Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluol Sir Fynwy’n ddiduedd a bydd dim ond yn gallu darparu gwybodaeth sylfaenol ar bob Darparwr Gofal Plant Sir Fynwy. Mae lan i chi i ddewis y gofal plant mwyaf addas i chi a’ch teulu. Wrth ddewis gofal plant addas, sicrhewch eich bod yn gofyn y cwestiynau yr ydych eisiau eu gwybod er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn derbyn yr ansawdd uchaf o ofal pan nad ydynt gyda chi.
 
Cysylltwch â chymaint o ddarparwyr gofal plant ag sy’n bosib cyn dewis pa un yw’r gorau i chi a’ch plentyn. Gallir darganfod manylion gofal plant sydd wedi a heb eu cofrestru i gyd yma.
 
Ydy e’n groesawgar?


Ydy’r gwarchodwr/Rheolwr Meithrin yn gwneud i chi deimlo’n groesawgar?
Maint o sylw ydy eich plentyn yn derbyn?
Ydy hi / e’n cael ei wneud i deimlo’n arbennig?
Ydy’r gofalwyr / staff yn rhoi cymorth?
 
Bydd eich plentyn yn cael ei ysgogi yn yr amgylchedd hwn?


Pa raglen o weithgareddau sydd ar gael?
Oes arwyddion gweladwy bod y plant yn cael amser ysgogol a phleserus, er enghraifft lluniau ar y wal, wynebau hapus ayyb?
Ydy’r gweithgareddau’n heriol a diddorol?
Oes amrywiaeth a symbyliad?
Ydy plant yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn pob gweithgaredd ac i ddefnyddio’r offer i gyd?
Bydd fy mhlentyn yn cael storïau? Oes llyfrau i edrych ar?

Pa gyfleusterau sydd yna?
Oes llawer o deganau ac offer chwarae addas y bydd eich plentyn yn mwynhau chwarae gyda?
Oes mynediad i ardal chwarae tu allan?
 
Beth am brydau bwyd?
Os oes anghenion dietegol gyda fy mhlentyn, oes modd eu cyflawni?
Oes modd darparu gwasanaeth iaith Gymraeg?
Oes darpariaeth anghenion arbennig?
 
Ydy e’n ofalgar?
Ydy’r cyfleuster yn hyblyg am gyfnod setlo i’m mhlentyn?
Oes modd i fi aros gyda’m mhlentyn i’w helpu i setlo?
Bydd cyfle gen i ddarganfod sut mae fy mhlentyn yn setlo a symud ymlaen?
Oes ffyrdd systematig o wneud hyn?
Bydd fy mhlentyn yn cael amser tawel ar ei ben / phen ei hun os oes angen?
Oes cyfnodau ymlacio hyblyg?
Pa weithdrefnau oes am driniaeth argyfwng meddygol a chymorth cyntaf?
Beth am hyfforddiant toiled a beth os yw fy mhlentyn yn cael damwain?

Beth am y staff?
Pa gymwysterau sydd gan y gwarchodwyr / staff? (Am leoliadau sydd wedi cofrestru da’r Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) mae anghenion penodol i’r lefel o gymwysterau dylai staff ei gael.)
Ydy gofalwyr / staff yn cael hyfforddiant parhaus wedi cynnig iddynt?
Ydy gofalwyr / staff yn cymryd rhan mewn gweithgareddau’r plant?
Faint o ofalwyr a phlant oes yn y lleoliad?
Sut ydy staff yn siarad gyda’r plant e.e. ydyn nhw’n dangos amynedd ac ystyriaeth?
Sut ydy staff yn annog ymddygiad da?
Wrth ystyried gwarchodwyr plant, gofynnwch i weld ei bortffolio a’i geirda.
 
Yn ôl y gyfraith, y gymhareb lleiafrif o staff i blant yw’r canlynol:
 
Plant o Dan 2 – 1 oedolyn i 3 blentyn
Plant o 2 – 3 – 1 oedolyn i 4 plentyn
Plant o 3 – 8 – 1 oedolyn i 8 plentyn
 
Unwaith rydych wedi darganfod gwasanaeth gofal plant rydych yn hapus gyda, ceisiwch gael cyfnod setlo gydag ychydig ymweliadau byr i chi a’ch plentyn. Bydd hyn yn helpu chi i deimlo’n fwy hyderus a hamddenol.