Lansiodd Cyngor Sir Fynwy ei wasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol newydd ar gyfer ardal Brynbuga a Rhaglan gyda digwyddiad dathlu ddydd Iau 9 Awst.

Bydd y cyfleuster newydd yng nghyn Ysgol Ramadeg Roger Edwards ar Stryd Maryport, Brynbuga, yn cyflwyno gwasanaethau a ddarperir gan dîm gofal cymdeithasol y cyngor sir a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Ymysg y rhai fydd yn gweithredu o’r ganolfan mae gweithwyr cymdeithasol, nyrsys cymunedol, therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion a swyddogion llesiant cymunedol.

Daw’r ganolfan – sy’n rhan o Monnow Vale, prif safle iechyd a gofal cymdeithasol Trefynwy – â gwasanaethau’n nes at gymunedau yn ardal Brynbuga a Rhaglan. Roedd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu a iechyd, yn bresennol yn y digwyddiad. Dywedodd: “Mae galw sylweddol am ofal cymdeithasol ac iechyd yng nghanol y sir a bydd ein safle newydd ym Mrynbuga yn gwneud gwasanaethau’n fwy effeithiol ac effeithlon yn ogystal â bod yn fwy cyfleus i’r gymuned.”

Yn ymuno â’r Cynghorydd Jones a staff oedd y Cynghorydd Alec Leathwood, Maer Brynbuga, a nifer o gynrychiolwyr o fudiadau sy’n gweithio gyda’r awdurdod lleol i gefnogi’r gymuned yn cynnwys Age Cymru, Volunteering for Wellbeing, Parkinson’s UK, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, y Care Co-operative a’r Gwasanaeth Carchardai. Gyda’i gilydd fe wnaethant dorri teisen arbennig ac wedyn fwynhau adloniant gan fand ukulele y dref yn Hyb Cymunedol Brynbuga gerllaw. Cynigiwyd llwnc-destun i ddyfodol y gwasanaeth gyda moctels ffrwyth di-alcohol.

Mae cynlluniau ar gyfer datblygu mwy ar y cyfleuster ac mae rheolwyr yn gobeithio meithrin partneriaethau gwaith da gyda’r sector gwirfoddol, cymdeithasau tai, asiantaethau gofal a meddygfeydd teulu lleol.

Bydd y ganolfan yn gweithredu am saith diwrnod yr wythnos ond bydd ar agor i’r cyhoedd rhwng 9am a 5pm o ddyddiau Llun i ddyddiau Gwener. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01633 644302.

Caiff canolfan hamdden Trefynwy ei hailagor ddydd Mercher 15 Awst i gynnig dewis gwych o gyfleusterau fydd yn ymestyn allan i’r gymuned gyfan.

Mae’r prosiect £7.4m yn cynnwys canolfan chwarae I blant, caffe cynllun agored, ystafell aml-bwrpas ar gyfer partiion a chyfarfodydd, ystafelloedd iechyd yn cynnwys jacuzzi, ystafell stêm, ardal ymlacio, ystafell driniaeth a sauna, stiwdio sbin, ystafelloedd tonio, ystafelloedd newid braf a champfa fawr gydag offer o’r math diweddaraf. Mae’r gwaith o adeiladu pwll nofio pum lôn y ganolfan a sba yn mynd rhagddo i’r amserlen a bydd y ddau yn agor ym mis Rhagfyr.

Cafodd y ganolfan ei chau ar gyfer ei hadnewyddu ym mis Tachwedd 2017 ac yn y cyfamser mae’r staff wedi ymdrechu i ddarparu gwasanaethau gydag ystafell chwaraeon dros dro gyfagos a champfa yn agos at amgueddfa’r dref. Cafodd y ganolfan newydd ei hadeiladu gan gwmni gwasanaethau adeiladu bydeang ISG ac mae’n cynnwys rhan o’r safle gwreiddiol er fod y tu mewn wedi newid yn sylweddol i gynnwys mynedfa a derbynfa newydd a llawer o welliannau eraill. Bydd hyn yn cynyddu dewis, rhoi amgylchedd diogel a hygyrch cyfeillgar i gwsmeriaid ac yn defnyddio technoleg i gynnig gwasanaeth estynedig. Er enghraifft, mae nifer o nodweddion yn sicrhau y gall gwsmeriaid gydag anableddau gael mynediad llawn i gyfleusterau’r ganolfan. Yn ychwanegol, bydd ciosg hunan-wasanaeth yn galluogi cwsmeriaid i osgoi gorfod aros mewn rhes yn y dderbynfa a manteisio ar y cyfle i roi adborth.

Bydd yr ardal chwarae dan do ar gyfer babanod a phlant hyd at 11 oed ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 10am a 6pm. Mae’r gosodiad lliwgar ar dair lefel yn creu ardal gyffrous a llawn hwyl. Ychydig o ddarpariaeth o’r math hwn sydd o fewn taith 20 munud o Drefynwy felly mae rheolwyr y ganolfan yn edrych ymlaen at ddenu rhieni a phlant I’r dref o ardal eang.

Bydd y gampfa yn cynnwys offer cyffrous, deinamig ac arloesol yn golygu y bydd cwsmeriaid newydd a phresennol angen rhaglen gynefino cyn ei defnyddio. Bydd yr ystafell tonio gyfagos yn apelio at amrywiaeth o bobl sy’n well ganddynt ymarfer ysgafnach.

Gall y ddwy stiwdio sy’n cynnig dosbarthiadau sbin a dawns ddefnyddio cyfarwyddyd byw neu rithiol drwy daflunydd fel y gellir cynnal gweithgareddau ar unrhyw adeg. Bydd dau gwrt sboncen ar y llawr daear yn agos at y dderbynfa a bydd ganddynt oleuadau LED.

Bydd y ganolfan ar agor rhwng 6.15am a 10pm ar ddyddiau Llun I dyddiau Gwener a 8.15am I 6pm ar ddyddiau Sadwrn a Sul.

Bydd gwahanol fathau o aelodaeth ar gael ar gyfer gwahanol gyfleusterau a swyddogaethau. Gall cwsmeriaid holi am y rhain neu unrhyw faterion arall yn nesg y nerbynfa, drwy anfon e-bost at monmouthleisurecentre@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01600 775135.

Gall y parcio fod yn gyfyngedig tra bod gwaith yn parhau i gwblhau’r pwll nofio a’r ysgol gyfagos. Cynghorir cwsmeriaid i ddefnyddio meysydd parcio bwrdeisiol y dref os nad oes gofod ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Fe wnaethom addo gwell canolfan hamdden i Drefynwy ac rwyf wrth fy modd I ddweud y gallwn yn awr gyflwyno hynny. Gobeithiwn ddenu llawer mwy o gwsmeriaid newydd o’r dref ac ymhellach i ffwrdd I fwynhau’r amrywiaeth o nodweddion gwych fydd yn helpu i gynnal iechyd pobl a hyrwyddo mwynhad I bawb.”

 

Mae cynllun chwaraeon gan y cyngor a gyflwynwyd ddwy flynedd yn ôl yn mynd o nerth i nerth ac mae Gemau Sir Fynwy wedi hen ennill ei le fel uchafbwynt y gwyliau ar gyfer pobl ifanc y sir. Yn ogystal ag ymarfer corfforol, ymysg y buddion a gynigir mae gwerthfawrogiad o waith tîm, bwyta’n iach ac effaith modelau rôl.

Cynhelir Gemau Sir Fynwy ym mhob un o bedair canolfan hamdden y sir yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer plant 5 i 12 oed ac mae’r gweithgareddau’n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd ac yn bwysicaf oll, gael hwyl tra’n cymryd rhan. Ymysg y 40 math o chwaraeon a gynigir mae nofio, pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, criced, hoci, rygbi, golff, rownderi a thenis. Yn ychwanegol, mae’r holl blant yn cymryd rhan yn y Filltir Ddyddiol sy’n golygu rhedeg neu loncian am 15 munud bob dydd. Mae staff gyda hyfforddiant llawn yn goruchwylio’r gweithgareddau gyda chymorth gwirfoddolwyr – yn aml fyfyrwyr addysg gorfforol sy’n dymuno cael profiad.

Er y bu gwaith adnewyddu mawr yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden Trefynwy ers mis Tachwedd diwethaf, cynhaliwyd y rhaglen gemau llawn mewn neuadd chwaraeon dros dro gyfagos.

Mae dros 100 o bobl ifanc yn cymryd rhan bob dydd yn safleoedd canolfannau hamdden y sir ar gost o £16.50 y dydd (9am i 3pm) neu £19.50 (8am i 5pm). Mae gostyngiadau ar gael ar gyfer brodyr a chwiorydd, plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim a rhieni sy’n archebu ddeg diwrnod ymlaen llaw. Mae’r rhaglen wedi denu 11,000 presenoldeb ers ei lansio yn haf 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae’r gwasanaeth a gynigir gan bob un o’r pedair canolfan hamdden wedi cael argraff fawr arnaf a hoffwn ddiolch o galon i’r staff yn ogystal â’r gwirfoddolwyr. Mae Gemau Sir Fynwy yn rhaglen bwysig iawn i’r sir gan ei bod yn darparu gweithgareddau ar gyfer plant a hefyd yn helpu wrth ddatblygu addysg a sgiliau bywyd.”

Derbyniodd Gemau Sir Fynwy gyllid gan gynghorau tref y Fenni a Chas-gwent i alluogi hyd yn oed fwy o blant i fynychu ac mae tîm hamdden y cyngor yn ddiolchgar tu hwnt am y gefnogaeth. Bydd y sesiynau cyfredol yn rhedeg hyd ddydd Gwener 31 Awst ond mae gemau pellach ar y gweill ar gyfer gwyliau hanner tymor mis Hydref a gwyliau’r Nadolig.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: http://www.monmouthshire.gov.uk/monmouthshire-games

Mae Cyngor Sir Fynwy yn edrych am reolwr llawn-amser i ddod yn gyfrifol am redeg Theatr Borough y Fenni. Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn hyrwyddwr i’r theatr, gan roi rheolaeth strategol a gweledigaeth creadigol a dylanwad o fewn y gymuned celfyddydau perfformio yn lleol ac yn ehangach yn ogystal â rheoli blaengynllunio, strategaeth, rhaglenni a busnes dydd-i-ddydd.

Dychwelodd Theatr Borough i berchnogaeth a rheolaeth Cyngor Sir Fynwy yn ddiweddar. Mae’n lleoliad bywiog 300 sedd yng nghanol tref hanesyddol y Fenni, gan gyflwyno rhaglen amrywiol o gynyrchiadau proffesiynol a chymunedol drwy’r flwyddyn. Mae’r theatr yn rhan o adeilad 150 mlwydd oed neuadd y dref.

Bydd y rheolwr yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio cyflwyno rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau a darparu rheolaeth strategol ar gyfer swyddogaethau gweinyddol, marchnata, cynhyrchu ac ariannol y theatr yn cynnwys goruchwylio a rheoli’r swyddfa docynnau a staff blaen tŷ a gwirfoddolwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau diwylliannol: “Rydym yn edrych am unigolyn egnïol, entrepreneuraidd, profiadol a brwdfrydig i fynd â’r theatr ymlaen fel lleoliad amlwg ac amrywiol ar gyfer y celfyddydau perfformio, gan baratoi’r theatr ar gyfer dyfodol o dwf a datblygu.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 7 Medi a chynhelir cyfweliadau yn Theatr Borough ddydd Gwener 14 Medi.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Cath Fallon, Pennaeth Menter a Datblygu Cymunedol – cathfallon@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 07557 190969.

Mae’r ffurflen gais a’r disgrifiad swydd ar gael drwy fewngofnodi ar: www.monmouthshire.gov.uk/jobs-and-employment

Bydd amserau agor Llyfrgell Gilwern yn newid o ddydd Iau 4 Medi mewn symudiad a gynlluniwyd i wella ei wasanaeth i’r cyhoedd. Ni fydd cyfanswm yr amser y bydd y llyfrgell ar agor i’r cyhoedd – 18 awr yr wythnos – yn newid ond bydd y llyfrgell yn awr ar agor ar ddyddiau Mercher yn hytrach nag ar ddyddiau Sadwrn. Bydd yn parhau i agor ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Gwener ond gydag amserau agor ychydig yn wahanol.

Cyflwynir yr oriau newydd ddydd Mawrth 4 Medi fel sy’n dilyn:

 • Dyddiau Mawrth 9am i 1pm a 1.30pm i 6pm
 • Dyddiau Mercher 1.30pm i 4.30pm
 • Dyddiau Gwener 10am i 1pm a 1.30pm i 5pm

Mae’r penderfyniad i newid oriau agor y llyfrgell yn dilyn data ar ymweliadau yn dangos y byddai’r newid yn debygol o ddenu mwy o gwsmeriaid ac y byddai’r oriau newydd yn fwy cyfleus. Yn ychwanegol, bydd Cyngor Cymuned Llanelli yn treialu darparu caffe cymunedol yn y safle ar foreau Mawrth felly bydd agor yn gynharach yn gyfleus i hynny.

Dywedodd Cheryl Haskell, Rheolwr Arweiniol Strategol Gogledd Sir Fynwy: “Gobeithiwn y bydd newid yr oriau agor a gweithredu ar ddyddiau Mercher yn hytrach na dyddiau Sadwrn yn annog mwy o bobl i ddefnyddio Llyfrgell Gilwern, gwasanaeth poblogaidd iawn yn y pentref.”

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu I gau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadsu ac amserau dilynol:-

 • Dydd Llun 12 Awst Rhwng 21:20 – 22:00 (tua)
 • Dydd Llun 13 Awst Rhwng 22:10 – 22:50 (tua)

Y mannau cau fydd:

 • Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg
 • Cau Pen Deheuol: Cyffordd Royal George.

Amcangyfrif yw’r amserau cau yn seiliedig ar yr amserau llanw a ragwelir. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro’r sefyllfa ac yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted ag mae’r dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bu dros 750 o bobl yn bresennol yn nigwyddiad Pride cyntaf erioed Sir Fynwy ar gyfer cymuned LGBT (lesbian, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol) y sir yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Gwener 3 Awst. Pride Ifanc Sir Fynwy oedd y digwyddiad cyntaf o’i fath i’w noddi gan awdurdod lleol yng Ngwent, a dywedodd trefnwyr iddo fod yn llwyddiant enfawr wrth i berfformwyr a siaradwyr ddiddanu tyrfa werthfawrogol ar ddiwrnod braf. Ymysg y rhai’n bresennol oedd Peter Fox, arweinydd Cyngor Sir Fynwy a’r Aelod Seneddol lleol Jessica Morden.

Syniad grŵp o bobl ifanc o Gil-y-coed oedd yr achlysur, yn cynnwys Charley a Tegan sy’n mynychu grŵp cydraddoldeb a gaiff ei redeg gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn The Zone, canolfan ieuenctid y dref. Roedd nifer o aelodau LGBT y grŵp wedi gofyn am ddigwyddiad Pride i ddathlu eu cymuned ac fe wnaethant sicrhau cyllid gyda chymorth gan swyddogion y cyngor.

Dywedodd Charley (15): “Mae digwyddiad heddiw yn ffordd braf i ddod â’r gymuned LGBT ynghyd i hyrwyddo unigrywedd ac amrywiaeth a helpu pobl i ddysgu pethau newydd. Mae’n gyfle gwych i rwydweithio a dod i adnabod pobl o’r un anian.”

Cytunodd Tegan, sydd hefyd yn 15, ei bod yn dda cysylltu’r gymuned, gan ychwanegu: “Mae Pride Ifanc Sir Fynwy yn ffynhonnell wych o wybodaeth ac mae digwyddiadau fel hyn yn werthfawr gan eu bod yn addysgu ffrindiau a theuluoedd i dderbyn y rhai sy’n dewis dod mas. Rydym wedi dod ymhell mewn blynyddoedd diweddar ond mae ffordd bell i fynd o hyd.”

Roedd gan Wasanaeth Ieuenctid a thîm digwyddiadau’r cyngor ran bwysig yn llwyddiant Pride Ifanc Sir Fynwy gyda llawer o help gan Pride Cymru a gwirfoddolwyr. Roedd lleoliad y castell yn fan delfrydol gyda phrif lwyfan, stondinau, safleoedd bwyd ac amgylchedd hardd.

Yr arweinwyr ar y prif lwyfan oedd yr ymgyrchydd traws Alex Jones a chyn Mr Gay Cymru, Paul Davies. Roedd y diddanwyr yn cynnwys Gymnasteg Gwy, Galaxy Cheerleading, Cymdeithas Gerddorol Cil-y-coed a’r cantorion Dylan Hannan, Nicole Bowles a Selena in the Chapel o Gasnewydd. Dywedodd Selena: “Mae’n bleser pur i berfformio heddiw ar gyfer y dyrfa LGBT yma. Mae’n wych fod digwyddiad fel hwn yn cael ei gynnal ac rwy’n edrych ymlaen at lawer mwy.”

Darparodd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy weithgareddau yn cynnwys peintio wynebau a sgiliau syrcas gyda nifer o sefydliadau yn cynnig help a gwybodaeth. Roedd y rhain yn cynnwys Gwent N-Gage sy’n rhoi cyngor ar gyffuriau ac alcohol i bobl ifanc ar draws Gwent, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, Senedd Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymbarél Cymru a Rainbow Casnewydd, sefydliad gwirfoddol sy’n cefnogi’r gymuned LGBT.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Yn gynharach eleni cytunodd y Cyngor ar strategaeth i sefydlu cyfiawnder cymdeithasol yng nghalon ein polisïau a’n gweithgareddau, gan drin anghydraddoldeb a gwella deilliannau i bobl y sir, yn cynnwys y gymuned LGBT. Yn unol â’r cynllun hwn mae’r cyngor wedi rhoi cefnogaeth lawn i Pride ifanc Sir Fynwy ac rwy’n falch i’r digwyddiad gael derbyniad mor dda. Gobeithiaf y gallwn hyrwyddo un tebyg y flwyddyn nesaf.

“Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth y diwrnod yn un mor llwyddiannus ac rwyf hefyd yn cydnabod gweledigaeth ac egni yr unigolion y cafodd eu syniadau am ddigwyddiad o’r fath eu gwireddu heddiw.”

Mae mwy o wybodaeth ar bolisïau cydraddoldeb Sir Fynwy ar gael yn:

www.monmouthshire.gov.uk/equality-and-diversity

Mae MonLife – prif ddarparydd twristiaeth, hamdden, diwylliant a gwasanaethau ieuenctid Sir Fynwy – yn cynnig cyfle cyffrous i unigolion sy’n byw yn y sir neu’n agos ati i gymryd swydd fel ymddiriedolaeth y sefydliad.

Sefydlwyd MonLife fel cwmni newydd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer Cyngor Sir Fynwy. Dan arweiniad tîm arweinyddiaeth deinamig ac ymroddedig gyda staff yn ymroi’n llawn i ddatblygu’r model newydd yma, bydd MonLife yn cyflwyno mwy o wasanaethau a gwasanaethau gwell ar gost is i’r cyngor, gan gyfrannu i wneud Sir Fynwy yn lle mwy egnïol a iach i fyw a gweithio ynddo.

Mae bwrdd MonLife yn cynnwys naw o ymddiriedolwyr – saith yn byw o fewn neu’n agos at Sir Fynwy a dau aelod etholedig o’r cyngor. Cânt eu recriwtio o amrywiaeth eang o gefndiroedd, yn ddelfrydol gyda chroestoriad eang o sgiliau a phrofiad perthnasol i anghenion busnes. Yn wreiddiol, bydd y tymor yn rhedeg am flwyddyn er y gellir ei ymestyn ymhellach.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rydym yn edrych am ymddiriedolwyr sy’n credu mewn anhunanoldeb, integriti, gwrthrychedd, atebolrwydd, agoredrwydd, onestrwydd ac arweinyddiaeth. Dymunwn recriwtio arweinwyr busnes deinamig gyda gweledigaeth sydd ag angerdd i hybu ein gwasanaethau twristiaeth, hamdden, diwylliant a ieuenctid a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddyfodol Sir Fynwy.”

Bydd y bwrdd yn cwrdd bedair i bum gwaith y flwyddyn fel grŵp cyflawn yn goruchwylio tîm prosiect ymroddedig. Yn ychwanegol, bydd nifer o is-bwyllgorau yn rhoi cymorth ychwanegol i’r busnes.

Sefydlir MonLife yn ffurfiol fel ymddiriedolydd ym mis Rhagfyr 2018 yn dilyn cynllunio trwyadl ac ystyrlon. Bydd ganddo drosiant blynyddol o £10m, yn cyflogi 136 o staff (cyfwerth ag amser llawn) gyda thua 340 o wirfoddolwyr ac yn gweithio mewn cysylltiad â nifer fawr o sefydliadau gyda 350 o glybiau a chymdeithasau lleol. Mae ei gylch gorchwyl presennol yn cynnwys darparu gwasanaethau hamdden o bedwar safle yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn ogystal â gweithgareddau awyr agored mewn dwy ganolfan. Mae gwasanaeth ieuenctid y sir yn gweithredu o safleoedd lle’n briodol ar gyfer pobl ifanc ac mae saith safle – rhai yn adeiladau rhestredig – yn cynnwys atyniadau ac amgueddfeydd a hefyd yn hyrwyddo gwybodaeth i dwristiaid. Mae gwasanaeth cefn gwlad Sir Fynwy yn goruchwylio rhwydwaith mynediad mawr ac mae ei safleoedd yn cynnig profiadau awyr agored ar gyfer cymunedau lleol ac ymwelwyr.

Mae’r ystod eang o weithgareddau y bydd MonLife yn eu cynnig yn cynnwys nofio, campfeydd o’r math diweddaraf, lleiniau 3G a chynllun Gwobr Dug Caeredin, partïon plant, gweithgareddau a chynlluniau chwarae, teithiau gwledig gyda thywysydd, arddangosfeydd celf gyda thema a neilltuol, gwyliau a digwyddiadau bwyd a gweithgareddau awyr agored preswyl.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais am swydd fel ymddiriedolydd neu sydd angen manylion pellach gysylltu ag Ian Saunders (Arweinydd Strategol dros Dro) am sgwrs ffurfiol ar 07876 545793 neu anfon e-bost at Mrs Tracey Thomas (Arweinydd Dros Dro Llywodraethiant ac Ymgysylltu) –  traceythomas@monmouthshire.gov.uk – neu ysgrifennu at Mrs Thomas yn MonLife, Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt, Trefynwy, NP25 3DY.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi y gall rhieni a gofalwyr yn awr wneud ceisiadau ar-lein ar gyfer cludiant ysgol rhatach ac ôl-16. Mae manylion sut i gyflwyno ceisiadau ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/school-transport-2018.

Mae’r cyngor yn gwarantu cludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol yn unig i ddisgyblion hyd at 16 oed sy’n byw yn Sir Fynwy sy’n mynychu eu hysgol dalgylch neu ysgol addas agosaf ac sy’n byw 1.5 milltir neu fwy ar oedran cynradd a dwy filltir neu fwy ar lefel uwchradd. Gall rhieni a gofalwyr plant sy’n cychwyn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd wneud cais am gludiant i ddechrau ond nid oes angen ail-ymgeisio nes bydd plant yn newid yr ysgol neu’n cyrraedd 16 oed. Fodd bynnag, mae’n rhaid i rieni neu ofalwyr hysbysu’r cyngor os ydynt yn newid cyfeiriad gan y bydd angen ailasesu cymhwyster eu plant ar gyfer cludiant.

Gall myfyrwyr dros 16 a dan 19 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd sy’n byw yn Sir Fynwy ac sy’n byw fwy na dwy filltir o ac yn mynychu’r ysgol addas agosaf fanteisio o gludiant rhatach ôl 16. Codir ffi o £440 y flwyddyn am y cludiant hwn ond ni chaiff ei warantu gan mai dim ond oes digon o le ar fws ysgol y caiff ei ddyrannu.

Mae dyddiad cau o ddydd Gwener 24 Awst ar gyfer ceisiadau ôl-16 ar gyfer cludiant. Mae hyn yn galluogi’r cyngor i ddyrannu seddi i deithwyr cludiant ysgol rhatach ar ôl y dyddiad hwn.

Dim ond os oes sedd ar gael yn unol â pholisi gwasanaeth cludiant rhatach y dyrennir seddi i ddisgyblion nad oes ganddynt hawl i gludiant am ddim rhwng y cartref â’r ysgol neu ôl-16. Mae hyn oherwydd y rhoddir blaenoriaeth i ddyrannu teithwyr statudol a theithwyr rhatach ôl 16.

Yn ychwanegol, dim ond os oes nad oes unrhyw oblygiad ariannol i’r cyngor, dim newid neu ymyrryd ar y llwybr cludiant ac yr eir â’r plentyn i’r pwynt codi agosaf ar y llwybr y dyrennir sedd i ddisgyblion o’r fath. Bydd y cyngor yn codi £440 y flwyddyn a bydd yn ymdrechu i ddyfarnu seddi rhatach o fewn cyfnod o bedair i chwech wythnos ar ôl dechrau’r flwyddyn academaidd. Mae rhieni’n gyfrifol am drefnu cludiant arall nes y dyrennir sedd.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn

www.monmouthshire.gov.uk/school-transport-2018

Bu Sir Fynwy yn dathlu’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol (dydd Mercher 1 Awst) gydag ymweliad gan y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol i un o gynlluniau chwarae’r cyngor yn y Fenni. Hefyd yn bresennol oedd yr Aelod Cynulliad lleol Nick Ramsay a Tony Konieczny, dirprwy faer y Fenni.

Mae cynllun chwarae Canolfan Gymunedol y Fenni yn gweithredu’n ddyddiol rhwng 1pm a 3pm a chaiff ei gyllido gan grantiau o Gyngor Tref y Fenni a rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Yn ychwanegol, diolch i bartneriaeth rhwng y ganolfan cymunedol a’r gangen leol o archfarchnad Morrison’s, mae pryd twym am ddim ar gael bob dydd Mercher i’r holl blant sy’n mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Mae chwarae yn rhan hanfodol o fywyd pob plentyn – mae’n fwy na dim ond hwyl, dyma hefyd y ffordd orau i blant ifanc ddysgu. Yr haf hwn rydym yn gweithio gyda’n cymunedau i ddarparu cyfleoedd chwarae ar gyfer plant Sir Fynwy mewn safleoedd ym mhob rhan o’r sir. Rydym eisiau rhoi cyfle i bob plentyn gymryd rhan yn y cynlluniau sydd ar gael a hoffem ddiolch i’n partneriaid am ein cefnogi ar yr agenda pwysig yma.”

Y Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol am chwarae yn y Deyrnas Unedig, a gynhelir fel arfer ar ddydd Mercher cyntaf mis Awst, pan mae miloedd o blant a’u teuluoedd yn dathlu mewn cannoedd o ddigwyddiadau cymunedol. Yn ogystal â dathlu hawl plant i chwarae, mae’r ymgyrch yn tynnu sylw at bwysigrwydd chwarae ym mywydau plant.

Caiff cynlluniau chwarae Sir Fynwy eu rhedeg mewn cysylltiad gyda gwasanaeth Chwarae Torfaen ac eleni maent yn gweithredu mewn naw safle gwahanol rhwng 30 Gorffennaf a 23 Awst gan roi cyfleoedd i blant 5 i 11 oed gymdeithasu a mwynhau eu hunain gyda gwahanol weithgareddau.

I gael mwy o wybodaeth ar gynlluniau chwarae Sir Fynwy cysylltwch ag Andrea Sysum ar 01495 742951 neu andrea.sysum@torfaen.gov.uk

 • Dylai preswylwyr sy’n dymuno cymryd rhan yn yr ystod eang o weithgareddau a gynhelir yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni neu gymryd rhan fel gwirfoddolwr gysylltu â’r ganolfan ar 07751 666481 neu aber.hub@gmail.com

 

Cynhaliodd Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddigwyddiad coffa yn ddiweddar (dydd Mawrth 10 Gorffennaf) i nodi llwyddiant prosiect hanes lleol i gofnodi profiadau pobl o fyw yn y dref o’r amser pan oedd yn bentref. Cynhaliwyd y prosiect hanes llafar blwyddyn o hyd gan Gyfeillion Llyfrgell Cil-y-coed gyda chefnogaeth gan staff yr hyb. Roedd y digwyddiad dathlu yn dilyn cyfres o gyflwyniadau i Gymdeithas Hanes Cil-y-coed, adran hanes U3A y dref, a disgyblion Clwb Hanes Ysgol Cil-y-coed.

Gofynnodd trefnwyr y prosiect i 40 o breswylwyr a gafodd eu geni yng Nghil-y-coed i fwrw i gof eu plentyndod a’u hatgofion o dyfu lan a gofynnwyd i rai a gafodd eu geni mewn mannau eraill pam y daethant i’r ardal a’u profiad o fyw yn y dref. Roedd eu hoedran yn amrywio rhwng 11 a 94 oed, gan wneud y prosiect yn wirioneddol yn hanes teulu pontio’r cenedlaethau.

Roedd y rhai a gyfwelwyd ar gyfer y prosiect yn cynnwys Peter Bartlett, a fagwyd ar dyddyn bychan i’r gogledd o Gil-y-coed. Roedd yn cofio am garcharorion rhyfel a merched tir yn gweithio ar dir ei dad yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Ymysg y dogfennau a gasglwyd oedd atgofion y diweddar Ernie Jones oedd yn ffermio Fferm Court House – bellach stad tai Castle Lea – gyda’i wraig Winnie. Roedd Winnie yn cofio’r adegau cyn iddynt briodi pan oedd gwartheg yn cael eu gyrru drwy ganol y pentref i gyrraedd caeau ar y rhosydd gerllaw.

Yn syth ar ôl yr Ail Ryfel Byd roedd chwe theulu yn byw mewn fflatiau yng Nghastell Cil-y-coed ac roedd Wilf Wilshire yn byw yn y gorthwr uwchben dwnsiwn. Roedd Wilf yn cofio dal ystlum a hedfanodd i’w ystafell wely.

Cafodd y cofnodion a’r recordiadau eu lanlwytho ar wefan Casgliad y Werin Cymru, a guradir gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Maent yn ffurfio cofnod barhaol a thystiolaeth fyw i Gil-y-coed ers y 1940au pan ehangodd o fod yn bentref bach i fod yn dref sylweddol. Cyllidwyd y prosiect gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a dalodd am ddarparu offer recordio a hyfforddiant proffesiynol gan Dr Beth Thomas o’r Gymdeithas Hanes Llafar.

Dywedodd Bernard John o Gyfeillion Llyfrgell Cil-y-coed a arweiniodd y prosiect: “Dymunwn ddiolch i bobl Cil-y-coed am groesawu’r prosiect a’u parodrwydd i siarad am eu bywydau. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i staff a rheolwyr Hyb Cil-y-coed a’r llyfrgell am eu cefnogaeth drwy gydol y prosiect.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Rwy’n hynod falch fod Hyb Cymunedol Cil-y-coed a’i staff wedi bod yn ganolog wrth helpu i gynhyrchu hanes llafar mor ddiddorol o’r dref. Mae ein hybiau cymunedol yn cefnogi gweithgaredd cymunedol lleol o’r math hwn sy’n cyfrannu at lesiant pobl ac yn eu helpu i uniaethu gyda’u bro. Diolch yn fawr i Gronfa Dreftadaeth y Loteri am eu cyfraniad i wneud y prosiect hwn yn bosibl.”

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: “Mae cymaint o’n hanes lleol wedi ei blethu i atgofion a phrofiadau pobl. Roedd prosiect hanes llafar pontio’r cenedlaethau Cil-y-coed yn crynhoi’r elfennau hyn o’r hanes a rannwn sydd mewn perygl o ddiflannu wrth iddo lithro allan o gof pobl. Diolch i’r rhai sy’n chwarae yn y Loteri Genedlaethol, gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru gefnogi prosiectau o’r fath sy’n sicrhau rhoi cyfraniad pobl i’w treftadaeth ar gof a chadw.”

Plediodd perchennog bwyty yng Nghas-gwent yn euog i ddwy drosedd hylendid bwyd yn dilyn gweithredu gan swyddogion iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy.

Gorchmynnwyd i Dionysios Mastrogiannopoulos, perchennog Bar Mythos yn Stryd Gymreig, i dalu dros £3,000 mewn dirwyon a chostau yn Llys Ynadon Cwmbrân ar 23 Gorffennaf ar ôl methu cymryd mesurau digonol i reoli pla a chadw’r busnes bwyd mewn cyflwr gwael. Roedd swyddogion iechyd yr amgylchedd wedi cau’r safle’n flaenorol rhwng 12 Chwefror a 8 Mawrth eleni pan wnaethpwyd gwaith adfer. Cafodd y busnes ei agor yn llawn erbyn hyn a’i ailasesu gyda graddiad hylendid bwyd 4 (Da) yn dilyn gwaith trwsio sylweddol a chydweithio agos gyda’r cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu’r cyhoedd: “Bydd tîm Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor bob amser yn gweithio gyda busnesau bwyd i gynnal safonau a diogelu iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, ni fyddwn yn oedi rhag defnyddio ein pwerau statudol os canfyddir bod amodau’n wael ac nad yw busnesau wedi ymateb i’n cyngor Ein nod yw i bob safle bwyd yn Sir Fynwy gyrraedd safon derbyniol o hylendid ac anelu am ragoriaeth.”

Dylai busnesau bwyd sydd angen help neu gyngor gysylltu â thîm iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy ar 01873 735420.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn coffau canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gydag arddangosfa o ddau gwilt trawiadol a lliwgar a gynlluniwyd gan 130 o blant Sir Fynwy yn cynnwys rhai o ysgol gynradd y dref. Gwnaed y cwiltiau dair blynedd yn ôl a chawsant eu dadlennu’n wreiddiol yn hyb cymunedol y Fenni. Maent yn nodi cyfraniad sylweddol 3ydd Catrawd Sir Fynwy i’r Rhyfel a’r colledion trwm yn Ypres.

Comisiynwyd y cwiltiau gan Gymdeithas Celfyddydau Sir Fynwy. Dywedodd Karen Couchman, ei swyddog celfyddydau ieuenctid: “Bu saith o artistiaid yn gweithio’n agos gyda’r plant ysgol i gynhyrchu’r cwiltiau, ac mae’r themâu yn cynnwys anifeiliaid a’u swyddogaeth yn y rhyfel, bywyd yn y ffosydd, nyrsio, pabi, beirdd y Rhyfel Byd Cyntaf a mynd dros y top. Cafodd y cwiltiau eu harddangos yn ddiweddar ym mhencadlys y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.

Cafodd y cwiltiau eu cynnwys yn ddiweddar yng nghystadleuaeth ryngwladol Erioed y Fath Ddiniweidrwydd 2017/18 a derbyn gwobr cydnabyddiaeth arbennig yn ogystal â chofnod yn y llawlyfr enillwyr yn dilyn dros 7,000 o gynigion o 43 o wledydd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Mae’r cwiltiau yn deyrnged wych i’r rhai a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn arbennig wrth i ni agosáu at ganmlwyddiant llofnodi’r Cadoediad. Rwy’n siŵr y bydd cymuned Brynbuga yn croesawu’r cwiltiau pan gânt eu harddangos yn hyb y dref ac rwy’n edrych ymlaen at fynd â fy mab ifanc i’w gweld.”

Bydd arddangosfa o ffotograffau, celf a chrochenwaith gan fyfyrwyr lleol yn ymddangos gyda’r cwiltiau tan 20 Awst.

 • Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn 36 Stryd Maryport, NP15 1AE. Ei oriau agor yw:

Dyddiau Llun: 9am i 5pm
Dyddiau Mercher: 9am to 5pm
Dyddiau Iau: 9am i 7pm
Dyddiau Sadwrn: 9am i 12:45pm

Ysgol Brenin Harri VIII yn y Fenni yw’r ysgol uwchradd gyntaf yn Sir Fynwy i ennill Gwobr Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru am gyflawni ‘Sylfeini’ Rhaglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol. Caiff yr ysgol ei chydnabod am ei darpariaeth ragorol, sy’n helpu i gefnogi gofalwyr ifanc i ffynnu.

Mae Sir Fynwy yn un o 15 ysgolion ar draws Gwent Fwyaf, Caerdydd a Bro Morgannwg i gyflawni ‘Y Sylfeini’, y cyntaf o’r rhaglen tri cham. Y camau pellach yw ‘Tu Hwnt i’r Sylfeini’ ac ‘Arfer Gorau’ a gyfunir gyda phum safon pwysig i alluogi gofalwyr ifanc i ffynnu a blodeuo ‘Deall, Hysbysu’, Dynodi, Cefnogi a Gwrando’.

Mae’r rhaglen yn sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael sylw yn yr ysgol ac yn derbyn yr help a’r gefnogaeth maent eu hangen i ddysgu. Mae holl ysgolion uwchradd y sir yn gweithio’n uniongyrchol gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru i roi cefnogaeth sylfaenol i ddisgyblion drwy Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru. Mae dwy ysgol gyfun yn Sir Fynwy yn cymryd rhan yn y rhaglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol ar hyn o bryd.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn gweithio wrth ochr datblygu cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus, gan sicrhau fod rhaglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol yn rhoi dull cyfannol i gefnogi dysgwyr bregus. Mae’r rhaglen yn darparu cyfleoedd partneriaeth hollbwysig gyda byrddau iechyd, awdurdodau lleol a gwasanaethau gofalwyr ifanc i roi’r gefnogaeth orau i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd.

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn rhoi cefnogaeth tu allan i’r ysgol i blant a phobl ifanc yn cynnwys hyfforddiant, gweithgareddau a thripiau sy’n rhoi cyfleoedd i ofalwyr ifanc drafod gyda’i gilydd a chael cefnogaeth cyfoedion mewn sefyllfaoedd tebyg. Bydd Ymddiriedolwyr Gofalwyr De Ddwyrain Cymru yn mynychu Sioe Brynbuga ar 8 Medi mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith gwych ac i godi arian i barhau â gwaith ardderchog y sefydliad.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

‘Rwy’n llongyfarch Ysgol Brenin Harri VIII am ennill y dyfarniad yma. Mae cydnabod ac ymateb i anghenion ein gofalwyr ifanc yn sylfaenol wrth alluogi plant a phobl ifanc i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Mae tyfu lan yn anodd a hyd yn oed yn anos os ydych yn gorfod tyfu lan yn gynt na’ch cyfoedion. Mae’n wych gweld yr ymrwymiad a’r gefnogaeth yn ein hysgolion i roi cyfle cyfartal i bob plentyn i ffynnu a dysgu.’

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch 01495 769996 info@ctsew.org.uk

 

Bydd Castell y Fenni yn lleoliad digwyddiad min nos gyda’r gwahaniaeth ddydd Mercher 1 Awst – disco tawel awyr agored yn seiliedig ar Owain Glyndŵr.

Yn ystod y noswaith, bydd trac sain dros glustffonau diwifr yn arwain y sawl sy’n cymryd rhan drwy hanes Owain Glyndŵr a’i wrthryfel rhwng 1399 a 1419. Caiff y stori ei gosod i DJ yn cymysgu clasuron clwb a phync gyda thraciau gan gerddorion a bandiau cyfoes Cymreig.

Cafodd y noswaith egnïol a diddorol i deuluoedd, pobl ifanc a rebeliaid o bob oed ei chreu i ysbrydoli a hysbysu gan Light Ladd & Emberton, casgliad o bedwar o brif ddawnswyr creadigol Cymru – Deborah Light, Eddie Ladd a Gwyn Emberton gyda Laura Drane.

Dywedodd Eddie Ladd, un o berfformwyr byw a theledu mwyaf adnabyddus Cymru: “Cawsom ein hysbrydoli yn haf y llynedd i greu’r digwyddiad hwn mewn lleoliadau yn gysylltiedig ag Owain Glyndŵr, fel rhan o Flwyddyn Chwedlau Croeso Cymru a phrofodd i fod yn noson mas hwyliog i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at i fwy o bobl ddawnsio’r gwrthryfel eto eleni.”

Ychwanegodd Laura Drane, cynhyrchydd Light Ladd & Emberton: “Mae’r sioe yn defnyddio perfformwyr proffesiynol wrth ochr ein cynulleidfa, mewn cyfres o olygfeydd, symudiadau a thasgau. Bydd y trac sain a’r traethu, drwy’r clustffonau diwifr, yn rhoi’r alawon a chyfeirio’r gweithredu yn Gymraeg a Saesneg. Dewch i ddarganfod stori Glyndŵr.”

Bydd dwy sioe 45 munud yn cychwyn am 6.30pm a 8pm. Mae’r perfformiad yn addas ar gyfer pob oedran gyda thocynnau’n costio £5 y person. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw a chyrraedd 15 munud cyn cychwyn y perfformiad. I gael manylion a thocynnau ffoniwch 01873 854282 neu alw heibio Castell ac Amgueddfa’r Fenni.

Mae’r haf yma ac mae profiadau gwych ar gael yn Sir Fynwy fendigedig ar gyfer plant a phobl ifanc. Dechreuodd yr hwyl y penwythnos hwn pan ymunodd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy â Gŵyl Gymunedol Brynbuga ddydd Sul ar gyfer peintio wynebau a gemau.

Dyddiau Mas

Cefn gwlad hudolus, bryniau, lleoliadau ar lan y dŵr a choedwigoedd – mae’r rhestr yn faith. Sir Fynwy yw’r lle ar gyfer anturiaethau awyr agored. Gyda mwy o gestyll fesul milltir sgwâr nag unrhyw ran arall o’r Deyrnas Unedig, Sir Fynwy yw’r lle perffaith i’w ymchwilio. Cynhelir gweithgareddau crefft wythnosol drwy’r haf yn amgueddfeydd ac atyniadau Sir Fynwy (gwahanol thema bob wythnos).

Ymgollwch yn hanes Cymru gyda gwahaniaeth ar 1 Awst am 6.30 a 8pm pan fydd Castell ac Amgueddfa y Fenni yn cynnal disgo tawel i’r teulu yn dathlu Owain Glyndŵr yn cynnwys DJ yn cymysgu clasuron clwb a chaneuon gwreiddiol. Ffoniwch yr amgueddfa ar 01873 854282 am docynnau (gofynnir i chi brynu tocynnau ymlaen llaw gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig).

Rhowch gynnig ar saethyddiaeth yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 4 Awst pan fydd hyfforddwyr cymwys yng ngerddi’r castell drwy’r dydd.

Bydd arddangosiadau Punch a Judy yng nghanolfan ymwelwyr Hen Orsaf Tyndyrn drwy’r dydd ddydd Sul 5 a dydd Iau 9 Awst. Ewch draw i fwynhau’r sioe.

Am 4pm ddydd Gwener 17 Awst cynhelir addasiad theatr awyr agored y Midnight Gang o lyfr poblogaidd iawn David Walliams yn Amgueddfa a Chastell y Fenni. Mae tocynnau ar gael o Amgueddfa’r Fenni.

Gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd

Bydd pobl ifanc yn mwynhau sesiynau galw heibio a digwyddiadau Skate Jam drwy gydol yr haf. Cynhelir Digwyddiad PRIDE pobl ifanc ar 3 Awst yng Nghastell Cil-y-coed, rhwng 1-8pm, gyda chymysgedd o weithgareddau ar gael – perfformiadau byw, cerddoriaeth, stondinau, gorymdaith a gweithgareddau eraill i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad am ddim yma ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/monmouthshire-youth-pride-tickets-48203103781

Bydd plant 5 i 12 oed wrth eu bodd yn treulio’r diwrnod yn ‘Gemau Sir Fynwy’ – 27 diwrnod llawn hwyl ym mhedair canolfan hamdden Sir Fynwy. Mae llwythi o wahanol chwaraeon i roi cynnig arnynt fel pêl-droed, pêl-rwyd, tenis, milltir dyddiol, dodgeball a llawer mwy – ffordd wych i blant ddysgu sgiliau newydd, cynyddu hyder a gwneud ffrindiau newydd. I holi am Gemau Sir Fynwy ewch i  www.monmouthshire.gov.uk/monmouthshire-games  neu gysylltu â’ch canolfan hamdden lleol.

Mae gwersylloedd i ferched bob dydd Gwener drwy gydol gwyliau’r Haf yng Nghanolfan Hamdden y Fenni. Cyfle gwych i ferched (5-12 oed) ddod ynghyd â chael hwyl drwy chwaraeon. Cysylltwch â Chanolfan Hamdden y Fenni i archebu neu wneud ymholiadau drwy sport@monmouthshire.gov.uk

Mae Gwersylloedd Pêl-droed Chwaraeon Mynwy (5-12 oed) yn cynnig wyth diwrnod o hwyl a phêl-droed gyda hyfforddwyr gyda chymwysterau Cymdeithas Bêl-droed Cymru drwy gydol gwyliau’r haf. Cysylltwch â Chanolfan Hamdden y Fenni neu Gil-y-coed i archebu neu gwnewch ymholiadau drwy  sport@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n gobeithio y caiff bawb haf llawn hwyl – mae digwyddiadau gwych ar draws y sir ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oed.”

  

I gael syniadau am hwyl haf anfonwch neges destun ‘summer’ at 61211 neu edrych ar www.visitmonmouthshire.com/summer  

 Mae mwy o ysbrydoliaeth ar gael ar y pytiau hyn ar gyfer hwyl haf:

https://www.facebook.com/MonmouthshireCC/videos/1985849174782844/

https://www.facebook.com/MonmouthshireCC/videos/1996719463695815/

Daeth dros 150 o breswylwyr, teuluoedd a ffrindiau ynghyd yn haul y prynhawn ddydd Sadwrn 21 Gorffennaf i ddathlu agor gardd mewn cartref ar gyfer pobl hŷn. Cafodd yr ardd yng Nghartref Preswyl Severn View Cyngor Sir Fynwy yng Nghas-Gwent ei chreu i raddau helaeth diolch i waith caled gwirfoddolwyr a chyfraniadau hael gan gefnogwyr. Hefyd cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol i godi arian, a chasglodd saith aelod o staff arian nawdd ar ôl cwblhau Her Tri Chopa Prydain yn haf 2016.

Mae Severn View yn gartref ar gyfer pobl hŷn ac mae llawer ohonynt yn byw gyda dementia. Bydd yr ardd yn galluogi gweithgareddau yn cynnwys garddio, mwynhau bywyd gwyllt, mynd am dro ar y llwybrau a gynlluniwyd yn arbennig neu gael te gyda ffrindiau a pherthnasau. Ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, mae gardd yn eu helpu i ailgysylltu gyda’r byd o amgylch ac mae staff y ganolfan yn sylweddoli fod bod yn yr awyr agored yn ganolog i lesiant. Yn ogystal â gwella iechyd corfforol, mae’n gostwng straen, gwella cwsg ac yn rhoi ymdeimlad o’r hunan a lle i bobl.

Cafodd yr ardd ei hagor yn swyddogol gan Julie Boothroyd, sydd newydd ei phenodi yn Brif Swyddog Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd. Diolchodd i’r llu o sefydliadau a gyfrannodd at greu’r ardd, gan sôn yn arbennig am Rachel Davies a roddodd ei sgiliau garddio, y gwirfoddolwyr Anne Masters ac Andy Herbert, Anne Ali am ddarparu basgedi crog, Rob Campbell a weithredodd fel arweinydd yr achlysur a’r ddiflino Maureen Jenkins, a fu’n sbardun ar gyfer yr ardd gan ddefnyddio ei chysylltiadau a sicrhau cymorth fel oedd angen. Dywedodd Julie: “Gobeithiwn fod pawb a fynychodd heddiw wedi mwynhau lansiad yr ardd fendigedig yma. Byddem wrth ein bodd pe bai’r gymuned yn cymryd rhan felly os hoffai unrhyw un ymuno â’n preswylwyr am sgwrs neu ychydig o arddio, ffoniwch 01291 638921 os gwelwch yn dda neu alw heibio Severn View i drafod sut y gallant helpu.”

Hefyd yn bresennol yn yr agoriad oedd y Cynghorydd Peter Clarke, Cadeirydd Sir Fynwy a’r Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol. Cydnabu’r Cynghorydd Clarke “ymdrech gymunedol wych” a dywedodd y Cynghorydd Jones: “Fe hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i greu gofod gwych yn yr ardd fendigedig hon i bobl eistedd ynddi a mwynhau.”

Ychwanegodd diodydd Pimms at yr amgylchedd gŵyl a chafodd adloniant cerddorol gan Pashy Pops, deuawd o Gwmbrân yn cynnig adloniant cerddorol gyda chaneuon o’r 1940au gan yr Andrews Sisters, Gracie Fields, Doris Day a Vera Lynn yn ogystal â ffefrynnau eraill o’r cyfnod. Yn ddiweddarach, rhoddodd Band Twnnel yr Hafren a Chôr Meibion Cil-y-coed berfformiadau gan ddod â’r digwyddiad i glo.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu tri swyddog newydd i’w uwch dîm arweinyddiaeth. Mae penodi Prif Swyddog Menter a Phrif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd, yn ogystal a Phennaeth y Gyfraith a Swyddog Monitro yn golygu fod tîm arweinyddiaeth y cyngor yn awr ar nerth llawn. Bydd gan y prif swyddogion newydd y gallu a’r potensial i sicrhau cynnydd a chynnig gwahaniaeth sylweddol I gymunedau Sir Fynwy.

Daw Frances Williams yn Brif Swyddog Menter, gan olynu Kellie Beirne fydd yn gadael y cyngor yn y dyfodol agos i ddod yn Gyfarwyddwr Rhaglen Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Frances wedi arwain adran adfywio Blaenau Gwent a bu’n Bennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol am y ddwy flynedd ddiwethaf, gan arwain swyddogaethau gwasanaethau cymunedol a hefyd adfywio oedd yn cynnwys ystod eang o wasanaethau rheng-flaen. Yn ychwanegol, mae wedi arwain gwahanol raglenni ar gyfer nifer o awdurdodau lleol yn Ne Ddwyrain Cymru. Yn hanu o Bort Talbot, astudiodd am radd mewn daearyddiaeth ac wedyn radd Meistr Ymchwil mewn Technoleg Ailgylchu ym Mhrifysgol Abertawe. Dechreuodd Frances ei gyrfa broffesiynol mewn rheolaeth gwastraff ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful cyn symud i Flaenau Gwent.

Mae Frances yn byw yng Nghasnewydd ac mae’n gyd-riant i fab pedair a hanner oed, Zachary – dywed fod yr hanner blwyddyn yn hollbwysig I’w mab! Mae’n mwynhau darllen a mynd i’r gampfa, ond hefyd wrth ei bodd gyda bwyd gwych a choginio.

Dywedodd Frances: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfle i weithio gyda’r tîm yng Nghyngor Sir Fynwy a helpu i gyflawni ei nodau. Rwy’n angerddol am wneud gwahaniaeth, gwella gwasanaethau cyhoeddus ac yn methu aros i gychwyn arni yng Nghyngor Sir Fynwy.”

Mae Julie Boothroyd, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu a Iechyd newydd Sir Fynwy wedi gweithio fel Pennaeth Gwasanaethau Oedolion y cyngor am yr wyth mlynedd ddiwethaf. Bydd yn olynu Claire Marchant sydd wedi ymuno â Chyngor Dinas Caerdydd fel Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dechreuodd Julie ei gyrfa gofal cymdeithasol yn 19 oed yn cynorthwyo’r henoed ac ers hynny bu ganddi amrywiaeth o swyddi uwch ym Mryste, Gwent a Sir Fynwy. Mae’n ymfalchïo mewn adeiladu perthynas gref gyda’r gweithlu a phobl sydd angen cymorth gofal cymdeithasol. Dywedodd: “Rwyf wrth fy modd ac yn falch i ddod yn Brif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd. Rwy’n gweithio bob dydd gyda staff rhagorol sy’n gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl. Rwyf eisiau arwain y gwasanaeth gydag angerdd, optimistiaeth ac uchelgais. Yn bennaf oll, rwyf eisiau sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar bobl a pherthnasoedd; y rhai y gweithiaf gyda nhw a’r rhai a gefnogwn i sicrhau ein bod yno bob amser i bobl yn ôl yr hyn sy’n bwysig iddynt.”

Mae Julie yn hanu o orllewin Swydd Efrog, ond mae wedi mabwysiadu Cymru fel ei chartref ac wedi byw yn Sir Fynwy am yr 20 mlynedd ddiwethaf gyda’i gŵr Colin a’i thri o blant sydd bellach yn oedolion, Chris, Dan a Scarlet. Mae’n hoff iawn o’r awyr agored ac yn mwynhau treulio amser gyda’i dau geffyl a dau gi, ac mae hefyd wrth ei bodd gyda beiciau modur a cheir cyflym.

Penodwyd Matt Phillips yn Bennaeth y Gyfraith a Swyddog Monitro, yn olynu Robert Tranter a fu’n gweithio i Gyngor Sir Fynwy am gyfnod maith ac sy’n gadael i fynd i swydd newydd gyda Bwrdeistref Sirol Caerffili, Magwyd Matt yng Nghas-gwent ac aeth i Ysgol Gynradd Pembroke ac Ysgol Cas-gwent cyn astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl graddio, ymunodd â’r Llynges Frenhinol fel arbenigedd logisteg, gan hyfforddi fel swyddog comisiwn yng Ngholeg Llynges Frenhinol Brittania yn Dartmouth cyn mynd ymlaen i arbenigo fel llongwr tanfor a gwasanaethu fel pennaeth adran ar HMS Tireless, llong danfor heliwr-lladdwr a gaiff ei phweru gan ynnni niwclear.

Detholwyd Matt gan y Llynges Frenhinol i hyfforddi fel bargyfreithiwr a bu’n astudio yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd cyn cael ei alw i’r Bar yn Neuadd Brawdlys y Deml Ganol. Treuliodd flwyddyn yn gweithio fel bargyfreithiwr troseddol yn Llundain cyn dychwelyd at y Llygres Frenhinol a dod yn gynghorydd cyfreithiol y Deyrnas Unedig i Lu Morol yr Undeb Ewropeaidd, yn canolbwyntio ar weithgareddau gwrth-ladrad ar y môr yn Horn Affrica. Parhaodd Matt i arbenigo mewn Cyfraith Ryngwladol a Gweithredol, gan ddod yn gynghorydd cyfreithiol i 3ydd Brigâd Comando y Llengfilwyr Brydeinig a gweithio fel strategydd yn Cyd-gomand y Lluoedd.

Mae Matt yn byw yn y Fenni gyda’i wraig Ruth a’i ferched Alice a Charlotte. Mae’n manteisio I’r eithaf ar fywyd yn y Fenni a Sir Fynwy, o fynd a’r ci am dro ym Mannau Brycheiniog i redeg, nofio dŵr agored neu seiclo ym mhob rhan o’r sir a thu hwnt.

Dywedodd Matt: “Rwyf wrth fy modd i fod yn ymuno â Chyngor Sir Fynwy. Tyfais lan yng Nghas-gwent ac rwyf wedi byw yn y Fenni ers blynyddoedd felly mae’n wych dychwelyd o yrfa yn y lluoedd arfog a aeth a fi i bob rhan o’r byd i roi rhywbeth yn ôl I’r sir a chymryd rhan yng ngwaith rhagorol Cyngor Sir Fynwy.

Meddai Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Rwy’n falch iawn i ni wneud y penodiadau yma sy’n dilyn ymgyrch gynhwysfawr i sicrhau recriwtio’r bobl orau. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at weld yr effaith a gaiff Frances, Julie a Matt ar Sir Fynwy wrth iddynt gynnig eu profiad, syniadau ac ymagwedd newydd.

“Fy nymuniadau gorau a diolch i Kellie, Claire a Rob wrth iddynt ein gadael a dymunwn yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol.”

I gael mwy o wybodaeth ar gyfleoedd gyda Chyngor Sir Fynwy mewngofnodwch ar:

www.monmouthshire.gov.uk/jobs-and-employment

Cafodd Ysgol Cil-y-coed, Ysgol 21ain Ganrif gyntaf Cyngor Sir Fynwy, ei hagor yn swyddogol gan y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw Gwent ddydd Gwener 20 Gorffennaf. Daeth y seremoni flwyddyn i’r diwrnod ar ôl cau’r hen adeilad.

Mae’r ysgol uwchradd £40 miliwn newydd yn darparu ar gyfer 1500 o ddisgyblion a chafodd ei chyd-gyllido gan Gyngor Sir Fynwy a Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg Llywodraeth Cymru. Y rhaglen yw’r buddsoddiad seilwaith mwyaf mewn ysgolion a cholegau ers y 1960au a chaiff ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, disgyblion a staff.

Bu llu o bobl amlwg, yn cynnwys Jessica Morden AS, Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy y Cyng Peter Clarke ac Arweinydd y Cyngor y Cyng Peter Fox yn bresennol yn y seremoni. Diolchodd y Pennaeth Gweithredol Mr Simon Rees a Chadeirydd y Llywodraethwyr Peter Nurcombe i bawb a gymerodd ran wrth adeiladu’r ysgol.

Bu’r adeilad a’i ethos yn ganolog i’r gymuned ers agor yr ysgol wreiddiol yn 1958. Mae’r ysgol newydd wedi ennill gwobrau am ei dyluniad a’i phensaernïaeth a bydd yn parhau i groesawu disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned ehangach drwy ei drysau. Mae’r dyluniad arloesol a thechnoleg rhyngweithiol o fewn yr ysgol yn darparu profiad dysgu o’r math diweddaraf un heddiw ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac yn galluogi disgyblion Cil-y-coed i ateb heriau’r cwricwlwm newydd.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc:

“Mae’n fraint nodi agoriad swyddogol addysg 21ain Ganrif ar gyfer disgyblion Cil-y-coed. Yr ysgol yw buddsoddiad mwyaf y cyngor hyd yma, a chaiff ei gyflwyno ar y cyd gydag Interserve, Llywodraeth Cymru, disgyblion a staff. Mae’r ysgol newydd yn braf, yn gyfeillgar i’r amgylchedd, yn effeithiol o ran ynni ac yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf oll i alluogi staff i ddefnyddio’r dulliau addysgu mwyaf modern.

“Roedd 70% o’r gweithwyr adeiladu o’r ardal leol ac fe wnaeth llawer o brentisiaid ennill sgiliau gwerthfawr yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd yr ysgol o fudd i bobl ifanc a’r gymuned ehangach yng Nghil-y-coed am genedlaethau. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i adnewyddu ein hadeiladau ysgol ar draws y sir fel y gall pob person ifanc yn Sir Fynwy fanteisio o amgylchedd dysgu modern.”

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg: “Ein cenhadaeth genedlaethol yw codi safonau, cau’r bwlch cyrhaeddiad a sicrhau system addysg sy’n ffynhonnell balchder a hyder cenedlaethol. Mae gan ein Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ac Addysg ran allweddol yn hyn a dyma’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a cholegau ers y 1960au.

“Rwyf yn falch iawn fod buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y prosiect £40m yma’n cael effaith gadarnhaol ar addysg a dysgu yn Sir Fynwy. Bydd yr ysgol newydd yn adnodd hollbwysig i’r holl gymuned.”

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf ddydd Llun 30 Gorffennaf yn siambr y cyngor yn Neuadd y Sir i drafod polisi arfaethedig yr awdurdod ar fyrddau hysbysebu a chelfi stryd.

Mae’r Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf wedi cydnabod y diddordeb sylweddol a fynegwyd gan fusnesau lleol, masnachwr, grwpiau anabledd a phreswylwyr mewn blynyddoedd diweddar ac mae’n croesawu pawb sydd â diddordeb i fynychu’r cyfarfod. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r cyhoedd i gynnig eu safbwyntiau ac i aelodau drafod y mater llawn, cyn i’r Pwyllgor Dethol wneud argymhellion ar yr opsiynau polisi.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys cyflwyniad gan Roger Hoggins, Pennaeth Gweithrediadau Sir Fynwy a ddilynir gan fforwm agored 30 munud i alluogi’r cyhoedd, busnesau a grwpiau i gyflwyno eu sylwadau. I osgoi ail-adrodd, mae’r cyngor yn argymell bod grwpiau’n enwebu llefarydd i siarad ar eu rhan.

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/democracy-councillors – caiff y cyfarfod ei ffrydio’n fyw ar gyfer rhai sy’n dymuno ei weld o bell. Gofynnir i unrhyw un sy’n dymuno dosbarthu dogfennau neu ddeunydd ysgrifenedig i’r pwyllgor eu hanfon at dîm gwasanaethau democrataidd Sir Fynwy erbyn 6pm ddydd Llun 23 Gorffennaf e-bost:

registertospeak@monmouthshire.gov.uk

Galwyd am y cyfarfod gan y Cynghorydd Jane Pratt, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf, a ddywedodd: “Gwyddom am bwysigrwydd y mater hwn a’r angen i drafod hyn mor llawn ag sydd modd. Fel canlyniad, mae’r Pwyllgor Dethol yn rhoi blaenoriaeth ar hyn drwy alw cyfarfod arbennig i alluogi’r pwyllgor i ddeall yn llawn beth fydd goblygiadau’r polisi ar fusnesau a phreswylwyr yn gwneud ei argymhelliad”.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet dros Weithrediadau Sir Fynwy: “Mae ein trefi yn lleoedd hardd a bywiog, yn deniadol llawer o ymwelwyr o bob rhan o’r byd. Rwyf wrth fy modd gyda’r diwylliant ‘caffe’ a welaf yn ein trefi a dim eisiau rhwystro hyn. Rwy’n annog pobl i ddod draw neu edrych ar y cyfarfod i gael wybodaeth ar sut y gallwn helpu busnesau barhau i ffynnu”.

Yn ychwanegol, cynhaliwyd dau gyfarfod cyhoeddus ddydd Gwener 13 Gorffennaf yn Neuadd y Sir, Trefynwy a dydd Llun 16 Gorffennaf yn Neuadd y Dref, y Fenni i alluogi busnesau a phreswylwyr i rannu eu sylwadau.

 

 

 

 

 

 

Cafodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, ei chroesawu i Ysgol Gynradd Tryleg ddydd Gwener 13 Gorffennaf. Cyfarfu’r Ysgrifennydd Cabinet gyda Phenaethiaid Ysgolion a Rheolwyr Busnes Clwstwr sydd newydd eu penodi gan Gyngor Sir Fynwy i drafod llwyddiant prosiect peilot tair blynedd i roi cefnogaeth neilltuol ar gyfer arweinwyr ac athrawon.

Cafodd y prosiect peilot ei gyllido ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol i ddarparu rheoli busnes a chefnogaeth ar gyfer yr holl ysgolion cynradd yn y sir. Mae Sir Fynwy yn un o 11 ardal a fu’n llwyddiannus yn sicrhau grant o £65,000 gan Lywodraeth Cymru ac arian cyfatebol gan y cyngor.

Mae’r Rheolwyr Busnes yn helpu penaethiaid ysgol i ganolbwyntio mwy ar gymuned yr ysgol, gan wneud eu rôl yn yr ysgol yn un fwy ymarferol gyda ffocws ar y disgyblion.

Dywedodd Richard John, Aelod Cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc ‘Bu’r prosiect yn rhedeg yn ein holl ysgolion cynradd ers nifer o fisoedd ac mae penaethiaid ein ysgolion eisoes yn dechrau gweld y manteision. Bu rheolwyr busnes yn gweithio’n agos gydag ysgolion i edrych am arbedion cyllideb a gostwng y baich gweinyddol ar benaethiaid. Rwy’n croesawu’r cyllid hwn gan ei fod mor bwysig i gefnogi arweinwyr ysgol, gan alluogi mwy o amser ac adnoddau ar gyfer addysgu fel bod pobl ifanc Sir Fynwy yn cael y cyfle gorau i gyflawni eu potensial.’

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd Addysg: “Mae angen i athrawon a phenaethiaid ysgolion fedru canolbwyntio ar y swyddi mai nhw sydd yn y lle gorau i’w cyflawni, swyddi y gwnaethant hyfforddi ar eu cyfer, swyddi a wnaeth iddynt bod eisiau dod yn athrawon yn y lle cyntaf.

“Mae llawer o bethau a all rwystro hyn ac mae athrawon yn aml yn sôn wrthyf am y pwysau sy’n eu hwynebu oherwydd llwyth gwaith.

“Rydym wedi gwrando a dyna pam, y llynedd, y cyhoeddais gyllid o £642,000 ar gyfer prosiect Rheolwyr Busnes Ysgolion. Ynghyd ag arian cyfatebol gan Awdurdodau Lleol mae hyn yn golygu fod dros £1.2 miliwn ar gael ar gyfer cynlluniau peilot mewn un ar ddeg o ardaloedd.

“Rwy’n falch iawn clywed fod y cyllid hwn eisoes yn gwneud gwahaniaeth i benaethiaid ysgol yn Sir Fynwy ac edrychaf ymlaen at glywed mwy am sut mae’r prosiect yn codi safonau a gwella ysgolion.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r newyddion fod tri o’i ofodau agored wedi cadw dyfarniad pwysig Baner Werdd a enillwyd y llynedd gan elusen amgylcheddol Cadw Cymru’n Daclus. Caiff Hen Orsaf Tyndyrn, Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed a Dolydd y Castell yn y Fenni eu cydnabod fel bod ymhlith y parciau a’r gofodau gwyrdd gorau yn y wlad a’u bod yn cynnal safonau uchel drwy gydol y flwyddyn. Mae’r gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion sylweddol a wneir gan wirfoddolwyr a rheolwyr parciau i gyrraedd y safonau hyn.

Mae parciau Sir Fynwy yn boblogaidd iawn gyda phreswylwyr ac ymwelwyr ac wedi ennill nifer o ddyfarniadau mewn blynyddoedd diwethaf. Mae Hen Orsaf Tyndyrn wedi datblygu enw ardderchog fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal a chafodd ei ddewis yn hoff barc y Deyrnas Unedig ym mhôl cyhoeddus Baner Werdd Dewis y Bobl yn 2011. Mae mewn ardal goediog hyfryd ger yr Afon Gwy ac mae darpariaeth ei ystafell tê yn nodedig.

Mae castell canoloesol gwych Cil-y-coed wedi’i osod mewn 55 erw o barc gwledig hardd yn cynnig gosodiad delfrydol ar gyfer picnics a llwybrau cerdded gyda muriau’r castell yn gefndir, gyda byrddau picnic a barbeciws. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn y castell drwy gydol y flwyddyn, gan ddenu pobl o bell ac agos yn cynnwys cyngherddau gan y grwpiau pop Status Quo a Little Mix.

Mae Dolydd y Castell y Fenni ar lannau’r Afon Wysg. Mae’r gosodiad heddychlon yn agos at ganol y dref a dyma leoliad Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cylch 2016, a fu’n llwyddiannus iawn.

Yn ogystal â’r safleoedd hynny a enillodd ddyfarniad Baner Werdd, mae saith lleoliad yn Sir Fynwy wedi ennill Dyfarniad Cymunedol y Faner Werdd – mae hyn yn cydnabod gofodau gwyrdd ansawdd uchel a gaiff eu rheoli gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Ymysg y grwpiau mae Cyfeillion Parc Bailey sy’n cwrdd yn rheolaidd i chwynu a chynnal gardd synhwyraidd. Y lleoliadau eraill yn y sir a gafodd Ddyfarniad Cymunedol Baner Werdd yw Coedwig Crug, Dol Crug, Rhandiroedd Crucornau, Gardd Gymunedol Goetre, Cae Grawn Porthysgewin a Pherllan Gymunedol Laurie Jones, Y Fenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Dwristiaeth a Hamdden: “Mae’n newyddion gwych y cafodd tri o barciau’r cyngor eu cydnabod fel bod yn haeddu dyfarniad Baner Werdd, gan roi cyfleusterau mor rhagorol i’n cymunedau. Mae Sir Fynwy yn sir hardd ac mae’r Hen Orsaf, Castell Cil-y-coed gyda’i Barc Gwledig a Dolydd y Castell yn y Fenni ymhlith y safleoedd y mae pobl yn heidio i ymweld â nhw. Llongyfarchiadau hefyd i’r saith safle a enillodd Ddyfarniad Cymunedol Baner Werdd. Rwy’n neilltuol o falch fod y ddau ddyfarniad yn cydnabod ymdrech a gwaith gwirfoddolwyr ym mhob safle.”

Mae’r nifer uchaf erioed o 201 o barciau a gofodau gwyrdd, yn cynnwys prifysgolion, mynwentydd, coetiroedd a rhandiroedd ledled Cymru wedi cyflawni’r safonau uchel sydd eu hangen i dderbyn Dyfarniad Baner Werdd a Dyfarniad Cymunedol Baner Werdd. Caiff rhaglen Dyfarniad Baner Werdd ei beirniadu gan arbenigwyr gofod gwyrdd, sy’n gwirfoddoli eu hamser i ymweld â safleoedd ymgeiswyr ac yn eu hasesu ar wyth maen prawf yn cynnwys safonau garddwriaethol, glanweithdra, rheoli’r amgylchedd ac ymgyfraniad y gymuned.

Dywedodd Lucy Prisk, Cydlynydd Baner Werdd Cadw Cymru’n Daclus: “Rydym yn falch iawn i fod yn dathlu blwyddyn ragorol arall i Ddyfarniadau Baner Werdd yng Nghymru. Mae’r 201 baner sy’n cyhwfan yn dyst i ymroddiad a brwdfrydedd staff a gwirfoddolwyr ar draws y wlad sy’n gweithio’n ddiflino i gynnal safonau Dyfarniad Baner Werdd.

“Byddwn yn annog pawb i fynd allan yr haf hwn a mwynhau’r parciau a’r gofodau gwyrdd anhygoel sydd gennym ar garreg ein drws.”

Mae rhestr lawn o enillwyr gwobrau ar gael ar wefan Cadw Cymru’n Daclus: www.keepwalestidy.cymru/greenflag

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal archwiliad o gerrig beddau ym Mynwent Llan-ffwyst yr hydref hwn. Mae’n ofynnol i’r cyngor sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld neu’n gweithio yn ei fynwentydd, ac mae gwirio diogelwch cerrig beddau yn rhan bwysig o’r cyfrifoldeb hwnnw. Caiff y profion eu cynnal gan weithwyr wedi eu hyfforddi a bernir bod cerrig beddau yn ddiogel os ydynt yn parhau’n sefydlog i lefel a benderfynir ymlaen llaw.

Caiff cerrig beddau sy’n methu eu cefnogi gan bolyn a band fel mesur tymor byr a bydd staff mynwentydd yn gosod rhybuddion yn hysbysu aelodau teulu fod yn rhaid iddynt gael gwasanaeth saer maen wedi’i gofrestru os dymunant ail-godi’r garreg. Os oes manylion cyswllt ar gael, bydd y cyngor hefyd yn ysgrifennu at deuluoedd am y camau a gymerwyd a’r hyn y dylent ei wneud. Caiff cerrig beddau na chafodd eu hailgodi o fewn chwe mis o fethu prawf eu suddo i draean eu dyfnder wrth ben y bedd.

Mae’r cyngor yn sylweddoli y gall aelodau teulu bryderu pan glywant fod carreg fedd yn anniogel ond mae’n gobeithio y bydd y rhai yr effeithir arnynt yn deall mai’r peth pwysicaf oll yw sicrhau diogelwch pobl sy’n ymweld â’r fynwent. Dylai unrhyw un sy’n bryderus os yw carreg bedd yn ddiogel neu sydd angen mwy o wybodaeth anfon e-bost at y Swyddog Mynwentydd – rhianjackson@monmouthshire.go.uk – neu ffonio 01873 735852.

Dywedodd aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fynwentydd, y Cynghorydd Phil Murphy: “Y gwaith yn Llan-ffwyst yw cam nesaf ein rhaglen dreigl i sicrhau diogelwch cerrig beddau ym mynwentydd y sir. Dylai unrhyw un gyda phryderon gysylltu â ni a byddwn yn hapus eu trin. Mae’r gwaith yn debyg o ddechrau ym mis Hydref a chael ei orffen erbyn diwedd y mis.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu busnesau technoleg i lansiad lleol Her Gov Tech Sir Fynwy. Mae’r digwyddiad yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Llun 16 Gorffennaf 10.00 – 1.45pm yn gyfle i gael mwy o wybodaeth a rhannu syniadau.

Defnyddir y £1.25 miliwn o gyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol sy’n anelu i helpu lleihau effaith unigryw a her prinder cludiant gwledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy. Bydd hyd at £50K ar gael yn y cam cyntaf i bum cwmni technoleg i gynnal cam ymchwil a datblygu gyda hyd at £500k arall yr un i ddau gwmni gynnal datblygiad peilot.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau i broblemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i lunio datrysiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus a all, unwaith y’u profwyd, gael eu cyflwyno mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau’r Deyrnas Unedig a sicrhau buddion i gymdeithas gyfan.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Gobeithiaf y bydd y digwyddiad yma’n creu llwybrau i fusnesau ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Rydych yn edrych am gwmnïau gydag ysbrydoliaeth i gynnig datrysiadau blaengar i liniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Caiff busnesau o bob maint eu hannog i fynychu’r digwyddiad sy’n cynnwys cinio rhwydweithio. Mae dulliau fel cynadleddau fideo ar gael i siarad gyda swyddogion os na all busnesau fynychu’r digwyddiad.

I gofrestru diddordeb yn y diwydiant ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/monmouthshire-govtech-challenge-tickets-47583594813

I gael mwy o wybodaeth a chyfle i weld ffilm fer yn esbonio’r cefndir a’r brîff ar gyfer yr her ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

 

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn dathlu gwaith y rhai sy’n annog ac yn hyrwyddo peillwyr mewn digwyddiad rhwydweithio rhwng 1pm a 5pm ddydd Mawrth 17 Gorffennaf yng ngardd Bwyd Bendigedig Brynbuga ger Neuadd y Sir.

Daw’r achlysur ynghyd â gwenynwyr sy’n cymryd rhan ym mhrosiect BEES Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg a mudiadau fel elusen Gwenyn dros Ddatblygu o Drefynwy a Cyfeillgar i Wenyn Sir Fynwy. Mae prosiect BEES yn codi ymwybyddiaeth o gadw gwenyn a’i bwysigrwydd i systemau ac amrywiaeth biolegol gyda sefydliadau, ysgolion a’r cyhoedd, gan gydweitho i rannu sgiliau, syniadau ac arfer gorau. Mesur o lwyddiant y prosiect yw y cafodd ei ethos ei fabwysiadu a’i addasu mewn mannau eraill, yn arbennig felly yn Sweden.

Caiff gardd Bwyd Bendigedig Brynuga ei rhedeg ar egwyddorion y mudiad Bwyd Bendigedig ac mae’n galluogi gwirfoddolwyr i dyfu llysiau neu ffrwythau yn ogystal â phlanhigion erail sy’n denu peillwyr fel gwenyn.

Ei nod yw dangos pa mor syml yw hi i greu amgylchedd sy’n denu pob rhywogaeth o beillwyr, gan ddapraru cynefinoedd, cysgod a bwyd. Mae’r ardd hefyd yn cynnwys 12 cwch gwenyn dan oruchwyliaeth elusen Gwenynwyr Gwent.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys taith o amgylch yr ardd a’r wenynfa.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Mae peillwyr yn hanfodol i’n goroesiad felly mae’n rhaid i ni weithredu i sicrhau eu bod yn ffynnu. Daw’r digwyddiad hwn ynghyd â’r bobl a’r mudiadau hynny y mae eu rôl yn hanfodol i’w fodolaeth parhaus. Rydym hefyd yn dathlu gwaith y prosiectau sy’n hyrwyddo gwenyn a pheillwyr eraill.”

Mae mwy o wybodaeth am waith y cyngor i annog peillwyr yn ei ardd Bwyd Bendigedig ym Mrynbuga yn:www.monmouthshire.gov.uk/incredible-edible-usk

Mae hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy yn galw ar blant y sir i gofrestru ar gyfer Darllen Mawr Drygionus – Her Darllen yr Haf 2018.

 Mae’r Her yn gofyn i blant 4 i 11 oed fenthyca a darllen unrhyw chwech llyfr llyfrgell a chafodd ei thema Darllen Mawr Drygionus ei ysbrydoli gan y comic plant poblogaidd iawn The Beano sy’n dathlu ei ben-blwydd yn 80 oed.

I gymryd rhan yn y Darllen Mawr Drygionus, y cyfan sydd angen i blant ei wneud yw cofrestru yn eu llyfrgell neu hyb cymunedol agosaf lle byddant yn derbyn map casglwr lliwgar o Beanotown i gadw cofnod o’u taith Her Darllen yr Haf. Bydd ymchwilio’r map yn datgelu cist drysor gudd. Wrth i blant ddewis llyfr ar gyfer Her Darllen yr Haf, byddant yn casglu sticeri arbennig i ychwanegu at eu map, gan helpu Dennis, Gnasher a ffrindiau i ddatrys cliwiau a darganfod y trysor, gan gael llawer o hwyl ac anturiaethau ar hyd y ffordd.

Mae rhaglen brysur o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer teuluoedd i ddathlu Her Darllen yr Haf, yn cynnwys dweud straeon gan Louby Lou. Dylai preswylwyr gysylltu â’u llyfrgell neu hyb cymunedol lleol neu fynd i monmouthshire.gov.uk i ganfod sut i gymryd rhan.

Dywedodd Sue Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol The Reading Agency sy’n llunio Her Darllen yr Haf: “Rydym yn credu fod popeth yn newid pan ddarllenwn a gwyddom o’n hymchwil faint o hwyl a gaiff teuluoedd a plant pan fyddant yn cymryd rhan yn yr Her. Mae’r Darllen Mawr Direidus  yn apelio ar draws cenedlaethau a gobeithiwn y bydd y thema hygyrch  a chyfeillgar i deuluoedd yn ysbrydoli mwy o blant nag erioed i ddarllen dros y gwyliau a defnyddio eu llyfrgell leol drwy gydol yr haf a thu hwnt.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Gall darllen gael ei roi o’r neilltu yn ystod gwyliau hir yr haf os nad oes gan blant fynediad rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser. Gall hyn achosi problemau i ysgolion yn y tymor newydd ond mae Her Darllen yr Haf flynyddol yn uchafbwynt o’r gwyliau i lawer o blant ac ni all ond bod yn fanteisiol os yw’n eu hysbrydoli i ymgolli mewn llyfr da.”

Dywedodd Fiona Ashley, Llyfrgellydd Sir Fynwy: “Wrth i mi ymweld ag ysgolion ar draws y sir i ddweud wrth blant am Her Darllen yr Haf, rwy’n sylwi mor frwdfrydig ydynt. Dechreuodd 915 o blant ar Her Darllen yr Haf y llynedd a rydym yn hyderus y bydd hyd yn oed fwy o blant yn cofrestru’r tro hwn.”

Caiff Darllen Mawr Direidus ei lansio mewn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd ar draws Sir Fynwy ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf.

Daeth dros 250 o bobl i ddigwyddiad dathlu a rhwydweithio yn Neuadd y Farchnad, y Fenni nos Iau ddiwethaf (5 Gorffennaf) i gydnabod cyfraniad yr unigolion a’r grwpiau sy’n gwirfoddoli i gynnal a chefnogi cymunedau’r sir. Ymysg y rhai’n bresennol oedd Uchel Siryf Gwent, Sharon Linnard, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert a maer y Fenni, y Cynghorydd Teslin Davies.

Gydag adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad yn lleoliad perffaith, bu 45 o grwpiau’n rhannu eu hangerdd dros helpu eu cymunedau gyda mudiadau’n dangos ffyrdd y gallant helpu gwirfoddolwyr, yn cynnwys cyfleoedd cyllid.

Noddwyd y digwyddiad gan y rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol sy’n cynnig cyfuniad o gyfleoedd dysgu, hyfforddiant a datblygu personol am ddim i wirfoddolwyr yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd. Caiff y rhaglen ei hariannu gan Raglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg.

Dywedodd Owen Wilce, Swyddog Arweiniol Datblygu Cymunedol a Phartneriaethau Sir Fynwy: “Cafodd y digwyddiad ei greu i gysylltu pobl, dechrau sgyrsiau a gwerthfawrogi gwirfoddoli. Cawsom ein bendithio gyda’r holl weithgaredd cymunedol sy’n mynd rhagddo yn yr ardal ac roeddem eisiau dod â sefydliadau ynghyd sy’n cynnig cefnogaeth i wirfoddolwyr sy’n gwneud pethau gwych yn ein cymunedau. Ein nod oedd creu cyffro.”

Roedd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol yn bresennol yn y digwyddiad. Ychwanegodd: “Rwyf mor falch fod y noswaith mor llwyddiannus. Mae ein dyled yn fawr i wirfoddolwyr Sir Fynwy ac maent yn haeddu’r holl help a’r gefnogaeth sydd ar gael i sicrhau eu bod yn parhau i wneud ein cymunedau yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Hoffwn ddiolch i’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i ymroi eu hamser i’w cariad o’u cymuned.”

Mae’r cyngor yn gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg mewn trefi eraill ar draws Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth ar y digwyddiad neu’r rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol cysylltwch ag Owen Wilce ar 01633 644420 neu owenwilce@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy yn croesawu busnesau technoleg i lansiad lleol Her Gov Tech Sir Fynwy. Mae’r digwyddiad yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Llun 16 Gorffennaf 10.00 – 1.45pm yn gyfle i gael mwy o wybodaeth a rhannu syniadau.

Defnyddir y £1.25 miliwn o gyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol sy’n anelu i helpu lleihau effaith unigryw a her prinder cludiant gwledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy. Bydd hyd at £50K ar gael yn y cam cyntaf i bum cwmni technoleg i gynnal cam ymchwil a datblygu gyda hyd at £500k arall yr un i ddau gwmni gynnal datblygiad peilot.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau i broblemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i lunio datrysiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus a all, unwaith y’u profwyd, gael eu cyflwyno mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau’r Deyrnas Unedig a sicrhau buddion i gymdeithas gyfan.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Gobeithiaf y bydd y digwyddiad yma’n creu llwybrau i fusnesau ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Rydych yn edrych am gwmnïau gydag ysbrydoliaeth i gynnig datrysiadau blaengar i liniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Caiff busnesau o bob maint eu hannog i fynychu’r digwyddiad sy’n cynnwys cinio rhwydweithio. Mae dulliau fel cynadleddau fideo ar gael i siarad gyda swyddogion os na all busnesau fynychu’r digwyddiad.

I gofrestru diddordeb yn y diwydiant ewch i: https://www.eventbrite.co.uk/e/monmouthshire-govtech-challenge-tickets-47583594813

I gael mwy o wybodaeth a chyfle i weld ffilm fer yn esbonio’r cefndir a’r brîff ar gyfer yr her ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/cy/her-govtech-catalyst

 

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi gwerth £150,000 o gymorth ariannol i 500 o fusnesau’r stryd fawr. Derbyniwyd yr arian gan Lywodraeth Cymru dan ei Gynllun Rhyddhad Ardrethi Stryd Fawr (HSRRS) 2018/19 a chytunodd y cyngor i dderbyn y cyllid a’i amodau mewn cyfarfod diweddar o’r cabinet.

Mae’r cyngor wedi dynodi safleoedd busnes stryd fawr cymwys o’i gofnodion ac wedi dyfarnu’r rhyddhad yn awtomatig. Os yw’r cyngor yn ansicr os yw safle busnes yn cydymffurfio gyda’r meini prawf gofynnol, caiff y cwmni cais ffurfiol fel y gellir gwneud penderfyniad.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet Adnoddau Sir Fynwy: “Mae hwn yn gyfnod anodd i’n stryd fawr a gallai’r cynlluniau rhyddhad ardrethi hyn fynd beth o’r ffordd i roi fwy o sicrwydd i fusnesau a’u gwneud yn fwy hyfyw.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n ymwybodol iawn o’r pwysau a roddodd ailbrisiad ardrethi diweddaraf Llywodraeth Cymru ar lawer o’n busnesau manwerthu. Fe wnaethom lobio’n galed i gael cymorth i’r rhai sy’n wynebu’r anawsterau mwyaf ac rwy’n falch yr aiff yr arian hwn beth o’r ffordd i gyflawni’r nod honno.”

Mae gwybodaeth lawn am y cynllun a’r canllawiau ar gyfer busnesau cymwys ar gael ar: www.monmouthshire.gov.uk/business-rates

Achubodd gweithredu cyflym gan staff canolfan hamdden fywyd dyn ar ôl iddo lewygu yn dilyn ataliad y galon tra’n chwarae pêl droed pump-bob-ochr. Defnyddiodd Duncan Thompson, swyddog ar ddyletswydd Canolfan Hamdden Cas-gwent, ddiffribiliwr y safle a gyda help gan gydweithwyr bu’n dadebru’r cwsmer Paul Kelly yn ogystal â chynorthwyo staff ambiwlans ar ôl iddynt gyrraedd. Cafodd Mr Kelly lawdriniaeth yn Ysbyty Brenhinol Bryste lle gwnaeth adferiad llawn.

Roedd Mr Kelly yn ddiolchgar iawn am weithredu prydlon staff a’u sgiliau cymorth cyntaf a gallai’r canlyniad fod wedi bod yn wahanol iawn hebddynt. Yn dilyn ei lawdriniaeth ymwelodd â’r ganolfan hamdden i gyfleu ei ddiolch.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae staff ein canolfannau hamdden yn broffesiynol iawn bob amser ac mae’r digwyddiad hwn yn dangos y safonau rhagorol y maent yn anelu atynt. Rwyf wrth fy modd gyda’r gweithredu prydlon ac effeithlon a wnaed ac yn falch iawn fod Mr Kelly wedi gwneud adferiad mor dda. Edrychwn ymlaen at ei groesawu’n ôl i’r ganolfan hamdden yn fuan.”

Dywedodd Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid Sir Fynwy: “Rydym yn falch iawn o’r cymorth a roddodd Duncan Thompson a’i gydweithwyr i achub bywyd yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent. Mae staff yn derbyn hyfforddiant misol yn cynnwys sgiliau cymorth cyntaf, CPR, defnyddio diffribiliwr a gwarchod bywyd. Mae Duncan a dau aelod arall o staff hefyd yn hyfforddwyr/aseswyr ar gyfer yr NPLQ (Cymhwystser Cenedlaethol Gwarchodwyr Bywyd Pwll) sy’n gweithredu mewn cysylltiad gyda Chymdeithas Frenhinol Achub Bywydau.”

Mae mwy o wybodaeth ar Ganolfan Hamdden Cas-gwent ar gael yn: www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/chepstow-leisure-centre-2 neu drwy ymweld â thudalennau Facebook a Twitter y ganolfan.

Cynhaliodd tîm rhianta corfforaethol Cyngor Sir Fynwy ddigwyddiad Diolch yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Iau 28 Mehefin i ddathlu ymroddiad rhagorol gofalwyr maeth yn Sir Fynwy.

 

Gwahoddwyd gofalwyr maeth i’r Castell am de prynhawn a chawsant flodau hardd, tystysgrif a geiriau o gydnabyddiaeth am eu hymroddiad a’u gofal parhaus i fabanod, plant a phobl ifanc sydd angen help llaw gan deuluoedd cariadus a chefnogol.

 

Yn bresennol roedd gofalwyr a fu’n maethu am gyfnodau amrywiol. Roedd y tîm yn falch i ddathlu pob gofalwr ac yn neilltuol o falch i fedru diolch i ofalwyr maeth lleol a fu gyda’r Cyngor am dros 25 mlynedd.

 

‘Y peth gorau am fod yn ofalwr maeth yw medru rhoi cyfle i blant. Rwy’n croesawu plant i fy nghartref ac yn rhoi’r bywyd gorau a allaf iddynt’ – Gofalwr Maeth o Sir Fynwy

 

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, cadeirydd y Panel Rhianta Corfforaethol: “Rwy’n falch iawn gweld cynifer o’n gofalwyr yn y digwyddiad. Mae mor bwysig cydnabod a dathlu ein gofalwyr maeth. Mae ganddynt ran mor bwysig ym mywydau rhai o’n plant a phobl ifanc fwyaf bregus. I’r rhai na allodd fod yn bresennol, rwy’n diolch i chi ac yn gobeithio eich gweld mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Mae Tîm Maethu Sir Fynwy yn rhoi cefnogaeth a chyngor ardderchog ac rwy’n annog unrhyw un sy’n ystyried dod yn ofalwr i ddod i  gysylltiad’.

 

Mae maethu yn rôl ryfeddol, werth chweil a all barhau am unrhyw beth o 5 mis i 25 mlynedd. Mae’r tîm bob amser yn edrych am fwy o bobl a all helpu babanod, plant a phobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01873 735950 neu anfon neges destun FOSTER gydag enw i 83222 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Mae Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy, yn falch iawn i gyhoeddi bod hyd at £1.25 miliwn o gyllid GovTech Catalyst ar gael i ddatblygu datrysiadau sy’n anelu i helpu torri cylch unigrwydd a her diffyg trafnidiaeth wledig sy’n wynebu llawer o bobl yn Sir Fynwy.

Caiff yr her ei lansio’n ffurfiol yn y Tram Shed, Caerdydd ddydd Mawrth 3 Gorffennaf a bydd y gystadleuaeth yn agor ddydd Llun 16 Gorffennaf.

Daw’r cyllid o gronfa newydd £20 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig i annog busnesau technoleg i ddarparu datrysiadau ar gyfer problemau cymhleth yn y sector cyhoeddus. Mae GovTech yn annog busnesau technoleg i ddod â datblygiadau arloesol i wasanaethau cyhoeddus y gellir eu cyflwyno, unwaith y’u profwyd, mewn meysydd eraill gan helpu i dyfu busnesau yn y Deyrnas Unedig a bod o fudd i gymdeithas yn gyffredinol.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol:

‘Yma yn Sir Fynwy cawsom ein bendithio gydag amgylchedd amrywiol a hardd, trefi llewyrchus a llawer iawn o gyfalaf cymdeithasol. Eto mae gan amrywiaeth ein tirluniau heriau. Mae unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar iechyd a llesiant pobl. Mae perthynas uniongyrchol rhwng unigrwydd, ein poblogaeth gynyddol heneiddiol a llai o ymdeimlad o gymuned.

Mae gostwng cyllidebau gwasanaethau cyhoeddus hefyd yn golygu fod llai o arian ar gael fel cymhorthdal ar gyfer gwasanaethau trafnidiaeth traddodiadol. Mae hyn yn broblem fawr mewn ardaloedd gwledig lle gall gymryd mwy na dwy awr i deithio i wasanaethau lleol ar drafnidiaeth gyhoeddus. Fel canlyniad mae preswylwyr yn ddibynnol iawn ar geir preifat sy’n gostus yn ariannol ac yn amgylcheddol. Gall yr heriau hyn arwain at gynyddu unigrwydd a’i gwneud yn anos i bobl ifanc gael mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth. Mae angen i ni ganfod datrysiadau i gyfoethogi bywydau pobl o bob oed yn y dyfodol.

Rwy’n annog busnesau o bob maint i gysylltu a rhannu syniadau i’n helpu lliniaru rhai o’r pwysau sy’n effeithio ar ein cymunedau mwyaf bregus.’

Mae’r gystadleuaeth yn agor ar 16 Gorffennaf ac yn cau ar 5 Medi 2018. Bydd cyfle i fusnesau glywed mwy am yr her a sut y gallant wneud cais yn y sesiwn wybodaeth a gynhelir yn yr wythnosau nesaf. I gael mwy o wybodaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/govtech_challenge

Ymunodd SARA (Gwasanaeth Achub Ardal Hafren) gyda staff Cyngor Sir Fynwy i ddringo Pen-y-fàl ar 21 Mehefin i ddathlu heuldro’r haf a chodi arian i SARA. Mae SARA yn sefydliad cychod bywyd a chwilio ac achub ar y tir sy’n gweithredu yn Swydd Caerloyw, Swydd Henffordd, Swydd Caerwrangon a Gwent. Mae digwyddiad dechrau haf ‘swyddogol’ yn argoeli haf gwych yn Sir Fynwy.

Mae cynifer o weithgareddau’n digwydd ar draws Sir Fynwy eleni i roi’r haf mae plant a phobl ifanc ei eisiau.

Dyddiau mas

Cefn gwlad hudolus, bryniau, llecynnau ger y dŵr a choedwigoedd – mae’r rhestr yn faith. Sir Fynwy yw’r lle ar gyfer anturiaethau awyr agored.

Gyda mwy o gestyll i bob milltir sgwâr nag unrhyw ardal arall yn y Deyrnas Unedig – Sir Fynwy yw’r lle perffaith i’w ymchwilio. Cynhelir gweithgareddau crefft bob wythnos drwy’r haf yn amgueddfeydd ac atyniadau Sir Fynwy.

Chwaraeon campus

Mae llwythi ar gael yng nghanolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent. A gyda phrif gyfleuster hamdden Trefynwy yn ail-agor ddiwedd Gorffennaf, mae llawer o atyniadau ar gyfer plant yn cynnwys ein canolfan chwarae dan do tri-llawr newydd sbon gyda system amseru trechu’r cloc gyffrous.

Gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd

 Bydd plant 5 i 12 oed wrth eu bodd yn treulio diwrnod yn ‘Gemau Sir Fynwy’ – 27 diwrnod yn llawn hwyl ym mhedair canolfan hamdden Sir Fynwy. Mae llawer o wahanol gampau i roi cynnig arnynt fel pêl-droed, pêl-rwyd, tenis, milltir bob dydd, dodgeball a llawer mwy – ffordd wych i blant ddysgu sgiliau newydd, cynyddu hyder a gwneud ffrindiau newydd.

Dywedodd Richard Newhouse, Swyddog Codi Arian SARA “Rydym yn ddiolchgar iawn i dîm Cyngor Sir Fynwy am gefnogi ein gwaith achub.”

Ychwanegodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Fenter “Bydd plant a phobl ifanc wrth eu bodd gyda’r haf hwn yn Sir Fynwy – mae cynifer o weithgareddau hwyl iddynt ddewis o’u plith. Pa ffordd well i ddechrau’r haf na thaith gerdded codi arian ar gyfer SARA yng nghefn gwlad bendigedig Sir Fynwy”.

Ar gyfer gweithgareddau haf mae plant yn wir eu dymuno tecstiwch ‘summer’ at 61211 neu edrych ar visitmonmouthshire.com/summer

I gyfrannu at SARA, ewch i Sara-rescue.org.uk/donate os gwelwch yn dda.

 

 

Gwahoddir unigolion a grwpiau sy’n helpu i gynnal a chefnogi cymunedau yn y Fenni a’r cylch i fynychu digwyddiad dathlu a rhwydweithio a noddir gan Gyngor Sir Fynwy yn Neuadd y Farchnad yn y dref.

Bydd y digwyddiad ddydd Iau 5 Gorffennaf rhwng 6.30pm a 8.30 pm yn rhoi cyfle i roi sylw ac arddangos y llu o grwpiau ac unigolion sy’n hymroi eu hamser i wneud i bethau gwych ddigwydd. Mae adeilad hanesyddol Neuadd y Farchnad yn ofod perffaith i gynnal nifer fawr o grwpiau, unigolion, ymarferwyr a sefydliadau.

 

Caiff y digwyddiad ei arwain gan Owen Wilce, Swyddog Arweiniol Datblygu Cymunedol a Phartneriaethau Sir Fynwy. Mae Owen yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac unigolion yn ogystal â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) i gynyddu a chefnogi’r ysbryd cymunedol gwych sy’n bodoli yn y Fenni. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ddiolch i bobl a chydnabod eu cyfraniad a’u hymrwymiad.

Bydd hefyd yn gyfle unigryw i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol i ymgysylltu, datblygu rhwydweithiau a meithrin perthynas i gryfhau gweithgaredd lleol. Bydd ystod eang o weithwyr proffesiynol a sefydliadau yn bresennol i gynnig cyngor ar gyllid, cefnogaeth i wirfoddolwyr a chyfleoedd hyfforddiant.

Bu achlysur tebyg yng Nghas-gwent yn llwyddiannus iawn ac mae’r cyngor yn gobeithio cynnal digwyddiadau cysylltiedig ym mhob tref ar draws sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n falch iawn i weld digwyddiad o’r fath hwn yn cael ei gynnal. Mae gennym gymaint o ddyled i wirfoddolwyr ar draws Sir Fynwy ac maent yn haeddu’r holl help a chefnogaeth sydd ar gael i sicrhau eu bod yn parhau i wneud ein cymunedau yn lle gwell ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Hoffwn ddiolch i’r rhai sy’n mynd yr ail filltir i roi eu hamser er budd eu cymuned.’

Mae croeso i bawb fynychu’r digwyddiad; i archebu lle ewch i

https://www.eventbrite.com/e/be-community-networking-event-abergavenny-tickets-46928441231

I gael manylion pellach, cysylltwch ag Owen: 01633 644420.

Bydd rhai newidiadau sylweddol i weinyddiaeth budd-daliadau yn Sir Fynwy ar gyfer pobl oedran gwaith o 27 Mehefin wrth i wasanaeth llawn Credyd Cynhwysol gael ei ymestyn yma. Mae hyn yn golygu y daw’r rhan fwyaf o hawliadau newydd ar gyfer chwe budd-dal gwaddol (Budd-dal Tai, Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceiswyr Gwaith seiliedig ar incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag incwm) yn rhan o’r Credyd Cynhwysol o’r dyddiad hwn a chaiff ei weinyddu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mewn achosion o’r fath ni fydd y Cyngor bellach yn gweinyddu Budd-dal Tai.

Manylion llawn ar gael yma

http://www.torfaen.gov.uk/en/CouncilTaxAndBenefits/Benefits/HousingBenefitandCouncilTaxReduction/Housingbenefit-generalinformation/Housing-Benefit-And-Council-Tax-Benefit.aspx

Mae prosiect peilot a weinyddir gan Raglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg – partneriaeth rhwng cynghorau Sir Fynwy a Chasnewydd i hyrwyddo cymunedau a busnesau gwledig a chynyddu ffyniant – yn anelu i godi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu ar bwysigrwydd pob rhywogaeth o beillwyr. Maent yn cynnwys gwyfynod, pili palas, chwilod, pryfed hofran a gwenyn.

Bydd prosiect Natur Wyllt yn canolbwyntio ar un ardal drefol yn Sir Fynwy, ac mae Rhaglen Datblygu Gwledig Dyffryn Wysg yn gwahodd y cynghorau lleol yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga i gyflwyno ceisiadau i fod y dref gyntaf lle mae peillwyr ar ganol y llwyfan.

Mae’r Cynllun Datblygu Rhanbarthol yn bwriadu i’r cynllun gael cyrraedd eang a rhoi gwybodaeth ar gynefinoedd, bwyd a gwarchod peillwyr. Bydd yn cynnig hyfforddiant i bobl sy’n torri lleiniau wrth ymyl y ffordd a gofodau agored yn ogystal ag adolygu polisi peillwyr presennol Sir Fynwy. Ymysg y gweithgareddau sydd ar y gweill mae teithiau gwenyn, sgyrsiau, ymweliadau i wenynfeydd a digwyddiadau i alluogi pobl i ddeall rôl angenrheidiol peillwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros fioamrywiaeth: “Mae peillwyr yn hanfodol i’n goroesiad felly mae’n rhaid i ni weithredu i sicrhau eu bod yn ffynnu. Mae prosiect Natur Wyllt y Cynllun Datblygu Rhanbarthol yn gam yn y cyfeiriad cywir at addysgu’r cyhoedd am bwysigrwydd y rhywogaethau yma.”

I gael mwy o wybodaeth ar brosiect Natur Wyllt cysylltwch ag Alison Howard, Cydlynydd Cynllun Peillwyr Sir Fynwy: alisonhoward@monmouthshire.gov.uk

Bydd Mon Lettings (MLS), gwasanaeth gosod Cyngor Sir Fynwy, yn mynd â’u gwybodaeth ac arweiniad unigryw i nifer o drefi yn Sir Fynwy yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf 2018. Mae’r tîm yn ymfalchïo mewn darparu profiad gosod ‘dim ffi dim trafferth ac yn gobeithio annog mwy o landlordiaid i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Mae MLS yn asiantaeth gosod gyda gwahaniaeth lle caiff y landlord a’r tenant eu clywed a’u gwerthfawrogi yn yr un modd. Mae gan y tîm brofiad eang ac maent yn awyddus i gynnig cefnogaeth i helpu landlordiaid gyda’r broses ddyrys o osod cartref.

Gall y tîm cyfeillgar helpu landlordiaid i gael y tenantiaid gorau ar gyfer eu cartrefi. Mae MLS yn cynnig archwiliadau eiddo am ddim bob chwarter, gwasanaeth trwsio heb fod yn argyfwng, gwasanaeth galw argyfwng allan o oriau a thaliadau rhent wedi eu gwarantu.

Mae taliad o hyd at £1500 ar gael i landlordiaid sy’n fodlon cynnig cyfnodau hirach o sicrwydd llety. Mae’r tîm yn gobeithio y bydd hyn yn cynyddu’r nifer o gartrefi sydd ar gael i aelwydydd sy’n ei chael yn canfod llety yn eu bröydd eu hunain.

Bydd y tîm ar gael i siarad gyda landlordiaid yn y lleoliadau dilynol:

• Dydd Mawrth 19 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 22 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 26 Mehefin 9.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 28 Mehefin 10.30am – 2.00pm Casgwent, Sgwâr Beaufort

• Dydd Mawrth 3 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 6 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 12 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Marchnad Cas-gwent
• Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad y Fenni
• Dydd Gwener 20 Gorffennaf 9.30am – 2.00pm Marchnad Trefynwy
• Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Marchnad Cil-y-coed
• Dydd Iau 26 Gorffennaf 10.30am – 2.00pm Cas-gwent, Sgwâr Beaufort

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dai: “Dylai landlordiaid gydag eiddo yn Sir Fynwy sy’n edrych am brofiad gosodiad dim ffi, dim trafferth fynd draw a siarad gyda’r tîm yn MLS. Rwy’n annog landlordiaid i geisio cyngor a chofrestru ar gyfer Gwasanaeth Mon Lettings. Rydym angen i bobl o bob oed aros o fewn y sir ac mae hwn yn gyfle gwych i landlordiaid helpu cymunedau i aros gyda’i gilydd.”

I gael mwy o fanylion ar ein gwasanaeth a’r hyn a gynigiwn, cysylltwch â Lindsay Stewart ar 01291 635713 / E-bost: mls@monmouthshire.gov.uk.

Mae ysgol gynradd yng Nghil-y-coed wedi cymryd rhan mewn prosiect i annog teuluoedd i helpu eu plant fod yn bwysau iach drwy fwyta’n iach a gweithgaredd corfforol. Nod y prosiect, a drefnwyd gan bartneriaid o gynllun ysgolion iach, tîm datblygu chwaraeon a gwasanaeth nyrsio iechyd ysgolion Sir Fynwy yw hyrwyddo dechrau hapus a iach mewn bywyd i blant.

Mae’r holl blant yn Ysgol Gynradd Dewstow wedi cymryd rhan mewn sesiynau coginio dan oruchwyliaeth yr athro technoleg bwyd profiadol Richard Shaw o Cooking Together, sefydliad sy’n gweithio gyda phob grŵp oedran. Mae’n dangos sut y gall bwyta’n iach fod yn rhesymol o ran pris, diddorol a hwyl. Yn ogystal, rhoddir pwyslais ar ddiogelwch, glanweithdra a llesiant. Roedd y bwyd a baratowyd yn Dewstow yn amrywio o salad couscous yr enfys, salad pasta heulwen a myffinau ffrwythau i fflapjacs crymbl ffrwyth, colslo crynsiog, pizzas blwch cinio a rapiau iach.

Dywedodd Gill Bray, pennaeth yr ysgol: “Rydym yn annog ein holl blant i fwyta’n iach, cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol ac i chwarae. Mae gweithio gyda’n teuluoedd yn bwysig i ni a phan mae ein plant yn hapus, rydym yn gwybod eu bod yn medru chwarae a dysgu’n well gyda’i gilydd.”

Cynhaliwyd y sesiynau coginio iach dros bedwar diwrnod yn ystod tymor yr haf yn cynnwys sesiynau coginio i rieni. Roedd y ddau weithdy i rieni ar ddydd Mercher 6 Mehefin yn canolbwyntio ar flychau cinio iach i blant a phrydau “fy maint i” – cyfeiriad at ddognau addas ar gyfer unigolion.

Rhoddwyd ffocws hefyd ar ymarfer yn Dewstow gyda thîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn hyfforddi’r holl ddisgyblion Blwyddyn 2 i ddod yn Gyfeillion Sylfaen, rhaglen newydd y bwriedir ei sefydlu’n fwy eang yn Sir Fynwy. Mae’r disgyblion hyn yn cynnig cefnogaeth i’w cyfoedion i chwarae gemau a bod yn gorfforol egnïol yn ogystal â bod yn fodel rôl cadarnhaol ar gyfer disgyblion iau yn yr ysgol. Mae Ysgol Gynradd Dewstow hefyd wedi cyflwyno rhaglen Gwneuthurwyr Chwarae Blwyddyn 5 ac mae ganddi ddau Lysgennad Ifanc ym Mlwyddyn 6 i sicrhau y sefydlir llesiant drwy’r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy dros blant a phobl ifanc: “Nid dim ond ar iechyd corfforol y mae diet gytbwys ac ymarfer yn dylanwadu – maent yn cael effaith uniongyrchol ar allu person ifanc i ddysgu. Mae gan ddisgyblion sy’n bwyta’n iach ac sy’n fwy egnïol fwy o ffocws ac yn fwy tebygol o gyflawni yn yr ysgol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:

 

 

 

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), gofalwyr, cyrff trydydd sector a’r bwrdd iechyd yn dathlu cyfraniad hanfodol gofalwyr y sir. Bydd Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy yn nodi’r Wythnos Gofalwyr (11-17 Mehefin) gyda chyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys stondinau gwybodaeth a sesiynau galw heibio mewn meddygfeydd, bore coffi a theisen, sesiynau sba, tro casglu porthiant perthi a chyngerdd gyda’r digrifwr Owen Money.

Mae’r Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth am ofalu, gan roi sylw i’r heriau sy’n wynebu gofalwyr ac yn cydnabod eu cyfraniad i deuluoedd a chymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Mae gofalwyr yn darparu oriau lawer o ofal di-dâl fel y gall perthnasau, ffrindiau neu gymdogion fyw adre cyhyd ag sydd modd. Mae llawer wedi rhoi’r gorau i gyflogaeth ar dâl i roi cefnogaeth, gyda rhai ar alwad yn barhaus. Maent yn gofalu am bobl gydag amrywiaeth eang o afiechydon ac anableddau yn cynnwys anableddau dysgu, problemau iechyd corfforol, dementia, salwch meddwl ac awtistiaeth yn ogystal â bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol. Mae gofalwyr yn cronni gwybodaeth werthfawr am y rhai y gofalant amdanynt fel y gall swyddogion meddygol a gweithwyr proffesiynol eraill ei ddefnyddio i fod yn sail i asesiadau.

Mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy wedi trefnu’r digwyddiadau dilynol yn ystod yr Wythnos Gofalwyr:

 Dydd Llun 11 Mehefin

 • Meddygfa Vauxhall, Cas-gwent (10am i 12 canol-dydd) – cymhorthfa galw heibio i ofalwyr
 • Gwesty St Pierre, Cas-gwent – sesiynau maldod i ofalwyr

Dydd Mawrth 12 Mehefin

 • Meddygfa Grayhill, Cil-y-coed (10am i 12 canol-dydd) a Meddygfa Tryleg (2pm i 4pm) – cymorthfeydd galw heibio gofalwyr
 • Gwesty Cwrt Bleddyn, Llangybi; sesiynau maldod i ofalwyr

Dydd Mercher 13 Mehefin

 • Gwesty Plas Derwen, Y Fenni – bore coffi i ofalwyr

Dydd Iau 14 Mehefin

 • Forest Coal Pit, Y Fenni – tro porthiant o’r perthi

Dydd Gwener 15 Mehefin

 • Trefynwy – “Owen Money and the Wrinklies”

Ar ran yr Wythnos Gofalwyr, dywedodd Heléna Herklots CBE: “Mae’n wych gweld cynifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws y wlad i gefnogi gofalwyr lleol. Mae’r Wythnos Gofalwyr yn gyfle i fudiadau ymuno â’n galwadau i gadw gofalwyr yn iach ac wedi cysylltu. Gwyddom fod gofalwyr yn aml yn rhoi eu hanghenion eu hunain ‘yng nghefn y gwt’, yn aml yn gohirio apwyntiadau meddyg neu seibiant o ofalu a allai eu helpu i gadw’n iach. Felly, p’un ai drwy waith, y gymuned, ysgol neu brifysgol, adre neu ymysg ffrindiau, mae gennym i gyd rôl i’w chwarae wrth helpu gofalwyr i gael mynediad i’r gefnogaeth maent ei angen i ofalu am eu hiechyd corfforol a meddwl eu hunain yn ystod yr Wythnos Gofalwyr.”

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cefnogi rolau ac anghenion gofalwyr mewn nifer o ffyrdd drwy ei dîm gofalwyr yn cynnwys pedwar o staff a chydlynydd. Enghraifft ddiweddar yw pan ddywedodd llawer o ofalwyr eu bod yn ei chael yn anodd darparu gofal ymatalrwydd felly trefnodd y cyngor ddigwyddiad hyfforddiant hanner diwrnod a gafodd ei fynychu’n dda, gan ddenu llawer o adborth cadarnhaol.

Yn y cyfamser, mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy wedi creu dwy strategaeth – ar gyfer oedolion ac ar gyfer gofalwyr ifanc – gyda gofalwyr lleol mewn digwyddiadau a drefnwyd yn arbennig wedi dylanwadu a hysbysu’r ddwy. Mae’r prosiect yn annog gofalwyr i gadw mewn cysylltiad drwy gofrestru am gylchlythyr ddwywaith y flwyddyn yn rhestru digwyddiadau, hyfforddiant a newyddion ar ddeddfwriaeth, mynediad ar ddisgownt i hamdden, a llawer mwy.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rydym yn falch i gymryd rhan yn nathliadau Wythnos Gofalwyr eleni ac yn cydnabod rôl hanfodol gofalwyr. Byddwn yn parhau i weithio’n agos i gynnig ein cefnogaeth lawn i’r rhai sy’n gofalu’n ddiflino am bobl eraill.”

I gael mwy o wybodaeth am strategaeth gofalwyr Sir Fynwy cysylltwch â Kim Sparrey  (07971 603110). I gael mwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau lleol yn yr Wythnos Gofalwyr, cysylltwch â: Tracey Davies, GAVO, 01633 241553.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cymryd camau i ostwng defnydd diangen ar blastig. Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Dethol Cymunedau Cryf y cyngor yn ddiweddar a chlywodd gan swyddogion a grwpiau cymuned di-blastig yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy am y difrod y mae plastig defnydd untro yn ei achosi i’r amgylchedd, yn ogystal â hagru cymunedau gyda sbwriel.

Argymhellodd y pwyllgor y dylai’r cyngor gytuno  i weithio tuag at achrediad fel un o’r siroedd di-blastig cyntaf, a gymeradwywyd gan elusen amgylcheddol Surfers against Sewage. Cynhelir cyfarfod nesaf y cyngor sir ddydd Iau 21 Mehefin.

Mae’r pwyllgor wedi cynnig y bydd Cyngor Sir Fynwy yn:

 • Gwneud ymrwymiad i weithio at statws di-blastig
 • Adolygu ei ddefnydd ei hun o blastigau defnydd  untro a chymryd camau i ddynodi a gostwng defnydd diangen o blastig
 • Cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol i ostwng defnydd plastig a chynnal digwyddiadau fel ymgyrchoedd codi sbwriel
 • Gweithio gydag ysgolion, busnesau a phartneriaid eraill i ostwng defnydd plastig
 • Gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau ar eiddo’r cyngor i ostwng plastig defnydd untro i isafswm (a sicrhau fod ailgylchu effeithlon ar gael ar gyfer plastig angenrheidiol)
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i gefnogi a chydlynu gweithgareddau di-blastig ar draws y sir.

Taniwyd cynnydd enfawr mewn diddordeb yn ddiweddar mewn gostwng y defnydd o blastig defnydd untro, yn cynnwys yn dilyn y golygfeydd brawychus o lygredd morol yng nghyfres Blue Planet y BBC. Mae plastigau defnydd untro yn defnyddio tanwyddau ffosil gwerthfawr, yn cymryd cannoedd o flynyddoedd i bydru, anafu bywyd gwyllt ar y tir ac ar y môr, hagru’r tirlun, blocio draeniau ac yn ddrud i’w brynu, cliro a’i waredu.

Yn ogystal â gweithio ar lefel llywodraeth leol yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac mewn archfarchnadoedd a’r diwydiant deunydd pecynnu, mae llawer yn digwydd yn lleol. Sefydlwyd grwpiau cymunedol di-blastig ledled Sir Fynwy eleni ac maent i gyd yn adrodd lefelau rhagorol o gefnogaeth gan y cyhoedd. Mae’r gwirfoddolwyr brwdfrydig hyn yn gweithio gyda busnesau lleol, cynghorau tref, ysgolion ac eraill i ostwng y defnydd o blastig yn eu cymunedau.

Mae’r cyngor sir wedi dechrau trafodaethau ar bryniadau gan gyflenwyr arlwyo a sut y gall ostwng y defnydd o eitemau plastig tafladwy. Mae hefyd wedi cysylltu â phartneriaid erail. Er enghraifft mae Coleg Gwent, sy’n rhannu’r safle gyda’r cyngor ym Mrynbuga, wedi ymrwymo i ostwng y defnydd o blastig yn ei ffreuturau.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau Cyrf: “Mae’n wych clywed am angerdd a gwaith caled ein trefi i fynd i’r afael â’r mater pwysig hwn. Mae’n hanfodol fod y cyngor a grwpiau cymunedol yn cydweithio’n agos mewn partneriaeth i gynyddu eu hymdrechion i ostwng y defnydd o blastig yn y sir.”

Mae tîm gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy yn trefnu gwersyll haf ddechrau Gorffennaf ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgolion Cas-gwent a Chil-y-coed. Bydd diwrnod llawn ar safle ar ymyl y Mynydd Du yn cyflwyno pobl ifanc i wersylla, cerdded a gweithgareddau fel saethyddiaeth a sgiliau coedwig. Ar ôl swper, bydd y plant yn mwynhau cyfleoedd i ymlacio, yn cynnwys sinema awyr agored, cyn gwersylla dros nos. Byddant yn gadael y bore nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod dros ieuenctid ar gabinet Sir Fynwy: “Bydd y gwersyll yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu hannibyniaeth a’u gallu gwaith tîm, tra’n mwynhau sesiynau heriol a hwyliog. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi rhai o’r gweithgareddau tebygol os ydynt yn cofrestru ar gyfer Gwobr Dug Caeredin.”

Treulir mwyafrif y gwersyll ar y safle ond bydd y plant yn cymryd rhan wrth gerdded yr ardal wledig o gwmpas.

I gael mwy o wybodaeth ar Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy, mewngofnodwch ar:

www.monmouthshire.gov.uk/education-services/youth-service

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff cyhoeddus eraill i gynnal diwrnod ymwybyddiaeth baw cŵn yn ddiweddar. Mae timau iechyd yr amgylchedd a chlirio gwastraff & strydoedd y cyngor, yn ogystal â chynghorau tref a chymuned a’r heddlu’n parhau i godi ymwybyddiaeth o natur wrthgymdeithasol baw cŵn drwy gynllun Rhoi’r Cerdyn Coch i Faw Cŵn.

Mae’r diwrnod ymwybyddiaeth diweddaraf yn canolbwyntio ar dde’r sir ac yn arbennig Cil-y-coed, Porthysgewin, Magwyr a Rogiet, gyda swyddogion y cyngor a’r heddlu, cynghorwyr lleol a phreswylwyr yn trafod y mater gyda pherchnogion cŵn, yn dosbarthu bagiau baw cŵn am ddim ac yn codi arwyddion.

Cynhaliwyd digwyddiadau ymwybyddiaeth tebyg mewn blynyddoedd diweddar ac ymddengys fod ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi, o farnu o adborth perchnogion cŵn. Serch hynny mae baw cŵn yn parhau i fod yn un o’r problemau amgylcheddol mwyaf cynhennus a adroddir amlaf ac er fod yr ardaloedd yr ymwelwyd â nhw yn gyffredinol lân, mae mannau gwael yn dal i aros.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Rydym yn gwerthfawrogi’r gwelliannau amlwg mewn llawer o rannau o’r sir mewn blynyddoedd diweddar gyda mwy a mwy o berchnogion cŵn yn codi baw eu hanifeiliaid. Mae angen i ni barhau i ganolbwyntio ar y mater serch hynny gan fod adroddiadau am ddigwyddiadau yn parhau, yn arbennig mewn meysydd chwarae plant a’n hardaloedd chwaraeon a hamdden. Mae’r rhain yn achosi consyrn neilltuol. Mae gan ein dyddiau ymwybyddiaeth wrth atgoffa pawb am bwysigrwydd y neges syml – bagiwch a biniwch.”

 Mae gan awdurdodau lleol a Heddlu Gwent y grym i roi hysbysiadau cosb sefydlog a gall perchnogion sy’n methu codi baw eu cŵn wynebu dirwy £75 yn y fan a’r lle. Os yw person yn gwrthod talu a’r achos yn mynd i’r llys gall y troseddwr gael dirwy o hyd at £1,000. Mae’n rhwydd hysbysu’r cyngor am berchnogion cŵn sy’n methu codi baw eu hanifeiliaid drwy: http://www.monmouthshire.gov.uk/home/streets-parking-and-transport/recycling-and-waste/dogfouling/

Bydd Castell y Fenni yn edrych yn ôl dros 700 mlynedd ddydd Sadwrn 9 Mehefin pan gynhelir ail-gread o’r cyfnod o hanes canol oesoedd yn ystod y Rhyfel Can Mlynedd yno. Bydd y digwyddiad yn rhedeg rhwng 11am a 4pm.

Yn ôl drwy alw poblogaidd, bydd cymdeithas ail-greu The Freeman of Gwent yn gwersylla yn y tiroedd ac yn cynnig arddangosiadau ymarferol yn ystod y dydd yn dangos pam fod gymaint o ofn y bwa hir, cyfle i sgwrs gyda chogyddion canoloesol ac edrych yn agos ar ardaloedd byw marchogion a milwyr yn ogystal â’r hyn a wisgent a sut yr oeddent yn dioddef amodau flynyddoedd mawr yn ôl.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wasanaethau diwylliannol: “Mae’r achlysur yn argoeli bod yn hwyliog a diddorol i bob oed wrth iddo ddod â hanes y canol oesoedd yn fyw mewn castell hynafol yn y Gororau.”

Bydd tocynnau ar gael wrth y glwyd – oedolion (£5), plant (£3) a theulu (£15).

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01873 854282, mewngofnodi ar www.abergavennymuseum.co.uk neu ymweld â thudalennau Facebook a Twitter yr amgueddfeydd.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant dros ŵyl banc diwedd y Gwanwyn!

Bydd Hybiau Cymunedol Trefynwy a Chil-y-coed yn dathlu Diwrnod Elmer ddydd Sadwrn 26 Mai gyda digwyddiadau ar gyfer plant 4 i 8 oed – bydd y digwyddiad yn Nhrefynwy yn cychwyn am 11am ac yng Nghil-y-coed am 10.30am. Gofynnir i blant wisgo dillad lliwgar i ddathlu eu hoff eliffant clytwaith.

Mae Hyb Cymunedol Chil-y-coed hefyd wedi trefnu gweithdy Lego ar gyfer plant rhwng pump ac wyth oed rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 30 Mai. Yn ogystal, cynhelir yr Amser Rhigwm i Fabanod rheolaidd ddydd Mawrth 29 Mai am 2pm a’r Amser Stori Plant dan Bump fel arfer ddydd Iau 31 Mai am 2pm.

Mae Hyb Cymunedol y Fenni yn trefnu sesiwn straeon a gweithgaredd crefft yn cynnwys y cyfle i wneud mobeil tedi bêr rhwng 10.30am a 11.30am ddydd Mercher 30 Mai. Mae’r digwyddiad yn addas ar gyfer plant wyth oed ac iau.

Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y digwyddiadau hyn yn hybiau cymunedol y cyngor.

Am 7.30pm ddydd Gwener 1 Mehefin bydd Theatr Borough y Fenni yn cyflwyno Cinderella, cynhyrchiad hyfryd gan Ballet Cymru yn seiliedig ar y stori hoff. Mae Ballet Cymru yn ymfalchïo mewn bod yn wahanol ac ni fydd Cinderlla yn eithriad, gyda sgôr cerddoriaeth newydd sbon ac elfennau syrcas ynghyd â dawns glasurol o’r math gorau. Mae’r tocynnau yn £14 (consesiynau £12, plant £7.50) ar gael o

www.boroughtheatreabergavenny.co.uk neu’r swyddfa docynnau ar 01873 850805.

Bydd Ballet Cymru yn cynnal y gweithdai hanner tymor poblogaidd yn Theatr y Borough rhwng dydd Mawrth 29 Mai a dydd Gwener 1 Mehefin. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.welshballet.co neu drwy ffonio 01633 892927.

Unwaith eto, mae Hamdden Mynwy yn cyflwyno Gemau Sir Fynwy sy’n seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Cynhelir y rhain ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Mawrth 29 Mai a dydd Gwener  1 Mehefin gan roi cyfle i blant a phobl ifanc rhwng 5 a 12 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon. Y gost fesul diwrnod yw £16.50 (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) – mae prisiau rhatach ar gael ar gyfer siblingiaid a deiliaid cerdyn Cynllun Pasport i Hamdden. I archebu lle ewch i  MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy: 01600 775135 – oherwydd gwaith adeiladu ni fydd unrhyw chwaraeon dŵr yn Nhrefynwy.

Mae digwyddiadau hanner tymor pellach yn y sir ar gael ar wefan Ymweld â Sir Fynwy: www.visitmonmouthshire.com/half-term – mae llawer ohonynt yn addas ar gyfer plant a theuluoedd.

Mae Uned Cludiant Teithwyr Sir Fynwy yn gwahodd preswylwyr i helpu llunio dyfodol gwasanaethau bws lleol o amgylch tref Cas-gwent. Bydd y tîm yn cynnig sesiynau galw heibio yng Nghanolfan Gymunedol Bulwark ddydd Llun 4 Mehefin rhwng 10am a 2pm a 4pm i 6pm.

Mae’r gwasanaethau bws, a elwir gyda’i gilydd yn Wasanaeth C, yn cynnig darpariaeth hanfodol ar gyfer preswylwyr o bob oed, a hoffai’r tîm glywed gan gynifer o bobl ag sydd modd mewn ymgais i’w gwella. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys C1 (Thornwell/Cas-gwent/Tesco), C2 (Cas-gwent/Bulwark) a C4 (Cas-gwent/The Danes).

Bydd y sesiynau galw heibio hefyd yn gyfle i rannu sylwadau a syniadau gyda’r tîm am ba ardaloedd y gallai’r gwasanaeth eu cyrraedd.

Mae arolwg ar-lein byr hefyd ar gael i breswylwyr na all fynychu’r sesiynau galw heibio: mewngofnodwch ar  www.monmouthshire.gov.uk/bus-timetables

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones, Aelod Cabinet Trafnidiaeth a Gweithrediadau’r Sir: “Rwy’n annog preswylwyr i ddod draw a dweud eu barn. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn rhaff bywyd i lawer o bobl a hoffem ganfod sut maent yn teimlo ar hyn o bryd a’r hyn yr hoffent ei weld yn y dyfodol.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Christian Schmidt, Cynllunydd Trafnidiaeth Sir Fynwy – ChristianSchmidt@monmouthshire.gov.uk – neu 07471 479238.

 

 

 

Bydd tîm gofal maeth Sir Fynwy yng Nghanolfan Gymunedol The Bridges yn Nhrefynwy ddydd Llun 30 Mai rhwng 10am a 12pm a 7pm i 9pm i gwrdd a chyfarch preswylwyr sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth.

 

Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hirdymor. Mae eu hangen i ddarparu seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau. Mae hefyd angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

 

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

 

Gall unrhyw un sy’n methu mynychu’r sesiynau gael gwybodaeth ac arweiniad ar wefan Gwasanaeth Maeth y Cyngor: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Sefydlwyd gwasanaeth testun newydd i’w gwneud yn gyflym ac yn rhwydd i gysylltu â’r tîm. Gofynnir i breswylwyr anfon neges testun FOSTER ac enw i 83 2222. Bydd aelod o’r tîm yn ateb i helpu dechrau ar y daith maethu ar gyfer pobl yn Sir Fynwy.

 

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc bob hawl i’r dechrau gorau posibl mewn bywyd a gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma. Mae’r tîm maethu yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn ofalwyr maeth i ddod draw i Ganolfan Gymunedol The Bridges, ymweld â’r wefan, ffonio’r tîm neu anfon neges destun atynt.”

 

I wneud gwahaniaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu ffonio 01873 735950.

Sefydlwyd prosiect digidol a gefnogir gan dîm rhaglenni gwledig Sir Fynwy i ddod â band eang cyflym iawn i gymunedau yng ngogledd y sir. Bydd y prosiect – a sefydlwyd gan Gyngor Cymuned Llanofer – yn dod â band eang cyflym iawn i neuaddau pentref yn Y Bryn, Llanddewi Rhydderch a Llanofer i greu hybiau dysgu ansawdd uchel a chysylltiadau da ac i wella cyfleusterau lleol. Mae croeso i gymuned Sir Fynwy ddod i Neuadd Pentref Llanofer o 5pm ddydd Mercher 23 Mai i rannu eu syniadau am sut y gall y prosiect esblygu.

Daeth cyllid ar gyfer y prosiect o raglenni LEADER Dyffryn Wysg a’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig. Os yw’n llwyddiannus, gall y cynllun peilot weithredu fel model ar gyfer cynlluniau cymunedol tebyg.

Mae pwyllgorau neuaddau pentref yn gobeithio y bydd gwella cysylltiadau digidol yn galluogi pobl i gael mynediad i wasanaethau fel undebau credyd, cyngor ar bopeth a gwasanaethau ariannol ar-lein yn ogystal â chynnig cyfleoedd gwell i ddatblygu sgiliau ar gyfer hamdden a chwilio am swyddi.

Bydd y prosiect hefyd yn helpu i ddod â chymunedau Llanofer yn nes at ei gilydd ac atal unigrwydd gwledig sy’n gydnaws ac amcan y cyngor sir o ddarparu sir ffyniannus a chysylltiedig.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ymgysylltu â’r gymuned: “Byddwn yn annog pobl i ddod draw i’n cyfarfod ar 23 Mai i rannu eu syniadau am ba mor gyffrous y gall y gofodau cymunedol hyn ddod, i gysylltu pobl a helpu i atal unigrwydd gwledig.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: Mike Powell, Rheolwr Rhaglenni Gwledig Sir Fynwy: – MichaelPowell@monmouthshire.gov.uk

 • Derbyniodd y prosiect gyllid drwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a gaiff ei chyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop dros Ddatblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Fynwy wedi ymweld ag ardal chwarae plant Chippenham Mead yn Sir Fynwy i edrych ar y safle fydd yn manteisio ar fuddsoddiad yn dilyn datblygiadau tai diweddar. Caiff y cynigion gwreiddiol i adnewyddu’r ardal chwarae bresennol eu gwrthwynebu gan rai sydd eisiau symud yr ardal chwarae i ran mwy addas o ran yr amgylchedd yn Chippenham Mead. Mae preswylwyr eraill yn gwrthwynebu’r symud er mwyn diogelu’r ardal fel gofod agored. Mae gan Chippenham Mead statws cyfreithiol fel grîn pentref.

“Roedd aelodau’r Cabinet o’r farn fod gan y safle presennol ddiffygion oherwydd ei fod yn agos at sŵn ac allyriadau posibl gan gerbydau o’r briffordd brysur gerllaw”, meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, dirprwy arweinydd y cyngor. “Roeddem hefyd yn teimlo ei fod yn cael ei llesteirio gan waliau cefn uchel yr ysgol gyfagos, yr A40 a’r byndiau pridd o amgylch y safle. Ar ôl edrych ar yr holl safle, rydym wedi gofyn i swyddogion ymchwilio ymarferoldeb safleoedd eraill yn Chippenham Mead fel y gallwn ddynodi opsiwn a ffafrir.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Greenland: “Mae gennym ddyletswydd tuag at ein plant a chaiff hynny ei goleddu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym hefyd yn parchu delfrydau deddfwriaeth a gynlluniwyd i ddiogelu Chippenham Mead rhag datblygiad. Mae deddfwriaeth yn ein tynnu mewn cyfeiriadau croes. Bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad, gan gydbwyso llesiant plant gyda diogelu’r gofod agored gwerthfawr yma.”

Caiff aelodau o’r cyhoedd ac eraill â diddordeb gyfle i roi sylwadau cyn i’r Cabinet ystyried yr opsiwn a ffafrir.

Os yw’r Cabinet yn cynnig safle arall, bydd angen cymeradwyaeth cynllunio a chydsyniad Llywodraeth Cymru dan Gynllun Rheoleiddio Griniau Pentrefi. Bydd y broses hefyd yn cynnwys cyfle ar gyfer sylwadau.

Bu Sir Fynwy yn dathlu degfed pen-blwydd cael ei henwi’n Brif Gyrchfan Bwyd Cymru* gyda digwyddiad Blasau Sir Fynwy yng Nghanolfan Croeso Cas-gwent ddydd Llun 14 Mai. Roedd yr achlysur yn hyrwyddo bwydydd a diodydd lleol i fusnesau lletygarwch yr ardal ar ddechrau Wythnos Twristiaeth Cymru.

Mae twristiaeth bwyd yn neilltuol o bwysig i’r sir ac amcangyfrifir bod gwariant ar fwyd a diod gan ymwelwyr yn werth £37.5m o’r cyfanswm refeniw o £190m a gynhyrchwyd gan dwristiaeth yn Sir Fynwy (yn ôl STEAM**).

Mae bwyd yn rhan hanfodol o’r cynnig twristiaeth, a gellid dadlau bod hynny oherwydd mai dyma’r pwynt cyswllt mwyaf cyffredin gydag ymwelwyr. Mae cynnyrch lleol ac amrywiaeth o leoedd ansawdd uchel i fwyta ac yfed ynddynt hefyd yn sbardunau allweddol i ymwelwyr wrth ddewis lle i ymweld ag ef.

Mae tueddiadau ymwelwyr yn dangos fod diddordeb mewn bwyd yn parhau i gynyddu’n gyflym ac yn awr yn cyrraedd tu hwnt i’r elite, yn ddwfn i’r boblogaeth gyffredinol. Yn ogystal â bod yn elfen bwysig o brofiad ymwelwyr o gyrchfan, mae twristiaeth bwyd hefyd yn sbardun allweddol mewn twf twristiaeth cynaliadwy.

Parhaodd hunaniaeth bwyd Sir Fynwy i dyfu dros y deng mlynedd diwethaf. Mae Gŵyl Fwyd y Fenni yn fyd-enwog a bellach yn ei hugeinfed flwyddyn ac aeth o nerth i nerth, gydag enw rhagorol fel cyfle i chefs, busnesau bwyd, newyddiadurwyr, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd i ddod ynghyd mewn gofod cynhwysol, a chyflwyno cyfle gwerthfawr i bobl o bob cefndir i ymchwilio a dysgu am fwyd.

Nid yw’n syndod fod gan y sir fwy na’i chyfran deg o arwyr bwyd lleol. O gynhyrchwyr angerddol gydag ymroddiad i greu cynnyrch bwyd a diod arbenigol a bob dydd (yn defnyddio cyfuniad o ddulliau traddodiadol ac arloesedd 21ain ganrif) i chefs blaenllaw a bwytai yn cyflwyno a hyrwyddo cynhwysion a chynnyrch lleol ansawdd uchel i gwsmeriaid.

Mae pedair gwinllan y sir, tri micro-fragdy, dau gynhyrchydd seidr, tair ysgol goginio, dau fwyty gyda seren Michelin (un yn cynnig teithiau chwilota lleol), dwy ŵyl fwyd, gŵyl seidr a nifer gynyddol o safleoedd yn gwerthu bwydydd a diodydd lleol (yn cynnwys delis a siopau bara lleol, a marchnadoedd ffarm rheolaidd yn y Fenni a Brynbuga) yn golygu nad oes unrhyw brinder o brofiadau ansawdd uchel yn gysylltiedig â bwyd a diod i ddenu grwpiau a theithwyr annibynnol i’r sir.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Hoffem ddweud diolch yn fawr ac i godi gwydraid o win, seidr neu gwrw lleol neu ddewis o’ch dewis i bawb sy’n ymwneud â chynhyrchu, gweini a hyrwyddo bwydydd a diodydd lleol i ymwelwyr a phreswylwyr. Bu’n ymdrech gydlynus dros gyfnod estynedig ac mae angen i ni wneud llawer mwy i sicrhau fod Sir Fynwy’n parhau’n flaenllaw ym meddyliau pobl pan maent yn dewis cyrchfan eu gwyliau tymor byr nesaf. Yn bwysicaf oll mae angen i ni barhau i ddatblygu ein diwylliant bwyd lleol neilltuol drwy sicrhau fod ymwelwyr yn cael mynediad i gynhwysion lleol yn ein siopau a gwyliau ac ar ein bwydlenni, a’n bod yn adeiladu ar ein llwyddiannau i sicrhau bwyd a diod cyson ansawdd uchel ar draws pob pwynt pris.”

Mae mwy o wybodaeth ar gynnig bwyd a diod lleol Sir Fynwy ar gael yn: www.visitmonmouthshire.com/foodanddrink

Roedd cynhyrchwyr Sir Fynwy yn bresennol yn nigwyddiad blasu lletygarwch Sir Fynwy yng nghanolfan Croeso Cas-gwent yn cynnwys:

Green & Jenks Gelato

Teisennau a Nwyddau Pob Di-glwten Lou

Sorai

Y Gymdeithas Cadwraeth

Seidr Apple County

Gwinllan Parva Farm

Gwinllan White Castle

Bragdy Baa

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Peter Clarke yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 8 Mai yn dilyn ei enwebu gan Peter Fox, Arweinydd y Cyngor. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Rwy’n hollol hyderus y bydd Peter yn gwneud Cadeirydd rhagorol unwaith eto.” Hwn fydd ail gyfnod y Cynghorydd Clarke fel Cadeirydd yn dilyn ei gyfnod yn y swydd yn arwain lan at fis Mai 2011.

Ganwyd Peter Clarke yn Royal Leamington Spa yn 1943 gyda’i fam yn efaciwi o Coventry gerllaw. Cafodd ei addysg yn ysgol Caludon Castle y ddinas, un o ysgolion cyfun cyntaf y wlad, ac wedyn daeth yn brentis maint fesurydd. Ymysg y prosiectau y bu’n gweithio arnynt oedd y ffordd i wella lon ddeuol A40 Ross-on-Wye i Drefynwy ar ddechrau’r 1960au pan gyfarfu ei wraig Jan, ei wraig o 46 mlynedd. Bydd Jan yn gweithredu fel cymar Peter yn ystod ei flwyddyn fel Cadeirydd.

Mae gan y Cynghorydd Clarke brofiad gwleidyddol helaeth ar ôl bod yn aelod o Gyngor Sir Gwent am wyth mlynedd cyn cael ei ethol i Gyngor Sir Fynwy oedd newydd ei ffurfio yn 1996. Mae’n cynrychioli ward Llangybi Fawr ac mae’n llywodraethwyr ar fwrdd Ysgol Eglwys yng Nghymru Brynbuga a hefyd fwrdd Ysgol Gyfun Caerllion.

Mae’r Cynghorydd Clarke yn hoff iawn o ddarllen a nofio ac mae ganddo ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth. Yr elusen a ddewisodd ar gyfer y flwyddyn yw Cerdd Gwent – gwasanaeth cerdd Cyngor Sir Fynwy ar y cyd â chynghorau Blaenau Gwent, Casnewydd a Thorfaen.

Talodd arweinwyr grwpiau gwleidyddol y cyngor deyrnged i waith y Cynghorydd Maureen Powell, ar ei blwyddyn yn y swydd. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Fel Arweinydd Cyngor Sir Fynwy rwy’n diolch o galon i chi am fod yn Gadeirydd o’r radd flaenaf dros y deuddeg mis diwethaf.”

Etholwyd y Cynghorydd Sheila Woodhouse sy’n cynrychioli ward Grofield yn y Fenni yn Is-Gadeirydd y Cyngor.

Mae rhaglen gan Gyngor Sir Fynwy sy’n anelu i helpu pobl ifanc 16 i 24 oed i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant yn gofyn am help busnesau a chyflogwyr lleol.

Mae Ysbrydoli i Weithio – a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop – yn gweithredu gyda llawer o sefydliadau partner ac yn gwasanaethu pobl ifanc ar draws yr holl sir. Mae ei dîm yn galw ar gyflogwyr Sir Fynwy i gynnig lleoliadau gwaith neu sesiynau blasu gwerthfawr, darparu prentisiaethau a mynychu digwyddiadau ymgysylltu Ysbrydoli i Weithio i roi cyngor a chyfeiriad. Yn ychwanegol, gofynnir i gyflogwyr weithredu fel mentoriaid i bobl ifanc a chysylltu â’r tîm am swyddi gwag fel y gellir hysbysu darpar ymgeiswyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy yn gyfrifol am fenter ieuenctid: “Nid oes gan lawer o bobl ifanc 16 i 24 oed unrhyw brofiad gwaith, neu ddim o gwbl, yn ogystal ag efallai gymwysterau cyfyngedig iawn ac mae’r ffactorau hyn yn ei gwneud yn anodd iawn iddynt gael eu traed ar ysgol cyflogaeth. Drwy weithredu nifer o fesurau syml ond effeithlon, gall busnesau a mudiadau lleol helpu roi pobl ifanc i gyflogaeth gynaliadwy a’u trawsnewid yn aelodau gwerthfawr o weithlu’r sir.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Menter Ieuenctid Sir Fynwy:

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn dathlu canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol (RAF) gyda seremoni yn Neuadd y Sir ddydd Llun 14 Mai am 9.30am. Caiff baner yr RAF ei chodi a chaiff ei harddangos drwy’r dydd. Yn bresennol fydd y Comodor Awyr Williams, uwch gynrychiolydd yr RAF, yr Arglwydd Raglaw Robert Aitkin, yr Uwch Siryf Sharon Linnard, y Prif Gwnstabl Julian Williams, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy Peter Fox, Aelodau Cynulliad lleol a Meiri’r Fenni, Cil-y-coed a Threfynwy yn ogystal â chynrychiolwyr o gymuned y lluoedd arfog ac elusennau cysylltiedig. Hefyd yn bresennol fydd nifer o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Brynbuga fydd yn adrodd cerddi yn ymwneud â’r digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Laura Jones, Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Sir Fynwy: “Mae’r RAF yn dathlu ei record falch o wasanaethu’r ganrif am ganrif ac mae’r cyngor yn falch i ddangos ein gwerthfawrogiad am gyfraniad ymroddedig aelodau’r Awyrlu. Talwn deyrnged i’r rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, y rhai sydd eisoes wedi gwasanaethu a’r rhai a aberthodd eu bywydau yn amddiffyn eu gwlad.”

Mae Cyngor Sir Fynwy, gyda chefnogaeth yr Awyrlu Brenhinol, wedi trefnu cystadleuaeth ar gyfer ysgolion i gyfrannu at waddol RAF100 a chafwyd ymateb da iawn. Y brif wobr yw ymweliad i Arddangosiad Awyrennau Sefydlog RAF100 a Pharth STEM yng Nghaerdydd ac ymweliad i’r ysgol fuddugol gan Dîm Ymgysylltu’r RAF. Bydd y cynigion buddugol ac enillwyr agos hefyd yn derbyn nwyddau RAF100!

Mae mwy o wybodaeth am Gyfamod Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy ar gael yn:

www.monmouthshire.gov.uk/armedforces

Bydd cyfraniad hael cwmni o Abertawe o fudd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n mynychu canolfan gyswllt gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni. Mae Facility Services Group Cyfyngedig (FSG) wedi cyfrannu teledu sgrîn wastad, Playstation 4 a nifer o gemau i alluogi rhieni a phlant i ryngweithio a threulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd yn y safle.

Yn ogystal â rhoi’r offer, fe wnaeth staff FSG ei osod gan sicrhau fod popeth yn gweithio’n iawn.

Wrth gyflwyno’r offer ar ran FSG yn y ganolfan gyswllt ddydd Gwener 11 Mai oedd Luke Davies, Pennaeth FM Services a’r Peiriannydd Ffabrig Peter Gowing. Pan ofynnwyd iddo am y cyfraniad hael dywedodd Mr Geraint Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr FSG: “Fel busnes rydym bob amser wedi bod ag ymroddiad i roi’n ôl i’r gymuned a chefnogi elusennau lleol. Mae gwaith y ganolfan gyda phlant ac oedolion ifanc yn wirioneddol anhygoel ac rwy’n falch i fedru cyfrannu at achos mor wych.”

Yn derbyn yr offer gan Luke a Peter oedd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rydym yn ddiolchgar iawn am y cyfraniad caredig gan FSG a werthfawrogir yn fawr iawn gan blant a theuluoedd lleol. Bydd yr eitemau hyn yn hybu’r gwasanaeth a gynigir gan y ganolfan cyswllt a helpu i greu amgylchedd croesawgar.”

Roedd staff yn y ganolfan cyswllt ac aelodau o dîm Gwasanaethau Plant y cyngor a gydlynodd y cyfraniad hefyd wrth eu bodd gyda’r rhoddion.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu gyda phreswylwyr am sut i wneud y ffyrdd yn arwain at ganol tref Cil-y-coed yn fwy gwyrdd drwy gynnal dwy sesiwn galw heibio.

Cynhelir y rhain ar ddydd Mawrth 15 Mai yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar Heol Woodstock rhwng 10am a 4.30pm ac yn ddiweddarach yn swyddfeydd y cyngor tref yn Sandy Way rhwng 5pm a 7pm.

Nod y prosiect, a gefnogir gan Gyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, yw rhoi mynedfa groesawgar i’r dref drwy gynllun newydd o blannu a chreu amodau i annog bioamrywiaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fio-amrywiaeth: “Rydym yn awyddus fod cymunedau Cil-y-coed yn mynychu’r sesiynau galw heibio i gynnig eu barn ar y cynllun hwn fydd yn cynnwys ffyrdd mwy deniadol yn arwain at ganol y dref a galluogi natur i ffynnu.”

As part of the National Autism Strategy, we are a team that is jointly hosted by Aneurin Bevan Health Board and Monmouthshire Council.

What does the service provide?

The service will provide diagnostic assessment for adults who are seeking a diagnosis of Autistic Spectrum Disorder, support and advice for children, adults and those who support them.

I am a parent of an autistic child – what will this mean for me?

The integrated autism service will support parents and carers by providing advice and support, signposting to other services and delivering groups to support parents / carers to support their child / young person. This will include support and advice to help manage difficulties such as:

 • Sleep problems
 • Issues with eating
 • Behaviours that Challenge
 • Anxiety
 • Developing social skills

Where needed, the service may also work with other professionals involved with your child eg.Health Visitors to make sure you and your child are given consistent support and advice.  Parents and carers will be able to self–refer to the service (we heard that needing professionals to refer you for support is not working for you).

I am an autistic adult – what will this mean for me?

You will be able to get support from the service without needing to be referred by someone else. Staff in the service will be able to provide you with support and advice in relation to:

 • Anxiety
 • Social skills
 • Accessing leisure and recreational activities
 • Developing your daily living skills (such as paying bills, shopping and cooking)
 • Accessing other services such as healthcare or employment support
 • Or other difficulties which you may be experiencing
 • Post-diagnostic Group
 • Sign-posting to other services and supporting the delivery of groups to support parents/carers

I am a parent of an autistic adult – what will this mean for me?

 • Post-Diagnostic Course
 • Managing Carer Stress
 • Sign-posting
 • Other information and advice as appropriate

If you are an adult and think you have autism but do not have a diagnosis, the service will be able to offer you an assessment should you want it.

Will the service provide everything for us?

 • No, the service will NOT provide:
 • Emergency / crisis intervention
 • Respite care
 • Rapid response
 • Long-term Support

For those with more complex needs (where other services such as mental health support is needed), staff from the Integrated Autism Service will    work with other professionals to ensure they are able to provide ‘autism-friendly’ support.

You are all welcome to access our Drop-in sessions that run throughout Gwent.  See our Facebook Page for details.

Service Manager: Ms Sian Delyth Lewis,  Office Telephone (01633) 644143, Email: asdservice.abb@wales.nhs.uk

Facebook: Integrated Autism Service – Gwent

Bydd Tîm Maethu Cyngor Sir Fynwy yn teithio ar draws Sir Fynwy mewn ymgais i ddenu mwy o ofalwyr ar gyfer plant Sir Fynwy. Cynhelir y sioe deithio yn ystod y Bythefnos Maethu a gynhelir rhwng dydd Llun 14 Mai – dydd Gwener 27 Mai.

Croesewir preswylwyr i ddod draw a chael sgwrs gyda’r tîm fydd yng ngherbyd arddangos y Cyngor mewn meysydd parcio a chanol trefi ar draws y sir.

Mae’r Bythefnos Maethu yn ymgyrch genedlaethol sy’n anelu i annog mwy o bobl i feddwl am y gwahaniaeth y gallent ei wneud drwy faethu.

Mae nifer gynyddol o blant yn derbyn gofal ledled Cymru ac o fewn Sir Fynwy. Fel sir, mae Sir Fynwy angen brys am fwy o bobl i roi cartrefi cynnes, cariadus a chefnogol i blant sy’n fregus ac sydd angen gofal.

Mae gofal maeth yn cynnig llawer o gyfleoedd, o ofal tymor byr, hirdymor neu seibiant. Mae’r tîm yn hapus i roi gwybodaeth ar yr holl opsiynau mewn ymgais i annog mwy o bobl i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth ychwanegol.

Bydd y tîm a’r cerbyd ar gael yn y mannau dilynol:

 

 • Dydd Mawrth 15 Mai          11 am i 1 pm  Cil-y-coed, y Farchnad
 • Dydd Gwener 18 Mai         11 am i 1 pm  Trefynwy, tu allan i Neuadd y Sir
 • Dydd Mawrth 22 Mai          11 am i 1 pm  Y Fenni, Maes Parcio Fairfield
 • Dydd Iau 24 Mai                11am i 1pm  Brynbuga, Maes Parcio Stryd Maryport (Gog)
 • Dydd Gwener 25 Mai         11 am i 1 pm Cas-gwent, Maes Parcio Stryd Gymreig

 

Cynhelir sesiwn cwrdd a chyfarch ddydd Mercher 30 Mai yng Nghanolfan Gymunedol Bridges, Trefynwy 10.00am-12.00pm a 7.00pm-9.00pm ar gyfer pobl a hoffai gael mwy o wybodaeth neu gychwyn ar eu taith i drawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy. Bu’r sesiynau cwrdd a chyfarch yn boblogaidd iawn wrth ddenu darpar ofalwyr.

Caiff hysbysebion yn hyrwyddo tîm Gofal Maeth Sir Fynwy hefyd eu darlledu ar Sunshine Radio yn ystod y Bythefnos Maethu gyda’r nod o gyrraedd cynifer o breswylwyr ag sydd modd.

I ddathlu Pythefnos Maethu, mae’r tîm yn cynnal cystadleuaeth ‘Ble mae’r Bws?’ drwy gydol mis Mai, rhwng dydd Llun 7 Mai – dydd Iau 30 Mai a chaiff preswylwyr eu hannog i gadw llygad am un o’r bysus ysgol melyn mawr gyda lluniau Maethu arno.

Os gwelwch fws, tynnwch lun ohono a’i anfon gyda hashnod #MonFoster, cysylltu gyda’r tîm drwy Facebook – Monmouthshire, Twitter – @MonmouthshireCC neu anfon e-bost at family.placement@monmouthshire.gov.uk  Bydd y cais llwyddiannus yn ennill taleb ar gyfer Te Prynhawn i ddau.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ‘Mae’r Bythefnos Maethu yn ymgyrch wych sy’n werthfawr iawn i godi ymwybyddiaeth am ein harwyr tawel. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dod yn ofalwr i fynd draw a siarad gyda’r tîm. Gallai un sgwrs ddechrau taith fydd yn trawsnewid bywydau babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

I gael mwy o wybodaeth am Faethu anfonwch neges testun FOSTER at

83222, ffonio 01873 735950 neu ymweld â http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno ar gynllun i ymwreiddio ei uchelgais ar gyfer cyfiawnder cymdeithasol wrth galon ei bolisïau a gweithgareddau.

Mae’r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol, a gytunwyd gan gabinet y Cyngor ddydd Mercher 2 Mai, yn dangos ymrwymiad y cyngor i fynd i’r afael â diffyg cydraddoldeb a gwella canlyniadau ar gyfer pobl a chymunedau y sir. Mae’n sefydlu diben, bwriadau a gweithgareddau’r cyngor am y pedair blynedd nesaf ac yn gosod targedau i roi le blaenllaw i gyfiawnder cymdeithasol yn ei weithrediadau.

Cafodd Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Sir Fynwy ei gyrru gan ddymuniad y cyngor i fynd i’r afael â’r diffyg cydraddoldeb a amlygir yn yr asesiadau anghenion llesiant a phoblogaeth a gynhaliwyd gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd ar ôl pasio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Ymysg y camau a gymerwyd ar unwaith gan y cyngor newydd yn dilyn ei ethol ym mis Mai 2017 oedd cyflwyno swydd cyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol ar y cabinet.

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygu cymunedol: “Mae penderfyniad heddiw yn dangos ymrwymiad y cyngor i alinio polisi seiliedig ar dystiolaeth, camau gweithredu a adnoddau gyda’r nod o ganolbwyntio ar gyfiawnder cymdeithasol. Er bod y Cabinet wedi cymeradwyo’r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol, rwy’n pwysleisio nad yw hyn ond cam cyntaf dogfen sy’n datblygu yw hyn ac rwy’n awyddus i glywed gan unrhyw un sy’n dymuno gwneud cyfraniad. Cysylltwch â fi drwy e-bost os gwelwch yn dda  SaraJones2@monmouthshire.gov.uk.”

Mae Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Sir Fynwy ar gael drwy fewngofnodi i: https://democracy.monmouthshire.gov.uk/documents/s13975/180418%20Draft%20Social%20Justice%20Strategy%20V5%20Appendix%20A%20180502.pdf

Mae plant ysgol a grwpiau cymunedol yn Sir Fynwy ac ardaloedd gwledig o Gasnewydd yn cael cymorth gan arbenigwyr ar gadw gwenyn mewn ymgais i hybu’r boblogaeth wenyn leol. Cânt eu cefnogi gan brosiect adfywio gwledig – cynllun BEES (‘Breeding, Education, Environment & Skills’) – a sefydlwyd gyda chymorth Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Mae gwenyn mêl – gwyllt a domestig – yn gyfrifol am tua 80% o’r holl beillio ym mhob rhan o’r byd a gall un cytref beillio 300 miliwn o flodau bob dydd. Caiff saith deg o 100 uchaf cnydau bwyd y byd, sy’n cyflenwi tua 90% o faeth y byd, eu peillio gan wenyn. Fodd bynnag, mae gwenyn mêl mewn argyfwng ar draws y byd. Mae gwyddonwyr yn cydnabod fod niferoedd gwenyn yn gostwng oherwydd amrywiaeth o ffactorau yn cynnwys plaladdwyr, sychder, dinistrio cynefinoedd, diffyg maeth, llygredd aer a newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fioamrywiaeth: “Y nod yw gwella’r gwytnwch ecolegol mewn poblogaethau gwenyn a chynyddu’r ddealltwriaeth o bwysigrwydd gwenyn mewn ecoleg ac ecosystemau ehangach.

“Gwneir hyn drwy roi hyfforddiant i ysgolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am wenyn. Bydd y rhaglen hefyd yn ymchwilio cyfleoedd i reoli’r boblogaeth wenyn leol mewn modd cynaliadwy drwy gydweithio agosach rhwng gwenynwyr yr ardal.

“Er enghraifft, pe byddai gan ysgol neu grŵp rhandir ddiddordeb mewn datblygu cwch gwenyn o fewn rhandir, bydd y prosiect yn rhoi mynediad i rwydwaith o wenynwyr gwybodus fydd yn rhannu eu harbenigedd a rhoi’r gefnogaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gynnal cwch gwenyn, felly cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb yn y syniad o gadw gwenyn ac yr hoffech wybod mwy.”

Wedi’i gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, mae BEES yn brosiect peilot a gaiff ei arwain ar y cyd gan dri grŵp gweithredu lleol. Y tri yw Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg (Sir Fynwy ac ardaloedd gwledig o Gasnewydd), Grŵp Gweithredu Lleol Cwm a Mynydd (Caerffili a Blaenau Gwent) a Gweithredu Lleol Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf).

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: info@monmouthshire.biz (01633 644844), ruralaction@merthyr.gov.uk (01685 727089 neu 725467), rdp@caerphilly.gov.uk (01443 838632).

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gyda chwmni We Build Bots i ddatblygu chatbot a fydd ar gael ar wefan y Cyngor a gwasanaeth negeseuon Facebook y Cyngor. Croesawyd y ffynhonnell ychwanegol hon o wybodaeth a’i gallu i gynnig atebion am ddarpariaeth y Cyngor fel rhywbeth sy’n gwella profiad cwsmeriaid.

Mae We Build Bots yn seiliedig yn Tramshed Tech yng Nghaerdydd. Cafodd lawer o sylw’n ddiweddar pan ddenodd fuddsoddiad £500,000 cyflym ar gyfer cyfran o 20% yn y busnes. Mae wedi datblygu chatbots ar gyfer ystod amrywiol o sefydliadau yn cynnwys Ysgol Yrru yr AA, er mai ei fenter gyda Sir Fynwy fydd y tro cyntaf I’r cwmni weithio gyda chyngor lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dechnoleg gwybodaeth: “Wrth i fwy o sefydliadau ddefnyddio chatbots i wella profiad cwsmeriaid, rydym eisiau rhoi dewis i’n cymunedau i gysylltu gyda ni yn y ffordd yma. Rydym eisoes wedi lansio ein ap Fy Sir Fynwy llwyddiannus a bydd y chatbot yn  ychwanegol at ein canolfan gyswllt, hybiau cymunedol, sianeli cyfryngau cymdeithasol a gwefan fel ffordd arall I bobl gysylltu gyda’u Cyngor lleol.”

Maer Cyngor yn disgwyl lansio ei wasanaeth Chatbot yn ddiweddarach yn yr haf eleni.

Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy ei gynllun llesiant sy’n nodi sut y bydd yn gwella llesiant yn y sir – yn awr a hefyd yn y dyfodol.

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys gwasanaethau sector cyhoeddus a gwirfoddol yn Sir Fynwy a bu’n cydweithio i ddatblygu’r cynllun, gan osod diben clir o adeiladau cymunedau cynaliadwy a chydnerth. Wedi’i seilio ar ddata, ymchwil a’r hyn a ddywedodd pobl Sir Fynwy sy’n bwysig iddynt, mae’r cynllun yn gosod pedwar amcan a bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydweithio arnynt i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Y pedwar amcan yw:

 • Rhoi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc.
 • Ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig gyda newid demograffig.
 • Gwarchod a chynyddu cydnerthedd ein hamgylchedd naturiol tra’n lleihau ac addasu i effaith newid yn yr hinsawdd.
 • Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir economaidd lewyrchus a gyda chysylltiadau da.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy a Phrif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy: “Mae gan bartneriaid Gwasanaethau Cyhoeddus yn Sir Fynwy yn awr flaenoriaethau ar gyfer gwella agweddau pwysig o lesiant yn ein sir hardd. Gobeithiaf y byddwch yn ymuno â ni wrth eu cyflawni.”

Gyda’r amcanion yn awr wedi’u cytuno, bydd partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn datblygu cynllun gweithredu yn nodi sut y bydd yn eu cyflawni.

Gellir gweld y cynllun llesiant a gwybodaeth ategol yn

www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn croesawu adborth drwy’r cyfryngau cymdeithasol ar Twitter @MonmouthshireCC yn defnyddio #ourmonmouthshire.

Mae gan grwpiau cymunedol yn Sir Fynwy fis ar ôl i gynnig am grantiau i wella seilwaith band eang lleol yn ogystal â sefydlu prosiectau ynni cynaliadwy, diolch i gyllid sydd ar gael o gynllun Llywodraeth Cymru.

Mae Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru wedi dyrannu hyd at £128,000 i gyllido pob cynllun. Dyfernir cyllid ar y ddealltwriaeth fod yn rhaid i grwpiau cymunedol ddarparu 20% o’r cyfanswm.

Er y caiff y gronfa ei rheoli’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, gall Tîm Rhaglenni Gwledig Sir Fynwy wneud ceisiadau ar ran grwpiau cymunedol neu eu llywio drwy’r broses. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 7 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddatblygu cymunedol: “Caiff prosiectau fydd yn helpu i hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gostwng tlodi ac annog datblygu economaidd eu cynnwys i gyd a rydym eisiau gweld ein grwpiau cymunedol yn datblygu cynifer o gyfleoedd ag sydd modd.

I gael mwy o fanylion cysylltwch â Michael Powell, Rheolwr Rhaglenni Gwledig –

michaelpowell@monmouthshire.gov.uk ffôn 01633 644870, neu edrych ar y fideo YouTube yma: https://youtu.be/bu63eeaGfHA

 • Caiff Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru ei gweinyddu gan Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020.

Cynhelir ffair flynyddol casglwyr teganau a threnau ym Marchnad y Fenni ddydd Llun 7 Mai – Gŵyl Banc Gŵyl Fai – rhwng 10am a 4pm. Mae mynediad i neuadd y farchnad drwy gyfraniad o £1.00 ar gyfer pob teulu. Bydd cerbydau o frîd yn y Stryd Groes ac arddangosfa fawr o deganau medal a setiau trên yn Neuadd y Farchnad, yn ogystal â cheir a beiciau modur clasurol yn Iard y Bragdy gerllaw.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am farchnadoedd y sir: “Mae digwyddiadau fel y ffair deganau yn ychwanegu lliw i’r dref ac yn denu pobl o bell ac agos i gyfrannu at awyrgylch gwych yn y Fenni.”

I gael manylion pellach ar ddigwyddiadau ym marchnad y Fenni, cysylltwch â Swyddfa Marchnadoedd – markets@monmouthshire.gov.uk – neu 01873 735811.  Hefyd edrychwch ar dudalen Facebook: www.facebook.com/Abergavennymarket

Gofynnir i drigolion a rhanddeiliaid eraill wneud sylwadau ar gynllun drafft a fydd yn tywys rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon hyd at 2023.

Dynodwyd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn Safle Treftadaeth y Byd gan Gyfundrefn Addysgol, Wyddonol a Diwylliannol y Cenedlaethol Unedig (UNESCO) ym mis Rhagfyr 2000.

Mae angen i bob Safle Treftadaeth y Byd gael cynllun rheoli sy’n pennu sut dylid gwarchod Gwerth Cyffredinol y safle.

Nod y cynllun drafft yw sicrhau bod y safle’n cael ei reoli mewn ffordd sy’n cyfrannu at amcanion lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol a datblygiad cynaliadwy.

Gall unrhyw un sydd eisiau gwneud sylw ar y cynllun wneud hynny yn <https://getinvolved.torfaen.gov.uk>

Fel arall, cynhelir sesiynau cyhoeddus yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Mawrth 24 Ebrill rhwng 3:30pm – 7pm, a Neuadd Bentref Llan-ffwyst ar ddydd Iau 26 Ebrill rhwng 3:30pm – 7pm.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno siarad yn Gymraeg yn y digwyddiadau hyn gysylltu â Rebecca Hartley ar 01633 648293 o leiaf dri diwrnod cyn y digwyddiad

 

Caiff gwaith a wnaed yn Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr ei nodi mewn astudiaeth achos gan yr athro addysg byd enwog, Bill Lucas. Caiff Developing Tenacity, llyfr newydd yr Athro Lucas, a gyd-ysgrifennwyd gyda Dr Ellen Spencer, ei gyhoeddi mewn derbyniad arbennig gan Skillforce yn Nhŷ’r Arglwyddi a noddir gan y Gwir Anrh Iarll Howe.

Mae diddordeb yn Llan-ffwyst yn canolbwyntio ar weithredu cadarnhaol Gwobr Skillforce Tywysog William sy’n anelu i helpu plant ifanc rhwng 6 a 14 oed i ddatblygu cymeriad da, hyder a chydnerthedd. Mae’r rhaglen – a lansiwyd yn swyddogol gan Ddug Caergaint ar ymweliad i’r Fenni flwyddyn yn ôl – yn defnyddio arbenigedd a sgiliau cyn aelodau’r lluoedd arfog yn bennaf sy’n gweithio fel hyfforddwyr SkillForce. Cyflwynir y cynllun mewn ysgolion cynradd ac uwchradd i roi’r sgiliau i’r plant lwyddo mewn addysg, bywyd a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys heriau gwaith tîm, prosiectau cymunedol, cymorth cyntaf, gweithgareddau awyr agored ac arhosiad preswyl dros nos.

Developing Tenacity yw’r diweddaraf mewn rhes hir o lyfrau uchel eu clod ar addysg gan Bill Lucas, Athro Dysgu a Chyfarwyddwr Canolfan Dysgu Byd Go Iawn Prifysgol Caerwynt.

Bydd Jon Murphy, Pennaeth Ysgol Gynradd Llan-ffwyst, yn bresennol yn y derbyniad yn Nhŷ’r Arglwyddi i siarad am gynnydd a llwyddiant yn yr ysgol. Dywedodd Mr Murphy: “Mae cymuned yr ysgol yn falch iawn i fod yn gysylltiedig gyda llyfr a gaiff ei ddarllen mewn cylchoedd addysgol ym mhob rhan o’r byd ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at fynychu’r lansiad a chwrdd â’r ddau awdur.”

Yn ogystal â’r awduron a phresenoldeb nifer o westeion amlwg, caiff y cyflwyniad min nos ei harwain gan y newyddiadurwraig amlwg Kate Adie.

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard John, aelod Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Fynwy: “Rwyf wrth fy modd y caiff Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr ei roi fel enghraifft o arfer addysgol da gan awduron mor uchel eu parch. Mae’r ysgol wedi gweld manteision mawr ers cymryd rhan yn rhaglen Gwobr y Tywysog William yn cynnwys mwy o hunan hyder, annibyniaeth, gwella sgiliau datrys problemau a gwrando, a gwell presenoldeb.”

Wyddech chi fod Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref y Fenni yn cymryd rhan yn rhaglen AGRI – URBAN

 

Beth yw Agri Urban?

 

*   Mae Agri Urban yn brosiect dwy flynedd (2016-2018) ac mae’n mynd i’r

afael â her arloesi a modelau busnes newydd mewn systemau bwyd-amaeth, gan ddatblygu ffordd amgen o ddeall y cysylltiad rhwng gofodau trefol a gwledig, drwy ffocws trefol integredig a rhoi’r targed mewn cyflogaeth;

*   Mae hefyd yn edrych ar hyrwyddo ansawdd bywyd a llesiant, gan gryfhau

naws o le mewn cymunedau lleol a chreu swyddi yn y sector bwyd;

*   Bu aelodau’r rhwydwaith yn rhannu arfer gorau a syniadau arloesol am

brosiectau ac mae pob partner wedi cynhyrchu cynllun gweithredu integredig.

Mae’r prosiect yn gweithio drwy rannu syniadau a gwybodaeth rhwng trefi ar weithgareddau penodol cysylltiedig â bwyd.

 

Pwy sy’n cymryd rhan ?

 

* Caiff y rhaglen ei rhan-ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd dan raglen URBACT III a

* Cyngor Sir Fynwy ynghyd â Chyngor Tref y Fenni a gwirfoddolwyr lleol

 

 

BWRDEISTREF BAENA – Sbaen (Partner Arweiniol)

 

BWRDEISTREF FUNDÃO – Portwgal

 

BWRDEISTREF PYLI – Gwlad Groeg

 

LAG “PAYS DES CONDRUSES”  – Gwlad Belg

 

BWRDEISTREF SÖDERTÄLJE – Sweden

 

BWRDEISTREF  CESENA – Yr Eidal

 

BWRDEISTREF JELGAVA – Latvia

 

BWRDEISTREF MOLLET DEL VALLÈS – Sbaen

 

BWRDEISTREF PETRINJA – Croatia

 

BWRDEISTREF MOUANS-SARTOUX – Ffrainc

 

 

 

*   Mae’r trefi a’r dinasoedd sy’n cymryd rhan ym mhartneriaeth AGRI-URBAN

yn awr yn dymuno datblygu camau gweithredu fydd yn cael budd parhaol ar dirlun amaethyddol eu hardaloedd eu hunain; yn ein hachos ni, Y Fenni a’r cylch.

 

 

Beth fuom yn ei drafod?

 

* Mynediad i dir, byrhau’r gadwyn cyflenwi ar gyfer cynhyrchu a defnydd, addysg a hyfforddiant, gwella gallu ffermio, creu gofodau cynhyrchiol a chyflogaeth, defnydd tir a diogelu ardaloedd amaethyddol, datblygu seilwaith,  hunaniaeth a delwedd brandiau lleol, hyrwyddo ffermio organig ac arferion da, yn ogystal â chadwraeth pridd amgylcheddol, osgoi defnydd trefol o dir ffrwythlon a chynnwys amaethyddiaeth mewn gofodau trefol addas ac mewn ardaloedd gwledig-trefol, creu swyddi mewn diwydiant.

http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2018/03/po.png

 

 

 

Cynhyrchwyd cynllun gweithredu ac mewn ffurf ddrafft ar hyn o bryd

Grŵp Amaeth-Drefol Lleol wedi bod yn “cnoi cil”

Mae Prosiect Amaeth-Drefol URBACT wedi gweld grŵp lleol yn datblygu gyda diddordeb neu fusnes yn y sector bwyd gyda’r nod o ffurfio Cynllun Gweithredu ar gyfer y Fenni. Bu’r Bartneriaeth leol (Grŵp Lleol URBACT y Fenni) yn edrych ar faterion bwyd cynaliadwy ac mae’n cynnwys grwpiau cynrychioli ac unigolion gyda diddordeb mewn bwyd lleol a datblygu marchnadoedd newydd.

Mae’r dinasoedd sy’n bartneriaid yn y prosiect rhwydwaith Ewropeaidd yn cynnwys: Baena (Sbaen), Mollet Del Valles (Sbaen), Pyli (Gwlad Groeg), Petrinja (Croatia), Cesena (Yr Eidal), Jelgava (Latvia), Fundao (Portiwgal), Mouans Sartoux (Ffrainc), Soldertalje (Sweden) a LAG Pays De Condruses (Gwlad Belg). Mae’r Fenni, yr unig dref yn y Deyrnas Unedig sy’n cymryd rhan yn rhwydwaith URBACT http://urbact.eu/agri-urban, wedi canolbwyntio ar ddatblygu datrysiadau a gweithgareddau er mwyn ysgogi’r sector bwyd yn yr ardal.

Gyda chyllid o raglen URBACT (URBACT 111) yr Undeb Ewropeaidd gydag arian cyfatebol gan Gyngor Sir Fynwy a chefnogaeth Cyngor Tref y Fenni, mae’r prosiect dwy flynedd wedi datblygu cynllun gweithredu gyda’r teitl “Cnoi Cil”. Paratowyd y cynllun gyda’r nod o ysgogi diet iach a chyflogaeth ac mae wedi canolbwyntio ar gamau a all ysgogi datblygu dulliau newydd o gynhyrchu bwyd, ysgogi potensial twf a chynnig modelau busnes newydd ar gyfer datblygu cysylltiadau rhwng gofodau trefol a gwledig.

Cyflwynodd Grŵp Lleol URBACT y Fenni adroddiad “Cnoi Cil/Thought for Food” a’i ganfyddiadau yn y Ganolfan Gymunedol, Stryd Parc, Y Fenni ar 10 Ebrill 2018. Cafodd y gynulleidfa gyfle i glywed mwy am y cynlluniau bwyd yn yr ardal fel y Ganolfan Gymunedol, Ffreutur Cymunedol, Brecwast Mawr Sir Fynwy, Cynulliad Bwyd, Grŵp Just Food, Perllan Gymunedol ac Incredible Edible.

I gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â Grŵp Lleol URBACT wrth i ni symud ymlaen, cysylltwch os gwelwch yn dda â Deserie Mansfield ar 07816066046 neu e-bost deseriemansfield@monmouthshire/gov.uk

Ymunodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, a disgyblion a staff o ysgolion o bob rhan o Sir Fynwy mewn cynhadledd Uwch Lysgenhadon i roi sylw i bwysigrwydd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Cynhaliwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd gan Dîm Ysgolion Iach y cyngor, yng Ngwesty Cwrt Bleddyn, Brynbuga ddydd Mawrth 27 Mawrth.

Mae disgyblion yn ethol Uwch Lysgenhadon ar ddechrau pob blwyddyn i gynnal tair dyletswydd, sef hysbysu disgyblion pobl eraill am y Comisiynydd a’i phwerau, sicrhau fod disgyblion eraill yn gwybod am hawliau plant dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig a gwneud gwaith arbennig ar gyfer y Comisiynydd yn eu hysgol.

Hyrwyddwyd y cynllun gan Gomisiynydd Plant Chwarae Cymru i hyrwyddo hawliau plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Ei nod yw annog disgyblion a’u hathrawon i feddwl pa hawliau sy’n bwysig. Mae’r cynllun yn rhoi syniadau ysbrydoledig i sefydlu hawliau yn yr ysgol, y cartref a gyda chyrff cyhoeddus fel adrannau awdurdodau lleol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Yn bresennol oedd gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda ac yn cefnogi plant a phobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy. Roeddent yn cynnwys penaethiaid ysgol, gweithwyr datblygu chwaraeon, gweithwyr ieuenctid, llywodraethwyr a thimau Dechrau’n Deg a gymerodd ran mewn gweithdai diddorol yn ogystal â gwrando ar araith gref gan Sally Holland. Dywedodd y Comisiynydd y dylid cysylltu’r Confensiwn gyda pholisïau i ddiogelu a darparu addysg ar gyfer plant a phobl ifanc ar lefel llywodraeth leol a llywodraeth genedlaethol.

Rhoddodd Molly, Hannah a Macey – Llysgenhadon Myfyrwyr Ysgolion Cil-y-coed – gyflwyniad ysbrydoledig a siaradodd y disgyblion Blwyddyn 10 yn frwdfrydig am eu hymgyrch i sefydlu hawliau’r plentyn ym mywyd beunyddiol yr ysgol ac o fewn y gymuned leol. Dywedwyd sut y cyflwynwyd Siarter y Cenhedloedd Disgyblion i ddisgyblion yn ystod Wythnos Gwrth-fwlio 2017. Gofynnwyd i bob disgybl o Flwyddyn 7 i Flwyddyn 13 pa rai o’r 42 Erthygl yn Siarter y Cenhedloedd Unedig oedd bwysicaf iddynt a defnyddiwyd eu hadborth i gynllunio Siarter Hawliau Personol ar gyfer Cil-y-coed.

Mae disgyblion Blwyddyn 6 o Ysgol Gynradd yr Archesgob Rowan Williams wedi ennyn brwdfrydedd athrawon yn eu gwaith i hyrwyddo hawliau plant yn eu hysgol.

 

Cynhaliwyd trafodaethau ar ddiwedd y dydd wrth i ddisgyblion ysgolion cynradd gynllunio sut y byddent yn cyflwyno’r neges i’w cyfoedion. Dywedodd disgyblion o Y

sgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yng Nghas-gwent y byddent yn gwirfoddoli i ddod yn Uwch Lysgenhadon ac o fewn mis byddent yn trefnu a chyflwyno cyfarfod yn yr ysgol ar yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu a gwahodd llywodraethwyr yr ysgol. Gobeithiant drefnu llawer o weithgareddau i godi ymwybyddiaeth o hawliau.

Dywedodd y Cyng Richard John, aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: ‘Rydym yn ymdrechu i roi plant a phobl ifanc wrth galon popeth a wnawn. Bydd mabwysiadu’r Cynllun Uwch Llysgenhadon yn Sir Fynwy yn sefydlu hawliau plant yn ein hysgolion ac yn annog ein pobl ifanc i gydnabod pwysigrwydd hawliau i gael eu lleisiau wedi’u clywed, i chwarae ac i fod yn ddiogel.’

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.childcomwales.org.uk

 

 

Mae sioe deledu boblogaidd y BBC, Money for Nothing, yn ffilmio cyfres newydd a dewisodd ganolfan gwastraff cartrefi ac ailgylchu brysur Cyngor Sir Fynwy yn Llan-ffwyst ger y Fenni fel un o’i lleoliadau. Cyrhaeddodd y camerâu a’r criw ddydd Mawrth 10 Ebrill ac aros am nifer o ddyddiau.

Mae’r cerfiwr coed a chyflwynydd diweddaraf olaf y sioe EJ Osborne yn arbed pethau rhag cael eu taflu ac yn eu trawsnewid yn ddarnau gwerthfawr, gan wneud arian ar gyfer pobl nad oedd ganddynt syniad y gellid gwneud arian o’u sborion.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ailgylchu a gwastraff: “Mae ‘Money for Nothing’ yn sioe wych ac yn ffefryn gyda llawer o bobl y sir. Rydym wrth ein bodd bod EJ wedi dewis ffilmio pennod yn Llan-ffwyst ac mae ei ymweliad yn amserol iawn oherwydd ein bod yn bwriadu agor ein siop ein hunain yn y ganolfan ailgylchu yn ystod yr haf eleni.

“Bydd yn gwerthu pethau bob dydd a gafodd eu harbed o’r sgipiau ac sy’n barod ar gyfer langylchu. Caiff y rhan fwyaf o’r eitemau eu gwerthu am ychydig bunnoedd yn unig a gall fod angen ychydig o ofal a dychymyg i roi bywyd newydd iddyn nhw.

“Mae cryn dipyn o waith i’w wneud yma cyn y bydd y siop yn agor ac fe wnaeth pawb ohonom fwynhau ymweliad EJ a gobeithio y bydd yn ysbrydoli pawb ohonom!”

Mae  mwy o wybodaeth ar wasanaeth ailgylchu a gwastraff Sir Fynwy ar gael yn: http://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Aneurin Bevan Gwent, ar ran Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai Gwent, yn cynnal digwyddiad ymchwil bach i drafod syniadau a dymuniadau gyda phobl am opsiynau tai ar gyfer pobl hŷn yng Ngwent.

Byddem yn falch iawn pe gallech gymryd rhan mewn digwyddiad ymgynghori ar y pwnc hwn i helpu hysbysu cynlluniau’r dyfodol ar:

Dyddiad:      26 Ebrill 2018

Amser:         9.15 – 12.15pm

Lleoliad:       Tŷ Sesiynau, Brynbuga. NP15 1AD 

Darperir lluniaeth

Os hoffech fynychu’r digwyddiad yma, i archebu eich lle, cysylltwch â Julia Osmond, Prif Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus

Ffôn 01633 261448 neu e-bost julia.osmond@wales.nhs.uk

Bydd gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy am ddim ar gyfer busnesau Sir Fynwy rhwng 1pm a 5pm ddydd Mercher 16 Mai yng Nghanolfan Mihangel Sant, 10A Pen-y-Pound, Y Fenni NP7 5UD. Bydd y cwrs – Ennill gyda Marchnata Digidol – yn rhoi cyngor cadarn ac arbenigol ar gynyddu gwerthiant yn defnyddio technoleg.

Bydd y gweithdy’n cynnig cynghorion ymarferol yn dangos sut y gall dulliau marchnata digidol helpu i ymgysylltu â marchnadoedd targed, gan ddatblygu strategaethau marchnata digidol sy’n sicrhau gwerthiant a mesur beth sy’n gweithio a beth nad yw.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy dros fenter:

“Gall y gweithdy hwn helpu i gynyddu gwerthiant a denu a chadw cwsmeriaid. Bydd hefyd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio a chefnogi ei gilydd.”

Dylai busnesau sy’n dymuno mynychu’r gweithdy edrych ar:

https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-digital-marketing/

 

 • Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth cymorth busnes a gyllidir yn llawn a gynlluniwyd i helpu busnesau bach a chanolig i Gymru i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg digidol. Mae manylion pellach ar gael yn: https://busnescymru.llyw.cymru/cyflymucymruifusnesau/

Cyfunodd dwy ysgol gynradd yn Sir Fynwy i gyflwyno gwledd gerddorol diwedd tymor i gynulleidfa werthfawrogol o 120 o rieni yn ysgol Brenin Harri VIII. Roedd y cyngerdd yn ben llanw partneriaeth rhwng Ysgol Gynradd Gilwern ac Ysgol Gynradd Gatholig y Forwyn Fair a Sant Mihangel yn y Fenni i greu prosiect celfyddydau o fudd i lythrennedd a hyrwyddo gwybodaeth o’r byd ehangach.

Cymerodd dros 100 o blant o Flynyddoedd Dau a Phedwar ran, gan ddefnyddio symudiadau dawns ac offerynnau taro dan arweiniad Wasanaeth Cerddoriaeth a Chelfyddydau Upbeat oedd wedi goruchwylio’r prosiect ers dechrau tymor y gwanwyn. Dim ond pump sesiwn a gafodd y blant i baratoi’r sioe ond cafodd ei pherfformio’n broffesiynol yn frwdfrydig a gydag ysbryd, gan ddenu cymeradwyaeth dwym.

Creodd y plant eu gwisgoedd, darnau dawns a chyfansoddiadau ar ddrymiau eu hunain, gan ddefnyddio dylanwadau o Dde Affrica, India a Japan. Roeddent wedi ymchwilio diwylliant y gwledydd hyn yn y cyfnod cyn y sioe gyda disgyblion o’r ddwy ysgol yn rhannu profiadau ac yn cydweithio’n agos.

Cafodd y cyngerdd a’r ymarferion eu cyllido gan Gyngor Celfyddydau Cymru dan ei Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol. Cafodd Ysgol Gynradd Gilwern achrediad fel Ysgol Greadigol Arweiniol yn 2015 sy’n cydnabod y gall staff feithrin a datblygu creadigrwydd dysgwyr i gyflawni eu potensial a thyfu fel unigolion crwn. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, llwyddodd yr ysgol yn ei chais i ddod yn Hyrwyddwr Ysgolion Creadigol Arweiniol, gan ei galluogi i weithio mewn partneriaeth gydag Ysgol Gynradd y Forwyn Fair a San Mihangel. Cytunodd y ddwy i gynnwys prosiect celfyddydau yn cysylltu llythrennedd a chysylltiadau rhyngwladol o fewn eu cynlluniau datblygu ysgol.

Dywedodd Sue Marles, Dirprwy Bennaeth Ysgol Gynradd Gilwern a arweiniodd y prosiect: “Mae’r Cynllun Creadigol Arweiniol wedi rhoi cyfle rhagorol i goleddu’r celfyddydau mynegiannol. Mae’r disgyblion, staff a rhieni wedi ymgysylltu, cael eu cymell a chael blas ar arwain eu dysgu a rydym wrth ein bodd gyda’r cydweithio”.

Ychwanegodd y Cynghorydd Richard Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’r sioe hon yn dathlu talent ein pobl ifanc gydag arweiniad ac anogaeth gan staff yn y dwy ysgol. Rwy’n falch iawn fod y gwaith tîm i sefydlu’r prosiect yma wedi rhoi canlyniadau mor wych.”

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Tref Brynbuga, bydd Cyngor Sir Fynwy yn adeiladu ar brosiect seiclo llwyddiannus iawn y llynedd. Cynhelir Bike Off Brynbuga unwaith eto yn yr haf eleni a bydd yn cynnwys beiciau wedi’u haddurno’n lliwgar o amgylch y dref cyn ac ar ôl y Velothon a gynhelir ddydd Sul 8 Gorffennaf. Bydd y Bike Off yn helpu i hyrwyddo Brynbuga fel cyrchfan seiclo i ymwelwyr drwy’r flwyddyn yn ogystal â’r rhai sy’n cymryd rhan ac yn sylwedyddion ar ddiwrnod y Velothon ei hun.

Gwahoddir preswylwyr, sefydliadau a busnesau i addurno eu beiciau eu hunain (neu olwynion beic os na ddymunant wneud beic cyfan) a’u dangos o 1 Mai i 31 Awst. Dylid bod yn ofalus i osod beiciau yn ddiogel i osgoi bod yn rhwystr a dylai’r deunyddiau fedru gwrthsefyll y tywydd ar gyfer arddangosiadau awyr agored.

Dyfernir tystysgrifau a gwobrau i’r beic gorau’n dathlu Brynbuga, y beic busnes gorau, y beic grŵp cymunedol gorau, y beic digrf gorau, y beic byw gorau (yn defnyddio planhigion neu flodau go iawn), y beic celf a chrefft gorau a’r beic gorau yng nghategorïau oedran 10 a iau yn ogystal â 11 i 16.

Gall pobl heb feic gael mynediad i gyflenwad a gedwir yn arbennig gan y cyngor tref, sydd ar gael i’w casglu yn y Tŷ Sesiynau yn Stryd Maryport rhwng 10am a 12 canol-dydd ddydd Sadwrn 14 Ebrill a 4pm i 7pm ddydd Iau 19 Ebrill. Caiff rhai o feiciau’r llynedd eu cynnig i’w hailgylchu eto ac, yn dibynnu ar y galw, cânt eu darparu o ganolfannau gwastraff ac ailgylchu y cyngor.

Mae ffurflenni cais y gystadleuaeth ar gael o’r Tŷ Sesiynau neu Hyb Cymunedol Brynbuga neu drwy lawrlwytho o wefan Cyngor Tref Brynbuga: www.usktown.org/ – mae’n rhaid dychwelyd ffurflenni cais i’r Tŷ Sesiynau neu Hyb Cymunedol Brynbuga erbyn 2pm ddydd Gwener 1 Mehefin.

Wrth siarad ar ran Cyngor Tref Brynbuga, dywedodd y Cynghorydd Isobel Brown: “Mae Brynbuga yn edrych ymlaen at gael y beiciau addurniedig yn ôl o amgylch y dref yr haf hwn. Fe wnaethant greu llawer o fwynhad a diddordeb y llynedd o fewn y gymuned a hefyd gydag ymwelwyr, yn ogystal a dangos i seiclwyr ein bod yn anelu i fod yn lle cyfeillgar i feiciau gyda llawer o lwybrau gwych o fewn cyrraedd rhwydd yn ogystal â digonedd o dafarndai, caffes a siopau coffi hyfryd ar gyfer ymborth cyn ac ar ôl teithiau. Mae’r gystadleuaeth yn ychwanegu dimensiwn newydd eleni ac rydym yn aros yn frwd i gweld canlyniad y creadigrwydd sy’n sicr o gael ei ddangos ym mhob un o’r categorïau”.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth a hamdden: Roedd Bike Off Brynbuga yn boblogaidd iawn y llynedd, gan danio’r dychymyg a dod â’r gymuned at ei gilydd. Gwnaeth lawer i ddatblygu enw da y dref fel canolfan sy’n croesawu seiclwyr mewn lleoliad hyfryd gyda llwybrau hygyrch ar garreg y drws ar gyfer rhai sy’n dechrau seiclo a’r rhai sy’n hen lawiau arni.”

I gael mwy o wybodaeth am Bike Off Brynbuga 2018 cysylltwch â:

Cynghorydd Isobel Brown ar e-bost: izzy.brown59@googlemail.com

Mae’r A466 yn Livox ger Tyndyrn wedi ailagor.

Cafodd y gwaith ar y tyfiant a’r creigiau ei orffen ac rydym yn disgwyl adroddiad terfynol ein peirianwyr geodechnegol. Er fod daeareg yr ardal yn cynnwys deunydd gweddol sefydlog ar waelod y llethr, ymddengys fod yr wyneb uwchben wedi torri ac yn wael.

Mae’r amodau anffafriol hyn yn golygu fod angen mwy o waith ar safle Livox i sefydlogi’r llethr yn llwyr a bydd yn rhaid ailosod y mesurau rheoli traffig blaenorol nes y byddwn yn cynnal profion bellach a chynllunio.

Ni chafodd amseriad unrhyw waith yn y dyfodol ei benderfynu hyd yma.

Rydym yn cael anawsterau wrth gynhyrchu rhai Biliau Treth Fusnes ar gyfer 2018/19, gydag eiddo sydd â hawl i  ryddhad trosiannol.

Mae hyn yn annhebyg o gael ei ddatrys mewn pryd i roi hysbysiad o’r rhandaliad cyntaf ar 15 Ebrill. Rydym yn gweithio’n galed i unioni’r broblem a byddwn yn anfon biliau yn y dyfodol agos ar gyfer rhandaliadau sy’n daladwy yn dechrau ym Mai 2018.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn un o’r sefydliadau cyntaf yng Ngwent i ymrwymo cefnogaeth i siarter newydd yn galluogi pobl gydag anableddau i gael eu lleisiau wedi eu clywed. Cynhaliwyd lansiad Sir Fynwy o Siarter Gwent ar gyfer Cydweithio ddydd Gwener 23 Mawrth yng nghanolfan Fy Niwrnod Fy Mywyd yn y Fenni.

Cafodd y siarter ei llywio gan grŵp eiriolaeth Sir Fynwy ar gyfer pobl gydag anableddau – Pobl Sir Fynwy yn Gyntaf – sydd wedi ymuno â grwpiau tebyg ar draws Gwent i ysgrifennu’r ddogfen.

Mae’r grŵp yn galluogi ystod eang o bobl ar draws y sir gydag anableddau i godi eu llais a chael hyder i gymryd rheolaeth o’u bywydau.

Nod y siarter yw annog cyrff cyhoeddus, elusennau a chyrff trydydd sector sydd wedi cofrestru i wrando a pharchu pobl gydag anableddau, rhoi dewis a’u galluogi i fod yn nhw eu hunain.

Yn ogystal â helpu i ysgrifennu’r siarter bydd aelodau’r grŵp, Phyllis Rowe, Sandy Donald, Jamie Farr, Nathan Davies a Stephen Davies, yn dal y sefydliadau ac elusennau sy’n cofrestru i gyfrif nawr eu bod yn Siecwyr Siarter. Gobeithir y daw y Siecwyr Siarter yn fusnes cymdeithasol yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i sefydliadau i wneud newidiadau cadarnhaol i wella bywydau pobl.

 

Dywedodd Mary Allan, Cydlynydd Pobl yn Gyntaf Sir Fynwy:

“Rydym yn falch iawn i fod wedi cymryd rhan yn y siarter gyntaf o’i bath yng Nghymru. Mae ein haelodau wedi gweithio’n galed iawn ac wedi bod yn onest iawn am yr hyn maent wirioneddol ei eisiau gan y sefydliadau y maent mewn cyswllt rheolaidd â nhw. Mae mor bwysig iddynt y dangosir parch atynt ac y cânt eu trin fel unrhyw un arall. Mae hyn wedi gwneud cymaint o wahaniaeth i’r bobl sy’n gysylltiedig – gobeithiaf fod y bobl sy’n llofnodi’r siarter wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth i fywyd pobl gydag anableddau.’

Ymrwymodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, gefnogaeth y cyngor i’r siarter. Dywedodd y Cyng Jones:

‘Rwyf mor falch fod Cyngor Sir Fynwy yn un o’r sefydliadau cyntaf i ymrwymo cefnogaeth. Fel awdurdod anelwn roi pobl gydag anableddau yng nghanol unrhyw ofal a chefnogaeth a gânt a gobeithiaf y bydd mwy a mwy o gyrff cyhoeddus yn parhau i wneud hyn. Rwy’n meddwl ei bod yn wych y caiff ein preswylwyr eu grymuso a’u cefnogi gan bobl fel Mary Allan i rannu eu gobeithion a’u breuddwydion am gydraddoldeb nawr ac yn y dyfodol.’

Cynhelir lansiad Gwent yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân ar 25 Ebrill am 11.00am a bydd yn gyfle i gyrff cyhoeddus yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a chyrff trydydd sector i ymrwymo eu hymroddiad i’r siarter. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Jim Wright 01495 742987,  jim.wright@torfaen.gov.uk

 

 

 

Penderfynodd Cyngor Sir Fynwy yn ddiweddar i ailgyflwyno’r polisi ‘Rheoli nwyddau a gaiff eu harddangos ar y briffordd gyhoeddus’. Ar ôl ystyried pryderon busnesau lleol, penderfynwyd dileu’r holl ffioedd yn gysylltiedig â chyhoeddi trwydded ar gyfer byrddau ‘A’. Yn yr un modd caiff y ffioedd yn ymwneud â chyhoeddi trwydded ar gyfer defnydd masnachol y briffordd (e.e.

ardaloedd caffe, ardaloedd gwerthu ac arddangos neu ddefnydd busnes tebyg) eu gostwng yn y flwyddyn gyntaf i 50% o’r ffi wreiddiol. Fodd bynnag, caiff y ffioedd hyn eu hadolygu’n flynyddol.

Mae’r polisi yn dal i ddiogelu pryderon y cyhoedd, sy’n disgwyl mynediad diogel ar balmentydd ac ardaloedd cerddwyr.

Bwriadwn ddechrau gysylltu â busnesau yn y dyfodol agos, a gobeithiwn ymweld â phob un ohonynt yn yr ychydig fisoedd nesaf.

Taflen Gosod Posteri’n Anghyfreithlon

Llythyr Taflen Bwrdd A a Masnachol

 Gall pobl sy’n cychwyn eu busnes eu hunain yn Sir Fynwy neu sy’n datblygu eu busnes presennol fynychu cyfres o weithdai am ddim a gynhelir gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru ym mis Ebrill.

Mae Busnes Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, yn cynnal amrywiaeth o weithdai cychwyn busnes ac ar-ôl-cychwyn busnes sy’n anelu i roi’r wybodaeth, sgiliau ymarferol a hyder i egin entrepeneuriaid i ddatblygu eu syniadau ymhellach neu lywio perchnogion busnes presennol tuag at fenter lwyddiannus.

Cyflwynir y gweithdai yn y Fenni a Casnewydd gan gynghorwyr busnes profiadol ac maent yn rhoi sylw i amrywiaeth o bynciau hanfodol fel prisio, marchnata, sicrhau cyllid, materion cyfreithiol, cynaliadwyedd, cynllunio busnes ac ariannol. Gall cynrychiolwyr ar y gweithdai ar-ôl-cychwyn hefyd ddysgu sut i redeg eu busnesau eu hun yn effeithlon gyda ffocws ar gadw llyfrau, marchnata, ymchwil marchnad a rhoi tîm gwych at ei gilydd.

Cynhelir gweithdai yng Nghanolfan Ieuenctid y Fenni (Hen Heol Henffordd) a Phrifysgol De Cymru – Casnewydd (Usk Way) fel sy’n dilyn:

Cychwyn a Rhedeg Busnes – Mentro Arni: 9.15am i 4.00pm

Y Fenni – Dydd Mercher 11 Ebrill

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mercher 25 Ebrill

Treth a Cadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mawrth 24 Ebrill

Adeiladu Tîm Gwych: 13.30pm i 16.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Mawrth 24 Ebrill

Ymchwilio eich Marchnad: 9.30am i 12.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Iau 12 Ebrill

Datblygu eich Cynllun Marchnata: 13.30pm i 16.30pm

Prifysgol De Cymru, Casnewydd – dydd Iau 12 Ebrill

Gellir archebu lleoedd yn y gweithdai ar: https://wales.business-events.org.uk/ neu ffonio 01656 868500.

Dywedodd David apjohn-Williams, Rheolwr Rhanbarthol De Cymru Busnes Cymru: “Mae gweld mwy a mwy o entrepreneuriaid yn penderfynu cychwyn a rhedeg eu busnesau yn Sir Fynwy yn ysbrydoliaeth go iawn. Mae’r gweithdai hyn, rhan o gyfoeth o gefnogaeth a chyngor ar gael gan Busnes Cymru, yn gyfle gwych i rai sy’n dymuno cychwyn busnes a rhai sydd eisoes yn berchnogion busnes i hybu mwy o fuddsoddiad a chreu swyddi yn yr ardal, felly byddwn yn annog pawb sydd eisiau datblygu eu syniad busnes neu fusnes presennol ymhellach i ddod draw.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Un o flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi creu busnesau a swyddi felly rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu i gychwyn neu ddatblygu eu busnes eu hun yn y sir.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

Cafodd staff o ddeuddeg o ysgolion yn Sir Fynwy a fu’n llwyddiannus wrth fynychu cwrs hyfforddiant addysgol pum wythnos dystysgrifau cyflawniad gan y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd y cyngor, mewn seremoni ym Magwyr yr wythnos hon (dydd Mawrth 20 Mawrth).

Mae’r deunaw o staff wedi hyfforddi i ddod yn Gymhorthwyr Cefnogaeth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) ac mae’r cwrs yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau i helpu disgyblion yn ysgolion y sir sydd ag anghenion emosiynol dros dro neu hirach.

Mae rhaglen ELSA yn rhan o ymrwymiad y cyngor i weithio gydag ysgolion i sicrhau cynhwysiant, cyflawniad a llesiant pob disgybl, yn cynnwys y rhai y mae anawsterau emosiynol yn effeithio ar eu dysgu. Cafodd ei datblygu i feithrin gallu ysgolion i gefnogi anghenion emosiynol disgybl o’u hadnoddau eu hunain.

Caiff cymhorthwyr ELSA eu hyfforddi i gynllunio a chyflwyno rhaglenni cefnogaeth ar gyfer unigolion neu grwpiau. Gallent weithio gyda disgyblion sy’n ymddangos yn bryderus, swil, trist neu ddig yn ogystal â’u cefnogi i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a chyfeillgar neu gynyddu hunan-barch.

Cyflwynwyd y cwrs gan Wasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Fynwy. Dywedodd Dr Morwenna Wagstaff o’r Gwasanaeth: “Er bod prosiect ELSA yn dal yn gymharol newydd i Sir Fynwy, cafodd y cynllun ei ddefnyddio’n llwyddiannus ar draws Cymru a Phrydain am flynyddoedd lawer. Dangosodd gwerthusiadau o’r prosiect fod cymhorthwyr ELSA yn cael effaith gadarnhaol ar ddatblygiad emosiynol plant a phobl ifanc. Mae’r deilliannau penodol wedi cynnwys llwyddiant academaidd, cynyddu presenoldeb ysgolion a gostwng atgyfeiriadau i asiantaethau allanol yn ogystal â newidiadau cadarnhaol mewn disgyblion gydag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol.”

Mae’r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol wedi cyflwyno’r hyfforddiant am ddwy flynedd, yn cynnwys staff o 28 o 35 ysgol Sir Fynwy.

Ychwanegodd y Cynghorydd Powell: “Roedd yn anrhydedd fawr i gyflwyno tystysgrifau i aelodau diweddaraf ein staff i ennill dyfarniad ELSA. Ar ôl gorffen eu hyfforddiant byddant yn gallu helpu’r plant hynny sydd ag anawsterau emosiynol sydd dan anfantais addysgol i oresgyn eu problemau, gwella eu llesiant emosiynol a chyflawni yn eu haddysg ysgol.”

I gael mwy o wybodaeth am brosiect ELSA mewngofnodwch i:

www.elsanetwork.org/

Mae aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am weithrediadau yn y sir wedi tynnu sylw at broblem sbwriel ar briffyrdd. Er mai SWTRA (Asiant Cefnffyrdd De Cymru – adain o Lywodraeth Cymru) sy’n rheoli cefnffyrdd y sir – yr A40, A449, A4042, A465, y cyngor sy’n gyfrifol am gasglu gwastraff a sbwriel ar ochrau’r priffyrdd hyn.

Mae dim ond un casgliad sbwriel ar draws holl rwydwaith cefnffyrdd Sir Fynwy yn costio tua £50,000. Mae hyn yn bennaf oherwydd costau timau casglu sbwriel a’u hoffer, eu cludo i safleoedd a chau lonydd a sicrhau diogelwch pan fydd y gwaith yn mynd rhagddo.

Yn ddiweddar, bu 12 o staff o dimau gwastraff a gwasanaethau stryd y cyngor yn cynnal helfa sbwriel bedwar diwrnod llawn ar ymylon yr A40 rhwng Rhaglan a’r Fenni. Cafodd dwy ochr y darn naw milltir o ffordd eu glanhau, gan godi 4.5 tunnell fetrig o sbwriel. Bydd y tîm yn dychwelyd i glirio’r llain ganol.

Dywedodd Nigel Leaworthy, Rheolwr Gweithrediadau Sir Fynwy: “Mae clirio’r rhwydwaith cefnffyrdd drwy Sir Fynwy yn waith enfawr yn golygu cau lonydd sy’n rhaid cael caniatâd ymlaen llaw gan SWTRA. Dim ond pum cilometr o ffordd mae SWTRA yn caniatáu i ni eu cau ar unrhyw un amser a dim ond am 9.30 am yn dilyn awr frig y bore y gallwn ddechrau gweithio. Mae hyn yn golygu y caiff ein timau eu symud o dasgau eraill i’n galluogi i orffen y clirio o fewn yr amserlen a ganiateir.

“Rydym fel arfer yn casglu rhwng 1.5 a 2 tunnell fetrig o sbwriel bob dydd ac mae’r rhan fwyaf o hyn yn gynwysyddion plastig a dur, papur, cartonau bwyd cyflym a chwpanau coffi. Rydym hefyd yn delio gyda thipio anghyfreithlon mewn cilffyrdd – yn aml, bagiau mawr o sbwriel cyffredinol, ac yn fwyaf annymunol, potelau o iwrin ac ysgarthion. Mae SWTRA yn clirio sbwriel unwaith o flwyddyn, ond dim ond o fewn y lleiniau cyn iddynt gael eu torri.

“Mae’n rhaid llongyfarch ein timau gan eu bod yn gwneud gwaith gwych mewn amgylchedd swnllyd a brwnt. Gall hefyd fod yn rhwystredig i ddarganfod fod adran a gafodd ei chlirio yn llawn sbwriel eto y trannoeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am weithrediadau’r sir: “Dim ond lleiafrif o bobl sy’n taflu sbwriel o’u cerbydau ond drwy wneud hynny maent yn achosi llawer iawn o wariant yn ogystal ag anghyfleuster pan mae’n rhaid i ni gau lonydd i alluogi ein casglwyr sbwriel i weithio’n ddiogel. Rwy’n apelio ar bawb sy’n teithio ar ffyrdd Sir Fynwy i fynd â’u sbwriel adref gyda nhw a chael gwared ag ef mewn modd addas. Mae faint o sbwriel sydd yn syfrdanol ac o gofio am y cyhoeddusrwydd diweddar am blastig, byddwn wedi gobeithio cael agwedd fwy oleuedig gan fodurwyr. Taith fer yw hi o ffos yn Sir Fynwy i nant, i afon ac yna i’r môr.”

Mae mwy o wybodaeth ar wasanaethau gwastraff a strydoedd Sir Fynwy yn:

www.monmouthshire.gov.uk/waste-street-services

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu dewis gwych o weithgareddau i blant dros wyliau’r Pasg!

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn Stryd Maryport yn cynnig helfa drysor Ŵy Pasg gyda lliwio ar gyfer pob oed ddydd Sadwrn 31 Mawrth i ddydd Sadwrn 14 Ebrill. Bydd yr Hyb hefyd yn cynnal grŵp amser stori Cwningen ddydd Iau 12 Ebrill am 2.30pm ar gyfer plantos a sesiwn maldod y Pasg ar y cyd â Complexion Medispa Brynbuga rhwng 10am a 3pm ddydd Iau 5 Ebrill. Mae’r sesiwn faldod yn cynnig peintio ewinedd ar gyfer oedolion a thylino llaw am ddim ond £5 tra bydd plant yn darllen straeon ac yn mwynhau hwyl y Pasg. Mae’r hyb ar agor ar yr adegau dilynol:

 • Dydd Llun 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 9am i 5pm
 • Dydd Iau 9am i 7pm
 • Dydd Sadwrn 9am i 12.45pm

Cynhelir gweithdy Lego yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 4 Ebrill ar gyfer plant rhwng pump a naw oed. Wythnos yn ddiweddarach, cynhelir sesiwn straeon a chrefftau rhwng 10am a 11am ddydd Mercher 11 Ebrill ar gyfer plant rhwng pedair ac wyth oed – mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y ddau ddigwyddiad.

Mae Llyfrgell y Fenni yn cynnig Helfa Ŵy Pasg rhwng 9am a 1pm ddydd Sadwrn 31 Mawrth ar gyfer plant dan wyth oed. Mae’n rhaid i’r holl blant fod yng nghwmni oedolyn ac mae’n llyfrgell  yn annog gwisgo bonedau Pasg.

Unwaith eto, mae Hamdden Mynwy yn cynnal Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Caiff y rhain eu cynnal ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Mercher 4 Ebrill a dydd Gwener 6 Ebrill a dydd Llun 9 Ebrill i ddydd Gwener 13 Ebrill gan roi cyfle i blant a phobl ifanc 5 i 12 oed i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon. Y gost bob dydd yw £16 (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) gyda disgownt am dalu cynnar. I archebu lle, ewch i MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy: 01600 775135 – ni chynhelir unrhyw chwaraeon dŵr yn Nhrefynwy oherwydd gwaith adeiladu.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn cynnal twrnamaint chwaraeon dan do yng Nghanolfan Ieuenctid Attik yn Nhrefynwy rhwng 12pm a 4pm ddydd Mercher 4 Ebrill. Mae hon yn sesiwn galw heibio ar gyfer rhai 11 oed a throsodd. Y trannoeth rhwng 12pm a 4pm mae’r Attik yn cynnal gweithdai clymu-a-llifanu i baratoi ar gyfer Carnifal Sir Fynwy. Bwriedir hyn ar gyfer rhai 9 i 11 oed a dylent ddod â’u crys ti eu hunain. Rhwng 12pm a 4pm ddydd Llun 9 Ebrill bydd yr Attik yn cynnwys bonansa gemau bwrdd galw heibio ar gyfer rhai 11 oed a throsodd.

Mae’r gwasanaeth ieuenctid hefyd yn trefnu nifer o dripiau dros wyliau’r Pasg yn cynnwys peli paent ar gyfer rhai 11 oed a throsodd ddydd Gwener 6 Ebrill, trip Go Ape (9 i 11 oed) ddydd Mawrth 10 Ebrill a dau drip preswyl – yn y Fenni ddydd Mercher 11 Ebrill a Threfynwy ddydd Sul 12 Ebrill. Mae costau’r rhain yn amrywio o £15 i £20 ac mae manylion ar gael gan Kelly a Pip ar 01600 772033.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim os na nodir fel arall. Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau eraill yn y sir sy’n addas ar gyfer plant a theuluoedd ar wefan Ymweld â Sir Fynwy: www.visitmonmouthshire.com/blog/easter-in-monmouthshire.aspx

Mae’r cofrestru YN AWR AR AGOR ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Gallwch gofrestru ar-lein yn defnyddio Fy Sir Fynwy – Cofrestru Ar-lein

 

Bydd casgliadau gwastraff gardd ar gael yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 30 Tachwedd 2018.

Y gost ar gyfer pob trwydded yw £18.00 ac mae angen 1 trwydded ar gyfer pob bag gwastraff gardd.

Cofrestrwch nawr i sicrhau eich bod yn derbyn eich trwydded/au ar gyfer cychwyn y gwasanaeth. Dylid caniatáu hyd at 14 diwrnod i dderbyn eich trwydded/au.

Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn awr yn gasgliad tymhorol felly ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd ar ôl 30 Tachwedd. I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Gallwch hefyd gofrestru dros y ffôn: 01633 644705 (Ar agor dyddiau Llun-Iau 9am – 5pm a dyddiau Gwener 9am – 3:30pm)

Neu yn eich Hyb Cymunedol lleol.

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn dathlu ei ddegfed pen-blwydd yn Sir Fynwy ddydd Mawrth 20 Mawrth, Ers ei sefydlu yn 2008 mae’r rhaglen a gyllidir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru wedi helpu dros 10,000 o bobl yn y sir i wella eu hiechyd drwy ymarfer tyner a chyfleoedd unigryw i gymdeithasu gyda phobl eraill.

Bu rhai sy’n cymryd rhan yn y rhaglen ar hyn o bryd ac a wnaeth hynny’n flaenorol yn nodi’r achlysur yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent ddydd Iau 8 Mawrth. Dros y blynyddoedd mae llawer o’r rhai a gymerodd ran ar y rhaglen wedi gwneud cyfeillion newydd ar y cynllun a hyd yn oed wedi arwain at briodas.

Mae’r cynllun yn gweithio gyda phobl 17 oed a throsodd sydd â, neu sydd mewn risg o ddatblygu, clefyd cronig ac fe’i cynhelir ym mhedair canolfan hamdden Sir Fynwy. Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth 61% o’r bobl a atgyfeiriwyd a ddechreuodd y cwrs orffen y rhaglen 16-wythnos. Ar ddiwedd y rhaglen caiff y sawl sy’n cymryd rhan eu hannog i barhau i ymarfer yn eu canolfan hamdden leol mewn dosbarthiadau ymarfer Fit4Life neu grwpiau nofio a cherdded.

Er fod ymarfer tyner yn gymorth i golli pwysau ac yn hanfodol i adferiad ar ôl llawdriniaeth pengliniau neu gluniau, mae cyfeillgarwch a chwerthin yn agwedd hanfodol o’r rhaglen i sicrhau llesiant. Mae’r holl staff yn gwarantu ymarfer cywir a phriodol ond mae sicrhau fod y rhai sy’n cymryd rhan yn feddyliol a chorfforol iach yn rhan allweddol o’u rôl.

Dywedodd James Cook, Cydlynydd y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn Sir Fynwy: “Rwy’n falch fod llawer wedi helpu cynifer o bobl i ddod yn heini, egnïol a gwneud cyfeillgarwch newydd. Mae arwahanrwydd cymdeithasol yn gwahanu ac mae’r dosbarthiadau a ddarparwn yn helpu i atal hyn. Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn parhau i fynychu eu canolfannau hamdden lleol ac yn cymryd rhan yn y dosbarthiadau Fi44Life. Mae ein haelodau yn ysbrydoliaeth ac maent wedi newid eu bywydau drwy fynychu ein rhaglen.”

Ychwanegodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Arloesedd, Menter a Hamdden: “Rwy’n falch iawn gweld cynifer o’n preswylwyr yn goresgyn heriau iechyd personol gyda help ein timau hamdden gwych. Hoffwn ddiolch i James a’r tîm atgyfeirio ymarfer am eu gwaith dros y deng mlynedd diwethaf. Mae’r rhaglen yn enghraifft ragorol o sut mae corff a meddwl iach yn hollbwysig i alluogi poblogaeth sy’n heneiddio i ffynnu a goroesi.”

Gall preswylwyr sy’n dymuno dod yn heini ac egnïol ymuno â Hamdden Mynwy heddiw ac arbed hyd at 25% drwy fanteisio ar gynnig diweddaraf y cyngor – mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.MonLeisure.co.uk

Bythefnos ar ôl i Storm Emma achosi trafferthion mawr ledled Sir Fynwy, cafodd y sir ei tharo gan eira a gwyntoedd oer iawn unwaith eto, ond diolch byth roedd yr effaith yn llawer llai sylweddol ar ddydd Sul 18 Mawrth.

Roedd timau’r cyngor wedi paratoi ar gyfer y cyfnod diweddaraf o dywydd difrifol ac fel canlyniad ychydig o ymyriadau oedd i wasanaethau. Er i dymheredd barhau dan y pwynt rhewi am lawer o’r dydd, roedd yr eira a gychwynnodd syrthio yn y bore wedi dod i ben yn y rhan fwyaf o ardaloedd erbyn canol dydd.

Bu timau chwalu halen yn gweithio drwy’r dydd a’r nos i glirio ffyrdd y sir ar hyd y penwythnos, gyda help dros ddeg ar hugain o gydweithwyr o’r adrannau gwastraff ac ailgylchu a chynnal a chadw tiroedd fu’n graeanu meysydd parcio, ysbytai, gorsafoedd heddlu a chanol trefi.

Rhedodd yr holl wasanaethau gofal, nyrsio cymunedol a phrydau cymunedol fwy neu lai fel arfer gan groesawu help gan nifer o staff yn gweithio ar eu diwrnod bant. Mae’n anochel y bu peth ymyriad a blaenoriaethu ond cafodd staff yn gweithio mewn ardaloedd anghysbell eu cefnogi gan gerbydau gyriant pedair olwyn a rhoddwyd cynlluniau wrth gefn yn eu lle ar gyfer rhannau gwledig y sir tra parhaodd yr eira a’r iâ.

Dywedodd hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Sir Fynwy y byddent yn agor fel arfer ddydd Llun 19 Mawrth a dim ond dwy ysgol yn y sir gyhoeddodd y byddent ar gau.

Agorodd pob canolfan hamdden ddydd Sul – yn cynnwys y Fenni a fu ar gau yn ystod y bore – ac arhosodd canolfannau gwastraff cartrefi a chanolfannau ailgylchu yn Llan-ffwyst a Chaerwent ar agor am ran o’r dydd. Arhosodd canolfannau gwastraff cartref ac ailgylchu Brynbuga a Llanfihangel Troddi a felly hefyd amgueddfeydd y sir er iddynt gyd ail-agor y trannoeth.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Hoffwn ddiolch i’r staff hynny a fu unwaith eto’n gweithio dros y penwythnos i sicrhau y gallem roi blaenoriaeth i ofal yr henoed a’r bregus, agor ffyrdd a diogelwch y gymuned gan wneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau’n rhedeg mor agos i’r arfer ag oedd modd. Gobeithio y gallwn yn awr edrych ymlaen at amodau mwy dymunol ac mai hwn fydd yr eira a’r iâ sylweddol olaf a gawn tan y gaeaf nesaf – ond os yw tywydd difrifol yn effeithio arnom eto, rwy’n hollol hyderus y byddwn yn dod drwyddi fel o’r blaen.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo ei Gynllun Corfforaethol: ‘Sir Fynwy sy’n gweithio i bawb’ sy’n nodi pum nod blaenoriaeth y bydd y cyngor yn gweithio i’w cyflawni erbyn 2022.

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ail-ddatgan diben y cyngor o adeiladu cymunedau cynaliadwy a chryf a defnyddiodd ystod o dystiolaeth, yn cynnwys adborth gan breswylwyr a busnesau ar yr hyn sy’n bwysig iddynt, i osod y cyfeiriad ar gyfer darparu gwasanaethau yn awr yn ogystal â chynllunio ar gyfer dyfodol hirdymor Sir Fynwy.

Mae pob un o’r pum nod blaenoriaeth yn cynnwys nifer o raglenni, cyfanswm o 22, y mae’r cyngor wedi ymrwymo iddynt rhwng nawr a 2022. Y nodau hyn yw:

 • Y dechrau gorau posibl mewn bywyd
 • Cymunedau llewyrchus gyda chysylltiadau da
 • Cynyddu i’r eithaf botensial yr amgylchedd naturiol a’r amgylchedd adeiledig
 • Llesiant gydol oes
 • Cyngor gyda ffocws ar y dyfodol

Wrth siarad ar ôl i gynghorwyr gytuno ar y cynllun dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae’r Cynllun Corfforaethol yn ddogfen wirioneddol bwysig sy’n gosod cyfeiriad ac ymdeimlad o’r hyn fydd yn bwysig i’r cyngor am y pedair blynedd nesaf, gan fynd â ni i ddiwedd y tymor gwleidyddol presennol yn 2022.

“Mae’r cynllun yn sicrhau fod ein ffocws ar gyflawni’r hyn sy’n cyfrif a’n bod yn gwneud hyn mor effeithiol ac effeithlon ag sydd modd. Mae llawer o’r pethau a wnawn yn anhygoel o uchelgeisiol ac yn canolbwyntio ar ddyfodol tymor hirach ein sir.

Gyda llai o arian, sylweddolwn na allwn ddal ati i wneud popeth a wnaethom yn y gorffennol. Byddwn yn parhau i wrando ar ein cymunedau, canfod beth sy’n bwysig iddynt a chanolbwyntio ar y meysydd hyn. Rydym yn awyddus i helpu cymunedau i adeiladu eu cryfder eu hunain ac rydym yn credu yn ac yn ymroddedig i gyfiawnder cymdeithasol a chefnogi cymdeithas deg a chyfartal.”

Mae’r Cynllun Corfforaethol hefyd yn nodi sut y bydd y cyngor yn cyflawni ei ofynion dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Gellir lawrlwytho copi o’r cynllun o wefan y cyngor yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement ac ymuno yn y drafodaeth ar Twitter: @monmouthshireCC.

Cynhaliodd Tîm Menter Ifanc Cyngor Sir Fynwy ddigwyddiad i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod yn Ysgol Cas-gwent ddydd Iau 8 Mawrth. Yn unol â thema eleni Pwyso am Gynnydd, gwrandawodd disgyblion rhwng 12 a 17 oed ar gyflwyniadau ysbrydoledig a grymusol gan bedair o siaradwyr a siaradodd am eu profiad personol eu hunain a rhannu sut maent wedi sicrhau gyrfaoedd llwyddiannus yn yr hyn a dybir sy’n ddiwydiannau i ddynion gan bennaf.

Siaradodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod o Gabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb, am ei hangerdd i gynyddu nifer y menywod mewn gwleidyddiaeth i wneud gwahaniaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Anogodd y Cynghorydd Jones ddisgyblion i ddod yn ddinasyddion gweithgar a chymryd rhan mewn grwpiau lleol i wneud newidiadau. Soniwyd am Engage 2 Change, fforwm ieuenctid Sir Fynwy, fel model ar gyfer pobl ifanc i gyflawni llais cyfunol i fynd i’r afael â materion pwysig.

Ymchwiliodd y peiriannydd cemegol Maryam Farhanah yr amrywiaeth posibiliadau ar gyfer merched sy’n dewis graddau mewn peirianneg. Disgrifiodd Ms Farhanah, peiriannydd proses yn Mott MacDonald, ei thaith a rhoi gwybodaeth werthfawr, gan chwalu’r rhwystrau i yrfa mewn peirianneg.

Trafododd Poppy Harris, Swyddog Cefnogi 21ain Ganrif Cyngor Sir Fynwy, ei gyrfa fel yr unig fenyw mewn tîm o bymtheg o ddynion yn gweithio ar drawsnewid ysgolion yn Sir Fynwy, yn cynnwys Ysgol Gyfun Trefynwy ac Ysgol Cil-y-coed. Siaradodd Poppy am ei gwaith a sut y symudodd o brentisiaeth gyda gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy i’w swydd bresennol. Rhannodd Poppy ei geiriau doeth drwy ddweud; “Rwyf wedi dysgu peidio ofyn gofyn cwestiynau os nad ydych yn deall beth mae pobl yn ei ddweud. Mae pobl yn tybio mai’r nodwedd orau yn y diwydiant adeiladu yw nerth, ond o fy mhrofiad i y gallu mwyaf pwysig yw cyfathrebu. Mae’r cyfan yn ymwneud â datrys problemau a gweithio fel tîm. Rydych angen penderfyniad i fynd drwy’r cyfnodau anodd – peidiwch ofni wynebu eich ofn a mynd allan o’ch parth cysur. Parchwch eich hunan a bydd eraill yn eich parthu chithau.”

Siaradodd Chloe-Beth Morgan, swyddog partneriaeth yng Nghyngor Dinas Casnewydd a chyn gystadleuydd am deitlau Miss Cymru a Miss Universe Great Britain, a yr heriau a’i hwynebodd a sut mae wedi goresgyn tybiaethau ystrydebol yn gysylltiedig gyda modelu. Mae’n anelu i ysbrydoli a grymuso menywod i gyflawni eu huchelgais.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Roedd yn galonogol cymryd rhan mewn digwyddiad a allai ysbrydoli a grymuso cynifer o ferched yn Sir Fynwy. Rydym angen mwy o ddigwyddiadau i chwalu rhwystrau a chanfyddiadau fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael y cyfleoedd gorau ac yn hyderus i fod yn gyfartal mewn gyrfaoedd a gaiff eu dominyddu gan ddynion.”

I gael mwy o wybodaeth am Dîm Menter Ifanc Sir Fynwy – cysylltwch â Hannah Jones HannahJones@monmouthshire.gov.uk 07738340418.

I gael mwy o wybodaeth am Engage 2 Change Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy cysylltwch â Jade Atkins Charlie-JadeAtkins@monmouthshire.gov.uk 07790355724

 

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy ag awdurdodau lleol eraill ar draws y Deyrnas Unedig wrth i Ddiwrnod y Gymanwlad gael ei nodi gan ddigwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad.

Yng nghwmni Cadeirydd Sir Fynwy, y Cynghorydd Maureen Powell a’r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Bob Greenland yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga oedd y Dirprwy Arglwydd Raglaw, Mr Murray Kerr, Uchel Siryf Gwent, Mr Kevin Thomas, Maer Trefynwy, y Cyng. Felicity Cotton, Maer Brynbuga, y Cyng. Glen Roderick, Maer a Maeres y Fenni, Cyng David a Penny Simcock a Phennaeth Ysgol yng Ngholeg Gwent, Helen Morgan ynghyd â myfyrwyr yn astudio gwasanaethau cyhoeddus. Roedd nifer o gynghorwyr sir a staff y cyngor hefyd yn bresennol.

Darllenodd y Cynghorydd Greenland gadarnhad y Gymanwlad yn ymrwymo’r cyngor i “gynnal y gwerthoedd a nodir yn Siarter y Gymanwlad, i wasanaethu ei gilydd mewn ysbryd o barch a dealltwriaeth, ac i hybu datblygiad, democratiaeth a chydweithredu yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.”

Ar ôl codi’r faner, darllenodd y Cynghorydd Powell neges gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Gymanwlad a disgrifio sut mae’r seremoni’n rhoi cyfle gwych i bobl o bob cefndir i ymuno gydag eraill yn eu cymuned leol i ddathlu Diwrnod y Gymanwlad mewn cysylltiad gyda chyd-ddinasyddion. Mae pobl o genhedloedd a thiriogaethau ar draws y byd yn coleddu amrywiaeth gyfoethog aelodaeth y Gymanwlad, yr ymdeimlad dwfn o affinedd a’r gwerthoedd a’r egwyddorion sy’n uno bron ddau biliwn a hanner o ddinasyddion. Ychwanegodd ein bod yn y misoedd nesaf yn edrych ymlaen at Gemau’r Gymanwlad ar Arfordir Aur Awstralia a Chyfarfod Penaethiaid Llywodraeth y Gymanwlad yn Llundain, lle bydd arlywyddion a phrif weinidogion yn cynrychioli mwy na hanner cant o wledydd yn trafod dulliau a gaiff eu rhannu gan y Gymanwlad i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd byd-eang a mynd i’r afael gyda’n gilydd â’r heriau a wynebir.

Dilynwyd y Cynghorydd Powell gan ei chaplan, y Canon Mark Soady, a gyflwynodd weddïau a’r fendith.

Mae’r Gymanwlad yn cynnwys rhai o wledydd mwyaf, lleiaf, cyfoethocaf a thlotaf y byd, gyda dinasyddion o bob ffydd ac ethnigrwydd, eu hanner dan 25 oed. Mae gwledydd y Gymanwlad mewn chwe rhanbarth – Affrica, Asia, yr Americas, y Caribî, Ewrop a De Pasiffig.

Gallai neuadd bentref leol dderbyn arian i ostwng costau ynni mewn cynllun gwyrdd a anelwyd at adeiladau cymunedol yn Sir Fynwy a rhannau gwledig o Gasnewydd.

Gydag arian o Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a gyllidir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, cyhoeddodd Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg ei gynllun newydd – Gweddnewid Ynni Neuadd Pentref – sy’n rhoi cyfle i safleoedd wneud cais am amrywiaeth o dechnolegau ynni adnewyddadwy a mesurau effeithiolrwydd ynni.

Bydd y neuadd pentref a ddewisir yn derbyn Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) yn ogystal â chyfraniad ariannol i osod mesurau effeithiolrwydd ynni addas megis goleuadau LED. Bydd Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru a chwmni budd cymunedol nid-er-elw Ynni Gwent yn cefnogi rheolwyr y neuadd i gael mynediad i gyllid ar gyfer mesurau pellach.

Bydd hyd at bedair neuadd arall yn derbyn EPC a chyllid i weithredu mesur effeithiolrwydd ynni addas.

Dywedodd Andrew David o Asiantaeth Ynni De Ddwyrain Cymru: “Bydd y prosiect gweddnewid ynni o fudd i’r neuadd a ddewisir a hefyd rhagwelwn y bydd yr adeilad a gaiff ei drin yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni ac ysbrydoli rheolwyr lleoedd eraill i wneud yr un modd.”

Anelir y cynllun at adeiladau a neuaddau sy’n dangos y potensial mwyaf ar gyfer gwella ac sydd eisoes yn cael eu defnyddio’n helaeth gan y gymuned. Mae ar agor i leoedd yn Sir Fynwy neu ardaloedd Llanwern, Marshfield, Graig, Caer-llion a Langstone o Gasnewydd. I wneud cais neu dderbyn manylion pellach anfonwch e-bost at: rdpinfo@monmouthshire.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 30 Mawrth.

 •  Cyhoeddwyd ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg. I gael manylion pellach cysylltwch â – marklloyd@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01633 644865.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cytuno i ailafael mewn perchnogaeth a rheolaeth Theatr y Fwrdeistref yn y Fenni yn dilyn penderfyniad a gymerwyd yng nghyfarfod cabinet heddiw (dydd Mercher 28 Chwefror). Paratôdd trafodaethau rhwng y cyngor ac Ymddiriedolaeth Theatr y Fwrdeistref (y Fenni) y ffordd ar gyfer terfynu’r cytundeb rheolaeth cyfredol yr ymrwymodd y ddau barti iddynt pan sefydlwyd yr ymddiriedolaeth ym mis Hydref 2013. Bydd yr ymddiriedolaeth yn awr yn peidio gweithredu a bydd yn ceisio dad-gofrestru ar ôl cwblhau’r trosglwyddo.

Cytunodd y ddau barti mai’r cyngor sydd yn y lle gorau i roi arweinyddiaeth a chefnogaeth rheoli am gyfnod interim pan edrychir ar hyfywedd y theatr.

Mae’r trosglwyddo’n debygol o ddigwydd cyn mis Ebrill a bydd holl staff y theatr yn trosglwyddo i’r cyngor. Bydd y digwyddiadau a pherfformiadau sydd ar y gweill yn parhau tra bydd y cyngor yn ystyried y ffordd orau ymlaen i’r theatr.

Mae mwy o wybodaeth ar wasanaethau hamdden a diwylliannol Sir Fynwy ar gael ar:  http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gohirio ei ddigwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth a drefnwyd ar gyfer dydd Iau 1 Mawrth oherwydd pryderon am dywydd garw. Caiff yn awr ei gynnal yn yr un lleoliad – Gwesty Tŷ Glen-yr-Afon ym Mrynbuga – ddydd Iau 15 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus.

 Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli neu gael gyrfa mewn gyrru, cludiant neu ddosbarthu.

 Ymysg yr eitemau a gaiff eu trafod fydd gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffaeliad, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o’r Uned Cludiant Teithwyr yn bresennol.

 Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi menter Gymreig ac rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n edrych am yrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad yma. Mae trafnidiaeth yn hollbwysig yn ein hawdurdod gwledig – mae angen i’n plant fynd i’r ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf agored i niwed deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r wlad yn symud i gael mynediad i waith a hamdden. Rwy’n edrych ymlaen at weld pawb ar y dydd – lledaenwch y gair.”

 Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sessiwn.

 Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwnnw achosi oedi. Argymhellir teithio i’r gwesty ar yr A472 o Felinfach neu o Gaer-llion drwy Langybi fel dewisiadau eraill.

 I archebu lle neu gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk

 

Mae cymunedau Sir Fynwy wedi coleddu’r heriau a ddaeth yn sgil y tywydd garw ac wedi dangos ysbryd rhyfeddol i fynd yr ail filltir i helpu cymdogion a dieithriaid i ymdopi gyda dyddiau llawn eira.

Mae arwyr lleol yn byw ym mhob tref a phentref ac mae gan Sir Fynwy fwy na’r rhelyw. Aeth preswylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gynnig help gyda chlirio eira a siopa yn ogystal â mynd a nyrsys a chleifion i’r ysbyty ac adref wedyn. Bu’r ymatebion i negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel.

Rhannodd Lesley Long ei stori am arwr eira lleol ar dudalen Facebook y cyngor. Dywedodd: “Daeth Steve Halford a’i gydweithiwr Jake i helpu fy nghymydog oedrannus oedd ag angen meddygol brys neithiwr. Roedd wedi aros am gryn amser a ffoniodd fi i chwilio am rywun gyda 4×4 i fynd â hi i’r ysbyty. Cysylltais â Steve, ac ymatebodd o fewn 10 munud ac aeth ef a Jake â hi i’r ysbyty yn eu cerbyd gyriant pedair olwyn. Wn i ddim beth fyddem ni wedi ei wneud hebddynt gan fod y sefyllfa yn dod yn ddifrifol. Nhw yn bendant yw fy arwyr eira i”.

Dywedodd Nicola Foulkes sy’n byw ym Mhwllmeurig: “Mae gan fy nghymydog MS ac fe wnaeth ei gofalwyr gerdded o Gas-gwent i’r pentref i ymweld â hi – a hyd yn oed dod â blodau iddi!”

Roedd preswylwyr Leechpool ger Porthysgewin ymysg y nifer fawr a fu ar strydoedd mawr a bach dros y penwythnos i glirio llwybrau a ffyrdd. Diolchodd Richard Cornock i Simon Stone a Mark Taylor am eu cymorth ar eu tractorau.

Cafodd Chris Taylor o Gil-y-coed a roddodd neges ei fod ar gael i gludo gofalwyr cartref neu unrhyw un oedd yn methu mynd adref ei enwebu am statws arwr gan Samantha Stewart. Dywedodd Ms Stewart: “Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig tu hwnt bod pobl yn gwybod beth mae Chris yn ei wneud. Mae’n mynd â gofalwyr i gartrefi’r rhai y gofalant amdanynt a mynd â nyrsys i ysbytai. Rwy’n meddwl ei fod yn haeddu cydnabyddiaeth fel aelod gwych o’n cymuned.”

Treuliodd Ed Jones o’r Fenni, sydd hefyd yn berchennog cerbyd gyriant pedair olwyn, bump awr nos Wener yn mynd a nyrsys i Nevill Hall ac oddi yno yn cynnwys taith i Gaerdydd.

Mewn saith diwrnod mae tîm priffyrdd y cyngor wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o halen a graean, peth ohonynt yn cael eu lledaenu gyda help gwirfoddolwyr lleol. Cafodd gweithwyr yn Nepo Llan-ffwyst eu helpu gan yr arwr eira lleol Gareth Clarke. Ac yntau’n methu mynd i’w waith, cynigiodd ei gymorth a bu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref gyda phwced eira.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Bu mor wych gweld pob yn dod at ei gilydd. Roeddwn yn gwybod fod gennym gymunedau cryf ond mae hyn yn dangos mor gadarn ydynt pan mae pethau’n anodd. Mae rhai o’r straeon yn cynhesu’r galon a hoffwn ddiolch i bob un person a roddodd amser i feddwl am bobl eraill. Maent yn dweud bod gweithredoedd yn well na geiriau ac yn yr achosion yma maent yn ysgubol.”

Mae cynnydd yn y tymheredd a dechrau dadmer hir ddisgwyliedig yn Sir Fynwy yn arwydd fod pethau’n dechrau dychwelyd i’r arfer ar gyfer gwasanaethau’r cyngor ar draws y sir.

Mae staff y cyngor yn parhau i weithio bob awr o’r dydd a’r nos gydag erydr eira ac yn graeanu ffyrdd a dosbarthu gofal i’r henoed a’r bregus gyda thîm prydau cymunedol Sir Fynwy wedi darparu prydau twym.

Mae timau priffyrdd, gyda chymorth tua 50 o gydweithwyr o’r adrannau gwastraff ac ailgylchu a chynnal a chadw tiroedd, wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o raean a halen. Bu deuddeg o loriau graeanu a dros ugain o gontractwyr o’r gymuned amaethyddol yn eu cerbydau’n defnyddio erydr eira a pheiriannau chwythu fel y gellid teithio ar ffyrdd llawn o eira. Mae hyd yn oed gwirfoddolwyr lleol wedi cynnig help llaw. Yn methu mynd i’w waith, cynigiodd Gareth Clarke sy’n byw yn Llan-ffwyst ei wasanaeth a blu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref. Mae’r gwaith tîm wedi arwain at glirio priffyrdd, canol trefi, ffyrdd hanfodol ger ysbytai a llwybrau trefol, bws ac ysgol yn ogystal â sicrhau y gall cleifion sydd angen dialysis GIG adael cartrefi anghysbell i dderbyn triniaeth. Mae nifer sylweddol o lwybrau gwledig anghysbell yn parhau ar gau ond mae’r cyngor yn parhau i raeanu, defnyddio erydr eira a chloddio’r ffyrdd allan ar sail 24 awr.

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion Sir Fynwy yn ailagor ddydd Llun yn dilyn Storm Emma. Mae gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor yn ogystal â gwefannau ysgolion wedi cyhoeddi bwletinau ac erbyn prynhawn dydd Sul roedd 31 o 35 ysgol y sir wedi cyhoeddi y byddent ar agor fore Llun. Dim ond un oedd yn bwriadu aros ar gau.

Bydd holl ganolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu Sir Fynwy ar gael i’r cyhoedd ddydd Llun a bydd staff sbwriel y cyngor yn ymdrechu i ddal lan ar gasgliadau’r wythnos ar ôl bod yn cynorthwyo eu cydweithwyr yn yr adran priffyrdd yn clirio eira.

Agorodd holl ganolfannau hamdden y cyngor eu drysau ddydd Sul a bydd y patrwm hwn yn parhau ddydd Llun a gweddill yr wythnos. Roedd amgueddfeydd y Fenni a Threfynwy ar agor fel arfer ddydd Sul a byddant ar agor ar yr oriau arferol o ddydd Llun. Mae Amgueddfa Cas-gwent ar gau tan 19 Mawrth ar gyfer cynnal a chadw arferol oedd wedi’i gynllunio.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Bu’n her enfawr dros y pedwar diwrnod diwethaf ond mae staff wedi cydweithio ar sail 24 awr a drwy gydol y penwythnos i sicrhau y gallwn roi blaenoriaeth  i ofal yr henoed a’r bregus, agor ffyrdd a diogelwch y gymuned tra’n gwneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau’n rhedeg mor debyg i’r arfer ag sydd modd. Rwy’n falch o’r ffordd y mae staff wedi codi i’r her a hoffwn hefyd ddiolch i’n cymunedau am eu sylwadau caredig, a’u hamynedd a’u dealltwriaeth tra’r oeddem yn ymdopi gydag adladd y tywydd mwyaf difrifol am flynyddoedd lawer.”

Caiff preswylwyr eu cynghori i fewngofnodi ar www.monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Deffrodd Sir Fynwy i flanced drwchus o eira ddydd Gwener 2 Mawrth gyda thywydd garw Storm Emma yn parhau i effeithio ar y sir. Roedd gweithwyr cyngor wedi parhau i weithio o amgylch y cloc i sicrhau fod y priffyrdd ar agor a bod preswylwyr oedrannus a bregus yn derbyn gofal. Er bod yr hysbysiad tywydd coch wedi ei ddisodli gan un melyn, roedd llawer o eira’n dal i syrthio drwy gydol y dydd ynghyd â gwyntoedd cryfion.

Parhaodd tîm prydau cymunedol y cyngor i weithio ar draws y sir a chawsant eu cynorthwyo gan aelod newydd – Peter Fox, Arweinydd y Cyngor – a yrrodd ei gerbyd gyriant pedair olwyn mewn eira trwm o amgylch Brynbuga, Y Fenni ac ardaloedd cyfagos i ddosbarthu bwyd twym. Dywedodd y Cynghorydd Fox: “Rwyf wedi cael diwrnod gwych yn profi gwaith hanfodol, rhagorol ein timau prydau cymunedol. Mae’n rhyfeddol y gwahaniaeth y gall gwên a phryd twym ei wneud i ddiwrnod rhywun; bu’n bleser go iawn i helpu. Mae’r eira’n dal i fod yn eithaf trwchus mewn mannau felly rydym yn cynghori pobl  i beidio teithio os nad yw’n hanfodol. Cadwch yn dwym, gwneud siocled poeth, mwynhau amser adref a chadw llygad ar eich cymdogion.”

Fe wnaeth timau gofal cartref Sir Fynwy barhau i wneud ymweliadau ar droed neu gyda chymorth gan gerbydau gyriant pedair olwyn a gyrwyr i lanw dros alwadau blaenoriaeth. Mae’r gwasanaeth yn ddiolchgar iawn am y cynigion i ddefnyddio cerbydau gyriant pedair olwyn i gludo staff i alwadau a gweithleoedd. Ffoniwyd pawb na wnaeth dderbyn ymweliad i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn iach. Bu cynlluniau wrth gefn yn mynd rhagddynt yn ystod y dydd a bore yfory. Arhosodd canolfannau dydd y cyngor ar gau heddiw ond mae gwasanaethau preswyl yn rhedeg fel arfer gyda rheolwyr yn parhau i sicrhau cynnal staffio.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol ac iechyd: “Bu ysbryd cymunedol rhagorol yn Sir Fynwy mewn tywydd garw gyda llawer o bobl yn gwirfoddoli i helpu gyda chludiant. Byddwn hefyd yn annog pobl i alw i weld bod cymdogion oedrannus a bregus yn cadw’n dwym a fod ganddynt bopeth maent ei hangen tra bod tymheredd yn parhau’n isel a’i bod yn anodd mynd o gwmpas.”

Bu timau graeanu’r cyngor yn trin y priffyrdd yn barhaus gan ddefnyddio erydr eira fel oedd angen er bod swyddogion priffyrdd wedi pwysleisio mai dim ond os oedd eu taith yn hollol hanfodol y dylai pobl deithio. Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir: “Rydym yng nghanol amodau difrifol felly peidiwch gyrru os nad yw’n hollol hanfodol a gadael y ffyrdd yn glir i’r gwasanaethau argyfwng a gweithwyr hanfodol.”

Mae timau graeanu yn gweithio’n ddiflino ac yn bwriadu gweithio shifftiau 24 awr tan brynhawn dydd Llun. Mae eira yn parhau i syrthio a lluwchio ond dylai priffyrdd y sir wella yfory pan fydd y tywydd yn gwella. Mae deuddeg o loriau graean ac erydr eira yn gweithredu ar y ffordd gyda chymorth 24 o gontractwyr amaethyddol gyda llafnau, chwythwyr a thractorau yn ogystal â chydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu y cyngor. Mae dros 80 o bobl yn cymryd rhan mewn clirio ffyrdd.

Golygai’r tywydd difrifol fod llawer o wasanaethau cyngor ar gau. Yn eu plith oedd canolfannau hamdden y sir, hybiau cymunedol, dosbarthiadau addysg cymunedol, canolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu a phob ysgol. Cafodd casglu gwastraff ac ailgylchu ei ohirio wrth i griwiau gael eu defnyddio i glirio eira i sicrhau fod ffyrdd yn glir ar gyfer gwasanaethau hanfodol yn ogystal ag mewn canol trefi. Bydd timau gwastraff ac ailgylchu yn ymdrechu i gasglu sbwriel o ddoe a heddiw yn gynnar yr wythnos nesaf.

Mae’n debygol y bydd canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy yn parhau ar gau i’r cyhoedd yfory er y caiff hyn ei adolygu’n gynnar yn y bore. Os byddant ar agor, ni fydd rhai cyfleusterau ar gael a chaiff yr holl wersi nofio yn y Fenni eu canslo. Bydd amgueddfeydd yn parhau ar gau yfory ac ni fydd marchnadoedd y sir ar gael tan ddydd Mawrth.

Bydd canolfannau gwastraff cartrefu ac ailgylchu ddydd Sadwrn ond gobeithir y byddant ar agor y trannoeth. Bydd Llyfrgell y Fenni ar agor fel arfer am 9am ddydd Sadwrn ond bydd yr holl hybiau cymunedol a Llyfrgell Gilwern ar gau. Mae’n debyg y bydd hybiau cymunedol yn agor fel arfer ddydd Llun.

Caiff preswylwyr eu cynghori i edrych ar wefan y cyngor neu ffonio os yn addas i wirio pa wasanaethau sy’n gweithredu.

Yn y cyfamser, roedd canolfan gyswllt y cyngor yn gweitrhedu fel arfer rhwng 9am a 4.30pm gyda chymorth gan staff hyb cymunedol. Cynghorodd gweithwyr canolfan gyswllt bobl i fod yn amyneddgar oherwydd nifer uchel y galwadau a dderbyniwyd.

Bu tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter yn brysur iawn yn ystod y tywydd difrifol gan ledaenu gwybodaeth ddefnyddiol. Yn ychwanegol, mae preswylwyr wedi cyflwyno llawer o luniau gyda golygfeydd stryd ac apeliwyd am gerbydau pedair olwyn fel y gellid cynnal priodas ar y penwythnos mewn ardal anghysbell o’r sir!

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiad a’r amser dilynol:

Dydd Sul 4 Mawrth 2018 Rhwng 09.10am – 09:50am (yn fras)

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg.

Pen Cau De: Cyffordd Royal George.

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar y rhagolygon am amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturion Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted a bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Bu tywydd difrifol yn Sir Fynwy yn gynnar ar Ddydd Gŵyl Dewi wrth i wyntoedd uchel ac eira trwm Storm Emma gynyddu, gan greu anawsterau ar draws y sir. Tanlinellwyd y difrifoldeb cynyddol pan, yn fuan ar ôl 8am, cyhoeddodd Swyddfa’r Met ei bod yn cynyddu ei rhybudd oren am eira a gwynt i rybudd coch ar gyfer llawer o’r sir o 3pm.

Mae’r cyngor wedi rhoi blaenoriaeth i ofal yr henoed a phobl fregus, trin wynebau priffyrdd a diogelwch y gymuned tra’n gwneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau yn rhedeg mor debyg i’r arfer ag sydd modd. Yn anochel, serch hynny, mae’r tywydd wedi dangos ei ddannedd.

Roedd llawer o ysgolion eisoes wedi cyhoeddi nos Fercher y byddent ar gau ond erbyn 10am roedd y cyngor wedi hysbysu pob pennaeth ysgol a llywodraethwyr i wneud trefniadau i gau cyn gynted ag oedd yn ymarferol bosibl ar ôl i’r rhagolygon waethygu. Yn ychwanegol, cyhoeddwyd y byddai holl ysgolion Sir Fynwy ar gau ddydd Gwener 2 Mawrth.

Bu tîm prydau cymunedol y cyngor yn dosbarthu bwyd i bob defnyddiwr gwasanaeth oedd ei angen a gwneud cynlluniau wrth gefn ar gyfer yfory. Os na all staff ddosbarthu ddydd Gwener oherwydd bod y tywydd yn gwaethygu, cysylltir â defnyddwyr gwasanaeth dros y ffôn a rhoddir blaenoriaeth iddynt os ydynt angen cymorth. Mae gan y gwasanaeth prydau cymunedol nifer o gerbydau gyriant pedair-olwyn i’w defnyddio tra bydd y tywydd garw’n parhau.

Yn y cyfamser, bu timau gofal yn y cartref yn gweithio o amgylch y sir gyda chefnogaeth gan gerbydau gyriant pedair olwyn a gyrwyr ar gyfer y rhan fwyaf o alwadau angenrheidiol. Cysylltwyd â phawb arall dros y ffôn ac mae cynlluniau yn eu lle ar gyfer heno ac yfory. Bu canolfannau dydd y cyngor ar gau heddiw a byddant hefyd ar gau yfory ond mae gwasanaethau preswyl yn rhedeg yn ôl yr arfer gyda pharatoadau i sicrhau cynnal staffio yn ystod y tywydd mwyaf garw.

Mae timau graeanu’r cyngor yn trin y priffyrdd yn barhaus a defnyddio erydr eira fel sydd angen er fod swyddogion priffyrdd yn pwysleisio mai dim ond os yw’n hollol hanfodol y dylai bobl deithio. Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet y cyngor dros weithrediadau sir: “Rydym yng nghanol amodau difrifol gyda rhybudd coch ar waith. Peidiwch â gyrru os nad yw’n hollol hanfodol a gadael y ffyrdd yn glir i’r gwasanaethau argyfwng a gweithwyr hanfodol.”

Cafodd y canolfannau gwastraff ac ailgylchu cartref eu cau am 3pm heddiw er y gobeithir y bydd safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor yfory. Cynghorir preswylwyr i edrych ar wefan y cyngor ar ôl 9.30am. Bydd y safleoedd ym Mrynbuga a Llanfihangel Troddi ar gau drwy’r dydd ddydd Gwener i sicrhau diogelwch preswylwyr a staff.

Cwblhaodd criwiau sbwriel ac ailgylchu gynifer o lwybrau ag oedd modd ond roedd rhai mân ffyrdd yn rhy beryglus. Bydd y cyngor yn rhoi blaenoriaeth i gasglu sbwriel ac yn gofyn i’r gymuned gadw ailgylchu, bwyd a gwastraff gardd tan y casgliad nesaf. Bydd staff na all gasglu gwastraff ddydd Gwener yn ymuno â chydweithwyr yn cynnal a chadw tiroedd a phriffyrdd i glirio eira a sicrhau mynediad ar gyfer gwasanaethau hanfodol.

Roedd canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy ar gau i’r cyhoedd erbyn canol dydd ac mae’n debygol y byddant i gyd ar gau ddydd Gwener. Dylai preswylwyr edrych ar wefan y cyngor neu ffonio i holi os yw canolfannau ar agor. Roedd amgueddfeydd y sir hefyd ar gau heddiw a byddant yn aros ar gau yfory a felly hefyd hybiau cymunedol y cyngor. Mae’r marchnadoedd y bwriedid eu cynnal yn y Fenni a Threfynwy yfory hefyd wedi cau oherwydd y tywydd garw. Gwneir penderfyniad am farchnadoedd dydd Sadwrn a rhoddir gwybodaeth ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor.

Agorodd prif swyddfeydd y cyngor ym Mrynbuga a Magwyr fore heddiw ond cau wrth i’r tywydd waethygu. Byddant yn parhau ar gau yfory. Diolch i bolisi gweithio ystwyth y cyngor, gall llawer o staff na all deithio i’w gweithle arferol fewngofnodi unrhyw le sydd â wi-fi, yn cynnwys eu cartrefi, yn defnyddio eu gliniaduron. Medrir cysylltu â nhw dros y ffôn, drwy e-bost a gwahanol wasanaethau negeseuon fel Skype ac fel canlyniad nid yw tywydd difrifol yn effeithio llawer ar y gwasanaeth a ddarperir gan yr aelodau hyn o staff. Er enghraifft, mae staff canolfan gyswllt y cyngor yn gweithio o bell ac roeddent ar gael fel arfer rhwng 9am i 5pm a byddant ar gael rhwng 9am a 4.30pm yfory. Gall preswylwyr ffonio’r ganolfan gyswllt ar 01633 644644.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Ar adegau fel hyn mae pawb yn troi at eu cyngor lleol. Mae ein staff wedi gweithio’n gyson i weithredu llawer o’n gwasanaethau allweddol heddiw a pharhau i ddarparu cefnogaeth i’r bobl fwyaf fregus yn y sir. Rwyf mor falch o’r hyn a wnaethom heddiw i gefnogi’r cymunedau a wasanaethwn a gwn y bydd ein staff yn parhau i weithio drwy gydol y penwythnos i wneud eu gorau glas i gadw ein ffyrdd strategol ar agor, ein pobl fregus yn ddiogel a’n sir yn agored am fusnes.”

 

Edrychwch ar ein tudalen wybodaeth Tywydd y Gaeaf

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn ystyried ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf yn ei gyfarfod ddydd Llun 1 Mawrth. Mae setliad anodd arall gan Lywodraeth Cymru (gostyngiad o’r flwyddyn gyfredol) yn tanlinellu’r anawsterau ar gyfer y sir sydd eisoes yn derbyn lefel gryn dipyn yn is mewn cyllid nag unrhyw ran o Gymru.

Mae’r gyllideb arfaethedig yn gweld cynnydd flwyddyn ar flwyddyn o £500,000 mewn cyllid ar gyfer ysgolion a dyraniad o £400,000 i hybu buddsoddiad mewn technoleg ddigidol yn Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII ac Ysgol Cas-gwent, gan gydnabod fod ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy wedi gweld buddsoddiadau tebyg fel rhan o’u hadeiladau newydd.

Mae buddsoddiad pennawd arall yn gweld darparu £300,000 yn ychwanegol i gadw’n gydwastad gyda’r galw am addasiadau i gartrefi i alluogi pobl oedrannus ac anabl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi eu hun. Yn ychwanegol at hyn, mae cynnydd o £1.65m i gydnabod pwysau o fewn cyllidebau gofal cymdeithasol plant ac oedolion yn bennaf oherwydd fod mwy o blant yn mynd i’r system gofal.

Caiff ymrwymiadau polisi blaenorol mewn meysydd fel rheoli gwastraff i sicrhau fod cyfraddau ailddefnyddio ac ailgylchu yn parhau i godi eu cyllido’n llawn. Yn ychwanegol, mae’r cyngor yn parhau i dalu am gost lawn y cyflog byw real ac wrth wneud hynny yn cadarnhau ei sefyllfa fel cyflogwr moesegol, cymdeithasol ymwybodol. Caiff y bwriad i adeiladu ysgol uwchradd newydd yn y Fenni ac i gwblhau’r rhaglen o adeiladu hybiau cymunedol yn y pum prif dref hefyd ei gadarnhau yn ogystal â disgwyliad i wario tua £6.2m ar gynnal ffyrdd a phalmentydd.

Ni fydd unrhyw ostyngiad yn amlder torri gwair ar draws y sir ac ni fydd deiliaid bathodyn glas yn gorfod talu am barcio ym meysydd parcio’r cyngor.

Bydd y cyngor yn cyflwyno argymhelliad sy’n cynnwys cynnydd o 4.95% yn y dreth gyngor a chynnydd mewn costau mewn meysydd megis pris ciniawau ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Murphy, Aelod Cabinet dros Adnoddau: “Nid yw’n fater syml gosod cyllideb ar gyfer sefydliad mor gymhleth â Chyngor Sir Fynwy. Mae popeth a wnawn yn bwysig ac nid yw’n syml gwneud newidiadau sy’n golygu gostyngiadau. Rydym wedi datblygu strategaeth cyllideb a fydd yn gweld y blaenoriaethau a nodwyd yn ein Cynllun Corfforaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn cael eu cyflawni. Nid ydym yn cynnig cau na dileu unrhyw wasanaeth sylweddol. Rydym wedi ceisio bod yn gytbwys yn ein hystyriaethau a gosod cyfeiriad sy’n dda i’r holl sir ac sy’n adlewyrchu y llu o flaenoriaethau, sydd weithiau’n gwrthdaro, sydd gan ddinasyddion. Rwy’n siŵr y bydd barn gref ar y gyllideb hon ac mae hynny’n rhan o ddemocratiaeth, ond gallaf sicrhau’r cyhoedd fod y cyngor yn gwneud ei orau mewn amgylchiadau anodd i hyrwyddo cynaliadwyedd a chydnerthedd parhaus yr holl sir.”

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal digwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth yng Ngwesty Tŷ Glen-yr-Afon ddydd Iau 1 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus. Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr neu yrfa yn gyrru, mewn trafnidiaeth neu ddosbarthu.

Ymysg yr eitemau a drafodir mae gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidiaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffael, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o Uned Cludiant Teithwyr y cyngor yn bresennol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi busnesau Cymru a pha amser gwell i hyrwyddo hyn nag ar Ddydd Gŵyl Dewi. Rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n dymuno cael gyrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad hwn. Mae trafnidiaeth yn hanfodol yn ein hawdurdod gwledig – mae ein plant angen cyrraedd yr ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf bregus deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r sir yn symud i gyrraedd gwaith a hamdden. Edrychaf ymlaen at weld pawb ar y dydd – rhowch y gair ar led os gwelwch yn dda.”

Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sesiwn.

Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwn achosi oedi. Mae teithio i’r gwesty ar y A472 o Felinfach neu o Gaerllion drwy Langybi yn ffyrdd eraill a argymhellir.

I archebu lle neu i gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo sefydlu Model Darpariaeth Amgen i sicrhau dyfodol hyfyw a chynaliadwy ar gyfer ei wasanaethau twristiaeth, hamdden, diwylliant a’r gwasanaeth ieuenctid. Bydd y model newydd yn sicrhau y gall y gwasanaethau hyn ffynnu ac ymateb i’r anghenion cyfredol a dyfodol, disgwyliadau ac uchelgais cymunedau Sir Fynwy. Cafodd adroddiad a drafodwyd yn y cabinet ar 29 Ionawr ei gadarnhau x gan gyfarfod arbennig o’r cyngor heddiw (dydd Iau 15 Chwefror).

Mae’r penderfyniad yn nodi diwedd gwerthusiad hir ac eang o opsiynau i sicrhau dyfodol gwasanaethau gwerthfawr sy’n hanfodol ar gyfer llesiant a chyfleoedd bywyd preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i’r sir.

Bydd y model yn galluogi’r gwasanaethau i weithredu mewn partneriaeth agos gyda’r cyngor dan fantell cwmni masnachu yn dilyn egwyddor Teckal. Mae hyn yn nodi fod yn rhaid i’r awdurdod lleol reoli’r holl gyfranddaliadau yn y cwmni a rhaid iddo hefyd weithredu rheolaeth dydd-i-ddydd effeithlon dros ei fusnes. Bydd y strwythur yn rhoi atebolrwydd llawn i’r cyngor drwy’r cytundeb rheoli, gan roi rhyddid entrepreneuraidd i’r model a sicrhau fod y sefydliad yn gweithredu mor effeithol ag sydd modd. Mae hefyd yn rhoi manteision statws elusennol annibynnol ar gyfer peth o’r ddarpariaeth.

Bydd y model yn cwmpasu gwasanaethau hamdden, diwylliant, addysg awyr agored a chefn gwlad a’r gwasanaeth ieuenctid yn ogystal â rheoli safleoedd sy’n darparu ein cynnig twristiaeth. Mae’r cyngor yn darparu gwasanaethau hamdden o bedwar safle gyda gweithgareddau addysgol awyr agored ar gael mewn tair canolfan ac yn rhedeg gwasanaethau diwylliannol a thwristiaeth yn y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent. Yn ogystal, mae gwasanaeth cefn gwlad y cyngor yn goruchwylio rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus mawr yn ogystal â safleoedd hamdden yn darparu cyfleoedd awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr Sir Fynwy.

Rhagwelir y caiff y model newydd ei lansio ar 1 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth a hamdden: “Mae’n debyg fod y mesur hwn yn cynnwys y newid mwyaf mewn darpariaeth gwasanaeth yn ystod tymor y cyngor hwn. Mae pwysau ariannol cynyddol wedi golygu fod ein gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol a hamdden a’r gwasanaeth ieuenctid wedi gorfod torri eu costau er mwyn i ni fedru rhoi blaenoriaeth i feysydd hanfodol addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Cafodd cyllidebau eu torri o £6.5m yn 2010 i £4.4m ar hyn o bryd, ond mae gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol, hamdden a ieuenctid yn angenrheidiol ar gyfer lles ein cymunedau – ac ni allwn dorri ymhellach heb fygwth gostwng gwasanaethau, cau safleoedd a cholli swyddi.”

Ychwanegodd: “Mae derbyn gwasanaethau cyhoeddus da yn bwysig iawn i aelodau’r cyhoedd a chredaf y bydd y gwaith sylfaenol a wnaed yn y ddwy flynedd ddiwethaf i gyflwyno’r model hwn yn rhoi’r canlyniad gorau posibl. Bydd y newidiadau a gytunwyd mewn strwythur yn rhoi’r hyder i’r gwasanaethau hyn i gynllunio ymlaen gyda chyllidebau wedi eu sicrhau.”

I gael manylion pellach am Fodel Darpariaeth Amgen Sir Fynwy ar gyfer twristiaeth, hamdden, diwylliant a gwasanaethau ieuenctid, cysylltwch ag Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant a Gwasanaethau Ieuenctid – IanSaunders@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07876 545793.