Mae dudalen hon yn rhoi holl opsiynau sydd ar gael i chi dalu eich biliau cyngor.

Taliadau ar-lein

Gallwch dalu’r dreth gyngor, ardrethi busnes, anfonebau’r cyngor, gordaliadau budd-dal tai a dirwyon parcio trwy ddefnyddio ein gwefan talu ddiogel ar-lein. Bydd angen y rhif cyfeirnod arnoch o bil neu anfoneb yr ydych yn talu amdano.

Er mwyn talu dirwyon parcio, bydd angen rhif deg digid yr hybysiad tol cosb (PCNN) arnoch. Mae cyfeirnod hwn yn dechrau mae’n naill ai ar frig yr hysbysiad neu yn adran dalu hysbysiad.

Rydym yn derbyn cardiau debyd a chredyd ill dau ac nid oes ffi am ddefnyddio cyfleuster hwn.

Er mwyn talu rhent ar dai cyngor blaenorol, ewch i Tai Sir Fynwy, y sefydliad sydd bellach yn berchen ar y cartrefi hyn.

Trwy ddebyd uniongyrchol

Dymar ffordd hawsaf a mwyaf costeffeithiol o dalu eich cyfrif. Lawrlwythwch ffurflen gais debyd uniongyrchol neu ofyn am ffurflen oddi wrth ein m refeniw. Bydd hon yn cyfarwyddo eich banc i drosglwyddo’r symiau priodol.

Cwblhewch a dychwelyd trwy post i refeniw yn y cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen.

Gallwch dalu anfonebau cyngor trwy ddebyd uniongyrchol hefyd. Cysylltwch adennill i ofyn am ffurflen mandad.

Cofiwch ddarparu eich enw, chyfeiriad a/neu rif cyfeirnod eich cyfrif.

Gyda siec

Gwnewch sieciau daladwy i Cyngor Sir Fynwy.

Sylwch na fydd sieciau i’l-ddyddiedig yn cael eu derbyn a byddant yn cael eu dychwelyd.

Anfonwch hwy at:

Y Swyddfa Arian Parod
Cyngor Sir Fynwy
Blwch Swyddfa’r Post 149
Y Fenni
NP7 1BJ.

Gofynnir i chi gynnwys ar gefn y siec rhif cyfeirnod y bil neu anfoneb yr ydych yn talu amdano.

Ni ddarperir derbynebau am daliadau siec oni wneir cais penodol.

Dros y ffon

Gallwch ffonio ein cyfleuster awtomataidd talu dros y o´n sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Gwnewch yn siµr bod gennych eich manylion cyfeirio a manylion eich cardiau debyd neu gredyd wrth law.

Rhif ffon: 01633 644316

Cliciwch yma i roi canmoliaeth neu wneud cwyn neu sylw