Cwestiynau Cyffredin ar gyfer disgyblion sy’n dychwelyd/sy’n dechrau ar Gludiant Ysgol ym mis Medi 2020

Mae gan fy mhlentyn hawl i gludiant statudol rhwng y cartref a’r ysgol, a fydd hyn yn cael ei ddarparu pan fydd ysgolion yn ail-agor ym mis Medi? 

Mae’r Cyngor wedi dyrannu cludiant ar gyfer pob disgybl statudol a dylech fod wedi derbyn llythyr yn cadarnhau hyn.  Os yw eich plentyn yn ddisgybl ysgol uwchradd, byddant hefyd wedi derbyn pàs bws, os ydych wedi darparu ffotograff.  Os nad ydych wedi derbyn llythyr neu os oes angen i chi ddarparu ffotograff cysylltwch â ni

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddem yn annog pob rhiant/warcheidwad lle y bo’n bosibl i fynd â phlant i’r ysgol drwy gerdded neu feicio yno, neu fel arall mewn car symudedd neu gar preifat, yn hytrach na defnyddio cludiant penodedig i’r ysgol.  Rydym yn deall, fodd bynnag, na fydd hyn yn bosibl i rai pobl.  

Nid wyf wedi gwneud cais eto am gludiant i’r ysgol, a chredaf fod fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant statudol rhwng y cartref a’r ysgol, a yw’n rhy hwyr i wneud cais nawr? 

Na, os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y ffurflen gais sydd i’w gweld ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol.  

A fydd llwybr cludiant arferol fy mhlentyn ar waith?  

Rydym wedi ceisio sicrhau bod pob llwybr yn aros yr un fath; fodd bynnag, mae’n bosibl bod rhai contractau wedi’u newid er mwyn ymateb i’r newidiadau yn y galw yn yr ardal leol.  Bydd eich llythyr oddi wrthym ni yn cadarnhau pa weithredwr fydd yn gyfrifol am ddarparu cludiant ar gyfer eich plentyn. Mae gweithredwyr yn cynllunio eu llwybrau ar hyn o bryd felly gofynnwn i chi beidio â chysylltu â nhw tan yr wythnos yn dechrau dydd Llun 24 Awst. Byddant wedyn mewn sefyllfa i gadarnhau amseroedd codi a chasglu’r unigolion a’u mannau codi a chasglu.

Mae gan fy mhlentyn anghenion dysgu ychwanegol.  Pa drefniadau cludiant fydd ar waith ar gyfer Dosbarthiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion Arbennig? 

Rydym yn gweithio i gynnal yr un llwybrau cludiant ar gyfer dosbarthiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, Unedau Cyfeirio Disgyblion ac Ysgolion Arbennig a bydd gwybodaeth am gontract eich plentyn gyda chi yn fuan, os nad yw wedi cyrraedd yn barod.  Mae hyn hefyd yn cynnwys ceisiadau ADY ôl-16.  Os nad ydych wedi derbyn trefniadau cludiant eich plentyn eto cysylltwch â ni

Nid oes gan fy mhlentyn hawl i gael cludiant ysgol am ddim; a allaf wneud cais am gludiant consesiynol neu gludiant consesiynol ôl-16?  

Byddwn yn dechrau asesu a dyrannu cludiant consesiynol ôl-16 o Fedi 7fed 2020.   Dylech fod yn ymwybodol bod nifer y disgyblion sydd â hawl i gael cludiant statudol wrth iddynt deithio rhwng y cartref a’r ysgol yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn. Nid oes sicrwydd y bydd gennym unrhyw seddi gwag ac os oes gennym rai, byddant yn rhai lle’r ydym wedi derbyn ceisiadau am gludiant dewisol. Yn y lle cyntaf, byddwn yn delio â cheisiadau ôl-16 a byddwn yn dyrannu darpariaeth yn seiliedig ar gymhwyster blaenorol ar gyfer cludiant statudol a’r pellter o’u lleoliad addysg. Ar ôl hynny, byddwn yn asesu ac yn dyrannu cludiant consesiynol, lle bydd capasiti yn caniatáu hynny.   Caiff hyn ei flaenoriaethu ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu, yn ogystal â phellter o’r lleoliad addysg, sy’n cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n annog defnyddio teithio llesol lle bo modd.   

Sut olwg fydd ar gludiant ysgol pan fydd ysgolion yn dychwelyd yn nhymor yr Hydref?  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer ailagor ysgolion ym mis Medi a bydd y Cyngor yn gweithio i’r canllawiau hynny wrth symud ymlaen.   

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-08/canllawiau-gweithredol-gyfer-ysgolion-lleoliadau-dymor-hydref-fersiwn-2.pdf

Mae’n bwysig i rieni/gofalwyr a phlant arfer ymbellhau cymdeithasol lle bynnag y bo hynny’n bosibl.  Bydd cynorthwywyr teithwyr ond yn cael eu dyrannu i gontractau ADY neu os bu gofyniad hanesyddol am un ar y cerbyd.   Eu rôl hwy fydd sicrhau diogelwch teithwyr a sicrhau eu bod yn eistedd yn y lleoliad cywir.  Dylid dangos i blant sut i sicrhau eu gwregysau diogelwch, gan sicrhau y cedwir y cysylltiad personol mor fychan â phosibl.  

Pa ragofalon y mae’n rhaid i fy mhlentyn eu cymryd wrth deithio?  

Gofynnwn i rieni/gwarcheidwaid helpu i gyfleu i ddisgyblion bwysigrwydd dilyn hylendid da ac ymbellhau cymdeithasol, gan y bydd hyn yn chwarae rhan allweddol o ran cadw pawb yn ddiogel.   

Mae hyn yn golygu cymryd y rhagofalon canlynol:  

 • peidiwch â theithio os ydych yn profi unrhyw symptomau COVID-19, yn hunan-ynysu o ganlyniad i symptomau COVID-19, yn rhannu cartref gyda rhywun sydd â symptomau neu sy’n hynod o fregus yn glinigol;  
 • ystyriwch a yw’n gwbl angenrheidiol defnyddio cludiant ysgol; 
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael y tŷ; 
 • lle bo’n bosibl, cadwch at ymbellhau cymdeithasol oddi wrth bobl y tu allan i’ch cartref drwy gydol y daith i’r ysgol, gan gynnwys wrth yr arhosfan bws ac ar y cerbyd; 
 • osgowch gyswllt corfforol ag eraill; 
 • bydd ffenestri ar agor ar gyfer awyru’r cerbyd, 
 • wynebwch i ffwrdd oddi wrth bobl eraill wrth ddefnyddio’r cerbyd; 
 • lleihewch nifer yr arwynebau rydych yn eu cyffwrdd, ac yn arbennig osgowch gyffwrdd ag arwynebau megis rheiliau llaw a silffoedd ffenestr; 
 • peidiwch â chyffwrdd â’ch wyneb; 
 • cadwch yr amser a dreulir gerllaw eraill mor fyr â phosibl wrth ddefnyddio cludiant i’r ysgol, 
 • peidiwch fwyta neu yfed wrth deithio ar y cerbyd; 
 • golchwch eich dwylo am o leiaf 20 eiliad neu diheintiwch eich dwylo cyn gadael yr ysgol; 

Beth fydd y trefniadau ar gyfer ymbellhau cymdeithasol ar gludiant i’r ysgol?  

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn cadarnhau nad oes angen ymbellhau cymdeithasol ar gludiant pwrpasol rhwng y cartref a’r ysgol (gweler y canllawiau). Dylai disgyblion gynnal ymbellhau cymdeithasol oddi wrth eraill, nad ydynt yn eu haelwyd, os ydynt dros 11 oed os yn bosibl (nid yw ymbellhau cymdeithasol yn berthnasol i blant o dan 11 oed). Os nad yw hyn yn bosibl, dylent osgoi cyswllt corfforol a dylent wynebu i ffwrdd oddi wrth eraill. 

A fydd yn rhaid i’m plentyn wisgo mwgwd wyneb?  

Os oes tocyn tymor wedi’i ddyrannu i’ch plentyn ar gludiant cyhoeddus a’i fod yn 11 oed neu’n hŷn, bydd gofyn iddo wisgo mwgwd wyneb yn unol â’r ddeddfwriaeth a bydd yn ofynnol i’r rhiant/gwarcheidwad ddarparu hyn.  

Os oes lle wedi’i neilltuo i’ch plentyn ar gludiant pwrpasol o’r cartref i’r ysgol, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi na fydd gofyn yn gyfreithiol iddynt wisgo mwgwd wyneb. Mae Cyngor Sir Fynwy, fodd bynnag, yn argymell yn gryf bod rhieni/warcheidwaid yn rhoi mwgwd wyneb i’w plentyn lle bo hynny’n bosibl.   Byddwn hefyd yn argymell yn gryf bod pob gyrrwr yn gwisgo mwgwd wyneb os yw’n gallu.  Rydym yn deall na fydd hyn yn bosibl bob amser oherwydd anghenion neu risgiau iechyd rhai disgyblion.       

Nid yw fy mhlentyn yn mynychu’r ysgol llawn amser am bythefnos, a fydd cludiant o hyd yn cael ei ddarparu? 

Rydym yn ymwybodol bod ysgolion yn mabwysiadu trefniadau pontio gwahanol ar gyfer disgyblion yn ystod pythefnos gyntaf y tymor newydd.  Byddai o gymorth pe gallech roi gwybod i’r gweithredwyr am anghenion cludiant eich plentyn am y pythefnos cyntaf. Gallwch wneud hyn pan fyddant yn cysylltu â chi i gadarnhau trefniadau casglu eich plentyn.  Os na fyddwn ni neu’r gweithredwr yn clywed oddi wrthych, bydd cludiant ar gael bob dydd o ddechrau’r tymor. 

Mae gennyf amheuon ynghylch anfon fy mhlentyn i’r ysgol gan ddefnyddio cludiant rhwng y cartref a’r ysgol hyd nes y byddaf wedi gweld sut y mae’n gweithio, a fyddaf yn colli sedd fy mhlentyn os na fydd yn ei ddefnyddio ar unwaith? 

Os yw eich plentyn wedi derbyn sedd, yna bydd yn parhau i fod ar gael i chi.  Byddwn yn falch i chi roi gwybod i ni, os ydych wedi newid eich meddwl erbyn hyn ac nad ydych bellach am ddefnyddio cludiant o’r cartref i’r ysgol, a wnewch chi roi gwybod i ni am hyn er mwyn i ni allu ail-ddyrannu’r sedd. 

Er y gall rhieni/gofalwyr deimlo’n bryderus am y risgiau wrth ddefnyddio cludiant ysgol yn ystod pandemig COVID-19, dylent benderfynu a ydynt am wneud hynny neu, os yw’n well ganddynt, dylent wneud eu trefniadau eu hunain i gludo eu plentyn i’r ysgol ac yn ôl.  

Gwybodaeth i rieni ar orchuddion wyneb.

Fel y gwyddoch efallai, yn dilyn y cyngor meddygol diweddaraf, gofynnodd Llywodraeth Cymru i bob Awdurdod Lleol adolygu gwisgo gorchuddion wyneb ar Gludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol. Rydym wedi cynnal asesiad risg ac wedi dod i’r casgliad y byddwn yn gofyn i bob person ifanc 11 oed neu drosodd sy’n teithio ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol i wisgo gorchudd wyneb, os gallant wneud hynny. Gwnaethom y penderfyniad hwn oherwydd:

 • Ni fedrwn arsylwi ymbellhau cymdeithasol ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol
 • Caiff seddi ar gludiant eu dyrannu ar sail lle mae teithwyr yn byw a’r amser teithio i’r gosodiad addysgol. Mae hyn yn golygu y gall teithwyr fod mewn gwahanol ddosbarthiadau, blynyddoedd ysgol neu hyd yn oed ysgolion, gan gynyddu eu risg cyswllt.
 • Mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi argymell fod pob person ifanc dros 11 yn gwisgo gorchudd wyneb mewn gosodiadau dan do lle na fedrid cynnal ymbellhau cymdeithasol, yn cynnwys cludiant ysgol.

Ymddiheurwn am y rhybudd byr ar gyfer y newid polisi hwn a rydym wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.

Cwestiynau cyffredin

 1. A yw’n rhaid i mi roi masg meddygol i fy mhlentyn?

Na, gofynnwn i chi roi gorchudd wyneb sy’n ffitio wyneb eich plentyn heb fylchau. Gall hyn gael ei wneud â llaw neu ei brynu mewn siop. Byddem yn gofyn i chi sicrhau fod eich plentyn yn gwybod sut i roi wisgo gorchudd wyneb a’u bod yn ei wisgo cyn mynd ar gludiant ysgol.

 • Ni all fy mhlentyn wisgo masg am resymau meddygol; oes angen i mi adael i unrhyw un wybod?

Gofynnir i chi adael i’r Uned Cludiant Teithwyr wybod fel y gallwn gysylltu â’r Gweithredwr a’u hysbysu.

 • Rwy’n anghytuno gyda gwisgo masgiau wyneb felly ni fyddaf yn rhoi un i fy mhlentyn.

Rydym wedi penderfynu ei bod yn fwy diogel i’ch plentyn a’r teithwyr eraill ar y cerbyd os yw pobl ifanc 11 oed neu drosodd yn gwisgo gorchuddion wyneb. Os methwch roi gorchudd wyneb i’ch plentyn, byddwn yn cysylltu â chi i’ch atgoffa fod hyn yn ofynnol ar ein cludiant ac y byddwn os oes angen yn gweithredu sancsiynau, a fedrai olygu tynnu’r cludiant  oddi ar eich plentyn (gweler Cod Ymddygiad Teithio Cymru).

 • Beth sy’n digwydd os yw fy mhlentyn yn anghofio eu gorchudd wyneb?

Ni fyddwn yn gwrthod cludiant os yw rhywun wedi anghofio eu gorchudd wyneb. Rydym yn gofyn i weithredwyr gario gorchuddion wyneb dros ben rhag ofn fod rhywun wedi anghofio dod â’u gorchudd gyda nhw.

 • A fydd rhywun yn cadw golwg ar wisgo gorchuddion wyneb yn ystod y daith?

Os oes cynorthwyydd teithwyr ar y cerbyd, byddant yn medru cadw golwg fod gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo. Ni fyddwn yn medru cadw golwg os nad oes cynorthwyydd teithwyr ar y cerbyd.

 • A fydd gyrwyr a chynorthwywyyr teithwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb?

Gofynnwyd i bob gweithredwr sicrhau fod cynorthwyydd teithwyr yn gwisgo’r PPE priodol a bod gyrwyr yn gwisgo masgiau wyneb, os gallant wneud hynny.

Sylweddolwn nad ydym efallai wedi ateb eich holl ymholiadau, felly cysylltwch â ni yn passengertransportunit@monmouthshire.gov.uk  os gwelwch yn dda os oes gennych fwy o gwestiynau.

Neges i Weithredwyr

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyfeirio mater defnyddio gorchuddion wyneb ar gludiant arbennig rhwng y cartref a’r ysgol i awdurdodau lleol, mae ein Haelodau Cabinet wedi adolygu ein sefyllfa polisi. Cytunwyd y byddwn yn gofyn i bob person ifanc 11 oed a throsodd wisgo gorchudd wyneb tra maent yn teithio ar gludiant ysgol. Deallwn na fydd pob person ifanc yn medru gwisgo masg oherwydd cyflyrau meddygol a chânt eu heithrio o’r gofyniad hwn. Yn unol â’r polisi hwn, byddwn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i bob gyrwr a chynorthwywyr teithwyr i wisgo gorchudd wyneb. Os na fedrant wneud hynny am resymau meddygol, bydd angen i chi roi copi i ni o’ch asesiad risg i ddangos ei bod yn ddiogel i’ch aelod staff barhau i ymgymryd â’u dyletswyddau a’r mesurau lliniaru yr ydych yn eu rhoi ar waith i leihau’r risg i’w hiechyd.

Gofynnwyd i ni hefyd gan Diogelu’r Cyhoedd i atgoffa gweithredwyr pe byddai prawf positif am Covid, y gofynnir i ni roi gwybodaeth iddynt am yr holl bobl ifanc hynny a deithiodd ar ddyddiadau penodol. Er mwyn gwneud hyn bydd angen i ni gael gwybod gennych os oedd unrhyw berson ifanc heb deithio oherwydd salwch, dyddiau pontio ac yn y blaen. Gofynnir i chi felly sicrhau fod eich gyrwyr yn cadw cofnod o bwy sy’n teithio bob dydd a dylai hyn gael ei rannu gyda’ch uned cludiant teithwyr yn ddyddiol.

Rydym wedi paratoi rhai cwestiynau cyffredin am y newid hwn, ond cofiwch gysylltu â ni os gwelwch yn dda os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.

Cwestiynau Cyffredin

 1. Beth ddylwn i wneud os oes person ifanc 11 oed neu drosodd eisiau teithio ar fy ngherbyd heb wisgo gorchudd wyneb?

Ni fedrir gwrthod mynediad i gludiant i unrhyw un am beidio gwisgo gorchudd wyneb. Gofynnir i chi ganiatáu i’r person ifanc ddod ar y cerbyd a chynnig gorchudd wyneb iddynt rhag ofn eu bod wedi anghofio eu gorchudd wyneb eu hunain neu nad oedd eu rhieni wedi rhoi un iddynt.

 • Mae person ifanc yn aml yn teithio heb wisgo gorchudd wyneb ac mae wedi gwrthod derbyn gorchudd wyneb sbâr gan y gyrrwr.

Gall fod rheswm meddygol pam nad yw’r person ifanc yn gwisgo gorchudd wyneb. Gofynnir i chi nodi manylion y person ifanc a’u rhoi i’r uned cludiant teithwyr fel y gallwn wneud ymholiadau gyda’u rhieni/gofalwr.

 • A gaf ad-daliad os yw’n rhaid i mi roi gorchuddion wyneb sbâr?

Gofynnir i chi nodi pan ddosberthir gorchuddion wyneb fel y gallwn ddynodi os oes angen i ni gysylltu â rhieni i’w hatgoffa am y polisi. Byddwn yn rhoi ad-daliad am gost darparu gorchuddion wyneb sbâr i bobl ifanc lle dangosir prawf o gostau.

 • A fydd yn rhaid i’r gyrrwr gadw golwg ar p’un ai yw pobl ifanc yn gwisgo gorchuddion wyneb yn ystod y daith?

Na, cyfrifoldeb y gyrrwr fydd atgoffa pobl ifanc wrth iddynt ddod ar y cerbyd a phan fyddant yn gadael y cerbyd i wisgo gorchudd wyneb os nad ydynt eisoes yn gwneud hynny, yn ystod y daith cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau eu bod yn gyrru mewn modd cyfreithiol, diogel.

 • A yw’n rhaid i ni gasglu a chael gwared â gorchuddion wyneb?

Na, dylid gofyn i bob person ifanc wisgo eu gorchudd wyneb pan fyddant yn gadael y cerbyd.