Er mwyn cydymffurfio gyda safonau sicrwydd talu, fel o 15/02/2018 caiff rhai porwyr, os nad ydynt yn hollol gyfredol, eu hatal rhag cael mynediad i dudalen taliadau ar-lein Sir Fynwy. Os effeithir ar eich porwr cyflwynir sgrîn i chi sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad ar sut i ddiewddaru eich porwr rhyngrwyd. Os ydych yn dal i fethu gwneud taliad dull arall yw ffonio ein llinell talu Ffôn Awtomedig – 0800 023 7406

Mae’r dudalen yn rhoi’r holl opsiynau sydd ar gael i dalu eich biliau i’r cyngor.

I dalu un o’r biliau dilynol ar-lein, cliciwch ar y ddolen:

Taliadau ar-lein

Gallwch dalu treth gyngor, trethi busnes, anfonebau’r cyngor, gordaliadau budd-dal tai a dirwyon parcio yn defnyddio ein gwefan talu diogel ar-lein. Byddwch angen y cyfeirnod o’r bil neu’r anfoneb yr ydych yn ei dalu.

Ar gyfer dirwyon parcio byddwch angen y rhif hysbysiad tâl cosb deg digid (PCNN). Mae’r cyfeirnod yn dechrau gyda MC ac mae un ai ar dop yr hysbysiad neu yn yr adran talu ar yr hysbysiad.

Gallwn dderbyn cardiau debyd a chardiau credyd ac ni chodir ffi am ddefnyddio’r cyfleuster yma.

Ar gyfer taliadau rhent ar gyn dai cyngor, ewch i Tai Sir Fynwy, y sefydliad sy’n awr yn berchen ar y cartrefi hyn.