Cafodd Nodyn Cyngor Cynllunio Tyrbinau Gwynt  ei baratoi ar lefel ranbarthol i gyflwyno methodoleg i benderfynu os oes angen Asesiad o’r Effaith ar yr Amgylchedd ar gyfer datblygu tyrbinau gwynt a’r isafswm gofynion a safonau gwybodaeth i’w cyflwyno gydag Asesiad Effaith ar y Tirlun ac Effaith Gweledol. Cymeradwywyd hyn gan Benderfyniad Aelod Cabinet Sengl ym Mawrth 2016.

Cafodd y dogfennau dilynol eu mabwysiadu gan y Cyngor fel Canllawiau Cynllunio Atodol, yn ychwanegol at y rhai a restrir ar Dudalen Canllawiau Cynllunio Atodol:

Gwerthusiad Ardal Cadwraeth Tryleg (Ebrill 2012)

Canllawiau Cynllunio Atodol Garejys Domestig (Ionawr 2013)

Safonau Parcio Sir Fynwy (Ionawr 2013)