Mae Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, wedi mynegi siom am setliad ariannol Sir Fynwy gan Lywodraeth Cymru am y flwyddyn 2018/19. Galwodd ar y llywodraeth i seilio cyllid ar system decach, gan gydnabod y problemau sy’n wynebu siroedd gwledig wrth ddarparu gwasanaethau.

Mae’r swm a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru – £93m – 1% yn is na’r flwyddyn flaenorol ac mae’r setliad yn parhau cyfres wyth mlynedd o ostyngiadau gwir dermau i gyllid llywodraeth leol yng Nghymru. Nid yw hyn yn rhoi ystyriaeth i’r gyfradd chwyddiant bresennol o 2.7% ac mae felly’n ostyngiad o 3.7% mewn gwir dermau mewn cyllid. Er mai 0.5% yw toriad cyfartalog cynghorau Cymru, mae gostyngiad Sir Fynwy a phum sir arall o 1%, yr uchaf yng Nghymru.

Yn ychwanegol, mae dyraniad y sir fesul pen gan Lywodraeth Cymru yr isaf yn y wlad. Y cyllid y pen cyfartalog yng Nghymru yw £1,339 o gymharu gyda £1,001 yn Sir Fynwy.

Gan alw’r cyhoeddiad yn “siom”, roedd y Cynghorydd Fox yn awyddus i bwysleisio bod siroedd gwledig fel Sir Fynwy yn wynebu heriau neilltuol wrth gynnig gwasanaethau fel gofal cymdeithasol, casglu gwastraff, trafnidiaeth a phriffyrdd mewn ardal eang. Yn wir, mae’r cyngor wedi cydnabod yr anawsterau hyn drwy roi blaenoriaeth i gynnal gwasanaethau lleol hygyrch i atal arwahanrwydd cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig.

Meddai’r Cynghorydd Fox “Mae hwn yn setliad siomedig i lywodraeth leol ar draws Cymru. Dewisodd Llywodraeth Cymru ddefnyddio arian ychwanegol a drosglwyddwyd iddi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig mewn ffyrdd nad ydynt yn diwallu anghenion pobl Cymru yn y ffordd orau. Mae Sir Fynwy, unwaith eto, wedi derbyn un o’r setliadau gwaethaf yng Nghymru gyda thoriad gwir dermau o 3.7%, gan olygu fod yn awr wahaniaeth o £338 rhwng ein cyllid y pen a’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Ymddengys nad oes ddim dealltwriaeth o gwbl ym Mae Caerdydd o’r hyn sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig lle mae cost byw yn uwch nag mewn ardaloedd trefol. Mae angen cael gwared â’r fformiwla gyllido hen ffasiwn yma ac mae angen i ni ganfod ffordd decach a mwy cytbwys o ddiwallu anghenion dinasyddion sy’n byw yn ein hardaloedd gwledig. Os na wnawn hynny, byddwn yn gweld diboblogi pellach yng nghefn gwlad sy’n ganlyniad ofnadwy.”

Mae Ysgol Gynradd Gilwern ger y Fenni wedi ennill Dyfarniad Ansawdd Cenedlaethol Ysgolion Iach – cynllun gan Lywodraeth Cymru a gaiff ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Hi yw’r drydedd yn unig o ysgolion cynradd Sir Fynwy i ennill yr achrediad.

Mae Dyfarniad Ansawdd Cenedlaethol Ysgolion Iach yn cydnabod rhagoriaeth am hybu iechyd mewn ysgolion.

I ennill y dyfarniad, datblygodd staff a disgyblion ymagwedd ysgol gyfan at fwyd a ffitrwydd, iechyd a llesiant meddwl ac emosiynol, datblygiad personol a pherthnasoedd, defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, yr amgylchedd, iechyd a hylendid. Caiff y meysydd pwnc iechyd eu cynnwys o fewn y cwricwlwm a’u cadarnhau drwy weithgareddau all-gwriciwlaidd, grwpiau disgyblion a chysylltiadau gyda grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid. Mae ethos a threfniadaeth yr ysgol yn dangos undod a gofal. Mae staff yn gyfeillgar ac agos at y disgyblion a chaiff gwaith tîm ardderchog ei gefnogi gan y corff llywodraethu yn ogystal â rhieni a gofalwyr.

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ymgyfraniad disgyblion mewn gwneud penderfyniadau gyda nifer o grwpiau disgyblion yn cefnogi ac yn datblygu negeseuon allweddol hybu iechyd. Caiff ddisgyblion gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol a thwrnameintiau chwaraeon lleol.

Mae hawliau plant yn sylfaenol i ethos yr ysgol yn ogystal â chysylltiadau rhyngwladol cryf a chyswllt â’r rhaglen Ysgolion Eco sydd wedi cyfrannu at ennill y dyfarniad.

Dywedodd Roger Guy, Pennaeth yr ysgol: “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi ennill y dyfarniad pwysig yma. Rwy’n falch iawn fod holl gymuned yr ysgol yn parhau i gydweithio i hyrwyddo llesiant disgyblion a staff yma yn Ysgol Gynradd Gilwern.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy: “Mae’n bleser mawr cyflwyno’r dyfarniad haeddiannol yma i Ysgol Gynradd Gilwern. Mae disgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol wedi datblygu gwerthoedd sy’n rhoi blaenoriaeth i iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Rwy’n falch iawn o lwyddiannau pobl ifanc yn Sir Fynwy”.

Mae dros 5,000 o breswylwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy Cyngor Sir Fynwy ers ei lansio ym mis Tachwedd. Mae’r ap yn galluogi pobl i gysylltu gyda’r cyngor yn rhwydd, cael mynediad i wybodaeth yn gyflym a gallu gofyn am eitemau megis blychau a bagiau ailgylchu. Gellir lawrlwytho’r ap yn gyflym ac yn rhwydd ar unrhyw ffôn clyfar neu ddyfais llechen drwy fynd i’r Stôr apiau, chwilio am Fy Sir Fynwy a chofrestru ar gyfer yr ap.

Mae manteision allweddol Fy Sir Fynwy yn cynnwys:

 • Y gallu i gyfathrebu gyda’r cyngor unrhyw adeg o’r dydd, o unrhyw leoliad, heb fod angen ffonio neu ymweld â hyb cymunedol lleol.
 • Os yw pobl yn gweld rhywbeth yr hoffent roi adroddiad arno, gallant dynnu llun a chysylltu â’r cyngor ar unwaith.
 • Derbyn y newyddion diweddaraf gan y cyngor, drwy gofrestru ar gyfer amrywiaeth o hysbysiadau a gwybodaeth.
 • Mae’r offer mapio lleol yn galluogi preswylwyr i gael gwybodaeth benodol i’w cartref megis gwybodaeth am ailgylchu, gorsaf bleidleisio a chynllunio. Mae’n rhwydd defnyddio adran Mapio Lleol yr ap drwy roi cod post a gallant hefyd gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y sir.

Cafwyd adborth cadarnhaol gan bobl y sir. Dywedodd rhywun sy’n byw yn Gilwern ‘Fe wnes symud i’r ardal yn ddiweddar ac rwyf eisoes wedi lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy. Bu’n ffordd wirioneddol ddefnyddiol i gael gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn cynnwys casgliadau sbwriel ac mae wedi fy helpu i gofrestru i dalu fy nhreth gyngor ar-lein.”

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Mae’n wych gweld cynifer o’n preswylwyr yn cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy. Mewn cymdeithas cynyddol ddigidol, mae ap Fy Sir Fynwy yn galluogi preswylwyr i reoli’r wybodaeth a gânt ac yn rhoi dull arall eto i gyfathrebu gyda’r awdurdod lleol. Mae’r ap yn datblygu’n barhaus a chaiff mwy o swyddogaethau eu hychwanegu yn y dyfodol gyda swyddogion yn gwrando ar adborth gan breswylwyr am yr hyn yr hoffent ei weld. Gobeithiwn y bydd mwy a mwy o bobl yn cofrestru.’

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn ddiweddar wedi lansio gwefan gwedd newydd, hollol ddwyieithog i ddarparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Mae’r wefan – www.monfis.org.uk – yn cynnwys gwybodaeth am bob math o ofal plant ar draws y sir, manylion sut i wneud cais am addysg gynnar a chyllid, rhestri gwasanaethau i deuluoedd, yn cynnwys beichiogrwydd a chefnogaeth i rieni newydd, cefnogaeth anghenion ychwanegol, adloniant partïon pen-blwydd, cefnogaeth rhianta a llawer mwy. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i fod yn ofalwyr plant, yr hyn i edrych amdano wrth ddewis gofal plant a sut i ganfod help ar gyfer costau gofal plant. Gall sefydliadau annibynnol gyflwyno manylion gwasanaethau a digwyddiadau ar gyfer eu hystyried, rhoi gwybodaeth am swyddi gwag ar y safle a chael sylw ar faner newyddion sy’n sgrolio ar y dudalen gartref.

Bu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy ar gael ers 2003 dan enw’r Gwasanaeth Gwybodaeth Plant. Caiff y gwasanaeth ei redeg gan y cyngor a’i arwain gan Lywodraeth Cymru ac mae ei angen i ddarparu gwybodaeth i rieni am ofal plant. Dros gyfnod ehangodd y gwefan i gynnwys yr holl wasanaethau sydd ar gael i deuluoedd a rhoi sylw i weithgareddau gwyliau ysgol, digwyddiadau hwyl i’r teulu, cyrsiau cymorth cyntaf, gwasanaethau a phrosiectau teulu lleol a chenedlaethol.

Defnyddir tudalen Facebook boblogaidd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (www.facebook.com/moncfis)
mewn cysylltiad â’r wefan gan ei gwneud yn rhwydd i bobl ddarganfod gwybodaeth newydd ac yn rhwydd i ddarparwyr hyrwyddo eu gwasanaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae ein gwefan ragorol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnwys llwyth o ddeunydd defnyddiol yn cynnwys gofal plant, addysg gynnar a’n cynlluniau Dechrau’n Deg a Phroseict Acorn, help gyda chyllid, swyddi gwag a hyfforddiant. Mae’n sionc, deniadol ac yn wirioneddol ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â magu teulu”.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau addysg gynradd fis Medi nesaf mai’r dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yw 12 Ionawr 2018.

Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi 2013 a 31 Awst 2014 yn gymwys i gychwyn mewn dosbarthiadau derbyn ym mis Medi 2018 a gofynnir i rieni gwblhau eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 12 Ionawr 2018. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu hysgol dewis cyntaf. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu hysgol dewis cyntaf y tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.monmouthshire.gov.uk neu gall rhieni ofyn am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu e-bost: schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk.

Mae llenwi ffurflen gais yn mynegi dewis ysgrifenedig ar gyfer ysgol yn rheidrwydd cyfreithiol a nodir yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion. Yn ychwanegol, er bod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plant yn cael mynediad yn awtomatig. Caiff rhieni sy’n cyflwyno ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 12 Ionawr eu hysbysu erbyn 16 Ebrill 2018 fan bellaf pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ysgolion a dysgu: “Mae’n hollbwysig fod rhieni’n gwneud cais am leoedd ysgol mewn pryd. Caiff ceisiadau nas cyflwynir erbyn 12 Ionawr eu hystyried ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser. Mae hyn yn golygu fod rhieni sy’n gwneud cais hwyr mewn mwy o risg y caiff lleoedd mewn ysgolion heblaw eu dewis cyntaf eu dyrannu ar gyfer eu plant – hyd yn oed er bod ganddynt blant eraill eisoes yn yr ysgol.”

Cysylltwch ag Uned Ysgolion a Mynediad Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ddydd Mawrth 10 Hydref gyda chyfres o ddigwyddiadau llesiant sy’n cefnogi thema eleni o Iechyd Meddwl yn y Gweithle.

Cynhelir y sesiynau Llesiant ar draws y sir i helpu staff i adnabod arwyddion o straen a hefyd roi gwybodaeth am yr ystod o ffyrdd a all helpu a chefnogi cydbwysedd gwaith bywyd cadarnhaol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn credu fod iechyd meddwl a chorfforol yn hanfodol ar gyfer gweithle hapus ac effeithiol.

Cynhelir y sesiwn cyntaf ddydd Mawrth 10 Hydref ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Caiff staff o bob rhan o’r gweithlu eu hannog i fynychu’r sesiwn wybodaeth fer fydd yn rhoi gwybodaeth iddynt i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol.

Mae’r cyngor yn credu fod cadw ac aros yn iach yn feddyliol a chorfforol yn bwysig iawn i bawb yn Sir Fynwy. Mae gan Sir Fynwy gyfoeth o sefydliadau a grwpiau sy’n helpu a chefogi unigolion a theuluoedd. Mae bod yn egniol a chreadigol yn rhai o’r ffyrdd y gall cymunedau wella iechyd a llesiant meddwl.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynhyrchu tair ffilm fer sy’n dangos y gweithgareddau sydd ar gael ar draws y sir ar gyfer preswylwyr a fu mewn risg o ddioddef salwch meddwl ac a fanteisiodd o ddysgu sgiliau newydd a chanfod cyfeillgarwch. Bydd y ffilmiau ar gael ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Bydd, dydd Mawrth 10 Hydref ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cyngor, Facebook a Twitter.

Dywedodd Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:

“Mae llesiant ein cymunedau a staff mor bwysig. Rwy’n angerddol am hyrwyddo iechyd meddwl ac fel awdurdod rydym yn awyddus i gefnogi’r nifer fawr o sefydliadau yn ein sir sy’n cael cymaint o effaith ar iechyd meddwl ein preswylwyr. Drwy godi ymwybyddiaeth o’r nifer fawr o ffyrdd i wella iechyd a llesiant, bydd mwy o bobl yn sylweddoli y gall pethau bach wneud gwahaniaeth mawr. Mae ymuno â chlwb, cwrdd â phobl newydd neu ymchwilio ein sir hardd yn ffyrdd bach i gael effaith.’

Bydd Castell Cil-y-coed yn cynnal ei sbloet tân gwyllt flynyddol ddydd Sul 5 Tachwedd gyda’r clwydi’n agor am 4.30pm a’r arddangosiad yn cychwyn am 7pm. Bydd y tân gwyllt yn parhau am tua 20 munud. Wedi’i drefnu gan grwpiau cymunedol, Castell Cil-y-coed a’r sefydliad twristiaeth Ymweld â Sir Fynwy ac mewn partneriaeth hir gyda’r orsaf radio Capital FM, mae’r digwyddiad blynyddol yn denu torfeydd mawr a daeth yn gynyddol boblogaidd.

Mae tocynnau sy’n costio £7.50 ar gyfer oedolion a £4.50 ar gyfer plant ar gael drwy ymweld â www.caldicotcastle.co.uk. Mae’r mynediad yn rhad ac am ddim i blant dan dair oed ond byddant yn dal i fod angen tocyn i fynychu. Mae’r trefnwyr yn pwysleisio fod yn rhaid cael tocynnau ar gyfer y digwyddiad ac na fydd unrhyw docynnau ar gael ar y glwyd. Mae’n rhaid i blant dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Gellir parcio yn yr archfarchnad Asda leol, safle Mitel ger y castell a maes parcio Ffordd Jiwbilî yng nghanol Cil-y-coed. Yn ogystal â’r tân gwyllt, bydd adloniant gan Capital FM, bwytawyr tân a ffair. Bydd bwyd a diod ar gael yn cynnwys bar trwyddedig, ond ni chaniateir i’r rhai sy’n mynychu ddod â’u bwyd a diod eu hunain gyda nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r bumed flwyddyn i ni gynnal sbloet tân gwyllt yma ac mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad perffaith ar gyfer y math yma o achlysur. Gall teuluoedd edrych ymlaen at arddangosiad gwych ac adloniant rhagorol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.visitmonmouthshire.com/fireworks-FAQ.

Mae dwy elusen leol wedi manteisio o gyllid a gasglwyd er budd apêl cyn Gadeirydd Sir Fynwy.
Cafodd yr elusennau Gofal Hosbis Dewi Sant a Tŷ Hafan eu dewis fel elusennau’r Cynghorydd Jim Higginson yn ystod ei gyfnod yn y swydd (Mai 2016 i Mai 2017) ac roedd yn falch iawn i deithio i bencadlys y ddau sefydliad i gyflwyno sieciau am £2,386.96.
Dywedodd Gemma Sandhu, codwr arian cymunedol/digwyddiadau Gofal Hosbis Dewi Sant ar gyfer ardal Sir Fynwy a Chasnewydd: “Ar ran pawb yng Ngofal Hosbis Dewi Sant, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Jim Higginson a’i dîm am ddewis cefnogi ein helusen drwy gydol 2016/17. Gwneir defnydd da iawn o’r swm gwych o arian a godwyd i ofalu am ein cleifion yn yr uned newydd i gleifion mewnol. Rwyf mor falch i mi fedru dangos Mr Higginson o amgylch ein hadeilad newydd gwych.
“Y digwyddiad codi arian cyntaf oedd y te prynhawn hyfryd yng Nghastell Cil-y-coed. Roedd yn bleser mawr cwrdd â’r cynrychiolydd o Tŷ Hafan a’r llu o westeion yn y digwyddiad. Rwy’n gwybod y cafodd swm gwych o arian ei godi.
“Llawer o ddiolch unwaith eto am ddewis Gofal Hosbis Dewi Sant i fanteisio o’r holl waith caled yn ystod y flwyddyn.”
Mae Tŷ Hafan yn darparu cysur, gofal a chefnogaeth i deuluoedd sydd â phlant gyda chyflyrau sy’n cyfyngu bywyd. Mae’r elusen yn cefnogi dros 12 teulu o ardal Sir Fynwy ar hyn o bryd. Dywedodd Kelly Dibble, rheolwr codi arian rhanbarthol: “Bu’n bleser gweithio gyda’r Cynghorydd Higginson ac fe wnaeth hyd yn oed ymuno â ni yn yr hosbis ar gyfer ein panto Nadolig! Mae’r cyfraniad hael yma’n golygu y gallwn barhau i gefnogi’r teuluoedd yma yng Nghymru sydd fwyaf ein hangen. Diolch i chi gyd am eich holl waith caled!”
Meddai’r Cynghorydd Higginson: “Rwy’n falch iawn i gefnogi gwaith gwych Tŷ Hafan a Gofal Hosbis Dewi Sant a hoffwn ddiolch i Pauline, fy Nghonsort, am fy nghefnogi drwy gydol y flwyddyn ac i’r aelodau, staff a chefnogwyr niferus o’r cyngor a wnaeth ein dyletswyddau yn gymaint haws tra’n cynrychioli Sir Fynwy yn ogystal â fy nghydweithwyr o awdurdodau eraill.
“Dewisais fy nwy elusen oherwydd eu cymorth rhagorol i deuluoedd sydd ag anwyliaid yn dioddef salwch difrifol. Heb yr help hwnnw, ni fyddai’r teuluoedd hynny yn cael fawr ddim seibiant, neu ddim seibiant o gwbl, ar yr adegau pan maent fwyaf ei angen.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gosod ei bwynt gwefru cyhoeddus cyntaf ar gyfer ceir trydan yng Nghas-gwent ac yn anelu creu cyfleusterau tebyg mewn trefi eraill. Mae’r pwynt gwefru yn yr ardal parcio am ddim yn y Stryd Gymreig ac mae ei logo glas llachar yn golygu ei fod yn rhwydd ei adnabod.

Mae tocynnau i gael cyflenwad o drydan ar gael yn ystod oriau swyddfa o hyb cymunedol y cyngor sy’n gyfagos a hefyd o Hotel Greenman Backpackers yn y dref yn Sgwâr Beaufort gerllaw tan 10pm. Mae’r tocynnau’n costio £5 a chaiff ceir barcio am ddim tra’u bod yn defnyddio’r pwynt gwefru. Mae hyn yn cydnabod y bydd gwefru weithiau’n cymryd mwy na’r 30 munud a gynigir i gerbydau eraill ar gyfer parcio am ddim yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Mae cynnydd sylweddol yn nifer y cerbydau trydan a bydd yn cynyddu ymhellach wrth i’r dewis o gerbydau ehangu. Mae prinder pwyntiau gwefru yn anfantais sylweddol i dwf cerbydau trydan felly bydd ein cyfleusterau newydd yng Nghas-gwent yn annog gyrwyr i wneud dewis mwy cynaliadwy a chyfeillgar i’r amgylchedd.”

Gall pobl yn Sir Fynwy sy’n cychwyn, rhedeg neu dyfu eu busnes eu hunain fanteisio o gyfres o weithdai rhad ac am ddim a gyflwynir gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru. Nod y cyrsiau yw rhoi’r dulliau a’r wybodaeth i ddarpar entrepreneuriaid i ddatblygu eu syniadau ymhellach, gan wneud llwyddiant o’u busnesau.

Caiff y gweithdai eu cyflwyno gan gynghorwyr profiadol a chawsant eu cynllunio i roi gwybodaeth fanwl, datblygu sgiliau ymarferol ac ysbrydoli hyder ymysg darpar entrepreneuriaid yng Nghymru ar ddechrau eu taith fusnes. Maent yn helpu cynrychiolwyr i asesu eu sgiliau personol ac yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys cynllunio busnes ac ariannol, prisio, marchnata, canfod cyllid, recriwtio a materion cyfreithiol a chydymffurfiaeth.

Cynhelir gweithdai fel sy’n dilyn:

Cychwyn a Rhedeg Busnes – Neidio i’r Dwfn: 9.30am i 4.00pm
• Trefynwy – Dydd Llun 16 Hydref
• Casnewydd – Dydd Iau 19 Hydref

Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnig cyrsiau ar gyfer pobl sydd eisoes yn rhedeg eu busnesau eu hunain:

Treth a Chadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm
• Casnewydd – Dydd Mawrth 10 Hydref
Cyfrif Maint y Farchnad: 1.30pm i 4.30pm
• Casnewydd – Dydd Llun 23 Hydref

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Mynwy: “Un o flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi busnesau a chreu swyddi felly rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu sefydlu eu busnes eu hunain yn y sir.”

Ychwanegodd David apjohn-Williams, Rheolwr Rhanbarthol De Cymru ar ran Busnes Cymru: “Mae annog a chefnogi busnesau i gychwyn, tyfu a chreu swyddi ledled Cymru yn rhan ganolog o’n strategaeth yn Busnes Cymru. Credwn fod ein gweithdai yn rhoi cyfle gwych i bobl yr ardal i sicrhau dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn a rhedeg eu busnesau eu hunain.

“Rydym yn falch iawn i fedru cynnal y gweithdai hyn ar gyfer pobl yn Sir Fynwy ac rwy’n annog unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu syniad busnes neu dyfu ei busnes y ddod draw.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac archebu lleoedd ewch i https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

I ganfod sut gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 0300 060 3000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Mae gwaith diogelwch hanfodol oherwydd ymsuddiant ar ffordd yr A466 rhwng Cas-gwent a Thyndyrn yn golygu y bydd Cyngor Sir Fynwy yn gosod set o oleuadau traffig i’r gogledd o hen fynedfa chwarel Livox. Bydd goleuadau yn gweithredu o ddydd Llun 9 Hydref tan ddiwedd y mis a byddant yn galluogi’r cyngor i gynnal ymchwiliadau daear a drilio twll turio. Bydd yr ymchwiliadau yn rhoi data hanfodol fel y gall y cyngor maes o law sefydlogi’r ffordd drwy ei hailalinio i mewn i’r bryn cyfagos.

Bydd y goleuadau yn gymharol agos at set arall ger mynedfa chwarel Livox – canlyniad cwymp creigiau – felly er mwyn lleihau ymyriad caiff y ddwy set o oleuadau eu rheoli â llaw yn ystod oriau gwaith nes bydd y cyngor yn hyderus y gellir eu gweithredu’n awtomatig. Os oes problemau’n codi, bydd y goleuadau’n dychwelyd i gael eu rheoli â llaw nes cwblheir gwaith ymchwilio safle.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Efallai y bydd ychwanegu set arall o oleuadau dros dro ar yr A466 yn achosi rhwystredigaeth i fodurwyr ond mae’r ddaeareg a natur yr ardal o gwmpas yn golygu fod yn rhaid i ni roi’r flaenoriaeth bennaf i ddiogelwch nes y gallwn sicrhau datrysiad parhaol ar gyfer y darn hwn o ffordd.”

Bydd set arall o oleuadau ar yr A466 yn agos i safle picnic Wyndcliffe yn parhau i weithredu, eto am resymau diogelwch ar ôl cwymp creigiau ac amodau daearegol anodd.

Caiff preswylwyr a busnesau yn Sir Fynwy eu hannog i fynychu cymhorthfa leol ar fand eang cyflym iawn a gynhelir gan Openreach yn Hen Ysgol Rhaglan rhwng 5.30pm-8.30pm ddydd Iau 5 Hydref.

Gyda mwy nag wyth allan o bob deg cartref a busnes yn medru derbyn band eang cyflym iawn heddiw ar draws Sir Fynwy fel canlyniad i ymestyn ffibr gan beirianwyr Openreach ar draws y sir, mae mwy o gyfle i wneud mwy ar-lein nag erioed o’r blaen.

Bydd y gymhorthfa yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy i holi peirianwyr a chynllunwyr Openreach am ymestyn ffibr, sut y gall eu helpu a chanfod beth yw eu hopsiynau os nad ydynt wedi’u cynnwys yn y rhaglen ymestyn bresennol.

Dywedodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhanbarthol Openreach, y busnes rhwydwaith lleol sy’n rhan o Grŵp BT: “Mae ymestyn band eang cyflym iawn ledled Cymru yn brosiect enfawr sy’n chwyldroi sut ydym yn byw, gweithio, dysgu a chwarae.

“Caiff mwy a mwy ei wneud ar-lein. Er enghraifft, gall busnesau ehangu i farchnadoedd newydd gyda chysylltiadau rhyngrwyd cyflym a dibynadwy neu arbed amser ac arian drwy wneud pethau fel lawrlwytho dogfennau mawr yn gyflymach.

“Gall cyflymder band eang uwch helpu teuluoedd mewn cynifer o ffyrdd. O wneud y siopa wythnosol i helpu eich plant gyda’u gwaith cartref ar-lein, mae teuluoedd yn gweld y gwahaniaeth y gall band eang cyflym iawn ei wneud i’w bywydau.

“Yr hyn sy’n bwysig ei gofio fod angen i fusnesau a theuluoedd sy’n gallu derbyn band eang cyflym iawn ei archebu gyda darparydd gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) er mwyn dechrau derbyn band eang cyflym iawn. Nid yw’r uwchraddio yn digwydd yn awtomatig.

“Ar gyfer y rhai sy’n methu archebu ar hyn o bryd, hoffwn ddweud y byddwn yn parhau i ymestyn ffibr ar draws y sir ac y bydd ein peirianwyr yn parhau i weithio’n galed i ymestyn ffibr mor bell ac mor gyflym ag sydd modd.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones o Gyngor Sir Fynwy:

“Mae band eang yn fater a godwyd dro ar ôl tro gan breswylwyr a busnesau yn Sir Fynwy.

“Rwy’n falch fod Openreach wedi cytuno cynnal sesiwn galw heibio fel y gallant ateb ymholiadau gan aelwydydd a rhoi datrysiadau posibl lle mae heriau ar hyn o bryd. Rwy’n annog y cyhoedd i fynychu’r cyfarfod, bydd yn llwyfan perffaith i’n cymunedau rannu eu sylwadau gyda BT Openreach a galluogi gwella mynediad.”

Os gall aelwydydd neu fusnesau dderbyn band eang cyflym iawn, ni fydd yr uwchraddio’n digwydd yn awtomatig a dylent gysylltu â’u darparydd gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) i archebu’r gwasanaeth.

Gofynnir i bobl sy’n dymuno mynychu cymhorthfa Openreach yn Rhaglan i gofrestru eu diddordeb gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail apwyntiad yn unig. I archebu lle, cysylltwch  â openreachcymru@grayling.com.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn un o’r awdurdodau lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru ac mae ei wasanaethau’n parhau i berfformio’n dda yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw gan Uned Ddata Cymru, rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r data’n cymharu perfformiad pob un o’r 22 cyngor yng Nghymru.

Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys data ar amrywiaeth o wasanaethau ac yn dangos fod perfformiad llawer o wasanaethau’r cyngor ymysg y gorau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys addysg, ailgylchu a llyfrgelloedd. Un enghraifft o berfformiad rhagorol yw gwasanaeth gwastraff y cyngor lle mae trigolion Sir Fynwy unwaith eto wedi cynyddu faint a ailgylchant i helpu’r awdurdod i gyrraedd targedau. Mae rhai meysydd ble mae angen i’r cyngor wella perfformiad ac mae ganddo gynlluniau ar waith i wneud hynny.

Wrth roi sylw ar y data a gyhoeddwyd dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor:

“Rwy’n falch fod y data hwn yn parhau i ddangos ein bod ymysg yr awdurdodau sy’n perfformio orau yng Nghymru. Rydym wedi gweithio’n wirioneddol galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i wneud y cyngor yn fwy effeithiol. Rydym wedi rheoli cyllidebau is heb ostwng gwasanaethau rheng-flaen ar gyfer y rhan o bobl ac mae perfformiad wedi gwella ymhellach mewn llawer o feysydd gwasanaeth. Er y gwnaed cynnydd sylweddol yn 2016-17, mae rhai meysydd yn dal i fod lle mae angen i ni wella a byddwn yn canolbwyntio ar hynny.

“Byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth i’r gwasanaethau hynny sy’n cael yr effaith fwyaf ar lesiant ein preswylwyr a gosod y sefydliad ar lwybr a all sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau yn Sir Fynwy.”

Bydd cynghorwyr yn derbyn y gwerthusiad llawn o berfformiad yr awdurdod yn 2016-17 mewn cyfarfod o’r cyngor sir ar 21 Medi. Mae gwybodaeth bellach ar gynlluniau perfformiad y cyngor ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement.

Bu Sir Fynwy yn dathlu diwrnod bendigedig o lesiant y penwythnos hwn yn Sioe Brynbuga gyda miloedd o ymwelwyr yn heidio i babell arddangosfa’r cyngor a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i’w cadw’n iach a heini – o golff gwirion, ymchwilio’r llwybr cefn gwlad, gwirfoddoli, celf a chrefft, cerddoriaeth, dawnsio, peintio wynebau i ymlacio gyda chyfeillion dros dishgled o dde. Cafwyd adloniant drwy gydol y dydd gan berfformwyr lleol yn cynnwys Côr Menywod Allegra, deuawd acwstig Silurian a dawnswyr bola Topaz Tribal.

Roedd y babell orlawn yn cynnwys gwirfoddolwyr a staff o dimau cefn gwlad, hamdden, gwybodaeth ymwelwyr, amgueddfeydd, gwasanaeth ieuenctid a maethu y cyngor yn ogystal ag eraill o’r hybiau cymunedol, Careline, grŵp garddio Parc Mardy a gwasanaeth Gosodiadau Sir Fynwy. Cyfrannodd partneriaid o’r gwasanaeth iechyd, Dewis Cymru (mae eu gwefan www.dewis.wales yn hyrwyddo llesiant yng Nghymruj), Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Rhannu Bywydau, Cysylltiadau Cymunedol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, Masnach Deg Sir Fynwy ac Ambiwlans Awyr Cymru at lwyddiant yr arddangosfa. Cafodd preswylwyr gyfle unigryw i siarad gyda chynghorwyr sir mewn amgylchedd anffurfiol a diddorol.

Dywedodd Maureen Powell, Cadeirydd y Cyngor: “Roedd yn wych cwrdd â’n cymuned yn Sioe Brynbuga a gweld pawb yn cael hwyl, yn tynnu hunluniau a chael sgwrs am yr hyn sydd bwysicaf yng nghymuned Sir Fynwy. Cofrestrodd llawer o bobl ar gyfer ap Fy Sir Fynwy sydd ar gael o’r stôr apiau ac sy’n rhoi adborth i ni am bopeth yn ymwneud â Sir Fynwy. Roedd y caffe i hyrwyddo gwirfoddoli, crefftau gyda menywod Crefftus y Fenni a maethu, peintio wynebau gyda’r gwasanaeth iechyd a golff gwirion gan ein tîm hamdden i gyd yn boblogaidd tu hwnt. Roedd yn bleser croesawu’r gwasanaeth Ambiwlans Awyr sy’n un o fy elusennau fel Cadeirydd eleni. Hoffwn ddiolch i fy holl gydweithwyr yng Nghyngor Sir Fynwy a gwirfoddolwyr a gydweithiodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus.”

Mae amgueddfa yn Sir Fynwy wedi ennill gwobr bwysig am ei harddangosfa gyfredol yn dangos cyfraniad menywod i gymdeithas.

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi ennill gwobr Prosiect Hanes Cymunedol y Rhwydwaith Hanes Menywod am ei harddangosfa Menywod Sir Fynwy yn Gwneud Gwahaniaeth sy’n rhedeg tan 11 Mawrth 2018. Mae’r prosiect yn ymchwilio cyfraniad menywod y sir at ennill yr hawl i bleidleisio, ymdrech y rhyfel, amaethyddiaeth, y mudiad heddwch a sut mae ymgyfraniad parhaus mewn gwahanol faterion yn dal i wella bywydau menywod, yn lleol ac yn fyd-eang.

Dyfarnwyd y wobr i’r tîm a greodd y prosiect gan, am neu ar gyfer menywod mewn ardal neu gymuned neilltuol a gwblhawyd rhwng Ionawr 2016 a Mai 2017. Y beirniaid oedd panel o gynrychiolwyr o’r Rhwydwaith Hanes Menywod, The History Press, swyddogion treftadaeth a haneswyr cymunedol a chafodd y wobr ei rhannu gydag Amgueddfa Darganfod Newcastle am ei chynllun Tiny Sparks.

Mae prosiect Amgueddfa’r Fenni yn arddangosfa gydweithiol a guradwyd gan grŵp o wirfoddolwyr o wahanol oedran – person graddedig, dau fyfyriwr prifysgol ac aelod o’r gymuned, yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol. Canmolodd y beirniaid dîm yr amgueddfa am y “ffordd frwdfrydig mae grwpiau cymunedol o bob oedran a diwylliant wedi cydweithio i ddod â’u deunydd eu hunain i roi goleuni ar hanesion menywod. Roedd y panel eu hysbrydoli o weld amgueddfa wledig fach yn gweithio mewn modd mor greadigol.”

Mae ffilm fer am yr arddangosfa ar gael yn www.facebook.com/MonmouthshireCC/videos/1496505690383864/. Mae cyfweliad ar gael gyda rhai o’r tîm curadwyr yn y seremoni wobrwyo ar sianel YouTube y Rhwydwaith Hanes Menywod (WM): https://youtu.be/bBVX2NYWBWo

Cynhelir cynhadledd ryngwladol bedwar diwrnod yn y Fenni y mis hwn fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu bwyd cynaliadwy. Trefnwyd y gynhadledd gan y grŵp Amaeth-Trefol lleol, a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr o ddeg dinas Ewropeaidd ac fe’i cynhelir rhwng 14 a 17 Medi yng Nghanolfan Mihangel Sant. Bydd hefyd yn rhan o Ŵyl Fwyd y Fenni am un diwrnod.

Mae Amaeth-Trefol, rhwydwaith Urbact http://urbact.eu/agri-urban, yn ymwneud ag ailfeddwl am ddulliau a ffyrdd o gynhyrchu bwyd ac ysgogi potensial twf drwy arloesi a modelau busnes newydd, gan ddatblygu cysylltiad rhwng gofodau trefol a gwledig gyda’r nod o ysgogi cyflogaeth. Mae’n adeiladu ar y bartneriaeth o 11 anheddiad yn cynrychioli 10 o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y Fenni yw’r unig dref yn y Deyrnas Unedig sy’n cymryd rhan yn y prosiect ynghyd â
Baena (Sbaen), Mollet Del Valles (Sbaen), Pyli (Gwlad Groeg), Petrinja (Croatia), Cesena (Yr Eidal), Jelgava (Latfia), Fundao (Portiwgal), Mouans Sartoux (Ffrainc), Soldertalje (Sweden) a LAG Pays De Condruses (Gwlad Belg).

Yn y digwyddiad ymylol yng Ngŵyl Fwyd y Fenni, bydd y bartneriaeth Amaeth-Trefol yn croesawu’r Athro Kevin Morgan fydd yn cynnig ei olwg unigryw ar “Pwysigrwydd agenda bwyd cynaliadwy/Yr hyn a ddywed bwyd amdanoch chi a’ch cymuned”. Bydd David Morris, Dirprwy Bennaeth Bwyd ar ran Llywodraeth Cymru, yn esbonio Amaeth-Trefol yng nghyd-destun strategaeth bwyd a chynlluniau Llywodraeth Cymru. Bydd Miguel Sousa, Prif Swyddog Gweithredol INOVA a Phrif Arbenigydd prosiect Urbact III Amaeth-Trefol yn siarad am yr arloeseddau cudd sy’n digwydd ledled Ewropa gweddill y byd, tra bydd Sidarth Sharma o Ŵyl Fwyd Shambala yn cynnig ei ddirnadaeth a’i syniadau ar “Creu System Fwyd mewn Unbennaeth Haelfrydig”.

Dywedodd John Prosser, cydlynydd y grŵp Urbact lleol: “Rydym yn falch iawn i gymryd rhan yng Ngŵyl Fwyd y Fenni, gan gynnig digwyddiad ymylol fydd yn rhoi gwybodaeth a thrafodaeth ar ‘le bwyd.”

Mae’r digwyddiad ymylol yn rhad ac am ddim ac mae tocynnau a gwybodaeth ar gael yn: http://www.abergavennyfoodfestival.com/programme/the-place-for-food/ neu drwy gysylltu â Deseriemansfield@monmouthshire.gov.uk .

Mae amserlen lawn Gŵyl Fwyd y Fenni ar gael yn: http://www.abergavennyfoodfestival.com/

Bydd hefyd gyfle i glywed am ddatblygiad bwyd y partneriaid fydd yn cynnal sesiwn holi i drafod prosiectau a ddatblygwyd mewn rhannau eraill o Ewrop.

Caiff y prosiect ei gefnogi gan Gyngor Tref y Fenni a Chyngor Sir Fynwy gyda chyllid gan raglen URBACT 111 yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n derbyn arian cyfatebol gan Gyngor Sir Fynwy.

Mae ffotograffydd hunangyflogedig o’r Fenni’n cefnogi ymgyrch newydd i hyrwyddo manteision band eang cyflym iawn ac annog eraill i fynd ati i’w ddefnyddio ar draws y sir.
Mae Leighton Morris yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru yn sgil ei brofiad personol o bwysigrwydd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym i’w fusnes a’r ffordd mae’n cyflymu ei fywyd bob dydd.

Gan ei fod yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth a bod cyflymder y band eang confensiynol yn cyfyngu ar ei allu i ffrydio rhaglenni teledu a siopa ar y we, penderfynodd Leighton newid i’r band eang cyflym iawn cyn gynted ag y darparwyd y gwasanaeth yn lleol.

Meddai Leighton: “Fel teulu, mae’n amlwg ein bod yn dibynnu fwyfwy ar y rhyngrwyd ar gyfer pob agwedd ar ein bywydau o siopa bwyd a bancio i ffrydio rhaglenni teledu a ffilmiau felly mae cysylltiad cyflym yn gwneud bywyd yn haws ac yn symlach.

“Yn hytrach nag aros am oesoedd i wefan lwytho, yn awr mae modd gwneud popeth drwy glicio botwm ac mae tasgau diflas fel siopa bwyd yn cymryd munudau yn lle oriau.

“Mae fy mab hefyd yn diddori mwy a mwy mewn gwylio unrhyw beth o fideos cerddoriaeth i bêl-droed a Minecraft ar YouTube felly mae cael cysylltiad cyflym iawn yn golygu ei fod yn gallu eu gwylio’n hawdd heb rwystredigaeth byffro parhaus. Hefyd mae modd clicio botwm i lawrlwytho ffilmiau i’r ipad ar gyfer teithiau hir yn y car ac mae hyn yn cadw Charlie yn dawel yn y car am oriau.
“Mae’n wir fod band eang cyflym iawn yn helpu i leihau’r straen o siopa a’n galluogi i fwynhau gwylio ffilmiau a set focsiau yn haws, ond hefyd mae’r gwasanaeth wedi bod yn hanfodol i mi yn fy ngwaith o ddydd i ddydd yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth, 3D-PI.

“Mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i lawrlwytho ffeiliau fideo anferth yn gyflym a’u golygu a’u lanlwytho i’r cwmwl ar unwaith er mwyn eu rhannu â chleientiaid. Yn aml rwy’n gweithio i amserlen dynn ac mae angen imi ddychwelyd gwaith wedi’i olygu at y cleient yn gyflym iawn felly mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i wneud hyn.

“Hefyd, byddaf weithiau yn cysylltu â chleientiaid trwy Skype i gael adborth a thrafod prosiectau ac mae’r cysylltiad cyflym iawn yn golygu bod y galwadau’n glir heb unrhyw oedi annifyr a phob dim yn gyflym a hawdd.

“Yn sicr byddwn yn argymell y gwasanaeth i bawb sydd mewn modd i’w dderbyn oherwydd yn wir mae’n gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd mewn nifer o ffyrdd.”

Yn ogystal â chyflwyno’r dechnoleg drwy sector preifat, mae Cyflymu Cymru wedi darparu mynediad i fand eang cyflym iawn i 16,969 o fannau ychwanegol yn yr ardal.

Gyda thua 73% o raglen gyflwyno Cyflymu Cymru bellach wedi’i chwblhau yn Sir Fynwy, nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo band eang cyflym iawn i’r trigolion er mwyn dangos manteision y gwasanaeth ac annog defnydd pellach ohono ledled y sir.

Er bod y rhan fwyaf o’r sir bellach yn gallu cael band eang cyflymach os ydyn nhw’n dymuno, dyw canran fechan o lefydd ddim yn gallu gwneud hynny. Mae cymorth ar gael iddyn nhw ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy gysylltu â thîm band eang Llywodraeth Cymru.*

Meddai Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru: “Er bod y rhan fwyaf o gartrefi Sir Fynwy bellach yn gallu derbyn band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno, dyw llawer ddim yn gwbl ymwybodol o’i fanteision na sut i gael y gwasanaeth.

“Fel y dengys stori Leighton, mae cysylltiadau band eang cyflymach yn galluogi pobl i gadw mewn cysylltiad a siarad â phobl ar draws y byd yn gynt ac yn fwy effeithiol nag erioed o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys lawrlwytho adnoddau dysgu mawr i blant, rheoli cyfrifon banc, siopa am fwyd, talu biliau’r cartref neu ddefnyddio gwasanaethau fideo fel Skype.

“Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn elwa ar y manteision hyn, a nod yr ymgyrch hon yw dangos sut mae’r dechnoleg yn effeithio ar fywydau miloedd o bobl mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru.”

Dylai cartrefi a busnesau yn Sir Fynwy sy’n dymuno elwa ar fanteision band eang ffibr cyflym ddewis darparwr gwasanaethau rhyngrwyd a chysylltu â’r darparwr i archebu’r gwasanaeth.

*Ewch i www.llyw.cymru/bandeang i weld pa wasanaeth band eang sydd ar gael. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt yn gallu derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu arian grant i fanteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn trwy ddulliau eraill.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru hefyd wrth law i sgwrsio â phobl leol am fand eang cyflym iawn yng Nghanol y Dref Trefynwy ar 1 Medi ac yn Sioe Brynbuga ar 9 Medi.

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i lesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Dyma rai o’r materion bydd y Pwyllgor yn eu hystyried:

 • CAMHS Arbenigol
 • Cyllid
 • Pontio i Wasanaethau Oedolion
 • Cysylltiadau ag Addysg (deallusrwydd emosiynol a dulliau ymdopi iach)

 

 

Fel rhan o hyn, mae’r Pwyllgor am glywed gan pobl ifanc am y cymorth sydd ar gael iddynt a hefyd safbwyntiau gweithwyr proffesiynol ym maes addysg sy’n gweithio mewn ysgolion am yr hyfforddiant a’r adnoddau sydd ar gael iddynt.

Mynegwch eich barn yn ein harolwg drwy glicio ar y linc isod:

Plant a phobl ifanc: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PICAMHS

Gweithwyr proffesiynol addysg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/GPACAMHS

Bydd ymatebion i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol a bydd pob cyfraniad yn ddienw.

Bydd yr arolwg yn cau ar 15 Hydref.

Bydd eich sylwadau’n cyfrannu at ymchwiliad y Pwyllgor a’i argymhellion terfynol. Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dibynnu ar fewnbwn gan bobl ifanc ac athrawon a bydd eich barn a’ch profiadau yn helpu’r Pwyllgor i ddeall pa gymorth sydd ar gael ar gyfer lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad yma a gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor drwy fynd i Cynulliad.Cymru/SeneddPPIA neu drwy ddilyn cyfrif Twitter @SeneddPPIA.

Bydd Cyngor Sir Fynwy (gyda Trosiant Trefynwy a Cyfoeth Naturiol Cymru) yn cynnal gweithdy cyhoeddus yn Neuadd y Sir, Trefynwy rhwng 1.30pm i 4pm ddydd Gwener 8 Medi pan fydd staff o’r peirianwyr ymgynghori W S Atkins yn bresennol i drafod atal llifogydd yn yr ardal. Mae hon yn sesiwn galw heibio gyda te, coffi a bisgedi ar gael.

Mae’r astudiaeth yn cynnwys Trefynwy a’r cylch yn cynnwys Ynysgynwraidd, Dingestow, Castell Newydd a Threllech. Gofynnir i chi ddod draw a dweud wrthym os gwyddoch am ffyrdd yn yr ardal honno sy’n dueddol o brofi lifogydd. Bydd W S Atkins yn darparu mapiau a byddai’n ddiolchgar i dderbyn eich sylwadau. Maent yn awyddus iawn i gael gwybodaeth leol o ardaloedd mewn risg ac ardaloedd y gellid eu datblygu.

Edrychwn ymlaen at eich gweld, ond os na allwch fynychu byddem yn dal i hoffi i chi gyfrannu. Gallwch dagio lleoliadau ym mhorth mapio Trosiant Trefynwy

https://arcg.is/0KXfCz – yn cyfeirio at lifogydd, cyfleoedd ar gyfer atal dŵr llifogydd a chyfleoedd ar gyfer cynlluniau pwer dŵr. Gallwch hefyd anfon gwybodaeth drwy e-bost at vivienmitchell@yahoo.co.uk a Andy.Gill@atkinsglobal.com.

Bydd perfformiad cerddoriaeth uchel a byw yn Hyb Cymunedol Cas-gwent yn ddiweddarach y mis wrth hwn pan fydd y band hip hop a reggae Yam Jams yn darparu profiadau synhwyraidd therapiwtig ar gyfer pobl gydag anableddau. Bydd y gig rhwng 6.30pm a 8.30pm ddydd Iau 21 Medi yn cynnwys awyrgylch parti bywiog, rapio cyfranogol, rhannu offerynnau taro a dawnsio hygyrch, gan gynnig noswaith fythgofiadwy o hwyl y gall pawb ei mwynhau.

Bydd y digwyddiad yn hyrwyddo’r cynllun Lleoedd Diogel a sefydlwyd gan Pobl Sir Fynwy yn Gyntaf, grŵp hunan-eiriolaeth lleol ar gyfer pobl gydag anableddau. Cafodd y cynllun Lleoedd Diogel ei sefydlu mewn cysylltiad gyda siopau, sefydliadau a busnesau lleol ledled Sir Fynwy sy’n rhoi lle diogel i bobl gydag anableddau os ydynt angen cymorth pan fyddant yn y gymuned. Bydd safleoedd sy’n cymryd rhan yn dangos Lleoedd Diogel yn ffenestr y siop a bydd pob unigolyn sy’n cofrestru yn y cynllun yn derbyn ffob allwedd gyda’u henw ac enw cyswllt dibynadwy y gallant droi atyn.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Mae’r digwyddiad yn argoeli bod yn noswaith hwyliog gyda neges ddifrifol. Mae’r cynllun Lleoedd Diogel yn rhoi hyder i bobl gydag anableddau neu dementia i fynd allan, gan wybod y gallant wneud galwad ffôn, cael cyfarwyddiadau neu dderbyn help arall.”

Mae’r tocynnau ar gael gan Hybiau Cymunedol Cas-gwent a Chil-y-coed am £5 yr un, ac ni chodir tâl am ofalwyr a gweithwyr cefnogaeth. I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, i archebu tocynnau neu drafod gofynion mynediad, cysylltwch â Fred Weston, Arweinydd Datblygu Llesiant Cymunedol Sir Fynwy ar 07890 559566 neu fredweston@monmouthshire.gov.uk

Gall ymwelwyr i’r cyngor sir a Phafiliwn Llesiant Sir Fynwy ei gyfeillion yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 9 Medi edrych ymlaen at gael eu diddanu a’u diddori. Bydd amrywiaeth o weithgareddau yn helpu i ddod â’r gymuned at ei gilydd yn ogystal â dathlu popeth sy’n wych am y sir.

Prif ffocws y pafiliwn yw cadw’n iach a chadw’n heini a bydd y dewis eang o weithgareddau yn apelio at bob oedran. Mae hyn yn cynnwys celf a chrefft, llwybr natur, peintio wynebau, gemau a chyfle i roi cynnig ar chwaraeon newydd. Gall ymwelwyr gael gwybodaeth am y llu o ffyrdd i wneud gwahaniaeth yn y gymuned, dysgu sgiliau newydd a chwrdd â ffrindiau newydd a bydd sefydliadau fel Gwirfoddoli ar gyfer Llesiant, Rhannu Bywydau a thîm maethu Sir Fynwy ar gael i drafod sut y gall newid bach wneud gwahaniaeth bach i fywyd rhywun.

Bydd cynrychiolwyr o brosiect Dewis Cymru Llywodraeth Cymru (https://www.dewis.cymru/) hefyd ar gael i rannu’r ffyrdd niferus y gall pobl gadw’n iach.

Bydd y perfformwyr lleol Silurian, Côr Menywod Allegra a Chôr Tenovus yn rhoi detholiad gwych o gerddoriaeth, a bydd dawnswyr bola Topaz Tribal yn diddanu yn ogystal â rhoi cynnig cyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan!

Gall pobl flasu siocled Masnach Deg, gweld eitemau o amgueddfeydd Sir Fynwy a chymryd hunlun ‘allan o’r byd hwn’ yn yr ardal crefftau gofod neu gyda Huw, masgot Ambiwlans Awyr Cymru. Bydd hefyd gyfle i ymlacio a chymryd rhan yn y gweithgareddau a chael eu diddanu dros ddishgled o de a theisen yn ardal caffe Gwirfoddoli am Lesiant.

Bydd ardal ‘Cwrdd â’r Cyngor’ yn rhoi cyfle i ymwelwyr gwrdd â gwneuthurwyr penderfyniadau’r sir a thrafod pethau sy’n bwysig iddynt a hefyd glywed sut i gofrestru a rhannu gwybodateh gyda’r cyngor drwy ap Fy Sir Fynwy.

 I gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at communications@monmouthshire.gov.uk neu gofnodi ar Facebook @MonmouthshireCC neu Twitter @MonmouthshireCC

 

Bydd Tyndyrn yn dathlu gyda’i ŵyl ei hunan y mis hwn pan fydd canolfan ymwelwyr Yr Hen Orsaf yn y pentref yn cynnal wythnos o adloniant o ddydd Llun 18 Medi a gynlluniwyd i apelio at ystod eang o bobl. Cynhelir pob digwyddiad ym mhabell y digwyddiad ar y lawnt o flaen y blwch signalau.

Bydd yr wythnos yn cychwyn gyda lansiad llyfr newydd gan Sally Nex, arbenigydd ar hunanddigonolrwydd, rhwng 2pm a 4pm ddydd Llun 18 Medi. Bydd Sally hefyd yn siarad am dyfu llysiau drwy’r flwyddyn. Y trannoeth bydd Justine Scouller, perchennog meithrinfa leol, yn trafod tyfu blodau ar gyfer trefniadau cartref. Bydd y tocynnau ar gyfer y ddau ddigwyddiad yn £5.

Ar y nos Fawrth (19 Medi) bydd Rosemary Hawthorne – a gaiff hefyd ei hadnabod fel The Kinicker Lady – yn cyflwyno hanes dillad isaf menywod yn ei harddull unigryw doniol a difyr iawn. Disgwylir y bydd tocynnau ar £12.50 yn gwerthu’n gyflym a bydd perfformiad cerddorol yn ystod yr egwyl.

Bydd sesiwn cerfio pren (cost £5) ddydd Mercher 20 Medi yn cynnig cyfle i’r rhai sy’n mynychu i greu eu blodyn eu hunain yn defnyddio amrywiaeth o offer. Gyda’r nos, bydd y ffotograffydd a’r awdur lleol David Lloyd yn cyflwyno sgwrs am ei lyfr gwobrwyol Spirit of the Rose ar sut i ddangos blodau ar ffilm. Dywedodd y seren deledu Alan Titchmarsh fod llyfr Lloyd yn cynnwys y ffotograffau gorau o rosod a welodd erioed.

Bydd ystafell te nodedig Yr Hen Orsaf yn darparu te hufen rhwng 3pm a 4pm brynhawn Iau (cost £5) gyda’r holl elw’n mynd tuag at y pum elusen a gefnogir yn ystod wythnos gŵyl Tyndyrn – S.A.R.A, Gofal Canser Macmillan, Cymdeithas Alzheimer, Mencap Cas-gwent a’r Apêl Fawr, Ysbyty Plant Bryste. Y gost yw £5 ac mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw, fel ar gyfer yr holl ddigwyddiadau.

Cynhelir tro atgofion brynhawn Iau gyda’r ffi o £6 yn cael ei gyfrannu at Gymdeithas Alzmeimer. Fin nos bydd Theatr Ieuenctid Savoy yn perfformio ei sioe ei hunan dan y teitl Inspirational Toast. Mae mynediad drwy gyfraniad, a awgrymir ar £5 y person. Mae’r holl docynnau wedi eu gwerthu eisoes ar gyfer cinio comedi nos Wener yn seiliedig ar raglen comedi teledu boblogaidd Allo! Allo!

 Bydd bore Sadwrn prysur yn cynnwys sioe hud a lledrith ar gyfer plant gyda’r dewin Wizzo a dilynir hynny gan gyfle i gael golwg agos ar naded a madfallod. Y gost yw £3 y person a gall teulu o bedwar gael mynediad am ddim ond £10. Bydd gwasanaeth dathlu byr am 6pm cyn swper Diolchgarwch yn Eglwys Mihangel Sant a noson lawen gyda’r band lleol Life of Riley – tocynnau yn £10 yr un.

Yn olaf, ar y nos Sul (24 Medi) cynhelir noswaith gyda’r cyfryngau ysbrydol, The Spirit Sisters. Y gost yw £5.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy: “Mae lleoliad hudolus yr Hen Orsaf yn Nyffryn Gwy yn fan delfrydol ar gyfer y digwyddiadau sy’n rhan o ŵyl Tyndyrn. Mae’n rhwydd ei gyrraedd ac mae digonedd o leoedd parcio. Mae’r cyfuniad amrywiol o adloniant yn sicr o ddenu tyrfaoedd felly fy nghyngor yw archebu’n gynnar.”

Gellir prynu tocynnau ar gyfer pob digwyddiad ymlaen llaw o’r Hen Orsaf un ai drwy ffonio 01291 689566 neu drwy e-bost i dalu drwy drosglwyddiad banc. Bydd bar yn gweini cwrw lleol, diodydd meddal a gwin ar gael drwy gydol yr wythnos.

Mae manylion pellach y rhai sy’n cymryd rhan ar gael ar dudalen Facebook Yr Hen Orsaf –

https://www.facebook.com/oldstationtintern

 • Mae Gŵyl Tyndyrn yn bosibl oherwydd haelioni Cyfeillion yr Hen Orsaf Tyndyrn a’r prif noddwr Carriages Catering, gyda chefnogaeth garedig gan County Marquees.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal archwiliad o gerrig beddau yn ei fynwent yn Heol Matharn, Cas-gwent yr hydref hwn. Mae’n ddyletswydd ar y cyngor i sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld â neu’n gweithio yn ei fynwentydd ac mae gwirio sefydlogrwydd cerrig beddau yn rhan bwysig o’r oblygiad hwnnw. Caiff y profion eu cynnal gan weithwyr wedi eu hyfforddi.

Caiff cerrig beddau sy’n methu’r prawf eu cefnogi gan stanc a band fel mesur tymor byr a bydd staff mynwentydd yn gosod hysbysiad yn dweud wrth aelodau teulu fod yn rhaid iddynt gael saer maen sydd wedi cofrestru ar gyfer gwaith cerrig beddau os dymunant ailgodi’r garreg. Os oes manylion cyswllt ar gael, bydd y cyngor hefyd yn ysgrifennu at deuluoedd yn dweud beth a wnaethpwyd a’r camau sydd angen iddynt eu cymryd. Caiff cerrig beddau na chaiff eu hail-godi o fewn chwe mis o fethu’r prawf eu suddo i draean eu dyfnder ar ben y bedd.

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gall fod yn destun pryder i aelodau teulu pan ddywedir wrthynt fod carreg fedd yn anniogel ond mae’n gobeithio y bydd pawb yr effeithir arnynt yn deall mai’r brif egwyddor yw sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld â’r fynwent. Dylai unrhyw un sy’n bryderus am sefydlogrwydd carreg fedd neu sydd angen mwy o wybodaeth anfon e-bost at y Swyddog Mynwentydd – rhianjackson@monmouthshire.go.uk neu ffonio 01873 735852.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynwentydd: “Y gwaith yn Amgueddfa Cas-gwent yw cam nesaf ein rhaglen dreigl i sicrhau diogelwch cerrig beddau ym mynwentydd y sir. Dylai unrhyw un gyda phryderon gysylltu â ni a byddwn yn hapus i’w trafod. Mae’r gwaith yn debyg o ddechrau ym mis Hydref a chael ei orffen ym mis Tachwedd.”

Gallai busnesau yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd fanteisio o gynllun gwyrdd a gyllidwyd dan y rhaglen datblygu gwledig lleol.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg wedi cyhoeddi cynllun grant newydd sy’n galluogi busnesau i brofi pwynt siarsio cerbydau trydan am ddim am flwyddyn. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan y llywodraeth yn gwahardd gwerthiant pob cerbyd petrol a disel o 2040 a fydd yn sicr o gyflymu’r galw am gerbydau trydan

Caiff prosiect cyffrous newydd Fully Charged ei weithredu gan fudiad cymunedol lleol CIC Ynni Gwent fydd hefyd yn monitro defnydd. Caiff busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun y dewis o brynu’r man siarsio yn rhatach.

Anelir y cynllun at safleoedd lletygarwch ac atyniadau twristiaeth yn ogystal â safleoedd y mae’r cyhoedd yn ymweld â nhw am oriau ar y tro. Gofynnir i fusnesau sydd â diddordeb e-bostio fullycharged@gwentenergycic.org neu edrych ar www.gwentenergycic.org erbyn dydd Llun 11 Medi.

Llongyfarchiadau i ddysgwyr ledled rhanbarth De Ddwyrain Cymru ar eu gwaith caled a’u llwyddiant ym mlwyddyn gyntaf y trefniadau diwygiedig ar gyfer arholiadau TGAU.

Dengys ein canlyniadau TGAU rhanbarthol darpariaethol:

 • Bod canran y disgyblion a sicrhaodd y trothwy Lefel 2 yn 52.1%. Mae mesur perfformiad Lefel 2 yn dangos y canran o ddisgyblion a enillodd o leiaf bum TGAU A*-C (neu gyfwerth), yn cynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf a Mathemateg.
 • Bod canran y disgyblion a enillodd o leiaf 5 TGAU A*/A (neu gyfwerth) yn 15.6%.

 

(Nid oes unrhyw ffigurau Cymru gyfan ar gael ar hyn ar hyn o bryd ar gyfer cymharu’r ffigurau uchod.)

 

 • Mae canran y disgyblion a enillodd TGAU Iaith Saesneg A* – C yn 61.5%. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd Cymru o 64.8%.
 • Mae canran y disgyblion a enillodd TGAU Iaith Gymraeg A* – C yn 66.9%. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd Cymru o 73.6%.
 • Mae canran y disgyblion a enillodd TGAU mathemateg A* – C yn 56.9%. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd Cymru o 60.0%.
 • Mae canran y disgyblion a enillodd TGAU rhifedd mathemateg A* – C yn 55.7%. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd Cymru o 58.5%.
 • Mae canran y disgyblion a enillodd TGAU gwyddoniaeth A* – C yn 52.7%. Mae hyn yn cymharu gyda chyfartaledd Cymru o 34.8%.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau a adroddwyd yn uniongyrchol gan ysgolion. Mae’r canlyniadau yn cynnwys pob disgybl yng nghohort blwyddyn 11, yn cynnwys y rhai a addysgwyd mewn man heblaw ysgol.

Ni allwn eleni roi cymhariaeth ystyrlon o ganlyniadau rhanbarthol neu awdurdod lleol gyda blynyddoedd blaenorol gan fod yr arholiadau diwygiedig yn canolbwyntio’n rhannol ar wahanol setiau sgiliau a gwybodaeth i flynyddoedd blaenorol. Er hyn, mae’r rhanbarth eisoes yn gweithio gydag ysgolion i olrhain perfformiad disgyblion unigol dros gyfnod fydd yn golygu bod arweinwyr ysgolion a’n hawdurdodau lleol mewn sefyllfa dda i fesur lle mae ysgolion yn sicrhau cynnydd da neu lle y gallant fod angen cefnogaeth ychwanegol.

Mae’r tueddiad rhanbarthol eleni wedi gweld mwy o amrywiaeth mewn canlyniadau. Dengys cyfathrebiadau gan y corff dyfarnu arholiadau a’r rheoleiddiwr drwy gydol y flwyddyn academaidd fod yr amrywiaeth i’w ddisgwyl. Fel mewn blynyddoedd blaenorol buom yn siarad gyda darparwyr ôl-16 i sicrhau nad oes unrhyw ddysgwr dan anfantais a’u bod yn cael llwybrau priodol yn dilyn canlyniadau.

Mae’r darlun yn Sir Fynwy yn un cadarnhaol gyda dysgwyr yr awdurdod yn perfformio’n dda mewn amrywiaeth o bynciau ac yn rhagori ar y lefelau uwch.

 

 • Mae canran disgyblion Sir Fynwy sy’n ennill y trothwy Lefel 2 yn cynnwys Saesneg a Mathemateg yn 66.1%. Mae hyn yn cymharu gyda 52.1% ar draws y rhanbarth.
 • Mae canran disgyblion Sir Fynwy sy’n ennill o leiaf 5 TGAU A*/A (neu gyfwerth) yn 24.2% o gymharu gyda sefyllfa’r rhanbarth o 15.6%.

 

(Nid oes unrhyw ffigurau Cymru ar gael ar gyfer cymharu’r ffigurau uchod ar hyn o bryd.)

 

 • Mae canran disgyblion Sir Fynwy sy’n ennill TGAU Iaith Saesneg A* – C yn 73.5%. Mae hyn yn cymharu gyda sefyllfa’r rhanbarth o 61.5% a chyfartaledd Cymru o 64.8%.
 • Mae canran disgyblion Sir Fynwy sy’n ennill TGAU mathemateg A* – C yn 68.8%. Mae hyn yn cymharu gyda’r sefyllfa ranbarthol o 56.9% a chyfartaledd Cymru o 60.0%.
 • Mae canran y disgyblion sy’n ennill TGAU rhifedd mathemateg A* – C yn 71.5%. Mae hyn yn cymharu gyda’r ffigur rhanbarthol o 55.7% a chyfartaledd Cymru o 58.5%.
 • Mae canran y disgyblion sy’n ennill TGAU gwyddoniaeth A* – C yn 69.5%. Mae hyn yn cymharu gyda’r sefyllfa ranbarthol o 52.7% a chyfartaledd Cymru o 34.8%.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am addysg:

“Mewn blwyddyn o newid a diwygio, mae’r canlyniadau TGAU hyn yn ein hatgoffa pa mor galed mae ein myfyrwyr yn gweithio i sicrhau fod ganddynt y cymwysterau maent eu hangen i symud ymlaen i’r camau nesaf yn eu bywydau. Ar draws y sir, mae pob un o’r pedair ysgol wedi sicrhau canlyniadau cryf mewn amrywiaeth o bynciau ac rwy’n neilltuol o falch i weld fod y canran y myfyrwyr a gafodd y graddau uchaf wedi cynyddu. Rwy’n sicr fod llawer o fyfyrwyr a rhieni balch heddiw. Fel bob amser, mae’n rhaid i ni gydnabod gwaith caled athrawon yn ein holl ysgolion a chefnogaeth teuluoedd a gofalwyr i’n plant.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc:

“Rwy’n hynod falch i weld set gref o ganlyniadau ar draws Sir Fynwy. Mae’r newidiadau i arholiadau eleni wedi achosi heriau i’n myfyrwyr ond mae gwaith caled ac ymroddiad yr athrawon ar draws ein pedair ysgol wedi sicrhau y cafodd yr effaith ei liniaru. Mae llawer o ganlyniadau eithriadol yn ein holl ysgolion ac mae nifer y myfyrwyr sy’n gadael gyda pum TGAU ar A*/A ar ei lefel uchaf.”

Bydd ymgyrch newydd sy’n dangos sut mae band eang cyflym iawn yn newid bywydau pobl yn cael ei lansio heddiw (22 Awst) yn Sir Fynwy.

Nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo band eang cyflym iawn i drigolion Fynwy er mwyn dangos ei fanteision ac annog mwy a mwy o drigolion y sir i’w ddefnyddio.

Gyda’r rhan fwyaf o bobl Sir Fynwy’n gallu cael gafael ar y gwasanaeth erbyn hyn, bydd yr ymgyrch yn dangos sut mae band eang cyflym iawn yn gweddnewid y ffordd mae pobl yn gweithio, yn dysgu ac yn cysylltu â’u teuluoedd a ffrindiau.

Mae band eang cyflym iawn yn galluogi sawl dyfais i weithio yr un pryd, gan ganiatáu pobl i ffrydio ffilmiau, lawrlwytho cerddoriaeth, astudio neu sgwrsio gyda’u hanwyliaid heb darfu ar y cysylltiad.

Bydd yr ymgyrch yn pwysleisio sut mae’r gwasanaeth yn trawsnewid y modd mae pobl yn byw ac yn gweithio o Fôn i Fynwy.

Bydd trefnwyr yr ymgyrch yn gweithio gyda llyfrgelloedd, ysgolion a chanolfannau cymunedol yn Sir Fynwy ac yn mynd i ganol Trefynwy ar y 1af o Fedi ac i Sioe Brynbuga ar y 9fed o Fedi i godi ymwybyddiaeth o fand eang cyflym iawn.

Er bod y rhan fwyaf o’r sir yn gallu cyrchu band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno, dyw canran fach o safleoedd ddim yn gallu gwneud hynny. Mae cymorth ar gael iddyn nhw ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy ffonio tîm band eang Llywodraeth Cymru*.

Meddai Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru: “Mae band eang cyflym iawn yn hollbwysig i gartrefi, felly dyna pam rydyn ni’n ymrwymo i gyflwyno cysylltiad rhyngrwyd cyflymach ym mhob cwr o’r wlad. Mae gwella’n seilwaith digidol yn allweddol i lywio twf economaidd, cefnogi gwasanaethau cyhoeddus a helpu pobl i gyfathrebu.

“Er bod y rhan fwyaf o gartrefi Fynwy yn gallu derbyn gwasanaeth band eang cyflym iawn, dyw llawer ddim yn ymwybodol o’r manteision na sut i elwa ar hynny. Mae cysylltiadau band eang cyflymach yn galluogi teuluoedd ac unigolion i wneud eu gweithgareddau’n gynt ac yn fwy effeithlon nag erioed o’r blaen, ac ar sawl dyfais hefyd. Mae hyn yn cynnwys lawrlwytho adnoddau dysgu mawr i’w plant, rheoli cyfrifon banc, siopa ar y we, talu biliau’r aelwyd neu ddefnyddio gwasanaethau fideo fel Skype – i enwi dim ond rhai.

“I weithwyr cartref, mae’r gwasanaeth yn golygu eu bod yn fwy effeithlon, yn hybu cynhyrchiant ac yn cyflawni i’r eithaf. Mae gallu cyfathrebu trwy gyfrwng system fideo-gynadledda HD neu Skype yn helpu cwmnïau i siarad â’u staff, cwsmeriaid a chyflenwyr unrhyw le yn y byd.

“Hefyd, mae band eang cyflym iawn yn eich cysylltu â gwasanaeth cyfrifiadura cwmwl fel cronfeydd data wrth gefn ar unwaith, sy’n golygu bod diogelwch ac uwchraddio’n haws nag erioed i ddefnyddwyr.

“Rydym am weld cymaint ag sy’n bosib o bobl yn gwireddu’r manteision hyn, a nod yr ymgyrch hon yw dangos sut mae’r dechnoleg yn effeithio ar filoedd o fywydau mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae’r broses o gyflwyno band eang cyflym iawn yn parhau ledled Cymru, ac er bod y rhan fwyaf o safleoedd yn gallu’i dderbyn erbyn hyn, rwy’n gwybod am rai sy’n dal i ddisgwyl amdano neu’n ansicr a yw ar gael iddyn nhw. Mae cyngor a chymorth ar gael iddyn nhw hefyd.

Dylai cartrefi a busnesau Fynwy sy’n dymuno elwa ar fand eang ffeibr cyflym iawn gysylltu â’r darparwr gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) o’u dewis i’w archebu.

*Ewch i www.llyw.cymru/bandeang i weld pa wasanaeth band eang sydd ar gael.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt yn gallu derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu arian grant i fanteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn trwy ddulliau eraill.

 

DIWEDD

Mae band eang cyflym iawn ar gael i’r rhan fwyaf o Fynwy diolch i gynllun Cyflymu Cymru – ffrwyth partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, BT, llywodraeth y DU a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Gyda 73% o’r prosiect bellach wedi’i gwblhau yn Fynwy, mae’r rhan fwyaf o berchnogion cartrefi a busnesau yn gallu cyrchu band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno. Dylai perchnogion cartrefi a busnesau sydd am wybod pa wasanaeth band eang sydd ar gael fynd i www.llyw.cymru/bandeang. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt wedi derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael trwy gynllun Allwedd Band Eang Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Mae cynllun chwaraeon a gyflwynwyd gan y Cyngor y llynedd yn mynd o nerth i nerth ac mae Gemau Sir Fynwy bellach wedi hen ennill ei blwyf fel uchafbwynt y gwyliau ar gyfer pobl ifanc y sir. Yn ogystal ag ymarfer corfforol, mae’r manteision a gynigir yn cynnwys gwerthfawrogiad o waith tîm, bwyta’n iach ac effaith modelau rôl.

Cynhelir Gemau Sir Fynwy ym mhob un o bedair canolfan hamdden y sir yn ystod gwyliau’r ysgol ar gyfer plant 5 a 12 oed ac mae’r gweithgareddau’n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl tra’n cymryd rhan. Ymysg y 40 math o chwaraeon a gynigir mae nofio, pêl-droed, pêl rwyd, pêl-fasged, criced, hoci, rygbi, golff, rownderi a thenis. Mae staff wedi eu hyfforddi’n llawn yn goruchwylio’r cyfan gyda chymorth gwirfoddolwyr – yn aml fyfyrwyr addysg gorfforol yn dymuno cael profiad.

Mae dros 130 o blant yn cymryd rhan bob dydd yng nghanolfannau hamdden y sir ar gost o £16 y diwrnod (9am i 3pm) neu £19.50 (8am i 5pm). Mae disgowntiau ar gael ar gyfer brodyr a chwiorydd, plant sy’n cael prydau ysgol am ddim a rhieni sy’n archebu ddeg diwrnod ymlaen llaw. Mae tua 6,200 wedi mynychu’r rhaglen ers ei lansio yr hydref diwethaf.

Bu’r Cynghorwyr Bob Greenland a Maureen Powell mewn sesiwn yn y Fenni yn ddiweddar i weld gwerth Gemau Sir Fynwy drostynt eu hunain.

Dywedodd y Cynghorydd Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae’r gwasanaeth a gynigir yn y pedair canolfan hamdden yn rhagorol a hoffwn ganmol y staff yn ogystal â’r gwirfoddolwyr. Mae Gemau Sir Fynwy yn rhaglen bwysig iawn yn y sir gan ei bod yn cyflwyno gweithgaredd ar gyfer plant a hefyd yn helpu wrth ddatblygu addysg a sgiliau bywyd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Powell: “Fel Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy rwy’n falch iawn fod ein canolfannau hamdden yn cyflwyno’r gwasanaeth gwych hwn yn ystod pob gwyliau ysgol yn ogystal â’r haf.”

Roedd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc y cyngor ar yr ymweliad gyda’r Cynghorwyr Greenland a Powell. Dywedodd Will McLean: “Bydd y sgiliau a gaiff eu dysgu yng Nghemau Sir Fynwy yn helpu plant i ragori mewn chwaraeon a’u hagwedd yn eu galluogi i ddatblygu mewn meysydd eraill pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol ar gyfer tymor yr hydref.”

Derbyniodd Gemau Sir Fynwy yr haf hwn gyllid gan Gymdeithas Tai Sir Fynwy yn ogystal â chynghorau tref y Fenni a Chas-gwent i alluogi hyd yn oed fwy o blant i fynychu ac mae tîm hamdden y cyngor wedi mynegi ei diolch am y gefnogaeth. Mae’r sesiynau presennol yn rhedeg tan ddydd Gwener 25 Awst ond mae gemau pellach ar y gweill ar gyfer hanner tymor mis Hydref a gwyliau’r Nadolig.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:  www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/abergavenny-leisure-centre/childrens-activities-abergavenny-leisure-centre

Mae myfyrwyr lefel A ar draws Sir Fynwy yn dathlu canlyniadau ardderchog.

Yn ôl canlyniadau a gyhoeddwyd heddiw gan bob bwrdd arholiad, cafodd y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr ym mhob un o’r pedair ysgol uwchradd (Ysgol Uwchradd Cil-y-coed, Ysgol Uwchradd Cas-gwent, Ysgol Harri VIII y Fenni ac Ysgol Uwchradd Trefynwy) ganlyniadau gwych gyda chyfradd pas y sir yn 98.8%. Cafodd nifer gynyddol o fyfyrwyr, 29%, y graddau uchaf o A*-A.

Bu cynnydd pellach yn nifer y myfyrwyr yn cyflawni trothwy Lefel 3 (dwy lefel A graddau A-E) i 100% – dyma’r tro cyntaf y cyflawnwyd hyn ar draws y sir.

Mae staff holl ysgolion uwchradd Sir Fynwy hyderus y bydd mwyafrif helaeth y myfyrwyr yn cael mynediad i’r cyrsiau a ddymunant.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Plant a Phobl Ifanc: “Mae’r canlyniadau hyn yn ddangosydd gwirioneddol o ba mor galed mae myfyrwyr, athrawon a phawb sy’n cefnogi dysgwyr yn ein hysgolion wedi gweithio. Mae’n rhaid i ni hefyd gydnabod y gefnogaeth a gaiff ein myfyrwyr gan eu rhieni a’u gofalwyr. Mae’r canlyniadau hyn yn rhoi cyfleoedd gwych i fyfyrwyr wrth iddynt ddechrau ar gam nesaf eu bywydau.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Rwy’n falch iawn gyda’r llwyddiant ym mhob un o’n pedair ysgol. Gwelsom rai canlyniadau unigol eithriadol ac unwaith eto mae canlyniadau Sir Fynwy yn cymharu’n ffafriol gyda chanlyniadau cenedlaethol a gwn y bydd ein hysgolion yn falch iawn gyda hyn. Gall ein hysgolion fod yn falch iawn o’r sylfeini maent wedi ei roi i fyfyrwyr i edrych i’r dyfodol a chyflawni eu huchelgais.”

Caiff myfyrwyr sy’n edrych am gyngor, beth bynnag eu canlyniadau, eu hannog i ymweld â gwefan Gyrfa Cymru ar: www.gyrfacymrucom/

Bydd yr awdur lleol Matt Johnson yn trafod ei waith diweddaraf Deadly Games yn Hyb Cymunedol Cas-gwent am 7pm ddydd Iau 17 Awst. Mae Deadly Game yn dilyn ei thriler Wicked Game, a fu ar frig y rhestr gwerthiant ac ar y rhestr fer am wobr John Creasey Dagger y Gymdeithas Awduron Nofelau Ditectif.

Gwsanaethodd Matt fel milwr a phlismon am 25 mlynedd. Roedd un o’r swyddogion cyntaf i gyrraedd safle bomio Regent’s Park yn 1982 ac roedd yn bresennol yn y saethu  yn 1984 ym Miwrô Pobl Libya a hebryngodd ei ffrind a’i gydweithwraig Yvonne Fletcher i’r ysbyty lle bu farw o’i hanafiadau. Cafodd ei chwythu oddi ar ei draed yn y bomio yn y Gyfnewidfa Baltig yn Llundain yn 1993 a maes o law bu’n dioddef o anafiadau cudd. Cafodd ei ryddhau o’r heddlu yn 1999 gydag anhwylder straen ôl-drawmatig.

Pan oedd yn cael triniaeth, cafodd ei annog gan ei gwnselydd i ysgrifennu am ei yrfa a’i brofiad o lofruddiaethau, saethu a therfysgaeth. Defnyddiodd Matt y deunydd craidd hwn i greu ffuglen ac mae’n dweud i hynny gael effaith gathartig enfawr ar ei gyflwr ei hun.

Bydd Matt yn gwerthu ac yn llofnodi copïau o’i lyfr diweddaraf yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Mae gwybodaeth bellach ar gael gan Hyb Cymunedol Cas-gwent ar 01291 635730.

Cafodd cynllun addysgol a gynlluniwyd i annog plant i ddarllen dros wyliau hir yr haf groeso brwd yn Sir Fynwy. Mae gwasanaethau llyfrgell ym mhob rhan o Brydain yn cyflwyno Her Darllen yr Haf ac er mwyn cymryd rhan dylai plant ddarllen chwe llyfr a mynychu hybiau cymunedol neu lyfrgelloedd y cyngor ar dri achlysur. Thema eleni yw anifeiliaid.

 Mae Her Darllen yr Haf yn hollol rad ac am ddim ac i gychwyn arni mae plant yn cofrestru ar gyfer ffolder i gynnwys y sticeri arbennig a dderbyniant wrth orffen pob llyfr. Gallant ddatrys y dirgelwch a achosir gan yr her unwaith y byddant wedi casglu’r holl sticeri.

Ymysg y gweithgareddau a drefnwyd yn y sir mewn cysylltiad gyda Her Darllen yr Haf mae sesiwn straeon a chrefftau dydd Iau yn Hyb Cymunedol Cas-gwent, pan fo hyd at ugain o blant yn mynychu gyda’u rhieni. Daeth Jenny Hunt o Gas-gwent â’i phlant James (5), Nadia (8) a Ted (9) draw i hyb Cas-gwent ddydd Iau diwethaf (3 Awst). Mae pob un o’r tri ar fin dechrau Her Darllen yr Haf ac yn hoff iawn o ddarllen. Mae Ted yn hoffi llyfrau C S Lewis ac mae Nadia’n hoff o Humphrey, y bochdew dosbarth gan Betty Birney,

Hefyd yn bresennol oedd Carys Pearce gyda’i mam Jessica o Dyndyrn. Mae’r ddwy yn mwynhau’r sesiynau darllen a chanu yn yr hyb cymunedol yn ogystal â’r ddarpariaeth cyn-ysgol. Dywedodd Carys (4) ei bod yn hoffi darllen am dywysogesau.

Roedd y sesiynau darllen, a arweinir gan Sallyanne Powell a Sarah Delahunty sy’n gweithio yn yr hyb cymunedol, yn cynnwys Hairy Maclary Lynley Dodd, The Dog who could Dig Jonathan Long, Dr Xargie’s Book of Earthhounds (Jeanne Willis a Tony Ross) a Smelly Bill Daniel Postgate. Yn ddiweddarach bu’r plant yn gwneud masgiau cŵn yn unol â thema anifeiliaid Her Darllen yr Haf.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Gall darllen gael yr ail le yn ystod gwyliau hir yr haf os nad yw plant yn cael mynediad rheolaidd i lyfrau a chael eu hannog i ddarllen er pleser. Gall hyn achosi problemau i ysgolion yn y tymor newydd ond mae Her Darllen yr Haf yn uchafbwynt y gwyliau ar gyfer llawer y plant ac yn sicr o fod yn fuddiol os yw’n eu hysbrydoli i ymgolli mewn llyfr da. Mae Her Darllen yr Haf yn parhau tan 16 Medi felly mae digonedd o amser i gymryd rhan.”

Cynhyrchir Her Darllen yr Haf gan yr Asiantaeth Darllen ac fe’i cynhelir yn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Gilwern, Trefynwy a Brynbuga. Mae mwy o wybodaeth ar gael o’r safleoedd hyn neu drwy gysylltu â:

FionaAshley@monmouthshire.gov.uk – ffôn 01633 644906.

Bydd yr awdur lleol Matt Johnson yn trafod ei waith diweddaraf Deadly Games yn Hyb Cymunedol Cas-gwent am 7pm ddydd Iau 17 Awst. Mae Deadly Game yn dilyn ei thriler Wicked Game, a fu ar frig y rhestr gwerthiant ac ar y rhestr fer am wobr John Creasey Dagger y Gymdeithas Awduron Nofelau Ditectif.

Gwsanaethodd Matt fel milwr a phlismon am 25 mlynedd. Roedd un o’r swyddogion cyntaf i gyrraedd safle bomio Regent’s Park yn 1982 ac roedd yn bresennol yn y saethu  yn 1984 ym Miwrô Pobl Libya a hebryngodd ei ffrind a’i gydweithwraig Yvonne Fletcher i’r ysbyty lle bu farw o’i hanafiadau. Cafodd ei chwythu oddi ar ei draed yn y bomio yn y Gyfnewidfa Baltig yn Llundain yn 1993 a maes o law bu’n dioddef o anafiadau cudd. Cafodd ei ryddhau o’r heddlu yn 1999 gydag anhwylder straen ôl-drawmatig.

Pan oedd yn cael triniaeth, cafodd ei annog gan ei gwnselydd i ysgrifennu am ei yrfa a’i brofiad o lofruddiaethau, saethu a therfysgaeth. Defnyddiodd Matt y deunydd craidd hwn i greu ffuglen ac mae’n dweud i hynny gael effaith gathartig enfawr ar ei gyflwr ei hun.

Bydd Matt yn gwerthu ac yn llofnodi copïau o’i lyfr diweddaraf yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn. Mae gwybodaeth bellach ar gael gan Hyb Cymunedol Cas-gwent ar 01291 635730.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cefnogi cynllun ac wedi cytuno ar gyllid i symud ymlaen i adeiladu pwll newydd 25 metr a chanolfan hamdden wedi’i ailwampio’n llwyr yn Nhrefynwy.

Yn ei gyfarfod yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau, 27 Gorffennaf), cyflwynwyd pedwar opsiwn i’r cyngor i gyflenwi’r prosiect. Roedd tri yn debyg ond yn gwahaniaethu’n bennaf yn niwrnod cwblhau’r prosiect. Mae’r penderfyniad y cytunwyd arno yn rhagweld y bydd y ganolfan hamdden a’r pwll yn agor gyda’r oedi arfaethedig byrraf ar ddiwedd y flwyddyn nesaf.

Cafodd opsiwn i beidio darparu gofod arall yn lle neuadd chwaraeon bresennol ar gyfer disgyblion Ysgol Gyfun Trefynwy i gymryd arholiadau cyhoeddus tra bod y ganolfan hamdden a’r pwll yn cael eu hadeiladu ei wrthod yn unfrydol.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd y Cyngor gyda chyfrifoldeb am y prosiect: “Rwy’n falch iawn fod aelodau wedi cefnogi’r opsiwn yr oeddem yn ei ffafrio i ail-agor y pwll newydd a’r ganolfan hamdden yn y cyfnod byrraf posibl. Dim ond darparu pwll newydd oedd ar y gweill pan wnaethom ddechrau’r prosiect yma. Yn awr mae cynghorwyr wedi cefnogi ein cynlluniau i ddarparu pwll 25 metr fel yr addawyd. Wedi’i gynllunio i safonau’r Gymdeithas Nofio amatur, bydd yn addas ar gyfer galâu lleol gydag ardaloedd gweld gwell a mwy o gyfleusterau i bobl ifanc ddysgu nofio. Ond nawr byddwn yn rhoi llawer mwy na dim ond y pwll i Drefynwy. Bydd canolfan hamdden wedi ei hailwampio gyda’r cyfleusterau a’r offer diweddaraf. Yn amlwg, bydd hyn yn golygu cyfnod ail-adeiladu hirach na phan mai dim ond pwll newydd oedd dan ystyriaeth, ond rwy’n sicr y bydd yn werth aros amdano. Gyda’r ysgol newydd gyfagos, sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, mae’r buddsoddiad enfawr hwn o fwy na £50 miliwn yn Nhrefynwy yn dangos ymrwymiad y cyngor hwn i lesiant ein cenhedlaeth bresennol a hefyd genedlaethau’r dyfodol.”

Bydd y ganolfan newydd yn cynnwys mwy o ystafelloedd ffitrwydd a throelli, sba, cyrtiau sboncen, uned synhwyraidd arbennig ac ardal chwarae antur gyda chaffe cyfagos. Yn ychwanegol, caiff neuadd chwaraeon newydd o fewn yr ysgol newydd gyfagos ei rhannu gyda’r ysgol.

Mae Cyngor Sir Fynwy a Heddlu Gwent wedi cytuno argymell terfyn gyflymder diwygiedig ar hyd yr A48 o fewn pentref Pwllmeurig ger Cas-gwent. Yn ogystal â’r cyfyngiad arfaethedig i 30mya, mae’r cyngor a’r heddlu yn bwriadu monitro’r darn ffordd i benderfynu os gall fod angen camau pellach i sicrhau fod modurwyr yn cadw at y terfyn cyflymder.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am briffyrdd: “Bu traffig yn gyrru a diogelwch ffordd ym Mhwllmeurig yn broblemau ers amser maith o fewn y gymuned ac mae’r cyngor a Heddlu Gwent yn credu yr aiff terfyn 30mya ymhell i drafod y pryderon hyn, yn ogystal â rhoi amgylchedd ffordd mwy diogel. Bwriedir cyflwyno’r gorchymyn newydd ar gyfer terfyn 30mya gyda mân newidiadau yn unig i gyflawni gofynion cyfreithiol. Fodd bynnag, byddwn hefyd yn monitro’r sefyllfa a gall fod angen i ni ailedrych ar y sefyllfa ac ystyried mesurau pellach megis tawelu traffig.”

Caiff y terfyn cyflymder a argymhellir ei hysbysebu cyn hir i ganiatáu i’r ymgynghoriad fynd yn ei flaen ac mae’r cyngor yn rhagweld y cyflwynir y mesur newydd yn yr hydref, os caiff ei gytuno.

Ar lefel ehangach, mae grŵp gorchwyl a gorffen cynghorwyr wrthi’n edrych ar y ffordd orau i’r cyngor drin y nifer fawr o bryderon am ddiogelwch ffordd a godwyd gan breswylwyr ym mhob rhan o’r sir. Bydd y grŵp yn cyflwyno adroddiad terfynol ac argymhellion i’r aelod cabinet eu hystyried yn ddiweddarach yn eleni.

Yn y cyfamser, dylai preswylwyr Pwll Meurig sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer grŵp gofal cyflymder cymunedol ffonio’r cyngor ar 01633 644644 neu e-bost:

highways@monmouthshire.gov.uk

Ydych chi wedi cofrstru ar gyfer diweddariadau e-bost Fy Hysbys? A yw’ch manylion yn gyfredol? Os nad yw’ch cyfeiriad e-bost yn ddilys, ni ellir dosbarthu diweddariadau FyHysbys i chi.

Bwriadwn fynd ati yn y dyfodol agos i lanhau’r gronfa ddata, gan dynnu cyfrifon gyda chyfeiriadau e-bost annilys.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau i ddiddanu pobl ifanc drwy gydol gwyliau’r haf. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau chwarae, digwyddiadau chwaraeon a Her Darllen yr Haf a gynigir gan hybiau cymunedol y cyngor.

Unwaith eto, bydd pedair canolfan hamdden y sir yn rhedeg Gemau Sir Fynwy sy’n boblogaidd ar gyfer plant 5 i 12 oed. Mae’r gweithgareddau yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl tra’n cymryd rhan. Mae chwaraeon yn cynnwys nofio, pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, criced, hoci, rygbi, golff, rownderi a thenis. Mae Gemau Sir Fynwy’n rhedeg rhwng dydd Llun 24 Gorffennaf a dydd Gwener 25 Awst a’r costau yw £16 y diwrnod (9am i 3pm) neu £19.50 (8am a 5pm). Mae disgowntiau ar gael. I gael mwy o wybodaeth each i www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/abergavenny-leisure-centre/childrens-activities-abergavenny-leisure-centre

Cynhelir mwy o weithgareddau chwarae mewn chwe lleoliad cymunedol ledled y sir ar gyfer plant 5 i 11 oed. Mae’r rhain yn rhad ac am ddim, a chânt eu cyflwyno mewn partneriaeth gyda Chwarae Torfaen a’u hariannu gyda help cynghorau tref a chymuned.

Mae’r cynlluniau chwarae yn rhedeg rhwng dydd Llun 31 Gorffennaf a dydd Iau 24 Awst (dyddiau’r wythnos yn unig) yn y mannau dilynol:

 • Ysgol Gynradd Deri View, Y Fenni – 10am i 12 canol-dydd
 • Ysgol Gynradd Kymin View, Trefynwy – 1.30pm i 3.30pm
 • Canolfan Gymunedol Bulwark, Cas-gwent – 10am i 12 canol-dydd
 • Ysgol Gynradd Thornwell, Cas-gwent – 1pm i 3pm
 • Ysgol Gynradd Magwyr, Magwyr – 10am i 12 canol-dydd
 • Clwb Rygbi Cil-y-coed – 1pm i 3pm

Nid yw’n rhaid cofrestru ymlaen llaw ond gofynnir i rieni/gofalwyr ddod gyda’u plentyn ar y diwrnod cyntaf y maent yn mynychu a llenwi’r broses gofrestru gyda goruchwyliwr y safle. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â’r tîm Chwarae ar 01495 742951 neu e-bost: andrea.sysum@torfaen.gov.uk.

Mae tîm gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyffrous – rhai’n rhad ac am ddim a rhai sydd angen talu amdanynt. Mae’r rhain yn amrywio o dripiau i’r Bathdy Brenhinol, yr ŵyl aml-chwaraeon yn Stadiwm Principality, Caerdydd a Parc Thema a Sw Chessington i bartïon gwn Nerf, barbeciws a thripiau gwersylla. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

katiejones@monmouthshire.gov.uk neu 07827 880055 (Y Fenni)

philippajenkins@monmouthshire.gov.uk neu 07768 671651 (Trefynwy)

darrylwhite@monmouthshire.gov.uk neu 07990 788998 (Cil-y-coed a Chas-gwent).

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn galw ar blant i gofestru ar gyfer Her Darllen Haf blynyddol 2017. Mae’r Her Darllen Haf yn gofyn i rai 4 i 11 oed fenthyca a darllen unrhyw chwech llyfr llyfrgell yn ystod gwyliau’r haf, amser pan mae sgiliau llythrennol plant yn gostwng yn draddodiadol.

I gymryd rhan yn thema Asiantau Anifeiliaid eleni mae angen i blant fynd i’w hyb neu lyfrgell leol lle byddant yn derbyn ffolder casglu i gadw cofnod o’u taith ddysgu. Bydd plant sy’n darllen o leiaf chwe llyfr llyfrgell dros yr haf yn casglu sticeri i’w helpu i ddeall y cliwiau a helpu’r Asiantau Anifeiliaid i ganfod beth sydd wedi bod yn mynd ymlaen tu ôl i’r llenni!

Lansiwyd Asiantau Anifeiliaid mewn llyfrgelloedd ar draws Sir Fynwy ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf ac mae’n rhedeg tan ddydd Sadwrn 16 Medi.

Mae Canolfan Hamdden y Fenni yn cynnal gweithgareddau i gynnwys merched 5 i 12 oed mewn chwaraeon. Mae rhaglen boblogaidd iawn Gall Genethod yn rhedeg bob dydd Gwener rhwng 28 Gorffennaf 1 Medi ac yn cynnig hoci, pêl-rwyd, pêl-droed, nofio, badminton, codi hwyl, caiacio a thenis. Y costau yw £16 y dydd (9am i 3pm) neu £20.90 (8am i 5pm).

Hefyd yng Nghanolfan Hamdden y Fenni mae dyddiau hyfforddi pêl-droed ar gyfer plant 5 i 11 oed a gaiff eu rhedeg gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd gyda hyfforddwyr gyda chymwysterau UEFA. Cynhelir y rhain rhwng 9am a 3pm ar 28 Gorffennaf, 11, 18 a 25 Awst. Mae diwrnod hyfforddiant ychwanegol ar y gweill ar gyfer rhai 12 i 16 oed ar ddydd Gwener 1 Medfi. Cost y dydd yw £18.

Mae mwy o wybodaeth am weithgareddau gwyliau ar gyfer plant ar gael o wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y cyngor: http://www.monfis.org.uk/

Mae Cyngor Sir Fynwy i gynnal archwiliad o gerrig beddau ym Mynwent Llanelli ger y Fenni yr hydref hwn. Mae’n ofyniad gan y cyngor i sicrhau fod diogelwch pobl sy’n ymweld neu’n gweithio yn ei fynwentydd ac yn gwirio sefydlogrwydd cerrig beddau yn rhan bwysig o’r oblygiad hwnnw. Caiff y profion eu cynnal gan staff wedi’u hyfforddi.

 Caiff cerrig beddau sy’n methu eu cefnogi gyda pholyn a band fel mesur tymor byr a bydd staff y fynwent yn rhoi hysbysiadau’n dweud wrth aelodau teulu bod yn rhaid iddynt gael gwasanaeth saer maen cofebau cofrestredig os dymunant ail-godi’r garreg. Os bydd manylion cyswllt ar gael, bydd y cyngor hefyd yn ysgrifennu at deuluoedd am y camau a gymerwyd a’r hyn sydd angen ei wneud. Caiff cerrig beddau na chaiff eu codi o fewn chwe mis o fethiant mewn prawf eu suddo i draean o’u dyfnder wrth ben y bedd.

 Mae’r cyngor yn cydnabod y gall aelodau teulu ddod yn bryderus pan ddywedir wrthynt nad yw carreg bedd yn ddiogel ond mae’n gobeithio y bydd pawb yr effeithir arnynt yn deall egwyddor bennaf i sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld â’r fynwent. Dylai unrhyw un sy’n bryderus am sefydlogrwydd carreg bedd neu sydd angen mwy o wybodaeth anfon e-bost at y Swyddog Mynwentydd – rhianjackson@monmouthshire.go.uk – neu ffonio 01873 735852.

 Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynwentydd: “Y gwaith ym Mynwent Llanelli yw cam nesaf ein rhaglen dreigl i sicrhau diogelwch cerrig beddau ym mynwentydd y sir. Dylai unrhyw un gyda phryderon gysylltu â ni a byddwn yn hapus eu trafod. Mae’r gwaith yn debyg o ddechrau ym mis Medi a’i orffen y mis dilynol.”

 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymateb i’r her a osodwyd gan Cymraeg 2050, targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn byw yn y wlad erbyn canol y ganrif. Ar hyn o bryd mae tua 560,000 o bobl yng Nghymru yn siarad yr iaith – bron 20% o’r boblogaeth.

Mae’r cyngor hefyd wedi gwneud camau cadarn i hyrwyddo’r iaith yn dilyn cyflwyno Mesur y Gymraeg (Cymru) yn 2011. Dyrannodd y ddeddfwriaeth hon 176 safon i’r cyngor ar gyfer cydymffurfiaeth, gyda’r mwyafrif i gael eu cwblhau erbyn 1 Ebrill 2016.

Mae’r cynnydd ers hynny wedi cynnwys:

 • Gwefan hollol ddwyieithog
 • Cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter y cyngor yn Gymraeg a Saesneg
 • Pob datganiad i’r wasg yn ddwyieithog
 • Gosodwyd llinell ffôn arbennig ar gyfer galwadau Cymraeg
 • Asesir fod dros 98% o’r swyddi gwag fel rhai lle byddai’r Gymraeg yn ddymunol
 • Bu’r Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn y Fenni ar wahoddiad y cyngor yn haf y llynedd yn llwyddiant enfawr gan ddenu dros 140,000 o ymwelwyr
 • Cynnydd enfawr yn nifer y bobl sydd eisiau dysgu Cymraeg; mae nifer y dysgwyr wedi mwy na dyblu o 225 yn 2016 i 467 eleni a nifer y dosbarthiadau wedi cynyddu o 19 i 47
 • Mynychodd 65 aelod o staff y cyngor ddosbarthiadau Cymraeg yn y gweithle.

Hefyd mae’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn sir Fynwy yn parhau i dyfu.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg: “Mae hyrwyddo’r iaith a chydymffurfio gyda Safonau’r Gymraeg yn heriau enfawr, ac felly hefyd gynllun Cymraeg 2050 y Llywodraeth, ond mae’r cyngor yn gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant. Mae mwy o bobl yn dangos bod galw am yr iaith yn ein rhoi mewn sefyllfa well i fodloni’r galw hwnnw.”

I gael mw o wybodaeth ar bolisi iaith Gymraeg Sir Fynwy cysylltwch ag Alan Burkitt, Swyddog Iaith Gymraeg – alanburkitt@monmouthshire.gov.uk

 

 

Gafodd ardal parc chwarae newydd Brynbuga ei agor yn swyddogol fel rhan o Basiant Tref Brynbuga ar 16 Gorffennaf. Cafodd Kay Peacock, sy’n byw ym Mrynbuga ac sy’n gwneud cymaint ar gyfer plant lleol yn cynnwys arwain ‘Gang Garddio’ Ysgol Gynradd Brynbuga a enillodd wobr Cymru yn ei Blodau ac sy’n aelod allweddol o’r clwb criced ei chymeradwyo wrth iddi dorri’r rhuban a phlant yn rhuthro’n gyffrous i’r parc. Mae’r ardal chwarae newydd yn cynnwys offer newydd cyffrous a byrddau picnic. Cyrhaeddodd Prosiect Parc Brynbuga ei darged codi arian, drwy godi dros £120k drwy nifer fawr o ddigwyddiadau ac ymdrechion grwpiau cymunedol, busnesau lleol, unigolion a sefydliadau hael, ynghyd â grant o £100k gan y Gronfa Loteri Fawr a wnaeth y prosiect yn bosibl.

Sefydlwyd Parc Prosiect Brynbuga gan grŵp o rieni Brynbuga a ddaeth ynghyd dair blynedd yn ôl i ddechrau codi arian i greu ardal chwarae newydd ar gyfer plant Brynbuga. Mae Prosiect Parc Brynbuga wedi cofrestru fel elusen gyda’r nod o ddarparu Ardal Genedlaethol gydag Offer Chwarae (NEAP) sy’n rhad ac am ddim, hygyrch, diogel a chroesawgar i bawb ei mwynhau. Fe wnaeth yr elusen ymgynghori’n helaeth gyda theuluoedd Brynbuga, yna bu’n gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy i gynllunio ac adeiladu ardal chwarae newydd yn agos at Neuadd y Mileniwm a Neuadd Canmlwyddiant Brynbuga. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi’r grŵp drwy roi’r tir, gosod yr offer, gweinyddu’r cyllid a chymryd cyfrifoldeb am yr ased a chynnal a chadw parhaus.

Dywedodd Naomi Horsley, Cadeirydd Prosiect Parc Brynbuga “Mae mor gyffrous gweld ein parc chwarae newydd hardd ar agor. Bu’n dair blynedd o waith caled ond mae gweld y cyffro a’r gwenau ar wynebau’r plant a’r hwyl a gânt wedi’i wneud yn gymaint o werth chweil. Bydd y genhedlaeth hon a’r genhedlaeth nesaf yn mwynhau’r lle rhyfeddol, hwyliog a chynhwysol yma lle gall plant fwynhau diwrnod hwyliog hudolus gyda’u teuluoedd. Ar ôl tair blynedd o godi arian a chynllunio, mae hyn yn wirioneddol yn gamp wych i bawb yng nghymuned Brynbuga, Cyngor Sir Fynwy a’r Loteri Fawr, sydd wedi cymryd rhan. Mae’n fendigedig gweld sut y cafodd cynlluniau ein plant em sut le fyddai eu parc delfrydol yn awr wedi ei wireddu.”

Gan danlinellu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a’i Le, dywedodd Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru ar ran y Gronfa Loteri Fawr, “Mae rhaglenni fel Pawb a’i Le’n gwneud gwahaniaeth i fywydau cynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.”

Ychwanegodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb am barciau “Mae hon yn enghraifft wych o sut mae cymunedau Sir Fynwy yn cydweithio i’w wneud yn lle gwell byth i fyw. Bydd yr haf hwn yn wirioneddol arbennig ym Mrynbuga. Byddwn yn annog teuluoedd lleoedd i ddod i’r dref hardd hon i fwynhau’r parc a galw heibio siopau, caffes, bwytai a thafarndai hyfryd Brynbuga.”

Meddai Kay Peacock: “Roeddwn ar ben fy nigon pan ofynnwyd i mi agor y parc gwych hwn, aeth llawer o waith caled i godi arian. Bydd y plant yma wirioneddol yn gwerthfawrogi’r parc y maent wedi’i gynllunio. Mae’r pwyllgor yn grŵp rhyfeddol o rieni, i fod wedi troi’r ardal yma’n lle mwy deniadol i chwarae ynddo mewn tair blynedd – da iawn bawb.”

Roedd nos Wener yn noson wych yng Nghastell Cil-y-coed. Perfformiodd y band gwerin indi Rusty Shackle i’w gig fwyaf erioed yn eu tref gartref tu mewn i waliau hardd Castell Cil-y-coed. Cafodd y dyrfa lleol eu gwefreiddio gan berfformiad egni uchel rhyfeddol a pharhaodd naws gŵyl wrth i lawer o bobl wersylla yn y parc gwledig bendigedig ar ôl y gig.

Aelodau’r grŵp chwe dyn yw Liam Collins, Baz Barwick, Owen Emmanuel, Ryan Williams a’r brodyr Scott a James McKeon. Maent yn cyfuno gitarau, ffidil, banjo, bas, mandola, trymped, gitâr tenor a harmonïau lleisiol tyn i greu sain unigryw iddynt hwy ac un sy’n eich llenwi’n syth gydag emosiwn.

Roedd awyrgylch wych gan fod llawer o’r gynulleidfa wedi dilyn y band o’u dyddiau cynnar yn tyfu lan yng Nghil-y-coed a’r cylch. Roedd yr ymateb yn wych i’r alawon hoff a ysbrydolwyd gan gyfuniad o ganu gwerin, roc a Cheltaidd.

Roedd gwenau’r gynulleidfa yn amlwg iawn wrth iddynt edrych ar y bechgyn lleol yn chwarae o flaen eu tyrfa fwyaf erioed ond eto yng nghanol eu tref enedigol.

Ymunodd gwesteion arbennig The Apple Tree Theory a Siôn Russell Jones â Rusty Shackle.

Dywedodd Scott McKeon o Rusty Shackle:

“Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i deithio a chwarae yn rhai o’r safleoedd a gwyliau mwyaf eiconig ar draws Prydain. Ond mae’r gig enfawr yma yn ein tref ein hunain yn teimlo fel carreg filltir fawr ac yn neilltuol o deimladwy i ni. Mae’n dangos i ni yn union faint y mae Cil-y-coed wedi’n cefnogi ar ein taith.”

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am arloesedd, menter a hamdden: “Mae heno wedi dangos Sir Fynwy ar ei gorau – bandiau lleol gwych, wedi’u geni a’u magu yn y sir, gyda thyrfa leol yn eu cefnogi ym Mharc Gwledig bendigedig Castell Cil-y-coed. Mae hyn yn cadarnhau ein cred am Sir Fynwy – mae’n fwy na’r lle, mae’n ymwneud â’r bobl.’

Cafodd 15,000 o ddilynwyr pybyr eu hudo gan y sêr pop Little Mix yng Nghastell Cil-y-coed neithiwr.

Perfformiodd grŵp merched mwyaf poblogaidd y byd gân boblogaidd ar ôl cân boblogaidd i gynulleidfa lawn i’r ymylon tu mewn i barc gwledig hardd y castell.

Yn enwog am eu brand unigryw o alawon pop bachog, cyflwynodd Little Mix berfformiad gwych yn llawen egni ac angerdd.

Nid yw pedair aelod y grŵp sef Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock a Jade Thirlwall wedi edrych yn ôl ers ennill yr X Factor yn 2011 ac maent wedi sicrhau enw i’w hunain am eu sioeau egnïol a difyr. Yn sir ni wnaethant siomi neithiwr.

Gyda gwesteion arbennig Sheppard a Louisa Johnson yn cynhesu’r dorf, cyflwynodd Little Mix berfformiad bythgofiadwy gyda harmonïau gwych a symudiadau dawns clyfar.

Mae’r grŵp yn teithio o amgylch Prydain ar hyn o bryd gyda’u sioeau Summer Shout Out ac roedd perfformiad neithiwr yn bendant yn cyflawni’r teitl, gyda miloedd o’r dyrfa yn cyd-ganu eu hoff ganeuon.

Dywedodd yr aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am arloesedd, menter a hamdden, y Cynghorydd Bob Greenland: “Nid ydych yn cael cyfle i weld grwpiau fel Little Mix yn perfformio mewn amgylchiadau mor odidog yn aml ac rwyf wrth fy modd gyda’r ffordd y gwnaethant fwynhau perfformio yn un o safleoedd mwyaf eiconig Cymru.

“Mae diddanu yn amlwg yn eu DNA ac, yn ôl eu perfformiad heno, mae’n amlwg fod dyfodol disglair o’u blaenau.

“Y sioe ysblennydd hon oedd y ddiweddaraf yn ein rhaglen gyhoeddus amrywiol a deinamig o ddigwyddiadau yma yng Nghastell Cil-y-coed.

“Rydym eisiau arwain y ffordd mewn cynnal digwyddiadau celf a diwylliant cyfoes yn ne ddwyrain Cymru ac nid oes dim byd yn fwy o arwydd o’r bwriad hwn na chroesawu un o grwpiau pop y byd.”

Perfformiad Little Mix oedd y cyntaf o bedair wythnos o berfformiadau byw yn y lleoliad eiconig, gyda Rusty Shackle, Ocean Colour Schene ac Only Men Aloud yn cynnal sioeau rhwng nawr a dydd Sul.

I gael mwy o wybodaeth ewch i visitmonmouthshire.gov.uk

Bu Ocean Colour Scene, un o grwpiau amlycaf Britpop, yn canu eu caneuon tu mewn muriau llawr awyrgylch castell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf 2017. Bu’r band roc indi, sy’n enwog am ganeuon fel The Day We Caught the Train a The Circle, yn canu hen ffefrynnau a chaneuon newydd i dyrfa gefnogol mewn safle gwirioneddol ryfeddol.

Ar ôl blwyddyn brysur iawn yn teithio’r byd yn 2016 yn dathlu 20fed pen-blwydd yr albwm enwog Moseley Shoals, daeth Ocean Colour Scene i weld eu ffans cartref yn Sir Fynwy.

Mwynhaodd y gynulleidfa yr holl ganeuon o’r albwm eiconig yn cynnwys The Riverboat Song a ddaeth i enwogrwydd ar raglen TFI Friday Chris Evans a dod yn sain y 90au ar gyfer y genhedlaeth Britpop.

Bu llawer o bobl yn ail-fyw eu profiadau o wyliau’r 90au a chodi pebyll yng ngerddi’r Castell. Roedd yn ffordd berffaith i bobl leol a hefyd rai a ddaeth ymhell i weld y band i fwynhau’r gig.

Roedd dawnsio yng ngolau’r lleuad i seiniau Toploader a Space, grŵp arall Britpop amlwg iawn, a ymunodd â’r band am brofiad hudolus o fewn muriau’r castell hanesyddol.

Dywedodd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am arloesedd, menter a hamdden: “Bu hwn yn benllanw wythnos wych o ddigwyddiadau yng Nghastell Cil-y-coed. Mae’n wych gweld cynifer o fandiau a’u ffans yn dod i’r sir. Rydym yn lwcus iawn i gael gofod mor hyblyg i alluogi pobl o bob oed i brofi cerddoriaeth fyw. Rwy’n edrych ymlaen at lawer mwy o ddigwyddiadau.’

Bydd Little Mix, grŵp merched mwyaf poblogaidd y byd, yn dychwelyd i Gymru yr haf hwn ar gyfer sioe awyr agored yng Nghastell Cil-y-coed fel rhan o gyfres sioeau Summer Shout Out y grŵp.

Aiff y band, sy’n cynnwys cyn ymgeiswyr X-Factor Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock a Jade Thirwal, ar y llwyfan ym mharc gwledig hardd y castell ddydd Iau 13 Gorffennaf.

Mae grwpiau pop fel Little Mix yn brin. Gyda phob albwm newydd yn well ac yn fwy beiddgar na’r un o’i blaen, maent yn deall cerddoriaeth pop i’r dim a sut i gysylltu gyda’u dilynwyr angerddol a theyrngar.

Bu 2016 yn flwyddyn anhygoel i’r band gyda sengl rhif 1 enfawr arall ‘Shout Out To My Ex’ a’u halbwm ‘Glory Days’ yn mynd yn syth i Rif 1 yn y Siart Albymau Swyddogol. Treuliodd y record gyfanswm o bedair wythnos ar y brig a dyma’r albwm a werthodd gyflymaf yn siartiau Prydain gan grŵp merched ers albwm Survivor gan Destiny’s Child yn 2001. Dyma hefyd yr albwm rhif 1 a fu ar y brig am y cyfnod hiraf gan grŵp merched yn y mileniwm hwn.

Yn yr haf bydd Little Mix yn perfformio eu caneuon mwyaf poblogaidd yn cynnwys ‘Shout Out to My Ex, ‘Move’ a ‘Touch’ ynghyd â chaneuon o’u halbwm newydd ‘Glory Days’ yn y catel.

Mae enwau’r gwesteion arbennig i’w cyhoeddi.

Mae tocynnau yn £38.50 yr un, yn cynnwys ffioedd, ac ar gael o 9am ddydd Iau 19 Ionawr yng nghanolfannau hamdden Sir Fynwy, ar-lein yn

www.caldicotcastle.co.uk neu o’r swyddfa docynnau 029 2022 4488.  Mae tocynnau Cylch Aur hefyd ar gael ar £60.50 yr un, yn cynnwys ffioedd, ar-lein neu o’r swyddfa docynnau.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am arloesedd, menter a hamdden: “Rwyf wrth fy modd y byddwn yn cynnal cyngerdd gwych arall gydag artistiaid safon byd ym mharc gwledig hardd Castell Cil-y-coed yn ystod yr haf. Edrychwn ymlaen at groesawu miloedd o ymwelwyr, yn ogystal â phobl leol, o bob oed i Sir Fynwy eto.”

Ychwanegodd Dan Davies, sy’n gyfrifol am ddigwyddiadau Sir Fynwy: “Mae hyn yn gyffrous iawn ac edrychwn ymlaen at gynnal cyngerdd gwych. Mae gennym safleoedd anhygoel yn y sir i’w dangos.”

Mae gwybodaeth lawn am y digwyddiad ar gael yn  www.caldicotcastle.co.uk

Gallai darpar entrepreneuriaid yn Sir Fynwy sy’n ystyried sefydlu eu busnes eu hunain fanteisio o weithdai am ddim ar ddechrau busnes newydd y mis hwn.

Mewn partneriaeth gyda gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o weithdai newydd gyda’r nod o roi’r wybodaeth i gynrychiolwyr i ddatblygu eu syniadau ymhellach a’u llywio at wneud eu busnes yn llwyddiant.

Wedi’i gyflwyno gan gynghorwyr profiadol, nod y gweithdai yn Nhrefynwy a Chasnewydd yw rhoi gwybodaeth fanwl, datblygu sgiliau ymarferol ac annog hyder ymysg darpar entrepreneuriaid yng Nghymru ar ddechrau eu taith fusnes. Bydd y gweithdai yn eu helpu i asesu eu sgiliau personol ac yn cynnwys amrywiaeth o bynciau yn cynnwys prisio, marchnata, canfod cyllid, materion cyfreithiol, cynllunio ariannol a chynllunio busnes.

Cynhelir gweithdai yn Hyb Cymunedol Trefynwy (Stryd Whitecross) a swyddfa Business in Focus yng Nghasnewydd (89 Lower Dock St) fel sy’n dilyn:

Cychwyn busnes: Mentro arni: 9.30am i 4pm

Casnewydd – Dydd Llun 17 Gorffennaf

Trefynwy – Dydd Mercher 26 Gorffennaf

Gellir archebu lleoedd yn y gweithdy ar: https://wales.business-events.org.uk/ neu ffonio 01656 868500.

Dywedodd David apjohn-Williams, Rheolwr Rhanbarthol De Cymru ar ran Busnes Cymru: “Rhan o’n strategaeth yn Busnes Cymru yw annog a chefnogi busnesau newydd a chreu swyddi ledled Cymru. Credwn fod ein gweithdai yn rhoi cyfle gwych i entrepreneuriaid yn Sir Fynwy i sicrhau dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn eu busnes eu hunain.

“Rydym yn wirioneddol hapus i gyflwyno’r gweithdai hyn yr ardal ac annog pawb sydd eisiau trafod eu syniad busnes ymhellach neu, yn wir, eu hofnau a’u heriau, i ddod draw.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter yng Nghyngor Sir Fynwy: “Mae cefnogi busnesau a chreu swyddi yn un o flaenoriaethau’r cyngor felly rydym yn hynod falch i argymhell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu sefydlu eu busnes eu hunain yn y sir.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy busnesau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 0300 060 3000, dilyn @_busnescymru  neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Mae digwyddiad seiclo Velothon Cymru ddydd Sul 9 Gorffennaf yn argoeli bod yn gyfle ardderchog i breswylwyr Sir Fynwy weld 10,000 o seiclwyr yn croesi’r sir. Gyda nifer o fusnesau arlwyo lleol yn agor yn gynnar, bydd hefyd yn gyfle gwych i bobl fanteisio i’r eithaf ar y bore tra’n mwynhau brecwast swmpus. Er enghraifft, bydd tafarn y Nags Head, Sgwâr Twyn, Brynbuga yn gweini coffi a theisennau, bydd gwesty’r Three Salmons ar agor am ei frecwast adnabyddus a bydd y Castle Inn, Green Flute Café a siop goffi Blossoms i gyd ar agor o 10am – dechrau gwych i’r dydd tra bydd y seiclwyr sy’n mynd heibio’n llyncu’r milltiroedd. Bydd y New Court Inn a Hall Inn hefyd ar agor am ginio hyfryd.

Dylai preswylwyr sy’n dymuno edrych ar y digwyddiad nodi’r amserau allweddol y bydd seiclwyr yn dechrau cyrraedd yn Sir Fynwy:

o   Magwyr: Disgwylir y seiclwyr amatur 140km cyntaf am 7:58am

o   Brynbuga: Disgwylir y seiclwyr amatur 140km cyntaf am 8:40am

o   Nant-y-Deri: Disgwylir y seiclwyr amatur 140km cyntaf am 8:55am

o   Llan-ffwyst: Disgwylir y seiclwyr amatur 140km cyntaf am 9:07am

o   Copa’r Tymbl: Disgwylir y seiclwyr amatur 140km cyntaf am 9:17am

o   Felinfach: Disgwylir y seiclwyr amatur 110km cyntaf am 10:14am

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Hon yw’r drydedd flwyddyn i ni groesawu seiclwyr i hyfrydwch Sir Fynwy. Bu’n wych gweld cynifer o ymwelwyr yn ymchwilio ein sir wrth hyfforddi ar gyfer yr achlysur a byddwn yn annog preswylwyr i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle gwych hwn i weld y digwyddiad hynod yma ar garreg ein drws. Bu hefyd yn wych gweld creadigrwydd ac ysbryd ein preswylwyr ym Mrynbuga – y strydoedd, siopau, caffes, tafarndai a busnesau yma’n edrych yn hardd gyda beiciau mewn crochet, wedi’u peintio a gyda thema yn ategu arddangosiadau blodau Brynbuga.”

Mae tîm gwastraff ac ailgylchu’r cyngor sir wedi cyfrannu hen feiciau i’r gymuned leol i gael eu haddurno a’u dangos o amgylch y dref i ddathlu cyrhaeddiad Velothon. Cafodd llawer gartrefi newydd ar reiliau, tu allan i siopau, tai, adeiladau dinesig a thafarndai, mewn parciau ac wrth y mynedfeydd i’r dref.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: “Rwy’n falch iawn fod pobl Sir Fynwy yn croesawu ac yn dathlu cyrhaeddiad y Velothon mewn ffyrdd mor amrywiol a chreadigol. Mae’n sicr y bydd y croeso yma yn gwneud argraff ar y seiclwyr ac yn eu sbarduno ac yn creu awyrgylch gwych i bobl leol yn ystod y digwyddiad. Mae cynulleidfaoedd yng Nghymru fel arfer yn rhoi croeso cynnes Cymreig i gystadleuwyr lleol a rhai sy’n dod ymhellach i ffwrdd a gallant ychwanegu awyrgylch gwych, ac rydym yn edrych ymlaen at Velothon Cymru rhagorol eleni.”

 

Ychwanegodd y Cyng Isobel Brown, Cyngor Tref Brynbuga: “Mae Cyngor Tref Brynbuga wrth ei bodd gyda’r ffordd y mae Ysgol Gynradd Brynbuga, preswylwyr a busnesau wedi cefnogi’r cynllun yma i groesawu seiclwyr Velothon 2017 a’n neges i ‘Seiclo Brynbuga!’ Rydym eisiau iddynt wybod fod Brynbuga yn gyrchfan seiclo wych drwy’r flwyddyn gydag amrywiaeth o lwybrau seiclo gwych yn addas ar gyfer pob lefel a gallu o fewn cyrraedd rhwydd i’r dref. Mae gennym hefyd ddewis gwych o westai, tafarndai a siopau coffi ar gyfer seiclwyr sydd eisiau llety neu alw heibio ar eu ffordd. Rydym i gyd yn edrych ymlaen a byddwn ar y strydoedd i gyfarch y Velothon ar 9 Gorffennaf.”

I gael gwybodaeth i breswylwyr a manylion llawn cau ffyrdd cysylltwch â:

Velothon Cymru eleni fu’r orau eto yn Sir Fynwy gyda phobl leol yn cymryd rhan, gwirfoddoli a chymeradwyo seiclwyr wrth iddynt deithio drwy’r sir hardd.

Roedd y gefnogaeth ym Mrynbuga a Goetre, er enghraifft yn rhyfeddol gyda phobl leol yn cynnal partïon stryd gyda’u cymdogion ac yn crwydro i dafarndai a chaffes. Roedd yn wych gweld cynifer o bobl yn cymeradwyo, chwarae cerddoriaeth ac yn cyhwfan baneri i gefnogi’r 9,000 o seiclwyr yn mwynhau cefn gwlad Sir Fynwy. Gwirfoddolodd preswylwyr yn yr orsaf fwydo ym Mrynbuga i gefnogi seiclwyr gyda snaciau a dŵr. Roedd y dref yn edrych yn wych wedi’u haddurno gyda beiciau addurnedig lliwgar ac arddangosiadau blodau hardd.

Cafodd ffyrdd eu cau mewn trefn ar gyfer y digwyddiad pro eleni gan olygu fod ffyrdd y sir am gau am gyfnod byrrach i leihau ymyriad ar breswylwyr.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Hoffwn ddiolch i holl breswylwyr a staff Sir Fynwy a fu’n ymwneud gyda’r Velothon eleni. Roedd yr awyrgylch yn y sir yn syfrdanol gyda phobl yn cymeradwyo, cyhwfan baneri, dangos baneri wedi’u haddurno a baneri – am ffordd wych i annog mwy o bobl i fynd ar eu beiciau. Mae Sir Fynwy yn rhagorol wrth groesawu a chynnal digwyddiadau mawr ac edrychaf ymlaen at fwy o ddigwyddiadau chwaraeon i ddathlu popeth sydd gan Sir Fynwy i’w gynnig yn y dyfodol.”

Mae swyddog safonau masnach blaenllaw yn Sir Fynwy wedi cael cydnabyddiaeth am gyfraniad rhagorol i’r Sefydliad Siartredig Safonau Masnach (CTSI) a’i gynhadledd flynyddol. Cyflwynwyd y wobr i Gareth Walters gan Peter McVeigh, rheolwr gyfarwyddwr y noddwr Status International yng nghynhadledd flynyddol CTSI, a gynhaliwyd eleni yn Harrogate.

Enillodd Gareth y wobr am ei waith gwirfoddol yn helpu rhedeg cynhadledd flynyddol Materion Defnyddwyr a Safonau Masnach y CTSI, yn defnyddio ei amser ei hun gyda chefnogaeth y cyngor, wrth ochr ei rôl broffesiynol yn y maes safonau masnach, i weithredu fel rheolwr blaen tŷ. Mae’r gynhadledd, un o’r fwyaf o’r fath yn Ewrop, yn darparu datblygiad proffesiynol a datblygiad parhaus i swyddogion safonau masnach o bob rhan o Brydain drwy nifer fawr o weithdai a sesiynau llawn yn trin diogelu defnyddwyr a chanllawiau busnes.

Mae Gareth wedi delio gyda nifer fawr o siaradwyr adnabyddus ers iddo ddechrau fel gwirfoddolwr ar ddechrau’r mileniwm, rôl a gyflawnodd bob blwyddyn ers hynny. Maent wedi cynnwys gweinidogion y llywodraeth a phrif weithredwyr corfforaethau cenedlaethol. Mae hefyd wedi bod yng ngofal cynnal Gwobrau Arwr – gwobrau a gyflwynir i ddefnyddwyr sydd wedi gweithio gyda’r gwasanaeth safonau masnach i ddadlennu masnachwyr twyllodrus a helpu gyda diogelu defnyddwyr.

Dywedodd Leon Livermore, prif weithredwr y Sefydliad Siartredig Safonau Masnach: “Bu Gareth yn wych, gan ddod â holl awdurdod ei waith fel swyddog safonau masnach i fod yn rheolwr blaen tŷ. Mae rhedeg y gynhadledd hon yn llyfn, sy’n rhoi datblygiad proffesiynol a phersonol parhaus i swyddogion safonau masnach o bob rhan o Brydain drwy weithdai a sesiynau llawn, yn cael budd enfawr drwy amser hael a gwirfoddol aelodau’r CTSI fel Gareth. Rwy’n hynod falch fod ein prif noddwr, Status International, wedi creu’r wobr newydd yma am ei gyfraniad i’r CTSI a’r gynhadledd.”

Mae tîm hamdden Cyngor Sir Fynwy yn cynnig hyrwyddiad aelodaeth arbennig yn rhoi’r allwedd i ffitrwydd haf! Os ymunwch â Hamdden Mynwy cyn 23 Gorffennaf cewch chwe wythnos o aelodaeth am £45. Mae’r hyrwyddiad yn cynnig popeth sydd ei angen i ragori ar ddisgwyliadau iechyd a ffitrwydd.

Mae HamddenMynwy yn darparu llawer o weithgareddau a dosbarthiadau gwych gyda chynlluniau ffitrwydd personol  a sesiwn hyfforddiant personol am ddim gyda phob aelodaeth. Gyda hyfforddwyr cyfeillgar a gyda chymwysterau llawn yn ogystal ag offer o’r math diweddaraf rhwydd ei weithredu, mae ei bedair canolfan hamdden yn cynnwys popeth mae pawb sydd wedi hen arfer â mynd i gampfa a dechreuwyr llwyr ei angen mewn amgylchedd croesawgar.

Mae aelodaeth HamddenMynwy yn rhoi mynediad i dros 160 o ddosbarthiadau ffitrwydd, tri phwll nofio (i gyd gyda hoistau a grisiau hygyrch), pedair campfa, cyfleusterau newid ar gyfer pobl gydag anableddau a pharcio am ddim mewn pedair canolfan hamdden yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys:

 • 1 llain 3G a gymeradwywyd gan FIFA yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed
 • 6 cwrt sboncen (Y Fenni x 2, Cil-y-coed x 2 a Threfynwy x 2)
 • 4 llain AstroTurf maint llawn·       2 campfa amlbwrpas (Y Fenni a Threfynwy)
 • ·       3 ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored pedwar cwrt (Y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent)
 • ·       4 neuadd chwaraeon amlbwrpas pedwar cwrt
 • 2 llain gemau aml-ddefnydd awyr agored ar gyfer pêl-droed, pêl-fasged, pêl-rwyd neu denis (Y Fenni a Threfynwy)·       1 mur dringo yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy·       Gwahanol leiniau glaswellt awyr agored
 • ·       4 ystafell newid arbennig i’r anabl gyda hoist, bwrdd newid y medrir addasu ei uchder a chawod hygyrch
 • ·       3 sauna (Y Fenni a Chas-gwent)

Mae pob un o’r pedair canolfan hamdden yn agor yn ddigon cynnar i roi amser ychwanegol i bobl cyn diwrnod prysur a rhoi croeso cynnes gyda chefnogaeth yn ogystal â chyfleusterau cymunedol cyfleus sy’n cynnig gymaint am bris gwych.

I gael manylion aelodaeth cysylltwch â’ch canolfan leol:

 • Canolfan Hamdden y Fenni 01873 735360
 • Canolfan Hamdden Cil-y-coed 01291 426850
 • Canolfan Hamdden Cas-gwent 01291 635745
 • Canolfan Hamdden Trefynwy 01600 775135

 

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.monmouthshire.gov.uk/promotions-at-monleisure

Gyda llai nag wythnos i fynd, gall rhai sy’n dwlu ar roc yr Wythdegau fanteisio ar y cyfle i ail-fyw eu hieuenctid coll pan fydd pump o grwpiau a pherfformwyr clasurol o’r cyfnod yn ymweld â Chastell Cil-y-coed ddydd Gwener, 7 Gorffennaf. Yn perfformio yng Ngŵyl Retroactive undydd fydd y grŵp poblogaidd iawn The Human League gyda chefnogaeth gan Tony Hadley o Spandau Ballet, Jason Donovan, Imagination gyda Leee John a’r grŵp teyrngedf One Night of Queen. Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym felly mae trefnwyr wedi cynghori pobl sy’n bwriadu mynd i’r gig i brynu’n gynnar neu wynebu siom.

Mae’r clwydi yn agor am 3pm a bydd y gerddoriaeth yn dechrau ddwy awr wedyn. Mae gwersylla ar gael ar nos Wener yn y parc gwledig cyfagos.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae hwn yn gyfle prin iawn i weld perfformwyr amlwg o’r 1980au mewn lleoliad gwych – ac ar garreg ein drws. Bydd y gerddoriaeth yn dechrau am 5pm felly gall pobl orffen gwaith a manteisio i’r eithaf ar y min nos.”

Mae tocynnau ar gael drwy:

Mae gwybodaeth lawn ar y digwyddiad ar gael yn www.caldicotcastle.co.uk

Ddydd Mercher 28 Mehefin ymwelodd Judy Murray, hyfforddydd tennis cenedlaethol adnabyddus a mam pencampwr Wimbledon Andy Murray, â Chanolfan Hamdden y Fenni i ddechrau rhaglen tennis She Rallies. Sefydlwyd She Rallies i gynyddu nifer y menywod a’r genethod sy’n chwarae tennis a chreu mwy o gyfleoedd iddynt mewn chwaraeon.

Cymerodd dros 45 o ddisgyblion o Ysgol Brenin Harri VIII y Fenni a 30 o blant o ysgolion cynradd lleol ran yn y prynhawn ynghyd â 20 o hyfforddwyr tennis lleol. Cynhaliwyd dwy sesiwn, y gyntaf gyda disgyblion a gymerodd ran mewn amrywiaeth o weithgareddau difyr a gofyn cwestiynau perthnasol iawn i Judy. Cymerodd hyfforddwyr lleol ran yn y sesiwn ddiweddarach a gweithio ar sgiliau allweddol yn ogystal â derbyn geiriau doeth gan Judy ar sut y gellir annog mwy o fenywod a genethod i gymryd rhan mewn tennis.

Cymerodd y Cyng Maureen Powell, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy, ran yn y sesiwn cynhesu lan gyda disgyblion o ysgolion lleol. Dywedodd y Cyng Maureen Powell: “Roedd yn bleser cael fy ngwahodd i lansiad She Rallies. Mae chwaraeon lleol yn ffordd mor bwysig i alluogi ein plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i fod yn egnïol. Mae cynifer o gyfleoedd i chwarae amrywiaeth o chwaraeon ar garreg eu drws. Roedd yn hyfryd cwrdd â Judy Murray a hoffwn ddiolch iddi am ddod â chynllun She Rallies yn Sir Fynwy.”

Trefnwyd y digwyddiad gan yr hyfforddydd tennis lleol Carys Howard-Rees o Glwb Tennis y Fenni sy’n angerddol ar gael genethod a menywod i gymryd rhan mewn chwaraeon.

I gael mwy o wybodaeth am dennis neu’r rhaglen She Rallies yn Sir Fynwy cysylltwch â Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Chwaraeon –  07825 853882 – neu ymweld â gwefan She Rallies: www.sherallies.com

 

Yn dilyn yr etholiadau diweddar i’r cyngor sir mae Sir Fynwy wedi penodi cadeiryddion i’w bum pwyllgor dethol, y cyrff sy’n archwilio ac yn craffu fel rhan o beirianwaith gwneud penderfyniadau.

Yn yr un modd â phob cyngor sir arall yng Nghymru, mae Sir Fynwy wedi mabwysiadu model cabinet o lywodraethiant i gynorthwyo gwneud penderfyniadau yn gyflym a chadarn. Fodd bynnag, mae craffu ar yr holl benderfyniadau a gymerir gan aelodau cabinet a chaiff aelodau’r cabinet eu dal yn atebol am eu perfformiad a’u gweithredoedd. Gall aelodau pwyllgorau dethol herio swyddogion ac aelodau’r cabinet ar effeithlonrwydd gwasanaethau a gyflwynir yn y sir a gallant hefyd wahodd cyrff eraill i gyfarfodydd y pwyllgorau dethol i drafod gwasanaethau megis y ddarpariaeth band eang sydd ar gael i breswylwyr Sir Fynwy. Gallai hynny gynnwys galw darparwyr gwasanaeth sector cyhoeddus ac asiantaethau llywodraeth i’r cyfarfodydd i sicrhau fod y gwasanaethau a gyflwynir i’r trethdalwr yn effeithlon, effeithiol ac o ansawdd uchel.

Mae pwyllgorau dethol yn cwrdd mewn cylch chwe wythnos ac mae pob un yn cynnal fforwm cyhoeddus 15 munud ar ddechrau’r cyfarfod. Mae croeso i’r gymuned fynychu ac awgrymu materion ar gyfer eu craffu yn y dyfodol neu i gynnig eu sylwadau ar y pynciau i gael eu trafod yn y cyfarfod. Dylai preswylwyr sy’n dymuno ymwneud â chyfarfod craffu gysylltu â chadeirydd y pwyllgor dethol perthnasol.

Cadeiryddion pum pwyllgor dethol y cyngor yw:

 • Plant a Phobl Ifanc – Cyng Martyn Groucutt
 • Oedolion – Cyng Simon Howarth
 • Cymunedau Cryf – Cyng Jane Pratt
 • Economi a Datblygu – Cyng Paul Pavia
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – caiff y pwyllgor hwn ei gadeirio ar sail rota gan gadeiryddion y pedwar pwyllgor aelod arall

Dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am lywodraethiant: “Rydym yn ymroddedig i sicrhau’r safonau uchaf o lywodraethiant ac atebolrwydd ar draws portffolio y cyngor a byddwn yn gweithio gydag aelodau a swyddogion i godi perfformiad mewn darpariaeth gwasanaeth.”

I gael mwy o wybodaeth ar y swyddogaeth craffu, ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/scrutiny

Mae diwrnod gweithredu a gynhaliwyd yn Sir Fynwy yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 22 Mehefin) wedi tynnu sylw at natur wrthgymdeithasol baw cŵn a adewir ar balmentydd, parciau, ardaloedd chwarae a llwybrau. Mae ymgyrch Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn – partneriaeth rhwng timau iechyd yr amgylchedd, gwastraff a glanhau strydoedd y cyngor sir yn ogystal â nifer o gynghorau tref a chymuned a’r heddlu – wedi cynnal digwyddiadau yn y sir gyda’r nod o ostwng faint o faw cŵn a adewir mewn ardaloedd cyhoeddus, un o’r materion amgylcheddol y sonnir amdano amlaf.

Ymwelodd staff y Cyngor â Threfynwy gan ymuno ag aelodau o grwpiau cymunedol mewn ardaloedd a ddynodwyd fel mannau gwael ar gyfer baw cŵn. Buont yn trafod y broblem gyda cherddwyr cŵn lleol, yn dosbarthu bagiau baw cŵn am ddim a thaflenni am ymgyrch Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn, y mae Cyngor Tref Trefynwy yn bartner ynddi. Codwyd arwydd ychwanegol am faw cŵn ym maes pêl-droed Rockfield lle mae baw cŵn yn broblem fawr.

Yn ne’r sir, bu cynghorwyr ym Magwyr a Gwndy yn annog perchnogaeth ci cyfrifol drwy ddosbarthu bagiau baw cŵn a ddim i’w defnyddio a’u rhoi yn y 30 bin caw ci sydd yn yr ardal.

Er bod y pwyslais ar geisio cefnogaeth perchnogion cŵn, rhybuddiodd swyddogion fod yr ychydig dygn sy’n parhau i weithredu’n anghyfrifol yn wynebu hysbysiad cosb sefydlog o £75. Gall person sy’n gwrthod talu ddisgwyl cael eu herlyn mewn llys lle gall y ddirwy fod hyd at £1,000. Gellir hysbysu’r cyngor ar

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/streets-parking-and-transport/recycling-and-waste/dogfouling/ am berchnogion cŵn nad ydynt yn glanhau ar ôl eu hanifeiliaid, ac mae’n opsiwn i ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy a gyflwynwyd yn ddiweddar gan y cyngor i gofnodi problemau am faw cŵn.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod Cabinet dros Weithrediadau ar Gyngor Sir Fynwy: “Mae pawb ohonom yn casáu gweld baw cŵn ar ein strydoedd, ac mae achosion o blant yn dod adref gyda baw ar eu hesgidiau neu offer chwaraeon yn gwylltio pobl. Mae dyddiau gweithredu fel hwn yn gyfle gwirioneddol ddefnyddiol i godi proffil y pryder parhaus yma ac i bawb ohonom wneud yn siŵr ein bod yn berchnogion cŵn cyfrifol. Yn syml ddigon – bagiwch a biniwch ef!”

Bydd gwaith yn dechrau yn y dyfodol agos ar y mynediad i ganolfan ailgylchu gwastraff cartref (HWRC) Brynbuga i wella diogelwch ar gyfer ymwelwyr, preswylwyr a staff y safle.

Bydd y cyngor yn codi ffens a chlwyd wrth y fynedfa i’r safle ger maes parcio Stryd Maryport yn y dref i sicrhau y caiff gwaith yn ymwneud â sgipiau ei gadw ar wahân i’r cyhoedd. Yn ychwanegol, bydd lleoedd parcio arbennig ar gael ar gyfer ymwelwyr i’r safle. Mae’r mesurau hyn yn dilyn astudiaeth gan y contractwyr Viridor a ddangosodd fod gan y trefniadau presennol risg go iawn o ddifrod damweiniol.

Bydd newid arall yn cynnwys neilltuo llwybr arbennig yn y maes parcio ar gyfer cerbydau HGV sy’n gadael y safle. Bydd hyn yn dileu’r perygl i gerddwyr a cheir wedi parcio a achosir gan gerbydau mawr wrth iddynt ymdopi gyda gofod cyfyng a chorneli tyn. Caiff wyth lle parcio eu symud i ddarparu ar gyfer yr allfan hon.

Bydd tîm ailgylchu a gwastraff Sir Fynwy yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r newidiadau o fewn y maes parcio ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Disgwylir y bydd gwaith yn cychwyn ddydd Llun 3 Gorffennaf.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ailgylchu a gwastraff: “Mae diogelu’r cyhoedd yn hollbwysig i ni felly rydym yn cymryd camau i symud unrhyw beryglon. Mae HWRC Brynbuga yn gyfleuster poblogaidd iawn sy’n dod â llawer o ymwelwyr i’r dref a bydd y gwelliannau hyn yn sicrhau y gall barhau i weithredu’n ddiogel ar gyfer y dyfodol.”

Mae mwy o wybodaeth ar HWRC Sir Fynwy ar gael yn:

http://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/household-waste-recycling-centres

Wrth i’r prif dymor ar gyfer priodasau agosáu, mae swyddogion safonau masnach Sir Fynwy yn rhybuddio preswylwyr i osgoi sgamiau tra byddant yn gwneud paratoadau.

Yn ôl un ffynhonnell ar-lein www.bridesmagazine.co.uk mae cost gyfartalog priodas dros £30,000 sy’n cynnwys gwasanaethau nifer o gyflenwyr fel ffotograffwyr, arlwywyr, mannau cynnal derbyniad a chwmnïau teithio. Mae angen trefnu llawer ohonynt fisoedd ymlaen llaw gyda rheidrwydd i dalu ernes neu hyd yn oed y swm llawn. Gallai’r holl drafodion hyn fod yn agored i dwyllo gan sgamwyr.

Mae rhai cwmnïau’n rhedeg eu busnesau’n llwyr drwy safleoedd cyfryngau cymdeithasol, gan gynnig gwasanaethau rhatach. Mae’r rhan fwyaf yn ddilys er y gallai rhai fod heb yswiriant neu a gallai rhai fod dwyllodrus hyd yn oed. Ond gallai bod yn ymwybodol o’r risgiau posibl a dilyn y cyngor atal canlynol leihau tebygrwydd twyll:

 

 • Cael cyfeiriad daearyddol a manylion cyswllt ar gyfer y cyflenwr a dilysu’r wybodaeth hon. Bydd hyn yn ei rhoi cyfle i wneud cwyn i Safonau Masnach neu ystyried dilyn y mater drwy’r Llys Hawliadau Bach.

 

 • Cael contract cyn talu arian am wasanaethau. Dylid darllen yn llawn a deall yr hyn a gynigir cyn llofnodi a nodi telerau canslo.

 

 • Ystyried prynu yswiriant priodas – mae polisïau yn amrywio o ran eu cynnwys a gellir eu prynu hyd at ddwy flynedd ymlaen llaw. Gallant ddiogelu rhag digwyddiadau na ddaw o fewn y Ddeddf Credyd Defnyddwyr.

 

 • Ymchwilio pob cyflenwr, gan sicrhau eu bod yn cynrychioli person neu gwmni bona fide. Edrychwch ar y rhyngrwyd am adolygiadau a barn a gofyn i’r cyflenwr roi manylion cyn-gleientiaid y gallwch siarad gyda nhw. Mae swyddogion safonau masnach yn argymell gwneud hyn hyd yn oed os cafodd cwmnïau eu cynnig gan gyfaill neu ffynhonnell ddibynadwy.

 

 • Ar gyfer gwasanaethau fel ffotograffiaeth priodasau, gochelwch rhag gwefannau sy’n defnyddio lluniau ffug. Edrychwch am anghysonderau mewn arddull, cwrdd â’r ffotograffydd a gofyn am weld samplau o albymau.

Mae swyddogion safonau masnach yn cynghori ymhellach fod talu am wasanaethau yn defnyddio cerdyn credyd yn rhoi diogeliad dan Adran 75 Deddf Credyd Defnyddwyr ar gyfer prynu eitemau sengl dros £100 a dan £30,000. Hyd yn oed os yw’r cwmni yn mynd i fethdaliad cyn y diwrnod mawr, gellir hawlio ad-daliad drwy’r cwmni cerdyn credyd.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod! Byddwch yn ofalus bob amser ac ymchwilio fod y dewisiadau sydd ar gael yn rhai go iawn pan fyddwch yn gwario symiau mawr o arian ar wasanaethau.”

I gael mwy o gyngor neu roi adroddiad i Safonau Masnach am unrhyw broblemau ffoniwch 03454 04 05 06.

Bydd arddangosfa gyhoeddus yn Nhrefynwy yn rhoi sylw i gynlluniau arfaethedig i wella cyffordd A40/466 Pont Gwy yn cysylltu’r dref gyda Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena. Cynhelir yr arddangosfa mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru yn Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt ddydd Gwener 7 Gorffennaf rhwng 11am a 7pm a dydd Sadwrn 8 Gorffennaf rhwng 10am a 5pm.

Bydd yr arddangosfa yn dangos mesurau i ostwng tagfeydd traffig a gostwng oedi yn ogystal â gwelliannau i fynediad cerddwyr drwy gysylltu’r dref gyda chymunedau sy’n byw a gweithio ar y lan ddwyreinol. Sicrheir gwelliannau drwy adeiladu trydydd lôn ar yr A40 i gyfeiriad y de ac uwchraddio rampiau dynesfa’r danffordd. Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Sir Fynwy, Llywodraeth Cymru a’r peirianwyr ymgynghori WSP/Parsons Brinkerhoff yn bresennol i siarad a gwrando ar y cyhoedd am y cynigion.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am briffyrdd: “Deallwn y rhwystredigaeth y mae tagfeydd traffig ac oedi ar gyffordd Pont Gwy yn ei achosi i yrwyr a chymunedau yn Nhrefynwy, Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena. Rwy’n croesawu’r cynigion hyn ac yn annog y cyhoedd i neilltuo amser i weld yr arddangosfa.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Peter Woodrow, Swyddog Prosiect, Cyngor Sir Fynwy drwy ffonio 01633 644781 neu e-bost peterwoodrow@monmouthshire.gov.uk.

 

Dim ond dau contractau na threfnwyd cludiant iddynt hyd yma ac mae rhieni’n gwybod ein bod yn gweithio ar ddatrys y cludiant  iddynt cyn gynted ag sy’n bosibl.

Trefnwyd contractau dros dro i’r holl fyfyrwyr eraill ar gyfer gweddill y flwyddyn academaidd. Aiff y contractau i dendr am y flwyddyn academaidd newydd ond ein blaenoriaeth fydd sicrhau fod gan y plant gludiant addas yn ei le cyn gynted ag sydd modd.

Gwaith rhagorol gan staff ein Huned Cludiant Teithwyr!

Mae cynnydd cyffrous ar safle ysgol gyfun newydd Cyngor Sir Fynwy yn Nhrefynwy wedi dod yn amlwg wrth i’r gwaith adeiladu ddechrau ar gyfnod hollbwysig. Caiff y brif ffrâm a wnaed yn llwyr o ddur Prydeinig ei chodi ac mae’n dilyn peirianneg safle a logisteg hynod i baratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd newydd, a fydd yn disodli’r ddarpariaeth bresennol ar gyfer pobl ifanc 11 i 18 yr ardal.

Mae’r gwaith ar yr ysgol uwchradd newydd £47m ar amser a bydd yn barod i’w defnyddio ddechrau mis Medi 2018. Caiff yr ysgol newydd ei hadeiladu dan raglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg – a gaiff ei chyllido ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r cyngor sir – ac mae’n rhan o agenda sydd eisoes wedi sicrhau ysgol gynradd newydd ar gyfer Rhaglan yn ogystal â’r ysgol uwchradd newydd yng Nghil-y-coed. Bydd hyn yn barod ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Rwy’n hynod falch i weld cynnydd mor wych ac edrychwn ymlaen at lansio’r cyfleuster dysgu o’r math diweddaraf yma ar gyfer Trefynwy a’r cylch.”

Ychwanegodd Richard: “Mae’r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Mae hefyd am ychwanegu gwerth i’r gymuned a’r economi lleol drwy ei Raglen Buddion Cymunedol. Mae ein partner contractio, Interserve Construction PLC, yn gweithio gyda’r cyngor, aelodau’r gymuned leol a’r ysgol i ddynodi cyfleoedd drwy’r rhaglen sy’n cynnwys prosiectau lleol a phrentisiaethau yn ogystal â hyfforddiant a chyfleoedd galwedigaethol.”

Mae mwy o wybodaeth ar raglen Ysgolion y 21ain Ganrif a Budd Cymunedol Addysg ar gael yn: http://21stcenturyschools.org/guidance/community-benefits/?lang=en

Mae Cyngor Sir Fynwy a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) yn gwahodd enwebiadau i ddiolch i bobl sy’n rhoi’n hael o’u hamser a rhannu eu sgiliau er budd y gymuned. Bydd y ddau sefydliad yn ymuno i gynnal noswaith ddathlu Gwobrau Llwyddiant Gwirfoddolwyr Sir Fynwy gyda digwyddiad gala yn Neuadd Côr Cil-y-coed ddydd Gwener 27 Hydref.

Y categorïau ar gyfer y gwobrau yw Gwirfoddolwr Ifanc, Oedolyn, Grŵp, Amgylcheddol, Ymddiriedolaeth, Taith Ysbrydoledig a Thaith Bersonol. Bydd yr enwebiadau yn cau ddydd Gwener 28 Gorffennaf.

Dywedodd Clare Jones, Rheolwr Tîm a Chydlynydd Gwirfoddoli GAVO (Sir Fynwy): “Drwy gydweithio, anelwn wneud y digwyddiad hwn yn ddathliad mwy a phellgyrhaeddol, gan gydnabod y bobl neu grwpiau hynny sy’n buddsoddi eu hamser a’u hangerdd yn ein cymunedau. Os gwyddoch chi am rywun sy’n gwirfoddoli yn Sir Fynwy ac yn haeddu ‘Diolch yn Fawr’, enwebwch nhw os gwelwch yn dda.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am arloesi: “Mae gwirfoddolwyr yn rhannu miloedd o oriau ar draws ein sir, gan wella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae noswaith Gwobrau Llwyddiant Gwirfoddolwyr yn rhoi cyfle i gydnabod a rhoi sylw i waith gwirfoddolwyr a’r effaith a gânt”.

Gellir enwebu ar www.gavowales.org.uk/recognition. Gwahoddir enillwyr ac enwebiadau cymeradwyaeth uchel a’u gwesteion eu gwahodd i’r seremoni wobrwyo ym mis Hydref.

I gael mwy o wybodaeth neu dderbyn ffurflen enwebu ar bapur, ffoniwch 01633 241550 neu e-bost volunteering@gavowales.org.uk.

Mae prosiect cymunedol yn Nhrefynwy yn mwynhau manteision compost a gynhyrchwyd o wastraff gardd a gasglwyd yn y dref gan wasanaeth ailgylchu a gwastraff y cyngor. Mae gardd gymunedol Hyb Fy Niwrnod Fy Mywyd Cyngor Sir Fynwy yng Nghanolfan Dysgu Teulu Overmonnow yn defnyddio compost a gafodd ei brosesu’n lleol gan y Cwmni Gwastraff Gwyrdd er mwyn tyfu llysiau, cnydau salad a ffrwythau.

Dywedodd Cathryn Yeates, Swyddog y Ganolfan Ddydd: “Mae’n wych ein bod yn gallu ailddefnyddio gwastraff o erddi preswylwyr Trefynwy. Mae hyn yn ailgylchu cylch caeedig ar ei fwyaf gwyrdd.”

Mae Cwmni Gwastraff Gwyrdd y Fenni wedi ailbrosesu gwastraff gardd o Drefynwy a’r Fenni am dros flwyddyn ac wedi llwyddo i sicrhau contract tymor hirach i ailbrosesu’r holl wastraff gardd a gynhyrchwyd yn y sir o 2018. Dywedodd Andrew Lewis o’r cwmni: “Mae’n wych medru cefnogi gardd Hyb Fy Niwrnod Fy Mywyd Trefynwy fel hyn. Rydym wrth ein bodd i weithio gyda’r cyngor a’r prosiect cymunedol cyffrous yma. Mae ein gwellhäwr pridd compost Green2Earth yn gynnyrch cynaliadwy a gynhyrchir yn lleol fydd yn gwella strwythur prif, cynyddu poblogaeth mwydon a rhoi ffynhonnell rhyddhau araf o nitrogen, ffosffadau a potash i’r ardd. Edrychwn ymlaen at glywed am lwyddiannau’r prosiect ac at gyflenwi ein gwellhäwr pridd Green2Earth i drigolion Sir Fynwy.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ailgylchu a gwastraff: “Mae hwn yn gynllun gwirioneddol gadarnhaol ac mae’n cyflawni cymaint o nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’n cynnwys cwmni lleol yn sicrhau contract hirdymor i ailbrosesu gwastraff gardd, creu swyddi, gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r amgylchedd, gostwng allyriadau carbon a medru defnyddio’r compost mewn ffordd mor gynaliadwy.”

Mae mwy o wybodaeth ar droi gwastraff gardd yn gompost ar gael drwy gysylltu â Sue Parkinson, Swyddog Addysg ac Ymwybyddiaeth – SusanParkinson@monmouthshire.gov.uk

Mae swyddogion safonau masnach Sir Fynwy yn rhybuddio cwsmeriaid am flychau pen-set deledu a addaswyd yn anghyfreithlon ac a heintiwyd gyda maleiswedd sy’n galluogi sgamwyr i ddwyn manylion personol i gyflawni twyll. Caiff y faleiswedd ei chuddio fel botwm chwarae neu debyg a gall effeithio ar ddyfeisiau electronig pan mae’r defnyddiwr yn ei roi ymlaen. Fel arfer bydd defnyddwyr yn rhoi manylion personol wrth osod y blwch pen-set a gellid defnyddio hynny i’w twyllo.

Mae’r tueddiad twyllodrus hwn yn mynd law yn law â gwerthiant blychau pen-set a addaswyd gan droseddwyr i dderbyn yn anghyfreithlon sianeli teledu a ddiogelwyd gan gyfreithiau hawlfraint.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Mae diogelu’r cyhoedd rhag gwasanaethau ffrydio anghyfreithlon drwy flychau pen-set yn hanfodol i economi Prydain, ein diwydiannau creadigol a’r llu o bobl a gyflogir ynddynt. Gwyddom hefyd fod rhai blychau pen-set a fewnforiwyd yn cynnwys maleiswedd i roi mynediad i droseddwyr i’ch manylion personol. Fel canlyniad, gall yr hyn a all ymddangos yn fargen droi’n gyflym yn hunllef a achosir gan golli data personol a cholled ariannol.”

Mae Gareth Walters, Arweinydd Tîm Safonau Masnach Sir Fynwy, yn cynghori preswylwyr i brynu blychau pen-set a ffrydio gan werthwyr cydnabyddedig yn unig ac i gysylltu â’u banc os ydynt yn amau y gwnaed trafodion amheus. Ychwanegodd: “Pan ydych yn llofnodi ar gyfer gwefannau neu wasanaethau rhyngrwyd, defnyddiwch gyfrinair neu PIN nad ydych wedi’i defnyddio mewn man arall. Mae hefyd yn bwysig defnyddio dilysiad dwy ffactor – haenau ychwanegol o ddiogelwch sydd angen cyfrinair, enw defnyddiwr a gwybodaeth unigryw – wrth gael mynediad i gyfrifon pwysig.”

I gael mwy o gyngor neu hysbysu Safonau Masnach am unrhyw weithgaredd anghyfreithlon ffoniwch 03454 04 05 06.

 

Brynhawn heddiw (dydd Mawrth 13 Mehefin) rydym yn falch i gyhoeddi fod trefniadau cludiant eraill yn eu lle ar gyfer 25 o’r 29 contract.

Bydd y contractau newydd yn dechrau dros yr ychydig ddyddiau nesaf. Caiff rhieni eu hysbysu fel a phan y caiff trefniadau eu cadarnhau.

Mae staff Uned Cludiant Teithwyr y cyngor yn obeithiol y gellir trefnu gweddill y contractau erbyn diwedd yr wythnos a hysbysir rhieni pan fydd y contractau newydd hyn yn eu lle.

Mae’n anodd adfer o golli gweithredwr cludiant mawr mewn cyfnod mor fyr ac mae staff wedi gweithio’n galed gyda chydweithrediad darparwyr cludiant eraill i adfer trefniadau cludiant.

Rydym yn parhau i fod yn ddiolchgar am amynedd a chefnogaeth rhieni tra caiff y trefniadau hyn eu rhoi ar waith.

Cyhoeddwyd ar 6pm, dydd Llun 12 Mehefin

 Peidiodd JMC Taxis â masnachu ddoe gyda 29 contract a 114 o fyfyrwyr yn cael eu gadael heb gludiant heddiw.

Bu’n anodd sicrhau darparwyr eraill ond erbyn diwedd y dydd mae gan swyddogion drefniadau yn eu lle ar gyfer hanner y contractau a dylent ddechrau gweithredu cyn diwedd yr wythnos. Ychydig o weithredwyr sydd â’r capasiti i gymryd contractau ychwanegol neu staff gyda’r gwiriadau diogelu a hyfforddiant priodol felly mae darparu trefniadau amgen yn her. Rydym yn ddiolchgar am amynedd rhieni yn y mater hwn a gwerthfawrogwn fod rhieni’n gwneud trefniadau eraill yn y cyfamser. Byddwn yn ceisio cwblhau trefniadau ar gyfer pob contract a myfryriwr yn ystod gweddill yn yr wythnos. Yn y cyfamser byddwn yn ad-dalu rhieni am gostau tanwydd; dylai’r rhai sy’n dymuno derbyn hyn gysylltu â’r Uned Cludiant Teithwyr ar 01633 644777.

Mae’n amlwg y bydd rhieni’n gwneud ymholiadau unigol ond cyhoeddi yr wybodaeth ddiweddaraf yfory.

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Ardal Dyffryn Gwy Isaf Cyngor Sir Fynwy am 10am ddydd Mercher 14 Mehefin yng nghaffe Canolfan Hamdden Cas-gwent a gwahoddir y cyhoedd i gymryd rhan mewn fforwm agored i drafod materion o ddiddordeb. Gallant hefyd weld trafodaethau yn ymwneud â materion trafnidiaeth leol, tollau Pont Hafren a strategaethau i gynnwys y cyhoedd yng ngweithgareddau’r pwyllgor.

Mae Pwyllgor Ardal Dyffryn Gwy Isaf yn un o blith pwyllgorau ardal Sir Fynwy, sydd i gyd yn cwrdd yn chwarterol. Y pwyllgorau eraill yw pwyllgorau ardal Bryn-y-Cwm, Canol Sir Fynwy a Glannau Hafren. Mae pwyllgorau ardal yn helpu’r cyngor i lunio cynigion mawr sy’n effeithio ar yr ardal, cydlynu gwasanaethau ar lefel leol, cynghori ar oblygiadau amcanion, cynlluniau a pholisïau’r cyngor ac annog cydweithio effeithlon gyda phartneriaid sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i helpu’r cyngor gyflawni dyheadau’r gymuned leol.

Cynhelir cyfarfodydd pellach o Bwyllgor Ardal Dyffryn Gwy Isaf ar 20 Medi, 17 Ionawr 2018 a 25 Ebrill 2018. Mae’r holl gyfarfodydd yn cychwyn am 10am a dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu wirio’r lleoliad ymlaen llaw gan fod y pwyllgor yn cwrdd mewn gwahanol leoliadau yn yr ardal. Bydd yr agenda ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy wythnos cyn pob cyfarfod.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn annog preswylwyr i fynychu pwyllgorau ardal, cymryd rhan mewn fforwm sy’n derbyn barn cymunedau lleol a gweld trafodaethau a dadleuon ar faterion o berthnasedd neilltuol iddynt.”

 

Cawsom neges yn hwyr prynhawn ddoe nad yw JMC Taxis o Drefynwy bellach yn gweithredu felly mae’r cyngor yn gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ddarparu cludiant i’r 29 contract gwahanol yr effeithiwyd arnynt. Mae’r contractau’n amrywio o fysus mini i gludiant addysg arbennig gyda hebryngwyr.

Rydym yn ymchwilio datrysiadau ar gyfer y nifer yma o gontractau yn nhermau gyrwyr, hebryngwyr a cherbydau (rhai ohonynt ag addasiadau fel lifftiau cwt) ond rydym yn cysylltu â gweithredwyr eraill i weld os fedrant ddarparu gwasanaeth amgen yn brydlon.

Yn y cyfamser, ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster ond gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud ein gorau glas i ddatrys y sefyllfa.

Bu un o breswylwyr cartrefi gofal Cyngor Sir Fynwy yn dathlu ei 100fed pen-blwydd mewn steil yr wythnos ddiwethaf gyda’i theulu a’i chyfeillion o’i hamgylch. Ganwyd Edith Head yn Nhroedrhiwgwair, Tredegar ym mis Mehefin 1917 a bu’n byw yng Nghartref Preswyl Severn View, Cas-gwent am y ddwy flynedd ddiwethaf. Dathlwyd ei chanmlwyddiant gan barti yn Severn View gyda thua hanner cant o bobl yn bresennol gyda theisen arbennig a bwffe rhagorol a baratowyd gan staff cegin y cartref gofal yn ogystal â thelegramau gan y Frenhines, Prif Weinidog Cymru ac Ysgrifennydd Gwladol Gwaith a Phensiynau.

Cafodd Edith fywyd llawn ar ôl dechrau gweithio’n rhan-amser pan oedd yn 12 oed i lanhau ffermdy. Ymadawodd yr ysgol yn 14 a mynd yn forwyn yn Brighton, ac wedyn yn gweithio mewn ysgol adfer bechgyn yn y Barri.

Ar ôl cyfnod yn WRAF gadawodd i weithio mewn ffatri arfau cyn hyfforddi fel nyrs ym Merthyr Tudful. Bu’n gweithio yn Ysbyty Glynebwy ac wedyn daeth yn chwaer nyrsio yng Ngwaith Dur Panteg, Pont-y-pŵl.

Mae gan Edith fab a merch sy’n ymweld â hi’n rheolaidd yn ogystal â thri o wyrion a phump o or-wyrion. Dywedodd ei merch Kaye Watson o Gil-y-coed: “Hoffem ddiolch i staff Severn View am eu gofal ardderchog i mam. Mae’r teulu bob amser yn cael croeso cynnes pan ydym yn ymweld.”

Ychwanegodd Kim Wallace, Pennaeth Gofal Sir Fynwy sydd yng ngofal Severn View: “Mae’n anodd rhoi mewn geiriau beth mae teimladau ac emosiynau heddiw yn ei olygu i bawb yma. Dathlu pen-blwydd Edith yn 100 oed, ei thelegram gan y Frenhines, rhannu yn hapusrwydd a balchder y teulu, gweld y llawenydd ar wyneb Edith wrth iddi rannu diwrnod arbennig gydag aelodau ieuengaf ei theulu … dyna sydd bwysicaf i bawb ohonom yma yn Severn View; mae hyn yn wirioneddol yn ddiwrnod i’w gofio ac mae’n fraint enfawr bod yn rhan o ben-blwydd arbennig iawn Edith.”

Mae gwirfoddolwyr sy’n paratoi cwrs Parkrun newydd wedi sicrhau fod eu llwybr yn manteisio i’r eithaf ar harddwch naturiol Sir Fynwy ac y bydd yn lân a thaclus yn dilyn sesiwn hel sbwriel. Mae’r cwrs rhwng Cil-y-coed a Rogiet a chyn hir gall rhedwyr fwynhau llwybr di-sbwriel pum cilometr wythnosol wedi’i amseru.

Wedi’u cydlynu gan Cadw Cymru’n Daclus a gyda chymorth timau gwastraff a hamdden Cyngor Sir Fynwy, cododd casglwyr sbwriel dunnell o sbwriel mewn dim ond dwy awr ar hyd ffyrdd a’r dyfrffyrdd. Roedd y deunyddiau’n cynnwys rwbel adeiladu, poteli, rhannau ceir a sawl bag o sbwriel cartrefi a lusgwyd allan  o ffosydd.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Rwy’n falch iawn fod y sir yn cymryd rhan yn y mudiad ‘Parkrun’. Mae’n ffordd hwyliog i ddod yn heini a gwneud ffrindiau newydd. Dywedais yn gyhoeddus faint rwy’n ffieiddio pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon. Mae’n gywilydd fod pobl eraill yn gorfod gweithredu o’u herwydd nhw ond mae’n glod mawr i’r gwirfoddolwyr hynny iddynt wneud i’r lle edrych mor dda drwy ddod ynghyd i gasglu sbwriel a gwella’r amgylchedd ar gyfer bywyd gwyllt.”

Ar ôl ei glanhau, bydd swyddogion gorfodaeth o Gyngor Sir Fynwy a Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg agos ar yr ardal gan weithio’n agos gydag awdurdodau cyfagos ar oruchwyliaeth ar draws Gwastatir Gwent i ostwng malltod sbwriel a thipio anghyfreithlon. Gellir cael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â Sue Parkinson, Swyddog Addysg ac Ymwybyddiaeth y cyngor – SusanParkinson@monmouthshire.gov.uk.

Mae Parkrun Cil-y-coed yn rhad ac am ddim a chaiff ei lansio yn y dyfodol agos. I gael mwy o wybodaeth am gymryd rhan, cysylltwch â Laura James, Swyddog Datblygu Chwaraeon Cymunedol – laurajames@monmouthshire.gov.uk – 07816 175761.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau yn Sir Fynwy drwy gydol mis Mehefin yn codi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol. Wedi’i threfnu gan Hyrwyddwyr Hinsawdd Cymunedol Sir Fynwy – partneriaeth o grwpiau ffocws, cwmnïau ynni adnewyddadwy a’r cyngor sir – bydd y rhaglen gyffrous yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd ynni, ynni adnewyddadwy a byw cynaliadwy.

Cynhelir y digwyddiadau – a elwir yn Ddyddiau Ynni – mewn cysylltiad ag Wythnos Ynni Cynaliadwy yr Undeb Ewropeaidd a gynhelir rhwng 19 a 25 Mehefin.

Bydd Diwrnod Ynni yn Iard y Bragdy, Y Fenni ar bwnc trafnidiaeth gynaliadwy rhwng 2pm a 8pm ddydd Iau 15 Mehefin gydag arddangosiadau o feiciau a cheir trydan a char Rasa a gaiff ei bweru gan hydrogen a ddatblygwyd gan y cynllunwyr River Simple sy’n seiliedig yn Llandrindod, a gaiff ei dreialu yn y sir yn y dyfodol agos. Mae adeilad hanesyddol marchnad y dref yn darparu bwyd stryd a marchnad nos rhwng 5pm a 9pm gyda chrefftau a cherddoriaeth. Bydd trefniadaeth gynaliadwy hefyd yn thema yng Ngŵyl Seiclo Grysmwnt ddydd Sadwrn 24 Mehefin a dydd Sul 25 Mehefin gyda thiroedd y castell yn cynnwys gweithgareddau seiclo ar gyfer plant, cerddoriaeth a stondinau crefftau, bwyd, diod a marchnad.

Bydd y grŵp cymuned gynaliadwy Trosiant Cas-gwent yn arddangos garddio cynaliadwy a thyfu ffrwythau a llysiau yn ei gynllun rhannu tir ddydd Sul 11 Mehefin yn Niwrnod Agored Fferm Hanley organig yn Tidenham rhwng 10am a 4pm. Bydd teithiau, reidiau tractor a threlar a bwyd lleol o siop y fferm ar gael. Hefyd ddydd Sul 11 Mehefin, bydd Coed Cefn yn Nhregar yn agor ei erddi a pherllannau organig hardd i ymwelwyr.

Y diwrnod blaenorol rhwng 10am a 1pm bydd stondin Trosiant Trefynwy ym marchnad y dref yn canolbwyntio ar fanteision iechyd bwyta amrywiaeth o ffa gyda chyfleoedd blasu a rysetiau am ddim.

Darperir hyfforddiant ffurfiol yn Old Lands Cwrt Dingestow, prosiect amaethyddiaeth newydd a gefnogir gan y gymuned sy’n rhedeg dau gwrs – Garddio Dim Palu ar 10 a 11 Mehefin a Gwneud Compost ar 27 Mehefin. Mae’n hanfodol archebu. Wythnos yn ddiweddarach ar ddydd Sul 18 Mehefin, gall ymwelwyr i ddiwrnod cymunedol Grŵp Coetir Cymuned Wyesham ddarganfod sut mae gwirfoddolwyr wedi gwella Coedwig Claypatch ar gyfer bywyd gwyllt. Bydd lluniaeth, stondinau a gweithgareddau i blant.

Bydd Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru yn cynnal ei chymorthfeydd poblogaidd ar gyngor ynni gyda chynghorion ar arbed arian ar filiau trydan a nwy. Cynhelir y rhain yn Llyfrgell Cil-y-coed ddydd Sul 19 Mehefin, Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Mercher 21 Mehefin a Hyb Cymunedol Trefynwy ddydd Gwener 23 Mehefin, i gyd rhwng 10am a 2pm. Gall pobl sy’n mynychu’r cymorthfeydd gasglu bwlb golau arbed ynni a chanfod sut i arbed arian drwy newid cyflenwyr.

Yng ngogledd y sir, bydd dau gartref eco a gynlluniwyd gan eu perchnogion – sy’n benseiri – yn agor eu drysau i ddangos eu nodweddion effeithiol o ran ynni. Bydd Tref Trosiant y Fenni yn cyfweld â pherchennog The Orchard yn Llan-ffwyst am fyw yn ei gartref eco am 2pm ddydd Sadwrn 17 Mehefin a bydd taith yn dilyn. Bydd The Long Barn yng Ngilwern hefyd yn cynnig teithiau am ganol-dydd, 1pm, 2pm a 3pm ddydd Sadwrn 24 Mehefin.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Mae gan Sir Fynwy sector gwirfoddol amgylcheddol ffyniannus ac egnïol a weithiodd yn galed iawn i greu rhaglen ddiddorol tu hwnt o ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth o arbed ynni, ynni adnewyddadwy a byw cynaliadwy. Mae’n wych gallu ymuno yn y rhaglen ryngwladol yma o ddigwyddiadau y gobeithiwn fydd â rhywbeth i apelio at bawb.”

I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiadau Diwrnod Ynni hyn, ewch i: www.monecoopendoors.org.uk neu gysylltu â Hazel Clatworthy, Swyddog Polisi Cynaliadwyedd Sir Fynwy – hazelclatworthy@monmouthshire.gov.uk – ffôn 01633 644843.

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn nodi’r Wythnos Gwirfoddolwyr – dathliad blynyddol o gyfraniad gwych miliynau o wirfoddolwyr ar draws y Deyrnas Unedig – drwy gydnabod llwyddiant aelodau o’r gymuned sy’n rhoi’n rhydd o’u hamser a’u talentau. Bydd y cyngor yn cyhoeddi nifer o fideos yn rhoi sylw i gyfraniadau gwirfoddolwyr ar ei sianeli Facebook a Twitter yn ystod yr Wythnos Gwirfoddolwyr a gynhelir rhwng 1 a 7 Mehefin.

Yn Sir Fynwy, mae bron 2,000 o wirfoddolwyr yn cefnogi’r cyngor sir i gael effaith gadarnhaol ar ansawdd bywyd eu cymunedau. Mae hyd at hanner cant o wirfoddolwyr yn cefnogi gweithwyr ieuenctid ac yn cynorthwyo yn narpariaethau’r sir ar gyfer pobl ifanc. Mae grwpiau yn arolygu ac yn cynnal a chadw hawliau tramwy yn gyson i gynorthwyo Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy, ac mae digwyddiadau a drefnir gan y cyngor yn dibynnu llawer ar gyfraniad y rhai sy’n gweithio fel stiwardiaid neu’n darparu lluniaeth a chymorth cyntaf. Mewn ardaloedd anghysbell, mae cynllun Grass Routes y cyngor yn cynnig gwasanaeth bws i breswylwyr sy’n ei chael yn anodd cael mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus ac mae hyn yn dibynnu’n helaeth ar wirfoddolwyr i yrru cerbydau. Gofynnir i bobl sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am gyfleoedd y cyngor gysylltu â’r swyddog arweiniol ar gyfer cydlynu a datblygu gwirfoddoli, Owen Wilce – volunteering@monmouthshire.gov.uk neu 01633 644420.

Mae gwirfoddolwyr yn cael budd drwy gymryd rhan gan ei fod yn cynyddu eu hyder, yn eu helpu i ennill sgiliau a phrofiadau newydd, gwneud cyfeillion ac yn rhoi mwy o ymdeimlad o ddiben. Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i sicrhau fod y cyfle gwirfoddoli yn brofiad gwerthfawr a difyr.

Dywedodd Owen Wilce, swyddog arweiniol y cyngor dros gydlynu a datblygu gwirfoddolwyr: “Mae’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn gyfle i godi proffil gwirfoddoli yn Sir Fynwy a chydnabod ac edrych am ffyrdd o wneud y profiad yn well byth.”

Ychwanegodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Ni ellir gorbwysleisio cyfraniad gwirfoddolwyr i’r gymuned. Rydym yn ddiolchgar iawn am eu hymroddiad yn ogystal â’r sgiliau a’r profiad gwerthfawr a gynigiant. Rydym yn cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr gyda nifer o swyddi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.”

Caiff Canolfan Gwirfoddolwyr Sir Fynwy ei rhedeg gan GAVO ac mae’n cynnwys cefnogaeth ac arweiniad – http://www.gavowales.org.uk/volunteering neu ffonio 01633 241566.

Ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal, ewch i: www.volunteering-wales.net

Bydd yr awdur Matthew Hall, sy’n enwog am ei nofelau ditectif, yn dychwelyd i Hyb Cymunedol Cas-gwent – ger y Stryd Gymreig – i siarad am ei nofel ddiweddaraf, “A Life to Kill”. Cynhelir y digwyddiad hyb cymunedol diweddaraf cwrdd â’r awdur ddydd Iau 8 Mehefin o 7pm.

Bydd Matthew (M R Hall) hefyd yn trafod ei sgript ffilm newydd “Keeping Faith”.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Gwnaeth Matthew argraff dda iawn ar ei ymweliad diwethaf felly rydym yn falch iawn i’w groesawu’n ôl i Gas-gwent am yr hyn sy’n argoeli bod yn noswaith ragorol.”

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Sallyanne Powell, Swyddog Llyfrgell – SallyAnnePowell@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 635730.

Caiff seiclwyr Velothon Cymru eu croesawu i Sir Fynwy gan fôr  o liw, diolch i greadigrwydd cymuned Brynbuga.

Bydd mwy na 15,000 o seiclwyr yn rasio drwy’r dref hardd ar 9 Mehefin wrth i Velothon Cymru ddychwelyd i’r sir. Caiff seiclwyr sy’n mynd ar y llwybrau heriol 140km a 110km fynediad deniadol i Frynbuga ar ôl i’r gymuned leol gydweithio gyda thimau ailgylchu a gwastraff Cyngor Sir Fynwy i roi bywyd newydd i hen feiciau.

Daeth y gymuned at ei gilydd yn Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga ar gyfer parti ‘Bike Off Mawr Brynbuga’ i hyrwyddo’r cynllun ac addurno fwy o seiclau i’w harddangos o amgylch y dref cyn y digwyddiad yn ystod yr haf eleni.

Dywedodd Nigel Russell, Cyfarwyddwr Digwyddiad, Velothon Cymru: “Mae’r gefnogaeth wych a gawsom gan bobl Sir Fynwy cyn Velothon Cymru 2017 yn sicr o helpu i’w wneud y mwyaf a’r gorau eto.

“Bydd ymdrechion pawb a gymerodd ran yn ‘Bike Off Mawr Brynbuga’ yn ychwanegu mwy o liw at yr awyrgylch carnifal, wrth i Gymru brofi mai dyma’r lle ar gyfer digwyddiadau chwaraeon unwaith eto.”

Os ydych yn seiclydd brwd, mae’r cwrs 140km yn ddelfrydol ar gyfer eich her nesaf. Bydd seiclwyr amatur a seiclwyr proffesiynol fel ei gilydd yn cychwyn yng nghanol dinas Caerdydd cyn mynd i’r dwyrain drwy Gasnewydd a Brynbuga, cyn mynd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, cartref rhiw enwog y Tymbl.

Os nad yw dringo’r Tymbl i chi, mae cwrs 110km sy’n osgoi’r rhiwiau serth i hanner yr uchder – dim ond 940 metr. Caiff y nifer sy’n cymryd rhan yn yr opsiwn 110km ei gyfyngu ac mae pob le bron wedi’i gymryd, felly symudwch yn gyflym i sicrhau eich lle.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, “Mae Sir Fynwy yn anfon croeso cynnes i bobl sy’n hyfforddi ar gyfer ac yn cymryd rhan yn y Velothon yn ein sir hardd – y lleoliad perffaith ar gyfer seiclwyr i baratoi ar gyfer digwyddiad yr haf. Bu’n wych gweld creadigrwydd ein preswylwyr ym Mrynbuga – bydd y strydoedd, siopau, caffes, tafarndai a busnesau yn edrych yn hardd a bydd y beiciau crochet, wedi paentio a gyda thema yn ategu arddangosiadau blodau Brynbuga. Caiff unrhyw gymuned a hoffai addurno eu trefi, pentrefi neu strydoedd eu hannog i gysylltu â ni a byddwn yn hapus i ddarparu beiciau gafodd eu rhoi neu eu hachub yn ein canolfannau ailgylchu i atgynhyrchu dull Brynbuga.”

Dywedodd y Cyng Isobel Brown, Cyngor Tref Brynbuga: “Rwyf wrth fy modd gyda’r ffordd mae Ysgol Gynradd Brynbuga, Cymuned Brynbuga a Busnesau Brynbuga wedi croesawu’r cynllun i groesawu seiclwyr i’n tref hardd. Mae Brynbuga yn gyrchfan seiclo wych mewn gwlad hyfryd gyda dewis o deithiau seiclo gwych ar gael i bob lefel a gallu yn gyfleus i’r dref. Mae gennym hefyd ddewis gwych o westai, tafarndai a siopau coffi ar gyfer seiclwyr sy’n dymuno aros dros nos neu alw heibio ar eu taith. Nawr gyda’r holl feiciau hynod yma yn mynd o amgylch y dref, mae’n edrych fel pe gallai chwilen seiclo daro Brynbuga mewn ffordd fawr yr Haf hwn”

Ychwanegodd Miss Natalie Eaton, Athrawes Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Brynbuga: “Rydym yn falch iawn i gymryd rhan, mae’r digyblion i gyd yn gyffrous iawn fod y Velothon yn mynd drwy Frynbuga ac ni allant aros am fynd mas i gymeradwyo’r seiclwyr. Rwy’n falch iawn o frwdfrydedd y disgyblion i wneud y dref y gorau y gall fod a daeth y clwb Eco, y clwb crefftau a’r gymuned ysgol gyfan ynghyd i wneud y Bike Off yn llwyddiant mawr!”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi hysbysiad fod gan breswylwyr ddyletswydd gofal i sicrhau eu bod yn gwaredu’n iawn â’u gwastraff – neu os ydynt yn ei roi i rywun arall waredu ag ef, i sicrhau eu bod wedi cofrestru i gludo gwastraff. Mae hyn yn dilyn digwyddiad difrifol o dipio anghyfreithlon yn agos at gofeb Fox Hunter ar fynydd y Blorens yr wythnos ddiwethaf (17 Mai) a flociodd y ffordd rhwng Pwll y Cipar a Llanelen. Symudodd y cyngor y sbwriel yn brydlon.

Dywedodd Carl Touhig, Rheolwr Strategaeth Ailgylchu: “Mae ein timau yn didoli’r gwastraff a byddwn yn erlyn os deuwn o hyd i ddigon o dystiolaeth. Yn ogystal â chost amgylcheddol ac ariannol symud y gwastraff, byddai cerbydau argyfwng wedi methu pasio, gan roi bywyd mewn risg yn ein cymunedau gwledig. Os oes unrhyw un yn adnabod y gwastraff yma, cysylltwch â’r cyngor os gwelwch yn dda. Mae’n bwysig cysylltu â ni yn gynnar yn y broses ymchwilio ac yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth sydd ar gael.”

Meddai’r Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Gweithrediadau: “Mae’r achos yma’n un o dipio anghyfreithlon ar raddfa enfawr. Mae’n debyg bod deiliaid tai wedi talu i fasnachwr twyllodrus am symud y sbwriel ac y cafodd ei ddympio mewn man harddwch lleol ar ffiniau Bannau Brycheiniog. Cysylltwch â ni os oes gennych wybodaeth berthnasol fel y gallwn roi stop ar y malltod hwn ar ein cymunedau. Mae gennym i gyd ddyletswydd gofal i sicrhau ein bod yn gwaredu’n gywir â’n gwastraff ac os ydym yn ei roi i unrhyw arall gael gwared ag ef, sicrhau eu bod wedi cofrestru i gludo gwastraff. Gallech chi gael dirwy os caiff eich gwastraff ei ddympio”.

Ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu edrych ar www.naturalresourceswales.gov.uk i wirio os yw person wedi cofrestru i gario gwastraff.

I gael mwy o wybodaeth ar dipio anghyfreithiol, mewngofnodwch ar dudalennau gwefan arbennig Cyngor Sir Fynwy: http://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping

Mae cydweithio agos rhwng swyddogion iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy ac allfan bwyd yng Nghas-gwent wedi arwain at i’r safle gael graddiad hylendid bwyd llawer uwch.

Yn dilyn archwiliad ar 8 Rhagfyr 2016, cafodd tafarn The Boat raddiad hylendid bwyd o sero. Cafodd gwrandawiad dilynol yng Nghwrt Ynadon Casnewydd ar 5 Mai bod Mrs Patricia Simpson o The Boat, The Back, Cas-gwent yn euog o bedair trosedd. Cafodd gyfanswm dirwy o £1,900 a’i gorchymyn i dalu £1,000 o gostau.

Roedd y troseddu yn cynnwys cyflenwi bwyd oedd yn anniogel i bobl ei fwyta, methu gweithredu trefniadau diogel ar gyfer rheoli bwyd i sicrhau diogelwch bwyd, methu cynnal y safle bwyd mewn cyflwr glân a pheidio dangos y graddiad hylendid bwyd cyfredol.

Ers yr archwiliad, mae’r busnes wedi gweithio’n agos gyda thîm iechyd yr amgylchedd y cyngor i wneud cynnydd gwych ac mae’r safle’n awr wedi ennill graddiad hylendid bwyd 4 (Da).

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am raddiadau glanweithdra bwyd: “Bydd adran Iechyd yr Amgylchedd y cyngor bob amser yn gweithio gyda busnesau bwyd i gynnal safonau a diogelu iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, ni fyddwn yn petruso defnyddio ein pwerau statudol pan ganfyddir cyflwr gwael ac nad yw busnesau wedi ymateb i’n cyngor. Ein nod yw i bob allfan bwyd yn Sir Fynwy sicrhau safon dderbyniol o lanweithdra ac anelu am ragoriaeth.”

Dylai busnesau bwyd sydd angen help neu gyngor gysylltu â thîm iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy ar 01873 735420.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Maureen Powell yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 16 Mai ar ôl cael ei henwebu gan ddarpar Arweinydd y Cyngor, Peter Fox. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Mae’n rhoi pleser mawr i mi gynnig Maureen a fu’n gynghorydd sirol ers 2008. Anaml iawn i mi gwrdd â pherson sy’n gweithio mor galed â’r foneddiges hon.”

Wedi’i geni yn Gelli Gandryll a’i haddysgu yn Henffordd, mae’r Cynghorydd Powell wedi gweithio mewn ffermio, garej, busnes llifau cadwyn a hefyd wedi rhedeg busnes bed a brecwast cyn ymddeol o gyflogaeth amser llawn yn 2003. Ei chonsort am y flwyddyn yw ei gŵr, John. Mae ganddynt bump o blant, 13 o wyrion a 7 o or-wyrion.

Mae gan Maureen brofiad gwleidyddol helaeth ar ôl cael ei hethol gyntaf i Gyngor Cymuned Grysmwnt yn 1995. Mae’n cynrychioli ward Castell y Fenni, gwasanaethu fel llywodraethwr ysgol ac mae’n aelod o nifer o bwyllgorau’r cyngor. Hwn fydd yr ail dro iddi fod yn Gadeirydd yn dilyn ei chyfnod yn y swydd yn y flwyddyn yn arwain at fis Mai 2013.

Mae Maureen yn mynychu Eglwys y Santes Fair yn y Fenni yn rheolaidd ac mae’n hoff iawn o nofio, darllen a dilyn rygbi lleol a rygbi Cymreig. Ei dewis elusennau am ei blwyddyn yn y swydd yw Cymdeithas Alzheimer ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Talodd arweinwyr pleidiau gwleidyddol y cyngor deyrnged i waith y Cadeirydd sy’n gadael y swydd, y Cynghorydd Jim Higginson, ar ei flwyddyn yn y swydd.

Wrth ymateb, bwriodd y Cynghorydd Higginson olwg yn ôl ar y deuddeg mis blaenorol. “Bu eleni yn anrhydedd a braint i fy nghonsort Pauline Collier a finnau. Croesawodd y sir i’r Eisteddfod Genedlaethol i’n plith yr haf diwethaf ac fe wnaethom ymweld â’r ŵyl ar bob un o’r chwe diwrnod – roedd yn gymaint o gamp gan bawb i’w wneud yn llwyddiant. Cawsom y pleser o gynrychioli’r cyngor ar lawer o achlysuron eraill yn cynnwys mewn parti gardd brenhinol, Tŷ’r Arglwydd Faer a Neuadd Albert. Bu ymweliadau brenhinol gan y Tywysog Charles, Duges Caergrawnt

a Dug Caergrawnt yn ogystal â 50fed mlwyddiant Pont Hafren a dathliadau daucanmlwyddiant Pont Cas-gwent. Fe wnes wirioneddol werthfawrogi gweithio gyda phawb, ac anfonaf y dymuniadau gorau at Maureen – rwy’n gwybod y byddwch yn mwynhau eich profiad.”

Etholwyd y Cynghorydd Peter Clarke, sy’n cynrychioli ward Llangybi, yn Is-gadeirydd y cyngor.

Ymwelodd Clinton Purnell, sydd wedi cynrychioli Cymru yng Nghemau’r Gymanwlad, ag Ysgol Arbennig Tŷ Mounton ddydd Mercher 10 Mai a gwahoddodd fyfyrwyr i ymuno ag ef mewn arddangosiad o gymnasteg. Mynychodd Clinton ar ran rhaglen Sports for Champions UK sy’n trefnu ymweliadau ysgol ar gyfer prif berfformwyr chwaraeon Prydain i ysbrydoli plant a chodi ymwybyddiaeth, gan eu cymell i gymryd rhan weithgar. Codwyd dros £120 drwy nawdd, a rannwyd rhwng yr ysgol a hefyd raglen Sports for Champions.

Mae Tŷ Mounton yn cynnig gymnasteg a thrampolinio yn yr ysgol a chanmolodd Clinton safonau uchel y myfyrwyr. Fe wnaeth Clinton hefyd annerch myfyrwyr yng ngwasanaeth y cynulliad a chyflwyno fideo.

Dywedodd Beverley Randall, pennaeth yr ysgol: “Roedd yn fraint croesawu Clinton i Ysgol Tŷ Mounton i glywed am ei brofiadau ac i’n myfyrwyr fwynhau sesiwn hyfforddiant gydag athletwr mor ddawnus.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi cydnabyddiaeth gynnes i bwysigrwydd ei ddiwydiant twristiaeth lleol. Cynhelir Wythnos Dwristiaeth Cymru rhwng 15 a 21 Mai ac mae’r cyngor wedi manteisio ar y cyfle i ddweud diolch yn fawr i bawb sy’n cymryd rhan yn economi ymwelwyr Sir Fynwy am eu hymroddiad, brwdfrydedd a phroffesiynoldeb a’r croeso cynnes a gynigiant.

Mae twristiaeth yn gwneud cyfraniad sylweddol a chynyddol i economi Sir Fynwy. Roedd y diwydiant yn werth £187m* i’r sir yn 2015 gyda thwf real o 10% yn nhermau effaith economaidd, twf o 8.7% mewn nifer ymwelwyr a thwf o 1.5% mewn swyddi cyfwerth ag amser llawn ers 2012.

Nid yw twf twristiaeth yn rhywbeth sy’n digwydd drwy siawns serch hynny. Mae’n bwysig cael cynllun strategol i lunio rheolaeth cyrchfan a marchnata’r sir i drin blaenoriaethau a ddynodwyd yn ogystal â sicrhau twf twristiaeth cynaliadwy blwyddyn gron sy’n cynyddu i’r eithaf fanteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol twristiaeth ar draws pob rhan o Sir Fynwy.

Roedd Cynllun Rheoli Cyrchfan diwethaf Sir Fynwy yn cwmpasu’r cyfnod 2012 i 2015. Cafodd y cynllun ei adolygu ers hynny a datblygwyd drafft diwygiedig mewn ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid. Mae’r ymgynghoriad terfynol yn mynd rhagddo a daw i ben am 5pm ddydd Mercher 31 Mai. Gellir gweld y drafft Gynllun Rheoli Cyrchfan 20117-2020 ac arolwg ymateb ymgynghoriad ar: www.visitmonmouthshire.com/destination-intelligence.

Mae’r cynllun yn sefydlu fframwaith clir ar gyfer gweithio partneriaeth sector cyhoeddus, sector preifat a sector gwirfoddol i sicrhau dull gweithredu cydlynol a’r defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael.

Fel rhan o ymrwymiad y cyngor i welliant parhaus, lansiodd wefan hollol ymatebol Ymweld â Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.com cyn y Pasg. Mae canlyniadau arolwg busnes twristiaeth 2016 Sir Fynwy, a gynhaliwyd i fod yn sail i’r cynllun diwygiedig, yn dangos yn glir fod y wefan yn elfen bwysig yn y cyfuniad marchnata. Dywedodd ymatebwyr i’r arolwg hefyd mai visitmonmouthshire.com a visitwales.com oedd y ffynonellau busnes ar-lein ail a thrydydd pwysicaf ar ôl eu gwefannau eu hunain. Mae’r gronfa ddata cynnyrch sy’n bwydo gwefan Ymweld â Sir Fynwy hefyd yn rhoi deunydd ar gyfer y cabannau gwybodaeth ymwelwyr mewn safleoedd allweddol o amgylch Sir Fynwy yn ogystal â gwefan Croeso Cymru.

Cafodd twristiaeth leol hwb yr wythnos ddiwethaf pan dderbyniodd tîm twristiaeth y cyngor hysbysiad cymeradwyaeth cyllid o’r Rhaglen Datblygu Gwledig. Mae’r prosiect dwy flynedd a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd yn cwmpasu Sir Fynwy a wardiau gwledig Casnewydd ac mae’n cynnwys astudiaeth ar ddarpariaeth gwybodaeth ymwelwyr arfer gorau, cynllun pwynt gwybodaeth ymwelwyr lleol a datblygu canolfannau croeso’r Fenni a Chas-gwent fel hybiau ar gyfer twristiaeth coets. Nod y prosiect yw dynodi dyfodol cynaliadwy ar gyfer gwasanaeth gwybodaeth twristiaeth ac ehangu manteision twristiaeth coetsis drwy ddatblygu perthynas waith agosach gyda gweithredwyr coetsis a busnesau lleol.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: Mae gan Sir Fynwy gymaint i’w gynnig i ymwelwyr, p’un ai ydynt yn dod am y diwrnod neu fwy. Y sir yw canolbwynt bwyd Cymru, mae ganddi olygfeydd anhygoel, mae’n cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer seiclo a cherdded, mae’n gartref i gestyll, abatai, trefi marchnad hanesyddol ac archaeoleg ddiwydiannol, mae’n rhwydd ei chyrraedd ac yn lleoliad llawer o ddigwyddiadau ac atyniadau hudolus. Mae gwefan Ymweld â Sir Fynwy yn dynodi goreuon y sir.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Ymweld â Sir Fynwy – tourism@monmouthshire.gov.uk. I gael gwybodaeth ar beth i’w weld a’i wneud yn yr ardal ewch i www.visitmonmouthshire.com

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy – partneriaeth sy’n cynnwys y cyngor sir, y bwrdd iechyd, Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a chymdeithasau tai – newydd gyhoeddi astudiaeth sy’n canolbwyntio ar lesiant y sir. Mae’r Asesiad Llesiant yn seiliedig ar ddata, ymchwil, astudiaethau a barn preswylwyr. Mae’n ystyried economi, amgylchedd a diwylliant Sir Fynwy ac ardaloedd o fewn y sir. Bydd y Bwrdd yn ystyried y dystiolaeth hon a phenderfynu pa ardaloedd ddylai fod yn flaenoriaethau yn yr ychydig flynyddoedd nesaf cyn cyhoeddi Cynllun Llesiant y sir yn gynnar yn 2018.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: “Mae angen i wasanaethau cyhoeddus gynllunio ar gyfer yr hirdymor ac mae’r Asesiad Llesiant yn codi cwr y llen ar beth mae llesiant yn ei olygu i’n sir a’i chymunedau. Bydd penderfyniadau a wneir heddiw yn cael goblygiadau go iawn ar gyfer ein plant a’n wyrion felly rydym yn cydweithio i sicrhau ein bod yn datblygu a chyflenwi Cynllun Llesiant fydd yn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl yn y sir.”

Gellir gweld yr Asesiad Llesiant ar http://www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire hefyd, mae fideo byr yn rhoi trosolwg o’r prif ganfyddiadau ar gael ar sianel YouTube Cyngor Sir Fynwy.

Bydd Hyb Cymunedol Trefynwy yn dathlu cymeriad ffugiannol poblogaidd i blant ddydd Sadwrn 27 Mai gyda straeon a gweithgareddau am Elmer yr Eliffant Clytwaith. Bydd digwyddiad Trefynwy yn cychwyn am 11am a bydd yn un o’r cannoedd o ddathliadau Diwrnod Elmer cenedlaethol a gynhelir mewn siopau llyfrau a llyfrgelloedd ar draws y sir.

Wedi’i greu gan David McKee, cyhoeddwyd Elmer gyntaf gan Wasg Anderson yn 1989. Ers hynny, mae clytwaith eiconig a chymeriad chwareus Elmer wedi ei wneud yn ffefryn pendant mewn miliynnau o aelwydydd ym mhob rhan o’r byd. Mae Elmer yn annog plant i dderbyn gwahaniaethau pobl eraill ac ymarfer goddefgarwch a charedigrwydd.

I gael mwy o wybodaeth am Ddiwrnod Elmer cysylltwch ag Eira Lewis, Swyddog Llyfrgell Hyb Cymunedol Trefynwy ar 01600 775215.

Mwynhaodd plant mewn pentref yn Sir Fynwy sesiwn prynhawn o chwarae yn yr awyr agored yn y stryd yn ddiweddar (dydd Sadwrn 6 Mai) ar ôl i’r cyngor drefnu cau rhan o’r ffordd i drafnidiaeth am dair awr.

Wedi’i threfnu gan breswylwyr lleol ac elusen “Playing Out” o Fryste, gallodd y plant fynd ar eu beiciau a’u sgwteri ger gorsaf bwmpio Twnnel Hafren yn ogystal â mwynhau sgipio, coetio a chreu celwaith lliwgar allan o sialc ar y ffordd. Daeth preswylydd lleol â moch cwta i blant eu bwydo a’u hanwesu.

Mae trefnwyr yn amcangyfrif y daeth 25 o blant draw i chwarae yn ystod y prynhawn. Cynorthwyodd y cyngor gydag arwyddion, hyfforddiant a goruchwyliaeth.

Dywedodd Karen Chadwick, sy’n byw yn lleol ac a drefnodd y sesiwn: “Mae plant Sudbrook yn mynd i nifer o wahanol ysgolion cynradd felly dydyn nhw ddim yn cael cyfle i gwrdd a chymdeithasu yn aml. Bu heddiw’n gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd ac i rieni ddod i adnabod ei gilydd hefyd.”

Yn ogystal â threfnu sesiwn chwarae dydd Sadwrn, mae Karen hefyd yn rhedeg grŵp wythnosol i rieni a phlant yng Nghastell Cil-y-coed – mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.damselsanddragons.co.uk.

Ychwanegodd Jacob Lee, 10 oed: “Bu’n llawer iawn o hwyl a gobeithio y cawn ei wneud eto. Fy hoff bethau oedd mynd ar fy meic a sialcio.”

Roedd pawb a fynychodd y sesiwn yn Sudbrook yn awyddus i weld mwy o ddigwyddiadau tebyg. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.playingout.net ac i gael mwy o wybodaeth am chwarae awyr agored yn Sir Fynwy, cysylltwch â’r Swyddog Lle Cyfan judithlangdon@monmouthshire.gov.uk .

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Roeddem yn falch i helpu dod â phobl o Sudbrook at ei gilydd drwy ddefnyddio’r math yma o gynllun a chynnig prynhawn o hwyl a gweithgareddau i’r plant.”

Mae Tîm Maethu Cyngor Sir Fynwy yn falch i gefnogi Pythefnos Maethu 8-21 Mai gydag ymgyrch newydd i drin y prinder o ofalwyr maeth yn lleol. Nod yr ymgyrch ‘Maethu, un cam bach i chi, un naid enfawr iddyn nhw’, yw annog pobl a hoffai faethu i ddod i gysylltiad, i ganfod sut y gallant helpu drawsnewid bywydau.

Mae angen o leiaf 500 o ofalwyr maeth ychwanegol yng Nghymru a hoffai Cyngor Sir Fynwy recriwtio mwy o ofalwyr maeth sy’n byw yn Sir Fynwy i ddiwallu anghenion plant Sir Fynwy. Gall aros o fewn eu hardal leol olygu gwelliant sylweddol yng nghyfleoedd bywyd babanod, plant a phobl ifanc.

Yn Sir Fynwy mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu dymor hir. Mae angen gofalwyr i roi seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau, ac yn yr un modd mae angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i fod yn annibynnol ar sail llety â chymorth.

Nid oes unrhyw ofynion arbennig i ddod yn ofalwr maeth, mae croeso i bobl o bob cefndir i gysylltu. Mae’r tîm yn edrych am bobl sydd â ‘phrofiad bywyd’ i gefnogi plant agored i niwed ac sydd ag ymroddiad i wneud gwahaniaeth iddynt. Mae angen i ofalwyr maeth gael ‘ymrwymiad cryf’ i blant a bod yn fodlon mynd yr ail filltir: i gymryd y cam bychan hwnnw i alluogi plentyn i gymryd naid enfawr i ddyfodol diogel. O’n rhan ni, byddwn yn eich cefnogi ar hyd eich taith i ddod yn ofalwr maeth a thu hwnt ..

Mae’r Pythefnos Maethu yn ymgyrch genedlaethol sy’n anelu i annog mwy o bobl i feddwl am y gwahaniaeth y gallent ei wneud drwy faethu. Thema bythefnos eleni yw ‘Trawsnewid Bywydau’. I gefnogi’ Pythefnos Maethu, mae tîm gofal maeth Sir Fynwy yn paratoi ffilm fer yn esbonio’r broses a sut y gall gofalwyr maeth wirioneddol drawsnewid bywydau. Bydd y ffilm ar gael ar sianeli cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy, Facebook – Monmouthshire, Twitter @MonmouthshireCC ac You Tube Monmouthshire CC.

Dywedodd Clare Marchant, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ‘Mae’r Pythefnos Maethu yn ymgyrch wych sydd ei mawr angen i godi ymwybyddiaeth am ein harwyr tawel, ein gofalwyr maeth sy’n trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yn eu gofal.’

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch ag Amy Maqueline, 01873 7 35950 neu e-bost familyplacement@monmouthshire.gov.uk  Mae Amy’n hapus i ateb cwestiynau a hefyd i drefnu i ofalwyr maeth presennol i ateb cwestiynau am sut beth yw maethu mewn gwirionedd.

Bydd ardal fach o blannu blodau gwyllt ar bob safle, lle’n bosibl

Fel llawer o gynghorau eraill, mae Sir Fynwy wedi cytuno ar bolisi tebyg ar wedd “POLISI NODDI LLEINIAU YMYL FFORDD”. Nod y polisi yw galluogi cwmnïau i ddefnyddio lleoliadau sydd ar gael gan Gyngor Sir Fynwy ar ymylon ffyrdd cyhoeddus ar gyfer diben nawdd. Byddai hyn yn ffordd ddiogel, ddibynadwy a lleol i hysbysebu eich busnes tra’n dileu’r risgiau, peryglon ac ymrwymiadau yn gysylltiedig gyda gosod posteri’n anghyfreithlon. Caiff pob safle ei baratoi gydag ardal fach o blannu blodau gwyllt i helpu gwella’r lleoliad a helpu peillwyr i ffynnu.

Fel penderfyniad hollol fasnachol, gan roi cyfle i gwmnïau lleol noddi llain ymyl ffordd, byddem yn gobeithio:

Rhoi cyfle gwerthfawr i fusnesau lleol hysbysebu, drwy ganiatáu noddi ymyl ffordd, tra’n gwella bioamrywiaeth mewn ffordd weithgar.

Cynhyrchu incwm blynyddol ystyrlon y gellir ei fuddsoddi mewn gwasanaethau rheng-flaen. Drwy roi’r cyfle yma byddwn yn sicrhau y caiff y gwasanaethau y mae ein holl randdeiliaid yn eu disgwyl eu hamddiffyn ychydig yn fwy.

Mae llawer o safleoedd ar gael ym mhob rhan o Sir Fynwy, er y caiff rhai priffyrdd (e.e. A48 yng Nghas-gwent, A465 Blaenau’r Cymoedd, A40 Trefynwy) a rhai eraill eu cynnal yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ac felly ni fedrwn eu defnyddio. Edrychwch ar y cynllun a’r rhestr sy’n dangos lle mae cyfleoedd ar gael. Mae lleoliadau ar ymyl ffordd yn ne’r Sir ar gael yn awr, a bydd cyfleoedd yng ngogledd y Sir a meysydd parcio Cyngor Sir Fynwy ar gael yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Chi fyddai’n dylunio’r arwyddion a ninnau yn eu gosod i ddechrau. Byddwn ni yn cynnal yr ardal a’r arwyddion am gyfnod a gytunir. Caiff contract ei lofnodi a thelir ffi o werth masnachol i Gyngor Sir Fynwy. Mae disgownt o 10% ar gael ar gyfer contractau arwyddion lluosog a chontractau dwy neu dair blynedd. Bydd peirianwyr Cyngor Sir Fynwy yn dewis ac yn asesu pob lleoliad i sicrhau eu bod yn addas, yn cynnwys asesiad risg penodol i’r safle.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael mwy o wybodaeth, neu os hoffech gwrdd a thrafod, defnyddiwch y manylion cyswllt islaw os gwelwch yn dda.

Disgwyliwn y bydd mwy o alw am y cyfleoedd hyn na’r nifer sydd ar gael, felly gofynnir i chi gysylltu â ni fuan os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle.

Cysylltwch â’r Adran Priffyrdd drwy ffonio:  01633 644385 ac E-bost: highways@monmouthshire.gov.uk

Lleoliadau hysbysebu ar ymyl ffyrdd

Cytundeb trwyddedu noddi ymyl ffyrdd

Prisiau noddi lleiniau ymyl ffyrdd

Enghraifft o arwydd

Enillodd y Ceidwadwyr 25 o’r 43 sedd oedd ar gael yn yr etholiadau lleol ar gyfer Cyngor Sir Fynwy. Mae hyn yn golygu mai’r Blaid Geidwadol fydd yn ffurfio gweinyddiaeth nesaf y cyngor. Cynhaliwyd y cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Y Blaid Lafur yw’r ail grŵp mwyaf gyda deg sedd a ddilynir gan aelodau annibynnol gyda phump a Democratiaid Rhyddfrydol gyda thair.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr: “Rwy’n diolch i’r holl breswylwyr a gymerodd ran a’r staff am waith ardderchog yn gweinyddu a rheoli’r etholiadau hyn. Llongyfarchiadau i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus a diolch i’r holl gynghorwyr a wasanaethodd yn y tymor diwethaf.”

Mae’r canlyniadau llawn ar gael yn:

https://democracy.monmouthshire.gov.uk/mgElectionResults.aspx?ID=7&RPID=517369

Denodd pedwar  digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd a gynhaliwyd Gyngor Sir Fynwy i roi cyfle i lywio datblygiad safle ger Porthysgewin 118 o breswylwyr. Fel canlyniad derbyniwyd 115 ffurflen adborth yn dilyn yr ymarferiad a gynhaliwyd fis Mai diwethaf.

Dyrannwyd y safle 11 hectar – a gaiff ei ffinio gan y B4245 a Heol Crug – ar gyfer defnydd preswyl a chyflogaeth yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu ar gyfer datblygu tua 285 o gartrefi, ynghyd â gofod agored amwynder ac un hectar ar gyfer defnydd cyflogaeth. Mae’r cyngor yng nghamau cynnar paratoi prif gynllun i lywio datblygiad, fydd yn trin materion megis trefn dyluniad, mynediad, llwybrau cerddwyr/beiciau/cerbydau, gofod agored, tirlunio a chysylltiadau gyda chyfleusterau cymunedol ehangach.

Lleisiodd ymatebwyr eu barn ar yr amgylchedd ac roedd cynifer â 84% yn awyddus i godi coed a gwrychoedd tra dywedodd saith mewn deg fod darparu coetir yn nodwedd bwysig o’r gofod gwyrdd a ddyrannwyd. Dywedodd hanner yr holl ymatebwyr mai effeithiolrwydd ynni oedd y mesur cynaliadwyedd pwysicaf tra nododd nifer tebyg angen am ofod agored, gwell cysylltiadau o fewn y safle a chyfleusterau lleol ar gyfer y rhai ar droed.

Gofod swyddfa oedd y dull o ddarpariaeth cyflogaeth a ffafriwyd fwyaf ar gyfer y safle ond holodd ymatebwyr os oedd angen unrhyw ddarpariaeth cyflogaeth oherwydd unedau diwydiannol a busnes cyfagos.

Roedd effaith cerbydau yn fater i lawer gyda 62% yn galw am fesurau tawelu traffig. Yn ychwanegol, roedd pobl yn bryderus am yr effaith ar ffyrdd lleol yn deillio o ddatblygiad yr hen felin bapur ym mhentref cyfagos Sudbrook.

Roedd sylwadau ychwanegol yn canolbwyntio ar gapasiti ysgolion a darpariaeth feithrin, dyluniad ac ymddangosiad cartrefi newydd, y math o dai fforddiadwy a’u lleoliad, diogelu bywyd gwyllt, diffyg cyfleusterau siopa lleol a dŵr wyneb yn rhedeg oddi ar dir.

Dywedodd y cynghorydd sir Phil Hobson, aelod cabinet dros ddatblygu cymunedol: “Fe hoffwn ddiolch i’r preswylwyr hynny a fynychodd y sesiynau ymgysylltu ac rwy’n ddiolchgar am eu hymatebion. Byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r adborth yma ar gyfer camau nesaf datblygiad i safle.”

Mae gwybodaeth bellach ar gael yn:

https://www.monmouthshire.gov.uk/crick-road-development-site

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu gyda chymunedau am ei werthusiadau ar gyfer ardaloedd cadwraeth o fewn y sir drwy gynnal pum digwyddiad cyhoeddus. Mae gan ardaloedd cadwraeth ddiogeliad arbennig oherwydd eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig. Mae gan Sir Fynwy 31 ardal o’r fath ar hyn o bryd a gallai 18 fod yn agored i rai newidiadau. 

Cynhelir y digwyddiadau cyhoeddus fel sy’n dilyn:

 • Neuadd y Sir, Brynbuga: Dydd Iau 3 Medi (ardaloedd cadwraeth Brynbuga, Rhaglan a Llandenni)
 • Canolfan Hamdden Cas-gwent: Dydd Llun 7 Medi (ardaloedd cadwraeth Cas-gwent, Matharn, St Arvans, Tyndyrn a Llandogo)
 •  Priordy Eglwys Fair, Y Fenni: Dydd Mercher 9 Medi (ardaloedd cadwraeth Y Fenni, Llanofer, Llanarth a Llandeilo Groesenni)
 •  Neuadd y Sir, Trefynwy: Dydd Mercher 16 Medi (ardaloedd cadwraeth Trefynwy, Whitebrook a Grysmwnt)
 •  Neuadd Cyngor Tref Cil-y-coed: Dydd Iau 29 Medi (ardaloedd cadwraeth Magwyr, Drenewydd Gellifarch a Chaerwent)

 Cynhelir pob digwyddiad rhwng 3pm a 7pm gydag aelodau o dim cadwraeth Sir Fynwy a swyddogion cynllunio eraill ar gael I esbonio ardaloedd cadwraeth a thrafod y cynigion.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Giles Howard, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio: “Bwriad ein gwerthusiadau ardaloedd cadwraeth yw sicrhau y caiff yr ardaloedd hyn o ddiddordeb arbennig y lefel gywir o ddiogeliad. Rydym yn awyddus i gysylltu gyda phreswylwyr a darganfod eu barn am gynigion y cyngor, rhai ohonynt yn cynnwys newidiadau i’r ardaloedd cadwraeth presennol.”

Mae teuluoedd, grwpiau cymunedol a busnesau lleol yn Sir Fynwy yn paratoi i groesawu seiclwyr sy’n hyfforddi a chymryd rhan yn VELOTHON Cymru 2017 a gynhelir ddydd Sul 9 Gorffennaf. Er enghraifft bydd tîm ‘Seiclo Brynbuga’ yn addurno’r dref ac yn annog mentrau lleol i groesawu pobl sy’n hyfforddi am y digwyddiad – yn ogystal â chynulleidfa ar y diwrnod mawr – a hybu busnes lleol.

Mae timau ailgylchu a gwastraff Cyngor Sir Fynwy wrthi’n achub hen feiciau a adawyd mewn ardaloedd gwaredu â gwastraff. Bydd cymuned Brynbuga yn addurno’r rhain i’w dangos o amgylch y dref o fis Mehefin i groesawu seiclwyr yn ystod hyfforddiant ac ar ddiwrnod y digwyddiad ei hun. Mae Ysgol Gynradd Brynbuga yn cynnal parti ‘Bangers a Beiciau’ rhwng 3.30 a 5.30pm ddydd Gwener 12 Mai i addurno beiciau.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr y cyngor: “Mae Sir Fynwy yn anfon croeso cynnes i bobl sy’n hyfforddi ar gyfer y Velothon yn ein sir hardd – y gosodiad perffaith ar gyfer seiclwyr i baratoi ar gyfer digwyddiad eleni. Mae gennym lawer o gaffes, bwytai a thafarnau gwych a chyfeillgar i seiclwyr felly hoffwn annog pawb i aros am goffi, teisen a gorffwys. Caiff unrhyw gymunedau a hoffai addurno eu trefi, pentrefi neu strydoedd i gysylltu â ni a byddwn yn hapus i ddarparu beiciau a gafodd eu rhoi neu eu hachub yn ein canolfannau ailgylchu i atgynhyrchu dull Brynbuga.”

Ychwanegodd Ngel Russell, VELOTHON Cymru: “Bu’n wych gweld faint o gymunedau lleol ar hyd y llwybr bendigedig sy’n cefnogi VELOTHON Cymru eleni i’w wneud y digwyddiad mwyaf a gorau eto. Mae Sir Fynwy’n mynd yr ail filltir i estyn croeso i seiclwyr a chefnogwyr, ac ni allwn aros i weld rhai o’r creadigaethau wrth i seiclo barhau i gael effaith gadarnhaol ar y sir.”

Croesewir unrhyw gyfraniadau o baent, brwshys neu ddeunyddiau crefft i addurno beiciau. Ar gyfer unrhyw gyfraniadau neu i gymryd rhan e.e. uwch-gylchu beiciau/addurno trefi, pentrefi neu strydoedd eraill yn Sir Fynwy, anfonwch e-bost at communications@monmouthshire.gov.uk.

Bydd ein swyddfeydd ar gau Ddydd Llun Gŵyl y Banc 1 Mai ac yn ailagor am 9:00am ddydd Mawrth 2 Mai. Bydd casgliadau Ailgylchu a Gwastarff un diwrnod yn hwyrach. ARGYFWNG YN UNIG – Os oes angen cymorth ar frys dros gyfnod yr Ŵyl Banc pan mae’r swyddfa ar gau, ffoniwch 0300 123 1055. Ar gyfer argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch 0800 328 4432.

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn monitro’r sefyllfa ac os oes angen byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Iau 27 Ebrill rhwng 09:00 – 09:40 (tua)

Rhwng 21:20 – 22:00 (tua)

Dydd Gwener 28 Ebrill rhwng 09:40 – 10:20 (tua)

Rhwng 22:10 – 22.50 (tua)

Y mannau cau fydd:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol:  Cyffordd Royal George

Amcangyfrifir amserau cau ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel bo angen. Dim ond dros dro y caiff y ffordd ei chau and dim ond os a phryd bydd dŵr llanw yn llifo i’r briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi llongyfarch elusen Brynbuga yn ei Blodau yn dilyn y newyddion diweddar ei bod wedi derbyn gwobr Caru Gwenyn Llywodraeth Cymru. Brynbuga yn ei Blodau yw’r sefydliad cyntaf yn Sir Fynwy i ennill y statws sy’n rhan o strategaeth peilliwr y Llywodraeth. Caiff y cynllun Caru Gwenyn ei gefnogi gan Cyfeillion y Ddaear Cymru a chynigir y wobr i sefydliadau fel ysgolion, cyrff cyhoeddus, cynghorau, busnesau a mannau addoli sy’n annog diogelu gwenyn a pheillwyr eraill yng Nghymru.

Mae’n rhaid bodloni pedair nod i ennill y wobr – bwyd, llety pum seren, dim plaladdwyr neu chwynladdwyr, a hwyl. Er bod yn rhaid darparu ffynonellau bwyd cyfeillgar i beillwyr a chynefinoedd addas, gwaherddir plaladdwyr a chwynladdwyr niweidiol. Yn ychwanegol, dylai ymgyfraniad y gymuned gynnwys elfen o fwynhad yn ogystal ag ymdeimlad o gyflawniad.

Dywedodd Tony Kear, Cadeirydd Brynbuga yn ei Blodau: “Mae ein holl wirfoddolwyr yn Brynbuga yn ei Blodau yn falch iawn o’r wobr hon. Rydym wedi gweithio’n galed iawn dros y tair blynedd ddiwethaf i gael cydbwysedd rhwng yr angen i gyflwyno Brynbuga fel cymuned groesawgar i ymwelwyr drwy sicrhau bod y dref yn rhydd o sbwriel a chwyn lle’n bosibl yn ogystal â gostwng yn sylweddol yr angen i ddefnyddio chwynladdwyr. Rydym wedi plannu dros 250 metr sgwâr o beillwyr yn 2016 ac mae 100 metr sgwâr arall ar y gweill ar gyfer mynwent Santes Fair eleni. Bydd cydlynu agos gyda Chyngor Sir Fynwy unwaith eto yn sicrhau mynedfa liwgar ysblennydd a chyfeillgar i wenyn i Frynbuga ac rwy’n sicr y bydd llawer yn ei gwerthfawrogi. Bu cefnogaeth ychwanegol y cyngor yn werthfawr tu hwnt. Mae tynnu mwy o chwyn gyda llaw, wrth gwrs, yn waith caled ond mae’r canlyniadau ynghyd â’n polisïau peillwyr yn werth chweil ac yn ennill gwobrau!”

Roedd Nigel Leaworthy, Rheolwr Masnachol a Gweithrediadau Sir Fynwy wrth ei fodd gyda’r wobr a gafodd Brynbuga yn ei Blodau. Dywedodd: “Mae Brynbuga yn ei Blodau yn llwyr haeddu’r wobr am eu gwaith caled a’u gweithredu gyda’r gymuned leol dros lawer o flynyddoedd i wneud y dref yn batrwm o gynefin i beillwyr. Mae’r cyngor yn falch i fod wedi cymryd rhan drwy gynnig cyngor ar ardaloedd bywyd gwyllt, sicrhau y caiff strydoedd eu chwynnu gyda llaw a gofalu am berthi. Bûm yn siarad gyda Chyngor Tref Brynbuga yn ddiweddar am y wobr a’n gwaith i hyrwyddo cynaliadwyedd ac rydym hefyd wedi cysylltu gyda chyngor y dref a Brynbuga yn ei Blodau ar ardaloedd plannu perlysiau a phlanhigion bwytadwy ym maes parcio Stryd Maryport .”

Ychwanegodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Mae derbyn gwobr Caru Gwenyn yn cydnabod gwaith ardderchog Brynbuga yn ei Blodau sy’n gydnaws â pholisi peillwyr Sir Fynwy a gytunwyd yn 2014. Rydym yn falch i fod wedi cefnogi’r sefydliad gyda’i gofal am beillwyr ond hefyd yn ei llwyddiant yn cymryd rhan yng nghystadlaethau Cymru yn ei Blodau a Prydain yn ei Blodau.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://www.uskinbloom.org.uk/

Caiff preswylwyr Sir Fynwy sy’n dysgu gyrru yn awr ymarfer ar gyfer y prawf theori gyrru yn eu hyb cymunedol neu lyfrgell lleol.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ychwanegu meddalwedd dysgu ar-lein Theory Test Pro at ei restr gynyddol o wasanaethau rhyngrwyd sydd ar gael am ddim i aelodau llyfrgell, gan roi efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru y Deyrnas Unedig. Mae’n cynnwys y gronfa lawn o gwestiynau prawf swyddogol, pytiau fideo canfyddiad peryglon a fersiwn ar-lein o God y Ffordd Fawr.

Mae deunydd Theory Test Pro ar drwydded gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DSVA) felly gall rhai sy’n dysgu gyrru cael sicrwydd y daw’r cwestiynau ymarfer gan y bobl sy’n gosod y profion swyddogol. Mae mynediad i Theory Test Pro am ddim i fenthycwyr sy’n galw heibio unrhyw un o hybiau cymunedol neu lyfrgelloedd Sir Fynwy. Gall benthycwyr hefyd gael mynediad i Theory Test Pro o bell yn defnyddio eu cerdyn llyfrgell.

Mae Henry Dillon, Rheolwr Marchnata Well Informed Limited, a ddatblygodd Theory Test Pro, yn falch iawn i gydweithio gyda Chyngor Sir Fynwy. Dywedodd: “Rwy’n hapus iawn y gall aelodau llyfrgelloedd Sir Fynwy gael mynediad am ddim i Theory Test Pro. Mae’n rhaid astudio ar gyfer prawf theori gyrru’r DVSA ac mae Theory Test Pro yn cynnig popeth fyddai ar gael ar CD-ROM heb ddim o’r trafferthion.”

Gall benthycwyr gofrestru i gymryd profion ymarfer theori gyrru drwy fynd i wefan Theory Test Pro: https://monmouthshire.theorytestpro.co.uk

Gall preswylwyr heb aelodaeth llyfrgell gael un yn rhwydd drwy ymweld â’u hyb cymunedol neu lyfrgell lleol. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y cyngor: http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Mae ein hybiau cymunedol yn ffynhonnell ddefnyddiol iawn o wybodaeth rad ac am ddim ar amrywiaeth enfawr o bynciau ac maent ar gael i bawb.”

Bydd swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy yn cau am 5pm ddydd Iau 13 Ebrill ac yn ail-agor am 9am ddydd Mercher 19 Ebrill.

Cynhelir  casgliadau ailgylchu a gwastraff Gwyliau Banc un diwrnod yn hwyrach na’r arfer yn yr wythnos yn dechrau dydd Llun 17 Ebrill.

ARGYFYNGAU’N UNIG – os oes angen cymorth ar frys dros gyfnod y Pasg pan mae’r swyddfeydd ar gau ffoniwch 0300 123 1055.

Ar gyfer argyfyngau Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch 0800 328 4432.

 

Enwyd Louisa Johnson, enillydd ieuengaf erioed yr X Factor, fel y gwestai arbennig yng nghyngerdd awyr agored Little Mix yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Iau, 13 Gorffennaf 2017. Mae’r holl docynnau i’r cyngerdd eisoes wedi eu gwerthu. Bydd Sheppard, y band o Awstralia a fu’n cefnogi Justin Bieber yn ei sioe yn Perth, Awstralia, yn ddiweddar yn ymuno â Little Mix a Louisa.

Ers ennill yr X Factor yn 2015, mae Louisa Johnson wedi mwynhau llwyddiant yn y siartiau gyda Forever Young a So Good ac ymddangosodd ar sengl Tears Clive Bandit, a gyrhaeddodd y pump uchaf. Mae newydd gyhoeddi ei sengl newydd Best Behaviour.

Mae Sheppard yn fand chwe aelod o Brisbane a bu eu cân Geronimo yn llwyddiant ysgubol yn 2014. Mae’r band yn cynnwys y brodyr a’r chwaer George, Amy ac Emma Sheppard, Jason Bocino, Michael Butler a Dean Gordon.

Cyhoeddwyd yr artistiaid ychydig wythnosau ar ôl i Gastell Cil-y-coed ail-agor ar gyfer tymor yr haf gyda chaffe ar wedd newydd sbon, ardal chwarae newydd i blant a chyfres o ddigwyddiadau cyffrous.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddwyd y bydd y ffefrynnau Britpop Toploader a Space yn ymuno ag Ocean Colour Scene yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf. Mae mis Gorffennaf yn fis llawn cerddoriaeth wrth i’r lleoliad gynnal Gŵyl Retro yr 80au gyda Jason Donovan, Imagination, Tony Hadley, One Night of Queen a The Human League ddydd Gwener 7 Gorffennaf, y band lleol Rusty Shackle yn chwarae i dyrfa lawn tu mewn i waliau’r castell ddydd Gwener 14 Gorffennaf a bydd Only Men Aloud yn perfformio yn y gosodiad atmosfferig ddydd Sul 16 Gorffennaf. Gellir prynu tocynnau o www.caldicotcastle.co.uk.

Dywedodd Dan Davies, swyddog y cyngor gyda chyfrifoldeb am ddigwyddiadau ar draws Sir Fynwy a Chastell Cil-y-coed: “Bydd gennym fis Gorffennaf gwych yng Nghil-y-coed wrth i 25,000 o bobl ddod i’r dref dros y deg diwrnod. Mae’r castell yn lle gwych i ymweld ag ef ac edrychwn ymlaen at ei ddangos i filoedd o bobl eleni.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei ddatganiad o bersonau a enwebwyd ar gyfer yr etholiadau a gynhelir i’r cyngor sir yn ogystal â’r cynghorau tref a chymuned o fewn ei ffiniau. Cynhelir yr etholiadau ddydd Iau 4 Mai.

Cynhelir etholiad ym mhob un o 42 ward y cyngor sir gyda 138 o ymgeiswyr a chynhelir etholiad ar gyfer 23 o seddi ar gynghorau tref a chymuned. Ni dderbyniwyd nifer digonol i sbarduno etholiad gan ymgeiswyr ar gyfer nifer o gynghorau tref a chymuned felly caiff y rhai a gyflwynodd bapurau eu hethol yn awtomatig.

Er mwyn pleidleisio yn yr etholiadau mae’n rhaid derbyn ceisiadau i fod ar y gofrestr etholiadol erbyn dydd Iau 13 Ebrill fan bellaf.

Mae’n rhwydd ac yn syml i gofrestru. Y cyfan sy’n rhaid wneud yw mynd i

www.gov.uk./registertovote a llenwi’r broses gofrestru ar-lein neu gellir gwneud cais am y ffurflenni priodol neu wirio os yw’ch enw ar y gofrestr drwy gysylltu â Swyddfa Etholiadol Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644212 neu e-bost elections@monmouthshire.gov.uk.  Mae preswylwyr sydd wedi derbyn cerdyn pleidleisio ar gyfer yr etholiadau hyn yn eu cyfeiriad eisoes wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio.

Gall preswylwyr bleidleisio hyd yn oed os ydynt i ffwrdd drwy wneud cais am bleidlais post erbyn 5pm ddydd Mawrth, 18 Ebrill neu drwy ffurflen gais ddirprwy, lle mae rhywun arall yn pleidleisio ar eu rhan (dim dirprwy post neu argyfwng) erbyn 5pm dydd Mawrth 25 Ebrill.

Mae mwy o fanylion am enwebiadau a chofrestru ar gael yn:

http://www.monmouthshire.gov.uk/elections-voting-and-registration

Cynhelir ffair bwyd a chrefftau gyda’r nos ym Marchnad y Fenni ddydd Iau 13 Ebrill rhwng 5pm a 8pm ac mae trefnwyr yn galw ar gantorion lleol, cerddorion ac artistiaid i gymryd rhan mewn sesiwn mic agored. Cynhelir y sesiwn rhwng 6pm a 9pm a gofynnir i unrhyw un sydd â diddordeb mewn perfformio ffonio 01873 735811 i drefnu slot acwstig 15 munud.

Mae’r farchnad hefyd yn cynnal helfa wyau Pasg drwy’r dydd ddydd Sadwrn 15 Ebrill a ffair anrhegion ddydd Llun y Pasg (17 Ebrill). Cynhelir ffair deganau flynyddol ddydd Llun, 1 Mai rhwng 10am a 4pm.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Mae bob amser gyffro o amgylch y dref a bydd y digwyddiadau hyn yn denu pobl o bell ac agos i gyfrannu at Basg gwych yn y Fenni.”

I gael manylion pellach ar ddigwyddiadau ym Marchnad y Fenni, cysylltwch â Sharon Hutchinson, swyddog Marchnadoedd a Chyfleusterau – SharonHutchinson@monmouthshire.gov.uk neu 07855 510369. Gwybodaeth hefyd ar dudalen Facebook: www.facebook.com/Abergavennymarket

Yn dilyn cau enwebiadau i sefyll etholiad i’r Cyngor Sir a Chymunedau Tref/Cymuned ar 4 Mai 2017, cynhelir etholiad yn holl wardiau’r Cyngor Sir. Mae gwybodaeth ar ymgeiswyr sy’n sefyll etholiad i’r Cyngor Sir ar gael ar y ddolen ddilynol Datganiad Personau a Enwebwyd – Cyngor Sir http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/03/Statement-of-Persons-Nominated-County-Council.pdf.  Cynhelir 23 etholiad hefyd mewn wardiau Cyngor Cymuned/Tref ac mae manylion yr ymgeiswyr sy’n sefyll etholiad ar gael yn y Datganiad o Bersonau a Enwebwyd – Cynghorau Tref/Cymuned  http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/03/Statement-of-Persons-Nominated-Community-Town-Council.pdf. Mae rhai ardaloedd ar lefel Cymuned/Tref lle na dderbynwyd nifer ddigonol o enwebiadau gan ymgeiswyr i sbarduno etholiad a chaiff yr ymgeiswyr hynny a gyflwynodd bapurau enwebu eu hethol yn awtomatig. Mae manylion yr ardaloedd hynny a’r ymgeiswyr a etholwyd ar gael yn yr Hysbysiad Etholiadau Un Ymgeisydd – Cynghorau Cymuned/ Tref http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/03/Notice-of-Uncontested-Election-Community-Town-Council.pdf

 

Mae’r holl wybodaeth arall am yr etholiadau ar 4 Mai ar gael yn http://www.monmouthshire.gov.uk/elections-voting-and-registration

Bu pobl ifanc rhwng 11 a 21 sy’n gyfrifol am ofalu am aelodau o’u teuluoedd yn bresennol mewn cyfarfod o Bwyllgor Dethol Plant a Phobl Ifanc Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga yn ddiweddar. Cafwyd adroddiad ganddynt o sut y gwnaethant ddatblygu strategaeth gofalwyr ifanc gyda swyddogion o’r cyngor a’r gwahaniaeth y byddai’n ei wneud i’w bywydau.

Trafododd y pwyllgor dethol Strategaeth Gofalwyr Ifanc Sir Fynwy 2017-2020 cyntaf y cyngor a chlywed gan y rhai’n bresennol y byddai mwy o ddealltwriaeth a chydnabyddiaeth o’u rolau gan swyddogion proffesiynol yn mynd ymhell i’w cynorthwyo. Fe wnaeth cynghorwyr hefyd gydnabod y bobl ifanc yn ymwneud â thrafodaethau gyda darparwyr gwasanaeth y cyngor parthed gofal aelodau teulu a’r help a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Roedd y bobl ifanc yn awyddus i dynnu sylw at yr angen am fwy o werthfawrogiad o’u rôl fel gofalwyr ifanc mewn ysgolion ac addysg uwch. Fe wnaethant ddweud y gallai cefnogaeth effeithlon fod mor syml â thiwtoriaid yn deall pam na fedrid gorffen gwaith cartref o fewn yr amserlen arferol a rhoi estyniad pan mae gofalwyr ifanc dan bwysau.  Fe wnaethant esbonio i gynghorwyr bod staff yn ydnabod amgylchiadau a rhoi anogaeth gadarnhaol yn aml yn rhoi’r symbylaid iddynt ddal ati i astudio a chyflawni eu potensial.

Canmolodd y cynghorwyr ddewrder, agwedd gadarnhaol a gwytnwch y bobl ifanc sy’n cyflawni mewn amgylchiadau heriol hyd yn oed pan mae’r penderfyniadau sydd yn rhaid iddynt eu gwneud ar eu haddysg a’u cyflogaeth yn anodd ac yn debygol o olygu cyfaddawdu.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Rydym wedi gwrando ar straeon ysbrydoledig ein gofalwyr ifanc ac yn ddiolchgar iddynt am gymryd rhan i wneud ein strategaeth newydd yn ddogfen effeithlon. Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi’r gefnogaeth iddynt y maent ei hangen i arwain bywydau llawn a gwerth chweil.”

I gael mwy o wybodaeth ar Strategaeth Gofalwyr Ifanc 2017-2020 Sir Fynwy cysylltwch â Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu Gwasanaethau Gofalwyr – kimsparrey@monmouthshire.gov.uk

Cynhelir llwyth o weithgareddau a digwyddiadau ar draws Sir Fynwy y Pasg hwn gyda helfeydd wyau, diwrnod hwyl i’r teulu am ddim yng Nghastell Cil-y-coed, ail-greadau milwrol, cyfleoedd chwaraeon a llawer mwy.

Cynhelir helfeydd wyau Pasg yng nghanolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn (dydd Gwener 14 Ebrill i ddydd Sul 23 Ebrill), Castell Cil-y-coed (dydd Gwener 14 Ebrill i ddydd Llun 17 Ebrill, stôr adrannol Herbert Lewis yng Nghas-gwent (dydd Llun 10 Ebrill i ddydd Sadwrn 15 Ebrill) a Chanolfan Dyffryn Gwy Abbey Mill (dydd Sul 16 Ebrill).

Bydd Dydd Gwener y Groglith (14 Ebrill) yn ddiwrnod agored arbennig yng Nghastell Cil-y-coed yn cyd-daro gyda lansiad ei barc chwarae plant newydd a chaffe ar ei newydd wedd. Bydd y digwyddiad hwn rhwng 11am a 4pm yn cynnwys celf a chrefft, castell sboncio, pêl-droed gwynt, saethyddiaeth,  helfa wyau Pasg ar draws y parc gwledig, a hyd yn oed gyfle i abseilio i lawer un o dyrrau’r castell! Mae mynediad am ddim.

Trefynwy fydd lleoliad digwyddiad hanes milwrol wrth i Gymdeithas Ail-gread Napoleonaidd y 23ain Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol sefydlu gwersyll ar gyfer hyfforddiant ar dir Tŷ Crwn Kymin. Bydd aelodau’r gymdeithas yn byw mor debyg i’r canfod ag sydd modd yn ymarfer drilio, tanio mwsged a llawdriniaeth maes y gad yn ogystal ag ateb cwestiynau ar fywyd milwrol a sifilian yn 1809. Cynhelir y digwyddiad rhad ac am ddim ddydd Sadwrn 22 Ebrill a dydd Sul 23 Ebrill.

Dyffryn Gwy Isaf yw lleoliad Gŵyl Gerdded flynyddol Cas-gwent a gynhelir rhwng dydd Mercher 19 Ebrill a dydd Sul 23 Ebrill. Bydd arweinwyr profiadol yn cyflwyno ymwelwyr i dirlun a threftadaeth godidog yr ardal gan ganolbwyntio ar ei daeareg, hanes a bywyd gwyllt. Bydd taith gerdded bob dydd a chroesewir cŵn i ddod gyda’u perchnogion.

Mae mwy o wybodaeth ar hyn a llawer o weithgareddau Pasg eraill y sir ar www.visitmonmouthshire.com/easter

Hefyd bydd pedair canolfan hamdden y sir yn cynnal Gemau Sir Fynwy rhwng dydd Llun 10 Ebrill a dydd Gwener 21 Ebrill. Mae’r gemau ar agor i blant 5 i 12 oed ac yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder a chael hwyl drwy chwaraeon. Bydd pob diwrnod llawn yn cynnwys pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, criced, hobi, badminton, golff, rownderi, rygbi a llawer mwy. Mae mwy o fanylion ar gael yn www.visitmonmouthshire.com/monmouthshiregames Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch yn gynnar i  osgoi siom:  http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at Basg gwych yma yn Sir Fynwy hardd gyda chymaint yn digwydd ar draws y sir.”

Bydd hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn cynnig amnest 19 diwrnod i lyfrau a DVDs na chafodd eu dychwelyd yn ôl am gyfraniadau i fanciau bwyd lleol.

Cynhelir amnest Bwyd yn lle Dirwy rhwng dydd Llun 10 i ddydd 29 Ebrill a bydd yn cefnogi banciau bwyd lleol a gaiff eu rhedeg gan Ymddiriedolaeth Trussel yng Nghas-gwent, Y Fenni a Threfynwy yn ogystal â chyfleuster Ymddiriedolaeth Ravenhouse yng Nghil-y-coed. Mae’r banciau bwyd yn ddiolchgar am unrhyw gyfraniadau ond byddai croeso arbennig i laeth UHT, siwgr, cynnyrch tun, bwyd sych fel pasta a nwdls, potsh tato parod, coffi a hyd yn oed wyau Pasg. Yn ychwanegol, gofynnir i gwsmeriaid i gyfrannu papur toiled a phowdr golchi.

Caiff cwsmeriaid sy’n rhoi cyfraniadau bwyd eu cyfeirio at ddesg flaen yr hyb cymunedol lle bydd aelod o staff yn dileu’r ddirwy o gyfrif y cwsmer pan dderbynnir cyfraniad. Gall y rhai sy’n dymuno talu dirwyon wneud hynny, un ai drwy gysylltu ag aelod o staff neu ddefnyddio peiriannau hunanwasanaeth.

Dywedodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Sir Fynwy: “Mewn byd delfrydol ni fyddai angen banciau bwyd ac ni fyddent yn bodoli. Yn anffodus nid ydym yn byw mewn byd delfrydol ac maen nhw wirioneddol yn helpu unigolion a theuluoedd pan maent ei angen fwyaf. Gobeithiwn y bydd ein cynllun Bwyd yn lle Dirwy yn hybu’r cynnig pwysig hwn ac mae’n wirioneddol rwydd i breswylwyr gymryd rhan. Yn amlwg rydyn ni’n cael ein llyfrau’n ôl ac rydym yn helpu i gyfeirio stoc ychwanegol tuag at y banciau bwyd. Bydd croeso i’r rhai sy’n hwyr yn dychwelyd llyfrau a byddant yn cyfrannu at y budd cymdeithasol ehangach. Wrth gwrs, mater o ddewis i hyn – ni fyddwn yn gwrthwynebu os byddai’n well gennych dalu eich dirwy, ond byddem yn dal i hoffi ein llyfrau’n ôl os gwelwch yn dda.”

Bydd staff hyb cymunedol Sir Fynwy yn adolygu’r cynllun ym mis Mai. I gael manylion pellach cysylltwch â Richard Drinkwater, Rheolwr yr Hyb Cymunedol –

richarddrinkwater@monmouthshire.gov.uk

Gallai pobl yn Sir Fynwy sy’n ystyried rhedeg eu busnesau eu hunain fanteisio o gyfres o weithdai rhad ac am ddim ym mis Ebrill ar gychwyn busnes.

Bydd gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, yn cynnig gweithdai gyda’r nod o ddarparu gwybodaeth fanwl, datblygu sgiliau ymarferol ac annog hyder ymysg entrepreneuriaid Cymru ar ddechrau eu taith fusnes.

Cyflwynir y gweithdai gan ymgynghorwyr profiadol ym Mrynbuga a Chasnewydd a byddant yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys prisio, marchnata, cynllunio busnes a chanfod cyllid. Eu nod yw rhoi gwybodaeth i egin entrepreneuriaid i ddatblygu sgiliau yn ehangach a’u llywio at wneud eu busnes yn llwyddiant.

Cynhelir y gweithdai yng ngwesty’r Three Salmons ym Mrynbuga a Busnes mewn Ffocws Casnewydd (89 Lower Dock St) fel sy’n dilyn:

 Mynd â’r cwch i’r dŵr: 9.15am i 12.30pm

Brynbuga – Dydd Mercher 5 Ebrill

Casnewydd – Dydd Mercher 19 Ebrill

Amcangyfrif maint y farchnad: 9.15am i 1pm

Brynbuga – Dydd Iau 6 Ebrill

Casnewydd – Dydd Iau 20 Ebrill

Ennill a chadw cwsmeriaid: 1.15pm i 5pm

Brynbuga – Dydd Iau 6 Ebrill

Casnewydd – Dydd Iau 20 Ebrill

Prisio ar gyfer elw: 9.15am i 1pm

Brynbuga – Dydd Gwener 7 Ebrill

Casnewydd – Dydd Gwener 21 Ebrill

Rheoli eich cyllid: 1.15pm to 5pm

Brynbuga – Dydd Gwener 7 Ebrill

Casnewydd – Dydd Gwener 21 Ebrill

Gellir archebu lleoedd yn yr holl weithdai drwy: https://wales.business-events.org.uk/

Dywedodd David ap-John Williams, Rheolwr Rhanbarthol Busnes Cymru yn Ne Cymru: “Rydym yn hapus iawn i fedru cynnal y gweithdai am ddim yma yn yr ardal. Rydym yn credu’n gryf fod cyfle gwych i entrepreneuriaid lleol i gael dealltwriaeth o’r egwyddorion sylfaenol a’r sgiliau sydd eu hangen i gychwyn eu busnesau eu hunain.

“Bydd gweithdai sefydlu busnes Busnes Cymru yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n mynychu i drafod eu syniad busnes a’u cynlluniau, ond hefyd eu hofnau a’u heriau gyda phobl o’r un anian, yn y pen draw yn eu helpu i gael gwahanol bersbectif a sicrwydd.”

Ychwanegodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Un o brif flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi busnes a chreu swyddi felly rydym yn hynod falch i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu i sefydlu eu busnes eu hunain yn y sir.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch   03000 6 03000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar  www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.