Dylid nodi fod y mapiau rhyngweithiol yn fersiwn electronig o fapiay’r Cynllun Datblygu Lleol. Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau fod y map yn adlewyrchu’n gywir fapiau cynigion a chyfyngiadau’r Cynllun Datblygu Lleol, nid ef yw’r map diffiniol. Y fersiwn print o Gynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy (Chwefror 2014), yn cynnwys cynigion y Cynllun Datblygu Lleol a’r mapiau cyfyngedig yw’r cynllun datblygu a fabwysiadwyd yn lleol ar gyfer Sir Fynwy. Dylid ymgynghori â’r mapiau diffiniol hyn mewn unrhyw achosion o amheuaeth a rhoddir blaenoriaeth iddynt os bydd unrhyw wahaniaethau. Yn ychwanegol, dylid nodi fod gan yr ardal o fewn Sir Fynwy sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fap datblygu ar wahân sy’n gyfrifoldeb yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Os ydych angen mwy o wybodaeth cysylltwch â: planningpolicy@monmouthshire.gov.uk