Rydym yn ceisio cadw ffyrdd Sir Fynwy ar agor ac ar gael i bob traffig lle bynnag y bo modd. Ond mae rhai amgylchiadau lle mae angen gosod cyfyngiadau pwysau ar symud cerbydau nwyddau trwm (HGVau). Mae cyfyngiadau pwysau yn perthyn i 2 gategori – amgylcheddol a strwythurol.

Cyfyngiadau Pwysau Amgylcheddol

Gellir gosod cyfyngiad am resymau amgylcheddol ar lwybrau y nodwyd eu bod yn anaddas i’w defnyddio gan gerbydau nwyddau trwm, a lle mae dewis amgen gwell a chyfartal. Fel arfer, dim ond i gerbydau sydd ag uchafswm pwysau gros o 7.5 tunnell fetrig neu uwch y bydd cyfyngiad pwysau amgylcheddol yn berthnasol. Uchafswm y pwysau gros yw uchafswm pwysau a ganiateir y cerbyd pan gaiff ei lwytho’n llawn.

Gellir gosod cyfyngiadau amgylcheddol ar lwybrau unigol neu ardal ddiffiniedig o ffyrdd y penderfynwyd eu bod yn anaddas i’w defnyddio gan gerbydau dros led neu bwysau penodol. Maent yn ddefnyddiol o ran atal cerbydau nwyddau trwm rhag defnyddio mân ffyrdd fel llwybrau byr amhriodol rhwng prif lwybrau.

Mae’r rhesymau y gallwn gyflwyno cyfyngiad o’r math hwn yn cynnwys:

  • er mwyn atal difrod i’r seilwaith priffyrdd (cerbytffordd, llwybrau troed, dodrefn stryd) ac adeiladau
  • er mwyn diogelu cymeriad ac amgylchedd ardaloedd gwledig, pentrefi ac ystadau preswyl
  • er mwyn rheoli tagfeydd ar ein ffyrdd
  • er mwyn lleihau’r risgiau i ddefnyddwyr ffyrdd sy’n agored i niwed, gan gynnwys cerddwyr a beicwyr

Wrth gynnig cyfyngiad pwysau ar gyfer unrhyw lwybr neu ardal, rhaid i ni roi ystyriaeth ofalus i’r cerbydau hynny a gaiff eu hail-lwybro. Mewn rhai achosion, gall llwybr ymddangos yn amhriodol at ddefnydd HGV ond efallai na fydd unrhyw ddewisiadau amgen realistig eraill. Os nad oes llwybrau amgen, bydd cyflwyno cyfyngiad pwysau ond yn disodli problemau i ffyrdd sydd yr un mor amhriodol. Lle mae llwybrau amgen ar gael, rhaid i ni sicrhau, lle bynnag y bo modd, arwyddo’r llwybrau hyn yn gadarnhaol, a rhoi rhybudd cynnar o ardal sydd â chyfyngiad pwysau, i helpu’r cyfyngiad i fod yn hunan-orfodi.

Mae’n bwysig nodi y bydd cyfyngiadau pwysau amgylcheddol bron bob amser yn cynnwys eithriadau ar gyfer:

  • Cerbydau sy’n gwneud danfoniadau neu gasgliadau mewn mangreoedd o fewn y cyfyngiad
  • Cerbydau sy’n gweithio ar y ffyrdd dan sylw neu’n agos atynt
  • Gwasanaethau brys a cherbydau milwrol
  • Bysiau, coetsis a cherbydau gwasanaeth cyhoeddus eraill

Mae hyn yn golygu y caniateir cerbydau sydd angen mynediad cyfreithlon o fewn yr ardal a gwmpesir gan y terfyn pwysau, megis danfon i siop neu gael mynediad i uned ddiwydiannol. Nid yw’n briodol gosod cyfyngiadau pwysau ar lwybrau neu ardaloedd lle mae’r rhan fwyaf o gerbydau nwyddau trwm sy’n defnyddio’r ffyrdd hynny’n gwneud hynny i gael mynediad i

safleoedd. Ni fydd cyflwyno cyfyngiad mewn amgylchiadau o’r fath yn cael fawr ddim effaith, os o gwbl.

Ni fyddwn fel arfer yn ystyried gosod cyfyngiad pwysau ar ffyrdd dosbarthedig A a B. Mae’r ffyrdd hyn yn ffurfio llwybrau blaenoriaeth, gan gysylltu cymunedau â’i gilydd, ac mae ganddynt swyddogaeth strategol bwysig. Yn gyffredinol, maent o ansawdd uchel iawn a’u bwriad yw cario nifer fawr o bob math o draffig, gan gynnwys cerbydau nwyddau trwm.

Cyfyngiadau pwysau strwythurol

Dim ond am resymau strwythurol y gellir gosod cyfyngiad pwysau o lai na 7.5 tunnell fetrig. Dim ond ar lwybrau sydd â strwythurau gwan, fel pontydd, na all dwyn cerbydau dros bwysau penodol (fel 3 tunnell fetrig) y defnyddir cyfyngiad pwysau strwythurol, a gallant ond dal yn ddiogel llwyth is. Fel arfer, dim ond adrannau byr y bydd cyfyngiadau o’r math hwn yn eu cwmpasu, lle mae’r strwythur wedi’i leoli. Yn wahanol i gyfyngiadau pwysau amgylcheddol, ni fydd cyfyngiad strwythurol fel arfer yn cynnwys eithriad ar gyfer mynediad gan y gallai’r strwythur fethu pe bai’n cael ei orlwytho.

Aseswyd yr holl bontydd priffyrdd mawr yn Sir Fynwy i sicrhau eu bod yn gallu cario llwytho priffyrdd llawn. Mae’r rhan fwyaf o’r pontydd a fethodd yr asesiad hwn eisoes wedi’u cryfhau i fodloni’r gofynion diweddaraf.

Os oes angen gwybodaeth arnoch am derfyn pwysau amgylcheddol presennol, os hoffech awgrymu ardal newydd lle gallai terfyn o’r fath fod yn briodol, neu os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am y cyfyngiad pwysau sy’n berthnasol i bont benodol, cysylltwch â ni ar Ap Fy Sir Fynwy