Skip to Main Content

Gwarchod plant fel gyrfa yng Nghymru

Fel rhan o’n gwaith recriwtio i’r sector gwarchod plant ac yn dilyn ymlaen o’n gwaith ar ddadgofrestru gwarchodwyr plant yn 2017 a 2018, mae PACEY
Cymru yn parhau i weithio gyda phartneriaid i godi proffil gwarchod plant a’i hyrwyddo’n eang ledled Cymru.


Cymerwch gip ar y wybodaeth ar ein gwefan a’i rhannu ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn dod yn warchodwr plant:


Dod yn warchodwr plant yng Nghymru


Hyfforddiant cyn-cofrestru yng Nghymru


Mae Cofrestru fel gwarchodwr plant yng Nghymru yn cynnwys mwy o
wybodaeth fanwl am y camau i gofrestru fel gwarchodwr plant yng
Nghymru.

Mae 5 rheswm i weithio ym maes gofal plant yn cynnwys ffeiliau PDF y
gellir eu lawr lwytho o’n taflenni hyrwyddo yn Saesneg a Chymraeg.


Taith i gofrestru yn warchodwr plant yng Nghymru – Blog


Cael y ffeithiau am fythau gwarchodwr plant yn y Du


Beth mae gwarchodwyr plant yn ei wneud


Cwrdd â’n gwarchodwyr plant


Gofal Cymdeithasol Cymru – Ymgyrch Gofalwn Cymru

Mae Gofalwn Cymru yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal
cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant a denu mwy o bobl gyda’r sgiliau a’r gwerthoedd cywir i weithio mewn swyddi gofal gyda phlant ac oedolion. Mae yna mwy o wybodaeth am ymgyrch Gofal Cymdeithasol Cymru ar y wefan bwrpasol Gofalwn.Cymru a gofal plant yn y cartref.

Arolygiaeth Gofal Cymru AGC

Yng Nghymru, mae gwarchodwyr plant yn cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC), am wybodaeth bellach ewch i gofrestru gwasanaethau gofal plant a chwarae ar wefan AGC.

Gwybodaeth neu gymorth bellach

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â PACEY Cymru:
PACEY Cymru, paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407

www.pacey.org.uk