Mae Cronfa Eglwysi Cymru yn darparu grantiau i helpu i hyrwyddo:

  • addysg a chrefydd
  • lliniaru tlodi
  • celf, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd
  • dibenion eraill manteisiol i’r gymuned

Gellir rhoi grantiau ar gyfer gwariant cyfalaf neu refeniw. Mae cyllid ar ddisgresiwn y Cabinet.

Dibenion elusennol y gellir defnyddio’r Gronfa ar eu cyfer

Pwy all wneud cais?

Preswylwyr Sir Fynwy ac unrhyw sefydliad sy’n gweithredu o fewn y sir.

Pa mor aml y caiff ceisiadau grant eu hystyried?

Caiff ceisiadau eu hystyried saith gwaith y flwyddyn.

Argraffu copi o Ffurflen Gais Cronfa Eglwysi Cymru neu

Ffurflen Gais Cronfa Eglwysi Cymru 2021

Gofynnir i grwpiau/sefydliadau nodi fod yn rhaid cael copi o’u datganiad ariannol gyda’r ffurflen gais er mwyn ei ystyried.