Cadarnhau cyllid ychwanegol ar gyfer busnesau bach a chanolig ledled Cymru

Ar 23 Tachwedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn newydd o gyllid fydd yn helpu busnesau bach a chanolig i sicrhau adferiad, cefnogi twf, datgarboneiddio ac adeiladu cydnerthedd busnes y dyfodol. I gael manylion dilynwch Pecyn £45 miliwn i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig Cymru i dyfu | LLYW.CYMRU

Caiff y cyllid sydd newydd ei gyhoeddi ei weinyddu gan awdurdodau lleol, yn cynnwys Cyngor Sir Fynwy a chafodd ei gynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol busnesau ar draws Cymru. Caiff y cynlluniau sy’n cael eu datblygu gan bob awdurdod lleol eu hymestyn yn fuan.

Dan y cynllun diweddaraf hwn, disgwylir i fusnesau roi arian cyfatebol ar unrhyw grantiau a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Dewch yn ôl i edrych ar y dudalen hon i gael mwy o wybodaeth cyn gynted â’i bod ar gael.

Cymorth arall sydd ar gael: 

Cymorth gan Rwydweithiau Busnes Lleol  

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr busnes lleol y sir a byddai pob un ohonynt yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau busnes unigol a all fod gennych.  Isod ceir rhestr o gysylltiadau a’r ardaloedd maent yn eu cynrychioli: 

Llinell Gymorth Treth Cyllid a Thollau EM  

Os ydych fel cyflogwr yn cael anawsterau gyda’ch treth busnes, dilynwch y ddolen islaw i gael canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Cyngor Treth Cyflogwr CThEM