Monmouthshire / Sir Fynwy

Asbestos

Asbestos yw’r enw a roddir i grwp o fwynau sy’n digwydd yn naturiol mewn rhai cynnyrch, megis deunyddiau adeiladu a breciau cerbyd, i ymwrthod gwres a chyrydiad. Gall mewnanadlu ffibrau asbestos achosi clefydau difrifol ar yr ysgyfaint ac organau eraill na fyddant efallai’n ymddangos am flynyddoedd ar ôl y cyswllt.

Mae llawer o asbestos yn dal i fod mewn llawer o adeiladau. Dylech sicrhau eich bod yn gwybod os a ble mae asbestos yn bresennol; ym mha gyflwr y mae a sut y gall pobl, yn cynnwys contractwyr efallai ddod i gyswllt ag asbestos e.e. yn ystod gwaith adnewyddu neu gynnal a chadw arferol.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi cyngor ac arweiniad os amheuir fod asbestos mewn safleoedd masnachol a thai preifat yn Sir Fynwy. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar sut i symud asbestos a ble i waredu ag ef.

Os ydych yn gweithredu safle masnachol dylech asesu’r risg sy’n deillio o asbestos a’i symud neu ei drin os oes angen. Dim ond contractwyr trwyddedig y dylech eu defnyddio. Dylid trin unrhyw asbestos sydd ar ôl i sicrhau na chaiff ei niweidio i atal cyswllt gyda ffibrau asbestos. Mae mesurau i reoli asbestos yn cynnwys cadw cofnod o ble mae’r holl asbestos, ei labelu a gwirio ei gyflwr yn gyson.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd  a Diogelwch.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Diweddariadau’r wefan

July 22, 2014 - Summer Reading Challenge – Mythical Maze - at Chepstow Library Manor Way Chepstow NP16 5HZ Call 01291 635730 for more information. All children must be accompanied... Continue reading Summer Reading Challenge – Mythical Maze

July 21, 2014 - Art Beginners Watercolour - 

July 21, 2014 - Neuadd orlawn yn lansiad Eisteddfod Genedlaethol 2016 Sir Fynwy - Cafodd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016 ddechrau da neithiwr (17 Gorffennaf) yn Neuadd y Farchnad, Y... Continue reading Neuadd orlawn yn lansiad Eisteddfod Genedlaethol 2016 Sir Fynwy