Skip to Main Content

Newyddion diweddaraf

30ain Tachwedd 2022:  Rhybudd o ran diogelwch clustogau hunan-fwydo babanod

Mae’r Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch wedi cyhoeddi Rhybudd Diogelwch Brys ar gyfer clustogau hunan-fwydo babanod, ac mae’n annog y cyhoedd i roi’r gorau i’w defnyddio ar unwaith a chael gwared arnynt yn ddiogel. https://www.gov.uk/product-safety-alerts-reports-recalls/product-safety-alert-baby-self-feeding-pillows-slash-prop-feeders-psa3

https://www.gov.uk/government/news/urgent-safety-alert-issued-for-baby-self-feeding-pillows

Mae cynhyrchion clustogau hunan-fwydo babanod wedi’u cynllunio i gael eu cysylltu â photel fel y gall y babi gael ei leoli ar ei gefn i hunan-fwydo heb gymorth gofalwr sy’n dal y botel a rheoli’r porthiant. Mae hyn yn anghyson â Chanllawiau’r GIG mewn perthynas â bwydo diogel o boteli. O’i ddefnyddio fel y bwriadwyd, hyd yn oed dan oruchwyliaeth gofalwr, gallai arwain at niwed uniongyrchol, difrifol neu farwolaeth oherwydd tagu neu niwmonia anadliad.

Rhaid i fusnesau sy’n gwerthu’r cynhyrchion hyn eu tynnu o’r farchnad ar unwaith, gan na allant gydymffurfio â’r gofynion diogelwch o dan y Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol 2005.

Bydd rhaid i wasanaethau Safonau Masnach nodi a chymryd camau priodol yn erbyn busnesau sy’n gwerthu clustogau hunan-fwydo babanod, gan nad ydynt yn cydymffurfio â’r gofynion diogelwch a osodir yn y Rheoliadau Diogelwch Cynnyrch Cyffredinol, 2005. Gall y mathau hyn o gynnyrch ymddangos hefyd mewn siopau ail law a banciau babanod


Hysbysiad tynnu batris UPP yn ôl

Yn dilyn adroddiadau cudd-wybodaeth a dderbyniwyd gan Safonau Masnach a Gwasanaethau Tân ac Achub, mae OPSS yn cymryd camau gorfodi ac yn rhybuddio defnyddwyr am frand o fatri e-feic – UPP – sydd wedi’i gysylltu â nifer o danau ledled Lloegr. Mae pum marchnad ar-lein wedi cael Hysbysiadau Tynnu’n Ôl sy’n ei gwneud yn ofynnol iddynt, yn eu rolau fel dosbarthwyr y cynnyrch, roi’r gorau i gyflenwi’r batri UPP. Mae OPSS hefyd wedi cyhoeddi Hysbysiad Tynnu’n Ôl i 20 o werthwyr yn uniongyrchol ac mae hefyd wedi cyhoeddi Hysbysiad Tynnu’n Ôl i’r gwneuthurwr o Tsieina.

Mae defnyddwyr yn cael eu cynghori i beidio â defnyddio’r batri a chysylltu â’r gwerthwr am iawndal pellach. Gellir cael gwared ar fatris hefyd mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref lleol; fodd bynnag, dylai defnyddwyr wirio yn gyntaf gyda’u canolfan leol os ydynt yn derbyn y math hwn o fatri.

Byddem yn ddiolchgar am gefnogaeth Awdurdodau Lleol i helpu i ledaenu’r neges hon drwy sianeli priodol er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y nifer mwyaf posibl o ddefnyddwyr. Lle nodir e-feiciau, sgwteri a chitiau trosi anniogel, dylid eu cofnodi ar y Gronfa Ddata Diogelwch Cynnyrch, gan ychwanegu gwybodaeth arall at y Gronfa Ddata Cudd-wybodaeth gan ddefnyddio’r enw Operation BIRCH.

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr Adroddiad Diogelwch Cynnyrch: Pecynnau Batri E-Beic Batri UPP a werthir trwy Amazon, AliBaba, eBay, Made in China aDesertcart (2401-0083) – GOV.UK. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddiogelwch e-feiciau hefyd trwy ddarllen y neges ddiogelwch bwysig hon.


Cysylltu

Ffoniwch y Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 11 33

I roi gwybod am achos o dwyll, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040

Cysylltwch â’ch banc os ydych yn credu eich bod wedi cael eich twyllo

I ddysgu mwy am y gwahanol fathau o sgamiau ewch i www.FriendsAgainstScams.org.uk