Bydd busnesau yng Nghymru sy’n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Yn anffodus, mae’r Gronfa Brys Ardrethi Annomestig Argyfwng a’r Gronfa Argyfwng Busnes bellach ar gau i geisiadau newydd.

Ar 22ain Rhagfyr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd pecyn ariannu gwerth cyfanswm o £120m ar gael i gefnogi busnesau y mae’r cyfyngiadau diweddaraf yn effeithio arnynt. Os yw eich busnes yn gweithredu yn y sectorau lletygarwch, manwerthu, twristiaeth a hamdden neu os yw’n fusnes cadwyn gyflenwi sy’n cyflenwi’r sectorau hyn, efallai y byddwch yn gymwys i gael grant.

Os caiff eich busnes ei raddio ar gyfer ardrethi busnes, bydd y grantiau canlynol ar gael:

  • Grant o £2,000 ar gyfer busnesau sydd â gwerth ardrethol o dan £12,000 ac sy’n derbyn Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach 
  • Grant o £4,000 ar gyfer busnesau sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000 
  • Grant o £6,000 ar gyfer busnesau sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,001 a £500,000 

Cynghorir busnesau i wirio cymhwysedd cyn cofrestru ar gyfer y grant drwy adolygu canllawiau’r cynllun:

Os ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y grant, mae’n ofynnol i fusnesau gofrestru drwy gwblhau ffurflen fer ar-lein.

Bydd y cynllun yn parhau i fod ar agor i geisiadau tan 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022.  Ni chaiff ffurflenni cofrestru, sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn, eu derbyn.”

Ar gyfer busnesau sydd heb gofrestru ar gyfer Ardrethi Busnes, y Gronfa Argyfwng Busnes ar gael.  Bydd hyn yn cynnig grantiau o naill ai £1,000 i fusnesau nad ydynt yn cyflogi unrhyw un ar wahân i’r perchennog neu £2,000 i fusnesau sy’n cyflogi. Geisiadau agor am y grant hwn am 9.00am Ddydd Iau 20fed Ionawr 2022.

Cynghorir busnesau i wirio cymhwysedd cyn cofrestru ar gyfer y grant drwy adolygu canllawiau’r cynllun:

Gronfa Argyfwng Busnes – Nodiadau Cyfarwyddyd

Nodwch nad yw busnesau’n gymwys ar gyfer y Grantiau Ardrethi Busnes a’r Gronfa Argyfwndg Busnes, dim ond yn naill neu’r llall.

Yn dibynnu ar faint y busnes, efallai y bydd cyllid ychwanegol hefyd ar gael o Gronfa Cadernid Economaidd newydd. Mae grantiau rhwng £ 2,500 a £ 25,000 ar gael trwy Business Wales, gyda cheisiadau nawr yn agor yn: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport/cy/

Mae gwiriwr cymhwysedd i helpu busnesau i nodi grantiau y gallent fod yn gymwys i’w cael ar gael hefyd ar wefan Busnes Cymru drwy ddefnyddio’r ddolen hon https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport/cy/

Cymorth arall sydd ar gael: 

Cymorth gan Rwydweithiau Busnes Lleol  

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr busnes lleol y sir a byddai pob un ohonynt yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau busnes unigol a all fod gennych.  Isod ceir rhestr o gysylltiadau a’r ardaloedd maent yn eu cynrychioli: 

Llinell Gymorth Treth Cyllid a Thollau EM  

Os ydych fel cyflogwr yn cael anawsterau gyda’ch treth busnes, dilynwch y ddolen islaw i gael canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Cyngor Treth Cyflogwr CThEM