Mae hwn yn gyfnod heriol i lawer ohonom – yn cynnwys llawer o bobl nad ydynt erioed wedi bod angen help o’r blaen. Mae sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol a all roi help uniongyrchol i bobl mewn trafferthion, er enghraifft taliadau arian grant bach (na fydd yn rhaid i chi ei ad-dalu), talebau i’w defnyddio mewn archfarchnadoedd lleol neu help gyda chostau hanfodol tebyg i wisg ysgol ar gyfer plant.

Landlordiaid Cymdeithasol

(er enghraifft Melin, Cymdeithas Tai Sir Fynwy neu Pobl):

Os ydych yn denant landlord cymdeithasol efallai y bydd modd i chi gael mynediad i help ariannol ar unwaith, er enghraifft drwy gronfa caledi eich cymdeithas tai.

Y cysylltiadau ar gyfer pob un o’r cymdeithasau tai mwy yn Sir Fynwy yw: Pobl: contact@poblgroup.co.uk 01633 212375

Cymdeithas Tai Sir Fynwy: 0345 677 2277 neu moneywise@monmouthshirehousing.co.uk Melin: moneyadvice@melinhomes.co.uk neu 01495 745910

Banciau bwyd:

Mae pedwar banc bwyd yn Sir Fynwy, un ym mhob un o’r prif drefi. Gall banciau bwyd roi parseli bwyd gyda digon o fwyd ar eich cyfer chi a’r rhai sy’n byw gyda chi i fynd drwy argyfwng byr, yn ogystal â’ch helpu i ganfod y cyngor a’r gefnogaeth cywir i helpu delio gydag unrhyw broblemau sylfaenol.

I siarad gyda rhywun am dderbyn parsel bwyd gallwch ffonio canolfan gyswllt Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644644.

‘Fare Share’ a ‘Food Sense’

Mae’r grwpiau cymunedol hyn yn helpu i atal bwyd dros ben o archfarchnadoedd rhag mynd yn wastraff i domennydd llanw drwy gysylltu’r bwyd gyda phobl a all ei ddefnyddio yn eu cymuned leol. Mae’r bwyd ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd ei angen. Fare Share Rogiet: rogietcommunityjunction@gmail.com

Mae Community Fridge Trefynwy ar agor saith diwrnod yr wythnos a chaiff yr oriau agor eu dangos ar eu tudalen Facebook: Monmouth.fridge@gmail.com https://www.facebook.com/MonmouthCommunityFridge/

Grantiau lleol bach:

Mae llawer o sefydliadau sy’n cynnig grantiau i bobl mewn amgylchiadau neilltuol a all fod yn cael trafferthion – megis cyn-aelodau’r lluoedd arfog, pobl ifanc yn gadael gofal neu bobl sydd wedi gweithio mewn meysydd neilltuol.

Mae gan Turn2Us gyfleuster chwilio ar-lein i’ch helpu i ganfod os y gallech fedru cael mynediad i unrhyw grantiau bach gan elusennau lleol neu genedlaethol i’ch cynorthwyo dros gyfnod anodd neu i fynd yn ôl ar eich traed. https://grants-search.turn2us.org.uk/

Cronfa Gymorth Dewisol:

Mae hon yn gronfa ‘os yw popeth arall wedi methu’ gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o gefnogi pobl sy’n profi caledi difrifol. Er mwyn medru rhoi mwy o help i’r aelwydydd hynny sy’n wynebu caledi ychwanegol sylweddol oherwydd argyfwng Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i staff Canolfan Gwasanaeth y Gronfa Cymorth Dewisol i fod yn fwy hyblyg a defnyddio mwy o ddisgresiwn yng nghyswllt nifer ac amlder taliadau o’r Gronfa y gall pobl eu hawlio yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwch wneud cais ar-lein am daliad o’r Gronfa Cymorth Dewisol yn www.gov.wales/discretionary-assistancefund-daf/how-apply neu drwy ffonio 0800 859 5924 yn rhad ac am ddim.

Cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl

Gall gofalwyr wneud cais am grant o hyd at £300 ar gyfer pwysau gaeaf ac anghenion argyfwng a achosir gan argyfwng Coronafeirws (COVID-19). Mae enghreifftiau o eitemau a gweithgareddau cymwys yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

• Prynu eitemau cartref e.e. peiriant golchi, gwely neu oergell ac yn y blaen

• Cymorth i brynu bwyd

• Prynu technoleg e.e. gliniadur, ffonau symudol, dyfeisiau llechen neu data

• Tanysgrifiadau adloniant e.e. Audible, Amazon Prime, hapchwarae, Netflix ac yn y blaen.

Gall gofalwyr wneud cais am grant drwy’r ffurflen gais ar-lein ar wefan Ymddiriedolaeth Gofalwyr: www.ctsew.org.uk/carers-emergency-grants

Cymorth i fusnesau a’r hunangyflogedig

Bu gan y pandemig ganlyniadau economaidd enfawr, nid yn lleiaf i berchnogion busnesau a’r hunangyflogedig. Mae gwybodaeth ar dudalennau gwefan Cyngor Sir Fynwy i’ch helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl gymorth ariannol mae gennych hawl iddo: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

a gan Busnes Cymru yma:

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/covid-19-support-business

Cymorth ar gyfer costau ysgol:

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu grant i aelwydydd ar incwm isel i helpu gyda chostau hanfodol mynychu ysgol, tebyg i brynu gwisg ysgol neu offer i gymryd rhan mewn gweithgareddau neilltuol. Mae gwybodaeth ar gael yma: https://gov.wales/pupil-development-grant-access

Grwpiau Cymorth COVID-19:

Daeth cymunedau lleol ym mhob rhan o Sir Fynwy at ei gilydd i helpu pobl sydd wedi bod yn wynebu anawsterau oherwydd COVID-19 ac effeithiau’r cyfnod clo. Mae rhai o’r grwpiau hyn wedi codi neu wedi derbyn arian i helpu pobl sydd wedi wynebu trafferthion (er enghraifft yng Nghas-gwent a’r pentrefi cyfagos mae talebau Tesco ar gael i bobl sydd angen cymorth ariannol am gyfnod byr). I gael mwy o wybodaeth am eich grŵp lleol cysylltwch â partnerships@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644496.