Gwasanaeth Testun a WhatsApp Newydd:

Bellach mae gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd wasanaeth ffôn symudol ychwanegol. I gael gwybodaeth am y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chyllid, meithrinfeydd, cymorth i deuluoedd a gweithgareddau allgyrsiol, ffoniwch, tecstiwch neu beth sydd yn ap ar 07977 055885.

B2Gether Ffitrwydd

Grwpiau ffitrwydd mam a babi yn Sir Fynwy. Rhaid archebu pob dosbarth ymlaen llaw, mae croeso i blant o bob oed fynychu pob dosbarth, darperir mat chwarae a theganau ar gyfer dosbarthiadau dan do i helpu i ddiddanu plant bach.

Ceir manylion llawn yn http://www.childcareinformation.wales/view/B70B9C85-06F6-4BAE-B06C-D284D6EF03F1

Cwrs Parodrwydd Ysgol:

I’r rhai ohonoch sydd â phlant yn dechrau ysgol ym mis Medi 2022, mae Cyngor Sir Fynwy wedi llunio cwrs i’ch helpu chi a nhw gyda’r pontio. I gofrestru eich diddordeb mewn naill ai cwrs ar-lein neu wyneb yn wyneb, e-bostiwch parenting@monmouthshire.gov.uk.

Gofal Plant Di-dreth:

Os ydych yn rhiant neu’n ofalwr sy’n gweithio, gallwch gael hyd at £500 bob tri mis (hyd at £2,000 y flwyddyn fesul plentyn) i helpu gyda chostau gofal plant. Os oes gan eich plentyn anabledd, gallwch gael hyd at £1,000 bob tri mis (hyd at £4,000 y flwyddyn fesul plentyn).

I ddarganfod faint y gallech ei gael tuag at eich costau gofal plant a gwirio a ydych yn gymwys, ewch i www.childcarechoices.gov.uk

Siaradwch â Fi:

Mae gan Lywodraeth Cymru awgrymiadau ac adnoddau defnyddiol iawn i annog lleferydd a chael eich rhai bach i siarad. Dewch o hyd iddynt i gyd yn https://llyw.cymru/siarad-gyda-mi

Adnoddau Rhianta:

Mae adnoddau rhad ac am ddim i rieni gael mynediad iddynt ar-lein ac yn hawdd eu defnyddio yn https://www.oneplusone.org.uk/parent-resources-for-wales – plis rhannwch gydag unrhyw un a allai fod â diddordeb.

Yn Gadarn o Blaid Syndrom Down:

Mae gwefan Positive About Down Syndrome yn darparu cymorth a straeon defnyddiol i rieni neu ddarpar rieni plant â syndrom Down.

Darganfyddwch fwy trwy ymweld â https://postiveaboutdownsyndrome.co.uk