Ceisiadau Cyfredol am Ganiatâd Amgylcheddol ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus Mae DPS Solutions Cyfyngedig wedi gwneud cais i Gyngor Sir Fynwy am Ganiatâd Amgylcheddol i weithredu Gosodiad yn:- Uned 4, Stad Ddiwydiannol Pont Hafren, Cil-y-coed, Sir Fynwy.

 

Mae’r cais am Gyfarpar Llosgi Gwastraff Bach dan Atodlen 13 Rheoliadau Caniatâd Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 2016 a Phennod IV Cyfarwyddeb Allyriant Diwydiannol (Cyfarwyddeb 2010/75/EU).

 

Mae’r dogfennau cais ar gael yma.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae DPS Process Solutions Cyfyngedig wedi cyflwyno gwybodaeth ychwanegol i gefnogi eu cais y medrir ei weld yma . Gellir gwneud unrhyw sylwadau ar y cais drwy e-bost at:- environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk . Dylid rhoi Cais Caniatâd DPS yn y llinell pwnc.

 

 

Gweithiwn gyda diwydiannau a busnesau i reoli a lleihau gollwng allyriadau i’r aer ac i ddiogelu iechyd dynol a’r amgylchedd.

Y rheolau presennol sy’n rheoli allyriadau diwydiant yw Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 a Rheoliadau Caniatâd Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 2010.

Yn ogystal ag Asiantaeth yr Amgylchedd, rydym yn gyfrifol am reoleiddio a gweithio gyda diwydiannau a busnesau i reoli allyriadau.

Cyfeirir at ddiwydiannau a gaiff eu rheoleiddio dan y ddeddfwriaeth fel prosesau. Maent yn disgyn i un o dri chategori yn dibynnu ar natur a maint y busnes.

Mae’r categori y mae proses yn disgyn iddo yn penderfynu pwy fydd y rheoleiddiwr a hefyd pa allyriadau gaiff eu rheoleiddio. Ni all busnesau weithredu os nad ydym ni neu Asiantaeth yr Amgylchedd yn rhoi caniatâd amgylcheddol iddynt. Bydd amodau ar y caniatâd ac mae’n rhaid i fusnesau gydymffurfio â hwy.

Categorïau:

 • Rhan A1 – Rheoleiddir gan Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Rhan A2 – Rheoleiddir gan yr awdurdod lleol
 • Rhan B – Rheoleiddir gan yr awdurdod lleol

Mae gan brosesau A1 ac A2 ganiatâd ar gyfer cwmpas llawn allyriadau amgylcheddol (yn cynnwys allyriadau i aer, tir a dwr a swn ac effeithiolrwydd ynni). Mae gan brosesau Rhan B ganiatâd am allyriadau i aer yn unig os nag ydynt yn defnyddio sylweddau ac os felly caiff arllwysiadau i dir a d?r eu rheoleiddio hefyd.

Ar hyn o bryd, rydym yn rheoleiddio 23 proses Rhan B, nid oes unrhyw brosesau Rhan A1 yn Sir Fynwy.

Caiff prosesau Rhan A1 eu rheoleiddio gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Prosesau Rhan B:

 • 1 plygu, pacio, llwytho a defnyddio sment crynswth
 • 1 paentio a chaenu pecynnu metel
 • 3 caeniad metel a phlastig
 • 1 gwasgwr symudol
 • 1 ail-chwistrellu cerbydau ffordd
 • 3 sych-lanhawyr
 • 13 gorsaf betrol gyda thrwybwn blynyddol o fwy na 500,000 litr o betrol

Mae’n rhaid i weithredwyr prosesau a gaiff eu rheoleiddio dan y ddeddfwriaeth fod â Chaniatâd Amgylcheddol.

Adran Iechyd yr Amgylchedd sy’n cyhoeddi’r caniatâd gyda rhai amodau y mae’n rhaid i’r gweithredydd gydymffurfio â hwy. Mae’r amodau yn eu lle i reoli a chyfyngu allyriadau. Edrychwn ar y prosesau i sicrhau y caiff yr amodau eu cyflawni.

Y dilynol yw’r caniatâd Rhan B a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir Fynwy. Mae mwy o wybodaeth ar bob caniatâd ar gael ar y gofrestr gyhoeddus.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag iechyd yr amgylchedd.

Dolenni defnyddio i wefannau allanol:

 • Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Llywodraeth Cymru – Ansawdd Aer ac Atal Llygredd
 • Caniatâd Amgylcheddol DEFRA‚