Gwariwn bron £80m ar gyflenwadau a gwasanaethau, gan ddarparu ystod eang o gyfleoedd masnachol i fusnesau o bob maint. Gall hyn fod yn unrhyw beth o lungopiwyr i brosiectau adeiladu mawr.

Ein blaenoriaeth yw sicrhau’r gwerth gorau am arian ym mhob rhan o’r sefydliad.

Gwybodaeth am dendrau a chyflenwyr

Beth yw manteision gwerthu i’r cyngor?

Mae’r sector cyhoeddus yn cyfrif am 40% o wariant y Deyrnas Unedig ar nwyddau a gwasanaethau; mae’r gwariant hwn yn cynnwys popeth o fwyd i adeiladu ysgol newydd. Mae awdurdodau lleol yn gwsmeriaid da, mae’n rhaid iddynt fod yn deg, onest a phroffesiynol yn y ffordd y dewisant gyflenwyr ac yn eu trafodion gyda hwy, maent yn talu’n brydlon ac yn unol â thelerau contract a gytunwyd.

A yw’n rhaid i mi fod yn seiliedig yn Sir Fynwy i wneud busnes gyda chi?

Mae ein cyfleoedd contract ar gael i bob cyflenwr a chânt eu dyfarnu yn ôl y meini prawf gwerthuso a amlinellir yn y dogfennau tendr.

Sut medrir cynnwys fy musnes yn eich rhestr o gyflenwyr cymeradwy?

Nid oes gennym restr o gyflenwyr cymeradwy. Caiff tendrau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau dros £25,000 a dan £139,893 eu hysbysebu yn y wasg leol, www.sell2wales.co.uk ac mewn cyfnodolyn masnach perthnasol lle’n briodol.

Caiff tendrau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau gwerth mwy na £173,934 a gwaith gwerth mwy na £4,348,350 eu hysbysebu yng nghyfnodolyn swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, www.sell2wales.co.uk, y wasg leol neu mewn cyfnodolyn masnach perthnasol lle’n briodol.

Nid yw’r cyngor wedi talu anfoneb. Gyda phwy y dylwn i gysylltu?

Cysylltwch â’r tîm credydwyr ar:

  • e-bost: creditors@monmouthshire.gov.uk
  • ffôn: 01633 644644

Gwybodaeth Tendr/Contract

Rwyf eisiau cynnig am dendr penodol ond angen mwy o wybodaeth. Gyda phwy y dylwn i gysylltu?

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm caffaeliad strategol.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng tendr a chontract?

Mae tendr yn wahoddiad ffurfiol i wneud busnes gyda ni dan y telerau ac amodau sydd ynddo.

Mae contract yn gytundeb bona fide rhwng y Cyngor a chyflenwr yn dilyn ymarferiad tendro trylwyr. Bydd y Cyngor yn cytuno i dalu i’r cyflenwr am y nwyddau, gwasanaethau neu waith a dderbyniwyd os cawsant eu darparu yn ôl telerau ac amodau’r cytundeb.

Ble gallaf i gael gwybodaeth ar y contractau yr ydych yn eu hysbysebu?

Yn aml iawn bydd hyn yn dibynnu ar faint y contract. Mae’n rhaid hysbysebu pob contract uwchben gwerth y trothwyon a nodir yng Nghyfarwyddebau Caffaeliad yr Undeb Ewropeaidd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd (OJEU).

Gall hysbysebion hefyd ymddangos yn y wasg leol a chenedlaethol, mewn cyfnodolion masnach ac ar GwerthwchiGymru.

A yw busnesau bach yn cael cyfle i gystadlu am gontractau gyda’r cyngor?

Ydynt. Edrychwn am fusnesau a all gyflawni ein gofynion yn nhelerau gallu ariannol, technegol ac economaidd i gyflawni’r contract. Cewch eich ystyried cyhyd ag y gallwch gyflawni’r gofynion hynny.