Ein Strategaeth Coronafeirws y Gaeaf

Byddwn yn parhau â’n gwaith gyda dinasyddion a chymunedau Sir Fynwy i leihau lledaeniad COVID-19. Byddwn yn parhau i gefnogi a diogelu pobl sy’n agored i niwed. Byddwn yn rhoi sylw i ailadeiladu economi leol sy’n lleihau anghydraddoldebau o fewn cymunedau, a rhyngddynt.

Ein Pwrpas

I ddiogelu eich iechyd, eich cyflogaeth, eich cymuned a’ch gwasanaethau cyhoeddus.

Ein Gwerthoedd

Agored

Rydym yn agored ac yn onest. Mae pobl yn cael y cyfle i gymryd rhan a dweud wrthym beth sy’n bwysig.

Tegwch

Rydym yn darparu cyfleoedd er mwyn i bobl a chymunedau ffynnu. Byddwn bob amser yn ceisio trin pawb yn deg ac yn gyson.

HYBLYGRWYDD

Rydym yn hyblyg er mwyn gallu darparu’r gwasanaethau mwyaf effeithiol ac effeithlon. Mae hyn yn golygu ymrwymiad gwirioneddol i weithio gyda phawb i gofleidio ffyrdd newydd o weithio.

GWAITH TÎM

Byddwn yn gweithio gyda chi a’n partneriaid i gefnogi ac ysbrydoli pawb i gymryd rhan. Byddwn yn gwneud y gorau o’r syniadau a’r adnoddau sydd ar gael i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud y pethau sy’n cael yr effaith fwyaf cadarnhaol ar ein pobl a’n lleoedd.

Ein Hegwyddorion Dylunio

• Gweithio gyda chymunedau lleol ac ochr yn ochr â hwy

• Bod yn arloesol ac yn greadigol

• Dysgu ac addasu mewn amser real

• Canolbwyntio ar ymateb tymor byr, adferiad tymor canolig a chynaliadwyedd tymor hir

Ein Nodau Strategol

• Darparu arweinyddiaeth ddinesig bwrpasol glir

• Cadw ein cymunedau, ein pobl a’n partneriaid yn ddiogel ac yn iach

• Rhoi cymorth uniongyrchol i’r rhai sy’n dioddef o drasiedi, unigrwydd, tlodi a cholled

• Sicrhau bod pob person ifanc ac oedolyn sy’n agored i niwed yn cael eu diogelu

• Sicrhau bod addysgu a dysgu o safon ar gael yn yr ysgol / y tu allan i’r ysgol ar gyfer pob dysgwr

• Bod yn gyfrifol yn amgylcheddol ac yn ecolegol ym mhob un o’n gweithredoedd

• Cefnogi ein busnesau lleol a chanol trefi

• Cynnal sefydliad cymwys, brwdfrydig gyda’r gallu a’r capasiti i gyflawni

Beth ydyn ni’n gwneud?

• Sicrhau bod y broses gwneud penderfyniadau democrataidd yn gwbl weithredol gyda phenderfyniadau allweddol yn cael eu cymryd mewn modd amserol

• Cyfathrebu’n glir â dinasyddion, cynrychioli eu buddiannau i eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, a chyflawni’r blaenoriaethau a bennwyd gennym ar gyfer y sir

• Diogelu / hyrwyddo ein hamgylchedd a’n hecoleg drwy fuddsoddi lle bo angen a gweithgarwch lleihau carbon lle bo hynny’n bosibl

• Darparu System Profi, Olrhain a Diogelu rhagorol

• Gweithio gyda’r GIG i gyflwyno rhaglen frechu COVID

• Annog dinasyddion i ymarfer corff, bwyta’n iach, treulio amser yn ddiogel gydag eraill a mynd allan i’r awyr agored

• Ymateb i argyfyngau’r gaeaf, fel eira a llifogydd

• Cefnogi’r rhai sy’n unig, sy’n colli eu swydd, eu cartref a / neu na allant gael gafael ar fwyd

• Cynnal ein gwasanaethau gofal cymdeithasol gan gynnwys amddiffyn plant, cymorth yn y cartref a gofal preswyl

• Darparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel i bawb, boed yn yr ysgol neu tu allan

• Sicrhau bod dysgwyr wedi’u paratoi’n dda ar gyfer y prosesau asesu sy’n disodli arholiadau TGAU, UG neu Safon Uwch yn 2021

• Cefnogi busnesau i fasnachu’n ddiogel a’u cyfeirio at gymorth ariannol a all eu cynorthwyo i oroesi

• Helpu busnesau gyda phroses bontio BREXIT er mwyn amlygu newidiadau rheoleiddiol sy’n creu rhwystrau / cyfle

• Dosbarthu arian o gynlluniau cymorth busnes cenedlaethol i fusnesau lleol cymwys

• Pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021/22 sy’n gallu cyflawni’r blaenoriaethau hyn