Mrs C, 85 oed, sy’n byw yng Nghil-y-coed

Cafodd offer larwm Lifeline ei osod ar 6 Awst 2007 yn dilyn pryderon am iechyd cyffredinol Mrs C.

Cadarnhaodd arolwg ar 13 Awst 2014 fod Mrs C yn hapus iawn gyda’r offer a dywedodd ei fod yn gwneud iddi deimlo’n fwy diogel yn byw gartref. Mae’n lwcus i gael llawer iawn o gefnogaeth gan ei phlant a’i hwyrion, ond dywedodd fod bod â larwm hefyd yn gwneud ei phlant yn hapus gan y gwyddant y gall bwyso larwm os oes unrhyw broblemau ar adegau pan na allant ymweld â hi. Bu’n rhaid iddi bwyso ei larwm gwpl o weithiau ers ei osod o safbwynt argyfwng ac roedd bod y ganolfan reoli yn galw am feddyg ac ambiwlans yn lleihau ei phryder gan eu bod yn gallu trosglwyddo ei holl wybodaeth feddygol a hefyd alw un o’i phlant a ddaeth i aros gyda hi pan oeddent yn aros i’r gwasanaethau argyfwng gyrraedd. Mae ganddi hefyd gwpwrdd allwedd y mae’r gwasanaethau argyfwng wedi ei ddefnyddio unwaith pan nad oedd ei phlant ar gael i fynychu ac mae’n credu ei bod yn ddefnyddiol iawn bod y ganolfan alw yn rhoi’r cod dan yr amodau hyn yn unig pan nad oedd ei deiliad allweddol ar gael.

Caiff y rhan fwyaf o gost offer Mrs Clayton ei dalu gan gyllid Cefnogi Pobl ac mae’n ddiolchgar iawn am hyn ac er na allai fyw heb y gwasanaeth, mae’n dawelwch meddwl iddi y gall gael mynediad i gyllid gan ei bod yn poeni am arian. Oherwydd hyn nid yw’n deall pam nad yw pobl eisiau’r gwasanaeth ac yn mynd yn ddig gyda ffrindiau pan maent yn beirniadu unrhyw ran ohono. Mae larwm Careline yn galluogi Mrs C i barhau i fyw’n ddiogel, yn glyd ac yn annibynnol heb fod angen unrhyw ymyriad ofal cymdeithasol arall. Mae’n dweud fod y larwm yn rhoi’r hyder iddi y gallai alw am gymorth unrhyw amser o’r dydd ac unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn pe byddai angen ac mae’n ddiolchgar iawn am hynny.

Mary, 84 oed, o’r Fenni

Mae Mary wedi byw yn y Fenni ar hyd ei hoes ac yn cofio’r holl amserau da oedd yn cynnwys agor y pwll nofio awyr agored ym Mharc Bailey pan allech brynu tocyn tymor am 5 swllt y flwyddyn!

Roedd swydd gyntaf Mary yn 14 oed ar y safle a fyddai wedyn yn dod yn Coopers Filters. Bu ganddi wahanol swyddi yn cynnwys gwneud cyfnod o weithio o adref pan gafodd ei mab gyda rhywun yn dod â gwaith iddi fin nos iddi ei orffen – enghraifft wych o weithio hyblyg.

Digwyddodd  ychwanegu larwm pendant yn 2012 adeg marwolaeth drist ei hannwyl ŵr ac mae Mary’n dweud fod yr offer yn ei helpu hi a hefyd ei theulu i deimlo’n fwy diogel gan wybod fod help ar gael os yw ei angen.

Mae Mary wedi cael codymau difrifol yn y gorffennol gydag un yn arwain at iddi orfod mynd i ysbyty ar ôl torri ei phelfis. Mae ychwanegu pendant dal dŵr GEM ar uchder y bwrdd sgyrtin yn yr ystafell wely, ystafell ymolchi, ystafell fyw a chegin yn helpu i gysuro Mary y bydd pendant lefel isel ar gael iddi pe byddai’n syrthio yn y dyfodol.

Cynhaliodd Sarah Turvey-Barber, cydlynydd Careline adolygiad oedd yn cynnwys profi’r offer a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymatebwyr i’r ganolfan alw ar gyfer Mary.

Mae gan Mary anghenion meddygol cymhleth sy’n golygu ei bod yn gorfod cymryd 19 tabled a rhoi diferion yn ei llygaid 4 gwaith y dydd. Mae’n gallu gwneud hyn i gyd heb unrhyw ymyriad gofal cymdeithasol er bod y gwasanaeth Ail-alluogi wedi bod yn werthfawr yn iawn yn y gorffennol ac roedd gwasanaethau gofal yn hanfodol pan oedd ei gŵr yn wael iawn. ‘Mae’n rhaid i chi ddal ati’, meddai Mary, sy’n gwenu a chwerthin wrth iddi ddisgrifio’r pum gwaith y torrodd ei braich. Drwy’r adolygiad sydd wedi cynnwys tafell o sbwng siocled a wnaeth ei hunan (gyda chynhwysyn dirgel) yn arbennig ar gyfer ei llu o ymwelwyr, mae Mary’n edrych yn ôl ar ei bywyd yn ddoeth ac yn gadarnhaol ac mae hynny’n ddi-os yn cyfrannu at ei hiechyd da.

Ar ôl byw yn ei fflat am dros 30 mlynedd, mae Mary eisiau dal i fyw yno a soniodd wrth Sarah am yr holl amserau da a gafodd yno oedd yn cynnwys golygfa grandstand o’r ras feiciau ddiweddar drwy’r dref. Mae darparu larwm Careline gyda hysbysiadau Gem ychwanegol yn mynd beth ffordd i roi’r diogelwch a’r sicrwydd a ddylai gobeithio weld Mary’n aros yn ei fflat hyfryd am lawer mwy o flynyddoedd.

Geirda

Mr L, Mehefin 2014 ‘Y peth gorau am Teleofal yw ei fod yno’

Mr D, Mehefin 2014 ‘Byddwn yn argymell y gwasanaeth’

Miss G, Gorffennaf 2014 ‘Mae Careline wedi rhoi’r sicrwydd ychwanegol i mi yn gwybod fod y ganolfan monitro yno a mynediad i fy nhri cyswllt. Mae wedi rhoi ychydig o annibyniaeth i fi’

Mrs T, Gorffennaf 2014 ‘Rwy’n fwy diogel’

Mrs B, Gorffennaf 2014 ‘Rwy’n gwybod y gallaf gael help os wyf mewn trafferthion. Rwy’n hapus iawn gyda’r gwasanaeth’.

Mrs S, Gorffennaf 2014 ‘Y gwahaniaeth allweddol yw’r sicrwydd a’r gefnogaeth mae’r gwasanaeth wedi ei roi i mi’’

Mrs E, Awst 2014 ‘Rwy’n ddiolchgar iawn am wasanaeth Careline gan fy mod yn awr yn teimlo’n ddiogel’

Mrs M, Medi 2014 ‘Y peth gorau am Teleofal yw ei fod yn dda iawn, iawn’

Mr T, Medi 2014 ‘Y peth gorau am Teleofal yw’r ymateb cyflym iawn’

Miss L, Hydref 2014 ‘Mae Careline yn rhoi sicrwydd y gallaf gael help os wyf ei angen’

Mr M, Hydref 2014 ‘Mae’n rhoi hyder gwybod y byddai rhywun yn dod pe byddai angen, felly mae’n helpu dim ond gwybod ei fod yna’

Mrs J, Tachwedd 2014 ‘Byddwn wedi gorfod gadael adref oni bai am Careline’

Mrs V, Tachwedd 2014 ‘Mae fy niogelwch ac annibyniaeth wedi gwella ers i Careline gael ei osod’

Mr a Mrs L, Tachwedd 2014 ‘Rydym yn falch iawn gyda’r trefniant presennol gan ei fod wedi gwella ein diogelwch a’n hannibyniaeth’

Mr P, Tachwedd 2014 ‘Mae’n dda gwybod ei fod yno gan ei bod yn rhwydd iawn cael help’

Mrs S, Tachwedd 2014 ‘Rwyf i a fy merch yn hapus iawn, mae hefyd yn ystyried ei bod yn rhaff bywyd’

Mrs B, Rhagfyr 2014 ‘Mae Careline wedi’i gwneud yn haws i ffi aros adref ac mae’r gwasanaeth yn cael deg allan o ddeg’

Mrs B, Rhagfyr 2014 ‘Rwy’n teimlo’n fwy diogel ac yn poeni llai am syrthio’

Mrs H, Rhagfyr 2014 ‘Mae’n ymddangos fod Careline yn cynnwys popeth. Mae’n rhoi’r hyder i mi y gallaf gael help pe byddwn yn syrthio.’