Skip to Main Content

Diogelu Data

Bydd y wybodaeth sydd gan y Cyngor mewn perthynas â’r Dreth Gyngor yn cael ei thrin yn gyfrinachol a chaiff ei phrosesu fel y caniateir yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) o 25ain Mai 2018. Gellir rhannu gwybodaeth â gwasanaethau eraill y Cyngor at ddibenion atal a chanfod twyll a chydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol a rheoliadol. Mae dyletswydd ar yr awdurdod hwn i ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, ac i’r perwyl hwn gall ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych wedi’i darparu at y dibenion hyn. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn.

Bandiau prisio’r Dreth Gyngor

Codir Treth Gyngor ar y rhan fwyaf o eiddo. Mae pob eiddo yn perthyn i un o naw band yn ôl ei werth ar 1 Ebrill 2003.

Band PrisioYstod GwerthBand PrisioYstod Gwerth
Band A
Hyd at £44,000

Band F
£162,001 i £223,000
Band B£44,001 i £65,000
Band G

£223,001 i £324,000
Band C£65,001 i £91,000
Band H
£324,001 i £424,000
Band D£91,001 i £123,000
Band I
£424,001 ac uwch
Band E£123,001 i £162,000

Eiddo eithriedig

Ni chodir Treth Gyngor ar rai eiddo (a elwir yn eiddo eithriedig). Mae eiddo eithriedig yn cynnwys eiddo a feddiannir dim ond gan fyfyrwyr, pobl ifanc dan 18 oed, y rhai sy’n gadael gofal, y rhai sydd â nam meddyliol difrifol, rhandai a feddiannir gan berthnasau dibynnol ac eiddo yr oedd pobl yn byw ynddynt ond sydd bellach yn y carchar, ysbyty neu gartref nyrsio neu ofal preswyl.

Mae’r eiddo gwag canlynol hefyd wedi’u heithrio.

 • Gellir eithrio eiddo sy’n wag a heb ddodrefn am hyd at chwe mis. Gellir ymestyn hyn i uchafswm o 12 mis os oes angen, neu os oes angen gwaith atgyweirio / addasiadau strwythurol mawr ar yr eiddo gwag er mwyn ei wneud yn gyfanheddol. Dyfernir yr eithriad o’r dyddiad y meddiannwyd yr eiddo diwethaf, ac mae wedi’i gyfyngu i uchafswm o 12 mis, waeth beth fo newid perchennog neu dalwr y dreth gyngor.
 • eiddo sy’n eiddo i elusen gofrestredig (uchafswm o chwe mis).
 • aros i grant profiant neu lythyrau gweinyddu gael eu gosod (hyd at chwe mis ar ôl profiant).
 • wedi’i adael yn wag gan rywun a gedwir yn y carchar neu sydd wedi symud i dderbyn gofal mewn ysbyty, cartref neu rywle arall.
 • wedi’i adael yn wag gan rywun sydd wedi symud i ddarparu gofal personol i berson arall.
 • wedi’i adael yn wag os yw’r perchennog yn fyfyriwr.
 • meddiannaeth wedi’i wahardd yn ôl y gyfraith.
 • wedi’i adfeddiannu.
 • yn gyfrifoldeb ymddiriedolwr methdaliad.
 • yn aros i gael eu meddiannu gan weinidog crefyddol.
 • lleiniau carafanau neu angorfeydd cychod gwag.
 • yn rhandy na ellir ei osod ar wahân i’r prif eiddo heb dorri amodau cynllunio.

Pobl sydd ag anableddau

Os ydych chi (neu aelod o’ch cartref) yn anabl, a bod rhan neu’r cyfan o’r eiddo wedi’i addasu ar gyfer cadair olwyn, ystafell ychwanegol (ac eithrio ystafell ymolchi, cegin neu doiled) neu ail ystafell ymolchi neu gegin ar gyfer y person anabl, efallai y byddwn yn lleihau eich bil. Dim ond i’r band nesaf o dan eich un chi y gallwn leihau eich bil. Os yw eich cartref ym Mand A bydd y bil yn cael ei leihau gan un nawfed o’r tâl Band D.

Eiddo gwag ac ail gartrefi

Bydd rhai eiddo gwag yn cael eu heithrio (gweler uchod). Fodd bynnag, o dan Reoliadau Cymru, rydym wedi penderfynu na fydd eiddo sy’n cael ei ystyried yn ail gartrefi neu’n eiddo gwag yn cael gostyngiad.

Gostyngiadau

Byddwch yn cael gostyngiad o 25% os mai dim ond un person sy’n 18 oed neu’n hŷn sy’n byw yn yr eiddo. Gall gostyngiadau fod yn berthnasol hefyd i fyfyrwyr, nyrsys dan hyfforddiant, hyfforddeion hyfforddiant ieuenctid, prentisiaid, pobl ifanc 18 ac 19 oed sydd newydd adael yr ysgol, pobl sydd â nam meddyliol difrifol, pobl yn y carchar, aelodau o gymunedau crefyddol, y rhai sy’n gadael gofal, gofalwyr a phobl sy’n byw mewn cartref gofal preswyl neu sy’n byw mewn ysbyty.

Cynllun Lleihad y Dreth Gyngor

Mae hyn yn helpu pobl ar incwm isel i dalu eu bil treth gyngor. Os ydych ar fudd-daliadau neu os ydych yn gweithio a bod eich incwm yn is na lefel benodol, efallai y byddwch yn gymwys. Cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 456 3559 neu 0800 652 5422 i gael rhagor o wybodaeth am sut i hawlio hyn.

Apeliadau Cyffredinol

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn prisio eiddo domestig ar gyfer y dreth gyngor. Efallai y bydd angen i chi gysylltu â’r Asiantaeth os credwch fod eich band treth gyngor yn anghywir. Gallwch ddarganfod pryd y gallwch herio eich band a beth i’w wneud ar-lein: www.gov.uk/challenge-council-tax-band. Os ydych yn herio eich band, rhaid i chi barhau i dalu treth y cyngor yn eich band presennol hyd nes y penderfynir ar eich apêl.

Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Swyddfa Brisio ar y we: www.gov.uk/contact-voa. Os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio ar 03000 505 505.

Bydd ein Tîm Refeniw yn rhoi unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, gallwch ffonio’r tîm ar 01633 644630 neu e-bostio: counciltax@monmouthshire.gov.uk

Pwerau Dewisol – Ers y 1af Ebrill 2004, mae gan y Cyngor bwerau dewisol i ymestyn y ddarpariaeth o ostyngiadau mewn achosion unigol, neu i ddosbarthiadau eiddo a bennir yn lleol.