Rydym yn gweithio gyda diwydiannau a busnesau i reoli a lleihau rhyddhau allyriadau i’r awyr, ac i ddiogelu iechyd pobl a’r amgylchedd.

Y ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer rheoli allyriadau’r diwydiant yw Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 a Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Yn ogystal â Chyfoeth Naturiol Cymru, rydym yn gyfrifol am reoleiddio a gweithio gyda diwydiannau a busnesau i reoli allyriadau.

Cyfeirir at ddiwydiannau, sy’n cael eu rheoleiddio o dan y ddeddfwriaeth, fel prosesau. Maent yn perthyn i un o dri chategori gan ddibynnu ar natur a maint y busnes.

Mae’r categori y mae proses yn perthyn iddo yn pennu pwy fydd y rheoleiddiwr a pha allyriadau fydd yn cael eu rheoleiddio. Ni all busnesau weithredu oni bai ein bod ni neu Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhoi trwydded amgylcheddol iddynt. Bydd gan y drwydded amodau, y mae’n rhaid i’r busnes gydymffurfio â hwy.

Categorïau:

Rhan A1 – Rheoleiddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhan A2 – Rheoleiddir gan yr awdurdod lleol Rhan B – Rheoleiddir gan yr awdurdod lleol

Mae gan brosesau A1 ac A2 drwyddedau sy’n cwmpasu cwmpas llawn allyriadau amgylcheddol (gan gynnwys allyriadau i aer, tir a dŵr a sŵn ac effeithlonrwydd ynni). Dim ond oni bai eu bod yn defnyddio toddyddion lle mae gollyngiadau i dir a dŵr yn cael eu rheoleiddio hefyd y mae gan brosesau Rhan B drwyddedau sy’n cwmpasu allyriadau i’r awyr.

Ar hyn o bryd, rydym yn rheoleiddio 23 o brosesau Rhan B; nid oes prosesau Rhan A2 yn Sir Fynwy.

Mae’r prosesau Rhan A1 yn cael eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Prosesau Rhan B:

· 1 Plygu, pacio, llwytho a defnyddio sment swmp

· 1 Peintio a gorchuddio deunydd pacio metel

· 1 Gorchuddio metel a phlastig

· 3 Gwasgyddion Symudol

· 2 Ailgylchwyr asffalt symudol

· 1 Ail-chwistrellu cerbydau ffordd

· 2 Sych-lanhawyr

· 13 Gorsafoedd petrol gyda thrwygyrch blynyddol o betrol o fwy na 500,000 litr Rhaid i weithredwyr prosesau a reoleiddir o dan y ddeddfwriaeth gynnal Trwydded Amgylcheddol.

Mae adran Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi’r drwydded gydag amodau penodol y mae’n rhaid i’r gweithredwr gadw atynt. Mae’r amodau ar waith i reoli a chyfyngu ar allyriadau. Rydym yn arolygu’r prosesau i sicrhau bod yr amodau’n cael eu bodloni. Ceir rhagor o fanylion am y Trwyddedau Amgylcheddol uchod ar y Cofrestr Gyhoeddus.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Iechyd yr Amgylchedd.

Dolenni defnyddiol i wefannau allanol:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llywodraeth Cymru – Ansawdd Aer ac Atal Llygredd

Trwyddedu Amgylcheddol DEFRA