Skip to Main Content

Erthygl wedi’i diweddaru diwethaf: 22ain Mai 2023

Gwasanaethau etholiadol sy’n gyfrifol am lunio’r gofrestr etholiadol yn ogystal â chynnal yr holl etholiadau a refferenda a gynhelir yn Sir Fynwy. Mae hyn yn cynnwys:

Top of Form

  • llunio a chyhoeddi’r gofrestr etholiadol yn flynyddol
  • gweinyddu pleidleisiau post a phleidleisio drwy ddirprwy
  • cynnal rhestrau o etholwyr y lluoedd arfog a thramor
  • hyrwyddo cyfranogiad mewn materion democratiaeth a ffiniau etholiadol

Etholiadau’r Cyngor – 5 Mai 2022

Cynhaliwyd etholiadau ar 5 Mai 2022 er mwyn ethol Cynghorwyr Sir a Chynghorwyr Tref a Chymuned ar hyd a lled Sir Fynwy. 

Mae gwybodaeth ar yr etholiad ar gyfer pleidleiswyr ar gael yma. 

Mae gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr neu os ydych yn ystyried sefyll yn yr etholiad ar gael yma. 

Canlyniadau’r Etholiad

Etholiadau Sir ac Etholiadau Cymuned a Ymladdwyd 

Hysbysiadau Cyngor Sir Na Ymladdwyd

Hysbysiad Cyfun o Etholiadau Na Ymladdwyd

Y Gofrestr Etholiadol

Er mwyn ychwanegu eich manylion i’r gofrestr etholiadol, mae modd i chi wneud hyn ar-lein  drwy fynd i www.gov.uk/registertovote neu mae modd i chi gysylltu gyda gwasanaethau etholiadol am ffurflen gais.  

Mae gwybodaeth am y gofrestr agored a ffurflen gais i ddileu eich manylion yn barhaol oddi ar y gofrestr agored ar gael drwy gysylltu â’r swyddfa etholiadau ar  01633 644212 neu e-bostiwch elections@monmouthshire.gov.uk

Dod o Hyd i’ch Gorsaf Bleidleisio

Rhowch eich cod post yn y blwch er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio:

Nodwch eich cod post

Dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio

Pleidlais Bost a Phleidleisio Drwy Ddirprwy

Os na allwch fynd i orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio i fwrw eich pleidlais gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post neu benodi person i bleidleisio ar eich rhan. Mae ffurflenni cais i newid eich dull o bleidleisio ar gael.

Sut wyf yn pleidleisio?

Mae’n bosib dychwelyd ceisiadau am bleidleisio drwy’r post a phleidleisio drwy ddirprwy drwy e-bost i elections@monmouthshire.gov.uk neu drwy’r post i Cofrestru Etholiadol, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.

Etholiadau

Cynghorwyr  seddi gwag

Mae seddi gwag ar gyfer cynghorydd ar lefel Cyngor Sir, yn ogystal â lefel cynghorau tref a chymuned, yn medru digwydd trwy gydol y tymor yn y swydd. Bydd pob hysbysiad yn ymwneud â swyddi gwag ac etholiadau ar y lefel hon yn cael eu cyhoeddi isod

Hysbysiad o Sedd Wag

Hysbysiad o Sedd Wag – Cyngor Cymuned Trellech United, Ward Catbrook  

Hysbysiad o Sedd Wag – Cyngor Cymuned Trellech United,  Ward Llanisien

Hysbysiad o Sedd Wag – Cyngor Tref Cil-y-coed, Ward Castell Cil-y-coed

Hysbysiad o Sedd Wag – Cyngor Cymuned Porthsgiwed, Ward Pentref Porthsgiwed

Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad –  Cyngor Tref Cas-gwent, Ward Castell Cas-gwent

Hysbysiad o Etholiad – Cyngor Tref y Fenni, Ward Pen-y-fâl

Datganiad am y Sawl a Enwebwyd

Datganiad am y Sawl a Enwebwyd – Cyngor Tref Cas-gwent, Ward Castell Cas-gwent

Datganiad am y Sawl a Enwebwyd – Cyngor Tref y Fenni, Ward Pe-y-fâl

Hysbysiad o Etholiad Na Ymleddir

Datganiad o Etholiad Na Ymleddir – Cyngor Cymuned Ynysgynwraidd

Datganiad o’r Canlyniad

Cyngor Tref y Fenni, Ward Pen Y Fal– 27ain Ebrill 2023

Cyngor Tref Cas-gwent, Ward Castell Cas-gwent – 20fed Ebrill 2023

Cyngor Sir Fynwy  – Ward Dyfawden – 20fed Hydref 2022

Mae canllaw ar y broses etholiadol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned ar gael  yma.

Hyrwyddo Democratiaeth Leol

Gwybodaeth ar gymryd rhan mewn democratiaeth leol  

Archif Canlyniadau Etholiadol

Canlyniadau’r etholiadau blaenorol a gynhaliwyd yn Sir Fynwy   <http://www.monmouthshire.gov.uk/election-results-archive>

Adolygiad o’r Ffiniau

Adolygiad o’r Trefniadau Etholiadol

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cynnal arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Fynwy. Maen nhw wedi cyhoeddi’r cynigion terfynol ar gyfer Seddi Sirol newydd a fydd yn dod i rym yn etholiadau lleol 2022. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan.

Mae mapiau o ffiniau wardiau’r Cyngor Sir ar gael drwy glicio yma. 

Mae mapiau o ffiniau wardiau’r Cyngor Cymuned ar gael drwy glicio yma. 

Mae modd i chi hefyd defnyddio map rhyngweithiol o’r ffiniau gan ddefnyddio teclyn mapio gwybodaeth yma. 

Hysbysiad Preifatrwydd GDPR  

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer y  Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gael yma: