfoddoli  – Chloe Whatley
 • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Sue Hogan ac Angela Bishop
 • Grŵp yn Gwirfoddoli – Academïau Arweinyddiaeth Chwaraeon Sir Fynwy
 • Gwirfoddolwr Amgylcheddol – Grŵp Cerdded Gofal Llwybrau
 • Gwirfoddolwr Ysbrydoledig – Harry a Eira Steggles
 • Gwirfoddolwr Eithriadol – Bill Duke
 • Gwirfoddolwr yr Ail Filltir – Catherine Baker.

Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol ar gyfer holl wasanaethau Bywyd Mynwy. Mae’r cyngor yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i gefnogi gwirfoddolwyr yn cynnwys hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau fod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a difyr. Gall gwirfoddoli alluogi unigolion i wella eu sgiliau presennol, cynyddu gwybodaeth, cwrdd â ffrindiau newydd a hybu hyder sydd yn ei dro o fudd i’w hiechyd a llesiant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Bywyd Mynwy ar Gyngor Sir Fynwy:

“Mae gwirfoddoli yn ffordd werth chweil, hwyliog a chymdeithasol i helpu ein cymuned.

Mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’n gwasanaeth cefn gwlad i sicrhau fod ein hawliau tramwy yn hygyrch i gerddwyr, tra bod y rhai sy’n cynorthwyo ein staff amgueddfeydd yn catalogio a chadw hanes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn helpu i gynnal y safleoedd hanesyddol a thywys pobl o amgylch ein casgliadau ac arddangosfeydd.

Enghreifftiau nodedig eraill yw’r cynorthwywyr bodlon yn Hen Orsaf Tyndyrn sy’n rhedeg y trên bach ac yn trosglwyddo eu gwybodaeth werthfawr o’r ardal leol yn ogystal â’r gwirfoddolwyr ifanc sy’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau i annog eu cyfoedion i fod yn egnïol tra’n mwynhau chwarae a hamdden.

Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am egni, amser ac ymrwymiad diflino gwirfoddolwyr o bob rhan o’n sir, i gyd i wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt.”

Medrwch gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli gyda Bywyd Mynwy, grŵp gwasanaeth yng ngofal Cyngor Sir Fynwy, drwy gysylltu â Tracey Thomas e-bost

traceythomas@monmouthshire.gov.uk  neu ffonio 07818 016924.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio ymgyrch lwyddiannus iawn ‘Haf Wrth eu Bodd’ am yr ail flwyddyn yn olynol yn rhedeg o 1 Gorffennaf 2018. Nod Haf Wrth eu Bodd yw cefnogi rhieni a gofalwyr i gynllunio gweithgareddau difyr ar gyfer plant a phobl ifanc yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar yr amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir mewn canolfannau hamdden, amgueddfeydd, cestyll ac atyniadau twristiaeth ym mhob rhan o’r sir yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst.

Ar gyfer rhieni plant oed ysgol gynradd, yn ogystal â dechrau’r haf mae mis Gorffennaf yn ddechrau gwyliau chwech wythnos o’r ysgol. Mae Gemau Sir Fynwy yn cynnig dyddiau llawn hwyl, cyfeillgarwch a gweithgareddau corfforol ar gyfer plant 5-12 oed ym mhob un o’r pedair canolfan hamdden yn Sir Fynwy.

Mae Gemau Sir Fynwy yn gyfle unigryw i blant a rhieni fel ei gilydd. Gall plant gwrdd â ffrindiau newydd, datblygu eu sgiliau a’u hyder tra bod rhieni’n fodlon yn gwybod bod eu plant yn ddiogel, hapus ac yn cael oriau o hwyl.

Mae dau ddewis wrth archebu lle yn Gemau Sir Fynwy; mae’r dewis cyntaf yn darparu gweithgareddau rhwng 9.00am a 3.00pm ac yn costio o £13.00 y diwrnod. Mae’r ail ddewis, sy’n rhedeg o 8.00am tan 5.00pm, yn cynnwys brecwast a chlwb ar ôl gemau am gost o £15.00 y diwrnod.

Yn ogystal â 29 diwrnod o weithgareddau wedi’u trefnu dan Gemau Sir Fynwy, mae MonLife hefyd yn cynnig amrywiaeth o wersylloedd Gemau Sir Fynwy arbenigol a gyflwynir gan hyfforddwyr ysbrydoledig o’r Tîm Datblygu Chwaraeon. Mae’r dyddiau gweithgaredd hyn yn rhoi cyfle i blant roi cynnig ar rywbeth newydd neu fireinio eu sgiliau presennol.

Bu gwersylloedd pêl-droed, rygbi a Gall Genethod yn boblogaidd tu hwnt mewn blynyddoedd blaenorol. Yn newydd ar gyfer 2019 mae Ysgol Môrforwynion, Gwersylloedd Criced, Gwersylloedd Dawns a Gymnasteg, Sesiynau Campfa Iau NRG a Champiau Antur ar gyfer y rhai sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.

Cynhelir gwersylloedd pêl-droed bob dydd Gwener drwy gydol gwyliau’r haf yng Nghanolfan Hamdden y Fenni a bob dydd Mawrth yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed. Mae’r dyddiau yn gyfle perffaith i fireinio sgiliau plant, cael hyfforddiant arbenigol ychwanegol neu roi cynnig ar y gêm am y tro cyntaf. Mae’n wersyll poblogaidd ar gyfer plant 5-12 oed a chynghorir rhieni i archebu ymlaen llaw i sicrhau lle.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros MonLife:

“Mae Gemau Sir Fynwy yn ychwanegiad gwych yn yr haf. Mae dros 4,500 o blant wedi cymryd rhan yn y sesiynau ers mis Ebrill 2018. Mae hyn yn profi yn union pa mor boblogaidd yw’r sesiynau.

Gall gwyliau ysgol fod yn her i rieni, ond mae Sir Fynwy yn cynnig cyfleoedd fforddiadwy a chyffrous i gymryd rhan mewn dewis eang o weithgareddau hwyliog. Rwy’n annog pob rhiant i edrych ar y wefan i gael mwy o wybodaeth.”

I gael mwy o wybodaeth ewch i – https://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games/.  I archebu lle, ffoniwch neu galwch heibio canolfan hamdden MonLife i gael mwy o wybodaeth.

Mae angen archebu ymlaen llaw ar gyfer gwersylloedd arbenigol Gemau Sir Fynwy ac mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Cynghorir rhieni i holi cyn gynted ag sydd modd i sicrhau lle.

Mae Tyndyrn a’r cylch ar agor i fusnes er gwaethaf gwaith ffordd i’r A466. Mae’r haf yma ac mae’n nodi dechrau gwyliau a gweithgareddau yn Nyffryn Gwy. Amser i ymweld ag Abaty Tyndyrn a mwynhau ardaloedd gwledig godidog Sir Fynwy. Mae cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr ac ymwelwyr i fod yn ofalus oherwydd y gwaith sefydlogi hanfodol i ffordd Dyffryn Gwy, A466 Tyndyrn i St Arvans. Disgwylir y bydd y gwaith yn parhau am bump wythnos, ac mae’r contractwr yn gweithio i ddyddiad cwblhau o ddydd Gwener 19 Gorffennaf.

Cynhaliwyd astudiaethau helaeth ac ymgynghori yn yr ardal cyn caniatáu i’r gwaith fynd yn ei flaen. Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda’r contractwr i sicrhau nad yw’r ymyrraeth yn parhau dim mwy nag sy’n hanfodol a chafodd ei sicrhau fod y contractwr yn gweithio patrwm o 11 diwrnod mewn 11 gyda diwrnod gwaith 11 awr.

Fodd bynnag mae’r gwaith yn gymhleth ac yn cynnwys drilio angorau i wyneb y graig. Mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda’r contractwr i ymchwilio’n barhaus sut y gellid newid y gwaith i ostwng y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Mae dargyfeiriad yn ei le ar hyd y B4293 drwy Devauden a Thryleg a gobeithir y bydd hynny’n galluogi preswylwyr ac ymwelwyr i ymweld a theithio drwy Ddyffryn Gwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:

Bydd cyfathrebu rhwng y cyngor a busnesau a phreswylwyr yn parhau yn ystod y gwaith. Mae natur y gwaith a chau’r ffordd wedi arwain at ymyriad a chafodd hynny effaith ar fusnesau.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn yr wythnosau nesaf a chaiff preswylwyr ac ymwelwyr eu hannog i ddefnyddio’r dargyfeiriadau sydd ar gael i ymweld â Ffair Tyndyrn ddydd Sadwrn 29 Mehefin, edrych o amgylch Hen Orsaf Tyndyrn, cerdded o amgylch yr Abaty ac ymweld ag un o’r llu o dafarndai yn yr ardal.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Weithrediadau:

‘Rwy’n deall ac yn cydymdeimlo gyda’r rhai y mae cau’r ffordd yn effeithio arnynt. Cynhelir y gwaith i sicrhau y gall llawer o bobl ymweld â’r rhan hardd hon o’r sir yn ddiogel yn awr ac yn y dyfodol. Rwy’n canmol gwaith fy nghyd-gynghorydd Ann Webb. Mae ei chyfathrebu cadarnhaol cyson gyda phreswylwyr lleol wedi sicrhau fod hwyliau yn uchel a bod y pentref a’i fusnesau yn ffynnu’.

Bu staff o Ganolfan Hamdden Cas-gwent yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i gynnig cyngor gwerthfawr ar achub bywyd i dros 500 o blant yn ystod Wythnos Atal Boddi, 14-21 Mehefin. Bu’r tîm yn gweithio i gyflwyno ymgyrch ‘Ymwybodol o Ddŵr’ Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid Tân, a gaiff ei chynnal bob mis Mehefin.

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr a gostwng marwolaethau cysylltiedig â dŵr gan 50 cant erbyn 2026. Gyda tua 34% o achosion damweiniol o foddi yn digwydd yn yr haf, mae’n bwysig atgoffa ac addysgu pobl o’r peryglon y gall dŵr ei achosi.

Mae ysgolion cynradd lleol yn cynnwys Ysgol Gynradd Santes Fair, Ysgol Gynradd y Dell, Ysgol Gynradd Pembroke, Ysgol Gynradd Thornwell ac Ysgol Gynradd Drenewydd Gellifarch wedi cymryd rhan mewn gwersi diogelwch dŵr. Manteisiodd plant yn mynychu gwersi nofio Hamdden Mynwy hefyd o arddangosiadau CPR a’r cyfle i wisgo sbectol Rhith Realaeth sy’n amlygu’r peryglon y gall dŵr ei achosi.

Bydd nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol yn parhau i godi ymwybyddiaeth o ymgyrch ‘Ymwybyddiaeth o Ddŵr’ a chodi arian gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol Achub Bywyd. Cynhaliwyd sesiwn golchi ceir ddydd Sadwrn 22 Mehefin a bydd y ganolfan hamdden yn parhau i rannu ffotograffau hwyl o’r gymuned yn ffrâm ffotograffau’r ymgyrch. Mewn blynyddoedd diweddar cafodd cylch a rhaff achub bywyd eu gosod tu allan i far gwin The Riverside diolch i gyllid gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Ysywaeth, mae dros 700 o bobl yn boddi ym Mhrydain ac Iwerddon bob blwyddyn – sef cyfystyr ag un bob 10 awr ac er fod pyllau nofio gydag achubwr bywyd yn un o’r lleoedd mwyaf diogel i ymdrochi, mae’n bwysig addysgu pobl ar beryglon y traeth, afonydd, llynnoedd, chwareli a hyd yn oed ddŵr o amgylch y cartref. I gael mwy o gynghorion ar ddiogelwch dŵr ewch i www.rlss.org.uk   

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Hamdden Mynwy:

‘Roeddwn yn ffodus i gael fy ngwahodd gan Duncan a’r tîm i ymweld â’r ganolfan hamdden yn ystod yr Wythnos Atal Boddi. Fe wnaeth ymrwymiad Duncan, cydweithwyr yn Hamdden Mynwy a swyddogion Tân ac Achub De Cymru argraff enfawr arnaf wrth iddynt weithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o beryglon dŵr. Gobeithiaf y bydd y bartneriaeth yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod. Mae nofio yn sgil bywyd pwysig. Gall Hamdden Mynwy gynnig llawer o opsiynau ar gyfer preswylwyr o bob oed a gallu i wella hyder a sgiliau. Hoffwn annog pawb i neilltuo amser i ymweld â gwefan Cymdeithas Brenhinol Achub Bywyd y Deyrnas Unedig (RLSS UK) i ganfod sut i ddod yn fwy ymwybodol o ddŵr.’

Mae dysgu i nofio mor bwysig. Mae Hamdden Mynwy yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio ar gyfer plant a phobl ifanc o bob gallu o sesiynau rhieni a baban i wersi achub bywyd ar gyfer nofwyr mwy galluog. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/swim/

Bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu agoriad swyddogol adeilad Ysgol Gyfun Trefynwy ddydd Gwener 21 Mehefin. Dadorchuddiwyd plac coffa i nodi’r achlysur gan yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken CBE ynghyd â Phrif Fachgen a Phrif Eneth yr Ysgol. Roedd cynghorwyr, llywodraethwyr, staff, myfyrwyr a rhieni yn bresennol yn y digwyddiad a welodd agoriad yr adeilad dinesig mwyaf i’w adeiladu yn Sir Fynwy.

Roedd yr adeilad yn gynllun ar y cyd rhwng Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru ynghyd â BDP Architects ac Interserve a gododd yr adeilad rhagorol.

Cafodd yr adeilad eisoes ei gydnabod yn rhyngwladol ac enillodd ddwy wobr o fewn y mis diwethaf, y Wobr Arloesedd Digidol yng Ngwobr Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru a gwobr bwysig ‘Prosiect y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019.

Dywedodd beirniaid y wobr fod y prosiect yn: “Rhoi gwerth gwych am arian, yn ysgol wedi’i dylunio’n dda iawn gydag amrywiaeth o ardaloedd dysgu sy’n cefnogi llawer o wahanol ffyrdd o weithio a hefyd yn creu ymdeimlad o gymuned.”

Mae’r gwobrau yn cydnabod yr adeilad a’r dyluniad o’r math diweddaraf. Mae buddsoddiad enfawr mewn technoleg a defnydd creadigol o olau a gofod yn rhoi amgylchedd dysgu aeddfed, sy’n debycach i gampws prifysgol neu amgylchedd swyddfa ym myd gwaith. Mae’r adeilad yn rhoi cyfleoedd di-ben-draw a bu’n hwb enfawr i addysgu a dysgu yn yr Ysgol.

Gwelodd adeiladu’r ysgol fuddsoddiad sylweddol o fewn yr economi gyda 80% o’r costau adeiladu’n cael eu gwario ar is-gontractwyr o fewn cylch 25-milltir o safle’r ysgol. Cafodd prentisiaethau hefyd eu cynnig a’u defnyddio.

Mae’r cyfleusterau newydd yn rhoi amgylchedd addysgu a dysgu arloesol a digidol gyfoethog i ddisgyblion gyda’r hyblygrwydd i ateb y newid yn anghenion system addysg Cymru yn awr ac i’r dyfodol. Mae gan yr ysgol systemau AV o’r math diweddaraf, stiwdios gweithgaredd, gofodau dawns a pherfformiad, neuadd chwaraeon a hybiau cyflwyno.

Mae’r adeilad yn cyfoethogi gallu’r ysgol i gyflawni ei gweledigaeth o ‘Dysgu i arwain ein bywydau’.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Cyflwynodd myfyrwyr a staff agoriad gala anhygoel, yn cynnwys nifer o berfformiadau cerddorol gwefreiddiol.

Mae’r agoriad yn foment falch i sir Fynwy – cwblhau ysgol yr 21ain ganrif sy’n garbon isel, llawn technoleg ac yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Bu adeiladu’r ysgol hon yn daith hir ac rwy’n ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd at ei llwyddiant yn cynnwys swyddogion y cyngor, llywodraethwyr, myfyrwyr, athrawon a’n partneriaid yn Interserve, Llywodraeth Cymru a BDP.

Rhwng yr ysgol newydd a’r ganolfan hamdden newydd, rydym wedi buddsoddi £51.5 miliwn yn addysg, iechyd a llesiant pobl Trefynwy – y buddsoddiad sengl mwyaf yn y dref mewn cenedlaethau. Mae cyflwyno campws dysgu a llesiant arloesol yn ased gymunedol wirioneddol ar gyfer pobl Trefynwy a’r cylch.

Mae gennyf bob hyder y bydd Ysgol Gyfun Trefynwy, gyda’i hethos gynhwysol, arweinyddiaeth gryf a bellach gartref newydd sbon, yn parhau i rymuso ei disgyblion i gyflawni.

Gyda dwy ysgol uwchradd newydd wedi’u darparu yng Nghil-y-coed a Threfynwy, rydym eisiau i bob disgybl yn Sir Fynwy fedru dysgu mewn ysgol 21ain ganrif a’r her yn awr yw cyflawni hynny ar gyfer disgyblion yn y Fenni a Chas-gwent.

Rwy’n anhygoel o falch o’r hyn rydym wedi’i gyflawni yn Nhrefynwy ac yn gyffrous am y cenedlaethau o ddysgwyr gydol oes uchelgeisiol a galluog fydd yn mynd drwy’r ysgol.”

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg:

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Trefynwy ar eu hagoriad swyddogol dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y rhaglen adeiladu ysgolion mwyaf uchelgeisiol ers y 1960au. Yn gynharach y mis hwn lansiais  yn swyddogol ‘Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif’, ail gyfnod y rhaglen, fydd yn gweld buddsoddiad pellach o £2.3m biliwn i ddarparu’r amgylcheddau dysgu mae ein disgyblion yn eu haeddu. Hoffwn ddymuno pob lwc i’r holl ddisgyblion a’r staff yn eu hysgol newydd, sydd eisoes wedi ennill gwobrau.”

Dywedodd Vaughan Davies, Pennaeth:

“Gan arwain yr holl ysgol, fe wnaeth y Dirprwy Bennaeth Tim Bird gefnogi pawb wrth greu’r adeilad newydd gwych yma. Am bum mlynedd cynhaliodd gyfarfodydd wythnosol, weithiau ddyddiol, lle cafodd pob agwedd o’r dyluniad ac adeiladu eu hymchwilio gyda myfyrwyr a’i staff. Mae ei ymroddiad ac ymrwymiad wedi sicrhau y cafodd pawb gyfle i fod yn rhan o greu amgylchedd ar gyfer dysgu yn y 21ain ganrif. Mae’r holl gymuned yn ddyledus iawn i Tim a phopeth a wnaeth dros addysg bellach yng Nghymru a thu hwnt.

Bu’n gyfnod cyffrous iawn i’n hysgol ac rydym wedi croesawu llawer o ysgolion o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop yma, sy’n dechrau eu rhaglenni adeiladu. Roedd pob un ohonynt yn awyddus sut aeth yr ysgol ati gyda’r adeilad newydd. Gall Trefynwy, Sir Fynwy a Chymru fod yn falch tu hwnt o’r hun a gyflawnwyd.

Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle i ddiolch i Mrs Jane Baker a roddodd 42 mlynedd o wasanaeth i’r ysgol a 49 mlynedd i Gyngor Sir Fynwy. Roedd agor yr ysgol newydd yn gwireddu breuddwyd i Mrs Baker ar ôl 42 mlynedd o wneud yn siŵr fod amgylchedd yr ysgol yn rhagorol ar gyfer myfyrwyr.”

Dywedodd yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken:

“Roedd yn fraint cael fy ngwahodd i ymuno â’r myfyrwyr yn Ysgol Gyfun Trefynwy ar gyfer agoriad gala eu hadeilad ysgol newydd. Perfformiadau hynod gan y myfyrwyr a noswaith hyfryd iawn – llongyfarchiadau i bawb yng Nghyngor Sir Fynwy.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu agoriad swyddogol Ysgol Gyfun Trefynwy, ei Ysgol 21ain Ganrif wobrwyol, ddydd Gwener 21 Mehefin. Bydd yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken CBE ynghyd â Phrif Fachgen a Phrif Eneth yr ysgol, yn dadorchuddio plac coffa yn nodi’r achlysur.

Adeiladwyd yr ysgol fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Mewn cysylltiad â Chyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, cafodd yr ysgol ei chreu a’i dylunio gan fyfyrwyr, staff a rhieni. Bu’r penseiri BDP ac Interserve yn gweithio gyda’r gymuned i adeiladu ysgol ar gyfer y dyfodol.

Enwebwyd yr ysgol am wyth gwobr bwysig. Enillodd Wobr Arloesedd Digidol yng Ngwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru. Neithiwr roedd yr ysgol a thîm y prosiect yn falch iawn i dderbyn gwobr Prosiect y Flwyddyn yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru, sy’n cydnabod ac yn arddangos dylunio ac adeiladu gwych mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Dywedodd beirniaid:

‘Mae’r prosiect yn rhoi gwerth gwych am arian, mae’n ysgol wedi’i dylunio’n dda iawn gydag amrywiaeth o ardaloedd dysgu sy’n cefnogi llawer o wahanol ffyrdd o weithio ac mae hefyd yn creu ymdeimlad o gymuned’.

Mae dyluniad blaengar yr adeilad yn adlewyrchu gweledigaeth yr ysgol i ddarparu’r sgiliau, gwybodaeth ac agweddau i bob myfyriwr  ‘ddysgu sut i arwain eu bywydau’. Mae nifer o ofodau dysgu ym mhob rhan o’r ysgol sy’n caniatáu dysgu unigol, grŵp, dosbarth a blwyddyn.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Rwyf mor falch o bob un aelod o’r tîm addysgu, y tîm adeiladu a’r awdurdod lleol, a aeth yr ail filltir i wneud Ysgol Gyfun Trefynwy yn safle gwych ar gyfer ein dysgwyr. Mae mor hyfryd gweld yr ysgol a’i hethos yn cael eu cydnabod gyda gwobrau pwysig, fel ysgol arloesol a blaengar. Gall Trefynwy, Sir Fynwy a Chymru fod yn falch tu hwnt o’r hyn a gyflawnwyd.”

Dywedodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg:

“Llongyfarchiadau i Ysgol Gyfun Sir Fynwy ar eu hagoriad swyddogol dan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y rhaglen adeiladu ysgolion mwyaf uchelgeisiol ers y 1960au. Yn gynharach y mis hwn lansiais yr ‘Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif’, ail gyfnod y rhaglen, fydd yn gweld buddsoddiad pellach o £2.3 biliwn i sicrhau’r amgylcheddau dysgu mae’n disgyblion yn eu haeddu. Dymunaf bob lwc i’r holl ddisgyblion a staff yn eu hysgol newydd.”

Dywedodd Vaughan Davies, Pennaeth yr Ysgol:

“Gan arwain yr holl ysgol, fe wnaeth y Dirprwy Bennaeth Tim Bird gefnogi pawb wrth greu’r adeilad newydd gwych yma. Am bum mlynedd cynhaliodd gyfarfodydd wythnosol, weithiau ddyddiol, lle cafodd pob agwedd o’r dyluniad a’r adeiladu eu hymchwilio gyda myfyrwyr a staff. Fe wnaeth ei ymroddiad ac ymrwymiad sicrhau y cafodd pawb gyfle i fod yn rhan o greu amgylchedd ar gyfer dysgu yn y 21ain ganrif. Mae’r holl gymuned yn ddyledus iawn i Tim a phopeth a wnaeth i addysg bellach yng Nghymru a thu hwnt.”

Caiff amgylchedd yr ysgol newydd a’r strategaethau addysgu a dysgu creadigol a weithredir eu cydnabod yn rhyngwladol ac mae arweinwyr addysgol yn gwrando ac eisiau dysgu o’r hyn fu’n digwydd yno. Mewn misoedd diweddar bu’r ysgol yn fegwn arfer da ac mae wedi croesawu llawer o ysgolion o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop sy’n dechrau ar eu rhaglenni adeiladu. Roeddent i gyd yn awyddus sut aeth yr ysgol ati gyda’r adeilad newydd. Ym mis Medi, bydd yr ysgol yn rhan o gynhadledd ryngwladol yn Nenmarc, gyda’r ysgol yn cyflwyno’r cyflwyniad cyweirnod am ddysgwyr hunan-reoleiddiol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr i fod yn ofalus ar ôl i ni dderbyn adroddiadau am negeseuon e-bost yn cynnig ad-daliadau Treth Gyngor. Ymddengys fod y neges yn dweud wrth bobl fod ad-daliad yn ddyledus iddynt ac yn eu hannog i glicio ar ddolen.

Mae tîm Refeniw Sir Fynwy yn dweud nad yw hon yn ohebiaeth swyddogol am y cyngor a dylai preswylwyr fod yn ofalus cyn rhoi unrhyw fanylion i drydydd parti. Roedd yn rhaid i’r Cyngor roi rhybuddion diweddar pan dderbyniodd pobl yn y sir alwadau ffôn yn dweud wrthynt fod ganddynt hawl i ad-daliad ar eu bil treth gyngor.

Tîm Menter Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r Wythnos Cyflogadwyedd gyda sioe deithio ar draws y sir.

Gwaetha’r modd mae’r tîm wedi canslo’r Diwrnod Cyflogadwyedd oedd i’w gynnal ddydd Gwener 21 Mehefin yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Bydd y Tîm Menter yn parhau i gynnal nifer o sioeau teithio ar draws y sir mewn ymgais i gynyddu ymwybyddiaeth o’r llu o brosiectau sydd ar gael i annog preswylwyr i sicrhau cyfleoedd hyfforddiant neu gyflogaeth.

Cynhelir y sioeau ffordd cyflogadwyedd fel sy’n dilyn:

 • Marchnad y Fenni, dydd Mawrth 25 Mehefin 2019 11.00am – 2.30pm
 • Ffair Swyddi Cil-y-coed, Neuadd y Côr, Cil-y-coed dydd Mawrth 25 Mehefin 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Brynbuga, Dydd Mercher 26 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Cas-gwent, Dydd Iau 27 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm
 • Hyb Trefynwy, Dydd Gwener 28 Mehefin 2019 11.30am – 2.30pm 

Bydd y tîm yn cynnal diwrnod meddiannu cyfryngau cenedlaethol ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cyflogadwyedd ddydd Gwener 28 Mehefin i dynnu sylw at y gwaith da i roi sylw i’r gwaith a gaiff ei gyflwyno gan ddarparwyr cyflogadwyedd yn Sir Fynwy. Mae’r Tîm Menter yn annog busnesau lleol i ymuno ar y dydd, drwy dagio @MonmouthshireYE a defnyddio hashnod #empday2019.

Mae’r Tîm Menter yn cynnwys tri phrosiect sy’n anelu i ymgysylltu a grymuso preswylwyr 16 oed a throsodd i ennill cymwysterau, canfod cyflogaeth neu hyfforddiant. Mae’r prosiectau – Ysbrydoli i Gyflawni, Ysbrydoli i Weithio a Cymunedau am Waith a Mwy – yn helpu llawer o breswylwyr i fanteisio o arbenigedd staff y bartneriaeth unigryw sydd ganddynt gyda sefydliadau a busnesau lleol.

Mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi gwneud cynnydd rhagorol ers iddo ddechrau ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r tîm wedi gweithio gyda llawer o breswylwyr yn Sir Fynwy i sicrhau gwaith neu hyfforddiant a rhagori ar ei ganlyniadau a osodwyd yn 2018.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steve Cooper  StephenCooper@monmouthshire.gov.uk

Mae enwebiadau wedi agor ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy 2019. Mae’r gwobrau’n dathlu’r gwirfoddolwyr ysbrydoledig sy’n gweithio’n galed ac yn rhoi eu hamser i helpu’r gymuned.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) i gydnabod y bobl ragorol sy’n byw yn y sir ac yn gyfle i ddweud ‘Diolch yn Fawr’ am eu cyfraniad i Sir Fynwy.

Mae croeso i breswylwyr Sir Fynwy enwebu unigolion a deimlant sy’n rhoi cyfraniad amhrisiadwy i’r Sir. Mae’r gwobrau yn gyfle perffaith i gydnabod ymrwymiad unigolion a grwpiau cymunedol a dangos eu heffaith ar fywyd yn Sir Fynwy.

Mae nifer o fusnesau a mudiadau lleol yn noddi’r gwobrau ac yn galluogi GAVO a’r cyngor i gynnal Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr 2019. Dyma restr o’r gwobrau:

 • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Noddir drwy garedigrwydd Tai Siarter
 • Grŵp – Noddir drwy garedigrwydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Gwirfoddolwr Ifanc – Noddir gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
 • Gwirfoddolwr Amgylcheddol – Noddir drwy garedigrwydd Bwrdd Crwn Cas-gwent
 • Ymddiriedolwr Gwirfoddol – Noddir drwy garedigrwydd Cyngor Tref Cil-y-coed
 • Taith Bersonol – Noddir drwy garedigrwydd Bethany Homes
 • Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy – Noddir drwy garedigrwydd Cyngor Sir Fynwy

Caiff yr holl enwebiadau eu hasesu gan banel beirniadu annibynnol a chaiff enillwyr a’r gwirfoddolwyr sy’n ennill Cymeradwyaeth Uchel eu gwahodd i’r digwyddiad.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet:

“Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i’r miloedd o wirfoddolwyr sy’n rhannu eu hamser i gefnogi eraill yn ein sir, mae’r gwahaniaeth a wnânt i fywydau pobl bob dydd yn anhygoel. Mae neilltuo amser i ddweud diolch yn fawr i’n gwirfoddolwyr mor bwysig i ni; mae ein gwirfoddolwyr yn galluogi cymunedau i fodoli ac nid yw llawer hyd yn oed yn cydnabod y gwahaniaeth a wnaethant. Felly os gwyddoch am unrhyw un sy’n gwneud gwahaniaeth – enwebwch nhw heddiw os gwelwch yn dda!’

Dywedodd Clare Watkins, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO:

“Mae’n wych y gallwn ddod â phawb ynghyd yn y noswaith Wobrwyo i anrhydeddu arwyr tawel y Sir ac mae’n wych gweld yr Awdurdod Lleol a GAVO, ynghyd ag amrywiaeth o bartneriaid yn cynnwys llawer o grwpiau trydydd sector ac elusennau a’r gymuned fusnes leol i gyd yn cydweithio i ddathlu effaith gwirfoddoli yn Sir Fynwy. Mae’r noswaith bob amser yn dod â llawer o straeon ysbrydoledig am wirfoddoli ac os gwyddoch chi am rywun sy’n gwirioneddol haeddu gwobr, gan barhau gyda slogan Wythnos Gwirfoddolwyr eleni – ‘Mae’n Amser Dathlu’, rydym yn eich hannog i’w henwebu yn awr.”

Mae gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy nifer o gynghorion da ac awgrymiadau i gadw preswylwyr yn ddiogel. Mae’r tîm yn cefnogi  Ymgyrch Genedlaethol Ymwybyddiaeth Sgamiau sy’n anelu i godi proffil yr amrywiaeth o sgamiau a thriciau sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae sgamiau’n effeithio ar bob rhan o’r gymdeithas;  rhyngddynt, amcangyfrifir fod unigolion ar draws y Deyrnas Unedig yn colli £10 biliwn y flwyddyn oherwydd twyll.

Mae’r Tîm Safonau Masnach yn dweud nad yw llawer o breswylwyr yn credu y cânt eu twyllo; yn arbennig, y rhai yn y grŵp ‘bywyd sefydlog’, yn bennaf rai rhwng canol eu 40au â chanol eu 60au, sydd leiaf tebygol o gredu y byddant yn dioddef sgam. Hoffai’r tîm bwysleisio nad oes neb yn ddiogel; mae sgamiau yn eang a gallant fod yn soffistigedig.

Defnyddir y dechnoleg ddiweddaraf, gan dargedu pobl ar-lein, drwy negeseuon e-bost a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, neu medrant fod ar wedd hen ddulliau fel gwerthu ar garreg y drws, llythyrau annisgwyl a galw oer.

Er fod diffyg ariannol amlwg yn gysylltiedig â sgamiau – dangosodd adroddiad diweddar gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fod y golled ariannol gyfartalog i ddioddefwyr sgamiau rhwng 75-79 oed yn £4,500 – gall hefyd fod effeithiau tymor hirach ac yr un mor niweidiol ar hunanbarch pobl. Mae’r rhai sy’n dioddef sgamiau’n aml yn teimlo cywilydd. Gall y stigma hwnnw hefyd arwain at dan-adrodd sgamiau, gyda dioddefwyr yn teimlo gormod o embaras i gyfaddef iddynt gael eu twyllo.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Safonau Masnach:

“‘Stopiwch, adroddwch, siaradwch: byddwch yn ymwybodol o sgamiau’ yw fy neges i bobl Sir Fynwy. Er fod llawer o bobl wedi dod i gysylltiad gyda sgamwyr, ychydig iawn sy’n siarad am y mater. Gall pobl weithiau deimlo’n wirion neu’n chwithig siarad amdano, neu roi gwybod am eu profiadau, ond gwaetha’r modd mae hyn yn golygu fod sgamwyr yn mynd yn ddi-gosb.

Mewn gwirionedd, gall pawb ohonom gael yr anffawd o gael ein targedu gyda sgam. Gobeithiwn y bydd yr ymgyrch Ymwybyddiaeth Sgamiau yn annog pobl i rannu eu straeon a dysgu cynghorion i atal sgamwyr rhag rhedeg i ffwrdd gydag arian pobl eraill.’

Mae gan Gareth Walters, Rheolwr Safonau Masnach Cyngor Sir Fynwy gynghorion pwysig ar gyfer defnyddwyr:

 • Os yw cynnig yn swnio’n rhy dda i wir, mae’n debyg ei fod – pwyll piau hi a pheidiwch gwneud penderfyniad sydyn wrth brynu
 • Os nad ydych wedi clywed am gwmni, gwnewch ychydig o ymchwil drwy safleoedd adolygu cwsmeriaid a thystebau i wirio eu bod yn ddilys cyn rhoi eich arian
 • Os ydych yn ansicr mewn unrhyw fodd am y busnes yr ydych yn ymwneud ag ef, peidiwch rhoi manylion eich cyfrif banc

Os ydych yn poeni fod rhywun rydych yn ei adnabod wedi dioddef sgam, cadwch olwg ar y dilynol. Ydyn nhw’n:

 • Derbyn mwy o bost nag arfer?
 • Derbyn galwadau ffôn annisgwyl neu’n treulio mwy o amser ar y ffôn?
 • Mewn trafferthion gydag arian neu wedi codi symiau mawr o arian yn ddiweddar?

Os credwch fod rhywun yr ydych yn ei adnabod yn cael ei sgamio, cymerwch y camau dilynol:

 • Os ydych yn poeni am sgamiau ffôn, ystyriwch osod dyfais rhwystro galwadau
 • Anogwch nhw i ddweud wrth eu banc ar unwaith os oes unrhyw weithgaredd neu drafodion amheus o’u cyfrif neu gardiau credyd
 • Os ydynt yn ei chael yn anodd talu biliau neu ddyledion, anogwch nhw i ymweld â’r ganolfan Cyngor Ar Bopeth leol.

Gallwch hefyd gymryd y camau dilynol i’ch diogelu eich hun ac eraill:

 • Bod yn amheus os oes rhywun yn cysylltu â chi yn annisgwyl, hyd yn oed enw rydych yn ei adnabod
 • Peidiwch byth anfon arian i rywun nad ydych erioed wedi’i gwrdd
 • Peidiwch byth roi eich manylion banc os na allwch fod yn sicr y gallwch ymddiried yn y person sy’n cysylltu â chi
 • Peidiwch â chael eich rhuthro – nid oes byth angen gwneud penderfyniad yn syth a dywedwch ‘na’ os ydych yn teimlo dan bwysau
 • Amau sgam? Rhowch y ffôn i lawr, aros pum munud i glirio’r llinell neu ddefnyddio ffôn arall i alw
 • Peidiwch dioddef yn dawel – codwch lais am sgamiau

Os yw pobl yn amheus os yw cynnig yn ddilys ai peidio, dylent gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 03454 04 05 05 (Cymraeg) neu 03454 04 05 06 (Saesneg) neu eu canolfan Cyngor Ar Bopeth leol.

Os cafodd pobl eu sgamio, dylent hysbysu  Action Fraud.

I gael mwy o wybodaeth am sut i atal, adrodd a siarad am sgamiau, edrychwch ar https://www.citizensadvice.org.uk/wales/consumer/scams/scams/ neu alw heibio eich swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol.

Helo bawb

Hoffwn roi diweddariad i chi ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol o fis Medi 2019. Mae hyn yn berthnasol i geisiadau newydd yn unig ac nid i ddefnyddwyr cludiant presennol.

Cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol

Erbyn hyn dylech fod wedi clywed os ydych yn gymwys (neu beidio) ar gyfer cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol o fis Medi 2019. Ni chaiff llwybrau cludiant, amserau codi a gollwng neu fanylion bws/gyrrwr tacsi eu cadarnhau tan ddiwedd yr haf.

Os nad ydych yn gymwys, ond yn dal i fod angen cludiant rhwng y cartref a’r ysgol, dyma’r hyn sydd angen i chi wneud:

Llenwi’r ffurflen hon ar gyfer cludiant rhatach cyn gynted ag y gallwch os gwelwch yn dda.

Gofynion teithio ôl-16

Yn draddodiadol mae hyn bob amser wedi parhau i dymor yr hydref tra’n bod yn gweithio drwy pwy sydd angen/dim angen teithio. Eleni anelwn ddyrannu lleoedd ôl-16 ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol yn llawer cynharach

Llenwi’r ffurflen hon cyn gynted ag sydd modd (erbyn dydd Gwener 5 Gorffennaf) os ydych angen teithio ôl-16? Rydym wedyn yn dyrannu lleoedd ar sail cyntaf i’r felin. Peidiwch poeni os nad yw pobl ifanc 100% yn siŵr beth fyddant yn ei wneud o fis Medi (yn naturiol, gallai eu hamgylchiadau newid yn dibynnu ar eu canlyniadau TGAU), ond os oes gan bobl ifanc syniad ble hoffent astudio o fis Medi ymlaen, anfonwch eich ceisiadau yn awr fel y gallwn ddechrau cynllunio (gallwn ddal wneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen ym mis Awst).

Cawsom rai ymholiadau am gludiant o fis Medi 2020, ond ofnaf y byddwn yn canolbwyntio ar y flwyddyn academaidd nesaf cyn edrych ar ddewisiadau ar gyfer mis Medi 2020.

Gallwch gysylltu â ni yn passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk;  fodd bynnag, gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os nad ydym yn ateb yn syth gan ein bod yn brysur yn paratoi pethau ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

Dymuniadau gorau

Richard Cope

Rheolwr Uned Cludiant Teithwyr

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymuno â’r “Chwyldro Ail-lenwi” ym mis Mehefin eleni ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Ail-lenwi ar 19 Mehefin! Fel rhan o ymrwymiad y cyngor i ddod yn sir ddi-blastig, mae llawer o adeiladau’r cyngor yn awr wedi cofrestru fel Gorsafoedd Ail-lenwi. Mae hyn yn golygu y gall aelodau o’r cyhoedd ddod â’u potel ddŵr ailddefnyddio eu hunain a’i hail-lenwi am ddim. Pe byddai dim ond un mewn deg o bobl Prydain yn ail-lenwi unwaith yr wythnos, byddai gennym 340 miliwn yn llai o boteli plastig y flwyddyn o gwmpas.

Bydd hyn yn helpu pobl i arbed arian, torri syched a helpu i atal llygredd plastig yn y ffynhonnell. Gall preswylwyr lawrlwytho ap Ail-lenwi o www.refill.org.uk i ganfod lle gallant ail-lenwi eu potel. Mae gan safleoedd sy’n Orsafoedd Ail-lenwi sticer ffenestr i ddangos i’r cyhoedd fod croeso iddynt ail-lenwi yno.

Mae Hyb Trefynwy, Siop Un Stop y Fenni, Llyfrgell Gilwern, Hyb Cas-gwent a Chanolfan Hamdden Trefynwy i gyd wedi cofrestru neu yn y broses o gofrestru fel Gorsafoedd Ail-lenwi. Bydd safleoedd eraill yn dilyn pan wnaed trefniadau. Mae’r rhain yn ymuno â rhwydwaith eang o gaffes a safleoedd eraill sydd eisoes yn cynnig ail-lenwi poteli dŵr.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am Ddatgarboneiddio a Sir Fynwy Ddi-blastig:

“Mae’r cyngor yn cymryd ei ymrwymiad i Sir Fynwy ddi-blastig o ddifrif calon. Yn ogystal â chymryd camau fel defnyddio poteli llaeth gwydr ar gyfer holl laeth ysgol ac atal defnyddio cwpanau taflu ymaith yn ein hadeiladau, ymddengys fod ymuno â’r cynllun Ail-lenwi yn ffordd wych i helpu ein preswylwyr a’n hymwelwyr i ostwng plastig un defnydd. Caiff miliwn o boteli plastig eu prynu bob munud o amgylch y byd a rhagwelir y bydd y ffigur hwnnw yn cynyddu gan 20% erbyn 2021. Mae angen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wneud eu rhan yn herio hyn, ond mae’n bwysig fod y cyngor hefyd yn chwarae eu rhan.”

Mae Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Brynbuga yn falch iawn i weithio mewn partneriaeth gydag Ymgynghoriaeth ARUP i greu Prif Gynllun blaengar ac uchelgeisiol ar gyfer Brynbuga a Woodside. Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar ddylunio gofod strydoedd a chyhoeddus blaengar mewn ymgais i wneud Brynbuga yn dref gyfeillgar i gerddwyr.

Mae preswylwyr Brynbuga wedi dymuno cael priffordd ddiogel a mwy cyfeillgar ers blynyddoedd lawer. Mae’r dref dawel wedi gweld cerbydau mawr yn mynd ar hyd Stryd y Bont ac mae difrod yn gyson i Bont Brynbuga. Mae cerddwyr ar Stryd y Bont yn dweud  nad ydynt yn teimlo’n ddiogel ac mae cynnydd mewn traffig wedi arwain at i’r stryd ddod yn ardal rheoli ansawdd aer.

Cafodd preswylwyr flas o sut beth fyddai gofod i gerddwyr pan gafodd Stryd y Bont a Pharêd y Castell eu cau ar gyfer gwaith hanfodol i ddiweddaru pibelli nwy yn 2018. Roedd busnesau a phreswylwyr yn bryderus ar y dechrau ond cafodd ofnau eu lliniaru mewn dim o dro. Dywedodd preswylwyr eu bod yn teimlo’n ddiogel ac yn hapus i gerdded fel y mynnent ar y stryd heb orfod poeni am draffig prysur. Arweiniodd cynnydd yn y nifer ar y strydoedd mewn effaith gadarnhaol i fusnesau lleol.

Bu Cyngor Tref Brynbuga a Chyngor Sir Fynwy yn gweithio i ganfod datrysiad drwy orchmynion traffig traddodiadol ond ni fu fawr o gynnydd. Mae’r Prif Gynllun yn canolbwyntio ar waith gan y diweddar Ben Hamilton-Baille ac arolwg ac ymgynghoriad cymunedol Brynbuga’r Dyfodol yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer adeiladu gweithgareddau ymgysylltu cymunedol yn y dyfodol.

Tynnodd arolwg cymunedol Dyfodol Brynbuga a gynhaliwyd gan Gyngor y Dref gyda phreswylwyr Brynbuga sylw at wahanol faterion pwysig. Roedd cynaliadwyedd a dyfodol siopau a masnach, hamdden, parcio yn ogystal â rheoli traffig i gyd yn faterion pwysig i breswylwyr. Yn ychwanegol mae gan y dref sector gymunedol ragweithiol a phrysur iawn gyda grwpiau’n trefnu digwyddiadau. Efallai mai’r mwyaf adnabyddus o’r digwyddiadau hyn yw’r arddangosiadau blodau, gyda Brynbuga yn cael teitl ‘Tref Blodau’.

Dywedodd y Cyng Jane Pratt, Aelod Cabinet dros Seilwaith a Gwasanaethau Cymdogaeth: ‘Rydym yn falch iawn i gael cyfle i weithio gyda Chyngor Tref Brynbuga ar y cynllun cyffrous hwn. Ers blynyddoedd lawer rydym wedi sylweddoli fod Brynbuga angen darn cadarn o waith i ddynodi’r cyfleoedd fydd yn galluogi Brynbuga i fod yn addas i’r dyfodol drwy gefnogi busnesau lleol a chreu cyrchfan lle gall ymwelwyr a phreswylwyr fel ei gilydd fwynhau’r dref. Edrychwn ymlaen yn fawr at weld y canlyniadau’.

Dywedodd Mrs Christine Wilkinson, Maer Brynbuga: “Rydym yn falch iawn i gael ARUP gyda ni ar gyfer y cam nesaf a hefyd i gael Gyngor Sir Fynwy yn ymuno gyda ni i symud ymlaen â hyn. Yn ogystal â chreu Prif Gynllun gyda gweledigaeth ac sy’n addas ar gyfer y dyfodol – yn bendant iawn gydag ethos ‘rhannu gofod’ yn ganolog iddo – bydd ARUP yn ymchwilio, denu a sicrhau ffrydiau cyllid fel y gall breuddwydion o ddifrif gael eu gwireddu.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Sadie Beer, Swyddog Ymgysylltu Prosiect Canol Tref Cyngor Sir Fynwy ffôn 07970036191 neu e-bost: sadiebeer@monmouthshire.gov.uk

Clerc Cyngor Tref Brynbuga: Tracy Huxley, e-bost clerk.usk@usktown.org neu ffôn 01291 673011          

Mae prosiect garddio i’r anabl Greenfingers, sy’n seiliedig yn Theatr Melville, y Fenni, yn helpu i ddod â lliw i gymunedau lleol a swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy gyda blychau plannu gwych yn llawn blodau hyfryd. Mae’r prosiect yn rhan o gynllun Fy Niwrnod Fy Mywyd a gaiff ei arwain gan Gyngor Sir Fynwy gyda’r nod o rymuso pobl gydag anableddau dysgu a chorfforol i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Bu’r tîm yn brysur yn gwneud blychau plannu pren hardd a’u llenwi gyda phlanhigion bendigedig. Derbyniodd Swyddfa Gofrestru’r Cyngor yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddau flwch plannu hardd gan y prosiect yn ddiweddar.

Mae Greenfingers yn brosiect cymunedol ac yn croesawu aelodau o’r cyhoedd i ddod draw ac edrych o gwmpas a phrynu. Caiff y blychau plannu eu gwneud i archeb a’u dosbarthu i gartrefi yn ogystal â swyddfeydd.

Mae chwaer brosiect i Greenfingers yn helpu i gynnal nifer o ofodau gwyrdd cymunedol yn yr ardal leol yn cynnwys Gerddi Linda Vista a Pharc Bailey.

Yn 2018 roedd y prosiect yn falch iawn i dderbyn gwobr gan Gyngor Tref y Fenni am gyfraniad arbennig i wella’r ardal yng nghystadleuaeth Y Fenni yn ei Blodau. Yn y flwyddyn nesaf bydd y prosiect yn darparu planhigion i amrywiaeth o sefydliadau lleol yn cynnwys Llyfrgell y Fenni ac Ysgol Gynradd Our Lady & St Michael i helpu dod â lliw i’r dref yn barod ar gyfer Y Fenni yn ei Blodau 2019.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd:

‘Mae Greenfingers yn cynnig cymaint i unigolion gydag anableddau a hefyd i’r gymuned ehangach. Rwyf mor falch i weld fod y prosiect yn dod â lliw i Neuadd y Sir ym Mrynbuga a’u llongyfarch am eu gwobr cyfraniad arbennig yn 2018. Mae garddio yn cael effaith enfawr ar iechyd meddwl a chorfforol ac rwyf wrth fy modd gweld y prosiect yma’n helpu cynifer o bobl yn y gymuned i aros yn iach ac yn egnïol. Hoffwn annog preswylwyr i alw yn Theatr y Melville a gweld yr hyn sydd gan Greenfingers i’w gynnig’.

Mae’r prosiect ar agor i’r cyhoedd rhwng dydd Llun a dydd Iau tan 3.30pm a dydd Gwener tan 3.00pm. Mae croeso i ymwelwyr ymweld â’r prosiect ac archebu blychau plannu. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: 01873 854489.

Cafodd staff Dechrau’n Deg Sir Fynwy gyngor arbenigol a sesiwn hyfforddiant Llythrennedd Gorfforol ymarferol gan Dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy ddydd Llun 3 Mehefin yng Nghanolfan Acorn, y Fenni.

Mae Llythrennedd Corfforol (datblygu sgiliau fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal) yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol. Mae’r tîm wedi darparu’r rhaglen Llythrennedd Corfforol Cyn Ysgol mewn dros 33 safle gofal plant yn Sir Fynwy am y pedair blynedd ddiwethaf, mewn partneriaeth gyda’r Rhwydwaith Ysgolion Iach. Roedd y sesiwn yma yn estyniad i’r ddarpariaeth bresennol. Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant dan oed ysgol a theuluoedd. Mae’r hyfforddiant yn ategu’r sesiynau gweithgaredd amrywiol a gynhelir mewn safleoedd Dechrau’n Deg.

Rhoddodd y Tîm Datblygu Chwaraeon wybodaeth werthfawr ar bwysigrwydd datblygu sgiliau sylfaenol o oedran cynnar i roi’r hyder a’r cymhwysedd iddynt gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau.

Cymerodd staff ran mewn cyflwyniad ar Anatomeg a Ffisioleg yn canolbwyntio ar ffeithiau a ffigurau i ddangos yr effaith y gall ymarfer a gweithgaredd corfforol rheolaidd ei gael i ostwng cyflyrau iechyd y medrir eu hatal. Dilynodd sesiwn ymarferol wedyn lle cododd staff Dechrau’n Deg eu cyflymder calon eu hunain gyda chyfres o gemau hwyliog i ddangos faint o hwyl y gall ymarfer fod. Dywedodd staff fod y sesiynau yn wych.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Hamdden a Phlant a Phobl Ifanc:

‘Rwyf mor falch i weld y Tîm Datblygu Chwaraeon yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dechrau’n Deg i drosglwyddo sgiliau i helpu cenedlaethau’r dyfodol. Mae datblygu sgiliau sylfaenol fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol, ac yn hanfodol i fywyd hapus a iach. Mae gwaith Dechrau’n Deg a darparwyr gofal plant eraill yn hanfodol i roi cyfleoedd crwn i’n plant a rhieni i sefydlu negeseuon llesiant cadarnhaol.

‘Dylai plant gael llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau o oedran cynnar i sicrhau eu bod yn hyderus ac yn gymwys i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau. Gelwir datblygiad y sgiliau yma yn Llythrennedd Corfforol, y sgiliau sylfaenol sy’n ffurfio blociau adeiladu ymgysylltu gydol oes mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd. Bu Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn hanfodol wrth alluogi plant rhwng 4-18 oed i ennill sgiliau a chyfleoedd. Rwyf mor falch i weld y rhaglen yn cael ei throsglwyddo i blant dan oed ysgol.”

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu cyfoeth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Gemau Mynwy poblogaidd iawn yn uchafbwynt gwyliau llawer o bobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth am y tîm cysylltwch â Paul Sullivan:

E-bost: paulsullivan@monmouthshire.gov.u, ffonio 07825 853882 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games i gael mwy o wybodaeth am Gemau Mynwy.

Ar 5 Mehefin mae Cabinet Cyngor Sir Fynwy yn ystyried adroddiad perfformiad ariannol y Cyngor am flwyddyn ariannol 2018/2019. Mae’r adroddiad yn rhoi sylw i danwariant cyllideb o £49k ar gyllideb gwariant net o £139.6 miliwn (ac eithrio presaeptau ac ardollau a gasglwyd ar ran eraill).

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o feysydd gwariant lle mae pwysau sylweddol yn parhau i ddangos. Y meysydd hyn yn bennaf yw’r twf parhaus yn nifer y plant sy’n derbyn gofal gan y Cyngor, cyllido anghenion addysgol ychwanegol ar gyfer plant yn ysgolion Sir Fynwy a chynnydd mewn costau i ddarparu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i ddisgyblion. Bu cynnydd o £2.436 miliwn yn ystod y flwyddyn yn y tri maes hyn yn unig a chafodd hyn ei drin drwy sicrhau arbedion mewn rhannau eraill o’r Cyngor.

Yn ychwanegol at hyn mae nifer fach o ysgolion yn adrodd sefyllfaoedd diffyg sylweddol ar ddiwedd y flwyddyn y bydd yn rhaid i gyrff llywodraethu eu trin eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Mae pawb yn sylweddoli pa mor anodd yw trin cyllid cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd ac yn Lloegr rydym yn dechrau gweld Cynghorau yn disgyn. Rwy’n falch ein bod unwaith eto wedi llwyddo i gyflawni ein hagenda o fewn y gyllideb ond dylai’r cyhoedd ddeall bod hyn yn beth caled i’w wneud. Nid ydym yn gwneud dewisiadau rhwydd ac mae’r rhagolygon ar gyfer y flwyddyn nesaf yn heriol os nad yw Llywodraeth Cymru yn penderfynu fod llywodraeth leol yn bwysig iddynt a bod siroedd gwledig yn dechrau cael lefel o gefnogaeth ariannol sy’n gymesur gyda darparu gwasanaethau mewn ardaloedd mawr gyda phoblogaeth wasgaredig.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Ni all fod yn iawn fod gan rai cynghorau yng Nghymru fwy na £100 miliwn o gronfeydd wrth gefn heb eu dyrannu a’u bod yn parhau i gael lefelau anghymesur o grantiau gan Lywodraeth Cymru ar ben setliad blynyddol gor-hael tra’n bod ni’n gorfod cadw golwg ar bob un geiniog. Mae’n amser cael trefn ar hyn ac mae angen i Aelodau’r Cynulliad a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ymateb i’r her. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i redeg un o’r Cynghorau mwyaf effeithiol, effeithlon ac sy’n perfformio orau yng Nghymru yn gweitho gyda ac ar ran holl ddinesyddion Sir Fynwy.”

Gwahoddir busnesau lleol i fynychu Diwrnod Cyflogadwyedd Cyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 21 Mehefin o 9.30am yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r bore’n nodi dechrau Wythnos Cyflogadwyedd Sir Fynwy, sy’n anelu i ysbrydoli a chydnabod gwaith gwych tîm Menter Ieuenctid y cyngor a Phartneriaeth Cyflogadwyedd Sir Fynwy.

Mae’r Bartneriaeth Cyflogadwyedd yn cynnwys Cyngor Sir Fynwy – Menter Ieuenctid a Dysgu Cymunedol, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Cartrefi Melin a PaCE (‘Parent Child Care and Employment’) yn cydweithio i wella cyfleoedd cyflogadwyedd ar gyfer dinasyddion Sir Fynwy. Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn dathlu ei flwyddyn gyntaf o ddarpariaeth yn Sir Fynwy gyda chanlyniadau cyflogaeth rhagorol.

Mae’r diwrnod yn gyfle i fusnesau lleol rannu eu sylwadau i helpu’r cyngor i ddeall mwy am anghenion adnoddau busnesau lleol fel y gellir darparu cynlluniau prentisiaeth yn Sir Fynwy o amgylch anghenion busnesau lleol a sicrhau fod pobl ifanc wedi paratoi ar gyfer dyfodol gwaith.

Dywedodd llefarydd Cyngor Sir Fynwy: ‘Rydym yn ymroddedig i gefnogi menter yn Sir Fynwy ac annog pobl ifanc leol i ddatblygu sgiliau fydd yn cynorthwyo gyrfa wych nawr ac yn y dyfodol. Croesawn sylwadau pob busnes lleol i’n helpu i gynllunio ein rhaglenni prentisiaeth yn seiliedig ar eu hanghenion. Edrychaf ymlaen at gwrdd ag amrywiaeth eang o fusnesau lleol – croeso i bawb’.

Bydd y bore hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau dinasyddion a wnaeth gynnydd rhagorol i fynd i mewn i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 9.30pm yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga, bydd lluniaeth ar gael tan 10.00am a bydd amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn bresennol. Daw’r digwyddiad i ben am 12.00pm.

I gael mwy o wybodaeth ac archebu lle cysylltwch â Steve Cooper
StephenCooper@monmouthshire.gov.uk

Max Boyce

Ar ôl i bob tocyn gael eu gwerthu ar gyfer ei sioe bedair blynedd yn ôl, mae Max Boyce yn dychwelyd i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed ddydd Sadwrn 5 Hydref – bydd yn noson anhygoel! Cafodd taith 2018 Max ei hymestyn i’r hydref oherwydd maint y galw.

Mae Max Boyce wedi diddanu pobl ym mhob rhan o’r byd am dros 40 mlynedd gyda’i allu i beintio darluniau mewn gair a chân. Yn ddiweddar mae cynulleidfa ifanc sylweddol wedi darganfod y diddanwr eithriadol, gan ddwlu arno a’i wneud yn arwr gwerin modern go iawn.

Nid oes angen unrhyw gyflwyniad ar berfformiadau byw Max, mae ymateb y gynulleidfa gyda phawb yn sefyll ar eu traed i gymeradwyo yn siarad drostynt eu hunain. Peidiwch colli’r profiad unigryw o weld Max Boyce yn fyw mewn cyngerdd, a medru dweud, “I Was There!”

Mae tocynnau ar gael am £28 (gyda ffi archebu) ar gael o: boroughtheatreabergavenny.co.uk gyda’r drysau’n agor am 6.45pm ar y noswaith. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan neu drwy anfon e-bost at events@monmouthshire.gov.uk ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Sheila Woodhouse yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 14 Mai yn dilyn enwebiad gan Peter Fox, Arweinydd y Cyngor. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Mae Sheila yn berson uchel ei pharch sy’n gweithio’n galed iawn a bu’n Is-gadeirydd rhagorol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.”
Cafodd y Cynghorydd Woodhouse ei geni a’i magu yn y Fenni, ei haddysgu yn Ysgol Gatholig St Albans ac Ysgol Gyfun Trefynwy, a chafodd yrfa lwyddiannus gyda Swyddfa’r Post, gan gael dyrchafiad i fod yn rheolwr cangen ac ardal. Mae’n gwirfoddoli’n aml yn y dref a’r cylch ac mae ganddi gysylltiad ers amser maith gyda Chlwb Gateway y Fenni, mae’n aelod o’r WRVS, yn ymwneud â chymdeithas gefeillio y Fenni, yn sefydlydd ac ysgrifennydd Cymdeithas Mind y Fenni yn ogystal â chymryd rhan mewn llawer o achosion eraill. Mae’r Cynghorydd Woodhouse yn gwasanaethu fel aelod dros ward Grofield ac mae ganddi brofiad blaenorol yn ei rôl newydd ar ôl bod yn Faer y Fenni. Ei chonsort am ei blwyddyn yn y swydd fydd ei gŵr Chris, a wasanaethodd fel Cadeirydd Sir Fynwy yn 2007, a’i chaplan yw’r Canon Mark Soady.
Meddai’r Cynghorydd Woodhouse: “Mae’n anrhydedd a braint enfawr cael fy ethol yn Gadeirydd eleni. Mae’r holl gynghorwyr a phleidiau a gynrychiolir yma heddiw yn ymroddedig i les pobl Sir Fynwy. Drwy gyfnodau anodd a heriol, mae eu cydweithrediad wedi bod yn sylfaen i bopeth y safwn drosto a gwnaf fy ngorau glas i sicrhau y caiff pob barn ei chlywed a’i chlywed yn deg.”
Yr elusennau a ddewisodd y Cynghorydd Woodhouse ar gyfer ei blwyddyn yn y swydd yw Cymdeithas Alzheimer a Cherddoriaeth Gwent – gwasanaeth cerdd yr awdurdod lleol mewn cysylltiad â cynghorau Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Casnewydd a Thorfaen.
Dywedodd y Cynghorydd Peter Clarke, wrth ymadael â swydd y Cadeirydd: “Bu hon yn flwyddyn ryfeddol ac aeth heibio’n sydyn iawn. Mae Sir Fynwy yn lle gwych gyda phawb yn gwrtais iawn ac awyddus i helpu. Mae’r uchafbwyntiau i fi yn cynnwys gweld awyren olaf Lancaster Bomber yr Awyrlu Brenhinol yn hedfan dros Gas-gwent i gofio am beilot o sgwadron y Dambusters oedd yn byw yn y dref, a chlywed perfformiadau gwych gan blant a phobl ifanc yr elusen a ddewisais, Cerddoriaeth Gwent.
Etholwyd y Cynghorydd Bryan Jones, sy’n cynrychioli ward Goetre Fawr, yn Is-gadeirydd y cyngor.

Gall holl breswylwyr Sir Fynwy sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Seneddol Ewropeaidd yr wythnos hon wneud hynny yn eu gorsaf bleidleisio (gyda neu heb gerdyn pleidleisio). Gall preswylwyr ganfod pa un yw’r orsaf bleidleisio agosaf yn maps.monmouthshire.gov.uk.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi sicrwydd i breswylwyr yn ardal Magwyr a Gwndy y bydd ganddynt hawl i bleidleisio yn yr Etholiad Seneddol Ewropeaidd ddydd Iau hyd yn oed os nad ydynt wedi cael cerdyn pleidleisio. Hysbyswyd y cyngor nad yw’r Post Brenhinol wedi dosbarthu cardiau pleidleisio i rai cartrefi ym Magwyr a Gwndy ond pwysleisiodd y Swyddog Etholiadol, Paul Matthews y gall preswylwyr gymryd rhan yn yr etholiad, cyn belled â’u bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Dywedodd Paul Matthews: “Ymddiheurwn am sefyllfa nad ydym yn gyfrifol amdani ac sydd tu allan i’n rheolaeth. Os oes gan unrhyw un gwestiynau, byddwn yn gofyn iddynt gysylltu â’n tîm etholiadau drwy e-bost: elections@monmouthshire.gov.uk”.

Bydd canolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn yn estyn croeso cynnes i wirfoddolwyr sy’n fodlon addurno a phlannu hadau a blodau mewn hen esgidiau a welis a gyfrannwyd i dîm ailgylchu Sir Fynwy. Cynhelir y sesiwn plannu ddydd Mawrth 28 Mai rhwng 11am a 2pm a bydd yr esgidiau lliwgar yn croesawu ymwelwyr a cherddwyr yn cynnwys y rhai’n hyfforddi ar gyfer taith gerdded codi arian Heic Fawr elusen Macmillan a gynhelir ar 7 Medi. Mae’r Hen Orsaf ger yr Afon Gwy yng nghalon Dyffryn Gwy ychydig i’r gogledd o Dyndyrn.

Bydd grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a disgyblion Ysgol Gynradd Llandogo gerllaw yn ymuno yn yr hwyl ac yn creu eu celfweithiau eu hunain. Mae tîm cynnal a chadw tir Sir Fynwy wedi cyfrannu planhigion hyfryd i’w plannu i roi lliw i’r esgidiau ac annog gwenyn a pheillwyr eraill.

Caiff yr esgidiau creadigol eu dangos dwy’r haf a byddant yn rhan o helfa drysor i weld yr esgidiau blodeuog. Caiff ymwelwyr i’r orsaf eu hannog i rannu lluniau o’u ffefrynnau ar gyfryngau cymdeithasol gyda hashnod #bootifulboots.

Mae safle delfrydol 10 erw yr Hen Orsaf yn dangos Sir Fynwy ar ei gorau gyda’i gaffe yn darparu detholiad amrywiol o fwyd yn ogystal â digwyddiadau teuluol a cherddoriaeth fyw drwy gydol yr haf, ardal chwarae i plant a sip-wifren.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n edrych ymlaen at weld yr esgidiau godidog yn ymddangos o amgylch Hen Orsaf Tyndyrn. Byddwn yn annog cerddwyr, ymwelwyr dydd a phobl ar eu gwyliau i fwynhau popeth sydd gan yr orsaf i’w cynnig yn ysblander Dyffryn Gwy. Edrychwn ymlaen at groesawu pobl sy’n hyfforddi am Heic Fawr Macmillan – mae’n bendant yn werth rhoi cyunnig ar ddringo Pulpud y Diafol cyn y diwrnod mawr!”

Gwahoddir gwirfoddolwyr i alw heibio i’r digwyddiad esgidiau blodeuog ar unrhyw amser rhwng 11am a 2pm ar 28 Mai yn Hen Orsaf Tyndyrn, Tyndyrn, Cas-gwent NP16 7NX. Caiff unrhyw hen esgidiau neu welis a deunyddiau crefft dros ben neu baent eu derbyn yn ddiolchgar yn yr Hen Orsaf cyn 28 Mai.

Mae Gwasanaethau Gwastraff a Stryd Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi eu bod wedi ennill contract gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA) i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw a chefnogaeth i dros 250 o safleoedd penodol.

Bydd tîm Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor yn darparu gwasanaeth torri glaswellt, cynnal a chadw perthi, clirio lloriau caled, clirio chwyn a cynnal a chadw tiroedd cysylltiedig am gyfnod dechreuol o 4 blynedd, gydag opsiwn am 2 estyniad o 3 blynedd yr un. Mae cyfanswm gwerth y contract yn £2.5 miliwn am y cyfnod posibl o 10 mlynedd.

Mae’r contract yn cynnwys ymrwymiad parhaus i helpu cymunedau i ffynnu. Bydd tenantiaid yn manteisio o gefnogaeth timau Tiroedd yn helpu tenantiaid i ddatblygu cynlluniau garddio cymunedol. Mae MHA yn ymfalchïo mewn gweithio gyda chymunedau i helpu tenantiaid gael cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi.

Bydd y cyngor yn gweithio gyda MHA i gefnogi’r cynllun hyfforddiant Pasbort i Waith. Cytunwyd ar fuddion cymunedol sylweddol, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd ar draws Gwasanaethau Gwastraff a Stryd, yn cynnwys prentisiaethau, profiad gwaith a lleoliadau gwaith.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn darparu’r gwasanaeth i MHA ers trosglwyddo’r stoc tai dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Yn 2018 cyflwynodd MHA dendr am gontract hirdymor ar gyfer darparu Cynnal a Chadw Tiroedd i’w safleoedd, anheddau a gwaith dydd yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda’u tenantiaid. Dynodwyd mai Cyngor Sir Fynwy oedd y cynigydd a ffafrir ar gyfer contract Cynnal a Chadw Tiroedd Cymdeithas Tai Sir Fynwy.

Mae sicrhau’r contract yn adlewyrchu gwaith anhygoel Cyngor Sir Fynwy mewn sicrhau contract gwerth uchel mewn marchnad gystadleuol iawn. Mae’r cyngor yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth ardderchog yn cyflenwi gwasanaethau cynnal a chadw tiroedd o’r radd flaenaf i gymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Gwastraff a Stryd:

‘Mae’n wych clywed fod Gwasanaethau Gwastraff a Stryd wedi ennill y contract. Gweithiodd y tîm yn anhygoel o galed i gyflawni hyn. Mae Sir Fynwy wedi darparu’r gwasanaeth am flynyddoedd lawer ac rydym yn falch fod MHA wedi dyfarnu’r contract i ni mewn maes mor gystadleuol. Mae penderfyniad, proffesiynoldeb a dyfalbarhad yr holl staff wedi talu’r ffordd. Bydd y safon uchel o wasanaeth a ddarparwn yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod a bydd yn rhoi sicrwydd swyddi i’n staff.’

Caiff prosiect peilot newydd Natur Wyllt ei lansio yn ystod Wythnos Gwenyn Trefynwy yng Ngardd Nelson ddydd Sul 19 Mai. Mae’r prosiect peillio yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gymunedau i annog mwy a mwy o wenyn, pili pala a phryfed eraill i beillio a byw mewn gerddi, dolydd, gwrychoedd ac ar ymyl ffyrdd.

Cyllidwyd y prosiect drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru dan fesur LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a’i nod yw annog y cyhoedd i feddwl sut y gallant warchod rhywogaethau sy’n helpu i ddarparu llawer iawn o fwyd.

Caiff y prosiect yn Nhrefynwy ei arwain gan Gyngor Tref Trefynwy mewn partneriaeth gydag arbenigwyr lleol o Gwenyn Datblygu, Trosiant Trefynwy, Sir Fynwy Gyfeillgar i Wenyn a Grŵp Dolydd Trefynwy. Cefnodir y prosiect gan Gyngor Sir Fynwy a bydd yn rhedeg tan fis Mehefin 2020.

Mae’r prosiect yn edrych am breswylwyr, ysgolion lleol a grwpiau cymunedol i gymryd rhan ac ymuno â thudalennu Twitter neu Facebook. Mae’n rhoi cyfle i gymunedau rannu’r hyn sy’n digwydd eisoes i hybu peillio yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Fioamrywiaeth:

“Mae peillwyr mor bwysig i helpu ein hamgylchedd i ffynnu. Mae Natur Wyllt yn enghraifft wych o sut y gall grwpiau gydweithio i gael argraff gadarnhaol yn y sir. Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i fioamrywiaeth yn Sir Fynwy ac yn edrych yn gyson am ffyrdd y gallwn drin ein gofodau gwyrdd mewn ffordd gadarnhaol i annog gwenyn, pili pala, blodau a phlanhigion. Rwy’n annog pobl leol o bob oed i feddwl am beth maent yn ei blannu, pa bynnag mor fach neu fawr yw’ch gardd. Gall y prosiect newydd eich helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae llawer o ffyrdd i ganfod sut i gael argraff gadarnhaol neu ganfod pa weithgareddau sy’n digwydd ar hyn o bryd drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Natur Wyllt, dilyn @naturisntneat ar Twitter a Nature Isn’t Neat ar Facebook.

Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg byr i ganfod faint mae cymunedau yn ei ddeall am beillwyr a’r hyn y gall y prosiect ei wneud i helpu codi ymwybyddiaeth a pheillwyr yn Sir Fynwy. Mae’r arolwg ar gael yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/nin/

Cynhelir mwy o weithgareddau, diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, gweithdai a chystadlaethau yn y misoedd nesaf. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â NiN@monmouthshire.gov.uk.

Bydd Tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Pythefnos Maethu rhwng dydd Llun 13 Mai a dydd Gwener 26 Mai gyda chyfres o sesiynau galw heibio mewn lleoliadau yng ngogledd a de’r sir. Caiff preswylwyr eu hannog i ddod draw i ganfod sut y gall maethu newid dyfodol plentyn.

Mae Pythefnos Maethu yn ymgyrch genedlaethol i godi proffil maethu a dangos sut mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau.

Mae gofal maeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd  a gall gael effaith enfawr ar fywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Gall maethu fod am gyfnod byr, yn hirdymor neu ofal seibiant. Mae angen neilltuol am ofalwyr a all gynnig lleoliad i famau neu dadau agored i niwed a’u babanod, er mwyn rhoi cefnogaeth ac arweiniad wrth eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau fel rhieni. Mae tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn hapus i roi gwybodaeth ar bob opsiwn mewn ymgais i annog mwy o bobl i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth ychwanegol.

Cynhelir y sesiynau galw heibio yng Nghlwb Golff St Pierre ddydd Iau 16 Mai 10.00am – 12.00pm a 5.30 – 7.30pm a’r wythnos wedyn yng Ngwesty’r Angel, y Fenni ar ddydd Iau 23 Mai 10.00am – 12.00pm a 5.30pm – 7.30pm.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

“Mae’r Bythefnos Maethu yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o Ofalwyr Maeth. Beth bynnag yw’ch sefyllfa, os ydych yn ystyried dod yn ofalwr maeth dewch draw a siarad gyda’n tîm cyfeillgar fyddai’n hoffi cwrdd â chi. Gallai dim ond un sgwrs ddechrau eich taith i drawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.’

Mae gofal  maeth yn brofiad sy’n cyfoethogi, fel yr esboniodd un o Ofalwyr Maeth Sir Fynwy:

‘Fy mhrofiad gorau o fod yn ofalwr maeth yw fy mod yn clywed bob wythnos gan yr holl blant a fu yn fy ngofal, maent yn dod a dweud wrthyf beth sy’n digwydd yn eu bywydau. Mae mor hyfryd pan ydych mor agos â hynny atyn nhw, dyna’r teimlad gorau yn y byd.’

Gall gwrandawyr brwd Sunshine Radio glywed hysbysebion cyfeillgar yn hyrwyddo’r sesiynau galw heibio.

I gael mwy o wybodaeth anfonwch neges destun gyda’r gair FOSTER ac enw cyswllt neu ffonio 01873 735950. Mae mwy o wybodaeth am daith maethu ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy, edrychwch ar www.monmouthshire.gov.uk/fostering i gael mwy o fanylion.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cyflwyno newidiadau i Ganolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu. O ddydd Sadwrn 1 Mehefin bydd angen i ddefnyddwyr ddangos tystiolaeth o ble maent yn byw ar ffurf trwydded i gael mynediad i bob safle. Mae’r dyddiad hefyd yn nodi dechrau cau rhan-amser ym mhob Canolfan.

Bydd pob aelwyd yn Sir Fynwy yn derbyn un drwydded a anfonir atynt ynghyd â thaflen gwybodaeth. Bydd y trwyddedau yn rhad ac am ddim a disgwylir iddynt gyrraedd preswylwyr erbyn 1 Mehefin. Caiff preswylwyr nad ydynt yn derbyn trwydded erbyn 1 Mehefin eu hannog i gysylltu â 01633 644644 neu anfon e-bost at Contact@monmouthshire.gov.uk i gael trwydded. Byddir yn derbyn trwydded yrru yn y cyfamser.

Bydd pob aelwyd yn cael un drwydded, a gellir trosglwyddo’r trwyddedau rhwng cerbydau lle mae gan aelwyd fwy nag un car. Os caiff trwydded ei cholli neu ei anghofio, bydd staff yn derbyn trwydded yrru ddilys yn dangos cyfeiriad yn Sir Fynwy.

Bydd staff cwrdd a chyfarch ar gael ym mhob safle. Gofynnir i breswylwyr ddangos trwyddedau ar ffenestr y cerbyd fel y gall staff ei weld pan fyddant yn mynd i’r safle gan ostwng faint o amser mae ymweliad yn ei gymryd.

Cyflwynwyd y trwyddedau mewn ymgais i atal gadael gwastraff o awdurdodau cyfagos yn y pedair Canolfan Gwastraff yn y sir sydd ag oblygiadau ariannol enfawr i’r awdurdod. Mae llawer o awdurdodau cyfagos wedi cyflwyno cynlluniau tebyg.

Mae trwyddedau eisoes yn cael eu defnyddio ar gyfer cerbydau math masnachol a threlars, ac mae’n rhaid dangos y drwydded newydd ynghyd â’r trwyddedau hyn.

Bydd Canolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu yn cael eu cau yn rhan-amser o ddydd Sadwrn 1 Mehefin.

Caiff y safleoedd dilynol eu cau:

 • Canolfan Llan-ffwyst, ar gau bob dydd Mercher
 • Canolfan Five Lanes, ar gau bob dydd Iau
 • Canolfan Llanfihangel Troddi, ar gael bob dydd Llun a dydd Iau
 • Canolfan Brynbuga, ar gau bob dydd Mawrth a dydd Gwener

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, Aelod Cabinet Gweithrediadau:

‘Cafodd y newidiadau i Ganolfannau Gwastraff Cartrefi ac Ailgylchu eu gweithredu i wneud arbedion. Cafodd cau’r Canolfannau yn rhan-amser ei lywio gan adborth gan ddefnyddwyr yn ystod ymgynghoriad diweddar. Gobeithiaf fod preswylwyr yn deall fod cau rhan-amser yn gadarnhaol ac wedi arwain at arbedion heb gau unrhyw safle yn barhaol. Bu newidiadau sylweddol i wastraff ac ailgylchu mewn misoedd diweddar. Hoffwn ddiolch i breswylwyr am eu cydweithrediad parhaus yn ystod y broses hon.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy:

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/household-waste-recycling-centres/