Mae hwn yn gyfnod heriol i lawer ohonom – gan gynnwys llawer o bobl nad ydynt erioed wedi bod angen cymorth arnynt o’r blaen.  Mae rhai sefydliadau a grwpiau cymunedol lleol yn gallu darparu cymorth ar unwaith i bobl a allai fod yn cael trafferth, megis drwy daliadau arian parod grant bach (na fydd yn rhaid i chi eu talu’n ôl), talebau i’w defnyddio mewn archfarchnadoedd lleol neu gymorth gyda chostau hanfodol fel gwisg ysgol i blant.

Oergelloedd Cymunedol yn Sir Fynwy

Yn lleihau gwastraff bwyd ac yn annog economi  gylchol. Mae Oergelloedd Cymunedol yn achub bwyd da, bwyd dros ben, bwyd sydd am ddim gan fanwerthwyr, cynhyrchwyr, tyfwyr ac aelwydydd lleol. Yn cynnal y safonau glendid bwyd uchaf.
Drwy rannu unrhyw fwyd o safon sydd dros ben, mae hyn nid yn unig yn helpu lleihau gwastraff a’r gost o gael gwared ar y bwyd, ond hefyd yn cefnogi’r gymuned leol.

Cil-y-coed

Mae TogetherWORKS yn nghanol tref Cil-y-coed (drws nesaf i’r llyfrgell) o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ar gael o Gymnasteg Dyffryn Gwy ar ystâd ddiwydiannol Porthsgiwed ar y penwythnos.

https://www.facebook.com/CaldicotCommunityFridge

Trefynwy

Uned 4, Y Stablau, Canolfan Gymunedol Bridges, Drybridge House, Trefynwy https://www.facebook.com/MonmouthCommunityFridge

Y Fenni

Mae O LEIAF dwy oergell yn y Fenni – un yn y ganolfan gymunedol a’r llall yn Cwtch Angels. Cwtch Angels – Hatherleigh House,  The Old Work House,  Y Fenni, Sir Fynwy NP7 7Rl https://www.facebook.com/abergavennycc

Canolfan Gymunedol Y Fenni – Heol Merthyr, Y Fenni NP7 5BY  https://www.facebook.com/groups/491313248120903

Cas-gwent

Rainbow Centre, 38 Stryd Moor, Cas-gwent NP16 5DF https://www.facebook.com/CCFridge

Landlordiaid Cymdeithasol

(megis Melin, Cymdeithas Tai Sir Fynwy neu Pobl):

Os ydych yn denant i landlord cymdeithasol efallai y gallwch gael rhywfaint o gymorth ariannol ar unwaith, er enghraifft drwy gronfa caledi eich cymdeithas dai.

Y cysylltiadau ar gyfer pob un o’r cymdeithasau tai mwy yn Sir Fynwy yw:

Pobl: contact@poblgroup.co.uk 01633 212375

Cymdeithas Tai Sir Fynwy: 0345 677 2277 neu moneywise@monmouthshirehousing.co.uk

Melin: moneyadvice@melinhomes.co.uk neu 01495 745910

Mae’r manylion cyswllt ar gyfer y landlordiaid cymdeithasol yn Sir Fynwy ar ddiwedd y ddogfen hon.

Oergelloedd Cymunedol:

Mae Oergelloedd Cymunedol yn fan lle gall pawb rannu bwyd dros ben, gan gynnwys rhoddion gan fusnesau bwyd lleol, cynhyrchwyr ac aelwydydd.  Gall unrhyw un ddefnyddio’r bwyd sydd yno; nid oes tâl ac nid oes profion modd ar unrhyw un sy’n cymryd bwyd yn helpu’r achos o atal newid yn yr hinsawdd a gwastraff bwyd.   Mae’r oergelloedd cymunedol yn Sir Fynwy i gyd yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr.

Gellir dod o hyd i oergelloedd cymunedol yn :

Y Fenni: Cwtch Angels, Hatherleigh Place.  I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Annie ar 07983425560

Mae Canolfan Gymunedol y Fenni ar Stryd y Parc hefyd yn cynnal Cegin Gymunedol lwyddiannus a phoblogaidd iawn a all hefyd gefnogi gydag anghenion bwyd brys

Cil-y-coed:

Mae Oergell Gymunedol Cil-y-coed yn gweithredu saith diwrnod yr wythnos o TogetherWORKS yng nghanol tref Cil-y-coed (drws nesaf i’r llyfrgell) o ddydd Llun i ddydd Gwener ac o Wye Valley Gymnastics ar ystâd ddiwydiannol Porth Sgiwed ar benwythnosau. 

Cysylltwch â caldicotcommunityfridge@gmail.com am help a chyngor.  Gweler hefyd https://www.facebook.com/CaldicotCommunityFridge/ am ddiweddariadau dyddiol.

Cas-gwent: Oergell Gymunedol Cas-gwent – bydd yn agor ym mis Rhagfyr 2021 yn 38 Moor Street Cas-gwent (hen adeilad Caffi’r Enfys) E-bost chepstowcommunityfridge@gmail.com

Trefynwy:

Oergell Gymunedol Trefynwy

Dydd Llun – 3.30 i 6pm 

Dydd Mawrth – 9.30am i hanner dydd 

Dydd Mercher – 3.30 i 6pm 

Dydd Iau – 9.30am i hanner dydd 

Dydd Gwener – 9.30am i hanner dydd 

Dydd Sadwrn – 9.30am i hanner dydd 

Dydd Sul – 9.30am i hanner dydd 

E-bost – monmouth.fridge@gmail.com 

Uned 4 (gyda’r drws oren)  

Y Stablau  

Canolfan Bridges 

Tŷ Drybridge  

Trefynwy  

NP25 5AS  

Nodwch – gall amseroedd newid, gwiriwch y dudalen Facebook. 

Banciau bwyd:

Mae pedwar banc bwyd yn Sir Fynwy, un ym mhob un o’r prif drefi.   Gall banciau bwyd ddarparu parseli bwyd gyda digon o fwyd i’ch gweld chi a’ch cartref drwy argyfwng byr, yn ogystal â’ch helpu i ddod o hyd i’r cyngor a’r gefnogaeth gywir i helpu i ddelio ag unrhyw broblemau sylfaenol.  

I siarad â rhywun am dderbyn parsel bwyd gallwch ffonio canolfan gyswllt Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644644.

Grantiau lleol bach:

Mae llawer o sefydliadau yn cynnig grantiau i bobl mewn amgylchiadau penodol a allai fod yn cael trafferth – fel cyn-filwyr, pobl sy’n gadael gofal neu bobl sydd wedi gweithio mewn proffesiynau penodol.

Mae gan sefydliad Turn2us gyfleuster chwilio ar-lein i’ch helpu i ddarganfod a allech gael gafael ar unrhyw grantiau bach oddi wrth elusennau lleol neu genedlaethol i’ch helpu i ymdopi dros ardal anodd neu eich helpu i ddod nôl ar eich traed.

https://grants-search.turn2us.org.uk/

Cronfa Cymorth Dewisol:

Cronfa ‘cam-olaf’ yw hon gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o gefnogi pobl sy’n profi caledi difrifol. Er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r aelwydydd hynny sy’n wynebu caledi ychwanegol sylweddol oherwydd argyfwng y Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bersonél Canolfan Gwasanaeth y Gronfa Cymorth Dewisol ddefnyddio mwy o hyblygrwydd a disgresiwn o ran nifer ac amlder taliadau’r Gronfa y gall pobl eu hawlio yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwch wneud cais ar-lein am daliad Cronfa Cymorth Dewisol yn

https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais  neu drwy ffonio am ddim ar 0800 859 5924.

Cymorth ariannol i Ofalwyr Di-dâl

Gall gofalwyr wneud cais am grantiau bach o hyd at £500 i fynd i’r afael â phwysau ariannol ac anghenion brys.   Mae enghreifftiau o eitemau a gweithgareddau cymwys yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

• Prynu eitemau cartref e.e. peiriant golchi, gwely neu oergell ac ati.

• Cymorth i brynu bwyd

• Prynu technoleg e.e. gliniadur, ffonau symudol, llechi neu ddata

• Tanysgrifiadau adloniant e.e. Audible, Amazon Prime, gemau ar-lein, Netflix ac ati.

Gall gofalwyr wneud cais am grant drwy’r ffurflen gais ar-lein ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr:   https://carerfriendly.co.uk/grants

Cymorth i fusnesau a’r hunangyflogedig

Mae canlyniadau economaidd y pandemig wedi bod yn enfawr, yn enwedig i berchnogion busnes a’r hunangyflogedig.   I’ch helpu i sicrhau eich bod yn cael gafael ar yr holl gymorth ariannol y mae gennych hawl iddo, mae gwybodaeth ar dudalennau gwe Cyngor Sir Fynwy yma:

https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/cyngor-i-fusnesau/

a gan Fusnes Cymru yma:

https://businesswales.gov.wales/cy

Cymorth ar gyfer costau ysgol:

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu grant i aelwydydd ar incwm isel i helpu gyda’r gost hanfodol o fynychu’r ysgol, fel prynu gwisg ysgol neu git i gymryd rhan mewn gweithgareddau penodol.  Mae gwybodaeth ar gael yma:

https://llyw.cymru/grant-datblygu-disgyblion-mynediad

Mae gan lawer o ysgolion eu stoc eu hunain o wisgoedd a chit hanfodol eraill y gallant ei gynnig i deuluoedd am gost isel neu ddim cost. Mae bob amser yn werth siarad ag ysgol eich plentyn i weld a oes ffyrdd y gallant gefnogi eich plentyn i ddysgu heb y straen o bryderon ariannol.

Dodrefn, nwyddau gwyn ac eitemau cartref hanfodol

Gall angen annisgwyl i ddisodli eitemau cartref hanfodol achosi problemau gwirioneddol os nad oes gennych ddigon o gynilion i’w dalu.   Yn hytrach na throi at fathau drud o gredyd, gall Undeb Credyd Gateway gynnig benthyciadau bach ar gyfraddau fforddiadwy y gellir eu talu’n ôl dros gyfnod hir.

Hefyd, gall rhai sefydliadau elusennol yn Sir Fynwy helpu gydag eitemau cartref cost isel (neu hyd yn oed am ddim mewn rhai amgylchiadau).

Abergavenny Homemakers: Y Capel, Hen Dŷ Gwaith, Union Rd W, Y Fenni NP7 7RL Rhif Ffôn: 01873 857618  https://www.hmcrecycling.co.uk/

Uwchgylchu Sir Fynwy: Ystâd Ddiwydiannol Iard yr Orsaf, Cas-gwent NP16 5PF

Ffôn: 01291 408300  https://www.facebook.com/monmouthshireupcycle/