Mae Llythyr Eglurhaol Adroddiad yr Arolygydd, Adroddiad yr Arolygydd a’r Atodiadau i’r Newidiadau yn y Materion sy’n Codi (NMC) a’r Newidiadau ym Materion sy’n Codi’r Arolygydd (NMCA) ar gael i’w gweld yma.

Daeth Adroddiad yr Arolygydd i’r casgliad, yn amodol wrth y (NMCau) a’r (NMCAau) a argymhellir, ac a amlinellir yn Atodiad A, bod y Cynllun Datblygu Lleol yn darparu sail briodol ar gyfer Cynllunio’r Sir hyd at 2021 ac am hynny fe’i bernir yn Gadarn.

Mae Adroddiad yr Arolygydd yn derfynol ac roedd yn ofynnol i’r Cyngor fabwysiadu’r Cynllun o fewn 8 wythnos i dderbyn Adroddiad yr Arolygydd. Cynhaliwyd Cyfarfod Arbennig o’r Cyngor ar ddydd Iau 27 Chwefror 2014 lle penderfynwyd mabwysiadu’r CDLl.