Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu tri swyddog newydd i’w uwch dîm arweinyddiaeth. Mae penodi Prif Swyddog Menter a Phrif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, yn ogystal a Phennaeth y Gyfraith a Swyddog Monitro yn golygu fod tîm arweinyddiaeth y cyngor yn awr ar nerth llawn. Bydd gan y prif swyddogion newydd y gallu a’r potensial i sicrhau cynnydd a chynnig gwahaniaeth sylweddol I gymunedau Sir Fynwy.

Daw Frances Williams yn Brif Swyddog Menter, gan olynu Kellie Beirne fydd yn gadael y cyngor yn y dyfodol agos i ddod yn Gyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Frances wedi arwain adran adfywio Blaenau Gwent a bu’n Bennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol am y ddwy flynedd ddiwethaf, gan arwain swyddogaethau gwasanaethau cymunedol a hefyd adfywio oedd yn cynnwys ystod eang o wasanaethau rheng-flaen. Yn ychwanegol, mae wedi arwain gwahanol raglenni ar gyfer nifer o awdurdodau lleol yn Ne Ddwyrain Cymru. Yn hanu o Bort Talbot, astudiodd am radd mewn daearyddiaeth ac wedyn radd Meistr Ymchwil mewn Technoleg Ailgylchu ym Mhrifysgol Abertawe. Dechreuodd Frances ei gyrfa broffesiynol mewn rheolaeth gwastraff ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful cyn symud i Flaenau Gwent.

Mae Frances yn byw yng Nghasnewydd ac mae’n gyd-riant i fab pedair a hanner oed, Zachary – dywed fod yr hanner blwyddyn yn hollbwysig I’w mab! Mae’n mwynhau darllen a mynd i’r gampfa, ond hefyd wrth ei bodd gyda bwyd gwych a choginio.

Dywedodd Frances: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle i weithio gyda’r tîm yng Nghyngor Sir Fynwy a helpu i gyflawni ei nodau. Rwy’n angerddol am wneud gwahaniaeth, gwella gwasanaethau cyhoeddus ac yn methu aros i gychwyn arni yng Nghyngor Sir Fynwy.”

Mae Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd newydd Sir Fynwy wedi gweithio fel Pennaeth Gwasanaethau Oedolion y cyngor am yr wyth mlynedd ddiwethaf. Bydd yn olynu Claire Marchant sydd wedi ymuno â Chyngor Dinas Caerdydd fel Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dechreuodd Julie ei gyrfa gofal cymdeithasol yn 19 oed yn cynorthwyo’r henoed ac ers hynny bu ganddi amrywiaeth o swyddi uwch ym Mryste, Gwent a Sir Fynwy. Mae’n ymfalchïo mewn adeiladu perthynas gref gyda’r gweithlu a phobl sydd angen cymorth gofal cymdeithasol. Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd ac yn falch i ddod yn Brif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd. Rwy’n gweithio bob dydd gyda staff rhagorol sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rwyf eisiau arwain y gwasanaeth gydag angerdd, optimistiaeth ac uchelgais. Yn bennaf oll, rwyf eisiau sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar bobl a pherthnasoedd; y rhai y gweithiaf gyda nhw a’r rhai a gefnogwn i sicrhau ein bod yno bob amser i bobl yn ôl yr hyn sy’n bwysig iddynt.”

Mae Julie yn hanu o orllewin Swydd Efrog, ond mae wedi mabwysiadu Cymru fel ei chartref ac wedi byw yn Sir Fynwy am yr 20 mlynedd ddiwethaf gyda’i gŵr Colin a’i thri o blant sydd bellach yn oedolion, Chris, Dan a Scarlet. Mae’n hoff iawn o’r awyr agored ac yn mwynhau treulio amser gyda’i dau geffyl a dau gi, ac mae hefyd wrth ei bodd gyda beiciau modur a cheir cyflym.

Penodwyd Matt Phillips yn Bennaeth y Gyfraith a Swyddog Monitro, yn olynu Robert Tranter a fu’n gweithio i Gyngor Sir Fynwy am gyfnod maith ac sy’n gadael i fynd i swydd newydd gyda Bwrdeistref Sirol Caerffili, Magwyd Matt yng Nghas-gwent ac aeth i Ysgol Gynradd Pembroke ac Ysgol Cas-gwent cyn astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl graddio, ymunodd â’r Llynges Frenhinol fel arbenigedd logisteg, gan hyfforddi fel swyddog comisiwn yng Ngholeg Llynges Frenhinol Brittania yn Dartmouth cyn mynd ymlaen i arbenigo fel llongwr tanfor a gwasanaethu fel pennaeth adran ar HMS Tireless, llong danfor heliwr-lladdwr a gaiff ei phweru gan ynnni niwclear.

Detholwyd Matt gan y Llynges Frenhinol i hyfforddi fel bargyfreithiwr a bu’n astudio yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd cyn cael ei alw i’r Bar yn Neuadd Brawdlys y Deml Ganol. Treuliodd flwyddyn yn gweithio fel bargyfreithiwr troseddol yn Llundain cyn dychwelyd at y Llygres Frenhinol a dod yn gynghorydd cyfreithiol y Deyrnas Unedig i Lu Morol yr Undeb Ewropeaidd, yn canolbwyntio ar weithgareddau gwrth-ladrad ar y môr yn Horn Affrica. Parhaodd Matt i arbenigo mewn Cyfraith Ryngwladol a Gweithredol, gan ddod yn gynghorydd cyfreithiol i 3ydd Brigâd Comando y Llengfilwyr Brydeinig a gweithio fel strategydd yn Cyd-gomand y Lluoedd.

Mae Matt yn byw yn y Fenni gyda’i wraig Ruth a’i ferched Alice a Charlotte. Mae’n manteisio I’r eithaf ar fywyd yn y Fenni a Sir Fynwy, o fynd a’r ci am dro ym Mannau Brycheiniog i redeg, nofio dŵr agored neu seiclo ym mhob rhan o’r sir a thu hwnt.

Dywedodd Matt: “Rwyf wrth fy modd i fod yn ymuno â Chyngor Sir Fynwy. Tyfais lan yng Nghas-gwent ac rwyf wedi byw yn y Fenni ers blynyddoedd felly mae’n wych dychwelyd o yrfa yn y lluoedd arfog a aeth a fi i bob rhan o’r byd i roi rhywbeth yn ôl I’r sir a chymryd rhan yng ngwaith rhagorol Cyngor Sir Fynwy.

Meddai Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rwy’n falch iawn i ni wneud y penodiadau yma sy’n dilyn ymgyrch gynhwysfawr i sicrhau recriwtio’r bobl orau. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld yr effaith a gaiff Frances, Julie a Matt ar Sir Fynwy wrth iddynt gynnig eu profiad, syniadau ac ymagwedd newydd.

“Fy nymuniadau gorau a diolch i Kellie, Claire a Rob wrth iddynt ein gadael a dymunwn yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol.”

I gael mwy o wybodaeth ar gyfleoedd gyda Chyngor Sir Fynwy mewngofnodwch ar:

www.monmouthshire.gov.uk/jobs-and-employment

Cafodd Ysgol Cil-y-coed, Ysgol 21ain Ganrif gyntaf Cyngor Sir Fynwy, ei hagor yn swyddogol gan y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw Gwent ddydd Gwener 20 Gorffennaf. Daeth y seremoni flwyddyn i’r diwrnod ar ôl cau’r hen adeilad.

Mae’r ysgol uwchradd £40 miliwn newydd yn darparu ar gyfer 1500 o ddisgyblion a chafodd ei chyd-gyllido gan Gyngor Sir Fynwy a Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru. Y rhaglen yw’r buddsoddiad seilwaith mwyaf mewn ysgolion a cholegau ers y 1960au a chaiff ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, disgyblion a staff.

Bu llu o bobl amlwg, yn cynnwys Jessica Morden AS, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Peter Clarke ac Arweinydd y Cyngor y Cyng Peter Fox yn bresennol yn y seremoni. Diolchodd y Pennaeth Gweithredol Mr Simon Rees a Chadeirydd y Llywodraethwyr Peter Nurcombe i bawb a gymerodd ran wrth adeiladu’r ysgol.

Bu’r adeilad a’i ethos yn ganolog i’r gymuned ers agor yr ysgol wreiddiol yn 1958. Mae’r ysgol newydd wedi ennill gwobrau am ei dyluniad a’i phensaernïaeth a bydd yn parhau i groesawu disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned ehangach drwy ei drysau. Mae’r dyluniad arloesol a thechnoleg rhyngweithiol o fewn yr ysgol yn darparu profiad dysgu o’r math diweddaraf un heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn galluogi disgyblion Cil-y-coed i ateb heriau’r cwricwlwm newydd.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Mae’n fraint nodi agoriad swyddogol addysg 21ain Ganrif ar gyfer disgyblion Cil-y-coed. Yr ysgol yw buddsoddiad mwyaf y cyngor hyd yma, a chaiff ei gyflwyno ar y cyd gydag Interserve, Llywodraeth Cymru, disgyblion a staff. Mae’r ysgol newydd yn braf, yn gyfeillgar i’r amgylchedd, yn effeithiol o ran ynni ac yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf oll i alluogi staff i ddefnyddio’r dulliau addysgu mwyaf modern.

“Roedd 70% o’r gweithwyr adeiladu o’r ardal leol ac fe wnaeth llawer o brentisiaid ennill sgiliau gwerthfawr yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd yr ysgol o fudd i bobl ifanc a’r gymuned ehangach yng Nghil-y-coed am genedlaethau. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i adnewyddu ein hadeiladau ysgol ar draws y sir fel y gall pob person ifanc yn Sir Fynwy fanteisio o amgylchedd dysgu modern.”

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg: “Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau, cau’r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n ffynhonnell balchder a hyder cenedlaethol. Mae gan ein Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg ran allweddol yn hyn a dyma’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a cholegau ers y 1960au.

“Rwyf yn falch iawn fod buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y prosiect £40m yma’n cael effaith gadarnhaol ar addysg a dysgu yn Sir Fynwy. Bydd yr ysgol newydd yn adnodd hollbwysig i’r holl gymuned.”

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf ddydd Llun 30 Gorffennaf yn siambr y cyngor yn Neuadd y Sir i drafod polisi arfaethedig yr awdurdod ar fyrddau hysbysebu a chelfi stryd.

Mae’r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf wedi cydnabod y diddordeb sylweddol a fynegwyd gan fusnesau lleol, masnachwr, grwpiau anabledd a phreswylwyr mewn blynyddoedd diweddar ac mae’n croesawu pawb sydd â diddordeb i fynychu’r cyfarfod. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r cyhoedd i gynnig eu safbwyntiau ac i aelodau drafod y mater llawn, cyn i’r Pwyllgor Dethol wneud argymhellion ar yr opsiynau polisi.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys cyflwyniad gan Roger Hoggins, Pennaeth Gweithrediadau Sir Fynwy a ddilynir gan fforwm agored 30 munud i alluogi’r cyhoedd, busnesau a grwpiau i gyflwyno eu sylwadau. I osgoi ail-adrodd, mae’r cyngor yn argymell bod grwpiau’n enwebu llefarydd i siarad ar eu rhan.

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/democracy-councillors – caiff y cyfarfod ei ffrydio’n fyw ar gyfer rhai sy’n dymuno ei weld o bell. Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno dosbarthu dogfennau neu ddeunydd ysgrifenedig i’r pwyllgor eu hanfon at dîm gwasanaethau democrataidd Sir Fynwy erbyn 6pm ddydd Llun 23 Gorffennaf e-bost:

registertospeak@monmouthshire.gov.uk

Galwyd am y cyfarfod gan y Cynghorydd Jane Pratt, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf, a ddywedodd: “Gwyddom am bwysigrwydd y mater hwn a’r angen i drafod hyn mor llawn ag sydd modd. Fel canlyniad, mae’r Pwyllgor Dethol yn rhoi blaenoriaeth ar hyn drwy alw cyfarfod arbennig i alluogi’r pwyllgor i ddeall yn llawn beth fydd goblygiadau’r polisi ar fusnesau a phreswylwyr yn gwneud ei argymhelliad”.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet dros Weithrediadau Sir Fynwy: “Mae ein trefi yn lleoedd hardd a bywiog, yn deniadol llawer o ymwelwyr o bob rhan o’r byd. Rwyf wrth fy modd gyda’r diwylliant ‘caffe’ a welaf yn ein trefi a dim eisiau rhwystro hyn. Rwy’n annog pobl i ddod draw neu edrych ar y cyfarfod i gael wybodaeth ar sut y gallwn helpu busnesau barhau i ffynnu”.

Yn ychwanegol, cynhaliwyd dau gyfarfod cyhoeddus ddydd Gwener 13 Gorffennaf yn Neuadd y Sir, Trefynwy a dydd Llun 16 Gorffennaf yn Neuadd y Dref, y Fenni i alluogi busnesau a phreswylwyr i rannu eu sylwadau.

 

 

 

 

 

 

Cafodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, ei chroesawu i Ysgol Gynradd Tryleg ddydd Gwener 13 Gorffennaf. Cyfarfu’r Ysgrifennydd Cabinet gyda Phenaethiaid Ysgolion a Rheolwyr Busnes Clwstwr sydd newydd eu penodi gan Gyngor Sir Fynwy i drafod llwyddiant prosiect peilot tair blynedd i roi cefnogaeth neilltuol ar gyfer arweinwyr ac athrawon.

Cafodd y prosiect peilot ei gyllido ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol i ddarparu rheoli busnes a chefnogaeth ar gyfer yr holl ysgolion cynradd yn y sir. Mae Sir Fynwy yn un o 11 ardal a fu’n llwyddiannus yn sicrhau grant o £65,000 gan Lywodraeth Cymru ac arian cyfatebol gan y cyngor.

Mae’r Rheolwyr Busnes yn helpu penaethiaid ysgol i ganolbwyntio mwy ar gymuned yr ysgol, gan wneud eu rôl yn yr ysgol yn un fwy ymarferol gyda ffocws ar y disgyblion.

Dywedodd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc ‘Bu’r prosiect yn rhedeg yn ein holl ysgolion cynradd ers nifer o fisoedd ac mae penaethiaid ein ysgolion eisoes yn dechrau gweld y manteision. Bu rheolwyr busnes yn gweithio’n agos gydag ysgolion i edrych am arbedion cyllideb a gostwng y baich gweinyddol ar benaethiaid. Rwy’n croesawu’r cyllid hwn gan ei fod mor bwysig i gefnogi arweinwyr ysgol, gan alluogi mwy o amser ac adnoddau ar gyfer addysgu fel bod pobl ifanc Sir Fynwy yn cael y cyfle gorau i gyflawni eu potensial.’

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg: “Mae angen i athrawon a phenaethiaid ysgolion fedru canolbwyntio ar y swyddi mai nhw sydd yn y lle gorau i’w cyflawni, swyddi y gwnaethant hyfforddi ar eu cyfer, swyddi a wnaeth iddynt bod eisiau dod yn athrawon yn y lle cyntaf.

“Mae llawer o bethau a all rwystro hyn ac mae athrawon yn aml yn sôn wrthyf am y pwysau sy’n eu hwynebu oherwydd llwyth gwaith.

“Rydym wedi gwrando a dyna pam, y llynedd, y cyhoeddais gyllid o £642,000 ar gyfer prosiect Rheolwyr Busnes Ysgolion. Ynghyd ag arian cyfatebol gan Awdurdodau Lleol mae hyn yn golygu fod dros £1.2 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau peilot mewn un ar ddeg o ardaloedd.

“Rwy’n falch iawn clywed fod y cyllid hwn eisoes yn gwneud gwahaniaeth i benaethiaid ysgol yn Sir Fynwy ac edrychaf ymlaen at glywed mwy am sut mae’r prosiect yn codi safonau a gwella ysgolion.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r newyddion fod tri o’i ofodau agored wedi cadw dyfarniad pwysig Baner Werdd a enillwyd y llynedd gan elusen amgylcheddol Cadw Cymru’n Daclus. Caiff Hen Orsaf Tyndyrn, Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed a Dolydd y Castell yn y Fenni eu cydnabod fel bod ymhlith y parciau a’r gofodau gwyrdd gorau yn y wlad a’u bod yn cynnal safonau uchel drwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion sylweddol a wneir gan wirfoddolwyr a rheolwyr parciau i gyrraedd y safonau hyn.

Mae parciau Sir Fynwy yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr ac ymwelwyr ac wedi ennill nifer o ddyfarniadau mewn blynyddoedd diwethaf. Mae Hen Orsaf Tyndyrn wedi datblygu enw ardderchog fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal a chafodd ei ddewis yn hoff barc y Deyrnas Unedig ym mhôl cyhoeddus Baner Werdd Dewis y Bobl yn 2011. Mae mewn ardal goediog hyfryd ger yr Afon Gwy ac mae darpariaeth ei ystafell tê yn nodedig.

Mae castell canoloesol gwych Cil-y-coed wedi’i osod mewn 55 erw o barc gwledig hardd yn cynnig gosodiad delfrydol ar gyfer picnics a llwybrau cerdded gyda muriau’r castell yn gefndir, gyda byrddau picnic a barbeciws. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn y castell drwy gydol y flwyddyn, gan ddenu pobl o bell ac agos yn cynnwys cyngherddau gan y grwpiau pop Status Quo a Little Mix.

Mae Dolydd y Castell y Fenni ar lannau’r Afon Wysg. Mae’r gosodiad heddychlon yn agos at ganol y dref a dyma leoliad Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cylch 2016, a fu’n llwyddiannus iawn.

Yn ogystal â’r safleoedd hynny a enillodd ddyfarniad Baner Werdd, mae saith lleoliad yn Sir Fynwy wedi ennill Dyfarniad Cymunedol y Faner Werdd – mae hyn yn cydnabod gofodau gwyrdd ansawdd uchel a gaiff eu rheoli gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Ymysg y grwpiau mae Cyfeillion Parc Bailey sy’n cwrdd yn rheolaidd i chwynu a chynnal gardd synhwyraidd. Y lleoliadau eraill yn y sir a gafodd Ddyfarniad Cymunedol Baner Werdd yw Coedwig Crug, Dol Crug, Rhandiroedd Crucornau, Gardd Gymunedol Goetre, Cae Grawn Porthysgewin a Pherllan Gymunedol Laurie Jones, Y Fenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Dwristiaeth a Hamdden: “Mae’n newyddion gwych y cafodd tri o barciau’r cyngor eu cydnabod fel bod yn haeddu dyfarniad Baner Werdd, gan roi cyfleusterau mor rhagorol i’n cymunedau. Mae Sir Fynwy yn sir hardd ac mae’r Hen Orsaf, Castell Cil-y-coed gyda’i Barc Gwledig a Dolydd y Castell yn y Fenni ymhlith y safleoedd y mae pobl yn heidio i ymweld â nhw. Llongyfarchiadau hefyd i’r saith safle a enillodd Ddyfarniad Cymunedol Baner Werdd. Rwy’n neilltuol o falch fod y ddau ddyfarniad yn cydnabod ymdrech a gwaith gwirfoddolwyr ym mhob safle.”

Mae’r nifer uchaf erioed o 201 o barciau a gofodau gwyrdd, yn cynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ledled Cymru wedi cyflawni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Dyfarniad Baner Werdd a Dyfarniad Cymunedol Baner Werdd. Caiff rhaglen Dyfarniad Baner Werdd ei beirniadu gan arbenigwyr gofod gwyrdd, sy’n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr ac yn eu hasesu ar wyth maen prawf yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheoli’r amgylchedd ac ymgyfraniad y gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus: “Rydym yn falch iawn i fod yn dathlu blwyddyn ragorol arall i Ddyfarniadau Baner Werdd yng Nghymru. Mae’r 201 baner sy’n cyhwfan yn dyst i ymroddiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad sy’n gweithio’n ddiflino i gynnal safonau Dyfarniad Baner Werdd.

“Byddwn yn annog pawb i fynd allan yr haf hwn a mwynhau’r parciau a’r gofodau gwyrdd anhygoel sydd gennym ar garreg ein drws.”

Mae rhestr lawn o enillwyr gwobrau ar gael ar wefan Cadw Cymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru/greenflag

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal archwiliad o gerrig beddau ym Mynwent Llan-ffwyst yr hydref hwn. Mae’n ofynnol i’r cyngor sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld neu’n gweithio yn ei fynwentydd, ac mae gwirio diogelwch cerrig beddau yn rhan bwysig o’r cyfrifoldeb hwnnw. Caiff y profion eu cynnal gan weithwyr wedi eu hyfforddi a bernir bod cerrig beddau yn ddiogel os ydynt yn parhau’n sefydlog i lefel a benderfynir ymlaen llaw.

Caiff cerrig beddau sy’n methu eu cefnogi gan bolyn a band fel mesur tymor byr a bydd staff mynwentydd yn gosod rhybuddion yn hysbysu aelodau teulu fod yn rhaid iddynt gael gwasanaeth saer maen wedi’i gofrestru os dymunant ail-godi’r garreg. Os oes manylion cyswllt ar gael, bydd y cyngor hefyd yn ysgrifennu at deuluoedd am y camau a gymerwyd a’r hyn y dylent ei wneud. Caiff cerrig beddau na chafodd eu hailgodi o fewn chwe mis o fethu prawf eu suddo i draean eu dyfnder wrth ben y bedd.

Mae’r cyngor yn sylweddoli y gall aelodau teulu bryderu pan glywant fod carreg fedd yn anniogel ond mae’n gobeithio y bydd y rhai yr effeithir arnynt yn deall mai’r peth pwysicaf oll yw sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld â’r fynwent. Dylai unrhyw un sy’n bryderus os yw carreg bedd yn ddiogel neu sydd angen mwy o wybodaeth anfon e-bost at y Swyddog Mynwentydd – rhianjackson@monmouthshire.go.uk – neu ffonio 01873 735852.

Dywedodd aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynwentydd, y Cynghorydd Phil Murphy: “Y gwaith yn Llan-ffwyst yw cam nesaf ein rhaglen dreigl i sicrhau diogelwch cerrig beddau ym mynwentydd y sir. Dylai unrhyw un gyda phryderon gysylltu â ni a byddwn yn hapus eu trin. Mae’r gwaith yn debyg o ddechrau ym mis Hydref a chael ei orffen erbyn diwedd y mis.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu busnesau technoleg i lansiad lleol Her Gov Tech Sir Fynwy. Mae’r digwyddiad yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Llun 16 Gorffennaf 10.00 – 1.45pm yn gyfle i gael mwy o wybodaeth a rhannu syniadau.

Defnyddir y £1.25 miliwn o gyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol sy’n anelu i helpu lleihau effaith unigryw a her prinder cludiant gwledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy. Bydd hyd at £50K ar gael yn y cam cyntaf i bum cwmni technoleg i gynnal cam ymchwil a datblygu gyda hyd at £500k arall yr un i ddau gwmni gynnal datblygiad peilot.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau i broblemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i lunio datrysiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus a all, unwaith y’u profwyd, gael eu cyflwyno mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau’r Deyrnas Unedig a sicrhau buddion i gymdeithas gyfan.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Gobeithiaf y bydd y digwyddiad yma’n creu llwybrau i fusnesau ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Rydych yn edrych am gwmnïau gydag ysbrydoliaeth i gynnig datrysiadau blaengar i liniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Caiff busnesau o bob maint eu hannog i fynychu’r digwyddiad sy’n cynnwys cinio rhwydweithio. Mae dulliau fel cynadleddau fideo ar gael i siarad gyda swyddogion os na all busnesau fynychu’r digwyddiad.

I gofrestru diddordeb yn y diwydiant ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/monmouthshire-govtech-challenge-tickets-47583594813

I gael mwy o wybodaeth a chyfle i weld ffilm fer yn esbonio’r cefndir a’r brîff ar gyfer yr her ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

 

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn dathlu gwaith y rhai sy’n annog ac yn hyrwyddo peillwyr mewn digwyddiad rhwydweithio rhwng 1pm a 5pm ddydd Mawrth 17 Gorffennaf yng ngardd Bwyd Bendigedig Brynbuga ger Neuadd y Sir.

Daw’r achlysur ynghyd â gwenynwyr sy’n cymryd rhan ym mhrosiect BEES Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg a mudiadau fel elusen Gwenyn dros Ddatblygu o Drefynwy a Cyfeillgar i Wenyn Sir Fynwy. Mae prosiect BEES yn codi ymwybyddiaeth o gadw gwenyn a’i bwysigrwydd i systemau ac amrywiaeth biolegol gyda sefydliadau, ysgolion a’r cyhoedd, gan gydweitho i rannu sgiliau, syniadau ac arfer gorau. Mesur o lwyddiant y prosiect yw y cafodd ei ethos ei fabwysiadu a’i addasu mewn mannau eraill, yn arbennig felly yn Sweden.

Caiff gardd Bwyd Bendigedig Brynuga ei rhedeg ar egwyddorion y mudiad Bwyd Bendigedig ac mae’n galluogi gwirfoddolwyr i dyfu llysiau neu ffrwythau yn ogystal â phlanhigion erail sy’n denu peillwyr fel gwenyn.

Ei nod yw dangos pa mor syml yw hi i greu amgylchedd sy’n denu pob rhywogaeth o beillwyr, gan ddapraru cynefinoedd, cysgod a bwyd. Mae’r ardd hefyd yn cynnwys 12 cwch gwenyn dan oruchwyliaeth elusen Gwenynwyr Gwent.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys taith o amgylch yr ardd a’r wenynfa.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Mae peillwyr yn hanfodol i’n goroesiad felly mae’n rhaid i ni weithredu i sicrhau eu bod yn ffynnu. Daw’r digwyddiad hwn ynghyd â’r bobl a’r mudiadau hynny y mae eu rôl yn hanfodol i’w fodolaeth parhaus. Rydym hefyd yn dathlu gwaith y prosiectau sy’n hyrwyddo gwenyn a pheillwyr eraill.”

Mae mwy o wybodaeth am waith y cyngor i annog peillwyr yn ei ardd Bwyd Bendigedig ym Mrynbuga yn:www.monmouthshire.gov.uk/incredible-edible-usk

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn galw ar blant y sir i gofrestru ar gyfer Darllen Mawr Drygionus – Her Darllen yr Haf 2018.

 Mae’r Her yn gofyn i blant 4 i 11 oed fenthyca a darllen unrhyw chwech llyfr llyfrgell a chafodd ei thema Darllen Mawr Drygionus ei ysbrydoli gan y comic plant poblogaidd iawn The Beano sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

I gymryd rhan yn y Darllen Mawr Drygionus, y cyfan sydd angen i blant ei wneud yw cofrestru yn eu llyfrgell neu hyb cymunedol agosaf lle byddant yn derbyn map casglwr lliwgar o Beanotown i gadw cofnod o’u taith Her Darllen yr Haf. Bydd ymchwilio’r map yn datgelu cist drysor gudd. Wrth i blant ddewis llyfr ar gyfer Her Darllen yr Haf, byddant yn casglu sticeri arbennig i ychwanegu at eu map, gan helpu Dennis, Gnasher a ffrindiau i ddatrys cliwiau a darganfod y trysor, gan gael llawer o hwyl ac anturiaethau ar hyd y ffordd.

Mae rhaglen brysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer teuluoedd i ddathlu Her Darllen yr Haf, yn cynnwys dweud straeon gan Louby Lou. Dylai preswylwyr gysylltu â’u llyfrgell neu hyb cymunedol lleol neu fynd i monmouthshire.gov.uk i ganfod sut i gymryd rhan.

Dywedodd Sue Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol The Reading Agency sy’n llunio Her Darllen yr Haf: “Rydym yn credu fod popeth yn newid pan ddarllenwn a gwyddom o’n hymchwil faint o hwyl a gaiff teuluoedd a plant pan fyddant yn cymryd rhan yn yr Her. Mae’r Darllen Mawr Direidus  yn apelio ar draws cenedlaethau a gobeithiwn y bydd y thema hygyrch  a chyfeillgar i deuluoedd yn ysbrydoli mwy o blant nag erioed i ddarllen dros y gwyliau a defnyddio eu llyfrgell leol drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Gall darllen gael ei roi o’r neilltu yn ystod gwyliau hir yr haf os nad oes gan blant fynediad rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser. Gall hyn achosi problemau i ysgolion yn y tymor newydd ond mae Her Darllen yr Haf flynyddol yn uchafbwynt o’r gwyliau i lawer o blant ac ni all ond bod yn fanteisiol os yw’n eu hysbrydoli i ymgolli mewn llyfr da.”

Dywedodd Fiona Ashley, Llyfrgellydd Sir Fynwy: “Wrth i mi ymweld ag ysgolion ar draws y sir i ddweud wrth blant am Her Darllen yr Haf, rwy’n sylwi mor frwdfrydig ydynt. Dechreuodd 915 o blant ar Her Darllen yr Haf y llynedd a rydym yn hyderus y bydd hyd yn oed fwy o blant yn cofrestru’r tro hwn.”

Caiff Darllen Mawr Direidus ei lansio mewn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd ar draws Sir Fynwy ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf.

Daeth dros 250 o bobl i ddigwyddiad dathlu a rhwydweithio yn Neuadd y Farchnad, y Fenni nos Iau ddiwethaf (5 Gorffennaf) i gydnabod cyfraniad yr unigolion a’r grwpiau sy’n gwirfoddoli i gynnal a chefnogi cymunedau’r sir. Ymysg y rhai’n bresennol oedd Uchel Siryf Gwent, Sharon Linnard, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert a maer y Fenni, y Cynghorydd Teslin Davies.

Gydag adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad yn lleoliad perffaith, bu 45 o grwpiau’n rhannu eu hangerdd dros helpu eu cymunedau gyda mudiadau’n dangos ffyrdd y gallant helpu gwirfoddolwyr, yn cynnwys cyfleoedd cyllid.

Noddwyd y digwyddiad gan y rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol sy’n cynnig cyfuniad o gyfleoedd dysgu, hyfforddiant a datblygu personol am ddim i wirfoddolwyr yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd. Caiff y rhaglen ei hariannu gan Raglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg.

Dywedodd Owen Wilce, Swyddog Arweiniol Datblygu Cymunedol a Phartneriaethau Sir Fynwy: “Cafodd y digwyddiad ei greu i gysylltu pobl, dechrau sgyrsiau a gwerthfawrogi gwirfoddoli. Cawsom ein bendithio gyda’r holl weithgaredd cymunedol sy’n mynd rhagddo yn yr ardal ac roeddem eisiau dod â sefydliadau ynghyd sy’n cynnig cefnogaeth i wirfoddolwyr sy’n gwneud pethau gwych yn ein cymunedau. Ein nod oedd creu cyffro.”

Roedd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol yn bresennol yn y digwyddiad. Ychwanegodd: “Rwyf mor falch fod y noswaith mor llwyddiannus. Mae ein dyled yn fawr i wirfoddolwyr Sir Fynwy ac maent yn haeddu’r holl help a’r gefnogaeth sydd ar gael i sicrhau eu bod yn parhau i wneud ein cymunedau yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Hoffwn ddiolch i’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i ymroi eu hamser i’w cariad o’u cymuned.”

Mae’r cyngor yn gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg mewn trefi eraill ar draws Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad neu’r rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol cysylltwch ag Owen Wilce ar 01633 644420 neu owenwilce@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu busnesau technoleg i lansiad lleol Her Gov Tech Sir Fynwy. Mae’r digwyddiad yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Llun 16 Gorffennaf 10.00 – 1.45pm yn gyfle i gael mwy o wybodaeth a rhannu syniadau.

Defnyddir y £1.25 miliwn o gyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol sy’n anelu i helpu lleihau effaith unigryw a her prinder cludiant gwledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy. Bydd hyd at £50K ar gael yn y cam cyntaf i bum cwmni technoleg i gynnal cam ymchwil a datblygu gyda hyd at £500k arall yr un i ddau gwmni gynnal datblygiad peilot.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau i broblemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i lunio datrysiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus a all, unwaith y’u profwyd, gael eu cyflwyno mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau’r Deyrnas Unedig a sicrhau buddion i gymdeithas gyfan.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Gobeithiaf y bydd y digwyddiad yma’n creu llwybrau i fusnesau ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Rydych yn edrych am gwmnïau gydag ysbrydoliaeth i gynnig datrysiadau blaengar i liniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Caiff busnesau o bob maint eu hannog i fynychu’r digwyddiad sy’n cynnwys cinio rhwydweithio. Mae dulliau fel cynadleddau fideo ar gael i siarad gyda swyddogion os na all busnesau fynychu’r digwyddiad.

I gofrestru diddordeb yn y diwydiant ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/monmouthshire-govtech-challenge-tickets-47583594813

I gael mwy o wybodaeth a chyfle i weld ffilm fer yn esbonio’r cefndir a’r brîff ar gyfer yr her ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/cy/her-govtech-catalyst

 

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi gwerth £150,000 o gymorth ariannol i 500 o fusnesau’r stryd fawr. Derbyniwyd yr arian gan Lywodraeth Cymru dan ei Gynllun Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr (HSRRS) 2018/19 a chytunodd y cyngor i dderbyn y cyllid a’i amodau mewn cyfarfod diweddar o’r cabinet.

Mae’r cyngor wedi dynodi safleoedd busnes stryd fawr cymwys o’i gofnodion ac wedi dyfarnu’r rhyddhad yn awtomatig. Os yw’r cyngor yn ansicr os yw safle busnes yn cydymffurfio gyda’r meini prawf gofynnol, caiff y cwmni cais ffurfiol fel y gellir gwneud penderfyniad.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet Adnoddau Sir Fynwy: “Mae hwn yn gyfnod anodd i’n stryd fawr a gallai’r cynlluniau rhyddhad ardrethi hyn fynd beth o’r ffordd i roi fwy o sicrwydd i fusnesau a’u gwneud yn fwy hyfyw.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n ymwybodol iawn o’r pwysau a roddodd ailbrisiad ardrethi diweddaraf Llywodraeth Cymru ar lawer o’n busnesau manwerthu. Fe wnaethom lobio’n galed i gael cymorth i’r rhai sy’n wynebu’r anawsterau mwyaf ac rwy’n falch yr aiff yr arian hwn beth o’r ffordd i gyflawni’r nod honno.”

Mae gwybodaeth lawn am y cynllun a’r canllawiau ar gyfer busnesau cymwys ar gael ar: www.monmouthshire.gov.uk/business-rates

Achubodd gweithredu cyflym gan staff canolfan hamdden fywyd dyn ar ôl iddo lewygu yn dilyn ataliad y galon tra’n chwarae pêl droed pump-bob-ochr. Defnyddiodd Duncan Thompson, swyddog ar ddyletswydd Canolfan Hamdden Cas-gwent, ddiffribiliwr y safle a gyda help gan gydweithwyr bu’n dadebru’r cwsmer Paul Kelly yn ogystal â chynorthwyo staff ambiwlans ar ôl iddynt gyrraedd. Cafodd Mr Kelly lawdriniaeth yn Ysbyty Brenhinol Bryste lle gwnaeth adferiad llawn.

Roedd Mr Kelly yn ddiolchgar iawn am weithredu prydlon staff a’u sgiliau cymorth cyntaf a gallai’r canlyniad fod wedi bod yn wahanol iawn hebddynt. Yn dilyn ei lawdriniaeth ymwelodd â’r ganolfan hamdden i gyfleu ei ddiolch.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae staff ein canolfannau hamdden yn broffesiynol iawn bob amser ac mae’r digwyddiad hwn yn dangos y safonau rhagorol y maent yn anelu atynt. Rwyf wrth fy modd gyda’r gweithredu prydlon ac effeithlon a wnaed ac yn falch iawn fod Mr Kelly wedi gwneud adferiad mor dda. Edrychwn ymlaen at ei groesawu’n ôl i’r ganolfan hamdden yn fuan.”

Dywedodd Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid Sir Fynwy: “Rydym yn falch iawn o’r cymorth a roddodd Duncan Thompson a’i gydweithwyr i achub bywyd yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent. Mae staff yn derbyn hyfforddiant misol yn cynnwys sgiliau cymorth cyntaf, CPR, defnyddio diffribiliwr a gwarchod bywyd. Mae Duncan a dau aelod arall o staff hefyd yn hyfforddwyr/aseswyr ar gyfer yr NPLQ (Cymhwystser Cenedlaethol Gwarchodwyr Bywyd Pwll) sy’n gweithredu mewn cysylltiad gyda Chymdeithas Frenhinol Achub Bywydau.”

Mae mwy o wybodaeth ar Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/chepstow-leisure-centre-2 neu drwy ymweld â thudalennau Facebook a Twitter y ganolfan.

Cynhaliodd tîm rhianta corfforaethol Cyngor Sir Fynwy ddigwyddiad Diolch yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Iau 28 Mehefin i ddathlu ymroddiad rhagorol gofalwyr maeth yn Sir Fynwy.

 

Gwahoddwyd gofalwyr maeth i’r Castell am de prynhawn a chawsant flodau hardd, tystysgrif a geiriau o gydnabyddiaeth am eu hymroddiad a’u gofal parhaus i fabanod, plant a phobl ifanc sydd angen help llaw gan deuluoedd cariadus a chefnogol.

 

Yn bresennol roedd gofalwyr a fu’n maethu am gyfnodau amrywiol. Roedd y tîm yn falch i ddathlu pob gofalwr ac yn neilltuol o falch i fedru diolch i ofalwyr maeth lleol a fu gyda’r Cyngor am dros 25 mlynedd.

 

‘Y peth gorau am fod yn ofalwr maeth yw medru rhoi cyfle i blant. Rwy’n croesawu plant i fy nghartref ac yn rhoi’r bywyd gorau a allaf iddynt’ – Gofalwr Maeth o Sir Fynwy

 

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, cadeirydd y Panel Rhianta Corfforaethol: “Rwy’n falch iawn gweld cynifer o’n gofalwyr yn y digwyddiad. Mae mor bwysig cydnabod a dathlu ein gofalwyr maeth. Mae ganddynt ran mor bwysig ym mywydau rhai o’n plant a phobl ifanc fwyaf bregus. I’r rhai na allodd fod yn bresennol, rwy’n diolch i chi ac yn gobeithio eich gweld mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Mae Tîm Maethu Sir Fynwy yn rhoi cefnogaeth a chyngor ardderchog ac rwy’n annog unrhyw un sy’n ystyried dod yn ofalwr i ddod i  gysylltiad’.

 

Mae maethu yn rôl ryfeddol, werth chweil a all barhau am unrhyw beth o 5 mis i 25 mlynedd. Mae’r tîm bob amser yn edrych am fwy o bobl a all helpu babanod, plant a phobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01873 735950 neu anfon neges destun FOSTER gydag enw i 83222 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Mae Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy, yn falch iawn i gyhoeddi bod hyd at £1.25 miliwn o gyllid GovTech Catalyst ar gael i ddatblygu datrysiadau sy’n anelu i helpu torri cylch unigrwydd a her diffyg trafnidiaeth wledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy.

Caiff yr her ei lansio’n ffurfiol yn y Tram Shed, Caerdydd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf a bydd y gystadleuaeth yn agor ddydd Llun 16 Gorffennaf.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau ar gyfer problemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i ddod â datblygiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus y gellir eu cyflwyno, unwaith y’u profwyd, mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau yn y Deyrnas Unedig a bod o fudd i gymdeithas yn gyffredinol.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Yma yn Sir Fynwy cawsom ein bendithio gydag amgylchedd amrywiol a hardd, trefi llewyrchus a llawer iawn o gyfalaf cymdeithasol. Eto mae gan amrywiaeth ein tirluniau heriau. Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant pobl. Mae perthynas uniongyrchol rhwng unigrwydd, ein poblogaeth gynyddol heneiddiol a llai o ymdeimlad o gymuned.

Mae gostwng cyllidebau gwasanaethau cyhoeddus hefyd yn golygu fod llai o arian ar gael fel cymhorthdal ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth traddodiadol. Mae hyn yn broblem fawr mewn ardaloedd gwledig lle gall gymryd mwy na dwy awr i deithio i wasanaethau lleol ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fel canlyniad mae preswylwyr yn ddibynnol iawn ar geir preifat sy’n gostus yn ariannol ac yn amgylcheddol. Gall yr heriau hyn arwain at gynyddu unigrwydd a’i gwneud yn anos i bobl ifanc gael mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth. Mae angen i ni ganfod datrysiadau i gyfoethogi bywydau pobl o bob oed yn y dyfodol.

Rwy’n annog busnesau o bob maint i gysylltu a rhannu syniadau i’n helpu lliniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 16 Gorffennaf ac yn cau ar 5 Medi 2018. Bydd cyfle i fusnesau glywed mwy am yr her a sut y gallant wneud cais yn y sesiwn wybodaeth a gynhelir yn yr wythnosau nesaf. I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

Ymunodd SARA (Gwasanaeth Achub Ardal Hafren) gyda staff Cyngor Sir Fynwy i ddringo Pen-y-fàl ar 21 Mehefin i ddathlu heuldro’r haf a chodi arian i SARA. Mae SARA yn sefydliad cychod bywyd a chwilio ac achub ar y tir sy’n gweithredu yn Swydd Caerloyw, Swydd Henffordd, Swydd Caerwrangon a Gwent. Mae digwyddiad dechrau haf ‘swyddogol’ yn argoeli haf gwych yn Sir Fynwy.

Mae cynifer o weithgareddau’n digwydd ar draws Sir Fynwy eleni i roi’r haf mae plant a phobl ifanc ei eisiau.

Dyddiau mas

Cefn gwlad hudolus, bryniau, llecynnau ger y dŵr a choedwigoedd – mae’r rhestr yn faith. Sir Fynwy yw’r lle ar gyfer anturiaethau awyr agored.

Gyda mwy o gestyll i bob milltir sgwâr nag unrhyw ardal arall yn y Deyrnas Unedig – Sir Fynwy yw’r lle perffaith i’w ymchwilio. Cynhelir gweithgareddau crefft bob wythnos drwy’r haf yn amgueddfeydd ac atyniadau Sir Fynwy.

Chwaraeon campus

Mae llwythi ar gael yng nghanolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent. A gyda phrif gyfleuster hamdden Trefynwy yn ail-agor ddiwedd Gorffennaf, mae llawer o atyniadau ar gyfer plant yn cynnwys ein canolfan chwarae dan do tri-llawr newydd sbon gyda system amseru trechu’r cloc gyffrous.

Gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd

 Bydd plant 5 i 12 oed wrth eu bodd yn treulio diwrnod yn ‘Gemau Sir Fynwy’ – 27 diwrnod yn llawn hwyl ym mhedair canolfan hamdden Sir Fynwy. Mae llawer o wahanol gampau i roi cynnig arnynt fel pêl-droed, pêl-rwyd, tenis, milltir bob dydd, dodgeball a llawer mwy – ffordd wych i blant ddysgu sgiliau newydd, cynyddu hyder a gwneud ffrindiau newydd.

Dywedodd Richard Newhouse, Swyddog Codi Arian SARA “Rydym yn ddiolchgar iawn i dîm Cyngor Sir Fynwy am gefnogi ein gwaith achub.”

Ychwanegodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter “Bydd plant a phobl ifanc wrth eu bodd gyda’r haf hwn yn Sir Fynwy – mae cynifer o weithgareddau hwyl iddynt ddewis o’u plith. Pa ffordd well i ddechrau’r haf na thaith gerdded codi arian ar gyfer SARA yng nghefn gwlad bendigedig Sir Fynwy”.

Ar gyfer gweithgareddau haf mae plant yn wir eu dymuno tecstiwch ‘summer’ at 61211 neu edrych ar visitmonmouthshire.com/summer

I gyfrannu at SARA, ewch i Sara-rescue.org.uk/donate os gwelwch yn dda.

 

 

Gwahoddir unigolion a grwpiau sy’n helpu i gynnal a chefnogi cymunedau yn y Fenni a’r cylch i fynychu digwyddiad dathlu a rhwydweithio a noddir gan Gyngor Sir Fynwy yn Neuadd y Farchnad yn y dref.

Bydd y digwyddiad ddydd Iau 5 Gorffennaf rhwng 6.30pm a 8.30 pm yn rhoi cyfle i roi sylw ac arddangos y llu o grwpiau ac unigolion sy’n hymroi eu hamser i wneud i bethau gwych ddigwydd. Mae adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad yn ofod perffaith i gynnal nifer fawr o grwpiau, unigolion, ymarferwyr a sefydliadau.

 

Caiff y digwyddiad ei arwain gan Owen Wilce, Swyddog Arweiniol Datblygu Cymunedol a Phartneriaethau Sir Fynwy. Mae Owen yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac unigolion yn ogystal â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) i gynyddu a chefnogi’r ysbryd cymunedol gwych sy’n bodoli yn y Fenni. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddiolch i bobl a chydnabod eu cyfraniad a’u hymrwymiad.

Bydd hefyd yn gyfle unigryw i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol i ymgysylltu, datblygu rhwydweithiau a meithrin perthynas i gryfhau gweithgaredd lleol. Bydd ystod eang o weithwyr proffesiynol a sefydliadau yn bresennol i gynnig cyngor ar gyllid, cefnogaeth i wirfoddolwyr a chyfleoedd hyfforddiant.

Bu achlysur tebyg yng Nghas-gwent yn llwyddiannus iawn ac mae’r cyngor yn gobeithio cynnal digwyddiadau cysylltiedig ym mhob tref ar draws sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n falch iawn i weld digwyddiad o’r fath hwn yn cael ei gynnal. Mae gennym gymaint o ddyled i wirfoddolwyr ar draws Sir Fynwy ac maent yn haeddu’r holl help a chefnogaeth sydd ar gael i sicrhau eu bod yn parhau i wneud ein cymunedau yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Hoffwn ddiolch i’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i roi eu hamser er budd eu cymuned.’

Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiad; i archebu lle ewch i

https://www.eventbrite.com/e/be-community-networking-event-abergavenny-tickets-46928441231

I gael manylion pellach, cysylltwch ag Owen: 01633 644420.

Bydd rhai newidiadau sylweddol i weinyddiaeth budd-daliadau yn Sir Fynwy ar gyfer pobl oedran gwaith o 27 Mehefin wrth i wasanaeth llawn Credyd Cynhwysol gael ei ymestyn yma. Mae hyn yn golygu y daw’r rhan fwyaf o hawliadau newydd ar gyfer chwe budd-dal gwaddol (Budd-dal Tai, Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm) yn rhan o’r Credyd Cynhwysol o’r dyddiad hwn a chaiff ei weinyddu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mewn achosion o’r fath ni fydd y Cyngor bellach yn gweinyddu Budd-dal Tai.

Manylion llawn ar gael yma

http://www.torfaen.gov.uk/en/CouncilTaxAndBenefits/Benefits/HousingBenefitandCouncilTaxReduction/Housingbenefit-generalinformation/Housing-Benefit-And-Council-Tax-Benefit.aspx

Mae prosiect peilot a weinyddir gan Raglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg – partneriaeth rhwng cynghorau Sir Fynwy a Chasnewydd i hyrwyddo cymunedau a busnesau gwledig a chynyddu ffyniant – yn anelu i godi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu ar bwysigrwydd pob rhywogaeth o beillwyr. Maent yn cynnwys gwyfynod, pili palas, chwilod, pryfed hofran a gwenyn.

Bydd prosiect Natur Wyllt yn canolbwyntio ar un ardal drefol yn Sir Fynwy, ac mae Rhaglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg yn gwahodd y cynghorau lleol yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga i gyflwyno ceisiadau i fod y dref gyntaf lle mae peillwyr ar ganol y llwyfan.

Mae’r Cynllun Datblygu Rhanbarthol yn bwriadu i’r cynllun gael cyrraedd eang a rhoi gwybodaeth ar gynefinoedd, bwyd a gwarchod peillwyr. Bydd yn cynnig hyfforddiant i bobl sy’n torri lleiniau wrth ymyl y ffordd a gofodau agored yn ogystal ag adolygu polisi peillwyr presennol Sir Fynwy. Ymysg y gweithgareddau sydd ar y gweill mae teithiau gwenyn, sgyrsiau, ymweliadau i wenynfeydd a digwyddiadau i alluogi pobl i ddeall rôl angenrheidiol peillwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros fioamrywiaeth: “Mae peillwyr yn hanfodol i’n goroesiad felly mae’n rhaid i ni weithredu i sicrhau eu bod yn ffynnu. Mae prosiect Natur Wyllt y Cynllun Datblygu Rhanbarthol yn gam yn y cyfeiriad cywir at addysgu’r cyhoedd am bwysigrwydd y rhywogaethau yma.”

I gael mwy o wybodaeth ar brosiect Natur Wyllt cysylltwch ag Alison Howard, Cydlynydd Cynllun Peillwyr Sir Fynwy: alisonhoward@monmouthshire.gov.uk

Bydd Mon Lettings (MLS), gwasanaeth gosod Cyngor Sir Fynwy, yn mynd â’u gwybodaeth ac arweiniad unigryw i nifer o drefi yn Sir Fynwy yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf 2018. Mae’r tîm yn ymfalchïo mewn darparu profiad gosod ‘dim ffi dim trafferth ac yn gobeithio annog mwy o landlordiaid i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Mae MLS yn asiantaeth gosod gyda gwahaniaeth lle caiff y landlord a’r tenant eu clywed a’u gwerthfawrogi yn yr un modd. Mae gan y tîm brofiad eang ac maent yn awyddus i gynnig cefnogaeth i helpu landlordiaid gyda’r broses ddyrys o osod cartref.

Gall y tîm cyfeillgar helpu landlordiaid i gael y tenantiaid gorau ar gyfer eu cartrefi. Mae MLS yn cynnig archwiliadau eiddo am ddim bob chwarter, gwasanaeth trwsio heb fod yn argyfwng, gwasanaeth galw argyfwng allan o oriau a thaliadau rhent wedi eu gwarantu.

Mae taliad o hyd at £1500 ar gael i landlordiaid sy’n fodlon cynnig cyfnodau hirach o sicrwydd llety. Mae’r tîm yn gobeithio y bydd hyn yn cynyddu’r nifer o gartrefi sydd ar gael i aelwydydd sy’n ei chael yn canfod llety yn eu bröydd eu hunain.

Bydd y tîm ar gael i siarad gyda landlordiaid yn y lleoliadau dilynol:

• Dydd Mawrth 19 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 22 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 26 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 28 Mehefin 10.30am – 2.00pm Casgwent, Sgwâr Beaufort

• Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 6 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 12 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Marchnad Cas-gwent
• Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 20 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 26 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Cas-gwent, Sgwâr Beaufort

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dai: “Dylai landlordiaid gydag eiddo yn Sir Fynwy sy’n edrych am brofiad gosodiad dim ffi, dim trafferth fynd draw a siarad gyda’r tîm yn MLS. Rwy’n annog landlordiaid i geisio cyngor a chofrestru ar gyfer Gwasanaeth Mon Lettings. Rydym angen i bobl o bob oed aros o fewn y sir ac mae hwn yn gyfle gwych i landlordiaid helpu cymunedau i aros gyda’i gilydd.”

I gael mwy o fanylion ar ein gwasanaeth a’r hyn a gynigiwn, cysylltwch â Lindsay Stewart ar 01291 635713 / E-bost: mls@monmouthshire.gov.uk.

Mae ysgol gynradd yng Nghil-y-coed wedi cymryd rhan mewn prosiect i annog teuluoedd i helpu eu plant fod yn bwysau iach drwy fwyta’n iach a gweithgaredd corfforol. Nod y prosiect, a drefnwyd gan bartneriaid o gynllun ysgolion iach, tîm datblygu chwaraeon a gwasanaeth nyrsio iechyd ysgolion Sir Fynwy yw hyrwyddo dechrau hapus a iach mewn bywyd i blant.

Mae’r holl blant yn Ysgol Gynradd Dewstow wedi cymryd rhan mewn sesiynau coginio dan oruchwyliaeth yr athro technoleg bwyd profiadol Richard Shaw o Cooking Together, sefydliad sy’n gweithio gyda phob grŵp oedran. Mae’n dangos sut y gall bwyta’n iach fod yn rhesymol o ran pris, diddorol a hwyl. Yn ogystal, rhoddir pwyslais ar ddiogelwch, glanweithdra a llesiant. Roedd y bwyd a baratowyd yn Dewstow yn amrywio o salad couscous yr enfys, salad pasta heulwen a myffinau ffrwythau i fflapjacs crymbl ffrwyth, colslo crynsiog, pizzas blwch cinio a rapiau iach.

Dywedodd Gill Bray, pennaeth yr ysgol: “Rydym yn annog ein holl blant i fwyta’n iach, cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ac i chwarae. Mae gweithio gyda’n teuluoedd yn bwysig i ni a phan mae ein plant yn hapus, rydym yn gwybod eu bod yn medru chwarae a dysgu’n well gyda’i gilydd.”

Cynhaliwyd y sesiynau coginio iach dros bedwar diwrnod yn ystod tymor yr haf yn cynnwys sesiynau coginio i rieni. Roedd y ddau weithdy i rieni ar ddydd Mercher 6 Mehefin yn canolbwyntio ar flychau cinio iach i blant a phrydau “fy maint i” – cyfeiriad at ddognau addas ar gyfer unigolion.

Rhoddwyd ffocws hefyd ar ymarfer yn Dewstow gyda thîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn hyfforddi’r holl ddisgyblion Blwyddyn 2 i ddod yn Gyfeillion Sylfaen, rhaglen newydd y bwriedir ei sefydlu’n fwy eang yn Sir Fynwy. Mae’r disgyblion hyn yn cynnig cefnogaeth i’w cyfoedion i chwarae gemau a bod yn gorfforol egnïol yn ogystal â bod yn fodel rôl cadarnhaol ar gyfer disgyblion iau yn yr ysgol. Mae Ysgol Gynradd Dewstow hefyd wedi cyflwyno rhaglen Gwneuthurwyr Chwarae Blwyddyn 5 ac mae ganddi ddau Lysgennad Ifanc ym Mlwyddyn 6 i sicrhau y sefydlir llesiant drwy’r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros blant a phobl ifanc: “Nid dim ond ar iechyd corfforol y mae diet gytbwys ac ymarfer yn dylanwadu – maent yn cael effaith uniongyrchol ar allu person ifanc i ddysgu. Mae gan ddisgyblion sy’n bwyta’n iach ac sy’n fwy egnïol fwy o ffocws ac yn fwy tebygol o gyflawni yn yr ysgol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:

 

 

 

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), gofalwyr, cyrff trydydd sector a’r bwrdd iechyd yn dathlu cyfraniad hanfodol gofalwyr y sir. Bydd Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy yn nodi’r Wythnos Gofalwyr (11-17 Mehefin) gyda chyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys stondinau gwybodaeth a sesiynau galw heibio mewn meddygfeydd, bore coffi a theisen, sesiynau sba, tro casglu porthiant perthi a chyngerdd gyda’r digrifwr Owen Money.

Mae’r Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth am ofalu, gan roi sylw i’r heriau sy’n wynebu gofalwyr ac yn cydnabod eu cyfraniad i deuluoedd a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Mae gofalwyr yn darparu oriau lawer o ofal di-dâl fel y gall perthnasau, ffrindiau neu gymdogion fyw adre cyhyd ag sydd modd. Mae llawer wedi rhoi’r gorau i gyflogaeth ar dâl i roi cefnogaeth, gyda rhai ar alwad yn barhaus. Maent yn gofalu am bobl gydag amrywiaeth eang o afiechydon ac anableddau yn cynnwys anableddau dysgu, problemau iechyd corfforol, dementia, salwch meddwl ac awtistiaeth yn ogystal â bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol. Mae gofalwyr yn cronni gwybodaeth werthfawr am y rhai y gofalant amdanynt fel y gall swyddogion meddygol a gweithwyr proffesiynol eraill ei ddefnyddio i fod yn sail i asesiadau.

Mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy wedi trefnu’r digwyddiadau dilynol yn ystod yr Wythnos Gofalwyr:

 Dydd Llun 11 Mehefin

 • Meddygfa Vauxhall, Cas-gwent (10am i 12 canol-dydd) – cymhorthfa galw heibio i ofalwyr
 • Gwesty St Pierre, Cas-gwent – sesiynau maldod i ofalwyr

Dydd Mawrth 12 Mehefin

 • Meddygfa Grayhill, Cil-y-coed (10am i 12 canol-dydd) a Meddygfa Tryleg (2pm i 4pm) – cymorthfeydd galw heibio gofalwyr
 • Gwesty Cwrt Bleddyn, Llangybi; sesiynau maldod i ofalwyr

Dydd Mercher 13 Mehefin

 • Gwesty Plas Derwen, Y Fenni – bore coffi i ofalwyr

Dydd Iau 14 Mehefin

 • Forest Coal Pit, Y Fenni – tro porthiant o’r perthi

Dydd Gwener 15 Mehefin

 • Trefynwy – “Owen Money and the Wrinklies”

Ar ran yr Wythnos Gofalwyr, dywedodd Heléna Herklots CBE: “Mae’n wych gweld cynifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws y wlad i gefnogi gofalwyr lleol. Mae’r Wythnos Gofalwyr yn gyfle i fudiadau ymuno â’n galwadau i gadw gofalwyr yn iach ac wedi cysylltu. Gwyddom fod gofalwyr yn aml yn rhoi eu hanghenion eu hunain ‘yng nghefn y gwt’, yn aml yn gohirio apwyntiadau meddyg neu seibiant o ofalu a allai eu helpu i gadw’n iach. Felly, p’un ai drwy waith, y gymuned, ysgol neu brifysgol, adre neu ymysg ffrindiau, mae gennym i gyd rôl i’w chwarae wrth helpu gofalwyr i gael mynediad i’r gefnogaeth maent ei angen i ofalu am eu hiechyd corfforol a meddwl eu hunain yn ystod yr Wythnos Gofalwyr.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi rolau ac anghenion gofalwyr mewn nifer o ffyrdd drwy ei dîm gofalwyr yn cynnwys pedwar o staff a chydlynydd. Enghraifft ddiweddar yw pan ddywedodd llawer o ofalwyr eu bod yn ei chael yn anodd darparu gofal ymatalrwydd felly trefnodd y cyngor ddigwyddiad hyfforddiant hanner diwrnod a gafodd ei fynychu’n dda, gan ddenu llawer o adborth cadarnhaol.

Yn y cyfamser, mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy wedi creu dwy strategaeth – ar gyfer oedolion ac ar gyfer gofalwyr ifanc – gyda gofalwyr lleol mewn digwyddiadau a drefnwyd yn arbennig wedi dylanwadu a hysbysu’r ddwy. Mae’r prosiect yn annog gofalwyr i gadw mewn cysylltiad drwy gofrestru am gylchlythyr ddwywaith y flwyddyn yn rhestru digwyddiadau, hyfforddiant a newyddion ar ddeddfwriaeth, mynediad ar ddisgownt i hamdden, a llawer mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rydym yn falch i gymryd rhan yn nathliadau Wythnos Gofalwyr eleni ac yn cydnabod rôl hanfodol gofalwyr. Byddwn yn parhau i weithio’n agos i gynnig ein cefnogaeth lawn i’r rhai sy’n gofalu’n ddiflino am bobl eraill.”

I gael mwy o wybodaeth am strategaeth gofalwyr Sir Fynwy cysylltwch â Kim Sparrey  (07971 603110). I gael mwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau lleol yn yr Wythnos Gofalwyr, cysylltwch â: Tracey Davies, GAVO, 01633 241553.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cymryd camau i ostwng defnydd diangen ar blastig. Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Dethol Cymunedau Cryf y cyngor yn ddiweddar a chlywodd gan swyddogion a grwpiau cymuned di-blastig yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy am y difrod y mae plastig defnydd untro yn ei achosi i’r amgylchedd, yn ogystal â hagru cymunedau gyda sbwriel.

Argymhellodd y pwyllgor y dylai’r cyngor gytuno  i weithio tuag at achrediad fel un o’r siroedd di-blastig cyntaf, a gymeradwywyd gan elusen amgylcheddol Surfers against Sewage. Cynhelir cyfarfod nesaf y cyngor sir ddydd Iau 21 Mehefin.

Mae’r pwyllgor wedi cynnig y bydd Cyngor Sir Fynwy yn:

 • Gwneud ymrwymiad i weithio at statws di-blastig
 • Adolygu ei ddefnydd ei hun o blastigau defnydd  untro a chymryd camau i ddynodi a gostwng defnydd diangen o blastig
 • Cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol i ostwng defnydd plastig a chynnal digwyddiadau fel ymgyrchoedd codi sbwriel
 • Gweithio gydag ysgolion, busnesau a phartneriaid eraill i ostwng defnydd plastig
 • Gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau ar eiddo’r cyngor i ostwng plastig defnydd untro i isafswm (a sicrhau fod ailgylchu effeithlon ar gael ar gyfer plastig angenrheidiol)
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i gefnogi a chydlynu gweithgareddau di-blastig ar draws y sir.

Taniwyd cynnydd enfawr mewn diddordeb yn ddiweddar mewn gostwng y defnydd o blastig defnydd untro, yn cynnwys yn dilyn y golygfeydd brawychus o lygredd morol yng nghyfres Blue Planet y BBC. Mae plastigau defnydd untro yn defnyddio tanwyddau ffosil gwerthfawr, yn cymryd cannoedd o flynyddoedd i bydru, anafu bywyd gwyllt ar y tir ac ar y môr, hagru’r tirlun, blocio draeniau ac yn ddrud i’w brynu, cliro a’i waredu.

Yn ogystal â gweithio ar lefel llywodraeth leol yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac mewn archfarchnadoedd a’r diwydiant deunydd pecynnu, mae llawer yn digwydd yn lleol. Sefydlwyd grwpiau cymunedol di-blastig ledled Sir Fynwy eleni ac maent i gyd yn adrodd lefelau rhagorol o gefnogaeth gan y cyhoedd. Mae’r gwirfoddolwyr brwdfrydig hyn yn gweithio gyda busnesau lleol, cynghorau tref, ysgolion ac eraill i ostwng y defnydd o blastig yn eu cymunedau.

Mae’r cyngor sir wedi dechrau trafodaethau ar bryniadau gan gyflenwyr arlwyo a sut y gall ostwng y defnydd o eitemau plastig tafladwy. Mae hefyd wedi cysylltu â phartneriaid erail. Er enghraifft mae Coleg Gwent, sy’n rhannu’r safle gyda’r cyngor ym Mrynbuga, wedi ymrwymo i ostwng y defnydd o blastig yn ei ffreuturau.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau Cyrf: “Mae’n wych clywed am angerdd a gwaith caled ein trefi i fynd i’r afael â’r mater pwysig hwn. Mae’n hanfodol fod y cyngor a grwpiau cymunedol yn cydweithio’n agos mewn partneriaeth i gynyddu eu hymdrechion i ostwng y defnydd o blastig yn y sir.”

Mae tîm gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy yn trefnu gwersyll haf ddechrau Gorffennaf ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgolion Cas-gwent a Chil-y-coed. Bydd diwrnod llawn ar safle ar ymyl y Mynydd Du yn cyflwyno pobl ifanc i wersylla, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a sgiliau coedwig. Ar ôl swper, bydd y plant yn mwynhau cyfleoedd i ymlacio, yn cynnwys sinema awyr agored, cyn gwersylla dros nos. Byddant yn gadael y bore nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod dros ieuenctid ar gabinet Sir Fynwy: “Bydd y gwersyll yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu hannibyniaeth a’u gallu gwaith tîm, tra’n mwynhau sesiynau heriol a hwyliog. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi rhai o’r gweithgareddau tebygol os ydynt yn cofrestru ar gyfer Gwobr Dug Caeredin.”

Treulir mwyafrif y gwersyll ar y safle ond bydd y plant yn cymryd rhan wrth gerdded yr ardal wledig o gwmpas.

I gael mwy o wybodaeth ar Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, mewngofnodwch ar:

www.monmouthshire.gov.uk/education-services/youth-service

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff cyhoeddus eraill i gynnal diwrnod ymwybyddiaeth baw cŵn yn ddiweddar. Mae timau iechyd yr amgylchedd a chlirio gwastraff & strydoedd y cyngor, yn ogystal â chynghorau tref a chymuned a’r heddlu’n parhau i godi ymwybyddiaeth o natur wrthgymdeithasol baw cŵn drwy gynllun Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn.

Mae’r diwrnod ymwybyddiaeth diweddaraf yn canolbwyntio ar dde’r sir ac yn arbennig Cil-y-coed, Porthysgewin, Magwyr a Rogiet, gyda swyddogion y cyngor a’r heddlu, cynghorwyr lleol a phreswylwyr yn trafod y mater gyda pherchnogion cŵn, yn dosbarthu bagiau baw cŵn am ddim ac yn codi arwyddion.

Cynhaliwyd digwyddiadau ymwybyddiaeth tebyg mewn blynyddoedd diweddar ac ymddengys fod ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi, o farnu o adborth perchnogion cŵn. Serch hynny mae baw cŵn yn parhau i fod yn un o’r problemau amgylcheddol mwyaf cynhennus a adroddir amlaf ac er fod yr ardaloedd yr ymwelwyd â nhw yn gyffredinol lân, mae mannau gwael yn dal i aros.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Rydym yn gwerthfawrogi’r gwelliannau amlwg mewn llawer o rannau o’r sir mewn blynyddoedd diweddar gyda mwy a mwy o berchnogion cŵn yn codi baw eu hanifeiliaid. Mae angen i ni barhau i ganolbwyntio ar y mater serch hynny gan fod adroddiadau am ddigwyddiadau yn parhau, yn arbennig mewn meysydd chwarae plant a’n hardaloedd chwaraeon a hamdden. Mae’r rhain yn achosi consyrn neilltuol. Mae gan ein dyddiau ymwybyddiaeth wrth atgoffa pawb am bwysigrwydd y neges syml – bagiwch a biniwch.”

 Mae gan awdurdodau lleol a Heddlu Gwent y grym i roi hysbysiadau cosb sefydlog a gall perchnogion sy’n methu codi baw eu cŵn wynebu dirwy £75 yn y fan a’r lle. Os yw person yn gwrthod talu a’r achos yn mynd i’r llys gall y troseddwr gael dirwy o hyd at £1,000. Mae’n rhwydd hysbysu’r cyngor am berchnogion cŵn sy’n methu codi baw eu hanifeiliaid drwy: http://www.monmouthshire.gov.uk/home/streets-parking-and-transport/recycling-and-waste/dogfouling/

Bydd Castell y Fenni yn edrych yn ôl dros 700 mlynedd ddydd Sadwrn 9 Mehefin pan gynhelir ail-gread o’r cyfnod o hanes canol oesoedd yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd yno. Bydd y digwyddiad yn rhedeg rhwng 11am a 4pm.

Yn ôl drwy alw poblogaidd, bydd cymdeithas ail-greu The Freeman of Gwent yn gwersylla yn y tiroedd ac yn cynnig arddangosiadau ymarferol yn ystod y dydd yn dangos pam fod gymaint o ofn y bwa hir, cyfle i sgwrs gyda chogyddion canoloesol ac edrych yn agos ar ardaloedd byw marchogion a milwyr yn ogystal â’r hyn a wisgent a sut yr oeddent yn dioddef amodau flynyddoedd mawr yn ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau diwylliannol: “Mae’r achlysur yn argoeli bod yn hwyliog a diddorol i bob oed wrth iddo ddod â hanes y canol oesoedd yn fyw mewn castell hynafol yn y Gororau.”

Bydd tocynnau ar gael wrth y glwyd – oedolion (£5), plant (£3) a theulu (£15).

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01873 854282, mewngofnodi ar www.abergavennymuseum.co.uk neu ymweld â thudalennau Facebook a Twitter yr amgueddfeydd.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant dros ŵyl banc diwedd y Gwanwyn!

Bydd Hybiau Cymunedol Trefynwy a Chil-y-coed yn dathlu Diwrnod Elmer ddydd Sadwrn 26 Mai gyda digwyddiadau ar gyfer plant 4 i 8 oed – bydd y digwyddiad yn Nhrefynwy yn cychwyn am 11am ac yng Nghil-y-coed am 10.30am. Gofynnir i blant wisgo dillad lliwgar i ddathlu eu hoff eliffant clytwaith.

Mae Hyb Cymunedol Chil-y-coed hefyd wedi trefnu gweithdy Lego ar gyfer plant rhwng pump ac wyth oed rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 30 Mai. Yn ogystal, cynhelir yr Amser Rhigwm i Fabanod rheolaidd ddydd Mawrth 29 Mai am 2pm a’r Amser Stori Plant dan Bump fel arfer ddydd Iau 31 Mai am 2pm.

Mae Hyb Cymunedol y Fenni yn trefnu sesiwn straeon a gweithgaredd crefft yn cynnwys y cyfle i wneud mobeil tedi bêr rhwng 10.30am a 11.30am ddydd Mercher 30 Mai. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer plant wyth oed ac iau.

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y digwyddiadau hyn yn hybiau cymunedol y cyngor.

Am 7.30pm ddydd Gwener 1 Mehefin bydd Theatr Borough y Fenni yn cyflwyno Cinderella, cynhyrchiad hyfryd gan Ballet Cymru yn seiliedig ar y stori hoff. Mae Ballet Cymru yn ymfalchïo mewn bod yn wahanol ac ni fydd Cinderlla yn eithriad, gyda sgôr cerddoriaeth newydd sbon ac elfennau syrcas ynghyd â dawns glasurol o’r math gorau. Mae’r tocynnau yn £14 (consesiynau £12, plant £7.50) ar gael o

www.boroughtheatreabergavenny.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01873 850805.

Bydd Ballet Cymru yn cynnal y gweithdai hanner tymor poblogaidd yn Theatr y Borough rhwng dydd Mawrth 29 Mai a dydd Gwener 1 Mehefin. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.welshballet.co neu drwy ffonio 01633 892927.

Unwaith eto, mae Hamdden Mynwy yn cyflwyno Gemau Sir Fynwy sy’n seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Cynhelir y rhain ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Mawrth 29 Mai a dydd Gwener  1 Mehefin gan roi cyfle i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 12 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon. Y gost fesul diwrnod yw £16.50 (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) – mae prisiau rhatach ar gael ar gyfer siblingiaid a deiliaid cerdyn Cynllun Pasport i Hamdden. I archebu lle ewch i  MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy: 01600 775135 – oherwydd gwaith adeiladu ni fydd unrhyw chwaraeon dŵr yn Nhrefynwy.

Mae digwyddiadau hanner tymor pellach yn y sir ar gael ar wefan Ymweld â Sir Fynwy: www.visitmonmouthshire.com/half-term – mae llawer ohonynt yn addas ar gyfer plant a theuluoedd.

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn gwahodd preswylwyr i helpu llunio dyfodol gwasanaethau bws lleol o amgylch tref Cas-gwent. Bydd y tîm yn cynnig sesiynau galw heibio yng Nghanolfan Gymunedol Bulwark ddydd Llun 4 Mehefin rhwng 10am a 2pm a 4pm i 6pm.

Mae’r gwasanaethau bws, a elwir gyda’i gilydd yn Wasanaeth C, yn cynnig darpariaeth hanfodol ar gyfer preswylwyr o bob oed, a hoffai’r tîm glywed gan gynifer o bobl ag sydd modd mewn ymgais i’w gwella. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys C1 (Thornwell/Cas-gwent/Tesco), C2 (Cas-gwent/Bulwark) a C4 (Cas-gwent/The Danes).

Bydd y sesiynau galw heibio hefyd yn gyfle i rannu sylwadau a syniadau gyda’r tîm am ba ardaloedd y gallai’r gwasanaeth eu cyrraedd.

Mae arolwg ar-lein byr hefyd ar gael i breswylwyr na all fynychu’r sesiynau galw heibio: mewngofnodwch ar  www.monmouthshire.gov.uk/bus-timetables

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones, Aelod Cabinet Trafnidiaeth a Gweithrediadau’r Sir: “Rwy’n annog preswylwyr i ddod draw a dweud eu barn. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhaff bywyd i lawer o bobl a hoffem ganfod sut maent yn teimlo ar hyn o bryd a’r hyn yr hoffent ei weld yn y dyfodol.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Christian Schmidt, Cynllunydd Trafnidiaeth Sir Fynwy – ChristianSchmidt@monmouthshire.gov.uk – neu 07471 479238.

 

 

 

Bydd tîm gofal maeth Sir Fynwy yng Nghanolfan Gymunedol The Bridges yn Nhrefynwy ddydd Llun 30 Mai rhwng 10am a 12pm a 7pm i 9pm i gwrdd a chyfarch preswylwyr sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth.

 

Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hirdymor. Mae eu hangen i ddarparu seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau. Mae hefyd angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

 

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

 

Gall unrhyw un sy’n methu mynychu’r sesiynau gael gwybodaeth ac arweiniad ar wefan Gwasanaeth Maeth y Cyngor: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Sefydlwyd gwasanaeth testun newydd i’w gwneud yn gyflym ac yn rhwydd i gysylltu â’r tîm. Gofynnir i breswylwyr anfon neges testun FOSTER ac enw i 83 2222. Bydd aelod o’r tîm yn ateb i helpu dechrau ar y daith maethu ar gyfer pobl yn Sir Fynwy.

 

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc bob hawl i’r dechrau gorau posibl mewn bywyd a gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma. Mae’r tîm maethu yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn ofalwyr maeth i ddod draw i Ganolfan Gymunedol The Bridges, ymweld â’r wefan, ffonio’r tîm neu anfon neges destun atynt.”

 

I wneud gwahaniaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu ffonio 01873 735950.

Sefydlwyd prosiect digidol a gefnogir gan dîm rhaglenni gwledig Sir Fynwy i ddod â band eang cyflym iawn i gymunedau yng ngogledd y sir. Bydd y prosiect – a sefydlwyd gan Gyngor Cymuned Llanofer – yn dod â band eang cyflym iawn i neuaddau pentref yn Y Bryn, Llanddewi Rhydderch a Llanofer i greu hybiau dysgu ansawdd uchel a chysylltiadau da ac i wella cyfleusterau lleol. Mae croeso i gymuned Sir Fynwy ddod i Neuadd Pentref Llanofer o 5pm ddydd Mercher 23 Mai i rannu eu syniadau am sut y gall y prosiect esblygu.

Daeth cyllid ar gyfer y prosiect o raglenni LEADER Dyffryn Wysg a’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig. Os yw’n llwyddiannus, gall y cynllun peilot weithredu fel model ar gyfer cynlluniau cymunedol tebyg.

Mae pwyllgorau neuaddau pentref yn gobeithio y bydd gwella cysylltiadau digidol yn galluogi pobl i gael mynediad i wasanaethau fel undebau credyd, cyngor ar bopeth a gwasanaethau ariannol ar-lein yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwell i ddatblygu sgiliau ar gyfer hamdden a chwilio am swyddi.

Bydd y prosiect hefyd yn helpu i ddod â chymunedau Llanofer yn nes at ei gilydd ac atal unigrwydd gwledig sy’n gydnaws ac amcan y cyngor sir o ddarparu sir ffyniannus a chysylltiedig.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ymgysylltu â’r gymuned: “Byddwn yn annog pobl i ddod draw i’n cyfarfod ar 23 Mai i rannu eu syniadau am ba mor gyffrous y gall y gofodau cymunedol hyn ddod, i gysylltu pobl a helpu i atal unigrwydd gwledig.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Mike Powell, Rheolwr Rhaglenni Gwledig Sir Fynwy: – MichaelPowell@monmouthshire.gov.uk

 • Derbyniodd y prosiect gyllid drwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a gaiff ei chyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Fynwy wedi ymweld ag ardal chwarae plant Chippenham Mead yn Sir Fynwy i edrych ar y safle fydd yn manteisio ar fuddsoddiad yn dilyn datblygiadau tai diweddar. Caiff y cynigion gwreiddiol i adnewyddu’r ardal chwarae bresennol eu gwrthwynebu gan rai sydd eisiau symud yr ardal chwarae i ran mwy addas o ran yr amgylchedd yn Chippenham Mead. Mae preswylwyr eraill yn gwrthwynebu’r symud er mwyn diogelu’r ardal fel gofod agored. Mae gan Chippenham Mead statws cyfreithiol fel grîn pentref.

“Roedd aelodau’r Cabinet o’r farn fod gan y safle presennol ddiffygion oherwydd ei fod yn agos at sŵn ac allyriadau posibl gan gerbydau o’r briffordd brysur gerllaw”, meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, dirprwy arweinydd y cyngor. “Roeddem hefyd yn teimlo ei fod yn cael ei llesteirio gan waliau cefn uchel yr ysgol gyfagos, yr A40 a’r byndiau pridd o amgylch y safle. Ar ôl edrych ar yr holl safle, rydym wedi gofyn i swyddogion ymchwilio ymarferoldeb safleoedd eraill yn Chippenham Mead fel y gallwn ddynodi opsiwn a ffafrir.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Greenland: “Mae gennym ddyletswydd tuag at ein plant a chaiff hynny ei goleddu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym hefyd yn parchu delfrydau deddfwriaeth a gynlluniwyd i ddiogelu Chippenham Mead rhag datblygiad. Mae deddfwriaeth yn ein tynnu mewn cyfeiriadau croes. Bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad, gan gydbwyso llesiant plant gyda diogelu’r gofod agored gwerthfawr yma.”

Caiff aelodau o’r cyhoedd ac eraill â diddordeb gyfle i roi sylwadau cyn i’r Cabinet ystyried yr opsiwn a ffafrir.

Os yw’r Cabinet yn cynnig safle arall, bydd angen cymeradwyaeth cynllunio a chydsyniad Llywodraeth Cymru dan Gynllun Rheoleiddio Griniau Pentrefi. Bydd y broses hefyd yn cynnwys cyfle ar gyfer sylwadau.

Bu Sir Fynwy yn dathlu degfed pen-blwydd cael ei henwi’n Brif Gyrchfan Bwyd Cymru* gyda digwyddiad Blasau Sir Fynwy yng Nghanolfan Croeso Cas-gwent ddydd Llun 14 Mai. Roedd yr achlysur yn hyrwyddo bwydydd a diodydd lleol i fusnesau lletygarwch yr ardal ar ddechrau Wythnos Twristiaeth Cymru.

Mae twristiaeth bwyd yn neilltuol o bwysig i’r sir ac amcangyfrifir bod gwariant ar fwyd a diod gan ymwelwyr yn werth £37.5m o’r cyfanswm refeniw o £190m a gynhyrchwyd gan dwristiaeth yn Sir Fynwy (yn ôl STEAM**).

Mae bwyd yn rhan hanfodol o’r cynnig twristiaeth, a gellid dadlau bod hynny oherwydd mai dyma’r pwynt cyswllt mwyaf cyffredin gydag ymwelwyr. Mae cynnyrch lleol ac amrywiaeth o leoedd ansawdd uchel i fwyta ac yfed ynddynt hefyd yn sbardunau allweddol i ymwelwyr wrth ddewis lle i ymweld ag ef.

Mae tueddiadau ymwelwyr yn dangos fod diddordeb mewn bwyd yn parhau i gynyddu’n gyflym ac yn awr yn cyrraedd tu hwnt i’r elite, yn ddwfn i’r boblogaeth gyffredinol. Yn ogystal â bod yn elfen bwysig o brofiad ymwelwyr o gyrchfan, mae twristiaeth bwyd hefyd yn sbardun allweddol mewn twf twristiaeth cynaliadwy.

Parhaodd hunaniaeth bwyd Sir Fynwy i dyfu dros y deng mlynedd diwethaf. Mae Gŵyl Fwyd y Fenni yn fyd-enwog a bellach yn ei hugeinfed flwyddyn ac aeth o nerth i nerth, gydag enw rhagorol fel cyfle i chefs, busnesau bwyd, newyddiadurwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd i ddod ynghyd mewn gofod cynhwysol, a chyflwyno cyfle gwerthfawr i bobl o bob cefndir i ymchwilio a dysgu am fwyd.

Nid yw’n syndod fod gan y sir fwy na’i chyfran deg o arwyr bwyd lleol. O gynhyrchwyr angerddol gydag ymroddiad i greu cynnyrch bwyd a diod arbenigol a bob dydd (yn defnyddio cyfuniad o ddulliau traddodiadol ac arloesedd 21ain ganrif) i chefs blaenllaw a bwytai yn cyflwyno a hyrwyddo cynhwysion a chynnyrch lleol ansawdd uchel i gwsmeriaid.

Mae pedair gwinllan y sir, tri micro-fragdy, dau gynhyrchydd seidr, tair ysgol goginio, dau fwyty gyda seren Michelin (un yn cynnig teithiau chwilota lleol), dwy ŵyl fwyd, gŵyl seidr a nifer gynyddol o safleoedd yn gwerthu bwydydd a diodydd lleol (yn cynnwys delis a siopau bara lleol, a marchnadoedd ffarm rheolaidd yn y Fenni a Brynbuga) yn golygu nad oes unrhyw brinder o brofiadau ansawdd uchel yn gysylltiedig â bwyd a diod i ddenu grwpiau a theithwyr annibynnol i’r sir.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Hoffem ddweud diolch yn fawr ac i godi gwydraid o win, seidr neu gwrw lleol neu ddewis o’ch dewis i bawb sy’n ymwneud â chynhyrchu, gweini a hyrwyddo bwydydd a diodydd lleol i ymwelwyr a phreswylwyr. Bu’n ymdrech gydlynus dros gyfnod estynedig ac mae angen i ni wneud llawer mwy i sicrhau fod Sir Fynwy’n parhau’n flaenllaw ym meddyliau pobl pan maent yn dewis cyrchfan eu gwyliau tymor byr nesaf. Yn bwysicaf oll mae angen i ni barhau i ddatblygu ein diwylliant bwyd lleol neilltuol drwy sicrhau fod ymwelwyr yn cael mynediad i gynhwysion lleol yn ein siopau a gwyliau ac ar ein bwydlenni, a’n bod yn adeiladu ar ein llwyddiannau i sicrhau bwyd a diod cyson ansawdd uchel ar draws pob pwynt pris.”

Mae mwy o wybodaeth ar gynnig bwyd a diod lleol Sir Fynwy ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/foodanddrink

Roedd cynhyrchwyr Sir Fynwy yn bresennol yn nigwyddiad blasu lletygarwch Sir Fynwy yng nghanolfan Croeso Cas-gwent yn cynnwys:

Green & Jenks Gelato

Teisennau a Nwyddau Pob Di-glwten Lou

Sorai

Y Gymdeithas Cadwraeth

Seidr Apple County

Gwinllan Parva Farm

Gwinllan White Castle

Bragdy Baa

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Peter Clarke yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 8 Mai yn dilyn ei enwebu gan Peter Fox, Arweinydd y Cyngor. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Rwy’n hollol hyderus y bydd Peter yn gwneud Cadeirydd rhagorol unwaith eto.” Hwn fydd ail gyfnod y Cynghorydd Clarke fel Cadeirydd yn dilyn ei gyfnod yn y swydd yn arwain lan at fis Mai 2011.

Ganwyd Peter Clarke yn Royal Leamington Spa yn 1943 gyda’i fam yn efaciwi o Coventry gerllaw. Cafodd ei addysg yn ysgol Caludon Castle y ddinas, un o ysgolion cyfun cyntaf y wlad, ac wedyn daeth yn brentis maint fesurydd. Ymysg y prosiectau y bu’n gweithio arnynt oedd y ffordd i wella lon ddeuol A40 Ross-on-Wye i Drefynwy ar ddechrau’r 1960au pan gyfarfu ei wraig Jan, ei wraig o 46 mlynedd. Bydd Jan yn gweithredu fel cymar Peter yn ystod ei flwyddyn fel Cadeirydd.

Mae gan y Cynghorydd Clarke brofiad gwleidyddol helaeth ar ôl bod yn aelod o Gyngor Sir Gwent am wyth mlynedd cyn cael ei ethol i Gyngor Sir Fynwy oedd newydd ei ffurfio yn 1996. Mae’n cynrychioli ward Llangybi Fawr ac mae’n llywodraethwyr ar fwrdd Ysgol Eglwys yng Nghymru Brynbuga a hefyd fwrdd Ysgol Gyfun Caerllion.

Mae’r Cynghorydd Clarke yn hoff iawn o ddarllen a nofio ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth. Yr elusen a ddewisodd ar gyfer y flwyddyn yw Cerdd Gwent – gwasanaeth cerdd Cyngor Sir Fynwy ar y cyd â chynghorau Blaenau Gwent, Casnewydd a Thorfaen.

Talodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol y cyngor deyrnged i waith y Cynghorydd Maureen Powell, ar ei blwyddyn yn y swydd. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Fel Arweinydd Cyngor Sir Fynwy rwy’n diolch o galon i chi am fod yn Gadeirydd o’r radd flaenaf dros y deuddeg mis diwethaf.”

Etholwyd y Cynghorydd Sheila Woodhouse sy’n cynrychioli ward Grofield yn y Fenni yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

Mae rhaglen gan Gyngor Sir Fynwy sy’n anelu i helpu pobl ifanc 16 i 24 oed i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant yn gofyn am help busnesau a chyflogwyr lleol.

Mae Ysbrydoli i Weithio – a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop – yn gweithredu gyda llawer o sefydliadau partner ac yn gwasanaethu pobl ifanc ar draws yr holl sir. Mae ei dîm yn galw ar gyflogwyr Sir Fynwy i gynnig lleoliadau gwaith neu sesiynau blasu gwerthfawr, darparu prentisiaethau a mynychu digwyddiadau ymgysylltu Ysbrydoli i Weithio i roi cyngor a chyfeiriad. Yn ychwanegol, gofynnir i gyflogwyr weithredu fel mentoriaid i bobl ifanc a chysylltu â’r tîm am swyddi gwag fel y gellir hysbysu darpar ymgeiswyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy yn gyfrifol am fenter ieuenctid: “Nid oes gan lawer o bobl ifanc 16 i 24 oed unrhyw brofiad gwaith, neu ddim o gwbl, yn ogystal ag efallai gymwysterau cyfyngedig iawn ac mae’r ffactorau hyn yn ei gwneud yn anodd iawn iddynt gael eu traed ar ysgol cyflogaeth. Drwy weithredu nifer o fesurau syml ond effeithlon, gall busnesau a mudiadau lleol helpu roi pobl ifanc i gyflogaeth gynaliadwy a’u trawsnewid yn aelodau gwerthfawr o weithlu’r sir.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Menter Ieuenctid Sir Fynwy:

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn dathlu canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol (RAF) gyda seremoni yn Neuadd y Sir ddydd Llun 14 Mai am 9.30am. Caiff baner yr RAF ei chodi a chaiff ei harddangos drwy’r dydd. Yn bresennol fydd y Comodor Awyr Williams, uwch gynrychiolydd yr RAF, yr Arglwydd Raglaw Robert Aitkin, yr Uwch Siryf Sharon Linnard, y Prif Gwnstabl Julian Williams, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy Peter Fox, Aelodau Cynulliad lleol a Meiri’r Fenni, Cil-y-coed a Threfynwy yn ogystal â chynrychiolwyr o gymuned y lluoedd arfog ac elusennau cysylltiedig. Hefyd yn bresennol fydd nifer o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Brynbuga fydd yn adrodd cerddi yn ymwneud â’r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Mae’r RAF yn dathlu ei record falch o wasanaethu’r ganrif am ganrif ac mae’r cyngor yn falch i ddangos ein gwerthfawrogiad am gyfraniad ymroddedig aelodau’r Awyrlu. Talwn deyrnged i’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rhai sydd eisoes wedi gwasanaethu a’r rhai a aberthodd eu bywydau yn amddiffyn eu gwlad.”

Mae Cyngor Sir Fynwy, gyda chefnogaeth yr Awyrlu Brenhinol, wedi trefnu cystadleuaeth ar gyfer ysgolion i gyfrannu at waddol RAF100 a chafwyd ymateb da iawn. Y brif wobr yw ymweliad i Arddangosiad Awyrennau Sefydlog RAF100 a Pharth STEM yng Nghaerdydd ac ymweliad i’r ysgol fuddugol gan Dîm Ymgysylltu’r RAF. Bydd y cynigion buddugol ac enillwyr agos hefyd yn derbyn nwyddau RAF100!

Mae mwy o wybodaeth am Gyfamod Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy ar gael yn:

www.monmouthshire.gov.uk/armedforces

Bydd cyfraniad hael cwmni o Abertawe o fudd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n mynychu canolfan gyswllt gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni. Mae Facility Services Group Cyfyngedig (FSG) wedi cyfrannu teledu sgrîn wastad, Playstation 4 a nifer o gemau i alluogi rhieni a phlant i ryngweithio a threulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd yn y safle.

Yn ogystal â rhoi’r offer, fe wnaeth staff FSG ei osod gan sicrhau fod popeth yn gweithio’n iawn.

Wrth gyflwyno’r offer ar ran FSG yn y ganolfan gyswllt ddydd Gwener 11 Mai oedd Luke Davies, Pennaeth FM Services a’r Peiriannydd Ffabrig Peter Gowing. Pan ofynnwyd iddo am y cyfraniad hael dywedodd Mr Geraint Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr FSG: “Fel busnes rydym bob amser wedi bod ag ymroddiad i roi’n ôl i’r gymuned a chefnogi elusennau lleol. Mae gwaith y ganolfan gyda phlant ac oedolion ifanc yn wirioneddol anhygoel ac rwy’n falch i fedru cyfrannu at achos mor wych.”

Yn derbyn yr offer gan Luke a Peter oedd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfraniad caredig gan FSG a werthfawrogir yn fawr iawn gan blant a theuluoedd lleol. Bydd yr eitemau hyn yn hybu’r gwasanaeth a gynigir gan y ganolfan cyswllt a helpu i greu amgylchedd croesawgar.”

Roedd staff yn y ganolfan cyswllt ac aelodau o dîm Gwasanaethau Plant y cyngor a gydlynodd y cyfraniad hefyd wrth eu bodd gyda’r rhoddion.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu gyda phreswylwyr am sut i wneud y ffyrdd yn arwain at ganol tref Cil-y-coed yn fwy gwyrdd drwy gynnal dwy sesiwn galw heibio.

Cynhelir y rhain ar ddydd Mawrth 15 Mai yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar Heol Woodstock rhwng 10am a 4.30pm ac yn ddiweddarach yn swyddfeydd y cyngor tref yn Sandy Way rhwng 5pm a 7pm.

Nod y prosiect, a gefnogir gan Gyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, yw rhoi mynedfa groesawgar i’r dref drwy gynllun newydd o blannu a chreu amodau i annog bioamrywiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fio-amrywiaeth: “Rydym yn awyddus fod cymunedau Cil-y-coed yn mynychu’r sesiynau galw heibio i gynnig eu barn ar y cynllun hwn fydd yn cynnwys ffyrdd mwy deniadol yn arwain at ganol y dref a galluogi natur i ffynnu.”

As part of the National Autism Strategy, we are a team that is jointly hosted by Aneurin Bevan Health Board and Monmouthshire Council.

What does the service provide?

The service will provide diagnostic assessment for adults who are seeking a diagnosis of Autistic Spectrum Disorder, support and advice for children, adults and those who support them.

I am a parent of an autistic child – what will this mean for me?

The integrated autism service will support parents and carers by providing advice and support, signposting to other services and delivering groups to support parents / carers to support their child / young person. This will include support and advice to help manage difficulties such as:

 • Sleep problems
 • Issues with eating
 • Behaviours that Challenge
 • Anxiety
 • Developing social skills

Where needed, the service may also work with other professionals involved with your child eg.Health Visitors to make sure you and your child are given consistent support and advice.  Parents and carers will be able to self–refer to the service (we heard that needing professionals to refer you for support is not working for you).

I am an autistic adult – what will this mean for me?

You will be able to get support from the service without needing to be referred by someone else. Staff in the service will be able to provide you with support and advice in relation to:

 • Anxiety
 • Social skills
 • Accessing leisure and recreational activities
 • Developing your daily living skills (such as paying bills, shopping and cooking)
 • Accessing other services such as healthcare or employment support
 • Or other difficulties which you may be experiencing
 • Post-diagnostic Group
 • Sign-posting to other services and supporting the delivery of groups to support parents/carers

I am a parent of an autistic adult – what will this mean for me?

 • Post-Diagnostic Course
 • Managing Carer Stress
 • Sign-posting
 • Other information and advice as appropriate

If you are an adult and think you have autism but do not have a diagnosis, the service will be able to offer you an assessment should you want it.

Will the service provide everything for us?

 • No, the service will NOT provide:
 • Emergency / crisis intervention
 • Respite care
 • Rapid response
 • Long-term Support

For those with more complex needs (where other services such as mental health support is needed), staff from the Integrated Autism Service will    work with other professionals to ensure they are able to provide ‘autism-friendly’ support.

You are all welcome to access our Drop-in sessions that run throughout Gwent.  See our Facebook Page for details.

Service Manager: Ms Sian Delyth Lewis,  Office Telephone (01633) 644143, Email: asdservice.abb@wales.nhs.uk

Facebook: Integrated Autism Service – Gwent

Bydd Tîm Maethu Cyngor Sir Fynwy yn teithio ar draws Sir Fynwy mewn ymgais i ddenu mwy o ofalwyr ar gyfer plant Sir Fynwy. Cynhelir y sioe deithio yn ystod y Bythefnos Maethu a gynhelir rhwng dydd Llun 14 Mai – dydd Gwener 27 Mai.

Croesewir preswylwyr i ddod draw a chael sgwrs gyda’r tîm fydd yng ngherbyd arddangos y Cyngor mewn meysydd parcio a chanol trefi ar draws y sir.

Mae’r Bythefnos Maethu yn ymgyrch genedlaethol sy’n anelu i annog mwy o bobl i feddwl am y gwahaniaeth y gallent ei wneud drwy faethu.

Mae nifer gynyddol o blant yn derbyn gofal ledled Cymru ac o fewn Sir Fynwy. Fel sir, mae Sir Fynwy angen brys am fwy o bobl i roi cartrefi cynnes, cariadus a chefnogol i blant sy’n fregus ac sydd angen gofal.

Mae gofal maeth yn cynnig llawer o gyfleoedd, o ofal tymor byr, hirdymor neu seibiant. Mae’r tîm yn hapus i roi gwybodaeth ar yr holl opsiynau mewn ymgais i annog mwy o bobl i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth ychwanegol.

Bydd y tîm a’r cerbyd ar gael yn y mannau dilynol:

 

 • Dydd Mawrth 15 Mai          11 am i 1 pm  Cil-y-coed, y Farchnad
 • Dydd Gwener 18 Mai         11 am i 1 pm  Trefynwy, tu allan i Neuadd y Sir
 • Dydd Mawrth 22 Mai          11 am i 1 pm  Y Fenni, Maes Parcio Fairfield
 • Dydd Iau 24 Mai                11am i 1pm  Brynbuga, Maes Parcio Stryd Maryport (Gog)
 • Dydd Gwener 25 Mai         11 am i 1 pm Cas-gwent, Maes Parcio Stryd Gymreig

 

Cynhelir sesiwn cwrdd a chyfarch ddydd Mercher 30 Mai yng Nghanolfan Gymunedol Bridges, Trefynwy 10.00am-12.00pm a 7.00pm-9.00pm ar gyfer pobl a hoffai gael mwy o wybodaeth neu gychwyn ar eu taith i drawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Bu’r sesiynau cwrdd a chyfarch yn boblogaidd iawn wrth ddenu darpar ofalwyr.

Caiff hysbysebion yn hyrwyddo tîm Gofal Maeth Sir Fynwy hefyd eu darlledu ar Sunshine Radio yn ystod y Bythefnos Maethu gyda’r nod o gyrraedd cynifer o breswylwyr ag sydd modd.

I ddathlu Pythefnos Maethu, mae’r tîm yn cynnal cystadleuaeth ‘Ble mae’r Bws?’ drwy gydol mis Mai, rhwng dydd Llun 7 Mai – dydd Iau 30 Mai a chaiff preswylwyr eu hannog i gadw llygad am un o’r bysus ysgol melyn mawr gyda lluniau Maethu arno.

Os gwelwch fws, tynnwch lun ohono a’i anfon gyda hashnod #MonFoster, cysylltu gyda’r tîm drwy Facebook – Monmouthshire, Twitter – @MonmouthshireCC neu anfon e-bost at family.placement@monmouthshire.gov.uk  Bydd y cais llwyddiannus yn ennill taleb ar gyfer Te Prynhawn i ddau.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ‘Mae’r Bythefnos Maethu yn ymgyrch wych sy’n werthfawr iawn i godi ymwybyddiaeth am ein harwyr tawel. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dod yn ofalwr i fynd draw a siarad gyda’r tîm. Gallai un sgwrs ddechrau taith fydd yn trawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

I gael mwy o wybodaeth am Faethu anfonwch neges testun FOSTER at

83222, ffonio 01873 735950 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno ar gynllun i ymwreiddio ei uchelgais ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol wrth galon ei bolisïau a gweithgareddau.

Mae’r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol, a gytunwyd gan gabinet y Cyngor ddydd Mercher 2 Mai, yn dangos ymrwymiad y cyngor i fynd i’r afael â diffyg cydraddoldeb a gwella canlyniadau ar gyfer pobl a chymunedau y sir. Mae’n sefydlu diben, bwriadau a gweithgareddau’r cyngor am y pedair blynedd nesaf ac yn gosod targedau i roi le blaenllaw i gyfiawnder cymdeithasol yn ei weithrediadau.

Cafodd Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Sir Fynwy ei gyrru gan ddymuniad y cyngor i fynd i’r afael â’r diffyg cydraddoldeb a amlygir yn yr asesiadau anghenion llesiant a phoblogaeth a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd ar ôl pasio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Ymysg y camau a gymerwyd ar unwaith gan y cyngor newydd yn dilyn ei ethol ym mis Mai 2017 oedd cyflwyno swydd cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol ar y cabinet.

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol: “Mae penderfyniad heddiw yn dangos ymrwymiad y cyngor i alinio polisi seiliedig ar dystiolaeth, camau gweithredu a adnoddau gyda’r nod o ganolbwyntio ar gyfiawnder cymdeithasol. Er bod y Cabinet wedi cymeradwyo’r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol, rwy’n pwysleisio nad yw hyn ond cam cyntaf dogfen sy’n datblygu yw hyn ac rwy’n awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n dymuno gwneud cyfraniad. Cysylltwch â fi drwy e-bost os gwelwch yn dda  SaraJones2@monmouthshire.gov.uk.”

Mae Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Sir Fynwy ar gael drwy fewngofnodi i: https://democracy.monmouthshire.gov.uk/documents/s13975/180418%20Draft%20Social%20Justice%20Strategy%20V5%20Appendix%20A%20180502.pdf

Mae plant ysgol a grwpiau cymunedol yn Sir Fynwy ac ardaloedd gwledig o Gasnewydd yn cael cymorth gan arbenigwyr ar gadw gwenyn mewn ymgais i hybu’r boblogaeth wenyn leol. Cânt eu cefnogi gan brosiect adfywio gwledig – cynllun BEES (‘Breeding, Education, Environment & Skills’) – a sefydlwyd gyda chymorth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Mae gwenyn mêl – gwyllt a domestig – yn gyfrifol am tua 80% o’r holl beillio ym mhob rhan o’r byd a gall un cytref beillio 300 miliwn o flodau bob dydd. Caiff saith deg o 100 uchaf cnydau bwyd y byd, sy’n cyflenwi tua 90% o faeth y byd, eu peillio gan wenyn. Fodd bynnag, mae gwenyn mêl mewn argyfwng ar draws y byd. Mae gwyddonwyr yn cydnabod fod niferoedd gwenyn yn gostwng oherwydd amrywiaeth o ffactorau yn cynnwys plaladdwyr, sychder, dinistrio cynefinoedd, diffyg maeth, llygredd aer a newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fioamrywiaeth: “Y nod yw gwella’r gwytnwch ecolegol mewn poblogaethau gwenyn a chynyddu’r ddealltwriaeth o bwysigrwydd gwenyn mewn ecoleg ac ecosystemau ehangach.

“Gwneir hyn drwy roi hyfforddiant i ysgolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am wenyn. Bydd y rhaglen hefyd yn ymchwilio cyfleoedd i reoli’r boblogaeth wenyn leol mewn modd cynaliadwy drwy gydweithio agosach rhwng gwenynwyr yr ardal.

“Er enghraifft, pe byddai gan ysgol neu grŵp rhandir ddiddordeb mewn datblygu cwch gwenyn o fewn rhandir, bydd y prosiect yn rhoi mynediad i rwydwaith o wenynwyr gwybodus fydd yn rhannu eu harbenigedd a rhoi’r gefnogaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal cwch gwenyn, felly cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb yn y syniad o gadw gwenyn ac yr hoffech wybod mwy.”

Wedi’i gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, mae BEES yn brosiect peilot a gaiff ei arwain ar y cyd gan dri grŵp gweithredu lleol. Y tri yw Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg (Sir Fynwy ac ardaloedd gwledig o Gasnewydd), Grŵp Gweithredu Lleol Cwm a Mynydd (Caerffili a Blaenau Gwent) a Gweithredu Lleol Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf).

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: info@monmouthshire.biz (01633 644844), ruralaction@merthyr.gov.uk (01685 727089 neu 725467), rdp@caerphilly.gov.uk (01443 838632).

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gyda chwmni We Build Bots i ddatblygu chatbot a fydd ar gael ar wefan y Cyngor a gwasanaeth negeseuon Facebook y Cyngor. Croesawyd y ffynhonnell ychwanegol hon o wybodaeth a’i gallu i gynnig atebion am ddarpariaeth y Cyngor fel rhywbeth sy’n gwella profiad cwsmeriaid.

Mae We Build Bots yn seiliedig yn Tramshed Tech yng Nghaerdydd. Cafodd lawer o sylw’n ddiweddar pan ddenodd fuddsoddiad £500,000 cyflym ar gyfer cyfran o 20% yn y busnes. Mae wedi datblygu chatbots ar gyfer ystod amrywiol o sefydliadau yn cynnwys Ysgol Yrru yr AA, er mai ei fenter gyda Sir Fynwy fydd y tro cyntaf I’r cwmni weithio gyda chyngor lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dechnoleg gwybodaeth: “Wrth i fwy o sefydliadau ddefnyddio chatbots i wella profiad cwsmeriaid, rydym eisiau rhoi dewis i’n cymunedau i gysylltu gyda ni yn y ffordd yma. Rydym eisoes wedi lansio ein ap Fy Sir Fynwy llwyddiannus a bydd y chatbot yn  ychwanegol at ein canolfan gyswllt, hybiau cymunedol, sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan fel ffordd arall I bobl gysylltu gyda’u Cyngor lleol.”

Maer Cyngor yn disgwyl lansio ei wasanaeth Chatbot yn ddiweddarach yn yr haf eleni.

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy ei gynllun llesiant sy’n nodi sut y bydd yn gwella llesiant yn y sir – yn awr a hefyd yn y dyfodol.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys gwasanaethau sector cyhoeddus a gwirfoddol yn Sir Fynwy a bu’n cydweithio i ddatblygu’r cynllun, gan osod diben clir o adeiladau cymunedau cynaliadwy a chydnerth. Wedi’i seilio ar ddata, ymchwil a’r hyn a ddywedodd pobl Sir Fynwy sy’n bwysig iddynt, mae’r cynllun yn gosod pedwar amcan a bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydweithio arnynt i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Y pedwar amcan yw:

 • Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc.
 • Ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig gyda newid demograffig.
 • Gwarchod a chynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol tra’n lleihau ac addasu i effaith newid yn yr hinsawdd.
 • Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir economaidd lewyrchus a gyda chysylltiadau da.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Mae gan bartneriaid Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Fynwy yn awr flaenoriaethau ar gyfer gwella agweddau pwysig o lesiant yn ein sir hardd. Gobeithiaf y byddwch yn ymuno â ni wrth eu cyflawni.”

Gyda’r amcanion yn awr wedi’u cytuno, bydd partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn datblygu cynllun gweithredu yn nodi sut y bydd yn eu cyflawni.

Gellir gweld y cynllun llesiant a gwybodaeth ategol yn

www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn croesawu adborth drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar Twitter @MonmouthshireCC yn defnyddio #ourmonmouthshire.

Mae gan grwpiau cymunedol yn Sir Fynwy fis ar ôl i gynnig am grantiau i wella seilwaith band eang lleol yn ogystal â sefydlu prosiectau ynni cynaliadwy, diolch i gyllid sydd ar gael o gynllun Llywodraeth Cymru.

Mae Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru wedi dyrannu hyd at £128,000 i gyllido pob cynllun. Dyfernir cyllid ar y ddealltwriaeth fod yn rhaid i grwpiau cymunedol ddarparu 20% o’r cyfanswm.

Er y caiff y gronfa ei rheoli’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, gall Tîm Rhaglenni Gwledig Sir Fynwy wneud ceisiadau ar ran grwpiau cymunedol neu eu llywio drwy’r broses. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 7 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddatblygu cymunedol: “Caiff prosiectau fydd yn helpu i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gostwng tlodi ac annog datblygu economaidd eu cynnwys i gyd a rydym eisiau gweld ein grwpiau cymunedol yn datblygu cynifer o gyfleoedd ag sydd modd.

I gael mwy o fanylion cysylltwch â Michael Powell, Rheolwr Rhaglenni Gwledig –

michaelpowell@monmouthshire.gov.uk ffôn 01633 644870, neu edrych ar y fideo YouTube yma: https://youtu.be/bu63eeaGfHA

 • Caiff Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru ei gweinyddu gan Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Cynhelir ffair flynyddol casglwyr teganau a threnau ym Marchnad y Fenni ddydd Llun 7 Mai – Gŵyl Banc Gŵyl Fai – rhwng 10am a 4pm. Mae mynediad i neuadd y farchnad drwy gyfraniad o £1.00 ar gyfer pob teulu. Bydd cerbydau o frîd yn y Stryd Groes ac arddangosfa fawr o deganau medal a setiau trên yn Neuadd y Farchnad, yn ogystal â cheir a beiciau modur clasurol yn Iard y Bragdy gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am farchnadoedd y sir: “Mae digwyddiadau fel y ffair deganau yn ychwanegu lliw i’r dref ac yn denu pobl o bell ac agos i gyfrannu at awyrgylch gwych yn y Fenni.”

I gael manylion pellach ar ddigwyddiadau ym marchnad y Fenni, cysylltwch â Swyddfa Marchnadoedd – markets@monmouthshire.gov.uk – neu 01873 735811.  Hefyd edrychwch ar dudalen Facebook: www.facebook.com/Abergavennymarket

Gofynnir i drigolion a rhanddeiliaid eraill wneud sylwadau ar gynllun drafft a fydd yn tywys rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon hyd at 2023.

Dynodwyd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn Safle Treftadaeth y Byd gan Gyfundrefn Addysgol, Wyddonol a Diwylliannol y Cenedlaethol Unedig (UNESCO) ym mis Rhagfyr 2000.

Mae angen i bob Safle Treftadaeth y Byd gael cynllun rheoli sy’n pennu sut dylid gwarchod Gwerth Cyffredinol y safle.

Nod y cynllun drafft yw sicrhau bod y safle’n cael ei reoli mewn ffordd sy’n cyfrannu at amcanion lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a datblygiad cynaliadwy.

Gall unrhyw un sydd eisiau gwneud sylw ar y cynllun wneud hynny yn <https://getinvolved.torfaen.gov.uk>

Fel arall, cynhelir sesiynau cyhoeddus yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Mawrth 24 Ebrill rhwng 3:30pm – 7pm, a Neuadd Bentref Llan-ffwyst ar ddydd Iau 26 Ebrill rhwng 3:30pm – 7pm.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno siarad yn Gymraeg yn y digwyddiadau hyn gysylltu â Rebecca Hartley ar 01633 648293 o leiaf dri diwrnod cyn y digwyddiad

 

Caiff gwaith a wnaed yn Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr ei nodi mewn astudiaeth achos gan yr athro addysg byd enwog, Bill Lucas. Caiff Developing Tenacity, llyfr newydd yr Athro Lucas, a gyd-ysgrifennwyd gyda Dr Ellen Spencer, ei gyhoeddi mewn derbyniad arbennig gan Skillforce yn Nhŷ’r Arglwyddi a noddir gan y Gwir Anrh Iarll Howe.

Mae diddordeb yn Llan-ffwyst yn canolbwyntio ar weithredu cadarnhaol Gwobr Skillforce Tywysog William sy’n anelu i helpu plant ifanc rhwng 6 a 14 oed i ddatblygu cymeriad da, hyder a chydnerthedd. Mae’r rhaglen – a lansiwyd yn swyddogol gan Ddug Caergaint ar ymweliad i’r Fenni flwyddyn yn ôl – yn defnyddio arbenigedd a sgiliau cyn aelodau’r lluoedd arfog yn bennaf sy’n gweithio fel hyfforddwyr SkillForce. Cyflwynir y cynllun mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i roi’r sgiliau i’r plant lwyddo mewn addysg, bywyd a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys heriau gwaith tîm, prosiectau cymunedol, cymorth cyntaf, gweithgareddau awyr agored ac arhosiad preswyl dros nos.

Developing Tenacity yw’r diweddaraf mewn rhes hir o lyfrau uchel eu clod ar addysg gan Bill Lucas, Athro Dysgu a Chyfarwyddwr Canolfan Dysgu Byd Go Iawn Prifysgol Caerwynt.

Bydd Jon Murphy, Pennaeth Ysgol Gynradd Llan-ffwyst, yn bresennol yn y derbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi i siarad am gynnydd a llwyddiant yn yr ysgol. Dywedodd Mr Murphy: “Mae cymuned yr ysgol yn falch iawn i fod yn gysylltiedig gyda llyfr a gaiff ei ddarllen mewn cylchoedd addysgol ym mhob rhan o’r byd ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at fynychu’r lansiad a chwrdd â’r ddau awdur.”

Yn ogystal â’r awduron a phresenoldeb nifer o westeion amlwg, caiff y cyflwyniad min nos ei harwain gan y newyddiadurwraig amlwg Kate Adie.

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard John, aelod Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Fynwy: “Rwyf wrth fy modd y caiff Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr ei roi fel enghraifft o arfer addysgol da gan awduron mor uchel eu parch. Mae’r ysgol wedi gweld manteision mawr ers cymryd rhan yn rhaglen Gwobr y Tywysog William yn cynnwys mwy o hunan hyder, annibyniaeth, gwella sgiliau datrys problemau a gwrando, a gwell presenoldeb.”

Wyddech chi fod Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref y Fenni yn cymryd rhan yn rhaglen AGRI – URBAN

 

Beth yw Agri Urban?

 

*   Mae Agri Urban yn brosiect dwy flynedd (2016-2018) ac mae’n mynd i’r

afael â her arloesi a modelau busnes newydd mewn systemau bwyd-amaeth, gan ddatblygu ffordd amgen o ddeall y cysylltiad rhwng gofodau trefol a gwledig, drwy ffocws trefol integredig a rhoi’r targed mewn cyflogaeth;

*   Mae hefyd yn edrych ar hyrwyddo ansawdd bywyd a llesiant, gan gryfhau

naws o le mewn cymunedau lleol a chreu swyddi yn y sector bwyd;

*   Bu aelodau’r rhwydwaith yn rhannu arfer gorau a syniadau arloesol am

brosiectau ac mae pob partner wedi cynhyrchu cynllun gweithredu integredig.

Mae’r prosiect yn gweithio drwy rannu syniadau a gwybodaeth rhwng trefi ar weithgareddau penodol cysylltiedig â bwyd.

 

Pwy sy’n cymryd rhan ?

 

* Caiff y rhaglen ei rhan-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd dan raglen URBACT III a

* Cyngor Sir Fynwy ynghyd â Chyngor Tref y Fenni a gwirfoddolwyr lleol

 

 

BWRDEISTREF BAENA – Sbaen (Partner Arweiniol)

 

BWRDEISTREF FUNDÃO – Portwgal

 

BWRDEISTREF PYLI – Gwlad Groeg

 

LAG “PAYS DES CONDRUSES”  – Gwlad Belg

 

BWRDEISTREF SÖDERTÄLJE – Sweden

 

BWRDEISTREF  CESENA – Yr Eidal

 

BWRDEISTREF JELGAVA – Latvia

 

BWRDEISTREF MOLLET DEL VALLÈS – Sbaen

 

BWRDEISTREF PETRINJA – Croatia

 

BWRDEISTREF MOUANS-SARTOUX – Ffrainc

 

 

 

*   Mae’r trefi a’r dinasoedd sy’n cymryd rhan ym mhartneriaeth AGRI-URBAN

yn awr yn dymuno datblygu camau gweithredu fydd yn cael budd parhaol ar dirlun amaethyddol eu hardaloedd eu hunain; yn ein hachos ni, Y Fenni a’r cylch.

 

 

Beth fuom yn ei drafod?

 

* Mynediad i dir, byrhau’r gadwyn cyflenwi ar gyfer cynhyrchu a defnydd, addysg a hyfforddiant, gwella gallu ffermio, creu gofodau cynhyrchiol a chyflogaeth, defnydd tir a diogelu ardaloedd amaethyddol, datblygu seilwaith,  hunaniaeth a delwedd brandiau lleol, hyrwyddo ffermio organig ac arferion da, yn ogystal â chadwraeth pridd amgylcheddol, osgoi defnydd trefol o dir ffrwythlon a chynnwys amaethyddiaeth mewn gofodau trefol addas ac mewn ardaloedd gwledig-trefol, creu swyddi mewn diwydiant.

http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/po.png

 

 

 

Cynhyrchwyd cynllun gweithredu ac mewn ffurf ddrafft ar hyn o bryd

Grŵp Amaeth-Drefol Lleol wedi bod yn “cnoi cil”

Mae Prosiect Amaeth-Drefol URBACT wedi gweld grŵp lleol yn datblygu gyda diddordeb neu fusnes yn y sector bwyd gyda’r nod o ffurfio Cynllun Gweithredu ar gyfer y Fenni. Bu’r Bartneriaeth leol (Grŵp Lleol URBACT y Fenni) yn edrych ar faterion bwyd cynaliadwy ac mae’n cynnwys grwpiau cynrychioli ac unigolion gyda diddordeb mewn bwyd lleol a datblygu marchnadoedd newydd.

Mae’r dinasoedd sy’n bartneriaid yn y prosiect rhwydwaith Ewropeaidd yn cynnwys: Baena (Sbaen), Mollet Del Valles (Sbaen), Pyli (Gwlad Groeg), Petrinja (Croatia), Cesena (Yr Eidal), Jelgava (Latvia), Fundao (Portiwgal), Mouans Sartoux (Ffrainc), Soldertalje (Sweden) a LAG Pays De Condruses (Gwlad Belg). Mae’r Fenni, yr unig dref yn y Deyrnas Unedig sy’n cymryd rhan yn rhwydwaith URBACT http://urbact.eu/agri-urban, wedi canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau a gweithgareddau er mwyn ysgogi’r sector bwyd yn yr ardal.

Gyda chyllid o raglen URBACT (URBACT 111) yr Undeb Ewropeaidd gydag arian cyfatebol gan Gyngor Sir Fynwy a chefnogaeth Cyngor Tref y Fenni, mae’r prosiect dwy flynedd wedi datblygu cynllun gweithredu gyda’r teitl “Cnoi Cil”. Paratowyd y cynllun gyda’r nod o ysgogi diet iach a chyflogaeth ac mae wedi canolbwyntio ar gamau a all ysgogi datblygu dulliau newydd o gynhyrchu bwyd, ysgogi potensial twf a chynnig modelau busnes newydd ar gyfer datblygu cysylltiadau rhwng gofodau trefol a gwledig.

Cyflwynodd Grŵp Lleol URBACT y Fenni adroddiad “Cnoi Cil/Thought for Food” a’i ganfyddiadau yn y Ganolfan Gymunedol, Stryd Parc, Y Fenni ar 10 Ebrill 2018. Cafodd y gynulleidfa gyfle i glywed mwy am y cynlluniau bwyd yn yr ardal fel y Ganolfan Gymunedol, Ffreutur Cymunedol, Brecwast Mawr Sir Fynwy, Cynulliad Bwyd, Grŵp Just Food, Perllan Gymunedol ac Incredible Edible.

I gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â Grŵp Lleol URBACT wrth i ni symud ymlaen, cysylltwch os gwelwch yn dda â Deserie Mansfield ar 07816066046 neu e-bost deseriemansfield@monmouthshire/gov.uk

Ymunodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a disgyblion a staff o ysgolion o bob rhan o Sir Fynwy mewn cynhadledd Uwch Lysgenhadon i roi sylw i bwysigrwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Cynhaliwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan Dîm Ysgolion Iach y cyngor, yng Ngwesty Cwrt Bleddyn, Brynbuga ddydd Mawrth 27 Mawrth.

Mae disgyblion yn ethol Uwch Lysgenhadon ar ddechrau pob blwyddyn i gynnal tair dyletswydd, sef hysbysu disgyblion pobl eraill am y Comisiynydd a’i phwerau, sicrhau fod disgyblion eraill yn gwybod am hawliau plant dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig a gwneud gwaith arbennig ar gyfer y Comisiynydd yn eu hysgol.

Hyrwyddwyd y cynllun gan Gomisiynydd Plant Chwarae Cymru i hyrwyddo hawliau plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ei nod yw annog disgyblion a’u hathrawon i feddwl pa hawliau sy’n bwysig. Mae’r cynllun yn rhoi syniadau ysbrydoledig i sefydlu hawliau yn yr ysgol, y cartref a gyda chyrff cyhoeddus fel adrannau awdurdodau lleol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Yn bresennol oedd gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ac yn cefnogi plant a phobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy. Roeddent yn cynnwys penaethiaid ysgol, gweithwyr datblygu chwaraeon, gweithwyr ieuenctid, llywodraethwyr a thimau Dechrau’n Deg a gymerodd ran mewn gweithdai diddorol yn ogystal â gwrando ar araith gref gan Sally Holland. Dywedodd y Comisiynydd y dylid cysylltu’r Confensiwn gyda pholisïau i ddiogelu a darparu addysg ar gyfer plant a phobl ifanc ar lefel llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol.

Rhoddodd Molly, Hannah a Macey – Llysgenhadon Myfyrwyr Ysgolion Cil-y-coed – gyflwyniad ysbrydoledig a siaradodd y disgyblion Blwyddyn 10 yn frwdfrydig am eu hymgyrch i sefydlu hawliau’r plentyn ym mywyd beunyddiol yr ysgol ac o fewn y gymuned leol. Dywedwyd sut y cyflwynwyd Siarter y Cenhedloedd Disgyblion i ddisgyblion yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio 2017. Gofynnwyd i bob disgybl o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 13 pa rai o’r 42 Erthygl yn Siarter y Cenhedloedd Unedig oedd bwysicaf iddynt a defnyddiwyd eu hadborth i gynllunio Siarter Hawliau Personol ar gyfer Cil-y-coed.

Mae disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd yr Archesgob Rowan Williams wedi ennyn brwdfrydedd athrawon yn eu gwaith i hyrwyddo hawliau plant yn eu hysgol.

 

Cynhaliwyd trafodaethau ar ddiwedd y dydd wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd gynllunio sut y byddent yn cyflwyno’r neges i’w cyfoedion. Dywedodd disgyblion o Y

sgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yng Nghas-gwent y byddent yn gwirfoddoli i ddod yn Uwch Lysgenhadon ac o fewn mis byddent yn trefnu a chyflwyno cyfarfod yn yr ysgol ar yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu a gwahodd llywodraethwyr yr ysgol. Gobeithiant drefnu llawer o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth o hawliau.

Dywedodd y Cyng Richard John, aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Rydym yn ymdrechu i roi plant a phobl ifanc wrth galon popeth a wnawn. Bydd mabwysiadu’r Cynllun Uwch Llysgenhadon yn Sir Fynwy yn sefydlu hawliau plant yn ein hysgolion ac yn annog ein pobl ifanc i gydnabod pwysigrwydd hawliau i gael eu lleisiau wedi’u clywed, i chwarae ac i fod yn ddiogel.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.childcomwales.org.uk

 

 

Mae sioe deledu boblogaidd y BBC, Money for Nothing, yn ffilmio cyfres newydd a dewisodd ganolfan gwastraff cartrefi ac ailgylchu brysur Cyngor Sir Fynwy yn Llan-ffwyst ger y Fenni fel un o’i lleoliadau. Cyrhaeddodd y camerâu a’r criw ddydd Mawrth 10 Ebrill ac aros am nifer o ddyddiau.

Mae’r cerfiwr coed a chyflwynydd diweddaraf olaf y sioe EJ Osborne yn arbed pethau rhag cael eu taflu ac yn eu trawsnewid yn ddarnau gwerthfawr, gan wneud arian ar gyfer pobl nad oedd ganddynt syniad y gellid gwneud arian o’u sborion.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ailgylchu a gwastraff: “Mae ‘Money for Nothing’ yn sioe wych ac yn ffefryn gyda llawer o bobl y sir. Rydym wrth ein bodd bod EJ wedi dewis ffilmio pennod yn Llan-ffwyst ac mae ei ymweliad yn amserol iawn oherwydd ein bod yn bwriadu agor ein siop ein hunain yn y ganolfan ailgylchu yn ystod yr haf eleni.

“Bydd yn gwerthu pethau bob dydd a gafodd eu harbed o’r sgipiau ac sy’n barod ar gyfer langylchu. Caiff y rhan fwyaf o’r eitemau eu gwerthu am ychydig bunnoedd yn unig a gall fod angen ychydig o ofal a dychymyg i roi bywyd newydd iddyn nhw.

“Mae cryn dipyn o waith i’w wneud yma cyn y bydd y siop yn agor ac fe wnaeth pawb ohonom fwynhau ymweliad EJ a gobeithio y bydd yn ysbrydoli pawb ohonom!”

Mae  mwy o wybodaeth ar wasanaeth ailgylchu a gwastraff Sir Fynwy ar gael yn: http://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent, ar ran Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai Gwent, yn cynnal digwyddiad ymchwil bach i drafod syniadau a dymuniadau gyda phobl am opsiynau tai ar gyfer pobl hŷn yng Ngwent.

Byddem yn falch iawn pe gallech gymryd rhan mewn digwyddiad ymgynghori ar y pwnc hwn i helpu hysbysu cynlluniau’r dyfodol ar:

Dyddiad:      26 Ebrill 2018

Amser:         9.15 – 12.15pm

Lleoliad:       Tŷ Sesiynau, Brynbuga. NP15 1AD 

Darperir lluniaeth

Os hoffech fynychu’r digwyddiad yma, i archebu eich lle, cysylltwch â Julia Osmond, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus

Ffôn 01633 261448 neu e-bost julia.osmond@wales.nhs.uk

Bydd gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy am ddim ar gyfer busnesau Sir Fynwy rhwng 1pm a 5pm ddydd Mercher 16 Mai yng Nghanolfan Mihangel Sant, 10A Pen-y-Pound, Y Fenni NP7 5UD. Bydd y cwrs – Ennill gyda Marchnata Digidol – yn rhoi cyngor cadarn ac arbenigol ar gynyddu gwerthiant yn defnyddio technoleg.

Bydd y gweithdy’n cynnig cynghorion ymarferol yn dangos sut y gall dulliau marchnata digidol helpu i ymgysylltu â marchnadoedd targed, gan ddatblygu strategaethau marchnata digidol sy’n sicrhau gwerthiant a mesur beth sy’n gweithio a beth nad yw.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy dros fenter:

“Gall y gweithdy hwn helpu i gynyddu gwerthiant a denu a chadw cwsmeriaid. Bydd hefyd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio a chefnogi ei gilydd.”

Dylai busnesau sy’n dymuno mynychu’r gweithdy edrych ar:

https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-digital-marketing/

 

 • Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth cymorth busnes a gyllidir yn llawn a gynlluniwyd i helpu busnesau bach a chanolig i Gymru i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg digidol. Mae manylion pellach ar gael yn: https://busnescymru.llyw.cymru/cyflymucymruifusnesau/

Cyfunodd dwy ysgol gynradd yn Sir Fynwy i gyflwyno gwledd gerddorol diwedd tymor i gynulleidfa werthfawrogol o 120 o rieni yn ysgol Brenin Harri VIII. Roedd y cyngerdd yn ben llanw partneriaeth rhwng Ysgol Gynradd Gilwern ac Ysgol Gynradd Gatholig y Forwyn Fair a Sant Mihangel yn y Fenni i greu prosiect celfyddydau o fudd i lythrennedd a hyrwyddo gwybodaeth o’r byd ehangach.

Cymerodd dros 100 o blant o Flynyddoedd Dau a Phedwar ran, gan ddefnyddio symudiadau dawns ac offerynnau taro dan arweiniad Wasanaeth Cerddoriaeth a Chelfyddydau Upbeat oedd wedi goruchwylio’r prosiect ers dechrau tymor y gwanwyn. Dim ond pump sesiwn a gafodd y blant i baratoi’r sioe ond cafodd ei pherfformio’n broffesiynol yn frwdfrydig a gydag ysbryd, gan ddenu cymeradwyaeth dwym.

Creodd y plant eu gwisgoedd, darnau dawns a chyfansoddiadau ar ddrymiau eu hunain, gan ddefnyddio dylanwadau o Dde Affrica, India a Japan. Roeddent wedi ymchwilio diwylliant y gwledydd hyn yn y cyfnod cyn y sioe gyda disgyblion o’r ddwy ysgol yn rhannu profiadau ac yn cydweithio’n agos.

Cafodd y cyngerdd a’r ymarferion eu cyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru dan ei Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Cafodd Ysgol Gynradd Gilwern achrediad fel Ysgol Greadigol Arweiniol yn 2015 sy’n cydnabod y gall staff feithrin a datblygu creadigrwydd dysgwyr i gyflawni eu potensial a thyfu fel unigolion crwn. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, llwyddodd yr ysgol yn ei chais i ddod yn Hyrwyddwr Ysgolion Creadigol Arweiniol, gan ei galluogi i weithio mewn partneriaeth gydag Ysgol Gynradd y Forwyn Fair a San Mihangel. Cytunodd y ddwy i gynnwys prosiect celfyddydau yn cysylltu llythrennedd a chysylltiadau rhyngwladol o fewn eu cynlluniau datblygu ysgol.

Dywedodd Sue Marles, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Gilwern a arweiniodd y prosiect: “Mae’r Cynllun Creadigol Arweiniol wedi rhoi cyfle rhagorol i goleddu’r celfyddydau mynegiannol. Mae’r disgyblion, staff a rhieni wedi ymgysylltu, cael eu cymell a chael blas ar arwain eu dysgu a rydym wrth ein bodd gyda’r cydweithio”.

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’r sioe hon yn dathlu talent ein pobl ifanc gydag arweiniad ac anogaeth gan staff yn y dwy ysgol. Rwy’n falch iawn fod y gwaith tîm i sefydlu’r prosiect yma wedi rhoi canlyniadau mor wych.”

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Tref Brynbuga, bydd Cyngor Sir Fynwy yn adeiladu ar brosiect seiclo llwyddiannus iawn y llynedd. Cynhelir Bike Off Brynbuga unwaith eto yn yr haf eleni a bydd yn cynnwys beiciau wedi’u haddurno’n lliwgar o amgylch y dref cyn ac ar ôl y Velothon a gynhelir ddydd Sul 8 Gorffennaf. Bydd y Bike Off yn helpu i hyrwyddo Brynbuga fel cyrchfan seiclo i ymwelwyr drwy’r flwyddyn yn ogystal â’r rhai sy’n cymryd rhan ac yn sylwedyddion ar ddiwrnod y Velothon ei hun.

Gwahoddir preswylwyr, sefydliadau a busnesau i addurno eu beiciau eu hunain (neu olwynion beic os na ddymunant wneud beic cyfan) a’u dangos o 1 Mai i 31 Awst. Dylid bod yn ofalus i osod beiciau yn ddiogel i osgoi bod yn rhwystr a dylai’r deunyddiau fedru gwrthsefyll y tywydd ar gyfer arddangosiadau awyr agored.

Dyfernir tystysgrifau a gwobrau i’r beic gorau’n dathlu Brynbuga, y beic busnes gorau, y beic grŵp cymunedol gorau, y beic digrf gorau, y beic byw gorau (yn defnyddio planhigion neu flodau go iawn), y beic celf a chrefft gorau a’r beic gorau yng nghategorïau oedran 10 a iau yn ogystal â 11 i 16.

Gall pobl heb feic gael mynediad i gyflenwad a gedwir yn arbennig gan y cyngor tref, sydd ar gael i’w casglu yn y Tŷ Sesiynau yn Stryd Maryport rhwng 10am a 12 canol-dydd ddydd Sadwrn 14 Ebrill a 4pm i 7pm ddydd Iau 19 Ebrill. Caiff rhai o feiciau’r llynedd eu cynnig i’w hailgylchu eto ac, yn dibynnu ar y galw, cânt eu darparu o ganolfannau gwastraff ac ailgylchu y cyngor.

Mae ffurflenni cais y gystadleuaeth ar gael o’r Tŷ Sesiynau neu Hyb Cymunedol Brynbuga neu drwy lawrlwytho o wefan Cyngor Tref Brynbuga: www.usktown.org/ – mae’n rhaid dychwelyd ffurflenni cais i’r Tŷ Sesiynau neu Hyb Cymunedol Brynbuga erbyn 2pm ddydd Gwener 1 Mehefin.

Wrth siarad ar ran Cyngor Tref Brynbuga, dywedodd y Cynghorydd Isobel Brown: “Mae Brynbuga yn edrych ymlaen at gael y beiciau addurniedig yn ôl o amgylch y dref yr haf hwn. Fe wnaethant greu llawer o fwynhad a diddordeb y llynedd o fewn y gymuned a hefyd gydag ymwelwyr, yn ogystal a dangos i seiclwyr ein bod yn anelu i fod yn lle cyfeillgar i feiciau gyda llawer o lwybrau gwych o fewn cyrraedd rhwydd yn ogystal â digonedd o dafarndai, caffes a siopau coffi hyfryd ar gyfer ymborth cyn ac ar ôl teithiau. Mae’r gystadleuaeth yn ychwanegu dimensiwn newydd eleni ac rydym yn aros yn frwd i gweld canlyniad y creadigrwydd sy’n sicr o gael ei ddangos ym mhob un o’r categorïau”.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth a hamdden: Roedd Bike Off Brynbuga yn boblogaidd iawn y llynedd, gan danio’r dychymyg a dod â’r gymuned at ei gilydd. Gwnaeth lawer i ddatblygu enw da y dref fel canolfan sy’n croesawu seiclwyr mewn lleoliad hyfryd gyda llwybrau hygyrch ar garreg y drws ar gyfer rhai sy’n dechrau seiclo a’r rhai sy’n hen lawiau arni.”

I gael mwy o wybodaeth am Bike Off Brynbuga 2018 cysylltwch â:

Cynghorydd Isobel Brown ar e-bost: izzy.brown59@googlemail.com

Mae’r A466 yn Livox ger Tyndyrn wedi ailagor.

Cafodd y gwaith ar y tyfiant a’r creigiau ei orffen ac rydym yn disgwyl adroddiad terfynol ein peirianwyr geodechnegol. Er fod daeareg yr ardal yn cynnwys deunydd gweddol sefydlog ar waelod y llethr, ymddengys fod yr wyneb uwchben wedi torri ac yn wael.

Mae’r amodau anffafriol hyn yn golygu fod angen mwy o waith ar safle Livox i sefydlogi’r llethr yn llwyr a bydd yn rhaid ailosod y mesurau rheoli traffig blaenorol nes y byddwn yn cynnal profion bellach a chynllunio.

Ni chafodd amseriad unrhyw waith yn y dyfodol ei benderfynu hyd yma.

Rydym yn cael anawsterau wrth gynhyrchu rhai Biliau Treth Fusnes ar gyfer 2018/19, gydag eiddo sydd â hawl i  ryddhad trosiannol.

Mae hyn yn annhebyg o gael ei ddatrys mewn pryd i roi hysbysiad o’r rhandaliad cyntaf ar 15 Ebrill. Rydym yn gweithio’n galed i unioni’r broblem a byddwn yn anfon biliau yn y dyfodol agos ar gyfer rhandaliadau sy’n daladwy yn dechrau ym Mai 2018.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn un o’r sefydliadau cyntaf yng Ngwent i ymrwymo cefnogaeth i siarter newydd yn galluogi pobl gydag anableddau i gael eu lleisiau wedi eu clywed. Cynhaliwyd lansiad Sir Fynwy o Siarter Gwent ar gyfer Cydweithio ddydd Gwener 23 Mawrth yng nghanolfan Fy Niwrnod Fy Mywyd yn y Fenni.

Cafodd y siarter ei llywio gan grŵp eiriolaeth Sir Fynwy ar gyfer pobl gydag anableddau – Pobl Sir Fynwy yn Gyntaf – sydd wedi ymuno â grwpiau tebyg ar draws Gwent i ysgrifennu’r ddogfen.

Mae’r grŵp yn galluogi ystod eang o bobl ar draws y sir gydag anableddau i godi eu llais a chael hyder i gymryd rheolaeth o’u bywydau.

Nod y siarter yw annog cyrff cyhoeddus, elusennau a chyrff trydydd sector sydd wedi cofrestru i wrando a pharchu pobl gydag anableddau, rhoi dewis a’u galluogi i fod yn nhw eu hunain.

Yn ogystal â helpu i ysgrifennu’r siarter bydd aelodau’r grŵp, Phyllis Rowe, Sandy Donald, Jamie Farr, Nathan Davies a Stephen Davies, yn dal y sefydliadau ac elusennau sy’n cofrestru i gyfrif nawr eu bod yn Siecwyr Siarter. Gobeithir y daw y Siecwyr Siarter yn fusnes cymdeithasol yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i sefydliadau i wneud newidiadau cadarnhaol i wella bywydau pobl.

 

Dywedodd Mary Allan, Cydlynydd Pobl yn Gyntaf Sir Fynwy:

“Rydym yn falch iawn i fod wedi cymryd rhan yn y siarter gyntaf o’i bath yng Nghymru. Mae ein haelodau wedi gweithio’n galed iawn ac wedi bod yn onest iawn am yr hyn maent wirioneddol ei eisiau gan y sefydliadau y maent mewn cyswllt rheolaidd â nhw. Mae mor bwysig iddynt y dangosir parch atynt ac y cânt eu trin fel unrhyw un arall. Mae hyn wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’r bobl sy’n gysylltiedig – gobeithiaf fod y bobl sy’n llofnodi’r siarter wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i fywyd pobl gydag anableddau.’

Ymrwymodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, gefnogaeth y cyngor i’r siarter. Dywedodd y Cyng Jones:

‘Rwyf mor falch fod Cyngor Sir Fynwy yn un o’r sefydliadau cyntaf i ymrwymo cefnogaeth. Fel awdurdod anelwn roi pobl gydag anableddau yng nghanol unrhyw ofal a chefnogaeth a gânt a gobeithiaf y bydd mwy a mwy o gyrff cyhoeddus yn parhau i wneud hyn. Rwy’n meddwl ei bod yn wych y caiff ein preswylwyr eu grymuso a’u cefnogi gan bobl fel Mary Allan i rannu eu gobeithion a’u breuddwydion am gydraddoldeb nawr ac yn y dyfodol.’

Cynhelir lansiad Gwent yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân ar 25 Ebrill am 11.00am a bydd yn gyfle i gyrff cyhoeddus yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chyrff trydydd sector i ymrwymo eu hymroddiad i’r siarter. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Jim Wright 01495 742987,  jim.wright@torfaen.gov.uk

 

 

 

Penderfynodd Cyngor Sir Fynwy yn ddiweddar i ailgyflwyno’r polisi ‘Rheoli nwyddau a gaiff eu harddangos ar y briffordd gyhoeddus’. Ar ôl ystyried pryderon busnesau lleol, penderfynwyd dileu’r holl ffioedd yn gysylltiedig â chyhoeddi trwydded ar gyfer byrddau ‘A’. Yn yr un modd caiff y ffioedd yn ymwneud â chyhoeddi trwydded ar gyfer defnydd masnachol y briffordd (e.e.

ardaloedd caffe, ardaloedd gwerthu ac arddangos neu ddefnydd busnes tebyg) eu gostwng yn y flwyddyn gyntaf i 50% o’r ffi wreiddiol. Fodd bynnag, caiff y ffioedd hyn eu hadolygu’n flynyddol.

Mae’r polisi yn dal i ddiogelu pryderon y cyhoedd, sy’n disgwyl mynediad diogel ar balmentydd ac ardaloedd cerddwyr.

Bwriadwn ddechrau gysylltu â busnesau yn y dyfodol agos, a gobeithiwn ymweld â phob un ohonynt yn yr ychydig fisoedd nesaf.

Taflen Gosod Posteri’n Anghyfreithlon

Llythyr Taflen Bwrdd A a Masnachol

 Gall pobl sy’n cychwyn eu busnes eu hunain yn Sir Fynwy neu sy’n datblygu eu busnes presennol fynychu cyfres o weithdai am ddim a gynhelir gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill.

Mae Busnes Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, yn cynnal amrywiaeth o weithdai cychwyn busnes ac ar-ôl-cychwyn busnes sy’n anelu i roi’r wybodaeth, sgiliau ymarferol a hyder i egin entrepeneuriaid i ddatblygu eu syniadau ymhellach neu lywio perchnogion busnes presennol tuag at fenter lwyddiannus.

Cyflwynir y gweithdai yn y Fenni a Casnewydd gan gynghorwyr busnes profiadol ac maent yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau hanfodol fel prisio, marchnata, sicrhau cyllid, materion cyfreithiol, cynaliadwyedd, cynllunio busnes ac ariannol. Gall cynrychiolwyr ar y gweithdai ar-ôl-cychwyn hefyd ddysgu sut i redeg eu busnesau eu hun yn effeithlon gyda ffocws ar gadw llyfrau, marchnata, ymchwil marchnad a rhoi tîm gwych at ei gilydd.

Cynhelir gweithdai yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) a Phrifysgol De Cymru – Casnewydd (Usk Way) fel sy’n dilyn:

Cychwyn a Rhedeg Busnes – Mentro Arni: 9.15am i 4.00pm

Y Fenni – Dydd Mercher 11 Ebrill

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mercher 25 Ebrill

Treth a Cadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mawrth 24 Ebrill

Adeiladu Tîm Gwych: 13.30pm i 16.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mawrth 24 Ebrill

Ymchwilio eich Marchnad: 9.30am i 12.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Iau 12 Ebrill

Datblygu eich Cynllun Marchnata: 13.30pm i 16.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Iau 12 Ebrill

Gellir archebu lleoedd yn y gweithdai ar: https://wales.business-events.org.uk/ neu ffonio 01656 868500.

Dywedodd David apjohn-Williams, Rheolwr Rhanbarthol De Cymru Busnes Cymru: “Mae gweld mwy a mwy o entrepreneuriaid yn penderfynu cychwyn a rhedeg eu busnesau yn Sir Fynwy yn ysbrydoliaeth go iawn. Mae’r gweithdai hyn, rhan o gyfoeth o gefnogaeth a chyngor ar gael gan Busnes Cymru, yn gyfle gwych i rai sy’n dymuno cychwyn busnes a rhai sydd eisoes yn berchnogion busnes i hybu mwy o fuddsoddiad a chreu swyddi yn yr ardal, felly byddwn yn annog pawb sydd eisiau datblygu eu syniad busnes neu fusnes presennol ymhellach i ddod draw.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Un o flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi creu busnesau a swyddi felly rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu i gychwyn neu ddatblygu eu busnes eu hun yn y sir.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

Cafodd staff o ddeuddeg o ysgolion yn Sir Fynwy a fu’n llwyddiannus wrth fynychu cwrs hyfforddiant addysgol pum wythnos dystysgrifau cyflawniad gan y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd y cyngor, mewn seremoni ym Magwyr yr wythnos hon (dydd Mawrth 20 Mawrth).

Mae’r deunaw o staff wedi hyfforddi i ddod yn Gymhorthwyr Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) ac mae’r cwrs yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau i helpu disgyblion yn ysgolion y sir sydd ag anghenion emosiynol dros dro neu hirach.

Mae rhaglen ELSA yn rhan o ymrwymiad y cyngor i weithio gydag ysgolion i sicrhau cynhwysiant, cyflawniad a llesiant pob disgybl, yn cynnwys y rhai y mae anawsterau emosiynol yn effeithio ar eu dysgu. Cafodd ei datblygu i feithrin gallu ysgolion i gefnogi anghenion emosiynol disgybl o’u hadnoddau eu hunain.

Caiff cymhorthwyr ELSA eu hyfforddi i gynllunio a chyflwyno rhaglenni cefnogaeth ar gyfer unigolion neu grwpiau. Gallent weithio gyda disgyblion sy’n ymddangos yn bryderus, swil, trist neu ddig yn ogystal â’u cefnogi i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chyfeillgar neu gynyddu hunan-barch.

Cyflwynwyd y cwrs gan Wasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Fynwy. Dywedodd Dr Morwenna Wagstaff o’r Gwasanaeth: “Er bod prosiect ELSA yn dal yn gymharol newydd i Sir Fynwy, cafodd y cynllun ei ddefnyddio’n llwyddiannus ar draws Cymru a Phrydain am flynyddoedd lawer. Dangosodd gwerthusiadau o’r prosiect fod cymhorthwyr ELSA yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad emosiynol plant a phobl ifanc. Mae’r deilliannau penodol wedi cynnwys llwyddiant academaidd, cynyddu presenoldeb ysgolion a gostwng atgyfeiriadau i asiantaethau allanol yn ogystal â newidiadau cadarnhaol mewn disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.”

Mae’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol wedi cyflwyno’r hyfforddiant am ddwy flynedd, yn cynnwys staff o 28 o 35 ysgol Sir Fynwy.

Ychwanegodd y Cynghorydd Powell: “Roedd yn anrhydedd fawr i gyflwyno tystysgrifau i aelodau diweddaraf ein staff i ennill dyfarniad ELSA. Ar ôl gorffen eu hyfforddiant byddant yn gallu helpu’r plant hynny sydd ag anawsterau emosiynol sydd dan anfantais addysgol i oresgyn eu problemau, gwella eu llesiant emosiynol a chyflawni yn eu haddysg ysgol.”

I gael mwy o wybodaeth am brosiect ELSA mewngofnodwch i:

www.elsanetwork.org/

Mae aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am weithrediadau yn y sir wedi tynnu sylw at broblem sbwriel ar briffyrdd. Er mai SWTRA (Asiant Cefnffyrdd De Cymru – adain o Lywodraeth Cymru) sy’n rheoli cefnffyrdd y sir – yr A40, A449, A4042, A465, y cyngor sy’n gyfrifol am gasglu gwastraff a sbwriel ar ochrau’r priffyrdd hyn.

Mae dim ond un casgliad sbwriel ar draws holl rwydwaith cefnffyrdd Sir Fynwy yn costio tua £50,000. Mae hyn yn bennaf oherwydd costau timau casglu sbwriel a’u hoffer, eu cludo i safleoedd a chau lonydd a sicrhau diogelwch pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo.

Yn ddiweddar, bu 12 o staff o dimau gwastraff a gwasanaethau stryd y cyngor yn cynnal helfa sbwriel bedwar diwrnod llawn ar ymylon yr A40 rhwng Rhaglan a’r Fenni. Cafodd dwy ochr y darn naw milltir o ffordd eu glanhau, gan godi 4.5 tunnell fetrig o sbwriel. Bydd y tîm yn dychwelyd i glirio’r llain ganol.

Dywedodd Nigel Leaworthy, Rheolwr Gweithrediadau Sir Fynwy: “Mae clirio’r rhwydwaith cefnffyrdd drwy Sir Fynwy yn waith enfawr yn golygu cau lonydd sy’n rhaid cael caniatâd ymlaen llaw gan SWTRA. Dim ond pum cilometr o ffordd mae SWTRA yn caniatáu i ni eu cau ar unrhyw un amser a dim ond am 9.30 am yn dilyn awr frig y bore y gallwn ddechrau gweithio. Mae hyn yn golygu y caiff ein timau eu symud o dasgau eraill i’n galluogi i orffen y clirio o fewn yr amserlen a ganiateir.

“Rydym fel arfer yn casglu rhwng 1.5 a 2 tunnell fetrig o sbwriel bob dydd ac mae’r rhan fwyaf o hyn yn gynwysyddion plastig a dur, papur, cartonau bwyd cyflym a chwpanau coffi. Rydym hefyd yn delio gyda thipio anghyfreithlon mewn cilffyrdd – yn aml, bagiau mawr o sbwriel cyffredinol, ac yn fwyaf annymunol, potelau o iwrin ac ysgarthion. Mae SWTRA yn clirio sbwriel unwaith o flwyddyn, ond dim ond o fewn y lleiniau cyn iddynt gael eu torri.

“Mae’n rhaid llongyfarch ein timau gan eu bod yn gwneud gwaith gwych mewn amgylchedd swnllyd a brwnt. Gall hefyd fod yn rhwystredig i ddarganfod fod adran a gafodd ei chlirio yn llawn sbwriel eto y trannoeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am weithrediadau’r sir: “Dim ond lleiafrif o bobl sy’n taflu sbwriel o’u cerbydau ond drwy wneud hynny maent yn achosi llawer iawn o wariant yn ogystal ag anghyfleuster pan mae’n rhaid i ni gau lonydd i alluogi ein casglwyr sbwriel i weithio’n ddiogel. Rwy’n apelio ar bawb sy’n teithio ar ffyrdd Sir Fynwy i fynd â’u sbwriel adref gyda nhw a chael gwared ag ef mewn modd addas. Mae faint o sbwriel sydd yn syfrdanol ac o gofio am y cyhoeddusrwydd diweddar am blastig, byddwn wedi gobeithio cael agwedd fwy oleuedig gan fodurwyr. Taith fer yw hi o ffos yn Sir Fynwy i nant, i afon ac yna i’r môr.”

Mae mwy o wybodaeth ar wasanaethau gwastraff a strydoedd Sir Fynwy yn:

www.monmouthshire.gov.uk/waste-street-services

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu dewis gwych o weithgareddau i blant dros wyliau’r Pasg!

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn Stryd Maryport yn cynnig helfa drysor Ŵy Pasg gyda lliwio ar gyfer pob oed ddydd Sadwrn 31 Mawrth i ddydd Sadwrn 14 Ebrill. Bydd yr Hyb hefyd yn cynnal grŵp amser stori Cwningen ddydd Iau 12 Ebrill am 2.30pm ar gyfer plantos a sesiwn maldod y Pasg ar y cyd â Complexion Medispa Brynbuga rhwng 10am a 3pm ddydd Iau 5 Ebrill. Mae’r sesiwn faldod yn cynnig peintio ewinedd ar gyfer oedolion a thylino llaw am ddim ond £5 tra bydd plant yn darllen straeon ac yn mwynhau hwyl y Pasg. Mae’r hyb ar agor ar yr adegau dilynol:

 • Dydd Llun 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 9am i 5pm
 • Dydd Iau 9am i 7pm
 • Dydd Sadwrn 9am i 12.45pm

Cynhelir gweithdy Lego yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 4 Ebrill ar gyfer plant rhwng pump a naw oed. Wythnos yn ddiweddarach, cynhelir sesiwn straeon a chrefftau rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 11 Ebrill ar gyfer plant rhwng pedair ac wyth oed – mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y ddau ddigwyddiad.

Mae Llyfrgell y Fenni yn cynnig Helfa Ŵy Pasg rhwng 9am a 1pm ddydd Sadwrn 31 Mawrth ar gyfer plant dan wyth oed. Mae’n rhaid i’r holl blant fod yng nghwmni oedolyn ac mae’n llyfrgell  yn annog gwisgo bonedau Pasg.

Unwaith eto, mae Hamdden Mynwy yn cynnal Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Caiff y rhain eu cynnal ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Mercher 4 Ebrill a dydd Gwener 6 Ebrill a dydd Llun 9 Ebrill i ddydd Gwener 13 Ebrill gan roi cyfle i blant a phobl ifanc 5 i 12 oed i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon. Y gost bob dydd yw £16 (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) gyda disgownt am dalu cynnar. I archebu lle, ewch i MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy: 01600 775135 – ni chynhelir unrhyw chwaraeon dŵr yn Nhrefynwy oherwydd gwaith adeiladu.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn cynnal twrnamaint chwaraeon dan do yng Nghanolfan Ieuenctid Attik yn Nhrefynwy rhwng 12pm a 4pm ddydd Mercher 4 Ebrill. Mae hon yn sesiwn galw heibio ar gyfer rhai 11 oed a throsodd. Y trannoeth rhwng 12pm a 4pm mae’r Attik yn cynnal gweithdai clymu-a-llifanu i baratoi ar gyfer Carnifal Sir Fynwy. Bwriedir hyn ar gyfer rhai 9 i 11 oed a dylent ddod â’u crys ti eu hunain. Rhwng 12pm a 4pm ddydd Llun 9 Ebrill bydd yr Attik yn cynnwys bonansa gemau bwrdd galw heibio ar gyfer rhai 11 oed a throsodd.

Mae’r gwasanaeth ieuenctid hefyd yn trefnu nifer o dripiau dros wyliau’r Pasg yn cynnwys peli paent ar gyfer rhai 11 oed a throsodd ddydd Gwener 6 Ebrill, trip Go Ape (9 i 11 oed) ddydd Mawrth 10 Ebrill a dau drip preswyl – yn y Fenni ddydd Mercher 11 Ebrill a Threfynwy ddydd Sul 12 Ebrill. Mae costau’r rhain yn amrywio o £15 i £20 ac mae manylion ar gael gan Kelly a Pip ar 01600 772033.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim os na nodir fel arall. Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill yn y sir sy’n addas ar gyfer plant a theuluoedd ar wefan Ymweld â Sir Fynwy: www.visitmonmouthshire.com/blog/easter-in-monmouthshire.aspx

Mae’r cofrestru YN AWR AR AGOR ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Gallwch gofrestru ar-lein yn defnyddio Fy Sir Fynwy – Cofrestru Ar-lein

 

Bydd casgliadau gwastraff gardd ar gael yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 30 Tachwedd 2018.

Y gost ar gyfer pob trwydded yw £18.00 ac mae angen 1 trwydded ar gyfer pob bag gwastraff gardd.

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich bod yn derbyn eich trwydded/au ar gyfer cychwyn y gwasanaeth. Dylid caniatáu hyd at 14 diwrnod i dderbyn eich trwydded/au.

Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn awr yn gasgliad tymhorol felly ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd ar ôl 30 Tachwedd. I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Gallwch hefyd gofrestru dros y ffôn: 01633 644705 (Ar agor dyddiau Llun-Iau 9am – 5pm a dyddiau Gwener 9am – 3:30pm)

Neu yn eich Hyb Cymunedol lleol.

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd yn Sir Fynwy ddydd Mawrth 20 Mawrth, Ers ei sefydlu yn 2008 mae’r rhaglen a gyllidir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl yn y sir i wella eu hiechyd drwy ymarfer tyner a chyfleoedd unigryw i gymdeithasu gyda phobl eraill.

Bu rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen ar hyn o bryd ac a wnaeth hynny’n flaenorol yn nodi’r achlysur yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent ddydd Iau 8 Mawrth. Dros y blynyddoedd mae llawer o’r rhai a gymerodd ran ar y rhaglen wedi gwneud cyfeillion newydd ar y cynllun a hyd yn oed wedi arwain at briodas.

Mae’r cynllun yn gweithio gyda phobl 17 oed a throsodd sydd â, neu sydd mewn risg o ddatblygu, clefyd cronig ac fe’i cynhelir ym mhedair canolfan hamdden Sir Fynwy. Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth 61% o’r bobl a atgyfeiriwyd a ddechreuodd y cwrs orffen y rhaglen 16-wythnos. Ar ddiwedd y rhaglen caiff y sawl sy’n cymryd rhan eu hannog i barhau i ymarfer yn eu canolfan hamdden leol mewn dosbarthiadau ymarfer Fit4Life neu grwpiau nofio a cherdded.

Er fod ymarfer tyner yn gymorth i golli pwysau ac yn hanfodol i adferiad ar ôl llawdriniaeth pengliniau neu gluniau, mae cyfeillgarwch a chwerthin yn agwedd hanfodol o’r rhaglen i sicrhau llesiant. Mae’r holl staff yn gwarantu ymarfer cywir a phriodol ond mae sicrhau fod y rhai sy’n cymryd rhan yn feddyliol a chorfforol iach yn rhan allweddol o’u rôl.

Dywedodd James Cook, Cydlynydd y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn Sir Fynwy: “Rwy’n falch fod llawer wedi helpu cynifer o bobl i ddod yn heini, egnïol a gwneud cyfeillgarwch newydd. Mae arwahanrwydd cymdeithasol yn gwahanu ac mae’r dosbarthiadau a ddarparwn yn helpu i atal hyn. Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn parhau i fynychu eu canolfannau hamdden lleol ac yn cymryd rhan yn y dosbarthiadau Fi44Life. Mae ein haelodau yn ysbrydoliaeth ac maent wedi newid eu bywydau drwy fynychu ein rhaglen.”

Ychwanegodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n falch iawn gweld cynifer o’n preswylwyr yn goresgyn heriau iechyd personol gyda help ein timau hamdden gwych. Hoffwn ddiolch i James a’r tîm atgyfeirio ymarfer am eu gwaith dros y deng mlynedd diwethaf. Mae’r rhaglen yn enghraifft ragorol o sut mae corff a meddwl iach yn hollbwysig i alluogi poblogaeth sy’n heneiddio i ffynnu a goroesi.”

Gall preswylwyr sy’n dymuno dod yn heini ac egnïol ymuno â Hamdden Mynwy heddiw ac arbed hyd at 25% drwy fanteisio ar gynnig diweddaraf y cyngor – mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.MonLeisure.co.uk

Bythefnos ar ôl i Storm Emma achosi trafferthion mawr ledled Sir Fynwy, cafodd y sir ei tharo gan eira a gwyntoedd oer iawn unwaith eto, ond diolch byth roedd yr effaith yn llawer llai sylweddol ar ddydd Sul 18 Mawrth.

Roedd timau’r cyngor wedi paratoi ar gyfer y cyfnod diweddaraf o dywydd difrifol ac fel canlyniad ychydig o ymyriadau oedd i wasanaethau. Er i dymheredd barhau dan y pwynt rhewi am lawer o’r dydd, roedd yr eira a gychwynnodd syrthio yn y bore wedi dod i ben yn y rhan fwyaf o ardaloedd erbyn canol dydd.

Bu timau chwalu halen yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i glirio ffyrdd y sir ar hyd y penwythnos, gyda help dros ddeg ar hugain o gydweithwyr o’r adrannau gwastraff ac ailgylchu a chynnal a chadw tiroedd fu’n graeanu meysydd parcio, ysbytai, gorsafoedd heddlu a chanol trefi.

Rhedodd yr holl wasanaethau gofal, nyrsio cymunedol a phrydau cymunedol fwy neu lai fel arfer gan groesawu help gan nifer o staff yn gweithio ar eu diwrnod bant. Mae’n anochel y bu peth ymyriad a blaenoriaethu ond cafodd staff yn gweithio mewn ardaloedd anghysbell eu cefnogi gan gerbydau gyriant pedair olwyn a rhoddwyd cynlluniau wrth gefn yn eu lle ar gyfer rhannau gwledig y sir tra parhaodd yr eira a’r iâ.

Dywedodd hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy y byddent yn agor fel arfer ddydd Llun 19 Mawrth a dim ond dwy ysgol yn y sir gyhoeddodd y byddent ar gau.

Agorodd pob canolfan hamdden ddydd Sul – yn cynnwys y Fenni a fu ar gau yn ystod y bore – ac arhosodd canolfannau gwastraff cartrefi a chanolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Chaerwent ar agor am ran o’r dydd. Arhosodd canolfannau gwastraff cartref ac ailgylchu Brynbuga a Llanfihangel Troddi a felly hefyd amgueddfeydd y sir er iddynt gyd ail-agor y trannoeth.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i’r staff hynny a fu unwaith eto’n gweithio dros y penwythnos i sicrhau y gallem roi blaenoriaeth i ofal yr henoed a’r bregus, agor ffyrdd a diogelwch y gymuned gan wneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau’n rhedeg mor agos i’r arfer ag oedd modd. Gobeithio y gallwn yn awr edrych ymlaen at amodau mwy dymunol ac mai hwn fydd yr eira a’r iâ sylweddol olaf a gawn tan y gaeaf nesaf – ond os yw tywydd difrifol yn effeithio arnom eto, rwy’n hollol hyderus y byddwn yn dod drwyddi fel o’r blaen.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo ei Gynllun Corfforaethol: ‘Sir Fynwy sy’n gweithio i bawb’ sy’n nodi pum nod blaenoriaeth y bydd y cyngor yn gweithio i’w cyflawni erbyn 2022.

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ail-ddatgan diben y cyngor o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf a defnyddiodd ystod o dystiolaeth, yn cynnwys adborth gan breswylwyr a busnesau ar yr hyn sy’n bwysig iddynt, i osod y cyfeiriad ar gyfer darparu gwasanaethau yn awr yn ogystal â chynllunio ar gyfer dyfodol hirdymor Sir Fynwy.

Mae pob un o’r pum nod blaenoriaeth yn cynnwys nifer o raglenni, cyfanswm o 22, y mae’r cyngor wedi ymrwymo iddynt rhwng nawr a 2022. Y nodau hyn yw:

 • Y dechrau gorau posibl mewn bywyd
 • Cymunedau llewyrchus gyda chysylltiadau da
 • Cynyddu i’r eithaf botensial yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd adeiledig
 • Llesiant gydol oes
 • Cyngor gyda ffocws ar y dyfodol

Wrth siarad ar ôl i gynghorwyr gytuno ar y cynllun dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen wirioneddol bwysig sy’n gosod cyfeiriad ac ymdeimlad o’r hyn fydd yn bwysig i’r cyngor am y pedair blynedd nesaf, gan fynd â ni i ddiwedd y tymor gwleidyddol presennol yn 2022.

“Mae’r cynllun yn sicrhau fod ein ffocws ar gyflawni’r hyn sy’n cyfrif a’n bod yn gwneud hyn mor effeithiol ac effeithlon ag sydd modd. Mae llawer o’r pethau a wnawn yn anhygoel o uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar ddyfodol tymor hirach ein sir.

Gyda llai o arian, sylweddolwn na allwn ddal ati i wneud popeth a wnaethom yn y gorffennol. Byddwn yn parhau i wrando ar ein cymunedau, canfod beth sy’n bwysig iddynt a chanolbwyntio ar y meysydd hyn. Rydym yn awyddus i helpu cymunedau i adeiladu eu cryfder eu hunain ac rydym yn credu yn ac yn ymroddedig i gyfiawnder cymdeithasol a chefnogi cymdeithas deg a chyfartal.”

Mae’r Cynllun Corfforaethol hefyd yn nodi sut y bydd y cyngor yn cyflawni ei ofynion dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gellir lawrlwytho copi o’r cynllun o wefan y cyngor yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement ac ymuno yn y drafodaeth ar Twitter: @monmouthshireCC.

Cynhaliodd Tîm Menter Ifanc Cyngor Sir Fynwy ddigwyddiad i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn Ysgol Cas-gwent ddydd Iau 8 Mawrth. Yn unol â thema eleni Pwyso am Gynnydd, gwrandawodd disgyblion rhwng 12 a 17 oed ar gyflwyniadau ysbrydoledig a grymusol gan bedair o siaradwyr a siaradodd am eu profiad personol eu hunain a rhannu sut maent wedi sicrhau gyrfaoedd llwyddiannus yn yr hyn a dybir sy’n ddiwydiannau i ddynion gan bennaf.

Siaradodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod o Gabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb, am ei hangerdd i gynyddu nifer y menywod mewn gwleidyddiaeth i wneud gwahaniaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Anogodd y Cynghorydd Jones ddisgyblion i ddod yn ddinasyddion gweithgar a chymryd rhan mewn grwpiau lleol i wneud newidiadau. Soniwyd am Engage 2 Change, fforwm ieuenctid Sir Fynwy, fel model ar gyfer pobl ifanc i gyflawni llais cyfunol i fynd i’r afael â materion pwysig.

Ymchwiliodd y peiriannydd cemegol Maryam Farhanah yr amrywiaeth posibiliadau ar gyfer merched sy’n dewis graddau mewn peirianneg. Disgrifiodd Ms Farhanah, peiriannydd proses yn Mott MacDonald, ei thaith a rhoi gwybodaeth werthfawr, gan chwalu’r rhwystrau i yrfa mewn peirianneg.

Trafododd Poppy Harris, Swyddog Cefnogi 21ain Ganrif Cyngor Sir Fynwy, ei gyrfa fel yr unig fenyw mewn tîm o bymtheg o ddynion yn gweithio ar drawsnewid ysgolion yn Sir Fynwy, yn cynnwys Ysgol Gyfun Trefynwy ac Ysgol Cil-y-coed. Siaradodd Poppy am ei gwaith a sut y symudodd o brentisiaeth gyda gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy i’w swydd bresennol. Rhannodd Poppy ei geiriau doeth drwy ddweud; “Rwyf wedi dysgu peidio ofyn gofyn cwestiynau os nad ydych yn deall beth mae pobl yn ei ddweud. Mae pobl yn tybio mai’r nodwedd orau yn y diwydiant adeiladu yw nerth, ond o fy mhrofiad i y gallu mwyaf pwysig yw cyfathrebu. Mae’r cyfan yn ymwneud â datrys problemau a gweithio fel tîm. Rydych angen penderfyniad i fynd drwy’r cyfnodau anodd – peidiwch ofni wynebu eich ofn a mynd allan o’ch parth cysur. Parchwch eich hunan a bydd eraill yn eich parthu chithau.”

Siaradodd Chloe-Beth Morgan, swyddog partneriaeth yng Nghyngor Dinas Casnewydd a chyn gystadleuydd am deitlau Miss Cymru a Miss Universe Great Britain, a yr heriau a’i hwynebodd a sut mae wedi goresgyn tybiaethau ystrydebol yn gysylltiedig gyda modelu. Mae’n anelu i ysbrydoli a grymuso menywod i gyflawni eu huchelgais.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Roedd yn galonogol cymryd rhan mewn digwyddiad a allai ysbrydoli a grymuso cynifer o ferched yn Sir Fynwy. Rydym angen mwy o ddigwyddiadau i chwalu rhwystrau a chanfyddiadau fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael y cyfleoedd gorau ac yn hyderus i fod yn gyfartal mewn gyrfaoedd a gaiff eu dominyddu gan ddynion.”

I gael mwy o wybodaeth am Dîm Menter Ifanc Sir Fynwy – cysylltwch â Hannah Jones HannahJones@monmouthshire.gov.uk 07738340418.

I gael mwy o wybodaeth am Engage 2 Change Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy cysylltwch â Jade Atkins Charlie-JadeAtkins@monmouthshire.gov.uk 07790355724

 

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy ag awdurdodau lleol eraill ar draws y Deyrnas Unedig wrth i Ddiwrnod y Gymanwlad gael ei nodi gan ddigwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad.

Yng nghwmni Cadeirydd Sir Fynwy, y Cynghorydd Maureen Powell a’r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Bob Greenland yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga oedd y Dirprwy Arglwydd Raglaw, Mr Murray Kerr, Uchel Siryf Gwent, Mr Kevin Thomas, Maer Trefynwy, y Cyng. Felicity Cotton, Maer Brynbuga, y Cyng. Glen Roderick, Maer a Maeres y Fenni, Cyng David a Penny Simcock a Phennaeth Ysgol yng Ngholeg Gwent, Helen Morgan ynghyd â myfyrwyr yn astudio gwasanaethau cyhoeddus. Roedd nifer o gynghorwyr sir a staff y cyngor hefyd yn bresennol.

Darllenodd y Cynghorydd Greenland gadarnhad y Gymanwlad yn ymrwymo’r cyngor i “gynnal y gwerthoedd a nodir yn Siarter y Gymanwlad, i wasanaethu ei gilydd mewn ysbryd o barch a dealltwriaeth, ac i hybu datblygiad, democratiaeth a chydweithredu yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”

Ar ôl codi’r faner, darllenodd y Cynghorydd Powell neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad a disgrifio sut mae’r seremoni’n rhoi cyfle gwych i bobl o bob cefndir i ymuno gydag eraill yn eu cymuned leol i ddathlu Diwrnod y Gymanwlad mewn cysylltiad gyda chyd-ddinasyddion. Mae pobl o genhedloedd a thiriogaethau ar draws y byd yn coleddu amrywiaeth gyfoethog aelodaeth y Gymanwlad, yr ymdeimlad dwfn o affinedd a’r gwerthoedd a’r egwyddorion sy’n uno bron ddau biliwn a hanner o ddinasyddion. Ychwanegodd ein bod yn y misoedd nesaf yn edrych ymlaen at Gemau’r Gymanwlad ar Arfordir Aur Awstralia a Chyfarfod Penaethiaid Llywodraeth y Gymanwlad yn Llundain, lle bydd arlywyddion a phrif weinidogion yn cynrychioli mwy na hanner cant o wledydd yn trafod dulliau a gaiff eu rhannu gan y Gymanwlad i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd byd-eang a mynd i’r afael gyda’n gilydd â’r heriau a wynebir.

Dilynwyd y Cynghorydd Powell gan ei chaplan, y Canon Mark Soady, a gyflwynodd weddïau a’r fendith.

Mae’r Gymanwlad yn cynnwys rhai o wledydd mwyaf, lleiaf, cyfoethocaf a thlotaf y byd, gyda dinasyddion o bob ffydd ac ethnigrwydd, eu hanner dan 25 oed. Mae gwledydd y Gymanwlad mewn chwe rhanbarth – Affrica, Asia, yr Americas, y Caribî, Ewrop a De Pasiffig.

Gallai neuadd bentref leol dderbyn arian i ostwng costau ynni mewn cynllun gwyrdd a anelwyd at adeiladau cymunedol yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd.

Gydag arian o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a gyllidir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, cyhoeddodd Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg ei gynllun newydd – Gweddnewid Ynni Neuadd Pentref – sy’n rhoi cyfle i safleoedd wneud cais am amrywiaeth o dechnolegau ynni adnewyddadwy a mesurau effeithiolrwydd ynni.

Bydd y neuadd pentref a ddewisir yn derbyn Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) yn ogystal â chyfraniad ariannol i osod mesurau effeithiolrwydd ynni addas megis goleuadau LED. Bydd Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru a chwmni budd cymunedol nid-er-elw Ynni Gwent yn cefnogi rheolwyr y neuadd i gael mynediad i gyllid ar gyfer mesurau pellach.

Bydd hyd at bedair neuadd arall yn derbyn EPC a chyllid i weithredu mesur effeithiolrwydd ynni addas.

Dywedodd Andrew David o Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru: “Bydd y prosiect gweddnewid ynni o fudd i’r neuadd a ddewisir a hefyd rhagwelwn y bydd yr adeilad a gaiff ei drin yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni ac ysbrydoli rheolwyr lleoedd eraill i wneud yr un modd.”

Anelir y cynllun at adeiladau a neuaddau sy’n dangos y potensial mwyaf ar gyfer gwella ac sydd eisoes yn cael eu defnyddio’n helaeth gan y gymuned. Mae ar agor i leoedd yn Sir Fynwy neu ardaloedd Llanwern, Marshfield, Graig, Caer-llion a Langstone o Gasnewydd. I wneud cais neu dderbyn manylion pellach anfonwch e-bost at: rdpinfo@monmouthshire.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 30 Mawrth.

 •  Cyhoeddwyd ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg. I gael manylion pellach cysylltwch â – marklloyd@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644865.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno i ailafael mewn perchnogaeth a rheolaeth Theatr y Fwrdeistref yn y Fenni yn dilyn penderfyniad a gymerwyd yng nghyfarfod cabinet heddiw (dydd Mercher 28 Chwefror). Paratôdd trafodaethau rhwng y cyngor ac Ymddiriedolaeth Theatr y Fwrdeistref (y Fenni) y ffordd ar gyfer terfynu’r cytundeb rheolaeth cyfredol yr ymrwymodd y ddau barti iddynt pan sefydlwyd yr ymddiriedolaeth ym mis Hydref 2013. Bydd yr ymddiriedolaeth yn awr yn peidio gweithredu a bydd yn ceisio dad-gofrestru ar ôl cwblhau’r trosglwyddo.

Cytunodd y ddau barti mai’r cyngor sydd yn y lle gorau i roi arweinyddiaeth a chefnogaeth rheoli am gyfnod interim pan edrychir ar hyfywedd y theatr.

Mae’r trosglwyddo’n debygol o ddigwydd cyn mis Ebrill a bydd holl staff y theatr yn trosglwyddo i’r cyngor. Bydd y digwyddiadau a pherfformiadau sydd ar y gweill yn parhau tra bydd y cyngor yn ystyried y ffordd orau ymlaen i’r theatr.

Mae mwy o wybodaeth ar wasanaethau hamdden a diwylliannol Sir Fynwy ar gael ar:  http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gohirio ei ddigwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth a drefnwyd ar gyfer dydd Iau 1 Mawrth oherwydd pryderon am dywydd garw. Caiff yn awr ei gynnal yn yr un lleoliad – Gwesty Tŷ Glen-yr-Afon ym Mrynbuga – ddydd Iau 15 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus.

 Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu gael gyrfa mewn gyrru, cludiant neu ddosbarthu.

 Ymysg yr eitemau a gaiff eu trafod fydd gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffaeliad, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o’r Uned Cludiant Teithwyr yn bresennol.

 Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi menter Gymreig ac rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n edrych am yrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad yma. Mae trafnidiaeth yn hollbwysig yn ein hawdurdod gwledig – mae angen i’n plant fynd i’r ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf agored i niwed deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r wlad yn symud i gael mynediad i waith a hamdden. Rwy’n edrych ymlaen at weld pawb ar y dydd – lledaenwch y gair.”

 Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sessiwn.

 Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwnnw achosi oedi. Argymhellir teithio i’r gwesty ar yr A472 o Felinfach neu o Gaer-llion drwy Langybi fel dewisiadau eraill.

 I archebu lle neu gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk

 

Mae cymunedau Sir Fynwy wedi coleddu’r heriau a ddaeth yn sgil y tywydd garw ac wedi dangos ysbryd rhyfeddol i fynd yr ail filltir i helpu cymdogion a dieithriaid i ymdopi gyda dyddiau llawn eira.

Mae arwyr lleol yn byw ym mhob tref a phentref ac mae gan Sir Fynwy fwy na’r rhelyw. Aeth preswylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gynnig help gyda chlirio eira a siopa yn ogystal â mynd a nyrsys a chleifion i’r ysbyty ac adref wedyn. Bu’r ymatebion i negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel.

Rhannodd Lesley Long ei stori am arwr eira lleol ar dudalen Facebook y cyngor. Dywedodd: “Daeth Steve Halford a’i gydweithiwr Jake i helpu fy nghymydog oedrannus oedd ag angen meddygol brys neithiwr. Roedd wedi aros am gryn amser a ffoniodd fi i chwilio am rywun gyda 4×4 i fynd â hi i’r ysbyty. Cysylltais â Steve, ac ymatebodd o fewn 10 munud ac aeth ef a Jake â hi i’r ysbyty yn eu cerbyd gyriant pedair olwyn. Wn i ddim beth fyddem ni wedi ei wneud hebddynt gan fod y sefyllfa yn dod yn ddifrifol. Nhw yn bendant yw fy arwyr eira i”.

Dywedodd Nicola Foulkes sy’n byw ym Mhwllmeurig: “Mae gan fy nghymydog MS ac fe wnaeth ei gofalwyr gerdded o Gas-gwent i’r pentref i ymweld â hi – a hyd yn oed dod â blodau iddi!”

Roedd preswylwyr Leechpool ger Porthysgewin ymysg y nifer fawr a fu ar strydoedd mawr a bach dros y penwythnos i glirio llwybrau a ffyrdd. Diolchodd Richard Cornock i Simon Stone a Mark Taylor am eu cymorth ar eu tractorau.

Cafodd Chris Taylor o Gil-y-coed a roddodd neges ei fod ar gael i gludo gofalwyr cartref neu unrhyw un oedd yn methu mynd adref ei enwebu am statws arwr gan Samantha Stewart. Dywedodd Ms Stewart: “Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig tu hwnt bod pobl yn gwybod beth mae Chris yn ei wneud. Mae’n mynd â gofalwyr i gartrefi’r rhai y gofalant amdanynt a mynd â nyrsys i ysbytai. Rwy’n meddwl ei fod yn haeddu cydnabyddiaeth fel aelod gwych o’n cymuned.”

Treuliodd Ed Jones o’r Fenni, sydd hefyd yn berchennog cerbyd gyriant pedair olwyn, bump awr nos Wener yn mynd a nyrsys i Nevill Hall ac oddi yno yn cynnwys taith i Gaerdydd.

Mewn saith diwrnod mae tîm priffyrdd y cyngor wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o halen a graean, peth ohonynt yn cael eu lledaenu gyda help gwirfoddolwyr lleol. Cafodd gweithwyr yn Nepo Llan-ffwyst eu helpu gan yr arwr eira lleol Gareth Clarke. Ac yntau’n methu mynd i’w waith, cynigiodd ei gymorth a bu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref gyda phwced eira.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Bu mor wych gweld pob yn dod at ei gilydd. Roeddwn yn gwybod fod gennym gymunedau cryf ond mae hyn yn dangos mor gadarn ydynt pan mae pethau’n anodd. Mae rhai o’r straeon yn cynhesu’r galon a hoffwn ddiolch i bob un person a roddodd amser i feddwl am bobl eraill. Maent yn dweud bod gweithredoedd yn well na geiriau ac yn yr achosion yma maent yn ysgubol.”

Mae cynnydd yn y tymheredd a dechrau dadmer hir ddisgwyliedig yn Sir Fynwy yn arwydd fod pethau’n dechrau dychwelyd i’r arfer ar gyfer gwasanaethau’r cyngor ar draws y sir.

Mae staff y cyngor yn parhau i weithio bob awr o’r dydd a’r nos gydag erydr eira ac yn graeanu ffyrdd a dosbarthu gofal i’r henoed a’r bregus gyda thîm prydau cymunedol Sir Fynwy wedi darparu prydau twym.

Mae timau priffyrdd, gyda chymorth tua 50 o gydweithwyr o’r adrannau gwastraff ac ailgylchu a chynnal a chadw tiroedd, wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o raean a halen. Bu deuddeg o loriau graeanu a dros ugain o gontractwyr o’r gymuned amaethyddol yn eu cerbydau’n defnyddio erydr eira a pheiriannau chwythu fel y gellid teithio ar ffyrdd llawn o eira. Mae hyd yn oed gwirfoddolwyr lleol wedi cynnig help llaw. Yn methu mynd i’w waith, cynigiodd Gareth Clarke sy’n byw yn Llan-ffwyst ei wasanaeth a blu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref. Mae’r gwaith tîm wedi arwain at glirio priffyrdd, canol trefi, ffyrdd hanfodol ger ysbytai a llwybrau trefol, bws ac ysgol yn ogystal â sicrhau y gall cleifion sydd angen dialysis GIG adael cartrefi anghysbell i dderbyn triniaeth. Mae nifer sylweddol o lwybrau gwledig anghysbell yn parhau ar gau ond mae’r cyngor yn parhau i raeanu, defnyddio erydr eira a chloddio’r ffyrdd allan ar sail 24 awr.

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion Sir Fynwy yn ailagor ddydd Llun yn dilyn Storm Emma. Mae gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor yn ogystal â gwefannau ysgolion wedi cyhoeddi bwletinau ac erbyn prynhawn dydd Sul roedd 31 o 35 ysgol y sir wedi cyhoeddi y byddent ar agor fore Llun. Dim ond un oedd yn bwriadu aros ar gau.

Bydd holl ganolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu Sir Fynwy ar gael i’r cyhoedd ddydd Llun a bydd staff sbwriel y cyngor yn ymdrechu i ddal lan ar gasgliadau’r wythnos ar ôl bod yn cynorthwyo eu cydweithwyr yn yr adran priffyrdd yn clirio eira.

Agorodd holl ganolfannau hamdden y cyngor eu drysau ddydd Sul a bydd y patrwm hwn yn parhau ddydd Llun a gweddill yr wythnos. Roedd amgueddfeydd y Fenni a Threfynwy ar agor fel arfer ddydd Sul a byddant ar agor ar yr oriau arferol o ddydd Llun. Mae Amgueddfa Cas-gwent ar gau tan 19 Mawrth ar gyfer cynnal a chadw arferol oedd wedi’i gynllunio.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Bu’n her enfawr dros y pedwar diwrnod diwethaf ond mae staff wedi cydweithio ar sail 24 awr a drwy gydol y penwythnos i sicrhau y gallwn roi blaenoriaeth  i ofal yr henoed a’r bregus, agor ffyrdd a diogelwch y gymuned tra’n gwneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau’n rhedeg mor debyg i’r arfer ag sydd modd. Rwy’n falch o’r ffordd y mae staff wedi codi i’r her a hoffwn hefyd ddiolch i’n cymunedau am eu sylwadau caredig, a’u hamynedd a’u dealltwriaeth tra’r oeddem yn ymdopi gydag adladd y tywydd mwyaf difrifol am flynyddoedd lawer.”

Caiff preswylwyr eu cynghori i fewngofnodi ar www.monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Deffrodd Sir Fynwy i flanced drwchus o eira ddydd Gwener 2 Mawrth gyda thywydd garw Storm Emma yn parhau i effeithio ar y sir. Roedd gweithwyr cyngor wedi parhau i weithio o amgylch y cloc i sicrhau fod y priffyrdd ar agor a bod preswylwyr oedrannus a bregus yn derbyn gofal. Er bod yr hysbysiad tywydd coch wedi ei ddisodli gan un melyn, roedd llawer o eira’n dal i syrthio drwy gydol y dydd ynghyd â gwyntoedd cryfion.

Parhaodd tîm prydau cymunedol y cyngor i weithio ar draws y sir a chawsant eu cynorthwyo gan aelod newydd – Peter Fox, Arweinydd y Cyngor – a yrrodd ei gerbyd gyriant pedair olwyn mewn eira trwm o amgylch Brynbuga, Y Fenni ac ardaloedd cyfagos i ddosbarthu bwyd twym. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Rwyf wedi cael diwrnod gwych yn profi gwaith hanfodol, rhagorol ein timau prydau cymunedol. Mae’n rhyfeddol y gwahaniaeth y gall gwên a phryd twym ei wneud i ddiwrnod rhywun; bu’n bleser go iawn i helpu. Mae’r eira’n dal i fod yn eithaf trwchus mewn mannau felly rydym yn cynghori pobl  i beidio teithio os nad yw’n hanfodol. Cadwch yn dwym, gwneud siocled poeth, mwynhau amser adref a chadw llygad ar eich cymdogion.”

Fe wnaeth timau gofal cartref Sir Fynwy barhau i wneud ymweliadau ar droed neu gyda chymorth gan gerbydau gyriant pedair olwyn a gyrwyr i lanw dros alwadau blaenoriaeth. Mae’r gwasanaeth yn ddiolchgar iawn am y cynigion i ddefnyddio cerbydau gyriant pedair olwyn i gludo staff i alwadau a gweithleoedd. Ffoniwyd pawb na wnaeth dderbyn ymweliad i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn iach. Bu cynlluniau wrth gefn yn mynd rhagddynt yn ystod y dydd a bore yfory. Arhosodd canolfannau dydd y cyngor ar gau heddiw ond mae gwasanaethau preswyl yn rhedeg fel arfer gyda rheolwyr yn parhau i sicrhau cynnal staffio.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol ac iechyd: “Bu ysbryd cymunedol rhagorol yn Sir Fynwy mewn tywydd garw gyda llawer o bobl yn gwirfoddoli i helpu gyda chludiant. Byddwn hefyd yn annog pobl i alw i weld bod cymdogion oedrannus a bregus yn cadw’n dwym a fod ganddynt bopeth maent ei hangen tra bod tymheredd yn parhau’n isel a’i bod yn anodd mynd o gwmpas.”

Bu timau graeanu’r cyngor yn trin y priffyrdd yn barhaus gan ddefnyddio erydr eira fel oedd angen er bod swyddogion priffyrdd wedi pwysleisio mai dim ond os oedd eu taith yn hollol hanfodol y dylai pobl deithio. Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir: “Rydym yng nghanol amodau difrifol felly peidiwch gyrru os nad yw’n hollol hanfodol a gadael y ffyrdd yn glir i’r gwasanaethau argyfwng a gweithwyr hanfodol.”

Mae timau graeanu yn gweithio’n ddiflino ac yn bwriadu gweithio shifftiau 24 awr tan brynhawn dydd Llun. Mae eira yn parhau i syrthio a lluwchio ond dylai priffyrdd y sir wella yfory pan fydd y tywydd yn gwella. Mae deuddeg o loriau graean ac erydr eira yn gweithredu ar y ffordd gyda chymorth 24 o gontractwyr amaethyddol gyda llafnau, chwythwyr a thractorau yn ogystal â chydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu y cyngor. Mae dros 80 o bobl yn cymryd rhan mewn clirio ffyrdd.

Golygai’r tywydd difrifol fod llawer o wasanaethau cyngor ar gau. Yn eu plith oedd canolfannau hamdden y sir, hybiau cymunedol, dosbarthiadau addysg cymunedol, canolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu a phob ysgol. Cafodd casglu gwastraff ac ailgylchu ei ohirio wrth i griwiau gael eu defnyddio i glirio eira i sicrhau fod ffyrdd yn glir ar gyfer gwasanaethau hanfodol yn ogystal ag mewn canol trefi. Bydd timau gwastraff ac ailgylchu yn ymdrechu i gasglu sbwriel o ddoe a heddiw yn gynnar yr wythnos nesaf.

Mae’n debygol y bydd canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn parhau ar gau i’r cyhoedd yfory er y caiff hyn ei adolygu’n gynnar yn y bore. Os byddant ar agor, ni fydd rhai cyfleusterau ar gael a chaiff yr holl wersi nofio yn y Fenni eu canslo. Bydd amgueddfeydd yn parhau ar gau yfory ac ni fydd marchnadoedd y sir ar gael tan ddydd Mawrth.

Bydd canolfannau gwastraff cartrefu ac ailgylchu ddydd Sadwrn ond gobeithir y byddant ar agor y trannoeth. Bydd Llyfrgell y Fenni ar agor fel arfer am 9am ddydd Sadwrn ond bydd yr holl hybiau cymunedol a Llyfrgell Gilwern ar gau. Mae’n debyg y bydd hybiau cymunedol yn agor fel arfer ddydd Llun.

Caiff preswylwyr eu cynghori i edrych ar wefan y cyngor neu ffonio os yn addas i wirio pa wasanaethau sy’n gweithredu.

Yn y cyfamser, roedd canolfan gyswllt y cyngor yn gweitrhedu fel arfer rhwng 9am a 4.30pm gyda chymorth gan staff hyb cymunedol. Cynghorodd gweithwyr canolfan gyswllt bobl i fod yn amyneddgar oherwydd nifer uchel y galwadau a dderbyniwyd.

Bu tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter yn brysur iawn yn ystod y tywydd difrifol gan ledaenu gwybodaeth ddefnyddiol. Yn ychwanegol, mae preswylwyr wedi cyflwyno llawer o luniau gyda golygfeydd stryd ac apeliwyd am gerbydau pedair olwyn fel y gellid cynnal priodas ar y penwythnos mewn ardal anghysbell o’r sir!

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiad a’r amser dilynol:

Dydd Sul 4 Mawrth 2018 Rhwng 09.10am – 09:50am (yn fras)

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg.

Pen Cau De: Cyffordd Royal George.

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar y rhagolygon am amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturion Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted a bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bu tywydd difrifol yn Sir Fynwy yn gynnar ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i wyntoedd uchel ac eira trwm Storm Emma gynyddu, gan greu anawsterau ar draws y sir. Tanlinellwyd y difrifoldeb cynyddol pan, yn fuan ar ôl 8am, cyhoeddodd Swyddfa’r Met ei bod yn cynyddu ei rhybudd oren am eira a gwynt i rybudd coch ar gyfer llawer o’r sir o 3pm.

Mae’r cyngor wedi rhoi blaenoriaeth i ofal yr henoed a phobl fregus, trin wynebau priffyrdd a diogelwch y gymuned tra’n gwneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau yn rhedeg mor debyg i’r arfer ag sydd modd. Yn anochel, serch hynny, mae’r tywydd wedi dangos ei ddannedd.

Roedd llawer o ysgolion eisoes wedi cyhoeddi nos Fercher y byddent ar gau ond erbyn 10am roedd y cyngor wedi hysbysu pob pennaeth ysgol a llywodraethwyr i wneud trefniadau i gau cyn gynted ag oedd yn ymarferol bosibl ar ôl i’r rhagolygon waethygu. Yn ychwanegol, cyhoeddwyd y byddai holl ysgolion Sir Fynwy ar gau ddydd Gwener 2 Mawrth.

Bu tîm prydau cymunedol y cyngor yn dosbarthu bwyd i bob defnyddiwr gwasanaeth oedd ei angen a gwneud cynlluniau wrth gefn ar gyfer yfory. Os na all staff ddosbarthu ddydd Gwener oherwydd bod y tywydd yn gwaethygu, cysylltir â defnyddwyr gwasanaeth dros y ffôn a rhoddir blaenoriaeth iddynt os ydynt angen cymorth. Mae gan y gwasanaeth prydau cymunedol nifer o gerbydau gyriant pedair-olwyn i’w defnyddio tra bydd y tywydd garw’n parhau.

Yn y cyfamser, bu timau gofal yn y cartref yn gweithio o amgylch y sir gyda chefnogaeth gan gerbydau gyriant pedair olwyn a gyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o alwadau angenrheidiol. Cysylltwyd â phawb arall dros y ffôn ac mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer heno ac yfory. Bu canolfannau dydd y cyngor ar gau heddiw a byddant hefyd ar gau yfory ond mae gwasanaethau preswyl yn rhedeg yn ôl yr arfer gyda pharatoadau i sicrhau cynnal staffio yn ystod y tywydd mwyaf garw.

Mae timau graeanu’r cyngor yn trin y priffyrdd yn barhaus a defnyddio erydr eira fel sydd angen er fod swyddogion priffyrdd yn pwysleisio mai dim ond os yw’n hollol hanfodol y dylai bobl deithio. Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet y cyngor dros weithrediadau sir: “Rydym yng nghanol amodau difrifol gyda rhybudd coch ar waith. Peidiwch â gyrru os nad yw’n hollol hanfodol a gadael y ffyrdd yn glir i’r gwasanaethau argyfwng a gweithwyr hanfodol.”

Cafodd y canolfannau gwastraff ac ailgylchu cartref eu cau am 3pm heddiw er y gobeithir y bydd safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor yfory. Cynghorir preswylwyr i edrych ar wefan y cyngor ar ôl 9.30am. Bydd y safleoedd ym Mrynbuga a Llanfihangel Troddi ar gau drwy’r dydd ddydd Gwener i sicrhau diogelwch preswylwyr a staff.

Cwblhaodd criwiau sbwriel ac ailgylchu gynifer o lwybrau ag oedd modd ond roedd rhai mân ffyrdd yn rhy beryglus. Bydd y cyngor yn rhoi blaenoriaeth i gasglu sbwriel ac yn gofyn i’r gymuned gadw ailgylchu, bwyd a gwastraff gardd tan y casgliad nesaf. Bydd staff na all gasglu gwastraff ddydd Gwener yn ymuno â chydweithwyr yn cynnal a chadw tiroedd a phriffyrdd i glirio eira a sicrhau mynediad ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Roedd canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy ar gau i’r cyhoedd erbyn canol dydd ac mae’n debygol y byddant i gyd ar gau ddydd Gwener. Dylai preswylwyr edrych ar wefan y cyngor neu ffonio i holi os yw canolfannau ar agor. Roedd amgueddfeydd y sir hefyd ar gau heddiw a byddant yn aros ar gau yfory a felly hefyd hybiau cymunedol y cyngor. Mae’r marchnadoedd y bwriedid eu cynnal yn y Fenni a Threfynwy yfory hefyd wedi cau oherwydd y tywydd garw. Gwneir penderfyniad am farchnadoedd dydd Sadwrn a rhoddir gwybodaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor.

Agorodd prif swyddfeydd y cyngor ym Mrynbuga a Magwyr fore heddiw ond cau wrth i’r tywydd waethygu. Byddant yn parhau ar gau yfory. Diolch i bolisi gweithio ystwyth y cyngor, gall llawer o staff na all deithio i’w gweithle arferol fewngofnodi unrhyw le sydd â wi-fi, yn cynnwys eu cartrefi, yn defnyddio eu gliniaduron. Medrir cysylltu â nhw dros y ffôn, drwy e-bost a gwahanol wasanaethau negeseuon fel Skype ac fel canlyniad nid yw tywydd difrifol yn effeithio llawer ar y gwasanaeth a ddarperir gan yr aelodau hyn o staff. Er enghraifft, mae staff canolfan gyswllt y cyngor yn gweithio o bell ac roeddent ar gael fel arfer rhwng 9am i 5pm a byddant ar gael rhwng 9am a 4.30pm yfory. Gall preswylwyr ffonio’r ganolfan gyswllt ar 01633 644644.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Ar adegau fel hyn mae pawb yn troi at eu cyngor lleol. Mae ein staff wedi gweithio’n gyson i weithredu llawer o’n gwasanaethau allweddol heddiw a pharhau i ddarparu cefnogaeth i’r bobl fwyaf fregus yn y sir. Rwyf mor falch o’r hyn a wnaethom heddiw i gefnogi’r cymunedau a wasanaethwn a gwn y bydd ein staff yn parhau i weithio drwy gydol y penwythnos i wneud eu gorau glas i gadw ein ffyrdd strategol ar agor, ein pobl fregus yn ddiogel a’n sir yn agored am fusnes.”

 

Edrychwch ar ein tudalen wybodaeth Tywydd y Gaeaf

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn ystyried ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf yn ei gyfarfod ddydd Llun 1 Mawrth. Mae setliad anodd arall gan Lywodraeth Cymru (gostyngiad o’r flwyddyn gyfredol) yn tanlinellu’r anawsterau ar gyfer y sir sydd eisoes yn derbyn lefel gryn dipyn yn is mewn cyllid nag unrhyw ran o Gymru.

Mae’r gyllideb arfaethedig yn gweld cynnydd flwyddyn ar flwyddyn o £500,000 mewn cyllid ar gyfer ysgolion a dyraniad o £400,000 i hybu buddsoddiad mewn technoleg ddigidol yn Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII ac Ysgol Cas-gwent, gan gydnabod fod ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy wedi gweld buddsoddiadau tebyg fel rhan o’u hadeiladau newydd.

Mae buddsoddiad pennawd arall yn gweld darparu £300,000 yn ychwanegol i gadw’n gydwastad gyda’r galw am addasiadau i gartrefi i alluogi pobl oedrannus ac anabl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hun. Yn ychwanegol at hyn, mae cynnydd o £1.65m i gydnabod pwysau o fewn cyllidebau gofal cymdeithasol plant ac oedolion yn bennaf oherwydd fod mwy o blant yn mynd i’r system gofal.

Caiff ymrwymiadau polisi blaenorol mewn meysydd fel rheoli gwastraff i sicrhau fod cyfraddau ailddefnyddio ac ailgylchu yn parhau i godi eu cyllido’n llawn. Yn ychwanegol, mae’r cyngor yn parhau i dalu am gost lawn y cyflog byw real ac wrth wneud hynny yn cadarnhau ei sefyllfa fel cyflogwr moesegol, cymdeithasol ymwybodol. Caiff y bwriad i adeiladu ysgol uwchradd newydd yn y Fenni ac i gwblhau’r rhaglen o adeiladu hybiau cymunedol yn y pum prif dref hefyd ei gadarnhau yn ogystal â disgwyliad i wario tua £6.2m ar gynnal ffyrdd a phalmentydd.

Ni fydd unrhyw ostyngiad yn amlder torri gwair ar draws y sir ac ni fydd deiliaid bathodyn glas yn gorfod talu am barcio ym meysydd parcio’r cyngor.

Bydd y cyngor yn cyflwyno argymhelliad sy’n cynnwys cynnydd o 4.95% yn y dreth gyngor a chynnydd mewn costau mewn meysydd megis pris ciniawau ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Nid yw’n fater syml gosod cyllideb ar gyfer sefydliad mor gymhleth â Chyngor Sir Fynwy. Mae popeth a wnawn yn bwysig ac nid yw’n syml gwneud newidiadau sy’n golygu gostyngiadau. Rydym wedi datblygu strategaeth cyllideb a fydd yn gweld y blaenoriaethau a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cael eu cyflawni. Nid ydym yn cynnig cau na dileu unrhyw wasanaeth sylweddol. Rydym wedi ceisio bod yn gytbwys yn ein hystyriaethau a gosod cyfeiriad sy’n dda i’r holl sir ac sy’n adlewyrchu y llu o flaenoriaethau, sydd weithiau’n gwrthdaro, sydd gan ddinasyddion. Rwy’n siŵr y bydd barn gref ar y gyllideb hon ac mae hynny’n rhan o ddemocratiaeth, ond gallaf sicrhau’r cyhoedd fod y cyngor yn gwneud ei orau mewn amgylchiadau anodd i hyrwyddo cynaliadwyedd a chydnerthedd parhaus yr holl sir.”

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal digwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth yng Ngwesty Tŷ Glen-yr-Afon ddydd Iau 1 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus. Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr neu yrfa yn gyrru, mewn trafnidiaeth neu ddosbarthu.

Ymysg yr eitemau a drafodir mae gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidiaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffael, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o Uned Cludiant Teithwyr y cyngor yn bresennol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi busnesau Cymru a pha amser gwell i hyrwyddo hyn nag ar Ddydd Gŵyl Dewi. Rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n dymuno cael gyrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad hwn. Mae trafnidiaeth yn hanfodol yn ein hawdurdod gwledig – mae ein plant angen cyrraedd yr ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf bregus deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r sir yn symud i gyrraedd gwaith a hamdden. Edrychaf ymlaen at weld pawb ar y dydd – rhowch y gair ar led os gwelwch yn dda.”

Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sesiwn.

Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwn achosi oedi. Mae teithio i’r gwesty ar y A472 o Felinfach neu o Gaerllion drwy Langybi yn ffyrdd eraill a argymhellir.

I archebu lle neu i gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo sefydlu Model Darpariaeth Amgen i sicrhau dyfodol hyfyw a chynaliadwy ar gyfer ei wasanaethau twristiaeth, hamdden, diwylliant a’r gwasanaeth ieuenctid. Bydd y model newydd yn sicrhau y gall y gwasanaethau hyn ffynnu ac ymateb i’r anghenion cyfredol a dyfodol, disgwyliadau ac uchelgais cymunedau Sir Fynwy. Cafodd adroddiad a drafodwyd yn y cabinet ar 29 Ionawr ei gadarnhau x gan gyfarfod arbennig o’r cyngor heddiw (dydd Iau 15 Chwefror).

Mae’r penderfyniad yn nodi diwedd gwerthusiad hir ac eang o opsiynau i sicrhau dyfodol gwasanaethau gwerthfawr sy’n hanfodol ar gyfer llesiant a chyfleoedd bywyd preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i’r sir.

Bydd y model yn galluogi’r gwasanaethau i weithredu mewn partneriaeth agos gyda’r cyngor dan fantell cwmni masnachu yn dilyn egwyddor Teckal. Mae hyn yn nodi fod yn rhaid i’r awdurdod lleol reoli’r holl gyfranddaliadau yn y cwmni a rhaid iddo hefyd weithredu rheolaeth dydd-i-ddydd effeithlon dros ei fusnes. Bydd y strwythur yn rhoi atebolrwydd llawn i’r cyngor drwy’r cytundeb rheoli, gan roi rhyddid entrepreneuraidd i’r model a sicrhau fod y sefydliad yn gweithredu mor effeithol ag sydd modd. Mae hefyd yn rhoi manteision statws elusennol annibynnol ar gyfer peth o’r ddarpariaeth.

Bydd y model yn cwmpasu gwasanaethau hamdden, diwylliant, addysg awyr agored a chefn gwlad a’r gwasanaeth ieuenctid yn ogystal â rheoli safleoedd sy’n darparu ein cynnig twristiaeth. Mae’r cyngor yn darparu gwasanaethau hamdden o bedwar safle gyda gweithgareddau addysgol awyr agored ar gael mewn tair canolfan ac yn rhedeg gwasanaethau diwylliannol a thwristiaeth yn y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent. Yn ogystal, mae gwasanaeth cefn gwlad y cyngor yn goruchwylio rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus mawr yn ogystal â safleoedd hamdden yn darparu cyfleoedd awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr Sir Fynwy.

Rhagwelir y caiff y model newydd ei lansio ar 1 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth a hamdden: “Mae’n debyg fod y mesur hwn yn cynnwys y newid mwyaf mewn darpariaeth gwasanaeth yn ystod tymor y cyngor hwn. Mae pwysau ariannol cynyddol wedi golygu fod ein gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol a hamdden a’r gwasanaeth ieuenctid wedi gorfod torri eu costau er mwyn i ni fedru rhoi blaenoriaeth i feysydd hanfodol addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Cafodd cyllidebau eu torri o £6.5m yn 2010 i £4.4m ar hyn o bryd, ond mae gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol, hamdden a ieuenctid yn angenrheidiol ar gyfer lles ein cymunedau – ac ni allwn dorri ymhellach heb fygwth gostwng gwasanaethau, cau safleoedd a cholli swyddi.”

Ychwanegodd: “Mae derbyn gwasanaethau cyhoeddus da yn bwysig iawn i aelodau’r cyhoedd a chredaf y bydd y gwaith sylfaenol a wnaed yn y ddwy flynedd ddiwethaf i gyflwyno’r model hwn yn rhoi’r canlyniad gorau posibl. Bydd y newidiadau a gytunwyd mewn strwythur yn rhoi’r hyder i’r gwasanaethau hyn i gynllunio ymlaen gyda chyllidebau wedi eu sicrhau.”

I gael manylion pellach am Fodel Darpariaeth Amgen Sir Fynwy ar gyfer twristiaeth, hamdden, diwylliant a gwasanaethau ieuenctid, cysylltwch ag Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant a Gwasanaethau Ieuenctid – IanSaunders@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07876 545793.

Cynhelir diwrnod hwyl i’r teulu ym Mharc Bailey, y Fenni ddydd Gwener 23 Chwefror rhwng 10.00am – 4.00pm. Cynhelir y diwrnod gan dîm Diogelwch Cymunedol Sir Fynwy mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter, Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae croeso i breswylwyr o bob oed i ymuno yn yr hwyl. Bydd Cadetiaid Byddin Gwent yn rhoi help a chymorth i’r rhai sy’n ddigon dewr i fynd i’r afael â’u mur dringo a bydd amrywiaeth o offer wedi’u llenwi ag aer. Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn eu pabell yn cynnwys peintio wynebau, tatws gliter a lluniaeth. Bydd tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn dod â maes pêl-droed wedi’i lenwi ag aer a bydd castell sboncio ar y safle ar gyfer preswylwyr iau.Bydd cerbydau argyfwng o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn bresennol i egin swyddogion Heddlu a Thân eu gweld. Gall plant wisgo lan fel eu hoff arwr argyfwng yng ngorsaf hunlun y gwasanaethau argyfwng.

Mae’r diwrnod yn anelu i gael barn preswylwyr y Fenni i helpu gwella a gweithredu ar ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol diweddar yn y dref. Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael a sgwrsio gyda swyddogion o Gyngor Sir Fynwy a rhannu sylwadau ar ddiogelwch yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:
‘Mae barn preswylwyr yn bwysig wrth fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gobeithiaf y bydd y Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn annog pobl o bob oed i ddod a siarad gyda ni am yr hyn sy’n bwysig iddynt, ble maent yn teimlo’n ddiogel a ble nad ydynt yn teimlo’n ddiogel yn y Fenni; tra’n cael llawer o hwyl ar un o’n gofodau gwyrdd hyfryd. Mae gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a sefydliadau allweddol, gyda’r gymuned, yn allweddol i wella ein trefi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae VELOTHON Cymru yn cynnig cyfle i’r gymuned leol ym Mrynbuga i gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiad eleni mewn digwyddiad ymgysylltu ddydd Llun 26 Chwefror.

Rhoddir manylion diweddaraf y digwyddiad i bobl Brynbuga a bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r trefnwyr rhwng 18:00-19:00 yn Neuadd y Sir.

Ar yr agenda bydd diweddariad ar dri llwybr eleni yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ar y ffyrdd a gaiff eu cau ddydd Sul 8 Gorffennaf. Gall y gymuned, fydd unwaith eto yn ganolog i’r ras, hefyd ganfod sut y gallant gymryd rhan pan fydd miloedd o ddilynwyr seiclo yn mynd drwy’r dref.

Roedd seiclwyr a’r gynulleidfa wrth eu bodd gyda’r ymdrechion eleni pan drawsnewidiwyd y dref gan y Great Usk Bike Off. Gwneir cyhoeddiad cyffrous wrth i Gyngor Sir Fynwy a VELOTHON Cymru anelu adeiladu ar lwyddiant digwyddiad y llynedd.

Cynhelir sesiwn cwestiwn ac ateb gyda chynrychiolydd o Run 4 Wales, trefnwyr y digwyddiad, felly mae croeso mawr i chi ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Os na allwch fod yn bresennol, dangosir digwyddiad ymgysylltu VELOTHON yn fyw ar sianel YouTube Cyngor Sir Fynwy.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant a phobl ifanc dros hanner tymor mis Chwefror!

Mae gan Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddau ddigwyddiad ar y gweill. Ddydd Llun 19 Chwefror bydd yr adroddwr straeon poblogaidd Louby Lou yn dweud stori Elen Ben Aur a’r Tair Arth (yn Saesneg) rhwng 1.15pm a 2pm ar gyfer plant rhwng dwy a phump oed. Mae’r digwyddiad yn costio £3.75 ar gyfer pob plentyn ac mae’n hanfodol archebu. I archebu lle, cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed neu archebu ar-lein o’r stôr docynnau –

https://www.ticketsource.co.uk/louby-lous-interactive-storytelling.

Y trannoeth – dydd Mawrth 20- Chwefror – bydd sesiwn stori a chrefftau am ddim ar gyfer plant pedair i wyth oed. Mae “Straeon Gaeafol” yn rhedeg rhwng 10.30am a 11.30am. Nid oes angen archebu ond mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn yn y digwyddiad hwn a hefyd sesiwn Louby Lou.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn Stryd Maryport yn cynnig seesiwn gwneud nod llyfrau gyda glain i blant pump oed a throsodd. Mae’r gost yn bunt y sesiwn ac mae’r hyb yn agored ar yr amserau dilynol:

 • Dydd Llun 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 9am i 5pm
 • Dydd Iau 9am i 7pm
 • Dydd Sadwrn 9am i 12.45pm.

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn cynnig ei brynhawniau crefft poblogaidd Galw Heibio a Gwneud rhwng 2pm a 4pm ddydd Iau 15 Chwefror a dydd Iau 22 Chwefror yn y Neuadd Dril yn Stryd yr Eglwys Isaf. Mae’r cyfle hwn i fynd yn greadigol gyda chyfeillion a theuluoedd yn addas i blant dros dair oed ac mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Croesewir cyfraniadau o  ddwy bunt tuag at gost deunyddiau a lluniaeth.

Unwaith eto, mae HamddenMynwy yn darparu Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Cynhelir y rhain ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc 5 i 12 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwraeon. Y gost yw £16 y dydd (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) gyda disgownt am dalu cynnar. I archebu, ewch i MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy 01600 775135 – ni fydd unrhyw chwaraeon dŵr ar gael yn Nhrefynwy oherwydd gwaith adeiladu.

Mae canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent yn cynnig gwersi nofio dwys rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r rhain yn rhoi sesiwn hanner awr i blant ar bum diwrnod olynol ac mae cysylltiad lleol gydag athro gyda chymwysterau ASA yn eu galluogi i sicrhau gwelliant mawr yn eu nofio a datblygu dros gyfnod byr. Wedi’u cynllunio ar gyfer plant o bob gallu, mae’r sesiynau’n ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n cymryd rhan yn rhaglen bresennol HamddenMynwy sy’n dymuno gwella neu newydd-ddyfodiaid sydd eisiau datblygu’n gyflym. Y gost yw £23.50 am yr wythnos gyfan gyda disgownt ar gael i ddeiliaid aelodaeth dŵr HamddenMynwy. Ffoniwch y ganolfan hamdden berthnasol er mwyn archebu.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy wedi trefnu digwyddiad sylweddol am ddim i deuluoedd – Safe ‘n’ Sound- ym Mharc Bailey y Fenni rhwng 10am a 4pm ddydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r pwyslais ar hwyl gyda chastell gwynt, peintio wynebau, mur dringo a llawer o weithgareddau eraill gyda chynrychiolwyr Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter a thîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn bresennol. Mae’r digwyddiad yn seiliedig ar ddiogelwch cymunedol a bydd yn casglu adborth ar yr hyn mae pobl ei angen a’u barn am yr ardal a hyrwyddo gwasanaethau presennol i bobl ifanc.

Mae Canolfan Ieuenctid Attik Trefynwy yn cynnig sesiwn clymu-a-llifo am ddim i bobl ifanc rhwng 12 canol-dydd a 4pm ddydd Mawrth 20 Chwefror. Nid oes angen archebu a’r cyfan sy’n rhaid iddynt wneud yw dod ag eitem blaen o ddillad yr hoffent ei llifo!

Mae digwyddiadau eraill yn y sir sydd ar gael i blant a theuluoedd ar gael ar wefan Ymweld â Sir Fynwy – www.visitmonmouthshire.com/events/ – ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Y Brawd Thomas, selerwr Abaty Tyndyrn, yn rhoi gwledd i rai hen ac ifanc sy’n hoff o hanes – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Diwrnod Hwyl y Gaeaf yng Nghors Magwyr gyda malws melys wedi’u tostio o amgylch tân y gwersyll, dweud straeon, llwybr o amgylch y warchodfa a llwyth o grefftau – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Bydd Morgan a West, consuriwyr sy’n teithio drwy amser, yn cyflwyno sioe yn Theatr Blake yn Nhrefynwy yn llawn hud a lledrith a gallu hollol ddidwyll i deithio drwy amser – dydd Gwener 23 Chwefror

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu â busnesau bwyd tecawê lleol mewn ymgais i ostwng y defnydd o polystyren a phlastig un defnydd. Yn  cyfamser, mae plant o Ysgol Gynradd Cantref wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer camau a gymerwyd gan The Codfather yn Stryd Frogmore, Y Fenni, siop pysgod a sglodion leol. Mae The Codfather yn arwain y ffordd yn ymgyrch y sir i ostwng y defnydd o ddeunydd pecynnu o’r fath.

Dywedodd y perchennog Andrew Ewers: “O’r dechrau cyntaf, mae fy ngwraig a finnau bob amser wedi gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud ein gorau i ailgylchu cymaint ag sydd modd. Ac rydym yn awr wedi newid i hambyrddau sglodion cardfwrdd a ffyrc pren yn hytrach na pholysteren a phlastig. Lle bynnag sy’n bosibl, ceisiwn ddefnyddio llai o ddeunydd na fedrir ei ailgylchu yn The Codfather a hefyd yn Frydays – ein siop ar Gilgant Underhill.

“Mae gennym gwsmeriaid teyrngar iawn a bu’r ymateb ganddynt yn gadarnhaol tu hwnt.

“Rydym yn falch iawn o’r pysgod a werthwn yn ein siopau ond dim ond mewn moroedd di-blastig y gall y pysgod y dibynnwn arnynt ffynnu – dyna pam ein bod yn awyddus i chwarae ein rhan yn y fenter yma. Mae’n dda i fusnes ac yn dda i’r blaned.”

Un o’r rhesymau yr enillodd Ysgol Gynradd Cantref, dan arweiniad ei eco-bwyllgor, Faner Werdd Platinwm Ysgolion Eco oedd ei chefnogaeth angerddol a rhagweithiol i ostwng effaith yr ysgol ar yr amgylchedd a helpu’r gymuned ehangach. Ymwelodd rhai o’r disgyblion â The Codfather yn ddiweddar i ddangos eu cymeradwyaeth i’r camau a gymerwyd gan Mr Ewers, gan gynnig eu cefnogaeth lawn iddo.

Mae trethdalwyr yng Nghymru yn gwario tua £8 miliwn y flwyddyn yn clirio sbwriel. Hefyd mae byddin o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino ym mhob rhan o’r sir i gadw cymunedau’n rhydd o sbwriel. Er hyn, mae sbwriel bwyd cyflym yn amlycach nag erioed ym mhentrefi, trefi a ffyrdd cefn gwlad Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Wastraff ac Ailgylchu: “Rydym i gyd wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o broblemau plastig un defnydd a pholysteren, yn arbennig yr effaith drychinebus a gaiff ar ein moroedd, a welwyd mor amlwg mewn rhaglenni fel Blue Planet. Gwaetha’r modd, daw llawer o’r llygredd plastig hwn o’r tir. Yn rhy aml caiff sbwriel ei chwythu i ymyl ffyrdd a pherthi, yna i’r nentydd a’r afonydd sy’n llifo i’r môr.

“Diolch i’w breswylwyr, bu Sir Fynwy ar frig y tabl cynghrair ailgylchu. Serch hynny, mae’n awr yn amser i droi i’n sylw at yr epidemig o blastig un defnydd a sbwriel polystyren sy’n hagru ein tirwedd fendigedig.

“Sylweddolwn na allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain felly gofynnwn i’n cymuned busnes i afael yn yr her. Mae llawer o’n busnesau bwyd dygn fel The Codfather yn y Fenni eisoes wedi newid o hambyrddau polystyrene i hambyrddau cardfwrdd, a rydym yn eu canmol am hynny.”

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Interim Gwastraff: “Dros y misoedd nesaf byddwn yn ysgrifennu at bob siop tecawê bwyd, yn gofyn iddynt ystyried gostwng faint o ddeunydd pecynnu plastig a pholystyren a ddefnyddiant.

“Mae cynghorau’n parhau i fod dan bwysau ariannol enfawr i ddarparu gwasanaethau i’n preswylwyr. Mae’n llawer gwell gwario ein hadnoddau cyfyngedig ar addysg a gofal cymdeithasol na thalu am gost sbwriel diangen ar ymyl y ffordd a gwastraff pecynnu na fedrir ei ailgylchu.

“O’n sgyrsiau gyda phreswylwyr a grwpiau cymunedol lleol, gwyddom fod y mater yn agos iawn at eu calonnau ac rydym yn hyderus y bydd busnesau Sir Fynwy yn gafael yn yr her i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu.”

I gael mwy o wybodaeth ar wastraff ac ailgylchu cysylltwch â Rebecca Blount, Swyddog Addysg ac Ymwybyddiaeth y cyngor – RebeccaBlount@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644126.

Bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Ngwesty’r Angel, y Fenni rhwng 10.00am – 12.00pm a 7.00pm – 9.00pm ddydd Iau 15 Chwefror i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Math.

Mae gan blant o Sir Fynwy angen brys am deuluoedd o Sir Fynwy. Mae angen dirfawr am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a rhai yn eu harddegau ar sail tymor byr neu dymor hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu gwyliau byr i blant gydag anableddau, ac yn yr un modd mae angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Caiff preswylwyr eu croesawu i siarad gyda Gofal Maeth am y daith ryfeddol sy’n digwydd i ddod yn Ofalwyr Maeth yn Sir Fynwy. Yn yr wythnosau nesaf bydd y tîm Gofal Maeth yn hyrwyddo’r sesiynau cwrdd a chyfarch mewn sesiynau galw heibio anffurfiol ym Marchnad y Fenni.

 

11.00 am – 2.00pm   Dydd Mawrth 13 Chwefror, Marchnad y Fenni

Nod y sesiynau galw heibio anffurfiol yn y farchnad a’r cyfarfodydd cwrdd a chyfarch yw chwalu’r rhwystrau a’r canfyddiadau a all fod gan bobl am faethu. Yn dilyn llwyddiant presenoldeb y tîm yn y digwyddiad tân gwyllt yng Nghastell Cil-y-coed a’r cyfarfod cwrdd a chyfarch yng Nghlwb Gwledig a Gwesty St Pierre, Cas-gwent ym mis Tachwedd, mae’r tîm yn awyddus i gynnal sesiynau ar draws Sir Fynwy gyda mwy o sesiynau ar y gweill ym Mrynbuga a Threfynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

“Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan neu ffonio’r tîm.”

I wneud gwahaniaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950

 

Gosodwyd dwy set o oleuadau ar yr A466 rhwng St Arvans a Thyndyrn oherwydd bod creigiau wedi syrthio a thir ansefydlog. Mae’r ddwy set o fewn neu’n agos at Safle Diddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) ac Ardal Gadwraeth Arbennig  (SAC) Blackcliff/Wyndcliff. Mae hyn yn effeithio’n sylweddol ar y gwaith y gallwn ei wneud ac mae’n rhaid i bopeth gydymffurfio gyda Rheoliadau Cynefinoedd gydag angen caniatâd priodol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Safle 1 yn Wyndcliffe ger St Arvans. Rydym wedi ymchwilio nifer o opsiynau ar gyfer atgyweirio ond o’r rhai sydd ar gael, byddai’n ymddangos mai ailraddio wyneb y graig i lethr diogel fyddai’r dull mwyaf dibynadwy. Oherwydd colled bosibl cynefin  SSSI a SAC, buom yn casglu’r data angenrheidiol ar ecoleg dros y misoedd diwethaf fydd yn ein galluogi i wneud cais Rheoliadau Cynefinoedd. Cyflwynir hyn i Lywodraeth Cymru ei benderfynu a gobeithiwn y gallwn wneud hynny yn yr ychydig fisoedd nesaf. Bydd angen cau’r ffordd yn llawn ar gyfer y gweithiau arfaethedig ond rydym yn annhebygol o wneud hyn tan fis Hydref oherwydd ystyriaethau’r diwydiant twristiaeth a natur sensitif Dyffryn Gwy. Bydd yr union ddyddiad yn dibynnu ar ganiatâd llwyddiannus gan Lywodraeth Cymru.

Mae Safle 2 ychydig i’r de o hen fynedfa chwarel Livox ac mae ganddo broblemau tebyg i Safle 1, ond heb fod mor ddifrifol. Rydym wedi cael y data angenrheidiol ar ecoleg a thrwyddedau rhywogaethau gwarchodedig i wneud yr atgyweiriadau. Rydym wrthi’n aros am y caniatâd angenrheidiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ond mae’r gwaith ar y gweill ar gyfer 19 Chwefror a bydd yn golygu cau’r ffordd yn llawn. Y cynnig yw tynnu’r tyfiant o lethr y graig a ddilynir gan waith cynnil graddio a symud creigiau. Oherwydd yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig â’r math yma o waith rydym wedi caniatau saith wythnos ond dylai gymryd llai o amser os aiff popeth yn iawn, ac ar ôl hynny gallwn dynnu y set yma o oleuadau.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi datganiad yn annog cwmnïau y mae tranc y cwmni gwasanaethau adeiladu Carillion wedi effeithio arnynt ac sydd ag ymrwymiadau i’r awdurdod i gysylltu gyda’r Cyngor yn fuan.

Yn dilyn datganiad yn dilyn cwymp Carillion PLC yng nghyfarfod diweddar y cyngor sir ar 18 Ionawr, mae pryderon yn parhau am yr effaith ehangach ar gadwyn cyflenwi sector preifat y cwmni. Mae’r cyngor wedi parhau i fonitro ei rwydweithiau ehangach ar gyfer dirnadaeth a gwybodaeth bellach ac mae’n ymwybodol o gyhoeddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig y penwythnos diwethaf o becyn pellach o gymorth ar gyfer busnesau a gweithwyr y mae tranc Carillion wedi cael effaith niweidiol arnynt.

Dryw bartneriaid cyflenwi yn cynnwys holl brif fenthycwyr y stryd fawr, mae Banc Busnes Prydain yn darparu hyd at £100m i fusnesau bach nad oes efallai â’r gwarantau sydd eu hangen am fenthyciadau banc arferol. Caiff y gefnogaeth ei darparu drwy fenthycwyr Banc Busnes Prydain yn defnyddio’r Warant Cyllid Menter a gellir ei defnyddio ar gyfer benthyciadau gorddrafft ac ail-gyllido dyledion presennol. Mae’r pecyn newydd hwn yn ychwanegol at fwy na £200m a gyhoeddwyd eisoes gan Grŵp Bancio Lloyds, HSBC ac RBS. Mae ffynonellau eraill o gymorth yn cynnwys gwefan y Gwasanaeth Ansolfedd sy’n rhoi gwybodaeth i gredydwyr y mae ansolfedd Carillion wedi effeithio arnynt a gwefan PWC, gweinyddydd swyddogol Carillion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhai yr effeithiwyd arnynt, yn cynnwys cyflogeion a chyflenwyr.

Dywedodd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gyllid: “Rydym yn croesawu dialog gynnar gyda chwmnïau yng nghadwyn gyflenwi Carillion yr effeithiwyd yn niweidiol arnynt ac a all gael anhawster yn anrhydeddu unrhyw ymrwymiadau cyfredol neu ddyfodol i’r awdurdod. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa a byddwn yn rhoi newyddion pellach wrth iddo ddod ar gael.”

Dylai cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gysylltu â cathfallon@monmouthshire.gov.uk am arweiniad dechreuol.

Mae corff newydd Banc Datblygu Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau am ddim ar gyfer perchnogion a rheolwyr busnes i helpu’r rhai sy’n dymuno cychwyn neu ddatblygu busnes. Mae slotiau apwyntiad hanner awr ar gael mewn dwy gymhorthfa galw heibio yng Nghas-gwent a Glynebwy ar sail un-i-un rhwng 10am a 4pm.

Cynhelir y cymorthfeydd yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gweithiau Dur, Glynebwy NP23 8UW ddydd Mercher 14 Chwefror a Basepoint Cas-gwent, Parc Beaufort, Cas-gwent NP16 5UH ddydd Mercher 21 Chwefror.

Bydd Tara Lee Fox, Swyddog Buddsoddi Benthyciadau Micro, yn bresennol i drafod cynlluniau busnes ac amlinellu’r amrywiaeth cyllid sydd ar gael i’w helpu i gyflawni uchelgeisiau’r gymuned fusnes leol.

Dywedodd Ms Lee-Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n rhwydd a syml cael mynediad iddynt. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safleoedd. Gellid hefyd ei ddefnyddio i gefnogi llif arian i brynu busnes arall.

“Caiff y digwyddiadau hyn eu hymestyn ar draws Cymru. Drwy weithio gyda phob un o’r 22 cyngor a Business in Focus gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £100,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes wedi sefydlu yn edrych am fenthyciad yd at £10,000 gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol cyn gynted ag sydd modd felly dewch draw i’n cymorthfeydd galw heibio.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru. Mae annog busnesau newydd a chreu swyddi yn un o brif flaenoriaethau’r cyngor.”

I archebu slot 30 munud anfonwch e-bost emily.wood@developmentbank.wales neu ffonio ar 029 2033 8110

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi croesawu ffigurau sy’n dangos gwelliant drwyddi draw ym mherfformiad ei ysgolion cynradd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data’n ddiweddar yn dynodi’r ysgolion sydd fwyaf o angen cefnogaeth ac mae hyn yn dangos fod bron hanner ysgolion cynradd y sir o fewn y categori gwyrdd – y grŵp sydd leiaf tebygol o fod angen cefnogaeth ychwanegol.

Cafodd 13 o 30 ysgolion cynradd y sir raddiad gwyrdd – cynnydd o bedwar o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, tra bod 12 o fewn yr ail gategori – melyn. Mae tair wedi cael graddiad oren a dwy wedi cael graddiad coch. Y llynedd, roedd 14 o ysgolion cynradd Sir Fynwy yn y band melyn, chwech yn y band oren ac un yn y band coch.

Mae categoreiddio pedair ysgol uwchradd Sir Fynwy wedi parhau’n sefydlog dros y deuddeg mis diwethaf gyda thair wedi’u graddio’n felyn ac un yn oren.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae categoreiddio ysgolion ar draws Sir Fynwy yn dangos ein bod yn parhau i wneud cynnydd da gyda nifer gynyddol o ysgolion yn y categori gwyrdd neu felyn. Mae 83 y cant o ysgolion cynradd yn y ddau gategori uchaf yma erbyn hyn a chafodd 75 y cant o’n hysgolion uwchradd eu rhoi yn y band melyn. Ers 2015-16, gwelsom nifer yr ysgolion gwyrdd yn cynyddu o bump i 13 a nifer yr ysgolion oren – rhai sydd angen lefel uwch o gefnogaeth – yn gostwng o saith i dair.

“Rydym yn awr yn canolbwyntio ar sicrhau fod ein hysgolion gwyrdd yn parhau i adeiladu ar eu harfer da ac na fydd gennym unrhyw ysgolion coch yn y cylch nesaf o gategoreiddio.

“Mae’r cynnydd hwn yn dangos gwaith caled ein hathrawon ac arweinwyr yn ein holl ysgolion a’r ffordd y gweithiwn gyda’n partneriaid yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) – rwy’n ddiolchgar am eu holl waith caled.”

Roedd Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent yn un o’r rhai a symudodd o’r band melyn yn 2016/17 i wyrdd yn 2017/18. Dywedodd Tim Appleby, pennaeth yr ysgol: “Mae pob aelod o’n tîm medrus yn gweithio cyn galeted ag y gallant i ddarparu’r safon orau oll o addysg a chefnogaeth i ddisgyblion a theuluoedd Thornwell. Rwy’n falch iawn y cafodd yr ymdrech yma ei chydnabod a’i fod wedi arwain at ddyfarniad categori gwyrdd. Mae’n amser cyffrous i fod mewn addysg gyda chwricwlwm diwygiedig, sy’n canoli ar y person ar ei ffordd. Yn ychwanegol at hyn, mae Clwstwr Cas-gwent yn datblygu system arloesol, sy’n gwella’i hunan sy’n rhoi mynediad i ni i gefnogaeth ardderchog drwy sicrwydd ansawdd cydweithredol a rhannu arfer gorau. Yn hapus, mae Thornwell bellach mewn lle da iawn yn ddaearyddol ac o ran datblygiad i lansio dyfodol llwyddiannus ein disgyblion.”

I gael mwy o wybodaeth ar System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru ewch i:

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schoolcategorisation/?lang=en

Mae tîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy wedi annog preswylwyr i wirio graddiad hylendid tafarndai, bwytai a safleoedd bwyd arall cyn iddynt archebu bwrdd ar gyfer Dydd Sant Ffolant.

Mae’r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd yn graddio busnesau bwyd ar eu safonau hylendid, yn seiliedig ar archwiliadau a gynhaliwyd gan y cyngor. Caiff busnesau yn Sir Fynwy – fel gweddill Cymru – eu graddio yn amrywio o 0 sy’n golygu ‘angen gwella ar frys’ i raddiad uchaf o 5 sy’n golygu ‘da iawn’.

 Dylai pob busnes bwyd ddangos sticer graddiad hylendid bwyd gwyrdd a du ar eu drysau neu ffenestri. Os nad yw’r sticer i’w weld, caiff preswylwyr eu cynghori i holi aelod o staff neu wirio ar-lein yn www.food.gov.uk/ratings.  Mae’n rhaid i siopau prydau poeth parod hefyd roi gwybodaeth am eu graddiad hylendid bwyd ar eu taflenni a bwydlenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd: “Mae Dydd Sant Ffolant yn amser prysur i’n bwytai, safleoedd prydau parod, caffes a thafarndai lleol. Mae cynllun Graddiad Hylendid Bwyd yn ei gwneud yn haws i bawb ddewis eu pryd rhamantus mewn lleoedd lle caiff hylendid bwyd ei gymryd o ddifrif. Mae graddiad hylendid bwyd da yn rhywbeth i fod yn falch ohono.”

Ychwanegodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: “Ni allwch ddweud beth yw safonau hylendid bwyty yn ôl ei wefan neu ba mor rhamantus yw’r naws. Ond mae’r Graddiad Hylendid Bwyd yn dweud wrthych beth sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni, felly dylai hynny fod yn ffactor wrth benderfynu ble i fwyta ar Ddydd Sant Ffolant.”

Dylai busnesau bwyd sydd angen help neu gyngor gysylltu â thîm iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735420.

Mwynhaodd preswylwyr cartref gofal yng Nghil-y-coed gyngerdd arbennig gan blant o ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg y dref i  nodi Dydd Santes Dwynwen. Caiff Dydd Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru,  ei ddathlu ar 25 Ionawr.

Perfformiodd côr o Ysgol y Ffin gerbron preswylwyr gwerthfawrogol Cartref Gofal Cherry Tree gan ganu Calon Lân, Sosban Fach, Ysbryd y Nos ac Anfonaf Angel, gan ddod i ben gyda Hen Wlad fy Nhadau. Roedd 27 o ddisgyblion o ddosbarthiadau Blwyddyn Pedwar a Phump yn y côr.

Mae’r cartref bob amser yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er mai hwn oedd y tro cyntaf i gôr yr ysgol berfformio ar yr achlysur arbennig hwn. Dywedodd Royston Stewart, cyn löwr a chyn-aelod o Gôr Meibion Tredegar, un o’r rhai sy’n byw yn y cartref: “Daeth y perfformiad hyfryd hwn ag atgofion o’r caneuon yr arferem eu canu.”

Dywedodd Gill Jones, Rheolwr Cyffredinol Cartref Gofal Cherry Tree: “Roedd y llawenydd ar wynebau preswylwyr wrth weld a chlywed y plant yn wych. Daeth eu perfformiad â chymaint  o atgofion gwych yn ôl. Mae mor bwysig i wahanol genedlaethau ddod ynghyd a phontio’r bwlch oedran.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, aelod gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg ar gabinet Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiadau fel Dydd Santes Dwynwen yn cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn Sir Fynwy drwy godi ymwybyddiaeth o’i phoblogrwydd cynyddol yn y sir. Hoffwn longyfarch disgyblion Ysgol y Ffin am eu cyngerdd yng Nghartref Gofal Cherry Tree a gafodd dderbyniad da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cychwyn gwaith ar welliannau pellach i ganol tref y Fenni gyda rhoi palmant newydd ac wyneb newydd ar Stryd Lion a Stryd Frogmore mor bell â changen Banc Barclays. Mae’r gweithiau Ail Gyfnod hyn yn dilyn y cynllun yn 2016 i wella’r Stryd Fawr, Stryd Nevill a Sgwâr Sant Ioan ac maent yn cynnwys y fynedfa i stôr newydd Morrison’s yn ogystal â chynigion i gyfyngu mynediad i gerbydau i roi amgylchedd diogel a chyfeillgar i gerddwyr. Mae’r gwaith dechreuol yn ymwneud ag ail-gyflunio’r ffos a’r gwaith adnewyddu ar Stryd Lion mewn cysylltiad gyda datblygiad Morrison’s, a bwriedir cynnal y dechrau o ddifrif ar y prif waith yn ystod mis Chwefror.

Cafodd manylion y prosiect a rheoli traffig eu datblygu mewn ymgynghoriad gyda grŵp parth cyhoeddus yn cynnwys cynghorau lleol, busnesau a rhai â diddordeb. Bydd y cynlluniau hyn ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn y siop un stop Y Fenni, hysbysfyrddau ledled y dref ac yn swyddfa’r contractwr ar Stryd Lion.

Bydd yr ardal o flaen stôr newydd Morrison’s yn ofod a gaiff ei rannu a adeiladwyd gyda chymysgedd o setiau a slabiau gwenithfaen, yn gydnaws gyda chynllun presennol Iard y Bragdy. Bydd yn rhoi cysylltiad diogel o’r stôr i ganol tref y Fenni. Yn ychwanegol, bydd y cyngor yn troi Stryd y Brenin yn ffordd ddwyffordd i ddarparu ar gyfer cyfyngiadau ar Stryd Frogmore ac ymestyn trefniadau rhannu gofod gyda safle bws newydd ar gyffordd Stryd y Brenin a Stryd Lion. Yn ogystal â rhoi man cyfleus i ollwng a chodi pobl ar gyfer archfarchnad Morrison’s, bydd hefyd yn rhoi mynediad diogel i deithwyr bws i rannau siopa’r dref drwy Stryd Lion a Stryd y Farchnad. Bydd gweddill Stryd y Lion o’i chyffordd gyda Stryd y Brenin i gychwyn Stryd Frogmore yn cynnwys cyrbau uchder llawn a llwybrau troed gwenithfaen gyda lôn cerbydau tarmac traddodiadol. Bydd Stryd Frogmore yn ofod rhannu a godir gyda chymysgedd o setiau a slabiau Pennant Cymreig. Bydd y trefniadau hyn yn ategu’r gwaith Cam Un a wnaed yn 2016 a chysylltu dwy adran y dref.

Mae cynigion pellach yn cynnwys newid symudiad traffig ar Stryd Frogmore a rheoli mynediad ar gyfer dosbarthu nwyddau i fusnesau’n unig drwy’r Stryd Fawr ac ar gyfnodau cyfyngedig rhwng 10am ac ar ôl 4pm. Caiff y gorchymyn traffig arfaethedig ei ddangos fel rhan o’r ymgyrch gwybodaeth i’r cyhoedd ynghyd â chynlluniau ar gyfer safleoedd bws newydd, yn cynnwys bae newydd ar yr A40 ger Tesco yn agos at ben gogleddol Stryd Frogmore.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sirol: “Manteisiodd gwaith y Cyfnod Cyntaf  yn 2016 o sefydlu’r gweithgor parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth a fu â rhan bwysig wrth gyflwyno’r cynllun yn llwyddiannus. Yn yr un modd, bu cysylltiad agos gyda’r grŵp parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth yn ogystal ag arolwg ar gynigion yr Ail Gyfnod gydag asesiad i fesur effaith y newidiadau ar lif traffig a thagfeydd.”

Cynhelir y gwaith gan y contractwr lleol Alun Griffiths ac amcangyfrifir y bydd yn costio £700,000, a gaiff ei gyllido’n rhannol gan ddatblygiad Morrison’s. Bydd y cynllun – y disgwylir iddo gymryd tua 26 wythnos – yn golygu y bydd angen cau ffyrdd i gwblhau’r gwaith yn ddiogel. Bydd llwybrau dargyfeirio yn eu lle pan fydd ffyrdd ar gau yn ogystal â llwybrau diogel i gerddwyr ym mhob rhan o’r dref.

Gall pobl e-bostio sylwadau at highways@monmouthshire.gov.uk neu eu postio drwy flwch yn y siop un stop Y Fenni. Bydd y cyngor yn ystyried ac yn adolygu’r ymatebion hyn drwy gydol cyfnod y gwaith a hefyd yn diweddaru’r grŵp parth cyhoeddus yn rheolaidd.

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i roi diweddariad ar ei gynnig ar gyfer pont droed rhannu-defnydd rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni dros yr Afon Wysg a dangos sut y datblygodd y prosiect yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd.

Cynhelir yr arddangosfa yn Neuadd Pentref Llan-ffwyst yn Lôn yr Eglwys ddydd Llun 8 Ionawr rhwng 11.30am a 6.30pm a bydd yn rhoi cyfle i’r gymuned drafod cynigion gyda chynrychiolwyr o dîm priffyrdd y cyngor, y peirianwyr sifil WSP a Knights Architects.

Mae WSP a Knights Associates yn gweithio gyda’r cyngor i ddatblygu llwybr seiclo a cherdded newydd a mwy diogel o Swyddfa’r Post Llan-ffwyst i Neuadd Tref y Fenni. Mae’r ddolen llwybr troed presennol yn cyrraedd man cul dros y bont sy’n croesi’r Afon Wysg yn cysylltu’r Fenni gyda Llan-ffwyst sy’n golygu bod rhai pobl yn osgoi ei defnyddio.

Cyflwynir y cais cynllunio i’r cyngor ddiwedd mis Ionawr a rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn yn nhymor y gwanwyn neu’r haf y flwyddyn nesaf (2018). Gall preswylwyr roi sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol ar ôl cyflwyno’r cais.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sir: “Rwy’n croesawu syniad y bont droed arfaethedig gan y bydd yn ffurfio dolen fwy diogel a mwy dymunol i seiclwyr a cherddwyr rhwng y ddwy gymuned.”

Bydd Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal seremoni am 7pm ddydd Iau 25 Ionawr i gofio’r miliynau a laddwyd yn yr Holocost dan erledigaeth y Natsïaid a hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema Diwrnod Coffa Holocost eleni yw “Grym Geiriau”. Bydd y digwyddiad yng Nghil-y-coed yn rhoi sylw i straeon bywyd rhai a lofruddiwyd a rhai a oroesodd, drwy eiriau ysgrifenedig a llafar. Bydd un o oroeswyr yr Holocost yn edrych ar oleuo cannwyll a bydd arddangosfa gelf a ysbrydolwyd gan thema eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Coffau’r Holocost yn hyrwyddo cydraddoldeb, parch a dealltwriaeth. Mae’n amser i ni fyfyrio, cofio’r rhai a ddioddefodd erledigaeth a llofruddiaeth a dysgu o’r gorffennol i adeiladu dyfodol gwell.”

Mae hyb cymunedol Cil-y-coed yn Heol Woodstock yn y dref, NP26 5DB. Bydd lluniaeth ar gael yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ac mae digonedd o leoedd parcio di-dâl gerllaw. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425.

Ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn ‘Ddydd Llun Digalon’, cafodd pobl ym mhob rhan o Sir Fynwy wared â Felan Mis Ionawr yn holl hybiau cymunedol Cyngor Sir Fynwy. Roedd ystod eang o weithgareddau ar gael yn yr hybiau i sicrhau na fyddai ymwelwyr yn gadael yn isel eu hysbryd.

Roedd y diwrnod yn cyd-daro gyda lansiad Arolwg Pỳls Hapusrwydd Gwent. Bydd yr arolwg yn dangos pa mor hapus, cysylltiedig ac egnïol yw pobl yng Ngwent ac yn rhoi cipolwg ar lesiant y rhai sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Cafodd yr arolwg Pỳls Hapusrwydd ei lenwi gan ymwelwyr i’r hybiau. Roedd y bobl a lenwodd yr arolwg yn falch i gael gwybodaeth ar eu llesiant presennol a chawsant gyngor da ac awgrymiadau ar sut i gyfoethogi rhai agweddau o’u bywydau drwy gymryd mwy o ymarfer, rhoi cynnig ar hobi newydd neu ddysgu sgil newydd.

Caiff pobl eu hannog i lenwi’r Pyls Hapusrwydd drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror. I gymryd y Pyls Hapusrwydd ewch i –

gwent.happinesspulse.org/pulse/Monmouthshire

Croesawyd yr awdur Lleol Jane Blank i Lyfrgell y Fenni. Treuliodd ymwelwyr y bore yn gwrando ar straeon ysbrydoledig a chymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol gyda’r awdur lleol carismatig. Yn ogystal ag ysgrifennu straeon a chwedlau, rhoddodd Darryl Cross sesiwn blasu ymlacio Tai Chi gyda phawb yn mwynhau’n fawr.

Daeth Hyb Brynbuga yn fyw gyda sŵn band ukulele y dref i godi’r hwyliau. Gallodd ymwelwyr i’r hyb roi cynnig ar rywbeth newydd gyda dosbarth meistr crochenwaith. Roedd hefyd gyfleoedd i ymlacio a mwynheu amser mas.

Roedd nifer o sefydliadau yn bresennol yn Hyb Trefynwy i roi cyngor a chefnogaeth: Mind Sir Fynwy, tîm Sgiliau Gwaith Cymdeithas Tai Sir Fynwy a’r elusen cwnsela dyled Christians Against Poverty. Denodd coffi a theisenni ymwelwyr wnaeth hefyd gymryd rhan mewn gêm bingo i godi’r hwyliau.

Yn Hyb Cas-gwent rhoddodd tîm addysg yn y gymuned Sir Fynwy sesiynau blasu o rai o’u cyrsiau celf a ffotograffiaeth mwyaf poblogaidd. I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy, cysylltwch â Jemima Jones ar 01291 426880 communityed@monmouthshire.gov.uk.

Croesawyd y tîm Gwirfoddoli am Lesiant i Hyb Cil-y-coed a chynigiwyd amrywiaeth o weithgareddau o grŵp sgwrsio Cymraeg i weithdy sgiliau cyfrifiadur.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet yn gyfrifol am Fenter: ‘Gallai Dydd Llun Digalon fod wedi cael effaith negyddol ar rai o bobl y sir, ond fe wnaeth y digwyddiadau yn ein hybiau godi calon y bobl hynny a ddaeth draw. Gobeithio y bydd pawb yn neilltuo amser i lenwi’r arolwg Pyls Hapusrwydd – mae’n arolwg gwirioneddol ddefnyddiol.’

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn y gymuned am gais cynllunio arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl yn Rhaglan. Cynhelir digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd rhwng 3pm a 7pm ddydd Mawrth 30 Ionawr 2018 yn Hen Neuadd yr Ysgol, Heol Cas-gwent, Rhaglan.

Mae’r safle wedi’i leoli i orllewin Heol Cas-gwent a chafodd ei glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor. Disgwylir i’r safle ddarparu 45 o dai, ynghyd â gofod agored ar gyfer amwynderau a chynyddu’r cyfraniad ariannol ar gyfer cyfleusterau cymunedol, darpariaeth addysg a gwelliannau priffordd yn yr ardal. Mae’r cyngor yn gofyn am adborth i lywio datblygiad y safle fydd yn cynnwys materion fel mynediad, dyluniad a llwybrau cerddwyr a cherbydau yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy, gofod agored a seilwaith gwyrdd.

Bydd ffurflenni adborth ar gael yn y digwyddiad neu gellir eu gweld a’u cyflwyno ar-lein yn www.monmouthshire.gov.uk/chepstow-road-raglan-residential-development-site.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 canol-dydd ddydd Llun 5 Chwefror. Gellir cyflwyno ffurflenni yn y digwyddiad neu eu hanfon ar-lein neu drwy e-bost i estates@monmouthshire.gov.uk.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio: “Rydym yn awyddus iawn i glywed barn bobl cyn y cyflwynir y datblygiad arfaethedig yma am ganiatâd cynllunio.”

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn yr arddangosfa lle bydd aelodau tîm prosiect y cyngor yn bresennol i drafod y cynigion yn fanwl ac i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn strategaeth i lywio datblygu, marchnata a rheoli twristiaeth i ddenu ymwelwyr i’r sir dros y tair blynedd nesaf.

Cymeradwyodd y cabinet y Cynllun Rheoli Cyrchfan ddydd Mercher 10 Ionawr, gan roi cyfle i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol weithio mewn partneriaeth a sicrhau twf cynaliadwy mewn twristiaeth drwy gydol y flwyddyn ar draws y sir. Mae’n disodli’r cynllun blaenorol a gyhoeddwyd yn 2013.

Mae twristiaeth yn hollbwysig i economi Sir Fynwy ac yn ysgogi incwm i gefnogi ystod eang o fusnesau sy’n manteisio o wariant gan ymwelwyr. Yn ôl  ffigurau dangosydd economaidd twristiaeth STEAM (‘Scarborough Tourism Economic Activity Monitor’), daeth y sector â £190m i Sir Fynwy yn 2016 a chefnogi cyfwerth â 2,900 o swyddi amser-llawn, gan gyfrif am tua 10% o’r gweithlu. Mae pob ymwelydd yn cyfrannu at economi’r sir drwy brynu bwyd a diod, tanwydd, gwasanaethau a llety gan wario dros £60 y diwrnod ar gyfartaledd.

Dangosodd perfformiad twristiaeth Sir Fynwy dwf real calonogol o 10% dros oes y cynllun blaenorol yn nhermau effaith economaidd, cynnydd o 8.7% yn nifer yr ymwelwyr a thwf o 1.5% mewn swyddi llawn-amser. Datblygwyd y Cynllun Rheoli Cyrchfan sydd newydd ei gymeradwyo yn dilyn adolygiad o’r cynllun blaenorol ac mae’n seiliedig ar ragolygon gorau Sir Fynwy ar gyfer twf twristiaeth yn ogystal ag ymgynghoriad helaeth gyda rhanddeiliaid.

Mae’r Cynllun yn manteisio ar gyfleoedd allweddol ar gyfer Sir Fynwy, yn cynnwys ei lleoliad ar y porth i Gymru gan gynnig cyfle dechreuol i wneud argraff wych, yn arbennig nawr fod tollau Pont Hafren i ddod i ben dros gyfnod. Mae hefyd yn cydnabod cyfraniad Sir Fynwy i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r targed twf cyffredinol – a osodwyd gan adran twristiaeth Croeso Cymru Llywodraeth Cymru – o 10% o fwy yng ngwerth y sector erbyn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Mae Sir Fynwy yn sir a ddiffinnir gan ddŵr – mae’r Wysg, Mynwy, Gwy, Hafren a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn siapio ein sir ac yn ein cysylltu gyda’n cymdogion. Mae’r tirluniau ysblennydd, treftadaeth sir ar y gororau, creadigrwydd diddorol a chynnyrch lleol blasus yn rhoi cymeriad arbennig iawn i’r ardal. Gall enw’r sir fod yn anghyfarwydd i rai ond mae ein ffiniau’n cynnwys ardaloedd rhyngwladol adnabyddus Bannau Brycheiniog a Dyffryn Gwy. Mae’r cynllun hwn ynglŷn â diffinio’r hyn mae’r sir ei eisiau o dwristiaeth, adnewyddu’r ffordd y cydweithiwn, a throsi ein hasedau yn brofiadau cofiadwy ar gyfer ymwelwyr, a gwneud yn siŵr fod ymwelwyr yn gwybod beth y gallwn ei gynnig. Yn bennaf oll mae am wneud ‘Sir Fynwy’ yn nod o ansawdd twristiaeth dilys a dibynadwy.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:  Tourism@monmouthshire.gov.uk

Trechwch Felan y Gaeaf drwy gymryd rhan mewn arolwg Pỳls Hapusrwydd; bydd yr arolwg yn edrych pa mor hapus, cysylltiedig ac egniol yw pobl yng Ngwent. Bydd yr arolwg yn rhoi cipolwg ar lesiant pobl sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Lansir yr arolwg ar draws Gwent ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn Ddydd Llun y Felan – diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn i lawer gyda diffyg arian ar ôl y Nadolig, y tywydd gwael a’r misoedd hir cyn yr haf yn effeithio ar hwyliau llawer o bobl.

Caiff preswylwyr eu hannog i lenwi arolwg syml ar-lein erbyn 28 Chwefror. Bydd yr arolwg yn rhoi eu sgôr hapusrwydd eu hunain i unigolion gyda chyngor da ac awgrymiadau ar gyfer hapusrwydd.

Mae arolwg Pỳls Hapusrwydd yn dweud stori am le. Fe’i cynlluniwyd gan elusen a menter gymdeithasol Happy City o Fryste, sy’n arwain y byd wrth helpu i gefnogi mesuriad gwell a pholisi i gefnogi llesiant hirdymor mewn cymunedau.

Mae gan Liz Zeidler, eu Prif Weithredwr, obeithion mawr am gynllun peilot Gwent-gyfan: “Mae’r Pỳls Hapusrwydd yn ddyfais unigryw sy’n helpu unigolion i ymchwilio eu hapusrwydd hirdymor eu hunain, gan helpu cymunedau i fapio eu cryfderau llesiant ac anghenion eu holl ddinasyddion. Drwy gefnogi miloedd o bobl leol i gymryd eu pỳls y mis hwn, bydd awdurdodau lleol, busnesau a mudiadau cymunedol yng Ngwent yn dangos eu hymrwymiad blaengar i ddeall a gwella bywydau pobl ar draws y rhanbarth”.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 wedi arwain at i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, edrych ar atal problemau a gweithredu mewn dull mwy cydlynol. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu hyn gyda chyhoeddi Cynlluniau Llesiant ym mis Mai.

Cynhelir digwyddiadau Trechu’r Felan ar draws Gwent yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 15 Ionawr:

 

 • Bydd Blaenau Gwent yn lansio’r arolwg i breswylwyr yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy ddydd Llun 15 Ionawr. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar annog pobl i gymryd eu pyls hapusrwydd tra’u bod allan yn bod yn egniol.

 

 • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cefnogi’r lansiad ar 15 Ionawr ac yn hyrwyddo’r arolwg mewn canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a safleoedd cymunedol eraill ar draws yr ardal. Bydd yr awdurdod yn annog cynifer o bobl ag sydd modd i gymryd rhan.

 

 • Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn Sir Fynwy. Bydd Hybiau Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau i drechu’r felan a rhoi cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd, rhoi cynnig ar rywbeth amser, cael hoe a hybu eu hapusrwydd ddydd Sul 15 Ionawr.

 

 • Bydd llyfrgelloedd Casnewydd yn dangos a rhannu gwybodaeth ar wasanaethau i wella iechyd a llesiant a byddant yn annog pobl i gymryd rhan yn y proisect Pỳls Hapusrwydd.

 

 • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn cynnal diwrnod llesiant ym Marchnad Pont-y-pŵl ddydd Mercher 17 Ionawr lle caiff preswylwyr eu hannog i gymryd eu pỳls hapusrwydd.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy: ‘Gwn y bydd rhai yn gweld yr arolwg yma fel ychydig o gimig ond mewn gwirionedd nid oes dim o’i le mewn siarad am hapusrwydd. Mae Gwent yn llawn o bobl wych a drwy lenwi’r Pỳls Hapusrwydd gallant weld pa mor werthfawr ydynt i’w cymunedau.’

Bydd yr arolwg gwent.happinesspulse.org ar gael o ddydd Llun 15 Ionawr.