Everyone lined up by the steel on the site of the new through school in Abergavenny

Ymunodd plant, pobl ifanc a gwesteion â seremoni arwyddo dur ar safle adeilad newydd Ysgol y Brenin Harri VIII 3-19 oed yn y Fenni. Bydd y dur sydd wedi’i lofnodi yn rhan o strwythur yr adeilad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol i’w ddarganfod mewn nifer o flynyddoedd i ddod.

Dywedodd y Cynghorydd Martyn Groucutt, Aelod Cabinet dros Addysg:  “Mae’r seremoni hon yn gam nesaf gwych yn nhaith adeiladu’r Ysgol Brenin Harri VIII 3-19.  Mae’n anhygoel sut mae’r strwythur yn dod at ei glyd yn y lleoliad syfrdanol hwn – bydd yn amgylchedd dysgu mor wych i blant. Yr ysgol wych hon fydd yr ysgol 3-19 carbon niwtral gyntaf yng Nghymru.

“Credwn y dylai pob plentyn gael mynediad at addysg wych, beth bynnag fo’u cefndir, fel bod ganddyn nhw ddewisiadau go iawn mewn bywyd. Credwn fod pob gwers yn cyfrif, mae pob disgybl yn bwysig, ac y dylai pob disgybl deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn.

“Bydd yr ysgol 3-19 integredig hon yn cofleidio pŵer trawsnewidiol ysgolion i wella’r profiad addysgol a’r canlyniadau i’r holl ddisgyblion.”

Ychwanegodd Jonathan Watson, y Pennaeth: “Ein gweledigaeth yw i’n disgyblion, yn y gymuned wych hon, wneud cynnydd cyflym a chyflawni rhagoriaeth academaidd mewn amgylchedd o gariad a gofal.

“Bydd ein hysgol yn deulu cryf lle mae’r disgwyliadau’n uchel, mae gwerthoedd yn bositif, ac mae plant yn cael eu trysori.  Ein nod yw arfogi ein disgyblion â’r wybodaeth, y cymeriad, a’r grym dysgu i gyflawni’r graddau uchaf yn eu cymwysterau ac i fyw bywydau llwyddiannus.

“Byddwn yn gweithio’n ddiflino i sicrhau bod ein hysgol, yn y lleoliad prydferth hwn, yn fan hapus lle mae pob disgybl yn teimlo gwir ymdeimlad o berthyn.”

Dywedodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg:  “Rwy’n falch o weld y prosiect hwn ar y gweill, ac mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i’w ariannu.   Yr ysgol fydd yr ysgol 3-19 carbon sero-net cyntaf yng Nghymru ac mae’n cefnogi ein huchelgais i ddod yn sero-net erbyn 2050.  Rwy’n edrych ymlaen at weld y cyfleusterau a’r cyfleoedd o ansawdd uchel y bydd yr ysgol gynaliadwy hon yn eu cynnig i ddisgyblion y flwyddyn nesaf.”


Dywedodd Rob Williams, cyfarwyddwr ardal Morgan Sindall Construction:  “Mae creu cyfleusterau cynaliadwy o ansawdd uchel yn rhywbeth y mae ein tîm yn ymfalchïo ynddo, ac mae gallu gweithio gyda Rhaglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru ochr yn ochr â’r gymuned leol a myfyrwyr wedi bod yn rhoi boddhad aruthrol. Mae’r ysgol hon yn enghraifft arall o’n hymrwymiad i gynyddu lleoedd ysgol a sicrhau bod plant yn cael y cyfle gorau i gyrraedd eu llawn botensial drwy’r amgylcheddau y maent yn dysgu ynddynt.

“Mae’r arwyddo dur yn garreg filltir bwysig wrth ddarparu Ysgol Brenin Harri VIII 3-19 ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â’n cydweithio â’r cyngor, fframwaith Fframwaith Adeiladu Cydweithredol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru, yr ysgol a’r gymuned leol. Rydym bob amser yn awyddus i ymgysylltu â’r ysgol y tu allan i ymweliadau safle a theithiau cerdded, felly roedd yn wych bod yn rhan o’r digwyddiad capsiwl amser diweddar a welodd fyfyrwyr yn chwarae rhan yn y bennod hon o hanes yr ysgol.”