CDPRC_Logo_Colour_Reverse

Pwy sy’n gysylltiedig â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae deg o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyflawni Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Blaenau Gwent, Torfaen, Casnewydd a Chaerdydd.

Beth yw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd?

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys ardal o dde-ddwyrain Cymru sy’n cynnwys y deg awdurdod lleol.  Mae’r awdurdodau lleol wedi uno i fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar yr holl ranbarth, megis diweithdra a chysylltiadau trafnidiaeth gwael.

Beth mae’r Fargen Ddinesig yn gobeithio’i gyflawni?

Er mai nod trosfwaol y Fargen Ddinesig yw gwella amgylchiadau economaidd yn gyffredinol yn yr ardal, gellir crynhoi amcanion penodol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel: gwella cynhyrchiant; goresgyn diweithdra; adeiladu ar sylfeini arloesedd; buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol; darparu cefnogaeth i fusnesau; a sicrhau y teimlir unrhyw fuddion economaidd ledled y rhanbarth. Un o brosiectau craidd y Fargen Ddinesig yw darparu Metro De Cymru wedi’i integreiddio.

Faint fydd o yn ei gostio?

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru wedi’u hymrwymo i roi £1.1 biliwn i’r Fargen Ddinesig – a ategir gan £120 miliwn yn ychwanegol sydd wedi’i ymrwymo gan y 10 awdurdod lleol sy’n bartneriaid.

Pwy sy’n cymell y Fargen Ddinesig?

Mae’r Cynghorydd Andrew Morgan, fel Cadeirydd, yn goruchwylio Cyd-Gabinet yr Wrthblaid sy’n cynnwys arweinwyr y deg awdurdod lleol, gyda chefnogaeth gan Swyddfa Raglenni.  Mae yna wedyn bortffolios penodol y mae pob Arweinydd a phrif weithredwyr a swyddogion awdurdodau lleol yn eu datblygu fel rhan o raglen y Fargen Ddinesig:

 

Y rhain yw:

  • Cyllid a threfn lywodraethu, i gynnwys rheoli cronfa fuddsoddi;
  • Adfywio, tai a chynllunio – i ganfod ardaloedd dichonol ar gyfer buddsoddi a datblygu;
  • Gwaith, sgiliau a’r economi, sy’n ystyried rhaglen waith ac iechyd ddichonol, ffyrdd o adfywio’r gymuned, a sgiliau a hyfforddiant i gynyddu cyflogaeth;
  • Partneriaeth busnes ac arloesi;

Sut y caiff y Fargen Ddinesig ei Chyflawni

Mae Cyd-Gabinet yr Wrthblaid wedi’i ymrwymo i sefydlu pedwar corff rhanbarthol i sicrhau y cyflawnir pob agwedd o raglen y Fargen Ddinesig.

Y rhain yw:

  • Awdurdod Drafnidiaeth Rhanbarthol;
  • Partneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol – sy’n gyfrifol am weledigaeth economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac am gynghori Cyd-Gabinet yr Wrthblaid wrth ddewis prosiectau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Sefydliad Busnes Rhanbarthol – sy’n gyfrifol am raglenni cymorth busnes, ac sy’n gyfrwng i fusnesau’r sector preifat i gymryd rhan ac i helpu i lunio buddsoddiadau o gyllid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
  • Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth.

Beth yw’r weledigaeth economaidd ar gyfer y rhanbarth?

Bydd yr argymhellion ar gyfer strategaeth economaidd y dyfodol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cael eu llunio o ganfyddiadau’r Comisiwn Twf a Chystadleugarwch annibynnol a gadeirir gan yr arbenigwr ar brifddinas-ranbarthau rhyngwladol, yr Athro Greg Clark.  Casglodd yr Athro Clark a’i dîm o gomisiynwyr dystiolaeth oddi wrth arweinwyr cymunedol, pobl fusnes a rhanddeiliaid eraill cyn cyflwyno adroddiad i Gabinet yr Wrthblaid ynglŷn â sut orau y gellir defnyddio’r Fargen Ddinesig i sicrhau twf economaidd ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r adroddiad hwn i fod i gael ei lansio ym mis Tachwedd, 2016.

Pa fath o brosiectau sy’n debygol o gael eu hystyried?

Bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am fuddsoddiad mewn ardaloedd fydd yn cefnogi cynnydd mewn allbwn economaidd a gostyngiad mewn diweithdra, gan ganolbwyntio ar:
Cysylltedd;

Digidol;

Arloesi;

Sgiliau a Diweithdra;

Cymorth Busnes ac Adfywio.
Yn ychwanegol, i gefnogi’r gwaith o ddarparu’r gweithgareddau hyn, mae Cabinet Gwrthblaid Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd hefyd yn ceisio grymoedd a hyblygrwydd ariannol newydd. Bydd hyn yn cynnwys ystyried sut y gellir darparu rhai gwasanaethau sy’n gysylltiedig â chynllunio a datblygu economaidd yn rhanbarthol, yn ogystal ag ystyried sut y gellir defnyddio hyblygrwydd ariannol i gynnal buddsoddiad mewn seilwaith.

Sut y Dewisir y Prosiectau?

Blaenoriaethir y prosiectau arfaethedig yn ôl eu heffaith o ran Gwerth Ychwanegol Gros (GVA), sef y mesur o werth y nwyddau a’r gwasanaethau a gynhyrchir mewn ardal, sector neu ddiwydiant, a swyddi.

A oes yna Ddinas-Ranbarthau eraill yn y Deyrnas Unedig ac a ydynt wedi bod yn llwyddiannus ?

Oes.  Mae Glasgow a Manceinion yn enghreifftiau da, ill dwy.  Mae Glasgow yn cynnwys saith awdurdod lleol, mae ganddi boblogaeth o 1.7 miliwn a GVA o £36 biliwn.  Nod y prosiect hwn yw buddsoddi £1.13 biliwn erbyn 2025 mewn trafnidiaeth, adfywio a phrosiectau tai.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Sian Workman, Rheolwr Rhaglenni, ar 01656 815945, neu sian.workman2@bridgend.gov.uk

www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales/ www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru

Papurau ar gyfer y CCB Cabinet Rhanbarthol, a gynhelir yn Swyddfeydd Tŷ Dysgu ar 30 Mehefin 2017

Agenda – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cabinet Rhanbarthol 30 Mehefin, 2017

Eitem 4 – Atodiad Ffurflenni B Flynyddol Cyrff Llai

Eitem 4 – Adroddiad All-dro a Ffurflenni Ariannol Blynyddol CCRCD 

Eitem 5a – Cofnodion Cabinet Rhanbarthol  17.03.17

Eitem 5b – Cofnodion Cabinet Rhanbarthol CCRCD 02.05.17

Papurau ar gyfer Cabinet Dêl Dinesig 14 Gorffennaf

Agenda

Eitem Agenda 4

Eitem Agenda 6

Atodiad i eitem 5

Atodiad i eitem 4

Papurau ar gyfer Cabinet Dêl Dinesig 20 Tachwedd

CYFARFOD CABINET RHANBARTHOL: 20 TACHWEDD 2017

Regional Cabinet Agenda – 20.11.17 Cymraeg

Item 2 – CCRCD – Regional Economic Growth Partnership – Report

Item 3 – CCRCD – Draft Regional Cabinet Minutes 14.07.17

Item 5 – CCRCD – Q1 Performance Report 20.11.17

Item 6 – CCRCD – Month 05 Monitoring Report 20.11.17

Item 7 – CCRCD – WIF Report 20.11.17

Item 8 – CCRCD – Governance Arrangements for Regional Scrutiny Committee Report 20.11.17

Item 9 – CCRCD – Establishing the Regional Transport Authority Report 20.11.17

Item 10 – CCRCD – Programme Director Recruitment Report 20.11.17

Item 3 – CCRCD – Draft Regional Cabinet Minutes 30.06.17

 

Cofnodion ac Agendâu Cyfarfodydd

Bargen Dddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cabinet Rhanbarthol – Agendâu – 18 Mehefin 2018, 11.00am

Bargen Dddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cabinet Rhanbarthol – Agendâu – 26 Mawrth 2018, 11.00am

Agendâu – 12 Chwefror 2018, 10.00am

CCRCD Regional Cabinet Minutes 14.07.17 – Cymraeg

Agenda 02 May 17 – Saesneg

Agenda 02 May 17 – Cymraeg

Agenda Item 3 Grant Funding Terms & Conditions Report

Eitem Agenda 4 Cynllun Busnes Blynyddol 2017-18

Eitem Agenda 5 Adroddiad Cynnig Prosiect Lled Ddargludydd Cyfansawdd

Atodiad 1 – Llythyr Telerau ac Amodau Cyllid Llywodraeth Cymru 22.03.17-1

Atodiad 1 – Llythyr Telerau ac Amodau Cyllid Llywodraeth Cymru 22.03.17

Atodiad 2 – Llythyr Telerau ac Amodau Cyllid CCRCD 11.04.17

Agenda 17 Mawrth 17

Eitem Agenda 4 – Adroddiad Corff Atebol 17 03 17

Eitem Agenda 5 – Cynllun Pontio 17 Mawrth 17

Eitem Agenda 6 – Cylch Gorchwyl Bwrdd Rhaglen