Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Fynwy (CDLl) ym mis Chwefror 2014. Er mwyn sicrhau bod CDLlau yn cael y wybodaeth ddiweddaraf, mae’n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol ddechrau adolygiad llawn o’u CDLlau o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, neu’n gynt os yw canfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol yn dangos pryderon sylweddol ynghylch gweithredu cynllun.  Dechreuodd adolygiad llawn o CDLl Sir Fynwy yn 2017, a ddaeth i’r casgliad y dylid diwygio’r CDLl ac y dylai hyn fod ar ffurf gweithdrefn ddiwygio lawn h.y. CDLl Amnewid.

Bydd y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA) yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Sir Fynwy. Bydd yn cwmpasu Sir Fynwy gyfan ac eithrio’r rhan sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Bydd y CDLlA yn dyrannu tir i’w ddatblygu, yn dynodi ardaloedd i’w diogelu ac yn cynnwys polisïau i ddarparu’r sail ar gyfer penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Cynhyrchwyd canllaw hawdd ei ddarllen sy’n nodi mwy o wybodaeth am beth yw Cynllun Datblygu Lleol Amnewid.  Nodir gwahanol gamau paratoi’r Cynllun yma.

Diweddariad ar y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig

Roedd ymgynghoriad ar Strategaeth a Ffefrir CDLlD wedi ei gynnal yng Ngorffennaf ac Awst 2021.  Ers hynny, mae’r Cyngor wedi bod yn ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad, yn enwedig yr ymateb gan Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru a oedd wedi codi pryderon sylweddol am lefel y twf arfaethedig a ‘chydymffurfiaeth gyffredinol’ y Strategaeth gyda pholisïau  1 a 33 o ‘Cymru’r Dyfodol: y Cynllun Cenedlaethol 2040’.

Ar 14eg Rhagfyr 2021, roedd swyddogion wedi cyflwyno adroddiad i gyfarfod arbennig o Bwyllgor Dethol Economi a Datblygu’r Cyngor er mwyn gwahodd Aelodau i ystyried goblygiadau lefelau twf uchafswm posib   Adran Gynllunio Llywodraeth Cymru ar gymunedau Sir Fynwy ac ar fynd i’r afael gyda’r amcanion a chanlyniadau lleol. 

Mae’r tîm Polisi Cynllunio yn parhau i weithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â’r pryderon yma, a dros y misoedd nesaf, byddwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer datblygu’r CDLlD.  Mae’r trafodaethau yma, ynghyd ag adborth o gyfarfod y Pwyllgor Dethol,  gan gynnwys mewnbwn i’r pwyllgor gan randdeiliaid a phartïon a chanddynt ddiddordeb, yn mynd i helpu i lywio’r Cyngor wrth fwrw ymlaen gyda’i waith. Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yn Haf 2022 yn amlinellu’r opsiynau ar gyfer datblygu’r CDLlD ac yn gofyn am benderfyniad gan y Cyngor. 

Sut Wyf yn Cael Fy Hysbysu?

Os ydych am gael gwybod am yr hyn sydd yn digwydd gyda’r CDLlD,  gan gynnwys ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol, dylech gofrestru eich manylion neu ewch ati i gysylltu gyda’r  Tîm Polisi Cynllunio.