Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

 Mae’r swydd hon yn seiliedig yn y Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd sy’n gyfrifol am asesu a chynllunio ar gyfer plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yr ystyrir eu bod angen ymgyfraniad Gofal Cymdeithasol i sicrhau eu hiechyd a’u llesiant a’u gwarchod rhag esgeulustod a chamdriniaeth.

 Bydd angen i chi lenwi asesiadau a chynlluniau cynnydd sy’n rhoi tystiolaeth o welliant yn lles plant a phobl ifanc o fewn amserlen briodol ar gyfer y plentyn/person ifanc. Mewn achosion lle na fu’n bosibl cyflawni hyn o fewn y teulu geni, bydd gweithwyr cymdeithasol yn gyfrifol am baratoi tystiolaeth ysgrifenedig a symud yr achos ymlaen i drafodion cyfreithiol.

 Bydd eich llwyth achos yn cynnwys achosion sydd angen lefel uchel o ymyriad statudol yn cynnwys amddiffyn plant, achosion cyfraith preifat a chyhoeddus. Mewn achosion lle caiff mabwysiadu ei ystyried fel opsiwn byddwch yn gyfrifol am y broses hon hyd at y gorchymyn mabwysiadu.

Cyfeirnod Swydd: SCS310

Gradd: BAND I SCP 31 – SCP 35

Oriau: 37 yr wythnos

Lleoliad: Brynbuga

Dyddiad Cau: 30/10/2020 12:00 pm