Lle’r ydym yn gweithio

• Mae gennym therapyddion chwarae mewn ysgolion cynradd ledled Sir Fynwy, ac mewn lleoliadau cymunedol lle y bo’n briodol.

• Cymorth dros y Ffôn / Fideo. (Mae’r llwyfannau ar-lein a ddefnyddiwn yn ddiogel ac yn gyfrinachol).

Sut y gallwn ni eich helpu

Mae Therapi Chwarae yn cynnig cymorth i’ch plentyn a bydd yn ei helpu i ddeall y pethau y mae wedi’u profi a’r ffordd y mae’n teimlo amdanynt. Gall y plentyn wneud hyn trwy ailberfformio neu chwarae profiadau anodd neu feddyliau anodd. Gall hyn eu helpu i wneud synnwyr o’u meddyliau a’u teimladau.

Mae therapi chwarae yn cynnig man diogel lle gall plant archwilio a mynegi eu teimladau a’u profiadau. Mae hyn yn hybu cydnerthedd

ym mhob plentyn i’w galluogi i weithio drwodd a darganfod barn fwy gobeithiol am eu byd.

Mewn therapi chwarae caiff plant eu derbyn fel pwy ydynt a beth y maent yn ei gynnig.

Gall fod yn ddefnyddiol gweld therapydd chwarae yn y tymor hir a’r tymor byr. Mae pob plentyn yn wahanol felly gellir penderfynu ar hyn gyda’i gilydd.

Ynglŷn â’n tîm

Mae ein holl Therapyddion Chwarae yn aelodau achrededig a chofrestredig o Gymdeithas Therapyddion Chwarae Prydain. Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn cod moeseg proffesiynol ac yn dilyn canllawiau arfer da a bennwyd gan y corff proffesiynol hwn.

Adnoddau

PDF Taflen Plant

PDF Taflen Gweithwyr Proffesiynol