If you receive the TLS Security Error message when using one of our online services, you will need to update your web browser to the latest version.

 

Bydd angen i chi ddiweddaru eich porwr gwe i'r fersiwn ddiweddaraf os cewch neges Camgymeriad Sicrwydd TLS pan fyddwch yn defnyddio un o'n gwasanaethau ar-lein.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo sefydlu Model Darpariaeth Amgen i sicrhau dyfodol hyfyw a chynaliadwy ar gyfer ei wasanaethau twristiaeth, hamdden, diwylliant a’r gwasanaeth ieuenctid. Bydd y model newydd yn sicrhau y gall y gwasanaethau hyn ffynnu ac ymateb i’r anghenion cyfredol a dyfodol, disgwyliadau ac uchelgais cymunedau Sir Fynwy. Cafodd adroddiad a drafodwyd yn y cabinet ar 29 Ionawr ei gadarnhau x gan gyfarfod arbennig o’r cyngor heddiw (dydd Iau 15 Chwefror).

Mae’r penderfyniad yn nodi diwedd gwerthusiad hir ac eang o opsiynau i sicrhau dyfodol gwasanaethau gwerthfawr sy’n hanfodol ar gyfer llesiant a chyfleoedd bywyd preswylwyr, busnesau ac ymwelwyr i’r sir.

Bydd y model yn galluogi’r gwasanaethau i weithredu mewn partneriaeth agos gyda’r cyngor dan fantell cwmni masnachu yn dilyn egwyddor Teckal. Mae hyn yn nodi fod yn rhaid i’r awdurdod lleol reoli’r holl gyfranddaliadau yn y cwmni a rhaid iddo hefyd weithredu rheolaeth dydd-i-ddydd effeithlon dros ei fusnes. Bydd y strwythur yn rhoi atebolrwydd llawn i’r cyngor drwy’r cytundeb rheoli, gan roi rhyddid entrepreneuraidd i’r model a sicrhau fod y sefydliad yn gweithredu mor effeithol ag sydd modd. Mae hefyd yn rhoi manteision statws elusennol annibynnol ar gyfer peth o’r ddarpariaeth.

Bydd y model yn cwmpasu gwasanaethau hamdden, diwylliant, addysg awyr agored a chefn gwlad a’r gwasanaeth ieuenctid yn ogystal â rheoli safleoedd sy’n darparu ein cynnig twristiaeth. Mae’r cyngor yn darparu gwasanaethau hamdden o bedwar safle gyda gweithgareddau addysgol awyr agored ar gael mewn tair canolfan ac yn rhedeg gwasanaethau diwylliannol a thwristiaeth yn y Fenni, Trefynwy, Cil-y-coed a Chas-gwent. Yn ogystal, mae gwasanaeth cefn gwlad y cyngor yn goruchwylio rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus mawr yn ogystal â safleoedd hamdden yn darparu cyfleoedd awyr agored ar gyfer cymunedau ac ymwelwyr Sir Fynwy.

Rhagwelir y caiff y model newydd ei lansio ar 1 Hydref.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth a hamdden: “Mae’n debyg fod y mesur hwn yn cynnwys y newid mwyaf mewn darpariaeth gwasanaeth yn ystod tymor y cyngor hwn. Mae pwysau ariannol cynyddol wedi golygu fod ein gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol a hamdden a’r gwasanaeth ieuenctid wedi gorfod torri eu costau er mwyn i ni fedru rhoi blaenoriaeth i feysydd hanfodol addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Cafodd cyllidebau eu torri o £6.5m yn 2010 i £4.4m ar hyn o bryd, ond mae gwasanaethau twristiaeth, diwylliannol, hamdden a ieuenctid yn angenrheidiol ar gyfer lles ein cymunedau – ac ni allwn dorri ymhellach heb fygwth gostwng gwasanaethau, cau safleoedd a cholli swyddi.”

Ychwanegodd: “Mae derbyn gwasanaethau cyhoeddus da yn bwysig iawn i aelodau’r cyhoedd a chredaf y bydd y gwaith sylfaenol a wnaed yn y ddwy flynedd ddiwethaf i gyflwyno’r model hwn yn rhoi’r canlyniad gorau posibl. Bydd y newidiadau a gytunwyd mewn strwythur yn rhoi’r hyder i’r gwasanaethau hyn i gynllunio ymlaen gyda chyllidebau wedi eu sicrhau.”

I gael manylion pellach am Fodel Darpariaeth Amgen Sir Fynwy ar gyfer twristiaeth, hamdden, diwylliant a gwasanaethau ieuenctid, cysylltwch ag Ian Saunders, Pennaeth Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant a Gwasanaethau Ieuenctid – IanSaunders@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07876 545793.

Cynhelir diwrnod hwyl i’r teulu ym Mharc Bailey, y Fenni ddydd Gwener 23 Chwefror rhwng 10.00am – 4.00pm. Cynhelir y diwrnod gan dîm Diogelwch Cymunedol Sir Fynwy mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter, Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae croeso i breswylwyr o bob oed i ymuno yn yr hwyl. Bydd Cadetiaid Byddin Gwent yn rhoi help a chymorth i’r rhai sy’n ddigon dewr i fynd i’r afael â’u mur dringo a bydd amrywiaeth o offer wedi’u llenwi ag aer. Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn eu pabell yn cynnwys peintio wynebau, tatws gliter a lluniaeth. Bydd tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn dod â maes pêl-droed wedi’i lenwi ag aer a bydd castell sboncio ar y safle ar gyfer preswylwyr iau.Bydd cerbydau argyfwng o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn bresennol i egin swyddogion Heddlu a Thân eu gweld. Gall plant wisgo lan fel eu hoff arwr argyfwng yng ngorsaf hunlun y gwasanaethau argyfwng.

Mae’r diwrnod yn anelu i gael barn preswylwyr y Fenni i helpu gwella a gweithredu ar ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol diweddar yn y dref. Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael a sgwrsio gyda swyddogion o Gyngor Sir Fynwy a rhannu sylwadau ar ddiogelwch yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:
‘Mae barn preswylwyr yn bwysig wrth fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gobeithiaf y bydd y Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn annog pobl o bob oed i ddod a siarad gyda ni am yr hyn sy’n bwysig iddynt, ble maent yn teimlo’n ddiogel a ble nad ydynt yn teimlo’n ddiogel yn y Fenni; tra’n cael llawer o hwyl ar un o’n gofodau gwyrdd hyfryd. Mae gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a sefydliadau allweddol, gyda’r gymuned, yn allweddol i wella ein trefi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae VELOTHON Cymru yn cynnig cyfle i’r gymuned leol ym Mrynbuga i gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiad eleni mewn digwyddiad ymgysylltu ddydd Llun 26 Chwefror.

Rhoddir manylion diweddaraf y digwyddiad i bobl Brynbuga a bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r trefnwyr rhwng 18:00-19:00 yn Neuadd y Sir.

Ar yr agenda bydd diweddariad ar dri llwybr eleni yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ar y ffyrdd a gaiff eu cau ddydd Sul 8 Gorffennaf. Gall y gymuned, fydd unwaith eto yn ganolog i’r ras, hefyd ganfod sut y gallant gymryd rhan pan fydd miloedd o ddilynwyr seiclo yn mynd drwy’r dref.

Roedd seiclwyr a’r gynulleidfa wrth eu bodd gyda’r ymdrechion eleni pan drawsnewidiwyd y dref gan y Great Usk Bike Off. Gwneir cyhoeddiad cyffrous wrth i Gyngor Sir Fynwy a VELOTHON Cymru anelu adeiladu ar lwyddiant digwyddiad y llynedd.

Cynhelir sesiwn cwestiwn ac ateb gyda chynrychiolydd o Run 4 Wales, trefnwyr y digwyddiad, felly mae croeso mawr i chi ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Os na allwch fod yn bresennol, dangosir digwyddiad ymgysylltu VELOTHON yn fyw ar sianel YouTube Cyngor Sir Fynwy.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant a phobl ifanc dros hanner tymor mis Chwefror!

Mae gan Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddau ddigwyddiad ar y gweill. Ddydd Llun 19 Chwefror bydd yr adroddwr straeon poblogaidd Louby Lou yn dweud stori Elen Ben Aur a’r Tair Arth (yn Saesneg) rhwng 1.15pm a 2pm ar gyfer plant rhwng dwy a phump oed. Mae’r digwyddiad yn costio £3.75 ar gyfer pob plentyn ac mae’n hanfodol archebu. I archebu lle, cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed neu archebu ar-lein o’r stôr docynnau –

https://www.ticketsource.co.uk/louby-lous-interactive-storytelling.

Y trannoeth – dydd Mawrth 20- Chwefror – bydd sesiwn stori a chrefftau am ddim ar gyfer plant pedair i wyth oed. Mae “Straeon Gaeafol” yn rhedeg rhwng 10.30am a 11.30am. Nid oes angen archebu ond mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn yn y digwyddiad hwn a hefyd sesiwn Louby Lou.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn Stryd Maryport yn cynnig seesiwn gwneud nod llyfrau gyda glain i blant pump oed a throsodd. Mae’r gost yn bunt y sesiwn ac mae’r hyb yn agored ar yr amserau dilynol:

 • Dydd Llun 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 9am i 5pm
 • Dydd Iau 9am i 7pm
 • Dydd Sadwrn 9am i 12.45pm.

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn cynnig ei brynhawniau crefft poblogaidd Galw Heibio a Gwneud rhwng 2pm a 4pm ddydd Iau 15 Chwefror a dydd Iau 22 Chwefror yn y Neuadd Dril yn Stryd yr Eglwys Isaf. Mae’r cyfle hwn i fynd yn greadigol gyda chyfeillion a theuluoedd yn addas i blant dros dair oed ac mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Croesewir cyfraniadau o  ddwy bunt tuag at gost deunyddiau a lluniaeth.

Unwaith eto, mae HamddenMynwy yn darparu Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Cynhelir y rhain ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc 5 i 12 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwraeon. Y gost yw £16 y dydd (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) gyda disgownt am dalu cynnar. I archebu, ewch i MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy 01600 775135 – ni fydd unrhyw chwaraeon dŵr ar gael yn Nhrefynwy oherwydd gwaith adeiladu.

Mae canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent yn cynnig gwersi nofio dwys rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r rhain yn rhoi sesiwn hanner awr i blant ar bum diwrnod olynol ac mae cysylltiad lleol gydag athro gyda chymwysterau ASA yn eu galluogi i sicrhau gwelliant mawr yn eu nofio a datblygu dros gyfnod byr. Wedi’u cynllunio ar gyfer plant o bob gallu, mae’r sesiynau’n ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n cymryd rhan yn rhaglen bresennol HamddenMynwy sy’n dymuno gwella neu newydd-ddyfodiaid sydd eisiau datblygu’n gyflym. Y gost yw £23.50 am yr wythnos gyfan gyda disgownt ar gael i ddeiliaid aelodaeth dŵr HamddenMynwy. Ffoniwch y ganolfan hamdden berthnasol er mwyn archebu.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy wedi trefnu digwyddiad sylweddol am ddim i deuluoedd – Safe ‘n’ Sound- ym Mharc Bailey y Fenni rhwng 10am a 4pm ddydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r pwyslais ar hwyl gyda chastell gwynt, peintio wynebau, mur dringo a llawer o weithgareddau eraill gyda chynrychiolwyr Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter a thîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn bresennol. Mae’r digwyddiad yn seiliedig ar ddiogelwch cymunedol a bydd yn casglu adborth ar yr hyn mae pobl ei angen a’u barn am yr ardal a hyrwyddo gwasanaethau presennol i bobl ifanc.

Mae Canolfan Ieuenctid Attik Trefynwy yn cynnig sesiwn clymu-a-llifo am ddim i bobl ifanc rhwng 12 canol-dydd a 4pm ddydd Mawrth 20 Chwefror. Nid oes angen archebu a’r cyfan sy’n rhaid iddynt wneud yw dod ag eitem blaen o ddillad yr hoffent ei llifo!

Mae digwyddiadau eraill yn y sir sydd ar gael i blant a theuluoedd ar gael ar wefan Ymweld â Sir Fynwy – www.visitmonmouthshire.com/events/ – ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Y Brawd Thomas, selerwr Abaty Tyndyrn, yn rhoi gwledd i rai hen ac ifanc sy’n hoff o hanes – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Diwrnod Hwyl y Gaeaf yng Nghors Magwyr gyda malws melys wedi’u tostio o amgylch tân y gwersyll, dweud straeon, llwybr o amgylch y warchodfa a llwyth o grefftau – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Bydd Morgan a West, consuriwyr sy’n teithio drwy amser, yn cyflwyno sioe yn Theatr Blake yn Nhrefynwy yn llawn hud a lledrith a gallu hollol ddidwyll i deithio drwy amser – dydd Gwener 23 Chwefror

Mae aelodau cabinet Cyngor Sir Fynwy wedi ymweld ag ardal chwarae plant Chippenham Mead yn Sir Fynwy i edrych ar y safle fydd yn manteisio ar fuddsoddiad yn dilyn datblygiadau tai diweddar. Caiff y cynigion gwreiddiol i adnewyddu’r ardal chwarae bresennol eu gwrthwynebu gan rai sydd eisiau symud yr ardal chwarae i ran mwy addas o ran yr amgylchedd yn Chippenham Mead. Mae preswylwyr eraill yn gwrthwynebu’r symud er mwyn diogelu’r ardal fel gofod agored. Mae gan Chippenham Mead statws cyfreithiol fel grîn pentref.

“Roedd aelodau’r Cabinet o’r farn fod gan y safle presennol ddiffygion oherwydd ei fod yn agos at sŵn ac allyriadau posibl gan gerbydau o’r briffordd brysur gerllaw”, meddai’r Cynghorydd Bob Greenland, dirprwy arweinydd y cyngor. “Roeddem hefyd yn teimlo ei fod yn cael ei llesteirio gan waliau cefn uchel yr ysgol gyfagos, yr A40 a’r byndiau pridd o amgylch y safle. Ar ôl edrych ar yr holl safle, rydym wedi gofyn i swyddogion ymchwilio ymarferoldeb safleoedd eraill yn Chippenham Mead fel y gallwn ddynodi opsiwn a ffafrir.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Greenland: “Mae gennym ddyletswydd tuag at ein plant a chaiff hynny ei goleddu yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Rydym hefyd yn parchu delfrydau deddfwriaeth a gynlluniwyd i ddiogelu Chippenham Mead rhag datblygiad. Mae deddfwriaeth yn ein tynnu mewn cyfeiriadau croes. Bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad, gan gydbwyso llesiant plant gyda diogelu’r gofod agored gwerthfawr yma.”

Caiff aelodau o’r cyhoedd ac eraill â diddordeb gyfle i roi sylwadau cyn i’r Cabinet ystyried yr opsiwn a ffafrir.

Os yw’r Cabinet yn cynnig safle arall, bydd angen cymeradwyaeth cynllunio a chydsyniad Llywodraeth Cymru dan Gynllun Rheoleiddio Griniau Pentrefi. Bydd y broses hefyd yn cynnwys cyfle ar gyfer sylwadau.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu â busnesau bwyd tecawê lleol mewn ymgais i ostwng y defnydd o polystyren a phlastig un defnydd. Yn  cyfamser, mae plant o Ysgol Gynradd Cantref wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer camau a gymerwyd gan The Codfather yn Stryd Frogmore, Y Fenni, siop pysgod a sglodion leol. Mae The Codfather yn arwain y ffordd yn ymgyrch y sir i ostwng y defnydd o ddeunydd pecynnu o’r fath.

Dywedodd y perchennog Andrew Ewers: “O’r dechrau cyntaf, mae fy ngwraig a finnau bob amser wedi gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud ein gorau i ailgylchu cymaint ag sydd modd. Ac rydym yn awr wedi newid i hambyrddau sglodion cardfwrdd a ffyrc pren yn hytrach na pholysteren a phlastig. Lle bynnag sy’n bosibl, ceisiwn ddefnyddio llai o ddeunydd na fedrir ei ailgylchu yn The Codfather a hefyd yn Frydays – ein siop ar Gilgant Underhill.

“Mae gennym gwsmeriaid teyrngar iawn a bu’r ymateb ganddynt yn gadarnhaol tu hwnt.

“Rydym yn falch iawn o’r pysgod a werthwn yn ein siopau ond dim ond mewn moroedd di-blastig y gall y pysgod y dibynnwn arnynt ffynnu – dyna pam ein bod yn awyddus i chwarae ein rhan yn y fenter yma. Mae’n dda i fusnes ac yn dda i’r blaned.”

Un o’r rhesymau yr enillodd Ysgol Gynradd Cantref, dan arweiniad ei eco-bwyllgor, Faner Werdd Platinwm Ysgolion Eco oedd ei chefnogaeth angerddol a rhagweithiol i ostwng effaith yr ysgol ar yr amgylchedd a helpu’r gymuned ehangach. Ymwelodd rhai o’r disgyblion â The Codfather yn ddiweddar i ddangos eu cymeradwyaeth i’r camau a gymerwyd gan Mr Ewers, gan gynnig eu cefnogaeth lawn iddo.

Mae trethdalwyr yng Nghymru yn gwario tua £8 miliwn y flwyddyn yn clirio sbwriel. Hefyd mae byddin o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino ym mhob rhan o’r sir i gadw cymunedau’n rhydd o sbwriel. Er hyn, mae sbwriel bwyd cyflym yn amlycach nag erioed ym mhentrefi, trefi a ffyrdd cefn gwlad Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Wastraff ac Ailgylchu: “Rydym i gyd wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o broblemau plastig un defnydd a pholysteren, yn arbennig yr effaith drychinebus a gaiff ar ein moroedd, a welwyd mor amlwg mewn rhaglenni fel Blue Planet. Gwaetha’r modd, daw llawer o’r llygredd plastig hwn o’r tir. Yn rhy aml caiff sbwriel ei chwythu i ymyl ffyrdd a pherthi, yna i’r nentydd a’r afonydd sy’n llifo i’r môr.

“Diolch i’w breswylwyr, bu Sir Fynwy ar frig y tabl cynghrair ailgylchu. Serch hynny, mae’n awr yn amser i droi i’n sylw at yr epidemig o blastig un defnydd a sbwriel polystyren sy’n hagru ein tirwedd fendigedig.

“Sylweddolwn na allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain felly gofynnwn i’n cymuned busnes i afael yn yr her. Mae llawer o’n busnesau bwyd dygn fel The Codfather yn y Fenni eisoes wedi newid o hambyrddau polystyrene i hambyrddau cardfwrdd, a rydym yn eu canmol am hynny.”

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Interim Gwastraff: “Dros y misoedd nesaf byddwn yn ysgrifennu at bob siop tecawê bwyd, yn gofyn iddynt ystyried gostwng faint o ddeunydd pecynnu plastig a pholystyren a ddefnyddiant.

“Mae cynghorau’n parhau i fod dan bwysau ariannol enfawr i ddarparu gwasanaethau i’n preswylwyr. Mae’n llawer gwell gwario ein hadnoddau cyfyngedig ar addysg a gofal cymdeithasol na thalu am gost sbwriel diangen ar ymyl y ffordd a gwastraff pecynnu na fedrir ei ailgylchu.

“O’n sgyrsiau gyda phreswylwyr a grwpiau cymunedol lleol, gwyddom fod y mater yn agos iawn at eu calonnau ac rydym yn hyderus y bydd busnesau Sir Fynwy yn gafael yn yr her i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu.”

I gael mwy o wybodaeth ar wastraff ac ailgylchu cysylltwch â Rebecca Blount, Swyddog Addysg ac Ymwybyddiaeth y cyngor – RebeccaBlount@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644126.

Bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Ngwesty’r Angel, y Fenni rhwng 10.00am – 12.00pm a 7.00pm – 9.00pm ddydd Iau 15 Chwefror i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Math.

Mae gan blant o Sir Fynwy angen brys am deuluoedd o Sir Fynwy. Mae angen dirfawr am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a rhai yn eu harddegau ar sail tymor byr neu dymor hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu gwyliau byr i blant gydag anableddau, ac yn yr un modd mae angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Caiff preswylwyr eu croesawu i siarad gyda Gofal Maeth am y daith ryfeddol sy’n digwydd i ddod yn Ofalwyr Maeth yn Sir Fynwy. Yn yr wythnosau nesaf bydd y tîm Gofal Maeth yn hyrwyddo’r sesiynau cwrdd a chyfarch mewn sesiynau galw heibio anffurfiol ym Marchnad y Fenni.

 

11.00 am – 2.00pm   Dydd Mawrth 13 Chwefror, Marchnad y Fenni

Nod y sesiynau galw heibio anffurfiol yn y farchnad a’r cyfarfodydd cwrdd a chyfarch yw chwalu’r rhwystrau a’r canfyddiadau a all fod gan bobl am faethu. Yn dilyn llwyddiant presenoldeb y tîm yn y digwyddiad tân gwyllt yng Nghastell Cil-y-coed a’r cyfarfod cwrdd a chyfarch yng Nghlwb Gwledig a Gwesty St Pierre, Cas-gwent ym mis Tachwedd, mae’r tîm yn awyddus i gynnal sesiynau ar draws Sir Fynwy gyda mwy o sesiynau ar y gweill ym Mrynbuga a Threfynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd:

“Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan neu ffonio’r tîm.”

I wneud gwahaniaeth ewch i: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950

 

Gosodwyd dwy set o oleuadau ar yr A466 rhwng St Arvans a Thyndyrn oherwydd bod creigiau wedi syrthio a thir ansefydlog. Mae’r ddwy set o fewn neu’n agos at Safle Diddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) ac Ardal Gadwraeth Arbennig  (SAC) Blackcliff/Wyndcliff. Mae hyn yn effeithio’n sylweddol ar y gwaith y gallwn ei wneud ac mae’n rhaid i bopeth gydymffurfio gyda Rheoliadau Cynefinoedd gydag angen caniatâd priodol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Safle 1 yn Wyndcliffe ger St Arvans. Rydym wedi ymchwilio nifer o opsiynau ar gyfer atgyweirio ond o’r rhai sydd ar gael, byddai’n ymddangos mai ailraddio wyneb y graig i lethr diogel fyddai’r dull mwyaf dibynadwy. Oherwydd colled bosibl cynefin  SSSI a SAC, buom yn casglu’r data angenrheidiol ar ecoleg dros y misoedd diwethaf fydd yn ein galluogi i wneud cais Rheoliadau Cynefinoedd. Cyflwynir hyn i Lywodraeth Cymru ei benderfynu a gobeithiwn y gallwn wneud hynny yn yr ychydig fisoedd nesaf. Bydd angen cau’r ffordd yn llawn ar gyfer y gweithiau arfaethedig ond rydym yn annhebygol o wneud hyn tan fis Hydref oherwydd ystyriaethau’r diwydiant twristiaeth a natur sensitif Dyffryn Gwy. Bydd yr union ddyddiad yn dibynnu ar ganiatâd llwyddiannus gan Lywodraeth Cymru.

Mae Safle 2 ychydig i’r de o hen fynedfa chwarel Livox ac mae ganddo broblemau tebyg i Safle 1, ond heb fod mor ddifrifol. Rydym wedi cael y data angenrheidiol ar ecoleg a thrwyddedau rhywogaethau gwarchodedig i wneud yr atgyweiriadau. Rydym wrthi’n aros am y caniatâd angenrheidiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ond mae’r gwaith ar y gweill ar gyfer 19 Chwefror a bydd yn golygu cau’r ffordd yn llawn. Y cynnig yw tynnu’r tyfiant o lethr y graig a ddilynir gan waith cynnil graddio a symud creigiau. Oherwydd yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig â’r math yma o waith rydym wedi caniatau saith wythnos ond dylai gymryd llai o amser os aiff popeth yn iawn, ac ar ôl hynny gallwn dynnu y set yma o oleuadau.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi datganiad yn annog cwmnïau y mae tranc y cwmni gwasanaethau adeiladu Carillion wedi effeithio arnynt ac sydd ag ymrwymiadau i’r awdurdod i gysylltu gyda’r Cyngor yn fuan.

Yn dilyn datganiad yn dilyn cwymp Carillion PLC yng nghyfarfod diweddar y cyngor sir ar 18 Ionawr, mae pryderon yn parhau am yr effaith ehangach ar gadwyn cyflenwi sector preifat y cwmni. Mae’r cyngor wedi parhau i fonitro ei rwydweithiau ehangach ar gyfer dirnadaeth a gwybodaeth bellach ac mae’n ymwybodol o gyhoeddiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig y penwythnos diwethaf o becyn pellach o gymorth ar gyfer busnesau a gweithwyr y mae tranc Carillion wedi cael effaith niweidiol arnynt.

Dryw bartneriaid cyflenwi yn cynnwys holl brif fenthycwyr y stryd fawr, mae Banc Busnes Prydain yn darparu hyd at £100m i fusnesau bach nad oes efallai â’r gwarantau sydd eu hangen am fenthyciadau banc arferol. Caiff y gefnogaeth ei darparu drwy fenthycwyr Banc Busnes Prydain yn defnyddio’r Warant Cyllid Menter a gellir ei defnyddio ar gyfer benthyciadau gorddrafft ac ail-gyllido dyledion presennol. Mae’r pecyn newydd hwn yn ychwanegol at fwy na £200m a gyhoeddwyd eisoes gan Grŵp Bancio Lloyds, HSBC ac RBS. Mae ffynonellau eraill o gymorth yn cynnwys gwefan y Gwasanaeth Ansolfedd sy’n rhoi gwybodaeth i gredydwyr y mae ansolfedd Carillion wedi effeithio arnynt a gwefan PWC, gweinyddydd swyddogol Carillion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhai yr effeithiwyd arnynt, yn cynnwys cyflogeion a chyflenwyr.

Dywedodd Phil Murphy, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gyllid: “Rydym yn croesawu dialog gynnar gyda chwmnïau yng nghadwyn gyflenwi Carillion yr effeithiwyd yn niweidiol arnynt ac a all gael anhawster yn anrhydeddu unrhyw ymrwymiadau cyfredol neu ddyfodol i’r awdurdod. Rydym yn parhau i fonitro’r sefyllfa a byddwn yn rhoi newyddion pellach wrth iddo ddod ar gael.”

Dylai cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gysylltu â cathfallon@monmouthshire.gov.uk am arweiniad dechreuol.

Mae corff newydd Banc Datblygu Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau am ddim ar gyfer perchnogion a rheolwyr busnes i helpu’r rhai sy’n dymuno cychwyn neu ddatblygu busnes. Mae slotiau apwyntiad hanner awr ar gael mewn dwy gymhorthfa galw heibio yng Nghas-gwent a Glynebwy ar sail un-i-un rhwng 10am a 4pm.

Cynhelir y cymorthfeydd yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gweithiau Dur, Glynebwy NP23 8UW ddydd Mercher 14 Chwefror a Basepoint Cas-gwent, Parc Beaufort, Cas-gwent NP16 5UH ddydd Mercher 21 Chwefror.

Bydd Tara Lee Fox, Swyddog Buddsoddi Benthyciadau Micro, yn bresennol i drafod cynlluniau busnes ac amlinellu’r amrywiaeth cyllid sydd ar gael i’w helpu i gyflawni uchelgeisiau’r gymuned fusnes leol.

Dywedodd Ms Lee-Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n rhwydd a syml cael mynediad iddynt. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safleoedd. Gellid hefyd ei ddefnyddio i gefnogi llif arian i brynu busnes arall.

“Caiff y digwyddiadau hyn eu hymestyn ar draws Cymru. Drwy weithio gyda phob un o’r 22 cyngor a Business in Focus gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £100,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes wedi sefydlu yn edrych am fenthyciad yd at £10,000 gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol cyn gynted ag sydd modd felly dewch draw i’n cymorthfeydd galw heibio.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru. Mae annog busnesau newydd a chreu swyddi yn un o brif flaenoriaethau’r cyngor.”

I archebu slot 30 munud anfonwch e-bost emily.wood@developmentbank.wales neu ffonio ar 029 2033 8110

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi croesawu ffigurau sy’n dangos gwelliant drwyddi draw ym mherfformiad ei ysgolion cynradd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi data’n ddiweddar yn dynodi’r ysgolion sydd fwyaf o angen cefnogaeth ac mae hyn yn dangos fod bron hanner ysgolion cynradd y sir o fewn y categori gwyrdd – y grŵp sydd leiaf tebygol o fod angen cefnogaeth ychwanegol.

Cafodd 13 o 30 ysgolion cynradd y sir raddiad gwyrdd – cynnydd o bedwar o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, tra bod 12 o fewn yr ail gategori – melyn. Mae tair wedi cael graddiad oren a dwy wedi cael graddiad coch. Y llynedd, roedd 14 o ysgolion cynradd Sir Fynwy yn y band melyn, chwech yn y band oren ac un yn y band coch.

Mae categoreiddio pedair ysgol uwchradd Sir Fynwy wedi parhau’n sefydlog dros y deuddeg mis diwethaf gyda thair wedi’u graddio’n felyn ac un yn oren.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae categoreiddio ysgolion ar draws Sir Fynwy yn dangos ein bod yn parhau i wneud cynnydd da gyda nifer gynyddol o ysgolion yn y categori gwyrdd neu felyn. Mae 83 y cant o ysgolion cynradd yn y ddau gategori uchaf yma erbyn hyn a chafodd 75 y cant o’n hysgolion uwchradd eu rhoi yn y band melyn. Ers 2015-16, gwelsom nifer yr ysgolion gwyrdd yn cynyddu o bump i 13 a nifer yr ysgolion oren – rhai sydd angen lefel uwch o gefnogaeth – yn gostwng o saith i dair.

“Rydym yn awr yn canolbwyntio ar sicrhau fod ein hysgolion gwyrdd yn parhau i adeiladu ar eu harfer da ac na fydd gennym unrhyw ysgolion coch yn y cylch nesaf o gategoreiddio.

“Mae’r cynnydd hwn yn dangos gwaith caled ein hathrawon ac arweinwyr yn ein holl ysgolion a’r ffordd y gweithiwn gyda’n partneriaid yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) – rwy’n ddiolchgar am eu holl waith caled.”

Roedd Ysgol Gynradd Thornwell yng Nghas-gwent yn un o’r rhai a symudodd o’r band melyn yn 2016/17 i wyrdd yn 2017/18. Dywedodd Tim Appleby, pennaeth yr ysgol: “Mae pob aelod o’n tîm medrus yn gweithio cyn galeted ag y gallant i ddarparu’r safon orau oll o addysg a chefnogaeth i ddisgyblion a theuluoedd Thornwell. Rwy’n falch iawn y cafodd yr ymdrech yma ei chydnabod a’i fod wedi arwain at ddyfarniad categori gwyrdd. Mae’n amser cyffrous i fod mewn addysg gyda chwricwlwm diwygiedig, sy’n canoli ar y person ar ei ffordd. Yn ychwanegol at hyn, mae Clwstwr Cas-gwent yn datblygu system arloesol, sy’n gwella’i hunan sy’n rhoi mynediad i ni i gefnogaeth ardderchog drwy sicrwydd ansawdd cydweithredol a rhannu arfer gorau. Yn hapus, mae Thornwell bellach mewn lle da iawn yn ddaearyddol ac o ran datblygiad i lansio dyfodol llwyddiannus ein disgyblion.”

I gael mwy o wybodaeth ar System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru ewch i:

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/raisingstandards/schoolcategorisation/?lang=en

Mae tîm iechyd yr amgylchedd Cyngor Sir Fynwy wedi annog preswylwyr i wirio graddiad hylendid tafarndai, bwytai a safleoedd bwyd arall cyn iddynt archebu bwrdd ar gyfer Dydd Sant Ffolant.

Mae’r Cynllun Graddio Hylendid Bwyd yn graddio busnesau bwyd ar eu safonau hylendid, yn seiliedig ar archwiliadau a gynhaliwyd gan y cyngor. Caiff busnesau yn Sir Fynwy – fel gweddill Cymru – eu graddio yn amrywio o 0 sy’n golygu ‘angen gwella ar frys’ i raddiad uchaf o 5 sy’n golygu ‘da iawn’.

 Dylai pob busnes bwyd ddangos sticer graddiad hylendid bwyd gwyrdd a du ar eu drysau neu ffenestri. Os nad yw’r sticer i’w weld, caiff preswylwyr eu cynghori i holi aelod o staff neu wirio ar-lein yn www.food.gov.uk/ratings.  Mae’n rhaid i siopau prydau poeth parod hefyd roi gwybodaeth am eu graddiad hylendid bwyd ar eu taflenni a bwydlenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am ddiogelu’r cyhoedd: “Mae Dydd Sant Ffolant yn amser prysur i’n bwytai, safleoedd prydau parod, caffes a thafarndai lleol. Mae cynllun Graddiad Hylendid Bwyd yn ei gwneud yn haws i bawb ddewis eu pryd rhamantus mewn lleoedd lle caiff hylendid bwyd ei gymryd o ddifrif. Mae graddiad hylendid bwyd da yn rhywbeth i fod yn falch ohono.”

Ychwanegodd Richard Bowen, Cyfarwyddwr Dros Dro yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: “Ni allwch ddweud beth yw safonau hylendid bwyty yn ôl ei wefan neu ba mor rhamantus yw’r naws. Ond mae’r Graddiad Hylendid Bwyd yn dweud wrthych beth sy’n mynd ymlaen tu ôl i’r llenni, felly dylai hynny fod yn ffactor wrth benderfynu ble i fwyta ar Ddydd Sant Ffolant.”

Dylai busnesau bwyd sydd angen help neu gyngor gysylltu â thîm iechyd yr amgylchedd Sir Fynwy environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01873 735420.

Mwynhaodd preswylwyr cartref gofal yng Nghil-y-coed gyngerdd arbennig gan blant o ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg y dref i  nodi Dydd Santes Dwynwen. Caiff Dydd Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru,  ei ddathlu ar 25 Ionawr.

Perfformiodd côr o Ysgol y Ffin gerbron preswylwyr gwerthfawrogol Cartref Gofal Cherry Tree gan ganu Calon Lân, Sosban Fach, Ysbryd y Nos ac Anfonaf Angel, gan ddod i ben gyda Hen Wlad fy Nhadau. Roedd 27 o ddisgyblion o ddosbarthiadau Blwyddyn Pedwar a Phump yn y côr.

Mae’r cartref bob amser yn dathlu Dydd Santes Dwynwen er mai hwn oedd y tro cyntaf i gôr yr ysgol berfformio ar yr achlysur arbennig hwn. Dywedodd Royston Stewart, cyn löwr a chyn-aelod o Gôr Meibion Tredegar, un o’r rhai sy’n byw yn y cartref: “Daeth y perfformiad hyfryd hwn ag atgofion o’r caneuon yr arferem eu canu.”

Dywedodd Gill Jones, Rheolwr Cyffredinol Cartref Gofal Cherry Tree: “Roedd y llawenydd ar wynebau preswylwyr wrth weld a chlywed y plant yn wych. Daeth eu perfformiad â chymaint  o atgofion gwych yn ôl. Mae mor bwysig i wahanol genedlaethau ddod ynghyd a phontio’r bwlch oedran.”

Meddai’r Cynghorydd Sara Jones, aelod gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg ar gabinet Cyngor Sir Fynwy: “Mae digwyddiadau fel Dydd Santes Dwynwen yn cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn Sir Fynwy drwy godi ymwybyddiaeth o’i phoblogrwydd cynyddol yn y sir. Hoffwn longyfarch disgyblion Ysgol y Ffin am eu cyngerdd yng Nghartref Gofal Cherry Tree a gafodd dderbyniad da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi gyd!”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cychwyn gwaith ar welliannau pellach i ganol tref y Fenni gyda rhoi palmant newydd ac wyneb newydd ar Stryd Lion a Stryd Frogmore mor bell â changen Banc Barclays. Mae’r gweithiau Ail Gyfnod hyn yn dilyn y cynllun yn 2016 i wella’r Stryd Fawr, Stryd Nevill a Sgwâr Sant Ioan ac maent yn cynnwys y fynedfa i stôr newydd Morrison’s yn ogystal â chynigion i gyfyngu mynediad i gerbydau i roi amgylchedd diogel a chyfeillgar i gerddwyr. Mae’r gwaith dechreuol yn ymwneud ag ail-gyflunio’r ffos a’r gwaith adnewyddu ar Stryd Lion mewn cysylltiad gyda datblygiad Morrison’s, a bwriedir cynnal y dechrau o ddifrif ar y prif waith yn ystod mis Chwefror.

Cafodd manylion y prosiect a rheoli traffig eu datblygu mewn ymgynghoriad gyda grŵp parth cyhoeddus yn cynnwys cynghorau lleol, busnesau a rhai â diddordeb. Bydd y cynlluniau hyn ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn y siop un stop Y Fenni, hysbysfyrddau ledled y dref ac yn swyddfa’r contractwr ar Stryd Lion.

Bydd yr ardal o flaen stôr newydd Morrison’s yn ofod a gaiff ei rannu a adeiladwyd gyda chymysgedd o setiau a slabiau gwenithfaen, yn gydnaws gyda chynllun presennol Iard y Bragdy. Bydd yn rhoi cysylltiad diogel o’r stôr i ganol tref y Fenni. Yn ychwanegol, bydd y cyngor yn troi Stryd y Brenin yn ffordd ddwyffordd i ddarparu ar gyfer cyfyngiadau ar Stryd Frogmore ac ymestyn trefniadau rhannu gofod gyda safle bws newydd ar gyffordd Stryd y Brenin a Stryd Lion. Yn ogystal â rhoi man cyfleus i ollwng a chodi pobl ar gyfer archfarchnad Morrison’s, bydd hefyd yn rhoi mynediad diogel i deithwyr bws i rannau siopa’r dref drwy Stryd Lion a Stryd y Farchnad. Bydd gweddill Stryd y Lion o’i chyffordd gyda Stryd y Brenin i gychwyn Stryd Frogmore yn cynnwys cyrbau uchder llawn a llwybrau troed gwenithfaen gyda lôn cerbydau tarmac traddodiadol. Bydd Stryd Frogmore yn ofod rhannu a godir gyda chymysgedd o setiau a slabiau Pennant Cymreig. Bydd y trefniadau hyn yn ategu’r gwaith Cam Un a wnaed yn 2016 a chysylltu dwy adran y dref.

Mae cynigion pellach yn cynnwys newid symudiad traffig ar Stryd Frogmore a rheoli mynediad ar gyfer dosbarthu nwyddau i fusnesau’n unig drwy’r Stryd Fawr ac ar gyfnodau cyfyngedig rhwng 10am ac ar ôl 4pm. Caiff y gorchymyn traffig arfaethedig ei ddangos fel rhan o’r ymgyrch gwybodaeth i’r cyhoedd ynghyd â chynlluniau ar gyfer safleoedd bws newydd, yn cynnwys bae newydd ar yr A40 ger Tesco yn agos at ben gogleddol Stryd Frogmore.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sirol: “Manteisiodd gwaith y Cyfnod Cyntaf  yn 2016 o sefydlu’r gweithgor parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth a fu â rhan bwysig wrth gyflwyno’r cynllun yn llwyddiannus. Yn yr un modd, bu cysylltiad agos gyda’r grŵp parth cyhoeddus ac ymgynghori helaeth yn ogystal ag arolwg ar gynigion yr Ail Gyfnod gydag asesiad i fesur effaith y newidiadau ar lif traffig a thagfeydd.”

Cynhelir y gwaith gan y contractwr lleol Alun Griffiths ac amcangyfrifir y bydd yn costio £700,000, a gaiff ei gyllido’n rhannol gan ddatblygiad Morrison’s. Bydd y cynllun – y disgwylir iddo gymryd tua 26 wythnos – yn golygu y bydd angen cau ffyrdd i gwblhau’r gwaith yn ddiogel. Bydd llwybrau dargyfeirio yn eu lle pan fydd ffyrdd ar gau yn ogystal â llwybrau diogel i gerddwyr ym mhob rhan o’r dref.

Gall pobl e-bostio sylwadau at highways@monmouthshire.gov.uk neu eu postio drwy flwch yn y siop un stop Y Fenni. Bydd y cyngor yn ystyried ac yn adolygu’r ymatebion hyn drwy gydol cyfnod y gwaith a hefyd yn diweddaru’r grŵp parth cyhoeddus yn rheolaidd.

 

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i roi diweddariad ar ei gynnig ar gyfer pont droed rhannu-defnydd rhwng Llan-ffwyst a’r Fenni dros yr Afon Wysg a dangos sut y datblygodd y prosiect yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus y llynedd.

Cynhelir yr arddangosfa yn Neuadd Pentref Llan-ffwyst yn Lôn yr Eglwys ddydd Llun 8 Ionawr rhwng 11.30am a 6.30pm a bydd yn rhoi cyfle i’r gymuned drafod cynigion gyda chynrychiolwyr o dîm priffyrdd y cyngor, y peirianwyr sifil WSP a Knights Architects.

Mae WSP a Knights Associates yn gweithio gyda’r cyngor i ddatblygu llwybr seiclo a cherdded newydd a mwy diogel o Swyddfa’r Post Llan-ffwyst i Neuadd Tref y Fenni. Mae’r ddolen llwybr troed presennol yn cyrraedd man cul dros y bont sy’n croesi’r Afon Wysg yn cysylltu’r Fenni gyda Llan-ffwyst sy’n golygu bod rhai pobl yn osgoi ei defnyddio.

Cyflwynir y cais cynllunio i’r cyngor ddiwedd mis Ionawr a rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn yn nhymor y gwanwyn neu’r haf y flwyddyn nesaf (2018). Gall preswylwyr roi sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol ar ôl cyflwyno’r cais.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau sir: “Rwy’n croesawu syniad y bont droed arfaethedig gan y bydd yn ffurfio dolen fwy diogel a mwy dymunol i seiclwyr a cherddwyr rhwng y ddwy gymuned.”

Bydd Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal seremoni am 7pm ddydd Iau 25 Ionawr i gofio’r miliynau a laddwyd yn yr Holocost dan erledigaeth y Natsïaid a hil-laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda, Bosnia a Darfur.

Thema Diwrnod Coffa Holocost eleni yw “Grym Geiriau”. Bydd y digwyddiad yng Nghil-y-coed yn rhoi sylw i straeon bywyd rhai a lofruddiwyd a rhai a oroesodd, drwy eiriau ysgrifenedig a llafar. Bydd un o oroeswyr yr Holocost yn edrych ar oleuo cannwyll a bydd arddangosfa gelf a ysbrydolwyd gan thema eleni.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Mae Diwrnod Coffau’r Holocost yn hyrwyddo cydraddoldeb, parch a dealltwriaeth. Mae’n amser i ni fyfyrio, cofio’r rhai a ddioddefodd erledigaeth a llofruddiaeth a dysgu o’r gorffennol i adeiladu dyfodol gwell.”

Mae hyb cymunedol Cil-y-coed yn Heol Woodstock yn y dref, NP26 5DB. Bydd lluniaeth ar gael yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn ac mae digonedd o leoedd parcio di-dâl gerllaw. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425.

Ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn ‘Ddydd Llun Digalon’, cafodd pobl ym mhob rhan o Sir Fynwy wared â Felan Mis Ionawr yn holl hybiau cymunedol Cyngor Sir Fynwy. Roedd ystod eang o weithgareddau ar gael yn yr hybiau i sicrhau na fyddai ymwelwyr yn gadael yn isel eu hysbryd.

Roedd y diwrnod yn cyd-daro gyda lansiad Arolwg Pỳls Hapusrwydd Gwent. Bydd yr arolwg yn dangos pa mor hapus, cysylltiedig ac egnïol yw pobl yng Ngwent ac yn rhoi cipolwg ar lesiant y rhai sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Cafodd yr arolwg Pỳls Hapusrwydd ei lenwi gan ymwelwyr i’r hybiau. Roedd y bobl a lenwodd yr arolwg yn falch i gael gwybodaeth ar eu llesiant presennol a chawsant gyngor da ac awgrymiadau ar sut i gyfoethogi rhai agweddau o’u bywydau drwy gymryd mwy o ymarfer, rhoi cynnig ar hobi newydd neu ddysgu sgil newydd.

Caiff pobl eu hannog i lenwi’r Pyls Hapusrwydd drwy gydol mis Ionawr a mis Chwefror. I gymryd y Pyls Hapusrwydd ewch i –

gwent.happinesspulse.org/pulse/Monmouthshire

Croesawyd yr awdur Lleol Jane Blank i Lyfrgell y Fenni. Treuliodd ymwelwyr y bore yn gwrando ar straeon ysbrydoledig a chymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol gyda’r awdur lleol carismatig. Yn ogystal ag ysgrifennu straeon a chwedlau, rhoddodd Darryl Cross sesiwn blasu ymlacio Tai Chi gyda phawb yn mwynhau’n fawr.

Daeth Hyb Brynbuga yn fyw gyda sŵn band ukulele y dref i godi’r hwyliau. Gallodd ymwelwyr i’r hyb roi cynnig ar rywbeth newydd gyda dosbarth meistr crochenwaith. Roedd hefyd gyfleoedd i ymlacio a mwynheu amser mas.

Roedd nifer o sefydliadau yn bresennol yn Hyb Trefynwy i roi cyngor a chefnogaeth: Mind Sir Fynwy, tîm Sgiliau Gwaith Cymdeithas Tai Sir Fynwy a’r elusen cwnsela dyled Christians Against Poverty. Denodd coffi a theisenni ymwelwyr wnaeth hefyd gymryd rhan mewn gêm bingo i godi’r hwyliau.

Yn Hyb Cas-gwent rhoddodd tîm addysg yn y gymuned Sir Fynwy sesiynau blasu o rai o’u cyrsiau celf a ffotograffiaeth mwyaf poblogaidd. I gael mwy o wybodaeth am gyrsiau Dysgu yn y Gymuned Sir Fynwy, cysylltwch â Jemima Jones ar 01291 426880 communityed@monmouthshire.gov.uk.

Croesawyd y tîm Gwirfoddoli am Lesiant i Hyb Cil-y-coed a chynigiwyd amrywiaeth o weithgareddau o grŵp sgwrsio Cymraeg i weithdy sgiliau cyfrifiadur.

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet yn gyfrifol am Fenter: ‘Gallai Dydd Llun Digalon fod wedi cael effaith negyddol ar rai o bobl y sir, ond fe wnaeth y digwyddiadau yn ein hybiau godi calon y bobl hynny a ddaeth draw. Gobeithio y bydd pawb yn neilltuo amser i lenwi’r arolwg Pyls Hapusrwydd – mae’n arolwg gwirioneddol ddefnyddiol.’

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gofyn am farn y gymuned am gais cynllunio arfaethedig ar gyfer datblygiad preswyl yn Rhaglan. Cynhelir digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd rhwng 3pm a 7pm ddydd Mawrth 30 Ionawr 2018 yn Hen Neuadd yr Ysgol, Heol Cas-gwent, Rhaglan.

Mae’r safle wedi’i leoli i orllewin Heol Cas-gwent a chafodd ei glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan y cyngor. Disgwylir i’r safle ddarparu 45 o dai, ynghyd â gofod agored ar gyfer amwynderau a chynyddu’r cyfraniad ariannol ar gyfer cyfleusterau cymunedol, darpariaeth addysg a gwelliannau priffordd yn yr ardal. Mae’r cyngor yn gofyn am adborth i lywio datblygiad y safle fydd yn cynnwys materion fel mynediad, dyluniad a llwybrau cerddwyr a cherbydau yn cynnwys cysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy, gofod agored a seilwaith gwyrdd.

Bydd ffurflenni adborth ar gael yn y digwyddiad neu gellir eu gweld a’u cyflwyno ar-lein yn www.monmouthshire.gov.uk/chepstow-road-raglan-residential-development-site.  Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 canol-dydd ddydd Llun 5 Chwefror. Gellir cyflwyno ffurflenni yn y digwyddiad neu eu hanfon ar-lein neu drwy e-bost i estates@monmouthshire.gov.uk.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gynllunio: “Rydym yn awyddus iawn i glywed barn bobl cyn y cyflwynir y datblygiad arfaethedig yma am ganiatâd cynllunio.”

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn yr arddangosfa lle bydd aelodau tîm prosiect y cyngor yn bresennol i drafod y cynigion yn fanwl ac i ateb unrhyw gwestiynau.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn strategaeth i lywio datblygu, marchnata a rheoli twristiaeth i ddenu ymwelwyr i’r sir dros y tair blynedd nesaf.

Cymeradwyodd y cabinet y Cynllun Rheoli Cyrchfan ddydd Mercher 10 Ionawr, gan roi cyfle i’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol weithio mewn partneriaeth a sicrhau twf cynaliadwy mewn twristiaeth drwy gydol y flwyddyn ar draws y sir. Mae’n disodli’r cynllun blaenorol a gyhoeddwyd yn 2013.

Mae twristiaeth yn hollbwysig i economi Sir Fynwy ac yn ysgogi incwm i gefnogi ystod eang o fusnesau sy’n manteisio o wariant gan ymwelwyr. Yn ôl  ffigurau dangosydd economaidd twristiaeth STEAM (‘Scarborough Tourism Economic Activity Monitor’), daeth y sector â £190m i Sir Fynwy yn 2016 a chefnogi cyfwerth â 2,900 o swyddi amser-llawn, gan gyfrif am tua 10% o’r gweithlu. Mae pob ymwelydd yn cyfrannu at economi’r sir drwy brynu bwyd a diod, tanwydd, gwasanaethau a llety gan wario dros £60 y diwrnod ar gyfartaledd.

Dangosodd perfformiad twristiaeth Sir Fynwy dwf real calonogol o 10% dros oes y cynllun blaenorol yn nhermau effaith economaidd, cynnydd o 8.7% yn nifer yr ymwelwyr a thwf o 1.5% mewn swyddi llawn-amser. Datblygwyd y Cynllun Rheoli Cyrchfan sydd newydd ei gymeradwyo yn dilyn adolygiad o’r cynllun blaenorol ac mae’n seiliedig ar ragolygon gorau Sir Fynwy ar gyfer twf twristiaeth yn ogystal ag ymgynghoriad helaeth gyda rhanddeiliaid.

Mae’r Cynllun yn manteisio ar gyfleoedd allweddol ar gyfer Sir Fynwy, yn cynnwys ei lleoliad ar y porth i Gymru gan gynnig cyfle dechreuol i wneud argraff wych, yn arbennig nawr fod tollau Pont Hafren i ddod i ben dros gyfnod. Mae hefyd yn cydnabod cyfraniad Sir Fynwy i Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r targed twf cyffredinol – a osodwyd gan adran twristiaeth Croeso Cymru Llywodraeth Cymru – o 10% o fwy yng ngwerth y sector erbyn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dwristiaeth: “Mae Sir Fynwy yn sir a ddiffinnir gan ddŵr – mae’r Wysg, Mynwy, Gwy, Hafren a Chamlas Sir Fynwy a Brycheiniog yn siapio ein sir ac yn ein cysylltu gyda’n cymdogion. Mae’r tirluniau ysblennydd, treftadaeth sir ar y gororau, creadigrwydd diddorol a chynnyrch lleol blasus yn rhoi cymeriad arbennig iawn i’r ardal. Gall enw’r sir fod yn anghyfarwydd i rai ond mae ein ffiniau’n cynnwys ardaloedd rhyngwladol adnabyddus Bannau Brycheiniog a Dyffryn Gwy. Mae’r cynllun hwn ynglŷn â diffinio’r hyn mae’r sir ei eisiau o dwristiaeth, adnewyddu’r ffordd y cydweithiwn, a throsi ein hasedau yn brofiadau cofiadwy ar gyfer ymwelwyr, a gwneud yn siŵr fod ymwelwyr yn gwybod beth y gallwn ei gynnig. Yn bennaf oll mae am wneud ‘Sir Fynwy’ yn nod o ansawdd twristiaeth dilys a dibynadwy.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:  Tourism@monmouthshire.gov.uk

Trechwch Felan y Gaeaf drwy gymryd rhan mewn arolwg Pỳls Hapusrwydd; bydd yr arolwg yn edrych pa mor hapus, cysylltiedig ac egniol yw pobl yng Ngwent. Bydd yr arolwg yn rhoi cipolwg ar lesiant pobl sy’n byw yn Sir Fynwy, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili a Chasnewydd.

Lansir yr arolwg ar draws Gwent ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn Ddydd Llun y Felan – diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn i lawer gyda diffyg arian ar ôl y Nadolig, y tywydd gwael a’r misoedd hir cyn yr haf yn effeithio ar hwyliau llawer o bobl.

Caiff preswylwyr eu hannog i lenwi arolwg syml ar-lein erbyn 28 Chwefror. Bydd yr arolwg yn rhoi eu sgôr hapusrwydd eu hunain i unigolion gyda chyngor da ac awgrymiadau ar gyfer hapusrwydd.

Mae arolwg Pỳls Hapusrwydd yn dweud stori am le. Fe’i cynlluniwyd gan elusen a menter gymdeithasol Happy City o Fryste, sy’n arwain y byd wrth helpu i gefnogi mesuriad gwell a pholisi i gefnogi llesiant hirdymor mewn cymunedau.

Mae gan Liz Zeidler, eu Prif Weithredwr, obeithion mawr am gynllun peilot Gwent-gyfan: “Mae’r Pỳls Hapusrwydd yn ddyfais unigryw sy’n helpu unigolion i ymchwilio eu hapusrwydd hirdymor eu hunain, gan helpu cymunedau i fapio eu cryfderau llesiant ac anghenion eu holl ddinasyddion. Drwy gefnogi miloedd o bobl leol i gymryd eu pỳls y mis hwn, bydd awdurdodau lleol, busnesau a mudiadau cymunedol yng Ngwent yn dangos eu hymrwymiad blaengar i ddeall a gwella bywydau pobl ar draws y rhanbarth”.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 wedi arwain at i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, edrych ar atal problemau a gweithredu mewn dull mwy cydlynol. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu hyn gyda chyhoeddi Cynlluniau Llesiant ym mis Mai.

Cynhelir digwyddiadau Trechu’r Felan ar draws Gwent yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 15 Ionawr:

 

 • Bydd Blaenau Gwent yn lansio’r arolwg i breswylwyr yng Nghanolfan Chwaraeon Glynebwy ddydd Llun 15 Ionawr. Bydd yr arolwg yn canolbwyntio ar annog pobl i gymryd eu pyls hapusrwydd tra’u bod allan yn bod yn egniol.

 

 • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn cefnogi’r lansiad ar 15 Ionawr ac yn hyrwyddo’r arolwg mewn canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a safleoedd cymunedol eraill ar draws yr ardal. Bydd yr awdurdod yn annog cynifer o bobl ag sydd modd i gymryd rhan.

 

 • Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn Sir Fynwy. Bydd Hybiau Cil-y-coed, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau i drechu’r felan a rhoi cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd, rhoi cynnig ar rywbeth amser, cael hoe a hybu eu hapusrwydd ddydd Sul 15 Ionawr.

 

 • Bydd llyfrgelloedd Casnewydd yn dangos a rhannu gwybodaeth ar wasanaethau i wella iechyd a llesiant a byddant yn annog pobl i gymryd rhan yn y proisect Pỳls Hapusrwydd.

 

 • Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yn cynnal diwrnod llesiant ym Marchnad Pont-y-pŵl ddydd Mercher 17 Ionawr lle caiff preswylwyr eu hannog i gymryd eu pỳls hapusrwydd.

Dywedodd Paul Matthews, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy: ‘Gwn y bydd rhai yn gweld yr arolwg yma fel ychydig o gimig ond mewn gwirionedd nid oes dim o’i le mewn siarad am hapusrwydd. Mae Gwent yn llawn o bobl wych a drwy lenwi’r Pỳls Hapusrwydd gallant weld pa mor werthfawr ydynt i’w cymunedau.’

Bydd yr arolwg gwent.happinesspulse.org ar gael o ddydd Llun 15 Ionawr.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal dau gyfarfod ymgysylltu ar y Gyllideb ddydd Mawrth 23 Ionawr yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Cynhelir y sesiwn gyntaf am 2.00pm – 4.00pm gyda chyfarfod gyda’r nos i ddilyn 6.00pm – 8.00pm.

Caiff y cyfarfodydd eu ffrydio’n fyw fel y gall preswylwyr edrych ar y cyfarfod o ble bynnag y dymunant os na fedrant fod yn bresennol eu hunain. Bydd dolen You Tube ar gael ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor.

Cynhelir nifer o gyfarfodydd, Fforwm Siaradwch gyda Ni – Mynediad i Bawb a digwyddiad pobl ifanc i alluogi cynifer ag sydd modd o grwpiau ac unigolion i ddweud eu barn ar gynigion y gyllideb a ddatblygir a meysydd gwaith eraill yn Sir Fynwy.

Bydd y Fforwm Siarad gyda Ni – Mynediad i Bawb ar ddydd Gwener 19 Ionawr 10.00am – 2.00pm yn Neuadd y Sir a’r digwyddiad Pobl Ifanc ddydd Iau 25 Ionawr yn Neuadd Côr Cil-y-coed, 10.00am – 2.00pm.

Bydd y cyfarfodydd yn rhoi c`yfle i breswylwyr ddysgu mwy am gynigion y Gyllideb a rhoi sylwadau ar y Dreth Gyngor a Threthi Busnes.

Dywedodd y Cyng Phil Murphy, aelod Cabinet dros Adnoddau: “Rwy’n gobeithio y gall preswylwyr ddod draw i gael gwell dealltwriaeth o’r gyllideb yn Sir Fynwy”.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rhian Cook rhiancook@monmouthshire.gov.uk

 

Bu Sir Fynwy yn dathlu deg mlynedd o weithredu i hyrwyddo Masnach Deg gyda digwyddiad yn cynnwys disgyblion yn Ysgol Gynradd Goetre Fawr. Cafodd y cyngor gymeradwyaeth yn ddiweddar gan Sefydliad Cenedlaethol Masnach Deg i’w gais i adnewyddu statws Sir Masnach Deg.

Rhoddir y dyfarniad i gydnabod cefnogaeth gref i Masnach Deg o fewn y sir a chyflawni pum nod benodol, yn cynnwys bod cynnyrch Masnach Deg ar gael yn eang mewn siopau a mannau arlwyo lleol a lefelau uchel o gefnogaeth gan bobl leol, busnesau, y cyngor, grwpiau ffydd ac ysgolion.

Aiff llawer o ymdrech i wneud Sir Fynwy yn Sir Masnach Deg, ac mae’n rhaid adnewyddu’r statws bob dwy flynedd. Mae’n rhaid i’r cyngor ddangos ei fod yn defnyddio ac yn darparu cynnyrch Masnach Deg, yn ogystal â helpu pedwar grŵp lleol gweithgar iawn Sir Fynwy sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i Masnach Deg.

Ymunodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad cymunedol â gwasanaeth arbennig Masnach Deg yn Ysgol Gynradd Goetre Fawr gyda Hazel Clatworthy, Swyddog Polisi Cynaliadwyedd y cyngor. Mae disgyblion yr ysgol yn gwybod eisoes am y gwahaniaeth a wnaiff Masnach Deg i ffermwyr oherwydd bod Goetre Fawr yn Wasanaeth Cyflawni Teg, dyfarniad a roddir gan Sefydliad Masnach Deg.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rwy’n hynod falch ein bod yn dathlu degawd o waith yn hyrwyddo Masnach Deg i bobl Sir Fynwy gan roi budd i gynifer o ffermwyr a thyfwyr mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’n wych fod ysgolion yn Sir Fynwy yn addysgu ein pobl ifanc y gall y penderfyniadau a gymerwn pan fyddwn yn siopa gael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywyd pobl ym mhen draw’r byd. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am waith caled gwirfoddolwyr yng ngrwpiau Trefi Masnach Deg y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga a gyfrannodd at ein statws Masnach Deg.”

Ychwanegodd Adam Gardner, Rheolwr Ymgyrchoedd Cymunedau Sefydliad Masnach Deg: “Rydym mor falch fod Sir Fynwy wedi adnewyddu ei statws Masnach Deg ac wedi gosod nodau cyffrous a chlir i fynd â Masnach Deg ymhellach.

“Diolch i gefnogaeth barhaus y cyhoedd ac ymgyrchwyr, mae nifer cynyddol o ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn awr yn gwerthu eu cynnyrch ar delerau Masnach Deg gan roi incwm sefydlog iddynt a chyfle iddynt fasnachu eu ffordd allan o dlodi”.

Cysylltwch â: hazelclatworthy@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth ar Masnach Deg yn Sir Fynwy.

CYNGOR SIR FYNWY
(LÔN VAUXHALL A HEOL BULWARK, SIR FYNWY)
HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018

HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cau Ffordd dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984, fel y’i diwygiwyd, a fydd â’r effaith o gau dros dro i gerbydau’r darnau o’r ffordd a nodir yn yr Atodlen i’r Hysbysiad hwn.

Mae angen cau’r ffordd er mwyn gallu gosod prif bibell nwy newydd mewn modd diogel.

Daw’r Gorchymyn i rym ar 11 Chwefror 2018 a bydd yn parhau’n weithredol 24 awr y dydd tan 25 Chwefror 2018.

Bydd mynediad rhesymol yn cael ei gynnal ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt yn ystod y cyfnod y bydd y ffordd ar gau.

Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy’n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd.

FFORDD AMGEN

Bydd arwyddion ar gyfer llwybrau dargyfeirio yn eu lle fel sy’n dilyn:

Lôn Rhiw Hardwick (rhan ddwyreiniol):

i. ar Mount Pleasant, o’i chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick mewn cyfeiriad gogleddol i’w chyffordd gyda Theras Hardwick; yna
ii. mewn cyfeiriad gogleddol i’w chyffordd gyda Stryd Serth; yna
iii. mewn cyfeiriad cyffredinol ddeheuol i’w chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick

a’r ffordd arall o amgylch.

Heol Bulwark

i. ar Heol Bulwark a Heol Thornwell mewn cyfeiriad de-ddwyreiniol i’w chyffordd cylchfan gyda Conwy Drive; yna
ii. mewn cyfeiriad de-orllewinol i’w chyffordd cylchfan gyda’r A466 Heol Gyswllt Dyffryn Gwy a’r M48; yna
iii. mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol ar yr A466 Heol Gyswllt Dyffryn Gwy i’w chyffordd cylchfan gyda Heol Casnewydd; yna
iv. mewn cyfeiriad gogledd-ddwyreiniol ar Heol Casnewydd i’w chyffordd gyda Heol Bulwark

a’r ffordd arall o amgylch

Dyddiad: 2 Ionawr 2018

Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Sir Fynwy
BLWCH POST 106
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 9AN

ATODLEN

Lôn Rhiw Hardwick, Cas-gwent

Ar ei hyd i gyd.

Lôn Bulwark, Cas-gwent.

O’i chyffordd gyda Lôn Rhiw Hardwick i’w chyffordd gyda Hen Heol Bulwark.

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal diwrnod llawn ddydd Llun 15 Ionawr i godi’r hwyliau ar ganol gaeaf ac yn dilyn y Nadolig. Bydd yr achlysur hefyd yn gyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd, mwynhau a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cynefino gyda iPhones a dyfeisiau llechen rhwng 9am a 10pm. Bydd grŵp sgwrsio yn y Gymraeg yn dilyn rhwng 10.30am a 11.30am gyda gweithdy sgiliau cyfrifiadur awr o hyd yn cychwyn am 11am. Mae’r prynhawn yn cynnwys sesiwn yn y Gymraeg ar dylino babanod rhwng 1pm a 2pm a langylchu o 3pm i 4pm.

Bydd gwybodaeth ar wirfoddoli ar gyfer llesiant ar gael rhwng 9.30am a 3.30pm a bydd staff o ganolfan hamdden y dref yn rhoi cyngor ar iechyd a llesiant.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a’n llyfrgelloedd yn berffaith ar gyfer cael gwared â felan y gaeaf! Maent ar gael yn agos i’r rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pobl o bob oed. Mae achlysuron fel hyn yn enghreifftiau da o sut mae ein hybiau yn cefnogi gweithgaredd cymunol lleol, hyd yn oed yng nghanol gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425 a siarad gydag aelod o’r tîm.

Cynhelir digwyddiad yn Hyb Cymunedol Trefynwy  ddydd Llun 15 Ionawr gyda’r nod o gael gwared â felan y gaeaf a rhoi cyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau. Bydd y bore’n cychwyn gyda choffi, te a theisennau am 10am gyda gêm fingo i ddilyn. Yn ddiweddarach bydd cyfle i ddysgu gweu a crochet, profi sesiwn flasu a ddarperir gan dîm dysgu yn y gymuned y cyngor a chwarae detholiad o gemau bwrdd yn y prynhawn. Bydd arbenigwyr hefyd yn rhoi cyngor ar ddyled ac ar iechyd meddwl. Mae croeso i bawb i’r digwyddiad rhad ac am ddim.

Fel holl hybiau Sir Fynwy, mae Trefynwy yn rhoi cyfle i gofrestru ar gyfer cerdyn llyfrgell a mwynhau manteision aelodaeth. Mae hyn yn galluogi pobl i fenthyca deunyddiau llyfrgell, darllen llyfr i roi gwên ar eu hwynebau neu gyflawni eu nodau ar gyfer 2018. Mae llu o ddeunyddiau at ddant pawb yn Hyb Cymunedol Trefynwy ac mae gwasanaeth ar-lein digidol ar gael sy’n cynnig eLyfrau a lawrlwythiadau sain am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a llyfrgelloedd i’r dim i gael gwared â felan y gaeaf! Maent ar gael yn agos at y rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pob oed. Mae’r digwyddiad hwn yn enghraifft dda a sut mae ein hybiau yn cefnogi gweithgaredd cymunedol lleol, hyd yn oed ganol gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Hyb Cymunedol Trefynwy ar 01600 775215 a siarad gydag aelod o’r tîm.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal dau ddigwyddiad i godi hwyliau ganol gaeaf ac yn dilyn y Nadolig.

Ddydd Iau 11 Ionawr am 7pm bydd yr awduron llyfrau ditectif Alis Hawkins a Graham H Miller yn rhoi sgwrs ar eu gwaith diweddaraf. Nofel ddiweddaraf Alis “None so Blind” yw’r gyntaf yng nghyfres Teifi Valley Coroner a osodwyd yng Ngorllewin Cymru yng nghanol y 19eg ganrif. Bydd Alis ynghyd a Graham H Miller, y cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf “The List”, nofel dditectif Jonah Greene, ar gael ar gyfer llofnodi llyfrau. Darperir lluniaeth.

Bydd diwrnod llawn o weithgareddau ddydd Llun 15 Ionawr i gael gwared â felan y gaeaf. Bydd cwrs crochenwaith awr ar gael o 10.30am a ddilynir gan ysgrifennu creadigol ganol-dydd. Yn ddiweddarach, rhwng 1pm a 5pm, bydd Canolfan Therapi Gwent yn darparu sesiynau tylino pen Indiaidd 10 munud am ddim ac o 1pm bydd Marianne o gwmni Complexion Medispa ym Mrynbuga yn cynnig tylino dwylo a breichiau a gwefusau sgleiniog am ddim, yn ogystal â pheintio ewinedd am y pris is o £5. Hefyd yn y prynhawn bydd sesiynau i ddangos sut i fanteisio i’r eithaf ar eich iPad, dyfais llechen neu ffôn clyfar newydd yn ogystal â chyflwyniadau dechreuwyr i’r gitâr ac ukulele.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a’n llyfrgelloedd yn rhagorol ar gyfer cael gwared â felan y gaeaf! Maent yn agos at y rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pobl o bob oed. Mae’r achlysuron hyn yn enghreifftiau da o sut mae ein hybiau’n cefnogi gweithgareddau cymunedol lleol, hyd yn oed yng nghanol y gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Cymunedol Brynbuga ar 01291 426888 a siarad gydag aelod o’r tîm.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyrraedd y nod o ddod yr awdurdod lleol cyntaf ym Mhrydain i gyflwyno rhaglen chwaraeon uchel ei pharch ar gyfer grŵp blwyddyn cyfan.

 Dechreuodd tîm datblygu chwaraeon y cyngor dymor yr hydref gyda tharged clir i gynnwys disgyblion Blwyddyn Pump yn nyfarniad Arwain Chwarae Sports Leaders UK a phedwar mis yn ddiweddarach, mae 941 o blant – pob un disgybl Blwyddyn Pump – wedi dilyn y rhaglen arweinyddiaeth chwe awr yn llwyddiannus. Cymerodd pob un o 30 ysgolion cynradd Sir Fynwy ran yn y cynllun.

Caiff y rhaglen Arwain Chwarae ei chydnabod yn eang am ddatblygu cyfleoedd ar lefel ysgol gynradd ac mae’n canolbwyntio ar gyfathrebu, arweinyddiaeth, trefniadaeth a gwytnwch. Mae disgyblion yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant o fewn eu hysgolion ar ôl cyflawni’r dyfarniad. Yn Sir Fynwy byddant yn dod yn gyfrifol am gefnogi Llys Genhadon Efydd – dau ddisgybl ym mhob dosbarth Blwyddyn Chwech yn y sir – arm weddill y flwyddyn academaidd ac yn parhau eu harweinyddiaeth wrth iddynt symud ymlaen i Flwyddyn Chwech.

Gyda chyfleoedd arweinyddiaeth wedi’u sefydlu yn ysgolion uwchradd y sir, mae tîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn anelu i gynyddu nifer y bobl ifanc sydd â chymwysterau cydnabyddedig yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar eu datblygiad personol.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Gallai’r rhaglen ragorol hon newid y gêm wrth fynd i’r afael â gordewdra a sicrhau fod ein cenhedlaeth ieuengaf yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Ein huchelgais yw bod ein pobl ifanc yn parhau i dyfu i fod yn arweinwyr hyderus, gan sefydlu iechyd a gweithgaredd corfforol yng nghanol eu bywyd bob dydd a’u ffordd o fyw.”

Meddai Richard Norman, Prif Weithredwr Sports Leaders UK: “Mae Sports Leaders yn credu fod gan bob plentyn y potensial i fod yn arweinydd ac mae Sir Fynwy wedi coleddu’r cysyniad hwn ac wedi sicrhau canlyniadau gwirioneddol ysbrydoledig. Mae’r rhaglen Arwain Chwarae yn fwy na dim ond pobl ifanc yn mwynhau bod yn egnïol – drwy gael y cyfle i fod yn arweinwyr gyda’u cyfoedion, mae eu hyder, ymddygiad ac addysg i gyd yn manteisio. Mae Sir Fynwy yn enghraifft wych o’r effaith gadarnhaol y gall cyfleoedd arweinyddiaeth ar gyfer pobl ifanc eu cael ac y byddant yn eu cael am genhedlaeth.”

Ychwanegodd Graham Williams, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cymunedol Chwaraeon Cymru: “Gwirfoddolwyr yw anadl einioes chwaraeon yng Nghymru felly mae’n wych gweld tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn cefnogi gweithlu’r dyfodol drwy ddatblygu eu sgiliau arweinyddiaeth i gael effaith gadarnhaol ar lesiant pobl ifanc eraill yn eu hysgolion a’u cymunedau. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a byddaf yn edrych ymlaen at weld yr hyn y gall yr  arweinwyr ifanc hyn ei wneud i helpu siapio chwaraeon yng Nghymru yn y dyfodol.”

Dywedodd Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Cymunedol a Chwaraeon Sir Fynwy: “Hoffai ein tîm ddiolch i holl benaethiaid ysgolion cynradd, athrawon dosbarth Blwyddyn Pump a’r disgyblion gwych am wneud y rhaglen hon mor llwyddiannus drwy gydol tymor yr hydref. Mae ein tîm wedi ymrwymo i’r rhaglen Arwain Chwarae ar gyfer pob dosbarth Blwyddyn Pump yn y dyfodol i sicrhau y caiff negeseuon allweddol arweinyddiaeth a gwytnwch eu sefydlu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae ein tîm yn falch iawn i fod yr awdurdod lleol cyntaf ym Mhrydain i gyflwyno dyfarniad Arwain Chwarae i garfan gyfan. Mae ein perthynas gyda phob ysgol ar draws yr awdurdod yn parhau i dyfu ac edrychwn ymlaen at ddatblygu nifer o gyfleoedd yn y dyfodol yn unol â diwygio’r cwricwlwm newydd.”

Yn nhymor y gwanwyn bydd tîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn cyflwyno pedair cynhadledd arwain chwarae gyda phob disgybl Blwyddyn Pump yn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys cyflwyno mewn clybiau cymunedol, ymgyfraniad corff llywodraethu cenedlaethol, y filltir ddyddiol a gweithdai ar arolygon chwaraeon ysgol, bwyta’n iach, hyfforddiant cynhwysiant anabledd a chynlluniau gwrth-fwlio. Bydd y gweithgareddau hyn yn canolbwyntio’n bennaf ar lesiant corfforol ac emosiynol a byddant yn rhoi cefnogaeth bellach i’r plant sydd wedi ennill dyfarniad Arwain Chwarae.

Drwy gydol tymor yr haf bydd aelodau tîm datblygu chwaraeon yn gweithio gydag ysgolion y sir i gynnal yr Arolwg Chwaraeon Ysgol, arolwg ar-lein mewn cysylltiad â Chwaraeon Cymru ar gyfer disgyblion ym Mlynyddoedd 3 i 11. Bydd y gwaith hwn yn rhoi data hanfodol i sicrhau bod darpariaeth a chyfleoedd yn gydnaws â’r adborth gan ddisgyblion. Bydd y tîm datblygu chwaraeon wedyn yn gyfrifol am siapio darpariaeth leol i sicrhau y caiff lleisiau disgyblion eu clywed wrth iddo weithio at y targed o gael bob plentyn i wirioni ar chwaraeon.

 • Ar gyfer cwestiynau pellach ar y gwaith hwn neu unrhyw raglenni eraill y mae’r tîm datblygu chwaraeon yn gyfrifol amdanynt, cysylltwch â: sport@monmouthshire.gov.uk

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cau nifer o’i feysydd parcio neu rannau o’i feysydd parcio er mwyn hwyluso gwaith hanfodol.

Ni fydd y maes parcio lleiaf yn Tiverton Place y Fenni ar gael o ddydd Llun 8 Ionawr am hyd at chwe mis er mwyn lleoli safle’r contractwr ar gyfer gwaith ar Stryd Llew. Bydd cynhwysydd ger y peiriant talu ac arddangos yn y maes parcio mwyaf ond dim ond gostwng nifer fach o leoedd wnaiff hyn.

Hefyd yn y Fenni cafodd allfan maes parcio Fairfield ei gau ar 3 Ionawr am hyd at 12 wythnos i alluogi gwaith priffordd i ddatblygiad archfarchnad Morrison’s. Bydd arwyddion yn dweud wrth yrwyr cerbydau i adael y maes parcio drwy’r fynedfa bresennol.

Yn y cyfamser, bydd maes parcio Chippenham yn Nhrefynwy sydd â 34 lle ar gau o 22 Ionawr am tua chwe mis fel y gall Dŵr Cymru osod siambr storio dan-ddaear. Mae’r gwaith hanfodol hwn yn gysylltiedig gyda’r orsaf pwmpio carthffos newydd yn natblygiad tai David Wilson ar Heol Wonastow, Trefynwy. Mae digonedd o leoedd parcio eraill ar gael yn agos ym meysydd parcio y Farchnad Wartheg, Tŷ Cernyw, Stryd Mynwy, Stryd Cinderhill a Heol Rockfield.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am barcio ceir: “Ymddiheuraf am unrhyw anghyfleuster a achosir i ymwelwyr a siopwyr oherwydd y gwaith hollol hanfodol yma. Ym mhob achos, mae lleoedd parcio ceir addas ar gael yn agos.”

Mae cynghorwyr a pheirianwyr priffordd o Gyngor Sir Fynwy wedi cwrdd gyda chwmni coed lleol i drin pryderon preswylwyr am draffig trwm ar y rhwydwaith ffyrdd cyfagos. Mae preswylwyr Heol Henffordd ym Mardy wedi tynnu sylw at nifer y lorïau a gaiff eu gyrru drwy’r ardal yn mynd â choed o’r Canolbarth i Felin Goed Pontrilas rhwng y Fenni a Henffordd. Roedd cyflymder y lorïau yn ffactor ychwanegol.

Cytunwyd ar nifer o gamau gweithredu yn dilyn y cyfarfod. Bydd rheolwyr y felin goed yn ystyried ail-gyfeirio nifer o’u loriau drwy’r Fenni ar hyd Heol Merthyr a byddant yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gefnogi ffordd osgoi’r A40 i dde’r dref. Byddant hefyd yn pwysleisio i yrwyr mai dim ond pan fo’n hanfodol y dylent ddefnyddio Heol Henffordd a dilyn hynny gyda gwiriadau, yn ogystal â rhoi manylon i dîm priffyrdd y cyngor ar waith cynaeafu yn y dyfodol fel y gellir rhoi sylw i deithiau cysylltiedig ar yr adroddiad gwaith ffordd rheolaidd a gyhoeddir yn wythnosol ar wefan Sir Fynwy.

Yn y cyfamser, bydd y cyngor yn edrych ar ymarferoldeb ymestyn y terfyn cyflymder 30mya ar Heol Henffordd yn ogystal â chynnig presenoldeb y swyddog diogelwch ffyrdd ar weithdai gyrru Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol y cwmni.

Roedd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir yn y cyfarfod. Dywedodd: “Roedd ein cyfarfod gyda rheolwyr y felin goed yn un cynhyrchiol a byddwn yn edrych ar y mesurau arfaethedig gyda golwg ar wella ar wella problemau traffig o amgylch Mardy.”

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal fforwm llesiant Siarad gyda Ni ddydd Gwener 19 Ionawr 10.00am – 2.00pm yn Neuadd y Sir, Brynbuga.

By digwyddiad yn rhoi cyfle i breswylwyr glywed am broses Cyllideb Cyngor Sir Fynwy, Cynllun Llesiant Sir Fynwy ac arolwg llesiant Pỳls Hapusrwydd a rhannu eu sylwadau a’u syniadau hefyd.

Mewn blynyddoedd blaenorol cynhaliwyd y fforwm Mynediad i Bawb a Heneiddio’n Dda ar gyfer preswylwyr dros 50 oed a rhai gydag anableddau. Mae’r digwyddiad hwn yn croesawu unigolion a grwpiau a fynychodd y digwyddiadau hynny’n flaenorol.

Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10.00am ac yn cynnwys cinio a lluniaeth. Mae cludiant ar gael.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol: ‘Bydd y digwyddiad Siarad gyda Ni yn rhoi cyfle i leisiau ein preswylwyr gael eu clywed, rhannu syniadau ac awgrymiadau a chael gwybodaeth am bethau sy’n effeithio arnynt.’

I drefnu cludiant cysylltwch â Connor Leacock connorleacock@monmouthshire.gov.uk erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

I gael mwy o wybodaeth am y diwrnod cysylltwch â Rhian Cook rhiancook@monmouthshire.gov.uk 01633 644364.

 

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac os oes angen byddwn yn trefnu i gau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

 • Dydd Mercher 3 Ionawr – Rhwng 08:15 – 08:45  (tua) – Rhwng 20:45 – 21.15 (tua)
 • Dydd Iau 4 Ionawr – Rhwng 09.00 – 09.30 (tua) – Rhwng 21.15 – 21.45 (tua)
 • Dydd Gwener 5 Ionawr – Rhwng 9.45 – 10.15

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

 • Cau pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg
 • Cau pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrifir yr amserau cau ar y rhagolygon o amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn gorlifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted â bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.

 Bu’n fraint fawr i mi wasanaethu unwaith eto fel Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy. Fel o’r blaen, bu’n gyfnod prysur ond diddorol iawn.

Gobeithio i chi fwynhau Nadolig llawen iawn ac i chi gael amser i ymlacio gyda’ch teuluoedd a’ch cyfeillion.

Wrth agosau at flwyddyn newydd, cofiwn ddigwyddiadau’r deuddeg mis diwethaf. Daeth cwblhau Ysgol Cil-y-coed â llawer o falchder i’r gymuned ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar gyfer ysgol uwchradd newydd i Drefynwy gyda chyfleusterau chwaraeon cyfagos. Rwy’n falch i ddweud, oherwydd gwaith caled disgyblion ac ymroddiad athrawon, i’n hysgolion berfformio’n dda iawn yn yr arholiadau TGAU a Lefel A.

Roedd digwyddiad Diwrnod Hawliau Gofalwyr Ifanc ym Mharc Hilston, Ynysgynwraidd ym mis Chwefror yn werth chweil. Mae’r bobl ifanc hyn yn rhoi gwasanaeth heb ei ail i’w teuluoedd ac yn cymryd cyfrifoldebau ar oedran pan na ddylent ond bod yn gorfod meddwl am yr ysgol a hamdden. Roedd yn wych eu gweld yn ymlacio ac yn mwynhau eu hunain gyda phobl ifanc eraill yn yr un sefyllfaoedd, gyda llawer o weithgareddau a chyfleoedd i siarad gyda ffrindiau newydd. Rwy’n hyderus y bydd ein Strategaeth Gofalwyr Ifanc a lansiwyd yn ddiweddar yn cynnig cefnogaeth briodol iddynt.

Rydym yn lwcus fod Sir Fynwy yn cynhyrchu llawer o bobl ifanc dalentog. Mae ein hysgolion yn cynhyrchu sioeau gwych ac mae eu llwyddiannau chwaraeon yn parhau i fy rhyfeddu.

Un o’r uchafbwyntiau chwaraeon oedd digwyddiad “Crosstober” yng Nghanolfan Hamdden y Fenni pan aeth seiclwyr o bob oed a gallu i’r afael â’r cwrs traws gwlad. Mae’r digwyddiad hwn yn tyfu’n barhaus a gobeithiwn ei gadw o fewn sir Fynwy i ategu’r cystadlaethau seiclo eraill a gynhelir yn y sir.

Hefyd ar thema chwaraeon, cefais y fraint o gwrdd â Judy Murray a roddodd gyngor a hyfforddiant i’n llu o chwaraewyr tenis addawol newydd. Mae’r cyngor yn parhau i ddarparu cyfleusterau chwaraeon helaeth yn ystod gwyliau’r ysgol ym mhob un o’n canolfannau hamdden, lle gall pobl ifanc dreulio’r diwrnod yn mwynhau amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau. Bûm mewn sesiwn yn ddiweddar lle’r oedd gweithgareddau’n canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â ffrindiau newydd ac, yn bwysicaf oll, cael hwyl wrth gymryd rhan.

Ym mis Medi, roedd yn anrhydedd i mi gynrychioli Sir Fynwy pan wnaethom, ynghyd â Northern Automotive Systems Ltd (NAS Ltd) estyn croeso cynnes i gynrychiolwyr o Sir Xiangshan, Tsieina a’r Huaxiang Group.  Mae NAS Ltd yn un o gyflogwyr mwyaf y sir ac yn eiddo’r Huaxiang Group.  Hwn oedd y trydydd ymweliad yn y cyfnod diweddar, gyda’r cyngor yn llofnodi cytundeb cyfeillgarwch gyda Sir Xiangshan.

Yn ogystal â fy nyletswyddau niferus o fewn Sir Fynwy, rwy’n cynrychioli’r sir mewn digwyddiadau, sioeau lleol a gwasanaethau dinesig mewn awdurdodau eraill ledled Cymru. Er enghraifft, cefais yr anrhydedd o gwrdd â phobl hyfryd yn cael te yn y Mansion House, Abertawe yn ogystal ag ymweliadau i Gastell Fonman yn y Fro a Sioe Frenhinol Cymru.

Yr elusennau a ddewisais eleni yw Cymdeithas Alzheimer Cymru ac Ambiwlans Awyr Cymru ac yn yr hydref penderfynais ar nofio noddedig i godi arian. Nofiais 40 hyd pwll 25 metr gan herio noddwyr i ddyfalu faint o amser a gymerwn – llwyddais i gwblhau’r pellter o un cilometr mewn ychydig dros 29 munud. Diolch i bawb a wnaeth fy noddi a’r rhai a gyfrannodd at fy raffl Nadolig. Rwy’n bwriadu cynnal digwyddiadau pellach yn y gwanwyn.

Hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd Dda a llwyddiannus i bawb ac edrych ymlaen yn obeithiol at 2018 addawol.

Y Cynghorydd Maureen Powell

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi ei amserlen ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Ni fydd unrhyw gasgliad ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan neu Ddydd Calan. Fel canlyniad, bydd yr holl gasgliadau yn yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun 25 Rhagfyr ddeuddydd yn hwyrach na’r arfer a bydd casgliadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 1 Ionawr un diwrnod yn ddiweddarach fel y dangosir yn y tabl islaw. Gofynnir i breswylwyr sicrhau fod yr holl wastraff wedi ei roi allan cyn 7am ar gyfer ei gasglu.

Dyddiad casglu arferol Diwrnod casglu newydd
Dydd Llun 25 Rhagfyr Dydd Mercher 27 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr Dydd Iau 28 Rhagfyr
Dydd Mercher 27 Rhagfyr Dydd Gwener 29 Rhagfyr
Dydd Iau 28 Rhagfyr Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr
Dydd Gwener 29 Rhagfyr Dydd Sul 31 Rhagfyr
Dydd Llun 1 Ionawr Dydd Mawrth 2 Ionawr
Dydd Mawrth 2 Ionawr Dydd Mercher 3 Ionawr
Dydd Mercher 3 Ionawr Dydd Iau 4 Ionawr
Dydd Iau 4 Ionawr Dydd Gwener 5 Ionawr
Dydd Gwener 5 Ionawr Dydd Sadwrn 6 Ionawr

Gall preswylwyr wirio eu dyddiau casglu drwy edrych ar y dudalen Gwybodaeth Leol ar wefan y cyngor: http://maps.monmouthshire.gov.uk/.  Hefyd, mae cyngor ar ostwng faint o wastraff a gynhyrchir adeg y Nadolig ar gael ar www.ailgylchudrosgymru.org.uk/.

Caiff mwy o wastraff ei gynhyrchu adeg y Nadolig felly mae’r cyngor wedi cytuno y gall preswylwyr roi un bag ychwanegol o wastraff domestig allan ar gyfer ei gasglu ar ôl Dydd Nadolig rhwng 27 Rhagfyr a 6 Ionawr. Nid oes terfyn ar faint o wastraff ailgylchu y gellir ei adael allan i’w gasglu.

Gellir ailgylchu papur lapio Nadoligaidd yn y bagiau coch cyn belled nad yw wedi ei wneud o ffoil, plastig neu gliter. Gellir ailgylchu cardiau Nadolig yn y bagiau coch hefyd neu gall preswylwyr ystyried eu cynnig i siopau elusen sy’n eu hailgylchu i godi arian.

Gellir gadael coed Nadolig go iawn (hyd at chwe throedfedd o uchder) ar ochr y palmant a’i ailgylchu gyda gwastraff bwyd neu ardd – mae hyn yn weithredol hyd yn oed os nad oes gan breswylwyr fag gwastraff gardd brown. Dylid torri coed dros chwe throedfedd o uchder i faint hylaw a’u gadael i’w casglu neu fynd â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi lleol.

 

Yr amserau agor ar gyfer canolfannau ailgylchu gwastraff cartref y cyngor dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yw:

Dydd Sul 24 Rhagfyr 8am i 4pm (mynediad olaf 3.45pm)
Dydd Llun 25 Rhagfyr ar gau
Dydd Mawrth 26 Rhagfyr ar gau
27 i 31 Rhagfyr 8am i 4pm (mynediad olaf 3.45pm)
Dydd Llun 1 Ionawr ar gau
Dydd Mawrth 2 Ionawr 8am i 6pm

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am wastraff ac ailgylchu: “Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i gymunedau’r sir a diolch yn gynnes iddynt am eu hymdrechion rhagorol yn ailgylchu yn ystod 2017”.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwahodd preswylwyr, busnesau a mudiadau i gyflwyno sylwadau ar adroddiad a gyflwynir i’r cabinet yn ei gyfarfod ar ddydd Mercher 7 Chwefror. Mae’n rhaid anfon sylwadau erbyn 5pm ddydd Iau 18 Ionawr.

 Bydd yr adroddiad yn ystyried dyfodol yr ardal chwarae ar Chippenheam Mead yn Nhrefynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae’r mater hwn wedi ysgogi barn gref yn y dref dros gyfnod hir ac mae’n bwysig bod yr adroddiad gwneud penderfyniad a gyflwynir i’r cabinet yn dangos yr ystod lawn o sylwadau fel y gwneir penderfyniad gwybodus.”

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cynnig sylwadau anfon e-bost at Mike Moran, Cydlynydd Seilwaith Cymunedol y Cyngor – mikemoran@monmouthshire.gov.uk 7- neu ysgrifennu at:

Mike Moran

Cyngor Sir Fynwy

Neuadd y Sir

Brynbuga

NP15 1GA

erbyn 5pm ddydd Iau 18 Ionawr.

Medrir gweld yr adroddiad yn: http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2017/12/Chippenham-Play-Area-Report-070218.docx

Mae gan brosiectau cymunedol yng Ngwent tan ddiwedd mis nesaf i wneud cais am hyd at £5,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Mae gan grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol ac elusennau lleol yng Ngwent tan 31 Ionawr 2018 i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer prosiectau sy’n rhannu nodau a gweledigaeth Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent. Mae Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, hefyd wedi cyfrannu £50,000 mewn arian a atafaelwyd gan droseddwyr tuag at y pot arian a ddyfernir y flwyddyn nesaf.

Yn gynharach eleni, gyda chefnogaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, gallodd yr Uchel Siryf ddyfarnu bron £74,000 i 22 o brosiectau cymunedol ar draws awdurdodau lleol Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Torfaen a Sir Fynwy.

Mae’r Gronfa eleni yn anelu i ddarparu ansawdd bywyd mwy diogel a gwell i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau a phrosiectau yn y gymuned sy’n gostwng troseddu ac yn gwella diogelwch cymunedol. Mae hefyd bwyslais cryf ar brosiectau sy’n anelu mentora a chefnogi pobl ifanc ar draws Gwent.

Gwahoddir grwpiau i wneud cais am grantiau o hyd at £5,000 i gefnogi amrywiaeth o gostau, a allai gynnwys:

. Peilota prosiect newydd;

. Costau rhedeg ar gyfer rhaglen o weithgareddau; a

. Prynu offer a deunyddiau.

Dyfernir y grantiau ym Mawrth 2018 drwy’r digwyddiad gwneud grantiau cymunedol blynyddol. Mae’r digwyddiad unigryw yn bartneriaeth rhwng Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru.

Gan annog prosiectau i wneud cais dywedodd Kevin Thomas, Uchel Siryf Gwent yn 2017/18: “Mae Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yn darparu ansawdd bywyd mwy diogel a gwell ar gyfer pobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau seiliedig yn y gymuned sy’n mentora ac yn ysbrydoli pobl ifanc er mwyn helpu gostwng troseddu a chynyddu diogelwch cymunedol. Mae mwy na phum mil o fudiadau gwirfoddol yng Ngwent sy’n helpu i drin anghenion lleol, gyda diweithdra ieuenctid yn un o’r anghenion mwyaf. Mae’n bwysig fod sefydliadau cymunedol ar lawr gwlad, sy’n gwneud cymaint i wella cyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc, yn cael y gefnogaeth maent ei hangen.”

Gan sôn am ei gefnogaeth i’r gronfa dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent: “Yr hyn sydd mor gadarnhaol am y gronfa hon yw ei bod yn cefnogi cynlluniau seiliedig yn y gymuned a all helpu i atal troseddu a chynyddu diogelwch y gymuned. Gweithredu i atal a gostwng troseddu drwy weithio gyda sefydliadau partner a chymunedau yw prif flaenoriaeth fy nghynllun heddlu a throseddu ar gyfer Gwent. Mae Cronfa Gymunedol yr Uchel Siryf yn enghraifft arall o sut y defnyddiwn arian yr ydym wedi’i atafaelu gan droseddwyr i helpu cyllido achosion gwerth chweil yn y gymuned.”

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ffurflen gais i’w gyflwyno i’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru erbyn 31 Ionawr 2018.

Os hoffech drafod eich cynnig, cysylltwch â’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ar 02920 379 580 neu drwy e-bost yn info@cfiw.org.uk . Medrir lawrlwytho ffurflenni cais a meini prawf y rhaglen o wefan y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru www.cfiw.org.uk  drwy’r ddolen hon.

Dyfernir grantiau mewn digwyddiad cyfranogol dyfarnu rhoi grantiau ddydd Sadwrn 24 Mawrth 2018.

Bydd dros 70 o blant sy’n derbyn gofal ac agored i niwed yn Sir Fynwy yn derbyn anrheg Nadolig diolch i haelioni nifer o gyrff. Trefnwyd y cynllun gan dîm Gwasanaethau Plant y cyngor.

Fe wnaeth Susie Gardner o grŵp GL Vets – gwasanaeth recriwtio milfeddygol sy’n seiliedig yng Nghas-gwent – gwrdd â chynghorwyr yn Neuadd y Sir ddydd Iau 14 Rhagfyr dan goeden Nadolig y cyngor i gyfrannu nifer fawr o anrhegion. Gyda hi oedd Martin Lewis o Glwb Bocsio Amatur Sant Joseff Cil-y-coed. Talwyd am yr anrhegion gan bartneriaeth rhwng y cwmni a’r clwb bocsio a drefnodd nawdd i herio cyfranogwyr i gyrraedd cyfanswm o 10,000 burpee – ymarfer dwys yn cyfuno gwthio-lan a neidio cwrcwd yn un gweithgaredd corfforol anodd.

Dywedodd Susie: “Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn yr her o Gardner Llewelyn Vet Recruitment a Chlwb Bocsio Amatur Sant Joseff Cil-y-coed ac i bawb a gyfrannodd, yn arbennig cyn y Nadolig pan all arian fod yn dyn. Roedd yn wych cymryd rhan. Roeddwn yn falch iawn i ni fedru prynu anrhegion hyfryd ar gyfer y plant mwyaf agored i niwed.”

Hefyd yn cyfrannu oedd Facility Services Group (FSG) o Abertawe a roddodd swm sylweddol i sicrhau fod nifer o blant yn derbyn anrheg, yn ogystal â chynghorwyr dan arweiniad y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy ar gyfer gofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am yr anrhegion gwych a gafwyd diolch i’r cyfraniad cymunedol gwych gan GL Vets, clwb bocsio Cil-y-coed a FSG. Bydd yr anrhegion hyn yn rhoi gwên ar wynebau ein plant mwyaf agored i niwed.

“Roedd hefyd yn hyfryd gweithio gyda chyd-gynghorwyr a brynodd ac a lapiodd anrhegion ar gyfer plant a phobl ifanc benodol. Rwy’n ddiolchgar iawn am yr help gan y cynghorwyr Sara Jones a Lisa Dymock a weithiodd yn galed i gydlynu’r cynllun a sicrhau ei lwyddiant.”

Roedd aelodau’r tîm Gwasanaethau Plant wrth eu bodd gyda’r gefnogaeth a gawsant ac yn edrych ymlaen at ddosbarthu’r anrhegion o amgylch y sir yn yr wythnos cyn y Nadolig.

Mae digwyddiad a drefnwyd gan dîm Gwasanaethau Therapiwtig Wyneb i Wyneb Cyngor Sir Fynwy wedi helpu pobl ifanc 7 i 15 oed i ddod i delerau gyda cholli anwyliaid.

Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer plant a phobl ifanc a gollodd rywun a garant i gofio’r rhai na fydd yn bresennol y Nadolig hwn. Roedd perthnasau a ffrindiau hefyd yn bresennol i roi eu cefnogaeth ac i rai, hwn oedd eu Nadolig cyntaf erioed yn wynebu amser caled heb berthynas agos oedd yn annwyl iawn iddynt.

Ymysg y gweithgareddau a gynigiwyd oedd celf a chrefft, peintio wynebau ac ymweliad gan Siôn a Siân Corn, gyda theisennau wedi’u cyfrannu  gan stôr Waitrose yn Nhrefynwy. Ar ôl hwyl yr ŵyl a chinio bwffe blasus, aeth y plant at goeden Nadolig y castell a gollwng swigod i gofio am y rhai y galarant amdanynt. Roedd yn ddiwrnod hyfryd, hudolus a llawn atgofion ond yn atgoffa y gall y Nadolig fod yn amser anodd i rai.

Dywedodd pawb oedd yn bresennol iddynt gael cysur drwy fod gydag eraill mewn sefyllfa debyg. Gwnaeth pobl ifanc ffrindiau newydd a rhoddodd gyfle iddynt rannu eu profiadau o golli rhiant neu frawd neu chwaer.

Gwirfoddolodd nifer o aelodau staff y cyngor yn ystod y dydd i helpu gyda’r gwaith trefnu cyffredinol a chynigiodd rhai rhieni eu gwasanaethau ar gyfer sesiynau tebyg yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol, diogelu ac iechyd: “Rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau gwerthfawr tebyg a gafodd eu trysori. Mae’n bwysig bod pobl yn cael cefnogaeth i ymdopi gyda cholli perthynas oedd yn annwyl iawn iddynt, yn arbennig yr adeg yma o’r flwyddyn.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Kent, cydlynydd cwnsela – RebeccaKent@monmouthshire.gov.uk

Bydd swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy ar gau ar ddydd:

Llun 25ain, Mawrth 26ain a Mercher 27ain o Ragfyr a dydd Llun 1af o Ionawr.

ARGYFWNG YN UNIG – Os oes angen cymorth ar frys dros gyfnod y gwyliau pan fo’r swyddfeydd ar gau,

Galwch 0300 123 1055, os gwelwch yn dda.

Am argyfwng Gwasanaethau Cymdeithasol, galwch 0800 328 4432, os gwelwch yn dda.

Ein horiau agor ac eithrio Gwyliau Banc yw:

Llun – Iau 9yb – 5yh a Gwener 9yb tan 4:30 yh

Casglu Sbwriel

Ni fydd casgliadau ar ddydd Llun 25ain a Mawrth 26ain o Ragfyr.

Bydd pob casgliad yn digwydd deuddydd yn hwyrach na’r arfer yr wythnos yna (gan gynnwys dydd Sul 31ain)

Ni fydd casgliad ar ddydd Llun 1af o Ionawr.

Bydd pob casgliad yn digwydd un dydd yn hwyrach na’r arfer yr wythnos yna.

Gwisgodd staff Cyngor Sir Fynwy hetiau ellyll, teits streipïog a dillad Nadoligaidd i godi dros £200,000 i Gymdeithas Alzheimer ddydd Mercher 13 Rhagfyr.

Mae Diwrnod Ellyll Cymdeithas Alzheimer yn ddiwrnod codi arian poblogaidd a daeth yn ddigwyddiad blynyddol yng Nghyngor Sir Fynwy. Cododd staff swm hynod o arian eleni ac maent wedi gosod y bar gyda’u dewis gwisgoedd.

Daeth staff o amrywiaeth o dimau a lleoliadau yn cynnwys Neuadd y Sir, Gwasanaethau Eiddo, Canolfan Adnoddau Parc Mardy, Tŷ Arloesedd a Hyb y Fenni yn Gynorthwywyr Siôn Corn am y dydd. Roedd y gwisgoedd yn rhyfeddol gan wneud i lawer o bobl wenu, a gwnaeth swyddogion ymdrech fawr i sicrhau y codwyd cymaint o arian ag sydd modd ar gyfer achos sy’n agos at galon lawer o staff.

Codwyd arian mewn llawer o ffyrdd yn cynnwys cyfraniad am y pleser o wisgo dillad Nadoligaidd a staff yn pobi teisennau a dod â nhw i’r gwaith i’w gwerthu i staff ac ymwelwyr ym mhob lleoliad. Bu Côr Cymunedol Sir Fynwy yn canu carolau yng nghyntedd Neuadd y Sir, Brynbuga. Daeth staff ac ymwelwyr i Fy Niwrnod Fy Mywyd, y Fenni â stondin anrhegion Nadolig i’w gwerthu i staff yn Neuadd y Sir. Cynhaliodd staff Parc y Mardy gystadleuaeth pobi mins peis.

Mae’r cymorth a dderbynnir gan Gymdeithas Alzheimer yn hollbwysig yn y sir. Rhagwelir y bydd y nifer o bobl 65 oed a throsodd yn Sir Fynwy gyda dementia yn cynyddu gan 82% o 1377 yn 2012 i 2,506 yn 2030.

Mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda sefydliadau partner megis Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r sector gwirfoddol i ddarparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a chymorth o gyfeirio pobl at wybodaeth i ddarparu gofal cymhleth yng nghartref person. Yr ymagwedd ym mhob amgylchiad yw rhoi cymorth sy’n ymateb i’r hyn sy’n bwysig i bob person ac sy’n seiliedig ar ddiwallu anghenion fel y mynegir gan y person ei hunan.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio gydag unigolion i gynllunio eu cynlluniau gofal eu hunain ac yn gwrando ar ddymuniadau’r bobl a gefnogant i’w helpu i fyw’r bywyd a ddymunant.

Byddai preswylwyr sy’n siarad Cymraeg yng nghartref gofal Severn View, Cas-gwent yn hoffi sgwrsio yn Gymraeg. Mae Cyngor Sir Fynwy yn dymuno recriwtio gweithiwr gofal sy’n medru’r Gymraeg i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan http://www.monmouthshire.gov.uk/jobs-and-employment a’r dyddiad cau am geisiadau yw 5 Ionawr 2018.

Dywedodd y Cyng Maureen Powell ‘Mae Cymdeithas Alzheimer yn un o fy elusennau dethol. Rwy’n anelu codi cymaint o arian ag a allaf eleni. Roeddwn mor falch i weld staff yn coleddu’r diwrnod, mae eu brwdfrydedd ac ymrwymiad yn enfawr. Rwy’n ddiolchgar iawn am haelioni staff i godi arian ar gyfer elusen sy’n newid bywyd. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n gysylltiedig.’

I gael gwybodaeth gyffredinol a chyngor, cysylltwch â Chymdeithas Alzheimer http://www.alzheimers.org.uk neu ffonio Llinell Gymorth Dementia 0300 222 11 22.

I gael gwybodaeth leol, cyngor a chymorth, cysylltwch â swyddogion Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy yn Ne Sir Fynwy 01291 635666, Gogledd Sir Fynwy 01873 735885 Canol Sir Fynwy: 01600 773041.

 

Rydym yn falch i gadarnhau y bydd pob ysgol ar agor yfory – dydd Mercher 13 Rhagfyr. Diolch i chi am eich amynedd dros y dyddiau diwethaf, ond roedd yn rhaid i ni roi blaenoriaeth i iechyd a diogelwch disgyblion a staff. Gofynnir i chi gymryd pwyll wrth deithio ar y ffyrdd a’r palmentydd gan eu bod yn dal i fod yn llithrig iawn mewn mannau.

Mae staff Cyngor Sir Fynwy wedi gweithio i gefnogi’r gymuned wrth i dymheredd ostwng a’r eira ddisgyn. Bu’r sir yn debyg i olygfa hardd o Narnia, ond gall y tywydd oer godi ofn ar bobl fregus – dyna le daeth y cyngor i mewn i gefnogi pawb.

Er gwaethaf y tywydd garw, llwyddodd gwasanaeth prydau cymunedol Sir Fynwy Bwyd Sir Fynwy i wneud pob dosbarthiad a drefnwyd ar gyfer preswylwyr bregus, llawer ohonynt yn byw mewn ardaloedd gwledig anghysbell. Dywedodd Pauline Batty, Rheolwr Arlwyo: “Bu’r staff yn wych gydag un aelod yn dod i mewn o wyliau blynyddol i helpu llanw dros y rhai na allai gyrraedd oherwydd yr eira. Cysylltwch â ni os gwyddoch am unrhyw un sydd angen pryd twym o fwyd – rydym yn hapus i helpu.”

Roedd yr ysbryd cymunedol yn amlwg iawn yng Ngofilon lle helpodd Samariad Trugarog i balu fan Bwyd Sir Fynwy allan o’r eira. Dywedodd Mrs Francs Baines o Lôn yr Ysgol a welodd y gymwynas: “Chwe modfedd o eira’r bore yma ac ni wnaeth ffordd heb ei graeanu atal ein gyrrwr Sir Fynwy dewr rhag dosbarthu bwyd twym i’r henoed yng Ngofilon heddiw. Roedd angen ychydig o help i gael ei fan allan o Gilgant Steven, ond mewn dim o dro roedd wrthi’n ôl ar ei rownd. Rwy’n credu ei bod yn haeddu ei chanmol am ei gwaith ardderchog heddiw.” Ychwanegodd Pauline Batty: “Hoffem ddiolch i’r Samariad Trugarog a helpodd i balu ein fan o’r eira yng Ngofilon heddiw gan alluogi ein gyrrwr i ddosbarthu gweddill y prydau ar y fan.”

Bu gwasanaethau gofal cartref y sir yn gweithio’n galed i leinhau ymyriad gyda staff yn gwneud llawer o waith ar droed gan gydlynu gyda theulu a chydweithwyr i sicrhau fod pawb yn ddiogel ac yn cael cefnogaeth. Defnyddiodd y cyngor ei gerbydau 4×4 i gyrraedd pobl mewn ardaloedd anghysbell.

Bu gwasanaeth Careline Sir Fynwy yn cefnogi teulu lleol drwy osod offer ar gyfer cleient bregus yn gynt na’r disgwyl er mwyn galluogi teulu i fynd adref ddiwrnod ynghynt yn y tywydd garw. Dywedodd Sarah Turvey-Barber: “Mae’n wych medru cefnogi’r gymuned – gall y tywydd oer godi ofn mawr ar rai pobl. Gall unrhyw un sy’n byw yn Sir Fynwy gael mynediad i gynnyrch Careline. O 65c y dydd gallwch gael rhaff fywyd wedi’i gosod yn eich cartref yn cynnwys pendant y gellir ei wisgo o amgylch y gwddf neu’r arddwrn.”

Roedd gwasanaethau dydd yn safleoedd gwasanaethau cymdeithasol Parc Mardy y Fenni a Severn View Cas-gwent ddydd Llun a chysylltwyd gyda phawb oedd yn gysylltiedig, a darparwyd cefnogaeth ychwanegol lle bo angen. Ymdopodd timau gwasanaethau preswyl y cyngor ym Mharc Mardy a Severn View yn dda gyda staff yn cerdded i’r gwaith neu rywun yn mynd i’w nôl os na fedrant yrru.

Dywedodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros ofal cymdeithasol ac iechyd: “Bu ein timau yn wych ar draws pob gwasanaeth – prydau cymunedol, preswyl, gofal dydd a gofal gartref. Hoffwn hefyd sôn am ein cydweithwyr yn y timau nyrsio cymunedol. Maent yn rhan hollbwysig o’n gwasanaethau integredig ac maent yn gyson yn mynd yr ail filltir.”

Erbyn prynhawn dydd Llun roedd priffyrdd pwysicaf y sir yn glir yn ogystal â llawer o ffyrdd eilaidd a ffyrdd eraill. Mae timau priffyrdd yn gweithio drwy nos a dydd i hybu’r broses, gan ddod ag adnoddau ychwanegol i helpu. Roedd llawer o ffyrdd ochr ar dir uchel wedi eu trin erbyn dydd Mawrth. Dros y cyfnod, bu deuddeg lori yn chwalu halen, yn gweithredu fel erydr eira ac yn patrolio ffyrdd, gyda chymorth contractwyr gydag erydr eira ac yn clirio coed wedi cwympo a pheryglon. Roedd yn ymdrech tîm go iawn gyda gyrwyr bws wedi’u trefnu i ddarparu cludiant i ysgolion a gafodd eu cau yn camu mewn i gefnogi’r gymuned drwy glirio ffyrdd a phalmentydd. Fe wnaeth timau casglu gwastraff hefyd glirio ffyrdd i gadw pawb yn ddiogel.

Daw gwaith y cyngor yn patrolio ac yn lledaenu halen 24 awr i ben nos Fawrth a bydd yn dychwelyd i’r drefn arferol o ddarparu timau sydd ar gael i ledaenu halen ymlaen llaw pan fo angen. Bu staff ailgylchu a chasglu sbwriel yn cefnogi cydweithwyr priffyrdd ar dractorau i glirio’r eira o feysydd parcio, canol trefi ac adeiladau cymunedol ddydd Sul. Bu’r adborth gan breswylwyr yn wych gyda Larry Stoter o The Narth yn dweud ar Facebook: “Ar ôl gorfod gyrru o’r tu allan i Lundain i Drefynwy ddoe – a gymerodd bron wyth awr – roedd ffyrdd Sir Fynwy yn llawer gwell na llawer o leoedd eraill. Da iawn chi a diolch i bawb.”

Cafodd sbwriel ac ailgylchu ar draws y sir ei gasglu y diwrnod dilynol ac eithrio llwybrau gwledig. Bu anhawster gyda chasgliadau yn y Fenni a’r cylch er fod ffyrdd wedi clirio ar gyfer casgliad dydd Mawrth. Bydd y cyngor yn ymdrechu i ddal lan mewn ardaloedd anghysbell drwy gydol yr wythnos ond bydd yn rhoi blaenoriaeth i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu bwyd an ofyn i breswylwyr, lle’n bosibl, i gadw eu hailgylchu ar gyfer yr wythnos nesaf.

Roedd y canolfannau gwastraff cartref ac ailgylchu yn Llanfihangel Troddi, Llan-ffwyst a Brynbuga ar gau ddydd Sul. Ail-agorodd Llanfihangel Troddi a Llan-ffwyst ddydd Llun gyda safle Brynbuga wedi agor erbyn dydd Mawrth. Arhosodd safle Five Lanes ger Caerwent yn agor fel arfer.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gweithrediadau’r sir: “Mae ein criwiau casglu a chynnal a chadw tiroedd yn gweithio’n agos gyda staff rheng-flaen arall i glirio ysbytai, safleoedd pensiynwyr a chanol trefi. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gasglu sbwriel ac ailgylchu ar y diwrnod cywir ond gofynnwn i chi fod yn amyneddgar a dim ond ein hysbysu am gasgliadau a gollwyd os yw’n hollol hanfodol. Gofynnwn i bobl leol aros yn ddiogel a pheidio gyrru os nad yw’n hollol hanfodol – gall cerbydau wedi’u gadael achosi problemau ychwanegol i gerbydau graeanu a gwasanaethau argyfwng.”

Mae gwasanaeth addysg Sir Fynwy wedi ymdopi’n dda. Erbyn 7.30pm fore Llun roedd pob ysgol wedi cadarnhau p’un a fyddent ar agor neu ar gau. Rhoddodd hyn ddigon o gyfle i rieni, plant a staff i baratoi ar gyfer y sefyllfa. Pwysleisiwyd diogelwch disgyblion a staff – yn fwyaf arbennig oherwydd yr eira trwm a’r iâ peryglus – yn ogystal â’r ffaith fod llawer o staff yn byw mewn ardaloedd lle roedd teithio i’r gwaith heb risg niwed yn fater difrifol.

Gogledd y sir ddioddefodd waethaf ond erbyn dydd Mawrth dim ond tair ysgol oedd yn dal ar gau. Roedd rhestr lawn o’r ysgolion ar gau ar gael ar wefan y cyngor ers bore Sul: http://www.monmouthshire.gov.uk/school-closures

Diolch i bolisi gweithio ystwyth y cyngor, gallodd llawer o staff na fedrai deithio i’w gweithle arferol ddydd Llun a dydd Mawrth fewngofnodi unrhyw le gyda wi-fi yn defnyddio eu gliniaduron. Mae hybiau cymunedol, canolfannau hamdden a swyddfeydd y cyngor yn darparu ardaloedd gwaith ystwyth fel y gall staff weithio o bell – yn cynnwys eu cartrefi – lle medrir cysylltu â nhw dros y ffôn, drwy e-bost a gwahanol wasanaethau negeseuon fel Skype. Fel canlyniad, ni chafodd y tywydd difrifol effaith neilltuol ar y gwasanaeth a ddarparwyd gan yr aelodau hyn o staff.

Roedd tair amgueddfa’r cyngor ar gau yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy ddydd Sul oherwydd pryderwch am ddiogelwch y cyhoedd a’r staff yn teithio i sefyllfaoedd. Ail-agorodd Trefynwy a Chas-gwent ddydd Llun gyda’r Fenni yn ail-agor ddydd Mawrth.

Roedd rhai hybiau cymunedol a llyfrgelloedd yn gweithredu llai o wasanaeth ar y dydd Llun ond roedd y cyfan yn ôl i’r arfer erbyn dydd Mawrth er i siop un stop y Fenni gau am yr awr ginio oherwydd prinder staff tra caeodd Hyb Cymunedol Trefynwy yn y prynhawn am hyfforddiant oedd wedi’i gynllunio ymlaen llaw.

Bu staff yn brysur ar y cyfryngau cymdeithasol yn anfon bwletinau rheolaidd ar Facebook a Twitter ac roedd “tudalen sblash” gaeaf y cyngor ar waith fel bod pawb yn ymweld â gwefan Sir Fynwy yn cael eu cyfeirio tuag at y cynlluniau ar gyfer tywydd gwael – gweler @MonmouthshireCC ar Facebook a Twitter am fanylion.

Dywedodd Peter Fox, arweinydd y Cyngor: “Rwy’n ddiolchgar iawn i staff y cyngor am wneud eu dyletswyddau’n effeithiol ac effeithlon yn yr eira trwm a’r iâ – gwaith tîm gwych. Diolch i’r holl breswylwyr fu’n anfon adborth hyfryd atom ac yn rhannu’r lluniau hudolus o’n sir hardd y gaeaf yma. Mae adegau fel hyn yn gwneud i mi deimlo’n falch iawn.”

Cyngor yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud cynlluniau wrth gefn i sicrhau fod gwasanaethau hanfodol ar gael drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae hefyd wedi cyhoeddi amserau agor ei ganolfannau hamdden, amgueddfeydd a hybiau cymunedol.

Bydd nifer o wasanaethau’r cyngor yn rhedeg drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd y tîm prydau cymunedol a staff gofalu yn gweithio bob dydd yn cynnwys Dydd Nadolig a bydd nifer o weithwyr cymdeithasol ar ddyletswydd gydag eraill ar alwad ar sail 24 awr.

Bydd timau graeanu’r cyngor yn barod ar hyd cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i weithio pryd bynnag mae ffyrdd angen eu trin. Caiff staff priffyrdd eu cynorthwyo gan gydweithwyr o dimau tiroedd a gwastraff ac ailgylchu’r cyngor os bydd angen. Bydd staff cynnal a chadw yn safle’r cyngor yn Rhaglan hefyd ar gael i sicrhau bod cerbydau’n gweithio’n iawn a bydd aelodau’r tîm Gwasanaethau Eiddo ar gael i ddiogelu adeiladau a seilwaith.

Gwneir trefniadau ar gyfer casglu gwastraff ac ailgylchu dros gyfnod y gwyliau a rhoddir y manylion mewn datganiad i’r wasg yr wythnos hon.  Mae manylion ar http://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste.

Bydd canolfannau hamdden y cyngor ar agor rhwng 8.15am a 3.30pm ar Noswyl Nadolig ond byddant ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a dydd Mercher 27 Rhagfyr. Byddant ar agor fel arfer ar 28, 29 a 30 Rhagfyr gydag oriau cyfyngedig – 8.15am i 3.30pm – ar Nos Calan. Bydd pob canolfan ar gau Ddydd Calan ond ar agor fel arfer ddydd Mawrth 2 Ionawr. Bydd dosbarthiadau ffitrwydd yn rhedeg tan ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2017 cyn ailddechrau ddydd Mercher 3 Ionawr tra bydd pwll nofio Canolfan Hamdden Cas-gwent ar gau am gynnal a chadw hanfodol rhwng 27 Rhagfyr a dydd Sadwrn 6 Ionawr.

Bydd amgueddfeydd y sir yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy ar agor ar Noswyl Nadolig ond ar gau am y tridiau dilynol. Byddant yn ail-agor fel arfer o ddydd Iau 28 Rhagfyr ond ar gau Ddydd Calan.

Bydd y cyngor yn cau ei ddau brif adeilad swyddfa – Neuadd y Sir ym Mrynbuga a Thŷ Arloesedd ym Magwyr – yn y cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae hyn yn dilyn ymgynghoriad gyda staff a bydd yn arbed arian i’r cyngor. Mae polisi gweithio ystwyth y Cyngor yn golygu y gall staff sydd yn y gwaith ddydd Iau 28 a dydd Gwener 29 Rhagfyr weithredu fel arfer o un o hybiau cymunedol y sir, Canolfan Hamdden Cil-y-coed neu Lyfrgell y Fenni. Bydd Swyddfa’r Cofrestrydd ger Neuadd y Sir ar agor fel arfer ar y ddau ddiwrnod.

Dylai preswylwyr sydd eisiau ymweld ag un o hybiau cymunedol y cyngor nodi y byddant ar agor yn ystod eu horiau arferol ond y byddant ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, dydd Mercher 27 Rhagfyr a Dydd Calan. Mae manylon ar gael yn

http://www.monmouthshire.gov.uk/community-hubs-libraries

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Bydd y rhan fwyaf ohonom yn mwynhau seibiant haeddiannol dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ond ni ddylem anghofio am y gweithwyr hanfodol hynny sy’n dal ati i wasanaethau’r gymuned p’un ai’n sicrhau diogelwch y ffyrdd, gofalu am y bregus yn ein cymdeithas neu gydlynu mewn argyfwng gyda’r gwasanaethau brys.”

Mae mwy o fanylion ar gael ar www.monmouthshire.gov.uk

Mae’n bwrw eira trwy Sir Fynwy heddiw. Byddwch yn ofalus – paid ag gyrru oni bai bod angen.

Mae gan breswylwyr, busnesau a sefydliadau tan ddydd Mercher 20 Rhagfyr i gymryd rhan mewn arolwg ar ddyfodol Parc Bailey yn y Fenni. Cynlluniwyd yr arolwg i wella cyfleusterau yn y parc i ddiwallu anghenion y dref yn y dyfodol.

Mae grwpiau lleol o’r Fenni, Cyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni wedi paratoi’r arolwg ac yn gweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol lleol, cyngor y dref a’r cyngor sir i roi oes newydd i barc sy’n annwyl iawn i lawer.

Mae sylwadau a theimladau preswylwyr lleol ac ymwelwyr i’r parc yn hollbwysig i’w ddyfodol i’w wneud yn ofod mwy hygyrch a bywiog ar gyfer pob oedran. Mae Parc Bailey yn ferw o weithgaredd drwy’r flwyddyn gyda llawer o grwpiau chwaraeon fel Clwb Rygbi y Fenni a Chlwb Bowls Parc Bailey yn defnyddio’r cyfleusterau i gystadlu, hyfforddi a chymdeithasau. Bydd y grwpiau hyn a llawer arall yn hanfodol yn y broses ymgysylltu.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones: ‘Mae Parc Bailey mor bwysig ar gyfer iechyd a llesiant pobl lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae’n hanfodol gwrando ar leisiau sefydliadau cymunedol lleol a chymunedau yn yr ardal o amgylch yn hanfodol i ddarganfod sut yr hoffent weld y gofod yn cael ei wella ac rydym yn annog pawb i lenwi’r arolwg.’

Bydd canlyniadau’r arolwg yn rhoi tystiolaeth o’r gymuned ac yn sail i gamau nesaf cais am gyllid i wella’r parc a’i gyfleusterau.

Mae’r arolwg ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy http://tinyurl.com/yce8fe8x ac mae’n rhaid eu llenwi erbyn dydd Mercher 20 Rhagfyr. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Mark Cleaver ar 07976 791031 neu MarkCleaver@monmouthshire.gov.uk

Bydd Hyb Cymunedol Cas-gwent yn gynnal noswaith o ddathliadau’r Nadolig ddydd Mercher 20 Rhagfyr o 7pm gyda Grŵp Canu Cas-gwent a darlleniadau tymhorol.

Mae’r mynediad am ddim ac mae croeso i bawb fynychu. Darperir lluniaeth gan Gyfeillion Llyfrgell Cas-gwent. Mae Hyb Cymunedol Cas-gwent ger Stryd Gymreig, yn agos at ganol y dref gyda digonedd o barcio am ddim ar gael gerllaw o 5pm.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Edrychwn ymlaen at groesawu pobl i’r digwyddiad tymhorol hwn yn hyb cymunedol Cas-gwent ychydig ddyddiau cyn y Nadolig. Rwy’n siwr y bydd yn noswaith difyr a hyfryd.

I gael manylion pellach cysylltwch â Sally-Anne Powell – SallyAnnePowell@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 635730.

Bydd gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy cyfryngau cymdeithasol am ddim ar gyfer busnesau Sir Fynwy rhwng 9am a 1.30pm ddydd Mercher 13 Rhagfyr yng Ngwesty’r Angel, y Fenni. Bydd gweithdy Ennill gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol, a gyllidir yn llawn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, yn rhoi’r gallu i gynhyrchu ymgyrchoedd llwyddiannus ar y cyfryngau cymdeithasol a chynnig yr offer sydd eu hangen i sicrhau twf.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ysgrifennu gwell negeseuon na’r gystadleuaeth, sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol i ddenu busnes a chyngor da i helpu mesur beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet dros fenter ar Gyngor Sir Fynwy: “Mae angen i fusnesau feddwl am greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn awr. Gall marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd wirioneddol gost-effeithlon o godi eich proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Bydd bron dair biliwn o bobl yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ym mhedwar ban byd erbyn 2020 ac mae’n well gan 75% o berchnogion busnes ymwneud gyda busnesau sydd â phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.”

Gall busnesau gofrestru ar-lein drwy fynd i: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-social-media/

Gall entrepreneuriaid yn Sir Fynwy sy’n dymuno cynyddu eu sgiliau fanteisio o weithdai busnes am ddim drwy gydol mis Rhagfyr. Nod y cyrsiau hyn, a drefnwyd gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, yw rhoi’r wybodaeth a’r dulliau i bobl gychwyn, rhedeg a thyfu eu busnesau eu hun yn llwyddiannus.

Cyflwynir y gweithdai gan gynghorwyr gyda chyfoeth o brofiad diwydiant a busnes, a gafwyd mewn swyddi uwch mewn sefydliadau byd-eang neu tra’n cynnal eu busnesau eu hunain.

Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys cynllunio busnes ac ariannol, marchnata, prisio, cyrchu cyllid, recriwtio, materion cyfreithiol a chydymffurfiaeth, a chawsant eu cynllunio i roi gwybodaeth fanwl a’r sgiliau busnes i’r rhai sydd yn mynychu i ddechrau busnes, a hefyd gynyddu eu hyder i wneud llwyddiant ohono.

Cynhelir y gweithdai ym mis Rhagfyr fel sy’n dilyn:

Trefynwy

 • Cychwyn a Rhedeg Busnes – Mentro Arni: 9.30am i 4pm, dydd Llun 11 Rhagfyr
 • Treth a Chadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm, dydd Mercher 13 Rhagfyr
 • Ennill a Chadw Cwsmeriaid: 1.30pm i 4.30pm, dydd Mercher 13 Rhagfyr

Casnewydd

 • Ennill a Chadw Cwsmeriaid: 9.30am i 12.30pm, dydd Mawrth 12 Rhagfyr
 • Cyfrif Maint y Farchnad: 1.30pm i 4.30pm, dydd Mawrth 12 Rhagfyr

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am fenter: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i’r cymorth hyfforddiant sydd ar gael gan Busnes Cymru.”

Ychwanegodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes Cymru ar gyfer Sir Fynwy: “Mae annog sefydlu busnesau newydd a chreu swyddi ledled Cymru yn flaenllaw yn ein gwaith yn Busnes Cymru. Credwn y dylai pawb sydd â syniad busnes weithredu arno ac felly rydym yn rhoi anogaeth gref i entrepreneuriaid lleol sydd eisiau mynd â’u syniad ymhellach neu dyfu eu busnes i ddod draw.”

I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac i archebu lleoedd ewch i https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

 • Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu busnes, ffoniwch  03000 6 03000 dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Cynhaliwyd gwobrau blynyddol Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy a noddwyd gan GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) a Chyngor Sir Fynwy yn Neuadd Côr Cil-y-coed yn ddiweddar. Ffocws y noswaith ddathlu oedd ymroddiad ysbrydoledig gwirfoddolwyr o bob cefndir sy’n rhoi’n rhydd o’u hamser a rhannu eu sgiliau i gael effaith enfawr ar bob adran o gymunedau’r sir.

Mynychwyd y digwyddiad gan y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw Gwent, Kevin Thomas Ysw YH, Uwch Siryf Gwent, y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy, Edward Watts, Cadeirydd GAVO a’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, ymysg llawer o bobl eraill. Cafwyd yr adloniant gan Darren Graceland Jones, a enillodd nifer fawr o wobrau fel act teyrnged Elvis, gyda naws ofalgar!

Dywedodd Clare Jones, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO: “Llongyfarchiadau i’r holl wirfoddolwyr ymroddedig sy’n chwarae rôl mor hanfodol yn ein cymdeithas. Y Gwobrau Gwirfoddolwyr yw’n ffordd ni o rannu straeon rhai pobl wych ledled y sir sy’n cael effaith fawr ar fywydau pobl eraill”.

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am arloesedd: “Mae gwirfoddolwyr yn rhannu miloedd o oriau ar draws ein sir, yn gwella bywydau pobl a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae’r noswaith Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr yn rhoi cyfle i ni gydnabod a rhoi sylw i’w gwaith a’r effaith fuddiol a gânt. Diolchaf iddynt o waelod calon am eu cyfraniad gwych.”

Diolchodd y trefnwyr i’r noddwyr am gyflwyno’r gwobrau. Yr enillwyr oedd:

 • Person Ifanc yn Gwirfoddoli – Ellie Hall (noddwyd y wobr gan Heddlu Gwent)
 • Oedolyn yn Gwirfoddoli – Nick Cann (noddwyd y wobr gan Carling in the Community)
 • Amgylcheddol – Gwirfoddolwyr Sadwrn Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy (noddwyd y wobr gan Gyngor Cymuned Rogiet)
 • Ymddiriedolydd – Jon Williams (noddwyd y wobr gan GAVO)
 • Grŵp – 21 Plus (noddwyd y wobr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan)
 • Taith Bersonol – Tracy Bartlett (noddwyd y wobr gan GAVO)
 • Ysbrydoledig – Meirion a Sarah Howells (noddwyd y wobr gan Hill & Co Financial Advisers)
 • Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy – Bethanie Headworth (noddir y wobr gan Gyngor Sir Fynwy)

Gall preswylwyr sydd â diddordeb mewn ymwneud â’r gymuned gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd drwy edrych ar www.volunteering-wales.net  neu ffonio Canolfan Gwirfoddolwyr Sir Fynwy ar 01633 241566.  Mae manylion llawn am weithgareddau gwirfoddoli enillwyr y gwobrau a’r rhai a gafodd gymeradwyaeth uchel ar wefan GAVO www.gavowales.org.uk/volunteering

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

Dydd Llun 4 Rhagfyr Rhwng 07:45 – 08:15  (tua)

Rhwng 20:10 – 20.40 (tua)

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr Rhwng 08.30 – 09.00 (tua)

Rhwng 20.50 – 21.20 (tua)

Dydd Mercher 6 Rhagfyr Rhwng 09:15 – 09.45 (tua)

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg

Cau Pen Deheuol: Cyffordd y Royal George.

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar y rhagolygon o amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ail-agor cyn gynted a bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.

Mae tîm hamdden Cyngor Sir Fynwy yn cynnig hyrwyddiad aelodaeth arbennig yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae ymuno â Hamdden Mynwy cyn 23 Rhagfyr yn sicrhau aelodaeth am ddim tan ddiwedd mis Ionawr. Mae’r cynnig yn cynnwys popeth sydd ei angen i ragori ar ddisgwyliadau iechyd a ffitrwydd wrth i’r Nadolig a’r Flwyddyn newydd agosáu.

Mae Hamdden Mynwy yn darparu amrywiaeth ragorol o weithgareddau a dosbarthiadau gyda chynlluniau ffitrwydd personol a sesiwn hyfforddiant personol am ddim gyda phob aelodaeth. Gyda hyfforddwyr cyfeillgar gyda chymwysterau llawn, yn ogystal ag offer o’r math diweddaraf rhwydd eu gweithredu, mae eu tair canolfan hamdden yn cynnwys popeth mae rhai sy’n hen gyfarwydd â mynd i gampfa a dechreuwyr llwyr ei angen mewn amgylchedd croesawgar.

Mae aelodaeth Hamdden Mynwy yn rhoi mynediad i dros 130 o ddosbarthiadau ffitrwydd, tri phwll nofio (i gyd gyda hoistau a stepiau hygyrch), pedair campfa, cyfleusterau newid i’r anabl a pharcio am ddim ym mhob safle.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys:

o             1 llain 3G gyda llifoleuadau a gymeradwywyd gan FIFA yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

o             4 cwrt sboncen (Y Fenni x 2 a Chil-y-coed x 2)

o             4 llain wyneb Astro maint llawn

o             4 neuadd chwarae amlbwrpas gyda phedwar cwrt

o             1 campfa amlbwrpas (Y Fenni)

o             3 ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored pedwar cwrt (Y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent)

o             1 llain gemau aml-ddefnydd awyr agored ar gyfer pêl-droed, pêl-fasged, pêl-rwyd neu denis (y Fenni)

o             2 sauna (Y Fenni a Chas-gwent)

o             3 ystafell newid arbennig i’r anabl gyda hoist trac nenfwd, bwrdd newid y gellir addasu ei uchder a chawod hygyrch

o             gwahanol leiniau glaswellt awyr agored

Mae pob un o’r tair canolfan hamdden yn agor yn ddigon cynnar i roi amser ychwanegol i bobl cyn diwrnod prysur i ddod. Mae’r canolfannau hamdden – yn y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent – yn rhoi croeso cynnes gyda chefnogaeth yn ogystal â chyfleusterau cymunedol, cyfleus gyda llawer i’w gynnig am bris gwych.

I gael manylion aelodaeth cysylltwch â’ch canolfan leol:

 • Canolfan Hamdden y Fenni – 01873 735360
 • Canolfan Hamdden Cil-y-coed – 1291 426850
 • Canolfan Hamdden Cas-gwent – 01291 635745

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.monmouthshire.gov.uk/promotions-at-monleisure

 

 Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Farchnad Nadolig ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm.

ydd stondinau marchnad yn gwerthu crefftau, sgarffiau, canhwyllau, teisennau a bwydydd pobi, cardiau, celf, addurniadau mosaig, addurniadau pren Nadoligaidd, seidr a pherai lleol o Three Saints Perry and Cider o Lantrisant ger Brynbuga a llawer mwy. Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal â thriniaeth coluro ewinedd a gwefusau a gweithgareddau hwyliog i blant.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol y sir: “Mae Marchnad Nadolig Brynbuga yn un enghraifft ymhlith llawer o sut y gall pump hyb y cyngor ddod â phobl at ei gilydd a chefnogi gweithgaredd cymunedol lleol.”

Mae hyb cymunedol Brynbuga yn 35 Stryd Maryport ac mae dau faes parcio cyfleus.

I gael manylion pellach cysylltwch â Louise Greaves, Uwch Gymhorthydd Gwybodaeth – LouiseGreaves@monmouthshire.gov.uk – 01291 426888 neu 07971 828422.

Drwy gydol mis Rhagfyr a mis Ionawr bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal ystod eang o weithgareddau i bobl o bob oedran eu mwynhau yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Bydd yr hwyl tymhorol yn cychwyn gyda Noson Barti yn Neuadd y Sir nos Wener 1 Rhagfyr. Mae’r noswaith yn cynnig dewis eang o opsiynau i helpu cynifer o bobl ag sydd modd i ddechrau ar y dathliadau mewn steil. Archebwch le a pharatoi i gael eich gwefreiddio gyda chwrs 2 bryd, disgo a dawnsio, pris y person £30.00. Gall grwpiau o 10-12 o bobl drefnu profiad bwyta preifat am £40.00 y person neu ddod â’r noswaith i ben gyda dawns am £10.00 y person. Bydd yr hwyl yn cychwyn am 7pm a bydd y dawnsio’n parhau tan 12.00pm. I gael mwy o wybodaeth ffoniwch Neuadd y Sir ar

01600 775257 neu edrych ar y wefan www.shirehallmonmouth.org.uk

Teithiwch yn ôl mewn amser ar gyfer gwledd ganoloesol yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr 7pm-11.30pm. Bydd cerddorion a chantorion yn diddanu ynghyd ag amrywiaeth ag arlwy o gerddoriaeth, dweud straeon a gwledda moethus. Cysylltwch â Chastell Cil-y-coed ar gyfer noswaith wirioneddol unigryw: www.caldicotcastle.co.uk.

 

Ymunwch â Siôn Corn am orymdaith llusernau yn Nhrefynwy ddydd Gwener 8 Rhagfyr 6.30pm-8.00pm. Mae’r orymdaith yn dechrau tu allan i Tŷ Handyman a bydd yn symud ymlaen drwy’r dref ac yn dod i ben yn Neuadd y Sir.

Bydd hefyd ganu carolau ar y ffordd ac yna stondinau gwych yn Neuadd y Sir yn cynnig siopa hwyr gwych tan 8pm.

Bydd hybiau yn Sir Fynwy yn darparu ystod eang o weithgareddau i gysylltu holl aelodau’r gymuned.

Bydd gwledd ar gael yn Hyb y Fenni ddydd Gwener 8 Rhagfyr 11.00am-2.00pm.. Bydd caffe cymuned Fy Niwrnod Fy Mywyd yn gweini rholiau twrci poeth a diodydd blasus. Bydd adloniant a cherddoriaeth gan yr orsaf radio leol Able Radio, mae’r orsaf yn cynnig cyfleoedd i bobl gydag anabledd dysgu i ddysgu sgiliau newydd ac arddangos eu sgiliau cyflwyno a chynhyrchu.

Cynhelir Marchnad Nadolig Hyb Brynbuga ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10.00am-3.00pm. Bydd crefftau lleol ar werth, teisennau cartref a gweithgareddau ar gyfer pob oedran. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â 01291 426888.

Bydd Hyb Cil-y-coed yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ym mis Rhagfyr a mis Ionawr. Gall plant 4 i 8 oed wneud amrywiaeth o grefftau Nadoligaidd a mwynhau stori dweud straeon ddydd Sadwrn 9 Rhagfyr rhwng 10:30 a 11:30am.

Ar ddydd Mercher 13 Rhagfyr 9:00am i 12:00pm bydd Hyb Cil-y-coed yn cyflwyno Ffair Nadolig Masnach Deg mewn partneriaeth gyda Co-op Cil-y-coed. Mae croeso i breswylwyr flasu mins pei a choffi tra’n gwrando ar Ddarlleniadau Nadolig rhwng 10:30am-11.30am.

Cynhelir Gweithdy Lego ddydd Mercher 3 Ionawr rhwng 10.30am a 11.00am yn Hyb Cil-y-coed ar gyfer plant 5 i 9 oed.

Mae Gemau Sir Fynwy poblogaidd yn ôl gan roi cyfle i blant a phobl ifanc 5-12 oed i gwrdd â ffrindiau newydd a chadw’n heini a iach. Bydd y Gemau’n dechrau ddydd Mawrth 2 Ionawr ac yn dod i ben ddydd Gwener 5 Ionawr. Mae dau opsiwn ar gael 9.00am-3.00pm, £16.00 y dydd a hefyd sesiwn estynedig yn cychwyn am 8.00am-5.00pm am £19.50 y diwrnod. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan www.monmouthshire.gov.uk neu galwch heibio un o ganolfannau hamdden Sir Fynwy.

 

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, ‘Mae’r Nadolig yn Sir Fynwy yn amser hudolus i bobl o bob oed. Rydym mor lwcus i gael amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau ar draws y sir. Cynhelir y digwyddiadau yn ein safleoedd hanesyddol gwych, ein hybiau a chanolfannau hamdden gyda chefnogaeth swyddogion creadigol ac ymroddedig. Rwy’n annog preswylwyr i ymweld ac ymchwilio’r sir yn y cyfnod cyn tymor yr ŵyl. Mae mwy o weithgareddau ar gael ar wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn www.monfis.org.uk/christmas-monmouthshire.

 

 

Daeth cynrychiolwyr sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ar draws Sir Fynwy at ei gilydd ym Mrynbuga ar 27 Tachwedd i godi ymwybyddiaeth o effeithiau trychinebus a phellgyrhaeddol trais yn erbyn menywod. Trefnwyd y digwyddiad mewn cysylltiad gyda Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod, a elwir hefyd yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn, ar 25 Tachwedd.

Cafodd yr Ymgyrch Rhuban Gwyn ei chreu i roi cefnogaeth uniongyrchol i Ddiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod i annog dynion i wrthwynebu trais yn erbyn menywod a genethod drwy ymrwymo eu cefnogaeth a gwisgo rhuban gwyn Caiff ei arwain gan ddynion sy’n fodlon cymryd safiad a bod yn fodelau rôl cadarnhaol i ddynion eraill yn y gymuned.

Ymysg y rhai’n bresennol oedd cynrychiolwyr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gwent a Chyngor Sir Fynwy, gyda detholiad o gerbydau eu sefydliadau. Gyda nhw roedd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, y Prif Arolygydd David Morgan o Heddlu Gwent a’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy. Dangosodd pob un ohonynt eu cefnogaeth i’r ymgyrch drwy ddangos datganiadau ysgrifenedig yn dweud pam eu bod eisiau dileu trais dynion yn erbyn menywod a drwy wisgo ruban gwyn.

Mae’r Ymgyrch Rhuban Gwyn yn canolbwyntio ar y gred mai dim ond pan fydd dynion yn derbyn eu cyfrifoldeb i wneud newidiadau y bydd newid yn digwydd. Mae’n rhoi cyfle i’r dynion hynny sy’n gofalu am y menywod yn eu bywydau i gymryd cyfrifoldeb i sicrhau fod menywod yn byw’n rhydd o drais ac ofn. Yn draddodiadol, mae baich gweithio tuag at ddileu trais dynion yn erbyn menywod wedi disgyn bron yn llwyr ar fenywod.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Gwnaeth yr arddangosiad o gefnogaeth argraff fawr arnaf ac mae’n anfon neges uchel a chlir fod trais yn erbyn menywod a genethod yn annerbyniol ac nad oes lle iddo yng nghymdeithas yr unfed ganrif ar hugain. Galwn ar bawb – dynion a menywod – i wneud safiad a chodi llais am hyn.”

Ychwanegodd Geoffrey Williams o’r Fenni, technegydd meddygol argyfwng ar gyfer Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn seiliedig yn Nhrefynwy: “Bwlïod a llwfrgwn yw dynion sy’n ymosod ar fenywod”.

Mewn ymateb i’r ymgyrch, cafodd dros 350 o gerbydau Cyngor Sir Fynwy eu brandio gyda logo’r Rhuban Gwyn i atgoffa’n barhaus am y gwaith pwysig i ddileu trais yn erbyn menywod mewn cymdeithas.

 Mynychodd gofalwyr o bob rhan o Sir Fynwy ddigwyddiad yr wythnos hon (dydd Mercher 22 Tachwedd) a gynhaliwyd ar y cyd gan y cyngor sir a Phrosiect Gofalwyr Sir Fynwy i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr. Wedi’i gynnal yng Ngwesty Glen-yr-Afon ym Mrynbuga, cododd y digwyddiad ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth gwasanaethau, cefnogaeth a gwybodaeth sydd ar gael i ofalwyr yn ogystal â chydnabod a diolch i ofalwyr am eu cyfraniad enfawr i gymdeithas.

Agorodd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol ac iechyd ar Gyngor Sir Fynwy, raglen y dydd. Dywedodd, “Mae’n bleser mawr bod yn bresennol yn Niwrnod Hawliau Gofalwyr Sir Fynwy. Mae achlysuron fel hyn mor bwysig wrth gydnabod a chefnogi ein gofalwyr gwych a chodi proffil gwaith tîm gofalwyr a sefydliadau cymorth y cyngor. Rwy’n credu’n gryf y dylai gofalwyr fod yn weladwy ac y dylem wrando arnynt gan eu bod yn rhan ganolog o gymdeithas. Hoffwn ddiolch i’r tîm am drefnu’r digwyddiad yma.”

Treuliwyd y bore yn trafod Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy. Mae llais gofalwyr o bob rhan o’r sir yn amlwg o fewn y strategaeth gan iddynt fod â rhan sylweddol a hanfodol yn y broses ymgynghori i greu’r ddogfen. Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar wyth blaenoriaeth ac mae’r tîm gofalwyr wedi rhoi diweddariad ar gynnydd yn gweithredu hyn.

Gwrandawodd gofalwyr ar gyflwyniadau defnyddiol am nifer o faterion a gredant yn bwysig. Mae seibiant yn flaenoriaeth bwysig a theimladwy iawn a hysbysodd nifer o gyflwyniadau y gofalwyr am yr amrywiaeth opsiynau sydd ar gael.

Ymysg y siaradwyr yn rhoi help a chyngor oedd Claire Morgan, Cyfarwyddwr Gofalwyr Cymru a Gareth Howells, Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru.

Trafododd Mick Logan o’r Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion a Beccy Williams o brosiect Codi Pontydd sut mae eu cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar lesiant rhieni sy’n ofalwyr. Mae prosiect Codi Pontydd yn cynorthwyo pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol i ddod yn annibynnol a datblygu sgiliau newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a chwrdd â ffrindiau newydd. Croesawodd rhieni sy’n ofalwyr y cyfle i gael amser rhydd gwerthfawr gan wybod fod eu plentyn yn hapus, yn cael hwyl ac yn ddiogel.

Roedd cyflwyniadau eraill yn seiliedig ar y blaenoriaethau yn y cynllun yn cynnwys gwybodaeth a chyfathrebu a mynediad i gludiant.

Rhoddodd Huw Jones o Uned Cludiant Teithwyr y cyngor wybodaeth ar Grass Routes, cyngor cludiant cymunedol y sir. Caiff Grass Routes ei weithredu gan yrwyr gwirfoddol yn Sir Fynwy a Chasnewydd ac mae’n darparu gwasanaeth sydd wedi ei deilwra i anghenion y gymuned.

Un o uchafbwyntiau’r dydd oedd cyflwyniad gwobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr cyntaf y sir i feddygfa Tudor Gate, y Fenni. Derbyniodd Gail Johnson y wobr gan Dr Brian Harris, Arweinydd Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth De Sir Fynwy. Mae hyn yn dilyn partneriaeth rhwng y cyngor a Phrosiect Gofalwyr Sir Fynwy i lansio’r rhaglen Buddsoddwyr mewn Gofal ar gyfer meddygfeydd yn Sir Fynwy.

I gael mwy o wybodaeth ar Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy ac am y gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr cysylltwch â Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu y Gwasanaeth Gofalwyr – kimsparrey@monmouthshire.gov.uk.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn darparu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn y cyfnod cyn y Nadolig. Bydd hwn yn hwb a groesewir ar gyfer siopau’r dref, yn helpu i atgoffa pobl am y dewis gwych o fanwerthwyr annibynnol yn y sir ac annog siopwyr i brynu’n lleol. Bydd parcio am ddim ar ddyddiau Sadwrn ar gael yn y tair tref ar 9, 16 a 23 Rhagfyr.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Cyngor Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am feysydd parcio’r sir: “Bu parcio am ddim ar y penwythnosau yn y cyfnod cyn y Nadolig dros y chwe blynedd ddiwethaf felly mae’n iawn ei ail-adrodd. Mae hyn yn costio tua £19,000 mewn refeniw a gollir bob blwyddyn ond wrth gwrs mae ein trefi yn cael budd enfawr o gynnydd mewn busnes mewn siopau a bwytai. Mae hefyd yn atgoffa pobl am y dewis gwych o siopau sydd gennym yn ein trefi.”

Mae siopau Sir Fynwy yn cynnwys llawer o fusnesau teuluol hir-sefydlog ac amrywiaeth o farchnadoedd lleol yn cynnig dewis eang o nwyddau i breswylwyr ac ymwelwyr. Bydd y cyngor yn hysbysebu’r dyddiadau parcio am ddim yn ei feysydd parcio ac mae wedi cynhyrchu poster y gellir ei lawrlwytho o wefan y cyngor.

Cafodd dyn o’r Fenni ei erlyn gan Gyngor Sir Fynwy ar 17 Tachwedd yn Llys Ynadon Casnewydd am dipio nifer o dunelli o wastraff gardd yn anghyfreithlon ar fynydd y Blorens fis Mai diwethaf. Plediodd Mr Shane Ewers yn euog i ddau gyhuddiad o dipio anghyfreithlon a chario gwastraff rheoledig pan nad oedd wedi cofrestru. Roedd swyddogion o dîm iechyd yr amgylchedd wedi cyfweld Mr Ewers ar ôl dod o hyd i dystiolaeth o fewn y gwastraff yn ei gysylltu gyda’r digwyddiad a gosododd yr ynadon ddirwy o £200. Fe wnaethant hefyd orchymyn Mr Ewers i dalu costau’r cyngor o bron £2,000.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy yn gyfrifol am iechyd yr amgylchedd: “Roedd hwn yn ddigwyddiad difrifol iawn ac yn torri’r gyfraith yn ddifrifol yn arbennig o gofio am faint o wastraff a adawyd a’r lleoliad mynyddig hardd. Mae’r erlyniad hwn yn dilyn pwerau newydd a roddwyd i gynghorau Cymru yn ddiweddar i helpu mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon, gan alluogi swyddogion y cyngor i roi hysbysiadau cosb sefydlog. Fodd bynnag, nid oedd maint y digwyddiad neilltuol hwn yn golygu fod hysbysiad cosb sefydlog yn ddigonol. Er mai dim ond nifer fach o bobl sydd yn troseddu yn y ffordd hon diolch byth, mae’r achos hwn ac erlyniadau llwyddiannus eraill mewn blynyddoedd diweddar yn dangos ein bod yn benderfynol dal i gyfrif y bobl sy’n gyfrifol am y gweithredoedd gwrthgymdeithasol yma.”

Mae’n ddyletswydd ar bobl i sicrhau eu bod yn cael gwared yn gywir â gwastraff ac os ydynt yn gofyn i berson arall ei wneud drostynt, dylent sicrhau fod y contractwr yn gludydd cofrestredig. Gallwch ffonio Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu edrych ar www.cyfoethnaturiolcymru.llyw.uk i wirio os yw person wedi cofrestru i gludo gwastraff.

Mae mwy o wybodaeth ar dipio anghyfreithlon ar dudalennau gwefan y cyngor

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping

Mae Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Sir Fynwy yn croesawu adborth ar nifer o flaenoriaethau sydd wedi’u nodi i wella lles yn ein cymunedau a sicrhau ein bod yn meddwl am y dyfodol. Mae ymgynghoriad y Cynllun Lles yn digwydd mewn partneriaeth â phob corff cyhoeddus yn Sir Fynwy ac mae’n rhedeg tan 7fed Chwefror 2018.

Datblygwyd y cynllun i helpu gwasanaethau cyhoeddus i weithio gyda’i gilydd ac yn cymryd persbectif hirdymor ar rai o’r materion pwysicaf y mae’r cymunedau wedi bod yn eu dweud wrthym amdanynt. Ledled Cymru, mae sefydliadau fel cynghorau lleol, byrddau iechyd, yr heddlu a chymdeithasau tai wedi ymuno mewn partneriaeth i ffurfio cyrff o’r enw Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC).  Nod pob BGC yw gwella lles ei ardal.

Datblygwyd Cynllun Lles Sir Fynwy gan ddefnyddio adborth oddi wrth gymunedau ynghyd ag ystadegau a gwybodaeth am arferion profedig o feysydd eraill er mwyn cynhyrchu asesiad lles a greodd lun o les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy. Yn 2016, lansiodd BGC Sir Fynwy ‘Ein Sir Fynwy’ a oedd yn annog pobl o bob oedran i rannu gyda’r BGC yr agweddau gorau o’u cymunedau a beth allai eu gwella.

Gan ddefnyddio gwybodaeth o’r Asesiad Lles, nododd partneriaid BGC yr heriau a’r cyfleoedd a oedd yn wynebu Sir Fynwy yn y dyfodol, cytunwyd ar Gynllun Lles a chynhyrchwyd pedwar prif amcan:

 

 • Rhoi’r cychwyn gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc.  Mae cael iechyd da, addysg dda a phobl gariadus a chefnogol yn eu bywydau yn hollbwysig i roi sylfaen gadarn i blant.

 

 • Ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig â newid demograffig.  Mae gan Sir Fynwy boblogaeth sy’n heneiddio a lleihad o ran y niferoedd o bobl ifanc.  Mae pobl ifanc yn cael trafferth fforddio prynu tŷ yn y sir, ac mae gan bobl hŷn lawer i’w gyfrannu trwy wirfoddoli er y bydd angen gofal arnynt hefyd yn y dyfodol.

 

 • Diogelu a gwella gwydnwch ein hamgylchedd naturiol wrth ei liniaru a’i addasu oherwydd effaith newid yn yr hinsawdd.  Mae tirwedd a chefn gwlad Sir Fynwy yn brydferth ac yn bwysig ar gyfer twristiaeth, amaethyddiaeth, hamdden, coedwigaeth a mwy, ond mae angen gofalu amdanynt yn arbennig yn wyneb bygythiadau fel newid yn yr hinsawdd a phwysau eraill.

 

 • Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir sy’n economaidd ffyniannus ac wedi’i chysylltu’n dda.  Mae swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd i bawb yn bwysig, yn awr ac yn y dyfodol.  I gael economi lleol gref, mae angen cyfathrebu a thrafnidiaeth dda arnom hefyd.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy, Paul Matthews: ‘Mae hwn yn alwad i chi weithredu. Eich teuluoedd, eich pentrefi a’ch trefi, eich anwyliaid chi a fydd yn cael eu heffeithio gan yr hyn a wneir. Rydym yn gofyn i chi ymuno â ni a gwneud cyfraniad. Rydym yn gofyn i chi gynnig yn ôl i’ch cymunedau’r pethau yr ydych mewn sefyllfa unigryw i’w cynnig. Rydym yn gofyn i chi ymuno â ni a’n helpu ni i osod llwybr ar gyfer y sir hardd hon wrth i ni ddechrau meddwl am y 22ain ganrif. Nid ydym yn gofyn i chi gyfrannu dim mwy na beth ydych yn gallu ac yn barod i’w gynnig. Gyda’n gilydd, gallwn ni greu amodau i Sir Fynwy barhau i fod yn lle sy’n llawn ‘cymunedau cynaliadwy a gwydn’.

Dim ond os yw cyrff cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth â busnes, y sector gwirfoddol a’r gymuned ehangach y gellir cyflawni’r amcanion. Hoffai BGC Sir Fynwy ddarganfod sut mae trigolion yn teimlo ac os oes ganddynt unrhyw syniadau er mwyn sicrhau bod yr amcanion yn cael eu bodloni. Cynhelir sesiynau ymgysylltu â’r cyhoedd:

 

 • Dydd Llun 27ain Tachwedd        Hyb Cil-y-coed                                   10.30am – 2.30pm
 • Dydd Mawrth 28ain Tachwedd       Siop Un Stop y Fenni                      10.30am – 1.00pm
 • Dydd Mawrth 28ain Tachwedd       Llyfrgell y Fenni                                 1.30pm – 4.00pm
 • Dydd Mercher 29ain Tachwedd  Hyb Trefynwy                                    10.30am – 2.30pm
 • Dydd Llun 4ydd Rhagfyr          Hyb Cas-gwent                                 10.30am – 2.30pm
 • Dydd Mercher 6ed Rhagfyr    Hyb Brynbuga                                    10.30am – 2.30pm

 

I’r trigolion nad ydynt yn gallu mynychu sesiwn galw heibio, mae’r Cynllun Lles ac arolwg byr ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy: www.monmouthshire.gov.uk/our-monmouthshire.

 

Mae’r BGC yn croesawu adborth trwy gyfryngau cymdeithasol ar Twitter @MonmouthshireCC gan ddefnyddio #einsirfynwy – neu gyfrif Facebook Sir Fynwy. Daw’r ymgynghoriad i ben ar Ddydd Mercher 7fed Chwefror.

 

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Llanfihangel Troddi ar gau ddydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Tachwedd. Mae hyn oherwydd gwaith trwsio hanfodol na fedrir ei osgoi ac sydd ei angen fel mater o frys i’r cywasgydd gwastraff yn y Ganolfan Ailgylchu.

Bydd y Ganolfan Ailgylchu yn agor fel arfer ddydd Llun 20 a dydd Mawrth 21 Tachwedd ond gofynnir i chi nodi y gall fod oedi a chau safle oherwydd angen newid sgipiau llawn yn amlach nes bydd y gwaith trwsio wedi ei orffen.

Disgwylir y bydd y safle yn agor fel arfer ddydd Gwener 24 Tachwedd.

Os oes angen i chi gael gwared â gwastraff domestig dros y cyfnod gallwch ymweld â’n canolfan ailgylchu arall:

Llanffwyst – Ffordd Blaenau’r Cymoedd A465, mynediad ar Heol Merthyr, Llan-ffwyst,  y Fenni LP7 9AQ.

 • Mae Cyngor Sir Fynwy a Viridor yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster..

Mae tîm Menter Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang 2017 gyda gweithdy ysbrydoledig ar gyfer dros 60 o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgol Cil-y-coed ddydd Mercher 15 Tachwedd.

Clywodd disgyblion am deithiau personol entrepreneuriaid lleol a sut y gwnaethant droi hobi yn fusnesau llewyrchus. Bu’r cyfarwyddwr asiantaeth hysbysebu James Robinson o Hello Starling, yr awdur straeon arswyd lleol Tim Lebbon, yr artist David Charles a’r perchennog siop goffi a recordiau finyl annibynnol Sophie Smith yn rhannu eu straeon gyda’u myfyrwyr o sut y gwnaethant droi’r hyn y maent yn credu ynddo yn fusnesau llwyddiannus.

Cefnogwyd y digwyddiad gan Gyngor Sir Fynwy a Syniadau Mawr Cymru, cynllun twf swyddi Llywodraeth Cymru.

Cymerodd disgyblion ran mewn gweithdy rhyngweithiol lle cawsant eu hannog i feddwl am syniad busnes yn deillio o’u hobi neu ddiddordeb eu hunain.

Roedd modelau rôl Syniadau Mawr Cymru, y gwneuthurwyr ffilm Nathan Webb a Janet Mier, Richard Selby o Pro Steel Engineering ac Aaron Reeks, gwerthwr tai lleol a chyfarwyddwr Tîm Tref Cil-y-coed yn bresennol i roi cyngor a gwybodaeth i ddisgyblion yn ystod y gweithdy.

Yn ystod y sesiynau gwahoddwyd aelodau i feddwl am yr amrywiaeth o sianeli marchnata sydd ar gael. Tanlinellodd y sesiwn bwysigrwydd cyfryngau cymdeithasol fel sianel i gyrraedd marchnad fyd-eang. Cyflwynodd disgyblion eu syniadau i’r panel beirniaid gyda gwobr i’r tîm buddugol.

Mae Tîm Menter Cyngor Sir Fynwy yn anelu i weithio gyda phobl o bob oed yn Sir Fynwy i helpu a chefnogi datblygiad a chynaliadwyedd busnesau lleol. Drwy weithio gyda disgyblion lleol, mae’r tîm yn gobeithio annog a dangos y posibiliadau di-ben-draw i bobl ifanc gael yr hyder i sefydlu busnes y maent yn angerddol amdano.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Roeddwn wrth fy modd i gymryd rhan mewn diwrnod mor ysbrydoledig. Rhannodd ein disgyblion rai syniadau gwych am sut y gallent droi eu hobïau eu hunain yn fusnesau. Edrychaf ymlaen at gymryd rhan mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Rwy’n credu’n gryf mai gwrando a dysgu o lygad y ffynnon yw’r ffordd orau i ysbrydoli a chodi disgwyliadau. Yma yn Sir Fynwy mae gennym fusnesau gwych y gall ein disgyblion ddysgu ohonynt.”

I gael mwy o wybodaeth am Dîm Menter Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy, cysylltwch â Hannah Jones HannahJones@monmouthshire.gov.uk neu ffonio  01633 644913, symudol 07738 340 418.

Sbardunodd pobl ifanc o bob rhan o Sir Fynwy drafodaeth gyda Chynghorwyr Sir yn Niwrnod Democratiaeth Pobl Ifanc, Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 17 Tachwedd. Cynlluniwyd y digwyddiad hwyliog ac anffurfiol gan bobl ifanc i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o Wythnos Democratiaeth Leol. Rhoddodd gyfle iddynt ganfod mwy am ddemocratiaeth leol a holi aelodau etholedig ar faterion sy’n bwysig iddynt.

Cynlluniwyd y diwrnod gan bobl ifanc o Engage 2 Change, Fforwm Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy. Gwahoddwyd pobl o Ysgol Brenin Harri VIII, Ysgol Cil-y-coed, Ysgol Cas-gwent ac Ysgol Trefynwy i’r digwyddiad. Nod y diwrnod oedd canfod mwy am ddemocratiaeth a dod i adnabod cynghorwyr lleol.

Bu’r bobl ifanc yn gwrando ar gyflwyniad diddorol am hanes democratiaeth a gwleidyddiaeth, oedd yn cadarnhau pwysigrwydd cael llais ar y lefel leol a chenedlaethol.

Cymerodd y bobl ifanc ac aelodau etholedig ran mewn trafodaeth  fywiog yn rhannu barn ar amrywiaeth o faterion agos i galonnau pobl ifanc. Teimlai pobl ifanc yn gryf am gefnogaeth ar gyfer pobl ifanc gyda phroblemau iechyd meddwl, effeithlonrwydd y cwricwlwm ysgol presennol i baratoi pobl ifanc ar gyfer y dyfodol ac effaith Brexit ar bobl ifanc.

Bu’r bobl ifanc yn holi cynghorwyr lleol mewn sesiwn cwestiynau ac atebion, gyda’r bobl ifanc yn gofyn cwestiynau perthnasol am addysg ac iechyd meddwl.

Dywedodd Breaghanna Mcmahon, Cadeirydd Engage 2 Change, Cyngor Ieuenctid Sir Fynwy: ‘Rwy’n gobeithio i bawb ddaeth draw heddiw fynd â rhywbeth i ffwrdd o heddiw y byddant yn ei ddefnyddio yn y dyfodol. Rwy’n wirioneddol falch bod yn rhan o Engage 2 Change ac yn rhyfeddu am y gwaith a roddodd pawb i wneud heddiw’n gymaint o lwyddiant. Rydym bob amser yn edrych am aelodau newydd felly os ydych rhwng 11-18 oed, dewch draw i un o’n cyfarfodydd’.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae’n hollol wych gweld cynifer o bobl ifanc yn y siambr heddiw. Rwyf mor falch fod pobl ifanc yma heddiw i drafod democratiaeth. Mae mor bwysig siarad a gwrando ar bobl ifanc i’w helpu i ddeall pwysigrwydd pleidleisio a rhoi llwyfan iddynt rannu eu barn. Pobl ifanc yw dyfodol democratiaeth yn Sir Fynwy ac edrychaf ymlaen at fwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol.’

I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol neu i ddod yn aelod o Engage 2 Change, cysylltwch â Jade Atkins, Gweithiwr Ieuenctid drwy ffonio  07790 355724  neu e-bost Charlie-JadeAtkins@monmouthshire.gov.uk

 

Mae Sir Fynwy wedi canolbwyntio’n ddiweddar ar les pobl ifanc y sir wrth nodi’r Wythnos Wrth-fwlio ac Wythnos Genedlaethol Diogelu – oedd ill dwy yn rhedeg o 13 Tachwedd.

Bu Ysgol Gynradd Goetre Fawr yn gweithio drwy’r wythnos ar weithgareddau gwrth-fwlio gyda phob dosbarth yn cynnal trafodaeth arbennig ac yn cwblhau gweithgaredd gyda neges wrth-fwlio. Ysgrifennodd disgyblion Blwyddyn Pump gerddi o safbwyntiau’r bwli, y rhai a gaiff eu bwlio a’r rhai sy’n sefyll ar y naill ochr. Creodd Blwyddyn Chwech ffeithlun yn defnyddio ystadegau am fwlio ac ystyriodd y plant ieuengaf beth sy’n gwneud cyfaill da a darllen straeon am gyfeillgarwch. Dywedodd Lisa Wilkinson, Pennaeth Gweithredol: “Rydym yn cymryd gwrth-fwlio o ddifrif yn ystod yr wythnos yma a thrwy gydol y flwyddyn.”

Nododd Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair, Cas-gwent yr Wythnos Wrth-fwlio gyda phum diwrnod o weithgaredd i hysbysu disgyblion am heriau bwlio a phwysigrwydd parchu ei gilydd.

Ddydd Mercher bu disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn dathlu Diwrnod Parch a chreu celf a rhyddiaith fynegiadol i ymchwilio themâu hawliau dynol, parch personol a chydraddoldeb. Yn y cyfamser, gwnaeth dosbarthiadau cyfnod sylfaen yr ysgol grefftau ar bynciau cariad a pharch. Caiff y rhain eu cynnig ar werth i rieni a’r gymuned ehangach, gyda’r arian a godir yn mynd i achosion da elusennol. Daeth gweithgareddau’r wythnos i ben mewn Cynulliad Cyfeillgarwch arbennig, a drefnwyd gan gyngor yr ysgol gydag aelodau o staff yn ogystal â’r corff llywodraethwyr yn cynorthwyo.

Mae tîm trwyddedu y cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth gyda’r heddlu ers nifer o flynyddoedd i hyrwyddo diogelu drwy roi hyfforddiant gorfodol i yrrwyr tacsis trwyddedig am arwyddion o gamfanteisio ar blant. Mae troseddwyr yn aml yn defnyddio tacsis i gludo plant ar gyfer tweithgaredd anghyfreithlon. Cynigir hyfforddiant hefyd i reolwyr tafarndai a bwytai y sir ac mae’r cyngor wedi croesawu’r ymateb brwdfrydig.

Mae staff trwyddedu y cyngor wedi cydweithio’r wythnos hon gyda Heddlu Gwent i lansio Operation Makesafe – cynllun i sicrhau fod pobl sy’n gweithio yn y sector busnes yn gwybod am rybuddion cynnar camfanteisio’n rhywiol ar blant. Mae staff trwyddedu wedi dosbarthu deunyddiau cyhoeddusrwydd yn cynnwys posteri, llythyrau i gwmnïau ac aer-aroglyddion wedi’u brandio ar gyfer tacsis i hyrwyddo’r neges fod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn gamdriniaeth ddifrifol.

Bu canolfannau hamdden y sir hefyd yn cymryd rhan yn hyrwyddo Operation Mikesafe drwy arddangos taflenni a phosteri ac mae rheolwyr canolfannau yn ogystal â llywodraethwyr ysgol wedi derbyn hyfforddiant ar ddiogelu.

Canolfan Drybridge yn Nhrefynwy oedd y lleoliad yn ystod yr wythnos ar gyfer Fforwm Ymarferwyr Rhwydwaith Diogelu Lleol Sir Fynwy, corff sy’n cysylltu gweithwyr proffesiynol o wahanol asiantaethau. Ar yr agenda oedd lansiad Operation Makesife a chyflwyniad i ddiogelu yn y gwasanaethau prawf a throseddu ieuenctid.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ddiogelu: “Gall effaith gronnus bwlio effeithio ar iechyd meddwl a llesiant plant ac oedolion fel ei gilydd felly dyna pam ein bod yr wythnos yma yn rhoi sylw i’w ganlyniadau a sut y gallwn leihau ei effaith. Mae Sir Fynwy wedi cymryd camau mawr mewn blynyddoedd diweddar i flaenoriaethu diogelu ac wrth i Heddlu Gwent lansio Operation Makesafe, rydym yn hynod falch i weithio gyda nhw ac asiantaethau eraill i gael gwared â phla camfanteisio’n rhywiol ar blant”.

I gael mwy o wybodaeth ewch i: http://www.monmouthshire.gov.uk/education/safeguarding-and-protecting-children

Mae’r prosiect i ddarparu Canolfan Hamdden newydd yn Nhrefynwy yn golygu y bydd y safle yn cau o ddydd Gwener 15 Tachwedd tra caiff adeilad newydd £7.5m ei godi. Yn y cyfamser, bydd gan gwsmeriaid fynediad i neuadd chwaraeon dros dro ar safle’r ganolfan hamdden ar gyfer archebion ysgolion a chymunedol a bydd campfa dros dro yn Hen Neuadd y Farchnad drws nesaf at amgueddfa’r dref yn cynnig amrywiaeth o offer ffitrwydd a dosbarthiadau ymarfer.

Bydd y neuadd chwaraeon dros dro a’r gampfa dros dro yn agor ddydd Llun 20 Tachwedd.

Bydd y gwaith adeiladu ar gyfer y ganolfan hamdden newydd hefyd yn cychwyn ddydd Llun 20 Tachwedd a chaiff y prosiect ei gwblhau mewn dau gam. Disgwylir i’r holl waith llawr cyntaf yn cynnwys yr ardal chwarae newydd a’r caffe fod yn barod ym mis Mehefin 2018 gyda chwblhau’r ail gam – y pwll nofio a’r ystafell ffitrwydd – ar y gweill ar gyfer Tachwedd 2018. Mae’r prosiect yn cynnwys pwll nofio newydd 25 metr gydag ardal arsylwi, canolfan chwarae dan do i blant ac ystafelloedd ffitrwydd gyda chyfleusterau stêm, sauna a jacuzzi yn ogystal â stiwdio droelli arbennig. Bydd y cyfleusterau newydd hefyd yn cynnwys caffe cynllun agored, campfa fawr o’r math diweddaraf un, ystafell triniaeth ac ystafell gyfarfod aml-ddiben.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ganolfan hamdden newydd fydd yn cyfrannu at sicrhau bywyd iach ac egnïol i breswylwyr Trefynwy a’r cylch. Pan fydd pobl yn profi’r cyfleusterau newydd, rwy’n gobeithio y byddant yn ystyried ei bod wedi bod yn llawn werth yr aros!”

Bydd y gampfa dros dro oar agor ar yr amserau dilynol:

 • Dyddiau Llun – 6.30am i 9pm
 • Dyddiau Mawrth – 8am i 9pm
 • Dyddiau Mercher – 6.30am i 9pm
 • Dyddiau Iau – 8am i 9pm
 • Dyddiau Sadwrn – 8.15am i 3.15pm
 • Dyddiau Sul – 8.15am i 3.15pm

Mae mwy o wybodaeth ar Ganolfan Hamdden Trefynwy ar gael yn:

http://monmouthleisuredevelopment.co.uk/

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn ymgynghori gyda’r gymuned am reoli parc gwledig Cil-y-coed. Mae’r cyngor yn datblygu cynllun hirdymor rheoli seilwaith gwyrdd ar gyfer ei holl safleoedd gwledig a bydd yn cynnal dau ddigwyddiad galw heibio yn y prif faes parcio yng Nghastell Cil-y-coed. Cynhelir y rhain ddydd Gwener 17 Tachwedd rhwng 3pm a 7pm ac ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd rhwng 10am a 12 canol-dydd yn uned arddangosfa symudol y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am wasanaeth cefn gwlad Sir Fynwy: “Croesawn eich sylwadau, p’un ai ydych yn defnyddio Parc Gwledig Cil-y-coed ar gyfer cerdded, loncian, rhedeg, ymarfer eich cŵn, mynd am bicnic, peintio, edmygu ei amgylchiadau hardd neu unrhyw reswm arall. Gofynnwn i chi fynychu’r digwyddiadau ymgynghori a sicrhau y caiff eich llais ei glywed.”

Caiff yr ymgynghoriad ei ystyried yn rhan bwysig yn y broses o annog y gymuned i helpu cynllunio a llunio dyfodol y parc gwledig. Nod y cynllun rheoli yw “diogelu Parc Gwledig Cil-y-coed gyda’i ofodau gwyrdd cysylltiedig, tra’n adlewyrchu nodweddion arbennig ei dreftadaeth a’r amgylchedd naturiol ac felly gyfoethogi ansawdd bywyd a chyfrannu at hunaniaeth a llesiant cymunedol.”

 I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad ymgynghori cysylltwch ag Anna Bransden, Swyddog Bioamrywiaeth ac Ecoleg –  annabransden@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644850

Mae gwasanaeth gosod Cyngor Sir Fynwy yn cynnig dêl gyfeillgar, brofiadol a phroffesiynol i landlordiaid yn yr ardal. Mae gan Wasanaeth Gosod Sir Fynwy – rhan o dîm tai y cyngor – ddeng mlynedd o brofiad mewn rheoli eiddo ac mae’n darparu gwasanaeth am ddim heb ffi, gwasanaethau cefnogi tenantiaid cynhwysol a gwiriadau cynhwysfawr ar gyfer pob darpar denant. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn cynnig archwiliadau eiddo am ddim bob chwarter, gwasanaeth trwsio heb fod yn argyfwng, galw allan argyfwng tu allan i oriau swyddfa a thaliadau rhent wedi’u gwarantu. Yn ychwanegol, am gyfnod cyfyngedig, caiff landlordiaid gynnig taliad arian ‘croeso aur’ o hyd at £1,200.

Mae’n ddyletswydd ar y cyngor i helpu atal digartrefedd mewn aelwydydd lleol ac, yn neilltuol, gyfyngu’r defnydd o lety Gwely a Brecwast sy’n ariannol gostus a hefyd yn annerbyniol yn gymdeithasol i’r aelwyd ddi-waith. Mae rôl y sector rhent preifat mewn darparu opsiynau fforddiadwy yn hollbwysig ar gyfer cyflawni ein dyletswyddau statudol ar ddigartrefedd a darparu annedd i rai a all fod yn ei chael yn anodd cael mynediad i annedd cymdeithas tai neu fod heb yn gallu fforddio prynu.

Fodd bynnag, mae’r sector rhent preifat yn Sir Fynwy yn fach a drud ac allan o gyrraedd fel opsiwn tai ar gyfer mwyafrif helaeth yr aelwydydd sy’n cyflwyno fel digartref. I fynd i’r afael â’r mater, bu Sir Fynwy yn llwyddiannus wrth wneud cais am gyllid gan Lywodraeth Cymru fydd yn cynorthwyo wrth ymgysylltu a rhoi cymhelliant i landlordiaid weithio’n fwy agos gyda’r cyngor. Gall y cyngor hefyd gynnig ‘croeso aur’ iddynt yn ôl am ddefnydd eu heiddo.

Mae’r cyngor yn rhagweld y bydd y ‘croeso aur’ ynghyd â chymhellion ariannol pellach ar gyfer landlordiaid sy’n fodlon cynnig cyfnodau hirach o lety wedi setlo yn cynyddu nifer yr anheddau sydd ar gael ar gyfer aelwydydd sy’n ei chael yn anodd canfod llety yn eu cymunedau cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am dai: “Dylai landlordiaid gydag eiddo yn Sir Fynwy sy’n edrych am brofiad gosod dim ffi, dim trafferth siarad gyda thîm Gwasanaeth Gosod Sir Fynwy. Mae’n asiantaeth gosod gyda gwahaniaeth lle gwerthfawrogir y landlord a thenant a chlywir eu llais yn gyfartal gyda thryloywder ac onestrwydd yn hanfodol yn ei arferion gwaith. Bydd y tîm yn gweithio gyda chi i helpu trin a hysbysebu eich eiddo yn ogystal â chanfod tenantiaid wedi’u dilysu i chi.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Lindsay Stewart, Swyddog Cydlynu Sector Preifat – lindsaystewart@monmouthshire.gov.uk – neu ffonio 01291 635713.

Ddydd Iau 16 Tachwedd bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yn St Pierre Marriott Cas-gwent rhwng 10.00am – 12.00pm ac 7.00pm – 9.00pm  i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth.

Mae plant yn sir Fynwy angen teuluoedd yn sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hirdymor. Mae angen gofalwyr i ddarparu gwyliau byr ar gyfer plant gydag anableddau; yn yr un modd, mae angen gofalwyr i ofalu am bobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig.

Gall unigolion na fedrant fynychu’r sesiwn cwrdd a chyfarch gael gwybodaeth ac arweiniad ar y camau sydd angen iddynt eu cymryd i wneud gwahaniaeth i blentyn yn Sir Fynwy drwy wefan

www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Bu’r tîm Gofal Maeth mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau mewn wythnosau diweddar megis Tân Gwyllt Cil-y-coed a Sioe Brynbuga yn siarad gyda phobl a chwalu’r rhwystrau a’r canfyddiadau y gall pobl fod â nhw am faethu. Mae llawer mwy o sesiynau cwrdd a chyfarch ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf a bydd manylion ar y wefan.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth hwn i’n plant. Mae’r tîm maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn ofalwr maeth i ddod draw, edrych ar y wefan neu ffonio’r tîm.’

I wneud gwahaniaeth ewch i www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu ffonio 01873 735950

 

Mynychodd mwy na 6,900 o bobl yr arddangosiad tân gwyllt blynyddol yng Nghastell Cil-y-coed ar noswaith glir oer ond sych.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Fynwy, grwpiau cymunedol a chorff twristiaeth Ymweld â Sir Fynwy mewn partneriaeth hir-sefydlog gyda’r orsaf radio Capital FM, roedd y digwyddiad yn y castell hardd a’i diroedd yn llwyddiant enfawr. Bu tîm o 16 o wirfoddolwyr lleol gyda gwirfoddolwyr o blith staff y cyngor yn helpu i sicrhau noswaith ddifyr.

Roedd yr arddangosiad yn hwyl i’r holl deulu, yn cynnwys ffair, cerddoriaeth gan Capital FM a bwytawyr tân.

Mynychodd tîm maethu’r cyngor yr arddangosiad gyda stondin i roi cyhoeddusrwydd i’r angen am fwy o ofalwyr maeth. Dywedodd Angela McElane, Rheolwr Tîm Lleoli Plant: “Roedd yr arddangosiad tân gwyllt yn gyfle gwych i roi cyhoeddusrwydd i’r angen brys am fwy o ofalwyr maeth i ddarparu cartrefi ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn Sir Fynwy. Cawsom drafodaethau cadarnhaol gyda nifer o deuluoedd yn ogystal â llawer o gefnogaeth gan y gymuned. Byddem yn croesawu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth neu edrych am fwy o wybodaeth yn ein digwyddiad Cwrdd a Chyfarch nesaf. Mae hyn ar ddydd Iau 16 Tachwedd yng Ngwesty a Chlwb Gwledig St Pierre Marriott ger Casgwent ac mae’n rhedeg o 10am i ganol-dydd gyda sesiwn ddiweddarach o 7pm i 8pm.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn http://www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu drwy ffonio: 01873 735950.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r bumed flwyddyn i ni gynnal arddangosiad tân gwyllt ysblennydd yma ac roedd yn wych gweld cynifer o deuluoedd yn mwynhau ein hunain. Cawsom wledd yn ein harddangosiad mwyaf eto, gydag adloniant eto. Unwaith eto, roedd Castell Cil-y-coed yn edrych yn fendigedig ac roedd yn lleoliad perffaith ar gyfer y digwyddiad. Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a chwaraeodd eu rhan yn ei wneud yn gymaint o lwyddiant ac yn ddigwyddiad mor gofiadwy.”

Mae mwy o wybodaeth ar Gastell Cil-y-coed ar gael yn

www.visitmonmouthshire.com/caldicot-castle/

Daeth dros ddeg ar hugain o bobl ifanc o Sir Fynwy at ei gilydd ym mhencadlys gwasanaeth addysg awyr agored y sir ym Mharc Hilston, Ynysgynwraidd yn ddiweddar (dydd Iau 2 Tachwedd) i lansio Strategaeth Gofalwyr Ifanc y cyngor.

Mae’r strategaeth yn ganlyniad ymgysylltu rhwng y cyngor a phobl ifanc y sir sy’n gofalu am aelodau eu teuluoedd. Mae’n amlinellu’r help a’r gefnogaeth y gall y cyngor eu rhoi yn ogystal â chynnig mwy o ddealltwriaeth a chydnabyddiaeth o’r gofal a’r gefnogaeth a roddir gan ofalwyr ifanc.

Agorwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy a siaradodd am y pwysau sy’n wynebu gofalwyr ifanc a’r gefnogaeth effeithlon a gynigir gan y strategaeth. Dywedodd: “Mae fy edmygedd ohonoch i gyd yn ddi-ben-draw a wn i ddim sut y byddem yn ymdopi heb eich cyfraniad gwych.”

Treuliodd y gofalwyr ifanc y dydd mewn gweithdai yn rhannu gwybodaeth ac yn edrych sut y gellid gweithredu a gwella’r strategaeth. Roedd gwerthfawrogiad fod y strategaeth yn dangos fod pobl yn awr yn gwrando ac yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu gofalwyr ifanc. Er y trafodwyd nifer o bynciau pwysig, roedd elfen ysgafn i’r diwrnod gan fod nifer o blant a staff wedi eu gwisgo fel uwch-arwyr neu gymeriadau ffilm yn cynnwys Superman, The Incredibles, The Teenage Ninja Mutant Heroes ac Olaf o Frozen. Hefyd, bu staff addysg awyr agored y safle’n annog cyfranogiad gydag ymarferion cynhesu lan i ddechrau a gynlluniwyd i gyflwyno’r bobl ifanc i’w gilydd a gwneud iddynt deimlo’n gartrefol.

Roedd y Cynghorydd Penny Jones, aelod cabinet gofal cymdeithasol ac iechyd Sir Fynwy hefyd yn bresennol yn y digwyddiad.  Ychwanegodd: “Rwy’n awyddus y bydd y Strategaeth Gofalwyr Ifanc yn cynnig cefnogaeth briodol a dyna pam y byddwn yn dal i wrando ar ein gofalwyr ifanc. Gobeithiaf y bydd y strategaeth yn gwneud gwahaniaeth buddiol i’r gofalwyr ifanc a hefyd y rhai y mae ganddynt gyfrifoldeb amdanynt.”

I gael mwy o wybodaeth ar Strategaeth Gofalwyr Ifanc Sir Fynwy 2017-2020 cysylltwch â Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu Gwasanaeth Gyrfaoedd – kimsparrey@monmouthshire.gov.uk

Bydd pwerau newydd a roddir i gynghorau Cymru yn helpu mynd i’r afael â phroblem tipio anghyfreithlon. Daeth y pwerau i rym ar 25 Hydref ac maent yn galluogi swyddogion cynghorau i osod hysbysiadau cosb sefydlog pan maent yn fodlon fod person wedi tipio’n anghyfreithlon. Mae’r gosb yn amrywio o £150 i £400.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am iechyd yr amgylchedd: “Rydym yn croesawu’r mesur hwn fydd yn ein helpu i fynd i’r afael â’r gweithredoedd gwrthgymdeithasol yma sy’n creu dolur llygad lle bynnag maent yn digwydd. Rydym wedi erlyn troseddwyr yn llwyddiannus mewn blynyddoedd diweddar gyda chosbau trwm drwy weithredu llys a bydd hyn yn parhau i fod yn brif ffocws i ni, ond bwriadwn ddefnyddio’r holl bwerau sydd ar gael i ni. Felly gall gosod hysbysiad cosb sefydlog fod yn addas mewn rhai achosion lle mae symiau bach o wastraff fydd yn rhoi cyfle i’r troseddwr i dalu’r ddirwy ac osgoi gweithredu llys. Dim ond nifer fach o bobl sy’n tipio’n anghyfreithlon ond mae ein swyddogion yn rhagweithiol a byddant yn cymryd camau gorfodi lle bynnag sy’n bosibl.”

Mae’n ddyletswydd ar breswylwyr i sicrhau eu bod yn gwaredu’n iawn â gwastraff ac os ydynt yn ymddiried y swydd i berson arall, dylent sicrhau fod y contractwr wedi cofrestru fel cludydd. Ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu edrych ar www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  i wirio os yw person wedi cofrestru i gludo gwastraff.

Mae mwy o wybodaeth ar dipio anghyfreithlon ar dudalennau gwe arbennig y cyngor:

www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping

 

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu deuddeg mis o’i ap ar-lein gyda raffl am ddim yn cynnig gwobrau gwych. Cafodd preswylwyr sy’n cofrestru ar neu’n lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy y cyngor ddiwedd mis Hydref gynnig cyfle i gymryd rhan yn y Cwis Pen-blwydd ‘Apus, gan roi cyfle iddynt ennill iPad, pum pâr o docynnau i arddangosiad tân gwyllt Castell Cil-y-coed, MoT am ddim yn Nepo’r cyngor yn Rhaglen, taleb parcio car, aelodaeth campfa a thrwydded gwastraff gwyrdd.

Ers lansio Fy Sir Fynwy ym mis Hydref 2016 mae preswylwyr wedi lawrlwytho, llofnodi a chofrestru drwy stôr apiau neu wefan y cyngor i gael eu rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol gydag ystod eang o swyddogaethau’r cyngor.

Gellir defnyddio Fy Sir Fynwy i dalu am wasanaeth, rhoi adroddiad am broblem a chael mynediad i wybodaeth ar amrywiaeth o bynciau. Cafodd ei groesawu gan breswylwyr ar draws y sir.

Dywedodd Janice Morgan o Gil-y-coed, a enillodd yr iPad: “Roeddwn wrth fy modd i ennill yr iPad oherwydd mae fy hen un yn cyrraedd pen ei daith. Bydd yr un newydd yn fy helpu i gael fy negeseuon e-bost, yn cynorthwyo ymchwil a sicrhau fy mod yn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol.

“Dros y deuddeg mis diwethaf cefais yr ap Fy Sir Fynwy yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am weithgareddau lleol, sut i adnewyddu fy nhocyn bws ac edrych ar amserlenni bws. Mae’n dda gwybod y gallaf, drwy’r ap, hefyd edrych ar geisiadau cynllunio a chyflwyno gwrthwynebiad os oes angen.”

Dywedodd y Cynghorydd Paul Murphy, aelod cabinet dros adnoddau Sir Fynwy: “Rwy’n falch iawn fod cynifer o breswylwyr wedi cofrestru ar gyfer yr ap. Mae’r gallu i dderbyn gwasanaethau dros ffôn neu ddyfais llechen yn dangos ein parodrwydd i gysylltu gyda’n preswylwyr. Mae dros 29,000 o breswylwyr eisoes wedi cofrestru ac rwy’n hyderus y bydd y nifer yma’n cynyddu’n sylweddol yn y dyfodol.”

Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy fewngofnodi ar:

http://monmouthshire.mycouncilservices.com/ neu lawrlwytho o stôr apiau eu ffôn symudol.

Mae grwpiau lleol o’r Fenni, Cyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni yn gofyn am farn cymunedau lleol i helpu llunio dyfodol Parc Bailey. Cynlluniwyd arolwg i ganfod sut gellir gwella’r cyfleusterau presennol yn y parc i ddiwallu anghenion y dref yn y dyfodol. Mae grwpiau cymunedol lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyngor y dref a Chyngor Sir Fynwy i roi oes newydd i’r parc sy’n annwyl i lawer iawn o bobl.

Mae sylwadau a theimladau trigolion lleol ac ymwelwyr i’r parc yn hanfodol ar gyfer dyfodol y parc i’w wneud yn ofod hyd yn oed mwy hygyrch a bywiog ar gyfer pob oedran. Mae Parc Bailey yn ferw o weithgaredd drwy’r flwyddyn gyda llawer o grwpiau chwaraeon lleol megis Clwb Rygbi y Fenni a Chlwb Bowls y Fenni yn defnyddio’r parc i gystadlu, hyfforddi a chymdeithasu. Bydd y grwpiau hyn a llawer eraill yn ganolog i’r broses ymgysylltu gyda Chyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones: “Mae Parc Bailey mor bwysig ar gyfer iechyd a llesiant pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae llais mudiadau cenedlaethol lleol a chymunedau cyfagos yn hanfodol i siarad am sut yr hoffent weld y gofod yn cael ei wella ar gyfer y dyfodol ac rydym yn annog pawb i gwblhau’r arolwg.”

Bydd canlyniadau’r arolwg yn rhoi tystiolaeth o’r gymuned ac yn sail camau nesaf cais am gyllid i wella’r parc a’i gyfleusterau.

Mae’r arolwg ar gael drwy wefan Cyngor Sir Fynwy http://tinyurl.com/yce8fe8x i’w lenwi erbyn dydd Mercher 20 Rhagfyr. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mark Cleaver 07976 791031 MarkCleaver@monmouthshire.gov.uk

 

Annog clybiau chwaraeon Sir Fynwy i wneud cais am gyllid hyd at £1,500

Caiff clybiau chwaraeon cymunedol ar draws Sir Fynwy eu hannog i wneud cais am gyllid o hyd at £1,500 o gronfa Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru.

Gellir defnyddio cyllid i gynyddu cyfranogiad a chodi safonau clybiau neu brosiectau yn Sir Fynwy. Gellir cwblhau’r cais ar-lein ac mae’n ffordd rwydd i sicrhau mwy o gyllid i helpu chwaraeon lleol.

Dywedodd y Cyng  Bob Greenland, Aelod Cabinet dros Hamdden: “Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd clybiau chwaraeon lleol yn gwneud cais am y cyllid. Mae cynlluniau cyllid fel hyn yn hanfodol wrth helpu i gefnogi llesiant preswylwyr yn awr ac yn y dyfodol.”

Meddai Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy:

“Rydym yn hapus i helpu unrhyw glybiau neu brosiectau i lenwi’r ffurflen gais.  Mae’r Gronfa Cist Gymunedol mor bwysig ar gyfer clybiau lleol gan y gall helpu i ennyn diddordeb mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion mewn chwaraeon.’

I wneud cais ewch i wefan Chwaraeon Cymru: http://sport.wales/funding–support/our-grants/community-chest.aspx.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn dydd Mercher 10 Ionawr. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â sport@monmouthshire.gov.uk neu Paul Sullivan, Swyddog Datblygu Chwaraeon ar 07825 853882.

 

Bydd Castell Cil-y-coed yn cymryd cam yn ôl i’r gorffennol y Nadolig hwn wrth iddo gynnal dwy noswaith o wleddoedd canoloesol gan roi dathliad gwreiddiol ar gyfer tymor yr Ŵyl eleni. Mae’r castell yn fan delfrydol ar gyfer achlysuron o’r fath ac mae ei ardaloedd bwyta moethus yn ogystal â’i leoliad hardd yn cynnig awyrgylch hudolus, yn arbennig ar yr adeg arbennig hon o’r flwyddyn.

 Bydd adloniant gyda cherddorion a chantorion yn mynd â’r sawl sy’n dathlu yn ôl mewn amser gydag amrywiaeth o adloniant, caneuon a straeon. Ar y bwrdd bydd platiaid rhannu o gigoedd oer a chawsiau lleol gyda ffrwythau gyda chawl Cymreig cartref blasus i ddilyn, a Phwdin Sir Fynwy gyda hufen a medd i ddod â’r fwydlen i ben. Bydd dewis llysieuol ar gael a gellir darparu ar gyfer dietau arbennig. Bydd bar llawn ar gael.

 Cynhelir y ddau ddigwyddiad rhwng 7pm a 11.30pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sadwrn 16 Rhagfyr. Mae tocynnau ar gael am £50 yr un neu £40 ar gyfer parti o 20 neu fwy. I gael tocynnau neu fanylion ffoniwch 01291 426405.

 Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae Castell Cil-y-coed gyda’i holl awyrgylch yn lle delfrydol i ddathlu’r Nadolig. Mae’r gwleddoedd hyn yn argoeli bod yn uchafbwynt yn nhymor yr Ŵyl.”

 

Bydd y gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy am ddim i fusnesau Sir Fynwy rhwng 9am a 1.30pm ddydd Mawrth 14 Tachwedd yng Ngwesty’r Angel, y Fenni. Bydd yn cynnig cyngor cadarn ac arbenigol ar ddefnyddio optimeiddio peiriant chwilio (SEO) i osod eu mentrau ar ben safleoedd peiriannau chwilio.

Bydd y gweithdy’n cynnig awgrymiadau ymarferol i wella amlygrwydd gwefannau a denu mwy o fusnes. Ymysg ei nodweddion mae dynodi geiriau allweddol i wneud i fusnesau sefyll allan, creu cynllun gweithredu SEO ymarferol gyda strategaeth hirdymor a chyngor da a thechnegau effeithlon i hybu safleoedd chwilio.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Gall y gweithdy hwn helpu i gynyddu gwerthiant a hybu ymweliadau i wefannau yn ogystal â denu a chadw cwsmeriaid. Bydd hefyd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio a chefnogi ei gilydd.”

Dylai busnesau sy’n dymuno mynychu’r gweithdy fynd i https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-seo/

Mae Victoria Evans, Pennaeth Ysgol Gynradd Brynbuga’r Eglwys yng Nghymru, wedi canmol y gymuned leol am ei hymateb i fandaliaeth sied a ddefnyddir fel ardal chwarae rôl awyr agored o fewn tiroedd yr ysgol. Difrodwyd yr adeilad ar ôl i rywun dorri mewn yn ystod gwyliau’r haf ond gall disgyblion yn awr gario ymlaen fel arfer diolch i nifer o gymwynasau hael sydd wedi arwain at gyfrannu nid un ond dwy sied newydd.

Dywedodd Mrs Evans: “Roeddem yn drist iawn i ddarganfod y difrod ond cawsom ein calonogi gan y ffordd y gwnaeth cymuned Brynbuga ymateb. Cawsom nifer fawr o gynigion help i adfer y sied a ddifrodwyd, ond yn anffodus roedd ei chyflwr yn rhy wael. Helpodd grŵp o rieni – y teuluoedd Davies, Lewis, Yeoman ac Abbeglen – helpu i glirio’r annibendod ac fe wnaeth y ddyfeisgar Mrs Kay Peacook, ein swyddog croesi ysgol a garddwr, gychwyn ymgyrch cyfryngau cymdeithasol  i godi arian ar gyfer sied newydd.”

Tynnodd yr ymgyrch sylw’r gwerthwyr coed lleol ALS Trading a gyfrannodd dŷ chwarae newydd a’r cyfreithwyr Collingbourne Hennah Law o Gasnewydd a roddodd gyfraniad sylweddol, gan alluogi’r ysgol i brynu sied newydd ar gyfer ei gardd lewyrchus. Roedd y ddau adeilad yn eu lle ychydig dros fis ar ôl y fandaliaeth.

Ychwanegodd Mrs Evans: “Mae’r ysgol yn ddiolchgar tu hwnt i ALS Trading Cyf a Collingbourne Hennah Law am roi dwy sied newydd hyfryd i ni sydd eisoes wedi cael defnydd da. Rydym wrth ein bodd gydag ymateb y gymuned leol a hoffem sôn yn arbennig am gyfraniad Mrs Peacock yn arwain yr ymgyrch i gael adeilad newydd. Roedd y disgyblion yn siomedig iawn am y fandaliaeth difeddwl ond maent wrth eu bodd gyda’r siediau newydd. Maent yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd fel ardal dysgu awyr agored y Cyfnod Sylfaen a rhandir yr ysgol.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cau ffyrdd y tu allan i hen dafarn y Britannia yn y Fenni yn dilyn cyngor gan beiriannydd strwythurol. Cafodd Stryd Frogmore a Stryd Baker eu cau i ddechrau tra bod peirianwyr yn asesu’r risg ond mae Stryd Frogmore wedi ailagor i draffig erbyn hyn. Mae Stryd Baker yn dal ar gau i draffig a cherddwyr ar hyn o bryd ac yn disgwyl adroddiad pellach gan y peiriannydd strwythurol. Fodd bynnag mae swyddogion yn obeithiol y bydd y stryd ar agor i gerddwyr o leiaf erbyn yfory.

Rhoddwyd ffens o gwmpas yr hen dafarn a gosodwyd arwyddion i rybuddio’r cyhoedd.

Mae’r safle yn adeilad rhestredig gradd II o fewn Ardal Cadwraeth y Fenni. Cafodd chwe chais eu hystyried a’u cymeradwyo ar gyfer y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am weithrediadau’r sir: “Rydym yn ymateb i bryderon fod hen dafarn y Britannia yn ansefydlog. Rydym yn gweithio i sicrhau diogelwch y cyhoedd drwy gau Stryd Baker ac wedi cau Stryd Frogmore yn rhannol tu allan i’r safle. Caiff cynlluniau i ddargyfeirio cerbydau a cherddwyr eu datblygu unwaith y bydd natur a chyfnod y risg yn hysbys.”

Bu myfyrwyr hŷn o Ysgol Cas-gwent yn mynychu gweithdy ddydd Mawrth 17 Hydref yn trafod datrysiadau heddychlon a blaengar i wrthdaro rhwng Palestiniaid ac Israeliaid. Cynhaliwyd y gweithdy gan Solutions Not Sides, sefydliad heb fod yn cymryd ochr sy’n annog myfyrwyr ym Mhrydain a Gorllewin Ewrop i wneud cyfraniad cadarnhaol at drafodaethau ar gysylltiadau rhwng Israel/Palestina.

Roedd gan fyfyrwyr ddiddordeb mawr a chawsant eu hysbrydoli gan y deunydd a gyflwynwyd gan staff Solutions Not Sides ar ôl trafod y sefyllfa yn fanwl, fe wnaethant fwynhau yn grwpiau i chwilio am ddatrysiadau adeiladol i’r gwrthdaro.

Dywedodd Emma Mellen, pennaeth cynorthwyol Ysgol Cas-gwent: “Roedd adborth y myfyrwyr yn wych. Roeddent yn teimlo eu bod wedi dysgu cymaint a gwnaeth profiadau llygad y ffynnon a straeon y trefnwyr argraff fawr arnynt. Yn yr un modd, gwnaeth gwybodaeth, aeddfedrwydd a diddordeb ein myfyrwyr argraff ar y trefnwyr. Dywedwyd mai hon oedd yr ysgol gyntaf iddi ymweld â hi ac  mae canmoliaeth o’r falch yn ein gwneud yn falch iawn.

“Yn Ysgol Cas-gwent, ystyriwn ei bod yn gyfrifoldeb arnom i baratoi myfyrwyr ar gyfer y dyfodol a rhoi’r offer maent eu hangen i wneud gwahaniaeth i’r byd ar ôl bywyd yn yr ysgol. Fe wnaeth y gweithdy yn union hynny.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am gydraddoldeb: “Rwy’n falch fod ein myfyrwyr wedi manteisio cymaint o’r trafodaethau am y gweithdy ac wedi trafod datrysiadau i’r gwrthdaro rhwng yr Israeliaid/Palestiniaid yn seiliedig ar barch hawliau dynol i bawb.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth wych o weithgareddau ar gyfer plant dros hanner tymor yr hydref.

Ddydd Iau 2 Tachwedd rhwng 11am a 12 canol–dydd bydd sesiwn dweud straeon yn Hyb Cymunedol Cas-gwent ar gyfer plant pump i wyth oed yn seiliedig ar y llyfr Room on the Broom gan yr awdur plant poblogaidd Julia Donaldson. Wedyn, gall plant wneud crefftau’n gysylltiedig â’r stori. Cysylltwch â Sally Anne Powell – SallyAnnePowell@monmouthshire.gov.uk – 01291 635730 i gael manylion.

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga hefyd yn cynnwys gweithgareddau Room on the Broom am 10am ddydd Iau Tachwedd yn ogystal ag addurno io-io yn ystod oriau agor. Bydd Hyb Brynbuga ar agor ddydd Sadwrn (9am i 12.4pm), dydd Llun i ddydd Mercher (9am i 5pm) a dydd Iau (9am i 7pm).

Bydd gweithgaredd poblogaidd Gemau Sir Fynwy yn dychwelyd i bedair canolfan hamdden y sir dros y gwyliau hanner tymor ar gyfer pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, cael hwyl drwy chwaraeon! Bydd pob diwrnod yn llawn o weithgareddau chwaraeon ar gyfer plant 5 i 12 oed gyda gweithgareddau’n cynnwys nofio, pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, caiacio, criced, hoci, golff, badminton, Gynnau Nerff, tenis, rhedeg milltir bob dydd, rownderi a rygbi. Y costau yw £16 y dydd (9am i 3pm) neu £19.50 (8am i 5pm). I gael manylion pellach edrychwch ar: http://www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure

Mae gwasanaeth ieuenctid Sir Fynwy wedi trefnu cyfres o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc. Ar ddydd Llun 30 Hydref – os yw’r tywydd yn caniatáu – bydd cromen wynt a chastell sboncio ar gae Owain Glyndŵr ym Mrynbuga rhwng 11am a 4pm gyda cherddoriaeth, celf a chrefft Calan Gaeaf, peintio wynebau, brodio gwallt a gweithgareddau chwaraeon. Cynhelir digwyddiad tebyg ar safle Hen Orsaf, Tyndyrn ddydd Iau 2 Tachwedd. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â YouthService@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 07827 880055.

Yn Nhrefynwy rhwng canol-dydd a 5pm ddydd Gwener 3 Tachwedd bydd parc sglefrio’r dref yn cynnwys gweithgareddau gyda thema Calan Gaeaf yn cynnwys cystadleuaeth sglefrio a sgwtio a chromen wynt y gwasanaeth ieuenctid gyda cherddoriaeth a pheintio wynebau. Rhoddir gwobrau am y wisg ffansi orau.

Ar ddydd Mawrth 31 Hydref bydd trip gan y gwasanaeth ieuenctid i safle adloniant Thorpe Park yn Surrey. Mae’r tocynnau yn £25 yr un ac yn cynnwys cludiant a mynediad ac maent ar gael o ganolfannau hamdden Cil-y-coed a Chas-gwent, Clwb Ieuenctid Attik Trefynwy, Ysgol Brenin Harri VIII a Chlwb Ieuenctid y Fenni.

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn cynnig ei brynhawniau crefft galw heibio poblogaidd ddydd Iau 26 Hydref a dydd Iau 2 Tachwedd rhwng 2pm a 4pm yn y Neuadd Dril yn Stryd yr Eglwys Isaf. Gyda chalan gaeaf a noson tân gwyllt ar y gorwel, bydd pethau arbennig i’w gwneud yn cynnwys “llysnafedd lloerig” a syniadau eraill i danio’r dychymyg! Yn addas ar gyfer plant o bob oed, mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn – hyd at dri phlentyn fesul oedolyn – ac mae croeso iddynt am y prynhawn cyfan neu alw heibio am gyfnod byr. Croesewir cyfraniadau tuag at gost deunyddiau a lluniaeth – mae’r amgueddfa’n awgrymu £2 y plentyn. Gall plant hefyd ddilyn llwybr arbennig Calan Gaeaf yn yr amgueddfa yn ogystal â chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau. Mae’r amgueddfa ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm.

Bydd Amgueddfa’r Fenni ar agor bob dydd dros hanner tymor heblaw dydd Mercher rhwng 11am a 4pm. Gall plant gymryd rhan mewn helfa ysbrydion, darlunio, lliwio dalenni ar wahanol themâu, jig-sos, gemau, rhwbio arian, gwisgo dillad o wahanol gyfnodau a darganfod tiroedd a hanes y castell gyda help baciau cefn Fforiwr Castell.

Mae arddangosfa arbennig bresennol Amgueddfa Trefynwy gan yr RNLI, “Hope in the Great War” yn dathlu dewrder criwiau cychod achub o bob rhan o Brydain dros yr oesoedd. Mae’n llawn gweithgareddau cyfeillgar i’r teulu. Mae’r amgueddfa ar agor rhwng 11am a 4pm, heblaw dyddiau Mercher.

Mae llawer o’r gweithgareddau yn rhad ac am ddim. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â hybiau cymunedol, amgueddfeydd a chanolfannau hamdden y cyngor neu edrych ar wefan y cyngor – www.monmouthshire.gov.uk.

Mynychodd dros hanner cant o ddisgyblion o bob un o ysgolion cynradd Sir Fynwy gynhadledd undydd yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Mawrth 17 Hydref i ysgogi syniadau newydd i ennyn diddordeb plant mewn chwaraeon a rhannu arfer da. Rhoddodd y gynhadledd gyfle i blant gymysgu gyda phlant eraill o amrywiaeth o ysgolion gyda nod o sefydlu Tîm Llysgenhadon Efydd Ifanc i’r sir.

Mae’r rhaglen Llysgenhadon Efydd Ifanc yn gynllun arweinyddiaeth chwaraeon cyffrous sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion ym Mlwyddyn Chwech i ddatblygu eu sgiliau a rhoi’r wybodaeth iddynt fod yn llysgennad ar gyfer addysg gorfforol a chwaraeon ysgol. Mae Llysgenhadon Efydd Ifanc yn gyfrifol am gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn ogystal â hyrwyddo ffordd iach o fyw (yn cynnwys bwyta’n iach) a gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon a gweithgaredd corfforol. Maent hefyd yn fodelau rôl, yn hyrwyddo addysg gorfforol a chwaraeon ysgol ac yn cynrychioli lleisiau eu cyd-ddisgyblion.

Mewn llawer o ysgolion caiff y rôl yr un statws â phrif eneth neu brif fachgen a bydd y llysgennad yn ddolen hanfodol rhwng myfyrwyr, athrawon a swyddogion datblygu chwaraeon y cyngor. Mae tîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy hefyd yn hyfforddi disgyblion Blwyddyn Pump y sir i gefnogi Llysgenhadon Efydd Ifanc ac mae’n anelu i ddatblygu timau arweinyddiaeth ym mhob ysgol gynradd. Sir Fynwy yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gyflwyno dyfarniad Playmaker Sport Leaders UK ar y raddfa hon – bydd dros fil o blant yn ennill y dyfarniad y tymor hwn.

Roedd y gynhadledd yn cynnwys trafodaethau yn siambr y cyngor gyda gweithgareddau corfforol yn dilyn yn y prynhawn.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Rydym yn neilltuol o falch o’n cyfraniad tuag at gynyddu diddordeb mewn chwaraeon ac yn falch iawn i gynnal cyfarfod heddiw yn dod â chynrychiolwyr o bob un o ysgolion cynradd y sir at ei gilydd. Mae’r rhaglen Llysgenhadon Efydd Ifanc yn cyd-fynd â’n hethos o annog chwaraeon ar gyfer mwynhad, cynyddu hyder a gwaith tîm a buddsoddiad mewn iechyd.”

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Dyffryn Wysg wedi comisiynu arolwg i fesur y galw am ofodau cydweithio a dargedwyd at y sectorau technegol, digidol a chreadigol yn yr ardal. Mae’r grŵp yn neilltuol yn dymuno cael barn pobl sy’n rhedeg busnes o’u cartrefi a all fod yn teimlo’n ynysig ac a fyddai’n manteisio o rwydweithiau neu rannu adnoddau gyda chydweithwyr o’r un anian.

Bydd yr arolwg yn ymchwilio os oes dymuniad i rannu gofodau gweithio creadigol neu un neu fwy o leoliadau yn Sir Fynwy ac ardaloedd gwledig Casnewydd, ac os cânt eu darparu, sut y gallent arwain at gyfleoedd newydd ar gyfer cydweithio seiliedig ar waith.

Mae’r arolwg ar gael yn http://www.cowork.wales/ ac yn ogystal â rhannu sylwadau am ofodau cydweithio posibl, gall ymatebwyr ofyn am dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar ymchwil a chyfleoedd cysylltiedig.Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 8 Tachwedd.

Derbyniodd yr ymchwil gyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a gaiff ei gyllido gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gwneud cynnydd cadarnhaol wrth gyflawni’r amcanion a osododd ar gyfer 2016/17, yn ôl cynllun a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn adolygu ei berfformiad.

Gosododd Cynllun Gwella y Cyngor ar gyfer 2016/17 bum amcan gwella y byddai’n canolbwyntio arnynt am y flwyddyn. Roedd y rhain yn cynnwys gwella addysg, diogelu pobl a gostwng dibyniaeth ar ofal cymdeithasol, galluogi’r sir i ffynnu, cynnal gwasanaethau hygyrch lleol a sicrhau bod y cyngor yn effeithiol ac effeithlon. Mae rhai o’r camau a gymerodd y cyngor i gyflawni’r amcanion yn cynnwys:

 • Buddsoddi mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu mewn ysgolion i gynyddu effaith technoleg ar gyfer dysgu a datblygu
 • Ffocws ar hyrwyddo a chefnogi llesiant ac atal yr angen am wasanaethau gofal cymdeithasol
 • Y cyngor yn dod yn bartner ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ynghyd â naw awdurdod lleol arall yn y De Ddwyrain
 • Cytuno ar gynlluniau’r dyfodol ar gyfer y gwasanaeth ailgylchu a’r cyngor yn parhau i fod ag un o’r cyfraddau uchaf ar gyfer ailgylchu yng Nghymru

Wrth siarad am gyhoeddi’r cynllun dywedodd y Cynghorydd Paul Jordan, aelod cabinet dros lywodraethiant: “Rwy’n gobeithio y bydd y cynllun gwella yn helpu pobl Sir Fynwy i ddeall cynnydd y cyngor yn 2016/17. Rwy’n falch fod y cynnydd a gyflwynir yn y cynllun yma, ynghyd â’r data perfformiad cenedlaethol, sy’n lleoli Sir Fynwy fel un o’r cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru, yn dangos sut yr ydym wedi parhau i ddarparu llawer o wasanaethau cyngor yn dda, er bod gennym lai o adnoddau. Mae rhai meysydd sydd angen eu gwella ac mae gennym gynlluniau ar waith i gyflawni hyn a byddwn yn parhau i gadw golwg agos ar gynnydd.

“Mae cynnal neu wella perfformiad ein gwasanaethau, fel sir wledig gyda chynnydd mewn galw a chyllideb sy’n gostwng, yn her sylweddol ac un y byddwn yn parhau i weithio’n galed arni. Rydym yn y broses o ddatblygu cynllun i nodi’n glir yr hyn y byddwn yn canolbwyntio arno dros y cyfnod nesaf i wella llesiant yn y sir a byddwn yn parhau i gysylltu gyda phobl Sir Fynwy ar y materion sy’n bwysig iddynt.”

Gellir gweld y cynllun llawn “Sut y gwnaethom berfformio 2016/17” yn

www.monmouthshire.gov.uk/improvement

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i gychwyn ysgol uwchradd fis Medi nesaf fod y dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yn agosáu.

Bydd plant sy’n mynychu Blwyddyn 6 mewn ysgol gynradd yn trosglwyddo i ysgol uwchradd ym Medi 2018 a chaiff rhieni eu hannog i gwblhau eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 30 Tachwedd. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu dewis ysgol. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu dewis ysgol tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. I gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.monmouthshire.gov.uk

Yn lle hynny, gall rhieni ofyn am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu e-bost: schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk

Mae llenwi ffurflen gais yn mynegi dewis ysgrifenedig ar gyfer ysgol yn angenrhaid cyfreithiol a nodir yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion. Yn ychwanegol, er bod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol, ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plant yn cael eu derbyn yn awtomatig. Bydd rhieni sy’n cyflwyno ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 30 Tachwedd 2017 yn cael eu hysbysu erbyn 1 Mawrth 2018 pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ysgolion a dysgu: “Mae’n hollbwysig fod rhieni’n gwneud cais am leoedd ysgol mewn pryd. Caiff ceisiadau nas cyflwynir erbyn y dyddiad cau eu hystyried ar ôl y rhai a dderbynnir ar amser. Mae hyn yn golygu fod rhieni sy’n gwneud cais yn hwyr mewn mwy o risg y dyrennir lle i’w plentyn mewn ysgol heblaw’r un o’u dewis – hyd yn oed os oes ganddynt blant eraill yn yr ysgol eisoes.”

Gellir cysylltu â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Mae Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, wedi mynegi siom am setliad ariannol Sir Fynwy gan Lywodraeth Cymru am y flwyddyn 2018/19. Galwodd ar y llywodraeth i seilio cyllid ar system decach, gan gydnabod y problemau sy’n wynebu siroedd gwledig wrth ddarparu gwasanaethau.

Mae’r swm a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru – £93m – 1% yn is na’r flwyddyn flaenorol ac mae’r setliad yn parhau cyfres wyth mlynedd o ostyngiadau gwir dermau i gyllid llywodraeth leol yng Nghymru. Nid yw hyn yn rhoi ystyriaeth i’r gyfradd chwyddiant bresennol o 2.7% ac mae felly’n ostyngiad o 3.7% mewn gwir dermau mewn cyllid. Er mai 0.5% yw toriad cyfartalog cynghorau Cymru, mae gostyngiad Sir Fynwy a phum sir arall o 1%, yr uchaf yng Nghymru.

Yn ychwanegol, mae dyraniad y sir fesul pen gan Lywodraeth Cymru yr isaf yn y wlad. Y cyllid y pen cyfartalog yng Nghymru yw £1,339 o gymharu gyda £1,001 yn Sir Fynwy.

Gan alw’r cyhoeddiad yn “siom”, roedd y Cynghorydd Fox yn awyddus i bwysleisio bod siroedd gwledig fel Sir Fynwy yn wynebu heriau neilltuol wrth gynnig gwasanaethau fel gofal cymdeithasol, casglu gwastraff, trafnidiaeth a phriffyrdd mewn ardal eang. Yn wir, mae’r cyngor wedi cydnabod yr anawsterau hyn drwy roi blaenoriaeth i gynnal gwasanaethau lleol hygyrch i atal arwahanrwydd cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig.

Meddai’r Cynghorydd Fox “Mae hwn yn setliad siomedig i lywodraeth leol ar draws Cymru. Dewisodd Llywodraeth Cymru ddefnyddio arian ychwanegol a drosglwyddwyd iddi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig mewn ffyrdd nad ydynt yn diwallu anghenion pobl Cymru yn y ffordd orau. Mae Sir Fynwy, unwaith eto, wedi derbyn un o’r setliadau gwaethaf yng Nghymru gyda thoriad gwir dermau o 3.7%, gan olygu fod yn awr wahaniaeth o £338 rhwng ein cyllid y pen a’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Ymddengys nad oes ddim dealltwriaeth o gwbl ym Mae Caerdydd o’r hyn sydd ei angen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd gwledig lle mae cost byw yn uwch nag mewn ardaloedd trefol. Mae angen cael gwared â’r fformiwla gyllido hen ffasiwn yma ac mae angen i ni ganfod ffordd decach a mwy cytbwys o ddiwallu anghenion dinasyddion sy’n byw yn ein hardaloedd gwledig. Os na wnawn hynny, byddwn yn gweld diboblogi pellach yng nghefn gwlad sy’n ganlyniad ofnadwy.”

Mae Ysgol Gynradd Gilwern ger y Fenni wedi ennill Dyfarniad Ansawdd Cenedlaethol Ysgolion Iach – cynllun gan Lywodraeth Cymru a gaiff ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Hi yw’r drydedd yn unig o ysgolion cynradd Sir Fynwy i ennill yr achrediad.

Mae Dyfarniad Ansawdd Cenedlaethol Ysgolion Iach yn cydnabod rhagoriaeth am hybu iechyd mewn ysgolion.

I ennill y dyfarniad, datblygodd staff a disgyblion ymagwedd ysgol gyfan at fwyd a ffitrwydd, iechyd a llesiant meddwl ac emosiynol, datblygiad personol a pherthnasoedd, defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, yr amgylchedd, iechyd a hylendid. Caiff y meysydd pwnc iechyd eu cynnwys o fewn y cwricwlwm a’u cadarnhau drwy weithgareddau all-gwriciwlaidd, grwpiau disgyblion a chysylltiadau gyda grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid. Mae ethos a threfniadaeth yr ysgol yn dangos undod a gofal. Mae staff yn gyfeillgar ac agos at y disgyblion a chaiff gwaith tîm ardderchog ei gefnogi gan y corff llywodraethu yn ogystal â rhieni a gofalwyr.

Rhoddir blaenoriaeth uchel i ymgyfraniad disgyblion mewn gwneud penderfyniadau gyda nifer o grwpiau disgyblion yn cefnogi ac yn datblygu negeseuon allweddol hybu iechyd. Caiff ddisgyblion gyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymunedol a thwrnameintiau chwaraeon lleol.

Mae hawliau plant yn sylfaenol i ethos yr ysgol yn ogystal â chysylltiadau rhyngwladol cryf a chyswllt â’r rhaglen Ysgolion Eco sydd wedi cyfrannu at ennill y dyfarniad.

Dywedodd Roger Guy, Pennaeth yr ysgol: “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi ennill y dyfarniad pwysig yma. Rwy’n falch iawn fod holl gymuned yr ysgol yn parhau i gydweithio i hyrwyddo llesiant disgyblion a staff yma yn Ysgol Gynradd Gilwern.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Maureen Powell, Cadeirydd Sir Fynwy: “Mae’n bleser mawr cyflwyno’r dyfarniad haeddiannol yma i Ysgol Gynradd Gilwern. Mae disgyblion, staff a chymuned ehangach yr ysgol wedi datblygu gwerthoedd sy’n rhoi blaenoriaeth i iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol. Rwy’n falch iawn o lwyddiannau pobl ifanc yn Sir Fynwy”.

Mae dros 5,000 o breswylwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy Cyngor Sir Fynwy ers ei lansio ym mis Tachwedd. Mae’r ap yn galluogi pobl i gysylltu gyda’r cyngor yn rhwydd, cael mynediad i wybodaeth yn gyflym a gallu gofyn am eitemau megis blychau a bagiau ailgylchu. Gellir lawrlwytho’r ap yn gyflym ac yn rhwydd ar unrhyw ffôn clyfar neu ddyfais llechen drwy fynd i’r Stôr apiau, chwilio am Fy Sir Fynwy a chofrestru ar gyfer yr ap.

Mae manteision allweddol Fy Sir Fynwy yn cynnwys:

 • Y gallu i gyfathrebu gyda’r cyngor unrhyw adeg o’r dydd, o unrhyw leoliad, heb fod angen ffonio neu ymweld â hyb cymunedol lleol.
 • Os yw pobl yn gweld rhywbeth yr hoffent roi adroddiad arno, gallant dynnu llun a chysylltu â’r cyngor ar unwaith.
 • Derbyn y newyddion diweddaraf gan y cyngor, drwy gofrestru ar gyfer amrywiaeth o hysbysiadau a gwybodaeth.
 • Mae’r offer mapio lleol yn galluogi preswylwyr i gael gwybodaeth benodol i’w cartref megis gwybodaeth am ailgylchu, gorsaf bleidleisio a chynllunio. Mae’n rhwydd defnyddio adran Mapio Lleol yr ap drwy roi cod post a gallant hefyd gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y sir.

Cafwyd adborth cadarnhaol gan bobl y sir. Dywedodd rhywun sy’n byw yn Gilwern ‘Fe wnes symud i’r ardal yn ddiweddar ac rwyf eisoes wedi lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy. Bu’n ffordd wirioneddol ddefnyddiol i gael gwybodaeth am beth sy’n digwydd yn cynnwys casgliadau sbwriel ac mae wedi fy helpu i gofrestru i dalu fy nhreth gyngor ar-lein.”

Dywedodd y Cyng Bob Greenland, Aelod Cabinet Arloesedd, Menter a Hamdden: “Mae’n wych gweld cynifer o’n preswylwyr yn cofrestru ar gyfer ap Fy Sir Fynwy. Mewn cymdeithas cynyddol ddigidol, mae ap Fy Sir Fynwy yn galluogi preswylwyr i reoli’r wybodaeth a gânt ac yn rhoi dull arall eto i gyfathrebu gyda’r awdurdod lleol. Mae’r ap yn datblygu’n barhaus a chaiff mwy o swyddogaethau eu hychwanegu yn y dyfodol gyda swyddogion yn gwrando ar adborth gan breswylwyr am yr hyn yr hoffent ei weld. Gobeithiwn y bydd mwy a mwy o bobl yn cofrestru.’

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy yn ddiweddar wedi lansio gwefan gwedd newydd, hollol ddwyieithog i ddarparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.

Mae’r wefan – www.monfis.org.uk – yn cynnwys gwybodaeth am bob math o ofal plant ar draws y sir, manylion sut i wneud cais am addysg gynnar a chyllid, rhestri gwasanaethau i deuluoedd, yn cynnwys beichiogrwydd a chefnogaeth i rieni newydd, cefnogaeth anghenion ychwanegol, adloniant partïon pen-blwydd, cefnogaeth rhianta a llawer mwy. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i fod yn ofalwyr plant, yr hyn i edrych amdano wrth ddewis gofal plant a sut i ganfod help ar gyfer costau gofal plant. Gall sefydliadau annibynnol gyflwyno manylion gwasanaethau a digwyddiadau ar gyfer eu hystyried, rhoi gwybodaeth am swyddi gwag ar y safle a chael sylw ar faner newyddion sy’n sgrolio ar y dudalen gartref.

Bu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy ar gael ers 2003 dan enw’r Gwasanaeth Gwybodaeth Plant. Caiff y gwasanaeth ei redeg gan y cyngor a’i arwain gan Lywodraeth Cymru ac mae ei angen i ddarparu gwybodaeth i rieni am ofal plant. Dros gyfnod ehangodd y gwefan i gynnwys yr holl wasanaethau sydd ar gael i deuluoedd a rhoi sylw i weithgareddau gwyliau ysgol, digwyddiadau hwyl i’r teulu, cyrsiau cymorth cyntaf, gwasanaethau a phrosiectau teulu lleol a chenedlaethol.

Defnyddir tudalen Facebook boblogaidd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (www.facebook.com/moncfis)
mewn cysylltiad â’r wefan gan ei gwneud yn rhwydd i bobl ddarganfod gwybodaeth newydd ac yn rhwydd i ddarparwyr hyrwyddo eu gwasanaethau.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae ein gwefan ragorol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnwys llwyth o ddeunydd defnyddiol yn cynnwys gofal plant, addysg gynnar a’n cynlluniau Dechrau’n Deg a Phroseict Acorn, help gyda chyllid, swyddi gwag a hyfforddiant. Mae’n sionc, deniadol ac yn wirioneddol ddefnyddiol ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â magu teulu”.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn hysbysu rhieni a gwarcheidwaid plant sydd i ddechrau addysg gynradd fis Medi nesaf mai’r dyddiad cau i wneud cais am leoedd ysgol yw 12 Ionawr 2018.

Mae plant a anwyd rhwng 1 Medi 2013 a 31 Awst 2014 yn gymwys i gychwyn mewn dosbarthiadau derbyn ym mis Medi 2018 a gofynnir i rieni gwblhau eu ceisiadau cyn y dyddiad cau o 12 Ionawr 2018. Hyn fydd yn rhoi’r cyfle gorau iddynt o sicrhau fod eu plentyn yn mynychu eu hysgol dewis cyntaf. Mae’n rhaid i rieni sy’n byw yn Sir Fynwy wneud cais i’r cyngor hyd yn oed os yw eu hysgol dewis cyntaf y tu allan i ffiniau’r sir (ac eithrio ysgolion yng Nghasnewydd lle dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol i gyngor y ddinas).

Gall rhieni wneud cais yn defnyddio system gais ar-lein y cyngor. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.monmouthshire.gov.uk neu gall rhieni ofyn am becyn cais drwy ffonio tîm derbyn y cyngor ar 01633 644508 neu e-bost: schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk.

Mae llenwi ffurflen gais yn mynegi dewis ysgrifenedig ar gyfer ysgol yn rheidrwydd cyfreithiol a nodir yng Nghod Ymarfer Derbyn Ysgolion. Yn ychwanegol, er bod pob ysgol o fewn y sir yn gwasanaethu dalgylch penodol ni all rhieni neu warcheidwaid dybio y bydd eu plant yn cael mynediad yn awtomatig. Caiff rhieni sy’n cyflwyno ffurflenni cais erbyn y dyddiad cau o 12 Ionawr eu hysbysu erbyn 16 Ebrill 2018 fan bellaf pa ysgol y bydd eu plentyn yn ei mynychu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ysgolion a dysgu: “Mae’n hollbwysig fod rhieni’n gwneud cais am leoedd ysgol mewn pryd. Caiff ceisiadau nas cyflwynir erbyn 12 Ionawr eu hystyried ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser. Mae hyn yn golygu fod rhieni sy’n gwneud cais hwyr mewn mwy o risg y caiff lleoedd mewn ysgolion heblaw eu dewis cyntaf eu dyrannu ar gyfer eu plant – hyd yn oed er bod ganddynt blant eraill eisoes yn yr ysgol.”

Cysylltwch ag Uned Ysgolion a Mynediad Myfyrwyr ar 01633 644508 neu e-bost schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ddydd Mawrth 10 Hydref gyda chyfres o ddigwyddiadau llesiant sy’n cefnogi thema eleni o Iechyd Meddwl yn y Gweithle.

Cynhelir y sesiynau Llesiant ar draws y sir i helpu staff i adnabod arwyddion o straen a hefyd roi gwybodaeth am yr ystod o ffyrdd a all helpu a chefnogi cydbwysedd gwaith bywyd cadarnhaol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn credu fod iechyd meddwl a chorfforol yn hanfodol ar gyfer gweithle hapus ac effeithiol.

Cynhelir y sesiwn cyntaf ddydd Mawrth 10 Hydref ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Caiff staff o bob rhan o’r gweithlu eu hannog i fynychu’r sesiwn wybodaeth fer fydd yn rhoi gwybodaeth iddynt i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol.

Mae’r cyngor yn credu fod cadw ac aros yn iach yn feddyliol a chorfforol yn bwysig iawn i bawb yn Sir Fynwy. Mae gan Sir Fynwy gyfoeth o sefydliadau a grwpiau sy’n helpu a chefogi unigolion a theuluoedd. Mae bod yn egniol a chreadigol yn rhai o’r ffyrdd y gall cymunedau wella iechyd a llesiant meddwl.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynhyrchu tair ffilm fer sy’n dangos y gweithgareddau sydd ar gael ar draws y sir ar gyfer preswylwyr a fu mewn risg o ddioddef salwch meddwl ac a fanteisiodd o ddysgu sgiliau newydd a chanfod cyfeillgarwch. Bydd y ffilmiau ar gael ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Bydd, dydd Mawrth 10 Hydref ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Cyngor, Facebook a Twitter.

Dywedodd Sara Jones, Aelod Cabinet Cyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:

“Mae llesiant ein cymunedau a staff mor bwysig. Rwy’n angerddol am hyrwyddo iechyd meddwl ac fel awdurdod rydym yn awyddus i gefnogi’r nifer fawr o sefydliadau yn ein sir sy’n cael cymaint o effaith ar iechyd meddwl ein preswylwyr. Drwy godi ymwybyddiaeth o’r nifer fawr o ffyrdd i wella iechyd a llesiant, bydd mwy o bobl yn sylweddoli y gall pethau bach wneud gwahaniaeth mawr. Mae ymuno â chlwb, cwrdd â phobl newydd neu ymchwilio ein sir hardd yn ffyrdd bach i gael effaith.’

Bydd Castell Cil-y-coed yn cynnal ei sbloet tân gwyllt flynyddol ddydd Sul 5 Tachwedd gyda’r clwydi’n agor am 4.30pm a’r arddangosiad yn cychwyn am 7pm. Bydd y tân gwyllt yn parhau am tua 20 munud. Wedi’i drefnu gan grwpiau cymunedol, Castell Cil-y-coed a’r sefydliad twristiaeth Ymweld â Sir Fynwy ac mewn partneriaeth hir gyda’r orsaf radio Capital FM, mae’r digwyddiad blynyddol yn denu torfeydd mawr a daeth yn gynyddol boblogaidd.

Mae tocynnau sy’n costio £7.50 ar gyfer oedolion a £4.50 ar gyfer plant ar gael drwy ymweld â www.caldicotcastle.co.uk. Mae’r mynediad yn rhad ac am ddim i blant dan dair oed ond byddant yn dal i fod angen tocyn i fynychu. Mae’r trefnwyr yn pwysleisio fod yn rhaid cael tocynnau ar gyfer y digwyddiad ac na fydd unrhyw docynnau ar gael ar y glwyd. Mae’n rhaid i blant dan 13 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Gellir parcio yn yr archfarchnad Asda leol, safle Mitel ger y castell a maes parcio Ffordd Jiwbilî yng nghanol Cil-y-coed. Yn ogystal â’r tân gwyllt, bydd adloniant gan Capital FM, bwytawyr tân a ffair. Bydd bwyd a diod ar gael yn cynnwys bar trwyddedig, ond ni chaniateir i’r rhai sy’n mynychu ddod â’u bwyd a diod eu hunain gyda nhw.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden a thwristiaeth: “Dyma’r bumed flwyddyn i ni gynnal sbloet tân gwyllt yma ac mae Castell Cil-y-coed yn lleoliad perffaith ar gyfer y math yma o achlysur. Gall teuluoedd edrych ymlaen at arddangosiad gwych ac adloniant rhagorol.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.visitmonmouthshire.com/fireworks-FAQ.

Mae dwy elusen leol wedi manteisio o gyllid a gasglwyd er budd apêl cyn Gadeirydd Sir Fynwy.
Cafodd yr elusennau Gofal Hosbis Dewi Sant a Tŷ Hafan eu dewis fel elusennau’r Cynghorydd Jim Higginson yn ystod ei gyfnod yn y swydd (Mai 2016 i Mai 2017) ac roedd yn falch iawn i deithio i bencadlys y ddau sefydliad i gyflwyno sieciau am £2,386.96.
Dywedodd Gemma Sandhu, codwr arian cymunedol/digwyddiadau Gofal Hosbis Dewi Sant ar gyfer ardal Sir Fynwy a Chasnewydd: “Ar ran pawb yng Ngofal Hosbis Dewi Sant, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Jim Higginson a’i dîm am ddewis cefnogi ein helusen drwy gydol 2016/17. Gwneir defnydd da iawn o’r swm gwych o arian a godwyd i ofalu am ein cleifion yn yr uned newydd i gleifion mewnol. Rwyf mor falch i mi fedru dangos Mr Higginson o amgylch ein hadeilad newydd gwych.
“Y digwyddiad codi arian cyntaf oedd y te prynhawn hyfryd yng Nghastell Cil-y-coed. Roedd yn bleser mawr cwrdd â’r cynrychiolydd o Tŷ Hafan a’r llu o westeion yn y digwyddiad. Rwy’n gwybod y cafodd swm gwych o arian ei godi.
“Llawer o ddiolch unwaith eto am ddewis Gofal Hosbis Dewi Sant i fanteisio o’r holl waith caled yn ystod y flwyddyn.”
Mae Tŷ Hafan yn darparu cysur, gofal a chefnogaeth i deuluoedd sydd â phlant gyda chyflyrau sy’n cyfyngu bywyd. Mae’r elusen yn cefnogi dros 12 teulu o ardal Sir Fynwy ar hyn o bryd. Dywedodd Kelly Dibble, rheolwr codi arian rhanbarthol: “Bu’n bleser gweithio gyda’r Cynghorydd Higginson ac fe wnaeth hyd yn oed ymuno â ni yn yr hosbis ar gyfer ein panto Nadolig! Mae’r cyfraniad hael yma’n golygu y gallwn barhau i gefnogi’r teuluoedd yma yng Nghymru sydd fwyaf ein hangen. Diolch i chi gyd am eich holl waith caled!”
Meddai’r Cynghorydd Higginson: “Rwy’n falch iawn i gefnogi gwaith gwych Tŷ Hafan a Gofal Hosbis Dewi Sant a hoffwn ddiolch i Pauline, fy Nghonsort, am fy nghefnogi drwy gydol y flwyddyn ac i’r aelodau, staff a chefnogwyr niferus o’r cyngor a wnaeth ein dyletswyddau yn gymaint haws tra’n cynrychioli Sir Fynwy yn ogystal â fy nghydweithwyr o awdurdodau eraill.
“Dewisais fy nwy elusen oherwydd eu cymorth rhagorol i deuluoedd sydd ag anwyliaid yn dioddef salwch difrifol. Heb yr help hwnnw, ni fyddai’r teuluoedd hynny yn cael fawr ddim seibiant, neu ddim seibiant o gwbl, ar yr adegau pan maent fwyaf ei angen.”

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi gosod ei bwynt gwefru cyhoeddus cyntaf ar gyfer ceir trydan yng Nghas-gwent ac yn anelu creu cyfleusterau tebyg mewn trefi eraill. Mae’r pwynt gwefru yn yr ardal parcio am ddim yn y Stryd Gymreig ac mae ei logo glas llachar yn golygu ei fod yn rhwydd ei adnabod.

Mae tocynnau i gael cyflenwad o drydan ar gael yn ystod oriau swyddfa o hyb cymunedol y cyngor sy’n gyfagos a hefyd o Hotel Greenman Backpackers yn y dref yn Sgwâr Beaufort gerllaw tan 10pm. Mae’r tocynnau’n costio £5 a chaiff ceir barcio am ddim tra’u bod yn defnyddio’r pwynt gwefru. Mae hyn yn cydnabod y bydd gwefru weithiau’n cymryd mwy na’r 30 munud a gynigir i gerbydau eraill ar gyfer parcio am ddim yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Mae cynnydd sylweddol yn nifer y cerbydau trydan a bydd yn cynyddu ymhellach wrth i’r dewis o gerbydau ehangu. Mae prinder pwyntiau gwefru yn anfantais sylweddol i dwf cerbydau trydan felly bydd ein cyfleusterau newydd yng Nghas-gwent yn annog gyrwyr i wneud dewis mwy cynaliadwy a chyfeillgar i’r amgylchedd.”

Gall pobl yn Sir Fynwy sy’n cychwyn, rhedeg neu dyfu eu busnes eu hunain fanteisio o gyfres o weithdai rhad ac am ddim a gyflwynir gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru. Nod y cyrsiau yw rhoi’r dulliau a’r wybodaeth i ddarpar entrepreneuriaid i ddatblygu eu syniadau ymhellach, gan wneud llwyddiant o’u busnesau.

Caiff y gweithdai eu cyflwyno gan gynghorwyr profiadol a chawsant eu cynllunio i roi gwybodaeth fanwl, datblygu sgiliau ymarferol ac ysbrydoli hyder ymysg darpar entrepreneuriaid yng Nghymru ar ddechrau eu taith fusnes. Maent yn helpu cynrychiolwyr i asesu eu sgiliau personol ac yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys cynllunio busnes ac ariannol, prisio, marchnata, canfod cyllid, recriwtio a materion cyfreithiol a chydymffurfiaeth.

Cynhelir gweithdai fel sy’n dilyn:

Cychwyn a Rhedeg Busnes – Neidio i’r Dwfn: 9.30am i 4.00pm
• Trefynwy – Dydd Llun 16 Hydref
• Casnewydd – Dydd Iau 19 Hydref

Mae Busnes Cymru hefyd yn cynnig cyrsiau ar gyfer pobl sydd eisoes yn rhedeg eu busnesau eu hunain:

Treth a Chadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm
• Casnewydd – Dydd Mawrth 10 Hydref
Cyfrif Maint y Farchnad: 1.30pm i 4.30pm
• Casnewydd – Dydd Llun 23 Hydref

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Aelod Cabinet Menter Cyngor Sir Mynwy: “Un o flaenoriaethau’r cyngor yw cefnogi busnesau a chreu swyddi felly rydym yn falch iawn i argymell y gweithdai defnyddiol hyn i unrhyw un sy’n anelu sefydlu eu busnes eu hunain yn y sir.”

Ychwanegodd David apjohn-Williams, Rheolwr Rhanbarthol De Cymru ar ran Busnes Cymru: “Mae annog a chefnogi busnesau i gychwyn, tyfu a chreu swyddi ledled Cymru yn rhan ganolog o’n strategaeth yn Busnes Cymru. Credwn fod ein gweithdai yn rhoi cyfle gwych i bobl yr ardal i sicrhau dealltwriaeth o’r egwyddorion allweddol a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gychwyn a rhedeg eu busnesau eu hunain.

“Rydym yn falch iawn i fedru cynnal y gweithdai hyn ar gyfer pobl yn Sir Fynwy ac rwy’n annog unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu syniad busnes neu dyfu ei busnes y ddod draw.”

Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes.

I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac archebu lleoedd ewch i https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

I ganfod sut gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu eich busnes, ffoniwch 0300 060 3000, dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru/ neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.

Mae gwaith diogelwch hanfodol oherwydd ymsuddiant ar ffordd yr A466 rhwng Cas-gwent a Thyndyrn yn golygu y bydd Cyngor Sir Fynwy yn gosod set o oleuadau traffig i’r gogledd o hen fynedfa chwarel Livox. Bydd goleuadau yn gweithredu o ddydd Llun 9 Hydref tan ddiwedd y mis a byddant yn galluogi’r cyngor i gynnal ymchwiliadau daear a drilio twll turio. Bydd yr ymchwiliadau yn rhoi data hanfodol fel y gall y cyngor maes o law sefydlogi’r ffordd drwy ei hailalinio i mewn i’r bryn cyfagos.

Bydd y goleuadau yn gymharol agos at set arall ger mynedfa chwarel Livox – canlyniad cwymp creigiau – felly er mwyn lleihau ymyriad caiff y ddwy set o oleuadau eu rheoli â llaw yn ystod oriau gwaith nes bydd y cyngor yn hyderus y gellir eu gweithredu’n awtomatig. Os oes problemau’n codi, bydd y goleuadau’n dychwelyd i gael eu rheoli â llaw nes cwblheir gwaith ymchwilio safle.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros weithrediadau’r sir: “Efallai y bydd ychwanegu set arall o oleuadau dros dro ar yr A466 yn achosi rhwystredigaeth i fodurwyr ond mae’r ddaeareg a natur yr ardal o gwmpas yn golygu fod yn rhaid i ni roi’r flaenoriaeth bennaf i ddiogelwch nes y gallwn sicrhau datrysiad parhaol ar gyfer y darn hwn o ffordd.”

Bydd set arall o oleuadau ar yr A466 yn agos i safle picnic Wyndcliffe yn parhau i weithredu, eto am resymau diogelwch ar ôl cwymp creigiau ac amodau daearegol anodd.

Caiff preswylwyr a busnesau yn Sir Fynwy eu hannog i fynychu cymhorthfa leol ar fand eang cyflym iawn a gynhelir gan Openreach yn Hen Ysgol Rhaglan rhwng 5.30pm-8.30pm ddydd Iau 5 Hydref.

Gyda mwy nag wyth allan o bob deg cartref a busnes yn medru derbyn band eang cyflym iawn heddiw ar draws Sir Fynwy fel canlyniad i ymestyn ffibr gan beirianwyr Openreach ar draws y sir, mae mwy o gyfle i wneud mwy ar-lein nag erioed o’r blaen.

Bydd y gymhorthfa yn rhoi cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Fynwy i holi peirianwyr a chynllunwyr Openreach am ymestyn ffibr, sut y gall eu helpu a chanfod beth yw eu hopsiynau os nad ydynt wedi’u cynnwys yn y rhaglen ymestyn bresennol.

Dywedodd Ed Hunt, cyfarwyddwr rhanbarthol Openreach, y busnes rhwydwaith lleol sy’n rhan o Grŵp BT: “Mae ymestyn band eang cyflym iawn ledled Cymru yn brosiect enfawr sy’n chwyldroi sut ydym yn byw, gweithio, dysgu a chwarae.

“Caiff mwy a mwy ei wneud ar-lein. Er enghraifft, gall busnesau ehangu i farchnadoedd newydd gyda chysylltiadau rhyngrwyd cyflym a dibynadwy neu arbed amser ac arian drwy wneud pethau fel lawrlwytho dogfennau mawr yn gyflymach.

“Gall cyflymder band eang uwch helpu teuluoedd mewn cynifer o ffyrdd. O wneud y siopa wythnosol i helpu eich plant gyda’u gwaith cartref ar-lein, mae teuluoedd yn gweld y gwahaniaeth y gall band eang cyflym iawn ei wneud i’w bywydau.

“Yr hyn sy’n bwysig ei gofio fod angen i fusnesau a theuluoedd sy’n gallu derbyn band eang cyflym iawn ei archebu gyda darparydd gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) er mwyn dechrau derbyn band eang cyflym iawn. Nid yw’r uwchraddio yn digwydd yn awtomatig.

“Ar gyfer y rhai sy’n methu archebu ar hyn o bryd, hoffwn ddweud y byddwn yn parhau i ymestyn ffibr ar draws y sir ac y bydd ein peirianwyr yn parhau i weithio’n galed i ymestyn ffibr mor bell ac mor gyflym ag sydd modd.”

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones o Gyngor Sir Fynwy:

“Mae band eang yn fater a godwyd dro ar ôl tro gan breswylwyr a busnesau yn Sir Fynwy.

“Rwy’n falch fod Openreach wedi cytuno cynnal sesiwn galw heibio fel y gallant ateb ymholiadau gan aelwydydd a rhoi datrysiadau posibl lle mae heriau ar hyn o bryd. Rwy’n annog y cyhoedd i fynychu’r cyfarfod, bydd yn llwyfan perffaith i’n cymunedau rannu eu sylwadau gyda BT Openreach a galluogi gwella mynediad.”

Os gall aelwydydd neu fusnesau dderbyn band eang cyflym iawn, ni fydd yr uwchraddio’n digwydd yn awtomatig a dylent gysylltu â’u darparydd gwasanaeth rhyngrwyd (ISP) i archebu’r gwasanaeth.

Gofynnir i bobl sy’n dymuno mynychu cymhorthfa Openreach yn Rhaglan i gofrestru eu diddordeb gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail apwyntiad yn unig. I archebu lle, cysylltwch  â openreachcymru@grayling.com.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn un o’r awdurdodau lleol sy’n perfformio orau yng Nghymru ac mae ei wasanaethau’n parhau i berfformio’n dda yn ôl data a gyhoeddwyd heddiw gan Uned Ddata Cymru, rhan o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r data’n cymharu perfformiad pob un o’r 22 cyngor yng Nghymru.

Mae’r cyhoeddiad yn cynnwys data ar amrywiaeth o wasanaethau ac yn dangos fod perfformiad llawer o wasanaethau’r cyngor ymysg y gorau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys addysg, ailgylchu a llyfrgelloedd. Un enghraifft o berfformiad rhagorol yw gwasanaeth gwastraff y cyngor lle mae trigolion Sir Fynwy unwaith eto wedi cynyddu faint a ailgylchant i helpu’r awdurdod i gyrraedd targedau. Mae rhai meysydd ble mae angen i’r cyngor wella perfformiad ac mae ganddo gynlluniau ar waith i wneud hynny.

Wrth roi sylw ar y data a gyhoeddwyd dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor:

“Rwy’n falch fod y data hwn yn parhau i ddangos ein bod ymysg yr awdurdodau sy’n perfformio orau yng Nghymru. Rydym wedi gweithio’n wirioneddol galed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i wneud y cyngor yn fwy effeithiol. Rydym wedi rheoli cyllidebau is heb ostwng gwasanaethau rheng-flaen ar gyfer y rhan o bobl ac mae perfformiad wedi gwella ymhellach mewn llawer o feysydd gwasanaeth. Er y gwnaed cynnydd sylweddol yn 2016-17, mae rhai meysydd yn dal i fod lle mae angen i ni wella a byddwn yn canolbwyntio ar hynny.

“Byddwn yn parhau i roi blaenoriaeth i’r gwasanaethau hynny sy’n cael yr effaith fwyaf ar lesiant ein preswylwyr a gosod y sefydliad ar lwybr a all sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau yn Sir Fynwy.”

Bydd cynghorwyr yn derbyn y gwerthusiad llawn o berfformiad yr awdurdod yn 2016-17 mewn cyfarfod o’r cyngor sir ar 21 Medi. Mae gwybodaeth bellach ar gynlluniau perfformiad y cyngor ar gael yn www.monmouthshire.gov.uk/improvement.

Bu Sir Fynwy yn dathlu diwrnod bendigedig o lesiant y penwythnos hwn yn Sioe Brynbuga gyda miloedd o ymwelwyr yn heidio i babell arddangosfa’r cyngor a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i’w cadw’n iach a heini – o golff gwirion, ymchwilio’r llwybr cefn gwlad, gwirfoddoli, celf a chrefft, cerddoriaeth, dawnsio, peintio wynebau i ymlacio gyda chyfeillion dros dishgled o dde. Cafwyd adloniant drwy gydol y dydd gan berfformwyr lleol yn cynnwys Côr Menywod Allegra, deuawd acwstig Silurian a dawnswyr bola Topaz Tribal.

Roedd y babell orlawn yn cynnwys gwirfoddolwyr a staff o dimau cefn gwlad, hamdden, gwybodaeth ymwelwyr, amgueddfeydd, gwasanaeth ieuenctid a maethu y cyngor yn ogystal ag eraill o’r hybiau cymunedol, Careline, grŵp garddio Parc Mardy a gwasanaeth Gosodiadau Sir Fynwy. Cyfrannodd partneriaid o’r gwasanaeth iechyd, Dewis Cymru (mae eu gwefan www.dewis.wales yn hyrwyddo llesiant yng Nghymruj), Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Rhannu Bywydau, Cysylltiadau Cymunedol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru, Masnach Deg Sir Fynwy ac Ambiwlans Awyr Cymru at lwyddiant yr arddangosfa. Cafodd preswylwyr gyfle unigryw i siarad gyda chynghorwyr sir mewn amgylchedd anffurfiol a diddorol.

Dywedodd Maureen Powell, Cadeirydd y Cyngor: “Roedd yn wych cwrdd â’n cymuned yn Sioe Brynbuga a gweld pawb yn cael hwyl, yn tynnu hunluniau a chael sgwrs am yr hyn sydd bwysicaf yng nghymuned Sir Fynwy. Cofrestrodd llawer o bobl ar gyfer ap Fy Sir Fynwy sydd ar gael o’r stôr apiau ac sy’n rhoi adborth i ni am bopeth yn ymwneud â Sir Fynwy. Roedd y caffe i hyrwyddo gwirfoddoli, crefftau gyda menywod Crefftus y Fenni a maethu, peintio wynebau gyda’r gwasanaeth iechyd a golff gwirion gan ein tîm hamdden i gyd yn boblogaidd tu hwnt. Roedd yn bleser croesawu’r gwasanaeth Ambiwlans Awyr sy’n un o fy elusennau fel Cadeirydd eleni. Hoffwn ddiolch i fy holl gydweithwyr yng Nghyngor Sir Fynwy a gwirfoddolwyr a gydweithiodd i wneud y diwrnod yn un mor llwyddiannus.”

Mae amgueddfa yn Sir Fynwy wedi ennill gwobr bwysig am ei harddangosfa gyfredol yn dangos cyfraniad menywod i gymdeithas.

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi ennill gwobr Prosiect Hanes Cymunedol y Rhwydwaith Hanes Menywod am ei harddangosfa Menywod Sir Fynwy yn Gwneud Gwahaniaeth sy’n rhedeg tan 11 Mawrth 2018. Mae’r prosiect yn ymchwilio cyfraniad menywod y sir at ennill yr hawl i bleidleisio, ymdrech y rhyfel, amaethyddiaeth, y mudiad heddwch a sut mae ymgyfraniad parhaus mewn gwahanol faterion yn dal i wella bywydau menywod, yn lleol ac yn fyd-eang.

Dyfarnwyd y wobr i’r tîm a greodd y prosiect gan, am neu ar gyfer menywod mewn ardal neu gymuned neilltuol a gwblhawyd rhwng Ionawr 2016 a Mai 2017. Y beirniaid oedd panel o gynrychiolwyr o’r Rhwydwaith Hanes Menywod, The History Press, swyddogion treftadaeth a haneswyr cymunedol a chafodd y wobr ei rhannu gydag Amgueddfa Darganfod Newcastle am ei chynllun Tiny Sparks.

Mae prosiect Amgueddfa’r Fenni yn arddangosfa gydweithiol a guradwyd gan grŵp o wirfoddolwyr o wahanol oedran – person graddedig, dau fyfyriwr prifysgol ac aelod o’r gymuned, yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol. Canmolodd y beirniaid dîm yr amgueddfa am y “ffordd frwdfrydig mae grwpiau cymunedol o bob oedran a diwylliant wedi cydweithio i ddod â’u deunydd eu hunain i roi goleuni ar hanesion menywod. Roedd y panel eu hysbrydoli o weld amgueddfa wledig fach yn gweithio mewn modd mor greadigol.”

Mae ffilm fer am yr arddangosfa ar gael yn www.facebook.com/MonmouthshireCC/videos/1496505690383864/. Mae cyfweliad ar gael gyda rhai o’r tîm curadwyr yn y seremoni wobrwyo ar sianel YouTube y Rhwydwaith Hanes Menywod (WM): https://youtu.be/bBVX2NYWBWo

Cynhelir cynhadledd ryngwladol bedwar diwrnod yn y Fenni y mis hwn fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu bwyd cynaliadwy. Trefnwyd y gynhadledd gan y grŵp Amaeth-Trefol lleol, a bydd yn cynnwys cynrychiolwyr o ddeg dinas Ewropeaidd ac fe’i cynhelir rhwng 14 a 17 Medi yng Nghanolfan Mihangel Sant. Bydd hefyd yn rhan o Ŵyl Fwyd y Fenni am un diwrnod.

Mae Amaeth-Trefol, rhwydwaith Urbact http://urbact.eu/agri-urban, yn ymwneud ag ailfeddwl am ddulliau a ffyrdd o gynhyrchu bwyd ac ysgogi potensial twf drwy arloesi a modelau busnes newydd, gan ddatblygu cysylltiad rhwng gofodau trefol a gwledig gyda’r nod o ysgogi cyflogaeth. Mae’n adeiladu ar y bartneriaeth o 11 anheddiad yn cynrychioli 10 o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y Fenni yw’r unig dref yn y Deyrnas Unedig sy’n cymryd rhan yn y prosiect ynghyd â
Baena (Sbaen), Mollet Del Valles (Sbaen), Pyli (Gwlad Groeg), Petrinja (Croatia), Cesena (Yr Eidal), Jelgava (Latfia), Fundao (Portiwgal), Mouans Sartoux (Ffrainc), Soldertalje (Sweden) a LAG Pays De Condruses (Gwlad Belg).

Yn y digwyddiad ymylol yng Ngŵyl Fwyd y Fenni, bydd y bartneriaeth Amaeth-Trefol yn croesawu’r Athro Kevin Morgan fydd yn cynnig ei olwg unigryw ar “Pwysigrwydd agenda bwyd cynaliadwy/Yr hyn a ddywed bwyd amdanoch chi a’ch cymuned”. Bydd David Morris, Dirprwy Bennaeth Bwyd ar ran Llywodraeth Cymru, yn esbonio Amaeth-Trefol yng nghyd-destun strategaeth bwyd a chynlluniau Llywodraeth Cymru. Bydd Miguel Sousa, Prif Swyddog Gweithredol INOVA a Phrif Arbenigydd prosiect Urbact III Amaeth-Trefol yn siarad am yr arloeseddau cudd sy’n digwydd ledled Ewropa gweddill y byd, tra bydd Sidarth Sharma o Ŵyl Fwyd Shambala yn cynnig ei ddirnadaeth a’i syniadau ar “Creu System Fwyd mewn Unbennaeth Haelfrydig”.

Dywedodd John Prosser, cydlynydd y grŵp Urbact lleol: “Rydym yn falch iawn i gymryd rhan yng Ngŵyl Fwyd y Fenni, gan gynnig digwyddiad ymylol fydd yn rhoi gwybodaeth a thrafodaeth ar ‘le bwyd.”

Mae’r digwyddiad ymylol yn rhad ac am ddim ac mae tocynnau a gwybodaeth ar gael yn: http://www.abergavennyfoodfestival.com/programme/the-place-for-food/ neu drwy gysylltu â Deseriemansfield@monmouthshire.gov.uk .

Mae amserlen lawn Gŵyl Fwyd y Fenni ar gael yn: http://www.abergavennyfoodfestival.com/

Bydd hefyd gyfle i glywed am ddatblygiad bwyd y partneriaid fydd yn cynnal sesiwn holi i drafod prosiectau a ddatblygwyd mewn rhannau eraill o Ewrop.

Caiff y prosiect ei gefnogi gan Gyngor Tref y Fenni a Chyngor Sir Fynwy gyda chyllid gan raglen URBACT 111 yr Undeb Ewropeaidd. Mae’n derbyn arian cyfatebol gan Gyngor Sir Fynwy.

Mae ffotograffydd hunangyflogedig o’r Fenni’n cefnogi ymgyrch newydd i hyrwyddo manteision band eang cyflym iawn ac annog eraill i fynd ati i’w ddefnyddio ar draws y sir.
Mae Leighton Morris yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru yn sgil ei brofiad personol o bwysigrwydd gwasanaeth rhyngrwyd cyflym i’w fusnes a’r ffordd mae’n cyflymu ei fywyd bob dydd.

Gan ei fod yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth a bod cyflymder y band eang confensiynol yn cyfyngu ar ei allu i ffrydio rhaglenni teledu a siopa ar y we, penderfynodd Leighton newid i’r band eang cyflym iawn cyn gynted ag y darparwyd y gwasanaeth yn lleol.

Meddai Leighton: “Fel teulu, mae’n amlwg ein bod yn dibynnu fwyfwy ar y rhyngrwyd ar gyfer pob agwedd ar ein bywydau o siopa bwyd a bancio i ffrydio rhaglenni teledu a ffilmiau felly mae cysylltiad cyflym yn gwneud bywyd yn haws ac yn symlach.

“Yn hytrach nag aros am oesoedd i wefan lwytho, yn awr mae modd gwneud popeth drwy glicio botwm ac mae tasgau diflas fel siopa bwyd yn cymryd munudau yn lle oriau.

“Mae fy mab hefyd yn diddori mwy a mwy mewn gwylio unrhyw beth o fideos cerddoriaeth i bêl-droed a Minecraft ar YouTube felly mae cael cysylltiad cyflym iawn yn golygu ei fod yn gallu eu gwylio’n hawdd heb rwystredigaeth byffro parhaus. Hefyd mae modd clicio botwm i lawrlwytho ffilmiau i’r ipad ar gyfer teithiau hir yn y car ac mae hyn yn cadw Charlie yn dawel yn y car am oriau.
“Mae’n wir fod band eang cyflym iawn yn helpu i leihau’r straen o siopa a’n galluogi i fwynhau gwylio ffilmiau a set focsiau yn haws, ond hefyd mae’r gwasanaeth wedi bod yn hanfodol i mi yn fy ngwaith o ddydd i ddydd yn rhedeg busnes fideograffeg teithiau rhithwir a ffotograffiaeth, 3D-PI.

“Mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i lawrlwytho ffeiliau fideo anferth yn gyflym a’u golygu a’u lanlwytho i’r cwmwl ar unwaith er mwyn eu rhannu â chleientiaid. Yn aml rwy’n gweithio i amserlen dynn ac mae angen imi ddychwelyd gwaith wedi’i olygu at y cleient yn gyflym iawn felly mae’r cysylltiad cyflym iawn yn fy ngalluogi i wneud hyn.

“Hefyd, byddaf weithiau yn cysylltu â chleientiaid trwy Skype i gael adborth a thrafod prosiectau ac mae’r cysylltiad cyflym iawn yn golygu bod y galwadau’n glir heb unrhyw oedi annifyr a phob dim yn gyflym a hawdd.

“Yn sicr byddwn yn argymell y gwasanaeth i bawb sydd mewn modd i’w dderbyn oherwydd yn wir mae’n gwneud gwahaniaeth i’ch bywyd mewn nifer o ffyrdd.”

Yn ogystal â chyflwyno’r dechnoleg drwy sector preifat, mae Cyflymu Cymru wedi darparu mynediad i fand eang cyflym iawn i 16,969 o fannau ychwanegol yn yr ardal.

Gyda thua 73% o raglen gyflwyno Cyflymu Cymru bellach wedi’i chwblhau yn Sir Fynwy, nod ymgyrch Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo band eang cyflym iawn i’r trigolion er mwyn dangos manteision y gwasanaeth ac annog defnydd pellach ohono ledled y sir.

Er bod y rhan fwyaf o’r sir bellach yn gallu cael band eang cyflymach os ydyn nhw’n dymuno, dyw canran fechan o lefydd ddim yn gallu gwneud hynny. Mae cymorth ar gael iddyn nhw ar wefan Llywodraeth Cymru neu drwy gysylltu â thîm band eang Llywodraeth Cymru.*

Meddai Julie James, Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru: “Er bod y rhan fwyaf o gartrefi Sir Fynwy bellach yn gallu derbyn band eang cyflym iawn os ydyn nhw’n dymuno, dyw llawer ddim yn gwbl ymwybodol o’i fanteision na sut i gael y gwasanaeth.

“Fel y dengys stori Leighton, mae cysylltiadau band eang cyflymach yn galluogi pobl i gadw mewn cysylltiad a siarad â phobl ar draws y byd yn gynt ac yn fwy effeithiol nag erioed o’r blaen. Mae hyn yn cynnwys lawrlwytho adnoddau dysgu mawr i blant, rheoli cyfrifon banc, siopa am fwyd, talu biliau’r cartref neu ddefnyddio gwasanaethau fideo fel Skype.

“Rydym am weld cymaint o bobl â phosib yn elwa ar y manteision hyn, a nod yr ymgyrch hon yw dangos sut mae’r dechnoleg yn effeithio ar fywydau miloedd o bobl mewn cymunedau ym mhob cwr o Gymru.”

Dylai cartrefi a busnesau yn Sir Fynwy sy’n dymuno elwa ar fanteision band eang ffibr cyflym ddewis darparwr gwasanaethau rhyngrwyd a chysylltu â’r darparwr i archebu’r gwasanaeth.

*Ewch i www.llyw.cymru/bandeang i weld pa wasanaeth band eang sydd ar gael. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rai nad ydynt yn gallu derbyn band eang cyflym iawn eto, oherwydd efallai bod cymorth ar gael dan gynllun Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru, sy’n darparu arian grant i fanteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn trwy ddulliau eraill.

Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru hefyd wrth law i sgwrsio â phobl leol am fand eang cyflym iawn yng Nghanol y Dref Trefynwy ar 1 Medi ac yn Sioe Brynbuga ar 9 Medi.

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i lesiant emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Dyma rai o’r materion bydd y Pwyllgor yn eu hystyried:

 • CAMHS Arbenigol
 • Cyllid
 • Pontio i Wasanaethau Oedolion
 • Cysylltiadau ag Addysg (deallusrwydd emosiynol a dulliau ymdopi iach)

 

 

Fel rhan o hyn, mae’r Pwyllgor am glywed gan pobl ifanc am y cymorth sydd ar gael iddynt a hefyd safbwyntiau gweithwyr proffesiynol ym maes addysg sy’n gweithio mewn ysgolion am yr hyfforddiant a’r adnoddau sydd ar gael iddynt.

Mynegwch eich barn yn ein harolwg drwy glicio ar y linc isod:

Plant a phobl ifanc: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PICAMHS

Gweithwyr proffesiynol addysg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/GPACAMHS

Bydd ymatebion i’r arolwg yn gwbl gyfrinachol a bydd pob cyfraniad yn ddienw.

Bydd yr arolwg yn cau ar 15 Hydref.

Bydd eich sylwadau’n cyfrannu at ymchwiliad y Pwyllgor a’i argymhellion terfynol. Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dibynnu ar fewnbwn gan bobl ifanc ac athrawon a bydd eich barn a’ch profiadau yn helpu’r Pwyllgor i ddeall pa gymorth sydd ar gael ar gyfer lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad yma a gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor drwy fynd i Cynulliad.Cymru/SeneddPPIA neu drwy ddilyn cyfrif Twitter @SeneddPPIA.