Monmouthshire / Sir Fynwy

Asbestos

Asbestos yw’r enw a roddir i grwp o fwynau sy’n digwydd yn naturiol mewn rhai cynnyrch, megis deunyddiau adeiladu a breciau cerbyd, i ymwrthod gwres a chyrydiad. Gall mewnanadlu ffibrau asbestos achosi clefydau difrifol ar yr ysgyfaint ac organau eraill na fyddant efallai’n ymddangos am flynyddoedd ar ôl y cyswllt.

Mae llawer o asbestos yn dal i fod mewn llawer o adeiladau. Dylech sicrhau eich bod yn gwybod os a ble mae asbestos yn bresennol; ym mha gyflwr y mae a sut y gall pobl, yn cynnwys contractwyr efallai ddod i gyswllt ag asbestos e.e. yn ystod gwaith adnewyddu neu gynnal a chadw arferol.

Mae Iechyd yr Amgylchedd yn rhoi cyngor ac arweiniad os amheuir fod asbestos mewn safleoedd masnachol a thai preifat yn Sir Fynwy. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar sut i symud asbestos a ble i waredu ag ef.

Os ydych yn gweithredu safle masnachol dylech asesu’r risg sy’n deillio o asbestos a’i symud neu ei drin os oes angen. Dim ond contractwyr trwyddedig y dylech eu defnyddio. Dylid trin unrhyw asbestos sydd ar ôl i sicrhau na chaiff ei niweidio i atal cyswllt gyda ffibrau asbestos. Mae mesurau i reoli asbestos yn cynnwys cadw cofnod o ble mae’r holl asbestos, ei labelu a gwirio ei gyflwr yn gyson.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd  a Diogelwch.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Diweddariadau’r wefan

July 30, 2014 - Supporting People Roadshow - Monday 29 September 2014 at Abergavenny Leisure Centre Thursday 2 October 2014 at Bulwark Community Care, Laburnam Way,... Continue reading Supporting People Roadshow

July 29, 2014 - Card Making Workshop - Held in Overmonnow Family Learning Centre, Monmouth for 1 week.  Call 01600 712822 for more details or to... Continue reading Card Making Workshop

July 29, 2014 - Ipad and Tablet Workshop - Held in Overmonnow Family Learning Centre, Monmouth for 1 week.  Call 01600 712822 for more details or to... Continue reading Ipad and Tablet Workshop