Bydd tri o hybiau cymunedol Sir Fynwy yn cefnogi ymgyrch Dydd Llun Dishgled y Samariaid gyda digwyddiadau codi arian ddydd Llun 21 Ionawr.

Mae gweithgareddau Hyb Cymunedol Brynbuga i godi arian yn cynnwys sioe naidlen yn cynnig te, coffi a theisen rhwng 12.30pm a 3pm yn ogystal â pherfformiad gan Grŵp Canu Brynbuga am 12.30pm. Yn ychwanegol, bydd Canolfan Therapi Gwent ym Mrynbuga yn cynnig sesiynau deg munud tylino pen Indiaidd am ddim rhwng 1pm a 3pm.

Cynhelir digwyddiadau tebyg yn Hyb Cymunedol Cas-gwent rhwng 10am a 12 canol-dydd gyda the a theisennau, rhannu darllen a gemau bwrdd. Mae Hyb Cymunedol Trefynwy yn cynnal ei ddigwyddiad rhwng 12 canol-dydd a 3pm, gyda gweithgareddau fel ffilmiau, lliwio a grŵp Gweu a Chlonc.

Cynigir Dydd Llun Dishgled i ateb ‘Dydd Llun y Felan’ – y trydydd dydd Llun ym mis Ionawr – yr honnir ei fod yn un o ddyddiau anoddaf y flwyddyn yn hemisffer y gogledd wrth i bwysau ariannol yn dilyn y Nadolig gyd-daro gyda dyddiau tywyll a diflas a lefelau cymhelliant isel. Ond mae’r Samariaid yn dweud nad yw’n rhaid i bethau fod felly ac maent yn gwahodd i gymuned i gael gwared â felan mis Ionawr drwy gynnull gyda ffrindiau, teulu a chydweithwyr dros ddathled i godi arian hanfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y cyngor: “Rydym yn falch iawn i gefnogi’r Samariaid wrth wneud gwaith mor werthfawr. Mae gwirfoddolwyr yr elusen wedi helpu i arbed nifer di-rif o fywydau dros y 64 mlynedd diwethaf, ond gyda’r galw am wasanaethau yn tyfu maent angen fwy o gefnogaeth nawr nag erioed. Bydd yr arian a godir yn helpu i gadw llinellau ffôn y Samariaid ar agor a gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl mewn angen.”

Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn nodi Diwrnod Coffa’r Holocost gyda digwyddiad am 7pm ddydd Iau 24 Ionawr i gofio’r miliynau a laddwyd dan erledigaeth y Natsiaid ac mewn hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur. Mae croeso i bawb fynychu.

Mae thema eleni, “Rhwygo o gartref” yn canolbwyntio ar sut mae colli man diogel i’w alw’n gartref, a hynny dan orfodaeth, yn rhan o drawma’r rhai sy’n profi erledigaeth a hil-laddiad.

Yn ystod y digwyddiad bydd goroesydd yr Holocost yn gweld cannwyll yn cael ei chynnau a bydd disgyblion Ysgol Cas-gwent yn siarad am eu hymweliad i gyn wersyll-garchar Sachsenhausen yn Berlin. Bydd hefyd ddarn o ffilm o wefan Diwrnod Coffa’r Holocost o oroesydd yn siarad am ei phrofiad o gymryd rhan yn rhaglen achub dyngarol Kinderstransport.

Bydd cyflwyniad byr gan elusen leol cefnogi ffoaduriaid iNEED yn diweddaru’r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Coffa’r Holocost ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, parch a dealltwriaeth ac mae’n amser i ni fwrw golwg yn ôl, cofio dioddefwyr erledigaeth a llofruddiaeth a dysgu o’r gorffennol ac adeiladu dyfodol gwell.”

Mae mae o wybodaeth am Ddiwrnod Coffa’r Holocost ar gael ar wefan Ymddiriedolaeth Diwrnod Coffa’r Holocost  http://www.hmd.org.uk

Mae gwasanaeth addysg gymunedol Sir Fynwy wedi trefnu nifer o weithdai priodas ar gyfer y rhai sydd ar fin priodi neu sydd â diddordeb mewn dysgu crefft newydd.

Mae’r gweithdai yn fenter newydd i’r cyngor ac fe’u cynhelir dros dri penwythnos ym mis Chwefror yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Bydd chwe sesiwn yn cynnig y gallu i lunio tiara priodasol, creu gwahoddiadau priodas a chynllunio blodau twll botwm yn ogystal â dysgu sgiliau eraill newydd ar gyfer y diwrnod mawr.

Mae’r gweithdai fel sy’n dilyn:

Dydd Sadwrn 2 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Dylunio a gwneud tiara priodasol: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Blodau clymu â llaw ar gyfer y briodasferch a blodau twll botwm: £55 yn cynnwys deunyddiau

Dydd Sadwrn 9 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Gwnio eich gardas priodas: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Addurno teisennau bach priodas: £15 a deunyddiau

Dydd Sadwrn 16 Chwefror

9.30am i 12.30pm – Gwahoddiadau priodas/blychau ffafr: £15 a deunyddiau

1.30pm i 4.30pm – Llyfr lloffion priodas: £15 a deunyddiau

 

Mae’n hanfodol archebu; e-bost – uskhub@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426888.  Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio am ddim gerllaw.

Yn yr wythnosau nesaf bydd preswylwyr ar draws Sir Fynwy yn derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer gwydr. Yn dilyn prawf ailgylchu gwydr llwyddiannus mewn dros 6,500 o gartrefi yn 2016, bydd aelwydydd ar draws Sir Fynwy yn derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer poteli gwydr a jariau yn y dyfodol agos. Caiff y blychau ailgylchu gwydr eu casglu bob bythefnos, Ar ôl 4 Mawrth ni chaiff gwydr ei dderbyn mewn bagiau ailgylchu. Bydd gwahanu’r gwydr i flychau yn gwella ansawdd a gwerth yr holl ailgylchu yn y sir.

Ar gyfer mwyafrif y cartrefi, caiff y blychau gwydr eu casglu ar yr un adeg â gwastraff cartref. Mae hyn oherwydd cerbydau newydd gydag adran ar wahân ar gyfer gwydr. Caiff gwydr preswylwyr mewn ardaloedd gwledig ei gasglu ar gerbydau llai all deithio’n rhwydd ar ffyrdd gwledig.

Ar gyfer rhai preswylwyr sy’n byw mewn fflatiau a thai gwarchod, gellir gosod bin olwyn cymunol er cyfleuster. Gellir rhoi blychau gyda dolenni ar gyfer preswylwyr oedrannus ac anabl er mwyn hwyluso cario.

Caiff gwydr Sir Fynwy ei anfon i safle ailbrosesu yng Nghwmbrân cyn cael ei gludo i’w ailgylchu i wydr ffibr, poteli gwydr newydd a chynnyrch concrit.

Bydd ailgylchu mewn bagiau coch a phorffor yn parhau i gael eu casglu’n wythnosol yn ogystal â gwastraff bwyd. Ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi, caiff gwastraff bwyd ac ailgylchu eu casglu ar yr un pryd ond ar gerbydau newydd gydag adrannau ar wahân. Mae ardaloedd gwledig yn debygol o gael eu gwasanaethu gan gerbydau llai.

Bydd y cerbydau newydd gydag adrannau ar wahân ar gyfer deunyddiau yn sicrhau ailgylchu ansawdd gwell ac arbedion cyffredinol. Mae casglu deunyddiau’n wahanol yn golygu y bydd dyddiau casglu yn newid o 4 Mawrth.

Caiff y cyntaf o ddwy daflen newydd eu dosbarthu gyda’r blwch ailgylchu gwydr newydd yn yr wythnosau nesaf a bydd yn rhoi crynodeb o’r llu o ffyrdd y gall preswylwyr ailgylchu.

Bydd yr ail daflen wybodaeth yn cynnwys manylion y dyddiau casglu newydd. Caiff llythyrau eu cyfeirio’n unigol a’u hanfon i gartrefi ar draws y sir.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet Gweithrediadau:

‘Bydd y blychau gwydr newydd yn golygu y gellir ailgylchu gwydr dro ar ôl tro ac arbed adnoddau prin y blaned. Mae preswylwyr bob amser wedi ymateb i’r her o gynyddu ailgylchu pan gyflwynwn wasanaethau newydd a rydym yn hyderus y byddant yn gwneud hynny eto. Rwy’n gobeithio y bydd preswylwyr yn parhau i ailgylchu ac yn croesawu’r newidiadau sydd i ddod.’

Caiff y blychau a’r taflenni eu dosbarthu drwy gydol mis Ionawr a dechrau mis Chwefror. Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r cyngor os na fyddant wedi derbyn blwch erbyn 15 Chwefror drwy ap Fy Sir Fynwy, ymweld â hyb cymunedol neu ffonio 01633 644644.

Bydd pwyllgorau ardal Cyngor Sir Fynwy yn cwrdd y mis hwn i ystyried ymgynghoriad ar y gyllideb a rheoli cyflymder yn ogystal ag eitemau hollbwysig eraill. Caiff aelodau’r cyhoedd eu hannog i fynychu pwyllgorau ardal a chânt gyfle i drafod materion o ddiddordeb.

Mae Pwyllgor Ardal Canol Sir Fynwy yn cynnal ei gyfarfod bythefnos ynghynt i ganiatáu trafodaeth ar y gyllideb a chaiff yn awr ei gynnal am 10am ddydd Mercher 30 Ionawr yn yr Ystafell Gynadledda yn Neuadd y Sir, Brynbuga.

Bydd Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy yn cwrdd am 1pm ddydd Mercher 30 Ionawr yn Neuadd y Dref, y Fenni yn hytrach na Neuadd Pentref Llan-ffwyst gan fod aelodau ychwanegol o’r cyhoedd yn debygol o fynychu ar gyfer ymgynghoriad y cyngor ar y gyllideb.

Bydd Pwyllgor Ardal Glannau Hafren yn cwrdd yn Nhŷ Arloesedd, Magwyr ym Mharc Busnes Cymru 1 ddydd Mercher 23 Ionawr. Mae hyn yn newid o’r amser a hysbysebwyd yn flaenorol.

Yn y cyfamser, bydd Pwyllgor Ardal Gwy Isaf yn cwrdd fel yr hysbysebwyd am 10am ddydd Mercher 23 Ionawr yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Caiff y pedwar pwyllgor ardal eu cadeirio gan y Cynghorydd Matt Feakins (Canol Sir Fynwy), y Cynghorydd Maureen Powell (Gogledd Sir Fynwy), y Cynghorydd David Evans (Glannau Hafren) a’r Cynghorydd David Dovey (Gwy Isaf). Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cadeiryddion: “Rydym yn estyn gwahoddiad cynnes i gymunedau’r sir i fynychu pwyllgorau ardal y cyngor a gynhelir bob tri mis a chodi ymwybyddiaeth o faterion lleol tra’n derbyn gwybodaeth bwysig yn ogystal â rhoi adborth gwerthfawr i gynghorwyr.”

Bydd yr agenda ar gyfer pob pwyllgor ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy wythnos cyn y dyddiad y’u cynhelir. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/home/democracy-councillors.

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia.

Bwriad y digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl gyda dementia, eu gofalwyr, cyfeillion, teuluoedd a phrofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes. Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol fynychu a bydd pwyslais ar greu prosiectau newydd ac arloesol.

Cynhelir y digwyddiadau fel sy’n dilyn:

 • Dydd Mercher 16 Ionawr: Canolfan Gymunedol Bulwark, Casgwent – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mawrth 22 Ionawr: Swyddfeydd Tref Cil-y-coed – 2pm i 4pm
 • Dydd Mercher 23 Ionawr: Canolfan Bridges, Trefynwy – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mercher 13 Chwefror: Maryport Centre, Brynbuga – 10am i 12 canol-dydd

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yn anelu bod yn achlysuron hwyliog a rhyngweithiol yn galluogi ystod eang o bobl i fynegi eu sylwadau a’u barn. Edrychwn ymlaen at i bobl ein helpu i lunio dyfodol ein gwasanaethau i bobl yn byw gyda dementia.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fred Weston (ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed) ar 07890 559566 neu Ashley Morgan (ardaloedd Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy) ar 07971 160455.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfarfod arbennig o Fforwm Mynediad i Bawb ar y Gyllideb ddydd Gwener 25 Ionawr rhwng 10.30am – 12.30pm yn y Neuadd Goffa, Brynbuga.

Bydd y fforwm yn canolbwyntio ar gynigion cyllideb Cyngor Sir Fynwy yn effeithio ar breswylwyr bregus. Yn y digwyddiad bydd pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy yn clywed gan swyddogion y cyngor am gynigion y gyllideb a bydd yn gyfle i ofyn cwestiynau.

Mae’r Fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl i gael eu llais wedi’i glywed, cael gwybodaeth a chyfrannu a brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Caiff fforwm Mynediad i Bawb ei gefnogi a’i gydlynu gan Tony Crowhurst. Mae Tony yn eiriolydd dros hawliau unigolion gydag anableddau. Bydd cyfarfodydd y dyfodol o Mynediad i Bawb yn canolbwyntio ar amrywiaeth o themâu sy’n bwysig i grwpiau bregus a difreintiedig a bydd yn cynnwys arian, tai, iechyd a phobl ifanc i’r anabl.

Mae croeso i bawb yn cynnwys unigolion a grwpiau sydd wedi mynychu Fforymau Mynediad i Bawb yn flaenorol.

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10.30am ac yn cynnwys lluniaeth, ac mae cludiant am ddim hefyd ar gael. Mae lleoedd parcio ar gael yn y lleoliad: Neuadd Goffa Brynbuga, Maes Parcio De, Stryd Maryport, Brynbuga NP15 1AD.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Bydd y digwyddiad yn gyfle i’n preswylwyr mwyaf bregus i gael eu lleisiau wedi’u clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnynt. Os na all preswylwyr ddod draw, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor lle mae arolwg ar gael i roi sylwadau.’

I gael cludiant cysylltwch â Rhian Cook erbyn dydd Gwener 18 Ionawr, e-bost:

rhiancook@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644364

Mae mwy o wybodaeth am gynigion y gyllideb ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

Lansiodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrafft gynigion cyllideb a phroses ymgysylltu dydd Mercher 19 Rhagfyr. Cafodd ei gynigion eu llunio mewn amgylchiadau heriol lle mae’r cyngor yn parhau i wynebu heriau ariannol sylweddol, yn nhermau gostyngiad pellach yn y cyllid gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â phwysau sylweddol na fedrir eu hosgoi.

Nod y cynigion cyllideb hyn yw cefnogi blaenoriaethau’r cyngor. Yn benodol, maent yn anelu i gydnabod yn llawn yr holl bwysau cysylltiedig â chyflogau a phensiynau yn ei system ysgolion a’r galw cynyddol ar wasanaethau gofal cymdeithasol plant. Mae cynigion y gyllideb yn gweld parhad o barodrwydd y cyngor i herio pob gwasanaeth i wella yn hytrach na gweld cau gwasanaethau sy’n bwysig i ddinasyddion. Mae cydnabyddiaeth nad yw pethau byth yn dychwelyd ar ôl eu cau a’u bod yn well cwtogi yn hytrach na dileu’n llwyr. Mewn termau cyffredinol, mae tua £5.7 miliwn o bwysau newydd na fedrir eu hosgoi oedd angen darparu amdanynt yng nghyllideb 2019/20.

Nid yw byth yn boblogaidd codi tâl am wasanaethau ond y gwirionedd yw fod angen i’r cyngor wneud hynny. Mae’n cynnig cynnydd mewn nifer o feysydd. Yn yr un modd, nid yw cynyddu treth gyngor byth yn boblogaidd ond gyda gostwng cyllid Llywodraeth Cymru, mae trethiant lleol yn ddiofyn yn gorfod ysgwyddo cyfran fwy o gyllid cyffredinol. Mae’r cynigion cyllideb hyn yn tybio cynnydd yn y dreth gyngor o 5.95% ar gyfer 2019/20 a 3.95% ar gyfer gweddill blynyddoedd y cyngor.

Bydd y cynigion yn arwain at newidiadau mewn nifer o feysydd a allai effeithio ar breswylwyr. Mae’r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

• Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartref – bydd y cyngor yn cyflwyno defnydd trwyddedau ar gyfer preswylwyr Sir Fynwy. Ni chodir tâl am drwydded. Y nod yw gostwng defnydd gan y cyhoedd o siroedd cyfagos. Yn eu tro, bydd y trwyddedau’n gostwng yr amserau aros yn safleoedd sir Fynwy ar gyfer preswylwyr. Mae’r cyngor hefyd yn ystyried cau am ddiwrnod cyfyngedig yn ei ganolfan ailgylchu, gyda’r patrwm a gynigir yn osgoi cau ar benwythnosau.
• Bagiau ailgylchu – cynigion i gyflwyno bagiau plastig polypropylen gwydn newydd y gellir eu hailddefnyddio fydd yn golygu diwedd bagiau un-tro coch a phorffor. Bydd hyn yn gwella ansawdd y deunydd a gesglir i’w ailgylchu ymlaen yn ogystal â defnydd plastig defnydd un-tro. Bydd y bagiau yn dal mwy o ailgylchu ac yn ysgogi cynnydd mewn ailgylchu o ddrws i ddrws.
• Ailgylchu gwastraff bwyd – sy’n mynd ati i gynyddu ac annog mwy o gartrefi i ailgylchu gwastraff bwyd yn defnyddio bagiau plastig wedi’u hailgylchu.
• Newidiadau i ffioedd parcio ceir – lle mae cynigion yn cynnwys newidiadau i’r system bresennol o godi tâl a chyflwyno ffioedd yng Nghyffordd Twnnel Hafren.
Mae rhestr gynhwysfawr o’r cynigion ar gael ar y wefan: www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

Bydd amrywiaeth o gyfleoedd ymgysylltu ar gael i roi cyfle i breswylwyr glywed am y drafft gynigion a chyd-destun ehangach y gyllideb ar gyfer y cyngor a galluogi preswylwyr i rannu eu sylwadau hefyd.

Defnyddir cyfarfodydd wyneb i wyneb gyda grwpiau yn cynnwys grwpiau anabledd, pobl hŷn a phobl ifanc, gwefan y cyngor, ei sianeli cyfryngau cymdeithasol, pwyllgorau dethol ac ymweliadau i gynghorau tref a chymuned. Mae croeso i breswylwyr fynychu’r sesiynau i sicrhau dealltwriaeth o’r gyllideb a’r effaith ar gymunedau.

Cynhelir y digwyddiadau ymgysylltu dilynol gyda mwy i ddilyn:
• Fforwm Mynediad i Bawb – Cyfarfod arbennig ar y Gyllideb, dydd Gwener 11 Ionawr, 10am i 12pm yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r fforwm yn gyfle a llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl gydag anableddau, rhieni plant gydag anableddau a phobl hŷn o bob rhan o Sir Fynwy i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Mae croeso i gymunedau fynychu fforymau pwyllgor ardal i glywed gwybodaeth yn seiliedig ar eu hardal.
• Pwyllgor Ardal Gwy Isaf 23 Ionawr 10am, Canolfan Hamdden Cas-gwent
• Pwyllgor Ardal Glannau Hafren 23 Ionawr 10am, Tŷ Arloesedd, Magwyr
• Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy 30 Ionawr, Neuadd Pentref Llan-ffwyst 1pm
• Pwyllgor Ardal Canol Mynwy 31 Ionawr 4pm, Ysgol Gyfun Trefynwy

Dywedodd y Cyng Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor:
“Rwy’n annog preswylwyr i fanteisio ar y cyfle i edrych ar ein cynigion. Cawsom ein taro gan setliad Llywodraeth Cymru ers nifer o flynyddoedd ac nid yw eleni yn ddim gwahanol. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu gwasanaethau ar gyfer ein cymunedau ond gyda hyn daw heriau a newidiadau. Rwy’n annog preswylwyr i ddarllen am y newidiadau a dod draw i fforwm neu gyfarfod i glywed sut ydym yn gweithio i wneud arbedion, dim colli gwasanaethau.”

Mae arolwg ar gael i rannu adborth – ewch i: https://www.monmouthshire.gov.uk/budget-2019-2020

 

Cyngor yn edrych am rieni maeth i newid bywyd plentyn neu berson ifanc mewn modd cadarnhaol

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibio yn y Flwyddyn Newydd fel y gall pobl sydd â diddordeb mewn maethu sgwrsio am y dewisiadau sydd ar gael. Mae Ionawr yn amser ar addunedau Blwyddyn Newydd a dechrau newydd felly mae’r cyngor yn annog pobl sy’n ystyried maethu i gysylltu â nhw oherwydd fod plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy angen cartrefi heddiw.

Cynhelir y digwyddiadau yn Neuadd y Sir, Trefynwy ddydd Iau 10 Ionawr, Gwesty’r Angel yn y Fenni ddydd Iau 17 Ionawr a Gwesty St Pierre Marriott ger Cas-gwent ddydd Iau 24 Ionawr. Bydd pob digwyddiad yn rhedeg rhwng 10am a 12pm gyda sesiwn bellach rhwng 6pm a 8pm.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ei wasanaeth maethu: “Os ydych eisoes wedi ystyried maethu, dewch i siarad gyda ni – ni fydd yn flin gennych wneud hynny. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth ardderchog i ofalwyr maeth ac mae mor werth chweil. Gallai hon fod y flwyddyn y byddwch yn trawsnewid bywyd plentyn neu berson ifanc.”

Tecstiwch y gair “Foster” i 84222 neu edrych ar www.monmouthshire.gov.uk/fostering i gael mwy o wybodaeth.

Mae’n bleser mawr gennyf fel Cadeirydd Sir Fynwy ddymuno Blwyddyn Newydd hapus iawn i gymunedau’r sir. Gobeithiaf i chi gyd fwynhau dathliadau’r Nadolig.

Mae fy nhymor yn y swydd yn dechrau ar ei ail hanner gyda fy ngwraig Jan a finnau’n bwrw golwg yn ôl ar amser prysur iawn, diddorol a hyfryd. Rydym wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau dros yr wyth mis diwethaf – rhai’n deimladwy a rhai’n talu teyrnged i wasanaeth ddiflino – ac mae’n anrhydedd a phleser mawr i gynrychioli’r sir yn y ffordd hon.

Wrth i ni deithio o amgylch Sir Fynwy yn siarad gydag ysgolion, busnesau a sefydliadau eraill cawsom yr argraff fod cymunedau’r sir wedi eu bendithio gyda chydnerthedd. Mae ganddynt safbwynt cadarnhaol ac yn dymuno symud ymlaen gyda’u bywydau, gan fod yn fodlon rhoi help llaw lle mae angen. Enghreifftiau o hyn yw gwaith gwych gwirfoddolwyr wrth iddynt gysylltu gyda’r cyngor er budd cymunedau’r sir a chyfranogiad gwych ein preswylwyr i sicrhau fod ein gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ymysg y gorau yng Nghymru.

Ymysg y seremonïau y gwnaethom eu mynychu fu agoriad swyddogol yr ysgol gyfun o’r math diweddaraf un yng Nghil-y-coed, lansio gardd synhwyraidd yng Nghartref Preswyl Severn View yng Nghas-gwent a digwyddiad lle gwnaethom gydnabod cyfraniad amhrisiadwy gofalwyr maeth y sir.

Roedd yn llawenydd i ni fynychu’r seremoni yn ailenwi Ail Groesiad yr Hafren fel Pont Tywysog Cymru a chwrdd â’i Huchelderau Brenhinol, Tywysog Cymru a Duges Cernyw. Gobeithiaf y caiff diddymu tollau diweddar ar ddwy bont yr Hafren effaith gadarnhaol ar economi a diwylliant Sir Fynwy, gan dynnu pobl ynghyd o ddwy ochr yr aber.

Cafodd rôl y lluoedd arfog sylw amlwg mewn blwyddyn pan fuom yn nodi can mlynedd ers y Rhyfel Mawr. Fe wnaethom gynrychioli’r sir mewn nifer o seremonïau coffa teimladwy ym mis Tachwedd a chroesawu personél yr RAF i Neuadd y Sir ym mis Mai i ddathlu sefydlu’r gwasanaeth yn 1918. Roeddwn yn falch iawn i ymweld â HMS Monmouth ar arfordir y de bum mis yn ôl ac edrychaf ymlaen at groesawu aelodau’r criw i Neuadd y Sir yn y gwanwyn.

Yr elusen a ddewisais yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd yw Cerddoriaeth Gwent sydd wrth galon cerddoriaeth yn Ne Cymru ac yn wasanaeth cerddoriaeth blaengar yn y Deyrnas Unedig. Roeddem yn falch iawn i fynychu achlysur o fri pan berfformiodd Cerddorfa Wynt Ieuenctid Gwent yn y Royal Albert Hall ym mis Tachwedd. Yn ychwanegol, bu Cerddoriaeth Gwent yn diddanu drwy gydol y dydd ym mhafiliwn y cyngor yn Sioe Brynbuga fis Medi diwethaf. Gobeithiaf y bydd yr arian a godwyd yn ystod fy mlwyddyn yn y swydd (a ddaw i ben ym mis Mai) o fudd i’r gwasanaeth, gan ei alluogi i barhau ei waith da.

Wrth i 2019 gyrraedd, gofynnwn i chi gydnabod a choleddu’r dyletswyddau amhrisiadwy a wnaed gan y rhai sy’n ein gwasanaethu, ein diogelu a gofalu dros ein preswylwyr bregus. Gobeithio y gallwn hefyd ganfod atebion i’r brwydro sy’n digwydd ar draws y byd.

Yn derfynol, gobeithiaf eich bod yn edrych ymlaen at y Flwyddyn Newydd a hoffwn estyn y dymuniadau gorau ar gyfer iechyd a da a ffyniant yn y deuddeg mis nesaf.

Bydd cymorthfeydd galw-heibio am ddim a gynhelir gan Fanc Datblygu Cymru, Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy ym mis Ionawr yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf.

Cynhelir cymorthfeydd galw-heibio Tyfu eich Busnes yng Nghil-y-coed ddydd Mawrth 22 Ionawr rhwng 9am a 5pm gyda slotiau apwyntiad 30 munud ar gael ar sail un-i-un. Bydd Tara Lee-Fox, gweithredydd buddsoddiad benthyciadau micro, yn bresennol ym Mharc Busnes Porth y Castell (NP26 5AD) y dref i drafod yr ystod cyllid sydd ar gael.

Dywedodd Ms Lee-Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n gyflym a syml cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safle. Gallai hefyd gefnogi llif arian ar gyfer prynu busnes arall.

“Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru, medrwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes sydd wedi ennill ei blwyf yn edrych am fenthyciad o hyd t £10,000, gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol ag sydd modd felly byddai croeso mawr i chi yn ein cymorthfeydd galw-heibio.”

I archebu slot 30 munud dylai busnesau anfon e-bost at Tara.Lee-Fox@developmentbank.wales erbyn dydd Llun 14 Ionawr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnes eu hunain.”

Mae cefnogaeth dros 18 mis gan Ganolfan Hamdden Cil-y-coed a thîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy wedi galluogi clwb lleol i dyfu a hyrwyddo noson ragorol o focsio. Trefnodd Clwb Bocsio Amatur Sant Joseff yng Nghil-y-coed ei sioe gyntaf erioed yn ddiweddar gyda chynulleidfa o 350 yn y ganolfan hamdden gyda 16 gornest gyda chystadleuwyr o bob oedran yn arddangos eu sgiliau a gwybodaeth. Cafodd y clwb cartref ei gynrychioli mewn wyth gornest gan wynebu gwrthwynebwyr o mor bell i ffwrdd â Birmingham.

Un o’r cystadleuwyr oedd Scott Marchant, 16 oed, oedd yn ymddangos am y tro cyntaf dros glwb Sant Joseff. Er i’r meddyg ddod â’i ornest yn erbyn Tyler Evans o Gilfach Goch i ben yn gynnar, roedd Scott wrth ei fodd gyda phob munud. Dywedodd: “Dyma’r sioe focsio orau i mi fod ynddii erioed ac mae hyd yn oed yn well fy mod yn y cylch. Rwyf wedi bod yn bocsio yng Nghil-y-coed am flwyddyn a dyma’r penderfyniad gorau i mi ei wneud. Dwi ddim yn teimlo embaras i ddweud ei bod yn debyg y byddwn mewn llawer o helynt erbyn hyn oni bai am y clwb yma. Mae’n debyg fy mod wedi diflasu a bob amser yn edrych am rywbeth i’w wneud – ac nid oedd fy holl ddewisiadau yn rhai da. Mae bocsio yn rhoi ffocws i mi ac yn codi’r awydd i mi wella fy hun. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at yr un nesaf – rwy’n mynd i hyfforddi’n galetach ac yn gyflymach.”

Ni fedrai Martin Lewis, sefydlydd a hyfforddydd y clwb fod yn hapusach gyda’r noswaith. Dywedodd: “Hyd yn oed er na chawsom bob penderfyniad a ddymunem, roedd llawer o’r bechgyn yn ein cynrychioli am y tro cyntaf ac rydym yn falch o berfformiad pawb a’r ffordd maent yn gweithio yn y gampfa. Mae gennym drefniant gwych ac awyrgylch cyfeillgar – mae’n lle gwych i’r bobl ifanc yma dreulio eu hamser. Roedd y sioe yn anhygoel ac yn bendant doedd ddim yn teimlo’n amatur iawn! Roedd y trefnu proffesiynol yn golygu fod yn rhaid i’r bechgyn gamu lan. Alla’i ddim aros am yr un nesaf.”

Dywedodd Nathan Thomas o dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy: “Rydyn ni wedi cefnogi’r clwb ers iddo ddechrau a daeth ymhell yn y cyfnod hwnnw. Mae Martin a’i dîm wedi gwneud gwaith gwych yn cymell bobl ifanc leol i fynd ati i focsio. Roedd y sioe yn rhagorol ac yn ymdrech wych ar y cyd rhwng y clwb, ein tîm a’r ganolfan hamdden. Rydym yn edrych ymlaen at fwy o’r un peth!”

Mae cyllid o gynllun tocynnau archfarchnad leol wedi cyfrannu at gyfleuster oedd ei fawr angen yn Ysgol Tŷ Mounton ar ôl i gwsmeriaid yn stôr Tesco yng Nghas-gwent godi £4,000 at ystafell therapi a synhwyraidd newydd. Bydd y rhodd hael er budd anghenion disgyblion, yn arbennig eu llesiant.
Mae’r ysgol hefyd wedi manteisio ar brosiect rhannu bwyd Tesco yn rhoi cyfle i fudiadau dderbyn cynnyrch sy’n agosáu at ei ddyddiad gwerthu i’w ddefnyddio mewn dosbarthiadau coginio. Mae sesiynau coginio ddwywaith yr wythnos yn hyrwyddo sgiliau bywyd a bwyta’n iach yn ogystal â dod â disgyblion a staff yn nes at ei gilydd i fwynhau gwledd yn ystod amserau egwyl.
Diolchodd Beverley Randall, pennaeth yr ysgol, i Tesco am y cyllid a’r rhaglen rhannu bwyd. Dywedodd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y grant gwych at ein hystafell therapi a synhwyraidd a hefyd y cynhwysion ar gyfer ein sesiynau coginio. Mae snaciau iach amser egwyl wedi bod o fudd i ddisgyblion – yn arbennig y rhai na chafodd frecwast – a maent yn cael effaith gadarnhaol ar eu dysgu.”
Cyfrannodd gynrychiolwyr o stôr Tesco yng Nghas-gwent hamper Nadolig sylweddol i’r disgyblion eu rannu. Fe wnaethant hefyd yn ymweld â Tŷ Mounton i weld yr ystafell therapi newydd drostynt eu hunain yn ogystal â phrosiectau coginio gyda’r ysgol a Tesco yn awyddus i gydweithio ar gynlluniau yn y dyfodol.
Yn y cyfamser, mae rhieni, staff a disgyblion wedi casglu amrywiaeth o eitemau ar gyfer hamperi Nadolig a ddosbarthwyd gan Fyddin yr Iachawdwriaeth yng Nghasnewydd.
Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych i Ysgol Tŷ Mounton gael cymaint o fudd o ddau gynllun gan Tesco a hoffwn ddiolch yn gynnes i’r stôr am eu cyfraniadau gwerthfawr. Rwyf hefyd yn falch y daeth cymuned yr ysgol ynghyd i ddod â hwyl yr ŵyl i rai llai ffodus.”

Bydd dros 220 o blant sy’n derbyn gofal a phlant bregus o Sir Fynwy yn derbyn anrheg Nadolig diolch i haelioni nifer o bobl dros yr ŵyl. Trefnwyd y cynllun gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Cafodd anrhegion Nadolig creadigol a gwych eu cyfrannu gan glwb cic focsio Verve y Fenni, cwsmeriaid o Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, Curtis Legal Cyf o Drefynwy a disgyblion o Ysgol Baratoadol St John’s on the Hill, Cas-gwent mewn cysylltiad ag Eglwys Priordy Santes Fair yn ogystal â nifer o gynghorwyr Sir Fynwy. Yn ychwanegol, lluniodd gweithwyr cymdeithasol y cyngor gwilt gwych a wnaed â llaw ar gyfer raffl gyda’r elw’n mynd tuag at brynu anrhegion.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am blant sy’n derbyn gofal: “Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am yr holl anrhegion gwych a gafwyd diolch i gyfraniadau bendigedig gan y gymuned. Bydd yr anrhegion hyn yn dod â gwên i wynebau ein plant mwyaf bregus.

“Roeddwn hefyd yn falch iawn i weithio gyda chyd-gynghorwyr a wnaeth brynu a lapio anrhegion ar gyfer plant a phobl ifanc benodol.”

Mae maint y gefnogaeth a gafwyd wedi synnu aelodau’r tîm Gwasanaethau Plant a fu’n mwynhau dosbarthu’r anrhegion o amgylch y sir yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Cafodd rôl gwirfoddolwyr sy’n cefnogi gwasanaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant a Ieuenctid Sir Fynwy ei ddathlu mewn digwyddiad yn Neuadd y Sir, Trefynwy yn ddiweddar. Mae bron 200 o bobl, yn amrywio o bobl ifanc brwdfrydig yn eu harddegau i bobl angerddol dros bedwar ugain oed, yn rhoi eu hamser, ymroddiad, sgiliau a phrofiad bywyd i gefnogi amrywiaeth eang y cyngor o atyniadau a gaiff eu rhedeg gan y gwasanaeth amgueddfeydd, y gwasanaeth ieuenctid, tîm datblygu chwaraeon, gwasanaeth cefn gwlad a chanolfan ymwelwyr Hen Orsaf y Tyndyrn.

Mynychwyd y digwyddiad gan 60 o wirfoddolwyr yn ogystal â staff ac uwch reolwyr.

Mae gwirfoddolwyr yn ased hanfodol ar gyfer Cyngor Sir Fynwy ac mae’r awdurdod yn cynnig cyfleoedd, hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau fod gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a difyr. Er bod gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i gymdeithas, gallant hwythau fanteisio yn eu tro o gymryd rhan gan ei fod yn cynyddu eu hyder a’u helpu i ddod yn fwy galluog a chynyddu eu dealltwriaeth cyfeillgarwch, yn ogystal â sicrhau gwell ymdeimlad o ddiben.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol Cyngor Sir Fynwy: “Rwy’n gwirioneddol werthfawrogi cefnogaeth barhaus ac egni, amser ac ymroddiad diflino gwirfoddolwyr, sy’n ein galluogi i ddarparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer ein cymunedau. Mae gwirfoddolwyr yn rhannu miloedd o oriau ar draws ein sir, gan wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae eu hymdrechion yn gwneud Sir Fynwy yn lle gwych i fyw ynddo ac yn gyfoethocach oherwydd eu heffeithiau buddiol.”

Ychwanegodd Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid: “Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’n gwasanaeth Cefn Gwlad i sicrhau bod ein hawliau tramwy yn hygyrch ar gyfer cerddwyr tra mae’r rhai sy’n cynorthwyo ein staff amgueddfeydd yn catalogio hanes, gan ei sicrhau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, gofalu am y tiroedd hanesyddol a llywio pobl o amgylch ein casgliadau ac arddangosfeydd. Enghreifftiau nodedig eraill yw’r cynorthwywyr parod eu cymorth yn Hen Orsaf y Tyndyrn sy’n rhedeg y trên bach ac yn trosglwyddo eu gwybodaeth werthfawr o’r ardal leol yn ogystal â’r gwirfoddolwyr ifanc hynny sy’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau i annog eu cymheiriaid i fod yn egnïol tra’n mwynhau chwaraeon a hamdden.”

Cysylltwch â Richard Poynter – richardpoynter@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 07976 837613 i gael mwy o wybodaeth ar wirfoddoli gyda Chyngor Sir Fynwy.

Dechreuodd y cyfan gyda thrydariad! Gwahoddwyd disgyblion Ysgol Gynradd Gilwern i Ddepo Llan-ffwyst Cyngor Sir Fynwy ar ôl anfon neges drydar i’r cyngor yn holi am raeannu a thywydd y gaeaf.
Yn gynnar ym mis Rhagfyr cymerodd disgyblion blwyddyn pump ran mewn gwers wyddoniaeth am iâ a halen. Cododd y wers lawer o gwestiynau. Roedd y disgyblion yn awyddus i holi’r bobl fyddai’n gwybod orau felly gyda help eu hathrawes Mrs Parry anfonwyd neges drydar @MonmouthshireCC.
Roedd y parodrwydd i drydaru yn deillio o ymagwedd yr ysgol at ddysgu. Mae dysgu dan arweiniad disgyblion wedi’i sefydlu o fewn yr ysgol. Mae disgyblion yn rhan o’r broses cynllunio ac roeddent yn ystyried trydaru fel ffordd o gysylltu ar unwaith gyda’r cyngor. Mae dysgu dan arweiniad disgyblion yn golygu bod plant yn ymgolli yn beth bynnag y mae ganddynt ddiddordeb ynddo a’r hyn maent yn dysgu amdano.
Cysylltodd Tîm Cyfathrebu Cyngor Sir Fynwy yn gyflym gyda’r adran Priffyrdd a sicrhau ymweliad i depo Llan-ffwyst. Fe wnaeth yr ymweliad alluogi disgyblion i weld drostynt eu hunain pam fod graeannu mor bwysig mewn iâ. Mae’r profiad hefyd yn enghraifft o brofiad dysgu dilys y mae’r ysgol yn anelu gwneud cymaint ohono ag sydd modd gan alluogi’r plant i gael dealltwriaeth ddofn o bethau newydd.
Cafodd y disgyblion eu cyfarch gan Steve Lane, Rheolwr Priffyrdd; Andrew Welsh, Rheolwr Gweithrediadau a Mark Robinson, Dirprwy Fforman yn y depo. Gwisgodd disgyblion eu siacedi melyn a gofyn llawer o gwestiynau i’r tîm. Esboniodd Steve y broses raeannu, a rhannu gyda’r grŵp y milltiroedd lawer o briffordd y mae cerbydau graeanu yn gofalu amdanynt pan mae’r tymheredd yn gostwng.
Mae Ysgol Gynradd Gilwern yn ymfalchïo mewn creu profiad dysgu sy’n cyfoethogi. Yn yr un modd â phob ysgol ar draws Cymru, mae’r ysgol yn defnyddio cwricwlwm seiliedig ar STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i addysgu ac ysbrydoli disgyblion yn defnyddio pedair disgyblaeth benodol.
Roedd yr ymweliad yn llwyddiant mawr gyda’r disgyblion a’r staff yn cael y profiad hefyd yn enghraifft o brofiad dysgu go iawn sy’n galluogi’r plant i gael dealltwriaeth ddofn o bethau newydd.
Dywedodd Euan ac Alice, disgyblion Blwyddyn 5:
‘Roedd yn gyffrous canfod sut mae pethau’n gweithio mewn bywyd go iawn.’
‘Fe wnes fwynhau dysgu am sut mae halen yn cadw ein ffyrdd yn ddiogel’.
Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:
‘Mae hyn yn enghraifft wych o sut mae’n hysgolion yn gweithio i sicrhau’r addysg orau ar gyfer plant a phobl ifanc yn sir Fynwy. Mae disgyblion angen dealltwriaeth o fywyd tu allan i’r ystafell ddosbarth a bydd y profiad hwn yn hybu eu gwybodaeth a helpu i gymhwyso gwyddoniaeth i fywyd go iawn sy’n ganolog at ddysgu a byw yn y dyfodol.
Hoffwn ddiolch i staff Depo Llan-ffwyst am hwyluso’r ymweliad.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud cynlluniau wrth gefn i sicrhau fod gwasanaethau hanfodol ar gael drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Yn ychwanegol, mae wedi cyhoeddi amserau agor ar gyfer ei ganolfannau hamdden, amgueddfeydd, hybiau cymunedol, llyfrgelloedd, canolfan gyswllt a chanolfannau gwastraff ac ailgylchu cartrefi.

Bydd nifer o wasanaethau’r cyngor yn rhedeg drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd y tîm prydau cymunedol a staff gofalu yn gweithio bob dydd yn cynnwys Dydd Nadolig tra bydd nifer o weithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd gydag eraill ar alwad ar sail 24 awr.

Bydd timau graeanu’r cyngor yn barod drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i weithio pryd bynnag mae ffyrdd angen eu trin. Caiff staff priffyrdd eu cynorthwyo gan gydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu y cyngor os oes angen. Bydd staff cynnal a chadw yn Nepo Rhaglan y cyngor hefyd ar gael i sicrhau fod cerbydau’n gweithio’n iawn a bydd aelodau tîm y Gwasanaethau Eiddo ar alwad i ddiogelu adeiladu a seilwaith.

Gwnaed trefniadau ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros y gwyliau a chyhoeddir hyn ar wefan y cyngor – gweler www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste am fanylion. Ni fydd unrhyw gasgliadau ar Ddydd Nadolig neu Gŵyl San Steffan felly caiff gwastraff ac ailgylchu oedd i fod i gael eu codi ddydd Mawrth 25 Rhagfyr i ddydd Gwener 28 Rhagfyr ddeuddydd yn ddiweddarach nag arfer. Nid oes unrhyw gasgliad wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Calan chwaith, felly caiff gwastraff ac ailgylchu oedd i’w godi rhwng 1 Ionawr a 4 Ionawr un diwrnod yn ddiweddarach.

Bydd canolfannau gwastraff ac ailgylchu cartrefi yn Llan-ffwyst, Five Lanes ger Caerwent, Llanfihangel Troddi a Brynbuga ar gau ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Byddant ar agor rhwng 8am a 4pm ar 24 Rhagfyr ac o ddydd Iau 27 Rhagfyr i ddydd Llun 31 Rhagfyr.

Bydd canolfannau hamdden y cyngor ar agor rhwng 6.30am a 3pm ar Noswyl Nadolig ond ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a dydd Iau 27 Rhagfyr. Byddant ar agor fel arfer ar 28, 29 a 30 Rhagfyr gydag oriau cyfyngedig – 6.30am i 3.00pm – ar Nos Calan. Bodd pob canolfan ar gau ar Ddydd Calan ond yn agor fel arfer ddydd Mercher 2 Ionawr heblaw am Ganolfan Hamdden Cil-y-coed. Bydd hyn ar gau i’r cyhoedd ddydd Mercher 2 Ionawr a dydd Iau 3 Ionawr am waith cynnal a chadw hanfodol gan gau’r pwll ddydd Gwener 4 Ionawr. Yn y cyfamser, bydd Canolfan Hamdden Cas-gwent yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw ddydd Gwener 4 Ionawr a dydd Sadwrn 5 Ionawr.

Cynhelir dosbarthiadau ffitrwydd yng Nghanolfannau Hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Cas-gwent tan ddydd Sul 23 Rhagfyr cyn ail-ddechrau ddydd Mercher 2 Ionawr yn y Fenni, dydd Llun 7 Ionawr yng Nghil-y-coed a dydd Iau 8 Ionawr yng Nghas-gwent. Bydd Canolfan Hamdden Trefynwy yn parhau ei ddosbarthiadau Ffitrwydd Rhithwir Les Mills drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd tra bydd y ganolfan ar agor. Mae manylion pellach ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure

Bydd amgueddfeydd y sir yn y Fenni, Cas-gwent a Trefynwy ar gau ar Noswyl Nadolig nes bydd ei ail-agor ddydd Gwener 28 Rhagfyr, gyda chau pellach ar Ddydd Calan.

Bydd y cyngor yn cau Tŷ Arloesedd Magwyr, un o’i brif adeiladau swyddfa, yn y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd hyn yn dilyn ymgynghoriad gyda’r staff, yn arbed arian i’r cyngor ac mae ei bolisi gweithio ystwyth yn golygu y gall staff sy’n bresennol ddydd Gwener 28 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr weithredu’n arferol o un o hybiau cymunedol y sir, Canolfan Hamdden Cil-y-coed, Llyfrgell y Fenni neu Neuadd y Sir. Gallant hefyd weithio o’u cartrefi os dymunant. Bydd y Swyddfa Gofrestru ger Neuadd y Sir ar agor fel arfer ar y ddau ddiwrnod.

Dylai preswylwyr sy’n dymuno ymweld ag unrhyw un o hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor nodi y byddant ar agor yn ystod eu horiau arferol heblaw am gau ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, dydd Iau 27 Rhagfyr a Dydd Calan. Yn ychwanegol, bydd pob hyb cymunedol a llyfrgell yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig. I gael manylion ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Bydd canolfan gyswllt y cyngor yn cau am 3pm ar Noswyl Nadolig nes y bydd yn ail-agor fel arfer ddydd Gwener 28 Rhagfyr, gyda chau pellach ar Ddydd Calan.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y rhan fwyaf ohonom yn mwynhau seibiant haeddiannol dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ond ni ddylem anghofio am y gweithwyr hollbwysig hynny sy’n parhau i wasanaethu’r gymuned p’un ai yw hynny’n sicrhau diogelwch y ffordd, gofalu am y bregus yn ein cymdeithas neu gydlynu mewn argyfwng gyda gwasanaethau argyfwng.”

Mae mwy o fanylion ar gael ar www.monmouthshire.gov.uk – dylai preswylwyr sy’n wynebu argyfwng dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd y byddai’r cyngor fel arfer yn ymdrin ag ef gysylltu â 0300 123 1055.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal nifer o grefftbrynhawniau drwy gydol mis Rhagfyr – prynhawniau wedi’u neilltuo i bleserau gwneud crefftau – gan godi dros £300 ar gyfer elusen iechyd meddwl Mind. Ymunodd staff gyda llawer o grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig i wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig gan godi arian hollbwysig i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

Cynhaliwyd crefftbrynhawniau mewn nifer o leoliadau ar draws y sir ar gyfer staff a phreswylwyr. Bu timau yn y gwasanaeth dysgu cymunedol yn annog dysgwyr i gymryd rhan mewn sesiynau plygu llyfrau wrth i unigolion ddysgu sut i wneud coed Nadolig allan o hen lyfrau. Cynhaliodd Hwb Trefynwy brynhawn argraffu leino Nadolig a chreu mosaig cymunedol i godi arian ar gyfer Mind, achos sy’n agos at galon llawer o bobl.

Adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad, y Fenni oedd y lleoliad ar gyfer crefftbrynhawn yn creu pwdinau Nadolig hyfryd ac adar robin goch o pom poms.

Cafodd staff yn Neuadd y Sir, Brynbuga eu cefnogi gan grŵp menywod Menywod Crefftus y Fenni a wnaeth addurniadau Nadolig o dopiau poteli plastig a deunydd wedi’i ailgylchu a bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn perfformio i ysgogi hwyl yr ŵyl.

Bu staff o Ddepo Rhaglan yn cynnwys gweithwyr o’r tîm gwastraff ac ailgylchu a neilltuodd tîm priffyrdd y sir amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefftbrynhawn yn cynnwys gwneud torchau ac addurniadau o bapur wedi’i ailgylchu – dewis poblogaidd i’r holl staff. Roedd danteithion Nadoligaidd a siocled twym ar gael.

Cynhaliodd staff cyflogres a chefnogaeth Adnoddau Dynol y cyngor yn Nhŷ Arloesedd Magwyr hefyd brynhawn crefftau gyda staff yn creu addurniadau papur hardd. Cyfrannwyd llwyth o ddanteithion Nadoligaidd cyn y digwyddiad a chafodd rhai ohonynt eu cynnwys mewn hamper a gafodd ei rafflo.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd:

“Mae hwn yn gyfle gwych. Mae neilltuo amser i eistedd lawr a gwneud crefftau yn beth mor gadarnhaol i gynorthwyo iechyd a meddwl llesiant. Mae Mind yn elusen mor bwysig a bu’r gefnogaeth gan staff yn ein llu o swyddfeydd yn wych. Fe wnaethant wirioneddol ddangos eu hochr greadigol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hefyd.”

Mae gan Mind Sir Fynwy gyfoeth o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl. Cyfeiriad Mind Sir Fynwy yw 28 Stryd Mynach, y Fenni, NP7 5NP.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.mindmonmouthshire.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal nifer o grefftbrynhawniau drwy gydol mis Rhagfyr – prynhawniau wedi’u neilltuo i bleserau gwneud crefftau – gan godi dros £300 ar gyfer elusen iechyd meddwl Mind. Ymunodd staff gyda llawer o grwpiau ar draws y Deyrnas Unedig i wneud amrywiaeth o addurniadau Nadolig gan godi arian hollbwysig i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

Cynhaliwyd crefftbrynhawniau mewn nifer o leoliadau ar draws y sir ar gyfer staff a phreswylwyr. Bu timau yn y gwasanaeth dysgu cymunedol yn annog dysgwyr i gymryd rhan mewn sesiynau plygu llyfrau wrth i unigolion ddysgu sut i wneud coed Nadolig allan o hen lyfrau. Cynhaliodd Hwb Trefynwy brynhawn argraffu leino Nadolig a chreu mosaig cymunedol i godi arian ar gyfer Mind, achos sy’n agos at galon llawer o bobl.

Adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad, y Fenni oedd y lleoliad ar gyfer crefftbrynhawn yn creu pwdinau Nadolig hyfryd ac adar robin goch o pom poms.

Cafodd staff yn Neuadd y Sir, Brynbuga eu cefnogi gan grŵp menywod Menywod Crefftus y Fenni a wnaeth addurniadau Nadolig o dopiau poteli plastig a deunydd wedi’i ailgylchu a bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn perfformio i ysgogi hwyl yr ŵyl.

Bu staff o Ddepo Rhaglan yn cynnwys gweithwyr o’r tîm gwastraff ac ailgylchu a neilltuodd tîm priffyrdd y sir amser i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefftbrynhawn yn cynnwys gwneud torchau ac addurniadau o bapur wedi’i ailgylchu – dewis poblogaidd i’r holl staff. Roedd danteithion Nadoligaidd a siocled twym ar gael.

Cynhaliodd staff cyflogres a chefnogaeth Adnoddau Dynol y cyngor yn Nhŷ Arloesedd Magwyr hefyd brynhawn crefftau gyda staff yn creu addurniadau papur hardd. Cyfrannwyd llwyth o ddanteithion Nadoligaidd cyn y digwyddiad a chafodd rhai ohonynt eu cynnwys mewn hamper a gafodd ei rafflo.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd:

“Mae hwn yn gyfle gwych. Mae neilltuo amser i eistedd lawr a gwneud crefftau yn beth mor gadarnhaol i gynorthwyo iechyd a meddwl llesiant. Mae Mind yn elusen mor bwysig a bu’r gefnogaeth gan staff yn ein llu o swyddfeydd yn wych. Fe wnaethant wirioneddol ddangos eu hochr greadigol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hefyd.”

Mae gan Mind Sir Fynwy gyfoeth o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl. Cyfeiriad Mind Sir Fynwy yw 28 Stryd Mynach, y Fenni, NP7 5NP.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.mindmonmouthshire.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn preswylwyr ac eraill i helpu llywio eu Strategaeth Toiledau Lleol. Mae angen i’r cyngor gyhoeddi’r adroddiad erbyn 31 Mai 2019 yn sgil Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017.

Nod y Ddeddf yw trafod nifer o bryderon iechyd cyhoeddus penodol a chreu amodau cymdeithasol sy’n hybu iechyd da ac yn cynnwys darpariaeth toiledau ar gyfer defnydd y cyhoedd. Mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru baratoi a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol ar gyfer ei ardal.

Mae’n rhaid i’r strategaeth gynnwys asesiad o ddarpariaeth a hygyrchedd toiledau ar draws y sir, yn cynnwys cyfleusterau newid ar gyfer  babanod a chyfleusterau lleoedd newid ar gyfer pobl anabl. Mae barn preswylwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hanfodol ac yn helpu i ganfod lefel y ddarpariaeth sy’n bodoli ar hyn o bryd a helpu i lywio cynllun y cyngor ar gyfer y dyfodol.

 

Nid yw’r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu neu gynnal toiledau cyhoeddus. Yn Sir Fynwy caiff cyfran fawr o doiledau cyhoeddus eu darparu gan Gynghorau Tref a Chymuned.

Yn ogystal â blociau toiled cyhoeddus traddodiadol, gall y cyhoedd ddefnyddio cyfleusterau eraill y Cyngor yn cynnwys canolfannau hamdden a llyfrgelloedd, ynghyd â thoiledau preifat sydd ar gael mewn bwytai, archfarchnadoedd a thafarndai.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Ddiogelu’r Cyhoedd:

‘Rwy’n annog preswylwyr, busnesau lleol ac ymwelwyr i lenwi’r arolwg. Mae mor bwysig gwrando ar ein cymunedau, i ganfod pa ddarpariaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a ble mae angen mwy o doiledau a chyfleusterau newid.

‘Bydd canlyniadau’r arolwg yn helpu i lywio cynllunio’r dyfodol gyda’n partneriaid, yn cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned. Rydym yn falch iddynt ddod yn gyfrifol am lawer o doiledau cyhoeddus a’u rhedeg ers 2010. Byddwn yn parhau i weithio gyda nhw a darparwyr eraill i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein cymunedau yn y dyfodol.

‘Mae’n anffodus nad oes cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella’r cyfleusterau presennol. Edrychwn ymlaen at weithio gyda darparwyr ie drych am ddatrysiadau creadigol i wella hygyrchedd yn Sir Fynwy’.

Cynhelir yr arolwg rhwng 19 Rhagfyr a 11 Ionawr 2019.

Arolwg Toiledau Sir Fynwy

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am ddau o bobl i wasanaethu fel aelodau annibynnol o’i Bwyllgor Safonau. Mae gan y corff hwn rôl hanfodol wrth gynnal y safonau moesegol uchaf ar lefel y cyngor sir a chynghorau cymuned ac mae ei swyddogaethau’n cynnwys cynghori’r cyngor a’i aelodau ar fabwysiadu, monitro, gweithredu, gorfodaeth ac adolygu gwahanol godau ymddygiad lleol a chanllawiau moesegol eraill.

Penodir aelodau annibynnol am gyfnod o rhwng pedair a chwe mlynedd a gellir eu penodi am un tymor olynol pellach. Mae’r Pwyllgor Safonau yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn er y gellir weithiau gynnal cyfarfodydd ychwanegol gydag ychydig ddyddiau o rybudd. Byddai hyn yn galw am hyblygrwydd ar ran aelodau pwyllgor pan mae angen mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Pau Jordan, aelod cabinet dros lywodraethiant ar gyngor Sir Fynwy:
“Gall aelodaeth o Bwyllgor Safonau’r cyngor fod yn swydd ddiddorol a gwerth chweil. Rydym yn edrych am bobl sy’n dda am wrando, sydd â cywreinrwydd ac sy’n gallu pwyso a mesur tystiolaeth a all fod yn gwrthdaro i gyrraedd casgliad effeithlon. Yn ychwanegol, rydym yn edrych am aelodau tîm da gyda pharch at eraill a dealltwriaeth o faterion moesegol amrywiol yn ogystal â meddu ar integriti a chymeriad da.”

Mae’r gyfraith yn cyfyngu rhai categorïau o bobl rhag gwasanaethu ar Bwyllgorau Safonau Sir Fynwy, sef:

• cynghorydd cyfredol neu swyddog (neu briod neu bartner sifil cynghorydd neu swyddog) Cyngor Sir Fynwy, unrhyw gyngor sir neu fwrdeistref sirol arall, awdurdod tân, awdurdod parc cenedlaethol, neu gyngor cymuned neu dref
• cyn gynghorwyr neu swyddogion Cyngor Sir Fynwy
• cyn gynghorwyr neu swyddogion unrhyw gyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol arall, awdurdod tân neu awdurdod parc cenedlaethol tan o leiaf un flwyddyn ar ôl peidio bod yn gynghorydd neu swyddog yr awdurdod hwnnw.

Yn ychwanegol, ni ddylai aelodau annibynnol fod â neu wedi bod â thrafodion sylweddol gyda’r cyngor a allai effeithio ar eu gallu i fod yn ddiduedd.

Mae gan aelodau annibynnol hawl i ffi dyddiol o £198 (£99 am hanner diwrnod) a thaliadau teithio a chynhaliaeth priodol. Caiff cadeirydd y pwyllgor ei ethol bob blwyddyn ac mae’n derbyn ffi o £256 y diwrnod (£128 am hanner diwrnod).

Dylai pobl a hoffai ffurflen gais neu fwy o wybodaeth am wasanaethu fel aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau’r cyngor gysylltu â Matt Phillips, Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith – matthewphillips@monmouthshire.gov.uk – drwy Twitter: @MattPhillipsMCC neu drwy ysgrifennu at: Matt Phillips, Swyddog Monitro a Phennaeth Cyfraith, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA neu gellir cael ffurflen gais drwy glicio ar: https://bit.ly/2A0niyH

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn dydd Gwener 8 Chwefror.

Bydd cymorthfeydd galw-heibio am ddim a gynhelir gan Fanc Datblygu Cymru Busnes Cymru a Chyngor Sir Fynwy fis nesaf yn anelu i helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i ddarganfod mwy am gyllid ar gyfer twf.

Cynhelir y cymorthfeydd galw-heibio Tyfu eich Busnes yng Nghil-y-coed ddydd Mercher 22 Ionawr rhwng 9am a 5pm gyda slotiau apwyntiad 30 munud ar gael ar sail un-i-un. Bydd Tara Lee-Fox, gweithredydd buddsoddiadau micro fenthyciadau, yn bresennol ym Mharc Busnes Porth y Castell (NP26 5AD) yn y dref i drafod yr ystod cyllid sydd ar gael.

Dywedodd Ms Lee Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n gyflym a rhwydd cael mynediad iddynt a gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safle. Gallai hefyd gefnogi llif arian ar gyfer prynu busnes arall.

“Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Busnes Cymru, gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes sydd eisoes wedi sefydlu ac yn edrych am fenthyciad hyd at £10,000, gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol ag sydd modd felly da chi, dewch draw i un o’n cymorthfeydd galw-heibio.”

I drefnu slot 30 munud, gofynnir i fusnesau anfon e-bost at Tara.Lee-Fox@developmentbank.wales erbyn dydd Llun 14 Ionawr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Rydym yn awyddus i gefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol yma i unrhyw un sy’n gobeithio hybu eu busnes eu hunain.”

Mae tymor yr ŵyl wedi cyrraedd ac mae’n amser i fwyta, yfed a bod yn llawen. Gall cynllunio a phrynu gofalus ostwng faint o fwyd a wastraffwn, ond ni fedrir osgoi peth gwastraff bwyd. O fis Rhagfyr 2018 bydd preswylwyr Sir Fynwy yn medru rhoi gwastraff bwyd mewn bagiau plastig.

Bydd bagiau bwyd yn dal i fod ar gael o Siopau Un Stop a Hybiau Cymunedol ond caiff preswylwyr eu hannog i ail-ddefnyddio hen fagiau megis bagiau bara, bagiau bwyd rhew a bagiau grawnfwyd. Gellir yn awr ailddefnyddio’r bagiau hyn fel leinwyr yn y cadi gwastraff bwyd heb orfod rhuthro i brynu bagiau a gyflenwir gan y cyngor.

Caiff gwastraff bwyd Sir Fynwy yn awr ei anfon i safle treulio anaerobig ym Mhen-y-bwynt ar Ogwr. Caiff gwastraff bwyd ei dreulio i greu methan a losgir i gynhyrchu trydan. Fel rhan o’r broses yma caiff gwrtaith cyfoethog ei gynhyrchu hefyd a ddefnyddir mewn ffermydd lleol. Ni all y broses drin bagiau pydradwy a phlastig. Caiff yr holl wastraff ei dynnu o’r bagiau a chaiff y bagiau dros ben wedyn eu gwasgu’n sych a’u llosgi i gynhyrchu mwy o drydan.

Am bob tunnell fetrig o wastraff bwyd a brosesir, mae safle Pen-y-bont ar Ogwr yn arbed cyfwerth ag un dunnell fetrig o lo. Mae’r safle yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer tref o faint y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy neu Gil-y-coed.

Dywedodd Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Wastraff ac Ailgylchu: “Arferid anfon gwastraff bwyd Sir Fynwy ar gyfer ‘compostio mewn llestr’ lle gallai ein bagiau gwastraff bwyd startsh corn gael eu compostio’n llawn fel rhan o’r broses.

“Gall y broses treulio anaerobig newydd helpu i ostwng ein dibyniaeth ar danwyddau ffosil, pŵer niwclear ac ynni a fewnforir yn ogystal â chynnig ffordd fwy cyfeillgar i’r amgylchedd o gael gwared ag unrhyw bagiau plastig dros ben.

“Treulio anaerobig yw’r opsiwn a ffafrir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hawdurdodau cyfagos i ddelio gyda gwastraff bwyd.

“Gobeithiwn y bydd hyn yn galluogi mwy o breswylwyr i ailgylchu eu gwastraff bwyd yn rhwydd a rhoi defnydd arall ar gyfer bagiau a fyddai i rai bobl yn bennu lan fel sbwriel.”

Mae cyngor da ar ostwng gostwng gwastraff bwyd drwy’r flwyddyn yn

www.lovefoodhatewaste.com

Mae deunydd pacio plastig untro hefyd yn bryder amgylcheddol cynyddol. Gall pobl ddarllen sut i ostwng eu hôl-troed plastig drwy edrych ar wefan Surfers Against Sewage: www.sas.org.uk/campaign_issue/plastic-free-communities/

Bydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu Sir Fynwy ddau ddiwrnod yn hwyrach nag arfer ar ôl gwyliau banc y Nadolig ac un diwrnod yn hwyrach ar ôl y Flwyddyn Newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Ysgol Gynradd The Dell yng Nghas-gwent yw’r ysgol gynradd gyntaf yng Nghymru i ennill Dyfarniad Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru ar gyfer cyflawni ‘Sylfeini’ y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion. Cafodd yr ysgol ei chydnabod am ei darpariaeth ragorol, sy’n galluogi gofalwyr ifanc i ffynnu.

Cafodd yr ysgol gymeradwyaeth uchel am y gofal bugeiliol a sefydlwyd yn yr ysgol sy’n galluogi pob disgybl i dderbyn y gefnogaeth maent ei hangen. Bu gwrando ar ddisgyblion yn sylfaenol i’r ysgol sy’n ennill dyfarniad ‘Sylfeini’.

Gan weithio mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, mae disgyblion, rhieni ac athrawon wedi ennill ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a theyrngarwch sydd eu hangen i gefnogi gofalwyr ifanc.

Cafodd The Dell achrediad ‘Y Sylfeini’, dyfarniad cyntaf y rhaglen tri cham. Y camau pellach yw: ‘Tu Hwnt i’r Sylfeini ac Arfer Gorau’. Gosodwyd pum safon pwysig i alluogi gofalwyr ifanc i ffynnu a blodeuo. Y safonau hynny yw: ‘Deall, Hysbysu, Dynodi, Cefnogi a Gwrando.’

Mae saith ysgol uwchradd ar draws Gwent Fwyaf yn cynnwys Ysgol Brenin Harri VIII, Y Fenni wedi ennill dyfarniad ‘Y Sylfeini’ ac mae cyllid pellach wedi galluogi’r gwaith i ddatblygu gydag ysgolion cynradd. Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen wedi datblygu pecynnau cymorth ar gyfer gofalwyr ifanc, gan gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer y panel adolygu cymheiriaid a arweinir gan ofalwyr ifanc a basiodd y portffolios a gyflwynwyd ym mis Tachwedd. Dyfarnwyd ysgolion gyda’r placiau’n cydnabod y llwyddiant.

Mae’r rhaglen yn sicrhau na chaiff gofalwyr ifanc eu colli mewn ysgolion a’u bod yn derbyn a’r help a’r cymorth maent eu hangen i ddysgu. Mae ysgolion ledled Cymru yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru i roi cefnogaeth sylfaenol i ddisgyblion drwy Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn gweithio wrth ochr datblygu’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus, gan sicrhau fod y rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion yn rhoi dull gweithredu integrol i gefnogi dysgwyr bregus. Mae’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd partneriaeth hanfodol gyda bwrdd iechyd, awdurdodau lleol a gwasanaethau gofalwyr ifanc i roi’r gefnogaeth orau i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn rhoi’r gefnogaeth i blant a phobl ifanc y tu allan i’r ysgol yn cynnwys hyfforddiant, gweithgareddau a thripiau, sy’n rhoi cyfleoedd i ofalwyr ifanc rannu syniadau a chael cefnogaeth gan eu cymheiriaid mewn sefyllfaoedd tebyg.

Dywedodd Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Rwy’n llongyfarch The Dell ar ennill y dyfarniad yma. Mae cydnabod ac ymateb i anghenion gofalwyr ifanc yn sylfaenol i alluogi plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Mae tyfu lan yn anodd a hyd yn oed yn galetach os yw’n rhaid i chi dyfu lan yn gyflymach na’ch cyfoedion. Mae’n wych gweld yr ymrwymiad a’r gefnogaeth yn ein hysgolion i roi cyfle cyfartal i bob plentyn i ffynnu a dysgu.’

Dywedodd Debbie Cass, Arweinydd Cymorth Teulu a Bugeiliol Ysgol The Dell: “Rydym yn falch iawn o’n gwaith i gefnogi gofalwyr ifanc yn The Dell. Gall bod yn ofalwr ifanc newid bywyd ac rydym wedi rhoi ystod o fesurau ymarferol yn eu lle i gefnogi plant sy’n gofalu am berthnasau.”

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01495 769996 info@ctsew.org.uk

 

Bydd cymunedau yn Sir Fynwy yn manteisio o grant o £3.5m a glustnodwyd ar gyfer gwariant erbyn mis Mawrth 2019. Mae’r arian yn ddyfarniad gan Lywodraeth Cymru i gyllido prosiectau cludiant lleol i wella cerdded a seiclo, diogelwch ffordd a chludiant cyhoeddus.

Bydd cyfanswm o £765,000 yn cefnogi cyfleoedd cerdded a seiclo yng nghanol tref y Fenni. Mae’r gwaith gwella’r parth cyhoeddus ar Stryd y Llew a chanol Stryd Frogmore eisoes wedi’i orffen, a bydd y rhain yn parhau ar hyd gweddill Stryd Frogmore i’r senotaff. Bydd ardaloedd y Groes a Heol yr Eglwys yng Nghil-y-coed hefyd yn manteisio o grant – o £305,000 – i wella cyfleoedd cerdded a seiclo ac adfywio’r ardal fel y nodir yn yr ymgynghoriad cyhoeddus diweddar.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu bron £900,000 i ddechrau gwaith ymlaen llaw ar y bont gerdded a seiclo arfaethedig rhwng y Fenni-Llan-ffwyst a rhoddwyd caniatâd cynllunio iddi fis diwethaf. Caiff manylion y dyluniad eu trafod gyda Cyfoeth Naturiol Cymru felly bydd y cynllun yn dechrau yn nes ymlaen yn 2019 yn amodol ar gytundeb Llywodraeth Cymru.

Yn ychwanegol, mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys £750,000 at drydydd lôn i ostwng tagfeydd traffig ar yr A40 ar Bont Gwy Trefynwy. Fodd bynnag, mae’r cyngor angen cadarnhad gan Lywodraeth Cymru ar gyllid y dyfodol fel y gall y prosiect yn awr ddechrau yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Yn y cyfamser bydd gwasanaeth Cludiant Cymunedol Grass Routes, sy’n darparu cludiant yn cysylltu cymunedau gwasgaredig gyda threfi’r sir, yn derbyn £317,000 i brynu cerbydau ychwanegol.

Dyrennir hyd at £175,000 i ddatblygu gwelliannau i lwybrau cerdded a seiclo allweddol ar ôl i Lywodraeth Cymru dderbyn mapiau rhwydwaith integredig y cyngor sy’n gosod y rhwydweithio teithio llesol arfaethedig. O hyn, caiff £75,000 eu gwario ar ddylunio amlinellol a gwerthuso opsiynau ar gyfer pont deithio llesol newydd i roi cysylltiad cerdded a seiclo diogel a chyfleus rhwng Trefynwy a Wyesham. Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar y gweill ar gyfer gwanwyn 2019.

Cafodd mwy o gyllid ei ddyrannu i Ffyrdd Diogel mewn Cymunedau/cynlluniau diogelwch ffordd ac i ddatblygu cynlluniau’r cyngor i ddatblygu ac uwchraddio gorsafoedd y Fenni a Chas-gwent, yn cynnwys gwella cyfnewidfeydd bws-rheilffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer gweithrediadau sirol: “Bydd y cyllid hwn yn helpu i gefnogi’r agenda teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus ac yn cynnig cymhellion i bobl ddewis teithio llesol a pheidio teithio mewn car o blaid seiclo neu gerdded mwy diogel ac iachach. Bydd yr arian a ddyrannwyd ar gyfer ei fuddsoddi yn ein gwasanaeth Grass Routes yn helpu ymhellach i gysylltu pobl mewn cymunedau anghysbell yn ogystal â chyfrannu at fynd i’r afael ac unigrwydd ac ynysigrwydd a gafodd ei ddynodi gennym fel problem sylweddol mewn ardal wledig fawr fel Sir Fynwy.”

Mae mwy o wybodaeth ar raglen teithio lleol Sir Fynwy ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/the-active-travel-act

 • Y sail statudol ar gyfer y cyllid hwn yw adrannau 70 a 71 (1) Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ynghyd ag adran 6 Deddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 a Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Mae’r rhwydweithiau nwy a thrydan wedi dod at ei gilydd i helpu aelodau o’r cyhoedd i baratoi rhag ofn eu bod yn colli eu cyflenwad trydan neu’n cael argyfwng nwy y gaeaf hwn.

 

Sut i baratoi ar gyfer y gaeaf

Gwybod beth yw eich rhifau am ddim pan mae argyfwng – os ydych yn colli’r cyflenwad trydan ffoniwch 105, neu ar gyfer argyfwng nwy deialwch 0800 111999.

Paratoi eich cartref – cadwch fflachlamp yn gyfleus a chael gwasanaeth i’ch cyfarpar gan beiriannydd sydd wedi cofrestru gyda Gas Safe i atal gwenwyn carbon monocsid.

Gall cartrefi bregus hefyd gael cefnogaeth ychwanegol drwy lofnodi ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.

Cadw eich llygad ar agor – cadwch olwg ar ragolygon y tywydd ac os ydych yn colli eich cyflenwad trydan neu’n cael argyfwng nwy, gwnewch  yn siŵr fod eich cymdogion yn iawn.

 

Y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth

Mae’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn wasanaeth am ddim gan Western Power ac mae ar gael i unrhyw un o oedran pensiwn, pobl anabl, pobl gyda phlant dan 5 oed neu bobl sy’n dibynnu ar offer meddygol. Fel rhan o’r gwasanaeth, rhoddir cymaint o wybodaeth ag sydd modd i gwsmeriaid am golli cyflenwad trydan sy’n effeithio ar eu cartrefi a rhoddir help arbennig iddynt os oes angen drwy’r Groes Goch Brydeinig.

 

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, ffoniwch ni ar 0800 096 3080 neu ymweld âwww.westernpower.co.uk/psr

 

Mae National Energy Action (NEA), mewn partneriaeth gyda Phwyllgor Gwytnwch Gaeaf ENA, wedi paratoi Canllawiau ar Gartrefi Cynnes a Diogel ar gael drwy : https://www.nea.org.uk/advice/

Cyngor a Gwybodaeth – NEA | NEA

www.nea.org.uk

Fideos Camau i Wres Fforddiadwy. Aiff y fideos hyn drwy’r gwahanol gamau sydd eu hangen i gadw’n gynnes, iach a diogel yn ogystal â rhoi cyngor ar fudd-daliadau ychwanegol a gostyngiadau ynni y gallent fod â hawl iddynt. Darllenwch fwy, mae NEA wedi datblygu cyfres o daflenni gwybodaeth wedi’u hanelu at weithwyr rheng flaen i helpu rhoi cyngor yn y cymunedau.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal Marchnad Nadolig Crefftwyr ysblennydd yn y Fenni ddydd Sul 9 Rhagfyr. Bydd yn rhedeg rhwng 10am a 4pm yn Neuadd y Farchnad a Iard y Bragdy gerllaw, gan gynnig cynnyrch gan dros 60 o werthwyr bwydydd, diodydd a chrefftau – rhai’n lleol ac eraill o’n bellach mas. Bydd bwyd a diod ar gael i’w bwyta a’u hyfed ar y safle neu i fynd â nhw adre gyda chi.

Bydd y gwerthwyr yn cynnwys Clams Handmade Cakes., NoodlesToGo, Hays Wines Ltd, Rachel Morgan Babyclothes, Apple County Cider, Chocolate Voyage, Raglan’s Untapped Brewing Company, The Welsh Cheese Company, Cusan Welsh Cream Liqueur, Sciolti Chocolates & Black Cat Fudge, Flour’d up Pizza a Devon Fishcakes.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am farchnadoedd y sir: “Marchnad Nadolig Crefftwyr y Fenni yw’r union le i fynd os hoffech fwynhau profiad Nadoligaidd difyr y penwythnos hwn gyda digonedd o gyfleoedd i brynu anrhegion dychmygus i’ch anwyliaid – neu brynu cynnyrch o’r radd flaenaf i chi eich hunan eu mwynhau.”

Mae mynediad i Neuadd y Farchnad am ddim ac mae croeso i gyfeillion pedair coes. Bydd seddau o amgylch y safle yn golygu y gall y rhai sy’n mynychu ymlacio a mwynhau naws yr ŵyl gyda rhai o hoff ganeuon y Nadolig.

Mae digonedd o leoedd parcio am ddim ar gael yn agos at Neuadd y Farchnad. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sandra Rosser – SandraRosser@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio swyddfa’r farchnad ar 01873 735811.

Cymerodd pum cwmni a wnaeth gynnig llwyddiannus i’w cynnwys yn Her Catalydd GovTech Sir Fynwy ran mewn diwrnod canfod ffeithiau yn Neuadd y Sir, Trefynwy yn ddiweddar (dydd Mawrth 4 Rhagfyr).

Lansiwyd yr her ym mis Gorffennaf ac mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau digidol i atal unigrwydd ac amddifadedd trafnidiaeth wledig. Ei nod yw galluogi pobl i helpu ei gilydd.

Ysgogodd y lansiad yn ystod yr haf ddiddordeb gan 100 cwmni a chyflwynwyd dros 50 cais gyda syniadau cadarnhaol i fynd i’r afael a lliniaru unigrwydd ac ynysigrwydd. Mae’r pum cwmni llwyddiannus – Box Clever Digital, GPC Systems, Enable International, Behavioural Insights Team a ZipAbout – i gyd yn rhannu diddordeb mewn defnyddio dulliau digidol i gysylltu cymunedau gyda’r pethau maent eu hangen, ac mae’r technolegau a ddatblygir yn cynnwys apiau, gwefannau, sianeli ar-lein a gwasanaethau testun. Mae’r cwmnïau’n ymchwilio sut i integreiddio gyda sianeli presennol megis llinellau ffôn daear a thechnolegau ymateb i lais i sicrhau hygyrchedd i bawb ac maent hefyd yn edrych ar ddata olrhain cerbydau, adnoddau presennol a ffynonellau data agored i wella gwasanaethau a gwella llesiant.

Roedd y digwyddiad yn Neuadd y Sir yn gyfle gwerthfawr i feithrin perthynas gyda swyddogion y cyngor o amrywiaeth eang o dimau yn cynnwys rhai o drafnidiaeth, y swyddfa ddigidol, gofal cymdeithasol ac iechyd, a’r rhaglen datblygu gwledig y bu ei phrofiad yn werthfawr tu hwnt wrth roi gwybodaeth ar y sir.

Fel arfer caiff Sir Fynwy ei hystyried yn sir gyfoethog ond mae Cynllun Llesiant Cyngor Sir Fynwy yn dangos fod llawer o ardaloedd yn profi gwahanol fathau o amddifadedd ac ynysigrwydd. Nod Her GovTech yw mynd i’r afael â’r diffyg cyfartaledd yma.

Dywedodd Peter Fox OBE, Cadeirydd y Cyngor: “Rwy’n falch iawn i groesawu’r pum cwmni llwyddiannus i Drefynwy heddiw a hoffwn ddiolch i’r swyddogion a weithiodd mor galed i sicrhau Her Govtech er budd ein cymunedau. Mae Sir Fynwy yn sir wledig fawr ac mae ei harddwch a’i chyfoeth tybiedig yn celu amrywiaeth o faterion gwanychol sy’n effeithio ar lawer o bobl o bob oed.

“Bydd pob busnes a ddewiswyd yn datblygu eu syniadau a’u profi gyda’r gymuned, y trydydd sector a mudiadau eraill dros y tri mis nesaf. Yn y gwanwyn caiff dau gwmni eu dewis i dderbyn mwy o gyllid GovTech hyd at £1m i ddatblygu eu cynnyrch yn barod i gael eu lansio”.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: “Mae trafnidiaeth wledig ac amddifadedd digidol yn faterion mae angen i ni fynd i’r afael â nhw a bydd ein Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol yn helpu i roi’r ffocws i roi blaenoriaeth i’r materion hyn. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd yr Her GovTech yn datblygu i helpu ein cymunedau a bydd cyfleoedd i awdurdodau lleol roi rhai o’n datrysiadau ar waith. Mae angen i ni wneud gwahaniaeth i’r rhai sy’n aml yn cael eu gosod ar ôl ac edrychaf ymlaen at weddill y daith.”

I gael mwy o wybodaeth am Her GovTech Sir Fynwy ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

Bu cymuned amaethyddol y sir yn dathlu pum mlynedd ers agor Canolfan Da Byw Sir Fynwy ger Rhaglan. Bu dros ddwy fil o bobl yn bresennol yn yr agoriad swyddogol gan Adam Henson o BBC Countryfile ym mis Tachwedd 2013 ac ers hynny mae’r cyfleuster wedi gwireddu ei addewid i roi marchnad da byw o’r math diweddaraf i ffermwyr lleol.

Bu Peter Fox, Arweinydd y Cyngor, mewn marchnad yn ddiweddar a dywedodd: “Roedd y cyngor yn sylweddoli ei bod yn bwysig darparu marchnad o’r radd flaenaf i alluogi ffermio i ffynnu yn Sir Fynwy am genedlaethau i ddod. Mae ffermio yn sylfaenol i economi’r sir, mae’n rhan hanfodol o’n seilwaith ac mae ganddo rôl ehangach yn ein hardaloedd. Mae Canolfan Da Byw Sir Fynwy hefyd yn bwysig am y cyswllt cymdeithasol y mae’n ei gynnig, gan ddod â chymunedau amaethyddol ynghyd. Mae hyn yn arbennig felly wrth i ni geisio mynd i’r afael ac ynysigrwydd cymdeithasol mewn sir wledig fawr fel Sir Fynwy.”

Mae Canolfan Da Byw Sir Fynwy yn hygyrch i ffermwyr gyda dau arwerthiant rheolaidd ar ddyddiau Llun a dyddiau Mawrth yn ogystal ag arwerthiannau tymhorol ychwanegol ac mae’n amlygu enw da y sir am gynhyrchu cig eidion a chig oen o’r safon uchaf.

Dywedodd Keith Spencer, arwerthwr ac ysgrifennydd cwmni Arwerthwyr Da Byw Sir Fynwy: “Mae’r pum mlynedd ddiwethaf wedi tanlinellu pwysigrwydd marchnadoedd da byw wrth alluogi cynhyrchwyr i gael y pris gorau posibl am eu stoc mewn modd agored a chystadleuol beth bynnag yr amgylchiadau a’r amodau economaidd ar y pryd. Rydym yn ddiolchgar i’n holl gymuned amaethyddol am eu cefnogaeth ac mae’n galonogol iawn ein bod yn gweld llawer o brynwyr a gwerthwyr newydd yn ogystal â’r rhai sydd wedi mynychu’r marchnadoedd da byw yn Sir Fynwy drwy gydol eu hoes. Daeth hefyd yn safle pwysig ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol ac elusennol gyda noswaith lwyddiannus o ganu carolau cymunedol y penwythnosau diwethaf a wnaeth hefyd godi swm sylweddol i’r Sefydliad Buddiannol Amaethyddol Brenhinol. Nid oes gennym unrhyw amheuaeth y bydd y farchnad yn parhau i fod yn ganolbwynt ar gyfer y gymuned wledig yn Sir Fynwy a’r cylch am flynyddoedd lawer i ddod.”

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal arddangosfa yn rhoi sylw i waith myfyrwyr sy’n mynychu dosbarthiadau celf a gaiff eu rhedeg gan wasanaeth dysgu cymunedol y cyngor ac a addysgir gan y tiwtor a’r artist lleol Philomena Vaughan. Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 6.30pm ddydd Mawrth 11 Rhagfyr gyda thema Dathlu artistiaid benywaidd dylanwadol o 100 mlynedd yn ôl.

 Fel rhan o ofynion y cwrs, dewisodd myfyrwyr artist benywaidd o ddechrau’r 20fed ganrif a chynhyrchu darluniau a pheintiadau yn ei harddull. Yn ogystal ag arddangos y gwaith hwn, bydd dysgwyr yn trafod yr artistiaid y gwnaethant eu dewis, y boddhad a gawsant o’r prosiect a’r heriau wnaeth eu hwynebu.

Dywedodd Ms Vaughan: “Roedd dysgwyr yn frwdfrydig iawn am y prosiect. Fe wnaeth pob un ymchwilio a phaentio gwaith yr artist y gwnaethant ei dewis gyda chanlyniadau gwych!”

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim a bydd coffi a mins peis ar gael yn ddi-dâl hefyd. Mae croeso i bawb fynychu i weld y safonau uchel a gyflawnwyd gan y myfyrwyr a darganfod mwy am artistiaid benywaidd ganrif yn ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddysgu cymunedol: “Mae hwn yn brosiect dychmygus sy’n rhoi sylw i waith menywod o amser maith yn ôl ac rwy’n siŵr y bydd o ddiddordeb i artistiaid cyfoes yn ogystal â’r cyhoedd.”

Bydd gwaith y myfyrwyr ar gael i’r cyhoedd ei weld tan y Flwyddyn Newydd – dylai unrhyw un sy’n dymuno ei weld dros gyfnod yr ŵyl edrych ar amserau agor yr hyb dros y Nadolig ar: www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Cysylltwch ag uskhub@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth. Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn seiliedig yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE ac mae dau faes parcio yn gyfleus gerllaw.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia.

Bwriad y digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl gyda dementia, eu gofalwyr, cyfeillion, teuluoedd a phrofiadau pobl sy’n gweithio yn y maes. Bydd croeso i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol fynychu a bydd pwyslais ar greu prosiectau newydd ac arloesol.

Cynhelir y digwyddiadau fel sy’n dilyn:

 • Dydd Mercher 5 Rhagfyr: Parc Mardy, Y Fenni – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mercher 16 Ionawr: Canolfan Gymunedol Bulwark, Casgwent – 10am i 12 canol-dydd
 • Dydd Mawrth 22 Ionawr: Swyddfeydd Tref Cil-y-coed – 2pm i 4pm
 • Dydd Mercher 23 Ionawr: Canolfan Bridges, Trefynwy – 10am i 12 canol-dydd

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Mae digwyddiadau Dweud Eich Barn ar Ddiwrnod Dementia yn anelu bod yn achlysuron hwyliog a rhyngweithiol yn galluogi ystod eang o bobl i fynegi eu sylwadau a’u barn. Edrychwn ymlaen at i bobl ein helpu i lunio dyfodol ein gwasanaethau i bobl yn byw gyda dementia.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fred Weston (ardaloedd Cas-gwent a Chil-y-coed) ar 07890 559566 neu Ashley Morgan (ardaloedd Y Fenni, Brynbuga a Threfynwy) ar 07971 160455.

Cynhelir amrywiaeth wych o ddigwyddiadau ar draws Sir Fynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig yn cynnig cyfle i breswylwyr ac ymwelwyr i ddathlu tymor yr ŵyl mewn steil!

Bydd Marchnad Nadolig Cil-y-coed yn cychwyn am 9am ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr gyda diwrnod o hwyl, siopa, cerddoriaeth a helfa drysor. Bydd Gŵyl Nadolig boblogaidd Brynbuga yn dychwelyd yr un diwrnod gyda stondinau crefft ac elusennol, bwyd, diod, adloniant a cherddoriaeth dros y penwythnos. Caiff goleuadau Nadolig y dref eu troi ymlaen am 6pm brynhawn Sadwrn gydag uchafbwynt yr ŵyl – Gorymdaith Ceirw flynyddol Cyngor Tref Brynbuga – am 5pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr.

Mae’r Fenni yn cynnig Nadolig yn y Buarth ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr yn Ysgubor Degwm y dref gyda dros 20 o artistiaid a chrefftwyr lleol yn ymuno â Chôr Priordy Santes Fair, Band Bwrdeistref y Fenni a cherddorion eraill gyda gwin twym, seidr, mins peis a diodydd poeth. Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 10am ac yn dod i ben am 5pm gyda lleoedd parcio gerllaw yn ogystal â gorsafoedd bws a rheilffordd y dref.

Hefyd dydd Sadwrn 1 Rhagfyr bydd gŵyl Cas-gwent gyda stondinau marchnad o 11am, grotto am ddim a cherddoriaeth, troi’r goleuadau ymlaen am 6pm gan Derek Brockway, dyn tywydd BBC Cymru, yn ogystal â pherfformiad gan ymgeisydd X Factor, Russell Jones Jr.

Mae digwyddiadau eraill a gynhelir yn Sir Fynwy yn cynnwys Ffair Crefftau Nadolig Tyndyrn ddydd Sul 2 Rhagfyr, arddangosiad llusernau Nadolig Trefynwy ddydd Gwener 7 Rhagfyr, ffair crefftau yn Neuadd y Pentref, Llan-ffwyst ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr a Marchnad Aeaf Grysmwnt ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr.

Cynhelir nifer o berfformiadau dros gyfnod yr ŵyl yn cynnwys dathliad unigryw o gerddoriaeth Nadolig gan Maddy Prior a’r Carnival Band yn Theatr Borough y Fenni ddydd Mercher 5 Rhagfyr, a ddilynir gan y bytholwyrdd Andy Fairweather Low a’i fand The Low Riders ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Cynhelir cyngerdd Nadolig Côr Meibion Cas-gwent yng nghanolfan hamdden y dref ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr gyda chefnogaeth gan Gôr Menywod Allegra tra dydd Mercher 19 Rhagfyr caiff fersiwn Spontaneous Productions o’r pantomeim poblogaidd Dick Whittington ei lansio yn Theatr Savoy, Trefynwy Bydd perfformiadau pellach yn dilyn rhwng dydd Gwener 28 Rhagfyr a dydd Mercher 2 Ionawr.

Mae Cangen Gwent o’r RSPCA yn cynnig noswaith o garolau Nadolig a hiwmor Cymreig dan arweiniad Chris Needs o Radio Wales ddydd Sadwrn 8 Rhagfyr yn Neuadd y Côr, Cil-y-coed gyda chyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y canu. Bydd cerddoriaeth gan Fand Bres Twnnel Hafren a’r gitarydd gwobrwyol Chris Moreton.

Drwy gydol mis Rhagfyr bydd Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r elusen iechyd meddwl Mind i gynnal nifer o sesiynau prynhawn crefftau Nadoligaidd. Bydd staff y Cyngor yn gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y sir i wneud addurniadau Nadolig gan gynnig cyfraniad bach i’r elusen i sicrhau nad oes neb yn profi problem iechyd meddwl ar ben eu hunain. Ymysg y digwyddiadau a drefnir mae gweithdy gwneud torch Nadolig yng Nghanolfan Adnoddau Parc Mardy yn y Fenni ddydd Iau 6 Rhagfyr. Bydd Tîm Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy yn croesawu preswylwyr i ymuno â chyd-greffwyr a gwneud coed Nadolig rhyfeddol allan o hen lyfrau yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol y Fenni ddydd Mawrth 6 Rhagfyr rhwng 4pm a 5pm. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â:

Jemima – jemimajones@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 426880.

Dyma ddim ond rhai o’r llu o weithgareddau tymhorol a gynhelir yn Sir Fynwy. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/christmas

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden a diwylliant: “Mae Nadolig yn amser arbennig iawn a lle gwell i’w dreulio nag yn ein sir hyfryd. Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen iawn i’n preswylwyr ac ymwelwyr a gobeithio y byddant yn ymuno yn hwyl yr ŵyl yn Sir Fynwy.”

Mae pum cwmni technoleg wedi ennill contractau i ddefnyddio technoleg o’r fath ddiweddaraf i drechu arwahanrwydd ac unigrwydd gwledig.

Bydd y busnesau hyn yn creu llwyfannau technoleg newydd i gyfateb â’r cyflenwad a’r galw am gludiant mewn ardaloedd gwledig, yn ogystal â lleihau risg allgau digidol ymysg pobl hŷn a phobl mewn ardaloedd gwledig mwy anghysbell gyda chysylltedd cyfyngedig.

Wrth siarad yn y Gynhadledd Arloesedd Arweinwyr Digidol yn Llundain dywedodd Oliver Dowden, Gweinidog Swyddfa’r Cabinet:

“Rwy’n falch iawn fod ein cyllid ar gyfer cwmnïau technoleg arloesol yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd gwledig – i wella bywydau pobl a’u galluogi i deimlo’n rhan o’u cymuned leol. Mae’r gronfa GovTech yn annog busnesau i ganfod ffyrdd arloesol i fynd i’r afael â’r problemau cymdeithasol mawr sy’n ein hwynebu i gyd, yn cynnwys unigrwydd, llygredd plastig a diogelwch cenedlaethol. Drwy dechnolegau sy’n dod i’r amlwg, bydd y gronfa hon yn helpu i godi cwmnïau Cymru ar farchnad fyd-eang tra’n trawsnewid darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus i bobl ar draws y Deyrnas Unedig.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy:

“Yn Sir Fynwy cawsom ein bendithio gydag ardaloedd gwledig hardd a threfi ffyniannus. Eto mae gan amrywiaeth ein tirlun ei heriau, lle gall amserau teithio ar gludiant cyhoeddus i wasanaethau lleol fod yn fwy na dwy awr. Dyna pam ein bod yn benderfynol i drin y mater hwn i sicrhau fod pobl yn teimlo eu bod wedi cysylltu ac yn rhan o’r gymuned.

“Rydym yn falch iawn i fod yn gweithio gyda busnesau arloesol sydd wedi datblygu ystod o ddatrysiadau digidol ar gyfer cludiant ac arwahanrwydd gwledig. O gofio am bwysigrwydd y sector busnes bach i ffabrig ein gwlad, roedd yn wych gweld fod 65 y cant o’r ceisiadau gan fusnesau micro o Gymru ac ar draws y Deyrnas Unedig sy’n cyflogi llai na 10 o weithwyr.”

Cafodd Rhaglen Catalydd Govtech £20m ei lansio ym mis Tachwedd 2017 i helpu cyllido busnesau technoleg arloesol i ddatrys heriau sector cyhoeddus drwy arloesedd a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg.

Fel rhan o ymrwymiad ehangach i ddefnyddio technoleg i wella bywydau a thrawsnewid darparu gwasanaethau cyhoeddus, bydd y llywodraeth yn cyhoeddi strategaeth arloesedd yng ngwanwyn 2019.

 

 Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth fawr o ddigwyddiadau sy’n sicr o apelio at rychwant eang o bobl yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn cynnal noswaith am ddim i ddathlu’r Nadolig am 7pm ddydd Mercher 19 Rhagfyr gyda Grŵp Canu Cas-gwent gyda darlleniadau tymhorol. Y trannoeth, cynhelir amser rhigwm gyda thema’r Nadolig am 2.15pm a dydd Gwener 21 Rhagfyr gall plant dan bump oed fwynhau stori dymhorol gyda Siôn Corn o 10.15am. Mae’r hyb hefyd yn cynnal gweithdai plygu coeden Nadolig a bore i godi arian mewn cysylltiad ag elusen iechyd meddwl Mind rhwng 10am a 12 canol-dydd ar 12 Rhagfyr. Cynhelir digwyddiad tebyg yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 12:30pm a 2:30pm ddydd Iau 13 Rhagfyr. Mae’r hyb hefyd wedi trefnu dau ddigwyddiad stori a chrefft ar gyfer plant pedair i wyth oed ar themâu’r Nadolig (dydd Llun 24 Rhagfyr) a’r gaeaf (dydd Mercher 2 Ionawr). Cynhelir y ddau rhwng 10am a 11am.

Cynhelir bore o adloniant Nadoligaidd yn Hyb Trefynwy gyda chombo Recordwyr U3A Trefynwy gyda the, coffi a mins peis am ddim ddydd Mawrth 4 Rhagfyr am 10am. Bydd sesiwn stori Nadolig i blant dan pump oed yno ddydd Mawrth 18 Rhagfyr am 2pm.

Bydd Cath Barton, enillydd Gwobrau Ysgrifennu Cymru 2017, yn rhoi darlleniad byr a chynnal sesiwn drafod am ei llyfr “The Plankton Collector” yn Llyfrgell Gilwern rhwng 11am a 12.30pm ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Bydd Llyfrgell Gilwern hefyd yn cynnal sesiynau crefft Nadolig ddydd Mawrth 18 a dydd Mercher 19 Rhagfyr am 3pm a dydd Gwener 21 Rhagfyr am 1.30pm yn ogystal â digwyddiad gwneud calendrau 2019 ddydd Gwener 28 Rhagfyr rhwng 11am a 12 canol-dydd a 2pm i 3pm. Yn Llyfrgell y Fenni gerllaw bydd noswaith o gerddoriaeth a charolau ddydd Iau 20 Rhagfyr o 5pm, gydag adran iau Band Bwrdeistref y dref. Bydd straeon a sesiynau gweithgaredd Nadolig ddydd Gwener 7 Rhagfyr (Diwrnod Ellyll), dydd Gwener 14 a dydd Gwener 21 Rhagfyr ar gyfer plant dan bump oed ac ar ddydd Sadwrn 15 Rhagfyr a dydd Sadwrn 22 Rhagfyr ar gyfer plant rhwng pump ac wyth oed – cynhelir pob sesiwn rhwng 10.30am a 11.15am. Yn ychwanegol, bydd Llyfrgell y Fenni yn cynnwys amser rhigwm Nadolig Cymraeg am 2.15pm ddydd Iau 13 Rhagfyr.

Cynhelir ei Ffair Nadolig boblogaidd yn Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm gyda 18 stondin yn gwerthu anrhegion a wnaed yn lleol, teisennau, nwyddau pobi, cyffeithiau a chadwolion, te, coffi a mins peis yn ogystal ag ymddangosiad gan Siôn Corn rhwng 11am a 1pm. Mae’r hyb hefyd yn cynnwys sesiwn crefftau Nadolig i blant ddydd Mercher 19 Rhagfyr am 11am ac amser stori a rhigwm Nadolig ddydd Iau 20 Rhagfyr am 10:30am.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol a llyfrgelloedd: “Rydym yn ymestyn croeso cynnes i’r rhai sy’n ymuno â ni yn ein dathliadau Nadolig yn hybiau a llyfrgelloedd y sir.”

 • Mae mwy o fanylion ar gael ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yr hybiau cymunedol: @MonmouthshireCCHUBS (Facebook) a @MonCCHUBS (Twitter) neu drwy alw heibio’r lleoliad agosaf.

 

Mae adolygiad sylweddol Cyngor Sir Fynwy o’i wasanaethau ailgylchu yn golygu y bydd ei wasanaeth casglu gwastraff gardd yn dod i ben drwy fisoedd y gaeaf a bydd yn gorffen eleni ddydd Gwener 30 Tachwedd cyn ailddechrau ar 4 Mawrth 2019. Fel canlyniad, ni fydd yr awdurdod mwyach yn casglu ac ailgylchu coed Nadolig pan fydd tymor yr ŵyl ar ben.

Gall preswylwyr sy’n dal i brynu coed Nadolig iawn gael gwared â nhw mewn nifer o ffyrdd:

 • Gall deiliaid trwydded gwastraff gardd gadw eu coeden tan ddechrau mis Mawrth pan gaiff ei chasglu wrth i’r casgliad gwastraff gardd ailddechrau.
 • Gellir mynd â choed i un o bedair canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ac ailgylchu y cyngor ym Mrynbuga, Five Lanes, Llan-ffwyst a Llanfihangel Troddi.

Yn lle hynny, gellid ailblannu coeden mewn potyn ar ôl y Nadolig a’i hailddefnyddio a gellir defnyddio coed ffug flwyddyn ar ôl blwyddyn heb niwsans nodwyddau pinwydd rhydd.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros wastraff ac ailgylchu: “Gwn fod y casgliad coed Nadolig yn wasanaeth poblogaidd iawn ac yn un a gollir. Fodd bynnag daeth y penderfyniad i ddod ag ef i ben wrth wneud arbedion i’n gwasanaeth gwastraff gardd. Yn ystod misoedd y gaeaf mae gostyngiad sylweddol yn y defnydd o’r gwasanaeth gan olygu nad oes digon o ddefnydd o’r gwasanaeth ac mae’n aneffeithiol.

“Fel ymateb uniongyrchol i’r pwysau cynyddol ar gyllidebau’r cyngor, bu’n rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd i un ai gynyddu’r costau’n sylweddol i dalu am wasanaeth blwyddyn lawn neu gyflwyno gwasanaeth tymhorol a chadw’r lefelau ffioedd presennol. Gobeithiaf y bydd preswylwyr yn parhau i brynu coed go iawn, prynu’n lleol a chael y goeden maent ei heisiau.”

Mae’r symudiad yn rhan o becyn newidiadau i wastraff ac ailgylchu yn Sir Fynwy. Mae’r newidiadau yn y misoedd diwethaf yn cynnwys cyflwyno cerbydau newydd a all gasglu gwastraff bwyd ar wahân i wastraff gardd. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio gwastraff bwyd i gynhyrchu trydan a chompostio gwastraff gardd ar ffermydd lleol.

Caiff blychau ailgylchu gwydr eu hymestyn ar draws y sir ym mis Mawrth 2019 yn cynnwys peilot llwyddiannus yn ardal y Fenni. Bydd preswylwyr yn derbyn blwch i gasglu gwastraff ar wahân, gan ychwanegu gwerth at y deunydd a gasglwyd.

I gael mwy o wybodaeth ar wastraff ac ailgylchu yn Sir Fynwy:

https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/garden-waste

 

Cynhelir cyfarfod fforwm Mynediad i Bawb Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 23 Tachwedd. Mae’r Fforwm yn llwyfan gwerthfawr i alluogi pobl gydag anableddau o bob rhan o Sir Fynwy i gael eu lleisiau wedi’u clywed, derbyn gwybodaeth a chyfrannu at brosesau ymgynghori ac ymgysylltu.

Thema’r cyfarfod oedd unigrwydd. Mae arwahanrwydd ac unigrwydd yn thema a ddaeth yn amlwg drwy ymgysylltu gyda phreswylwyr wrth ysgrifennu Cynllun Llesiant Sir Fynwy. Paratowyd cynllun ac arolwg i ddangos sut mae Sir Fynwy yn anelu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol. Mae gan Sir Fynwy Gysylltiedig dudalen gwefan yn: www.monmouthshire.gov.uk/a-connected-monmouthshire

Nod y cyfarfod oedd rhoi gwybodaeth ar brosiectau a gynhelir yn Sir Fynwy i fynd i’r afael ag arwahanrwydd.

Rhannodd Kate Williams o Gyngor Sir Fynwy fanylion Her Gov Tech. Mae’r Her yn edrych am gwmnïau technoleg i ymchwilio a pheilota technoleg newydd mewn ymgais i atal unigrwydd gwledig ac amddifadedd trafnidiaeth. Gan helpu pobl i helpu ei gilydd, byddai’r datrysiadau yn llacio pwysau ar gyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol a gostwng cymorthdaliadau trafnidiaeth lleol. Mae’r Her ar gyfnod cyffrous gan fod y prosiectau terfynol yn cael eu dewis a chaiff mwy o fanylion eu rhannu yn yr wythnosau nesaf.

Siaradodd Fred Weston ac Ashley Morgan, arweinwyr Llesiant Cymunedol, am rwydwaith Llesiant Cymunedol yr awdurdod lleol. Mae’r Rhwydwaith yn gywaith o wasanaethau yn cynnwys iechyd, mudiadau gwirfoddol a’r cyngor sy’n cydweithio i ddarparu gwasanaethau cydlynol a llyfn i gadw pobl yn iach.

Mae’r dull ataliol yn anelu i roi help a chefnogaeth ar y cyfle cyntaf i ostwng derbyniadau ysbyty, meddygfeydd teulu ac atal atgyfeiriad at wasanaethau cymdeithasol sy’n cynorthwyo llesiant ac yn gobeithio gostwng arwahanrwydd ac unigrwydd.

Bydd cyfarfodydd y dyfodol yn canolbwyntio ar y themâu dilynol: Arian, Tai, Iechyd a Phobl Ifanc Anabl. Mae croeso i breswylwyr fynychu unrhyw gyfarfod a gynhelir ar hyn o bryd yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r grŵp yn gobeithio ennyn diddordeb ymysg mwy a mwy o bobl yn y misoedd nesaf i helpu gwella bywyd pobl anabl.

Dywedodd y Cyng Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: ‘Rwyf mor falch i fynychu cyfarfod Mynediad i Bawb. Mae’r grŵp mor bwysig. Mae angen i ni wneud yn siŵr y caiff lleisiau pobl anabl ei glywed ac y gwrandewir arno. Gobeithiaf y bydd mwy a mwy o bobl yn ymuno. Fel awdurdod rydym yn gwerthfawrogi adborth gan bawb. Diolch i Tony am ei waith yn arwain a chefnogi’r grŵp.’

I gael mwy o wybodaeth am Fforwm Mynediad i Bawb cysylltwch â Tony Crowhurst:                                tony_crowhurst@yahoo.co.uk

Mae preswylwyr yn gyson yn sôn fod diffyg parcio tymor byr yn nhrefi Sir Fynwy yn broblem felly cafodd gorfodaeth ym meysydd parcio arhosiad byr y sir ei wella i gynnig uchafswm arhosiad o bedair awr, a ddilynir gan gyfnod o ddwy awr cyn y gall gyrwyr brynu tocyn arall ar gyfer yr un cerbyd. Cyflwynwyd peiriannau parcio ceir newydd sydd â meddalwedd pwrpasol i atal gyrwyr rhag bwydo mesurydd yn syth ar ôl i’w tocyn cyntaf ddod i ben. Mae hyn yn rhoi cyfle i fwy o bobl alw heibio trefi’r sir a siopa’n lleol yn ogystal â chefnogi busnesau Sir Fynwy.

Mae meysydd parcio tymor byr penodol y cyngor yn Iard y Bragdy yn y Fenni, Tiverton Place a Theras y Drindod, Stryd Glyndŵr yn Nhrefynwy a Stryd Nelson yng Nghas-gwent.

Ymgynghorodd y cyngor yn helaeth â’r cyhoedd dros 28 diwrnod a hysbysebu ei fwriad i greu mesurau parcio newydd – yn cynnwys y cyfyngiad tymor byr dwy awr – yn ei holl feysydd parcio, ar-lein ar wefan y cyngor a thrwy hysbysebion helaeth yn yr Abergavenny Chronicle, Monmouthshire Beacon a’r South Wales Argus.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Mae’r cyngor yn darparu cryn dipyn o barcio ceir hirdymor yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy ar gyfer y bobl hynny sy’n bwriadu treulio mwy na phedair awr – y cyfnod mwyaf yn ein meysydd parcio tymor byr – yn ein trefi. Gallai cerbydau oedd yn flaenorol yn defnyddio gofodau yn ein meysydd parcio tymor byr yn anghyfreithlon fod wedi amddifadu cryn nifer o ymwelwyr a ddymunai aros am efallai hanner awr neu lai. Nid yw hyn yn dda ar gyfer busnes ac roedd yn achosi anghyfleuster i’r rhai oedd yn dymuno galw am gyfnod byr yn ein trefi i brynu nwyddau, mynd ag eitemau i ben eu taith neu eu casglu neu fynd i apwyntiad. Rydym yn annog pawb i gefnogi eu siopau a busnesau lleol, a bydd gwell mynediad i barcio tymor byr yn helpu.”

Mae mwy o wybodaeth ar bolisïau parcio ceir Sir Fynwy ar gael yn:

www.monmouthshire.gov.uk/car-parks

Bydd combo recordwyr Prifysgol y Trydydd Oed (U3A) Trefynwy yn perfformio awelon yr ŵyl yn hyb cymunedol y dref am 10am ddydd Mawrth 4 Rhagfyr. Mae’r cyngerdd yn rhad ac am ddim a bydd coffi, te a bara byr ar gael yn ddi-dâl. Bydd raffl ar gyfer hamper yn codi arian ar gyfer Macmillan Cancer Support – un o elusennau mwyaf Prydain sy’n darparu gofal iechyd arbenigol, gwybodaeth a chefnogaeth ariannol i bobl y mae canser yn effeithio arnynt.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Rydym yn croesawu pawb i ddigwyddiad diweddaraf Hyb Cymunedol Trefynwy – enghraifft wych o sut y galluogwn fudiadau lleol i ddiddanu a chysylltu gyda’r cyhoedd tra’n codi arian at achos da iawn. Gobeithiaf y bydd pobl yn rhoi’n hael gan fwynhau’r perfformiad tymhorol.”

Mae hyb cymunedol Trefynwy yn Stryd Whitecross. Mae lleoedd parcio ar gael gerllaw.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig parcio am ddim yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y penwythnosau cyn y Nadolig. Bydd hwn yn hwb a groesewir ar gyfer siopau’r dref, yn helpu i atgoffa pobl am y dewis gwych o fanwerthwyr annibynnol yn y sir ac annog siopwyr i brynu’n lleol. Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn ar gael yng Nghas-gwent ar 1, 8 a 15 Rhagfyr a bydd y Fenni a Threfynwy yn cynnig parcio am ddim ar 8, 15 a 22 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Bu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y cyfnod cyn y Nadolig mor llwyddiannus am y saith mlynedd ddiwethaf fel ei bod yn iawn i’w ailadrodd. Mae’n costio tua £19,000 i’r cyngor mewn colli refeniw bob blwyddyn ond wrth gwrs bydd ein trefi yn cael budd enfawr o gynyddu busnes siopau a bwytai. Ac mae’n atgoffa pobl dewis mor wych o siopau sydd gennym yn ein trefni.”

Mae siopau Sir Fynwy yn cynnwys llawer o fusnesau teuluol ac amrywiaeth o farchnadoedd lleol yn cynnig detholiad eang o nwyddau i breswylwyr ac ymwelwyr. Bydd y cyngor yn hysbysebu’r dyddiadau parcio am ddim yn ei feysydd parcio ac mae wedi paratoi posteri y gellir eu lawrlwytho o wefan y cyngor.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am bobl i wasanaethu ar ei baneli apêl sy’n goruchwylio derbyn disgyblion i ysgolion a gwahardd disgyblion o ysgolion. Mae’r paneli hyn yn sicrhau gwrandawiad teg ac annibynnol ar gyfer rhieni neu ofalwyr sy’n anfodlon gyda phenderfyniad y cyngor i wrthod lle i’w plentyn mewn ysgol neilltuol ac i glywed apeliadau yn erbyn penderfyniadau i wahardd disgyblion o ysgolion yn y sir. Bydd angen i aelodau panel fod yn ddiduedd, gwrthrychol, sensitif, penderfynol ac awyddus i gyfrannu, a bydd y rhai a benodir yn derbyn hyfforddiant cyn dechrau ar eu dyletswyddau. Gellir hepgor ymgeiswyr rhag cael eu hystyried os oes rheswm am amau eu gallu i weithredu mewn modd diduedd.

Bydd y panel yn cynnwys aelodau lleyg yn ogystal ag aelodau eraill sydd â phrofiad mewn addysg, yn gyfarwydd gyda chyflwr addysg yn Sir Fynwy neu’n rhieni disgyblion sydd wedi cofrestru mewn ysgol.

I gael eu hystyried fel aelod lleyg, rhaid i bobl:

(a) fod yn berson heb brofiad personol o reoli unrhyw ysgol neu ddarparu addysg mewn unrhyw ysgol (heblaw fel llywodraethwr ysgol neu mewn swydd wirfoddol arall)

(b) beidio bod â neu fod wedi bod ag unrhyw gysylltiad ar unrhyw amser gyda’r awdurdod addysg lleol neu unrhyw berson sy’n aelod o, neu a gyflogir, gan yr awdurdod.

Mae aelodau panel yn gymwys i dderbyn lwfansau ar gyfer colled ariannol, teithio a chynhaliaeth yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am addysg: “Mae’r cyngor yn gwerthfawrogi agoredrwydd a gall aelodau panel chwarae rhan bwysig wrth sicrhau fod rhieni neu ofalwyr yn derbyn gwrandawiad teg ac annibynnol. Gobeithiaf y bydd pobl yn eu cynnig eu hunain ar gyfer y swyddi diddorol a gwerth chweil yma.”

Dylai pobl addas sy’n dymuno cael eu hystyried gan y cyngor sir ysgrifennu at Claire Williams yn Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA erbyn dydd Gwener 14 Rhagfyr. I gael mwy o fanylion cysylltwch â clairewilliams@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644026.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Ffair Nadolig ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm.

Bydd deunaw o stondinau marchnad yn gwerthu crefftau a wnaed yn lleol, teisennau, nwyddau pobi, jamiau a chadwolion a llawer mwy. Bydd lluniaeth yn cynnwys te, coffi a mins peis ar gael a bydd Siôn Corn yn ymddangos rhwng 11am a 1pm. Hefyd caiff carthen liwgar ryfeddol, hosan Nadolig a thywel gyda brodwaith hardd a wnaed â llaw gan staff o dîm gwasanaethau cymdeithasol y cyngor yn cael eu harddangos a chaiff y rhai sy’n mynychu gynnig tocynnau raffl i gael cyfle o ennill y tair eitem. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar 13 Rhagfyr a bydd yr arian a godir yn prynu anrhegion Nadolig i blant sy’n derbyn gofal ac yn ymadael gofal.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Ffair Nadolig Brynbuga yn un enghraifft yn unig o sut y gall pump hyb y cyngor ddod â phobl at ei gilydd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport ac mae dau faes parcio gerllaw.

I gael manylion pellach cysylltwch â: Louise Greaves, Uwch Gymhorthydd Gwybodaeth – LouiseGreaves@monmouthshire.gov.uk – 01291 426888 neu 07971 828422.

Bydd Ysgol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad noswaith gwrth-fwlio ddydd Mawrth 27 Tachwedd mewn cysylltiad gydag elusen wobrwyol BulliesOut. Yn rhedeg rhwng 5pm a 6.30pm, bydd y sesiwn rhad ac am ddim yma o ddiddordeb i rieni, gweithwyr gofal cymdeithasol, swyddogion diogelu, athrawon a swyddogion addysg eraill a bydd yn rhoi sylw i adnabod bwlio, gweithio gydag ysgolion a phrofiad o gael eich bwlio, gyda sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn.

Mae BulliesOut, a sefydlwyd ym mis Mai 2016, yn un o elusennau gwrth-fwlio mwyaf ymroddedig ac uchelgeisiol y Deyrnas Unedig. Caiff ei gwaith gwobrwyol ei gyflwyno ar draws y Deyrnas Unedig ac mae’n rhoi addysg, hyfforddiant a chefnogaeth i filoedd o bobl ifanc drwy ei gwaith gydag ysgolion, colegau a gosodiadau ieuenctid a chymunedol.

Mae plant a gaiff eu bwlio yn fwy tebygol o fod â hunan-barch isel, datblygu iselder neu bryder, gan encilio’n gymdeithasol, bod ar wahân ac yn unig, bod â chyraeddiadau academaidd is oherwydd eu bod yn osgoi mynd neu wedi ymddieithrio o’r ysgol a methu ffurfio perthynas iach ac ymddiriedus gyda ffrindiau neu bartneriaid yn y dyfodol. Yn y cyfamser, mae plant sy’n bwlio plant eraill yn aml yn fwy tebygol o beidio mynd neu gael eu gwahardd o’r ysgol, cymryd rhan mewn ymddygiad troseddol a cham-drin eu partneriaid rhywiol, gŵyr neu wragedd neu blant fel oedolion.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu: “Mae Sir Fynwy wedi cymryd camau mawr ymlaen mewn blynyddoedd diweddar i roi blaenoriaeth i ddiogelu felly rwy’n falch i gefnogi cynllun Ysgol Cas-gwent. Gall effaith gronnus bwlio ddylanwadu ar iechyd meddwl a lles plant ac oedolion fel ei gilydd felly bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at ei ganlyniadau a sut y gallwn leihau ei effaith.”

Ychwanegodd Jo Lindley, Dirprwy Bennaeth Ysgol Cas-gwent: “Rydym yn falch iawn i gynnal y digwyddiad cyffrous hwn yn Ysgol Cas-gwent a rhannu arfer da BulliesOut gyda’r gymuned ehangach. Fel ysgol mae gennym ymrwymiad i’n myfyrwyr ddilyn ein cod o ‘Parod, Parch, Diogel’. Mae BulliesOut wedi cefnogi gwaith ein Byddin Gudd – tîm o arweinwyr myfyrwyr ymroddedig sy’n cadw golwg ar gyfer y rhai sydd angen cefnogaeth, codi ymwybyddiaeth o siarad mas yn erbyn bwlio a rhoi amgylchedd mwy diogel ar gyfer ein myfyrwyr. Mae’r hyfforddiant ansawdd uchel gan BulliesOut wedi sicrhau bod ein tîm ymroddedig o wirfoddolwyr sy’n hyderus i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein hysgol.”

I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad cysylltwch â Suzie O’Rourke – suzieorourke@chepstowschool.net – cydlynydd ASD yr ysgol. Mae Ysgol Cas-gwent ar Stryd Gymreig, Cas-gwent, NP16 5LR.

Bydd yr awdur lleol Ian Richardson yn trafod ei ddirgelwch llofruddiaeth gyntaf City Crime yn ogystal â chynnig cynghorion ysgrifennu creadigol mewn digwyddiad am ddim yn Hyb Cymunedol Trefynwy am 5.30pm ddydd Mawrth 27 Tachwedd.

Cafodd Ian ei eni yn Washington DC a threuliodd lawer o’i yrfa yng ngwasanaeth sifil y Deyrnas Unedig ac mae bellach yn byw’n hapus gyda’i wraig ger Brynbuga.

Mae City Crime yn ddirgelwch llofruddiaeth yn Llundain gyda dau gorff marw a nifer o bobl dan amheuaeth gyda chymhellion – gwraig a esgeuluswyd, partner busnes a fychanwyd, meistres wedi ei dibrisio a merch wedi’i chywilyddio sy’n cadw dau o dditectifs Dinas Llundain yn brysur iawn yn y nofel gyffrous yma.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae croeso i bawb i sgwrs Ian Richardson sy’n argoeli bod yn noswaith ddiddorol tu hwnt. Mae ein hybiau cymunedol yn cynnig achlysuron tebyg drwy gydol y flwyddyn ac maent i gyd yn werth eu mynychu.”

Mae hyb cymunedol Trefynwy yn Stryd Whitecross. Mae lleoedd parcio gerllaw.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal sgwrs am ddim gan y bardd lleol Mair Pitt am 12 canol-dydd ddydd Llun 19 Tachwedd. Bydd Mair yn trafod ei llyfr barddoniaeth newydd, Power Play, a ddarluniwyd gan yr artist cyfryngau cymysg Jill Powell o Gwmbrân.

Bu Mair yn barddoni ers nifer o flynyddoedd a chafodd llawer o’i gwaith ei gyhoeddi mewn cylchgronau a chasgliadau. Mae hefyd yn dysgu ysgrifennu creadigol yn Hyb Cymunedol Brynbuga. Cyhoeddwyd Power Play gan fudiad celfyddydau Culture Matters ac mae’n ymchwilio thema grym fel mae’n effeithio ar blant, menywod a chymdeithas yn gyffredinol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae bob amser yn ddiddorol tu hwnt clywed sut mae awduron yn mynd o gwmpas eu gwaith ac mae ein digwyddiadau cwrdd â’r awdur bob amser yn wych am godi cwr y llen. Mae’r sgwrs yma yn un o lawer a gynhelir yn ein hybiau cymunedol drwy gydol y flwyddyn ac mae’n bendant yn werth dod draw.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport, NP15 1AE. Mae lleoedd parcio ar gael gerllaw.

Mae partneriaeth rhwng timau priffyrdd a iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy gyda gwirfoddolwyr o glwb ogofa lleol a’r cwmni adeiladu a pheirianneg Costain wedi rhyddhau man harddwch yn Sir Fynwy rhag melltith tipio anghyfreithlon.

Mae’r ardaloedd eithriadol hardd yn Rhiw Llanelli ger y Fenni wedi dioddef o dipio anghyfreithlon ers cryn amser gyda llawer o sbwriel wedi ei daflu i geunant anhygyrch ond mewn ymgyrch ddydd Sul 4 Tachwedd cafodd yr holl ddeunydd gwastraff oedd i’w weld ei symud oddi yno, gan adael safle glân

Cytunodd cyfarwyddiaeth priffyrdd Sir Fynwy ildio’r ffi arferol ar gyfer cau ffordd gan alluogi aelodau o Glwb Ogofa Brynmawr i abseilio lawr llethr serth rhwng Darrenfelin a Gellifeln i gasglu’r sbwriel. Roedd Karon Williams o dîm iechyd yr amgylchedd y cyngor yn bresennol. Dywedodd: “Diolch i’r gwaith gwych gan Glwb Ogofa Brynmawr rydym wedi cael gwared â dau fatres, penfyrddau, pum darn mawr o garped, bagiau plastig yn llawn sbwriel, eitemau domestig cyffredinol a dros 60 o boteli plastig, caniau a photeli gwydr o’r ardal hardd yma. Yn anhygoel, fe wnaethom hefyd ddod o hyd i dlws sioe amaethyddol am y person gorau am odro a throed brosthetig! Byddwn yn ymchwilio’r sbwriel i ganfod os gallwn ei olrhain i unrhyw berchnogion gwreiddiol.

Mae Victoria Bluemel o Glwb Ogofa Brynmawr yn byw’n agos at y safle. Dywedodd: “Fel rhywun sy’n byw’n lleol, rwy’n arswydo gweld fod tipio anghyfreithlon yn dal yn broblem yn yr ardal er gwaethaf rhybuddion blaenorol i’r cyhoedd. Diolch byth, roedd y gymuned yn hapus ein bod yn barod i’w glirio ein hunain a rhoi sylw i’r broblem eto. Mae’n gymaint o gywilydd gan fod y ceunant yn olygfa ysblennydd o beirianneg naturiol.”

Dywedodd Barry Burn, ogofwr arall: “Fel ogofwyr, rydym bob amser yn ystyriol o’r effaith y gall ein gweithredoedd ei gael ar yr amgylchedd naturiol a bob amser yn drist pan welwn weithredoedd mor ddifeddwl yn achosi difrod mawr i’r amgylchedd dan ddaear a hefyd ar y ddaear. Roeddem yn hapus i helpu a defnyddio’r sgiliau a gawsom o ymchwilio ein hogofau lleol i gyrraedd y sbwriel a gaiff ei daflu yn yr hyn sydd, i’r rhan fwyaf o bobl, yn le anodd os nad amhosibl ei gyrraedd. Rwy’n ei chael yn anodd credu y byddai rhywun yn mynd i mor bell i waredu â’r sbwriel yma, gan ddifetha rhan mor hardd o Geunant Clydach, tra bod safle amwynder dinesig lleol ychydig lawr y ffordd ac ar agor i bawb.”

Cafodd y gwaith o gydlynu a rhoi arwyddion am y trefniadau rheoli traffig ei wneud gan Costain, y prif gontractwr ar brosiect adeiladu ffordd ddeuol yr A465 rhwng Gilwern a Brynmawr a ddefnyddiodd adnoddau i gludo’r sbwriel a dipiwyd i safle amwynder cymunedol lleol. Meddai Bruce Richards, Cyfarwyddwr Prosiect Costain: “Unwaith i ni glywed am y broblem a’r problemau wrth gasglu’r deunydd, roeddem yn awyddus i gynorthwyo lle gallem. Rwyf mor falch i’r ardal gael ei glanhau fel y gallwn i gyd fwynhau ei harddwch. Gobeithio y caiff y rhai sy’n gyfrifol eu canfod ac y bydd modd mynd â nhw o flaen eu gwell.”

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal digwyddiad tŷ agored rhad ac am ddim yn canolbwyntio ar gyfleoedd gyrfa ar gyfer pobl sy’n edrych am swydd yn y sector gofal. Bydd staff o dîm Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd y Cyngor yn bresennol gyda chynrychiolwyr o sefydliadau lleol gofal yn y cartref yng Ngwesty a Chlwb Gwledig St Pierre Marriott ger Cas-gwent ddydd Iau 15 Tachwedd i amlinellu’r cyfleoedd sydd ar gael.

Dan deitl “Her Gofalu”, bydd y diwrnod agored yn rhedeg rhwng 10am a 7pm ac yn llywio rhai sy’n ystyried edrych am swydd yn y maes gwerth chweil yma.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol: “Gall gofalwyr wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd pobl ac mae cyfleoedd yn bodoli i ddatblygu gyrfa yn y maes gwaith yma. Byddwch yn cwrdd â phobl newydd yn eich ardal leol ac yn cymryd rhan egnïol yn eich cymuned. Mae oriau hyblyg yn golygu y gallwch gydweddu’ch dyletswyddau o amgylch gweithgareddau dyddiol eraill – delfrydol os oes gennych ymrwymiadau teuluol neu gynlluniau astudio. Dewch draw a chael mwy o wybodaeth – mae’r math o waith a all roi bodlonrwydd swydd gwych.”

Bydd te, coffi a bisgedi ar gael. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Sian Sexton, Swyddog Arweiniol Datblygu Pobl ar SianSexton@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07920 794112.

 

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn gwahodd stondinwyr ar gyfer ei Ffair Nadolig ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm. Mae’r farchnad dymhorol boblogaidd yn gyfle gwych i bobl cynnig crefftau, nwyddau cartref, bwydydd, teganau plant, gwaith gweu a nwyddau cysylltiedig yn y cyfnod cyn y Nadolig ac i brynwyr edrych am fargeinion. Bydd Siôn Corn yn ymweld a bydd lluniaeth ar gael.

Codir £15 y bwrdd ar stondinwyr ac mae’n rhaid iddynt gofrestru eu diddordeb erbyn dydd Mawrth 20 Tachwedd. Mae manylion ar gael drwy anfon e-bost at

uskhub@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01291 426888.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Ffair Nadolig Brynbuga yn un enghraifft yn unig o sut y gall pum hyb y cyngor ddod â phobl ynghyd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport gyda dau faes parcio gerllaw.

Bydd yr ymgyrchydd adnabyddus Dr Sara Payne MBE yn ymweld â Chanolfan Hamdden Trefynwy o 6.30pm i 8pm ddydd Mercher 14 Tachwedd i gyflwyno sgwrs gymhellol fel rhan o ddigwyddiad addysgol i godi ymwybyddiaeth o gyfleusterau ymarfer cymorth pŵer newydd y ganolfan. Mae’r digwyddiad ar agor i bob swyddog gofal iechyd sydd â diddordeb mewn ymarfer, rheoli cyflyrau iechyd hirdymor ac adsefydlu corfforol. Hefyd yn cymryd rhan bydd Charissa Newsome o Shapemaster fydd yn amlinellu esblygiad ymarfer gyda chymorth pŵer a Rachel Young, uwch ddarlithydd mewn ffisiotherapi ym Mhrifysgol Sheffield Hallam.

Gadawodd strôc wyth mlynedd yn ôl Dr Payne gyda pharlys ar ei hochr chwith ac effeithiau corfforol difrifol a bydd ei sgwrs yn amlinellu’r frwydr i adennill annibyniaeth a symudedd drwy ymarfer gyda chymorth pŵer. Dywedodd Dr Payne: “Roedd y strôc mor drychinebus. Roeddwn yn gweithio fel Hyrwyddwr Dioddefwr ar gyfer llywodraeth Gordon Brown felly roedd fy swydd yn brysur iawn ac yn golygu gweithio gyda phobl ar y lefel uchaf oll o awdurdod, gan helpu i newid a gwneud cyfreithiau. Roedd fy sgiliau cyfathrebu yn gyfyngedig ar ôl deffro o fy strôc ac fe gymerodd chwe mis i mi hyfforddi fy ymennydd i anfon neges e-bost. Afraid dweud i’r strôc ddileu fy ngallu i weithio dros nos.”

Roedd y cymorth adsefydlu corfforol a gafodd Dr Payne yn aml yn gyfnodol ac anghyson, gan gael effaith drom ar ei hadferiad, felly galwodd am help er mwyn adennill ei hannibyniaeth a gwneud camau ymlaen gyda’i hadferiad. Esboniodd: “Dyna pryd y canfyddais fanteision ymarfer gyda chymorth pŵer, sydd wedi helpu i wella fy symudedd, ystum a rhoi mwy o hyder i mi barhau â’r frwydr wrth gael adferiad ar ôl fy strôc”.

Mae gan Ganolfan Hamdden Trefynwy gylch ymarfer cymorth pŵer 12 darn sydd eisoes yn ennyn diddordeb oedolion hŷn a defnyddwyr sy’n byw gydag ystod eang o gyflyrau iechyd hirdymor yn cynnwys ôl-strôc, sglerosis ymledol, clefyd Parkinson a ffibromyalgia.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Barbara Blease (uwch hyfforddydd ffitrwydd) yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy – BarbaraBlease@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio: 01600 775135.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Bydd yn bleser croesawu Dr Payne i Drefynwy ac rwy’n siŵr y bydd yn rhoi sgwrs ddiddorol tu hwnt yn rhoi sylw i’r cyfraniad y gall cyfleusterau newydd y ganolfan hamdden eu gwneud i helpu adennill sefydlogrwydd ac annibyniaeth.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau addysg gynradd fis Medi nesaf mai’r dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yw dydd Llun 14 Ionawr 2019.

Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi 2014 a 31 Awst 2015 yn gymwys i ddechrau dosbarth derbyn ym mis Medi 2019 a gofynnir i rieni lenwi eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 14 Ionawr 2019. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu dewis ysgol. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu dewis ysgol y tu allan i ffiniau’r sir (heblaw am ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk neu gall rhieni wneud cais am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu anfon e-bost at: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae llenwi ffurflen gais yn mynegi dewis ysgrifenedig am ysgol yn ofyniad cyfreithiol yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion. Yn ogystal, er bod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plentyn yn cael mynediad yn awtomatig. Hysbysir rhieni sy’n anfon ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 14 Ionawr erbyn 16 Ebrill 2019 fan bellaf pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Blant a Phobl Ifanc: “Mae gwneud cais am le ysgol i’ch plentyn yn amser cyffrous i rieni ond hefyd yn gyfrifoldeb mawr. Mae’n bwysig y gwneir ceisiadau erbyn y dyddiad cau ar 14 Ionawr 2019 oherwydd y gall ceisiadau hwyr fethu sicrhau lle yn y dewis ysgol. Byddwn yn annog rhieni i wneud eu dewis a chyflwyno eu cais cyn gynted ag sydd modd.”

Cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost accesstolearning@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Gan mlynedd yn dilyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf trefnwyd nifer fawr o seremonïau a gwasanaethau crefyddol yn Sir Fynwy i goffau cyfraniad y dynion a menywod a wasanaethodd fel aelodau o’r lluoedd arfog ac fel sifiliaid yn y ddau ryfel byd a rhyfeloedd diweddarach.

Bydd y Cynghorydd Peter Clarke, Cadeirydd Sir Fynwy, yn gosod torch ar ran aelodau etholedig a swyddogion y cyngor yn Neuadd y Sir am 11am ddydd Gwener 9 Tachwedd. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, bydd yn mynychu Gwasanaeth Cadoediad Grŵp Gweithredu Rhiw Llanelli.

Ar Ddydd Sul y Cofio, bydd y Cadeirydd a Mrs Clarke yng Nghastell Brynbuga ar gyfer gwasanaeth y Lleng Brydeinig Frenhinol a seremoni plannu coeden yn dechrau am 10.30am cyn mynd i’r Gwasanaeth Diolchgarwch Cenedlaethol yng Nghadeirlan Llandaf yng Nghaerdydd.

Bydd aelodau eraill yn cynrychioli’r cyngor mewn seremonïau Cofio ym mhob rhan o’r sir. Bydd yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Sheila Woodhouse, a’i hebryngydd Chris Woodhouse yn cymryd rhan mewn gorymdaith yn cynnull am 10.30am yn Stryd Nevill yn y Fenni cyn mynychu  gwasanaeth prynhawn yn Eglwys Plwyf Santes Elli yng Ngilwern.

Bydd Peter Fox OBE, Arweinydd y Cyngor, yn bresennol ar gyfer y gwasanaeth yn Eglwys Santes Fair, Cil-y-coed a bydd y Cynghorydd David Dovey yn y Senotaff yng Nghas-gwent. Yn Nhrefynwy, bydd y Cynghorydd Richard John yn mynychu Cofeb Rhyfel y dref a bydd Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y sir, y Cynghorydd Laura Jones, yn ymuno â seremoni yn y castell, pencadlys Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol.

Am 11am ar Sul y Cofio bydd y Cynghorydd Penny Jones yng Nghofeb Rhyfel Rhaglan, bydd y Cynghorydd Brian Strong ym Mrynbuga gydag aelodau’r Lleng Brydeinig Frenhinol am 2.30pm a bydd y Cynghorydd Lisa Dymock a’r Cynghorydd Frances Taylor yn cynrychioli’r cyngor mewn seremoni am 11am yn Sgwâr Magwyr.

Cynhelir llawer o seremonïau a digwyddiadau eraill ar draws y sir yn cynnwys rhaglen lawn yn Nhrefynwy lle bydd partneriaeth rhwng y cyngor sir, cyngor y dref, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol, Rotari Trefynwy a mudiadau lleol eraill yn coffau ac anrhydeddu’r rhai a gyfrannodd at ymdrech y rhyfel ganrif yn ôl. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y dynion a’r menywod o Drefynwy a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf â’u teuluoedd ac yn ogystal â chyngherddau ac arddangosfeydd, gall pobl gymryd rhan mewn teithiau cerdded hanesyddol, trin gwrthrychau o’r cyfnod, barddoniaeth a drama.

Bydd digwyddiadau yn theatrau’r Savoy a Blake, Amgueddfa a Neuadd y Sir Trefynwy, gyda’i arddangosiad emosiynol o babi a wnaed â llaw, a bydd eglwysi Trefynwy yn rhoi cyfleoedd ar gyfer cofio. Penllanw digwyddiadau’r penwythnos fydd yr Orymdaith Cofio flynyddol ddydd Sul 11 Tachwedd gydag ail-greu cyhoeddiad y Cadoediad gan William Sambrook, Maer Trefynwy, ym mis Tachwedd 1918.

Mae digwyddiadau a seremonïau eraill a gynhelir ddydd Sul 11 Tachwedd yn cynnwys tanio begynnau Cofio yng Nghlwb Rygbi Cas-gwent a Drenewydd Gellifarch, y ddau am 7pm, a The Parti Mawreddog am 2.30pm yn Neuadd Goffa St. Arvans i gofio’r bobl leol hynny a roddodd eu bywydau neu a gyfrannodd mewn cynifer o ffyrdd yn y Rhyfel Mawr. Cynhelir sgwrs gyda lluniau – St Arvans yn y Rhyfel Byd Cyntaf – gan David Priddis ddydd Gwener 9 Tachwedd yn Neuadd Goffa St Arvans.

Theatr Borough y Fenni yw’r lleoliad ar gyfer cyngerdd gyda thema coffa – The Last Post – am 7.30pm ddydd Llun 12 a dydd Mawrth 13 Tachwedd gyda Band Bwrdeistref y Fenni, Côr Tenovus y Fenni, Côr Strike a Chord ac eraill. Mae tocynnau yn £6 ac ar gael drwy gysylltu â’r swyddfa docynnau –https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/ – neu ffonio 01873 850805.

Bydd llawer o blant ysgol Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn seremonïau cofio. Yn eu plith bydd disgyblion Ysgol Gynradd Rhaglan fydd yn cynnal gwasanaeth arbennig ddydd Gwener 9 Tachwedd a bydd yr ysgol hefyd yn cynnal ewcharist coffa mewn cysylltiad ag Eglwys Cadog Sant ddydd Llun 12 Tachwedd. Yn Rogiet, bydd plant ysgol yn mwynhau coffâd y pentref ar ddydd Sul y Cofio ar gyfer cysegru mosaig a gynlluniwyd gan ddisgybl. Yn ychwanegol, bydd aelodau o gorau ysgol Rogiet a Drenewydd Gellifarch yn perfformio darn newydd yn Eglwys Caerwent am 6pm ddydd Sul 11 Tachwedd yn seiliedig ar stori’r bardd Hedd Wyn a laddwyd ym Mrwydr Passchendaele.

Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Overmonnow ac ysgolion eraill yn Nhrefynwy yn cymryd rhan yn nigwyddiadau coffa’r dref yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadlaethau i gynllunio mwg cofio a chyfrannu at lyfr newydd o gerddi. Ymysg y digwyddiadau sydd ar y gweill gan ddisgyblion mae ymweliad i Amgueddfa Gatrawd Trefynwy yn nhiroedd y castell. Bydd Overmonnow hefyd yn gweithio gyda disgyblion o ysgolion cynradd Kymin View ac Osbaston i addurno model o danc i’w arddangos yn Neuadd y Sir.

Ddydd Sul 18 Tachwedd bydd sylw i 2,500 o babi ceramig a gafodd eu creu gan Sgowtiaid Ardal Sir Fynwy yng Nghastell Rhaglen. Yn y prynhawn bydd sgowtiaid y sir yn mynychu gwasanaeth coffa yn y castell i gydnabod yr aberth a wnaed gan Sir Fynwy mewn rhyfeloedd.

Dywedodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Yr adeg hon o’r flwyddyn rydym yn cofio cyfraniad y dynion a menywod dewr hynny a wasanaethodd yn y ddau ryfel byd a rhyfeloedd wedyn. Mae’r flwyddyn hon yn un arbennig o deimladwy gan ei bod yn gan mlynedd ers i’r rhyfel ddod i ben ar feysydd y gad yn Ffrainc, Gwlad Belg, Dwyrain Ewrop, Twrci, Affrica a’r Dwyrain Canol yn ogystal ag ar y môr. Gobeithiaf y bydd pobl yn gwisgo eu pabi gyda balchder ac yn oedi i feddwl am y rhai a wasanaethodd i warantu’r rhyddid a fwynhawn heddiw. Byddwn yn ddiolchgar yn dragwyddol.”

Ddydd Iau 8 Tachwedd bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Nghlwb a Gwesty Gwledig St Pierre, Cas-gwent rhwng 10.00am – 12.00pm a 6.00pm – 8.00pm  i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Maeth.

Mae gan blant Sir Fynwy angen brys am deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau, a hefyd angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Gall unigolion na all fynychu’r sesiwn cwrdd a chyfarch gael gwybodaeth ac arweiniad am y camau sydd angen iddynt eu cymryd i wneud gwahaniaeth i blentyn yn Sir Fynwy drwy’r wefan: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Sefydlwyd gwasanaeth testun newydd i’w gwneud yn rhwydd ac yn gyflym i gwrdd gyda’r tîm. Caiff preswylwyr eu hannog i anfon neges testun FOSTER ac enw at 83 222. Bydd aelod o’r tîm wedyn yn ffonio i helpu cychwyn y daith faethu ar gyfer pobl yn Sir Fynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n cryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm gofal maeth yn gwneud gwaith gwych yn ymgysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan, ffonio’r tîm neu anfon neges destun atynt.’

I wneud gwahaniaeth ymwelwch â: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950

Rhoddodd ymarferiad byw gyda thimau o Gyngor Sir Fynwy, Heddlu Gwent ac asiantaethau gwirfoddol gyfle hyfforddiant gwerthfawr iawn i fudiadau yn cydweithio i ymateb i ddigwyddiadau difrifol annisgwyl. Trefnwyd Ymarferiad Jurassic Spark gan wasanaeth cynllunio argyfwng y cyngor ac roedd yn canolbwyntio ar dân mewn cae rasio lleol lle’r oedd cannoedd o bobl wedi ymgynnull. Aeth y tân ffug allan o reolaeth yn gyflym a chafodd y rhai a gafodd eu dal yn y digwyddiad nad oeddent angen triniaeth ysbyty eu gyrru i ganolfan derbyn i oroeswyr yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Roedd y sefyllfa yn gefnlen ymarferiad graddfa fawr a brofodd ymateb asiantaethau i her fawr. Dyrannwyd swyddi i herio gweithdrefnau i wirfoddolwyr a recriwtiwyd i chwarae rhannau dros gant o oroeswyr a rhoi profiad angenrheidiol i staff yn gofalu amdanynt yn y ganolfan.

Yn ffodus, mae digwyddiadau difrifol go iawn yn bethau prin iawn ond dim ond drwy efelychu sefyllfaoedd y gall staff o wahanol asiantaethau gydweithio, dysgu beth i’w wneud a gwerthfawrogi problemau cysylltiedig. Ni fedrir rhagweld digwyddiadau difrifol bob amser ond mae’r gwersi a ddynodwyd yn amlygu rôl bwysig canolfannau derbyn goroeswyr a pha mor hanfodol yw hi i staff hyfforddi ac ymarfer mewn amgylchiadau heriol iawn.

Yn ogystal â’r heddlu a thimau o wasanaethau hamdden, gofal cymdeithasol a hybiau cymunedol y cyngor, roedd yr ymarferiad yn cynnwys y Groes Goch Brydeinig, Rhwydwaith Amaturiaid Radio (RAYNET), Ambiwlans Sant Ioan a’r RSPCA. Bydd y cyngor yn cynnal sesiwn ddi-briffio ar y cyd i asiantaethau i archwilio’r gwersi a ddysgwyd, deall yr hyn a aeth yn dda a dynodi lle mae angen gwelliannau pellach.

Dywedodd Ian Hardman, Rheolwr Cynllunio Argyfwng Sir Fynwy: “Rydym yn cynnal y math yma o ymarferiad bob tair blynedd ac unwaith eto mae’r ymateb gan y cyhoedd yn anhygoel wrth roi eu hamser i wirfoddoli i bortreadu goroeswyr y digwyddiad. Cawsom ymateb rhagorol unwaith eto ac mae’r ffordd frwdfrydig y maent yn cyflawni eu rolau wirioneddol yn profi pawb sy’n gweithio yn y ganolfan. Mae ein gwirfoddolwyr yn bendant yn sicrhau y caiff yr holl gyfleusterau a gweithdrefnau eu herio’n drwyadl. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran.

“Yn ychwanegol, mae’r sylwadau gan holl staff y gwahanol asiantaethau a gymerodd ran wrth redeg a rheoli’r ganolfan wedi bod yn gadarnhaol – gan ddangos unwaith eto y bu’r ymarferiad yn gyfle gwerthfawr tu hwnt.

“Fel gydag unrhyw ddigwyddiad, mae’r ymarferiad wedi dadlennu nifer o feysydd lle gellir gwella ein hymateb ac yn dilyn di-briffiad mwy ffurfiol gyda’r asiantaethau a gymerodd ran, bydd y gwaith yn dechrau ar ddiweddaru ein gweithdrefnau. Rwy’n falch iawn dweud y bu’r ymarferiad yn llwyddiant mawr i bawb a gymerodd ran ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r holl staff, asiantaethau a goroeswyr gwirfoddol!”

 Ychwanegodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio argyfwng: “Rôl allweddol ein tîm cynllunio argyfwng yw cynorthwyo’r cyngor i baratoi ac ymateb i’r annisgwyl, yn ogystal â gweithio gyda’n cydweithwyr yn y gwasanaethau argyfwng a phartneriaid strategol yn ystod digwyddiad mawr. Rydym yn gweithio gyda phob rhan o’r cyngor a phartneriaid allanol i ddatblygu, profi a gweithredu cynlluniau a gweithdrefnau. Mae’r rhain yn cynnwys ystod eang o sefyllfaoedd i sicrhau parodrwydd a chyfranogiad effeithlon mewn ymateb i argyfwng.”

Mae Trafnidiaeth Cymru, mewn partneriaeth gyda Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad Cwrdd â’r Prynwr yn Ne Cymru ym mis Tachwedd fel y gall busnesau lleol ganfod mwy am y cyfle i baratoi cynigion ar gyfer contractau sy’n werth £50m bob blwyddyn dros 15 mlynedd.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Goffa Trecelyn, NP11 4FH ddydd Mawrth 13 Tachwedd. Cynhelir digwyddiad tebyg ym Mangor ddeuddydd yn ddiweddarach.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni di-elw a sefydlwyd i roi cefnogaeth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru ac mae’n trawsnewid wyneb trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Bydd yn gweithio gyda busnesau bach a chanolig i sicrhau y teimlir gwirioneddol ar draws y cymunedau a wasanaethant.

Bydd contractau gwasanaeth a chyflenwi ar gael mewn nifer o feysydd yn cynnwys:

 • Rhannau sbâr ar gyfer trenau
 • Lesu neu brynu cerbydau ffordd
 • Glanhau trenau
 • Glanhau gorsafoedd
 • Cynnal a chadw traciau depo
 • Rheoli cyfleusterau
 • Iwnifforms
 • Recriwtio a llafur dros dro
 • Gwasanaethau bws pan na all trenau redeg
 • Tacsis i staff a chwsmeriaid
 • Pecynnau gwelliannau gorsafoedd
 • Deunyddiau papur
 • Offer diogelu personol
 • Olew ac ireidiau

 

Dywedodd Howard Jacobson, cynghorydd tendro Busnes Cymru: “Mae gan Busnes Cymru gynllun yn ei le i gynghori a busnesau i ddod yn ‘Barod i Dendro’ a gallant fanteisio ar y cyfle cyffrous yma dros y 15 mlynedd nesaf.

“Mae gan Trafnidiaeth Cymru ymrwymiad llwyr i sicrhau y gall busnesau bach a chanolig o fewn Cymru gymryd rhan wrth gyflenwi nwyddau a gwasanaethau; a bydd Busnes Cymru yn darparu gweithdai a chymorth ymgynghorol wedi’i gyllido’n llawn i gynorthwyo pob lefel o fusnes bach a chanolig yn y broses dendro.”

Dywedodd Colin Lea, cyfarwyddwr masnachol a phrofiad cwsmeriaid Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru: “Fel rhan o’n hymrwymiad i adeiladu rheilffordd o safon fyd-eang ar gyfer Cymru a’r Gororau, rydym yn angerddol am weithio gyda chwmnïau lleol.

“Mae cynifer o fusnesau rhagorol yn gwneud cynifer o bethau gwych yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at fedru cwrdd â rhai o’r bobl hynny ac efallai gydweithio.

“Yn y pen draw, rydym yn bodoli i roi’r gwasanaeth gorau posibl i bob cymuned a wasanaethwn a rydym yn awyddus iawn i ailfuddsoddi yn y cymunedau ac economïau lleol hynny.”

Bydd digwyddiadau Cwrdd â’r Prynwr yn cychwyn gyda chyflwyniadau allweddol, cyn symud ymlaen i rwydweithio a sesiynau grŵp bach gyda Trafnidiaeth  Cymru, Busnes Cymru, Busnes Cymdeithasol Cymru, Gwerthwch i Gymru a Dyfodol Adeiladu Cymru.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly caiff ymgeiswyr eu hannog i gofrestru erbyn 4pm ddydd Gwener 9 Tachwedd drwy fynd i http://bit.ly/meet-the-buyer neu ffonio 03000 6 03000.

 • Mae Busnes Cymru, a gyllidwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i ddechrau neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru @_businesswales neu ymweld â  www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio bwydlen ciniawau ysgol newydd ddydd Llun 5 Tachwedd. Mae’r fwydlen newydd yn cynnwys cynnyrch lleol blasus a gafodd eu coginio’n ffres.

Mae nifer y disgyblion sy’n dewis prydau ysgol yn Sir Fynwy wedi cynyddu mewn blynyddoedd diweddar. Maent yn boblogaidd am nifer o ffactorau yn cynnwys dyddiau thema gwych i ddathlu Diwrnod Llyfr y Byd, Dydd Gŵyl Dewi, Priodasau Brenhinol a’r cinio Nadolig bythol boblogaidd. Mae mwy o ddyddiau thema ar y gweill yn y misoedd nesaf a chroesewir ysgolion i gysylltu â’r tîm arlwyo i drafod bwydlenni unigol i ategu pynciau’r cwricwlwm, gan wneud dysgu’n hwyl ac yn greadigol.

Mae disgyblion wrth eu bodd gyda’r dychymyg a’r creadigrwydd yn enwau unigryw rhai o’r seigiau a’r ystod eang o ddewisiadau. Mae rhieni wrth eu bodd yn gwybod fod eu plentyn yn cael pryd a goginiwyd gartref yn defnyddio cynnyrch lleol.

Mae bwydlen newydd 18/19 ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy:  www.monmouthshire.gov.uk/school-meals

Mae gan y Tîm Prydau Ysgol ddialog barhaus gyda rhieni ac maent bob amser yn gwrando ar adborth rhieni. Maent yn gweithio’n agos gyda theuluoedd sydd â phlant gyda diet arbennig. Mae bwydlenni dim glwten, dim llaeth a dim cynnyrch llaeth ar gael y wefan.

Mae prydau ysgol yn costio £2.45. Mae rhieni wedi croesawu cyflwyno Parent Pay, dull newydd ar-lein i dalu am ginio ysgol. Mae’n ffordd gyflym a rhwydd i rieni dalu am giniawau ysgol ar unrhyw amser o’r dydd ac yn ffordd wych i fynd â’r straen allan o edrych am newid mân i dalu am ginio yn y rhuthr ben bore.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Mae’r fwydlen ysgol newydd argoeli bod yn boblogaidd iawn gyda disgyblion ar draws y sir. Caiff ciniawau ysgol eu coginio’n ffres, gyda chynnyrch lleol ac maent yn cynnig pryd o fwyd cytbwys a maethlon i blant yn ysgol y diwrnod ysgol – sy’n hanfodol wrth sicrhau gallu myfyrwyr i ddysgu. Rwy’n annog rhieni i lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy i dalu am Parent Pay, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer prydau ysgol a’r clwb brecwast a hefyd tripiau ysgol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Sir Fynwy: https://www.monmouthshire.gov.uk/school-meals

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol yn adolygu’r cynnydd ar ei amcanion yn 2017/18.

Bob blwyddyn mae cynghorwyr yn gosod nifer o amcanion i wella llesiant yn Sir Fynwy. Mae’r hyn a gyflawnwyd yn cynnwys:

 • Annog ac addysgu pobl ifanc ar bwysigrwydd ffyrdd egnïol a iach o fyw gyda phob disgybl Blwyddyn 5 yn cwblhau Dyfarniad Gwneuthurwyr Chwarae Sports Leaders UK
 • Cynhyrchu ynni adnewyddadwy glân gyda chreu fferm solar a allai gynhyrchu digon o drydan ar gyfer 1,400 o gartrefi
 • Sicrhau hyd at £1.25m o gyllid gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddatblygu datrysiadau i unigrwydd a diffyg trafnidiaeth wledig yn ein cymunedau.

Wrth siarad ar gyhoeddi’r cynllun dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, Aelod Cabinet Llywodraethiant: “Mae’r adroddiad blynyddol yn galluogi preswylwyr Sir Fynwy i ddeall y perfformiad y cyngor yn 2017/18. Mae’n dda gweld bod y cynllun yn dangos ein bod wedi parhau i ddarparu llawer o wasanaethau cyngor yn dda tra’n buddsoddi mewn prosiectau newydd fydd â buddion fydd yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod. Mae’r cynllun hefyd yn dangos fod angen i ni barhau i wella rhai meysydd ac rydym yn ymroddedig i fynd i’r afael â hyn.

“Mae’r cyngor wedi cytuno ar gynllun corfforaethol sy’n dweud wrth ein preswylwyr ar yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno rhwng nawr a 2022. Rydym yn wynebu heriau, yn cynnwys pwysau ar y gyllideb, sy’n golygu na allwn barhau i wneud popeth yn yr un ffordd ac rydym yn canolbwyntio ar ddarparu’r gwasanaethau a chreu’r amodau sy’n cefnogi pobl, cymunedau a busnesau i ffynnu, heddiw a hefyd i’r dyfodol.”

Mae’r cynllun llawn: Amcanion a Datganiad Llesiant – Adroddiad Blynyddol 2017/18 ar gael i’w weld yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement

Mae’r Uchel Siryf Sharron Linnard wedi cyflwyno gwobr i Duncan Thompson am ei ymrwymiad eithriadol i’r gymuned a’r driniaeth ddadebru CPR a roddodd yn ystod yr haf.

Defnyddiodd Duncan Thompson, swyddog dyletswydd Cyngor Hamdden Cas-gwent ddiffibriliwr y safle a gyda help gan gydweithwyr fe wnaeth ddadebru’r cwsmer Paul Kelly yn ogystal â chynorthwyo staff ambiwlans ar ôl iddynt gyrraedd. Cafodd Mr Kelly lawdriniaeth yn Ysbyty Brenhinol Bryste lle gwnaeth adferiad llawn.

Roedd Mr Kelly yn ddiolchgar iawn am weithredu prydlon y staff a’u sgiliau cymorth cyntaf, a gallai’r canlyniad fod wedi bod yn wahanol iawn hebddynt. Ymwelodd â’r ganolfan hamdden yn dilyn ei lawdriniaeth i ddiolch iddynt.

Mae diffribriliwr yn ddyfais sy’n rhoi sioc drydanol i’r galon drwy’r frest i rywun sydd ag ataliad y galon. Caiff y cyfleoedd o oroesi eu cynyddu’n fawr pan weithredir diffribiliwr. Mae nifer cynyddol o ddiffibrilwyr mewn adeiladau, swyddfeydd a chymunedau ledled Sir Fynwy.

Mae staff ym mhob un o’r pedair canolfan hamdden yn derbyn hyfforddiant misol yn cynnwys cymorth cyntaf, CPR, defnyddio diffribiliwr a sgiliau gwarchod bywyd ac mae swyddogion dyletswydd hefyd yn derbyn hyfforddiant cymorth cyntaf yn y gwaith.

Dywedodd Jason Sadler, Hyfforddydd Ymatebydd Cyntaf Cymunedol ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: “Mae diffibrilwyr yn hanfodol ar gyfer achub bywydau yn y gymuned yn arbennig mewn gwledydd sirol fel Sir Fynwy, ac mae llawer o ddiffbriliwyr ar gael ar draws y sir.

“Mewn sefyllfaoedd ataliad y galon, rydym yn annog y cyhoedd i ffonio 999 gan y bydd y gweithredwr yn dweud lle mae’r diffibriliwr nesaf ynghyd â chyfarwyddiadau clir am sut i’w ddefnyddio.

“Cafodd diffribilwyr eu cynllunio i unrhyw un eu defnyddio, p’un ai ydynt wedi cael hyfforddiant ai peidio. Unwaith y mae’r diffibriliwr yn ei le, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dilyn y cyfarwyddiadau llafar. Bydd gan lawer o ddiffibrilwyr hefyd ddiagramau neu sgrin i’ch helpu.

“Er bod hyfforddiant ar gael, peidiwch ofni defnyddio diffibriliwr os yw’r sefyllfa’n codi.”

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae staff yn ein canolfannau hamdden yn dangos llawer o broffesiynoldeb bob amser ac mae’r digwyddiad hwn yn dangos y safonau uchel y maent yn anelu atynt. Rwyf wrth fy modd gyda’r gweithredu prydlon ac effeithlon a gymerwyd ac yn falch iawn fod Mr Kelly wedi cael adferiad cystal.”

I gael mwy o wybodaeth am hyfforddiant ffoniwch 07734 716766 neu anfon e-bost at gerard.rothwell@wales.nhs.uk

I ganfod lleoliad eich diffibriliwr agosaf ewch i http://bit.ly/DefibLocations

 

Mae Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim i helpu a chefnogi pobl o ardaloedd Trefynwy a’r Fenni sy’n ystyried cychwyn neu redeg eu busnes eu hunain.

Bydd y gweithdai cychwyn busnes yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau yn cynnwys datblygu syniad busnes, dod o hyd i gyllid, cynllunio busnes, prisio a marchnata, ac fe’u cynhelir rhwng 9.15am a 4.00pm ddydd Mercher 31 Hydref yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) a Chanolfan Bridges, Trefynwy ddydd Mawrth 13 Tachwedd.

Nod y cyrsiau yw helpu darpar entrepreneuriaid i fynd â’r maen i’r wal a throi eu syniad busnes yn realaeth. Caiff yr holl weithdai ei cynllunio a’u cyflwyno gan gynghorwyr profiadol Busnes Cymru a byddant yn rhoi gwybodaeth, ffeithiau defnyddiol a chyngor ymarferol i bobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau busnes a pharatoi am hunangyflogaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Un o’r blaenoriaethau i Gyngor Sir Fynwy yw cefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu cychwyn eu busnes eu hunain yn y sir.”

Dywedodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymru: “Ein rôl fel cynghorwyr busnes yw rhannu profiad a gwybodaeth a meithrin hyder ymysg pobl ar ddechrau eu taith fusnes.

“Mae ein gweithdai rhad ac am ddim yn fan cychwyn gwych i bawb sy’n mynychu sydd eisiau cael dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn a rhedeg eu busnes eu hunain, felly byddwn yn annog pawb yn Sir Fynwy sydd eisiau cael mwy o wybodaeth i ddod draw.”.

Mae mwy o wybodaeth ar leoliadau a sut i archebu lleoedd ar gael yn

https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu drwy ffonio 01656 868500.

Caiff Busnes Cymru ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ledled y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I ganfod sut y gall Busnes Cymru eich helpu i gychwyn neu ddatblygu busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Bydd llyfrgelloedd Sir Fynwy yn cynnal arolwg o blant a phobl ifanc y sir i ddarganfod beth yw eu barn am y gwasanaeth a ddarperir.

Cynhelir yr arolwg am ddwy wythnos o ddydd Llun 22 Hydref ac mae wedi ei anelu at blant rhwng 7 a 16 oed.

Gofynnir i blant sy’n ymweld â’u llyfrgell leol i lenwi arolwg ar-lein cyflym, rhwydd a chyfrinachol fel y gall cynllunwyr llyfrgelloedd ddarganfod pam eu bod yn defnyddio’r gwasanaeth a’u barn amdano. Bydd y canlyniadau yn helpu i lunio datblygiadau ac yn cynnig arweiniad ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaeth llyfrgelloedd y sir: “Gobeithiwn y bydd cynifer o bobl ifanc ag sydd modd yn llenwi’r arolwg i roi gwybodaeth ddefnyddiol i ni fel y gallwn wella’r hyn a gynigiwn iddynt.”

Cyflwynir gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy drwy hybiau cymunedol yng Nghil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga a llyfrgelloedd yn y Fenni a Gilwern. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Fiona Ashley – FionaAshley@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644906.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant dros hanner tymor yr hydref.

Bydd pedair canolfan hamdden y sir yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy unwaith eto yn cynnal Gemau Sir Fynwy poblogaidd iawn am bum diwrnod llawn hwyl, cyfeillgarwch a gweithgaredd corfforol – mae rhywbeth i bawb. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/monmouthshire-games neu drwy gysylltu â’r ganolfan hamdden nesaf i archebu.

Mae Gemau Sir Fynwy hefyd yn cynnig gwersylloedd arbenigol rygbi, pêl-droed a Gall Genethod mewn safleoedd dethol.

Bydd hyfforddwyr o dîm y Dreigiau o Gasnewydd yn cyflwyno dau wersyll rygbi ddydd Mercher 31 Hydref yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent a dydd Iau 1 Tachwedd yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed. Cyflwynir pob sesiwn gan hyfforddwyr cymunedol y Dreigiau ac mewn partneriaeth gyda Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy.

Mae gwersylloedd pêl-droed Sir Fynwy hefyd yn dychwelyd i Ganolfan Hamdden y Fenni a Chanolfan Hamdden Cil-y-coed ddydd Mawrth 30 Hydref. Mae sesiynau ar gyfer rygbi a phêl-droed ar agor i bob gallu a gellir archebu yn y canolfannau hamdden lle cynhelir y gwersylloedd. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly gofynnir i bobl archebu yn gynnar i osgoi siom.

Ar ôl i’r holl leoedd yn y gwersylloedd gael eu gwerthu yn ystod gwyliau’r haf, mae gwersylloedd Gall Genethod Gemau Sir Fynwy yn ôl yn ystod yr hanner tymor gyda diwrnod llawn hwyl yn canolbwyntio ar amrywiaeth o chwaraeon a gweithgaredd corfforol yng Nghanolfan Hamdden y Fenni ddydd Gwener 2 Tachwedd – nifer gyfyngedig o leoedd.

Bydd amser stori a chrefftau yn Hyb Cymunedol Cas-gwent (ger Stryd Gymreig) ar gyfer plant pump i wyth oed ddydd Iau 1 Tachwedd rhwng 11am a 12pm. Nid oes angen archebu ond mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Mae Hyb Cymunedol Trefynwy yn cynnal sesiwn Stori a Chrefftau Calon Gaeaf ddydd Mercher 31 Hydref 11am i 12 pm. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn croesawu awdur plant lleol cyn ei ddigwyddiad crefft Calan Gaeaf ddydd Mercher 31 Hydref am 10am a ddydd Sadwrn 3 Tachwedd am 11am. Bydd hefyd yn cynnal ei amser Rhigwm Babanod arferol ddydd Mawrth 30 Hydref am 2pm ac Amser Stori Plant dan Bump ddydd Iau 1 Tachwedd am 2pm.

Bydd cynhyrchiad o Oliver! Lionel Bart yn Theatr Borough y Fenni rhwng dydd Mawrth 30 Hydref a dydd Gwener 2 Tachwedd gyda phob perfformiad yn cychwyn am 7pm. Mae’r sioe gerdd hoff yma gan Aelodau Iau Cymdeithas Operatig a Dramatig Amatur y Fenni yn sioe hanfodol i’r holl deulu gyda chaneuon adnabyddus a stori wych. Gyda chymaint o ddrama ac ychydig o ddagrau ar hyd y ffordd, mae’r crwt amddifad Oliver yn ymuno â chriw lladron poced Fagin, gwneud ffrindiau a gelynion cyn ailymuno gyda theulu cariadus. Mae’r tocynnau yn £12 i oedolion, £10 consesiynau (dydd Mawrth yn unig) a thocyn teulu yn £34 (dau oedolyn a dau blentyn neu un oedolyn a thri o blant).

Bydd Amgueddfa Cas-gwent yn cynnal prynhawn galw heibio a gwneud crefftau ar gyfer plant yn Neuadd Dril, Stryd yr Eglwys Isaf ddydd Iau 1 Tachwedd 2-4pm. Bydd yr amgueddfa yn rhoi syniadau, templedi, deunyddiau, cymorth, lluniaeth a byrddau mawr lle gall plant a’u gofalwyr weithio a chael hwyl yn gwneud crefftau gyda’i gilydd. Addas ar gyfer pobl ifanc o bob oed. Awgrymir cyfraniad o £2 ar gyfer plant tair oed a throsodd.

Cynhelir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ystod hanner tymor. Bydd llawer o weithgareddau hwyliog yn holl amgueddfeydd Sir Fynwy, y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. Gwisgwch ddillad hanesyddol, rhoi cynnig ar gelf a chrefft ac ymchwilio llwybrau. Mae Amgueddfa Cas-gwent ar agor bob dydd 11am – 4pm, ac Amgueddfeydd y Fenni a Threfynwy ar agor rhwng 11am – 4pm ar ddyddiau Llun, Mawrth, Iau, Gwener, Sadwrn a Sul.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com

Mae gan staff Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr genhadaeth i hysbysu disgyblion am bwysigrwydd democratiaeth. Mae’r ysgol yn ffodus iawn i gael athrawes sy’n Llysgennad Aur Athrawon Senedd.

Gwnaeth Mrs Gail Roberts gais i fod yn rhan o’r prosiect pwysig a bu yn Llundain i hyfforddi yn San Steffan gydag athrawon o bob rhan o’r Deyrnas Unedig. Bydd y prosiect yn ased fawr i’r ysgol ac mae Mrs Roberts yn anelu i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o ddemocratiaeth a llywodraeth ym Mhrydain.

Mae’r prosiect arloesol wedi denu dychymyg swyddogion addysg o Ddenmarc a ymwelodd â’r ysgol yn ddiweddar.

Roedd yr ymwelwyr yn awyddus i ganfod sut mae ysgolion Cymru yn gweithio i sicrhau darpariaeth ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog yng Nghymru. Gwelsant blant yn y dosbarth yn trafod nifer o faterion cyfoes. Cafodd disgyblion a gymerodd ran yn y drafodaeth eu grwpio yn feinciau’r llywodraeth a’r gwrthbleidiau gan ddilyn gweithdrefnau dadl llawn y senedd.

Mae’r disgyblion hefyd yn gweithio’n agos gyda Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, i godi ymwybyddiaeth o hawliau plant. Daeth disgyblion yn Fyfyrwyr  Lysgenhadon a chawsant ‘gennad arbennig’ i sicrhau fod plant yn Sir Fynwy yn dylanwadu ar y bobl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Mae Myfyrwyr Lysgenhadon yn eirioli dros waith y comisiynydd ac yn anelu i rannu gwybodaeth am hawliau plant. Nod y cenadaethau arbennig yw rhoi cyfrifoldeb ar ddisgyblion i gasglu barn eu cyd-ddisgyblion a’u rhannu gyda’r Comisiynydd Plant i roi adborth ar farn plant yn Sir Fynwy. Yn ddiweddar cynhaliodd disgyblion arolwg ar draws yr ysgol i ganfod faint o amser mae’r plant yn eu dreulio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedodd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Mae Ysgol Gynradd Llan-ffwyst yn gweithio mor galed i roi ffyrdd blaengar ac ysbrydoledig i ddysgu. Mae gwaith pennaeth yr ysgol a Mrs Roberts yn wirioneddol yn codi cwr y llen i’r disgyblion ar sut mae democratiaeth yn gweithio! Rwyf mor falch gweld fod yr ysgol yn gweithio i ddangos pwysigrwydd sut y gall sichrau y caiff eich llais ei glywed ddylanwadu ar bob agwedd o fywyd.’

 

 

 

Mae cynghorwyr sir o Gyngor Sir Fynwy wedi bod yn ymweld ag ysgolion ar draws y sir. Cynhaliwyd yr ymweliadau yn ystod yr Wythnos Democratiaeth Leol gyda’r nod o ysbrydoli plant i godi llais.

Mae disgyblion wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau a gweithgareddau rhyngweithiol i ganfod beth sy’n gwneud cynghorydd da, codi ymwybyddiaeth o’u rolau a chyfrifoldebau a rhannu pwysigrwydd cael llais ar bethau yn eu cymuned fydd yn effeithio arnynt.

Mae aelodau etholedig yn Sir Fynwy yn angerddol am ymgysylltu gyda phobl o bob oed. Cynhaliwyd yr Wythnos Democratiaeth Leol rhwng 15 – 21 Hydref ac roedd yn gyfle perffaith i hyrwyddo pwysigrwydd codi llais.

Ymwelodd aelodau ag amrywiaeth o ysgolion. Yng ngogledd y sir ymwelodd y Cyng Tudor Thomas a’r Cyng Roger Harris ag Ysgol Gynradd Llanfihangel. Ymunodd y Cyng Sara Jones a’r Cyng Maureen Powell â disgyblion yn Llan-ffwyst Fawr.

Cafodd disgyblion o Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Osbaston ymweliad hefyd gan y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol a’r Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Diogelu. Roedd disgyblion yn awyddu i rannu a deimlent oedd  nodweddion pwysicaf cynghorydd sir da.

Yn ne’r sir ymwelodd y Cyng Jo Watkins ag Ysgol Gynradd Rogiet ac aeth y Cyng Easson a’r Cyng Dave Watkins draw i Ysgol Gynradd Dewstow.

Cymerodd plant a chynghorwyr ran mewn gweithgareddau llawn hwyl i ategu nad dim cystadleuaeth poblogrwydd yw bod yn gynghorydd. Gofynnwyd i ddisgyblion ddewis y seleb gorau i fod yn gynghorydd drwy edrych yn gyntaf ar y nodweddion sydd eu hangen i fod yn gynghorydd effeithlon ac yna’u trosglwyddo i’r selebs.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones: “Rwyf mor falch  y gwnaeth ysgolion ein croesawu i’w dosbarthiadau. Roedd yn wych gweld cyd-aelodau yn rhoi amser i wrando ar y plant yn eu wardiau. Mae’r Wythnos Democratiaeth Leol yn gyfle defnyddiol i blannu hadyn am bwysigrwydd codi llais a gobeithio y bydd yn arwain at i fwy o bobl ifanc ddefnyddio eu pleidlais pan ddaw’r amser.’

 

Cynhaliodd Panel Rhianta Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy ddiwrnod hwyliog o anturiaethau awyr agored ar gyfer plant a phobl ifanc a gefnogir gan Dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Teithiodd 21 o blant a phobl ifanc o bob ran o’r sir i Barc Hilston ddydd Sadwrn 13 Hydref. Ni wnaeth Storm Callum atal yr ieuenctid rhag cael diwrnod gwych o adeiladu rafftiau, dringo a gemau datrys problemau. Roedd y diwrnod yn gyfle i’r grŵp roi cynnig ar bethau newydd a ffurfio cyfeillgarwch cadarn.

Roedd hefyd yn gyfle i bobl ifanc siarad gyda gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr ieuenctid mewn gosodiad anffurfiol. Cydlynwyd y diwrnod gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, y Tîm Addysg Awyr Agored a staff Gwasanaethau Plant.

Mae’r Panel Rhianta Corfforaethol yn cynnwys ystod o bobl sy’n anelu i warchod plant mewn gofal yn cynnwys aelodau etholedig a swyddogion sydd gyda’i gilydd yn gyfrifol am ddarparu ansawdd gofal a fyddai’n ddigon da i’w plant eu hunain.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Diogelu a Iechyd:

‘Roedd y Diwrnod Hwyl mor bwysig i’r plant a’ bobl ifanc a gefnogwn. Mae gennym gyfrifoldeb am warchod ein plant a’u hannog i fanteisio i’r eithaf ar eu bywydau. Roedd yn wych eu gweld yn rhoi cynnig ar bethau newydd nad ydynt erioed wedi eu gwneud o’r blaen ac i wynebu eu hofnau yn hyderus. Gobeithiaf y bydd y cyfeillgarwch a ffurfiwyd yn parhau i ffynnu a hoffwn ddiolch i’r holl staff a ddaeth daw i sicrhau fod y diwrnod yn un mor llwyddiannus.’

 

Mae prosiect mentora newydd wedi dechrau yn Sir Fynwy i helpu oedolion i gael cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Nod prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yw grymuso, cymell a chefnogi pobl 16-64 oed sydd mewn risg o dlodi i sicrhau cyflogaeth, cynyddu sgiliau a chael mynediad i gymorth un wrth un.

Mae’r prosiect yn cyflogi dau Fentor Cyflogaeth Cymunedol fydd yn helpu pobl ar draws y sir. Bydd Michelle Long yn helpu yng ngogledd Sir Fynwy (y Fenni a Threfynwy) a bydd Steve Cooper yn gweithio yn ne’r sir (Brynbuga, Cas-gwent a Chil-y-coed). Bydd Michelle a Steve yn seiliedig mewn canolfannau gwaith lleol, hybiau cymunedol ac mewn cymunedau lleol.

Gall prosiect Cymunedau am Waith a Mwy gael mynediad i gyllid i gefnogi amrywiaeth o gyfleoedd i helpu pobl yn ôl i addysg neu gyflogaeth, megis cyfleoedd hyfforddiant wedi’u cyllido yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer cyrsiau addysg bellach a phrofiad gwaith. Mae cefnogaeth un-i-un a mentora gwerthfawr hefyd ar gael i’r rhai sydd angen help arbenigol a buont allan o gyflogaeth am gyfnodau hir. Gall y tîm helpu i oresgyn rhwystrau unigol a phersonol.

Caiff y prosiect ei gyllido gan Lywodraeth Cymru mewn ymgais i ostwng nifer y bobl sydd mewn tlodi neu mewn risg o fod mewn tlodi, cynyddu cyflogadwyedd pobl yn Sir Fynwy a gwella lefel y sgiliau a’r hyfforddiant.

Bob wythnos bydd y tîm ar gael yn y lleoliadau dilynol:

Dyddiau Llun   9.00 am – 12.00pm           Canolfan Gwaith y Fenni

Dyddiau Mawrth  9.00 am – 12:30 pm      Canolfan Gwaith Cil-y-coed

Dyddiau Mawrth  1.30 pm – 4.30 pm        Canolfan Gwaith Cas-gwent

Dyddiau Mawrth 10.00 am – 4.00 pm      Hyb/Llyfrgell Trefynwy

Dyddiau Mercher 9.00 am – 12.00pm      Swyddfa Partneriaeth ACE, Hillcrest

Dyddiau Mercher 1.00 pm – 4.00 pm       Hyb Brynbuga

Dyddiau Iau  9.00am – 12.00pm                Llyfrgell Cil-y-coed

Dyddiau Iau  1.00pm – 4.00pm                  Hyb/Llyfrgell Cas-gwent

Dyddiau Iau 9.00am – 12.00pm                Canolfan Addysg Oedolion y Fenni

Dyddiau Iau 1.00pm – 3.00pm                  Clwb Swyddi Galw Heibio, Canolfan Addysg Oedolion y Fenni

 

I gysylltu gyda’r tîm ffoniwch: Michelle Long – 07836262102 neu Steve Cooper – 07966207047

 

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol: “Rydym yn croesawu buddsoddiad y prosiect Cymunedau am Waith a Mwy i Sir Fynwy. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n edrych am waith neu hyfforddiant i fynd a gweld Steve neu Michelle yn yr amrywiaeth o leoliadau. Mae Sir Fynwy yn sir lewyrchus ar gyfer pob oed a bydd y prosiect hwn yn helpu’r rhai sydd angen help llaw i gael y gefnogaeth maent ei hangen.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â thîm Menter Ieuenctid Sir Fynwy ewch i

Mae prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn fuddsoddiad a

www.monmouthshire.biz/youth-enterprise  e-bost youthenterprise@monmouthshire.gov.uk  Dilynwch y tîm ar Twitter @MonmouthshireYE

 

Mae dwy elusen Gymreig wedi manteisio o arian a godwyd at apêl cyn Gadeirydd Sir Fynwy.

Dewisodd y Cynghorydd Maureen Powell Ambiwlans Awyr Cymru a Chymdeithas Alzheimer Cymru yn elusennau yn ystod ei chyfnod yn y swydd (mis Mai 2017 i fis  Mai 2018) ac roedd yn falch iawn i groesawu cynrychiolwyr y ddau sefydliad i Neuadd y Sir ym Mrynbuga i drosglwyddo sieciau am £1,592.20.

Dywedodd Liesel Townley, Cydlynydd Cymunedol Ambiwlans Awyr Cymru: “Ar ran yr elusen hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb fu’n ymwneud ag apêl y Cadeirydd, yn arbennig y Cynghorydd Maureen Powell am y cyfraniad hael o £1,592.20. Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn dibynnu ar gyfraniadau a chefnogaeth gan y cyhoedd i’n helpu i ddarparu ein gwasanaeth achub bywydau – diolch yn fawr.

“Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn mynychu dros 2,000 digwyddiad bob blwyddyn ar gyfer y rhai sydd fwyaf bregus. Gallwn fod ar y safle mewn 15 munud ar gyfartaledd ac mae’r offer diweddaraf gan ein meddygon felly mae hyn yn ein helpu i ddod â thriniaeth achub bywyd adrannau Damweiniau ac Argyfwng i gleifion fel nad yw’n rhaid iddynt aros nes byddant yn cyrraedd ysbyty.”

Ychwanegodd Rhia Stanovik, Codwr Arian Cymunedol Gwent a De Powys ar gyfer Cymdeithas Alzheimer Cymru: “Mae pob ceiniog a gyfrannir at Gymdeithas Alzheimer Cymru yn gwneud yn siŵr y gallwn fod yno ar gyfer pobl y mae dementia yn effeithio arnynt. Diolch i gefnogaeth y Cynghorydd Malcolm Powell, rydym wedi medru parhau i ddarparu gwasanaethau cefnogaeth lleol i bobl yn Sir Fynwy y mae dementia yn effeithio arnynt sy’n cynnwys ein gwasanaeth integredig cymorth dementia a gwasanaeth cymorth cymunedol ynghyd â’n caffes a grwpiau gweithgaredd dementia.

“O bob punt a dderbyniwn, gwariwn 89c ar sicrhau gwelliant uniongyrchol ym mywyd pobl gyda dementia. Aiff y 11c arall tuag at gynhyrchu incwm ar gyfer y dyfodol. Gyda’ch cefnogaeth ni, byddwn yn gwneud mwy o gynnydd fyth at ein gweledigaeth o fyd heb dementia.

“Hefyd ni yw’r unig elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n buddsoddi mewn ymchwil i ofal, achos, iachau ac atal dementia. Rydym wedi ymroddi i wario £150 miliwn ar ymchwil o’r math diweddaraf un dros y degawd nesaf. Mae pob prosiect a gyllidwn yn mynd i’r afael yn uniongyrchol ag anghenion a phryderon pobl y mae dementia yn effeithio arnynt.”

Dywedodd y Cynghorydd Powell: “Rwy’n falch iawn i fedru cefnogi gwaith gwych Ambiwlans Awyr Cymru a Chymdeithas Alzheimer Cymru a hoffwn ddiolch i John, fy Nghonsort, am fy nghefnogi drwy’r cyfan ac i’r nifer fawr o aelodau, staff a chefnogwyr o’r cyngor a mannau eraill tra roeddwn yn cynrychioli’r sir fel Cadeirydd.”

Bydd Castell Cil-y-coed yn cynnal ei arddangosiad tân gwyllt ysblennydd blynyddol ddydd Sul 4 Tachwedd gyda’r clwydi’n agor am 4.30pm ac arddangosiad yn parhau am 20 munud yn cychwyn tua 7pm. Caiff y digwyddiad blynyddol ei ystyried yn un o’r deg arddangosiad gorau yng Nghymru gan wefan cyfryngau WalesOnline. Caiff ei drefnu gan Gyngor Sir Fynwy mewn cysylltiad â Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, gyda chymorth Cyngor Tref Cil-y-coed a mudiadau gwirfoddol cymunedol, ac mewn partneriaeth gyda Capital FM, gan ddenu torfeydd mawr a daeth yn gynyddol boblogaidd. Nid sioe gyffredin mohoni, gan fod waliau’r castell yn gefnlen fendigedig i arddangosiad rhyfeddol o dân gwyllt, cerddoriaeth a goleuadau anhygoel yn paentio awyr y nos.

Mae tocynnau’n costio £7.50 i oedolion a £4.50 i blant, ac maent ar gael yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol ar www.visitmonmouthshire.com/fireworks.  Mae mynediad am ddim i blant dan dair oed ond byddant yn dal i fod angen tocyn i fynychu. Mae trefnwyr yn pwysleisio bod hwn yn ddigwyddiad drwy docyn yn unig, ni fydd unrhyw docynnau ar werth wrth y glwyd a dylai preswylwyr osgoi siom drwy brynu’n gynnar gan y gwerthwyd yr holl docynnau y llynedd. Mae’n rhaid i blant dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Mae parcio am ddim ar gael yn archfarchnad leol Asda, Porth y Castell, a maes parcio Ffordd Jiwbilî yng nghanol Cil-y-coed. Yn ogystal â thân gwyllt, bydd cerddoriaeth fyw ac adloniant gan Capital FM, reidiau ffair i blant, bar trwyddedig, stondinau bwyd a diod a pherfformiadau gan ddawnswyr tân.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r chweched flwyddyn i ni gynnal arddangosiad tân gwyllt yma ac mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad perffaith ar gyfer y math hwn o achlysur. Gall teuluoedd edrych ymlaen at arddangosiad gwych ac adloniant bendigedig.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi croesawu ymgyrch genedlaethol i annog pobl i lanhau ar ôl eu cŵn. Cyfarfu staff y Cyngor gyda Tom Ward-Jackson, Swyddog Prosiect Cadw Cymru’n Daclus ym Mharc Bailey, Y Fenni yn gynnar yn y bore ddydd Mercher 10 Hydref i ddosbarthu bagiau baw cŵn i berchnogion cŵn a’u hannog i’w defnyddio bob amser. Mae baw cŵn yn broblem neilltuol ar gaeau chwaraeon lle mae’n achosi risg iechyd difrifol i ddefnyddwyr.

Mae’r digwyddiad yn cyd-daro gyda Diwrnod Gweithredu Cenedlaethol Gorfodaeth sy’n anelu i amlygu’r gwaith da a wnaed i fynd i’r afael â phroblemau amgylcheddol lleol a chodi ymwybyddiaeth ei bod yn drosedd taflu sbwriel a pheidio codi baw eu cŵn.

Dywedodd Tom Ward-Jackson: “Roedd yn wych cwrdd â llawer o berchnogion ci ar y dydd pan oeddent yn gefnogol iawn i’r neges nad yw’n dderbyniol caniatáu i’ch ci faeddu mewn man cyhoeddus. Rydym angen y cynlluniau hyn i ledaenu’r gair i’r ychydig sydd yn peryglu difetha ein gofodau gwyrdd ar gyfer gweddill y gymuned.”

Mae camau gweithredu’r cyngor yn adeiladu ar gynllun Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn – partneriaeth rhwng timau iechyd yr amgylchedd, gwastraff a glanhau stryd y cyngor sir yn ogystal â nifer o gynghorau tref a chymuned a’r heddlu. Mae’r ymgyrch yn cynnal digwyddiadau yn y sir i annog pob perchennog ci i lanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes, un o’r materion a gaiff ei godi amlaf gan breswylwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy yn gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd: “Rwy’n falch ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cadw Cymru’n Daclus heddiw. Mae ein neges yn glir iawn – peidiwch â chaniatáu i’ch ci faeddu ar gaeau chwaraeon, neu fan arall. Mae’n deall yn broblem iawn.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/dogfouling

Mae Clwb Eco Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent wedi croesawu ymgyrch genedlaethol i helpu cael gwared â sbwriel o’u hardal. Gan gwrdd gyda staff Cyngor Sir Fynwy ddydd Mercher 10 Hydref ger Lôn Summerhouse, bu aelodau’r Clwb Eco yn casglu sbwriel i atgoffa’r gymuned pa mor bwysig yw hi i ofalu am yr amgylchedd. Rhannodd y plant straeon pa mor beryglus y gall sbwriel fod i fywyd gwyllt.

Roedd y digwyddiad yn cyd-daro gyda Diwrnod Gweithredu Gorfodaeth Cenedlaethol Cadw Cymru’n Daclus sy’n anelu i roi sylw i’r gwaith da a wnaed i fynd i’r afael â materion amgylcheddol lleol a chodi ymwybyddiaeth bod taflu sbwriel yn drosedd.

Dywedodd Susie King, Cydlynydd Clwb Eco Ysgol Gynradd Thornwell: “Mae plant mor ymwybodol o’r difrod y mae pobl yn ei wneud i’r amgylchedd. Mae ganddynt ymdeimlad go iawn o gyfrifoldeb am gymryd materion i’w dwylo eu hunain i geisio gwneud yr amgylchedd yn addas i’r bawb. Mae’n hyfryd eu gweld yn addysgu eraill, gallwn ddysgu cymaint ganddynt! Mae sbwriel yn broblem sy’n effeithio arnom i gyd, a’r anifeiliaid sy’n byw o’n cwmpas, a dylem gydweithio i atal hynny.”

Ychwanegodd y Cyng Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sirol: “Mae’n galonogol gweld pobl ifanc yn gweithio fel llysgenhadon dros amgylchedd di-sbwriel a phwysleisio y dylid rhoi sbwriel mewn bin neu fynd ag ef adref yn hytrach na’i daflu yn y stryd.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar: https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/dogfouling

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Trefynwy, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy, Rotari Trefynwy a mudiadau lleol eraill yn coffau ac yn anrhydeddu’r rhai a gyfrannodd at waith y rhyfel yn Nhrefynwy ganrif yn ôl. Mae cyngor y dref wedi sicrhau cyllid gan Ymddiriedolaeth Cyfamod Lluoedd Arfog i gefnogi rhaglen lawn o ddigwyddiadau. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar aelodau lluoedd arfog o Drefynwy yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â’u teuluoedd ac yn ychwanegol at gyngherddau ac arddangosfeydd, gall pobl ymuno mewn teithiau cerdded hanesyddol, trin gwrthrychau’r cyfnod, barddoniaeth a drama.

Cafodd y rhaglen ei chynllunio gan gynrychiolwyr o fudiadau cymunedol yn cynnwys arbenigwyr teithiau tywys Croeso i Gerddwyr. Cynhelir digwyddiadau yn theatrau’r Savoy a Blake, Amgueddfa a Neuadd y Sir Trefynwy, gyda’i arddangosiad deimladwy o babi a wnaed â llaw,  a bydd eglwysi Trefynwy yn rhoi cyfleoedd ar gyfer coffa ac ysgolion cynradd lleol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a dysgu’n gysylltiedig â’r Rhyfel Mawr.

Ymysg yr uchafbwyntiau mae arddangosfa tân gwyllt yn noswaith flynyddol tân gwyllt y Rotari ddydd Llun 5 Tachwedd, perfformiad gan Gôr Meibion Trefynwy gyda Band Tref Trefynwy yn Theatr Blake ddydd Gwener 2 Tachwedd, arddangosfa o danciau model yn Neuadd y Sir a addurnwyd gan ddisgyblion o ysgolion cynradd Kymin View, Osbaston ac Overmonnow a chyfres o ddarlithoedd a dangos ffilmiau tawel cyfoes yng Nghanolfan Bridges. Daw digwyddiadau’r wythnos i ben yn yr Orymdaith Cofio flynyddol ddydd Sul 11 Tachwedd ac ail-greu cyhoeddiad y Cadoediad a roddwyd gan Faer Trefynwy, William Sambrook, ym mis Tachwedd 2018.

Yn y cyfamser, mae Amgueddfa Trefynwy yn apelio am wybodaeth ar aelodau teuluoedd a fu’n gwasanaethu neu a gyfrannodd at waith y rhyfel fel y gellir eu cynnwys ar gofrestr anrhydedd y dref. Gofynnir i breswylwyr a pherthnasau i gysylltu â’r amgueddfa gydag unrhyw ffotograffau a dogfennau perthnasol.

Dywedodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Bu cysylltiad ers amser maith rhwng Trefynwy a’r lluoedd arfog ac mae’n lleoliad addas i ni gofio am aberth a’r hyn a gyflawnodd y rhai a wasanaethodd ganrif yn ôl. Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i’r holl sefydliadau hynny a ddaeth ynghyd i drefnu gweithgareddau’r wythnos a chynnig gwerthfawrogiad diolchgar i Ymddiriedolaeth Cyfamod Lluoedd Arfog am ei chefnogaeth.”

Mae mwy o wybodaeth a newyddion ar ddigwyddiadau coffa cymunedol y Rhyfel Byd Cyntaf yn Nhrefynwy a sut i gymryd rhan ar gael ar Twitter @Monmouth_1 neu dudalen Facebook MonmouthPoppies2018.

Enwebwyd person ifanc o Sir Fynwy i seiclo yn Her Rickshaw eleni i gynorthwyo BBC Plant mewn Angen. Mae Kieran yn un o chwech o bobl ifanc ysbrydoledig a ddewiswyd i seiclo mwy na 400 milltir i godi arian ar gyfer BBC Plant mewn Angen a newid bywydau plant a phobl ifanc ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig.

Yn yr her sy’n dechrau ddydd Gwener 9 Tachwedd bydd Kieran a’r tîm yn seiclo o Calais drwy Dwnnel y Sianel i Folkestone ac yn teithio drwy Loegr a Chymru i gyrraedd Salford cyn Sioe Apêl fyw BBC Plant mewn Angen ddydd Gwener 16 Tachwedd. Ers 2011, mae’r Her Rickshaw wedi codi dros £21 miliwn i BBC Plant mewn Angen ac aiff pob ceiniog a gyfrannir i helpu plant a phobl ifanc ar draws y Deyrnas Unedig. I gael mwy o wybodaeth am y llwybr a sut y gallwch gyfrannu: www.bbc.co.uk/pudsey.

Pan oedd Kieran yn ifanc roedd yn gofalu am ei fam a’i siblingiaid iau ac yn y diwedd roedd yn methu ymdopi. Roedd yn ei chael yn anodd rheoli ei deimladau ac yn camymddwyn yr ysgol. Erbyn iddo fod yn 13 oed roedd pethau wedi dod mor anodd fel y cafodd Kieran ei roi mewn gofal maeth a dechreuodd newid ei fywyd yn raddol. Am lawer o flynyddoedd cafodd Kieran ei fagu gan rieni maeth caredig a chariadus ac mae’n ysbrydoliaeth i bobl ifanc ledled Cymru. Mae Tîm Gwasanaeth Plant Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi cefnogaeth ddiamod i’w helpu i ddatblygu i fod y person ifanc y mae heddiw ac i gyrraedd ei botensial llawn. Heddiw mae Kieran yn hyfforddi i ddod yn drydanwr ac mae’n agos unwaith eto at ei fam a’i siblingiaid.

Cafodd Kieran ei enwebu gan The Hwb, Torfaen – prosiect a gyllidir gan BBC Plant mewn Angen – ac mae ganddo 1000 o oriau gwirfoddol gyda’r sefydliad. Bu Kieran yn aelod gweithgar o’i gymuned ac yn hyrwyddwr pobl ifanc dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Mae The Hwb wedi rhoi rhwydwaith cefnogaeth gyson i Kieran yn rhoi cyfleoedd, cefnogaeth emosiynol a nifer fawr o gymwysterau ac achrediadau.

Yn 2017 derbyniodd Kieran wobr bwysig “Diana” am ei ymrwymiad i wirfoddoli, a hyd yn oed daeth o hyd i ddigon o amser i hyfforddi a rhedeg Hanner Marathon Caerdydd 2017 gyda “Alfie’s Army” ynghyd ag arwr rygbi Cymru, Gareth “Alfie” Thomas.

Mae’n parhau i helpu a chefnogi plant a phobl ifanc fel gweithiwr chwarae gwirfoddol fel rhan o’r cynlluniau chwarae haf llwyddiannus iawn a gynhaliwyd yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Am gamp wych. Hoffwn ddymuno pob lwc i Kieran wrth wynebu’r her a gobeithiaf y bydd yn codi llawer o arian ar gyfer BBC Plant mewn Angen. Rwyf mor falch fod Kieran, fel cynifer o blant a phobl ifanc eraill, wedi cael cymaint o gefnogaeth gan dîm Gofal Maeth Sir Fynwy. Mae wirioneddol yn dangos sut y gall bod yn ofalwr maeth newid bywydau cynifer o bobl ifanc mewn cynifer o wahanol ffyrdd. Rwy’n annog pobl i ystyried dod yn ofalwyr maeth i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i fwy o blant a phobl ifanc.”

I gael mwy o wybodaeth am Faethu anfonwch neges destun FOSTER at 83222, ffonio 01873 735950 neu fynd i http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o ddrafft gynllun adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y Cyngor ar gyfer ei gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi. Gellid adeiladu cyfadeilad fflatiau, canolfan siopa brysur, gwella hygyrchedd a seilwaith ffordd newydd dros y tair blynedd nesaf. 

Gyda gwelliannau i seilwaith gwyrdd y dref sydd i ddigwydd yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, y prosiect nesaf i’w gyflwyno fydd ail-ddatblygu ardal y Groes yng nghanol y dref gyda’r nod o wella hygyrchedd, cysylltiadau cryfach gyda’r castell a’r parc gwledig a gosodiad gwell ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. 

Gofynnir i chi ddarllen yr wybodaeth yn y dogfennau PDF yn ofalus yma cyn rhoi eich sylwadau drwy’r arolwg ar-lein yma:

Mae pob ffordd ar agor ac eithrio:

 • Llangwilym Lane (ger Llansantffraed)
 • Y Straight Mile rhwng Llantrissent a Newbridge on Usk

Mae A4042 rhwng cylchfan Hardwick a Felinfach ar agor: http://www.traffic-wales.com/Home.aspx?lang=en-GB

 

Road closures on the Welsh Government’s trunk routes and motorways (A4042, A40, A465, A449, M4, M48, A466 near Chepstow) can be accessed by logging onto: www.traffic-wales.com/

Gofynnir i breswylwyr gymryd gofal ychwanegol ar y ffyrdd heddiw oherywdd y tywydd garw. Gofynnir i chi arafu, cadw eich pellter a chymryd sylw o rybuddion ar radio lleol.

Mae gwefannau Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddfa’r Met a’u cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ffynonellau da o wybodaeth hefyd:

 

I gael arweiniad cyffredinol ar lifogydd, cliciwch ar y ddolen yma i gael cyngor gan ein tîm Cynllunio Argyfwng.

www.monmouthshire.gov.uk/services/planning-for-emergencies/flooding

Bydd tudalennau Facebook a Twitter yn rhoi’r diweddaraf ar amodau ffyrdd a gyrru dros wythnos.

 • Diolch yn fawr iawn i’n timau priffyrdd a thiroedd a staff eraill fydd yn rhoi gofal 24/7 dros y penwythnos i sicrhau fod ein preswylwyr yn ddiogel ac y gellir teithio ar ffyrdd.

 

Gofynnir i breswylwyr gymryd gofal ychwanegol ar y ffyrdd heddiw ac yfory oherywdd y tywydd garw. Gofynnir i chi arafu, cadw eich pellter a chymryd sylw o rybuddion ar radio lleol.

Mae gwefannau Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddfa’r Met a’u cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn ffynonellau da o wybodaeth hefyd:

 

 

I gael arweiniad cyffredinol ar lifogydd, cliciwch ar y ddolen yma i gael cyngor gan ein tîm Cynllunio Argyfwng.

www.monmouthshire.gov.uk/services/planning-for-emergencies/flooding

 

Bydd tudalennau Facebook a Twitter yn rhoi’r diweddaraf ar amodau ffyrdd a gyrru dros wythnos.

 

 • Diolch yn fawr iawn i’n timau priffyrdd a thiroedd a staff eraill fydd yn rhoi gofal 24/7 dros y penwythnos i sicrhau fod ein preswylwyr yn ddiogel ac y gellir teithio ar ffyrdd.

Daeth pobl ifanc o bob oed sy’n uniaethu’n drawsryweddol ynghyd am Ddiwrnod Llesiant ddydd Sadwrn 29 Medi 2018 ym Mharc Hilston, Trefynwy. Daeth nifer o bobl ifanc o Sir Fynwy ac ar draws De Ddwyrain Cymru ynghyd am ddiwrnod o wybodaeth, cyngor a mwynhau.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i bobl ifanc wneud ffrindiau newydd, gofyn am gyngor a chefnogaeth mewn gofod diogel. Cydlynwyd y digwyddiad gan bobl ifanc a gafodd gefnogaeth gan grŵp LGBT Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. Cynhaliwyd sesiynau gwybodaeth gan bartneriaid megis Heddlu Gwent, sefydliad camddefnyddio sylweddau N-Gage a Hamdden Sir Fynwy.

Mae teimlo’n dda ar y tu mewn a’r tu allan yn bwysig i bobl ifanc ac yn arbennig ar gyfer pobl ifanc trawsrywiol a all deimlo’n fregus. Roedd y rhai a fynychodd yn croesawu’r diwrnod fel cyfle i fod yn hwy eu hunain a chlywed gan ystod eang o sefydliadau a allodd hyrwyddo gweithgareddau i gefnogi iechyd meddwl a hefyd iechyd corfforol.

Cyflwynodd Gwasanaeth Hamdden Sir Fynwy sesiynau un i un ar fwyta’n iach a llesiant corfforol. Cafodd pawb a fynychodd gyfle i ymlacio mewn sesiynau Tai Chi. Roedd Parc Hilston yn safle perffaith a thlws ar gyfer y diwrnod. Roedd cwnsela Face 2 Face yn cynnig cefnogaeth mewn ardal dawel gan siarad gyda phobl ifanc am sut i gael mynediad i gefnogaeth llesiant emosiynol gan y gwasanaeth.

Trafodwyd materion a ddynodwyd yn bwysig gan bobl ifanc. Cafwyd cyngor a chefnogaeth ar gamddefnyddio sylweddau gan N-Gage, sefydliad sy’n helpu pobl ifanc o bob rhan o Went. Gallodd pobl ifanc siarad yn onest ac yn agored am droseddau casineb a gofyn am gyngor gan Heddlu Gwent mewn amgylchedd diogel.

Roedd sesiynau maldod a choluro yn boblogaidd dan arweiniad steilwyr gwallt lleol a thriniaethau harddwch yn rhoi cyngor ar ofal croen a defnyddio colur. Roedd siop naidlen ‘Hilston Park Boutique’ yn cynnig amrywiaeth o ddillad i bobl ifanc eu gwisgo ac arbrofi gyda gwahanol arddulliau.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chymuned:

‘Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a ddaeth draw i’r diwrnod. Mae mor bwysig gwrando ar a gweithredu ar yr hyn mae pobl ifanc ei angen. Rwyf mor falch fod llawer o’n partneriaid wedi mynychu i roi cyngor a chefnogaeth gwerthfawr i’r bobl ifanc. Diolch i bawb a gyfrannodd ddillad i’r boutique neidlen – roedd yn gaffaeliad mawr i’r dydd ac roedd y bobl ifanc wrth ei bodd gyda hi. Hoffwn ddiolch i dîm Starbucks ar wasanaethau de Mynwy am eu cyfraniadau caredig at y lluniaeth a’r holl sefydliadau eraill a gymerodd ran a chynnig eu cymorth a gwasanaethau ar y dydd gan wneud y diwrnod yn llwyddiant mawr.’

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Kelly Christopher: KellyChristopher2@monmouthshire.gov.uk

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Gwener 12 Hydref        Rhwng 08.40 – 10.00 (yn fras)

Dydd Gwener 12 Hydref        Rhwng 20.55 – 22.15 (yn fras)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrif yw amserau cau’r ffordd yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fo’r dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal lansiad casgliad o lyfrau yn cynnig gwybodaeth ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. Caiff casgliad llyfrau Darllen yn Well ar gyfer Dementia ei ddadlennu rhwng 10am a 12pm ddydd Mercher 17 Hydref ac mae’n cynnwys te hufen gyda te neu goffi a sgon am ddim ond £1. Mae croeso i bawb.

Mae’r gyfres Darllen yn Well, a gynhyrchir gan The Reading Agency, yn darparu darllen gydag achrediad a defnyddiol i gefnogi iechyd a llesiant. Caiff ei gymeradwyo gan bartneriaid iechyd blaenllaw a’i gyflwyno mewn llyfrgelloedd cyhoeddus. Cyflwynir y cynllun ar draws Cymru dros y ddwy flynedd nesaf gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, gan ddechrau gyda Darllen yn Well ar gyfer Dementia yn 2018 a ddilynir gan Darllen yn Well ar gyfer Iechyd Meddwl y flwyddyn nesaf.

Mae’r rhestr lyfrau greiddiol o 24 teitl yn rhoi gwybodaeth a chyngor am dementia, cefnogaeth yn dilyn diagnosis, cyngor ymarferol ar gyfer gofalwyr, hanesion personol ac awgrymiadau ar gyfer rhannu gweithgareddau.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Bydd lansio casgliad llyfrau Darllen yn Well ar gyfer Dementia o fudd i bobl sy’n byw gyda dementia a hefyd ofalwyr, perthnasau ac eraill. Mae hyn yn enghraifft wych o sut mae hybiau cymunedol yn rhoi help y mae ei fawr angen ar sail leol a hygyrch.”

Mae mwy o wybodaeth ar gyfres Darllen yn Well ar gael ar  https://reading-well.org.uk/.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal dwy sesiwn ymgysylltu yn hyb cymunedol Cil-y-coed i hysbysu’r cyhoedd am ei gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer adfywio canol y dref a gofyn am sylwadau ar gynigion ar gyfer ardal y Groes gerllaw.

Mae’r prosiect yn rhan o ddrafft gynllun adfywio ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y cyngor i’w gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi. Gellid adeiladu cyfadeilad fflatiau, canolfan siopa egnïol, gwella hygyrchedd a seilwaith ffordd newydd dros y tair blynedd nesaf.

Gyda disgwyl gwaith i wella seilwaith gwyrdd y dref yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, y prosiect nesaf i gael ei gyflawni fydd ailddatblygu ardal y Groes yng nghanol y dref gyda’r nod o wella hygyrchedd, cysylltiadau cryfach gyda’r castell a’r parc gwledig a rhoi gwell gosodiad ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. Rhoddir sylw i’r cynigion ar hyn a chanol y dref yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 10am a 5pm ddydd Llun 15 Hydref a rhwng 10am a 7pm ddydd Mawrth 16 Hydref. Caiff aelodau’r cyhoedd gyfle i ddysgu mwy am y cynigion a rhoi adborth gwerthfawr wrth lunio’r cynllun.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ymgysylltu â’r gymuned: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Cil-y-coed wrth i ni fynd ati i wella’r cysylltiad rhwng canol y dref a’r castell. Mae hyn yn cynnwys gwneud yr ardal o amgylch Croes Cil-y-coed yn fwy croesawgar i gerddwyr a seiclwyr.”

Bydd Sir Fynwy yn dathlu’r Wythnos Llyfrgelloedd gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau sioeau teithio ar draws y sir yn ogystal â gweithgareddau amrywiol yn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor.

Cynhelir yr Wythnos Llyfrgelloedd rhwng 8 a 13 Hydref ac eleni, gyda ffocws ar lesiant, bydd llyfrgelloedd ar draws y sir yn dangos sut maent yn dod â chymunedau ynghyd, atal unigrwydd, rhoi gofod ar gyfer darllen a chreadigrwydd a chefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl. Nid dim ond llyfrgelloedd cyhoeddus mae’r wythnos yn eu dathlu – ond llyfrgelloedd o bob math mewn ysgolion, gweithleoedd a phrifysgolion sydd â gwasanaethau gwych sy’n gwella ein llesiant.

Bydd hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor yn cynnwys amser rhigymau, grwpiau gweu a chlonc, gwahanol grwpiau rhannu darllen a gweithgareddau eraill yn ystod yr wythnos. Yn ychwanegol, bydd y sioe deithio yn galw yn y lleoliadau dilynol:

 • Dydd Llun 8 Hydref: 10am i 12pm – Neuadd y Sir, Trefynwy
 • Dydd Llun 8 Hydref: 2pm i 4pm – maes parcio Rhaglan
 • Dydd Mawrth 9 Hydref: 11am i 2pm – Neuadd Bedyddwyr Magwyr
 • Dydd Iau 11 Hydref: 10am i 12pm – marchnad wledig Brynbuga
 • Dydd Iau 11 Hydref: 2pm i 4pm -0 tu allan i Hyb Cymunedol Cas-gwent
 • Dydd Gwener 12 Hydref: 10am i 12pm – Neuadd y Farchnad, y Fenni

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol a llyfrgelloedd: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ddathlu’r Wythnos Llyfrgelloedd yn Sir Fynwy a rydym yn eich croesawu i’n llyfrgelloedd, hybiau cymunedol a digwyddiadau sioeau teithio. Dewch draw i sgwrsio am yr hyn sydd gennym ar gael, ymuno â’r llyfrgell a rhoi adborth i ni ar ein gwasanaeth. Anelwn gynnig gofod lle gall bobl ddod ynghyd i fod yn rhan o’u cymuned, ymchwilio eu creadigrwydd a chael cefnogaeth pan fo angen.”

I gael mwy o wybodaeth ar #WythnosLlyfrgelloedd mewngofnodwch ar www.librariesweek.org.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau ysgol uwchradd fis Medi nesaf fod y dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yn agosáu.

Bydd plant sy’n mynychu Blwyddyn 6  mewn ysgol gynradd yn trosglwyddo i ysgol uwchradd ym mis Medi 2019 a chaiff rhieni eu hannog i gwblhau eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 30 Tachwedd. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu yr ysgol o’u dewis. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw’r ysgol o’u dewis y tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk

Yn lle hynny, gall rhieni wneud cais am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu anfon e-bost at: accesstolearning@monmouthshire.gov.uk

Mae cwblhau ffurflen gais yn mynegi deis ysgrifenedig am ysgol yn ofyniad cyfreithiol yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion i. Yn ychwanegol, er bod pob ysgol yn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plentyn yn cael eu derbyn yn awtomatig. Caiff rhieni sy’n cyflwyno ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 30 Tachwedd 2018 eu hysbysu erbyn 1 Mawrth 2019 fan bellaf pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ysgolion a dysgu: “Mae’n hanfodol fod rhieni’n gwneud cais am leoedd ysgol ar amser. Caiff ceisiadau nad ydynt yn cyrraedd erbyn y dyddiad cau eu hystyried ar ôl y ddaw a dderbynnir mewn pryd, gan olygu bod rhieni sy’n gwneud cais hwyr yn llai tebygol o sicrhau lle yn eu dewis ysgol – hyd yn oed os oes ganddynt blant eraill yn yr ysgol yn barod. Byddwn yn annog rhieni i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl.”

Cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost accesstolearning@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth

Mae Cyngor Sir Fynwy yn adolygu ei gynllun gwella ar gyfer mynediad cefn gwlad, yn cynnwys cerdded, seiclo a marchogaeth. Mae’n galw ar y cyhoedd, rheolwyr tir a sefydliadau gyda rhan mewn mynediad cefn gwlad i gwblhau un o’i dri holiadur, neu ysgrifennu at y cyngor gyda’u sylwadau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynediad cefn gwlad: “Mae cefn gwlad yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg. Gallai newidiadau gwleidyddol ac yn yr hinsawdd newid wyneb ein tirlun ac i lawer ohonynt mae datgysylltiad gyda natur. Mae’n rhaid i reoli mynediad cefn gwlad addasu i’r heriau hyn a hefyd weithio mewn partneriaeth i roi llu o fanteision yn ei gysylltu gydag iechyd a llesiant a theithio llesol. Hoffem glywed gan reolwyr tir, y cyhoedd a sefydliadau â diddordeb i sicrhau fod ein polisïau a’n cynllun busnes newydd yn addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae cefnogaeth gan y cyhoedd a mewnbwn yn hanfodol fel y gallwn ddefnyddio’r dystiolaeth o fewn y cynllun newydd i ddenu cyllid a phartneriaethau i sicrhau rhaglenni gwella.”

Mae’r holiaduron ar gael drwy ymweld â:

I gael copïau papur neu pdf e-bost: countryside @monmouthshire.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd holiaduron neu gyflwyno sylwadau yw dydd Llun 22 Hydref. Gellir anfon sylwadau at: countryside @monmouthshire.gov.uk erbyn 22 Hydref.

 

 

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi ei fod wedi prynu Parc Busnes Castlegate yng Nghil-y-coed gan Robert Hutchings Cyf. Mae’r parc busnes ar safle o tua 17 erw gyda 252,000 troedfedd sgwâr o safleoedd gyda gwasanaeth. Mae’n gartref i rai o fusnesau pwysicaf y sir yn cynnwys Mitel Networks a Microsemi ynghyd â llu o gwmnïau bach a chanolig. Y pryniant hwn yw’r symudiad diweddar yn y portffolio masnachol ystyriol y mae’r Cyngor yn ei adeiladu. Mae’n atodi mentrau diweddar megis sefydlu marchnad da byw ger Rhaglan, fferm solar yn Crug a darparu swyddfeydd Gradd A i’w gosod yn fasnachol ar Barc Busnes Cymru 1 ym Magwyr. Bydd Castlegate yn rhoi adenilliad ar fuddsoddiad sy’n gydnaws â disgwyliad y Cyngor. Mae’n cyfuno safle strategol allweddol ger y porth i dde ddwyrain Cymru ac yn dangos ymrwymiad i adfywiad parhaus Cil-y-coed.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter: “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi medru gorffen y ddêl yma. Mae’r pryniant yn ein helpu i symud ymlaen gyda nifer o’n nodau strategol ac mae’n arddangosiad clir i fuddsoddwyr yn genedlaethol a rhyngwladol fod Sir Fynwy yn lle gwych i wneud busnes. Mae medru rhannu’r newyddion yma mor fuan ar ôl i Sir Fynwy gael ei chydnabod fel bod â’r economi mwyaf llewyrchus yng Nghymru yn gyfle gwych i ddangos na fyddwn yn gorffwys ar ein rhwyfau. Nid yw Cyngor Sir Fynwy erioed wedi ofni gweithredu mewn ffordd fasnachol, i arloesi a bod yn greadigol lle mae’n ein helpu i hyrwyddo egni ein sir ac mae hwn yn llwybr y byddwn yn parhau i’w ddilyn.”

Ychwanegodd Simon Tothill, Cyfarwyddwr Eiddo a Datblygu Robert Hitchins Cyf: “Ar ôl gweithredu strategaeth rheoli asedau lwyddiannus dros nifer o flynyddoedd, mae Parc Busnes Castlegate yn agos at fod yn llawn ac mae ganddo rôl bwysig yn yr economi lleol. Roedd y gwerthiant i Gyngor Sir Fynwy yn gwneud synnwyr ac mae’r cyngor mewn sefyllfa dda i fanteisio o ffrwd rhentu deniadol tra’n buddsoddi yn ei ranbarth ei hun. Mae’r gwerthiant yn cyd-fynd gyda strategaeth fuddsoddi gyfredol Robert Hutchings a bydd yr arian a geir o’r gwerthiant yn ein galluogi i ailfuddsoddi mewn asedau presennol a datblygiadau newydd ym mhob rhan o Dde Cymru.”

Cynrychiolwyd Cyngor Sir Fynwy gan Alder King LLP gyda JLL yn cynrychioli Robert Hitchins Cyf.

 

Mae Busnes Cymru, gwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim i helpu a chefnogi pobl o ardaloedd Trefynwy a’r Fenni sy’n ystyried cychwyn neu redeg eu busnes eu hunain.

Bydd y gweithdai cychwyn busnes yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau yn cynnwys datblygu syniad busnes, dod o hyd i gyllid, cynllunio busnes, prisio a marchnata, ac fe’u cynhelir rhwng 9.15am a 4.00pm ddydd Mercher 31 Hydref yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) a Chanolfan Bridges, Trefynwy ddydd Mawrth 13 Tachwedd.

Nod y cyrsiau yw helpu darpar entrepreneuriaid i fynd â’r maen i’r wal a throi eu syniad busnes yn realaeth. Caiff yr holl weithdai ei cynllunio a’u cyflwyno gan gynghorwyr profiadol Busnes Cymru a byddant yn rhoi gwybodaeth, ffeithiau defnyddiol a chyngor ymarferol i bobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau busnes a pharatoi am hunangyflogaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Fynwy: “Un o’r blaenoriaethau i Gyngor Sir Fynwy yw cefnogi ac annog twf busnesau a chreu swyddi. Rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu cychwyn eu busnes eu hunain yn y sir.”

Dywedodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes gyda Busnes Cymru: “Ein rôl fel cynghorwyr busnes yw rhannu profiad a gwybodaeth a meithrin hyder ymysg pobl ar ddechrau eu taith fusnes.

“Mae ein gweithdai rhad ac am ddim yn fan cychwyn gwych i bawb sy’n mynychu sydd eisiau cael dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn a rhedeg eu busnes eu hunain, felly byddwn yn annog pawb yn Sir Fynwy sydd eisiau cael mwy o wybodaeth i ddod draw.”.

Mae mwy o wybodaeth ar leoliadau a sut i archebu lleoedd ar gael yn

https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu drwy ffonio 01656 868500.

Caiff Busnes Cymru ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru ac mae’n cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ledled y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I ganfod sut y gall Busnes Cymru eich helpu i gychwyn neu ddatblygu busnes, ffoniwch 03000 6 03000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Dengys ymchwil mai Sir Fynwy sydd â’r economi fwyaf llewyrchus o blith unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru – gan ddod ar y brig o blith y 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Dangosir y canfyddiadau hyn ym ‘Mynegai Economi Llewyrchus’ Grant Thornton sy’n graddio’r economi drwy roi ystyriaeth i dwf ariannol ac adenilliad economaidd o fewn ardal a hefyd set ehangach o nodweddion. Mae’r mynegai’n mesur y sefyllfa bresennol ym mhob un o 22 ardal awdurdod lleol Cymru mewn chwe maes o ddangosyddion economaidd-gymdeithasol, i roi arwydd o lewyrch ardal.

Mae’r chwe mesur yn cynnwys y nodweddion dilynol:

 

 • Ffyniant – economi sy’n cynhyrchu cyfoeth a chreu swyddi
 • Dynamiaeth a chyfle – economi sy’n entrepreneuraidd ac yn arloesol, gyda phoblogaeth sydd â setiau sgiliau a all hybu twf pellach.
 • Cynhwysiant a chydraddoldeb – mae pawb yn manteisio o dwf economaidd. Mae’r bwlch rhwng y cyfoethocaf a’r tlotaf yn culhau, mae gwahaniaethau rhanbarthol yn gostwng ac mae cyfle cyfartal i bawb.
 • Iechyd, llesiant a hapusrwydd – pobl hapus ac egnïol, yn arwain bywydau sy’n bodloni ac yn rhoi cyfleoedd unigol
 • Cydnerthedd a chynaliadwyedd – economi yn cael effaith niwtral ar yr amgylchedd naturiol a’n hamgylcheddau adeiledig yn lleoedd cydnerth rydym eisiau byw ynddynt
 • Cymuned, ymddiriedaeth a pherthyn – mae gan gymunedau egnïol fywyd diwylliannol bywiog a chreadigol a hunaniaeth glir mae ei holl bobl yn falch ohono. Mae pobl yn teimlo’n ddiogel, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol ac yn ymddiried yn integriti busnesau a sefydliadau.

 

Cafodd Sir Fynwy raddiad uchel ym mhob maes yn cynnwys Cynhwysiant a Chydraddoldeb, Dynamiaeth a Chyfle, Cydnerthedd a Chynaliadwyedd a Chymuned, Ymddiriedaeth a Pherthyn.

Dywedodd Alistair Wardell, arweinydd practis swyddfa Caerdydd Grant Thornton:

“Mae perfformiad Sir Fynwy drwyddi draw yn y fynegai yn dangos mai hi sydd â’r economi leol fwyaf llewyrchus yng Nghymru. Mae’n data yn dangos ei bod yn gyson yn y dau awdurdod uchaf yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf ac ar hyn o bryd mai yn y 20% uchaf yn genedlaethol ar gyfer pedwar o’r basgedi mynegai, gan fod yn gyntaf am gynhwysiant a chydraddoldeb.

“Mae’r canlyniad rhagorol yma’n dangos, wrth edrych tu hwnt i ddim ond ffyniant economaidd a chanolbwyntio ar fesur llesiant cymdeithas yn ei gyfanrwydd, gall sicrhau newid gwirioneddol a dechrau effeithio mewn modd cadarnhaol ar bobl leol. Gobeithiwn y bydd ein Mynegai yn gweithredu fel dull gwella allweddol ym mhob rhan o Gymru a helpu busnesau, arweinwyr sector cyhoeddus, y trydydd sector a chymunedau i ddynodi ffyrdd y gallant gydweithio i greu economi gwirioneddol egnïol sy’n gweithio i bawb.”

Dywedodd y Cyng Peter Fox, Arweinydd: “Mae’n wych gweld y canlyniadau hyn sy’n ystyried set ehangach o elfennau a ffyniant economaidd sy’n bwysig i fywydau pobl. Mae Sir Fynwy yn wir yn lle arbennig ac mae’n wych clywed canfyddiadau’r astudiaeth annibynnol yma. Mae ein cymunedau gwych yn gofalu am ei gilydd, yn arloesi ac yn dangos y fantais entrepreneuraidd a chreadigol i wneud y gwahaniaeth i bawb.”

Gall Sir Fynwy weiddi ‘Rydyn ni’n Llwyddo’ yn uchel ac yn falch ein bod yn ailgylchu! Yn yr Wythnos Ailgylchu fwyaf a gorau erioed, mae Ailgylchu dros Gymru yn dathlu bod y drydedd genedl orau am ailgylchu yn y byd. Mae cyfradd ailgylchu Sir Fynwy yn aros yn gyson yn 68%.

Am y 15fed Wythnos Ailgylchu flynyddol (24-30 Medi), mae Ailgylchu dros Gymru yn dathlu pa mor bell y daethom wrth gynyddu ein cyfraddau ailgylchu a’n lle ymysg y tair cenedl sy’n ailgylchu mwyaf yn y byd. Gyda chyfradd ailgylchu o 64%, ein targed nesaf yw cyrraedd 70% cyn gynted ag sydd modd a gallwn gyflawni hyn drwy annog preswylwyr i wneud yn siŵr eu bod yn ailgylchu popeth a fedrant o bob rhan o’r cartref.

Pam? Oherwydd MAE Sir Fynwy yn ailgylchu. Oherwydd ei fod yn cyfri.

Cael ailgylchu yn iawn

Fel cenedl rydym yn ailgylchu mwy nag erioed, ond mae’n bwysig ein bod yn ei gael yn iawn. Mae bron hanner (49%) yn rhoi o leiaf un eitem y gellid ei ailgylchu yn y bin sbwriel cyffredinol

Yn ystod yr Wythnos Ailgylchu yma rydym yn annog pawb i wneud ychydig bach mwy i helpu Cymru i ddod y brif genedl ailgylchu yng Nghymru.

Dyma rai awgrymiadau da ar gyfer ailgylchu yn Sir Fynwy:

 • Ailgylchu batris, yn hytrach na’u taflu gyda sbwriel cartref. Mae blychau casglu ar gyfer batris ym mhob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi, mewn hybiau cymunedol Cyngor Sir Fynwy, mewn ysgolion ac mewn siopau trydanol. Os caiff batris eu rhoi gyda gwastraff cartref, cânt eu llosgi a gall y broses hon achosi ffrwydradau a difrod costus i’r cyfleuster ynni o wastraff.
 • Ailgylchu paent emwlsiwn a glos. Gellir ailgylchu paent cartrefi ym mhob un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Sir Fynwy.
 • Ailgylchu eitemau trydanol bach fel peiriannau tostio, ffonau, unedau sain bach a sychwyr gwallt. Ewch â nhw i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi agosaf.
 • Caiff gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos yn Sir Fynwy a’i ailgylchu. O fis Rhagfyr bydd y broses ailgylchu bwyd yn cynhyrchu trydan yn ein cyfarpar biodreulydd newydd. Rydym angen mwy o bobl leol i ymuno â’r chwyldro ailgylchu bwyd gan ei fod yn gostwng arogl bin y cartref yn ogystal â bod yn fwy gwyrdd.
 • Ailgylchu papur a cherdyn i fagiau coch a deunyddiau plastig, caniau a gwydr i fagiau porffor.

 

Mae rhai pobl yn holi pam y caiff yr holl fagiau wedyn eu llwytho i gefn yr un lori a’u cywasgu gyda’i gilydd. Mae papur a cherdyn yn fwy o werth pan gaiff ei gadw ar wahân oddi wrth ddeunyddiau eraill. Mae pryderon weithiau fod y bagiau’n rhwygo pan gânt eu cywasgu yng nghefn y lori. Gwneir y cywasgu yn ofalus i wneud yn siŵr fod digon o le ar y lori i gasglu sbwriel ailgylchu pawb ac nid yw’r driniaeth yma’n achosi difrod i’r deunyddiau.

 

Bydd lorïau newydd ar gael yn ystod y gwanwyn nesaf a chedwir deunyddiau ar wahân. Gobeithir y bydd hyn yn annog hyd yn oed fwy o bobl i ailgylchu a chael mwy o hyder yn y broses ailgylchu.

 

Ansicr sut i ailgylchu eitem penodol? Gall Lleoliad Ailgylchu a baratowyd gan Ailgylchu dros Gymru ddangos yn union beth ddylai fynd i’r bin ailgylchu lle’r ydych chi’n byw.

 

Ailgylchwch. Mae Sir Fynwy yn gwneud. Oherwydd ei fod yn cyfri.

 

Mae beth a sut yr ydym yn ailgylchu yn cyfri. Mae ailgylchu eitem yn hytrach na’i thaflu gyda’r sbwriel cyffredinol yn golygu y caiff ei thrin yn y ffordd fwyaf cyfeillgar i’r amgylchedd, gadw deunyddiau mewn defnydd ac allan o’r amgylchedd.

 

Dywedodd Catrin Palfrey, rheolwr ymgyrch Ailgylchu dros Gymru: “Mae mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn ailgylchu popeth a fedrant o bob rhan o’r cartref ac mae ein safle yn y byd yn adlewyrchu hyn. Mae’r un fath yn Sir Fynwy – mae mwy a mwy ohonom yn ailgylchu, felly diolch i chi am wneud popeth a fedrwch i barhau â’r gwaith da! Gyda’n gilydd gallwn helpu Cymru i gyrraedd y brig.”

 

Dywedodd Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff “Mae pobl Sir Fynwy yn wych am ailgylchu ac mae ein cyfraddau ailgylchu yn gyson yn y 3 sir uchaf yng Nghymru. Mae bob amser fwy o ddeunyddiau y gallem ailgylchu mwy arnynt – yn arbennig bwyd. Mae rhai newidiadau mawr ar y ffordd ar gyfer ein gwasanaeth ailgylchu. Bydd ein loriau ailgylchu newydd ar y ffordd yn y gwanwyn, gan gadw’r deunyddiau y mae pobl leol yn eu didoli’n ofalus yn fwy ar wahân, gan gynyddu eu gwerth a’r gallu i’w hailgylchu.”

 

I gael mwy o wybodaeth am yr Wythnos Ailgylchu ac i ddefnyddio’r Lleoliad Ailgylchu i ganfod beth i’w ailgylchu lle’r ydych chi’n byw, ewch i www.ailgylchudrosgymru.org.uk.

 

Ddydd Iau 20 Medi gwahoddodd Sgowtiaid Sir Fynwy staff ac aelodau etholedig o Gyngor Sir Fynwy i helpu gwneud dros 100 pabi ceramig fel rhan o brosiect celf goffa Sir Fynwy yn Cofio. Daeth arweinwyr y sgowtiaid draw i Neuadd y Sir ym Mrynbuga ynghyd â rhai o aelodau ieuengaf y Gymdeithas Sgowtiaid, i gyd yn ddisgyblion Ysgol y Fenni, ac ar gael i helpu staff i greu’r pabi unigryw.

Hyd yma, cafodd 2,000 pabi eu cynhyrchu gan grwpiau Sgowtiaid, Explorers, Cubs, Beavers ac Arweinwyr. Mae’r pabi a gafodd eu creu yn Neuadd y Sir yn ychwanegiad gwerthfawr, gyda Sgowtiaid Sir Fynwy yn anelu i greu 2,500 ohonynt erbyn 30 Medi.

Bydd prosiect Sir Fynwy yn Cofio yn coffau’r milwyr o Sir Fynwy a fu farw yn y 100 mlynedd diwethaf. Ddydd Sul 18 Tachwedd gosodir 2,500 pabi ceramig yng Nghastell Rhaglan ar gyfer Seremoni Coffau Sgowtiaid Sir Fynwy. Mae trefnwyr y digwyddiad wedi casglu enwau aelodau lluoedd arfog a gollodd eu bywydau mewn gwrthdaro dros y 100 mlynedd ddiwethaf. Hwn fydd y tro cyntaf erioed i’r enwau hyn gael ei dangos gyda’i gilydd.

Dywedodd Ceri Carlyon, Arweinydd Sgowtiaid Sir Fynwy: ‘Rydym mor falch i fod yn rhan o ddigwyddiad coffa mor fawr. Rydym mor ddiolchgar am y gefnogaeth y mae’r awdurdod lleol, grwpiau cymunedol ac ysgolion eisoes wedi ei ddangos i’n helpu i gyflawni ein nod. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at weld y gosodwaith terfynol yng Nghastell Rhaglan, bydd yn olygfa wirioneddol wych. Bydd hefyd yn deimladwy iawn i gweld enwau’r holl filwyr yn cael eu harddangos a chyfleu gwir arwyr ein hoes.’

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Economaidd: “Roedd yn wych croesawu Sgowtiaid Ardal Sir Fynwy a dysgu mwy am brosiect Sir Fynwy yn Cofio. Rwy’n canmol y gwaith i goffau ein milwyr ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weld y pabi yn cael eu dangos yn y digwyddiad ym mis Tachwedd.’

Mae Sgowtiaid Sir Fynwy yn croesawu gwybodaeth gan deuluoedd milwyr a gollodd eu bywydau mewn gwrthdaro. Defnyddir yr wybodaeth i goffau arwyr rhyfel lleol y 100 mlynedd ddiweddaf. Cyswllt: Ceri Carlyon C.Carlyon@monscouts.org.uk

I gael mwy o wybodaeth ar grwpiau Beavers, Cubs, Sgowtiaid ac Explorers ewch i: http://www.scoutscymru.org.uk/

Cafodd disgyblion a staff o Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr gyfle unwaith mewn oes yr wythnos hon pan fuont yn bresennol yn nigwyddiad graddio cyntaf Gwobr y Tywysog William, ynghyd â disgyblion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, ynghyd â EUB Dug Caergrawnt.

Arweinydd y digwyddiad a gynhaliwyd i ddathlu llwyddo gwobr addysg cymeriad yn enw’r Tywysog William, oedd David Walliams OBE a neilltuodd amser i siarad gyda’r plant a hyd yn oed dynnu ychydig o hunluniau.

Cafodd plant a staff Llan-ffwyst eu synnu pan gyhoeddodd David Walliams enillwyr y Cyfraniad Eithriadol ar gyfer Gwobr y Tywysog William: “Rhoddir hyn i bennaeth yr ysgol a’r ysgol sydd yn wirioneddol wedi coleddu’r cynllun. Mae eu hyrwyddiad o addysg cymeriad wedi bod yn ysbrydoliaeth. Aiff y wobr i Jon Murphy ac Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr.”

Cyflwynwyd y wobr i Mr Murphy, oedd ar y llwyfan gyda disgyblion yn cynrychioli’r ysgol ac athrawes Blwyddyn 2 Mrs Cheryl Evans, gan y Tywysog William a Mr Ben Slade, Prif Weithredwr Skillforce.

Dywedodd Mr Murphy: “Roedd hon yn wobr hollol annisgwyl i’r ysgol ac roedd yn anrhydedd gwirioneddol cael y Cyfraniad Eithriadol at Wobr y Tywysog William gan Ddug Caeredin. Mae hyn bod yn uchafbwynt gyrfa i mi.”

Caiff Gwobr y Tywysog William ei chyflwyno gan elusen SkillForce o Nottingham gyda’r nod o helpu plant a phobl ifanc 6-14 oed i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol yn cynnwys hyder, gwytnwch a hunan-gred.

Gorffennodd Blwyddyn 2 a Blwyddyn 5 Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr y rhaglen 36 wythnos, a gaiff ei haddysgu’n bennaf gan gyn aelodau o’r lluoedd arfog, drwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a seiliedig mewn dosbarth ac mae’n cynnwys adfyfyrio’n rheolaidd ar yr hyn mae disgyblion yn ei ddysgu a sut mae eu cymeriad yn datblygu. Hyd yma graddiodd 90 o ddisgyblion yn llwyddiannus i ennill y wobr ac mae 60 arall yn dilyn y cwrs ar hyn o bryd.

Mynychodd mwy na 150 o blant y digwyddiad a bu Dug Caeredin yn siarad gyda llawer o ddisgyblion ac  ysgolion.

Lansiwyd Gwobr y Tywysog William yn 2017 a chaiff eisoes ei chynnal mewn dros 200 o ysgolion ar draws y Deyrnas Unedig a chafodd ei chyflwyno i 7,500 o ddisgyblion.

Mae SkillForce yn bennaf yn defnyddio cyn aelodau o’r lluoedd arfog fel hyfforddwyr a gallant ysbrydoli ac addysgu disgyblion drwy ddefnyddio eu profiad bywyd a gyrfa, dewrder a gwybodaeth eu hunain ac mae’r elusen yn cynnig sesiynau blasu i ysgolion sy’n ystyried cofrestru.

Mewn araith yn y digwyddiad, dywedodd Ben Slade, Prif Swyddog Gweithredol SkillForce :

“Rydym wedi cyflawni llawer iawn eleni. Fodd bynnag dim ond dechrau pethau yw hyn. Rwy’n credu fod yn rhaid i ni roi llawer mwy o bwyslais ar roi’r amser a’r lle i blant i ymchwilio agweddau sylfaenol cymeriad da a datblygu’r sgiliau i ymdopi gyda heriau a chyfleoedd bywyd.”

Rhoddodd David Walliams elfen o gomedi, i’r seremoni gan jocan:

“Ar gyfer y rhai ohonoch nad ydych yn fy adnabod – mewn ffordd fi yw ateb Prydain i Angelina Jolie: actor uchel iawn ei barch sy’n adnabyddus am ei waith dyngarol, a hefyd yn ddeniadol iawn i’r llygad.”

Mae My Mates, prosiect cyfeillgarwch gan Gyngor Sir Fynwy ar gyfer pobl gydag anableddau, wedi ennill Gwobr Gofal Cymdeithasol Cymru am Ddatrysiadau Arloesol a Chreadigol.

Dyfernir Gwobrau Gofal Cymdeithasol i sefydliadau a thimau o bob rhan o Gymru i gydnabod, dathlu a rhannu arfer ardderchog mewn gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol. Cyflwynir y gwobrau i brosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd y bobl y maent yn eu cefnogi.

Teithiodd aelodau’r prosiect ynghyd â thîm My Mates: Sarah Seabourne, rheolwr y prosiect; Kemmine Parrish, cydlynydd y prosiect a Janet Cox, hwylusydd y prosiect, i Neuadd y Ddinas Caerdydd ddydd Iau 13 Medi ac roeddent wrth eu bodd i ennill y wobr bwysig. Hefyd yn cadw cwmni i’r tîm roedd Shelley Welton, Comisiynydd Arweiniol Cyngor Sir Fynwy sy’n eiriolydd ac yn gefnogwr cadarn i’r prosiect arloesol.

Dechreuodd My Mates yn 2016, a chaiff y prosiect unigryw a thrawsnewidiol ei arwain gan aelodau sy’n gweithio i sicrhau annibyniaeth a chydraddoldeb.

Mae’r prosiect yn helpu pobl gydag anableddau i ffurfio cyfeillgarwch hyderus a byw “gydag angerdd a diben”. Mae’n galluogi aelodau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol. Cafodd cyfeillgarwch cadarn ei ffurfio ac, mewn rhai achosion, berthnasoedd personol agos. Caiff aelodau gyngor a gwybodaeth gan gydlynwyr My Mates mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae’r tîm yn cynnig cyngor ac arweiniad proffesiynol ac mae ganddynt Gerdyn C wedi cofrestru gyda GIG Cymru.

Mae’r prosiect wedi gweld cyfeillgarwch yn ffynnu a chariad gwirioneddol yn blodeuo. Mae rhai aelodau wedi magu hyder i drafod a mynegi eu rhywioldeb, rhywbeth nad oedd llawer wedi ei drafod gyda neb o’r blaen. Mae tîm My Mates yn gweithio’n agos gydag aelodau’r gymuned LGBT+ ac yn cael mynediad i gefnogaeth ac arweiniad.

Oherwydd ei lwyddiant mae’r prosiect wedi ehangu i gynnwys pobl o bob rhan o’r Gwent, ac mae ganddo 115 aelod erbyn hyn.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd: “Rwyf ar ben fy nigon. Mae’r prosiect wedi llwyddo oherwydd agwedd arloesol swyddogion y cyngor a brwdfrydedd ac ymroddiad aelodau My Mates. Mae cyfeillgarwch yn hanfodol i gael golwg iach ar fywyd. Mae My Mates yn helpu cynifer o bobl i fynd i leoedd newydd, dod i adnabod pobl newydd a chael hwyl!

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â My Mates ar 01873 735414.

 

 

Cafodd disgyblion yn Nhrefynwy eu croesawu i’w hysgol 21ain Ganrif newydd ddydd Llun 17 Medi. Dechreuodd myfyrwyr a staff y flwyddyn academaidd yn yr ysgol newydd o’r math diweddaraf. Mae Cyngor Sir Fynwy mewn cysylltiad gyda phartneriaid yn Interserve, grŵp gwasanaethau cefnogaeth ac adeiladu rhyngwladol, a Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno amgylchedd dysgu newydd gwych ar gyfer disgyblion a staff. Bydd gofodau braf yn ysbrydoli ac yn hybu profiadau dysgu.

Mae’r amgylchedd dysgu £40m yn cynnwys cyfuniad o ardaloedd arddull theatr, neuadd fawr a gofodau stiwdio i astudio’n anffurfiol, ynghyd ag ystafelloedd dosbarth gyda golau naturiol ac amrywiaeth o ofodau i bobl ifanc eu mwynhau. Mae’r gwaith adeiladu’n cynnwys technoleg ddigidol 21ain ganrif ym mhob rhan o’r adeilad sy’n cynnwys taflunwyr ansawdd sinema a’r offer addysgu rhyngweithiol diweddaraf ar gyfer athrawon a myfyrwyr.

Mae’r gofod effeithiol o ran ynni yn cynnwys technoleg hunan-oeri mewn tywydd twym gyda rhyddhau gwres i ostwng yr angen am wresogi traddodiadol. Gwneir y defnydd mwyaf posibl o olau naturiol ym mhob rhan o’r adeilad gyda goleuadau awtomatig i arbed trydan.

Adeiladwyd yr ysgol gan bobl leol – gyda 70% o’r adeiladwyr, trydanwyr, plymwyr a pheirianwyr ar y safle yn byw yn yr ardal, yn cynnwys rhai cyn-ddisgyblion. Mae llawer o brentisiaid lleol wedi dysgu sgiliau ar y safle ac mae myfyrwyr profiad gwaith wedi cyfrannu at y prosiect i roi cyfleoedd swyddi iddynt yn y dyfodol. Mae Interserve gan gydweithio gyda’r cyngor sir a chynllun rhannu prentisiaeth Y Prentis yn Ne Ddwyrain Cymru wedi rhagori ar darged buddion cymunedol y prosiect.

Bydd grwpiau cymunedol hefyd yn manteisio o’r cyfleusterau. Gellir defnyddio’r stiwdio ddawns a’r neuadd ar gyfer cyfarfodydd cymunedol, grwpiau a dosbarthiadau ffitrwydd ac mae ardal y llwyfan yn rhoi gofod perfformiad perffaith ar gyfer corau lleol a grwpiau drama amatur.

Mae’r ysgol yn agos at ac yn ategu’r ganolfan hamdden sydd newydd ei hagor, y ddwy yn asedau gwerthfawr ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Ar ôl ymweld â’r safle nifer fawr o weithiau dros y 12 mis diwethaf, mae’n fy ysbrydoli i weld myfyrwyr a staff yn symud i gartref newydd Ysgol Gyfun Trefynwy.

“Mae’r cyngor, ynghyd â’n contractwyr, Llywodraeth Cymru a chyfraniad llawn gan y myfyrwyr ac athrawon wedi darparu amgylchedd dysgu o’r math diweddaraf un i bobl ifanc yn Nhrefynwy am genedlaethau i ddod.

“Rwy’n edrych ymlaen at glywed ymateb y staff a myfyrwyr wrth i’r tymor newydd ddechrau ac edrychaf ymlaen at gwblhau’r gwaith allanol yn cynnwys dymchwel yr hen adeiladau. Ynghyd ag ailddatblygu’r ganolfan hamdden, hwn yw’r buddsoddiad sengl mwyaf yn Nhrefnwyr am genedlaethau a gobeithiaf y bydd o fantais mawr i’r bobl leol.”

Mae Vaughn Davies, Pennaeth yr ysgol, ar ben ei ddigon gyda chanlyniad y buddsoddiad yng nghymuned Trefynwy: “Rwyf mor falch i groesawu disgyblion a chydweithwyr i’n hysgol 21ain ganrif. Hoffwn ddiolch i staff, disgyblion, rhieni , llywodraethwyr a’n holl bartneriaid am eu cyfraniad sylweddol i’r dyluniad, i wneud hwn yn amgylchedd dysgu cynhwysol iawn i bawb. Rydym wedi casglu popeth sy’n llwyddiannus iawn am ein hysgol ac yn seiliedig ar ein gwerthoedd, wedi cyfoethogi hynny. Gellir yn awr ddefnyddio’r gofodau newydd hyn yn y ffordd orau bosibl i bob disgybl fwynhau eu dysgu a symud ymlaen i fywyd fel oedolion gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i’w paratoi ar gyfer cyflogaeth a dysgu gydol oes.”

Dywedodd Tim Humphries, pensaer prosiect gyda BDP:

“Bu’n fraint fawr gweithio gydag ysgol ac awdurdod lleol mor oleuedig sydd wedi croesawu’r posibiliadau y gall dylunio eu cynnig.

“Bu’r ffordd y buont yn cydweithio a gyrru’r prosiect yn sylfaenol i’r canlyniad – cyfleuster pwrpasol, hyblyg sy’n gwirioneddol weithio i’r ysgol wrth ei galluogi i gyflawni deilliannau addysgol, tra’n manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gynigir gan Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Cyngor Sir Fynwy”.

 

 

Gall rhieni a gofalwyr Sir Fynwy gael mynediad i’r Cynnig Gofal Plant newydd o fis Ionawr 2019. Mae ‘r cynllun a gyllidir gan Lywodraeth Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant rhad ac am ddim ar gyfer rhieni cymwys sydd mewn gwaith ac â phlant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Gall plant gael mynediad i’r cynnig o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

I gael mynediad i elfen gofal plant y cynnig, mae’n rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

 • Fod yn gyflogedig neu hunangyflogedig ac yn byw’n barhaol yn Sir Fynwy
 • Rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r rhiant unigol mewn teulu un rhiant
 • Bod yn ennill isafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, ond llai na £100k y flwyddyn

Gall darparwyr gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (neu Estyn os yw’r darparydd yn Lloegr) ddarparu’r cynnig ond mae’n rhaid i 10 awr o addysg feithrin Cyfnod Sylfaen gael eu cymryd mewn meithrinfa awdurdod lleol neu ddarparydd cymeradwy nas cynhelir.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc: ‘Rwyf mor falch y gall teuluoedd Sir Fynwy gael mynediad i’r Cynnig Gofal Plant. Hyd yma cynhaliwyd cynllun peilot mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Cymru felly mae’n dda medru darparu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i deuluoedd ffynnu.’

Bydd manylion cynhwysfawr ar gael yn y misoedd nesaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.monfis.org.uk neu www.facebook.com/moncfis.

 

 

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio dau gerdyn aelodaeth llyfrgell newydd. Gwahoddir plant pedair i saith oed i gynllunio cerdyn ar gyfer rhai 0-7 oed a gofynnir i bobl ifanc rhwng 8 a 15 oed greu cerdyn ar gyfer rhai yn eu harddegau.

Mae’n rhad ac am ddim i ymuno â’r llyfrgell ac mae’n agor byd o ddychymyg drwy lyfrau stori gwych. Gall plant ddysgu am y byd rydym yn byw ynddo o’n casgliadau o lyfrau ffeithiol a drwy’r mynediad am ddim i’r rhyngrwyd sydd ar gael ym mhob un o hybiau Sir Fynwy. Medrir lawrlwytho eLyfrau a llyfrau sain am ddim hefyd ac mae Comics Plus yn rhoi mynediad heb derfyn i filoedd o nofelau a chomics graffig digidol. Mae llyfrgelloedd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau am ddim drwy gydol y flwyddyn.

Caiff tri chynnig o bob categori eu rhoi ar restr fer gan banel o feirniaid yn cynnwys yr awdur a darlunydd Shoo Rayner. Caiff cynigion eu barnu ar ddychymyg, creadigrwydd a pha mor dda mae’r cynllun yn hyrwyddo llyfrgelloedd a darllen. Caiff enillwyr eu dewis drwy bleidlais gyhoeddus ar-lein.

Agorodd y gystadleuaeth ddydd Llun 3 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Llun 1 Hydref. Bydd pleidleisio ar-lein rhwng dydd Llun 8 Hydref a dydd Iau 22 Hydref. Cyhoeddir enwau dau enillydd ar 29 Hydref.

Mae mwy o wybodaeth a thelerau ac amodau’r gystadleuaeth ar gael ar ffurflen gais o’ch hyb cymunedol neu llyfrgell. Gellir gael mwy o wybodaeth am hybiau cymunedol Sir Fynwy drwy’r wefan:

http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

 

Gwahoddir preswylwyr i fynychu digwyddiad band eang i ofyn cwestiynau a chanfod mwy am ymestyn band eang cyflym iawn. Cynhelir y digwyddiad yn neuadd pentref Llanddewi Rhydderch ar 20 Medi, 4.30-6.00pm, gyda Julie James AM, Gweinidog Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am seilwaith band eang yn bresennol.

Mae Cyflymu Cymru wedi darparu mynediad i fand eang ffibr cyflym i bron 733,000 o safleoedd ledled Cymru ond mae ardaloedd o Gymru yn dal i fod heb fynediad i’r gwasanaeth yma.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

“Rwy’n credu’n gryf y dylai ein holl gymunedau gael mynediad i Fand Eang Cyflym Iawn. Bydd y drafodaeth hon yn werthfawr iawn gan y bydd y Gweinidog yn bresennol. Bydd yn gyfle i gyfleu teimladau preswylwyr ac ateb cwestiynau. Bydd Cyngor Sir Fynwy yn parhau i weithio gyda’n cymunedau nad oes ganddynt fynediad i fand eang cyflym iawn i ddynodi datrysiadau a allai gyflawni eu hanghenion. Mae allgau digidol yn broblem go iawn yn ein cymunedau ac rwy’n benderfynol i weithio gyda phartneriaid i sicrhau y caiff ei ddatrys’.

 

Fe wnaeth Cyngor Sir Fynwy greu gofod egnïol, hwyliog a diddorol yn Sioe Brynbuga i ddathlu popeth sydd gan y sir i’w cynnig. Thema’r diwrnod oedd ‘Cadw eich Cefn Gwlad yn Iach’ felly daeth llawer o fudiadau lleol ac adrannau’r cyngor ynghyd – o ofalu am gefn gwlad drwy ostwng y defnydd o blastig un-defnydd i wirfoddolwyr yn helpu gyda datrysiadau trafnidiaeth wledig, i ddod â phobl ynghyd i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau.

Rhannwyd naws yr ŵyl gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, mudiad sy’n cefnogi gofalwyr ifanc yn Sir Fynwy. Roedd y gofalwyr yn bresennol i greu profiad unigryw gyda pheintio wyneb gyda gliter ac amrywiaeth o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth o’u gwaith.

Bu adloniant ar lwyfan Cerddoriaeth Gwent drwy gydol y dydd gyda pherfformiadau gan ensemble sacsoffon De Mynwy, Côr Cymunedol Sir Fynwy, Ysgol Gyfun Trefynwy, Côr Ysgol Gynradd Cross Ash, Sŵn Celtaidd, Buskuleles Brynbuga a Chôr Allegra.

Bu timau gwastraff ac ailgylchu Sir Fynwy yn rhannu awgrymiadau, cyngor da ac ymrwymiadau ar fod yn ddi-blastig ac ymunodd Trefynwy Di-blastig a Chas-gwent Di-blastig gyda nhw. Rhoddwyd poteli yfed y gellid ei hail-lenwi i’r holl wirfoddolwyr i ostwng y defnydd o blastig un-defnydd yn y digwyddiad. Cafodd ymwelwyr hefyd eu hannog i feddwl am effaith sbwriel ar gefn gwlad hardd Sir Fynwy.

Cyflwynwyd gweithdai crefft gan dîm Dysgu Cymunedol Sir Fynwy fu’n dysgu ymwelwyr o bob oed sut i wneud anifeiliaid o lyfrau wedi eu hailgylchu. Roedd y tîm yn awyddus i annog pawb i ddysgu rhywbeth newydd a hyrwyddo’r amrywiaeth eang o gyrsiau a gynigir gan Dysgu Cymunedol Sir Fynwy. Ymunodd grŵp Menywod Crefftus y Fenni yn yr hwyl, gan helpu preswylwyr i wneud pabi cadoediad o boteli plastig wedi’u hailgylchu.

Cynhaliodd tîm Cefn Gwlad y cyngor gêm yn rhoi sylw i lwybrau cerdded, atyniadau a phethau i’w gwneud yn yr awyr agored. Y tu allan yn y Parth Rhoi Cynnig Arni, roedd tîm hamdden Sir Fynwy yn boblogaidd gyda golff gwirion a bu llawer o bobl yn cymryd rhan yn y gêm ‘Serfio Sydyn’ ar gwrt tennis gwynt gyda chefnogaeth gan hyfforddwyr tennis lleol. Roedd gwybodaeth ar gael gan dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy ar yr ystod eang o ddewisiadau iechyd, ffitrwydd a gweithgareddau awyr agored sydd ar gael ar draws Sir Fynwy.

Roedd hen gar clasurol yn destun trafod gwych i Gynllun Car Cymunedol Bridges sy’n edrych am wirfoddolwyr i helpu cludo pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell. Roedd gan Dewis Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyngor gwych ar gyfer cadw pobl yn iach.

Bu’r tîm Maethu yn codi ymwybyddiaeth o’r angen am fwy o ofalwyr maeth yn Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth a chanfod pa mor werth chweil y gall maethu fod, ewch draw i westy’r Three Salmons, Brynbuga am 10.00am – 12.00pm neu 6.30pm – 8.30pm ddydd Iau 13 Medi 2018.

Roedd anrhegion gyda thema Sir Fynwy ar werth yn Ymweld â Sir Fynwy a chynnyrch Masnach Deg gan grŵp Masnach Deg Sir Fynwy.

Bu’r Cyngor yn arddangos ei ap Fy Sir Fynwy a phrofiad rhyngweithiol ‘Chat Bot’ newydd i alluogi preswylwyr i dderbyn gwybodaeth yn gyflym ac yn rhwydd. Rhoddodd ymwelwyr i’r babell adborth onest ac agored am y Cyngor. Caiff yr adborth ei ddefnyddio er mwyn parhau i wella.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Diolch i bawb a ymunodd â ni yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn. Fel ffermwr lleol, mae cadw cymunedau gwledig yn iach ac yn ffynnu yn wirioneddol bwysig i fi. Roedd yn wych clywed preswylwyr yn siarad am y pethau sy’n bwysig iddynt a rhannu eu syniadau am sut y gallwn ddod hyd yn oed yn well. Roedd yn hyfryd gweld pawb yn mwynhau diwrnod hwyliog mas gyda’u cymuned.”

Mae Prifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru yn gwahodd busnesau bach a chanolig yn cyflogi hyd at 250 o bobl i gymryd rhan mewn arolwg ar eu defnydd o dechnoleg ddigidol.

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o genhedloedd eraill, mae Cymru yn mynd drwy gyfnod o drawsnewid digidol cyflym gyda thechnolegau a alluogir gan fand eang megis cyfrifiadureg cwmwl, cynadleddau fideo a chyfryngau cymdeithasol â rôl ganolog mewn busnes a chymdeithas. Dengys tystiolaeth o arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol (2016 a 2017) fod busnesau wedi sicrhau manteision sylweddol o fabwysiadu technolegau o’r fath, gyda 50% o fusnesau bach a chanolig Cymru yn dweud fod eu helw wedi cynyddu oherwydd defnydd band eang cyflym iawn.

Bydd yr Uned Ymchwil ar Economi Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd yn lansio arolwg diweddaraf Aeddfedrwydd Digidol ar 10 Medi mewn cysylltiad gyda Llywodraeth Cymru. Yr arolwg yw’r brif ffynhonnell o ddata ar fusnesau Cymru a’u Haeddfedrwydd Digidol – yn adlewyrchu eu sgiliau TG a defnydd technolegau digidol.

Bydd pob busnes sy’n cymryd rhan yn yr arolwg yn 2018 yn gymwys i dderbyn copi o’u sgôr Aeddfedrwydd Digidol yn rhad ac am ddim (anfonir hyn yn gynnar yn 2019 i bawb sy’n cymryd rhan) gan ddangos sut maent yn cymharu gydag eraill yng Nghymru. Drwy gymryd rhan, gall busnesau gefnogi’r ymchwil bwysig yma, hysbysu gwaith Llywodraeth Cymru yng nghyswllt band eang cyflym iawn a chyfrannu at ddatblygiad Cymru fel cenedl ddigidol.

Medrir cael mynediad i’r arolwg yn: https://bit.ly/2w2koYe

 • Mae mwy o help ar gael gan Cyflymu Cymru i Fusnesau – gwasanaeth cymorth busnes sy’n helpu busnesau cymwys bach a chanolig yng Nghymru i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg ar-lein. Yn cynnig dosbarthiadau meistr yn rhad ac am ddim, cefnogaeth un-i-un ac adolygiad gwefan, gallai cefnogaeth helpu busnesau i arbed arian, hybu gwerthiant ac elw a gwella cynhyrchiant. https://busnescymru.llyw.cymru/cyflymucymruifusnesau/

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Sul 9 Medi Rhwng 20:25 – 20.55 (tua)

Dydd Llun 10 Medi Rhwng 08:50 – 09.20 (tua)

Dydd Llun 10 Medi Rhwng 21.10 – 21.40 (tua)

Dydd Mawrth 11 Medi Rhwng 09:35 – 10.05 (tua)

Dydd Mawrth 11 Medi Rhwng 21:55 – 22.25 (tua)

Dydd Mercher 12 Medi Rhwng 10:20 – 20.50 (tua)

Dydd Mercher 12 Medi Rhwng 22:35 – 23.05 (tua)

Bydd y pwyntiau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar ragolygon amser llanw. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw colwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y bydd angen cau ffyrdd a dim ond pan os yw dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bydd cynnydd i wneud Sir Fynwy yn sir ddi-blastig yn cymryd cam mawr ymlaen yn nhymor yr hydref gyda dychwelyd i laeth ysgol mewn poteli gwydr. Yn dilyn gwerthusiad trwyadl o gyflenwyr, mae’r cyngor yn ddiweddar wedi dyfarnu ei gontract i Raglan Dairy a chaiff llaeth ar gyfer pob disgybl ysgol Cyfnod Allweddol Un ei ddosbarthu mewn poteli gwydr fydd wedyn yn cael eu casglu a’u sterileiddio a’u hailddefnyddio. Fel budd ychwanegol, mae’r llaethdy yn cael ei holl laeth o fewn cylch 30 milltir o’i safle yn Rhaglan.

Cafodd llaeth ysgol ei ddosbarthu mewn poteli plastig traean o beint am nifer o flynyddoedd ac yn Sir Fynwy mae hyn yn gyfanswm o 11,500 potel yr wythnos neu’r nifer enfawr o 437,000 bob blwyddyn! Er y caiff rhai ohonynt eu hailgylchu, mae’r cyngor yn cydnabod y difrod y gall plastig un-defnydd ei achosi i’r amgylchedd a’r moroedd. Fel canlyniad, mae wedi gwneud ymrwymiad i ddod yn ddi-blastig drwy ostwng pob defnydd diangen ar blastig.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc: “Mae’r cyngor wedi gwneud ymrwymiad i weithio tuag at ddod yn sir ddi-blastig ac mae hynny’n golygu cael ein tŷ ein hunain mewn trefn drwy ostwng plastig un-defnydd diangen. Bydd symud i boteli gwydr ar gyfer llaeth ysgol yn atal llawer iawn o wastraff bob blwyddyn.”

Ychwanegodd James Durose o Raglan Dairy: “Rydym yn falch iawn i fod wedi sicrhau’r contract i gyflenwi llaeth ysgol i ysgolion Sir Fynwy, ac yn falch i fedru cyfrannu at ostwng gwastraff plastig.”

Gall ymwelwyr i Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 8 Medi edrych ymlaen at gael eu diddanu a’u hysbysu pan fyddant yn camu i bafiliwn Cyngor Sir Fynwy. Mae’r cyngor yn dychwelyd am ail flwyddyn yn dilyn llwyddiant Pabell Sir Fynwy yn 2017.

I gefnogi’r ymgyrch ryngwladol i ddiogelu ein byd naturiol, thema eleni yw Cadw ein Cefn Gwlad yn Iach. Bydd ardal Sir Fynwy yn rhoi cyfle i ddangos gwaith amgylcheddol gwych y tîm Gwastraff ac Ailgylchu. Bydd y tîm yn gweithio gyda grwpiau Di-blastig o bob rhan o’r sir, Tîm Cefn Gwlad y cyngor a Chadw Cymru’n Daclus i ymgysylltu, addysgu a hysbysu ymwelwyr am y llu o ffyrdd y gallant newid eu harferion i helpu diogelu’r amgylchedd.

Mae’r cyngor yn falch i arddangos profiad rhyngweithiol newydd ‘Chat Bot’ i alluogi preswylwyr i dderbyn gwybodaeth yn gyflym ac yn rhwydd. Mae croeso i ymwelwyr i’r babell roi adborth onest ac agored am sut mae’r cyngor yn cysylltu gyda phreswylwyr ar hyn o bryd. Bydd gêm hwyliog a diddorol o ‘Sgorau ar y Drysau’ yn rhoi cyfle i breswylwyr roi sgôr i’w profiad presennol. Defnyddir yr adborth i ddatblygu dyfodol gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghyngor Sir Fynwy.

Bydd y llwyfan bysgio poblogaidd yn dychwelyd gyda chorau lleol, cerddorion ifanc o Gerddoriaeth Gwent ynghyd â pherfformwyr gwych ar y Bandstand yn cynnwys Buskuleles Brynbuga a Thriawd Matahari, grŵp drymio Affricanaidd.

 • 10.00am     Ensemble sacsoffon Cerddoriaeth Gwent De Mynwy
 • 10.45am     Côr Cymunedol Sir Fynwy
 • 11.30am      Ysgol Gyfun Trefynwy
 • 12.15pm      Côr Ysgol Gynradd Cross Ash
 • 1.00pm       Sŵn Celtaidd
 • 1.45pm       Buskuleles Brynbuga
 • 2.30pm      Penny Walker
 • 3.15pm       Côr Allegra
 • 4.00pm      Triawd Matahari – Drymio Affricanaidd

 

Bydd amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael. Bydd Menywod Crefftus y Fenni yn gwneud pabi allan o blastig ailgylchu mewn ymgais i osod pabi mewn ardaloedd lleol i nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc a chodi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth wych sydd ar gael i ofalwyr ifanc yn Sir Fynwy.

Bydd tîm Gofal Maeth Sir Fynwy yn bresennol i sgwrsio am y dewis eang o gyfleoedd a allai wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd person ifanc.

Bydd ardal ‘Cwrdd â’r Cyngor’ yn rhoi cyfle i ymwelwyr gwrdd â gwneuthurwyr penderfyniadau mawr y sir a thrafod pethau sy’n bwysig mewn amgylchedd anffurfiol.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet Datblygu Cymunedol:

“Mae’n wych gweld y cyngor yn ôl yn Sioe Brynbuga. Mae’n gyfle perffaith i wrando ar breswylwyr a dangos ehangder a dyfnder y cyngor. Mae’n dangos y bartneriaeth unigryw sydd gennym gydag ystod eang o grwpiau a mudiadau gwirfoddol.’

I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at

communications@monmouthshire.gov.uk neu fewngofnodi ar Facebook @MonmouthshireCC neu Twitter @MonmouthshireCC

Ddydd Iau 13 Medi bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Ngwesty’r Three Salmons, Brynbuga rhwng 10.00am – 12.00pm a 6.30pm – 8.30pm i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Maeth.

Mae gan blant yn Sir Fynwy angen brys am deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hirdymor. Mae angen gofalwyr i roi gwyliau byr i blant gydag anableddau, yn yr un modd mae angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud i fod yn annibynnol ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Mae croeso i unigolion na all fynychu’r sesiynau i edrych ar wefan www.monmouthshire.gov.uk/fostering i gael gwybodaeth ac arweiniad.

Yn dilyn llwyddiant pabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga yn 2017, bydd y tîm Gofal Maeth ynghyd ag amrywiaeth o adrannau’r cyngor yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 8 Medi. Mae’r digwyddiad yn gyfle perffaith i breswylwyr gwrdd â’r tîm a mwynhau’r llu o weithgareddau sydd ar gael.

Bydd y tîm Gofal Maeth hefyd yn arddangosiad Tân Gwyllt Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed ddydd Sul 4 Tachwedd, yn dilyn llwyddiant eu presenoldeb yn 2017. Gall ymwelwyr glywed am y llu o opsiynau sydd ar gael i helpu a chefnogi babanod, plant a phobl ifanc fwyaf bregus y sir. Neu ymweld â: https://www.visitmonmouthshire.com/caldicot-castle/

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

‘Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth hwn i’n plant. Mae’r tîm Gofal Maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu â phreswylwyr ac mae llawer o ffyrdd i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan neu ffonio neu anfon neges testun at y tîm.’

I wneud gwahaniaeth anfonwch neges destun FOSTER gyda’ch enw i 83222, ffonio 01873 735950 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/cy/maethu  

Bu mwy na 280 o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr yn dathlu diwedd yr haf prysuraf erioed o gynlluniau chwarae ar draws Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy mewn seremoni wobrwyo yng Nghwmbrân yn ddiweddar. Cynhaliodd gweithwyr chwarae 48 o gynlluniau chwarae ar draws y tair sir yn ystod gwyliau’r haf gyda 4,000 o blant yn eu mwynhau.

Mae’r cynlluniau’n rhoi llwyfan i blant 5 i 11 oed i gymdeithasu a gwneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a chyffrous.

Mynychodd y Cynghorydd Sheila Woodhouse, Is-gadeirydd Sir Fynwy, y seremoni a dywedodd: “Mae staff a gwirfoddolwyr yn y tair sir yn gwneud gwaith gwych yn sicrhau fod gan blant fynediad i gyfleoedd diogel a chynhwysol ar gyfer chwarae. Aiff cymaint o waith caled i sicrhau llwyddiant y cynlluniau hyn a hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bob aelod o staff a phob gwirfoddolwr a gymerodd ran yn ystod yr haf. Nid yw’n ormodiaith dweud fod gennym y gwasanaeth chwarae gorau yng Nghymru ac mae pawb sy’n cymryd rhan ym mhluen yn het eu cymuned leol.”

Caiff cynlluniau chwarae Sir Fynwy eu rhedeg mewn cysylltiad gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen a buont yn gweithredu mewn naw safle gwahanol yn ystod yr haf rhwng 30 Gorffennaf a 23 Awst.

Mae mwy o wybodaeth ar gynlluniau chwarae Sir Fynwy ar gael drwy gysylltu ag Andrea Sysum ar 01495 742951 neu andrea.sysum@torfaen.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynllunio gwella ei wasanaeth casglu ailgylchu ac wedi creu holiadur i gael sylwadau gan breswylwyr am yr hyn yr hoffent ei weld gan y gwasanaeth. Ymysg y materion i gael eu hystyried mae bagiau ailgylchu y gellir eu hailddefnyddio, gostwng costau canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi y sir a phla sbwriel.

Cytunodd y cyngor yn ddiweddar i ostwng ei ddefnydd diangen o blastig un-defnydd ac fel rhan o’i ymgyrch mae’n ystyried opsiwn bagiau y medrir eu hailddefnyddio ar gyfer ailgylchu. Gellir eu storio y tu allan, bydd y tîm ailgylchu yn dychwelyd i bob cartref ar ôl casglu ac ni fydd rhaid i breswylwyr fynd i gasglu bagiau plastig un-defnydd o hybiau cymunedol.

Mae canolfannau ailgylchu gwastraff cartref Sir Fynwy ymysg y mwyaf hygyrch yn y rhanbarth ond byddai cadw’r lefel yma o wasanaeth yn golygu cynnydd sylweddol mewn costau rhedeg. Mae hyn ar adeg pan fo’r cyngor yn wynebu pwysau cynyddol ar ei gyllidebau. Mae’r cyngor wedi cynnig amrywiaeth o opsiynau i ostwng costau.

Mae sbwriel yn bla ar ffyrdd ac ymylon ffyrdd Sir Fynwy a, dros gyfnod, gall fynd i mewn i lwybrau dŵr a’r môr. Mae’r cyngor yn mynd i’r afael â’r broblem hon gyda help gwirfoddolwyr yn y gymuned ac yn gofyn am farn preswylwyr ar yr hyn sydd bwysicaf iddynt yn yr ymgyrch i ostwng sbwriel.

Mae’r holiadur ar gael drwy fewngofnodi ar https://bit.ly/2OT8ZB1 neu alw yn un o hybiau cymunedol lleol y cyngor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 9am ddydd Iau 30 Awst.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am wastraff ac ailgylchu: “Rwy’n annog preswylwyr i roi eu sylwadau i’n helpu i wella ein gwasanaeth ailgylchu.”

Yn y cyfamser, cytunodd y cyngor y bydd pob cartref yn derbyn blwch ailgylchu newydd ar gyfer gwydr ac mae wedi prynu cerbydau newydd gyda thair adran ar wahân ar gyfer bagiau coch a phorffor yn ogystal â gwastraff bwyd. Ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi, bydd hyn yn golygu casglu ailgylchu a gwastraff bwyd ar yr un diwrnod.

Yn anffodus gwelwyd nifer o ddigwyddiadau sylweddol yn y Deyrnas Unedig yn y 12 mis diwethaf. Mae’r canlyniadau hyn wedi arwain at sefydlu ac agor ‘Canolfannau Derbynfa Goroeswyr’ lle cafodd y rhai a fu’n ddigon anffodus i gael eu dal mewn digwyddiadau o’r fath ofal nes iddynt gael eu cofrestru gan yr Heddlu a chael caniatâd i ddychwelyd adref.

Bydd staff o Gyngor Sir Fynwy ynghyd â Heddlu Gwent ac asiantaethau partner eraill yn cynnal ymarferiad i brofi ein trefniadau ‘Canolfan Derbynfa Goroeswyr’ yn:

Canolfan Hamdden Cas-gwent

ar

Dydd Iau 1 Tachwedd 2018

Rhwng 11am – 1.00pm

AC RYDYM ANGEN EICH HELP

Rydym ANGEN GWIRFODDOLWYR i chwarae rhan “goroeswyr “.

Bydd chwarae rôl yn rhan o’r ymarferiad a rhoddir rhan benodol i bob gwirfoddolwr ei ‘hacio’. Peidiwch poeni os na theimlwch y byddech yn cael eich enwi am Oscar – mae gennym hefyd rolau ‘dim actio’ a byddem yn croesawu unrhyw un a allai roi ychydig oriau o’u hamser! Gwahoddir plant i gymryd rhan hefyd ond mae’n rhaid i unrhyw un dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Rydym hefyd angen anifeiliaid i’n staff ofalu amdanynt felly byddai croeso cynnes iawn i ‘Dino’ eich felociraptor anwes neu eich cath (gyda dannedd cleddyf).

Fel cymhelliant ychwanegol bydd LLUNIAETH A CHINIO AM DDIM ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan yn yr Ymarferiad.

Os hoffech gymryd rhan drwy roi ychydig o’ch amser rhwng 11.00am a 1.00pm ar 1 Tachwedd (hanner tymor) anfonwch e-bost at1 emergencyplanning@monmouthshire.gov.uk neu ffonio’r tîm Cynllunio Argyfwng ar 01633 644091/2 i gael ffurflen gais neu lawrlwytho’r ffurflen gais o yma.

Byddwn yn hyrwyddo a marchnata ein hymgyrch ‘recriwtio gwirfoddolwyr’ dros yr ychydig fisoedd nesaf yn defnyddio ein ‘Tyrone-osaurus Rex’ (fel y’i gelwir) ein hunain – fydd yn ymddangos o amgylch adeiladau Cyngor Sir Fynwy – felly tynnwch ‘hunlun’ gyda Tyrone os gwelwch ef o gwmpas a thrydaru drwy #ExerciseJurrassicspark .

Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn llongyfarch ei holl ddysgwyr ar eu llwyddiant yn arholiadau TGAU eleni.

Dengys canlyniadau pob un o bedair ysgol uwchradd y sir – Ysgol Cil-y-coed, Ysgol Cas-gwent, Ysgol Harri’r VIII ac Ysgol Gyfun Trefynwy – fod pobl ifanc yn parhau i weithio’n galed a sicrhau deilliannau rhagorol.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am addysg: “Yn bennaf oll rwyf eisiau llongyfarch ein holl ddysgwyr ar draws Sir Fynwy heddiw. Nid yw arholiadau byth yn rhwydd ond mae eu sefyll yn ystod cyfnod o newid yn her ychwanegol. Mae canlyniadau heddiw yn dyst i waith caled ein myfyrwyr, athrawon a staff cymorth. Hoffwn hefyd ddiolch i’r holl rieni a gofalwyr ar draws Sir Fynwy sydd wedi cefnogi ein dysgwyr.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog, Plant a Phobl Ifanc: “Gwelsom ganlyniadau gwych ar draws ein hysgolion eleni. Dymunaf longyfarch ein holl ddysgwyr sydd wedi gweithio mor galed ar eu cyrsiau TGAU. Rwyf hefyd eisiau diolch i’r athrawon a staff cymorth a weithiodd mor agos gyda’n myfyrwyr.”