Mae Cyngor Sir Fynwy yn chwilio am brosiectau newydd ac arloesol sydd yn medru helpu mynd i’r afael gyda thlodi bwyd ac yn cynnig elfen ffres sy’n ategu at y prosiectau a’r gwasanaethau sydd eisoes ar gael. Mae modd i grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, mudiadau’r sector cyhoeddus a busnesau i wneud cais am gyllid, hyd at uchafswm o £15,000.

Mae’r cynllun yn cael ei ariannu gan Food4Growth, prosiect newydd i gefnogi grwpiau a mentrau cymunedol er mwyn datblygu prosiectau arloesol sydd yn ymwneud â bwyd  er mwyn helpu creu buddion cymdeithasol ac economaidd ar draws Caerffili,  Torfaen a Sir Fynwy mewn partneriaeth gyda’r cynghorau yn yr ardaloedd yma. Mae  Food4Growth yn rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU.   

Er mwyn bod yn gymwys, bydd prosiectau yn Sir Fynwy angen dangos eu bod yn medru cwrdd ag un neu fwy o’r meini prawf canlynol:

  1. Gwella mynediad at fwyd maethlon a fforddiadwy   
  2. Addysgu pobl ifanc a’u teuluoedd i ddatblygu sgiliau sydd yn ymwneud gyda bwyd   
  3. Gwella’r hyn y maent yn gwybod am fwyd fforddiadwy maethlon   
  4. Cysylltu pobl o bob oedran drwy goginio, tyfu a bwyta  
  5. Rhannu sgiliau a gwybodaeth 
  6. Cefnogi datblygiad busnesau 

Mae’r cynllun yn medru cefnogi ystod o weithgareddau o fewn prosiectau; gan gynnwys costau staff, eitemau cyfarpar bychain, rhaglenni addysg, hyfforddiant a datblygu, prosiectau peilot, treuliau gwirfoddoli, marchnata ac ymchwil.

Mae’r sawl sydd yn gwneud cais i fod yn rhan o’r cynllun angen cyflwyno syniad arloesol a fydd yn mynd i’r afael gyda thlodi bwyd yn eu cymunedau neu’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu menter fusnes. Byddant angen dangos fod yna fuddion clir a chanlyniadau cynaliadwy ar gyfer y prosiect.  Bydd unrhyw grwpiau/busnesau sydd yn derbyn cyllid yn gyfrifol am reoli’r prosiect ond bydd Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi’r prosiect i gyflawni eu hamcanion a’n gweinyddu’r trefniadau cyllidol a chontractwyr.   

Rhaid cyflwyno ceisiadau cyn 5pm ar 28ain Mai 2022. Bydd penderfyniadau ynglŷn ag a yw’r ceisiadau yn llwyddiannus yn cael eu gwneud gan Banel/Grŵp Gweithredu Lleol Gwledig o fewn 10 diwrnod gwaith ac yn ddibynnol ar system sgorio sydd yn seiliedig, ar y meini prawf gan mai swm penodol o gyllid sydd ar gael. Byddwn yn hysbysu ceisiadau llwyddiannus drwy gyfrwng e-bost.  Rhaid i’r holl brosiectau sydd yn cael eu hariannu gan y cynllun hwn gael eu cwblhau erbyn  Medi 2022.

Mae modd cyflwyno ceisiadau drwy e-bostio Deserie Mansfield yng Nghyngor Sir Fynwy:deseriemansfield@monmouthshire.gov.uk