Grant Llifogydd Busnes – mae hyd at £2,500 ar gael i fusnesau y mae llifogydd wedi effeithio arnynt oherwydd Stormydd Christoph a/neu Bella. Am fwy o wybodaeth ewch i: businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd-i-fusnesau

Diweddariad ar Gymorth Ariannol i Fusnesau

Mae’r rownd ddiweddaraf o gyllid Sector Penodol ar gyfer Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden wedi’i lansio bellach ar gau

Estyniad i Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Busnes Dan Gyfyngiadau

31/3/21 Mae ceisiadau i’r grant hwn bellach ar gau. Pe bai cylch cyllido arall yn cael ei gyhoeddi byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon.

Ar 12fed Mawrth 2021 cyhoeddodd y Prif Weinidog estyniad pellach mewn cyllid grant i fusnesau. Bydd yr estyniad hwn yn berthnasol i fusnesau sy’n cael eu graddio ar gyfer Ardrethi Busnes yn Sir Fynwy, ac sy’n gweithredu yn y sectorau lletygarwch, hamdden, twristiaeth a manwerthu nad ydynt yn hanfodol.

Y grantiau sydd ar gael yw:

Grant A:

Dyma daliad grant arian parod o £4,000 ar gyfer busnesau lletygarwch, twristiaeth a’r busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig, gan gynnwys rhai busnesau manwerthu sydd â hereditamentau cymwys Rhyddhad Cyfradd Busnesau Bach, sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Grant B:

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer lletygarwch, twristiaeth a’r busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig, gan gynnwys rhai busnesau manwerthu sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £500,000.

Os ydych wedi derbyn taliad grant o’r blaen o dan y Gronfa Busnes Dan Gyfyngiadau, a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020, yna rydych yn gymwys i gael taliad awtomatig. Mae’r taliadau hyn bellach wedi’u gwneud a bydd busnesau cymwys wedi derbyn e-bost yn cadarnhau taliad.

Mae ceisiadau bellach ar agor i unrhyw fusnesau nad ydynt wedi gwneud cais o’r blaen am Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Busnes Dan Gyfyngiadau. I fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn, rhaid i’ch busnes:

  • fod yn gweithredu yn y sectorau a nodir uchod
  • fod â gwerth ardrethol o hyd at £500,000
  • fod naill ai wedi cael eu gorfodi i gau neu os ydych ar agor, wedi gweld gostyngiad o 40% mewn trosiant (Ionawr 2021 a Chwefror 2021 o’i gymharu ag Ionawr 2020 a Chwefror 2020)
  • fod yn meddiannu’r hereditament cymwys ar 1af Mawrth 2021
  • fod wrthi’n masnachu ac yn cynhyrchu refeniw gwerthiant hyd at 6pm ar 4ydd Rhagfyr 2020
  • heb dderbyn taliad awtomatig
  • heb dderbyn Grant Cyfyngiadau Dewisol

Nodwch y bydd ceisiadau am y grant hwn yn cau am 5pm ar 31ain Mawrth 2021. Mae pob cynllun Grant Ardrethi Annomestig blaenorol bellach wedi cau i geisiadau newydd. Dim ond ar gyfer yr un taliad grant, fel yr amlinellir uchod, y mae ceisiadau am y rownd hon o Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Busnes Dan Gyfyngiadau’n gymwys.

Ar gyfer busnesau nad oes ganddynt werth ardrethol, gellir gwneud ceisiadau o hyd i Grant Dewisol y Gronfa Busnes Dan Gyfyngiadau. 

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

31/3/21: Mae ceisiadau i’r grant hwn bellach ar gau. Pe bai cylch cyllido arall yn cael ei gyhoeddi byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon.

Ar gyfer busnesau heb gofrestru am ardrethi busnes yn y Sir, mae cymorth ar gael drwy Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau. Mae’r grant yma i gefnogi busnesau bach a masnachwyr unigol y mae’r cyfyngiadau estynedig wedi effeithio’n uniongyrchol arnynt. Os ydych wedi derbyn grant yn flaenorol dan y Gronfa Ddewisol ym mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021 bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer y cynllun estynedig hwn, gan na wneir unrhyw daliadau awtomatig. Mae’r manylion lawn a chymhwyster ar gael yma:

Dim ond un cais a ganiateir i fusnesau a bydd y gronfa yn rhedeg nes y bydd wedi ei hymrwymo yn llawn.

Mae ceisiadau am y Grant Dewisol ar gau ar hyn o bryd. Byddwn yn ailagor ar gyfer ceisiadau os nad yw’r cronfeydd wedi’u hymrwymo’n llawn.

Cyhoeddwyd cymorth ychwanegol ar gyfer Gweithwyr Llawrydd hefyd ar 11 Chwefror 2021. Mae’r cylch newydd hwn o gymorth, o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, ar gael i Weithwyr Llawrydd a dderbyniodd grant yn flaenorol dan y cynllun Grant Gweithwyr Llawrydd. Bydd taliad ychwanegol o £2,500 ar gael. (Gofynnir i chi nodi y byddwch yn anghymwys am y taliad ychwanegol hwn os ydych wedi derbyn grant dan y cynllun Grant Dewisol ers hynny).

Os ydych wedi derbyn grant dan Gynllun Grant Gweithwyr Llawrydd yn flaenorol byddwch yn derbyn e-bost gennym yn y dyfodol agos yn gofyn i chi gadarnhau os bu unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau. Dim ond ar ôl derbyn yr wybodaeth hon y gwneir y taliadau ychwanegol hyn. Yn anffodus nid yw’r grant hwn ar agor i geisiadau newydd, fodd bynnag gall unrhyw un na chafodd y cyllid gwreiddiol wneud cais am y Grant Dewisol diweddaraf ( y mae’r manylion uchod).

Ffrwd fyw cymorth busnes o ran y grantiau diweddaraf

Anogodd Cyngor Sir Fynwy fusnesau, a allent fod yn ansicr ynghylch pa gyllid y gallent fod yn gymwys i dderbyn a pha grantiau sydd ar gael i’w sector, i gofrestru ar gyfer digwyddiad Fforwm Busnes awr o hyd am ddim ar Ddydd Iau 28ain Ionawr. Roedd dwy sesiwn ar gael i ddewis ohonynt, ar naill ben y diwrnod busnes: 8.30am a 5.30pm.

Diolch i’r rhai a oedd yn gallu ymuno â ni ar gyfer digwyddiad Ffrwd Fyw Cymorth Busnes. Os nad oeddech wedi gallu ymuno â’r sesiwn, gallwch wylio’r recordiad ohono drwy glicio ar y ddolen isod.

Gwyliwch y sesiwn 8.30am yma

Gwyliwch sesiwn 5.30pm yma

Cymorth i Fusnesau Llywodraeth y DU a Chymru 

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn ‘canfod cymorth’ a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod pandemig COVID-19. 

Mae’r teclyn yn gofyn i berchnogion busnes gwblhau holiadur syml ar-lein, a fydd yn eu cyfeirio at restr o’r cymorth ariannol y gallant fod yn gymwys i’w dderbyn. 

Mae’r teclyn canfod cymorth busnes newydd i’w weld yma https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder

Cymorth arall sydd ar gael: 

Cymorth gan Rwydweithiau Busnes Lleol  

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr busnes lleol y sir a byddai pob un ohonynt yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau busnes unigol a all fod gennych.  Isod ceir rhestr o gysylltiadau a’r ardaloedd maent yn eu cynrychioli: 

Llinell Gymorth Treth Cyllid a Thollau EM  

Os ydych fel cyflogwr yn cael anawsterau gyda’ch treth busnes, dilynwch y ddolen islaw i gael canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Cyngor Treth Cyflogwr CThEM