Sut i helpu eich plentyn o’r cychwyn cyntaf?

Hyd yn oed yn ystod beichogrwydd, gall babanod glywed lleisiau a cherddoriaeth. Felly, os ydych yn awyddus i fagu eich plentyn yn ddwyieithog, dyma’r amser i ddechrau siarad a chanu yn Gymraeg i’ch plentyn.

I gael gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru am y Gymraeg i rieni chwiliwch am Cymraeg.llyw.cymru

I gael gwybodaeth ar ddysgu Cymraeg fel oedolyn chwiliwch am learnwelsh.cymru.

Cyw

Cyw yw rhaglenni, apiau, sioeau byw ac ati S4C ar gyfer plant. Mae Cyw a’i gyfeillion ar gael ar amrywiaeth o lwyfannau, i gyd am ddim.

Teledu

Edrychwch ar raglenni Cyw gyda’ch plentyn bob bore ar S4C, yn cynnwys Patrol Pawennau, Bing, Deian a Loli, Peppa a ffefrynnau eraill yn Gymraeg.

Nid yw’n rhaid i blant siarad Cymraeg i fwynhau cartwnau Cymraeg!

Lawrlwythwch S4C Clic neu ewch i www.s4c.cymru/cyw i edrych ar raglenni Cyw ar unrhyw amser.

Apiau hwyl ac addysgiadol i blant bach

Bydd yr apiau cyfleus yma’n helpu.

Cyw – Chwiliwch am ‘CywS4C’

Cynlluniwyd apiau Cyw i blant bach eu defnyddio ac maent yn rhoi sylw i Cyw a’i ffrindiau.

Magi Ann – Chwiliwch am ‘Magi Ann’

Hwyl wrth ddysgu darllen gyda straeon poblogaidd Mari Ann. Gweld a chlywed y straeon yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Selog – Chwiliwch am ‘Selog’ –

Gwrando ar ganeuon a straeon yn Gymrraeg. Mae llyfrau Alun yr Arth ar gael yn llyfrgelloedd Casnewydd.

Adnoddau Cymraeg i’w prynu:

www.siopdewinadoti.cymru, www.gwales.com

Mae gan lyfrgelloedd Sir Fynwy lyfrau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer plant o bob oed.

Cyfeiriadur

Mudiad Meithrin

Mae’r Mudiad Meithrin yn cefnogi plant ifanc i gael mynediad i wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg.

www.meithrin.cymru

@mudiadmeithrin

01970 639639

Cymraeg for Kids

Cynllun cenedlaethol sy’n cefnogi rhieni i ddefnyddio’r Gymraeg gyda’u plant drwy ddewis gofal plant ac addysg cyfrwng Cymraeg. Caiff y cynllun ei reoli gan Mudiad Meithrin.

Grwpiau cefnogi lleol am ddim ar gyfer rhieni: tylino baban, yoga baban, sesiynau stori yn y Gymraeg a digwyddiadau misol i’r teulu sy’n gyfle ychwanegol i gymdeithasu yn Gymraeg.

Llyw.Cymru/CymraegiBlant

cymraegiblant@meithrin.cymru

01970 639639

Facebook Cymraeg i Blant Mynwy

Cymraeg Llywodraeth Cymru

Gwefan gyda gwybodaeth ar amrywiaeth o faterion yn ymwneud â’r Gymraeg a phorth i safleoedd eraill – canfod digwyddiadau, ap yr wythnos, cyrsiau Cymraeg i Oedolion a llawer mwy, yn rhoi cyfle ychwanegol i gymdeithasu yn Gymraeg.

www.llyw.cymru/cymraeg

@Cymraeg

Cymraeg i Oedolion@Coleg Gwent

Mae gan bobl wahanol resymau dros fod eisiau dysgu Cymraeg – i gefnogi plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg, efallai, neu i ehangu cyfleoedd swydd. Cynhelir ystod eang o gyrsiau Cymraeg ar draws Gwent, rhywbeth i bawb. Chwiliwch ar-lein neu ffoniwch ni.

01495 333710

welsh@coleggwent.ac.uk

www.dysgucymraeg.cymru

http://www.learnwelsh.cymru

@CymraegGwent

Yr Urdd

Mae’r Urdd yn fudiad ieuenctid sy’n cynnig cyfleoedd a digwyddiadau i holl bobl ifanc Cymru (hyd at 25 oed). Mae’n sefydliad bywiog sy’n rhan o fywyd plant sy’n mynychu addysg cyfrwng Cymraeg, drwy chwaraeon, cerddoriaeth, yr Eisteddfod, canolfannau preswyl a grwpiau ieuenctid.

www.urdd.cymru

@urdd

01495 752589

Rhieni dros Addysg Gymraeg (RHAG)

Mae’n bodoli i gefnogi a hyrwyddo addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru ac i sicrhau cyfle cyfartal i’r rhai sy’n dymuno i’w plant gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

www.rhag.net

@RhAG1

Menter Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy

Mae Menter Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn fenter a gyllidir gan Lywodraeth Cymru sy’n datblygu a hyrwyddo cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg mewn cymunedau ar draws y tair sir. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys boreau coffi, gigs, dyddiau hwyl, clybiau a ôl ysgol a chynlluniau chwarae.

www.mentercasnewydd.cymru

gwybodaeth@menterbgtmcymru

@menterbgtm.org

01495 755 861

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

I gael gwybodaeth ar ofal plant ac addysg, ewch i dudalen y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar

https://www.monfis.org.uk/