Skip to Main Content

Jacquelyn Elias

Prif Swyddog, Anghenion Dysgu Ychwanegol

Beth sy’n fy ngwneud i’n hapus?

Yn y gwaith:

• Gweithio gyda chydweithwyr ADY yn y tîm ac mewn ysgolion

• Clywed pa mor dda y mae plant a phobl ifanc sydd ag ADY yn gwneud

• Gorffen darn o waith

Tu allan i’r gwaith: 

• Mwynhau amser gyda fy nheulu

• Bod yn nain

• Gwyliau yng ngorllewin Cymru

• Coginio, yn enwedig pob

• Cymru’n ennill!

Geiriau sy’n fy nisgrifio…

• yn angerddol

• Yn gadarnhaol

• Yn ddyfal

Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw…

E-bost: – jacquelynelias@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn – 01633 644511

Drwy’r post – Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA

Rachael Ounsworth

Swyddog Statudol ADY

Beth sy’n fy ngwneud i’n hapus?
 
Yn y gwaith:
Cysylltu â phobl eraill a’u helpu i ddatrys problemau a chyflawni pethau.
Meithrin perthynas dda a bod yn rhan o dîm.
Gweithio gydag ysgolion, teuluoedd a phlant a chlywed am eu cynnydd.
Cefnogi plant a phobl ifanc i ffynnu a chyrraedd eu potensial llawn.
 
Tu allan i’r gwaith:
Treulio amser gyda theulu a ffrindiau
Canu gyda Chôr Merched Allegra
Darllen
Teithio a heulwen!
 
Geiriau sy’n fy nisgrifio…
Dibynadwy
Gwydn
Trefnus
Ag empathi
 
Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw…
Email – rachaelounsworth@monmouthshire.gov.uk
Rhif Ffôn – 01633 644528
Drwy’r post – Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga,  NP15 1GA


Jane Parker

Swyddog Statudol ADY

Beth sy’n fy ngwneud i’n hapus?

Yn y gwaith:

• Helpu plant i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt.

• Gweld plant yn hapus ac yn ffynnu.

• Perthynas dda â rhieni ac ysgolion.

• Datrys problemau.

• Pan ddaw cynllun at ei gilydd

Tu allan i’r gwaith:

• Treulio amser gyda fy nheulu a ffrindiau.

• Bod yn yr awyr agored ac yn egnïol

• Cerddoriaeth.

Geiriau sy’n fy nisgrifio…

positif

cefnogol

gweithgar

gofalgar

Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw…

E-bost: – janeparker@monmouthshire.gov.uk

Ffôn – 01633 644526 llinell uniongyrchol 01633 644512 Gweinyddiaeth ADY

Trwy’r post: Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA


Julie Owen

Gweinyddwr Tîm ADY

Beth sy’n fy ngwneud yn hapus?

Yn y gwaith:

• Ticio eitemau oddi ar fy rhestr “i’w gwneud

• Derbyn adborth cadarnhaol gan rieni am y cymorth y mae eu plentyn yn cael yn yr ysgol

• Darllen barn dysgwyr mewn gwaith papur adolygu blynyddol

Tu allan i’r gwaith:

• Mynd am dro/rhedeg gyda fy nghŵ

• Rhedeg llwybrau, beicio mynydd, padlfyrddio

• Rhannu llysiau a ffrwythau o’m rhandir gyda theulu a chyfeillion

• Bwyta allan

Geiriau sy’n fy nisgrifio…

• yn fodlon helpu

• yn drefnus

• yn gyfeillgar

Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw…

E-bost: – julieowen@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn – 01633 644512/01633 644515

Drwy’r post – Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA


Joanne Jones

Cynorthwyydd Cymorth Gweinyddol Tîm AD /ALN Team Admin Support Assistant

Beth sy’n fy ngwneud i’n hapus…? / What makes me happy…? 

Mewn Gwaith / In work: 

Gwrando / Listening 

Ymchwilio / Researching 

Cefnogi / Supporting 

Cyflawni / Achieving 

Gwaith Tîm / Team Working 

Tu allan i’r Gwaith/Outside of work: 

Treulio amser gyda theulu a ffrindiau / Spending time with my family and friends 

Gwylio fy merch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon / Watching my daughter participate in sports activities 

Coginio a bwyta’n dda / Cooking and eating well 

Cerdded, Pilates ac Yoga / Walking, Pilates and Yoga 

Gwyliau yn yr Haul / Sunshine Holidays 

 

Geiriau sy’n fy nisgrifio / Words that describe me… 

Gofalgar / Caring 

Brwdfrydig / Enthusiastic 

Llawn Cymhelliant / Motivated 

Yn Dyfalbarhau / Persistent 

Dibynadwy / Reliable 

 

Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw / The best way to communicate with me is… 

E-bost / Email: joannejones@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn: Llinell Uniongyrchol / Tel: Direct Line – 01291 427314     

Ffôn: Tîm ADY / Tel: ALN Team – 01633 644512 

Post: Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1G / ALN Team, Children and Young People, County Hall, Usk NP15 1GA 


Wendy Edwards

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Tîm ADY

Beth sy’n fy ngwneud yn hapus?

Yn y gwaith: 

• Gallu darparu cymorth gweinyddol i’r tîm drwy gyflawni tasgau’n effeithlon

• Gweithio gyda’m cydweithwyr

Tu allan i’r gwaith:

• Treulio amser yng Nghernyw yn fy ngharafán

• Cerdded gyda fy nghi Maisie

• Mwynhau treulio amser gyda theulu a ffrindiau.

Geiriau sy’n fy nisgrifio…

gofalgar

cyfeillgar

ymarferol

Y ffordd orau o gyfathrebu â mi yw…

E-bost: – WendyEdwards@monmouthshire.gov.uk

Ffôn – 01633 644418/01633 644512

Drwy’r post – Tîm ADY, Plant a Phobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA