Skip to Main Content

Pecyn Hyfforddiant Cyfamod y Lluoedd Arfog

TGyda chyllid o’r Gronfa Cyfamod, cafodd Coleg Caerdydd a’r Fro ei gomisiynu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i lunio pecyn hyfforddiant Cyfamod y Lluoedd Arfog. Mae’r pecyn yn cynnwys adnodd hyfforddiant wyneb-i-wyneb gydag adnodd e-dysgu. Anelwyd y ddau adnodd at aelodau etholedig a staff awdurdodau lleol gyda’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Cyfamod.

Cliciwch ar y ddelwedd islaw i lansio’r pecyn e-ddysgu.

ABF Elusen y Milwy

Yn rhoi cymorth gydol oes i filwyr a chyn-filwyr o’r Fyddin Brydeinig, a’u teuluoedd uniongyrchol, pan fyddant mewn angen.

www.soldierscharity.org   

Alabare – Cartrefi ar gyfer Cyn-filwyr Cymru

Mae Cartrefi Cymreig Alabare ar gyfer Cyn-filwyr yn darparu llety â chymorth i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog Prydain sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

https://www.alabare.co.uk/theme/homes-for-veterans-cymru

Alcoholics Anonymous

Rydym yn cynnig cefnogaeth a chyngor ynglŷn â fod yn gaeth i alcohol.

www.alcoholics-anonymous.org.uk

Blesma

Mae ‘Blesma’ yn deall anghenion milwyr ag amdoriadau yn well nag unrhyw elusen genedlaethol arall yn y Deyrnas Unedig.

https://blesma.org  

Cyn-filwyr Dall y DU

Mae ‘Blind Veterans UK’ yn helpu cyn-filwyr dall, boed yn ddynion neu’n ferched, i  arwain bywydau annibynnol a chyflawn, drwy eu cefnogi â’u harbenigedd trwyadl, eu profiad ac ystod lawn o wasanaethau.

www.blindveterans.org.uk

Partneriaeth Trawsnewid Gyrfa (CTP)

Cyrsiau hyfforddi, recriwtio a chyngor gyrfaol i’r rhai sy’n gadael y gwasanaeth ac sy’n gwneud y trosglwyddiad i fywyd sifil.

www.ctp.org.uk

Cyngor ar Bopeth

Yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau perthnasol eraill drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor am ddim.

https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Combat Stress

‘Combat Stress’ yw elusen iechyd meddwl blaenllaw’r DU ar gyfer cyn-filwyr.

www.combatstress.org.uk

Addysg ac ysgolion – Cefnogaeth i blant gwasanaeth milwrol

Canllaw Lleng Brydeinig Frenhinol i gefnogi teuluoedd gwasanaeth milwrol sy’n cael mynediad i addysg mewn ysgolion yng Nghymru, a’u helpu i lywio ystod y gwasanaethau cymorth sydd ar gael.

Cefnogi plant gwasanaeth milwrol mewn ysgolion yng Nghymru

Fighting With Pride

Mae Fighting With Pride yn cefnogi iechyd a lles Cyn-filwyr LGBT+, personél gwasanaeth a’u teuluoedd. Yn enwedig y sawl sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan y gwaharddiad ar bersonél LGBT+ yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog cyn mis Ionawr 2000.

https://www.fightingwithpride.org.uk/

Forces Compare

Sefydlwyd gan gyn-barasiwtydd Alfie Usher, mae Forces Compare yn beiriant chwilio annibynnol sy’n arbenigo mewn cymharu dyfynbrisiau yswiriant ar gyfer pobl yn y lluoedd arfog. Gall eu partneriaid proffesiynol hefyd gynorthwyo gydag ad-daliadau benthyciad diwrnod cyflog, ad-daliadau treth milwrol, hawliadau tai’r Weinyddiaeth Amddiffyn, hawliadau oedi hedfan a gwasanaethau cyfreithiol y Weinyddiaeth Amddiffyn. Cyn-filwyr sy’n rhedeg y cwmni ac mae’n ymwneud ag elusennau milwrol a Diwrnod y Lluoedd Arfog.

https://forcescompare.uk/

Gamblers Anonymous

Mae aelodau ‘Gamblers Anonymous’ yn cynnig help llaw i unrhyw un sy’n ceisio atal gamblo.

www.gamblersanonymous.org.uk

GamCare

GamCare sy’n gweithredu Llinell Gymorth Genedlaethol Gamblo ac mae’n rhai gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un y mae problem gamblo yn effeithio arnynt. Mae’r cynghorwyr ar gael saith diwrnod yr wythnos rhwng 8am – Canol Nos ar Rhadffôn 0808 8020 133 neu drwy sgwrs gwe. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o driniaeth am ddim ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban, yn ogystal â fforwm gyda hwylusydd ac ystafelloedd sgwrsio dyddiol fel y gall pobl siarad gydag eraill sy’n profi problemau tebyg a cheisio cymorth.

www.gamcare.org.uk

Help for Heroes

Sefydlwyd ‘Help for Heroes’ yn 2007 i ddarparu cymorth ymarferol uniongyrchol ar gyfer Personél Gwasanaeth Milwrol, Cyn-filwyr a’u hanwyliaid sydd wedi eu clwyfo, anafu ac sy’n sâl.

www.helpforheroes.org.uk

Hire a Hero

Mae ‘Hire a Hero’ yn cefnogi’r rhai sy’n gadael y Gwasanaeth Milwrol a Chyn-filwyr i wneud y trosglwyddiad yn llwyddiannus i fywyd sifil.

www.hireahero.org.uk

Chwilio am Gartref yn Sir Fynwy

Os ydych yn y broses o adael Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig neu’n gyn-aelod o’r lluoedd arfog, yna mae amrywiaeth o sefydliadau a allai fedru helpu i roi cyngor a chymorth i’ch helpu i ddatrys eich sefyllfa tai bresennol.

www.monmouthshirehomesearch.co.uk/choice

Canolfan Byd Gwaith

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn asiantaeth gyflogi a swyddfa nawdd cymdeithasol a ariennir gan y llywodraeth y gellir ei ganfod yn y rhan fwyaf o ddinasoedd, gyda’r nod o helpu pobl o oedran gwaith i ddod o hyd i waith yn y DU.

Dewch o hyd i’ch swyddfa agosaf http://los.direct.gov.uk/cy-index.php

Mind Cymru

P’un a’i ydych chi’n dioddef problemau iechyd meddwl neu’n mynd drwy gyfnod anodd yn eich bywyd, gall Mind helpu.

https://www.mind.org.uk/information-support/gwybodaeth-iechyd-meddwl-gymraeg/

RAF Recruitment

Sut i wneud cais i fod yn aelod o’r lluoedd wrth gefn.

www.raf.mod.uk/recruitment

RFEA (Elusen Cyflogaeth y Lluoedd)

Mae ‘RFEA’ yn arbenigwyr wrth ddarparu gwasanaeth er mwyn dod o hyd i swydd, a llwyddo i gynhyrchu canlyniadau cyflogaeth o safon ac sy’n gynaliadwy ar gyfer yr holl ymadawyr gwasanaeth milwrol a chyn-aelodau o’r lluoedd.

www.rfea.org.uk

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn darparu cefnogaeth gydol oes i gymuned y Lluoedd Arfog – yn gwasanaethu dynion a menywod, cyn-filwyr, a’u teuluoedd.

www.britishlegion.org.uk

SSAFA (Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd)

Mae ‘SSAFA’ yn elusen genedlaethol sy’n cefnogi dynion a menywod cyn-wasanaeth milwrol a’u teuluoedd.

www.ssafa.org.uk

The Poppy Factory

Y ‘Poppy Factory’ yw prif elusen cyflogaeth y wlad i gyn-filwyr sydd â chyflyrau iechyd neu diffygion.

www.poppyfactory.org

RAFBF (Cronfa Les y Lluoedd Awyr Brenhinol)

Rydym yno i bawb sy’n gwasanaethu’n filwrol ac sy’n gyn-aelodau o’r RAF yn ogystal â’u partneriaid a phlant dibynnol.

www.rafbf.org

RAFA

Mae ‘RAFA’ wedi ymrwymo i gefnogi’r Teulu RAF, boed yn gwasanaethu’n filwrol ar hyn o bryd, neu’n gyn-wasanaethwyr filwrol, mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth lle mae ei angen.

www.rafa.org.uk

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Prif nod GIG Cymru i Gyn-filwyr yw gwella iechyd meddwl a lles cyn-filwyr sydd â phroblem iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â’u gwasanaeth milwrol.

www.veteranswales.co.uk

Veterans UK

Help a chymorth i gyn-filwyr gan Y Weinyddiaeth Amddiffyn.

www.gov.uk/government/organisations/veterans-uk

Veterans Welfare Service (VWS)

Mae’r ‘VWS’ wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd i gyn-filwyr a buddiolwyr cynlluniau pensiynau a iawndal ‘Veterans UK’, a’u holl ddibynyddion.

www.gov.uk/government/groups/veterans-welfare-service

Veterans’ Gateway

Rydyn ni’n rhoi cyn-filwyr a’u teuluoedd mewn cysylltiad â’r sefydliadau sydd orau i helpu gyda’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

www.veteransgateway.org.uk

Walking With The Wounded

Cefnogi pob un o’r cyn-filwyr sydd ag anafiadau i ennill sgiliau a chymwysterau.

walkingwiththewounded.org.uk  

Women’s Royal Naval Service Benevolent Trust

Nod y ‘WRNSBT’ yw darparu rhyddhad mewn achosion o anghenraid  neu ofid ymysg ei aelodau a’u dibynyddion. Mae’r ‘WRNSBT’ hefyd wedi ei rymuso, mewn achosion addas, i roi grantiau ar gyfer addysg i aelodau.

https://wrnsbt.org.uk 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â Lisa Rawlings, Swyddog Cydlynu Rhanbarthol Cyfamod Lluoedd Arfog os hoffech awgrymu dolen ar gyfer y dudalen hon.