Gofynnwyd i lawer o bobl weithio o’u cartrefi neu byddant yn dibynnu ar gysylltedd digidol pan maent yn hunan-ynysu. Dyma rai camau ymarferol y gellir eu cymryd i helpu cyflymder mewn cartrefi. Datrysiadau cyflym i fand eang:

  • Gwirio eich llwybrydd – os bu eich llwybrydd gennych ers peth amser, gall fod angen ei ddiweddaru. Holwch eich darparydd mewnrwyd i wneud yn siŵr fod y fersiwn diweddaraf gennych.
  • Ystyried symud eich llwybrydd os gallwch – i gael y gorchudd mwyaf, rhowch eich llwybrydd yng nghanol yr adeilad a gwneud yn siŵr nad yw’n cael ei flocio gan unrhyw strwythur trwchus.
  • Ystyried hybwyr WiFi, estynwyr neu rwydweithiau llinell bŵer – mae’r rhain yn ddyfeisiau bach a syml a all wella nerth a chyrraedd signal WiFi. Cânt eu plygio naill ai’n uniongyrchol i’ch llwybrydd neu i offer trydanol yn defnyddio antenau neu geblau i atgynhyrchu ac ymestyn cysylltiad. Gallai hyn fod yn ddatrysiad os oes gennych rai ystafelloedd lle mae nerth signal WiFi yn gostwng.
  • Mannau poeth symudol – mae hyn yn ei gwneud yn bosibl defnyddio ffôn symudol fel ffynhonnell WiFi. Caiff hyn ei weithredu fel arfer drwy osodiadau eich ffôn symudol. Holwch eich darparydd ffôn symudol yn gyntaf i ganfod os oes unrhyw gostau am ddefnyddio’r gwasanaeth. • Dyfeisiau MiFi – mae’r rhain yn ddyfeisiau cludadwy sy’n eich galluogi i gysylltu gyda’r rhyngrwyd o ble bynnag mae signal symudol da. Fel arfer mae signalau symudol mewn ystafelloedd uchel, neu mewn atig, a all fod yn lleoliad delfrydol ar gyfer y math yma o ddyfais.
  • Rhowch gynnig ar gysylltiad arall – lle mae ar gael, gall band eang symudol/4G fod yn opsiwn cyflym ar gyfer cysylltedd ac nid yw hyn yn golygu defnyddio ffôn symudol. Gellir gosod llwybrydd band eang i gysylltu eich cartref gyda band eang drwy rwydwaith symudol 4G. Mewn ardaloedd lle nad yw signal 4G yn gryf dan do, gellir gosod antena allanol ar ochr eich cartref. Nid ydych angen ceblau na llinell ffôn. Mae hefyd becynnau data heb gyfyngiad ar gael gan nifer o ddarparwyr. Hybu signal symudol dan do:
  • Gall insiwleiddiad ceudod, waliau carreg trwchus, deunyddiau insiwleiddio mewn haen fetalig a llawer o ffactorau eraill gael effaith niweidiol ar signalau ffôn symudol dan do.
  • Gall Femtocells fod yn ddatrysiad posibl. Cynlluniwyd nifer fach o drosglwyddyddion ffôn symudol bach, pŵer isel a gynlluniwyd ar gyfer defnydd dan do, gyda chyrraedd cyfyngedig o 200 metr fel arfer. Cawsant eu cynllunio i roi signal ffôn symudol mewn adeilad. Mae Femtocells angen cysylltiad band eang presennol a chânt eu darparu gan weithredwyr ffôn symudol, naill ai am ddim neu am ffi fach.