Cofrestru-i-bleidleisio
 

Rhowch enw eich stryd neu’ch cod post i ganfod ble mae eich gorsaf bleidleisio:

 

  • paratoi a chyhoeddi’r gofrestr etholiadol bob blwyddyn
  • gweinyddu pleidleisiau post a phleidleisiau dirprwy
  • cynnal rhestri o etholwyr lluoedd arfog a thramor
  • hyrwyddo cyfranogiad mewn democratiaeth a materion ffiniau etholiadol

  Cofrestr Etholiadol

  Gallwch ychwanegu eich manylion at y gofrestr etholiadol ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu drwy gysylltu â gwasanaethau etholiadol i gael ffurflen gais.

  Gwybodaeth ar y system newydd o gofrestru unigol.

  Mae gwybodaeth o’r gofrestr agored a ffurflen gais i dynnu eich manylion yn barhaol o’r gofrestr agored ar gael drwy gysylltu â’r swyddog etholiadau ar 01633 644212 neu e-bost elections@monmouthshire.gov.uk

  Pleidleisiau Post a Phleidleisiau Dirprwy

  Os na fedrwch fynychu gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad i fwrw eich pleidlais gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post neu benodi person i bleidleisio ar eich rhan. Mae ffurflenni cais i newid eich dull o bleidleisio ar gael.

  Sut gallaf bleidleisio?

  Etholiadau

  Cynhelir yr etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 5 Mai 2016. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn nes at yr amser.

  Swyddi Gwag ar gyfer Cynghorwyr

  Gall lleoedd ddod yn wag ar gyfer cynghorydd ar lefel Cyngor Sir, yn ogystal â lefel cynghorau tref a chymuned, drwy gydol cyfnod y swydd. Caiff pob hysbysiad yn cyfeirio at swyddi gwag ac etholiadau ar y lefel yma ei gyhoeddi islaw:

  Hysbysiad Swydd Wag

  Mae canllawiau ar y broses etholiadau ar lefel cynghorau tref a chymuned ar gael.

  Hyrwyddo Democratiaeth Leol

  Gwybodaeth ar gymryd rhan mewn democratiaeth leol.

  Archif Canlyniadau Etholiadau

  Canlyniadau etholiadau a gynhaliwyd yn flaenorol yn Sir Fynwy

  Adolygu Ffiniau

  Adolygu cymunedau a threfniadau etholiadol

  Mae gan Gyngor Sir Fynwy ddyletswydd i gadw ffiniau cymunedau a nifer y cynghorwyr o fewn Sir Fynwy yn gyfoes. Gohiriwyd adolygiad a ddechreuwyd yn 2012 nes y bydd gwybodaeth bellach ar ad-drefnu llywodraeth leol ar gael.