Monmouthshire / Sir Fynwy

Asbestos

Asbestos yw’r enw a roddir i grwp o fwynau sy’n digwydd yn naturiol mewn rhai cynnyrch, megis deunyddiau adeiladu a breciau cerbyd, i ymwrthod gwres a chyrydiad. Gall mewnanadlu ffibrau asbestos achosi clefydau difrifol ar yr ysgyfaint ac organau eraill na fyddant efallai’n ymddangos am flynyddoedd ar ôl y cyswllt.

Mae llawer o asbestos yn dal i fod mewn llawer o adeiladau. Dylech sicrhau eich bod yn gwybod os a ble mae asbestos yn bresennol; ym mha gyflwr y mae a sut y gall pobl, yn cynnwys contractwyr efallai ddod i gyswllt ag asbestos e.e. yn ystod gwaith adnewyddu neu gynnal a chadw arferol.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi cyngor ac arweiniad os amheuir fod asbestos mewn safleoedd masnachol a thai preifat yn Sir Fynwy. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar sut i symud asbestos a ble i waredu ag ef.

Os ydych yn gweithredu safle masnachol dylech asesu’r risg sy’n deillio o asbestos a’i symud neu ei drin os oes angen. Dim ond contractwyr trwyddedig y dylech eu defnyddio. Dylid trin unrhyw asbestos sydd ar ôl i sicrhau na chaiff ei niweidio i atal cyswllt gyda ffibrau asbestos. Mae mesurau i reoli asbestos yn cynnwys cadw cofnod o ble mae’r holl asbestos, ei labelu a gwirio ei gyflwr yn gyson.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd  a Diogelwch.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Diweddariadau’r wefan

September 18, 2014 - Free Get Monmouthshire Online Course - Caldicot CEC are holding a free course to help you budget and meal and plane recipes online.  Call... Continue reading Free Get Monmouthshire Online Course

September 18, 2014 - Free Get Monmouthshire Online Course - Caldicot CEC are holding a free course to help you set up your emails and shop online, including... Continue reading Free Get Monmouthshire Online Course

September 18, 2014 - Free Get Monmouthshire Online course - Caldicot CEC are holding a free course to help you set up your emails and shop online.  Call... Continue reading Free Get Monmouthshire Online course