Mae Cyngor Sir Fynwy gyda Seiclo Cymru yn dymuno creu canolfan seiclo ‘Parc Velo’ yn ardal y Fenni i hybu enw da y dref a’r sir fel un o’r cyrchfannau seiclo gorau yng Nghymru. Mae’r cynllun yn adeiladu ar y bartneriaeth gyda chlybiau lleol i hyrwyddo seiclo lleol a digwyddiadau seiclo proffil uchel a llwyddiannus cenedlaethol a rhanbarthol a gynhelir yn y dref.

Mae ymrwymiad yn Sir Fynwy i gynyddu hygyrchedd ac ansawdd y cyfleoedd ar gyfer gweithgaredd corfforol i’r holl breswylwyr, gyda’r nod o gefnogi ffyrdd iach o fyw i’w holl breswylwyr a’u galluogi i gyflawni eu potensial chwaraeon. Mae’n cynnwys sicrhau fod seiclo yn weithgaredd prif ffrwd ac i Sir Fynwy gyflawni ei henw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am chwaraeon a thwristiaeth seiclo.

Mae datblygu’r seilwaith corfforol, gwneud seiclo’n fwy diogel, rhwyddach a mwy integredig ar draws Sir Fynwy yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu Parc Velo yn cynnwys cylched ffordd gaeedig i weithredu fel canolfan ar gyfer seiclo ar draws y sir. Bydd y ganolfan yn cefnogi hyrwyddo seiclo ar gyfer hamdden, twristiaeth, datblygu clybiau ac ysgolion yn ogystal â rasio a digwyddiadau ar lefel genedlaethol a rhanbarthol.

Byddai’r Parc Velo ar leoliad yn agos at y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llan-ffwyst ac mae’n cynnwys cyfuniad o gyfleusterau addas ar gyfer y ffordd, seiclocros a beicio mynydd lefel mynediad. Mae’r pwyslais ar ddarparu nodweddion sy’n denu ystod ehangach o ddefnyddwyr (teuluoedd, seiclwyr hamdden, cystadleuwyr) i brofi hyfforddiant a rasio yn ogystal â defnydd hamdden. Bydd hefyd ar gael ar gyfer chwaraeon olwyn eraill heb fod yn rhai modurol yn cynnwys rhedeg, sgïo rholer a defnydd gan geiriau olwyn a beiciau wedi’u haddasu.

Mae dyluniad y Parc Velo wedi cydbwyso nodweddion tirlun ac ecolegol y safle yn ofalus gydag addasrwydd y tir a chyfleusterau cyfagos i gefnogi seiclo a chwaraeon olwyn.

Diben yr ymgynghoriad yw rhoi cyfle i roi sylwadau’n uniongyrchol ar y datblygiad arfaethedig cyn cyflwyno cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol yn ddiweddarach. Rhoddir cyhoeddusrwydd i unrhyw gais cynllunio gan yr awdurdod cynllunio lleol perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a roddir mewn ymateb i’r hysbysiad hwn yn rhagfarnu eich gallu i wneud sylwadau i’r awdurdod cynllunio dyfodol ar unrhyw gais cynllunio cysylltiedig.  Dylech nodi y gall unrhyw sylwadau a roddir gael eu rhoi ar y ffeil gyhoeddus.

Yma gallwch gael copïau o:

Os dymunwch roi sylwadau am y datblygiad hwn anfonwch e-bost at abergavennyvelopark@gmail.com neu ysgrifennu at ymgynghorwyr y prosiect Owen Davies Consulting, 7A Stryd Nevill, Y Fenni NP7 5AA erbyn 18th Rhagfyr 2020.