Skip to Main Content

Mae’r ystod eang o wasanaethau a ddarperir gan y cyngor o ddydd i ddydd, ynghyd ag arbenigedd a gwybodaeth leol swyddogion y cyngor, yn golygu ei fod mewn safle da i gefnogi’r ymateb i argyfwng.

Cynllunio at argyfwng gan awdurdod lleol:

 • Mae’n gosod cynlluniau a gweithdrefnau mewn lle sy’n galluogi cyngor i ymateb, mor effeithiol â phosib, i argyfwng pe bai un yn digwydd
 • Mae’n sicrhau bod y cynlluniau a’r gweithdrefnau hyn yn cydweddu gyda rhai asiantaethau ymateb eraill, megis y gwasnaethau brys, ysbytai, cwmnïau cyfleustodau, asiantaethau gwirfoddol a’r lluoedd arfog.

Gwasanaethau efallai y bydd angen i’r cyngor eu darparu:

 • Gofal cymdeithasol a chwnsela
 • Canolfannau gofal
 • Canolfannau briffio’r cyfryngau
 • Canolfannau gwybodaeth gyhoeddus
 • Porthi neu ddarparu bwyd mewn argyfwng
 • Llety dros dro
 • Gwaith ac atgyweiriadau argyfwng
 • Cefnogaeth cyfathrebu
 • Marwdai dros dro
 • Cludiant
 • Cydlynu’r cyfnod o adferiad
 • Adnoddau

Rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol cyfagos, y gwasanaethau brys, cwmnïau cyfleustodau a mudiadau gwirfoddol. Rydym yn sicrhau bod yna drefniadau i amddiffyn cymunedau a’r amgylchedd yn Sir Fynwy yn y cyfnod cyn, yn ystod ac ar ôl argyfyngau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Rheolwr Cynllunio at Argyfwng
Cyngor Sir Fynwy
Blwch Swyddfa’r Post 106
Cil-y-coed
NP26 9AN

Ffôn: 01633 644091
Ffacs: 01633 644614

Rhif argyfwng ar gyfer galwadau y tu allan i oriau gwaith arferol: 0300 123 1055

E-bost: emergencyplanning@monmouthshire.gov.uk

Mae’r gwasanaethau y gallwn eu darparu yn cynnwys:

 • Cydweithio ar lunio Trefniadau Ymateb i Argyfwng Mawr Gwent, sydd yn amlinellu’r hyn y mae pob asiantaeth yn gyfrifol amdano yn ystod argyfwng
 • Datblygu ac adolygu trefniadau cynllunio ar gyfer argyfwng gyda’r asiantaethau priodol
 • Cynnal cysylltiadau gyda’r asiantaethau eraill hynny a allai fod o gymorth mewn argyfwng
 • Ysgrifennu cynlluniau argyfwng i’n cynorthwyo i gyflawni ein rôl mewn argyfwng
 • Gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol a chwmnïau cyfleustodau er mwyn cydlynu ymatebion
 • Ysgrifennu cynlluniau asiantaeth ar y cyd er mwyn ymdopi gyda pheryglon naturiol a dynol
 • Digwyddiadau hyfforddi ac ymarfer ar gyfer awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill
 • Sicrhau dibynadwyedd ein rhwydwaith cyfathrebu